ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ĠZAHNAMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ĠZAHNAMESĠ"

Transkript

1 Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayda Alma Belgesi Numarası : EYF.133/881 Kayıt Nedeni : Ġlk kayda alma ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ĠZAHNAMESĠ BU ĠZAHNAME EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜKLERĠ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BĠR BELGE OLUP, EMEKLĠLĠK ġġrketġnġn MERKEZĠ, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERĠ, ġubelerġ, TEMSĠLCĠLĠKLERĠ VE ĠNTERNET SĠTESĠNDE GÜNCELLENMĠġ OLARAK KATILIMCILARIN ĠNCELEMESĠNE SUNULMAK VE KATILIMCININ TALEP ETMESĠ HALĠNDE ÜCRETSĠZ OLARAK KENDĠLERĠNE VERĠLMEK ÜZERE YETERLĠ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. ĠZAHNAME ĠLE AÇIKLANAN KONULARDA ORTAYA ÇIKAN DEĞĠġĠKLĠKLER VE YENĠ HUSUSLAR, EMEKLĠLĠK ġġrketġ TARAFINDAN SERMAYE PĠYASASI KURULUNA BĠLDĠRĠLMEK ZORUNDADIR. DEĞĠġĠKLĠKLER VE YENĠ HUSUSLAR, KURULUN ONAYI ALINMADAN ĠZAHNAMEDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILARAK KATILIMCILARA AÇIKLANAMAZ VE UYGULAMAYA KONULAMAZ. KURULDAN ONAY ALINDIKTAN SONRA ĠZAHNAMEDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER ONAY TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN ALTI Ġġ GÜNÜ ĠÇĠNDE TĠCARET SĠCĠLĠNE TESCĠL VE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NDE ĠLAN EDĠLĠR. ĠZAHNAMEDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER TĠCARET SĠCĠLĠNE TESCĠL VE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NDE ĠLANI MÜTEAKĠP BU ĠZAHNAMENĠN EKĠ HALĠNE GETĠRĠLĠR. HER YILIN OCAK AYI ĠTĠBARĠYLE ĠZAHNAME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ TEKRAR TESCĠL ETTĠRĠLMEKSĠZĠN TEK BĠR METĠN HALĠNE GETĠRĠLEREK TASARRUF SAHĠPLERĠNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. 1

2 BÖLÜM A : GENEL ESASLAR I. Ġzahnamenin Amacı ve Kapsamı Bu izahname ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. tarafından kurulan Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek Emeklilik Yatırım Fonu paylarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasına iliģkin olarak düzenlenmiģ olup, katılımcıların fonun yatırım amaçları, stratejileri ve riskleri ile ilgili konularda bilgilendirilmelerine yönelik olarak hazırlanmıģtır. Fon paylarının kayda alınması Fon'a ve fon paylarına resmi teminat verilmesi Ģeklinde yorumlanamaz ve reklam amacıyla kullanılamaz. II. Tanımlar Bu izahnamede Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. ġġrket, ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. PORTFÖY YÖNETĠCĠSĠ, ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ./Clearstream Banking AG/Euroclear Bank SA/NV SAKLAYICI KURULUġ(LAR), Anadolu Hayat Emeklik A.ġ. Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek Emeklilik Yatırım Fonu FON, Sermaye Piyasası Kurulu KURUL, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu KANUN, Sermaye Piyasası Kurulu nun Emeklilik Yatırım Fonlarının KuruluĢ ve Faaliyetlerine ĠliĢkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve değiģiklikleri ise YÖNETMELĠK olarak ifade edilecektir. 2

3 BÖLÜM B: FON ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER : I.Tanıtıcı Bilgiler 1. GENEL BĠLGĠLER : Fon un Unvanı Fon un Türü Fon un ĠĢletme Adı Fon Tutarı ve Pay Sayısı Avans Tutarı ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI ESNEK FON AHE BRIC Plus FON TL/ pay TL 2.FONUN KURULUġUNA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER : TARĠH NO KuruluĢa ĠliĢkin Kurul Kararı /587 KuruluĢa ĠliĢkin Kurul Ġzni B.02.1.SPK Fon Ġçtüzüğü Tescili Fon Ġçtüzüğü nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde Ġlanı II.Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Harcamalara ve Fon Portföyüne ĠliĢkin Bilgiler 1. Fonun Yatırım Stratejisi: Fon portföyünün en az %80 i geliģen ülkelerde faaliyeti bulunan Ģirketlerin hisse senetleri, Amerikan ve Global Depo Sertifikaları (ADR- GDR) ile geliģen ülke hisse senetlerine yatırım yapan Yatırım Fonlarından (borsa yatırım fonları dahil) oluģturulmuģtur. GeliĢen ülkeler içinde Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya da faaliyette bulunan Ģirketlere yatırım ana stratejiyi oluģturmaktadır. Fonun karģılaģtırma ölçütü %22 Hang Seng Endeksi + %22 MICEX Endeksi + %22 Bovespa Endeksi + %22 Sensex Endeksi + %2 MSCI EM (Morgan Stanley Emerging Market) Endeksi +%5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %4 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beģ bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endekstir. Fonun getiri hedefine ulaģabilmesi amacıyla, finansal açıdan güçlü, büyüme potansiyeli olan ve geliģen ülkelerde faaliyetleri olan Ģirketlerin hisse senetlerine, ADR ve GDR leri ile yatırım fonlarına yatırım yapılacaktır. Fon, geliģen ülkelerdeki Ģirketlerin büyüme oranlarından ve hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan maksimum Ģekilde faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne, geliģen ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan Ģirketleri yatırım için tercih edilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler,faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiģ opsiyon sözleģmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli iģlemler ve vadeli iģlemlere dayalı opsiyon sözleģmeleri dahil edilebilir. Fon öncelikli olarak yatırım yaptığı Ģirketlerin değer artıģından 3

4 faydalanmayı amaçla birlikte temettü verimi yüksek olan Ģirketler tercih nedeni olacaktır. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; % yabancı hisse senetleri ve Amerikan-Global Depo Sertifikaları (ADR-GDR), %0-20 yatırım fonları, %0-30 kamu borçlanma araçları, %0-30 yabancı özel veya kamu borçlanma araçları, %0-30 ters repo, %0-20 borsa para piyasası iģlemleri ve %0-20 vadeli mevduattır. Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası iģlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır. 2. Muhtemel Riskler Fon portföyü ağırlıklı olarak yabancı hisse senetleri ve Amerikan-Global Depo Sertifikalarına yatırım yapmaktadır. Fon kur, piyasa ve faiz riski taģımaktadır. GeliĢen ülkelerdeki faiz oranları ve hisse senedi piyasasındaki değiģimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon aynı zamanda sektör, firma ve de likidite riski taģımaktadır. 3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları VARLIK TÜRÜ En Az % En Çok % Yabancı Hisse Senetleri ve Amerikan-Global Depo Sertifikaları (ADR-GDR) Kamu Borçlanma Senetleri 0 30 Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 30 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 30 Ters Repo 0 30 Repo 0 10 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL) 0 20 Vadesiz Mevduat (TL) 0 20 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (Döviz) 0 20 Vadesiz Mevduat (Döviz) 0 20 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri/Yabancı Yatırım Fonu 0 20 Katılma Belgeleri/Yabancı Borsa Yatırım Fonu GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları/Fonları 0 20 Borsa Para Piyasası ĠĢlemleri 0 20 Varant 0 15 Ayrıca korunma ve/veya yatırım amaçlı olarak, maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aģmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde varant, opsiyon sözleģmeleri ve vadeli iģlem sözleģmeleri fon portföyüne dahil edebilir. Bunun dıģında yukarıdaki tabloda yer verilmeyen araçlar ve iģlemler fon portföyüne alınamaz. Fon bir sözleģme çerçevesinde ve Takasbank nezdinde olmak koģuluyla, herhangi bir anda fon varlıklarının %50 si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon varlıklarının %10 unu aģmamak 4

5 üzere ödünç alabilir ve bu oranla sınırlı olmak üzere açığa satıģ iģlemi yapabilir. Ödünç verme ve alma iģlemi en fazla doksan iģ günü süreyle yapılır. Fon portföyünden ödünç verme iģlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının en az %100 ü karģılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluģabilecek teminatın fon adına Takasbank ta bloke edilmesi Ģartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80 inin altına düģmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleģmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleģmenin fesh edilebileceğine iliģkin bir hükmün konulması mecburidir. Yukarıdaki tabloda yer verilmeyen sermaye piyasası araçları ve iģlemleri fon portföyüne alınamaz. 4. Fonun Harcamalarına ĠliĢkin Bilgiler 4.1. Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar Fon malvarlığından aģağıda belirtilenler dıģında harcama yapılamaz. a) Ġhraç için ödenen kanuni ücret, b) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri, c) Fon portföyünün yönetimi ile ilgili emeklilik Ģirketine ödenecek fon iģletim giderleri, d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, e) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, g) Alınan kredilerin faizi, h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, i) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri, j) Bağımsız denetim kuruluģlarına ödenen denetim ücreti, k) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar; Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz Fon ĠĢletim Ücretinin Hesaplanma Yöntemi ġirket, yönetim ve temsili ile Fon a tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karģılığı olarak her gün için fon net varlık değerinin yüzbindeyedi (yıllık %2,59) undan oluģan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde ġirket e ödenir. BÖLÜM C : EMEKLĠLĠK ġġrketġ ĠLE PORTFÖY YÖNETĠMĠ VE SAKLAMA HĠZMETĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER I. Emeklilik ġirketi ile Ġlgili Bilgiler : 5

6 Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak Ģekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. ye iliģkin bilgiler aģağıda verilmiģtir : a. DönüĢüm Ġzin Tarihi ve No : /3585 b. Faaliyet Ġzin Tarihi ve No : /42472 c. Merkez Adresi : ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat:16, Levent- Ġstanbul d. Telefon No : e. Faks No : f. E-Posta : g. Internet Adresi : II. Portföy Yönetim Hizmeti : Fon portföyünün yönetilmesi konusunda ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. nden portföy yönetim hizmeti alınır ve fon portföyü ġirket ile portföy yöneticisi arasında yapılan portföy yönetim sözleģmesi çerçevesinde yönetilir. Portföy yöneticisine iliģkin bilgiler aģağıda verilmiģtir : a. KuruluĢ Ġzin Tarihi ve No : / b. Faaliyet Yetki Belgesi Tarihi ve No : /pyĢ/py/12-7 c. Merkez Adresi : ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat: Levent- Ġstanbul d. Telefon No : e. Faks No : f. E-Posta : g. Internet Adresi : Fon portföyü Sermaye Piyasası Kanunu,ilgili Tebliğler ve fon içtüzüğü hükümlerine uygun olarak yönetilir. Portföy Yönetim SözleĢmesi ile ġirket, Emeklilik Fonu ile ilgili, aksini belirtmediği takdirde Portföy Yönetim ġirketi ne yurtiçi ve yurtdıģı borsalarda ve borsalar dıģında kıymetli madenlere dayalı olanlar ve türev ürünleri dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracı almaya ve satmaya bunlara iliģkin kupon, temettü ve anaparaları tahsil etmeye, sermaye arttırımına iliģkin hakları kullanmaya ve bu sözleģmede belirtilen diğer iģlemleri önceden teyit alınmasına gerek kalmaksızın yapmaya vekalet verdiğini kabul ve beyan eder. Portföy yönetim Ģirketi, herhangi bir Ģekilde kendisine çıkar sağlamak üzere Emeklilik Fonu nun portföyünde bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamaz ve Emeklilik Fonu hesabına verilecek emirlerde gerekli özen ve basireti gösterir. Fonun yönetimi için yabancı portföy yöneticilerinden hizmet alınmayacaktır. 6

7 Her ay sonunu izleyen ilk hafta içinde ġirket e ödenen fon iģletim gideri kesintisi; portföy yönetim sözleģmesine istinaden ġirket ile Portföy Yönetim ġirketi arasında paylaģılır. Bunun dıģında portföy yönetim Ģirketine herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Portföy Yöneticisi Adı/Soyadı Tevfik Eraslan Yedek Portföy Yöneticisi Adı / Soyadı Erkan Ünal Görevi Portföy Yönetim Bölümü Portföy Yönetim Bölümü Görevi Portföy Yönetim Bölümü Portföy Yönetim Bölümü Son 5 Yılda Yaptığı ĠĢler (Yıl-ġirket- Mevki) /ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ./Müdür 2008-/ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ./Gen. Müd. Yrd. Son 5 Yılda Yaptığı ĠĢler (Yıl-ġirket- Mevki) Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl) 15 Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl) /ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ./Kıdemli Portföy Yöneticisi /ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ./Müdür Yrd. III. Saklama Hizmeti : 1. Saklayıcı KuruluĢlar : Saklama hizmeti verecek saklayıcı kuruluģ Takasbank- ĠMKB TAKAS ve SAKLAMA BANKASI A.ġ. dir. Türkiye de Takasbank ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları fon adına Takasbank nezdinde saklanır. Takasbank ile ilgili irtibat bilgileri aģağıda verilmektedir. a. Merkez Adresi : ġiģli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: ġiģli-ġstanbul b. Telefon No : (pbx) c. Faks No : d. E-Posta : e. Internet Adresi : Saklama hizmeti verecek diğer saklayıcı kuruluģ Clearstream Banking Luxembourg tur. Yabancı menkul kıymetler Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. hesabının altında fon adına açılan hesapta saklanır. Clearstream Banking Luxembourg ile ilgili irtibat bilgileri aģağıda verilmektedir. a. Ünvanı : CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG b. Merkez Adresi : L-2967 LUXEMBOURG c. Telefon No : d. Faks No : e. E-Posta : f. Internet Adresi : 7

8 Saklama hizmeti verecek diğer saklayıcı kuruluģ Euroclear Bank SA/NV dir. Euroclear Bank SA/NV de yabancı saklama hesabı ihtiyaç halinde açılacaktır. Euroclear Bank SA/NV ile ilgili irtibat bilgileri aģağıda verilmektedir. a. Ünvanı : EUROCLEAR BANK SA/NV b. Merkez Adresi : 1 Boulevard du Roi Albert II B-1210 Brussels/BELGIUM c. Telefon No : +32 (0) d. Faks No : +32 (0) e. E-Posta : f. Internet Adresi : 2. Katılımcıların Saklama Hesaplarına ĠliĢkin Bilgiler Bireysel emeklilik sitemi katılımcıları Takasbank sesli yanıt sistemi olan ALOTAKAS( ) vasıtasıyla aģağıdaki bilgileri öğrenebilecekler veya faks yoluyla ekstre alabileceklerdir; Fon Tanımları Fon Pay Adetleri Fon Birim Fiyatları Toplam Portföy Değerleri Emeklilik Ģirketi tarafından hesap açılıģında katılımcılara ALOTAKAS eriģim Ģifresi verilecektir. Ayrıca bu bilgilere hem ġirket in hem de Takasbank ın internet siteleri aracılığıyla da eriģilebilecektir. BÖLÜM D : FONUN ORGANĠZASYON YAPISI HAKKINDA BĠLGĠLER: I. Fon Kurulu Üyeleri Fon Kurulu Üyeleri Adı Soyadı O. Haluk Solak Görevi Son 5 Yılda Yaptığı ĠĢler (Yıl-ġirket-Mevki) Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl) Fon Kurulu BaĢkanı /T. ĠĢ Bankası A.ġ./Mali ĠĢlemler Müdürü 2006-/Anadolu Hayat Emeklilik 25 A.ġ/Genel Müdür Yardımcısı Mine Fon Kurulu Üyesi 2005-/Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ/Fon Kumcuoğlu Yönetimi Müdürlüğü-Müdür Yrd /Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ/Fon 14 Yönetimi Müdürlüğü-Müdür Tuna Uğun Fon Kurulu Üyesi /Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ/Bireysel Emeklilik Müdürlüğü-Müdür Yrd /Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ/Pazarlama Müdürlüğü-Müdür N. Cem Özcan Fon Kurulu Üyesi /Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ/Muhasebe Müdürlüğü-Müdür Yrd. 14 8

9 2008-/Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ/Muhasebe Müdürlüğü-Müdür 1.FON KURULU ÜYELERĠNĠN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI: Fon Kurulu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca aģağıda belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyet gösterir: a) Fon faaliyetlerinin, Ģirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir Ģekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi, b) Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir Ģekilde tutulması, c) Fon adına yapılacak sözleģmelerin ilgili mevzuata uygun Ģekilde hazırlanması, d) Fon portföyünün mevzuata uygun Ģekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru Ģekilde hesaplanması, e) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması, f) Fon performansının takip edilmesi, g) Mevzuat gereği ya da Ģirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahname değiģikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması, h) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun Ģekilde hazırlanması, i) Günlük,aylık ve üç aylık raporların hazırlanması, j) Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması, k) Ġç kontrol sisteminin oluģturulması, l) ġirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 2.SEÇĠLME ESASLARI: Kanun,yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen nitelikleri taģıyan bireyler arasından ġirket in Yönetim Kurulu kararı ile seçilir. 3.TOPLANTI VE KARAR ALMA USULLERĠ: Kurul asgari salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukta karar alınır. 4.TOPLANTI SIKLIKLARI: Toplantılar iki haftada bir kez,haftanın ikinci iģ günlerinde yapılır. 5.OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR ĠLE ĠLGĠLĠ KARAR ALMA ESASLARI: SavaĢ, doğal afetler, ekonomik kriz, iletiģim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, Ģirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur. 9

10 Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleģme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve MüsteĢarlığa bildirilmek koģuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karģılanabilir. II. Fon Denetçileri Fon Denetçileri Adı /Soyadı Son 5 Yılda Yaptığı ĠĢler (Yıl-ġirket-Mevki) Alper EĢsizoğlu /Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ.-Muhasebe Müdürlüğü/ II. Müdür Vekili 2008-/Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ./Muhasebe Müdürlüğü/Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl) 10 M. Tolga Oskay /Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ./Aktüerya ve Risk Yönetimi Müdürlüğü/II. Müdür Vekili 2008-/Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ./Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Müdürlüğü/Müdür Yardımcısı 10 III. Fon ile Ġlgili Operasyonel ĠĢlemlerle Görevli Yetkili ve Uzmanlar Fon ile Ġlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Adı/Soyadı Erdeniz Özgen Aydın Çelikdelen Adem ġimģek Dilan Altıay Murat Özel Görevi T.ĠĢ Bankası A.ġ.- Sermaye Piyasaları Bölümü-Mdr Yrd. T.ĠĢ Bankası A.ġ.- Sermaye Piyasaları Bölümü-II.Müdür T.ĠĢ Bankası A.ġ.- Sermaye Piyasaları Bölümü-Servis Yetkilisi T.ĠĢ Bankası A.ġ.- Sermaye Piyasaları Bölümü-Servis Yetkilisi Yrd. Son 5 Yılda Yaptığı ĠĢler (Yıl-ġirket- Mevki) Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl) 2005-/T. ĠĢ Bankası A.ġ./SPB-Müdür Yardımcısı /T. ĠĢ Bankası A.ġ./SPB-Servis Yetkilisi 2007-/T. ĠĢ Bankası A.ġ./ SPB-II. Müdür /T. ĠĢ Bankası A.ġ./Ser. Yet. Yrd /T. ĠĢ Bankası A.ġ./SPB-Servis Yetkilisi /T. ĠĢ Bankası A.ġ./SPB-Memur 2008-/T. ĠĢ Bankası A.ġ./SPB-Ser. Yet. Yrd. 7 T.ĠĢ Bankası A.ġ.- Sermaye Piyasaları Bölümü-Memur 2006-/ T. ĠĢ Bankası A.ġ./SPB-Memur 3 IV. Görev Tanımlarına ĠliĢkin Bilgiler Görev Müdür Yardımcısı / II. Müdür Görev Tanımı Emeklilik Yatırım Fonları Operasyon kapsamındaki iģlerin hızlı ve doğru bir biçimde sonuçlanmasını sağlamak, kontrol etmek ve onaylamak. 10

11 Servis / Memur Yetkilisi Emeklilik Yatırım Fonları Projesi kapsamındaki görevleri yerine getirmek ve üstlerinin onayına sunmak. Servis içi operasyonel iģlemlerin hazırlanmasını sağlamak ve onaylamak. V. Fonun Organizasyonunda Yer Alan KiĢiler ile Fon ile Ġlgili KiĢi ve KuruluĢlar Arasındaki ĠliĢkiler Fon personeli, fon kurulu üyeleri ve fon denetçisi ile ġirket ya da portföy yönetim Ģirketinin ve bunların yöneticileri ile çalıģanları arasında istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir iliģki bulunmamakta olup, eģ dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımlık bulunmamaktadır. BÖLÜM E : FĠNANSAL BĠLGĠLER I. Fon Portföyünün OluĢumu ve Dağılımı Fon portföyünün oluģturulmasına 29/07/2010 tarihinde baģlanmıģ olup 29/07/2010 tarihinde avansın tamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluģumu tamamlanmıģtır. 28/09/2010 itibariyle portföy yapısı aģağıda verilmiģtir. VARLIK TÜRÜ 28/09/2010 TUTARI (TL) % 1.Hisse Senetleri , ,39 2.Kamu Kesimi Borçlanma Araçları ,00 9,86 3.Repolar ,96.- 7,75 PORTFÖY DEĞERĠ ,40.- NET VARLIK DEĞERĠ TABLOSU 28/09/2010 TUTARI (TL) 1.Fon Portföy Değeri ,40.- Hazır Değerler (+) 9.846,75.- Alacaklar (+) 196,91.- -T1.- Borçlar (-) 2.775, Net Varlık Değeri ,12.- DolaĢımdaki Pay Sayısı 0 3.Birim Pay Değeri 0, HĠSSE SENETLERĠ 28/09/2010 ġġrket ÜNVANI Nominal Değer Rayiç Değer (TL) (TL) 1- Brasil , Cnooc LTD , Centrais Elec Bras , China Life Insurance , China Mobile , China Petrolium ,

12 7- China Unicom , Cia Siderurgica , Gazprom OAO , Gerdau SA , HSBC Holdings PLC , Icıcı Bank , Infyosys Technoligies , Itau Unibanco Holding ,79.- SA 15- MMC Norilsk Nickel , VTB Bank , Novolipet , Lukoil OAO , POLYUS Gold , Rosneft Oil CO , Petro China Co Ltd , Petroleo Brasileiro , Reliance Industries , Severstal OAO , State Bank Of India , Sterlite Ind , Tata Motors , Tata , Tele Norte Leste , Vale SA , Wipra , Larsen & Toubro LTD , Mahindra & Mahindra ,18.- BORÇ.SNT. 28/09/2010 KIYMET TÜRÜ Nominal Değer Vade Tanımı Rayiç Değer (TL) (TL) Hazine Bonosu ,00.- Ters Repo ,96.- II. Fon Bilanço ve Gelir Tablosu Hakkında Bilgiler ile Bağımsız Denetim ġirketi BAĞIMSIZ DENETĠM ġġrketġ HAKKINDA BĠLGĠLER a. Unvanı : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. b. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Yapıkredi Plaza C Blok Kat: , Levent/Ġstanbul c. Telefon No : d. Faks No : e. E-Posta : f. Internet Adresi : 12

13 BÖLÜM F : FON PAYLARININ DEĞERĠNĠN TESPĠTĠ Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi Ģartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaģımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Pay sayısının hesaplanmasında küsurat iģlemlerinin sözkonusu olması halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır. Değerleme her iģgünü itibariyle yapılır. Fon Portföy Değeri, portföydeki varlıkların değerlerinin toplamıdır. Portföydeki varlıkların değeri aģağıdaki esaslara göre tespit edilir: 1. Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satıģ kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. 2. Borsada iģlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluģan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. Ġki seans uygulayan borsalarda değerleme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır. 3. ĠMKB küçük iģlemler pazarında oluģan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz. 4. Borsada iģlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son iģlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son iģlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit giriģlerini nakit çıkıģlarına eģitleyen iskonto oranı ) ile değerlenir. 5. Yukarıdaki Ģekilde değeri belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise son iģ günündeki portföy değerine, sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileģik faiz esasına göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. 6. Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler değerleme günü itibariyle oluģan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C.Merkez Bankası döviz satıģ kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. 7. Yatırım fonu katılma belgeleri, değerleme günü itibariyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir. 8. Portföydeki vadeli mevduat, bileģik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. 9. Yabancı para birimine dayalı borçlanma araçları, Fon Kurulu nun tarih, 1 sayılı kararına istinaden; kote oldukları borsalarda ve/veya tezgahüstü piyasalarda iģlem gördükleri gün itibarıyla Bloomberg bilgi dağıtım ekranında saat itibarıyla en son gerçekleģmiģ iģlem 13

14 fiyatının ilgili yabancı paranın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satıģ kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. 10. Fon toplam değeri, Fon portföy değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve bu içtüzükte belirtilen Ģekilde ayrılmıģ bulunan borçların düģülmesi suretiyle bulunur. 11.Fon un devamı süresince alınan bedelsiz hisse senetleri, temettü, faiz ve kar payları v.b. alındıkları gün Fon un toplam değerine dahil edilir. 12. Bir payın değeri, Fon toplam değerinin tedavüldeki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ġhraç edilen payların tümü satılıncaya kadar, her payın değeri, fon toplam değerinin toplam pay sayısına bölünmesi ile bulunur. Bu dönem içinde geri satın alma yoluyla Fon a geri dönmüģ paylardan halen Fon bünyesinde bulunanların sayısı toplam pay sayısından düģülür. Pay satıģ ve geri alıģ fiyatı, belgedeki pay sayısı ile pay değerinin çarpımı suretiyle bulunan tutardır. 13.Fon un bu maddeye göre her iģ günü sonu itibariyle hesaplanan pay değeri; alım-satım yerlerinde ve internet ile sesli yanıt sistemi aracılığıyla duyurulur. 14.Katkı payının ġirket hesaplarına intikal ettiği gün nemalandırma yapılmaz. Ġntikal tarihini takip eden ilk iģ günü itibariyle fon alım talimatı oluģturulur ve fon payları alım iģlemi, talimatı takip eden ilk iģgünü itibariyle gerçekleģtirilir. Katılımcının, fon kompozisyonu değiģikliği, plan değiģikliği ve fondan herhangi bir nedenle ayrılma talebinde bulunması halinde; yazılı talebin ġirket'e intikalini takip eden ilk iģgünü itibariyle fon satım talimatı oluģturulur ve talimatı takip eden üçüncü iģgünü itibariyle fon satıģ iģlemi gerçekleģtirilerek fonların satıģı karģılığı oluģan tutar, katılımcı Bireysel Emeklilik Hesabına alacak kaydedilir. BÖLÜM G : FONUN VERGĠLENDĠRĠLMESĠ Katkı Paylarının Vergilendirilmesi Bireysel emeklilik sisteminde katkı payları ücretlilerde yıllık ücretin, serbest meslek mensuplarında ise yıllık gelirin %10 unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aģmamak üzere gelir vergisi matrahından indirilebilecektir. Bakanlar Kurulu %10 olarak belirlenen oranı %20 ye, asgari ücretin yıllık tutarını ise 2 katına kadar artırmaya yetkilidir. ĠĢverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ilk paragrafta belirtilen %10 luk sınırı aģmamak üzere doğrudan gider olarak yazılabilecektir. Fonun Vergilendirilmesi Emeklilik yatırım fonlarının portföy iģletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Fondan Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi 14

15 Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %25 i gelir vergisinden ve her türlü stopajdan müstesna olacaktır. Emekliliğe hak kazandıktan sonra alınan ve % 25 i her türlü vergiden muaf olan emeklilik aylığı veya toplu paralar menkul sermaye iradı olarak kabul edilecek ve beyan yerine stopaj ile vergilendirilecektir. Sigorta ve emeklilik Ģirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluģları dahil her türlü iģlemlerinde düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna tutulacaktır. Tüzel kiģiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta Ģirketleri tarafından; a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler %15 b) On yıl süreyle katkı payı ödemiģ olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diger sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler %10, c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler % 5, oranında stopaja tabi olacaktır. BÖLÜM H : KATILIMCILARIN HAKLARI: Fon'da oluģan kar, fon paylarının fon içtüzüğünde ve bu izahnamede belirtilen esaslara ve Kurul düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılımcılar seçtikleri bir fondan ayrılırken paylarını fona iade etmiģ ve fon paylarını ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluģan kardan paylarını almıģ olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı sözkonusu değildir. BÖLÜM Ġ : KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI Kurulca onaylanmıģ fon içtüzüğü, izahname ve tanıtım formu ile üç aylık ve yıllık raporlar, ġirket Genel Müdürlüğü nde, Bölge ve Ģubelerinde, acentelerinde ve internet sayfasında güncellenmiģ olarak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurulur ve katılımcıların talep etmesi halinde kendilerine verilir. Ticaret Siciline tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan olunan içtüzük ve izahname değiģikliklerinden katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektiren hususlar ayrıca Türkiye çapında yayım yapan iki gazetenin Türkiye baskısında ilan ettirilir. Yeni hususların yürürlüğe giriģ tarihi on iģ gününden az olmamak üzere ilanlarda belirtilir. Ġlanlara iliģkin gazeteler yayımını takip eden altı iģ günü içerisinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülmesi halinde fonun 15

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi: 14.11.2011 Kayıt Belge No: EFY 151/1003 Kayıt Nedeni: İlk kayda alma AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 31/10/2008 Kayıt Belge No : EYF.116/1109

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 31/10/2008 Kayıt Belge No : EYF.116/1109 Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 31/10/2008 Kayıt Belge No : EYF.116/1109 Kayıt Nedeni : Đlk kayda alma ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03/10/2003 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.26.1/1159 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMELİKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMELİKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 31/10/2008 Kayıt Belge No : EYF.118/1109 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 02.08.2013 Kayıt Belge No : EYF.219/720 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 17.10.2003 Kayıt Belge No : EYF.41-1/1237 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 18/09/2006 Kayıt Belge No : E.Y.F.102-1/1135 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ İzahname Kayıt Tarihi : 03/10/2003 İzahname Kayıt No : EYF.28-1/1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 27/02/2004 Kayıt Belge No : EYF.74-1/102 Kayıt Nedeni : İlk Kayda Alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 13.12.2013 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.233/1325 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.07.2014 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.241/629 Kayıt Nedeni : KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.07.2014 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.239/629 Kayıt Nedeni : KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.07.2014 Kayda Alma Belgesi Kayıt No Kayıt Nedeni : EYF.240/629 : İlk kayda alma KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU (AHE BRIC PLUS FON) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU (AHE BRIC PLUS FON) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU (AHE BRIC PLUS FON) TANITIM FORMU ÖNEMLĠ BĠLGĠ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĠLGĠLER, SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.07.2014 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.238/629 Kayıt Nedeni : KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

ECZACIBAġI MENKUL DEĞERLER A.ġ. A TĠPĠ HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) ĠÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAġI MENKUL DEĞERLER A.ġ. A TĠPĠ HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) ĠÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAġI MENKUL DEĞERLER A.ġ. A TĠPĠ HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 EczacıbaĢı menkul Değerler A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN DEĞER FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN DEĞER FONU ĠÇTÜZÜĞÜ T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ A TĠPĠ DEĞĠġKEN DEĞER FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1. T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUġ AMACI T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 3794 sıyılı kanunla değiģik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine

Detaylı

İzahname Kayıt Tarihi : 10.11.2003 İzahname Kayıt No : EYF.54 1/1322 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BÖLÜM A: GENEL ESASLAR I. İzahnamenin

Detaylı

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 400,000 PAY 3.TERTĠP B TĠPĠ TAHVĠL VE BONO FONU KATILMA BELGELERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAMEDĠR

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 400,000 PAY 3.TERTĠP B TĠPĠ TAHVĠL VE BONO FONU KATILMA BELGELERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAMEDĠR *BU ĠZAHNAME KATILMA BELGELERĠNĠN SATIġININ YAPILDIĞI YERLERDE FON ĠÇTÜZÜĞÜ VE HER AY ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN, FONA ĠLĠġKĠN MALĠ BĠLGĠLERĠN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BĠRLĠKTE TASARRUF SAHĠPLERĠNĠN ĠNCELEMESĠNE

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALANBİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03.10.2003 TARİH VE

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1 T.C Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : HSBC BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Demirbank T.A.ġ. tarafından Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı nın 27/09/1991 tarih ve BAK-III-I 5400-2/25-42334 sayılı

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Bank A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı