2010 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ"

Transkript

1 2010 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MEHMET ġenlġk Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Bölümü Öğretim Görevlisi, SMMM MERSĠN STOKLAR ĠĢletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, Ġlk Madde ve Malzeme Yarı Mamul Mamul Ticari Mal Yan Ürün, Artık ve Hurda gibi bir yıldan az sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düģünülen varlıklardır. STOK DEĞERLEMESĠ ĠĢletmeler dönem sonları itibariyle stoklarının fiziki miktarlarını kesin bir Ģekilde ve ayrıntılı olarak tespit etmek durumundadırlar (VUK Md.286). Bu nedenle stokların Envanteri çıkarılırken gerek fiziki sayım gerekse değerleme aģamasında gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu nedenle stoklarda bulunan her türlü hammadde, yarı mamul, mamul ve yardımcı malzemeler ile ticari mallar ayrı yarı Envanter iģlemine tabi tutulmalıdır. Ayrıca Envanter iģlemlerinde; Dönem baģı Stok + Dönem içi AlıĢlar(veya Üretim) = Dönem içi SatıĢlar + Dönem sonu Stok eģitliği sağlanmalıdır. Dönem Sonu Stok Tutarı, dönem içi satılan Ticari mal veya mamul maliyetinin belirlenmesini sağlayan önemli bir unsurdur. Dönem sonu stok değerinin yüksek tespit edilmesi satılan Ticari mal veya mamul maliyetinin olduğundan daha düģük belirlenmesine, Dönem sonu stok değerinin düģük tespit edilmesi ise satılan Ticari mal veya mamul maliyetinin olduğundan daha yüksek belirlenmesine yol açacaktır. Buda iģletmenin kar veya zararını doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Stokların Fiziki Miktarının Tespitinde; Satın alınmıģ ve kayıtlara geçirilmiģ olduğu halde henüz iģletmeye gelmemiģ malların bulunup bulunmadığı, Satıldığı ve kayıtlara intikal ettirildiği halde henüz alıcıya gönderilmemiģ mal bulunup bulunmadığı, ÇalınmıĢ veya kaybolmuģ mal bulunup bulunmadığı, ĠĢletmeye ait olduğu halde çeģitli sebeplerle baģka yerlerde bulunan mal olup olmadığı, BaĢka Ģahıslara ait olup, emanet olarak iģletmeye bırakılan mal olup olmadığına, dikkat edilmelidir. ĠMAL EDĠLEN MALLARIN (MAMÜL-YARI MAMÜL ) DEĞERLEMESĠ MALĠYET BEDELĠ (VUK.262) Ġktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle, bunlara müteferrik bilumum giderlerin toplamıdır. Ġmal edilen emtia VUK 275 maddesi gereği maliyet bedeli ile değerlenir. Mükellefler imal ettikleri emtianın maliyetini diledikleri usulde tespit edebilirler. Ġmal edilen emtianın maliyetine giren unsurlar; Mamul için sarf olunan ve hammaddelerin bedeli.(710 HS) Mamule isabet eden iģçilik. (720 HS) Genel imal giderlerinden mamule düģen hisse. (730 HS) Genel idare giderlerinden mamule düģen hisse. (770 HS Ġhtiyari) Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli. Mamulün üretimi ile ilgisi bulunmayan giderler, mamul maliyetinden çıkarılıp, çalıģmayan kısım gider ve zararları olarak kayıtlanmalıdır.(örneğin yıl içinde üretimde kısmen veya tamamen kullanılmayan sabit kıymetlerin bu süreye isabet eden amortismanları) Maliyet Bedeli ile yapılan değerlemede; Fiili maliyet yöntemi

2 Ortalama Maliyet Yöntemi FIFO Yöntemi kullanılabilir. MALĠYET MĠKTAR ĠLĠġKĠSĠ Birbiriyle doğruca bir neden sonuç bağıntısı bulunan iki unsurun, yine birbirlerine göre değerlendirilmesine randıman denir. Örneğin: 100 kg. pamuktan 80 kg. iplik elde ettiğimizde, pamuğun randımanı % 80 dir. Randıman, verim, elde etme veya yararlanma oranı olarak da tanımlanmaktadır. Üretim etmenlerinin randımanları genellikle önceden saptanmıģtır ki, bunlara standart denilir. Dönem sonlarında üretilen mamul miktarları ile bu mamulün üretiminde kullanılması gereken malzeme miktarları karģılaģtırılıp randıman analizleri yapılmalıdır. ĠLK MADDE VE MALZEME HAMMADDE MĠKTAR DENGESĠ + Dönem baģı hammadde stoku + Dönem içi hammadde alımları = Toplam Hammadde Stoku Miktarı - Hammadde alıģından iadeler = Kullanılabilir hammadde stoku miktarı - Dönem sonu hammadde stoku miktarı + Dönem içinde üretimden iade edilen hammadde miktarı - Kullanılan miktar üzerinden fire = Gerçek Hammadde Kullanımı Üretimde kullanılan hammadde miktarı x Randıman Üretilmesi gereken Mamul Miktarı = Mamul baģına kullanılan Hammadde Örnek. 1 adet B mamulün üretimi için 0,200 kğ malzeme kul Kğ x 0,90 Üretilmesi Gereken Mamul Miktarı = ,200 Kğ Üretilmesi Gereken Mamul Miktarı = Adet B Mamulü SATIN ALINAN MALLARIN DEĞERLEMESĠ Satın alınan emtia VUK 274 maddesi gereği maliyet bedeli ile değerlenir. Satın alınan emtianın maliyet bedeli, emtianın stoklara fiili giriģ tarihine kadar yapılan tüm masrafları kapsar. Bu Masraflar; Satın Alma Bedeli Ġthal edilen mallarda CIF bedeli Malın iģyerine getirilmesine kadar ödenen nakliye, yükleme, boģaltma, hamaliye sigorta giderleri Varsa ödenen alıģ komisyonları ithal edilen mallara iliģkin gümrük vergisi, gümrük komisyonu ve diğer ithalat giderleri Emtianın stoklara giriģinden sonra ortaya çıkan (malın korunması için yapılan depo kira gideri,depo görevlisinin memurunun ücreti vb.) giderler ise dönem gideri olarak dikkate alınır. Kredi Faizleri ve Kur Farkları (VUK GT.238): Emtianın stoklara girdiği tarihe kadar oluģan, Kur farkları ilgili stokların maliyetine eklemek zorundadır. Emtianın stoklara girdiği tarihe kadar oluģan Kredi faizleri ve komisyonlar maliyet veya gider olarak dikkate alınabilir. Emtianın iģletme stoklarına girdiği tarihten sonra oluģan, kur farkları, kredi faizleri ve komisyonlar maliyet veya gider olarak dikkate alınabilir. VADE FARKLARI Ticari mal satılmamıģsa, maliyete eklenirler. Mal satıģından sonra doğan vade farkları söz konusu ise ilave edilecek maliyet olmadığından doğrudan gider yazılır.

3 ĠSKONTOLAR Dönem içinde satın alınan mallarla ilgili alıģ ıskontoları, stokların maliyetinin tespitinde, maliyeti düģüren bir unsur olarak dikkate alınır. CĠRO PRĠMĠ Bir yıl içinde alınan emtia alıģları üzerinden hesaplanan (alınan) ciro primleri doğrudan gelir yazılır xx DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR XXXX veya 102. BANKALAR. 602.DĠGER GELĠRLER xxxxx Veya 649. HS. 391 HESAPLANAN KDV / CĠRO PRĠMĠ Ciro primine karģılık bedelsiz mal gönderilmesi halinde ciro primi gelir yazılır, bu tutar aynı zamanda bedelsiz alınan malın alıģ bedeli olarak kaydedilir. Söz konusu mallar iģletme aktifinde bu bedelle gösterilir. (Not. Faturaların aynı anda kesildiği varsayılmıģtır.) xx TĠCARĠ MALLAR HS xxxxx 191. ĠNDĠRĠLECEK KDV H. xxxxx 602.DĠGER GELĠRLER xxxxx Veya 649. HS. 391 HESAPLANAN KDV xxxxx / DEĞERĠ DÜġEN EMTĠA Vergi Usul Kanunu nun 278. maddesinde kıymeti düģen malların ne Ģekilde değerleneceği hüküm altına alınmıģtır. Ticari malların değeri düģen mal kapsamında emsal bedel ile değerlenebilmesi için değer kaybının Ģu nedenlerden kaynaklanmıģ olması gerekmektedir. Değer kaybı ticari faaliyetin normal gerekleri dâhilindeki bozulma, çürüme, kırılma, çatlama, paslanma gibi olaylar sonucunda meydana gelmiģ olmalıdır. Veya yangın, deprem, su basması gibi doğal bir afet yüzünden değer kaybına uğramalıdır. Emsal bedelle yapılacak değerlemede, vergi usul kanununun 267. Maddesinde belirtilen üçüncü sıradaki takdir esası uygulanacaktır. Bu nedenle, maldaki değer kaybı dolayısıyla takdir komisyonlarına baģvurulup, emsal bedeli tespitinin istenmesi gerekir. Malın tamamen değer kaybına uğramıģ olması bu durumu değiģtirmez. DEĞERĠ DÜġEN MALLAR Emsal bedelle değerlenen stoklarda emsal bedel ile maliyet bedeli arasında oluģan değer düģüklükleri için karģılık ayrılabilir xx DĠĞER STOKLAR HS xxxxx 153-TĠCARĠ MALLLAR HS XXXX 152. MAMÜLLER HS XXXX xx KARġILIK GĠDERLERĠ HS XXXXX 158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI HS XXXX / ÇALINAN VE KAYBOLAN( ZAYĠ OLAN) MALLAR Çalınan mallar, iģletme için sermayede meydana gelen bir eksilmedir ve Gelir Vergisi Kanunu nun 88. maddesi uyarınca gider olarak dikkate alınamayacaktır. Malların çalındığı (Hırsızlık olayında polis kayıtları vb.) belgeler ile kanıtlanabiliyorsa, çalınan mallar maliyet bedeli üzerinden kanunen kabul edilmeyen gider olarak kaydedilmelidir. Kanıtlanamıyor ise emsal bedelle iģletmeden çekiģ olarak dikkate alınmalıdır.

4 Çalınan mallara ait KDV indirim konusu yapılamayacağı unutulmamalıdır.(kdvk Md. 30/c) KDV indirimi yapılmıģsa, bu iģlem ile ilgili olarak, ayrıca katma değer vergisi hesaplanması gerekecektir. Çalınan mallar, iģletme için sermayede meydana gelen bir eksilmedir ve Gelir Vergisi Kanunu nun 88. maddesi uyarınca gider olarak dikkate alınamayacaktır. Malların çalındığı (Hırsızlık olayında polis kayıtları vb.) belgeler ile kanıtlanabiliyorsa, çalınan mallar maliyet bedeli üzerinden kanunen kabul edilmeyen gider olarak kaydedilmelidir. Kanıtlanamıyor ise emsal bedelle iģletmeden çekiģ olarak dikkate alınmalıdır. Çalınan mallara ait KDV indirim konusu yapılamayacağı unutulmamalıdır.(kdvk Md. 30/c) KDV indirimi yapılmıģsa, bu iģlem ile ilgili olarak, ayrıca katma değer vergisi hesaplanması gerekecektir. Kullanım süresi geçen veya bir baģka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve imha edilen mallar zayi olan mal kabul edilmektedir. (113 Seri no lu KDV tebliği) Takdir komisyonu kararı olsa da bu malların iktisabında yüklenilen KDV lerin düzeltilmesi gerekir. Zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Ġlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. Ġndirimler arasından çıkarılan KDV nin, iģin mahiyetine göre Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir. ĠġLETMEDEN ÇEKĠLEN MALLAR ĠĢletmeden yapılan çekiģlerin Vergi Usul Kanunu nun 267. maddesi gereğince emsal bedelle değerlenerek (kurumlar vergisi mükellefleri için KVK Md. 13 e göre değerlendirilmesi (transfer fiyatlaması), GVK Md. 41 ve KVK Md. 13 gereğince hasılat kaydedilmesi ve stoklardan çıkıģ kayıtlarının yapılması gerekmektedir. FĠRELER Fiili fire oranları iģletmenin yapısı, benzer sektörlerdeki oranlar, kapasite raporundaki prensipler ve varsa Sanayi ve Ticaret Odası kriterlerine uygun olmalıdır. Bu fireler normal firelerdir. Normal fireler satılan veya üretilen malın maliyetine dahil edilir. Anormal fireler ve nedeni bulunamayan stok sayım noksanlıkları Kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmalıdır. Ayrıca Stok sayım noksanlarının zayi mal niteliğinde kabul edilmeli ve KDV sinin KDVK Md. 30/c gereği ilgili dönem KDV beyannamesinin Ġlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. YILLARA YAYGIN ĠNġAAT TAAHHÜT VE ONARIM ĠġLERĠ ĠnĢaat taahhüt ve onarım iģi yapan iģletmeler esasen bir üretim faaliyetinde bulunmaktadırlar. Ancak bu üretimde; ĠĢin yapımını baģkasının istemesi, Yapılacak iģin niteliklerini, iģin yapılmasını isteyen kiģi veya kurumun belirlemesi, ĠĢ bedelinin sözleģmeye dayalı olarak belirlenmesi, özelliklerinden dolayı yapılan üretim, hizmet üretimidir. Yıllara yaygın inģaat ve onarım iģlerine özgü, dönem sonu iģlemleri Ģu Ģekilde sıralanabilir; Endirekt inģaat üretim maliyetlerinin inģaatlara dağıtımı Ortak ( müģterek) genel giderlerin dağıtımı Ortak ( müģterek) amortismanların dağıtımı Kanunen kabul edilmeyen giderlerin dağıtımı Diğer iģlere ait gelir ve giderlerin belirlenmesi Sonradan yıllara yaygın hale gelen inģaatlar varsa belirlenmesi Yapımı devam eden inģaatlara ait maliyetlerin ilgili bilanço hesaplarına devri Tamamlanan inģaatların belirlenmesi Tamamlanan inģaatlara ait maliyetlerin kontrolü Tamamlanan inģaatlara ait hasılatın ilgili gelir tablosu hesaplarına devri Tamamlanan inģaatlara ait maliyetlerin ilgili gelir tablosu hesaplarına devri Tamamlanan inģaatlara ait peģin ödenen vergilerin ilgili hesaba devri ÖZEL (YAP-SAT) ĠNġAAT ĠġLERĠ

5 Bu iģletmelerde mamul üretimi söz konusudur. Bu nedenle Ġmal edilen Mamul (Daire-Kat, dükkân, ĠĢyeri) VUK 275 maddesi gereği maliyet bedeli ile değerlenir. Mükellefler imal ettikleri emtianın maliyetini diledikleri usulde tespit edebilirler. Ġmalat tamamlanıncaya kadar inģaat maliyetleri 151.Yarı Mamuller-Üretim Hesabında bekletilir, imalat tamamlanınca 152.Mamuller hesabına alınır. FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDE DEĞERLEME 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca finansal kiralama kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kiģiden satın aldığı veya baģka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek Ģartı ile kira bedeli karģılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir anlaģmadır. Vergi Usul Kanunu Mükerrer 290. madde ile 319 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde ise finansal kiralama, kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan riskler ile yararların tamamının veya tamamına yakınının belli bir dönemde bedel karģılığı kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır. Finansal kiralamanın özellikleri Ġktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düģük bir bedelle satın alma hakkı tanınması Finansal kiralama konusu iktisadi kıymeti kiraya veren, kiralamaya konu iktisadi kıymetin maliki olmaya devam edecek, Kiralayan kiralamaya konu iktisadi kıymetin amortismanını ayıramayacak, kiralamaya konu iktisadi kıymetin amortismanı, kiralamaya konu iktisadi kıymeti hak olarak aktifleģtirecek olan kiracı tarafından ayrılacak, Kiracı, finansal kiralama sözleģmesine göre borçlandığı kira bedelinin net bugünkü değerini (rayiç bedel net bugünkü değerden daha düģükse rayiç bedeli) hak olarak aktifleģtirecek, hak olarak aktifleģtirilen kısım ile toplam ödenecek tutar arasındaki farkı finansman gideri olarak, dönemsellik ilkesi esas alınarak kayıtlarına intikal ettirecek, Kiracı, finansal kiralama sözleģmesine göre borçlandığı kira bedelinin net bugünkü değerini (rayiç bedel net bugünkü değerden daha düģükse rayiç bedeli) hak olarak aktifleģtirecek, hak olarak aktifleģtirilen kısım ile toplam ödenecek tutar arasındaki farkı finansman gideri olarak, dönemsellik ilkesi esas alınarak kayıtlarına intikal ettirecek, / Haklar (265.HS) xxxx 302- ErtelenmiĢ Fin. Kir. Borçlanma Mly. xxxx 402- ErtelenmiĢ Fin. Kir. Borçlanma Mly Finansal Kir. ĠĢlemlerinden Borçlar xxxx 401- Finansal Kir. ĠĢlemlerinden Borçlar xxxx / Kira ödemesinin (anapara ve faiz olarak) kayıtlara yansıtılması / Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar Hs xxxx 780- Finansman Giderleri Hs xxxx 191- Ġndirilecek KDV Hs xxxx 302- ErtelenmiĢ Fin. Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hs xxxx 102- Bankalar Hs xxxx / Amortisman Uygulaması Amortisman ayırma uygulamasından kiracı yararlanıyor, Kiralanan iktisadi kıymet, kira süresinde değil, VUK ta belirtilen genel esaslara göre itfa edilecektir, Kiralanan kıymet iģletmenin hangi faaliyetinde kullanılıyor ise o hesaba gider yazılır.(örneğin Üretimde kullanılıyor ise 730.HS) Amortisman Uygulaması

6 Kiralanan kıymet iģletmenin hangi faaliyetinde kullanılıyor ise o hesaba gider yazılır / Hs xxxx 268- BirikmiĢ Amort.Hs xxxx / Faiz ve Kur Farkları 1. Kiraya Veren Açısından; Konuya iliģkin açıklamalar 319 seri numaralı VUK Tebliğinde yapılmıģtır. Kiralanan kıymet kredi kullanılarak alınmıģsa ilk yıl için ödenen kur farkı ve faiz giderlerinin sözleģme yapılmasından önce kıymetin maliyetine ilave edilebilecek olması halinde maliyete ilave ettirilmesi, aksi halde ve izleyen yıllarda ise doğrudan gider yazılması gerekmektedir. Faiz ve Kur Farkları 2.Kiracı Açısından ; Kiracı açısından ise söz konusu tebliğde bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak verilen özelgelerde "finansal kiralama yoluyla edinilen kıymete iliģkin olarak kiralama süresi içinde sözleģmeye istinaden yabancı para üzerinden yapılan kira ödemelerinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkının, finansal kiralama konusu kıymetin maliyetine intikal ettirilmesi ve maliyete eklenen bu farkların ilgili kıymetin amortisman süresi içinde itfa edilmesi gerekmektedir görüģü ifade edilmiģtir. KASA VE ORTAKLAR CARĠ HESABINA ADAT YÖNTEMĠ ĠLE FAĠZ HESAPLANMASI VE KDV ĠĢletmelerin kasasında normal olarak kabul edilebilecek, azami bir kaç günlük faaliyetleri sırasında nakit ihtiyacını karģılayacak kadar kasada bulundurması gereken nakit tutarın üzerinde kalan bakiyeler, iģletmenin yönetici ortakları tarafından çekildiği kabul edildiğinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13/1-2. maddelerinde iģletmenin iliģkili kiģiler ile yapılan bu tür iģlemlerin transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olarak değerlendirilmekte ve adat yöntemiyle faiz hesaplanması yoluyla da vergilendirilmesi gerekmektedir. ĠĢletmelerin ortaklar cari hesabının borç bakiyeleri ortağa para kullandırma iģlemi olarak kabul edilmektedir. Söz konusu iģlem de 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 13/1-2 maddelerine göre, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç kapsamındadır. Bu itibarla ortaklar cari hesabına adatlandırma yapılarak faiz hesaplanması ve buna iliģkin olarak KDV hesaplanması gerekmektedir. Faiz oranı ise; a) ġirket kredi kullanmıģsa kredi faiz oranı, b) KullanmamıĢsa reeskont oranı ( %14), dikkate alınmalıdır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6009 Sayılı Kanunla, Gider Vergileri Kanunun 28. maddesinin 3. fıkrası değiģtirilerek, ödünç para verme iģlemini esas iģtigal konusu olarak yapmayanların ticari icaplar gereği yaptıkları borç para verme iģlemleri BSMV nin kapsamı dıģına çıkarılarak, Sermaye Ģirketlerinin ortaklarına cari hesap yoluyla borç para kullandırması iģleminin KDV tabi olduğu konusundaki tereddütler giderilmiģtir. KDV oranı %18 olarak uygulanmalıdır. Örnek: Z LTD. 131.Ortaklardan Alacaklar hesabı bakiyesine adat yöntemiyle 1.500,00 TL faiz hesaplanmıģtır. KDV % 18 dir / ORTAKLARDAN ALACAKLARHS 1.770, FAĠZ GELĠRLERĠ HS , HESAPLANAN KDV HS 270,00 Ortak (A) nın cari hesabına 2010 dönemi için hesaplanan adat faizi / KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 11. ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. maddesinde sayılan giderler. 2. KURUMLAR VERGĠSĠNDEN ĠSTĠSNA EDĠLEN KAZANÇLARA ĠSABET EDEN GĠDERLER KVK nun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, iģtirak hissesi alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına iliģkin giderlerinin veya

7 istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dıģı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilmeyeceği hükmü yer almaktadır. Örneğin; Teknoloji geliģtirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin, bölgedeki istisna kapsamındaki faaliyetlerinin zararla sonuçlanması halinde, zarar tutarı kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. - yurt dıģı inģaat faaliyetleri ile ilgili giderler ve zararlar sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88. maddesi gereğince, fiilen ödenmeyen SSK primleri gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazılamamaktadır. 4. Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi gereğince; Bu Kanuna bağlı (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taģıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taģıt kiralama faaliyeti ile uğraģan iģletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taģıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Örneğin; Binek otomobillere ve motosikletlere iliģkin olarak ödenen MTV. 5.Kıdem tazminatı için karģılık ayrılması yoluyla gider yazılan tutar kanunen kabul edilmeyen gider olarak dönem matrahına ilave edilir. Kıdem tazminatları, fiilen ödendiği dönemde gider yazılır. 6. Telekominikasyon hizmet bedelleri üzerinden ödenen özel iletiģim vergilerinin gider yazılması mümkün değildir. 7- KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDER NĠTELĠĞĠNDEKĠ DĠĞER GĠDERLER 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 11. ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. maddesinde sayılmamasına karģın, aģağıda sayılan bazı giderlerin ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün değildir. Çalınma, kaybolma ve dolandırıcılık nedenleriyle doğan zararlar, Vadeli çekler için hesaplanan reeskontlar ile mevcut borç senetlerini reeskonta tabi tutmayıp, buna karģın alacak senetlerinin reeskonta tabi tutan kurumların hesapladıkları reeskontlar, ĠĢletmede çalıģan personelin ölümü durumunda ailesi ve çocuklarına kanuni zorunluluk olmaksızın verilen yardımlar, Vefat ilanları karģılığında verilen meblağlar ve çelenk masrafları, UğraĢ konuları ile ilgili dernek veya birliklere ödenen masrafa katılma payları, Bir baģka kiģi veya kurum adına düzenlenmiģ belgelere istinaden yapılan giderler, Fazla ayrılan amortismanlar Kanunen yasaklanmıģ faaliyetlerin yapılmasından kaynaklanan giderler (RüĢvet, yasa dıģı örgütlere yapılan bağıģ ve yardımlar vb.) Maliyet olarak dikkate alınması gereken harcamaların doğrudan gider yazılması, Dönemsellik ilkesi gereği cari yıl haricindeki geçmiģ veya gelecek yıllara ait giderler, Siyasi partilere ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14/6. maddesi kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kiģilere yapılan bağıģlar, Kanunlarda düzenlenen özel haller hariç olmak üzere belgelendirilemeyen giderler, Nedeni bulunamayan sayım ve tesellüm noksanları, Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmemiģ bulunan karģılıklar. BAĞIġ VE YARDIMLAR Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araģtırma ve geliģtirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluģlara makbuz karģılığında yapılan bağıģ ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı gider yazılabilir. (GVK 89/4,KVK 10/1,c) BağıĢ makbuz karģılığı yapılmalıdır. Ġndirim için Kurum kazancı olması gerekir. BağıĢ ve yardım beyanname üzerinden düģülmelidir. ĠĢletmeye dahil olmayan mallar KDV dahil maliyet bedeli ile indirim olarak dikkate alınmalıdır. KDV indirilmiģ ise ilgili dönemde düzeltilmelidir. Tamamı (% 100) MATRAHDAN ĠNDĠRĠLECEK BAĞIġ VE YARDIMLAR Sadece kamu kurum ve kuruluģlarına bağıģlanan, Okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiģtirme

8 yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inģası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inģası için bu kuruluģlara yapılan her türlü bağıģ ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî yardımların tamamı Beyanname üzerinde düģülebilir. (GVK 89/5, KVK 10/1,ç) Amatör spor kulüplerine yapılan Sponsorluk harcamaları (GVK 89/8,KVK mük 10/1,b) Gıda bankacılığı kapsamında yapılan, gıda, temizlik, giyecek, yiyecek yardımları GVK 89/6 (GVK/40) TAMAMI (% 100) MATRAHDAN ĠNDĠRĠLECEK BAĞIġ VE YARDIMLAR Sadece kamu kurum ve kuruluģlarına bağıģlanan, Okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiģtirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inģası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inģası için bu kuruluģlara yapılan her türlü bağıģ ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî yardımların tamamı Beyanname üzerinde düģülebilir. (GVK 89/5, KVK 10/1,ç) Amatör spor kulüplerine yapılan Sponsorluk harcamaları (GVK 89/8,KVK mük. 10/1,b) Gıda bankacılığı kapsamında yapılan, gıda, temizlik, giyecek, yiyecek yardımları GVK 89/6 ( GVK/40) % 50 MATRAHDAN ĠNDĠRĠLECEK BAĞIġ VE YARDIMLAR Profesyonel spor kulüpleri Sponsorluk harcamaları (GVK 89/ 8 KVK 10/1,b) ZARAR ĠNDĠRĠMĠ Her yıla ait zarar tutarları ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek koģuluyla zararlar kurum kazancından indirilebilir. Kurum kazancından indirilecek zarar mali zarardır ve kazancın olduğu ilk yıl indirilmelidir. KDV AÇISINDAN DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ 1. Binek otomobil alımında ödenen KDV lerin indirim konusu yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. (Daha önce binek oto sınıfına dahil olmayan Doblo, Connect, Kongo, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transpoter, Starex gibi (4+1) araçların Gümrük MüsteĢarlığı nın 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği binek binek otomobili sınıfına dahil edilmiģtir. ) 2. ĠĢi bırakan Mükelleflerin Ġndiremedikleri KDV gider yazılabilir. ĠĢi bırakan mükelleflerce yüklenildiği halde indirilemeyen KDV nin, iade hakkı doğuran iģlemlere iliģkin olan kısmı hariç KDV Kanunu nun 29 ve 32. maddelerine göre iadesi mümkün bulunmamaktadır. Bu verginin, iģin bırakılması nedeniyle indirim yoluyla telafisi de artık söz konusu olamayacaktır. Ġndirilemeyen KDV, GVK ve KVK yönünden gider olarak dikkate alınması gerekir. 3. Tahsili Ģüpheli hale gelen KDV için karģılık ayrılabilir. 4. Zayi olan, miadı dolan, Ġmha edilen malların KDV si indirim konusu yapılamaz. 5. Değerleme nedeniyle ortaya çıkan kur farkları KDV ye tabi değildir.(bunun için dönem sonunda fatura düzenlemesine de gerek yoktur. Döviz cinsinden vadeli satıģlarda bedelin tahsil edildiği tarih itibariyle hesaplanan kur farkları ise katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.) 6. Kasa ve Ortaklar cari hesabına hesaplanan faizler KDV ye tabi. 7. Yılsonuna kadar defterlere kaydedilmeyen faturalardaki KDV indirilemez. 8. Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan ve dağıtılmıģ kar payı olarak değerlendirilen tutarlar KDV ye tabi değildir. (Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan tutarlar dönem sonu itibariyle iģtirak kazancı veya kâr payı olarak kabul edilmektedir. KDVK nın 1. maddesinde KDV nin konusunu teģkil eden iģlemlere yer verilmiģ olup, iģtirak kazançları veya kâr payları katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı tarafından verilen tarih ve sayılı özelge de örtülü sermaye faizlerinin KDV ye tabi olmadığı belirtilmiģtir.) 9. Faturası düzenlenen ancak bir sonraki yılda ihraç edilebilen mallarda KDV beyanı. Ġhracat bedellerinin malların fiilen ihraç edildiği tarihi gösteren gümrük beyannamesinin kapanıģ tarihinin ait olduğu dönemin KDV beyannamesi ile beyan edilmesi ve KDV ihracat istisnasının bu dönemde uygulanması gerekir. Örneğin, faturası düzenlenip gümrük beyannamesi 25 Aralık 2010 da açılan malların 15 Ocak 2011 tarihinde fiilen ihraç edilerek gümrük beyannamesinin kapatılması halinde, ihracat bedelleri GVK ve

9 KVK yönünden 2011 yılının geliri olarak dikkate alınacak, KDV istisnası da 2011 Ocak ayı KDV beyannamesi ile beyan edilecektir Yılının Sağlıklı, Mutlu ve Huzurlu geçmesi dileğiyle,

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 Konu: E-BEYANNAME SİSTEMİNDE 2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN YENİLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 3. Hafta Ders İçeriği VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 15 Stoklar Grubu 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar.

Detaylı

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Bu yazımızda, yıl sonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gerekenleri özetlemek ve hatırlatmayı amaçlıyorum. Yıl içinde şirketinizde aşağıdaki

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU I- GENEL AÇIKLAMALAR Sakıp ŞEKER Yeminli Mali Müşavir Hukuksal çerçevesi 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 Tel : (312) 417 05 96-418 68 29-418 68 43 06420 Yenişehir / ANKARA Fax : (312) 417 66 73 Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası E-mail

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2004/02 KAYSERİ Konu : 5035 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 06.01.2004 02.01.2004 tarih ve 25334 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5035

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Formunun Doldurulması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Transfer Fiyatlandırması Formunun Doldurulması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Transfer Fiyatlandırması Formunun Doldurulması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 1) İlişkili kişilere ilişkin bilgiler bölümünde hangi ilişkili kişilere ilişkin bilgi verilecektir? İlgili hesap dönemi içinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

III- SATIN ALINAN VE İMAL EDİLEN EMTİANIN DEĞERLEMESİ

III- SATIN ALINAN VE İMAL EDİLEN EMTİANIN DEĞERLEMESİ İrfan VURAL Stj.Gelirler Kontrolörü DÖNEM SONU STOK DEĞERLEMESİ I- GİRİŞ Tek Düzen Hesap Planı açıklamalarına göre stoklar, bir grup işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği,

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.01.2012/ 38-1 5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde forward (vadeli teslim sözleşmesi), swap (değişim sözleşmesi)

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN TĠCARĠ MAL VE MAMULLERĠN DEĞERLEMESĠNDE ÖZELLĠK ARZEDEN KONULAR. I Satın Alınan ve Ġmal Edilen Emtianın Değerleme Ölçüleri

Hasan Zeki SÜZEN TĠCARĠ MAL VE MAMULLERĠN DEĞERLEMESĠNDE ÖZELLĠK ARZEDEN KONULAR. I Satın Alınan ve Ġmal Edilen Emtianın Değerleme Ölçüleri MAKALE Hasan Zeki SÜZEN TĠCARĠ MAL VE MAMULLERĠN DEĞERLEMESĠNDE ÖZELLĠK ARZEDEN KONULAR I Satın Alınan ve Ġmal Edilen Emtianın Değerleme Ölçüleri Vergi Usul Kanununun 262 inci maddesine göre maliyet bedeli,

Detaylı

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER İstanbul 15.12.2014 E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER Kendilerine özel hesap dönemi tahsis edilen mükellefler dışında, ülkemizde 31 Aralık tarihi mali açıdan bir dönemin bitimi,

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABININ FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNDİĞİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN AYIRDIĞI AMORTİSMANLAR GİDER YAZILABİLİR Mİ?

SERBEST MESLEK ERBABININ FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNDİĞİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN AYIRDIĞI AMORTİSMANLAR GİDER YAZILABİLİR Mİ? SERBEST MESLEK ERBABININ FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNDİĞİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN AYIRDIĞI AMORTİSMANLAR GİDER YAZILABİLİR Mİ? Oktay COŞGUN * GİRİŞ: Hukuksal çerçevesi 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır. 680-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabına Kaydedilmesi Gereken Genel Üretim Gideri Mahiyetindeki Amortismanların Maliyet Muhasebesi Açısından Önemi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 25953680-002-5 01/03/2016 Konu : Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Mali Müşavirlik faaliyetiniz

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

taksitin tahsili ile doğmaktadır. Bu nedenle, sigorta muamelesinin düzenlenme ve iptal işleminin aynı vergilendirme dönemi içinde yapılması ve iptal e

taksitin tahsili ile doğmaktadır. Bu nedenle, sigorta muamelesinin düzenlenme ve iptal işleminin aynı vergilendirme dönemi içinde yapılması ve iptal e 85 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26551 Resmi Gazete Tarihi 13/06/2007 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24/11/2015 Konu : Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 27.04.2016-12:01:06 Vergi Kimlik 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 4. Dönem Onay Zamanı : 16.02.2015-15:40:02

Detaylı

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I 1. E İşletmesi, %20 karlılık oranıyla çalışmaktadır. İşletmenin.2016 tarihinde yurtiçi satış hasılatı 78.000,-TL dir. Buna göre işletmenin brüt mal satış

Detaylı

"Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 85 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun[1] 17 nci maddesi ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 20.04.2017-14:11:07 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT Eyyup İNCE 24 ÖZ İthalattan sonra yurtiçindeki ithalatçılar için ortaya çıkan olumlu fiyat değişimleri nedeniyle ortaya çıkan fazla veya yersiz ödenen KDV

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-12:27:33 Vergi Kimlik 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi

Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunu 29/1- a maddesinde mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/32 TARİH: 24.06.2010. 2010/ 5 sayılı KDV / 57 Sirküleri: İndirilemeyecek KDV

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/32 TARİH: 24.06.2010. 2010/ 5 sayılı KDV / 57 Sirküleri: İndirilemeyecek KDV VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/32 TARİH: 24.06.2010 KONU 2010/ 5 sayılı KDV / 57 Sirküleri: İndirilemeyecek KDV Gelir İdaresi Başkanlığı nca yayımlanan 57 No lu KDV sirkülerine göre Katma Değer Vergisi Kanunu

Detaylı

HESAPLANAN KDV NĠN BEYANNAME ÜZERĠNDE GÖSTERĠLMESĠ

HESAPLANAN KDV NĠN BEYANNAME ÜZERĠNDE GÖSTERĠLMESĠ MADDĠ DURAN VARLIK SATIġLARINDA (DEMĠRBAġ, TAġIT VB.) HESAPLANAN KDV NĠN BEYANNAME ÜZERĠNDE GÖSTERĠLMESĠ 1-) Ġlave Edilecek KDV Satırına neler yazılır? İlave edilecek KDV satırı belli işlemler dışında

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler 2016-042 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 Sayılı Kanun Sirküleri (Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 02.05.2017-15:36:53 Vergi Kimlik Numarası 4110456013 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

OKUL VE ÖĞRENCİ YURTLARINA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

OKUL VE ÖĞRENCİ YURTLARINA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER OKUL VE ÖĞRENCİ YURTLARINA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER MEHMET ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ 4369 sayılı Kanunla Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan bağış ve yardım indirimi

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-2 STOKLAR İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Stokun Tanımı O Standardın Getirdikleri O Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi O Stok Maliyetinin Ġçeriği O Stok Maliyetini

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[10-2014/207]-235870 04.08.2017 Konu : Mülkiyeti vergi muafiyeti

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014 www.pwc.com/tr Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar Vergi İncelemeleri Neden İncelemeye Seçilebilirsiniz? Risk Analiz Sistemi (Risk Analiz Merkezi) BA/BS 666: Kara liste uygulaması Tek vergi

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı