AYRINTILI BĠLGĠ VE BAġVURU: KARA KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞINDA ĠSTĠHDAM EDĠLMEK ÜZERE SÖZLEġMELĠ ER TEMĠN EDĠLECEKTĠR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYRINTILI BĠLGĠ VE BAġVURU: www.kkk.tsk.tr. KARA KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞINDA ĠSTĠHDAM EDĠLMEK ÜZERE SÖZLEġMELĠ ER TEMĠN EDĠLECEKTĠR"

Transkript

1 AYRINTILI BĠLGĠ VE BAġVURU: KARA KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞINDA ĠSTĠHDAM EDĠLMEK ÜZERE SÖZLEġMELĠ ER TEMĠN EDĠLECEKTĠR 2013 YILI SÖZLEġMELĠ ER TEMĠN FAALĠYETĠ BAġVURU KILAVUZU BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER 1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; en az 8 yıllık ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını (01 Ocak 1988 ve sonrası doğanlar) bitirmemiş olanlar arasından TABLO-1 de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır. (Adaylar; tercihleri ve ehliyet/bonservis vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa sınıflandırılabilecek/yerleştirilebilecektir.) 2. Temin faaliyeti, TABLO-2 deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular, genel ağ (İnternet) adresinden 01 Ocak 31 Aralık 2013tarihleri arasında yapılacaktır yılı içinde yapılan ön başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. (Aday, 2013 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise ön başvurusu, 2013 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılacaktır.) 2013 yılının son sınavına da çağrılmayan adayların, Ģartları taģımaları halinde 2014 yılında tekrar ön baģvuru yapmaları gerekmektedir. 4. Çağrı yapıldığı halde seçim aģaması sınavlarına katılmayan adayların ön baģvuru iģlemleri sonlandırılacaktır. Bu adayların sınavlara çağrılabilmesi için yeniden ön baģvuru yapması gerekecektir. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na dilekçe vermek suretiyle (Mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda.) müteakip sınavlara planlanabilecektir. 5. Sözleşmeli er ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl baģvurular ise, istenen belgeler ile seçim aģaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmıģ olacaktır. 6. Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları; K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda icra edilecektir. Adayların bu seçim aşaması işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak ve tüm aşamalarda başarılı olan adaylar asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir. [Seçim aşaması sınav tarihleri genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.] 7. Temin edilen adaylar; sözleşmeli er statüsünde K.K.K.lığının hudut birliklerine tertip edileceklerdir. Bu personel, belirli süre sonunda istedikleri takdirde K.K.K.lığının farklı bölgelerindeki hudut birlikleri veya diğer birliklerinde görev yapabilecektir.

2 8. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmayınız. Başvuru formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAġVURU ESASLARI 1. BAġVURU KOġULLARI: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b. En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, c. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak, ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (01 Ocak 2010 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 tarihi ve sonrasında doğanlar), e. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, f. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, g. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi; (1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, (2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

3 (3) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak, ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, h. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak, ı. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden... Sınıfında/Sınıflarında SözleĢmeli Er Olur. kararlı sağlık raporu almış olmak, i. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir. 2. BAġVURULARIN YAPILMASI ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: a. Adaylar ön başvurularını 01 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının genel ağ (İnternet) adresinden çevrimiçi (Online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi (Online) başvurularını yaptıktan sonra TABLO-3 de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıt a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. b. Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön baģvurunun tamamlanmasını müteakip bütün iģlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası,Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir. c. Genel ağ (Ġnternet) ortamı dıģında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön baģvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve iģlem yapılmayacaktır. NOT-1: Genel ağ (Ġnternet) üzerinden yapılacak baģvurular ön baģvuru niteliğinde olup, adaylar bu baģvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl baģvuru iģlemleri ise seçim aģaması iģlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı(Cebeci/Ankara)na geldiklerinde Ģahsen yapılacaktır.

4 NOT-2: BaĢvuru Ģartlarını taģımadıkları anlaģılan veya evraklarının eksik/yanlıģ olduğu tespit edilen adayların iģlemleri iptal edilecektir. 3. BĠRLĠK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK ĠġLEMLER: a. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-C de belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silahaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Hakkında SözleĢmeli er adaylığına kabulü uygun değildir. kararı verilmiģ adaya, nitelik belgesi sonucu tebliğ edilerek nitelik belgesi adayın Ģahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. b. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adaya ait müracaat dilekçesi, kadro görev yeri yazısı, ön başvuru belgesi ile kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ve varsa mahkeme evrakını koyarak adaya teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir. Ayrıca adaya ait baģvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir. c. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. ç. Askerlik hizmeti devam eden adaylara; (1) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak, (2) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. 4. ÖN BAġVURUSU KABUL EDĠLEN ADAYLARIN DUYURULMASI: Ön başvurusu kabul edilen adaylara seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adayın belirttiğielektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile 04 ġubat 2013 tarihinden itibaren bilgilendirme yapılabilecektir. [Ġkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aģaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinde (Muhtemel tarihler TABLO-2 dedir.) çağrılacaktır.] Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

5 SEÇĠM AġAMASI FAALĠYETLERĠ 1. GENEL ESASLAR: Ön başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen aşamalardan geçeceklerdir: a. Başvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri, b. Ön sağlık muayenesi, c. Fiziki kabiliyet testi, ç. Mülakat, d. Sağlık raporu / güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık, fiziki kabiliyet testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için) 2. BAġVURU EVRAKLARININ ĠNCELENMESĠ / KAYIT KABUL FAALĠYETLERĠ, ÖN SAĞLIK MUAYENESĠ, FĠZĠKĠ KABĠLĠYET TESTĠ (FKT) VE MÜLAKAT: Ön başvuruları uygun olan adayların baģvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testleri (FKT) ile mülakatlarık.k. Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda icra edilecektir. a. BaĢvuru Evraklarının Ġncelenmesi / Kayıt Kabul Faaliyetlerinin Uygulama Esasları: Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aģağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde tam olarak getirmeleri Ģarttır. Aksi takdirde baģvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aģaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin asıllarının yanında fotokopilerinin de bulunması önem arz etmektedir. Herhangi bir aģamada elenen veya baģarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri adayın kendisine veya adresine iade edilmeyecektir.) (1) Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu (TABLO-7): Güvenlik soruşturmasına esas olan form, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına (TABLO-8) uygun, üç suret bilgisayar ortamında doldurulmuş olarak getirilecek) (2) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-3), (3) Ön baģvuru belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun bilgisayar çıktısı,

6 (4) Kadro Görev Yeri Yazısı: Halen silahaltında bulunan adaylar için sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı yazı (TABLO-3), (5) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için KKY Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesi EK-C de belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre tanzim edilen nitelik belgesi (TABLO-4), nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı, branģı ve muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. (6) Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (Askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve bir adet fotokopisi. (7) Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.), (8) Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi, (9) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitirenler; (a) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü/arkalı fotokopisini veya, (b) Terhis belgesinin önlü/arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik ġubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir.). (10) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi branşlarına yönelik bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri (askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi, kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler), (11) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğraf, (12) Adli Sicil veya Adli Sicil ArĢiv Kaydı Olanlar: İlgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisini getireceklerdir. b. Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları: (1) Ön sağlık muayenesi; bu konuda görevlendirilen tabip tarafından yapılacaktır. (2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınacaklardır. Ön sağlık muayenesinde; (a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak), (b) bulunmamak, Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler

7 (c) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak, (ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır. (3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülecektir (TABLO-5). c. Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları: (1) Fiziki kabiliyet testi; bir beden eğitimi öğretmeni ile yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşan heyet tarafından, ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylara muayeneyi müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır. (2) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Mülakata da spor kıyafeti ile katılınabilecektir.) (3) Adaylar; mekik koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulacaklardır. FKT standartları TABLO-6 dadır. (4) Adaylar, her bir branģtan puan aldıkları takdirde bir sonraki aģamaya katılmaya hak kazanacaklar; bir veya daha fazla branģtan puan alamadıkları takdirde eleneceklerdir. (5) Elenen adayların, elendikleri branģ/branģlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır. (6) Adayların FKT notu, her bir branģtan aldıkları puanların toplamının branģ sayısına bölünmesiyle elde edilecektir. (7) FKT ye giren adaylar, herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiģ sayılacaklardır. Bu nedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların FKT ye girmemesi kendi yararlarına olacaktır. (Sağlık durumu nedeniyle FKT ye girmeyen/giremeyen adayların iģlemleri sonlandırılacaktır.) ç. Mülakat Uygulama Esasları: (1) Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. (2) Mülakat; ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testinde başarılı olan adaylara aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgarî geçer not, 100 üzerinden 70 tir. Bunun altında not alan adaylar elenecektir.

8 (3) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde tebliğ edilecektir. 3. DEĞERLENDĠRME: a. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle öncelikle idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda asil/yedek olarak yerleştirilecektir. b. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet testi notunun % 50 si ve mülakat notunun % 50 si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 4. SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE SAĞLIK RAPORU / GÜVENLĠK SORUġTURMASI ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: a. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. b. Halen silahaltında bulunan adaylara, sınavlar süresince MY TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında izin verilecektir. c. Adaylar, seçim aşaması sınavlarına gelirken haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturmasına esas TABLO-7 deki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu TABLO-8 deki doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulmuģ Ģekilde ve üç suret olacak Ģekilde getireceklerdir. Formun tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurulacaktır. ç. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir. d. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. e. Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur/olamaz. kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim edeceklerdir. f. olamaz kararlı sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde itiraz dilekçesi ile şahsen veya posta yoluyla (İki adet fotoğraf, iki adet nüfus cüzdan fotokopisi ve ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ile birlikte)

9 K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak; olumlu ise aday, yine K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca başka bir asker hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.). NOT-2: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu iģlemlerini tamamlamayanların (. Sınıfında/sınıflarında sözleģmeli er olur. Kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim etmeyenlerin.) iģlemleri sonlandırılacaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BAġVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 1. BAġVURU SIRASINDA DĠKKAT EDĠLECEK KONULAR a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır. b. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. c. Tebligatlar genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS) / elektronik posta ile yapılacağından adayların sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını / elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodu doğru olarak doldurulmalıdır. Bilgilerinizde değiģiklik olduğu takdirde (Sınavlar sonrasında da olsa) mutlaka baģvuru formunda güncelleme yapınız. ç. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiģ kabul edilecek ve iģlemleri sonlandırılacaktır.

10 e. Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. f. Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir. 2. ÇEVRĠMĠÇĠ (ONLĠNE) BAġVURU FORMU DOLDURMA TALĠMATI: Adaylar aģağıda açıklanan BaĢvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, ÇEVRĠMĠÇĠ (ONLĠNE) BAġVURU FORMU nu tıklayarak dolduracaklardır. a. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ: (1) T.C.KĠMLĠK NUMARASI: T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. BaĢvuru Güncelleme safhasında T.C. Kimlik numarası değiģtirilemeyeceğinden ve Aday Numaramı Unuttum seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz. (2) ADI: Adınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boģluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boģluk bırakarak baş harfini yazınız. BaĢvuru Güncelleme safhasında ad bilgisi değiģtirilemeyeceğinden ve Aday Numaramı Unuttum seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz. (3) SOYADI: Soyadınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boģluk bırakarak yazınız. BaĢvuru Güncelleme safhasında soyadı bilgisi değiģtirilemeyeceğinden ve Aday Numaramı Unuttum seçeneği seçildiğinde soyadı bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

11 (4) BABA ADI: Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak BÜYÜK HARFLERLE yazınız. (5) ANNE ADI: Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak BÜYÜK HARFLERLE yazınız. (6) DOĞUM TARĠHĠ: Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz. (7) DOĞUM YERĠ ĠL: Nüfus cüzdanınızın doğum yeri bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz. (8) DOĞUM YERĠ ĠLÇE: Nüfus cüzdanınızın doğum yeri bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz. (9) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU ĠL: Nüfus cüzdanınızın nüfusa kayıtlı olduğu bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz. (10) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU ĠLÇE: Nüfus cüzdanınızın nüfusa kayıtlı olduğu bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

12 (11) NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY: Nüfus cüzdanınızın nüfusa kayıtlı olduğu bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız. (12) CĠLT NUMARASI: Nüfus cüzdanınızın Cilt No bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. Aday Numaramı Unuttum seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz. (13) AĠLE SIRA NUMARASI: Nüfus cüzdanınızın Aile Sıra No bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. Aday Numaramı Unuttum seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz. (14) SIRA NUMARASI: Nüfus cüzdanınızın Sıra No bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. Aday Numaramı Unuttum seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz. (15) MEDENĠ HAL: Evli olanlar EVLĠ, bekâr olanlar BEKÂR, dul olanlar ise DUL seçeneğini işaretleyecektir. Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen ileri yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz b. AĠLE BĠLGĠLERĠ: (1) BABA MESLEĞĠ: Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz. (2) ANNE MESLEĞĠ: Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz. (3) BABA EĞĠTĠM DURUMU: Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

13 (4) ANNE EĞĠTĠM DURUMU: Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz. (5) GAZĠ VEYA ġehġt ÇOCUĞU MUSUNUZ?: Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz EVET, değilseniz HAYIR seçeneğini iģaretleyiniz. Aile bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen ileri yazan bölümü tıklayarak iletişim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz c. ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: (1) SÜREKLĠ ĠKAMET ADRESĠ: Hâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres) tam ve doğru olarak yazınız. Adresinizin genel ağ sitesinde Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olup olmadığını kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız. (2) POSTA KODU: Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz. (3) ĠL: İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz. (4) ĠLÇE: İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

14 (5) E-POSTA ( ) ADRESĠ: İşlemleriniz hakkında bazı bilgilendirmelerin elektronik posta (e-posta) adresine yapılacak olması nedeniyle; geçerli bir e-posta adresini doğru olarak giriniz. (6) TELEFON NUMARASI (CEP TELEFONU): Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. ĠĢlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli olacak şekilde ve doğru olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep telefonu numaranız yok ise size ulaģabileceğimiz baģka bir telefon numarasını yazınız. (7) TELEFON NUMARASI (EV TELEFONU): Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaģabileceğimiz baģka bir telefon numarasını yazınız. İletişim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen ileri yazan bölümü tıklayarak eğitim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz ç. EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ: (1) EĞĠTĠM DURUMU: Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. (2) LĠSE TÜRÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır): Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.

15 (3) LĠSE BÖLÜMÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır): Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz. (4) EHLĠYET: Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için baģvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır. Eğitim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen ileri yazan bölümü tıklayarak askerlik bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz d. ASKERLĠK BĠLGĠLERĠ: (1) ASKERLĠK STATÜSÜ: Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz. (2) ASKERE SEVK (BAġLAMA) TARĠHĠ: Müracaat tarihinde, halen silahaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından iģaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik ġubesinden öğrendikten sonra baģvurunuzu yapınız. (3) TERHĠS TARĠHĠ: Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silahaltındaysanız bu bölümü iģaretlemeyiniz. (4) TERTĠBĠ:

16 Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabi olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329). (5) GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET: Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz. (6) ASKERLĠK YAPTIĞI SINIF: Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz. (7) ASKERLĠK YAPTIĞI BRANġ: Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz. (8) RÜTBENĠZ: Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin Rütbesi hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silahaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz. (9) BĠRLĠK ADRESĠ: Hâlen silahaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız. (10) BĠRLĠK ĠLĠ: İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz. (11) BĠRLĠK ĠLÇESĠ:

17 İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz. Askerlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen ileri yazan bölümü tıklayarak tercih bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz e. TERCĠHLER: (1) TERCĠH ETTĠĞĠ SINIF/BRANġ: Adaylar; TABLO-1 deki sınıf/branşları tercih edebileceklerdir. [Aşçı, fırıncı, elektrikçi branşlarını tercih eden adaylar; ilgili bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asıllarını ve fotokopilerini (askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi, kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeleri) seçim aşamasına gelirken beraberinde getireceklerdir.] (2) TERCĠH DIġI YERLEġTĠRĠLME: Tercih ettiğiniz branş dışında yerleştirilmeyi kabul ediyorsanız EVET, etmiyorsanız HAYIR seçeneğini işaretleyiniz. f. ADLĠ SĠCĠL KAYIT: Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar EVET, mahkeme kararı olmayanlar HAYIR seçeneğini işaretleyecektir. EVET işaretleyenler ilgili evraklarını, kayıt esnasında yanlarında bulunduracaklardır. ÖNEMLİ NOT: 1. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek KAYDET düğmesine basınız. 2. Ön Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız. 3. Mevcut ön başvuru bilgilerinizi, Ön Başvuru Sorgulama seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz. 4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından Ön Başvuru Güncelleme seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

18 5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz Aday Numaramı Unuttum seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları Aday Numarasını Öğrenme taleplerine yanıt verilmeyecektir. ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları (0 312) ( ) (0 312) (0 312) Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezi ile ilgili sorular için. Özlük hakları ile ilgili sorular için. TABLO-1 TEMİNİ YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız TABLO-2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız TABLO-3 DİLEKÇE VE HALEN SİLÂHALTINDA BULUNAN ADAYLARIN KADRO GÖREV YERİ YAZISI ÖRNEKLERİ Ulaşmak için tıklayınız (Sadece başvuru sırasında silahaltında bulunan adaylar tarafından doldurulacaktır.) TABLO-4 NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız TABLO-5 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız TABLO-6 FİZİKİ KABİLİYET TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız TABLO-7 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU Ulaşmak için tıklayınız TABLO-8 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI Ulaşmak için tıklayınız

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU F SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2346) (Başvuru koşulları, müracaat, sınav

Detaylı

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU F UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : Genel Ağ (İnternet) Adresi (0312) 562 11 11 (2344) (Başvuru koşulları,

Detaylı

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU OCAK 2015 TASNİF DIŞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA ÖNSÖZ Bu kılavuz sözleşmeli er kaynağı olarak, yönlendirici amaçla

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL Tasnif dışı T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2015 YILI 2 İNCİ DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI

Detaylı

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014 / 2

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014 / 2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014 / 2 BAŞVURU TARİHLERİ: 19 Eylül 31 EKİM 2014 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU F GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA

Detaylı

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2015 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2015 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2015 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : İrtibat Telefonu : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı

Detaylı

MUVAZZAF SUBAY (ERKEK - KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF SUBAY (ERKEK - KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ERKEK - KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-2 DE YER

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2013 YILI 3. DÖNEM MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI

Detaylı

UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014 30 Mart 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2 BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR. DİKKAT!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 DİKKAT: İkinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 3-4 TE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS

Detaylı

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 DİKKAT! FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARINA ÇAĞRILAN TÜM ADAYLAR BU KILAVUZU OKUMAK VE KILAVUZDAKİ

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2007 (PARA İLE SATILMAZ) DİKKAT! BAŞVURMA BELGESİ İLE

Detaylı

ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI

ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI KKTC GÜVENLĠK KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI BOĞAZKÖY 2015 ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI Kara Harp Okulu Deniz Harp Okulu Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Deniz Astsubay

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU Aralık 2010 1 ELEKTRONĠK BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU NU DĠKKATLĠ

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 DİKKAT: İkinci Aşama Seçme Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Sözleşmeli erlik için başvurular nasıl yapılmaktadır? Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde www.kkk.tsk.tr/personeltemin/pertem.aspx

Detaylı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ e-başvuru KILAVUZU I. BÖLÜM 1.1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuz, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde

Detaylı