TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI"

Transkript

1 TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI SIRA ALAN Çalışma ve İş Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü aşağıda yer alan belgelere (*) uygun olarak Toplum Yararına Çalışma Kapsamında hizmet alımı yapılacaktır. FAYDALANACAK KİŞİ SAYISI SÜRE GÜN SAAT BAŞVURU TARİH VE SAATİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ TARİHİ VE SAATİ TARİHİ -Peyzaj,bahçe düzenlemesi ve temizlik işleri 25 KİŞİ** 180 GÜN (6 AY) HAFTADA EN FAZLA 45 SAAT OLUP TOPLAM 1080 SAAT 17/07/ /07/2012 SAAT: 14:00 Tel: Fax: Elektronik Posta: AÇIKLAMALAR : * Hizmet alımları 1- TYÇP Hizmetleri Başvuru formu, 2- Proje Formatı, 3- Taahhütnameler, 4- İş Akış Çizelgesi, 5- TYÇP Sözleşme NOT: Programla ilgili olarak kurumumuzca sadece İşçi gideri karşılanacaktır. İdari gider ve kar ödenmeyecektir

2 -TYÇP katılma şartları; a)kuruma kayıtlı açık işsiz olmak b)18 yaşını tamamlamış olmak c)emekli, malul,dul ve yetim aylığı almamak **25 kişilik katılımcı İl Merkezinde çalışacaktır. Not: Katılımcı başvuruları 17-25/07/2012 (en geç saat 17:00) tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze yapılacak olup talebin yoğun olması durumunda noter kurası çekilecektir. EKLER : 1-TYÇP Hizmetleri Başvuru Formu 2-Proje Özeti (Formatı) 3-Çalışma Programı 4-Taahhütname 5-İmza yetkililerine ait yazı örneği 6-Koordinatör görevlendirme yazısı. 7-Başvuruda İstenecek Belgeler 8-TYÇP Proje Teklif Dosyası İçeriği ve Şekli. 9-TYÇP Hizmetleri Sözleşmesi 10-TYÇP Katılımcı Duyurusu

3 TYÇP PROJESĠ KAPSAMINDA AYLIK (ÇALIġMA) Ġġ PLANI Yüklenici Kurum ĠĢin BaĢlama Tarihi ĠĢin BitiĢ Tarihi Toplam ĠĢçi Sayısı ÇalıĢma Saatleri Haftalık ÇalıĢma Günleri HAFTA GÜN YAPILACAK ĠġĠN ADI ÇALIġACAK ĠġÇĠ SAYISI 1.Hafta Pazartesi 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma SONUÇ* (*) ÇalıĢma programı Hizmet Sağlayıcı ve ĠĢkur Ġl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol/sözleģme metninin ekidir.her proje için Hizmet sağlayıcı tarafından tüm proje süresini kapsayacak Ģekilde ilk günden son güne kadar etap etap aylık/haftalık /günlük olarak hazırlanır ve fiili çalıģmalar bu takvime bağlı olarak yürütülmek zorundadır.çalıģma programındaki iģ akıģı, ĠĢ kurumu personeli ve ĠĢkur Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Denetim Kurulunca yapılacak denetimlerde esas alınır. (*) 4857 sayılı ĠĢ yasasına göre toplam 45 saati aģmamak üzere Pazartesi-Cuma ve ya Pazartesi-Cumartesi günleri üzerinden milli/dini bayram ve tatil günleri hariç olmak üzere doldurulur.program çalıģma akıģındaki değiģimler, gün ve saat değiģiklikleri Hizmet Sağlayıcı tarafından ĠĢkur Ġl Müdürlüğüne bildirilerek olur alınır

4 AÇIKLAMAR 1- BaĢvurular Ġhale dokümanında belirtilen Ģartlar çerçevesinde yapılacaktır. 2- Program için sadece Yerel Kamu Kurum ve KuruluĢları teklif verebilecektir. 3- Proje baģvuruları ilgili kamu kurum/kuruluģ temsilcileri tarafından bizzat Ġl Müdürlüğümüze yapılacaktır. Posta ve faks yoluyla gönderilecek baģvurular, Programın konusu dıģında gelecek olan teklifler ile BaĢvuru tarihi ve saatinden sonra Ġl Müdürlüğümüze ulaģan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 4- Toplum yararına çalıģma programlarında Kurumumuzca sadece iģçi ücret giderleri ve yasal prim giderleri karģılanacak olup, kar ve idari gider ödenmeyecektir. 5- ĠĢçiler çalıģma alanlarına yakın yerlerden alınacağı için ulaģım gideri ödenmeyecektir. 6- Projelerin baģlama-bitiģ tarihleri 15/03/ /03/2012 olacak Ģekilde planlanacaktır. 7- Konu baģlıklarının her biri için sadece bir teklif verilebilecek olup, teklif veren kurumların fazla olması ve toplamda teklif edilen katılımcı sayısının ilan edilen katılımcı sayısını aģması durumunda kurumlar arası dağılım, Ġl Müdürlüğümüzce, belirlenecektir. 8- Kabul edilen projelerin katılımcı(iģçi) seçimi; (öngörülen sayıdan fazla baģvuru olması halinde) Noter kurasıyla belirlenecek olup, noter masrafları yüklenici kurum/kuruluģlar tarafından karģılanacaktır. 9- Hizmet Sağlayıcının iģçi ücretlerini düzenlenen bodro karģılığında SGK pirimleri ve diğer yasal kesintileri belge karģılığında ilgili kurumlara ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmesi zorunlu olup,iģçi ücretlerine iliģkin istihkakların Ġl Müdürlüğümüze gönderilmesine müteakip,programa iliģkin giderler Ġl Müdürlüğümüz tarafından ilgili kamu kurum/kuruluģun hesabına aktarılacaktır.

5 Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: TYÇP HĠZMETLERĠ BAġVURU FORMU Telefon ve Faks No SözleĢme süresi: (azami 8 ay) (toplam program süresi haftada gün/saat, takvim günü ve ay olarak) Haftada Gün.Saat. Takvim Günü. Ay TYÇP Hizmet Konusu TYÇP Hizmetinin Amacı Hizmet verilmesi beklenen katılımcı sayısı: (*) Teklif Verme Tarihindeki Brüt Asgari Ücret + ĠĢveren Payı (Sigorta primleri, vergi giderleri, vb. brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır) A. KATILIMCI ÜCRET GĠDERLERĠ = (*) x ÇalıĢan Sayısı x SözleĢme Süresi; (Not:16 YaĢından Büyük Sanayi Sektöründe ÇalıĢan ĠĢçiler için belirlenen asgari ücret) ödenecektir.) B. ĠDARĠ GĠDERLER 1 = (toplam iģçi ücret giderinin en fazla %10 undan oluģup, Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipman giderlerini ifade eder) C. KAR 2 = (toplam iģçi ücret giderinin %10 unu geçmeyecek Ģekilde hesaplanır.) D. TAHMĠNĠ TOPLAM SÖZLEġME BÜTÇESĠ: (yukarıdaki, A, B, C maddelerinin toplamı) E. Katılımcı baģına birim maliyet (tahmini toplam sözleģme bütçesinin katılımcı sayısına bölünmesi) F. Katılımcı BaĢına Aylık Birim Maliyet (katılımcı baģına birim maliyetin, hizmet verilen ay sayısına bölünmesi) (imza/tarih)hizmet Sağlayıcının unvanı Brüt Ücret ĠĢveren Maliyeti Toplam NOT : Giderler TL bazında hesaplanacaktır yaģından büyük iģçiler için uygulanan brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam iģçi ücret giderinin en fazla %10 undan oluģur.(okullarda uygulanan TYÇP lerde ödenmez) 2 16 yaģından büyük iģçiler için uygulanan brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam iģçi ücret giderinin %10 unu geçmeyecek Ģekilde ödenir.kamu kurumlarına ödenmez

6 TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESĠNDE GEREKLĠ OLAN EKĠPMAN, MALZEME VE DONANIMA ĠLĠġKĠN TAAHHÜTNAME Hizmetin verilmesine iliģkin aģağıda belirtilen makine, malzeme, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olduğumu, sahip olmadığım makine, malzeme, donanım ve araçların sözleģme imzalanmadan önce temin edildiğine dair belgeleri (Örneğin: Kamu Kurum veya KuruluĢunun ekipman ve malzemeleri kullanılacaksa, ilgili kuruluģun taahhütnamesi, ayrıca satın alınacaksa faturası vs.) Ġl Müdürlüğüne teslim edeceğimi, bunun dıģında ihtiyaç duyulan diğer malzeme, makine ve ekipmanları program baģladığında ve gerektiğinde temin edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim..../.../ SIRA NO MALZEME ADI ADEDĠ TUTARI (TL) Yüklenici Yetkilisi Ġmza KaĢe

7 TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI ĠġVEREN TAAHHÜTNAMESĠ Yürütülecek Toplum Yararına ÇalıĢma Programına iliģkin olarak; - ĠĢyerimizin kuruluģ amaçları arasında bu hizmetin yürütülmesinin de yer aldığını, hizmetin gerektirdiği yeterlilik ve deneyime sahip olduğunu, - Düzenlenecek TYÇP nin iģ akıģ çizelgelerini sözleģme ekinde belirtildiği üzere aylık olarak düzenleyeceğimi ve bu iģ akıģ çizelgelerinde belirtilen iģ ve sürelere bağlı kalarak hizmetleri yürüteceğimi, - Projede çalıģtırılacak katılımcıların, hizmet için son teklif verme tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve hizmetin fiilen baģlayacağı tarihe kadar iģyerlerimizden herhangi birinde çalıģmadığını, aksi takdirde ilgili her bir katılımcı için yapılan tüm ödemeleri ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte ĠĢkur Ġl Müdürlüğüne geri ödeyeceğimi, - SözleĢme tarihiyle programın baģlayacağı tarih arasında kalan dönemde, seçilen katılımcıları hiçbir Ģekilde çalıģtırmayacağımı, - Düzenlenen bu programın, ilgili kurumlarda halen çalıģmakta olan iģçilerin iģten çıkarılmalarına neden olmayacağını, böyle bir durumun tespiti halinde ise, ĠĢkur Ġl Müdürlüğünün istemesi halinde yapılan ödemelerin tamamını geri ödeyeceğimi, - Program kapsamında istihdam edilecek personelin kesinlikle programa konu alandaki kamu kurum veya kuruluģunun personel açığını kapatma amacıyla kullanılmayacağını, - Ofis ve büro hizmetlerinde çalıģtırılmayacağını, - Doğrudan vatandaģa hizmet üreten bir iģ yapmasının sağlanacağını, - Proje kapsamında çalıģtırılan katılımcı ücretlerinin istihkak dönemi sonunda, düzenlenen bordroların, SGK primleri ve diğer yasal kesintiler için ise, ödendiğini gösterir belgelerin Kuruma sunulması halinde ödemelerin yapılacağını bildiğimi, - Katılımcıların bir aylık SGK primleri ve buna bağlı giderlerini ödeyebilecek mali güce sahip olduğumu, - ĠĢkur tarafından düzenlenen daha önceki programlar kapsamında yasaklı olmadığımı, beyan, kabul ve taahhüt ederim..../.../ Yüklenici Yetkilisi Ġmza KaĢe

8 PROJE ADI : TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI PROJE DETAYI PROJENĠN TAM VE AYRINTILI TANIMI VE UYGULANACAĞI ALAN : (Bu kapsamda hangi iģlerin nerde yapılacağı belirtilecek, hangi iģlerin nasıl bir sıra ile yapılacağı anlatılacak. Örneğin Ģu bölgedeki.. m2 lik alanın çevre düzenlemesi yapılacak, bu alanın. m2 lik kısmına.. adet fidan dikilecek veya. m2 kaldırım döģenecek vs..) PROJENĠN AMAÇLARI VE GEREKÇESĠ : (Hedeflenen beklenti ve sağlanacak fayda) PROJENĠN UYGULAMA YERĠ : (Nerelerde, ne kadar alanda, hangi süreyle, kaç kiģiyle) PROJEYĠ HAZIRLAYAN KURULUġ : (Proje Sahibinin Unvanı/Adı ve Soyadı, Adresi, ĠĢ ve Cep Telefonları) PROJEDE ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILAN KURULUġLAR : (ĠĢbirliği yapılan, yetki verilen ve izin alınan kuruluģlar) PROJENĠN TOPLUMSAL FAYDALARI : (Proje sonucunda ne gibi fayda sağlanacak, topluma nasıl katkı sağlanacak) PROJEDE KULLANILACAK MALZEMELER VE TEMĠN ġeklġ : (Kullanılacak malzemelerin neler olduğuna, olmayanların kira, sözleģme veya kamu kurumundan yetki çerçevesinde kullanılacağına dair açıklama) PROJENĠN SÜRESĠ VE UYGULAMA AġAMALARI : (Yapılacak iģlerin kısım kısım baģlama ve bitiģ süreleri yazılacak) PROJEDE ÇALIġACAK KĠġĠ SAYISI VE NĠTELĠKLERĠ : (Öğrenim, yaģ, cinsiyet vs.) PROJENĠN EĞĠTĠM VE PROGRAMI : (Projede çalıģacaklara ve yararlanıcılara verilecek eğitim, tanıtım, seminer vs.) PROJEDE GÖREVLENDĠRĠLEN KOORDĠNATÖR : (Yüklenici tarafından iģ ve iģlemleri takip etmek üzere belirlenecek görevli bilgileri) PROJENĠN BÜTÇESĠ : Yüklenici Yetkilisi Ġmza KaĢe

9 TYÇP KATILIMCI DUYURUSU Sayın Katılımcılar, Katıldığınız bu Program Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından düzenlenmektedir. Programın baģarıyla tamamlanması ve amacına ulaģabilmesi için, aģağıdaki hususların tarafınızdan bilinmesi yararlı görülmüģtür. 1- Toplum Yararına ÇalıĢma Programlarına katılacak katılımcıların, Kurumun o yöredeki Ġl/ġube Müdürlüğüne kayıtlı iģsiz durumunda olmaları; en az 18 yaģını tamamlamıģ olmak; ayrıca herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları; emekli, malul dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaģ vb gelirinin olmaması gerekmektedir. SözleĢme imzalanan/iģbirliği yapılan kuruluģun iģçisi iken bu Programa katılmak için iģyerinden ayrılmıģ olmanız, baģka bir ifade ile katılacağınız bu Programın teklif aģaması da dahil olmak üzere baģlatılmadan önce sözleģme imzalanan/iģbirliği yapılan kuruluģ ile istihdam iliģkinizin olmaması gerekmektedir. Programın baģladığı tarihten itibaren geriye doğru, en az bir yıl öncesine kadar yüklenicinin iģyerinde çalıģmıģ kiģiler Programlara katılamazlar. Durumunuz yukarıdaki Ģartlardan herhangi birine uygun değilse, hemen Ġl/ġube Müdürlüğü yetkililerine baģvurunuz. Çünkü, yukarıda belirtilen Ģartları taģımadığınızın tespiti halinde, Programla iliģiğiniz kesilecek ve sizin için yapılan masraflar tarafınızdan tahsil edilecektir. 2- Yüklenici tarafından Program esnasında kursiyerlerden her ne ad altında olursa olsun hiç bir Ģekilde ücret alınmayacaktır. Kırtasiye, araç-gereç, özel kıyafet ve ekipman hiçbir surette istenmeyecek ve aldırılmayacaktır. 3- Programlara devam mecburidir. Kabul edilebilir mazereti olanlara Program sorumluları tarafından Program süresinin 1/20 si kadar ücretsiz izin verilebilir. Belgelendirmek koģuluyla sağlık sorunları ve birinci derece akrabaların vefatı nedeniyle Program süresinin 1/20'si kadar ayrıca izin kullanılabilir. 4- Programların geliģtirilmesine sizlerin de katkılarının sağlanabilmesi bakımından Programların bölümlerindeki uygulamalar ile ilgili her türlü Ģikayet, eleģtiri ve önerilerinizi, sözlü ya da yazılı olarak Kurum Ġl/ġube Müdürlüklerine iletiniz. 5- Programlar ile ilgili çeģitli çalıģmalar için Kurum personeli zaman zaman ev veya iģ adreslerinizde telefonla veya bizzat sizlerle temas kurarak görüģlerinizi alabilecektir. Bu nedenle ev, iģ, elektronik posta adresinizi, telefon numaranızı kurs uygulamaları sırasında ve/veya kurs bittikten sonra meydana gelebilecek değiģiklikleri Türkiye ĠĢ Kurumu... Ġl/ġube Müdürlüğüne bildirmeniz yararınıza olacaktır. Sizlere baģarılar dileriz. TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA FÖYÜ Katılımcının Adı-Soyadı Ġmza

10 ANTENTLĠ KAĞIT) ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU AĞRI ĠL MÜDÜRLÜĞÜ (TAAHHÜTNAME) - Uygulanacak olan Toplum Yararına ÇalıĢma Programını projede belirttiğimiz adres ve bölgede gerçekleģtireceğimizi, aksi durumda sorumluluğun kurumumuza ait olduğunu, - Uygulanacak olan Toplum Yararına ÇalıĢma Programı için gerekli olan fiziksel donanıma sahip bulunduğumuzu, - Toplum Yararına ÇalıĢma Programının uygulanması için gerekli olan temrinlik malzemelerin Kurumumuz tarafından karģılanacağını, - SözleĢme tarihiyle programın baģlayacağı tarih arasında kalan dönemde seçilen katılımcıları hiçbir Ģekilde çalıģtırmayacağımızı, - Toplum yararına çalıģma programının düzenlenmesinden dolayı herhangi bir çalıģanımızı iģten çıkartmayacağımızı, - Katılımcılardan her ne ad altında olursa olsun hiç bir Ģekilde ücret alınmayacağını, kırtasiye, araç-gereç, özel kıyafet ve ekipman vb. hiçbir surette istenmeyeceğini ve aldırılmayacağını, - Toplum Yararına ÇalıĢma Programı Kapsamında çalıģtıracağımız kiģileri projede belirtilen iģler haricinde çalıģtırmayacağımızı, - Programın uygulanması esnasında protokol ekinde vermiģ olduğumuz iģ akıģ Ģemasına bağlı kalacağımızı, kabul ve taahhüt ederiz../../.. Ad Soyad Ġmza Mühür

11 (ANTENTLĠ KAĞIT) Sayı : Konu : ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU AĞRI ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Proje imzalamaya yetkili kiģi olan...in tatbiki imzası aģağıdadır. Tatbiki Ġmzası: (ANTENTLĠ KAĞIT) Sayı :

12 Konu : ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU AĞRI ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Proje süresince koordinasyanu sağlamak, proje ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek, teslim edilecek olan raporların ve diğer teslimatların kabulünden ve ödeme yapılması için gerekli iģlemleri yapmaktan sorumlu ve yetkili olmak üzere... proje koordinatörü olarak görevlendirilmiģtir.... BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aģağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak Ġl Müdürlüklerine ileteceklerdir;

13 a- Teklifi imzalamaya yetkili kiģilere ait yetki belgesi (Noter onaylı imza sirkülerinde, Ticaret Sicil Gazetesi vb. belgelerde firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilmiģ ise verilmeyebilir.), (kamu kurum/kuruluģlarından istenmez) b- Teklifi imzalamaya yetkili kiģilere ait imza sirküleri, c- Hizmet sağlayıcının, esas iģtigal alanını gösteren (ticaret ve ya sanayi odasına ve/veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olduğunu gösterir belge, kuruluģ belgeleri, faaliyet izin belgeleri, Vergi Levhası, SGK kaydı, ilgili kamu kurum/kuruluģlarından alınan iģyeri açma belgeleri vb. belgelerden hizmet sağlayıcının durumuna uygun olanlar) belgelerin kopyaları, d- Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine iliģkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde; bu ekipmanları program baģladığında temin edeceğini mali boyutunu içerecek şekilde-gösteren taahhüt, e- iģçi ücretlerine iliģkin istihkakların kuruma gönderilmesine müteakip programa iliģkin giderler Kurum tarafından kamu kuruluģunu hesabına aktarılır. 2- Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine iliģkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde sözleģme imzalanmadan önce bu ekipmanların temin edildiğine dair belgelerin Ġl Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir, 3- Belirtilen tüm belgelerin Hizmet Sağlayıcıyı temsile yetkili olan tarafından imzalanmıģ olması gerekmektedir. 4- Ayrıntılı Proje ( formata uygun ) 5- Projenin Uygulanacağı Alana Ait Kroki, Harita vb.leren herhangi biri. NOT: Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

14 TYÇP PROJE TEKLĠF DOSYASININ ĠÇERĠĞĠ VE ġeklġ Hizmet sağlayıcılar Tekliflerini hazırlayarak, Ģeffaf kapaklı telli dosyada toplayarak kapalı zarf içinde (zarf üstü bilgileri yazılarak) teslim edeceklerdir. Belirtilen tüm belgelerde imza ve mühür/kaģe gerektiren kısımların eksiksiz olması ve hizmet sağlayıcıyı temsile yetkili olan kiģi tarafından imzalanmıģ olması gerekmektedir. 1- Tarih ve sayılı, imzalı üst yazı (teklif edilen TYÇP projesinin adı, kaç ay süreli ve kaç kiģilik bir iģgücüyle yapılacağına dair kısa izahat içermeli) 2- TYÇP BaĢvuru Formu Mali teklif toplamı, iģçi gideri brüt asgari ücret, SGK primi ve iģsizlik iģveren payından oluģan bir kiģilik maliyet tutarıdır.yüklenicinin ve projenin durumuna göre SGK kısa vadeli iģ kolları risk oranları iģyerinin risk oranlarına göre değiģken olduğundan,proje tekliflerinde ona göre toplam iģçi gideri hesaplanarak bildirilecektir.kabul edilen projelerde yasal değiģiklikler hariç herhangi bir maliyet artıģı kabul edilmeyecektir. 3- Teklifi imzalamaya yetkili kiģileri ait yetki belgesi (Noter onaylı imza sirkülerinde, Ticaret Sicil Gazetesi vb. belgelerde kurum/firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilmiģ ise verilmeyebilir.) 4- Teklifi imzalamaya yetkili kiģilere ait imza sirküleri, 5- TYÇP Proje Koordinatörü olarak görevlendirilecek kiģiye iliģkin yazı sirküleri, 6- Proje Teknik Fizibilite Etüdü (projenin açıklanması, niçin yapılmak istendiği, iģin ana hatları, mekan/konum olarak yeri, ölçüsü, çalıģacak kiģi sayısı, iģin süresi, alan krokisi/haritası vb.) 7- ÇalıĢma Programı, aylık/haftalık/günlük olarak belirtilecektir. 8- Yükleniciye ait taahhütname Düzenlenen programlar, ilgili kurumlarda halen çalıģmakta olan iģçilerin teklif edilen program nedeni ile iģten çıkarılmalarına neden olmamalıdır.böyle bir durumun tespiti halinde aynı alanda iki yıl boyunca program düzenlenmeyecektir.bu durumun tespiti halinde yükleniciye yapılan ödemelerin tamamı geri alınacaktır.

15 TYÇP HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ 1- TARAFLAR ĠĢbu sözleģme bir tarafta ĠġKUR...Ġl Müdürlüğü ile diğer tarafta Yüklenici olarak anılacak...adresinde yerleģik... firması/derneği/vakfı/sendikası/kamu Kurum/KuruluĢu vb. arasında tanzim edilmiģtir. 2- SÖZLEġME KONUSU Türkiye ĠĢ Kurumu (Kurum) tarafından yürütülen Toplum Yararına ÇalıĢma Programları (TYÇP) kapsamında hazırlanmıģ olan......programın yüklenici tarafından iģ bu sözleģmede ve eklerinde yer alan kurallara uygun Ģekilde yürütülmesi bu sözleģmenin konusunu teģkil eder. a) ĠĢin Adı :. b) ĠĢin tam ve ayrıntılı tanımı :..... c) Programın uygulanacağı alan :. d) Kullanılacak malzeme :. e) Program konusunda yetkili olan kamu kurum/kuruluģundan alınmıģ olan yetki/izin belgesi ile ilgili kamu kurum/kuruluģu tarafından verilecek destek hizmetleri :.... f) Yüklenicinin görev ve taahhütleri :... g) Yukarıdakilere benzer diğer hususlar ve tüm teknik detaylar :. 3- ĠġĠN SÜRESĠ ĠĢin süresi...aydır. (Azami süre 6 aydır.) Yüklenici,.../.../... tarihinden baģlayıp.../.../... tarihine kadar, veya sonradan tarafların yazılı olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir süre boyunca hizmetleri verecektir. 4- ĠġGÜCÜ Programda görev alacak iģçi (katılımcı) sayısı...dır. Katılımcıların seçimi, iģin özelliği göz önünde bulundurularak öncelikle programın uygulandığı mahalle en yakın bölgede yaģayanlardan baģlamak suretiyle eģitlik prensibi çerçevesinde Kuruma kayıtlı iģsizlerden seçilecek, Ġl Müdürlüğü ile yüklenicinin birlikte imzalayacağı bir tutanak ile kayıt altına alınacaktır. Katılımcıların seçimi yüklenici ile birlikte Kurum Ġl Müdürlüğünde ya da Kurum temsilcisinin katılımıyla sahada yapılacaktır. Öngörülenden fazla katılımcının söz konusu olması durumunda, katılımcılar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve ¼ oranına kadar yedek katılımcı seçilecektir. Noter ücreti, harç ve vergiler yüklenici tarafından ödenecektir.

16 5-ÖDEME a- Ödemeler aylık hak ediģler Ģeklinde ödenecektir. Toplam program bütçesi içerisinde yer alan hizmet bedeli toplamı TL olup, istihkak bildirimlerinde ki hizmet bedellerinin toplamı bu tutarı aģmayacaktır. b- Aylık hak ediģ cari ay boyunca çalıģılan toplam saat veya gün esas alınarak düzenlenir. c- Hak ediģ belgelerine maaģ bordrosu, (varsa) idari giderler ve kar için fatura ve fatura yerine geçen belgeler eklenerek Ġl Müdürlüğüne teslim edilir. Kamu kurum/kuruluģlarının yüklenici olduğu programlarda söz konusu faturalar istenmez, faturaların yerine ilgili kamu kurum/kuruluģun ödemeleri tahakkuk ettirdiği resmi onaylı belgeler talep edilerek ödeme yapılacak ödemelerin yapılmasını müteakip ise faturalar ilgili kamu kurum/kuruluģu tarafından ĠġKUR... Ġl Müdürlüğüne ibraz edilecektir. d- Yüklenici tarafından düzenlenerek Kuruma ibraz edilen hak ediģler, Ġl/ġube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrasında uygun görülmesi durumunda hiçbir surette kesinti yapılmaksızın ödenir. 6- GĠDER KALEMLERĠ Program çerçevesinde karģılanabilecek giderler; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluģan sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret gideri ile idari giderler ve kardan oluģur. a- ĠĢçi Ücret Gideri; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluģan sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için uygulanan cari brüt asgari ücret göre hesaplanan toplam işçi ücret gideri, (Katılımcılara TYÇP süresince cari asgari ücret üzerinden çalıģma süresine göre hesap edilecek ücret ödenecektir.) b- Ġdari giderler; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluģan sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam iģçi ücret giderinin en fazla %10 undan oluģup, Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipman giderlerini ifade eder. Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipmandan anlaģılması gereken ise; "Programa konu hizmetin iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde yürütülebilmesi için katılımcıya sağlanması gereken elbise, eldiven, kask, gözlük, ayakkabı/çizme gibi zaruri giderler dir. Ancak iģin yürütümüne esas malzemeler bu kapsama girmez. Örneğin kaldırım düzenleme çalıģmasında; kullanılan taģ, beton harcı, kazma, kürek, el arabası vb. kalemler bu kapsamda değerlendirilemez. Söz konusu Program ağaçlandırma alanında yapılacak bir Program ise; fidanlar, gübre ve toprak bu kapsamda değerlendirilemez. Ġdari giderlere iliģkin ödemeler SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerden birisi karģılığında yapılır. c- Kar; yüklenicinin hizmete konu iģi sürdürmesini sağlayacak personel muhasebe gibi iģletme giderleri kalemlerini içeren meblağı ifade eder. Bu gider; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluģan sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam iģçi ücret giderinin %10 unu geçmeyecek Ģekilde ödenir. Yüklenicilerce oluģturulacak hizmet bedeli ifadesini içeren ve SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerden birisi karģılığı olarak ödenir. d- Özel kurum/kuruluģların yüklenici olduğu ve MEB e bağlı resmi okullar ile Sağlık Bakanlığına bağlı kamuya ait hastaneler gibi kamusal hizmet alanlarında uygulanacak temizlikçi, hademe vs. gibi yardımcı personel istihdamı konulu Programlar ile programa iliģkin malzeme ve ekipmanların ilgili kamu kurum/kuruluģunca karģılandığı Programlarda sadece iģçi giderleri ile kar ödenir, idari giderler ödenmez. e- Kamu kurum ve kuruluģlarının yüklenici olduğu programlarda kâr ödenmez. f- Katılımcıların; Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigorta Prim ödemeleri tam

17 zamanlı çalıģma durumunda günlük 7,5 saat üzerinden, kısmi zamanlı çalıģma durumun da ise tam zamanlı çalıģmada yapılan ödeme esas alınarak yapılacak hesaplama sonucu bulunan meblağ ile ödeme yapılır. g- SGK nın Sosyal Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliğinin 108 inci madde 3 üncü fıkrasıda İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır denilmektedir. Dolayısıyla ayda toplam 63 saat kısmi zamanlı çalıģan bir katılımcı için 9 tam günlük (63/7,5 = 8.4) sigorta primi ödenir. 7- GĠDERLERĠN ÖDENMESĠ 1- Aylık giderlerin ödenebilmesi için, yüklenici her ay aylık istihkak bildirimini oluģturarak, yaptığı hizmetleri ayrıntılı olarak bildirecek ve hizmetlerin yapıldığını kanıtlayan belgeleri kaģeli,imzalı olarak Kuruma ibraz edecektir. Gerektiğinde ilave belgeler de istenebilecek olmakla birlikte Kuruma Aylık Ġstihkak bildirgesi ekinde ibraz edilmesi gereken belgeler aģağıda yer almaktadır; a- kar ve idari giderlere iliģkin fatura veya SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen fatura yerine geçen belgeler, (vakıflar için BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce bastırılan ve merkez ve taģra teģkilatlarından bedeli karģılığı ve zimmetli olarak vakıf yetkilisince teslim alınan bağıģ ve yardım makbuzları; dernekler için Dernekler Kanununun 11. ve ilgili Yönetmeliğin 38. maddesi hükümleri kapsamındaki belgeler; Vakıf ve derneklerin belirtilen belgeleri verememeleri durumunda -bütçe kalemleri ve miktarlara uygun olmak koģuluyla- Program ile ilgili kendi yaptıkları harcamalara iliģkin belgelerin orijinalleri -bundan sonra Fatura veya fatura yerine geçen belgeler olarak anılacaktır.- b- katılımcı ücretlerine iliģkin düzenlenen bordro ile ücret giderlerinin ödendiğine dair banka dekontu, c- cari aya ait SGK iģçi ve iģveren payının, vergi ve diğer yasal kesintilerin ödendiğini gösteren belgeler, d- her bir katılımcı tarafından imzalanmıģ devam çizelgesi, 2- Yüklenici, yasal süresi içerisinde SGK primleri (iģçi ve iģveren payları), vergiler, harçlar v.b. ödemelerin yapılmasından Kuruma karģı sorumludur. Yapılan kesintilerin, yasal süresi içerisinde ödenmeyen sigorta primi, vergiler vb. nedeniyle tahakkuk edecek her türlü ceza ve faiz ödemeleri yükleniciye aittir. Ayrıca ispat vesikası olarak düzenlenen her türlü belgeye iliģkin vergiler, yüklenici tarafından karģılanacaktır. 3- Yüklenici, fatura, istihkaka iliģkin bildirim ve destekleyici belgeleri (çizelgeler, faturalar, dekontlar, vb) hazırlayacaktır. Söz konusu belgeler, program baģlama tarihi ne olursa olsun, takip eden ayın son iģ gününe kadar (örnek olarak; program 26 Haziran tarihinde baģlamıģ ise 5 günlük istihkak bildirimi Temmuz ayının son iģ gününe kadar, 1 Kasım tarihinde baģlamıģ ise 30 günlük istihkak bildirimi Aralık ayının son iģ gününe kadar) Ġl Müdürlüğüne teslim edilecektir. Ödeme, teslim tarihini izleyen en fazla 30 gün içinde... Bankası/PTT... no lu hesabına (varsa havale masrafları düģüldükten sonra) Türk Lirası olarak yapılacaktır. Yüklenicinin söz konusu belgeleri Kuruma belirtilen süreden daha geç ibraz etmesi halinde veya teslim edilen belgelerdeki eksik ve hatalar nedeniyle ödemelerde meydana gelebilecek gecikmelerden Kurum sorumlu olmayacaktır. 4- Gelecekte asgari ücrette meydana gelecek farklar katılımcılara ödenebilmesi için yükleniciye ödenecektir.

18 5- Yüklenici tarafından düzenlenerek Kuruma ibraz edilen hak ediģler, Ġl/ġube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrasında uygun görülmesi durumunda hiçbir surette kesinti yapılmaksızın ödenir. 6- Maliye Bakanlığının; 4 Aralık 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlan Gelir Vergisi Genel Tebliği çerçevesinde katılımcıların durumuna uygun olarak hesaplanacak olan Asgari geçim indirimi miktarının durumlarını gösterir belgelere bağlı olarak yükleniciler tarafından katılımcılara ödenecektir. Ancak bu ödemelere iliģkin olarak yüklenici tarafından hiçbir Ģekilde kurumdan ödeme talebinde bulunulmayacaktır. 7- Programa katılmak isteyenlerin belirlenen sayıdan fazla olması durumunda katılımcıların seçimi amacıyla noter huzurunda kura çekilmesi halinde noter ücretleri ile KDV hariç vergi, resim ve harç giderleri sözleģme bedeline dahildir. Yüklenici tarafından belirtilen giderlerin ödenmesi talebinde bulunulamaz. Katma Değer Vergisi ise sözleģme bedeline dahil olmayıp Kurumca ayrıca ödenecektir. 8- PROGRAM ĠDARESĠ 8.1 Katılımcıların Seçimi, Kontrolü ve Ġdaresi Katılımcıların seçimi Kurum tarafından gerçekleģtirilecek olup katılımcıların seçim iģleminin yapılmasından sonra program baģlamadan önce tüm katılımcıların Kuruma kayıtlı iģsiz olduğu, 18 yaģını tamamlamıģ olduğu, emekli, malul dul ve yetim aylığı almadığı, Kamudan herhangi bir ad altında maaģ vb gelirinin olmadığına (özürlü maaģı vb,) dair Ģartları taģıyıp taģımadığı yüklenici tarafından kontrol edilecek ve durumları bu maddede belirtilen Ģartlara uymayan katılımcıların yerine yenileri yine bu maddede belirtilen Ģekilde belirlenecek ve gerekli kontrol iģlemleri tamamlanmadan Program baģlatılmayacaktır. a Katılımcıların Ġdaresi; Katılımcıların devam durumu yüklenici tarafından takip edilerek Katılımcılarının Günlük Devam Çizelgesi ile tespit edilecektir. Yüklenici tarafından programın baģlangıcından bitiģine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumları haftalık olarak ĠġKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Hafta içinde baģlatılan kurslarda dahil olmak üzere devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç Cumartesi akģamı 24:00 a kadar gerçekleģtirilir. b- Mazeretsiz olarak program süresinin 1/20 sinden fazla devamsızlığı bulunan katılımcıların programla iliģiği kesilecektir. Söz konusu devamsızlık süresi aģılmamıģ olsa dahi bu süre için hiçbir Ģekilde ücret ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca katılımcılar, mücbir sebeplerle belgelendirmek koģuluyla (doktor raporuyla kanıtlanan hastalık durumu, katılımcının evlenmesi, doğum, aile fertlerinden birinin ölümü gibi) program süresinin 1/20 si kadar süreyle izin kullanabileceklerdir. Mücbir sebeplerle devam edilemeyen günler için Kurum mevzuatında izinle ilgili öngörülen haklar kullandırılacak ve katılımcılara belirtilen mücbir nedenlerle izin kullandıkları bu süreler için ücret ödemeye devam edilecektir.. c- Yüklenici Kurumun bilgisi ve onayı dıģında katılımcıların programla iliģiğini kesmeyecek ve programı bırakması için açık veya örtülü söz ve davranıģ içinde bulunmayacaktır. Program kurallarına uymadığı, bu kurallar çerçevesinde verilen hizmetlerin disiplinini ve ahengini bozucu davranıģlar içinde bulunduğunu tespit ettiği katılımcıları nedenleri ile birlikte yazılı olarak Ġl Müdürlüğüne bildirecektir. Yapılacak araģtırma ve inceleme sonucunda bu durumu kesinleģen katılımcılar için yapılacak iģlem Ġl Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. d- Yürütülen tüm faaliyetlerde özürlülerin ilgili mevzuat kapsamında ulaģabilirliğinin sağlanması konusunda gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda hizmet alımlarında yükleniciler bu özen ve hassasiyetin gösterilmesinden birinci derecede yükümlüdürler.

19 8.2 Koordinatör Yüklenici tarafından Koordinatör olarak görevlendirilen... (Ad-soyadı yazılacak) bu sözleģme kapsamındaki faaliyetlerin koordinasyonundan, yüklenici tarafından teslim edilecek olan raporların ve diğer teslimatların kabulünden ve ödeme yapılması için gerekli iģlemleri yapmaktan sorumlu ve yetkilidir. 9. PERFORMANS STANDARTLARI Yüklenici, vereceği hizmetleri en yüksek mesleki ve ahlaki beceri ile dürüstlük standartlarında verecektir. Yüklenici, bu sözleģme kapsamında tayin etmiģ olduğu ancak Kurumun yeterli görmediği personeli derhal değiģtirecektir. 10. TANINIRLIK 1- TYÇP faaliyetleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde Kurumun tanınırlığına iliģkin önlemleri almak ve bu çerçevedeki iģ/iģlemleri yürütmek yüklenicinin görevidir. 2- Hizmet sağlayıcı TYÇP nin baģladığı ilk gün itibarıyla ve program süresince yürütülen tüm faaliyetlerde programın ve ĠġKUR un tanınırlığına ve görünürlüğüne iliģkin önlemleri almak, bu çerçevedeki iģ/iģlemleri yürütmek zorundadır. Kurum personelince yapılacak denetimler ile 4904 sayılı Yasanın 13 üncü maddesi hükmü uyarınca oluģturulan Denetim Kurulları tarafından gerçekleģtirilecek çalıģmalarda tanınırlık ve görünürlük konusunda hizmet sağlayıcının yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği kontrol edilir. 3- Tanınırlıkla ilgili olarak yüklenici tarafından; a) Faaliyetin gerçekleģtirildiği bina ya da alanın uygunluğuna göre, mümkün ise binanın/alanın giriģine mümkün değil ise faaliyetin gerçekleģtirildiği alanın herkesin görebileceği uygun bir yerine ĠġKUR logosunun bulunduğu 50*100 cm ebadından küçük olmamak üzere BU BĠNADA/KURUMDA/ALANDA gerçekleģtirilen.. 3 faaliyeti TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMLARI KAPSAMINDA, TÜRKĠYE Ġġ KURUMU TARAFINDAN FĠNANSE EDĠLMEKTEDĠR 4 ibaresinin yer aldığı programın türüne göre levha veya afiģ asılacaktır. Ancak program tamamlandığında söz konusu afiģ yerine aynı özelliklere sahip tabela konulacaktır 5. b) Levha(lar) yer alan logo ve ibareler levha(lar)ın büyüklüğüyle orantılı olarak görülür ve anlaģılır Ģekilde yazılır. c) Bu hususlara ilave olarak programa iliģkin herhangi bir Ģekilde yazılı, görsel, iģitsel, sanal vb yollarla haber, bildiri, duyuru, çağrı vb. yapılması durumunda finansmanın Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından sağlandığı hususu görülür ve anlaģılabilir Ģekilde belirtilir. 4- Tanınırlık ve görünürlük kuralarına riayet etmediği yolunda Kurumca ve/veya Denetim Kurulunca hakkında tutanak tutulan yüklenici hakkında 2 yıl boyunca yasaklılık hükümleri uygulanır. 11. GĠZLĠLĠK 3 Faaliyetin türüne göre yere göre AĞAÇLANDIRMA, TEMĠZLĠK, ÇEVRE DÜZENLEMESĠ vb. ibarelerinden uygun olan/olanları yazılacaktır. 4 Ağaçlandırma, Park düzenlemesi, park yapımı, çevre düzenlemesi, kültürel mirasın korunması gibi kalıcı hizmetlerin gerçekleģtirilmesi durumunda program sonunda EDĠLMEKTEDĠR ibaresi EDĠLMĠġTĠR Ģeklinde değiģtirilerek tabelanın kalıcı olması sağlanacaktır. 5 Ancak program tamamlandığında söz konusu afiģ yerine aynı özelliklere sahip tabela konulacaktır ibaresi Ağaçlandırma, Park düzenlemesi, park yapımı, çevre düzenlemesi, kültürel mirasın korunması gibi kalıcı hizmetlerin gerçekleģtirilmesi durumunda kullanılacak diğer TYÇP faaliyetlerinde metinden çıkarılacaktır.

20 Yüklenici bu sözleģme yürürlükte olduğu sürece ve sözleģmenin sona ermesinden sonraki iki yıl süresince hizmetler, sözleģme veya Kurum faaliyetleri veya iģlemleri hakkındaki özel veya gizli hiç bir bilgiyi Kurumun izni olmaksızın ifģa etmeyecektir. 12. AYRIMCILIK YASAĞI Program kapsamında sunulacak hizmetlerde tarafsızlık, Ģeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlılık esastır. Bu çerçevede hizmetlerden yararlanan kiģilere yönelik olarak Kurum personeli ve yüklenici tarafından hiçbir surette dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi görüģ, felsefi inanç ve kılık-kıyafet ayrımcılığı yapılamaz. 13. MALZEMENĠN MÜLKĠYETĠ Program sonucunda elde edilen ürün örnekleri, yüklenicinin kabul etmesi halinde, bir yazı ekinde tutanağa dökümü yapılarak il/ģube müdürlülüğünce alınacaktır. Bu ürünler sergilenebileceği gibi, il/ģube müdürlüklerince oluģturulacak bir komisyon tarafından tespit edilen bedel üzerinden satılabilecektir. SatıĢ sonucunda elde edilecek gelirler Kuruma irat kaydolunacaktır. 14. YÜKLENĠCĠNIN ĠÇĠNDE BULUNAMAYACAĞI FAALĠYETLER Yüklenici, Kurumdan bedelini almıģ/alacak olduğu bu sözleģme konusu hizmet ile ilgili olarak, hiçbir Ģekilde üçüncü kiģilerden kazanç sağlayacak faaliyetlerde bulunmayacaktır. 15. SĠGORTA Yüklenici gerekli olan tüm sigortaları yaptırmaktan sorumludur. Yasal süresi içinde ödenmeyen sigorta ve vergilere ait ceza, faiz ve gecikme zammı gibi ödemeler yüklenici tarafından ödenecektir. 16. TEMLĠK Yüklenici, bu sözleģmeyi veya bu sözleģmenin her hangi bir kısmını Kurumun onayı olmaksızın kimseye temlik edemez veya taģeronlara devredemez. 17. DENETĠM Yüklenici tarafından yürütülecek program ve dokümanlar, her aģamada Kurumun denetimine açık olacaktır. 18. SÖZLEġMENĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ YA DA FESHEDĠLMESĠ a- SözleĢme hükümlerinde değiģiklik ancak karģılıklı mutabakat Ģartıyla mümkün olabilecektir. b- Yüklenici taahhüdünden vazgeçmesi, taahhüdünü sözleģme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya taahhüdünü baģkasına devretmesi durumunda Ġl Müdürlüklerinin 10 gün süreli yazılı ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın Kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı sözleģmenin fesh edilmesi nedeniyle hizmetin tamamlanamaması halinde katılımcılar için ödenen giderler de dahil olmak üzere yükleniciye yapılan tüm ödemeler, ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizleriyle birlikte geri alınacaktır. SözleĢmesi fesh edilen yüklenicilere, uygun olan müeyyide uygulanacaktır. c- SözleĢmenin imzalanmasını müteakip yüklenici ve Ġl Müdürlükleri katılımcıların taleplerini değerlendirip katılımcıları belirleyecek ve en geç 30 gün içerisinde hizmetin verilmesine baģlanacaktır. Belirtilen süre içerisinde öngörülen sayıda katılımcı talebi olmadığı takdirde, yüklenici mevcut katılımcı sayısı ile hizmeti baģlatabilir (bu durumda ödemeler fiili

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ ve YOL KENARLARININ TEMİZLENMESİ VE DOĞAL GENÇLEŞTİRME ALANLARINDAKİ ÜRETİM ARTIKLARININ TEMİZLENMESİ

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Uşak İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak, kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/I bendi

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün K-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL ESASLAR:

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- PROGRAMIN AMACI: İşbaşı eğitim programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI BİNGÖL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğümüzce İşbaşı Eğitim Programı kapsamında Kurumumuza kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri İşbaşı

Detaylı

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1.1- ĠĢ sahibi Ġdarenin; a)

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI İl Müdürlüğümüz hizmet alanında faaliyet gösteren ve yürürlükteki mevzuatta belirtilen

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK AġÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ ĠġÇĠ HĠZMET ALIMI HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

BARKOD TEKLĠF DOSYASI

BARKOD TEKLĠF DOSYASI BARKOD TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim programı

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/13/OME02/0035 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı ĠĢi Ġçin Ġhale Ġlanı Özgül Tarım Makineleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited ġirketi,

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) 1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz.

Detaylı

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2)

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) SR EK 2: Ġhaleye Davet Mektubu (KonmamıĢtır) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLĠF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLĠF DOSYASI TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı