PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfında sürdürülecek eğitim ve öğretime, sınavlara ve değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 49 uncu maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 94 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik Kurul (Senato): Piri Reis Üniversitesi Akademik Kurulunu, b) Bölüm Başkanlığı: Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Bölüm Başkanlığını, c) Hazırlık sınıfı: Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını, ç) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Piri Reis Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yeterlik, Sınıflandırma ve Muafiyet Yeterlik ve seviye tespit sınavları MADDE 5 (1) (Değişik:RG-28/3/ ) Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri, Rektörlükçe her akademik yılbaşında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) ile belirlenir. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden; İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Akademik Kurulca kabul edilen sınavların birinin sonuç belgesi ile kanıtlayamayan öğrenciler ile eğitim ve öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler. İngilizce yeterlik sınavından başarılı olma taban notu; öğretim dili zorunlu İngilizce olan bölüm/program öğrencileri için 60, öğretim dili %30 İngilizce olan bölüm/program öğrencileri için 50 dir. Ancak, Bölüm Başkanlığının önerisiyle Senato, 60 ve 50 olarak belirlenen taban notunun üzerinde bir notu taban puanı olarak belirleyebilir. (2) Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, Rektörlükçe düzenlenen İngilizce seviye tespit sınavına (İSTS) tabi tutulur. Öğrencilerin Hazırlık Sınıfına hangi düzeyden başlayacakları bu sınavın sonuçlarına göre belirlenir. Öğrencilerin İSTS sonuçlarına göre bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen düzeylere yerleştirilmeleri Bölüm Başkanlığınca yapılır. (3) İSTS ile İYS sonuçları, sınavların yapıldığı günleri izleyen yedi iş günü içinde ilan edilir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan yerleştirildikleri programda öğrenimlerine başlarlar. (4) Hazırlık Sınıfına kayıt yaptıran, ancak İSTS ye girmeyen/giremeyen öğrencilerin düzeyi Bölüm Başkanlığınca belirlenir. (5) (Ek:RG-29/11/ ) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen düzey gruplarından orta-altı (Pre-Intermediate), orta (Intermadiate) ve üstündeki guruplarda bulunup güz yarıyılı çalışmalarına ait yarıyıl içi başarı notu 50/100 ve üzerinde olanlar için güz yarıyılı sonunda da İngilizce yeterlik sınavı açılır. Bu sınavdan başarılı olanlardan isteyenler bahar yarıyılı başından itibaren yerleştirildikleri programlarda öğrenimlerine başlayabilirler. Programlarına takip eden yıl başında başlamak isteyenler bahar yarıyılında izinli sayılırlar.

2 Muafiyet MADDE 6 (1) Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri ulusal ve uluslararası sınavların sonuçlarına göre de belirlenebilir. Bu sınavlar ve İngilizce hazırlık eğitiminden muafiyet için alınması gereken taban puanlar Bölüm Başkanlığının önerisi ile Akademik Kurul tarafından belirlenerek duyurulur. Söz konusu sınavların sonuçlarının geçerliliği kabul edilmeden önce, gerektiğinde söz konusu sonuçlar hakkında araştırma yapılabilir. (2) Aşağıda durumları açıklanan öğrenciler İYS den muaf tutulur ve doğrudan kazandığı programa devam etmeye hak kazanır: a) Ortaöğretimini İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar, b) (Değişik:RG-29/11/ ) Yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan ve bu denkliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarının birisinden Senatoca belirlenen seviyede puan alarak başarılı olanlar, c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (KPDS) birinden, Akademik Kurulca belirlenen seviyede puan alanlar. (3) (Değişik:RG-29/11/ ) Yukarıda belirtilen sınavlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilir. Hazırlık eğitimi seviyeleri/düzeyleri MADDE 7 (1) İngilizce hazırlık sınıfı, sırasıyla; başlangıç (Elementary): A1, orta-altı (Pre- Intermediate): A2, orta (Intermediate): B1, orta-üstü (Upper-Intermediate): B2, orta-üstü+ (Upper- Intermediate): B2+ olmak üzere beş düzeyi kapsar. Bir yıllık eğitim, İngilizce hazırlık eğitimi başlangıç seviyesine göre birbirini takip eden dört düzeyi kapsar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar Hazırlık sınıfının süresi MADDE 8 (1) Hazırlık sınıfının süresi en az bir, azami iki yıldır. (2) İkinci sene sonunda, izleyen eğitim-öğretim yılı başındaki İYS den başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. (3) İki yarıyıldan (bir yıldan) ibaret olan Hazırlık Sınıfında görülen haftalık ders saat yükü 20 den ve bir yarıyılda görülen ders saat yükü 260 dan az olamaz. Devam zorunluluğu MADDE 9 (1) Hazırlık sınıfında öğrenciler, ders ve uygulamaların en az % 85 ine katılmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler, akademik yıl sonunda yapılacak İYS ye girme hakkını kaybeder. Hazırlık sınıfını tekrar etme MADDE 10 (1) Hazırlık sınıfını tekrar edecek öğrenciler; bir sonraki akademik yılın başında kayıt yenileme işlemini yaptırdıktan sonra, o yıl için yapılacak İSTS ye girerek, kendilerine uygun eğitim-öğretim düzeyinden öğrenimlerine tekrar başlarlar. Bu sınava girmeyen, ancak Hazırlık Sınıfını tekrar edecek olan öğrenciler, Bölüm Başkanlığı tarafından bir önceki yıldaki başarı durumları dikkate alınarak uygun görülen bir eğitim-öğretim düzeyine yerleştirilir. (2) İkinci akademik yıl sonunda tekrar başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınavında da başarısız olmaları halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

3 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ölçme-Değerlendirme ve Başarı Ölçme-değerlendirme MADDE 11 (1) Bölüm Başkanlığı; dersleri, çalışmaları, ara sınavları ve yıl sonu sınavlarını yazılı, sözlü, görüntülü ya da bilgisayar destekli yöntemlerle yapabilir. (2) (Değişik:RG-29/11/ ) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları, akademik yılın başında ve yarıyıl sonlarında düzenlenen İYS ile belirlenir. (3) Hazırlık sınıfında yer alan derslerin; haftalık ders saatleri, ders gerekleri ve düzey geçme ile başarı değerlendirme esasları her akademik yılın başında Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir ve duyurulur. Yıl içi çalışmaları ve başarı değerlendirme MADDE 12 (1) (Değişik:RG-29/11/ ) İngilizce hazırlık sınıfında öğrenci başarısı iki aşamalı olarak değerlendirilir. Birinci aşama yıl içi çalışmalarında en az 50 puan sağlamakla tamamlanmış olur. İkinci aşama olarak, 50 ve üstü ortalaması olan öğrenciler güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılan İYS ye girerler. 50 nin altında yıl içi notu olan öğrenci yeterlik sınavına giremez. Buna göre bir öğrencinin yarıyıl sonlarında yapılacak İYS ye katılabilmesi için İngilizce hazırlık programının devam şartını sağlaması ve yıl içi notunun en az 50 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonlarında açılan İYS ye alınmazlar. Ancak, bu öğrenciler takip eden akademik yılın başında o yıl kayıt olan öğrenciler için yapılan İYS ye yıl içi notuna bakılmadan girebilir. Bu sınav hazırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler için bütünleme sınavı niteliğindedir. (2) Yıl içi notu; kısa sınavlar not ortalamasının % 20 si, yıl içi ara sınavların not ortalamalarının % 50 si, portfolyo notunun % 30 u toplanarak bulunur. (3) (Değişik:RG-28/3/ ) İYS den başarılı olmak için; öğretim dili zorunlu İngilizce olan bölüm/program öğrencilerinin 60, öğretim dili %30 İngilizce olan bölüm/program öğrencilerinin 50 taban başarı notu almaları gerekir. Belirtilen taban başarı notunu alarak başarılı olan öğrenciler, girmeye hak kazandıkları bölüm/programa kayıt olma hakkını kazanmış olurlar. (4) (Ek:RG-28/3/ ) (Değişik:RG-29/11/ ) Öğrenim dili %30 İngilizce olan ön lisans programlarından DGS ile öğrenim dili zorunlu İngilizce olan lisans programlarına geçmeyi planlayanlar, bu programlar için gerekli olan 60 taban başarı puanını almak için ön lisans öğrenimleri süresince Üniversitede açılan İYS ye katılabilirler. Bu sınavdan 60 ve üzeri başarı puanı alanlar lisans öğrenimine kayıt hakkı kazandıklarında yeniden İYS ye girmeden lisans programlarına devam edebilirler. Yıl içi sınavları MADDE 13 (1) Her düzeyde eğitim-öğretim dönemi içinde Bölüm Başkanlığınca uygun görülecek sayıda ara sınav ile kısa süreli sınavlar yapılır. Ara sınavların tarihleri Bölüm Başkanlığınca her akademik yılın başlangıcında duyurulur. Mazeret sınavları MADDE 14 (1) Herhangi bir nedenle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini gerekli belgelerle birlikte sınavı izleyen yedi gün içinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yazılı olarak bildirdikleri takdirde, bu öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre Bölüm Başkanlığınca mazeret sınavına alınabilir. (2) İYS ve İSTS için herhangi bir mazeret kabul edilmez. Sınav sonuçlarının ilanı MADDE 15 (1) Yıl içi notu, İYS ve İSTS sonuçları Bölüm Başkanlığı panolarında ilan edilir. Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 16 (1) Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtirazlar en geç bir hafta içinde yazılı olarak Bölüm Başkanlığına yapılır. Bölüm Başkanının talebi üzerine ilgili öğretim elemanı veya elemanları itirazda bulunan öğrencinin sınav kâğıdını inceleyerek maddi hata olup olmadığını Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Sonuç ilgili öğrenciye Bölüm Başkanlığınca bildirilir.

4 (2) Bu sonucu yeterli görmeyen öğrenci Bölüm Başkanlığı bildiriminden itibaren en geç üç iş günü içinde dilekçe ile Rektörlüğe başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Bu durumda kesin karar, kurulacak komisyonun görüşü alınarak, Üniversite Yönetim Kurulunca verilir. (3) İngilizce yeterlik sınavına ait not değişiklikleri Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile geçerlilik kazanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İzinli sayılma MADDE 17 (Değişik:RG-29/11/ ) (1) Eğitim-öğretim yılı başında ve ilan edilen kayıt yenileme süresi içinde kabul edilebilir mazeret belgelerini ekledikleri dilekçesiyle başvuran öğrenciler ile kayıt yenileme ve devam edeceği düzeye yazılma işlemini yaptırdıktan sonra öğrenimlerine devam etmekte iken yıl içinde; hastalık, doğal afet, tutukluluk ve benzeri gibi önceden görülmeyen veya bilinemeyen önemli bir mazeretle karşılaşılan öğrenciye, ilgili kurumların vereceği belgeye dayalı olarak, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile içinde bulunulan akademik yılın tamamı için izin verilebilir. Bu durumda izinli sayılan öğrencilerin devam etmekte olduğu akademik yılın başından itibaren almış olduğu notlar geçersiz sayılır. (2) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin izinli sayılma toplam süresi bir akademik yıldan fazla olamaz. Bu öğrencilerin, izin bitimi tarihinden sonraki akademik yılın başında öğrenimlerine hangi düzeyden başlayacakları, Üniversite Yönetim Kurulu kararında belirtilir. İzinli sayılan süre öğrenim süresinden sayılmaz. Yatırılan ücret var ise bu miktar takip eden yıla ait hazırlık sınıfı ücretinden mahsup edilir. (3) İzinli sayılan öğrenciler, izinli sayıldıkları yılı izleyen akademik yılın başındaki yeterlik sınavına girebilir. Ancak; bu sınavda alınan başarı notunun geçerli sayılabilmesi için, izinli sayıldığı yıla ait öğrenim ücretinin en az %50 sini tamamlaması gerekir. İlişik kesme MADDE 18 (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin Üniversite ile ilişiği Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesilir: a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, b) Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl öğrenim ücretini yatırmayan veya kayıt yeniletmeyen öğrenciler, c) İki eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, ç) (Değişik:RG-29/11/ ) 18/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrenciler, d) Sağlık sorunları olan ve tedavi görmelerine rağmen öğrenimlerine devam edemeyeceği sağlık raporuyla belgelenen öğrenciler. Ek sınav hakkı MADDE 19 (Mülga:RG-28/3/ ) Disiplin MADDE 20 (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Hüküm bulunmayan haller MADDE 21 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 23 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.

5 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 19/7/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1. 28/3/ /11/ Sayfa

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100 8 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28876 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2014; Resmi Gazete Sayısı: 28951) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI VE LİSANS PROGRAMLARINDA SUNULAN İNGİLİZCE DERSLERİ EĞİTİM- ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plato Meslek Yüksekokulunda ön lisans programlarında

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 1 Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER 24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı