GÜZELYURT MAL MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZELYURT MAL MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜZELYURT MAL MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESĐ 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat Đşlemleri 3 Teminat Alınması 1-Konusuna göre ; a-đlgili idarenin yazısı b-mahkeme kararı c-đdari para cezası karar tutanağı d-ecrimisil Đhbarnamesi e-đlgilinin Beyanı 1-Tahsilinde; Mahkeme Kararı 2-Đadesinde a- Mahkeme Kararı b-alındı Aslı c-hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 1-Đhaleyi yapan kurumun yazısı 2-Teminat olarak kabul edilecek değerler ( EN GEÇ) 10 DAKĐKA 10 DAKĐKA 10 DAKĐKA 4 Kesin Teminat Đadesi 1-Đhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı 2-Alındı Belgesi 3-SGK ilişiksizlik belgesi 4-Đhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığaına dair belge 5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 30 DAKĐKA 5 Geçici Teminat iadesi 1-Đhaleyi yapan kurumun iadeye lişkin yazısı 2-Alındı Belgesi 3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 30 DAKĐKA 6 Bütçe Gelirlerinden Red ve Đadeler 1-Alındı Belgesi 2-Đlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı 3-Đlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 1 SAAT 7 Mahsup belgesi niteliğinde Muhasebe işlem fişi verilmesi 8 Emanet Đade Đşlemleri 9 Kaybedilen alındı belgeleri için Tasdikli suret verilmesi Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe 1-Đlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasının içeren dilekçe 2-Alındı belgesi ( düzenlenmiş olması halinde ) 3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı 4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 1-2-Gerekli Hallerde gazete ilanı 10 DAKĐKA 30 DAKĐKA 30 DAKĐKA 10 Vize pulu satışı 1-Yetki Seyahat acentasının talep yazısı (talepname) 20 DAKĐKA 11 Gümrük Kanunu Uyarınca Alınan Nakit Teminat ve Gümrük Vergisi Đadeleri 1-Gümrük idaresince düzenlenen iadeye ilişkin düzeltme ve iade belgesi 2-Alındı belgesi aslı (Alındı belgesinin aslı kaybedilmişse, alındı aslının Kaybedildiğine ilişkin dilekçe ve gerekli hallerde gazete ilanı) 1 SAAT

2 3-Vekil ise noter tastiklivekaletname 4-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi 5-Bankadan yapılacak ödemelerde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe GÜZELYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ (MĐLLĐ EMLAK SERVĐSĐ) KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESĐ 1 Kamu Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisi, Đrtifak Hakkı veya Kullanma Đzni Đşlemleri 1-3 Eylül 2009 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Hazineye ait taşınmazların yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esasların ekinde bulunan Ek-1 Talep formu (Gerçek ve Tüzel Kişi), 2- Yatırım Teşvik Belgesi (Gerçek ve Tüzel Kişi), 3- Yatırım Bilgi Formu (Gerçek ve Tüzel Kişi), 4- Organize sanayi bölgesinde boş parsel bulunmadığına ve yatırımın bu alanlarda yapılamayacağına ilişkin belge (Gerçek ve Tüzel Kişi), 5- Endüstri bölgesinde boş parsel bulunmadığına ve yatırımın bu alanlarda yapılamayacağına ilişkin belge, 6- Başvuru Ücretinin Yatırıldığına Đlişkin Makbuz (Gerçek ve Tüzel Kişi), 7- Avan Proje (Gerçek ve Tüzel Kişi), 8- Oda Sicil Kayıt Örneği (Gerçek ve Tüzel Kişi), 9- Vergi Borcu Bulunmadığına Đlişkin Belge (Gerçek ve Tüzel Kişi), 10- Đşletme Hesabı Özeti (Gerçek ve Tüzel Kişi), 11- Đşletmenin Son Üç Yıllık Bilançosu (Gerçek ve Tüzel Kişi), 12- Son Üç Yıllık Mali Tablolar (Gerçek ve Tüzel Kişi), 13- Halka Açık A.Ş.'lerde, Halka Açılma Oranını Gösteren Belge (Tüzel Kişi), 14- Şirket Ana Sözleşmesi (Tüzel Kişi), 15- Kanuni Temsilcilerin Đmza Sirküleri ve Adresleri (Tüzel Kişi), 16- Fizibilite Raporu ve Finans Tablosu (Gerçek ve Tüzel Kişi), 2 Belediyeler ve Đl Özel Đdarelerine terk işlemi 1- Terki istenen taşınmaz malın terk edilecek kısmı üzerinde muhdesat (bina, tesis, ağaç vb.) bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise cinsi, kime ait olduğu, etrafının duvarla çevrili olup olmadığı vb. fiilî durumları konusunda bilgiler içeren belirtme tutanağı, 2- Terke konu taşınmaz mal ile ilgili olarak;yöresi, ada, parsel numarası, yüzölçümü, niteliği, hangi kamu hizmeti veya hizmetlerine ne kadarlık kısmının ayrıldığını ve metrekare olarak ayrı ayrı miktarlarını, Üzerinde bina bulunduğu saptanan taşınmaz mallar için, arsası hariç yalnız binanın halihazır durumuna göre mahallî maliye kuruluşumuzca tespit ve takdîr edilerek iletilecek bedelin peşin ödeneceği, varsa yıkılacak duvarın yeni sınır üzerinde bayındırlık ve iskân müdürlüğünce belirlenecek şekilde belediye veya il özel idaresince yaptırılacağını,belirtilir belediye encümeni veya il idare kurulu karar örneği, 3- Terke konu taşınmazın terk edilecek kısmına ilişkin olarak vergi değerleri ile günün koşullarına göre tespit edilen bedellerin bilirkişiye başvurulmadan doğrudan idarece alınacak komisyon kararı, 4- Taşınmaz malın çevre parsellerini de gösteren onaylı imar planının, üzerinde kadastro sınırları ile terke konu kısımlarının renkli kalemle işaretlenmiş bir örneği, 5- Herhangi bir kamu kurumu ya da kuruluşuna tahsisli olup olmadığı, tahsisli ise tahsis yazımızın bir örneği, 6- Taşınmaz malın en son durumunu belirtir şekilde şerhler ile beyanları da içine alan tapu kayıt örneği, 7- Kıyıda; yeşil alan, park ve çocuk bahçesi olarak kullanılmak amacıyla doldurma ve kurutma yoluyla kazanılmış arazi ise, buna ilişkin uygulama imar planı kararının bir örneği. 1 ay

3 3 Genel ve Özel satış işlemleri 1- T.C.Kimlik Numarası Bildirmeleri 2- Yasal Yerleşim yeri beyan etmesi 4 Menkul satış işlemi 1- T.C.Kimlik Numarası Bildirmeleri 2- Yasal Yerleşim yeri beyan etmesi 6 ay 5 Genel ve Özel satış işlemleri 1- Nüfus Kayıt Örneği (T.C. Kimlik No Đçeren) 2- Đkametgah Belgesi, 6 Rayiç bedel üzerinden doğrudan satış işlemleri 1- T.C.Kimlik Numarası Bildirmeleri 2- Yasal Yerleşim yeri beyan etmesi

4 7 Tahsis işlemi Đlgili Kurumun tahsis talep yazısı 6 ay Genel veya Özel (Taşınmaz) Satış Đşlemleri 1- T.C.Kimlik Numarası Bildirmeleri 2- Yasal Yerleşim yeri beyan etmesi 8 Taşınır satış işlemi Devir talep yazısı 1-2 ay 9 Kiralama işlemi A) Talep Aşamasında Đstenen:1- Talep Yazısı2- Tapu kayıt örneği ve tescile esas plan örneği.3- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden ise, ebatları gösterilmiş ölçekli krokisi.4- Đmar Planı Đçinde ise, belediyesince onaylı imar durum belgesi veya üzerinde kadastro yahut imar parseli işaretlenerek yeri belirlenmiş ve varsa kıyı kenar çizgisi işlenmiş onaylı imar planı örneği.b) Đhale Aşamasında Đstenen:a) Gerçek Kişilerde;1- T.C.Kimlik Numarası Bildirmeleri2- Yasal Yerleşim yeri beyan etmesi1- Yetki Belgesi, 6 ay 10 Bağış Đşlemi Vatandaş tarafından Hazineye taşınmaz bağışı yapılmak istenmesi halinde; 1- Talep si (Şartlı veya Şartsız olduğu belirtilecektir.) 2- Gerçek kişilerin bağış yapabilmesi için medenî haklarını kullanma ehliyetine sahip (tam ehliyetli) olması, tüzel kişilerin ise yetkili organlarının bağış hakkında karar alması gerekmektedir. 1 ay 11 Trampa (Takas) Đşlemi 1-Trampa teklifini ve bu teklif ile ilgili taahhütleri içeren ve malikler veya vekillerince verilecek dilekçe 2-Taşınmazın tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikası 3-Tatbiki imar planı içinde ise tasdikli plan örneği 4-Bina ise yapı kullanma izin belgesinin tasdikli örneği 6 ay

5 SIR A NO 1 2 ADI Sakatlık Đndirimi Uygulaması Alo Maliye 189 Đhbar, Şikâyet Ve Danışma Hattı Hizmeti GÜZELYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ GELĐR SERVĐSĐ HĐZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe yazarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Özürlü hizmet erbabı için; a) Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için; a) Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge. Özürlü serbest meslek erbabı için; a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge, b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için; a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge, b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge. Sakatlık indiriminden yararlanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler için; a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge, b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. Đhbar ve Şikâyetler Aşağıdaki Şekillerde Yapılabilmektedir. 1) 189 Alo Maliye Hattı arınarak anında şikâyette bulunmak suretiyle, 2) 189 Alo Maliye Servisimize (Amasya Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü) bizzat müracaat etmek suretiyle, 3) 3071 sayılı Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında dilekçe verilmesi (gönderilmesi) suretiyle, (Ancak verilen dilekçelerin değerlendirilebilmesi için, dilekçelerde dilekçe sahibini adı soyadı ile iş veya ikametgah adresinin bulunması ve verilen bilgilerin doğru olması gerekmektedir.) TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) 1 Ay 15 Gün 3 Özelge (Mükteza) Verilmesi Gerçek ve ya Tüzel kişi mükelleflerce bir dilekçe ile başvurarak V.U.Kanununun 413. maddesine istinaden bilgi talep edebilirler. 15 Gün 4 5 Mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin iadelerin borçlarına mahsup edilmesi işlemleri Mükellefiyeti olmayanlara talepleri üzerine mükellef olmadıklarına dair yazı verilmesi Mahsup talebine ait dilekçe 3 gün 5 Dakika 6 Đşe Başlama işlemleri Đşe Başlama bildirimi noter onaylı imza sirküsü 45 Dakika

6 onaylı nüfus cüzdan sureti ikametgah ilmuhaberi nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ait fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği,tüzel kişilerde ticaret sicil memurluğuna müracatına ait belgenin bir örneği, şirketin ortaklarının noter onaylı nüfus cüzdanı suretleri ve ikametgah ilmuhaberi. 7 Đşi terk işlemleri Đşi bırakma bildirimi veya dilekçe 45 Dakika 8 Nakil işlemleri Đşi bırakma bildirimi veya dilekçe 45 Dakika 9 Vergi Đlaveleri 15 Dakika 10 Vergi Terkleri 15 Dakika 11 Borcu yoktur talep yazıları işlemleri 5 Dakika m tecil taleplerine ilişkin tecil işlemleri Tecil ve taksitlendirme talep formu / /Teminat evrakı 30 Dakika 13 Vergi levhası tasdik işlemleri hiz.,yoklama, vergi levhası 10 Dakika 14 ÖKC izin yazısı talebi Yoklama, karar, dilekçe 15 Dakika 15 ÖKC levhasıtastik işlemleri Đşlm Yön mad. Đlk fiş alış fatura, ruhsat fotokopisi 10 Dakika 16 ĐB form işlemleri Đşl Yön 140. mad 10 Dakika Mükellef talebi üzerine adına kesilen stopaj kesinti teyidi işlemleri E-Beyanname olarak verilmesine gerek olmayan beyannamelerin kabulü işlemleri GVK 'nun 252 Seri nolu genel teb. VUK 257.md 2 gün 10 dk 19 Đade işlemleri Banka hesap numarasını gösteren iade dilekçesi 2 gün 20 Mahsup işlemleri 252 seri nolu GV ve GT ekindeki mahsup dilekçesi 1 Ay 21 Faaliyetine son verme talebine ilişkin belge iptali işlemi Kullanılmamış ve en son kullanılmış belgelerin ibrazı ile dosyasında bulunan matbaada bastırdığı, notere tasdik ettirdiği belgelere ait bilgi formu ve 347 nolu VUK, GT gereğince internetten girişi yapılan belgelerin kontrolü yapılır belge kaybı var ise ilan ettirilmesi sağlanır. 30 dk Yapılan tarhiyatlara ilişkin VUK'nun 376 md.talep işlemleri Bilanço gelir tablosu işletme hesabı özeti tasdik işlemleri Kurum gelir vergisi vb.iade taleplerinin yapılması işlemleri Mükelleflerin talepleri üzerine sözleşmeden doğan DV beyanlarını tahakkuka bağlayarak ödenmelerinin sağlanması işlemleri Mükelleflerin talepleri üzerine emniyet müdürlüğüne verilmek üzere cirolarını gösteren bilgilendirme yazıları 252 seri nolugv,gt ekindeki mahsup dilekçesi ve kesinti listesi Damga vergisi beyannamesi,sözleşme 5 Dakika 20 Dakika 1 ay mahsuplarda 3 ay 5 Dakika 20 Dakika

7 27 28 Mükelleflerin talepleri üzerine ÖKC ruhsatını kaybedenlerin yeni ruhsat çıkarmaları için verilen yazı Mükelleflerin talebleri üzerine ÖKC levhalarını kaybedenlerin yeni levha çıkarmaları işlemleri,ruhsatın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı,levhanınkaybolduğuna ilişkin gazete ilanı 20 Dakika 10 Dakika 29 Mükelleflerin talepleri üzerine vergi levhasını kaybedenlere yeni vergi levhası verilmesi,levhanın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı 10 Dakika Emsal bedel başvurularının ilgili vergi dairesi aracılığı ile takdirlerinin yaptırılması Yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma Yurtdışında vefat eden veya Türkiye de ikametgahı belli olmayan murislere ilişkin olarak mirasçıları tarafından Gelir Đdaresi Başkanlığı'na verilen veraset ve intikal vergisi beyannameleri ile Ölüm Mirasçı Bildirimlerinin vergiyi tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yerine getirmek üzere yetkili vergi dairesine ve malmüdürlüklerine gönderilmesi Mükellefin dilekçesi ve ilgili mala ait dökümanlar Uzlaşma talep dilekçesi 1)Veraset ve Đntikal Vergisi Beyannamesi 2)Emlak Vergisi Bildirimi 3)Tapu Fotokopisi 4)Veraset Đlamı 5)Bankadan veya vb. kuruluş yazısı 6)Ölen kişiye ilişkin olarak Muhtarlıktan alınacak Đkamet Tezkeresi /Vergi Daireleri Đşlem Yönergesi 174/4-5.maddeleri 1 Ay 45 Dakika 33 Malmüdürlüğümüz mükelleflerine ilimiz dışında belge basımına izin verme 3 gün 34 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi 60 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirlenen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. ĐLK MÜRACAAT YERĐ ĐKĐNCĐ MÜRACAAT YERĐ ADI VE SOYADI Süleyman ARAL ADI VE SOYADI Mustafa DURUK UNVANI Malmüdürü V. UNVANI Kaymakam ADRESĐ Yeni Mah. Hükümet Konağı ADRESĐ Güzelyurt kaymakamlığı TELEFON / FAKS ] Tlf : / Faks: TELEFON / FAKS Tlf: / Faks:

8

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1- Ödeme Emri Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Banka Listesi 3- Kesintiler

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 ADI KPSS Sonucuna göre (B) grubu kadrolara atama 2 Yeniden atama için izin talebi 3 4 5 6 Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HONAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Konusuna Göre; a) İlgili

Detaylı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı AKYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna göre; a) İlgili idarenin yazısı

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BİRİMİ: SIRA NO ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI 1 MÜKELLEFİYET TESİSİ (TÜZEL KİŞİ) 2 MÜKELLEFİYET

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Nüfus cüzdanının aslının gerekli

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 idarelerinin yapacakları ihalelere katılmak için ödeyecekleri ihale doküman bedelinin tahsil idarelerinin yapacakları

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Vergi İnceleme İş Emirlerinin Vergi Denetmenleri Bürosuna Gönderilmesi 2 İnceleme Raplarının Gönderilmesi Vergi incelemesine tabi tutulacak mükellefler ile

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ )

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi 2.Rapor 3.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4.Ticaret sicili gazetesi 5.İmza sirküleri

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlamak, davetiye, program, toplantı, randevu, telefonla gelen müracaat ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Maluliyet Tespiti Kararlarına ĠliĢkin

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 3071

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET STANDARTLARI

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET STANDARTLARI VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 HİZMETİN ADI Mülhak Vakıflarda Yönetici Atamasının Yapılmasına Mülhak Vakıflarda Yönetici Yardımcısının Tayin Edilmesine Yönelik Yeni

Detaylı