TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun 12. sayfasýnda yer almaktadýr. Bk. 3. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Bk. 4. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bk. 5. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda, üniversite yönetmeliðine göre baþarýsýz olan öðrencilerin üniversite ile iliþiði kesilir. Bk. 6. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, çizim yapabilme, estetik görüþ ve yaratýcýlýk önemlidir. Bk. 7. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr. Bk. 8. Öðrenciler öðrenimlerini Kuþadasý nda sürdüreceklerdir. Bk. 9. Bu programa kayýt için konuþma, iþitme ve görme özürü bulunmamasý gerekir. Bk.10. Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda eðitim ücreti; Ýngilizce Hazýrlýk Programý ve tüm lisans programlarý için yýllýk TL'dir. Bu ücret taksitle ödendiði takdirde 9 x TL'dir. Bu ücrete KDV (% 8) dahil deðildir. Sonraki yýllar için eðitim ücreti Üniversite Mütevelli Heyetince günün koþullarýna göre belirlenecektir. Bahçeþehir Üniversitesinde öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda uygulanacak Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CPE, TWE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçemeyenler, Bahçeþehir Üniversitesi Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Lisans öðrenimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan ve baþarýlý (not ortalamasý 4 üzerinden 3,5 ve üstü) olan belirli sayýdaki öðrenciye, Mütevelli Heyetince saptanacak bir miktarda burs verilir. Bk.11. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Bk.12. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen 30 yýllara dahil deðildir. Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Bk.13. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk.14. Bu programdaki öðretim dili en az %30 Ýngilizcedir. Bk.15. Kayýt için tam teþekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleði yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. Bk.16. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. Bk.17. Bu programda uygulamaya yönelik bazý dersler ve stajlar özel ve resmi havacýlýk kuruluþlarýnýn tesislerinde yapýldýðýndan bu programý kazanan öðrencilere güvenlik soruþturmasý yaptýrýlacaktýr. Güvenlik soruþturmasý olumsuz olan veya bu kuruluþlarýn düzen ve disiplinine uymayan öðrenciler bu programa devam edemezler. Bk.18. Bu programý tercih edecek öðrenciler uygulamalý derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoðraf makinesi, film, flaþ, röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir. Bk.19. Bir yýl süreli "Türkçe Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Türkçe yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý" na alýnýrlar. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý" na kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak Türkçe muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk.20. Kayýt için; tam teþekküllü resmi bir hastaneden, her iki kulaðýnda sensorineural iþitme kaybý olduðunu belgeleyen heyet raporu ve iyi iþiten kulaðýnda en az 70 db (Desibel) iþitme kaybý olduðunu gösteren odyogramýn alýnmasý gerekmektedir. Bk.21. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.22. Öðrenciler 4. yýlda baþarýlarý göz önünde tutularak, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni, vb. alanlarda eðitim alacaklardýr. Bk.23. Bu programa baþvuracak adaylarýn Türkiye'deki Ýlahiyat önlisans programlarýndan mezun olmalarý gerekmektedir. Bk.24. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi nde öðretim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti lisans programlarý için ABD Dolarý + KDV karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü

2 TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bk.25. Atýlým Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için KDV dahil ABD Dolarýdýr. Bu ücretin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþýnda ABD Dolarý ya da o günkü TC Merkez Bankasý ABD Dolarý döviz satýþ kuru esas alýnarak TL olarak iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretleri her yýl Üniversite tarafýndan yeniden saptanýr. Ücret tespit edilirken fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutulur. Ücretli öðrencilerden ulaþým hizmetleri için ücret alýnmamaktadýr. Ýþletme (Türkçe) dýþýndaki tüm bölümlerde öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Hazýrlýk Programý uygulanýr. Türkçe eðitim yapan Ýþletme (Türkçe) bölümünde kayýtlý olan öðrencilere istekleri halinde ve kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, bütün programlar için öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar ya da Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (Ýngiliz Dili ve Edebiyatý ile Mütercim-Tercümanlýk bölüm öðrencileri için TOEFL 213, IELTS 6.5, FCE(B), diðer bölüm öðrencileri için TOEFL 173, IELTS 6.0, FCE(C)) belirtilen düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayanlar Hazýrlýk Sýnýfýna devam ederler. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayanlarýn Üniversite ile iliþikleri kesilir Bk.26. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi Almanca ve/veya Ýngilizcedir. Bk.27. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Bk.28. Bu programýn öðretim dili Türkçe dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Ýngilizce dir. Bk.29. Baþkent Üniversitesi'nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý'dýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretindeki yýllýk artýþlar her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolar bazýnda en fazla % 7.5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Baþkent Üniversitesinde, öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Baþarý Bursu verilir. 31 Üniversitemiz Baðlýca Kampusünde hizmet veren öðrenci yurtlarý, tek ve iki yataklý odalar biçiminde düzenlenmiþtir. Kýz ve erkek öðrencilerin yurtta kalma talepleri, imkânlar nispetinde karþýlanacaktýr. Yurt ücretleri her yýl fiyat ve maliyet artýþlarý göz önüne alýnarak Üniversite Yönetimince saptanýr. Bk.30. Beykent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti, Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýflarý ile tüm lisans programlarýnda ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete %8 KDV dahil deðildir. Vadeli ödemelerde ise, öðrencilerin veya velilerin isteði doðrultusunda, günün koþullarý göz önünde bulundurularak 10 eþit taksit halinde tahsil edilebilir. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlilik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversite Senatosunun tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar, doðrudan "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Bk.31. Bilkent Üniversitesi'nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için ABD Dolarý karþýlýðý TL dir. Eðitim ücretinin ilk yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý TL kayýt sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak; diðer yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý TL ise ikinci yarýyýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bu öðretim ücretlerine halen % 8 olan KDV dahil deðildir. Öðrenim ücretindeki yýllýk artýþlar, her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla % 5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda tek yataklý oda için yarý yýl ücreti ABD Dolarý, 2 yataklý oda için yarýyýl ücreti kiþi baþýna 623 ABD Dolarý, 4 yataklý oda için yarýyýl ücreti kiþi baþýna 297 ABD Dolarý, özel yurtta tek kiþilik oda için yarýyýl ücreti ABD Dolarýdýr ve tümü ders yýlý baþýnda ödenir. Bu yurt ücretlerine halen % 18 olan KDV dahil deðildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Bk.32. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bilkent Üniversitesinde uygulanan belirli bir eðitim programýna giriþ hakkýný kazanan öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan Üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr) veya Bilkent Üniversitesi yabancý dil muafiyet sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlarýn Ýngilizce bilgilerini geliþtirmek için Üniversitenin hazýrladýðý destek ve hazýrlýk eðitim programlarýna katýlmalarý zorunludur.

3 Eðitim süresinin sonunda programý baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir.ýngilizce Hazýrlýk Programýný süresi içinde bitirmedikleri için veya baþarýsýzlýk nedeni ile Üniversite ile iliþiði kesilen öðrenciler, Üniversiteye giriþ mevzuatýna göre Üniversitenin herhangi bir eðitim programýna yeniden kayýt hakký kazandýklarý takdirde, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil muafiyet sýnavýna alýnýrlar. Baþarýlý olanlar kazandýklarý eðitim programýna devam ederler; baþarýsýz olanlar Üniversitenin yabancý dil eðitim olanaklarýndan yararlanamazlar ve öðrencilik statüleri olmaz. Bu adaylar bir yýl içinde yukarýda belirtilen uluslararasý sýnavlarda Üniversitece kabul edilen düzeylerde baþarýlý olduklarýný kanýtladýklarý takdirde öðrenci statüsü kazanýrlar ve kazanmýþ olduklarý programlara bir sonraki ders yýlý baþýnda kayýt yaptýrabilirler. Bir yýl içinde bu iþlemleri tamamlamayan adaylarýn baþvurularý kabul edilmez. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýndan, baþarýlý durumda iken süresinden önce ayrýlýp yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil düzey sýnavýna alýnýrlar ve belirlenen düzeyden baþlayarak kalan süreleri kadar bir süreyi Ýngilizce Hazýrlýk programýnda kullanabilirler. Bu süre sonunda baþarýsýz olanlarýn Üniversite ile iliþikleri kesilir. (www.bilkent.edu.tr) Bk.33. Programýn adýnda belirtilen konularda Ýngiliz ve Fransýz dilleri eðitimine aðýrlýk veren bir program uygulanmaktadýr. Programa baþlayabilmek için öðrencilerin her iki dilden yeterlik sýnavýný baþarmalarý gereklidir. Yeterlik sýnavý/ sýnavlarýnda baþarýlý olamayan öðrenciler lisans programýndan önce Fransýzca ve/veya Ýngilizce dil/dillerinde hazýrlýk programýna katýlmalarý zorunludur. Yabancý Dil destek ve hazýrlýk programlarýnýn esaslarý için Bk. 32. Bk.34. Öðretim dili Ýngilizcedir. Boðaziçi Üniversitesine DGS ile gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunun verdiði yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý geçemeyenler Boðaziçi Üniversitesi Yabancý Diller Yüksekokulunda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný geçenler ya da Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) baþarýlý olduklarýný belgeleyenler kazandýklarý bölüme kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk.35. Bu bölüme kayýt olacak öðrenciler FH Bochum Üniversitesi ile yapýlan anlaþma gereði yeterli düzeyde Almanca bilmeleri halinde 3. sýnýfý bu üniversitede okuyabilecekler ve baþarýlý olmalarý durumunda da hem Kocaeli Üniversitesinden hem de FH Bochum Üniversitesinden diploma alma imkanýna sahip olabileceklerdir. Bk.36. Öðrenciler öðrenimlerini Manisa da sürdüreceklerdir. Bk.37. Bu programa kaydolacaklarýn eksperlik mesleðini yapmaya engel teþkil eden renk körlüðü, bedensel ve ruhsal sakatlýðý olmamasý gerekir. Bk.38. Çað Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için TL dir. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Ücretler dört taksitte öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. 32 Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Hazýrlýk eðitimi sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Hazýrlýk sýnýfýnda okuyarak baþarýsýz olanlara bir yýl daha hazýrlýk okuma hakký verilir. Bu sürenin sonunda da baþarýsýz olanlarýn üniversite ile iliþiði kesilir. Bk.39. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu veya KPDS sýnavýndan en az 60 aldýðýný kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölümün "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na kayýt yaptýrabilirler. Baþarýsýz olanlara bir yýl daha okuma hakký verilir. Bk.40. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk.41. Çankaya Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için, KDV hariç (Halen KDV %8 dir.) ABD Dolarý karþýlýðý TL dir. Ücretin yarýsý öðretim yýlý baþýnda kayýt sýrasýnda dolar olarak veya yatýrýldýðý tarihdeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanarak TL olarak, diðer yarýsý da ikinci yarýyýl baþýnda kayýt sýrasýnda dolar olarak veya yatýrýldýðý tarihdeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanarak TL olarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Akademik Baþarý Bursu verilir. Bu bursun miktar ve koþullarý, her akademik yýl için Mütevelli Heyeti'nce belirlenir. Bk.42. Doðuþ Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti; Ýngilizce lisans programlarýnda KDV dahil TL, Türkçe lisans programlarýnda KDV dahil TL olup, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ücreti ise KDV dahil TL.dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, geri kalan kýsmý da beþ eþit taksite bölünerek Kasým, Aralýk, Þubat, Mart ve Nisan aylarýnýn ilk haftasý içinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ücretin tamamýný akademik yýl baþýnda ödeyenlere % 10 indirim yapýlacaktýr. Öðrencilerin kýlýk, kýyafet ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymalarý zorunludur.

4 Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programýndan sonra her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çýkaran her öðrenciye o yýlý izleyen öðretim yýlý ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yýlýn baþýnda ilan edilen kriterlere göre % 10 ile % 75 arasýnda indirim yapýlýr. Bk.43. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Ýstanbul Ticaret Odasý Eðitim ve Sosyal Hizmetler Vakfý tarafýndan kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Ýstanbul Ticaret Üniversitesinde eðitim öðretim ücrete tabidir yýlýnda eðitim-öðretim ücreti: Lisans Programlarý TL., Ýngilizce Lisans Hazýrlýk TL. olup bu ücretlere KDV dahildir. Ýstanbul Ticaret Odasý, Ýstanbul Ticaret Üniversitesi nin bölüm veya programlarýna burssuz tercihle kayýt yaptýran her öðrenciye öðretim yýlýnda TL karþýlýksýz burs vermeyi ve bu tutarý öðrenci adýna üniversiteye ödemeyi taahhüt etmiþtir. Bu taahhüt dýþýndaki eðitim öðretim ücreti kalaný olan tutarý lisans öðrencisi TL olarak en çok 6 taksitte ödeyecektir. Öðretim dili yoðun Ýngilizce Destekli Türkçe Eðitim dir. Bu nedenle tüm öðrenciler bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk programýna devam etmek ve baþarmak zorundadýr. Hazýrlýk sýnýfýnda geçen süre öðretim sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitenin açacaðý Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, Bilgisayarlý TOEFL, Cambridge Proficiency) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda devamsýzlýk dýþýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na kayýtlarý yapýlýr ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar Üniversitede açýlacak Yabancý Dil muafiyet sýnavlarýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi öðrencileri kýlýk kýyafeti ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymak zorundadýrlar. Bk.44. Bu programýn öðretim dili Ýngilizce dir. Ýngilizce yabancý dil yeterlik sýnavý yapýlýr. Yabancý dil yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan adaylar için zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programýnýn süresi en fazla iki yýldýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Programda Mesleki Yabancý Dil derslerinden biri Fransýzca okunacaktýr. Bk.45. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrenciler, eðitim-öðretim yönetmeliði gereðince, hazýrlýk sýnýfýný bir yýl daha destek sýnýfýnda tekrar ederler. Destek sýnýfýnda da baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk.46. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.47. Bu programda yapýlacak yabancý dil hazýrlýk sýnýfý eðitimi Ýzmir de, normal eðitim-öðretim ise Ödemiþ te yapýlacaktýr. Bk.48. Bu programýn öðretim dili Türkçedir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Almanca veya Ýngilizcedir. Bk.49. Bir yýl süreli Ýngilizce ve Almanca hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Bk.50. Öðrenciler Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýfý eðitimini Konya da sürdüreceklerdir. Bk.51. Hazýrlýk eðitimi Ankara da yapýlacaktýr. Bk.52. Haliç Üniversitesi, Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Haliç Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda; eðitim-öðretim ücreti; Hemþirelik Yüksekokulu için ABD Dolarý, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ile Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Bölümü için ABD Dolarý, Mühendislik Fakültesi; Ýç Mimarlýk ve Mimarlýk Bölümleri ve Ýþletme Fakültesi; Ýþletme (Türkçe) ve Turizm Ýþletmeciliði Bölümleri için ABD Dolarý, Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliði ve Ýþletme Fakültesi; Ýþletme (Ýngilizce) Bölümleri için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý olup KDV eðitim-öðretim ücretine dahildir. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar yarýyýlý kayýt sýrasýnda ödenir. Eðitim-öðretim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlar her yýl, bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla %5 ile sýnýrlý tutulmuþtur. Üniversite yurdunda bir eðitim-öðretim dönemi için bir kiþilik ücret ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Ýki kiþilik özel odalarda kalanlardan ilave ücret alýnmaktadýr. Bu ücret dönem baþý ve ikinci dönem olmak üzere iki taksitte tahsil edilecektir. Yurt ücretleri Üniversitenin yetkili kurullarýnýn lüzumlu görmesi halinde ABD Dolarý bazýnda bir yýl öncesine göre en fazla %5 oranýnda artýrýlacaktýr. Bk Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransýz Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüðe giren anlaþma uyarýnca kurulan Galatasaray Eðitim ve Öðretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayýlý Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüþtürülmüþtür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Bk.54. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Lisans programýna baþlayabilmek için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýfýna kaydolurlar. Bu sürenin sonunda baþarýlý olan öðrenciler 1 yýllýk ikinci hazýrlýk Ýleri Fransýzca ve Sosyal Temel Bilimler sýnýfýnda eðitim görürler. Bu sýnýfta da baþarýlý olduktan sonra "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na baþlarlar. 33

5 Bk.55. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Bu bölüme kayýt yaptýrma hakkýný kazanan öðrencilerin lisans programýna baþlayabilmeleri için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýflarýna kaydolurlar. Bk.56. Öðretim dili Almancadýr. Bk.57. Eðitim-öðretim Ýskenderun da sürdürülecektir. Bk.58. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, TOEFL, IELTS, FCE, CPE, CAE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Bk.59. Öðretim dili Fransýzcadýr. Bk.60. Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.61. Iþýk Üniversitesi, geçmiþi yaklaþýk 119 yýl olan, TC nin ilk Eðitim Vakfý, Feyziye Mektepleri Vakfý (FMV) tarafýndan kurulmuþtur. Eðitim, FMV Ayazaða Ýstanbul ve Þile Eðitim Kampuslarýnda sürdürülmektedir. Eðitim ücretlidir eðitim-öðretim yýlýnda, öðretim ücreti, tüm bölümler ve Ýngilizce Hazýrlýk Programý için; ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar dönemi kayýt baþlangýcýnda ödenecektir Eðitim-Öðretim yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk programý ve Fen-Ede. Fak. ile Müh. Fak. nin tüm bölümlerindeki birinci ve ikinci sýnýf öðrencileri öðrenimlerini Iþýk Üni. Þile Kampusu nda göreceklerdir. ÝÝBF öðrencileri ise öðrenimlerini Ayazaða Kampusu nda sürdüreceklerdir. Þile Kampusu nda öðrenim görecek olan öðrenciler için kýz ve erkek öðrenci yurtlarý vardýr. Yurtlar ücrete tabii olup, eðitim-öðretim yýlýna iliþkin yurt ücretleri Rektörlükçe Iþýk Üni. nin adresli web sitesinde duyurulacaktýr. Ýstanbul dýþýndan gelen ve DGS ile ÝÝBF Ýþletme programýna yerleþtirilen ve eðitimlerine Ayazaða Kampusu nda baþlayacak öðrencilere, eðitim-öðretim yýlýnda ÝTÜ tarafýndan Üniversitemize geçmiþ yýllarda olduðu gibi yurt tahsis edilmesi durumunda, ücret karþýlýðýnda bu yurtlarda barýnma imkaný saðlanabilecektir. Iþýk Üniversitesinde öðretim dili Ýngilizcedir. Üniversiteye yerleþtirilen öðrencilerin Ýngilizce dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý için, üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan, üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (bu sýnavlarýn geçerliliði, alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr) veya Iþýk Üniversitesi yabancý dil yeterlik 34 sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlar, Ýngilizce bilgilerini geliþtirmek için üniversitenin hazýrladýðý Ýngilizce Hazýrlýk Eðitim Programýna devam etmek zorundadýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný, süresi içinde baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýngilizce yeterlilik sýnavlarýnda baþarýlý olan öðrenciler, "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na devam etme hakký kazanýrlar. Öðrenciler lisans öðrenimleri boyunca iki ayrý program derslerini birlikte alarak çift anadal lisans diplomasýna veya yan dal sertifikasýna sahip olma imkanýný bulabileceklerdir. Bk.62. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda yýllýk öðrenim ücreti, tüm fakülteler ve Ýngilizce Hazýrlýk Programý için, kayýt esnasýnda peþin ödeme yapýldýðý takdirde TL dir. Bu ücrete % 8 KDV dahildir. Ayrýca taksitlendirme imkaný mevcuttur. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde Ýngilizce zorunlu öðretim dilidir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde öðretim dili Ýngilizcedir. Üniversiteye DGS ile gelen öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýnýn verdiði yeterlilik sýnavýna girerler. Bu sýnavý baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, TWE, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Bu sýnavý geçemeyenler Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Ýngilizce Hazýrlýk Programý nda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlilik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Ýngilizce Hazýrlýk Programý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk Yýllýk eðitimcilik geleneði ürünü Kültür Koleji Eðitim Vakfý (KEV) tarafýndan kurulan Ýstanbul Kültür Üniversitesi nde eðitim ve öðretim, Þirinevler Kampusü nda; sanat, kültür ve spor etkinlikleri Ataköy Kampusu nda ve spor tesislerinde yapýlmaktadýr. Eðitim ücretlidir ders yýlýnda ücretli öðrencilerimizin öðretime katký payý, Mühendislik - Mimarlýk Fakültesi bölümleri için ABD Dolarý karþýlýðý Hukuk Fakültesi ABD Dolarý karþýlýðý; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bölümleri, Sanat ve Tasarým Fakültesi bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi bölümleri için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý'dýr. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýflarýnýn ücreti isteðe baðlý olanlar dahil bütün bölümlerde ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý'dýr. Ücretlere KDV dahil deðildir. Türk Lirasý deðeri her yarýyýl için ayrý ayrý sabitlenir. Birinci yarýyýl için ABD Dolar karþýlýðý Türk Lirasý deðeri, 2 Aðustos 2004 tarihindeki, ikinci yarýyýl için ABD Dolar karþýlýðý Türk Lirasý deðeri 2 Þubat 2005 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kuru deðerinden daha yüksek saptanmaz. Ýlk kayýtta en az ABD Dolarý karþýlýðý ödenir. Ücretin geri kalaný Ekim, Kasým, Aralýk ve Þubat, Mart, Nisan aylarýnda eþit taksitlerde ödenmek üzere taahhüt edilir. Ücretin tümünün peþin ödenmesinde % 10 indirim uygulanýr.

6 Ýstanbul Kültür Üniversitenin Burs Yönergesi ne göre Baþarý Burslarý, Ýhtiyaç Burslarý ve KEV yönetimi kararý ile verilen burs imkanlarý vardýr. Öðretim ücreti ve burslar her yýl üniversite bütçesi ve ekonomik durum gözönünde tutularak saptanýr. Bk.64. Öðrenciler birinci yýl, ilk yarýyýl öðrenimlerini Edirne de sürdüreceklerdir. Bk.65. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle 24 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu 1,65 m den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve ÝTÜ Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi Kýz ve Erkek karma eðitim-öðretim yapan Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, üniformalý bir fakültedir. Üniformalarýn temini öðrenciye aittir. Bk.66. Kadir Has Üniversitesinde eðitim Ýngilizce aðýrlýklýdýr ders yýlýnda öðretim ücreti Fen-Edebiyat Fakültesi için ABD Dolarý; Mühendislik Fakültesi için ABD Dolarý; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi için ABD Dolarý, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýflarý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Öðretim ücreti 4 eþit taksitte alýnýr. Taksitler: 1. taksit kesin kayýt sýrasýnda, 2. taksit güz yarýyýlý içinde, 3. taksit bahar yarýyýlý ders kayýtlarý sýrasýnda ve 4. taksit bahar yarýyýlý içinde ödenir. Öðretim ücreti kayýt yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif döviz satýþ kuru üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Öðrenciler barýnma imkanlarýný kendileri saðlamak durumundadýr. (Detaylý bilgi için web sayfasý Kadir Has Üniversitesinde eðitim; Fen-Edebiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Cibali Merkez Kampusunda; Yabancý Dil Eðitimi Ýngilizce Hazýrlýk Bölümü Bahçelievler Kampusundadýr. Bk.67. Ufuk Üniversitesi 1972 yýlýndan beri faaliyet gösteren Türkiye Trafik Kazalarý Yardým Vakfý tarafýndan kurulan bir Vakýf Üniversitesidir. Ufuk Üniversitesinde Eðitim-Öðretim ücretlidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm Fakülteler ile Ýngilizce Hazýrlýk Programý ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Belirtilen ücretlere halen %8 olan KDV dahil deðildir.bu ücret iki taksitte alýnýr. Ýlk taksit kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, diðer yarýsý ise ikinci yarý yýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ufuk Üniversitesinde öðretim dili yoðun Ýngilizce Destekli Türkçe dir. Bir yýl süreli Yabancý Dil Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre öðretim sutünunda gösterilen öðrenim süresine dahil deðildir. Üniversitenin açacaðý Ýngilizce Yeterlilik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþ deðerliliðini kabul ettiði son iki yýlda alýnmýþ uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CPE yada CAE sýnavlarýnda) Üniversitenin kabul ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk programýnda baþarýsýz olan öðrenciler iliþikleri kesilmeden "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na devam ederler, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar Üniversitede açýlacak Yabancý Dil Muafiyet Sýnavlarýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Üniversitenin, öðrencilerin hizmetine sunabileceði özel yurtlarý mevcut deðildir. Ufuk Üniversitesinde çaðdaþ kýyafet zorunluluðu vardýr. Öðrenciler kýlýf kýyafet ile ilgili Yönetmelik ve Yargý kararlarýna uymak zorundadýrlar. Bk.68. Bu programa alýnacak öðrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanýklý olma durumlarýna engel teþkil edecek herhangi bir saðlýk sorunlarý olmadýðýna dair, saðlýk kurulu raporunu KTÜ Farabi Hastanesinden almalarý gerekir. Bk.69. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; 1 Temmuz 2004 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,66 m den, kýz öðrencilerde ise 1.58 m den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu KTÜ Farabi Hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndan sonra 35

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI*

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir. Adaylar, öğretim

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir. Adaylar, öğretim

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

41. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan

41. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan 2012 Türkiye deki Yükseköğretim Programları İçin Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları 2. 2012-2013

Detaylı

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı