MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN"

Transkript

1 MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN İstanbul Ticaret Sicil No : GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2012 yılına ait yıllık olağan genel kurul toplantısı, tarihinde saat 9.00 da Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No.15 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdadır. İşbu toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlarımız örneği aşağıda yazılı ve vekalet verenin imzası noterce tasdik ettirilmiş veya noterce onaylanmış imza sirküleri eklenmiş vekaletnameyi şirketimize teslim edecek vekilleri ile kendilerini toplantıda temsil ettirebilirler takvim yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bilançosu ile kar ve zarar hesabı murakıp raporu ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler şirket merkezinde işbu ilanın yayınlandığı tarihten başlayarak pay sahiplerinin emrine açık ve amade bulundurulacaktır. İşbu Toplantı davet ilanı yasal süresi içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve İstanbul da yayınlanan Yenigün gazetesinde ilan edilecektir. Keyfiyet ilan olunur. Saygılarımızla, MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÜNDEM 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, yılına ait Denetçi Raporunun okunması, 4. Şirketin 2012 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesi uyarınca tayin edilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanması, 6. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar oranlarının belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 9. Denetçi seçilmesi, 10. Denetçilerin ibra edilmesi, 11. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ndan alınan izin uyarınca, Şirketimiz Ana Sözleşmesi nin Şirketin Ünvanı başlıklı 2. Maddesinin, Amaç ve Konular başlıklı 3. Maddesinin, Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. Maddesinin, Şirketin Süresi başlıklı 5. Maddesinin, Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev i başlıklı 6. Maddesinin, Yönetim Kurulu başlıklı 8. Maddesinin, Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 9. Maddesinin, Şirketin Temsil ve İlzamı başlıklı 10. Maddesinin, Yönetim Kurulu Teşkilatı-Toplantı Düzeni ve Nisaplar başlıklı 11. Maddesinin, Denetim Kurulu başlıklı 12. Maddesinin, Genel Kurul Toplantıları ve Karar Nisabı başlıklı 14. Maddesinin, Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı 15. Maddesinin, Çağrının Şekli, Gündem ve Toplantının Yeri başlıklı 16. Maddesinin, Oy Hakkı ve Kullanım Şekli başlıklı 17. Maddesinin, İlan başlıklı 18. Maddesinin, Safi Karın Belirlenmesi ve Dağıtımı başlıklı 20. Maddesinin,

2 Yedek Akçe başlıklı 21. Maddesinin, Pay Senetlerinin Devri başlıklı 22. Maddesinin, Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 23. Maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 24. Maddesinin tadiline ve Denetim Kurulunun Görevleri başlıklı 13. Maddesinin kaldırılmasına ilişkin tadil tasarısının Genel Kurulun onayına sunulması, 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi, 13. Şirket e ait Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge nin okunması ve onaya sunulması, VEKALETNAME ÖRNEĞİ Hissedarı bulunduğum MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 28 Haziran 2013 tarihinde saat 9.00 da Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No.15 Beyoğlu İstanbul adresinde yapacağı 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya... yı vekil tayin ettim/ettik. Vekalet Verenin : Adı, Soyadı : Adresi : Hisse Adedi : Hisse Tutarı : İmzası :

3 MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Şekil Madde 2- ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin ünvanı MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan Ana Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde Şirket diye anılacaktır. Madde 3 AMAÇ VE KONULAR Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve kapasitenin müşterilere satışını iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere, elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. 1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak kiralamak, kiraya vermek. 2. Üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisans sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. 3. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 4. Kurulmuş veya kurulacak enerji üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlarda faaliyet gösterebilir. 1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. 2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak. Yeni Şekil Madde 2- ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin ünvanı MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan Esas Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde Şirket diye anılacaktır. Madde 3 İŞLETME KONUSU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve kapasitenin müşterilere satışını iştigal eder. Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek üzere, elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. 2. Üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisans sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. 3. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 4. Kurulmuş veya kurulacak enerji üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket işletme konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlarda faaliyet gösterebilir: 1. İşletme konusu ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, 2. İşletme konusu ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

4 3. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek. 4. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkul müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni hakları tesis etmek. 5. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta, ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu veya müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak. 6. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketler ile antlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak. 7. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonları sağlamak. 8. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak kurulmuş ortaklıklara katılmak bunların hisse senetlerinin ve tahvillerine aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak. 9. Faaliyet konularına uygun ticari yatırımlarda bulunmak. 10. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know How) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinden lisans anlaşmaları yapmak. 11. Konusuyla ilgili ARGE Etüt proje araştırması, fizibilite, mühendislik ve müşavirlik Hizmetlerinde bulunmak bulundurmak yapmak ve yaptırmak. 12. Konusu ile ilgili Gaz ve Fuel-Oil Tribünleri kurmak LPG ve dizel yakıt sistemleri kurmak ve bunları çalıştırmak üretmiş olduğu enerji ve geri kazanılan ısı sistemleri ile üretimler yapmak ve bunları satmak. 13. Üretim konusu ile ilgili gerekli personelin eğitimi ve bilgisi için yurtiçi ve yurtdışında eğitimlerini yaptırmak. 14. Faaliyet konuları ilgili olarak başkalarının taahhüt ettiği işleri yapabilir veya kendi taahhüt ettiği işleri başkalarına yaptırabilir. Konusu ile ilgili 3. İşletme konusu ile ilgili olarak, tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, 4. İşletme konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkul müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni hakları tesis etmek, 5. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak; müşterek borçlu veya müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, 6. İşletme konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, 7. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, 8. İşletme konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, 9. İşletme konusuna uygun ticari yatırımlarda bulunmak, 10. İşletme konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, 11. İşletme konusu ile ilgili ARGE Etüt proje araştırması, fizibilite, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak, bulundurmak, yapmak ve yaptırmak, 12. İşletme konusu ile ilgili Gaz ve Fuel-Oil tribünleri kurmak, LPG ve dizel yakıt sistemleri kurmak ve bunları çalıştırmak, üretmiş olduğu enerji ve geri kazanılan ısı sistemleri ile üretimler yapmak ve bunları satmak, 13. Üretim konusu ile ilgili gerekli personelin eğitimi ve bilgisi için yurtiçi ve yurtdışında eğitimlerini yaptırmak, 14. İşletme konusu ile ilgili olarak başkalarının

5 tamamlayıcı ve yardımcı sanayi tesisi kurabilir. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili sanayi malzemeleri ithal edebilir. Yurtiçi ve dışında bayilik alabilir veya verebilir. Amaç ve konusu ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesi alabilir. Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı lüzumlu görülecek başka işlere de girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yoldan karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Ticaret Sicil memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilecektir. taahhüt ettiği işleri yapabilir veya kendi taahhüt ettiği işleri başkalarına yaptırabilir. İşletme konusu ile ilgili tamamlayıcı ve yardımcı sanayi tesisi kurabilir. Şirket, işletme konusu ile ilgili sanayi malzemeleri ithal edebilir. Yurtiçi ve dışında bayilik alabilir veya verebilir. İşletme konusu ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesi alabilir. 15. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözeten kültür, sanat, çevre, eğitim, insani yardım ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara ve projelere bağış ve yardımda bulunmak. Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı lüzumlu görülecek başka işlere de girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yoldan karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu karar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun önceden tasvip ve muvafakati alınacak, Ticaret Sicil Memurluğu na tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilecektir. Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin Merkezi İstanbul İli, Beyoğlu İlçesidir. Adresi, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sok. No. 13, Kat.4, Oda No.1, Beyoğlu, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine uygun olarak gerek Türkiye de gerek yabancı memleketlerde veya serbest bölgelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, irtibat büroları veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir. Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sok. No. 13, Kat.4, Oda No.1, Beyoğlu, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine uygun olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek kaydıyla, gerek Türkiye de gerek yabancı

6 memleketlerde veya serbest bölgelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, irtibat büroları veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir. Madde 5- ŞİRKETİN SÜRESİ Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre ana sözleşme değiştirilmek suretiyle Ticaret Siciline tescil ve T. Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilerek uzatılıp kısaltılabilir. Madde 6- SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV İ Şirketin sermayesi her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerde adet paya bölünmüş Türk Lirası dır. Önceki sermaye tutarı olan Türk Lirası nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan Türk Lira sının tamamı şirket ortaklarından AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ nin şirketteki alacağından karşılanmış olup, bu alacak İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına 1278 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Cemalettin Turan tarafından 13/09/2012 tarihli MEMEN_YMM_1278_1506_107_OAR_2012 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Şirket pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Madde 8- YÖNETİM KURULU Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek en az 4, en çok 8 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel Kurul önce Yönetim Kurulu nun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde veya denetiminde bulunduğu şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlar ile Türk Ticaret Kanununda belirtilen ve üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 355. maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kurulu na seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Madde 5- ŞİRKETİN SÜRESİ Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır. Madde 6- SERMAYE VE PAY SENETLERİ Şirketin sermayesi her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerde adet paya bölünmüş Türk Lirası dır. Şirketin sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde pay sahipleri tarafından taahhüt edilmiş ve TL nin tamamı ödenmiştir. Şirketin pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Madde 8- YÖNETİM KURULU Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek en az 2 (iki) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir. Genel Kurul önce Yönetim Kurulu nun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde veya denetiminde bulunduğu şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak ve yüz kızartıcı suçlar ile Türk Ticaret Kanunu nda

7 Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süreyle görev yaparlar. Her yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulu nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul un onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurul ca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından tespit olunur. belirtilen ve üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir. Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süreyle görev yaparlar. Her yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesinde sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulu nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul un onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurul ca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından tespit olunur. Madde 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu Şirket in temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olan görevlerin dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup bu görevlerin gerektirdiği yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu nun bazı görev, sorumluluk ve haklarını devretme yetkisi saklı kalmakla birlikte, aşağıda belirtilen işlemler için her durumda Yönetim Kurulu nun o konuda alınmış kararı gerekecektir: a. Gayrimenkullerin alım ve satımı, b. Şirket'in menkul ve gayrimenkulleri üzerinde her nev'i takyidat konulması, c. Diğer şirketlerde bulunan pay ve hakların iktisabı, satımı veya her türlü diğer devri, d. Kredi sözleşmeleri akdetmek, tadil etmek veya yenilenmek, e. Tek başına ya da bir bütün olarak Şirket in toplam net malvarlığının %10 unu (yüzde on) aşan değerde yeni mal varlığı iktisabının gerçekleştirilmesi ya da Şirket in malvarlığının satılması, Madde 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu Şirket in temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olan görevlerin dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup bu görevlerin gerektirdiği yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu nun bazı görev, sorumluluk ve haklarını devretme yetkisi saklı kalmakla birlikte, aşağıda belirtilen işlemler için her durumda Yönetim Kurulu nun o konuda alınmış kararı gerekecektir: a. Gayrimenkullerin alım ve satımı, b. Şirket'in menkul ve gayrimenkulleri üzerinde her nev'i takyidat konulması, c. Diğer şirketlerde bulunan pay ve hakların iktisabı, satımı veya her türlü diğer devri, d. Kredi sözleşmelerinin akdedilmesi, tadil edilmesi veya yenilenmesi, e. Türk Ticaret Kanunu ndan kaynaklanan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, tek başına ya da bir bütün olarak Şirket in toplam net malvarlığının

8 f. Yıllık iş planının ve/veya bütçenin onaylanması veya tadili. Madde 10- ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Yönetim Kurulu Şirket adına ve Şirketi temsil ve ilzam edecek şekilde işlem yapma yetkisini haizdir. Yönetim Kurulu bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini, birlikte hareket edecek 2 (iki) veya ikinin katları sayısındaki Yönetim Kurulu üyelerine, işbu yetkilendirmenin şart ve sınırlarını açık bir şekilde belirterek devredebilir. Yönetim Kurulu, kendi takdiri dahilinde, zaman zaman, her halde Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere verilmiş tüm görev, yetki ve haklarını kullanma yetkisini haiz olacaktır. Şirket adına hazırlanacak tüm belge ve evrakın, Şirket açısından geçerli ve bağlayıcı nitelikte olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altında ve Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 2 imza yetkilisi tarafından imzalanmış olmaları gereklidir. Madde 11- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI - TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan Genel Kurulu toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçilir. Yönetim Kurulu Şirket in işleri her gerektirdiğinde; ancak her halükarda bir takvim yılı içinde en az 4 kez toplanacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı,Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya yazılı olarak davet edecek ve işbu davetiyede her zaman toplantının gündemi ile gündeme ilişkin yeterli bilgiler bulunacaktır. İşbu davetiye, toplantı tarihinden en az 15 gün önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilecektir. Gündeme konu eklemek isteyen her Yönetim Kurulu üyesi, işbu teklifini toplantı tarihinden en az 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirecektir. Böyle bir %10 unu (yüzde on) aşan değerde yeni mal varlığı iktisabının gerçekleştirilmesi ya da Şirket in malvarlığının satılması, f. Yıllık iş planının ve/veya bütçenin onaylanması veya tadili. Madde 10- ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Yönetim Kurulu Şirket adına ve Şirketi temsil ve ilzam edecek şekilde işlem yapma yetkisini haizdir. Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını veya tamamını bir iç yönerge düzenleyerek, müştereken hareket etmek üzere 2 ile bölünebilir şekilde sayısı belirlenecek olan Yönetim Kurulu üyelerine veya yine müştereken hareket etmek üzere 2 ile bölünebilir şekilde sayısı belirlenecek olan üçüncü kişilere, açıkça işbu yetkinin şart ve sınırlandırmalarını belirtmek suretiyle devredebilir. Yönetim Kurulu, muhtelif zamanlarda ve takdir yetkisi tamamen kendisine ait olmak üzere, her zaman, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği herhangi bir görev ve sorumluluğu bizzat yerine getirmeye ve yetkilerini bizzat kullanmaya yetkilidir. Şirket adına hazırlanacak tüm belge ve evrakın, Şirket açısından geçerli ve bağlayıcı nitelikte olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altında ve Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 2 imza yetkilisi tarafından imzalanmış olmaları gereklidir. Madde 11- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI - TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçilir. Yönetim Kurulu Şirket in işleri her gerektirdiğinde; ancak her halükarda bir takvim yılı içinde en az 4 kez toplanacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı,Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya yazılı olarak davet edecek ve işbu davetiyede her zaman toplantının gündemi ile gündeme ilişkin yeterli bilgiler bulunacaktır. İşbu davetiye, toplantı tarihinden en az 15 gün önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilecektir. Gündeme konu eklemek isteyen her Yönetim Kurulu üyesi, işbu teklifini toplantı tarihinden en az 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına

9 durumda Yönetim Kurulu Başkanı yeni konuyu gündeme eklemek ve güncellenmiş gündemi her bir Yönetim Kurulu üyesine göndermekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri tarafından toplantı yapılması talep edilmediği takdirde, Yönetim Kurulu toplantıları herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla yapılabilir ve Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu nun 330. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca toplantıya gerek olmaksızın alınabilir. Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye sayısının yarısından en az 1 fazlasının toplantıda hazır bulunmasıyla sağlanır; Yönetim Kurulu kararları da her zaman üye sayısının yarısından en az 1 fazlasının olumlu oy vermesiyle alınır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde önceden karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu kararı alınırken her üyenin 1 oy hakkı vardır ve Yönetim Kurulu Başkanının belirleyici bir oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir. bildirecektir. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Başkanı yeni konuyu gündeme eklemek ve güncellenmiş gündemi her bir Yönetim Kurulu üyesine göndermekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri tarafından toplantı yapılması talep edilmediği takdirde, Yönetim Kurulu toplantıları herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin hiç biri tarafından toplantı yapılması talep edilmediği takdirde, Türk Ticaret Kanunu 390. Maddesinin 4. fıkrasına göre herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından karar şeklinde hazırlanarak tüm Yönetim Kurulu üyelerine sunulan öneriye toplam Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasını oluşturan Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı onayları alınmak suretiyle karar alınması mümkündür. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartdır. Bu yolla alınacak kararlar için alınacak onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararın geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye sayısının yarısından en az 1 fazlasının toplantıda hazır bulunmasıyla sağlanır; Yönetim Kurulu kararları da her zaman üye sayısının yarısından en az 1 fazlasının olumlu oy vermesiyle alınır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu kararı alınırken her üyenin 1 oy hakkı vardır ve Yönetim Kurulu Başkanının belirleyici bir oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Madde 12 - DENETİM KURULU Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 2 üyeden oluşur. Denetim Kurulu nun görev süresi 1 yıldır. Görev süreleri dolan Denetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. MADDE 12- DENETİM Şirket in finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Denetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinde herhangi bir boşalma olduğu takdirde, yeni üye Türk Ticaret

10 Kanunu esaslarına göre seçilir. Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Madde 13- DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Madde 13- İşbu madde kaldırılmıştır. Denetim Kurulu Şirket in genel işlemlerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu nda yazılı vazifeleri yapmaya Şirket in iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu nun 354. Maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen tüm görev ve yükümlülüklerini yerine getirecek ve Şirket in iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün olan denetim faaliyetlerini yerine getirecektir. Buna ek olarak denetçilerin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler: Şirket in Yönetim Kurulu ile birlikte bilançonun nasıl hazırlanacağına ilişkin formu belirlemek; Pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımı için Ana Sözleşme de gerekli olarak belirtilmiş şartların yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek; Bütçe ve bilançoyu denetlemek; Yönetim Kurulu nun ihmali halinde, Genel Kurul u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; Genel Kurul toplatılarına katılmak; Yönetim Kurulu üyelerinin Kanun da ve Ana Sözleşme de öngörülen hükümlere uygun hareket etmesini sağlamak. Türk Ticaret Kanunu nun 353., 354. ve 357. madde hükümleri saklıdır. Madde 14 GENEL KURUL TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurula davet Türk Ticaret Kanunu Madde 14 GENEL KURUL TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurula davet Türk Ticaret

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ 1 Madde 1: Üçüncü maddede unvanı, merkezi ve uyrukluğu yazılı hükmi şahıs kurucu ile ad, soyad, ikametgâh ve uyruklukları yazılı hakiki

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda unvanları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşu

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No : İstanbul - 272403 KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2011 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ Kuruluş: Madde 1- ANASÖZLEŞMESİ Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluş

Detaylı

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1- KURULUŞ İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nun 392275-339857 sicil numarasında kayıtlı MCT MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin

Detaylı

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 24 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

Şirketin unvanı "Araklı Enerji Doğalgaz Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

Şirketin unvanı Araklı Enerji Doğalgaz Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi dir. ARAKLI ENERJİ DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 09.01.2006 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurluğu nca tescil edilmek üzere 23 Ocak 2006 tarih ve 6476 sayılı Türkiye Ticaret Sicili

Detaylı

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1:Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin 2012 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul u, gündemindeki maddeleri

Detaylı

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve Tabiyeti yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

Detaylı

CAMİŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAMİŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAMİŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1: İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve bu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO MADDE 1- KURULUŞ 1 MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI 1 MADDE 3- ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI 1-2 MADDE 4- ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Detaylı

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GİRİŞ MADDE 1-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin 10.04.1985 tarih ve 408/11515 sicil numaralı ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL Madde - 1 KURULUŞ İşbu esas Mukavelenin sonuna ekli listede isimleri ve ikametgahları yazılı şahıslar

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME Kuruluş Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları uyruk ve ikametgahları yazılı kurucular arsında Türk Ticaret Kanun un Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 : Aşağıda 6ncı maddede adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani Kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir ANONİM ŞİRKET teşkil edilmiştir.

Detaylı

Esas Sözleşme. Madde - 1 KURULUŞ

Esas Sözleşme. Madde - 1 KURULUŞ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Esas Sözleşme Madde - 1 KURULUŞ İşbu Esas Sözleşmenin sonuna ekli listede isimleri ve ikametgahları yazılı şahıslar arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 07/10/1954 TASDİK TARİHİ : 16/08/1954 TASDİK NO : 4/3470 TESCİL TARİHİ : 05/10/1954 TİCARET SİCİL NO : 2340 SANAYİ SİCİL NO : 010035 26

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun (bu esas sözleşmede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hükümlerine

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı