VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN YENİ BİR VERGİLEME SİSTEMİ ÖNERİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN YENİ BİR VERGİLEME SİSTEMİ ÖNERİSİ"

Transkript

1 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN YENİ BİR VERGİLEME SİSTEMİ ÖNERİSİ HAZIRLAYAN : Güngör DÖNMEZ Vergi Dairesi Müdür Yrd. PROJE DANIŞMANI : Erdoğan YILDIRANER Elazığ Defterdarı MAYIS-2013-ELAZIĞ 1

2 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN YENİ BİR VERGİLEME SİSTEMİ ÖNERİSİ I. GİRİŞ Bilindiği üzere; tarih ve 7338 sayılı Veraset ve intikal vergisi, devlet ve toplum yapısında cereyan eden teknolojik gelişmeler ve gelişen modern vergi uygulamaları karşısında 54 yıllık uygulama süreci akabinde mevcut vergileme kapasitesini kavrayamamaktadır. Söz konusu yasa, e-devlet uygulamamalarının kamu hizmetlerinde etkin bir şekilde kullanılması sonucu vergi sistematiği ve uygulaması bakımında teknolojik gelişmelerin gerisinde kalan hantal bir vergileme şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Kamu gelirlerinin başlıca kaynakları, vergi, resim ve harçtır. Veraset ve intikal vergisi noktasında konuya bakacak olursak; servet unsurlarına ilişkin alan taraması (kapasite kavrama) yapılamamaktadır. Mevcut şekliyle, Veraset Ve İntikal Vergisinin toplam vergi gelirlerindeki oranı binde 8 gibi çok düşük bir oranı temsil etmektedir. Servet vergilerinde, belediyelerce gerçekleştirilen emlak vergilerini saymazsak motorlu taşıtlar vergisinden sonra yer alan Veraset ve intikal vergisine ilişkin yukarıda ifade edilen duruma (vergi tekniği açısında tahakkuk ve tahsilinin düşüklüğü) ilişkin önerilerimiz aşağıda yer almaktadır. II. V.İ.V. İlişkin Önerilen Sistem Vergilemede beyana dayanan tarhiyat yerine Motorlu taşıtlar vergisinde olduğu gibi otomatik tahakkuk sistemine geçilmesi 2

3 önerilmektedir. Bunun sağlanabilmesi için servet unsurlarının kayıt altına alınması gerekir. Konuya ilişkin bileşenler; vergiyi doğuran olay, tarh, tebliğ ve tahakkuk olmaktadır. Bu işlemlerin önerilen şekilde gerçekleşmesi için; verginin matrahının evvela gayri safi tespiti yapıldıktan sonra mezkûr vergiye ilişkin muafiyet ve istisna olgularının tespit edilmesi gerekir. Vergileme esnasında da varsa giderlerin matrahtan düşülmesi sonucu safi irat a ulaşılır. Bilindiği üzere; bu vergi sisteminde geçmiş yıl zararlarının düşülmesi gibi bir hadise yoktur. Aşağıda yer alan tabloda önerisi yapılan otomatik tahakkuk usulünün elektronik veri tabanına aktarılabilmesi için, mezkûr verginin kapsamı temel matrah unsurlarıyla birlikte yer almaktadır. Veraset yolu ile ve ivazsız olarak gerçekleşen servet unsurları şahsilik ve mülkilik ilkeleri kapsamında: (Yurtiçi yurtdışı Verginin Konusuna Giren Mevzular) Taşınmaz varlıklar(gayrimenkul, arsa vb.). Taşınırlar (araçlar ve çeşitli menkul mallar), Muhtelif haklar, Özel kurumlardan ve kişilerden alacaklar ve Kamu kurum ve kuruluşlarından alacaklar KANUNU KAPSAMI (+) X KANUNUN İSTİSNASI (-) Y KANUNU MUHAFİYETİ (-) Z KANUNU VERGİLEME SAHASI GAYRİ SAFİ (MATRAH UNSURU=(X-Y-Z) 3

4 SERVET UNSURLARININ KAYIT ALTINA ALINMASINA İLİŞKİN ELEKTİRONİK VERİ TABANI; VERASET-İNTİKAL VE MİRAS YOLU İLE GERÇEKLEŞEN İVASIZ İKTİSAPLAR NÜFÜS İDARESİ MERNİS KAYITLARINDA ÖLÜM OLAYLARININ İŞLENMESİYLE BAŞLAR. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARI (TAKBİS) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler HAKLARIN KAYITLI OLDUĞU KAMU KURULUŞLARINA İLİŞKİN VERİ TABANI MAL VE PARA HAREKETLERİNİN KONTROLU SONUCU TESPİTİ YAPILACAK3.KİŞİLER NEZİNDE TESPİTLERE İLİŞKİN ELEKTİRONİK VERİ TABANI Yurtdışındaki Mal ve Hakların Veraset ve İntikale konu olması BİREYSEL TASARUF VE HAKLARIN MUHAFAZA EDİLDİĞİ KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN ELEKTİRONİK VERİ TABANI ÖRNEĞİN SGK (+) ÖNERİLEN SİSTEMDE GİDER UYGULAMASI: Mükellefin veraset intikallerinde ve ivazsız iktisaplarında kamuya olan borçları resen mahsup edilirken kişi ya da kurumlara olan borçları adreslerine tebliği suretiyle(bu tebliğ adrese dayalı nüfus kayıt sistemine bulunmayanlar için ilanen de yapılabilir.) alacaklıların belirli bir sürede başvurmaları halinde beyana konu olan matrahtan mahsup yapılarak safi irat a ilişkin otomatik tahakkuk müessesine ulaşılır. Vergiyi Doğuran Olay Veraset ve İntikal Vergisinin Gayri Safi Matrahı MATRAH TOPLAMI = (+) (+) (+) (+) (+) 4

5 III. Önerinin Tatbik Edilmesi Sonucu Oluşturabileceği Risk Unsurlarına Karşı Çözüm Önerileri Veraset ve intikal vergisi matrah unsuru (konusu) ivazsız ve intikal yolu ile devri sonucu vergiyi doğuran olay gerçekleşirken, bu matrah unsuru elektronik ortamda otomatik tahakkukun sağlanabilmesi noktasında veri tabanı oluşturmak ve tahakkuk işlemini sağlanabilmesi için yapılacaklar; Vergiyi doğuran olayın vuku bulması sonucu Tapuda kayıtlı bulunan arsa, arazi, mesken, iş yeri vb. bütün gayrimenkullerin sanal ortama aktarılarak mevcut veri tabanı EVDO sisteminde görülmesi için; Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün arasında bir anlaşma modeli sağlamak gerekir. Mevcut şekliyle malvarlığı araştırmalarında TAKBİS projesi kullanılmaktadır. Kişi yada kurumların veraset ve intikal vergisine konu olan ivazsız ve intikal yolu ile edinmiş olduğu para, döviz ve bir takım hakların tüm bankalar ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak bir protokol ile EVDO sistemine entegre edilmesi gerekir. Veraset ve intikal vergisi mükellefiyetine ilişkin SGK dan tahakkuku edecek alacakları; SGK kayıtları EVDO ortamına aktarılması sonucu vergileme aşamasına gelecektir. Kişi ya da kurumlara vergiyi doğuran olay sonucu ticari işletme veya işletmelerin intikal etmesi sonucu zaten EVDO ortamında yer alan veri tabanı Veraset ve İntikal Vergisinin tahakkuk işlemine transfer edilecektir. Yurt dışı gayrimenkul, menkul vb. Hakların vergilemeye konu olması durumunda da ilgili ülkelerin vergilendirme yetkisiyle görevli kurum ya da kuruluşlarda bilgi transferi uluslar arası vergileme anlaşmalarıyla yapılacağı gibi vergilemede kolaylık ve etkililik ilkeleri de göz önünde bulundurularak kısmi istisnaya konu edilebilir. 5

6 IV. Önerinin Getireceği Fayda ve Kolaylıklar * Veraset ve intikal vergisinde etkin bir vergileme sağlayarak vergi gelirlerinde artış sağlamasının yanında vergi toplama maliyeti minimize edilmiş olacaktır. * Otomatik tahakkuk esası ile vergilendirilmesi sonucu tarh tebliğ ve tahakkuk aşamalarının tamamı bir işlem ile teselsül ettirilerek vergilemede zaman ve maliyet aşamaları sınırlandırılmış olmaktadır. *Mükelleflerin beyan yükümlüğü ortadan kalmaktadır. Kurumca gerçekleştirilen tahakkuk uygulaması ile beyan yolu ile yapılan eksik tahakkukların önüne geçilirken ayrıca verginin borçlu tarafı olan mükelleflerde kırtasiye ve zaman unsurlarında mağdur edilmemiş olacaktır. V. ÖNERİYE İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEĞİ Bay X tarihinde Ankara da vefat etmiştir. Mirasçıları (varisleri) ise sırasıyla Bay A, Bayan B ve Bay C olsun. Bay X in İzmir de bir gayrimenkulü ve Sosyal Güvenlik Kurumundan TL. Alacağının yansıra Z bankasında da TL. Parası olduğunu varsayalım. Veraset ve intikal Vergisi beyannamesini bir mevcut yasal düzenlemeye göre çözelim. Arkasında önerilmekte olan sisteme göre çözümleme yapalım. Böylelikle önermiş olduğumuz yeni vergileme sistemi çarpıcı bir şekilde izah etmiş oluruz. Mevcut Yasal Düzenlemeye Göre Vergilendirme Süreci: I.ADIM: Vergiyi Doğuran Olay Ve Verginin Konusu: Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir. 6

7 Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye'de ikametgahı olmayan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz Ölüm halinde ve karşılıksız olarak mal intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir (Mal Türkiye'de olacak ve/veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait olacak). 2. ADIM: Beyannamenin Verileceği Yer Ve Zaman: Veraset ve İntikal Vergisi: a) Veraset tarikiyle vaki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu; b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgâhı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu; c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgâhı tesbit olunamamış ise Maliye Vekâletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarholunur. Madde 9 -Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir: 1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde: a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde; b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takibeden sekiz ay içinde; c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay içinde; 7

8 2. Diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisabedildiği tarihi takibeden bir ay içinde. Vergi Usul Kanununun 13, 15, 17 ve 18'inci maddeleri hükümleri mahfuzdur. 3. Adım: Veraset Ve İntikal Beyannamesine Eklenecek Belgeler: Kendilerine veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden mallar dolayısıyla Veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi ilgili vergi dairesine verirken intikal eden mallarla ilgili aşağıdaki belgeleri beyannameye ekleyeceklerdir: 1-Veraset ilamı (veraset ilamı, tarihinden itibaren mirasçılarca sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra noterlerden de alınabilmektedir.), 2-İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler, 3Ticari bilanço ve gelir tablosu, 4-Gayrimenkullerde tapunun fotokopisi, 5-Gayrimenkul mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan (ölümün meydana geldiği yıldaki) değerini gösterir belgenin örneği (fotokopi de olabilir.) 5Araç için aracın ruhsat örneği (fotokopi de olabilir.) 6-Ölüm ve mirasçılık bildirimi formunun; veraset ve intikal vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgâhının bağlı olduğu muhtarlığa tasdik ettirilmesi zorunludur. (Murisin Türkiye'deki son ikametgâhı bilinmiyor ise söz konusu belge aranılmayacaktır.) 8

9 4. Adım İstisna ve Muafiyetler: Madde 3 - Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır: a) Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmıyanlar; b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umumun istifadesi için ilim, araştırma kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller; c) Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o Devletin tabiyetinde bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir vazifeye memur edilenler ile bu sayılanların aileleri efradı (Mütekabiliyet şartiyle) (Türk tabiiyetinde bulunan şahıslardan veraset tarikiyle veya sair suretle mal iktisabedenlerle yukarda sayılanların dışında kalıp da Türkiye'de ikamet eden şahısların Türkiye'de bulunan mallarını veraset tarikiyle veya sair suretle iktisabedenler hariç). İstisnalar Madde 4 - Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır: a) Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya; b) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin lirası (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin lirası); (Yürürlük: , bu bentdeki rakamlar sırasıyla 1995 yılı için , lirası, 1996 yılı için , lirası)(*) c) Örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkuller hariç); 9

10 ç) Bilumum sadakalar; d) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) İvazsız suretle vaki intikallerin lirası; (Yürürlük: , 1995 yılı için , 1996 yılı için )(**) e) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma va çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin lirası; (Yürürlük: , 1995 yılı için , 1996 yılı için )(***) f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümülüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar; g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harb malulleriyle şehit yetimlerine tekel beyiyelerinden ödenen paralar; h) Harbe veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve (4369 sayılı Kanunun 81'nci maddesinin 81/N- 1 maddesi uyarınca değişen ibare) eşlerine ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;(****) i) Borçlar Kanununun 242'nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlıyandan evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar; j) (2353 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (Kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe); k) (903 sayılı Kanunun 5/D maddesiyle eklenen bent) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar. 10

11 l) (3393 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen bent) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticarî plaka satışından elde edilen paralardan, ticarî plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar. (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen fıkra) (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. 5.ADIM: Safi Matraha Ulaşabilmek için Tenzil Edilecek Giderler: Madde 12 - İktisabedilen malların değerlerinden veya değerleri yekûnundan aşağıda yazılı borçlar ve masraflar, beyannamede gösterilmek şartiyle tenzil olunur. a) Veraset yoliyle vukubulan intikallerde murisin ihticaca salih vesaika müstenit borçları ile vergi borçları; b) Diğer suretle iktisaplarda intikal eden malın aynına taalluk eden borçlarla vergi borçları (Şu kadar ki, hibe eden hibe ettiği mala taalluk eden borçları kendi üzerine almış veya öyle taahhüt etmiş ise bu borçlar nazara alınmaz); c) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara taalluk eden borçlar ve yabancı memleketlerde bu mallar dolayısiyle alınan Veraset ve İntikal Vergileri (Tevsik edilmek şartiyle); (c) fıkrasında yazılı borçlar ile Veraset ve İntikal vergileri, beyannamede gösterilen bu kabil malların değerini geçemez). d) Cenazenin teçhiz ve tedfini için yapılan masraflar. 6. Veraset ve İntikal Vergisinin Hesabı: 11

12 Matrah Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır. (2012 yılı için uygulanacak tarife) Verginin Oranı (%) Veraset Yoluyla İntikallerde İlk TL için 1 10 Sonra gelen TL için 3 15 Sonra gelen TL için 5 20 Sonra gelen TL için 7 25 Matrahın TL'yi aşan bölümü için ÇÖZÜM1: İvazsız İntikallerde Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır. Bay X tarihinde Ankara da vefat etmiştir. Mirasçıları (varisleri) ise sırasıyla Bay A, Bayan B ve Bay C olsun. Bay X in İzmir de bir gayrimenkulü ve Sosyal Güvenlik Kurumundan TL. Alacağının yansıra Z bankasında da TL. parası olduğunu varsayalım. Veraset ve intikal Vergisi beyannamesini bir mevcut yasal düzenlemeye göre çözelim. Arkasında önerilmekte olan sisteme göre çözümleme yapalım. Böylelikle önermiş olduğumuz yeni vergileme sistemi çarpıcı bir şekilde izah etmiş oluruz tarihinde vefat eden Bay X in varisleri Veraset İlamı çıkarttıktan sonra intikale konu olan mal ve hakları üzerlerine almak için ölen kişinin bulunduğu yer vergi dairesine Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi verecektir. Bahse konu beyannamenin ekinde Gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Belediyede Emlak Beyan Değeri alacaktır. Ayrıca Z bankasında Veraset ve intikal vergisine konu olacak miktarı gösteren yazı alınacaktır. Benzer şekilde de Sosyal Güvenlik Kurumunda da intikale konu tutarı gösteren yazı 12

13 alacaklardır. (Örneğimizde; gayrimenkul için emlak beyan değerini TL olarak kabul edelim.) Bu durumda tenzil edilecek giderler olmadığı varsayımı ile vergilemeye geçelim. Banka SGK Gayrimenkul TL TL TL TL.(+) İstisna Tutarı: *3= TL (-) =(-) TL ödenecek vergi çıkmamaktadır. Beyanname 4 aylık sürede beyan edilirse Usulsüzlük cezası da çıkmamaktadır. Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere; kırtasiyecilik ve formalite işlemleri son derece fazla olmasına rağmen sadece beyannameden kaynaklı damga vergisi tahsili sağlanarak Veraset Ve İntikale Konu olan vergisel işlemler tamamlanmaktadır. ÇÖZÜM 2: Önerilen Sisteme Göre Vergileme Uygulaması Türk Medeni Kanunu Mirası Redde İlişkin Hükümler tmadde 605-Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. 2. Süre a. Genel olarak Madde 606- Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü Öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten 13

14 İşlemeye başlar. Beyanname Ölüm olayının vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içerisinde Otomatik tahakkuk yolu ile tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen beyanname ilgilisine (mükellefine) bir ay içerisinde tebliğ ettirilir ödemeye davet ve itiraz bildirimi ile şayet tenzil edilecek indirimler ve istisna ve muafiyet durumları varsa mükellef bu süre içerisinde bildirimde bulunur anılan süre her hal ve şartta bir ayı aşamaz. İanen tebliğ şekli de geçerli sayılmak suretiyle ödeme sefasına geçilir. İtiraz süresini geçiren mükellefler veraset ve intikale konu olan mal ve hakları üzerine alamadıkları gibi beş yıl içerisinde vergisini ödemediği ve sonuçlandıramadığı mal ve haklar hazine adına irat kaydedilir. Hükmü gereği veraset ve intikal vergisinde ciddi bir sorun olan zaman aşımı müessesi de aşılmış olur. SONUÇ Türkiye de uygulanmakta olan Muhasebe standart ve usullerinde uygulama birliği sağlanmış, kamu hesapları 5018 sayılı yasa uygulaması sonucu nakit esasından tahakkuk esasına geçmiştir. Menkul ve gayrimenkullerde pratik olarak uygulanan değerleme usulleri ile birlikte kıymet takdirleri emsalleriyle mukayese edilerek kolayca yapılabilmektedir. Bu kapsamda; veraset ve intikal vergisinin matrahını oluşturan unsurların tespiti otomatik tahakkuk müessessinin uygulanmasına mani olmayıp sadece yurtdışında TC. Tabiatında bulunan kişilerin hak ve alacaklarının vergilemeye konu edilmesi özellik arz etmektedir. Bu alanda Dışişleri bakanlığının aracılığı ile veri tabanı oluşturulup vergilenebileceği gibi çifte vergileme anlaşmaları ile de kısmi istisnalara konu olabilir. Veraset ve intikal vergisinde ölüm olayının ve/veya ivazsız intikalin vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içerisinde Otomatik tahakkuk yolu ile tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen beyanname ilgilisine (mükellefine) bir ay içerisinde tebliğ edilir. Ödemeye davet sonucu itiraz bilirimi ile tenzil edilecek 14

15 indirimler varsa değerlendirilir. Bildirim ve itiraz süresi her hal ve şartta bir ayı geçemez. Otomatik Tahakkuk Yapılan Veraset ve İntikal Vergisinde İlanen tebliğ şekli de geçerli olup tarhı ve tebliği yapılmış olan vergi tahakkuk aşamasının da tamamlanması ile ödeme sürecine geçilir. Tahakkuk etmiş olan vergiye, İtiraz süresini geçiren mükellefler, veraset ve intikale konu olan mal ve hakların vergisini ödemedikleri takdirde intikale konu olan mal ve hakları üzerine geçiremezler. Beş yıl içerisinde vergisini ödemediği ve Veraset Ve İntikal Yönünde ilişik kesme izin yazısını almayan mükellefler 213 Sayılı VUK un mücbir sebep hallerini düzenleyen hükümler müstesna olmak üzere; mal ve haklar hazine adına irat kaydedilir. Hükmü gereği veraset ve intikal vergisinde ciddi bir sorun olan zaman aşımı müessesi de aşılmış olacaktır. Önerilen vergileme sistemiyle, Veraset ve İntikal Vergisinde; tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamalarının tamamı bir işlem ile teselsül ettirilerek vergilemede zaman ve maliyet aşamaları sınırlandırılmış olup bu şekliyle de vergiyi doğuran olayın matrah unsuru otomatik olarak kavranmaktır. Bu kapsamda, Veraset ve intikal vergisinde etkin bir vergileme mekanizması sonucu vergi gelirlerinde artış sağlanmış olacaktır. Ayrıca, bahse konu vergileme sistemi, vergi toplama maliyetini de minimize olmasını sağlayacaktır. Vergilemede genellik, adalet, tarafsızlık, verimlilik piyasalara işlerlik kazandırma haksız rekabeti önleme, saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi genel prensipler sağlanmış olacaktır. Dolaylı vergilerdeki yük azaltılırken servet unsurlarının vergilenmesiyle de Türk Vergileme Sistemine sıklıkla getirilen harcama vergilerinin OECD ülkelerine göre yüksek oranda seyir ettiği argümanı ortadan kalkacaktır. Şöyle ki servet unsurlarının toplam vergi gelirlerindeki oranı yükselecektir. Böylece servet, harcama ve gelirden alınan vergilerde dengeli bir vergileme sistemine geçişe ciddi oranda katkı sağlayacaktır. Güngör DÖNMEZ Elazığ Defterdarlığı, Gelir Müdür V. 15

16 KAYNAKÇA: 1-GİB.GOV.TR 2-TÜRK MEDENİ KANUNU 3-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 4-AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 5-KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 16

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 3231 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 7338 Kabul Tarihi : 8/6/1959 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1959 Sayı : 10231 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 1302 Bu Kanunun

Detaylı

SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER ANKARA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER MART 2013 M. Aykut KELECİOĞLU E. Gelirler Başkontrolörü, YMM SUNUMDA YER ALAN BU SEMBOL GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKAN SINAV SORULARINI

Detaylı

ÜCRETSİZDİR. Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZDİR. Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER)

Detaylı

Madde 4- Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır :

Madde 4- Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır : MADDE METNĠ : MADDE 4 : ĠSTĠSNALAR Madde 4- Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır : a) Veraset tarikı ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hâtırası

Detaylı

TÜrK VErGİ SİSTEMİ NDE VEraSET VE İNTİKal VErGİSİ UYGUlaMaSI

TÜrK VErGİ SİSTEMİ NDE VEraSET VE İNTİKal VErGİSİ UYGUlaMaSI n VErGİ SİYaSƏTİ UoT 622:551.509.33 (479.24) TÜrK VErGİ SİSTEMİ NDE VEraSET VE İNTİKal VErGİSİ UYGUlaMaSI səh. 55-72 Prof.Dr. Ahmet burçin YERElİ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi,

Detaylı

Servet Vergilerinden Veraset ve İntikal Vergisi Üzerine Değerlendirmeler

Servet Vergilerinden Veraset ve İntikal Vergisi Üzerine Değerlendirmeler EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 15 Sayı: 1 Ocak 2015 ss. 27-37 Servet Vergilerinden Veraset ve İntikal Vergisi Üzerine Değerlendirmeler The Evaluations of Inheritance and Gift Tax As Property

Detaylı

MADDE METNİ : MADDE 7 : BEYANNAME

MADDE METNİ : MADDE 7 : BEYANNAME MADDE METNİ : MADDE 7 : BEYANNAME Madde 7- (4369 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile 1.8.1998 tarihinden itibaren geçeri olan şekli) Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisab edenler,

Detaylı

MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT

MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT MADDE METNİ : MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT Madde 17 - Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra

Detaylı

Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir :

Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir : MADDE METNİ : MADDE 9 : BEYANNAME VERİLME MÜDDETİ Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir : 1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde: a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin

Detaylı

MADDE 12 : TENZİL OLUNABİLECEK BORÇ VE MASRAFLAR

MADDE 12 : TENZİL OLUNABİLECEK BORÇ VE MASRAFLAR MADDE METNİ : MADDE 12 : TENZİL OLUNABİLECEK BORÇ VE MASRAFLAR Madde 12- İktisabedilen malların değerlerinden veya değerleri yekûnundan aşağıda yazılı borçlar ve masraflar, beyannamede gösterilmek şartiyle

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 62 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 3903

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1)x Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 15 Nisan 2015 İçindekiler Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Detaylı

HARÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 * * * Kanunun şümulü: Madde 1 - Bu

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı