AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar"

Transkript

1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesinin İngilizce ve Türkçe eğitim veren yüksek öğretim programlarının zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitimöğretim programlarının ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinin amaçları, uygulanması ve değerlendirmesinde uygulanacak usul ve esaslarını, dil yeterlik ve muafiyet sınavlarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi hakkındaki hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu yönerge Amasya Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 29. ve 30. maddeleri hükmü ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayalı olarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen: a) Üniversite: Amasya Üniversitesini, b) Rektör: Üniversite Rektörünü, c) Senato: Üniversite Senatosunu, d) YDB: Yabancı Diller Bölümünü e) Başkanlık: Yabancı Diller Bölüm Başkanlığını f) Komisyon: Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonunu g) Yeterlik Sınavı: Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavını, h) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları: Yabancı dille öğretim yapan veya yabancı dil öğretimi yapan yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencileri, i) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları: Yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen programlara kayıtlı öğrencileri, j) Eşdeğerlik (EK-I): Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılan TOEFL, IELTS, FCE gibi sınavlardan Yabancı Diller Bölümü Komisyonu nun onayı ile belirlenen seviyede puanı almayı, ÜDS ve KPDS sınavları için Yabancı Diller Bölümü Komisyonu nun düzenlediği sözlü ve yazılı iletişim becerileri sınavlarından belirlenen seviyede puan almayı, ayrıca Türkçe için eğitim öğretim dili Türkçe olan herhangi bir programdan mezun olmayı, k) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, l) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, m) TOEFL: Uluslararası İngilizce dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını, n) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System Sınavını, o) FCE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan First Certificate in English Sınavını, p) CAE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Certificate in Advanced English Sınavını, İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar Eğitim-Öğretim MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Haftalık ders saatleri en az yirmi saat olarak düzenlenir. Gerekli hallerde Senato kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. Eğitim-Öğretim Akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter. Hazırlık eğitiminde geçen süre öğrencinin normal eğitim süresinin dışında tutulur. (2) Yabancı Diller Bölümünce hazırlık sınıfı öğrencilerine haftada en az yirmi, en fazla otuz saat olmak üzere okutulacak dersler, Yabancı Diller Bölümü Komisyonunca belirlenir ve Senato tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.

2 Sınav Sonuçlarına İtiraz MADDE 6- (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde Yabancı Diller Bölümüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata ya da hatalı soru yönünden inceleme isteyebilirler. (2) Başvuru üzerine Yabancı Diller Bölümünce yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonu nda gerekli düzeltme yapılarak, sonuç ilgili öğrenciye onbeş (15) gün içinde bildirilir. Devam Zorunluluğu MADDE 7- (1) Öğrenciler derslerin her birine en az %80 ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlığı toplam ders saatinin %20 sini aşan öğrenciler yıl sonunda yapılan yılsonu sınavına giremezler, ancak takip eden öğretim yılın yeterlilik sınavlarına katılabilirler. Haklı ve Geçerli Bir Mazeret Nedeniyle Sınava Girememe MADDE 8- (1) Üniversite eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciye Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonu kararıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı açılması ve muafiyetlerle ilgili her türlü yetki Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonunu aittir. Yeterlik sınavı, yarıyıl sonu yeterlik sınavı, yılsonu sınavı ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ancak mazereti Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonu nca kabul edilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulur. Öğrenime Ara Verme İzni MADDE 9- (1) Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan hazırlık programlarında okuyan öğrencilere Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonu kararıyla bir kez bir öğretim yılı (iki yarıyıl) süreyle öğrenime ara verme izni verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak yeterlik sınavına girebilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar Eğitim-Öğretim ve Muafiyet MADDE 10- (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi uygulayan yükseköğretim programlarından birine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitim öğretim yılının başında yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulurlar. (2) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları yükseköğretim programının birinci sınıfında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler. Birinci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı oldukları takdirde girmeye hak kazandığı lisans/önlisans programının birinci sınıfına devam edebilirler. (3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir: a) Öğretim yılı başında Başkanlık tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 65 veya üstü puan almış olmak, b) Daha önce, başka bir üniversitenin dil, edebiyat, mütercim tercümanlık, öğretmenlik, dil bilimi alanlarındaki hazırlık programına (dil bilgisi ve dört beceri alanında eğitim veren) devam etmiş olmak ve 100 tam puan üzerinden en az 65 alarak programı başarıyla tamamlamış olmak, c) Ulusal ya da uluslararası geçerliliği ve eşdeğerliği Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından (KPDS, ÜDS, TOEFEL, IELTS vb. başarılı olduğunu belgelemek. d) Ulusal nitelikteki sınavlardan (ÜDS, KPDS vb.) en az 65 ve üzeri puan alan öğrenciler, Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü iletişim becerileri sınavlarından da en az 65 puan almak şartıyla, ulusal sınavlardan aldığı puanın %60 ı, yazılı iletişim becerisi sınavından aldığı puanın %20 si ve sözlü iletişim becerisi sınavından aldığı puanın %20 si alınarak ortalamasının en az 65 puan olması. (4) Belgeleri kabul edilen öğrenciler yerleştirildikleri yükseköğretim programının birinci sınıfında öğrenimlerine başlarlar. Ancak eşdeğer kabul edilecek belgelerin asıllarının bir dilekçe ile en geç yeterlik sınavından önce Yabancı Diller Bölümüne teslim edilmesi ve Yabancı Diller Bölümü Komisyonu tarafından karara bağlanması gerekir.

3 Sınavlar MADDE 11- (1) Hazırlık sınıfı programında yeterlik /düzey belirleme sınavı, ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, performans ödevleri, yarıyıl sonu yeterlik sınavı ve yılsonu sınavı yapılır. Öğrenciler Bütünleme sınav hakkını takip eden öğretim yılında yapılan Yeterlilik/Düzey belirleme sınavında kullanır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Yeterlik / Düzey Belirleme Sınavı MADDE 12- (1) Bu sınavın uygulanış şekli Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir. Başarılı olan öğrencilere Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda yabancı dil düzeyini belirten başarı belgesi verilir. Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. a) Üniversitemiz yükseköğretim kurumlarında zorunlu hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı uygulayan yükseköğretim programına ilk kez kesin kaydını yaptırmış tüm öğrenciler yeni ders yılı başında yeterlik sınavına girerler. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim öğretimlerine başlarlar. b) Yeterlik sınavı öğrencinin dört dil becerisini (speaking, reading, listening, writing) ölçecek şekilde düzenlenir. Öğrencinin elde edeceği toplam puan, yapılan yazılı test sınavının % 60 ı, yazılı ifade beceri sınavının % 10 u, sözlü ifade beceri sınavının % 20 si ve dinleme beceri sınavının % 10 u alınarak hesaplanır ve 100 tam puan üzerinden 65 puan alan başarılı sayılır. Ayrıca yeterlik sınavından elde edilen sonuçlar hazırlık sınıfı şubelerinin oluşturulmasında kullanılır. c) Bu sınava girmeyen ya da girip de başarısız olan öğrenciler yabancı dil düzeylerine göre gruplandırılarak hazırlık sınıfına devam ederler. Yarıyıl sonu yeterlik sınavı veya yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler yeni ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler. d) Başarısız olan öğrenciler ise ikinci yıl hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek yarıyıl sonunda veya yılsonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavlarına girerler. e) İkinci yılın sonunda da başarısız olan öğrenciler yeterlik sınavına girerler. Sınava girmeyen ya da girip de başarısız olan öğrencilere en fazla 3 yarıyıl Yeterlik Sınav Hakkı verilir. Yabancı dil yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan programlar varsa bu programa geçiş yapabilirler, öğretim dili Türkçe program olmaması durumunda öğrenciden alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. f) Yatay geçişte öğrencilerin, geldiği yükseköğretim kurumunda yeterlik sınavını başarmış olma ya da hazırlık okuyup başarılı olma koşulu aranır. Bu koşulları yerine getiremeyen öğrencilerin Başkanlığın açtığı yabancı dil yeterlik sınavlarından başarılı olmaları gerekir. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 65 alan öğrenci başarılı sayılır. Ara Sınavlar, Kısa Süreli Sınavlar ve Performans Ödevleri MADDE13- (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihi Yabancı Diller Bölümünce belirlenerek ilan edilir. (2) Ara sınavlar dışında önceden tarih bildirmeksizin yapılan kısa süreli sınavlar ve performans ödevleri de ara sınav sonucuna yansıtılır. Kısa süreli sınavların ve ödevlerin ara sınava katkısı %20 tir. Yıl Sonu Sınavı ve Yeterlik Sınavı MADDE 14- (1) Sınavların uygulanış şekli Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından belirlenir. (2) Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Devam zorunluluğunu yerine getiren ve başarılı olan öğrencilere Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda yabancı dil düzeyini belirten başarı belgesi verilir. (3) Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılır. Genel Başarı Notunun Hesaplanması MADDE 15- (1) Başarı değerlendirmesinde 100 lük sistem kullanılır. (2) Genel başarı notu, ara sınav, kısa süreli sınavlar ve performans ödevlerinin not ortalamasının %40'ı, yılsonu sınav notunun %60'ı toplanarak bulunur. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması ve genel başarı notunun en az 65 olması zorunludur. (3) Geçmez notların simgeleri ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir. Geçmez Notlar (Öğrenci işleri düzenlemeli) F1 : Devamsız, genel sınava girme hakkı yok. F2 : Devam etti, genel sınava girmedi. F3 : Genel sınava girdi, başarısız.

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar Madde 16- (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak öğrencilerin bölümlere göre dağılımı kesin kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yabancı Diller Bölümü Başkanlığının önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Sınıf açılması ve sınıf kontenjanları ile ilgili düzenleme Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir. Başvuru ve Kayıt MADDE 17- (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular kesin kayıt işlemleri sırasında, Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan matbuu formlar aracılığı ile yapılır. Başarılı ve Başarısız Öğrenciler MADDE 18- (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarılı sayılabilmesi için öğrencinin yeterlik sınavından en az 60 almış olması veya yılsonu sınav notunun en az 50, genel başarı notunun da en az 60 olması gerekir. Bu şartı sağlayan öğrencilere Yabancı Diller Bölümü Komisyonu tarafından başarı belgesi verilir. a) Yarıyıl sonu yeterlik sınavı veya yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler yeni ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler. b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenci başarısız olsa bile hazırlık sınıfını tekrarlayamaz ve kayıt yaptırdığı programa devam eder. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler, mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlik sınavlarına girebilirler veya isteğe bağlı hazırlık öğreniminden vazgeçebilirler. c) Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler 2547 sayılı kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Öğrencinin Yeterlik sınavından aldığı puanı geçerli sayılır. Ancak talebi doğrultusunda öğrenci isterse ortak zorunlu yabancı dil derslerine devam edebilir ve bu derslerden aldığı puanlar geçerli olur. Sınavlar MADDE 19- (1) Hazırlık sınıfı programında, düzey belirleme sınavı, ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, performans ödevleri, yarıyıl sonu yeterlik sınavı ve yılsonu sınavı yapılır. Öğrenciler Bütünleme sınav hakkını takip eden öğretim yılında yapılan Yeterlilik/Düzey belirleme sınavında kullanır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Bu sınavların uygulanış şekli Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Düzey Belirleme Sınavı MADDE 20- (1) Üniversiteye isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi uygulayan yükseköğretim programlarından birine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık sınıfı yabancı dil düzey belirleme sınavına tabii tutulurlar ve öğrenciler Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda İngilizce düzeylerine göre gruplandırılırlar. Ara Sınavlar, Kısa Süreli Sınavlar ve Performans Ödevleri MADDE 21- (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihi Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Bölümü Komisyonu nca belirlenerek ilan edilir. (2) Ara sınavlar dışında önceden tarih bildirmeksizin yapılan kısa süreli sınavlar ve performans ödevleri de ara sınav sonucuna yansıtılır. Kısa süreli sınavların ve performans ödevlerinin ara sınava katkısı %20 dir. Yıl Sonu Sınavı ve Yeterlik Sınavı MADDE 22- (1) Sınavın uygulanış şekli Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir. (2)Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Devam zorunluluğunu yerine getiren ve başarılı olan öğrencilere Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda yabancı dil düzeyini belirten başarı belgesi verilir. Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. (3)Yılsonu sınavına devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılır. Genel Başarı Notunun Hesaplanması MADDE 23- (1) Başarı değerlendirmesinde 100 lük sistem kullanılır. (2) Genel başarı notu, ara sınav, kısa süreli sınavlar ve performans ödevlerinin not ortalamasının %40'ı, yılsonu sınav notunun %60'ı toplanarak bulunur. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması ve genel başarı notunun en az 60 olması zorunludur. (3) Geçmez notların simgeleri ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir.

5 Geçmez Notlar (Öğrenci işleri düzenlemeli) F1 : Devamsız, genel sınava girme hakkı yok. F2 : Devam etti, genel sınava girmedi. F3 : Genel sınava girdi, başarısız. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten Kaldırma MADDE 32- (1) Üniversite Senatosunun tarih ve 2007/85 sayılı kararıyla kabul edilen ve tarih ve 2008/174 sayılı kararıyla düzeltmeleri kabul edilen Amasya Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 33- (1) Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. (2) Bu Yönergede yer almayan konular Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından karara bağlanır. Yürütme MADDE 34- (1) Bu Yönergeyi, Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür. EK- I Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyetinde Geçerli Sınav Türleri ile Kabul Edilen Asgari Eşdeğer Puanlar Hazırlık Eğitimi Amasya Üniversitesi Yeterlilik Sınavı TOEFL CBT IBT PBT IELTS (Her bir beceri alanından alınan puan) FCE İngilizce B C CAE Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2012/103 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100 8 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28876 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi nin zorunlu

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön

Detaylı

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI VE LİSANS PROGRAMLARINDA SUNULAN İNGİLİZCE DERSLERİ EĞİTİM- ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER 24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi Yabancı Diller

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM 02/10/2009 Yabancı Diller Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM ve YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 1 Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı

Detaylı