UZUNPOSTALCI PROF. Haz. Necmeddin GÜNEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZUNPOSTALCI PROF. Haz. Necmeddin GÜNEY"

Transkript

1 -0.1 PROF ROF. DR. MUSTAFA UZUNPOSTALCI Haz. Necmeddin GÜNEY 1- Sayn hocam, öncelikle lütfederseniz sizi kendi dilinizden tanmak istiyoruz. Tarihe de not dü8mek bakmndan aileniz, e?itiminiz, okudu?unuz okullar, e?itim-ö?retim programlar, hocalarnz, akademik hayatnz ve idarecili?inizden bahsedebilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim/Rahman ve Rahim Olan Allah n Adyla Konya dogumluyum. Ailem hem annem, hem de babam tarafndan Konyaldr. Dedelerimin kabir talarna baktgm zaman oldukça ileri saylabilecek yllara uzanan bir zaman içine alacak kadar eskimi olduklarn görebiliyorum. Bu bakmdan, eger ailemiz bir baka yerden geldiyse, nereden geldigini bilemeyecek kadar derine giden bir Konyallk söz konusu. Annem Hallaç Memi8 ler sülâlesinden oldugu için soyad Pamuk idi; babam da Postalc Uzunlar sülâlesindendi; bu sebeple ailem soyad kanunu çknca Uzunpostalc soyadn alm. DeGerlendirecek olursak uzun, postaln sfat degil, postalcnn sfatdr. Babam kunduraclk mesleginde yetimi kundura malzemesi de satan bir esnaft. Dedelerimin her ikisi de mestçi idiler. lkokulu Hâkimiyet-i Milliye Okulunda okudum ylnda mezun oldum ve ayn yl açlan Konya mam-hatip Okuluna kaydoldum. Aslnda mam-hatip Okulu, diger okullar ögretime baladktan sonra açlmt. Onu beklememizin sebebi, daha önce mam-hatip Okulunun açlacagn bildigimizden degildi. Rahmetli babam beni okutmak istemedigi için her hangi bir ortaokula kaydettirmemiti. Yani mam-hatip Okulu açlmasayd ben okumayacaktm. Babam Konyal olmasna, ilkokul mezunu oldugu için, okuma yazma bilmesine ve hatta gazete ve dergi okur olmasna ragmen beni okutmak istememiti. Nitekim daha 1940 l yllarda Necip Fazl Ksakürek in çkarmakta oldugu Büyük DoGu Dergisini okudugunu hatrlyorum. Buna ragmen beni Ar. Gör., Selçuk Ü. lahiyat Fakültesi slam Hukuku Anabilim Dal\,

2 -1 * okutmak istememesi o yllarda okuyan ve üniversiteden mezun olanlarn iyi örnek olmamalar sebebiyledir. Çünkü o dönemde fakülte mezunu olarak hizmet veren kimseler, insanlara tepeden bakan, onlar hor gören tavrlar sergileyen kimselerdi. Mesela en basitinden söyleyeyim, bir doktoru eve götürmek gerektiginde, doktorlar içerilere ayakkablaryla girerlerdi. Bu da tabiatyla ayakkabsn darya çkarmaya alm toplumumuzda yadrganrd, ho karlanmazd. Bir de genelde dinle ilgileri çok zayft veya hiç yoktu. Hiç namaz klmayanlar oldugu gibi, klanlarn bir ksm Cuma ve Bayramlarda, bir ksm da ancak bayramlarda klarlard. Tabii böyle olmayanlar da elbette vard. Fakat ancak parmakla gösterilecek kadar azd. Bir fikir vermesi bakmndan u anekdotu nakledeyim: Rahmetli Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi, unu anlatm ve Biz lisede okurken rahmetli Ahmet Said UGurlu ile birlikte Cuma namazlarn Kap Camiinde klardk. Biz camiye geldigimizde cemaat bizi kapdan karlar, ayaga kalkarak ön saflara buyur ederlerdi. Çünkü bizim konumumuzdaki kiilerin namaz klmalarna pek alk degillerdi demiti. Kendisi hafz oldugu için ramazanlarda mukabele de okurmu. Bundan dolay da halk onu tanyordu. te babam böyle olacagm endiesinden ilkokul ögretmenim tavsiyesine ragmen beni ortaokula göndermemiti. Nihayet okullar tedrisata baladktan sonra mam-hatip Okulunun açlacagn gazetelerden okumu olan babam benden oraya kayt yaptrmam istemiti, ben de kayt yaptrdm. Sonunda 1951 ylnn aralk aynn ikinci yarsnda okula baladk. O dönemde üç karne alnrd. Birincisi aralk aynn, ikincisi martn, üçüncüsü de haziran aynn sonunda verilirdi ve her karneden sonra birer hafta tatil olurdu. Biz o yl tabiatyla birinci karneyi almadk ama okulumuz, diger okullarla beraber, tatil oldu. mam-hatip Okullar 4 yl orta, 3 yl da lise olmak üzere 7 yld. O dönemde her kademedeki okullarn son snf ögrencileri jüri önünde imtihan vererek mezun olurdu. Biz de ayn yollardan geçerek 1955 ylnda mam- Hatip Okulunun orta ksmndan, 1958 ylnda da lise ksmndan mezun olduk. Ancak hâlâ ne olacagmz bilmiyorduk. Bizleri hiçbir yüksek okul ve üniversite kabul etmedi. A.Ü. lâhiyat Fakültesine müracaat ettik, oras da almad. Böylece biz de bo durmayalm, hiç olmazsa lise fark dersleri imtihanlarna girelim diye müracaatta bulunduk. Ancak bize kar normal prosedür iletilmedi. mam-hatip Okullarnn müfredat program, ÖGretmen Okullarnn müfredat programna uygundu. ÖGretmen okulu mezunlar lise fark imtihanna girdiklerinde sadece iki program arasnda farkllk gösteren derslerden imtihana girerek mezun olurlard. Bu sebeple de üç yllk lisenin sadece son snflarnda okutulmakta olan derslerin bir kaçndan imtihana tabi tutulurlard. Ayn program okuyarak mam-hatip Okulundan mezun olmu bizlere ise bu yolu kapattlar. Biz ayn program okudugumuzu söyledigimiz zaman

3 G4;9=8 -: da sizler daha yeni açlm bir okulun mezunusunuz, ÖGretmen Okullar ise yetmi (veya doksan) u kadar yllk okullardr. Siz kendinizi nasl onlarla bir tutarsnz? mealinde cevaplar verdiler. Dolaysyla üç yllk Lise programnda okutulan toplam derslerden ancak dörtte biri kadar dersten muaf tutarak bizi imtihanlara kabul ettiler. 4u husus durumu oldugu gibi anlatmaya yeter sanrm: O zamanlar da (imdiki gibi) liselerde Milli Savunma Dersleri vard ve bütün liselerde kitaplar aynyd, hocalar da askerdi. Buna ragmen bu ders de farkl kabul edilip bizleri bu dersten de imtihan ettiler. Hem de üç yllk müfredattan olmak üzere. Beden egitimi derslerinden de imtihan oldugumuzu söyleyeyim de artk kalann siz hesap edin. Bunlardan maksat bizleri imtihana almamak, mümkün oldugunca caydrabilmekti. Dolaysyla ayn zamanda lise mezunu olmamz istenmiyordu ylnn bütünleme imtihanlar döneminde müracaat edip balad- Gm farkl derslerin imtihann 1959 da tamamladm ve böylece ayn zamanda lise mezunu da oldum. Ne var ki, o yl stanbul da Yüksek slam Enstitüsü adyla bir yüksek okul açld. Bu okul yalnzca mam-hatip Okulu mezunlarn kabul ediyordu ve Milli EGitim BakanlGna bagl idi. Bunun üzerine ben buraya devam etmeye karar verdim ve açlan imtihanda baarl bulundugum için kaydm yaptrdm. Aslnda çift diplomal idim ve Lise diplomasyla bir baka fakülteye de gidebilirdim. Ancak ben lise diplomam kullanmadm. Ayn zamanda Lise mezunu olan arkadalarmzdan bir ksm Yüksek slam Enstitüsü yerine lâhiyat Fakültesi de dâhil, diger fakülteleri tercih etti. Bir ksm da her ikisini birlikte okumay yegledi te stanbul Yüksek slam Enstitüsünden mezun oldum. Gerek mam-hatip Okulunda ve gerek Yüksek slâm Enstitüsünde okudugum yllarda sadece bu okullarn müfredatnda mevcut dersleri aldm. Bunun yannda o dönemde gerek stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, gerek baka yerlerde verilen baz konferans ve ders anlatmlarn da takip ettigimi söyleyebilirim. Bunun dnda özel bir ders almadm. Bu belki o günlerde ufkumuzun yeterince açk olmamasndan ve bizi yönlendiren kimse çkmamasndan kaynaklanabilir. Belki de benim tembelligim veya ilerde ne olacagm konusunda herhangi bir kararmn olmamas bunda rol oynam olabilir. Sebep hangisiydi bilemiyorum ama arkadalarmzdan özel olarak okuyanlarn oldugunu bildigim halde ben okumamtm. Günümüzde baz ögrenciler konferans vb. programlar oldugunda bunlar takip etmeyi pek tercih etmiyor. Hâlbuki ögrencilerin okul dnda da baz bilgiler edinmeye ihtiyac var ve bunlar elde etmenin çeitli yollarndan birisi de böyle programlar kaçrmamaktr. Bugün internet yoluyla bilgilere ulamak kolay görünebilir ama bunlar da tpk raflarda duran kitaplar gibidir; bana oturmazsanz size kendiliginden hiçbir ey vermez. Mümkün olursa medrese usulü, baz kitaplar okumal ve degiik hocalardan da faydalanmaldr.

4 - * Yüksek slam Enstitüsünü 4 yl boyunca bir ilkokulun çat katnda yatl olarak okudum. Yatakhanemiz sgabildigi kadar ranzann yerletirildigi eski bir ambar veya depoydu. Yani daha fazla ranza sgacak olsa onlar da konacakt. lk yl Fatih/Fethiye semtinde bulunan mam-hatip Okulunda tedrisata baladk. Bize müsait bir okul arand ve nihayet BeyoGlu/Fndklda bir ilkokulun (Namk Kemal lkokulu) çat kat bulundu. Binann bulundugu yer konumu itibariyle hakikaten güzel bir yerdi; bir defa bogazn giriinde idi, ancak biz ondan istifade edemiyorduk. lkokulun iki katlk ksmna sktrlm bu yüksek okulda dört yl okuduk. Burada hem yattk, hem okuduk. Üst katta bulundugumuz ve bahçede de ilkokul ögrencileri teneffüs yaptklar için biz oraya inemiyorduk. Teneffüslerimizi ancak her katta bulunan ve hepimiz çksak asla bizleri alamayacak kadar dar olan balkonlarda yapabiliyorduk. Gezinti yerimiz koridorlar, teneffüs yerimiz balkonlar idi. EGer akam yattktan sonra bir ihtiyacnz için yatakhane dna çkacak olursanz, içerinin havaszlg sebebiyle tekrar içeriye girebilmek için epey bir cesaret toplamanz gerekirdi. Bunlar herhalde bizim okuma ve yatma yerimizin durumunu ve artlar anlatmaya yeter. Tabiatyla daha sonra çeitli kurulular, bu arada ögrenci dernegimiz, müstakil bir Yüksek slâm Enstitüsü binas yaplabilecek yer aratrmas yaptlar. Ancak hangi semtte olmas gerektigi konusunda ortaya farkl görüler çkt. ÖGrenci DerneGimizin buldugu yerleri digerleri begenmedi. Nitekim ÖGrenci DerneGimiz BoGaz a hâkim, Ortaköy srtlarnda konumu son derece güzel ve uygun fiyatla satn alnabilecek yer bulmasna ragmen bakalarnca kabul görmedi. Çünkü parasn verecekler digerleriydi. Neticede konuyu Milli EGitim BakanlG üstlenince onlarn tercihi imdiki Marmara Üniversitesi lâhiyat Fakültesinin bulundugu yer oldu. Biz Yüksek slam Enstitüsü nde iken arkadalarmzn pek çogu Diyanet te görevli idi. mam ve hatiplik görevi dnda vaizlik görevinde bulunan arkadalarmz da vard de Yüksek slam Enstitüsü nden mezun olunca Milli EGitim BakanlG Din EGitimi Genel MüdürlüGü tarafndan kuraya tabi tutulduk; tayinim Tokat mam Hatip Okuluna çkt. Orada iki yl Müdür YardmclG olmak üzere üç yl meslek dersleri ögretmenligi yaptm. Tokat mam Hatip Okulu olarak kullanlan bina daha önce bir ilkokul imi, fakat mâil-i inhidâm (çökmeye yönelmi) raporundan dolay boaltlm. (Tebessüm ederek) Herhalde lgililer, mam-hatip Okulundakiler okuya üfleye bu binay ayakta tutarlar diye düünmü olmallar ki, böyle bir binay onlara lâyk görmüler. Zaten o da yetmiyordu; üç, dört snfmz da Kz Sanat Enstitüsünün Tatbikat Okulu olarak kullandg bir binadayd. mam-hatip Okulu Yaptrma Ve Yaatma DerneGi yeni bir bina yaptrmak üzere faaliyete geçti. Okul Müdürümüz Abidin Aydn isimli bir matematik ögretmeni idi. Kendisi meslekten birisi olmamasna ragmen, gayretli bir insand. EGer vefat ettiyse, Allah rahmet eylesin. Dernek de zaten onun gayretiyle kurulmutu. 4imdiki mam-hatip Lisesinin bulundugu yerde binann

5 G4;9=8 -/ yapm sürüyordu. Bizim de karnca kararnca yardm toplama konusunda katklarmz oldu. Nihayet ancak ögretmenligimin ikinci ylnda yeni binamza tanma imkân bulduk. Yatl ögrencilerimiz de vard tabii. Üç yldan sonra Konya ya naklen tayinimi istedim ve 1966 ylnda Konya mam-hatip Okuluna naklen atandm. Ayn yln Ekim aylarnda Yüksek slam Enstitülerine ögretmen alm için imtihan açlmt. Ben de müracaat ettim. Ankara da imtihana girdim. mtihan hem mülakat, hem de belirlenen bir konuda ders anlatmak eklinde idi. Baarl bulundum ve neticede o yl kendi istegim üzerine Konya Yüksek slam Enstitüsü ne Fkh ve Fkh Usûlü ögretim üyeligine (o zaman bu unvan kullanlyordu) tayin edildim. Kasm sonu gibi görevime baladm. Hem Konya mam-hatip Okulunda iken ve hem de Yüksek slam Enstitüsü nde Müdür YardmclG görevi verildi. Yüksek slâm Enstitüsüne öyle bir yükümlülükle tayin edildik: Milli EGitim BakanlG bir danman hoca belirleyecek, iki yl içinde danman hocann uygun görecegi bir konuda çalma yapacagz ve ancak onun kabulünden sonra asil ögretmenlige atanacaktk. Beni ilk önce rahmetli Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendiye bagladlar. O zaman Hoca Efendi, Diyanet leri BakanlGndan emekli olmu, evine çekilmiti. Daha önce de Yüksek slam Enstitüsü nde bizim derslerimize gelmiti. Gidip evinde kendisiyle görütüm. Hocam, yetitigi dönemin artlar bakmndan, bizden istenen çalma göz önünde bulunduruldugunda pek uygun görünmedi. Ben Hocamn rahatszlgn da belirterek BakanlGa tekrar müracaat ettim. Nihayet benim Profesör Muhammed Tavit et-tancî ile temasa geçmemi bildirdiler. Kendisi Tanca l idi ama Msr Hükümeti adna Türkiye ye gelmi, Türkiye deki kütüphanelerde ilmi aratrmalar yapmakta idi. Daha önceki yllarda A.Ü. lâhiyat Fakültesi nde de dersler vermiti ve bu yllarda stanbul Yüksek slâm Enstitüsünde hocalg devam ediyordu. Çalmann gerektirdigi yerde yazmalarn mikrofilmlerini de alyordu ki, o dönemde en modern teknik bu idi. Kendisiyle görütüm, Allah rahmet eylesin, çok geni bir bibliyografya bilgisine sahipti ve son derece yol gösterici bir zat idi. Nihayet o benim Ebû Hanîfe üzerine bir çalma yapmam istedi. Tabiatyla ayr illerde bulunmamz sk görümemize engel oluyordu. Fakat yanna her gittigimde bir takm faydalarla döndügümü söyleyebilirim. Sonunda ben çalmalarm tamamlayp kendisine okudum, degerlendirdi ve Milli EGitim BakanlGna müspet rapor vermi olmal ki, 1969 ylnn sonunda yeni bir atamayla bu sefer göreve asil olarak yeniden balam oldum. Bu arada Yüksek slam Enstitüsü nde hem Müdür YardmclG görevi yaptm, hem Fkh ve Fkh Usulü derslerini okuttum. Ayrca ek bir kadroyla mam-hatip Okulunda da derslere girdim de asker oldum ve 1972 nin sonunda terhis edildim. Milli EGitim BakanlG beni Konya ya tayin etmek istemedi. Çünkü Din EGitimi Genel Müdürü beni Kayseri ye göndermek istiyordu. Konya da da ihtiyaç olmas ve ailemin burada bulunmas sebebiyle

6 0 * ben Kayseri ye gitmek istemedigimi ifade ettim. Ancak üç ay beklemek durumunda kaldm. Sonunda 1973 ün Mart ay ortalarnda tayinim Konya ya gerçekleti da Samsun Yüksek slam Enstitüsü açlnca, ben istemedigim halde beni oraya Müdür olarak gönderdiler. Tabii oras yeni açlmt ve henüz binas bile yoktu. Ancak mam-hatip Okulu Yurdu olarak kullanlan bir binann bahçesinde temeli atlm bir yer vard. Ben tayin edildigimde daha inaat devam ediyordu. Nihayet 1976 nn Ekim ay sonlarnda, tek kat ancak yetitirilebildi ve tedrisata balamak üzere açln yaptgmzda, bir taraftan temizlik yaparken, bir taraftan da resmi açl için hazrlk yapyorduk. EGitim ve ögretime bu ekilde baladk ve tedrisat sürerken de üst katlarn tamamlamaya devam ettik. Yani Müdür olarak sadece idarecilikle degil, ayn zamanda inaat ileriyle megul olmak mecburiyeti de hâsl olmutu. 4unu söyleyeyim ki, ben 1983 ylnda oradan ayrldgmda bina henüz tamamlanm degildi. DiGer taraftan da dardan gelen ögrencilerin kalacak yerleri olmadg için onlara yatacak bir yer bulmaya da çaltk. DerneGin büyük yardm ve destegiyle bina içerisinde ögrencilerin kalabilecegi yerler ayrdk; mutfak ve yemekhane de yaptk. Üçüncü kat yapma imkânmz olmad. Zira sonraki dönemde ekonomik yönden skntl günler yaadk. Hepsinden Allah raz olsun ve ölenlere rahmet eylesin, Dernek Üyelerimiz gerçekten faal kimselerdi. Ben de onlardan ayr durmadm. Onlarla hiçbir zaman ayr olmadk. Tabiatyla ögrenciler, ögretmenler, dernek üyeleri ve halk arasnda 70 li yllarda bir takm parti düüncelerinin oluturdugu gruplamalar söz konusuydu. Ben mümkün oldugu kadar okulda ve dernekte birbirlerine baglanp belli bir yönde hizmet etmeyi saglayacak ekilde katalizör vazifesi görmeye çaltm. 4unu rahatlkla söyleyebilirim, hiçbir partili bana bu bizim adammz diyemedi. Her türlü partiden kiilerle, bir din adam ve belli bir kurumun bandaki idareci olarak bu ekildeki davran önemliydi. Birinden olmak, digerlerine srtn dönmek anlamna gelirdi. Ben Konya ya geleli yirmi be yl oldu, hâlâ Samsun dan farkl partilere mensup olsalar da pek çok kimseyle münasebetlerimiz ve dostluklarmz sürüyor. Zaman zaman telefon açp dini meseleleri soran arkada ve tandklarmz var. Bu benim açmdan son derece sevinç verici bir durumdur. Böyle bir neticeyi ben, yaptgm idarecilikte ve bulundugum konumda sergiledigim tarafszlgma baglyorum. ÖGrenciler arasnda siyasi fikir ayrlklar oldu elbette. O dönemde her yerde bu vard. O dönemde yine mesela stanbul Yüksek slam Enstitüsü Müdürü arkadamzn talebeleri tarafndan dövüldügünü ve faillerin belli olmalarna ragmen her hangi bir ceza almadklarn da biliyorum. Bütün Türkiye de böyle olaylar yaand. Yeri gelmiken söyleyeyim, özellikle halkn dini problemlerini halletmek ve onlara fetva vermek durumunda olan bir insan siyasi yönden bir partiye mensubiyetini gösterecek olursa kendine itibar eden baz kimseler bula-

7 G4;9=8 0 bilir ama birçok kimsenin de kendisinden yüz çevirmesine neden olur. Neticede bu ho olmayan bir durumdur. Nihayet ilk mezunumuzu 1980 de verdik de YÖK Kanunu çknca Yüksek slâm Enstitüleri lahiyat Fakülteleri haline dönütürüldü ve bulunduklar illerin Üniversitelerine bagland. lk tasarda Türkiye genelinde sadece dört lahiyat Fakültesi düünülmütü. Samsun, Konya, zmir ve Bursa Yüksek slâm Enstitülerinin stanbul, Ankara, Kayseri ve Erzurum da açlmas düünülen lâhiyat Fakültelerine baglanmalar öngörülmütü. Bu arada bir yl önce Yozgat Yüksek slam Enstitüsü kapatlm, ögrenci ve ögretmenleri diger enstitülere gönderilmiti. Onun dnda yedi Yüksek slam Enstitüsü vard. Yetkililer nezdinde, Karadeniz bölgesinde de bir lahiyat Fakültesi gerektigi tezini savunduk ve ilgilileri ikna ettik. DiGer iller de bu konuda çalmalar yaptlar ve sonunda sekiz lahiyat Fakültesinin açlmasna karar verildi. Erzurum daki Yüksek slam Enstitüsü de slami limler Fakültesi ile birletirilerek lahiyat Fakültesi oldu. Bu arada zmir, Bursa, Konya ve Samsun varlgn sürdürdü. Fakat ilk belirlenen dört fakülte için düünülen kadrolar sekiz fakülteye taksim ediliverdi. Böylece kadro yönünden beklenen ve istenen genilik saglanamad. YÖK Kanunu öyle bir imkân tand: Daha önce yüksek okullarda en az on be yl ögretmenlik yapm olanlarn akademik kariyerlere geçiler arasnda belirlenen bekleme süreleri kaldrld. Ben de tabii on be yldan fazla görev yapmtm. Dolaysyla bu imkândan yararlandm te Konya ya gelmeyi istedim. Çünkü S.Ü. lâhiyat Fakültesi için slam Hukuku ÖGretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiti. Ben de ona müracaat ettim ve geldim. Burada doktora tezimi hazrladm sundum ve raporlar bekledigim günlerde Muhterem Rektörümüz Erol Güngör vefat edince çalmalar askya alnd ve hakkmda hiçbir ilem yaplmad ya kadar üç yl bekledim. Doktoram verecegim fakat kabul etmiyor, ilgililer düpedüz oyalyorlard. Yeni düzen kurulmu bir üniversitede düzeni kuran kii vefat edince, ondan sonraki gelenler konular yeniden ele alp ileri saglama aldktan sonra yürütmek istediler. O zamanki Dekanmz sayn Kemal Eraslan d. Ayn zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsünü de tedvirle görevliydi. Sosyal Bilimler Enstitüsünün yeri de bizim fakültemizdi. Sadece sekretaryas ayryd. Kemal Bey, Allah selamet versin, bir türlü konunun üzerine gitmiyordu. Nihayet, bizi yeterlik imtihanna sokmak istedi. Bunun bir geregi olmadgn söyleyerek dilekçe verdim. Neticede doktora çalmam teslim ettim. Jüri kuruldu ve 1986 ylnn Ocak aynda doktor oldum. O yl baz arkadalarla birlikte yabanc dile çalmaya baladk. Özel olarak Franszca dersi alyorduk. Ancak ayn yl YÖK tarafndan Arapça yabanc dil olarak kabul edildi. Biz Franszca çalmay braktk Maysnda Arapçadan yabanc dil imtihanna girdim. Baarl oldum. O zaman doçentlik için Mays ta müracaat yaplyordu. Ertesi yl doçentlik imtihanna müracaat ettim; çünkü bizim için doktoradan sonra bekleme süresi söz konusu degildi. Kasm aynda yaplan

8 0 * imtihanda baarl bulundum ve 24 Kasm 1987 de doçent oldum. Fakat ne yardmc doçentlik, ne de doçentlik kadrosu verildi. Ertesi yl, 1988 de Prof. Dr. Hüseyin Ayan Bey Dekan iken, üniversite yönetim kurulunda baz yerlere kadro verilmesi gündeme gelmi. Hüseyin Bey de beni gündeme getirmi ve benim için de bir kadro talebinde bulunmu. Böylece bir Profesör kadrosu tahsis edilmiti. O bana konuyu daha sonra anlattg için böyle oldugunu biliyorum. Kadro ilân edildi ve ayn kadroya iki kii müracaat ettik: Ben ve Zahit Aksu. Gelen ilk raporlarmzda ikimiz de uygun bulunmamz. Sonra yeni bir jüri ile bu i tekrar degerlendirildi ve benim atanmam uygun bulundu. O zaman atamay YÖK yapard. Sanrm 1989 un Hazirannda profesörlük kadrosuna atanmam gerçekleti. Aslnda atanma kararm daha önce çkm ama kararname bir yerlerde taklp kalm. Ben de o zaman, düünebiliyor musunuz, hakkm arama eklinde de olsa bir üst makama ne oldugunu sormay nezaketsizlik addediyordum. Ancak bir yla yakn bir zaman geçince sormak durumunda kaldm. Bir yerde unutulmu dediler. Ayn gün o zamanlar yeni kullanlmaya balanan modern araç faksla rektörlüge göndermiler. Böylece profesör olmutum ve ögretim görevliliginden profesör kadrosuna atandm da Hüseyin Ayan n görevi bitince Rahmetli Prof. Dr. Orhan Karm Fakültemize Dekan olarak tayin edildi. Kendisiyle daha mam-hatip Okulundayken tanan iki arkadatk. Kendisi Bursal idi, ama mam-hatip Okulunu Konya da okumutu. Aslnda daha önce Milli EGitim BakanlG beni Samsun Yüksek slâm Enstitüsü MüdürlüGünden Konya Yüksek slâm Enstitüsü MüdürlüGüne tayin etmek istediginde kabul etmemitim. Konya ya gitmek istiyorum ama müdür olarak degil dedim ve tayinimi engelledim. Yani idarecilik yapmak istemiyordum. Orhan Bey, Dekan Yardmcs olmam istedi. Eski arkadalk hatrna, kendisini kramadm ve peki dedim. O görevden ayrlncaya kadar Dekan YardmclG görevimi sürdürdüm. O ayrlnca da yerine Dekan olarak tayin edildim. Orhan Bey emekli olarak Dekanlktan ayrldgnda ben yurtdnda, Belçika daydm. Profesör oluncaya kadar ne kendi imkânmla ki, zaten böyle bir imkânm hiç olmad, ne de devlet imkânlaryla yurtdna gitmem söz konusu olmamt de özel bir imkân dogunca ben de izin alarak Belçika ya üç aylgna gittim. Bu arada oradan Fransa ya, Almanya ya, Hollanda ya gitme imkânm da oldu. Döndükten sonra da Rektör sayn Prof. Dr. Halil Cin Fakültemiz ögretim üyeleri arasnda, burada dekan olarak kimi istersiniz eklinde bir nabz yoklamas yapt. Fakat kimin ne kadar rey ald- Gn göstermeden isimlerin yazldg kâgtlar toplayp cebine koyarak gitti. Bundan dolay nabz yoklamas diyorum. Bir ay kadar sonra bana dekanlk görevini teklif etti. Yurt dndan döndükten sonra dekanlga ben vekâlet ediyordum. Dekanlk istemedigimi,

9 G4;9=8 0, idareciligi Samsun da brakp geldigimi, böyle bir niyetimin olmadgn Sayn Rektöre ifade edip teekkür ettim. Üç defa teklifini tekrar edip srar ettigi için de reddetmeyi nezakete aykr buldum ve peki dedim. O da bana imdi kabul edip de sonra beni yar yolda brakacaksan olmaz bu i dedi. Ben de kabul ettikten sonra böyle bir ey yapmayacagm, böyle bir eyin bana yakmayacagn söyledim. Böylece 1993 ylnda dekanlk görevine balam oldum. Bir dönem dekanlk yaptm. Bu arada rektör degiti da tekrar dekanlk söz konusu oldugunda, baz arkadalarmz gelip baz kimseler dekanlk için çalyorlar, gidip biz rektöre teklifte bulunalm dedilerse de kabul etmedim. Rektör bana teklif etmedi, ben de bu yönde bir talepte bulunmadm. Görevim bitince de (gülerek) izzet ü ikbâl ile çekildik bâb- dekanlktan. Konyal bir egitimci olan ve Milli EGitim BakanlG MüstearlGndan emekli bulunan Sayn Abdullah Nianclar 1979 ylnda tekrar Milli EGitim BakanlG MüstearlGna getirildi. Bu arada Türkiye deki Yüksek slâm Enstitüleri, EGitim Enstitüleri ve Yabanc Diller Yüksek Okullar Müdürlerini baz problemleri görümek üzere Ankara da toplad. Tabii o dönemde bir hayli siyasi olay oluyordu. Bunlarla ilgili baz tedbirler konuuldu. Ondan sonra beni Ankara ya almak istedigini söyledi, srar etti ama kabul etmedim. Ben ailevi sebeplerden dolay Konya ya gitmek istedigimi söyledim. Yoksa elhamdülillah Samsun da bir rahatszlgm yoktu. Biraz önce de söyledigim gibi beni Konya Yüksek slam Enstitüsü MüdürlüGüne tayin etmek istedigini bildirdi, ancak ben kabul etmedim. dareci olarak gelmeyi kabul etmeyince o da benim, çok arzu etmeme ragmen, tayin istegimi kabul etmedi ve oldugum yerde brakt. Burada bir hatram da anlataym: Samsun dayken Konya ya gelmek istedigimi bagl bulundugumuz Milli EGitim BakanlG Din EGitimi Genel MüdürlüGüne bildirdim. Onlar da reddettiler. Arkadam olan 4evki Özkan Din EGitimi Genel Müdürü oldu. O zaman Senato ara seçimleri vard. Samsun dan aday olacagmdan dolay Konya ya naklimin yaplmas eklinde bir dilekçe yazp gönderdim. Çünkü o zaman bir memur, bulundugu yerden aday olamazd ama bir baka ilden aday olabilirdi. 4imdi istifa gerekiyor; o zaman istifa gerekmiyordu, baka ilde olmanz yeterliydi. Sonra karlatkça konu- ur güleriz birbirimize. Çünkü benim dilekçem eline ulanca böyle bir istekte bulunduguma inanmam ve hakkmda böyle siyasi yönü olan birisi degil diye düünmü. Sonra da Samsun mam-hatip Okulu Müdürünü arayarak, böyle bir durum var m diye sormu, onlar da duymadk demiler. Bu günlerde dendigi ekliyle söyleyecek olursak böyle bir masum yalan mz oldu. Konya ya tekrar gelebilmek için bir takm mazeretler aryoruz, fakat tayinimizi bir türlü yapmyorlar. Ailevi sebepten kastm u: Annem orda benim yanmdayd ve Konya y çok özlemiti. Arada bir gelip gitmesi yeterli olmuyordu. ki kz ve hsm akraba buradayd. Yana göre düünecek olursak

10 0- * hakl bulacagmz bir durumdu. Ben o yüzden Konya ya gelmek istiyordum ama olmad (gülüyor). Bana 1985 te Diyanet leri BakanlG da teklif edildi. O zaman Bakan olan sayn Tayyar Altkulaç emekli olacakt. Devlet Bakan sayn Kazm Oksay Diyanet leri BakanlGna bakyordu. Beni davet etti; gittim, makamnda görüüp konutuk. Kendisinden düünmem için süre istedim. O srada Meclise gidecekmi, beni de arabasna alarak götürdü. Orada Devlet Bakan olan hemehrimiz Sayn Abdullah Tenekeci yle tantrd. Ben de kendisini ilk defa orada gördüm. Sayn Oksayi, Sayn Tenekeciye senin hemehrini buraya getiriyoruz dedi. Bu arada orada bulunan Sayn Mehmet Keçecilere de söyledi. ki gün sonra beni arad. Ben dört çocugumun okumakta oldugunu belirttim ve teekkür ederek mazeretimin kabulünü rica ettim. Bu durumu Sayn Altkulaç daha sonra duymu, kabul etmedigimden dolay da bana epeyce sitem etmiti; Ankara ya geldin de niye benimle görümeden döndün diye. DoGrusu kimseyle görümemitim. Çünkü idarecilik hevesim yoktu. Nitekim DekanlGm srasnda da Babakanlkta bir göreve atanmam için 2547 sayl kanunun 38. maddesi uyarnca YÖK kanalyla Üniversite Yönetim Kurulundan izin istenmiti de onu da kabul etmemitim. Aslnda teklif edilen görevler, herkesin kolaylkla reddedemeyecegi görevlerdi. Netice olarak unu söylemek istiyorum; idareciligim dekanlkla tamamland. Bu arada bir de tabii dernekçilik, vakfçlk yönüm var de mam- Hatip Okulundan mezun oldugumuzda arkadalarmzla birlikte Türkiye mam-hatip Okullar Mezunlar Cemiyeti isimli bir dernek kurduk. Bu dernek ayn zamanda slam n ilk Emri OKU diye bir dergi çkarmaya balad. stanbul Yüksek slam Enstitüsü nde okurken, o yllarda çkan ve Ahmet Said Matbaas nda baslan saylarn matbaadaki takibi ve tashihinin yaplmas ilerini ben yürüttüm e kadar Oku Mecmuas devam etti. Aylk idi ve 212 say çkt. Sanyorum, alannda Türkiye nin en uzun ömürlü dergilerinden birisi idi, eger birincisi degilse. 4u anki Selçuk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi binasn yaptran mam Hatip Okulu Yüksek slam Enstitüsü Talebe Yurtlar Tesis ve Yaatma Derne- Gi nin Yönetim Kurulunda da bulundum. Bugünkü lâhiyat Fakültesinin tedrisatnn devam ettigi binay bu dernek yaptrd. Bu dernek ayn zamanda lahiyat Tedrisatna Yardm Eden Dernekler Federasyonu na üye bir dernek idi. O Federasyon hala var ama maalesef çalmyor. Her hâlde sonraki gelen nesil öncekiler kadar faal degil da Manevi DeGerleri Koruma ve lim Yayma Cemiyeti nin kuruluunda da bulundum. Bu DerneGi kurmaktan maksadmz, Konya da pek çok sayda kurulmu bulunan Kur an Kurslar ile ilgili dernekleri bir çat altnda birletirmek ve yardmlar tek elden toplamakt. Çünkü herkes hemen hemen ayn yer ve kimselerden yardm alyor, ayn eikleri andryordu. Bu bakm-

11 G4;9=8 00 dan birleelim istedik. Bütün derneklerin feshedilip bu Cemiyetin çats altnda toplanmas için gayret sarf ettik. Gerçekten de oldukça güçlü derneklerden bazlar kendini feshetti ve Manevi DeGerleri Koruma Ve lim Yayma Cemiyetinin çats altnda birleti. O sralarda Cemiyetin maddi ihtiyaçlarn karladg bazlar yatl 19 Kur an Kursu vard. Oldukça ileri düzeye ulam olmamza ragmen, birleen baz eski derneklerin yöneticileri, balangçta ikna oldularsa da sonra Yönetim Kurulunda birlikte karar verilen bir ortam kendilerine yediremediler. Biz tabii o zaman gençtik ama Yönetim Kurulunda yal Hoca Efendiler de vard. Bunlar Yönetim Kurulunda tartlarak karar alnmasn, hele kendi tekliflerinin, sonradan karar altna alnm olsa da, tartlmasn ho karlamadlar. Yeniden eski derneklerini ihya etme yoluna gittiler ve bir ksm ayrld. Daha sonra kanunlarla derneklerin faaliyetleri daraltlnca, 1972 de Türk Anadolu Vakf kuruldu. Cemiyet ad altndaki baz dernekler kendilerini feshederek maddi varlklaryla birlikte vakfa intikal ettiler te Konya ya geldikten sonra 18 yl bu vakfn bakanlgn yaptm. Türk Anadolu Vakf, egitim ögretime hizmet veren bir vakftr; ortaögretim seviyesindeki okullara yardm eder, üniversite ögrencilerine burs verir, her kademede ögrenim gören ögrencilere yurt imkân saglam ve hâlen de saglamaya çalr, Kur ân Kurslarna maddi destek verir, hafz ögrencilere burs vererek hafzlklarn saglatr. Selçuk Üniversitesi yerlekesindeki camiyi bu vakf yaptrmtr. Genel olarak vakf, yardma muhtaç olanlara yardm ederek ve özel olarak da scak bir aa muhtaç olanlara scak a vererek onlarn yaralarna merhem olmaya çalr. Yine bu vakf bizim lâhiyat Fakültesindeki on kadar aratrma görevlisini bilgi ve görgülerini artrsnlar, hiç olmazsa ögrendikleri Arapçann prati- Gine teebbüs etsinler veya gelitirebilsinler diye 6 ay süreyle Msr a gönderen bir müessesedir. Bu da güzel bir hizmetti. Bizim nesil, her hangi bir sebeple yurt dna gidemedi. Bundan dolay da kitaptan ögrendikleri dili prati- Ge dönütüremedi. Bu sebeple de bir takm skntlarla karlat. stedik ki, yeni nesil böyle bir durumla karlamasn; genç yata yurt dna çkarak baz özellikler kazansn. nsan baz eyleri ancak belli yalarda elde edebiliyor. O ya geçirdikten sonra o tür eyleri elde etmesi zor oluyor ve hatta mümkün olmayabiliyor. Meselâ benim Franszcam Yüksek slam Enstitüsü nden mezun oldugumda son derece iyiydi. Hatta mam-hatip Okulunda ve Yüksek slam Enstitüsü nde ksa dönem de olsa Franszca okuttum. Ancak 30 yl sonra bir ie yaramad te yurtdna gittigimde çat pat bir eyler söylemeye çaltm. Tabii talebelikten 30 yl sonra Fransa ya gitsen kiminle konuacaksn, kiminle arkadalk edeceksin? Bunlar zor eyler. Suudi Arabistan a da ilk defa 1989 da hac münasebetiyle gittim, o da hac ibadetiyle geçti zaten. Hâlbuki daha gençken biraz daha uzun süreli gidebilseydik konumay da becerir ve dili daha kalc hale getirebilirdik.

SALH AKADEMK YAAMI SÖYLE VE SLAMÎ LMLER ÜZERNE. Haz. Necmettin KIZILKAYA

SALH AKADEMK YAAMI SÖYLE VE SLAMÎ LMLER ÜZERNE. Haz. Necmettin KIZILKAYA /., SALH TU LE AKADEMK YAAMI VE SLAMÎ LMLER ÜZERNE SÖYLE 1 Haz. Necmettin KIZILKAYA (SaygdeGer hocam öncelikle röportaj önerimizi kabul ettiginiz için slam Hukuku Aratrmalar Dergisi olarak size teekkür

Detaylı

Ali Şakir Efendi ile söyleşi

Ali Şakir Efendi ile söyleşi Cıtatıon Bedir, Ahmet. Ali Şakir Ergin Efendi ile söyleşi, Journal of Faculy of Theology of Bozok University. 2,2 (2012/2), ss. 1-19. Ali Şakir Efendi ile söyleşi Ahmet Bedir Prof. Dr. Bozok Üniversitesi

Detaylı

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ bilimname IV, 2004/1, 143-160 PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ Yrd.Doç.Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. mgurkan@erciyes.edu.tr Sayın hocam, siz Türkiye de daha çok bir akademisyen, kelam bilgini olarak tanınmaktasınız.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Cemiyetimizin güzide dostları

Cemiyetimizin güzide dostları İLİM YAYMA CEMİYETİ BÜLTENİ / YAZ 2009 1 Cemiyetimizin güzide dostları Yine dopdolu bir bültenle, 20. sayımızla karşınıza çıkmanın verdiği heyecanı taşıyoruz. Bu sayımızda ilim ve hizmet yolcularının geçtiğimiz

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

KAR HUKUKU VE SOSYAL DE ME SLÂM ARISINDA AKLAIMLAR

KAR HUKUKU VE SOSYAL DE ME SLÂM ARISINDA AKLAIMLAR )! $L$KK$N+K SOSYAL DE ME KAR ARISINDA SLÂM HUKUKU VE YEN YAKLA AKLAIMLAR * Prof.Dr.Hamdi DÖNDÜREN ** 9&:;>8Q7#8M;* 0&1 '( O PH83 # # "1&"(## 0( "1&"&( &(&##&(&1&"() # &&9#(0&& &$& & & (& 0& 1 3' $ & ##

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç :

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç : 05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi Tayyar Altıkulaç : Veto edilen Kur an kursu yasası hakkında sormak istiyorum, eski diyanet işleri başkanı olmanız nedeniyle meb komisyonunun başkanı olmanız çok

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

ZARURİ BİR AÇIKLAMA. Dr. Tayyar Altıkulaç. 1. Prof. Dr. Abdullah Kahraman. Mektuplar, gönderenlerin adlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

ZARURİ BİR AÇIKLAMA. Dr. Tayyar Altıkulaç. 1. Prof. Dr. Abdullah Kahraman. Mektuplar, gönderenlerin adlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. ZARURİ BİR AÇIKLAMA Zorlukları Aşarken adlı kitabın önsözünde Hatırat kitaplarında yer yer sübjektivitenin ağır bastığı görülür ve anlatılan bazı olaylar ister istemez savunma niteliğinde olur. Yanlışlarını

Detaylı

PROF. DR. KENAN GÜRSOY LA * RÖPORTAJ

PROF. DR. KENAN GÜRSOY LA * RÖPORTAJ , ss. 473-525. PROF. DR. KENAN GÜRSOY LA * RÖPORTAJ Muhterem Hocam, öncelikle röportaj yapma önerimizi kabul edip bu fırsatı bize sağladığınız için arkadaşlarımız adına size kalbî teşekkürlerimizi arz

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

MHP adayları hız kesmiyor

MHP adayları hız kesmiyor AKÜ 10 bin mezun daha verdi Ercan: İş adamları AKP ye yakın davranmaya zorlanıyor Afyon Üniversitesi nin (AKÜ) 2014-2015 Akademik Yılı Genel Mezuniyet Töreni fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilerin

Detaylı

makale EDİTÖRDEN Tacettin ÇETİNKAYA cetinkayatacettin@yahoo.com

makale EDİTÖRDEN Tacettin ÇETİNKAYA cetinkayatacettin@yahoo.com makale EDİTÖRDEN Tacettin ÇETİNKAYA cetinkayatacettin@yahoo.com Muhterem hocamızın vefat haberini aldığımda bir teşkilat eğitimindeydim. Yaklaşık 300 civarında teşkilat kadromuz eğitimli olmak için bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi De erli Hocalar m, Say n Kat l mc lar, Hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle beni bu seminere davet etti

Detaylı

Ek gösterge ve. Abdülkadir Hız, Toplu Sözleşme sürecinde memurların hakkı olan zammı isteyeceklerini belirtti. >> 5 DE. Bakış.

Ek gösterge ve. Abdülkadir Hız, Toplu Sözleşme sürecinde memurların hakkı olan zammı isteyeceklerini belirtti. >> 5 DE. Bakış. GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ Hasan ÖZPUNAR İslami İlimler Fakültesi AKÜ'nün yüz akı NAZMİ SAATÇİ Yİ ANIYORUZ Köşe yazısı Sayfa >> 6 DA Başkomutan Tarihi Milli Parkı Alan Klavuzu (Rehber) hasanozpunar03@gmail.com

Detaylı

TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz.

TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. S Z BAKIRKÖYLÜLER LE DALGA MI GEÇ YORSUNUZ(!) 11 Temmuz 2014 günü Bak rköy Belediyesi,

Detaylı

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 SERVET YILDIRIM ( SUNUCU ) :Konuğumuz eski Merkez Bankas Başkan Süreyya Serdengeçti. Say n Serdengeç şu anda İstikrar Enstitüsü nde direktör olarak görev yap yor. Hoş geldiniz

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL TÜRKIYE BAROLAR Bİ RLIĞI 3. BARO BA KANLARI TOPLANTISI 27 NISAN 2002 ANKARA TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 27.04.2002 --8ı-- Av. ŞAH İ N

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : (10/236) Giriş :17.30 Tarih : 3/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 1 Açılma Saati: 15.35 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) --------0------- BAŞKAN Değerli arkadaşlar, Sayın Özkök; Komisyonumuza hoş geldiniz.

Detaylı

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan TO Baflkan MURAT YALÇINTAfi Sayfa 2-3 Sayfa 34-37 ZEYNEL AB D N Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ETHEM SANCAK Hedef Alliance A.fi.

Detaylı

Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan

Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan 3 Ocak 1925 te kış... Tamzara Mahallesi ne altı kardeşin en küçüğü; tekne kazıntısı olarak dünyaya bir ses daha getirdi. Cumhuriyetin doğan ilk çocukları

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

19. İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALAR

19. İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALAR 19. İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2011 i İletişim Fakülteleri Dekanları Plaketleriyle Dekanlar Toplantısı Açılış Öncesi ii Sunucu

Detaylı