TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI"

Transkript

1 TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI SIRA ALAN Çalışma ve İş Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü aşağıda yer alan belgelere (*) uygun olarak Toplum Yararına Çalışma Kapsamında hizmet alımı yapılacaktır. FAYDALANACAK KİŞİ SAYISI SÜRE GÜN SAAT BAŞVURU TARİH VE SAATİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ TARİHİ VE SAATİ TARİHİ -Peyzaj,bahçe düzenlemesi ve temizlik işleri 25 KİŞİ** 180 GÜN (6 AY) HAFTADA EN FAZLA 45 SAAT OLUP TOPLAM 1080 SAAT 17/07/ /07/2012 SAAT: 14:00 Tel: Fax: Elektronik Posta: AÇIKLAMALAR : * Hizmet alımları 1- TYÇP Hizmetleri Başvuru formu, 2- Proje Formatı, 3- Taahhütnameler, 4- İş Akış Çizelgesi, 5- TYÇP Sözleşme NOT: Programla ilgili olarak kurumumuzca sadece İşçi gideri karşılanacaktır. İdari gider ve kar ödenmeyecektir

2 -TYÇP katılma şartları; a)kuruma kayıtlı açık işsiz olmak b)18 yaşını tamamlamış olmak c)emekli, malul,dul ve yetim aylığı almamak **25 kişilik katılımcı İl Merkezinde çalışacaktır. Not: Katılımcı başvuruları 17-25/07/2012 (en geç saat 17:00) tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze yapılacak olup talebin yoğun olması durumunda noter kurası çekilecektir. EKLER : 1-TYÇP Hizmetleri Başvuru Formu 2-Proje Özeti (Formatı) 3-Çalışma Programı 4-Taahhütname 5-İmza yetkililerine ait yazı örneği 6-Koordinatör görevlendirme yazısı. 7-Başvuruda İstenecek Belgeler 8-TYÇP Proje Teklif Dosyası İçeriği ve Şekli. 9-TYÇP Hizmetleri Sözleşmesi 10-TYÇP Katılımcı Duyurusu

3 TYÇP PROJESĠ KAPSAMINDA AYLIK (ÇALIġMA) Ġġ PLANI Yüklenici Kurum ĠĢin BaĢlama Tarihi ĠĢin BitiĢ Tarihi Toplam ĠĢçi Sayısı ÇalıĢma Saatleri Haftalık ÇalıĢma Günleri HAFTA GÜN YAPILACAK ĠġĠN ADI ÇALIġACAK ĠġÇĠ SAYISI 1.Hafta Pazartesi 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma SONUÇ* (*) ÇalıĢma programı Hizmet Sağlayıcı ve ĠĢkur Ġl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol/sözleģme metninin ekidir.her proje için Hizmet sağlayıcı tarafından tüm proje süresini kapsayacak Ģekilde ilk günden son güne kadar etap etap aylık/haftalık /günlük olarak hazırlanır ve fiili çalıģmalar bu takvime bağlı olarak yürütülmek zorundadır.çalıģma programındaki iģ akıģı, ĠĢ kurumu personeli ve ĠĢkur Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Denetim Kurulunca yapılacak denetimlerde esas alınır. (*) 4857 sayılı ĠĢ yasasına göre toplam 45 saati aģmamak üzere Pazartesi-Cuma ve ya Pazartesi-Cumartesi günleri üzerinden milli/dini bayram ve tatil günleri hariç olmak üzere doldurulur.program çalıģma akıģındaki değiģimler, gün ve saat değiģiklikleri Hizmet Sağlayıcı tarafından ĠĢkur Ġl Müdürlüğüne bildirilerek olur alınır

4 AÇIKLAMAR 1- BaĢvurular Ġhale dokümanında belirtilen Ģartlar çerçevesinde yapılacaktır. 2- Program için sadece Yerel Kamu Kurum ve KuruluĢları teklif verebilecektir. 3- Proje baģvuruları ilgili kamu kurum/kuruluģ temsilcileri tarafından bizzat Ġl Müdürlüğümüze yapılacaktır. Posta ve faks yoluyla gönderilecek baģvurular, Programın konusu dıģında gelecek olan teklifler ile BaĢvuru tarihi ve saatinden sonra Ġl Müdürlüğümüze ulaģan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 4- Toplum yararına çalıģma programlarında Kurumumuzca sadece iģçi ücret giderleri ve yasal prim giderleri karģılanacak olup, kar ve idari gider ödenmeyecektir. 5- ĠĢçiler çalıģma alanlarına yakın yerlerden alınacağı için ulaģım gideri ödenmeyecektir. 6- Projelerin baģlama-bitiģ tarihleri 15/03/ /03/2012 olacak Ģekilde planlanacaktır. 7- Konu baģlıklarının her biri için sadece bir teklif verilebilecek olup, teklif veren kurumların fazla olması ve toplamda teklif edilen katılımcı sayısının ilan edilen katılımcı sayısını aģması durumunda kurumlar arası dağılım, Ġl Müdürlüğümüzce, belirlenecektir. 8- Kabul edilen projelerin katılımcı(iģçi) seçimi; (öngörülen sayıdan fazla baģvuru olması halinde) Noter kurasıyla belirlenecek olup, noter masrafları yüklenici kurum/kuruluģlar tarafından karģılanacaktır. 9- Hizmet Sağlayıcının iģçi ücretlerini düzenlenen bodro karģılığında SGK pirimleri ve diğer yasal kesintileri belge karģılığında ilgili kurumlara ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmesi zorunlu olup,iģçi ücretlerine iliģkin istihkakların Ġl Müdürlüğümüze gönderilmesine müteakip,programa iliģkin giderler Ġl Müdürlüğümüz tarafından ilgili kamu kurum/kuruluģun hesabına aktarılacaktır.

5 Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: TYÇP HĠZMETLERĠ BAġVURU FORMU Telefon ve Faks No SözleĢme süresi: (azami 8 ay) (toplam program süresi haftada gün/saat, takvim günü ve ay olarak) Haftada Gün.Saat. Takvim Günü. Ay TYÇP Hizmet Konusu TYÇP Hizmetinin Amacı Hizmet verilmesi beklenen katılımcı sayısı: (*) Teklif Verme Tarihindeki Brüt Asgari Ücret + ĠĢveren Payı (Sigorta primleri, vergi giderleri, vb. brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır) A. KATILIMCI ÜCRET GĠDERLERĠ = (*) x ÇalıĢan Sayısı x SözleĢme Süresi; (Not:16 YaĢından Büyük Sanayi Sektöründe ÇalıĢan ĠĢçiler için belirlenen asgari ücret) ödenecektir.) B. ĠDARĠ GĠDERLER 1 = (toplam iģçi ücret giderinin en fazla %10 undan oluģup, Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipman giderlerini ifade eder) C. KAR 2 = (toplam iģçi ücret giderinin %10 unu geçmeyecek Ģekilde hesaplanır.) D. TAHMĠNĠ TOPLAM SÖZLEġME BÜTÇESĠ: (yukarıdaki, A, B, C maddelerinin toplamı) E. Katılımcı baģına birim maliyet (tahmini toplam sözleģme bütçesinin katılımcı sayısına bölünmesi) F. Katılımcı BaĢına Aylık Birim Maliyet (katılımcı baģına birim maliyetin, hizmet verilen ay sayısına bölünmesi) (imza/tarih)hizmet Sağlayıcının unvanı Brüt Ücret ĠĢveren Maliyeti Toplam NOT : Giderler TL bazında hesaplanacaktır yaģından büyük iģçiler için uygulanan brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam iģçi ücret giderinin en fazla %10 undan oluģur.(okullarda uygulanan TYÇP lerde ödenmez) 2 16 yaģından büyük iģçiler için uygulanan brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam iģçi ücret giderinin %10 unu geçmeyecek Ģekilde ödenir.kamu kurumlarına ödenmez

6 TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESĠNDE GEREKLĠ OLAN EKĠPMAN, MALZEME VE DONANIMA ĠLĠġKĠN TAAHHÜTNAME Hizmetin verilmesine iliģkin aģağıda belirtilen makine, malzeme, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olduğumu, sahip olmadığım makine, malzeme, donanım ve araçların sözleģme imzalanmadan önce temin edildiğine dair belgeleri (Örneğin: Kamu Kurum veya KuruluĢunun ekipman ve malzemeleri kullanılacaksa, ilgili kuruluģun taahhütnamesi, ayrıca satın alınacaksa faturası vs.) Ġl Müdürlüğüne teslim edeceğimi, bunun dıģında ihtiyaç duyulan diğer malzeme, makine ve ekipmanları program baģladığında ve gerektiğinde temin edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim..../.../ SIRA NO MALZEME ADI ADEDĠ TUTARI (TL) Yüklenici Yetkilisi Ġmza KaĢe

7 TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI ĠġVEREN TAAHHÜTNAMESĠ Yürütülecek Toplum Yararına ÇalıĢma Programına iliģkin olarak; - ĠĢyerimizin kuruluģ amaçları arasında bu hizmetin yürütülmesinin de yer aldığını, hizmetin gerektirdiği yeterlilik ve deneyime sahip olduğunu, - Düzenlenecek TYÇP nin iģ akıģ çizelgelerini sözleģme ekinde belirtildiği üzere aylık olarak düzenleyeceğimi ve bu iģ akıģ çizelgelerinde belirtilen iģ ve sürelere bağlı kalarak hizmetleri yürüteceğimi, - Projede çalıģtırılacak katılımcıların, hizmet için son teklif verme tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve hizmetin fiilen baģlayacağı tarihe kadar iģyerlerimizden herhangi birinde çalıģmadığını, aksi takdirde ilgili her bir katılımcı için yapılan tüm ödemeleri ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte ĠĢkur Ġl Müdürlüğüne geri ödeyeceğimi, - SözleĢme tarihiyle programın baģlayacağı tarih arasında kalan dönemde, seçilen katılımcıları hiçbir Ģekilde çalıģtırmayacağımı, - Düzenlenen bu programın, ilgili kurumlarda halen çalıģmakta olan iģçilerin iģten çıkarılmalarına neden olmayacağını, böyle bir durumun tespiti halinde ise, ĠĢkur Ġl Müdürlüğünün istemesi halinde yapılan ödemelerin tamamını geri ödeyeceğimi, - Program kapsamında istihdam edilecek personelin kesinlikle programa konu alandaki kamu kurum veya kuruluģunun personel açığını kapatma amacıyla kullanılmayacağını, - Ofis ve büro hizmetlerinde çalıģtırılmayacağını, - Doğrudan vatandaģa hizmet üreten bir iģ yapmasının sağlanacağını, - Proje kapsamında çalıģtırılan katılımcı ücretlerinin istihkak dönemi sonunda, düzenlenen bordroların, SGK primleri ve diğer yasal kesintiler için ise, ödendiğini gösterir belgelerin Kuruma sunulması halinde ödemelerin yapılacağını bildiğimi, - Katılımcıların bir aylık SGK primleri ve buna bağlı giderlerini ödeyebilecek mali güce sahip olduğumu, - ĠĢkur tarafından düzenlenen daha önceki programlar kapsamında yasaklı olmadığımı, beyan, kabul ve taahhüt ederim..../.../ Yüklenici Yetkilisi Ġmza KaĢe

8 PROJE ADI : TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI PROJE DETAYI PROJENĠN TAM VE AYRINTILI TANIMI VE UYGULANACAĞI ALAN : (Bu kapsamda hangi iģlerin nerde yapılacağı belirtilecek, hangi iģlerin nasıl bir sıra ile yapılacağı anlatılacak. Örneğin Ģu bölgedeki.. m2 lik alanın çevre düzenlemesi yapılacak, bu alanın. m2 lik kısmına.. adet fidan dikilecek veya. m2 kaldırım döģenecek vs..) PROJENĠN AMAÇLARI VE GEREKÇESĠ : (Hedeflenen beklenti ve sağlanacak fayda) PROJENĠN UYGULAMA YERĠ : (Nerelerde, ne kadar alanda, hangi süreyle, kaç kiģiyle) PROJEYĠ HAZIRLAYAN KURULUġ : (Proje Sahibinin Unvanı/Adı ve Soyadı, Adresi, ĠĢ ve Cep Telefonları) PROJEDE ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILAN KURULUġLAR : (ĠĢbirliği yapılan, yetki verilen ve izin alınan kuruluģlar) PROJENĠN TOPLUMSAL FAYDALARI : (Proje sonucunda ne gibi fayda sağlanacak, topluma nasıl katkı sağlanacak) PROJEDE KULLANILACAK MALZEMELER VE TEMĠN ġeklġ : (Kullanılacak malzemelerin neler olduğuna, olmayanların kira, sözleģme veya kamu kurumundan yetki çerçevesinde kullanılacağına dair açıklama) PROJENĠN SÜRESĠ VE UYGULAMA AġAMALARI : (Yapılacak iģlerin kısım kısım baģlama ve bitiģ süreleri yazılacak) PROJEDE ÇALIġACAK KĠġĠ SAYISI VE NĠTELĠKLERĠ : (Öğrenim, yaģ, cinsiyet vs.) PROJENĠN EĞĠTĠM VE PROGRAMI : (Projede çalıģacaklara ve yararlanıcılara verilecek eğitim, tanıtım, seminer vs.) PROJEDE GÖREVLENDĠRĠLEN KOORDĠNATÖR : (Yüklenici tarafından iģ ve iģlemleri takip etmek üzere belirlenecek görevli bilgileri) PROJENĠN BÜTÇESĠ : Yüklenici Yetkilisi Ġmza KaĢe

9 TYÇP KATILIMCI DUYURUSU Sayın Katılımcılar, Katıldığınız bu Program Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından düzenlenmektedir. Programın baģarıyla tamamlanması ve amacına ulaģabilmesi için, aģağıdaki hususların tarafınızdan bilinmesi yararlı görülmüģtür. 1- Toplum Yararına ÇalıĢma Programlarına katılacak katılımcıların, Kurumun o yöredeki Ġl/ġube Müdürlüğüne kayıtlı iģsiz durumunda olmaları; en az 18 yaģını tamamlamıģ olmak; ayrıca herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları; emekli, malul dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaģ vb gelirinin olmaması gerekmektedir. SözleĢme imzalanan/iģbirliği yapılan kuruluģun iģçisi iken bu Programa katılmak için iģyerinden ayrılmıģ olmanız, baģka bir ifade ile katılacağınız bu Programın teklif aģaması da dahil olmak üzere baģlatılmadan önce sözleģme imzalanan/iģbirliği yapılan kuruluģ ile istihdam iliģkinizin olmaması gerekmektedir. Programın baģladığı tarihten itibaren geriye doğru, en az bir yıl öncesine kadar yüklenicinin iģyerinde çalıģmıģ kiģiler Programlara katılamazlar. Durumunuz yukarıdaki Ģartlardan herhangi birine uygun değilse, hemen Ġl/ġube Müdürlüğü yetkililerine baģvurunuz. Çünkü, yukarıda belirtilen Ģartları taģımadığınızın tespiti halinde, Programla iliģiğiniz kesilecek ve sizin için yapılan masraflar tarafınızdan tahsil edilecektir. 2- Yüklenici tarafından Program esnasında kursiyerlerden her ne ad altında olursa olsun hiç bir Ģekilde ücret alınmayacaktır. Kırtasiye, araç-gereç, özel kıyafet ve ekipman hiçbir surette istenmeyecek ve aldırılmayacaktır. 3- Programlara devam mecburidir. Kabul edilebilir mazereti olanlara Program sorumluları tarafından Program süresinin 1/20 si kadar ücretsiz izin verilebilir. Belgelendirmek koģuluyla sağlık sorunları ve birinci derece akrabaların vefatı nedeniyle Program süresinin 1/20'si kadar ayrıca izin kullanılabilir. 4- Programların geliģtirilmesine sizlerin de katkılarının sağlanabilmesi bakımından Programların bölümlerindeki uygulamalar ile ilgili her türlü Ģikayet, eleģtiri ve önerilerinizi, sözlü ya da yazılı olarak Kurum Ġl/ġube Müdürlüklerine iletiniz. 5- Programlar ile ilgili çeģitli çalıģmalar için Kurum personeli zaman zaman ev veya iģ adreslerinizde telefonla veya bizzat sizlerle temas kurarak görüģlerinizi alabilecektir. Bu nedenle ev, iģ, elektronik posta adresinizi, telefon numaranızı kurs uygulamaları sırasında ve/veya kurs bittikten sonra meydana gelebilecek değiģiklikleri Türkiye ĠĢ Kurumu... Ġl/ġube Müdürlüğüne bildirmeniz yararınıza olacaktır. Sizlere baģarılar dileriz. TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA FÖYÜ Katılımcının Adı-Soyadı Ġmza

10 ANTENTLĠ KAĞIT) ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU AĞRI ĠL MÜDÜRLÜĞÜ (TAAHHÜTNAME) - Uygulanacak olan Toplum Yararına ÇalıĢma Programını projede belirttiğimiz adres ve bölgede gerçekleģtireceğimizi, aksi durumda sorumluluğun kurumumuza ait olduğunu, - Uygulanacak olan Toplum Yararına ÇalıĢma Programı için gerekli olan fiziksel donanıma sahip bulunduğumuzu, - Toplum Yararına ÇalıĢma Programının uygulanması için gerekli olan temrinlik malzemelerin Kurumumuz tarafından karģılanacağını, - SözleĢme tarihiyle programın baģlayacağı tarih arasında kalan dönemde seçilen katılımcıları hiçbir Ģekilde çalıģtırmayacağımızı, - Toplum yararına çalıģma programının düzenlenmesinden dolayı herhangi bir çalıģanımızı iģten çıkartmayacağımızı, - Katılımcılardan her ne ad altında olursa olsun hiç bir Ģekilde ücret alınmayacağını, kırtasiye, araç-gereç, özel kıyafet ve ekipman vb. hiçbir surette istenmeyeceğini ve aldırılmayacağını, - Toplum Yararına ÇalıĢma Programı Kapsamında çalıģtıracağımız kiģileri projede belirtilen iģler haricinde çalıģtırmayacağımızı, - Programın uygulanması esnasında protokol ekinde vermiģ olduğumuz iģ akıģ Ģemasına bağlı kalacağımızı, kabul ve taahhüt ederiz../../.. Ad Soyad Ġmza Mühür

11 (ANTENTLĠ KAĞIT) Sayı : Konu : ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU AĞRI ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Proje imzalamaya yetkili kiģi olan...in tatbiki imzası aģağıdadır. Tatbiki Ġmzası: (ANTENTLĠ KAĞIT) Sayı :

12 Konu : ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU AĞRI ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Proje süresince koordinasyanu sağlamak, proje ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek, teslim edilecek olan raporların ve diğer teslimatların kabulünden ve ödeme yapılması için gerekli iģlemleri yapmaktan sorumlu ve yetkili olmak üzere... proje koordinatörü olarak görevlendirilmiģtir.... BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aģağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak Ġl Müdürlüklerine ileteceklerdir;

13 a- Teklifi imzalamaya yetkili kiģilere ait yetki belgesi (Noter onaylı imza sirkülerinde, Ticaret Sicil Gazetesi vb. belgelerde firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilmiģ ise verilmeyebilir.), (kamu kurum/kuruluģlarından istenmez) b- Teklifi imzalamaya yetkili kiģilere ait imza sirküleri, c- Hizmet sağlayıcının, esas iģtigal alanını gösteren (ticaret ve ya sanayi odasına ve/veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olduğunu gösterir belge, kuruluģ belgeleri, faaliyet izin belgeleri, Vergi Levhası, SGK kaydı, ilgili kamu kurum/kuruluģlarından alınan iģyeri açma belgeleri vb. belgelerden hizmet sağlayıcının durumuna uygun olanlar) belgelerin kopyaları, d- Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine iliģkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde; bu ekipmanları program baģladığında temin edeceğini mali boyutunu içerecek şekilde-gösteren taahhüt, e- iģçi ücretlerine iliģkin istihkakların kuruma gönderilmesine müteakip programa iliģkin giderler Kurum tarafından kamu kuruluģunu hesabına aktarılır. 2- Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine iliģkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde sözleģme imzalanmadan önce bu ekipmanların temin edildiğine dair belgelerin Ġl Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir, 3- Belirtilen tüm belgelerin Hizmet Sağlayıcıyı temsile yetkili olan tarafından imzalanmıģ olması gerekmektedir. 4- Ayrıntılı Proje ( formata uygun ) 5- Projenin Uygulanacağı Alana Ait Kroki, Harita vb.leren herhangi biri. NOT: Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

14 TYÇP PROJE TEKLĠF DOSYASININ ĠÇERĠĞĠ VE ġeklġ Hizmet sağlayıcılar Tekliflerini hazırlayarak, Ģeffaf kapaklı telli dosyada toplayarak kapalı zarf içinde (zarf üstü bilgileri yazılarak) teslim edeceklerdir. Belirtilen tüm belgelerde imza ve mühür/kaģe gerektiren kısımların eksiksiz olması ve hizmet sağlayıcıyı temsile yetkili olan kiģi tarafından imzalanmıģ olması gerekmektedir. 1- Tarih ve sayılı, imzalı üst yazı (teklif edilen TYÇP projesinin adı, kaç ay süreli ve kaç kiģilik bir iģgücüyle yapılacağına dair kısa izahat içermeli) 2- TYÇP BaĢvuru Formu Mali teklif toplamı, iģçi gideri brüt asgari ücret, SGK primi ve iģsizlik iģveren payından oluģan bir kiģilik maliyet tutarıdır.yüklenicinin ve projenin durumuna göre SGK kısa vadeli iģ kolları risk oranları iģyerinin risk oranlarına göre değiģken olduğundan,proje tekliflerinde ona göre toplam iģçi gideri hesaplanarak bildirilecektir.kabul edilen projelerde yasal değiģiklikler hariç herhangi bir maliyet artıģı kabul edilmeyecektir. 3- Teklifi imzalamaya yetkili kiģileri ait yetki belgesi (Noter onaylı imza sirkülerinde, Ticaret Sicil Gazetesi vb. belgelerde kurum/firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilmiģ ise verilmeyebilir.) 4- Teklifi imzalamaya yetkili kiģilere ait imza sirküleri, 5- TYÇP Proje Koordinatörü olarak görevlendirilecek kiģiye iliģkin yazı sirküleri, 6- Proje Teknik Fizibilite Etüdü (projenin açıklanması, niçin yapılmak istendiği, iģin ana hatları, mekan/konum olarak yeri, ölçüsü, çalıģacak kiģi sayısı, iģin süresi, alan krokisi/haritası vb.) 7- ÇalıĢma Programı, aylık/haftalık/günlük olarak belirtilecektir. 8- Yükleniciye ait taahhütname Düzenlenen programlar, ilgili kurumlarda halen çalıģmakta olan iģçilerin teklif edilen program nedeni ile iģten çıkarılmalarına neden olmamalıdır.böyle bir durumun tespiti halinde aynı alanda iki yıl boyunca program düzenlenmeyecektir.bu durumun tespiti halinde yükleniciye yapılan ödemelerin tamamı geri alınacaktır.

15 TYÇP HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ 1- TARAFLAR ĠĢbu sözleģme bir tarafta ĠġKUR...Ġl Müdürlüğü ile diğer tarafta Yüklenici olarak anılacak...adresinde yerleģik... firması/derneği/vakfı/sendikası/kamu Kurum/KuruluĢu vb. arasında tanzim edilmiģtir. 2- SÖZLEġME KONUSU Türkiye ĠĢ Kurumu (Kurum) tarafından yürütülen Toplum Yararına ÇalıĢma Programları (TYÇP) kapsamında hazırlanmıģ olan......programın yüklenici tarafından iģ bu sözleģmede ve eklerinde yer alan kurallara uygun Ģekilde yürütülmesi bu sözleģmenin konusunu teģkil eder. a) ĠĢin Adı :. b) ĠĢin tam ve ayrıntılı tanımı :..... c) Programın uygulanacağı alan :. d) Kullanılacak malzeme :. e) Program konusunda yetkili olan kamu kurum/kuruluģundan alınmıģ olan yetki/izin belgesi ile ilgili kamu kurum/kuruluģu tarafından verilecek destek hizmetleri :.... f) Yüklenicinin görev ve taahhütleri :... g) Yukarıdakilere benzer diğer hususlar ve tüm teknik detaylar :. 3- ĠġĠN SÜRESĠ ĠĢin süresi...aydır. (Azami süre 6 aydır.) Yüklenici,.../.../... tarihinden baģlayıp.../.../... tarihine kadar, veya sonradan tarafların yazılı olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir süre boyunca hizmetleri verecektir. 4- ĠġGÜCÜ Programda görev alacak iģçi (katılımcı) sayısı...dır. Katılımcıların seçimi, iģin özelliği göz önünde bulundurularak öncelikle programın uygulandığı mahalle en yakın bölgede yaģayanlardan baģlamak suretiyle eģitlik prensibi çerçevesinde Kuruma kayıtlı iģsizlerden seçilecek, Ġl Müdürlüğü ile yüklenicinin birlikte imzalayacağı bir tutanak ile kayıt altına alınacaktır. Katılımcıların seçimi yüklenici ile birlikte Kurum Ġl Müdürlüğünde ya da Kurum temsilcisinin katılımıyla sahada yapılacaktır. Öngörülenden fazla katılımcının söz konusu olması durumunda, katılımcılar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve ¼ oranına kadar yedek katılımcı seçilecektir. Noter ücreti, harç ve vergiler yüklenici tarafından ödenecektir.

16 5-ÖDEME a- Ödemeler aylık hak ediģler Ģeklinde ödenecektir. Toplam program bütçesi içerisinde yer alan hizmet bedeli toplamı TL olup, istihkak bildirimlerinde ki hizmet bedellerinin toplamı bu tutarı aģmayacaktır. b- Aylık hak ediģ cari ay boyunca çalıģılan toplam saat veya gün esas alınarak düzenlenir. c- Hak ediģ belgelerine maaģ bordrosu, (varsa) idari giderler ve kar için fatura ve fatura yerine geçen belgeler eklenerek Ġl Müdürlüğüne teslim edilir. Kamu kurum/kuruluģlarının yüklenici olduğu programlarda söz konusu faturalar istenmez, faturaların yerine ilgili kamu kurum/kuruluģun ödemeleri tahakkuk ettirdiği resmi onaylı belgeler talep edilerek ödeme yapılacak ödemelerin yapılmasını müteakip ise faturalar ilgili kamu kurum/kuruluģu tarafından ĠġKUR... Ġl Müdürlüğüne ibraz edilecektir. d- Yüklenici tarafından düzenlenerek Kuruma ibraz edilen hak ediģler, Ġl/ġube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrasında uygun görülmesi durumunda hiçbir surette kesinti yapılmaksızın ödenir. 6- GĠDER KALEMLERĠ Program çerçevesinde karģılanabilecek giderler; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluģan sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret gideri ile idari giderler ve kardan oluģur. a- ĠĢçi Ücret Gideri; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluģan sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için uygulanan cari brüt asgari ücret göre hesaplanan toplam işçi ücret gideri, (Katılımcılara TYÇP süresince cari asgari ücret üzerinden çalıģma süresine göre hesap edilecek ücret ödenecektir.) b- Ġdari giderler; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluģan sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam iģçi ücret giderinin en fazla %10 undan oluģup, Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipman giderlerini ifade eder. Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipmandan anlaģılması gereken ise; "Programa konu hizmetin iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde yürütülebilmesi için katılımcıya sağlanması gereken elbise, eldiven, kask, gözlük, ayakkabı/çizme gibi zaruri giderler dir. Ancak iģin yürütümüne esas malzemeler bu kapsama girmez. Örneğin kaldırım düzenleme çalıģmasında; kullanılan taģ, beton harcı, kazma, kürek, el arabası vb. kalemler bu kapsamda değerlendirilemez. Söz konusu Program ağaçlandırma alanında yapılacak bir Program ise; fidanlar, gübre ve toprak bu kapsamda değerlendirilemez. Ġdari giderlere iliģkin ödemeler SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerden birisi karģılığında yapılır. c- Kar; yüklenicinin hizmete konu iģi sürdürmesini sağlayacak personel muhasebe gibi iģletme giderleri kalemlerini içeren meblağı ifade eder. Bu gider; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluģan sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam iģçi ücret giderinin %10 unu geçmeyecek Ģekilde ödenir. Yüklenicilerce oluģturulacak hizmet bedeli ifadesini içeren ve SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerden birisi karģılığı olarak ödenir. d- Özel kurum/kuruluģların yüklenici olduğu ve MEB e bağlı resmi okullar ile Sağlık Bakanlığına bağlı kamuya ait hastaneler gibi kamusal hizmet alanlarında uygulanacak temizlikçi, hademe vs. gibi yardımcı personel istihdamı konulu Programlar ile programa iliģkin malzeme ve ekipmanların ilgili kamu kurum/kuruluģunca karģılandığı Programlarda sadece iģçi giderleri ile kar ödenir, idari giderler ödenmez. e- Kamu kurum ve kuruluģlarının yüklenici olduğu programlarda kâr ödenmez. f- Katılımcıların; Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigorta Prim ödemeleri tam

17 zamanlı çalıģma durumunda günlük 7,5 saat üzerinden, kısmi zamanlı çalıģma durumun da ise tam zamanlı çalıģmada yapılan ödeme esas alınarak yapılacak hesaplama sonucu bulunan meblağ ile ödeme yapılır. g- SGK nın Sosyal Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliğinin 108 inci madde 3 üncü fıkrasıda İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır denilmektedir. Dolayısıyla ayda toplam 63 saat kısmi zamanlı çalıģan bir katılımcı için 9 tam günlük (63/7,5 = 8.4) sigorta primi ödenir. 7- GĠDERLERĠN ÖDENMESĠ 1- Aylık giderlerin ödenebilmesi için, yüklenici her ay aylık istihkak bildirimini oluģturarak, yaptığı hizmetleri ayrıntılı olarak bildirecek ve hizmetlerin yapıldığını kanıtlayan belgeleri kaģeli,imzalı olarak Kuruma ibraz edecektir. Gerektiğinde ilave belgeler de istenebilecek olmakla birlikte Kuruma Aylık Ġstihkak bildirgesi ekinde ibraz edilmesi gereken belgeler aģağıda yer almaktadır; a- kar ve idari giderlere iliģkin fatura veya SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen fatura yerine geçen belgeler, (vakıflar için BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce bastırılan ve merkez ve taģra teģkilatlarından bedeli karģılığı ve zimmetli olarak vakıf yetkilisince teslim alınan bağıģ ve yardım makbuzları; dernekler için Dernekler Kanununun 11. ve ilgili Yönetmeliğin 38. maddesi hükümleri kapsamındaki belgeler; Vakıf ve derneklerin belirtilen belgeleri verememeleri durumunda -bütçe kalemleri ve miktarlara uygun olmak koģuluyla- Program ile ilgili kendi yaptıkları harcamalara iliģkin belgelerin orijinalleri -bundan sonra Fatura veya fatura yerine geçen belgeler olarak anılacaktır.- b- katılımcı ücretlerine iliģkin düzenlenen bordro ile ücret giderlerinin ödendiğine dair banka dekontu, c- cari aya ait SGK iģçi ve iģveren payının, vergi ve diğer yasal kesintilerin ödendiğini gösteren belgeler, d- her bir katılımcı tarafından imzalanmıģ devam çizelgesi, 2- Yüklenici, yasal süresi içerisinde SGK primleri (iģçi ve iģveren payları), vergiler, harçlar v.b. ödemelerin yapılmasından Kuruma karģı sorumludur. Yapılan kesintilerin, yasal süresi içerisinde ödenmeyen sigorta primi, vergiler vb. nedeniyle tahakkuk edecek her türlü ceza ve faiz ödemeleri yükleniciye aittir. Ayrıca ispat vesikası olarak düzenlenen her türlü belgeye iliģkin vergiler, yüklenici tarafından karģılanacaktır. 3- Yüklenici, fatura, istihkaka iliģkin bildirim ve destekleyici belgeleri (çizelgeler, faturalar, dekontlar, vb) hazırlayacaktır. Söz konusu belgeler, program baģlama tarihi ne olursa olsun, takip eden ayın son iģ gününe kadar (örnek olarak; program 26 Haziran tarihinde baģlamıģ ise 5 günlük istihkak bildirimi Temmuz ayının son iģ gününe kadar, 1 Kasım tarihinde baģlamıģ ise 30 günlük istihkak bildirimi Aralık ayının son iģ gününe kadar) Ġl Müdürlüğüne teslim edilecektir. Ödeme, teslim tarihini izleyen en fazla 30 gün içinde... Bankası/PTT... no lu hesabına (varsa havale masrafları düģüldükten sonra) Türk Lirası olarak yapılacaktır. Yüklenicinin söz konusu belgeleri Kuruma belirtilen süreden daha geç ibraz etmesi halinde veya teslim edilen belgelerdeki eksik ve hatalar nedeniyle ödemelerde meydana gelebilecek gecikmelerden Kurum sorumlu olmayacaktır. 4- Gelecekte asgari ücrette meydana gelecek farklar katılımcılara ödenebilmesi için yükleniciye ödenecektir.

18 5- Yüklenici tarafından düzenlenerek Kuruma ibraz edilen hak ediģler, Ġl/ġube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrasında uygun görülmesi durumunda hiçbir surette kesinti yapılmaksızın ödenir. 6- Maliye Bakanlığının; 4 Aralık 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlan Gelir Vergisi Genel Tebliği çerçevesinde katılımcıların durumuna uygun olarak hesaplanacak olan Asgari geçim indirimi miktarının durumlarını gösterir belgelere bağlı olarak yükleniciler tarafından katılımcılara ödenecektir. Ancak bu ödemelere iliģkin olarak yüklenici tarafından hiçbir Ģekilde kurumdan ödeme talebinde bulunulmayacaktır. 7- Programa katılmak isteyenlerin belirlenen sayıdan fazla olması durumunda katılımcıların seçimi amacıyla noter huzurunda kura çekilmesi halinde noter ücretleri ile KDV hariç vergi, resim ve harç giderleri sözleģme bedeline dahildir. Yüklenici tarafından belirtilen giderlerin ödenmesi talebinde bulunulamaz. Katma Değer Vergisi ise sözleģme bedeline dahil olmayıp Kurumca ayrıca ödenecektir. 8- PROGRAM ĠDARESĠ 8.1 Katılımcıların Seçimi, Kontrolü ve Ġdaresi Katılımcıların seçimi Kurum tarafından gerçekleģtirilecek olup katılımcıların seçim iģleminin yapılmasından sonra program baģlamadan önce tüm katılımcıların Kuruma kayıtlı iģsiz olduğu, 18 yaģını tamamlamıģ olduğu, emekli, malul dul ve yetim aylığı almadığı, Kamudan herhangi bir ad altında maaģ vb gelirinin olmadığına (özürlü maaģı vb,) dair Ģartları taģıyıp taģımadığı yüklenici tarafından kontrol edilecek ve durumları bu maddede belirtilen Ģartlara uymayan katılımcıların yerine yenileri yine bu maddede belirtilen Ģekilde belirlenecek ve gerekli kontrol iģlemleri tamamlanmadan Program baģlatılmayacaktır. a Katılımcıların Ġdaresi; Katılımcıların devam durumu yüklenici tarafından takip edilerek Katılımcılarının Günlük Devam Çizelgesi ile tespit edilecektir. Yüklenici tarafından programın baģlangıcından bitiģine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumları haftalık olarak ĠġKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Hafta içinde baģlatılan kurslarda dahil olmak üzere devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç Cumartesi akģamı 24:00 a kadar gerçekleģtirilir. b- Mazeretsiz olarak program süresinin 1/20 sinden fazla devamsızlığı bulunan katılımcıların programla iliģiği kesilecektir. Söz konusu devamsızlık süresi aģılmamıģ olsa dahi bu süre için hiçbir Ģekilde ücret ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca katılımcılar, mücbir sebeplerle belgelendirmek koģuluyla (doktor raporuyla kanıtlanan hastalık durumu, katılımcının evlenmesi, doğum, aile fertlerinden birinin ölümü gibi) program süresinin 1/20 si kadar süreyle izin kullanabileceklerdir. Mücbir sebeplerle devam edilemeyen günler için Kurum mevzuatında izinle ilgili öngörülen haklar kullandırılacak ve katılımcılara belirtilen mücbir nedenlerle izin kullandıkları bu süreler için ücret ödemeye devam edilecektir.. c- Yüklenici Kurumun bilgisi ve onayı dıģında katılımcıların programla iliģiğini kesmeyecek ve programı bırakması için açık veya örtülü söz ve davranıģ içinde bulunmayacaktır. Program kurallarına uymadığı, bu kurallar çerçevesinde verilen hizmetlerin disiplinini ve ahengini bozucu davranıģlar içinde bulunduğunu tespit ettiği katılımcıları nedenleri ile birlikte yazılı olarak Ġl Müdürlüğüne bildirecektir. Yapılacak araģtırma ve inceleme sonucunda bu durumu kesinleģen katılımcılar için yapılacak iģlem Ġl Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. d- Yürütülen tüm faaliyetlerde özürlülerin ilgili mevzuat kapsamında ulaģabilirliğinin sağlanması konusunda gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda hizmet alımlarında yükleniciler bu özen ve hassasiyetin gösterilmesinden birinci derecede yükümlüdürler.

19 8.2 Koordinatör Yüklenici tarafından Koordinatör olarak görevlendirilen... (Ad-soyadı yazılacak) bu sözleģme kapsamındaki faaliyetlerin koordinasyonundan, yüklenici tarafından teslim edilecek olan raporların ve diğer teslimatların kabulünden ve ödeme yapılması için gerekli iģlemleri yapmaktan sorumlu ve yetkilidir. 9. PERFORMANS STANDARTLARI Yüklenici, vereceği hizmetleri en yüksek mesleki ve ahlaki beceri ile dürüstlük standartlarında verecektir. Yüklenici, bu sözleģme kapsamında tayin etmiģ olduğu ancak Kurumun yeterli görmediği personeli derhal değiģtirecektir. 10. TANINIRLIK 1- TYÇP faaliyetleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde Kurumun tanınırlığına iliģkin önlemleri almak ve bu çerçevedeki iģ/iģlemleri yürütmek yüklenicinin görevidir. 2- Hizmet sağlayıcı TYÇP nin baģladığı ilk gün itibarıyla ve program süresince yürütülen tüm faaliyetlerde programın ve ĠġKUR un tanınırlığına ve görünürlüğüne iliģkin önlemleri almak, bu çerçevedeki iģ/iģlemleri yürütmek zorundadır. Kurum personelince yapılacak denetimler ile 4904 sayılı Yasanın 13 üncü maddesi hükmü uyarınca oluģturulan Denetim Kurulları tarafından gerçekleģtirilecek çalıģmalarda tanınırlık ve görünürlük konusunda hizmet sağlayıcının yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği kontrol edilir. 3- Tanınırlıkla ilgili olarak yüklenici tarafından; a) Faaliyetin gerçekleģtirildiği bina ya da alanın uygunluğuna göre, mümkün ise binanın/alanın giriģine mümkün değil ise faaliyetin gerçekleģtirildiği alanın herkesin görebileceği uygun bir yerine ĠġKUR logosunun bulunduğu 50*100 cm ebadından küçük olmamak üzere BU BĠNADA/KURUMDA/ALANDA gerçekleģtirilen.. 3 faaliyeti TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMLARI KAPSAMINDA, TÜRKĠYE Ġġ KURUMU TARAFINDAN FĠNANSE EDĠLMEKTEDĠR 4 ibaresinin yer aldığı programın türüne göre levha veya afiģ asılacaktır. Ancak program tamamlandığında söz konusu afiģ yerine aynı özelliklere sahip tabela konulacaktır 5. b) Levha(lar) yer alan logo ve ibareler levha(lar)ın büyüklüğüyle orantılı olarak görülür ve anlaģılır Ģekilde yazılır. c) Bu hususlara ilave olarak programa iliģkin herhangi bir Ģekilde yazılı, görsel, iģitsel, sanal vb yollarla haber, bildiri, duyuru, çağrı vb. yapılması durumunda finansmanın Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından sağlandığı hususu görülür ve anlaģılabilir Ģekilde belirtilir. 4- Tanınırlık ve görünürlük kuralarına riayet etmediği yolunda Kurumca ve/veya Denetim Kurulunca hakkında tutanak tutulan yüklenici hakkında 2 yıl boyunca yasaklılık hükümleri uygulanır. 11. GĠZLĠLĠK 3 Faaliyetin türüne göre yere göre AĞAÇLANDIRMA, TEMĠZLĠK, ÇEVRE DÜZENLEMESĠ vb. ibarelerinden uygun olan/olanları yazılacaktır. 4 Ağaçlandırma, Park düzenlemesi, park yapımı, çevre düzenlemesi, kültürel mirasın korunması gibi kalıcı hizmetlerin gerçekleģtirilmesi durumunda program sonunda EDĠLMEKTEDĠR ibaresi EDĠLMĠġTĠR Ģeklinde değiģtirilerek tabelanın kalıcı olması sağlanacaktır. 5 Ancak program tamamlandığında söz konusu afiģ yerine aynı özelliklere sahip tabela konulacaktır ibaresi Ağaçlandırma, Park düzenlemesi, park yapımı, çevre düzenlemesi, kültürel mirasın korunması gibi kalıcı hizmetlerin gerçekleģtirilmesi durumunda kullanılacak diğer TYÇP faaliyetlerinde metinden çıkarılacaktır.

20 Yüklenici bu sözleģme yürürlükte olduğu sürece ve sözleģmenin sona ermesinden sonraki iki yıl süresince hizmetler, sözleģme veya Kurum faaliyetleri veya iģlemleri hakkındaki özel veya gizli hiç bir bilgiyi Kurumun izni olmaksızın ifģa etmeyecektir. 12. AYRIMCILIK YASAĞI Program kapsamında sunulacak hizmetlerde tarafsızlık, Ģeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlılık esastır. Bu çerçevede hizmetlerden yararlanan kiģilere yönelik olarak Kurum personeli ve yüklenici tarafından hiçbir surette dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi görüģ, felsefi inanç ve kılık-kıyafet ayrımcılığı yapılamaz. 13. MALZEMENĠN MÜLKĠYETĠ Program sonucunda elde edilen ürün örnekleri, yüklenicinin kabul etmesi halinde, bir yazı ekinde tutanağa dökümü yapılarak il/ģube müdürlülüğünce alınacaktır. Bu ürünler sergilenebileceği gibi, il/ģube müdürlüklerince oluģturulacak bir komisyon tarafından tespit edilen bedel üzerinden satılabilecektir. SatıĢ sonucunda elde edilecek gelirler Kuruma irat kaydolunacaktır. 14. YÜKLENĠCĠNIN ĠÇĠNDE BULUNAMAYACAĞI FAALĠYETLER Yüklenici, Kurumdan bedelini almıģ/alacak olduğu bu sözleģme konusu hizmet ile ilgili olarak, hiçbir Ģekilde üçüncü kiģilerden kazanç sağlayacak faaliyetlerde bulunmayacaktır. 15. SĠGORTA Yüklenici gerekli olan tüm sigortaları yaptırmaktan sorumludur. Yasal süresi içinde ödenmeyen sigorta ve vergilere ait ceza, faiz ve gecikme zammı gibi ödemeler yüklenici tarafından ödenecektir. 16. TEMLĠK Yüklenici, bu sözleģmeyi veya bu sözleģmenin her hangi bir kısmını Kurumun onayı olmaksızın kimseye temlik edemez veya taģeronlara devredemez. 17. DENETĠM Yüklenici tarafından yürütülecek program ve dokümanlar, her aģamada Kurumun denetimine açık olacaktır. 18. SÖZLEġMENĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ YA DA FESHEDĠLMESĠ a- SözleĢme hükümlerinde değiģiklik ancak karģılıklı mutabakat Ģartıyla mümkün olabilecektir. b- Yüklenici taahhüdünden vazgeçmesi, taahhüdünü sözleģme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya taahhüdünü baģkasına devretmesi durumunda Ġl Müdürlüklerinin 10 gün süreli yazılı ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın Kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı sözleģmenin fesh edilmesi nedeniyle hizmetin tamamlanamaması halinde katılımcılar için ödenen giderler de dahil olmak üzere yükleniciye yapılan tüm ödemeler, ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizleriyle birlikte geri alınacaktır. SözleĢmesi fesh edilen yüklenicilere, uygun olan müeyyide uygulanacaktır. c- SözleĢmenin imzalanmasını müteakip yüklenici ve Ġl Müdürlükleri katılımcıların taleplerini değerlendirip katılımcıları belirleyecek ve en geç 30 gün içerisinde hizmetin verilmesine baģlanacaktır. Belirtilen süre içerisinde öngörülen sayıda katılımcı talebi olmadığı takdirde, yüklenici mevcut katılımcı sayısı ile hizmeti baģlatabilir (bu durumda ödemeler fiili

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI 05.04.2012 / 209709

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI 05.04.2012 / 209709 DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI 05.04.2012 / 209709 SN ALAN / KONU SÜRE BAŞVURU TARİHi VE BİTİŞ SAATİ Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ve

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ( TYÇP) HİZMET ALIMI İLANI

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ( TYÇP) HİZMET ALIMI İLANI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ( TYÇP) HİZMET ALIMI İLANI Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgiler ve ekte yer alan belgelere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sıra

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI. AĞAÇLANDIRMA FİDAN ÜRETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI. AĞAÇLANDIRMA FİDAN ÜRETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI. AĞAÇLANDIRMA FİDAN ÜRETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ 1-TANIM: 2 - Projenin Konusu: Projenin uyulama konusu ayrıntılı olarak anlatılacak. a)işin Adı: Ağaçlandırma - fidan

Detaylı

BATMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) İLANI

BATMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) İLANI BATMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) İLANI SIRA ALAN SÜRE BAŞVURU TARİH VE SAATİ GÜN KİŞİ SAYISI BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ VE SAATİ 1 Restorasyon, Tarihi

Detaylı

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Tatvan Orman İşletme Şefliği. Haftada 5 Gün 40 Saat

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Tatvan Orman İşletme Şefliği. Haftada 5 Gün 40 Saat TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Telefon ve Faks No 0434 827 62 30 Sözleşme süresi: (azami 6 ay) (toplam program süresi haftada gün/saat, takvim günü ve ay olarak) Haftada

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Orman Fidanlık Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Orman Fidanlık Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Orman Fidanlık Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI AFYONKARAHİSAR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİMİ PROJESİ 1-Projenin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERA ISLAHI, REHABİLİTASYON, ÇEVRE TEMİZLİĞİ ve KÜLTÜR

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ ve YOL KENARLARININ TEMİZLENMESİ VE DOĞAL GENÇLEŞTİRME ALANLARINDAKİ ÜRETİM ARTIKLARININ TEMİZLENMESİ

Detaylı

ERZURUM TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI

ERZURUM TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI İ ERZURUM TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve TYÇP Hizmetleri Sözleşmesi nde* yer alan belgelere uygun

Detaylı

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU. Haftada 5 Gün 45 Saat

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU. Haftada 5 Gün 45 Saat TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Hastane Cad.No:1 14000- BOLU Telefon ve Faks No 0 374 215 37 40 Fax: 0374 215 00 42 Sözleşme süresi: (azami

Detaylı

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere

Detaylı

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri PROJE FORMATI TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI BAFRA ORMAN FĠDANLIK ġeflġğġ ADINA FĠDAN ÜRETĠMĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK, ÇIPLAK KÖKLÜ, TÜPLÜ VE REPĠKAJLI FĠDAN ÜRETĠMĠ, TOHUM TOPLAMA VE TOHUM EKĠMĠ, BAKIM ÇALIġMALARI

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

NOT: Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Fotoğraf YapıĢtırarak Evrak Kayıt Bürosunda Onaylatınız ĠLGĠLĠ MAKAMA AĢağıda kimlik bilgileri

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI DİNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERA ISLAHI, REHABİLİTASYON, ÇEVRE TEMİZLİĞİ ve KÜLTÜR

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere

Detaylı

ALIM İLANI. e yapılacaktır. İşbaşı Eğitim. Hakkari Çalışma ve. kişi SIRA MESLEK GÜN SAAT AZAMİ 6 AY. mah. Bulvar. Bulak.

ALIM İLANI. e yapılacaktır. İşbaşı Eğitim. Hakkari Çalışma ve. kişi SIRA MESLEK GÜN SAAT AZAMİ 6 AY. mah. Bulvar. Bulak. İŞBAŞII EĞİTİM PROGRAMHİZMET ALIM İLANI Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi nde* yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :...

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :... DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI VE İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI VE İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ 1 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI VE İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ 2 İşgücü Yetiştirme Kursları Herhangi bir mesleği olmayan, mesleğinde yetersiz olan veya mesleği iş piyasasında geçerli olmayan -hükümlüler dahil- işsizlerin;

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU 1 Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU TANIM & AMAÇ Günümüz dünyasında yeni teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılması, işgücünün mevcut mesleki bilgi

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

AKTĠF ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI

AKTĠF ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI ĠġKUR TEġVĠKLERĠ SUNUM PLANI I. AKTĠF ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI Kurs Programları Girişimcilik Eğitimleri İşbaşı Eğitim Programları Toplum Yararına Çalışma Programları Çalışanların Mesleki Eğitimi II. PASĠF

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ADI SOYADI BÖLÜMÜ OKUL NUMARASI STAJ DOSYASI 2017 1 E-Posta sbmyo@siirt.edu.tr SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BAŞVURU

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI : 2.Staj Ön Kapağı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı :. Bölümü Programı Sınıfı Numarası :. : : : STAJ DÖNEMİ :./../.-.. /.. / : 3.Staj Arka Kapağı.hayata

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ SUNUM PLANI I. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Kurs Programları Girişimcilik Eğitimleri İşbaşı Eğitim Programları Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı

Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı EK: TİP TEKLİF ÇAĞRISI TÜRKİYE İŞ KURUMU Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi:26/04/2016

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29622 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî

Detaylı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı 2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı SODES Programı SODES programı; 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında ilimizi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2015 TÜRKİYE 2016 İZMİR 2015 İZMİR 2016 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000

Detaylı

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif işgücü hizmetleri, İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Kurs Programları Girişimcilik Eğitimleri İşbaşı Eğitim Programları Toplum

Detaylı

ĠġBAġI EĞĠTĠM PROGRAMLARI. I-GĠRĠġ

ĠġBAġI EĞĠTĠM PROGRAMLARI. I-GĠRĠġ ĠġBAġI EĞĠTĠM PROGRAMLARI I-GĠRĠġ Türkiye İş Kurumunca istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması amacıyla düzenlenen aktif işgücü hizmetleri

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SEKTÖR İŞYERLERİ İLE İŞBAŞI EĞİTİMLERİ DÜZENLENECEKTİR. İl Müdürlüğümüzce İşbaşı Eğitim Programı kapsamında kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek baģarı bursu,

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ahka 5 Banka Promosyonu İhale İlanı1 BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI* İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı : 2265 20/05/2011 Konu : İhale Kararı Banka Promosyonu İhale Numarası : 4 1-Kurumun Adı : İZMİR KONAK

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğümüzce İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI (Eski adı ile STAJ programı) kapsamında, Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri İşbaşı

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBĠGEL-KOBĠ GeliĢim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamıģ olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI PROJESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI PROJESİ ÇAL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI PROJESİ (ÇEVRE TEMİZLİĞİ, AĞAÇLANDIRMA ve EROZYON ENGELLEME ÇALIŞMALARI) 2012 TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Doküman No: SA Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

Doküman No: SA Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: Doküman No: SA-5-2-2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI Hizmet Alımı Ġhaleleri ĠĢ AkıĢ ġeması ĠġLEM / Ġġ AKIġI SORUMLULUKLAR

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları)

İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları) TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları) 08.10.2010 İŞKUR 1 İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 08.10.2010 İŞKUR 2 İşgücü Piyasası Temel

Detaylı

TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN. KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ

TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN. KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ KAMPANYA'NIN KOġULLARI: Türk Telekomünikasyon A.ġ. (Türk Telekom) telefon abonelerinin ("Abone"),

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Taraflar Madde 1- (1) Bu sözleşme, aşağıda bilgileri yer alan taraflarla İşbaşı Eğitim Programı (Program) düzenlemek amacı ile yapılmıştır.

Taraflar Madde 1- (1) Bu sözleşme, aşağıda bilgileri yer alan taraflarla İşbaşı Eğitim Programı (Program) düzenlemek amacı ile yapılmıştır. EK-21: ĠĢbaĢı Eğitim Programı Tip SözleĢme T.C. TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġBAġI EĞĠTĠM PROGRAMI TĠP SÖZLEġME 1 Taraflar Madde 1- (1) Bu sözleşme, aşağıda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ ÇANAKKALE

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ 2012- ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU HAKKÂRİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU HAKKÂRİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU HAKKÂRİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından en az lise, (lise dengi ve üstü) düzeyindeki eğitim programlarından mezun olmuş

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı