MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN"

Transkript

1 MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN İstanbul Ticaret Sicil No : GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2012 yılına ait yıllık olağan genel kurul toplantısı, tarihinde saat 9.00 da Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No.15 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdadır. İşbu toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlarımız örneği aşağıda yazılı ve vekalet verenin imzası noterce tasdik ettirilmiş veya noterce onaylanmış imza sirküleri eklenmiş vekaletnameyi şirketimize teslim edecek vekilleri ile kendilerini toplantıda temsil ettirebilirler takvim yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bilançosu ile kar ve zarar hesabı murakıp raporu ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler şirket merkezinde işbu ilanın yayınlandığı tarihten başlayarak pay sahiplerinin emrine açık ve amade bulundurulacaktır. İşbu Toplantı davet ilanı yasal süresi içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve İstanbul da yayınlanan Yenigün gazetesinde ilan edilecektir. Keyfiyet ilan olunur. Saygılarımızla, MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÜNDEM 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, yılına ait Denetçi Raporunun okunması, 4. Şirketin 2012 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesi uyarınca tayin edilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanması, 6. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar oranlarının belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 9. Denetçi seçilmesi, 10. Denetçilerin ibra edilmesi, 11. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ndan alınan izin uyarınca, Şirketimiz Ana Sözleşmesi nin Şirketin Ünvanı başlıklı 2. Maddesinin, Amaç ve Konular başlıklı 3. Maddesinin, Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. Maddesinin, Şirketin Süresi başlıklı 5. Maddesinin, Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev i başlıklı 6. Maddesinin, Yönetim Kurulu başlıklı 8. Maddesinin, Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 9. Maddesinin, Şirketin Temsil ve İlzamı başlıklı 10. Maddesinin, Yönetim Kurulu Teşkilatı-Toplantı Düzeni ve Nisaplar başlıklı 11. Maddesinin, Denetim Kurulu başlıklı 12. Maddesinin, Genel Kurul Toplantıları ve Karar Nisabı başlıklı 14. Maddesinin, Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı 15. Maddesinin, Çağrının Şekli, Gündem ve Toplantının Yeri başlıklı 16. Maddesinin, Oy Hakkı ve Kullanım Şekli başlıklı 17. Maddesinin, İlan başlıklı 18. Maddesinin, Safi Karın Belirlenmesi ve Dağıtımı başlıklı 20. Maddesinin,

2 Yedek Akçe başlıklı 21. Maddesinin, Pay Senetlerinin Devri başlıklı 22. Maddesinin, Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 23. Maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 24. Maddesinin tadiline ve Denetim Kurulunun Görevleri başlıklı 13. Maddesinin kaldırılmasına ilişkin tadil tasarısının Genel Kurulun onayına sunulması, 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi, 13. Şirket e ait Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge nin okunması ve onaya sunulması, VEKALETNAME ÖRNEĞİ Hissedarı bulunduğum MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 28 Haziran 2013 tarihinde saat 9.00 da Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No.15 Beyoğlu İstanbul adresinde yapacağı 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya... yı vekil tayin ettim/ettik. Vekalet Verenin : Adı, Soyadı : Adresi : Hisse Adedi : Hisse Tutarı : İmzası :

3 MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Şekil Madde 2- ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin ünvanı MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan Ana Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde Şirket diye anılacaktır. Madde 3 AMAÇ VE KONULAR Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve kapasitenin müşterilere satışını iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere, elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. 1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak kiralamak, kiraya vermek. 2. Üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisans sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. 3. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 4. Kurulmuş veya kurulacak enerji üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlarda faaliyet gösterebilir. 1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. 2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak. Yeni Şekil Madde 2- ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin ünvanı MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan Esas Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde Şirket diye anılacaktır. Madde 3 İŞLETME KONUSU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve kapasitenin müşterilere satışını iştigal eder. Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek üzere, elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. 2. Üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisans sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. 3. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 4. Kurulmuş veya kurulacak enerji üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket işletme konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlarda faaliyet gösterebilir: 1. İşletme konusu ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, 2. İşletme konusu ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

4 3. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek. 4. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkul müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni hakları tesis etmek. 5. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta, ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu veya müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak. 6. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketler ile antlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak. 7. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonları sağlamak. 8. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak kurulmuş ortaklıklara katılmak bunların hisse senetlerinin ve tahvillerine aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak. 9. Faaliyet konularına uygun ticari yatırımlarda bulunmak. 10. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know How) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinden lisans anlaşmaları yapmak. 11. Konusuyla ilgili ARGE Etüt proje araştırması, fizibilite, mühendislik ve müşavirlik Hizmetlerinde bulunmak bulundurmak yapmak ve yaptırmak. 12. Konusu ile ilgili Gaz ve Fuel-Oil Tribünleri kurmak LPG ve dizel yakıt sistemleri kurmak ve bunları çalıştırmak üretmiş olduğu enerji ve geri kazanılan ısı sistemleri ile üretimler yapmak ve bunları satmak. 13. Üretim konusu ile ilgili gerekli personelin eğitimi ve bilgisi için yurtiçi ve yurtdışında eğitimlerini yaptırmak. 14. Faaliyet konuları ilgili olarak başkalarının taahhüt ettiği işleri yapabilir veya kendi taahhüt ettiği işleri başkalarına yaptırabilir. Konusu ile ilgili 3. İşletme konusu ile ilgili olarak, tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, 4. İşletme konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkul müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni hakları tesis etmek, 5. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak; müşterek borçlu veya müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, 6. İşletme konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, 7. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, 8. İşletme konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, 9. İşletme konusuna uygun ticari yatırımlarda bulunmak, 10. İşletme konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, 11. İşletme konusu ile ilgili ARGE Etüt proje araştırması, fizibilite, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak, bulundurmak, yapmak ve yaptırmak, 12. İşletme konusu ile ilgili Gaz ve Fuel-Oil tribünleri kurmak, LPG ve dizel yakıt sistemleri kurmak ve bunları çalıştırmak, üretmiş olduğu enerji ve geri kazanılan ısı sistemleri ile üretimler yapmak ve bunları satmak, 13. Üretim konusu ile ilgili gerekli personelin eğitimi ve bilgisi için yurtiçi ve yurtdışında eğitimlerini yaptırmak, 14. İşletme konusu ile ilgili olarak başkalarının

5 tamamlayıcı ve yardımcı sanayi tesisi kurabilir. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili sanayi malzemeleri ithal edebilir. Yurtiçi ve dışında bayilik alabilir veya verebilir. Amaç ve konusu ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesi alabilir. Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı lüzumlu görülecek başka işlere de girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yoldan karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Ticaret Sicil memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilecektir. taahhüt ettiği işleri yapabilir veya kendi taahhüt ettiği işleri başkalarına yaptırabilir. İşletme konusu ile ilgili tamamlayıcı ve yardımcı sanayi tesisi kurabilir. Şirket, işletme konusu ile ilgili sanayi malzemeleri ithal edebilir. Yurtiçi ve dışında bayilik alabilir veya verebilir. İşletme konusu ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesi alabilir. 15. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözeten kültür, sanat, çevre, eğitim, insani yardım ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara ve projelere bağış ve yardımda bulunmak. Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı lüzumlu görülecek başka işlere de girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yoldan karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu karar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun önceden tasvip ve muvafakati alınacak, Ticaret Sicil Memurluğu na tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilecektir. Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin Merkezi İstanbul İli, Beyoğlu İlçesidir. Adresi, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sok. No. 13, Kat.4, Oda No.1, Beyoğlu, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine uygun olarak gerek Türkiye de gerek yabancı memleketlerde veya serbest bölgelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, irtibat büroları veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir. Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sok. No. 13, Kat.4, Oda No.1, Beyoğlu, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine uygun olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek kaydıyla, gerek Türkiye de gerek yabancı

6 memleketlerde veya serbest bölgelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, irtibat büroları veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir. Madde 5- ŞİRKETİN SÜRESİ Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre ana sözleşme değiştirilmek suretiyle Ticaret Siciline tescil ve T. Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilerek uzatılıp kısaltılabilir. Madde 6- SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV İ Şirketin sermayesi her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerde adet paya bölünmüş Türk Lirası dır. Önceki sermaye tutarı olan Türk Lirası nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan Türk Lira sının tamamı şirket ortaklarından AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ nin şirketteki alacağından karşılanmış olup, bu alacak İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına 1278 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Cemalettin Turan tarafından 13/09/2012 tarihli MEMEN_YMM_1278_1506_107_OAR_2012 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Şirket pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Madde 8- YÖNETİM KURULU Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek en az 4, en çok 8 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel Kurul önce Yönetim Kurulu nun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde veya denetiminde bulunduğu şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlar ile Türk Ticaret Kanununda belirtilen ve üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 355. maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kurulu na seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Madde 5- ŞİRKETİN SÜRESİ Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır. Madde 6- SERMAYE VE PAY SENETLERİ Şirketin sermayesi her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerde adet paya bölünmüş Türk Lirası dır. Şirketin sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde pay sahipleri tarafından taahhüt edilmiş ve TL nin tamamı ödenmiştir. Şirketin pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Madde 8- YÖNETİM KURULU Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek en az 2 (iki) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir. Genel Kurul önce Yönetim Kurulu nun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde veya denetiminde bulunduğu şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak ve yüz kızartıcı suçlar ile Türk Ticaret Kanunu nda

7 Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süreyle görev yaparlar. Her yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulu nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul un onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurul ca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından tespit olunur. belirtilen ve üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir. Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süreyle görev yaparlar. Her yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesinde sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulu nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul un onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurul ca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından tespit olunur. Madde 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu Şirket in temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olan görevlerin dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup bu görevlerin gerektirdiği yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu nun bazı görev, sorumluluk ve haklarını devretme yetkisi saklı kalmakla birlikte, aşağıda belirtilen işlemler için her durumda Yönetim Kurulu nun o konuda alınmış kararı gerekecektir: a. Gayrimenkullerin alım ve satımı, b. Şirket'in menkul ve gayrimenkulleri üzerinde her nev'i takyidat konulması, c. Diğer şirketlerde bulunan pay ve hakların iktisabı, satımı veya her türlü diğer devri, d. Kredi sözleşmeleri akdetmek, tadil etmek veya yenilenmek, e. Tek başına ya da bir bütün olarak Şirket in toplam net malvarlığının %10 unu (yüzde on) aşan değerde yeni mal varlığı iktisabının gerçekleştirilmesi ya da Şirket in malvarlığının satılması, Madde 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu Şirket in temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olan görevlerin dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup bu görevlerin gerektirdiği yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu nun bazı görev, sorumluluk ve haklarını devretme yetkisi saklı kalmakla birlikte, aşağıda belirtilen işlemler için her durumda Yönetim Kurulu nun o konuda alınmış kararı gerekecektir: a. Gayrimenkullerin alım ve satımı, b. Şirket'in menkul ve gayrimenkulleri üzerinde her nev'i takyidat konulması, c. Diğer şirketlerde bulunan pay ve hakların iktisabı, satımı veya her türlü diğer devri, d. Kredi sözleşmelerinin akdedilmesi, tadil edilmesi veya yenilenmesi, e. Türk Ticaret Kanunu ndan kaynaklanan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, tek başına ya da bir bütün olarak Şirket in toplam net malvarlığının

8 f. Yıllık iş planının ve/veya bütçenin onaylanması veya tadili. Madde 10- ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Yönetim Kurulu Şirket adına ve Şirketi temsil ve ilzam edecek şekilde işlem yapma yetkisini haizdir. Yönetim Kurulu bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini, birlikte hareket edecek 2 (iki) veya ikinin katları sayısındaki Yönetim Kurulu üyelerine, işbu yetkilendirmenin şart ve sınırlarını açık bir şekilde belirterek devredebilir. Yönetim Kurulu, kendi takdiri dahilinde, zaman zaman, her halde Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere verilmiş tüm görev, yetki ve haklarını kullanma yetkisini haiz olacaktır. Şirket adına hazırlanacak tüm belge ve evrakın, Şirket açısından geçerli ve bağlayıcı nitelikte olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altında ve Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 2 imza yetkilisi tarafından imzalanmış olmaları gereklidir. Madde 11- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI - TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan Genel Kurulu toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçilir. Yönetim Kurulu Şirket in işleri her gerektirdiğinde; ancak her halükarda bir takvim yılı içinde en az 4 kez toplanacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı,Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya yazılı olarak davet edecek ve işbu davetiyede her zaman toplantının gündemi ile gündeme ilişkin yeterli bilgiler bulunacaktır. İşbu davetiye, toplantı tarihinden en az 15 gün önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilecektir. Gündeme konu eklemek isteyen her Yönetim Kurulu üyesi, işbu teklifini toplantı tarihinden en az 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirecektir. Böyle bir %10 unu (yüzde on) aşan değerde yeni mal varlığı iktisabının gerçekleştirilmesi ya da Şirket in malvarlığının satılması, f. Yıllık iş planının ve/veya bütçenin onaylanması veya tadili. Madde 10- ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Yönetim Kurulu Şirket adına ve Şirketi temsil ve ilzam edecek şekilde işlem yapma yetkisini haizdir. Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını veya tamamını bir iç yönerge düzenleyerek, müştereken hareket etmek üzere 2 ile bölünebilir şekilde sayısı belirlenecek olan Yönetim Kurulu üyelerine veya yine müştereken hareket etmek üzere 2 ile bölünebilir şekilde sayısı belirlenecek olan üçüncü kişilere, açıkça işbu yetkinin şart ve sınırlandırmalarını belirtmek suretiyle devredebilir. Yönetim Kurulu, muhtelif zamanlarda ve takdir yetkisi tamamen kendisine ait olmak üzere, her zaman, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği herhangi bir görev ve sorumluluğu bizzat yerine getirmeye ve yetkilerini bizzat kullanmaya yetkilidir. Şirket adına hazırlanacak tüm belge ve evrakın, Şirket açısından geçerli ve bağlayıcı nitelikte olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altında ve Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 2 imza yetkilisi tarafından imzalanmış olmaları gereklidir. Madde 11- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI - TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçilir. Yönetim Kurulu Şirket in işleri her gerektirdiğinde; ancak her halükarda bir takvim yılı içinde en az 4 kez toplanacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı,Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya yazılı olarak davet edecek ve işbu davetiyede her zaman toplantının gündemi ile gündeme ilişkin yeterli bilgiler bulunacaktır. İşbu davetiye, toplantı tarihinden en az 15 gün önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilecektir. Gündeme konu eklemek isteyen her Yönetim Kurulu üyesi, işbu teklifini toplantı tarihinden en az 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına

9 durumda Yönetim Kurulu Başkanı yeni konuyu gündeme eklemek ve güncellenmiş gündemi her bir Yönetim Kurulu üyesine göndermekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri tarafından toplantı yapılması talep edilmediği takdirde, Yönetim Kurulu toplantıları herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla yapılabilir ve Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu nun 330. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca toplantıya gerek olmaksızın alınabilir. Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye sayısının yarısından en az 1 fazlasının toplantıda hazır bulunmasıyla sağlanır; Yönetim Kurulu kararları da her zaman üye sayısının yarısından en az 1 fazlasının olumlu oy vermesiyle alınır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde önceden karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu kararı alınırken her üyenin 1 oy hakkı vardır ve Yönetim Kurulu Başkanının belirleyici bir oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir. bildirecektir. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Başkanı yeni konuyu gündeme eklemek ve güncellenmiş gündemi her bir Yönetim Kurulu üyesine göndermekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri tarafından toplantı yapılması talep edilmediği takdirde, Yönetim Kurulu toplantıları herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin hiç biri tarafından toplantı yapılması talep edilmediği takdirde, Türk Ticaret Kanunu 390. Maddesinin 4. fıkrasına göre herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından karar şeklinde hazırlanarak tüm Yönetim Kurulu üyelerine sunulan öneriye toplam Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasını oluşturan Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı onayları alınmak suretiyle karar alınması mümkündür. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartdır. Bu yolla alınacak kararlar için alınacak onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararın geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye sayısının yarısından en az 1 fazlasının toplantıda hazır bulunmasıyla sağlanır; Yönetim Kurulu kararları da her zaman üye sayısının yarısından en az 1 fazlasının olumlu oy vermesiyle alınır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu kararı alınırken her üyenin 1 oy hakkı vardır ve Yönetim Kurulu Başkanının belirleyici bir oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Madde 12 - DENETİM KURULU Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 2 üyeden oluşur. Denetim Kurulu nun görev süresi 1 yıldır. Görev süreleri dolan Denetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. MADDE 12- DENETİM Şirket in finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Denetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinde herhangi bir boşalma olduğu takdirde, yeni üye Türk Ticaret

10 Kanunu esaslarına göre seçilir. Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Madde 13- DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Madde 13- İşbu madde kaldırılmıştır. Denetim Kurulu Şirket in genel işlemlerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu nda yazılı vazifeleri yapmaya Şirket in iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu nun 354. Maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen tüm görev ve yükümlülüklerini yerine getirecek ve Şirket in iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün olan denetim faaliyetlerini yerine getirecektir. Buna ek olarak denetçilerin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler: Şirket in Yönetim Kurulu ile birlikte bilançonun nasıl hazırlanacağına ilişkin formu belirlemek; Pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımı için Ana Sözleşme de gerekli olarak belirtilmiş şartların yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek; Bütçe ve bilançoyu denetlemek; Yönetim Kurulu nun ihmali halinde, Genel Kurul u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; Genel Kurul toplatılarına katılmak; Yönetim Kurulu üyelerinin Kanun da ve Ana Sözleşme de öngörülen hükümlere uygun hareket etmesini sağlamak. Türk Ticaret Kanunu nun 353., 354. ve 357. madde hükümleri saklıdır. Madde 14 GENEL KURUL TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurula davet Türk Ticaret Kanunu Madde 14 GENEL KURUL TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurula davet Türk Ticaret

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN

EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN İstanbul Ticaret Sicil No : 695245 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2012 yılına ait yıllık olağan genel kurul toplantısı, 28.06.2013 tarihinde

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Metin MADDE 4 - AMAÇ VE KONU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205 KAP - Bildirimler http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205 Page 1 of 1 19.03.2010 ana sayfa sorgular şirketler diğer bilgiler iletişim İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format AKENERJİ ELEKTRİK

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 6- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU :

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU : SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2014 tarih 1502 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 2013 Yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 3 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/Sicil No: 100775) Şirketimizin 2016

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

CAMİŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAMİŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAMİŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1: İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve bu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ 1 Madde 1: Üçüncü maddede unvanı, merkezi ve uyrukluğu yazılı hükmi şahıs kurucu ile ad, soyad, ikametgâh ve uyruklukları yazılı hakiki

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Eski Metin SERMAYE MADDE 6 Şirketin sermayesi 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 450.000 (dörtyüzellibin) adet nama yazılı A Grubu,

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 ORTAKLIK Özelleştirme Yüksek Kurulu nun 07.03.2013 tarih ve 2013/37 sayılı kararına istinaden Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin hisselerinin

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

KAP - Bildirimler http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=112236 Page 1 of 2 15.04.2010 ana sayfa sorgular şirketler diğer bilgiler iletişim İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format 1- Tadil Tasarısı.pdf

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50-0232 376

Detaylı

AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-l 10.09.2003 tarihinde tescil edilerek,15.09.2003 tarih ve5885 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ METİN Merkez ve Şubeler: Madde 5: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Büyükdere

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon 212-3862600 Faks 212-3862635 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ SERMAYE Madde 6 ESKİ METİN SERMAYE Madde 6 YENİ METİN Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 11.04.1984 tarih ve 97 sayılı izni

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ Eski Şekil AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM : I KURULUŞ KURUCULAR UNVAN MEVZUU MERKEZ SÜRE MADDE 1 KURULUŞ

Detaylı

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:167580 AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2015 Salı günü, saat 10:00 da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı