Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU"

Transkript

1 ' T0RKiYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve EGiTiM VAKFI Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU Vakftm1z, Devlet Universitesi biinyesinde yer alan faklilte, enstitii, yuksekokul, konservatuar veya meslek yliksekokulunda On lisans, Jisans veya lisansusti.i ogrenimi goren, TUrkiye Cumhuriyeti vatanda;;1, Ataturk ilke ve devrimlerine bagh, milli duygulara sahip, saglam karakterli, gtivenilir, b~anh, % 40 ve Uzeri derecede engelli ogrencilere, y6netme!ikle belirlenen adayhk ve seyilme ~artlanm yerine getinneleri halinde burs yard1m1 yapmaktad1r. Bursiyerlerin belirlenmesi ve seyiminde, ailenin ekonomik durumu, karde;; ve okuyan karde!? say1si, banmlan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile ogrenim gl:\rtilen okul veya S1mf, giri~ puam, okulun giri~ taban-tavan puam, ogrenim silresince alman dersler, notlar ve gene! not orta\amas1 i!e karne gibi ba~an durumunu be!irleyici unsur!ar etkendir. Burslar her y1lm Ekim ap ile bir sonraki y1hn Haziran ay1 (dahil) arasmda g~en 9 ayhk ogretim snresince Odenmekte, diger aylarda Odeme yap1lmamaktadu. TESYEV'in gerekli mali kaynaga sahip olmas1 ve aynca bursiyerin ba~ans1zhgl veya maddi durumlmda duzelme g1bi burs Odemesine mani bir durumunun ortaya ~1kmamas1 halinde, kay1lh olunan ogretim kurumunun ogretim programjm kapsayan sure tamamlanmcaya kadar burs yardtmlmtz devam etmektedir. TESYEV bursu kar~1hks1zdir. Ancak, gen;eklerin saklanmas1, yalan beyan veya benzeri neden\crle, ihtiyac1 olan ba~ka birinin burs almasma mani olarak, haks1z gelir elde eden! ere yap1lan burs Odemeleri yasal faiziyle birlikte geri almmaktad1r. Bu nedenle burs Odemesine ba~lanmadan Once, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasmm kurallanm ve mlieyyidelerini kabul ettigine dair bir taahhlitname almmaktadtr. Bursiyer adaylanmn ba~vuru formunda yer alan beyanlan ile okul dosyalarmdaki bilgilerin dogrulugu, diger vaktf, demek, vs. kurum!ardan burs altp almad1!1;1 husus!an ara~tlfllmakta, okullardan bi!gi ahnmaktad1r. BURSiYER ADA YI OLABiLMEK ic:;:in; l.mal varhg1 ve gelir durumuna gore ailece maddi destege ihtiyay duyulmalt, kazany getiren herhangi bir i~te yah~1yor olunmamah, herhangi bir kamu veya Ozel kurumdan maa~ veya ucret ahnmamah, herhangi bir mal varl1!1;t ve geliri bulunmamaltdjr. 2.Vakflm1z d1~mda bir ba~ka kurumdan burs almmamahd1r (ogrenim ve harry kredisi almabilir). 3.6rgUn egitim turune devam edilmelidir (A<;:lk ogretim, d1~andan egitim, yaygm egitim ogrencileri burs uygulamas1 dt~mdad1r). 4.YOksek ogrenim ogrencileri kaytt olduklan y1l ba~vuruda bulunmah veya ara slmflardan ba~vuru yaptyor ise son swrfta okuyor olmamahdir ( Meslek y11ksekokullarmm ikinci s1mf On lisans Ogrenci!eri hariy ). BURS BA.}VURUSUNUN ZAMAN! VE ~EKLi: Burs muracaati, devam edilen ogretim kurumunun kendi blinyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yap1lmahdjr. Ba~vuru formu, TESYEV'in web sitesinden(www.tesyev.org), burosundan veya duyuru yaptlan ogretim kurumundan temin edilebilir. Fonnlar eksiksiz ve dogru olarak doldurulmah ve ekinde istenen belgelerle birlikte, en son 24 Ekim 2012 tari11ine kadar ogretim kurumuna teslim edilmelidir. Ba vuru formuna a~ag1da belirtilen belgeler eklenmelidir; 1.4 adet fotograf 2.Niifus cuzdan1 fotokopisi 3.Vukuatll nilfus kay1t Omegi 4,Adli sicil kaydj 5.ikametg<ih kag1d1 (Ailenin kay1th bulundugu yerden almmt~) 6.Devlet Hastanesinden almm1~, engel % sini belli eden saghk raporu?.anne, baba ve ogrenciye ait gayrimenkul olup olma&gma dair Tapu Sicil MUdlirlligOnden almacak beige 8.Varsa anne, baba veya ogrenciye ait ye~il kart fotokopisi veya sosyal yardtmla~ma ve dayant~ma vakfmdan almmt~ gelir tespiti bclgesi. 9.Anne ve babaya ait maa~ veya licret bordrosu IO.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi II.bgrenci olan karde~i var ise ogrenci belgesi 12.Yilksek ogrenimine yeni kay1t yapt1rm1~ m!iracaat<;:llar i~in 6SS sonu~ belgesinin bir Ornegi ve kaydo!unan ogretim kurumunu ve sm1 fim gosteren ogrenci be\gesi 13.Ara smifta okuyan milracaat~ttlar i~in ogrenim s!lresince aldrklan dersleri, not!an ve genel not ortalamasmt gosteren not dokumli belgesi ve list sm1fa kaydoldugunu gosteren ogrenci belgesi 14.i~ bankast hesap cuzdammn fotokopisi

2 FOTOGRAF TESYEV TURKiYE ENGELLiLER SPOR YARDIM VE EGiTiM VAKFI YUKSEK OGRENiM OGRENCiLERi TANITIM VE BA~VURU FORMU DONEMi: OGRENCiNiN; T.C. Kimlik No'su Ad1, Soyad1 Dogum tarihi ( gilil, ay, ytl) Degum yeri ( ilye, il ) Uyrugu Cinsiyeti Medeni Hali Engel durumu ve derecesi Engeli ile ilgili kulland1g1 cihaz var mi? Var ise ne oldugu Son bitirilen okulun ad1 ve bitirme y1h grenirne devam edilen Universite Fakiiltesi, BOltimii, Stmfl,Ogrenci Numarast Okulun bulundugu il,ilye Oss Ytlt, Puam ve Puan to.ru. Fakii.lte/ BOliime giri~ strast (kas: ki~i arasmdan) Ogrenim strasmda kalman yer Diger ise ay1klama Aile ile beraber ( ) Yurtta ( ) Oiger ( ) BABASININ; Adt, Degum tarihi Ogrenirn durumu, Meslegi Hayatta olup olmadtgl i~ durumu C::ah~tyorsa i~yeri Emekli mi? Emekli ise son gorevi ANNESiNiN; Adt, Dogum tarihi Ogrenim dururnu, Meslegi Hayatta olup olmadtgi i~ durumu C::alt~tyorsa i~yeri Emekli mi? Emekli ise son gorevi Evet c;:aii$1yor ( ) Evet c;:ah$1vor { ) Hay1r ( ) c;:al1$m1yor ( ) Hay~r c;:all$mlyor ( )

3 Anne- Baba a:yn mt? Beraber oturdu gunuz fertlerin saylsl Ailenin bakrnalda yukumlu oldugu yakmlan var mt? Karde9 saylsl, Adlan,Ya$lart,O ;renim durumlart (Mezun!Ogrenci) Evet I ) I l ileti~im BiLGiLERi; Ogrenim strasmda kaldtgmtz ikametgah Adresiniz ve sabit telefon no Aile ikametgah adresi ve sa bit telefon no E~mail adresi (zorunlu) Cep Telefonlan Kendisi e Annesi Babast Hakkmtzda referans (bilgi) verebilecek ki:;;iler (zorunlu) Adt Soyad1... Adt Soyad1. Telefon Telefon MALi DURUM BiLGiLERi; Ailenin oturdugu ev kendilerine mi ait? Aileye ait ise degeri, Kira ise kira tutan Aileye ait diger gayrimenkuller ve degeri Aileye Ait Otomobil V ar m1? Var ise Modeli ve Yth Babanm ayhk net geliri ( Vefat etmi:;; ise baglanan ayhk geliri) Annenin ayhk net geliri ( Vefat etmi9 ise baglanan ayhk geliri) Ailenin ba:;;ka geliri var mt? Varsa miktan ve ne geliri oldugu Aile herhangi bir kurum veya :;;ah1stan yarchm ahyor mu? Ahyorsa kurumun ad1 ve tutan Burs talep eden ogrencinin herhangi bir ~ahsi geliri var m1, Ucret, Ozfuli.i ayhgt, burs veya kredi ahyor mu? Evet ise aytklama Ogrenim strasmda kalman yer iyin kira Odeniyor mu? Odeniyorsa tutan Evet I ) I ) Evet I l I ) :... Evet I ) Hay1r ( ) Evet I ) I l Evet I ) Hay1r I )

4 Hobileriniz Son okudugunuz kitap ve yazan Spor yaptyor musunuz, dereceleriniz var m1? Sosyal faaliyetleriniz nelerdir? Vakftmiz hakkmda neler biliyorsunuz Vakftmtzm faaliyetlerine ne kadar zaman... ytra I "j" lfsllllz A b Burs ba~vurusunda bulunan ogrencilerin i~ Bankasmda hesap at;trrmr~ olmalan gereklidir. Hesap numarasmm ogrenci adma olmasr, okunakh ve dogru olarak yazrlmasr ve hesap cuzdanmm fotokopisinin bu forma eklenmesi gerekmektedir. (Hesap numarasr bildirmemek ba~kasmm adma ya da yanll~ hesap numarasr bhdirmek elenme ve bursun kesilme nedenidir. Yanh~ bildirimden dogacak sonw;:lann sorumlulugu ogrenciye aittir.) Banka Adr )ube Adr )ube Kodu Hesap No IBAN No : i~ Bankasr Tesyev burs duyurusunu okudum/okuttum. Bu formda verdigim butun bhgilerin dogrulugunu, ekindeki belgelerin ger~egi yansrttrgmr, yanlr~, eksik, yalan beyan verdigim veya burs aldrgrm surece burs ko~ullanna aykrrr hareket ettigim tespit edildigi takdirde hakkrmda yaprlacak her turiu i~lemin sorumlulugunu ve bu hallerde bursumun kesilmesini, tarafrma Odenen burslann tamamrnm da yasal faiziyle birlikte geri alrnmasmr kabul ve beyan ediyorum. Ogrencinin Adr Soyadr: Tarih: imza: MOracaat Formuna Eklenecek Belgeler~ 1. 4 adet fotograf 2. NUfus cuzdan1 fotokopisi 3. Vukuath ntifus kayrt 6rnegi 4. Adli sicil kayd1 5. ikametg. h kag1d1 (Ailenin kay1tli bulundugu yerden almmr~) 6. Devlet Hastanesinden ahnmr~, engel % sini belli eden sagl1k raporu 7. Anne, baba ve ogrenciye a it gayrimenkul olup olmadrgrna dair Tapu Sicil MUdUriUgUnden alrn<jcak beige 8. Varsa anne, baba veya ogrenciye a it ye~il kart fotokopisi veya sosyal yardrmla~ma ve dayam~ma vakfrndan ahnmr~ gelir tespiti belgesi. 9. Anne ve babaya ait maa~ veya Ucret bordrosu 10. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi 11. Ogrenci alan karde~i var ise ogrenci belgesi 12. Yliksek ogrenimine yeni kayrt yapt!rmr~ muracaat~trlar i~tin 6SS sonu~t belgesinin bir 6rnegi ve kaydolunan ogretim kurumunu ve srn1frnr g6steren ogrenci belgesi 13. Ara srnrfta okuyan mllracaat<;rlar i~tin ogrenim suresince aldrklan dersleri, notlan ve gene! not ortalamasrn1 gtisteren not d6kl.iml.i belgesi ve list srnrfa kaydoldugunu g6steren ogrenci belgesi 14. i~ Bankas1 hesap ci.lzdanrnrn fotokopisi Not: Form eksiksiz ve dogru bir ~ekilde doldurulmahd1r. Aksi takdirde degerlendirmeye allnmayacaktrr.

5 1 TAAHHOTN AME Tiirkiye Engelliler Spar Yardtm ve Egitim Vakft (TESYEV)'na egitim bursu almak Uzere mtiracaatta bulurunam nedeniyle, TESYEV tarafmdan ilan edilen Burs YOnetmeligi Esaslanni ve burs duyurusunu okudum I okuttum. Bursiyer olarak ser.;:ilmem halinde, soz konusu esaslar dogrultusunda; * Uygulamayla ilgili olarak TESYEV tarafmdan talep edilecek bilgi ve belgelcri zamanmda, eksiksiz ve dogru olarak verecegimi veya verilmesini saglayacagimi, * Geyerli bir mazeretim olmadt8t mtiddetye, TESYEV tarafmdan dtizenlenecek ve davet edilecegim tamticr, egitici ve sosyal faaliyetlere katilm\iyi, bilgi ve becerim Olylisiinde bu faaliyete katkida bulunmay1, * Burs almama esas te~kil eden ve miiracaat formumda beyan ettigim, egitirn, maddi ve sosyal durumumda veya adreslerimde herhangi bir deg;i~iklik olmas1 halinde TESYEV'e derhal yazil1 olarak bildirimde bulunrnay1, * Ogretim Kurunnmdaki tutum ve davram~lanm ile not durumumun TESYEV tarafmdan takip edilmesini, * Bursiyer veya aile olarak yukandaki maddelerde belirtilen hususlann aksine bir davrani~imizm TESYEV tarafmdan tespit edilmesi veya YOnetmelik htiklimleri yen;:evesinde bursun devamma mani bir durumun ortaya c;akmas1 halinde burstm kesilmesini ve bir daha Odeme yaptlmamasmi, * Mtiracaat formunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV tarafmdan daha soma istenecek bilgi ve belgelerin geryegi yans1tmadtg1, yalan beyanda bulunuldugu veya burs verilmesine mani bir durumun taraf1mca gizlendigi tespit edildiginde, bursun derhal kesilmesini ve aynca, ba~langtcmdan itibaren TESYEV'den almi$ oldugum bursun tamammm, yasal faiziyle birlikte geri ahnmasmr, Pe~inen kabul, beyan ve taahhtit ederim. Tarih..../..../. BURSiYERiN Ad1, soyad1 Adresi E~mail Adresi Ogretim Kurumu lmzas1

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr.

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr. TESYEV Resmi Sponsoru Karamanoglu Mehmetbey Universitesi RektOrlugu Karaman 13.08.2012 G.K.-883 VakflmlZ, Devlet universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yi.iksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org HACı ÖMER SABANCı VAKFı SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org SaYı: BRS/Gn-14/

Detaylı

Karar No : 260 Karar Tarihi : 25/10/2008 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 08/03/2008 tarihli yazıda, aynen; 2009 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi hazırlıklarına tüm yurt

Detaylı

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul EK:1 İHTİYAÇ VE BAŞARI BURSU FORMU Formda istenen bilgileri büyük harfle yazınız. ÖĞRENCİ VE AİLESİ HAKKINDA BİLGİLER Fotoğraf 1. Öğrencinin : Adı: Soyadı: Sınıfı:

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi

Detaylı

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz.

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. ÖNEMLİ NOTLAR: Kırtasiye yardımı isteğinde bulunacak üyelerin, bu formu eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle

Detaylı

Kredi talebinde bulunan Stajyer Avukat... sicil numarasıyla Baromuzun Stajyer Avukatlar listesinde kayıtlıdır.

Kredi talebinde bulunan Stajyer Avukat... sicil numarasıyla Baromuzun Stajyer Avukatlar listesinde kayıtlıdır. .../.../201 BARO BAŞKANLIĞI... Yönetim Kurulumuzun. /../.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. Staj Kredi Yönetmeliği, kredi sözleşmesi hükümleri doğrultusunda

Detaylı

SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ

SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ MADDE 1: AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, kabiliyetli, çalışkan, sağlam karakterli ikiz, üçüz, dördüz gençlerin öğrenimleri (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) süresince

Detaylı

VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ

VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1 : AMAÇ Bu yönetmelik, Vehbi Koç Vakfı Resmi Senedine uygun olarak verilen eğitim burslarının uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrencilerin kesin kayıt işleminden

Detaylı

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU www.karamanfen.meb.k12.tr/ Telefon: 0338 2280236 Faks: 0338 2280238 Adres:

Detaylı

KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI

KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI Kurumca memleket içerisinde yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine burs, öğrenim ve katkı kredisi verilmektedir. Burs nedir? Yurt

Detaylı

2015 2016 Öğretim Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu

2015 2016 Öğretim Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu T.C. BAŞBAKANLIK 2015 2016 Öğretim Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA GENEL BİLGİLER: Vakıflar Genel Müdürlüğünce,

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

REHA-NECLA MİDİLLİ VAKFI BURS KOŞULLARI

REHA-NECLA MİDİLLİ VAKFI BURS KOŞULLARI REHA-NECLA MİDİLLİ VAKFI BURS KOŞULLARI Amaç: Ülkesini ve ulusunu yürekten seven; Atatürk Devrim ve İlkelerine gönülden bağlı; Çağdaş, Demokratik ve Laik düzeni benimseyen; Yurtiçi ve Yurtdışı okullarda

Detaylı

l)j Zonguldak Milletvekili

l)j Zonguldak Milletvekili Baz1 Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun Teklifi ve gerekyesi ili~ikte sunulmu~tur. Geregini arz ederiz. Ozcan ULUPINAR l)j Zonguldak Milletvekili ----=~~:1,., y;:,.,....,

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 öğretim yılında yurt dışında ön-lisans, lisans, master, doktora, dikey geçiş, yatay geçiş, ara sınıf, özel

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Ülkemizin geleceği olan gençlerimize imkan tanımak ve eğitimlerine yardımcı olmak suretiyle ileride eğitim seviyesini yükseltmek ve

Detaylı

Üniversitemizde kayıtlar 10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversitemizde kayıtlar 10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 06 Kasım 2014 Sevgili Öğrencimiz; 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı itibariyle Üniversitemiz DENİZCİLİK FAKÜLTESİ nde DGS Ek Yerleştirme ile, Yükseköğrenim görme hakkını kazandığınız için sizi en içten sevgilerimle

Detaylı

PTT VE TÜRK TELEKOM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİSİ İSTEK FORMU İzmir-2 Caddesi No:40 / 6 Kızılay ÇANKAYA ANKARA Tel: 0312 418 2058 Faks: 0312 418 2065

PTT VE TÜRK TELEKOM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİSİ İSTEK FORMU İzmir-2 Caddesi No:40 / 6 Kızılay ÇANKAYA ANKARA Tel: 0312 418 2058 Faks: 0312 418 2065 PTT VE TÜRK TELEKOM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİSİ İSTEK FORMU İzmir-2 Caddesi No:40 / 6 Kızılay ÇANKAYA ANKARA Tel: 0312 418 2058 Faks: 0312 418 2065 Bu form, kesintili veya kesintisiz toplam en az bir

Detaylı

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ A) BAŞLANGIÇ AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; Bursa Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği nin, mezunlarla, geleceğin mezunları arasında bağ

Detaylı

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

KAYIT REHBERİ 2013-2014

KAYIT REHBERİ 2013-2014 KAYIT REHBERİ 2013-2014 Doğuş Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Sayfa 1 Sevgili Öğrencilerimiz, Sizleri buraya getiren uzun ve zorlu süreci başarıyla tamamlamış olmanızdan dolayı sizi kutluyoruz. Hayatınızda

Detaylı

2015-2016 TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ : Cengiz Topel

Detaylı

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı inceleme elemanı arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

(Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

(Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) (Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) EK-1 Aşağıda belirttiğim özel öğretim kurumuna ait bilgiler tam ve doğru olarak tarafımdan doldurulmuş olup kuru m açma izn i ile iş yeri açma

Detaylı

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU 01 Halk Emeklilik Kopyası 01 Katılımcı Kopyası RİSK GETİRİ PROFİLİ FORMU 1 Yatırım tecrübeniz nedir? 1 Yıldan Az, Tecrübesiz -3 Puan 1-3 yıl, Orta veya Az Tecrübeli -1

Detaylı

KYK BURS VE KREDİ ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

KYK BURS VE KREDİ ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE KYK BURS VE KREDİ ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla yapacak, öğrenciler hesaplarının açılması için gerekli

Detaylı