ĐŞLEMLER YÖNERGESĐ ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI BÖLÜM I GENEL DÜZENLEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐŞLEMLER YÖNERGESĐ ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI BÖLÜM I GENEL DÜZENLEMELER"

Transkript

1 ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ĐŞLEMLER YÖNERGESĐ BÖLÜM I GENEL DÜZENLEMELER Tanımlar ve kısaltmalar Madde 1 - Bu yönerge de geçen ; Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, Bakanlık : Maliye Bakanlığı nı, Birlik : (TÜRMOB) Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini, TESMER : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezini, Oda : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasını, Genel Kurul : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunu, Yönetim Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunu, Denetim Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Denetim Kurulunu, Disiplin Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulunu, Komisyonlar : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası bünyesinde kurulan daimi ve geçici komisyonları, Meslek Mensubu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavirleri, Çalışma Yönetmeliği : tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği; Tasdik Yönetmeliği : tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği; Ücret Yönetmeliği : tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliği; YMM Odaları Yönetmeliği : tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğini; Tebliğler : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerini; Disiplin Yönetmeliği : tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğini, Disiplin Đç Yönergesi : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19. Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe konulan, Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kovuşturmaları ile Đlgili Ön Đncelemenin Usul ve Esasları Đle Kesinleşen Disiplin Cezalarının Uygulanmasının Usulü Hakkında Oda Đç Yönergesi ni, Đhale Yönergesi : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Đhale Yönergesi ni, 1

2 Personel Yönergesi : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Personel Yönergesi ni, Đfade eder. Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 2 - Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Oda Personeli tarafından yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla ve tarihli sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 12/i, 25 ve 30. maddelerinin ve tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin 20. maddesiyle eklenen EK MADDE 1 in verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. Uygulama Önceliği Madde 3 Đşbu yönetmelik esas itibariyle 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmıştır. Ancak, 3568 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Tebliğler ve diğer mevzuatta yer alan mevcut ve gelecekteki düzenlemeler ile işbu Yönetmelikte yer alan düzenlemeler arasında farklılık veya çelişki meydana geldiği takdirde, uygulama önceliği 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatındır. Oda Đç Yönergelerinde Değişiklik Yapılması Madde sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle, Oda Đç Yönergelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıktığında, Yönetim Kurulunca hazırlanacak değişiklik teklifleri, değişiklik ihtiyacının ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk Genel Kurulun gündemine alınarak, Đç Yönergenin güncellenmesi sağlanır. Yazışma Form ve Kalıplarının Tespiti ve Değiştirilmesi Madde 5 Bu yönetmelikte geçen işlem konuları ile ilgili olarak daha önce belirlenmiş ve halen kullanılmakta olan form ve yazışma kalıpları ile bundan sonra kullanılacak formlar ve yazışma kalıpları; birer ÖRNEK sıra numarası altında, -bilgisayar ortamında ve arşivde ayrı ayrı olmak üzere- bir klasörde toplanır. Oda işlemlerinde, mümkün olduğunca belirlenen standart form ve yazışma kalıplarının kullanılmasına özen gösterilir sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, Birlik ve Bakanlık tarafından kullanılan ve önerilen form ve yazışma kalıplarının değiştirilmesi, belirlenen form ve kalıpların işin gereğine göre ihtiyaca cevap vermemesi ve benzeri durumlarda, farklı biçim ve üslupta form kullanılabilir ve yazışma yapılabilir. Süreye Bağlı Đşlemlerle Đlgili Takvim Oluşturulması ve Đzlenmesi Madde 6 - Her yılın Aralık ayı içinde, izleyen yılın Ocak Aralık aylarını kapsamak üzere, Üyelerin Odaya; Odanın Bakanlık, Birlik, Vergi Dairesi, SSK veya diğer ilgili mercilere olan yükümlülüklerini veya Oda içinde belirli tarihlerde/dönemlerde yapılması gereken iş ve işlemleri gösteren bir takvim hazırlanır. 2

3 Aylar itibariyle hazırlanacak Süreye Bağlı Đşlemler Takviminde ; yapılması gereken iş ve işlemler ile bunların mevzuatta öngörülen dönem veya tarihleri ve iş ve işlemi takiple görevlendirilen memur/memurların ad ve soyadları yer alır. Süreye Bağlı Đşlemler Takviminde yer alacak iş ve işlemlere, Üyeler tarafından imzalanan sözleşmelerin veya düzenlenen raporların Odaya verilmesi, bunların Oda tarafından gözden geçirilmesi; Bakanlığa, Defterdarlığa veya doğrudan vergi dairelerine iletilmesi gereken tarihler, maktu ve nispi aidatların tahakkuk ve ödeme süreleri, müşteri bildirim listelerinin verilme zamanı, Odaya üye olanlar ile vefat, istifa ve nakil sebebiyle ayrılanların Birliğe ve Bakanlığa bildirilmesi zamanları, Genel Kurul hazırlıklarının başlama ve Genel Kurulun yapılması gereken tarihler, ücret tarifesinin hazırlanması zamanı, muhtasar ve sigorta bildirimlerinin verilmesi gereken tarihler; planlanan konferans, seminer veya kurslar ve benzerleri örnek gösterilebilir. Genel Đdare Müdürü tarafından hazırlanıp/hazırlatılıp imzalanan; Oda Başkanı ve Oda Sekreteri tarafından onaylanan Süreye Bağlı Đşlemler Takviminin, birer örneği Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine verilir; bir örneği Genel Đdare Müdürünün Odasına, bir örneği memurların odasına asılır. Müdür ve memurlar tarafından titizlikle takip edilir. Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve diğer mevzuatla yeni yükümlülükler öngörülmesi, mevcut yükümlülüklerden bir ya da birkaçının kaldırılması, tarihlerinin değiştirilmesi veya bir kısmının unutulduğunun sonradan anlaşılması halinde, Süreye Bağlı Đşlemler Takvimi derhal güncellenir. Süreye Bağlı Đşlemler Takviminin hazırlanmasından ve uygulanmasından Genel Đdare Müdürü birinci derecede sorumludur. Evrak Kaydı ve Yazışmaların Đzlenmesi Madde 7 - Odaya gelen her evrak, Evrak Giriş Defterine ; Oda dan çıkan her evrak ise Evrak Çıkış Defterine kaydedilir. Disiplin ile ilgili evrak, Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedilir. Evrak kaydının bilgisayarda tutulması halinde, bilgisayardan aylık çıktı alınarak bir dosyada saklanır; yıl tamamlandığında bu çıktılar ciltlenerek arşivde saklanır. Gelen evrakı gönderen kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından bir cevap beklendiğinde, evrak kaydına TAKĐPLĐ şerhi konulur. Oda tarafından gönderilen evrak karşılığında bir cevap beklendiğinde de aynı şekilde işlem yapılır. Gelen evraka beklenen karşılık verildiğinde veya giden evrakta beklenen karşılık geldiğinde TAKĐPLĐ kaydı kapatılır. Mevzuatta daha kısa bir süre belirlenmediği takdirde, TAKĐPLĐ evrak Genel Đdare Müdürü tarafından aylık olarak izlenir. Đzleme sonuçları, Oda Başkanına ve Oda Sekreterine ayda bir rapor edilir. Yazışmaların Numaralanması ve Dosya Arşiv Düzeni Madde 8 Gelen ve giden evrak, daha önce tespit edilen ve bilgisayar ortamında (EXCEL) kayıtlı bulunan DOSYA ARŞĐV DÜZENĐNE göre numaralandırılır. Dosya arşiv düzeninin ilk numarası Ana Konuyu, ikinci numarası Alt Konuyu, üçüncü numarası Evrak Kayıt Defterindeki sırayı gösterir. Gelen veya giden evrakın birden fazla dosya konusunu ilgilendirmesi halinde, evraka ağırlıklı ana konunun numarası verilmekle birlikte, evrakın bir örneği ilgili diğer dosyaya da takılır. Yazıların Hazırlanması ve Yazışma Kuralları Madde 9 Oda tarafından yapılan yazışmaların, yazım kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve gerekçeli olması; yazılarda, Odanın geleneğine uygun olarak saygılı bir üslup kullanılması asıldır. 3

4 Oda tarafından gönderilecek yazılar, kural olarak Genel Đdare Müdürü tarafından hazırlanarak, ilgisine göre Oda Sekreterinin veya Oda Başkanının onayına sunulur. Yazıların ikinci nüshası, ilgili memur ve Genel Đdare Müdürü tarafından parafe edilir. Gönderilecek yazı konusunun önemi ve özelliği dikkate alınarak, Bakanlık, Kurul ve Kurumlarla olan yazışmaların, Yönetim Kurulunca yapılacak işbölümü çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından hazırlanmasına karar verilebilir. Oda Sekreteri, Odaya herhangi bir yükümlülük getirmeyen ve resmi makamlarla yapılacak yazışmaları kapsayan ve Oda kayıtları ile ilgili belgelerin örneklerinin onayına ait bulunan hususlarda re sen imzaya yetkilidir. Oda Sekreteri bu yetkisini kısmen veya tamamen Genel Đdare Müdürüne devredebilir. Oda Sekreterinin re sen yetkili bulunduklarının dışındaki yazışmalar, Yönetim Kurulu Başkanının, Başkanın görevde bulunmaması halinde Başkan Yardımcısının olumlu görüşü alındıktan sonra Oda Sekreteri tarafından imzalanabilir. Bilgisayarların Kullanımı ve Bakımı Madde 10 - Odanın en önemli faaliyetlerinin bilgisayarlar aracılığı ile yürütülmesi nedeniyle, bilgisayarların kullanımı ve bakımı konusunda en üst düzeyde dikkat ve titizlik gösterilmesi asıldır. Bilgisayarlara yüklenen anti-virüs programlarının güncellenmesi, dosya koruma programlarının izlenmesi ve önerilmesi, dosyaların virüslere ve korsan programlara karşı korunması, personelin sorumluluğundadır. Bu amaçlarla; a) Oda personelinin ve sözleşmeli muhasebecinin kullanımına verilen bilgisayarların, personelin yakınları da dahil olmak üzere bir başkası tarafından kullanılması; b) Oda personeli ve yetkili servis elemanları dışında bilgisayarlara müdahale edilmesi; c) Bilgisayarların, personelin özel işlerinde kullanılması; bu çerçevede dışarıdan getirilen disket ve CD lerin sürücülere takılması; mahiyeti bilinmeyen e-postaların ve e- maillerin açılması; d) Đzinsiz internete girilmesi, Odanın faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan programların indirilmesi, Chat yapılması, bilgisayarlarda oyun oynanması; Yasaktır. Oda Kütüphanesi Đle Đlgili Đşlemler Madde 11 Odaya gönderilen, Oda tarafından bastırılan veya satın alınan broşür, dergi, kitap ve diğer basılı yayınlar, bilgisayar ortamında tutulan KÜTÜPHANE FĐHRĐSTĐ dosyasına kaydedildikten sonra numaralanır ve Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının Malıdır kaşesi ile damgalandıktan sonra, belli bir düzen ve sistem içinde, üyelerin istifadesine sunulmak üzere kütüphaneye konulur. Periyodik yayınlar izlenerek, kesintiye uğramaması sağlanır. Kütüphaneye konulan yayınlar, yayının adı, yazarı, yayıncısı, basım yılı itibariyle kaydedilir. Dergilerin bilgisayara kaydında, derginin adı, yılı, sayısı, yayınlanan makaleler ve yazarları ayrıca belirtilir. Daha önce CD lere aktarılarak üyelere dağıtılan KÜTÜPHANE FĐHRĐSTĐ, üyelerin talepleri üzerine, ücretsiz olarak güncellenir. Kütüphane işlemleri, Genel Đdare Müdürünün gözetimi altında, görevlendireceği memurun sorumluluğunda yürütülür. 4

5 BÖLÜM II PERSONELĐN GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI Genel Đdare Müdürünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 12 Genel Đdare Müdürü, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 26. maddesinde sayılan iş ve işlemleri, Oda Sekreteri tarafından yetki verildiği ölçüde, Odanın rutin işlerini ise yetki devrine gerek bulunmaksızın yapmakla yükümlüdür. Oda Sekreterinin görev ve yetki devri, yazılı olabileceği gibi, sözlü de olabilir. Oda işlerinin yürütülmesinde, Personel Yönetmeliğinin maddelerinde sayılan Çalışma Đlkeleri nin gözetilmesi esastır. Bu çerçevede Genel Đdare Müdürünün görev ve yetkileri: a) Odanın işlem ve yazışmalarını yürütmek, hazırladığı yazıları Oda Sekreterinin onayına sunmak; yetki verilenleri imzalamak; b) Yönetim Kurulu Gündeminin hazırlanmasında ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasında Oda Sekreterine yardımcı olmak ve bu konudaki iş ve işlemleri yerine getirmek; c) Oda personelinin devamını, çalışmasını, üyelere karşı tutum ve davranışlarını, giyim-kuşamını izlemek; gereken uyarılarda bulunmak; d) Oda personelinin izin kullanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konularında Oda Sekreterine öneride bulunmak; memurlar ve yardımcı personel için Personel Yönergesinin 57 ve 58. maddelerinde sözü edilen Değerlendirme (sicil) Raporu düzenlemek; e) Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanması ile ilgili işlem ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, yetki verildiği takdirde söz konusu belgeleri imzalamak; f) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının, gelen giden evrak defterinin düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak; takipli evrakı izlemek ve sonuçları hakkında Oda Sekreterine aylık rapor vermek; g) Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 31. maddesinde sayılan defterler ile Oda tarafından tutulan ve tutulacak diğer defterlerin, usulüne uygun olarak düzenlenmesi ve saklanmasını, Oda Sekreteri adına izlemek, denetlemek; bu konuda Oda Sekreterini düzenli olarak bilgilendirmek, önerilerde bulunmak; h) Muhasebe ve kasa işlemlerini günlük olarak izlemek ve denetlemek; i) Kıymetli evrak stokunu izlemek ve devamlılığını sağlamak; j) Đhale ve Personel Yönergeleri uyarınca verilen veya yükümlü olduğu görevleri yapmak; k) Odanın kullanımında bulunan binanın, büro malzemeleri ve demirbaşın bakımlı ve temiz tutulmasını sağlamak; l) Elektrik, su, doğalgaz, telefon, kırtasiye kullanımında tasarrufu özendirmek, gelen faturaları takip edip, süresi içinde ödenmesini sağlamak; mükerrer ödemelere engel olmak; m) Yönetim Kurulu Başkanı ve Oda Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Memurların Görev ve Sorumlulukları Madde 13 - Memurlar, Oda Başkanı, Oda Sekreteri veya onun adına Genel Đdare Müdürü tarafından verilen görevleri, Personel Yönergesinin maddelerinde yazılı 5

6 Çalışma Đlkeleri yükümlüdürler. çerçevesinde, en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle Yardımcı Personelin Görev ve Sorumluluğu Madde 14 Yardımcı Personel, Oda Başkanı, Oda Sekreteri veya onun adına Genel Đdare Müdürü ve memurlar tarafından verilen görevleri, Personel Yönergesinin maddelerinde yazılı Çalışma ilkeleri çerçevesinde, en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Oda Yöneticilerine, personele ve konuklara çay, kahve vs. hazırlamak ve servis yapmak; Oda içinde ve dışında evrak dağıtımını sağlamak; fotokopi hizmetleri ile becerisi dahilinde bina ve demirbaşa ait küçük onarımları gerçekleştirmek; mesai başlamadan önce hizmet binasını açıp kullanılır hale getirmek; mesai bitiminde kapı ve pencerelerini kilitlemek, musluk, ocak, kombi ve şofbenin ve elektrikle çalışan cihazların kapalı olup olmadığını kontrol etmek; Odanın su, elektrik, doğalgaz, telefon vs. faturalarını yatırmak; bina içini ve çevresini daima temiz tutmak; bahçenin bakımını yapmak; lojman tahsis edilmesi halinde, aynı zamanda hizmet binasına bekçilik yapmak; lojmanı ve çevresini temiz ve bakımlı tutmak; ses ve görüntü kirliliğine sebep olmamak; yardımcı personelin görevleri dahilindedir. Personel Takibi ve Puantaj Madde 15 Genel Đdare Müdürü tarafından personelin günlük çalışması puantaj cetveli ile takip olunur. Puantaj cetveline personelin normal mesaisi ile varsa fazla mesaisi hafta ve genel tatil çalışmaları günlük olarak işlenir. Puantaj cetveli ay sonunda Genel Đdare Müdürü tarafından fiili mesaiye uygundur açıklaması ile imzalandıktan sonra Oda Sekreterinin onayına sunulur. Oda Sekreteri tarafından onaylanan puantaj cetvelinin bir örneği, ücret bordrosunun hazırlanmasında dikkate alınmak üzere muhasebeciye gönderilir. BÖLÜM III GENEL KURUL HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ĐŞLEMLER Gündemin Belirlenmesi Madde 16 Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Çalışma Raporunun Hazırlanması Madde 17 Önceki dönemlerde kullanılan çalışma raporlarından esinlenerek, standart bir çalışma raporu kalıbı belirlenip bilgisayar ortamına kaydedilir. Çalışma raporunda yer alacak tüm bilgiler 30 Nisan tarihi itibariyle, Genel Đdare Müdürünün gözetimi altında görevli memur tarafından, belirlenen rapor kalıbı üzerine işlenerek güncellenir. Geçen bir yıllık döneme ait tüm faaliyetler, rapor kalıbının ilgili yerlerine kaydedilir. Muhasebeci ve Oda Saymanı tarafından birlikte hazırlanan mali rapor taslağı, çalışma raporunun ilgili yerlerine aktarılır. Bu şekilde hazırlanan taslak rapor, Genel Đdare Müdürü tarafından Oda Sekreterine sunulur. Oda sekreterinin talimatı doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra hazırlanan Çalışma Raporu Taslağı, Başkan tarafından da incelenerek Yönetim Kurulu gündemine alınıp görüşülür. Yönetim Kurulunda son şekli verildikten sonra kabul edilen rapor, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu şekilde kesinleşen raporun Denetim Kurulu Raporu ile birlikte; Denetim Kurulu Raporu henüz düzenlenmemişse ayrı olarak basımı gerçekleştirilir. 6

7 Gündemin ve Çalışma Raporunun Üyelere Gönderilmesi Madde 18- Yönetim Kurulunca belirlenecek gündem, Genel Kurul tarihinden en az on gün önce taahhütlü olarak ve PTT aracılığı ile Odaya kayıtlı tüm üyelere gönderilir. Davetiyede toplantının yer, gün ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır. Çalışma ve denetim raporunun hazırlanması ve basımının yetişmesi halinde, gündemle birlikte; yetişmezse, genel kurul toplantısından önce üyelerin ellerine geçecek şekilde daha sonra gönderilir. Genel kurul gündeminde, iç yönergelerde ve değişikliklerinin görüşülmesi yer almış ise, bu konuya ilişkin olarak hazırlanan taslak metinler de çalışma raporu ile birlikte üyelere ulaştırılır. Odanın protokol listesinde kayıtlı bulunanlara, gündemin belirtildiği özel davetiye gönderilir. Bildirimler ve Üye Listelerinin Kesinleşmesi ve Diğer Đşlemler Madde 19- Seçim yapılacak Genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Oda seçimleri için üyeleri belirleyen liste üç nüsha olarak toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte o yer Đlçe Seçim Kurulu Başkanına tevdi edilir. Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ne Genel Kurul yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. Đlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanıp Odada ve Birlikte ilan edilmek üzere iade edilen liste ile toplantıya ait diğer hususlar, Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Oda Panosuna asılmak suretiyle ilan edilir. Her gün için ayrı ayrı ilan tespit tutanağı düzenlenir. Aynı işlemler Birlik tarafından da yerine getirilir. Birlikçe düzenlenen ilan tespit tutanakları Odaya teslim edildiğinde Oda tarafından düzenlenen tutanaklar ile beraber Đlçe Seçim Kuruluna gönderilir. Üye Listesine herhangi bir itiraz olmadığına dair hazırlanan DUYURU Odanın Đlan Panosuna asılır. Đlçe Seçim Kurulu tarafından Organ seçimlerinde görevli personele tahakkuk ettirilen tutar hak sahiplerine ödenmek üzere Đlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nın ilgili Banka Hesabına yatırılır. Bastırılan oy pusulaları mühürlenmesi için Đlçe Seçim Kuruluna gönderilir. Toplantı Salonunun Belirlenmesi ve Düzenlenmesi Madde 20 Genel Kurul toplantılarının hangi salonda veya salonlarda yapılacağı, Yönetim Kurulu tarafından gündemle birlikte belirlenir. Genel Đdare Müdürü, toplantının yapılacağı salonun düzenlenmesi (masaların tanzimi, isim levhalarının hazırlanması, afiş, bayrak ve flamaların asılması, ses düzeninin ve istiklal marşı kasetinin kontrol ve test edilmesi vs.), personelin görevlendirilmesi ve görev bölümü, toplantıya katılanlara yapılacak ikramların aksamaması ve toplantının düzeni için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Birinci Toplantıdaki Đşlemler Madde 21- Đlçe seçim Kurulu tarafından onaylanan üye listesinin bir nüshası (hazirun listesi) genel kurula katılan üyelere salon girişinde imzalatılır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, Hükümet Komiserleri tarafından çoğunluk sağlanamadığına dair bir tutanak tanzim edilir. Ayrıca Yönetim Kurulunca, Denetleme Kurulu Başkanı nın da bulunduğu bir erteleme tutanağı düzenlenir. 7

8 Đkinci Toplantıdaki Đşlemler Madde 22 Đkinci toplantıdaki işlemler aşağıda özetlendiği gibidir. Birinci Gün: Đlçe seçim Kurulu tarafından onaylanan üye listesinin diğer nüshası (hazirun listesi) genel kurula katılan üyelere salon girişinde imzalatılır. Önerilen Genel Kurul Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi, Oda Sekreteri tarafından Genel Kurul üyelerinin onayına sunulur. Genel Kurul toplantısı, bu şekilde oluşturulan Divan ın yönetiminde, gündemdeki sıraya göre gerçekleştirilir. Đkinci Gün Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Oy kullanacak olan üye Đlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan listeyi, kimliğini ibraz ederek imzalar. Đlçe Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçimler tamamlanır. Seçim sonuçları Đlçe Seçim Kurulu tarafından Odaya ve Birliğe tebliğ edilir. Seçim Sonrası Yapılan Đşlemler Madde 23- Seçilen üyelerin mazbatalarını alabilmesi için ilk Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yapılır. Bu görev dağılımına göre imza sirküleri hazırlanıp, notere tasdik ettirilir. Daha sonra ilgili bankalara gönderilir. Seçilen Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri de ilk toplantılarında görev dağılımını yapıp, Yönetim Kurulu na üst yazı ile bildirir. Genel Kurul Divan tutanakları yazılıp, Divan Kurulu Üyelerince imzalandıktan sonra Genel Kurul Karar Defterine işlenir. Seçim sonuçları; Maliye Bakanlığı na ve Bakanlık bünyesindeki kurullara, Birliğe, YMM ve SMMM Odalarına ve tüm üyelerimize duyurulur. Mali Genel Kurulda Yapılan Đşlemler Madde 24 Mali Genel Kurulda seçim yapılmayacağı için, seçime ilişkin esas ve usuller, bu genel kurullarda uygulanmaz.mali Genel Kurula ilişkin diğer hususlar, yukarıdaki maddelerde açıklandığı gibidir. BÖLÜM IV YÖNETĐM KURULU TOPLANTILARI ĐLE ĐLGĐLĐ ĐŞLEMLER Gündem Hazırlanması ve Dağıtılması Madde 25 Yönetim Kurulu, önceden hazırlanan gündemle toplanır Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuların bir gündemi yapılır. Gündemi, Oda Sekreteri, Başkana danışarak hazırlar veya Genel Đdare Müdürüne hazırlatır. Yönetim Kurulu Kararını gerektiren süreye bağlı iş ve işlemler (örneğin, Oda Sekreterinin yetkisi dahilinde yapılan harcamaların yetki sınırına yaklaşması, Yönetim Kurulunda görüşülmesi gereken disiplin ön inceleme raporunun verilmiş olması, aidatların ve basılı belge fiyatlarının belirlenmesi vb.), üyelerden alınan geri beslemeler, iç ve dış denetimlerin sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, süreçlerin performansları ve hizmetin uygunluğu, önceki yönetim kurulu toplantısından devam eden faaliyetler ve iyileştirme önerileri, Genel Đdare Müdürü tarafından izlenerek, zamanında gündeme alınması Oda Sekreterine hatırlatılır. 8

9 Üyelerden alınan geri beslemeler, iç ve dış denetimlerin sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, süreçlerin performansları ve hizmetin uygunluğu, önceki yönetim kurulu toplantısından devam eden faaliyetler ve iyileştirme önerilerinin her üç ayda bir yönetim kurulu gündemine alınarak görüşülmesinin sağlanmasından, aynı zamanda Yönetim temsilcisi olan Oda Sekreteri sorumludur. Yönetim Kurulu üyeleri, olağanüstü haller dışında gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri üç gün evvel Oda Sekreterine bildirirler. Oda Sekreteri tarafından başkana danışılarak belirlenen gündem konuları, Yönetim Kurulu nun.././. Günü Saat Toplantı Gündemi başlıklı kağıda; Yönetim ile ilgili konular, Disiplin ile ilgili konular, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konular Sair Konular, Ara başlıkları halinde listelenir. Her toplantının gündem ekleri arasına, Disiplin Kovuşturmaları Takip Çizelgesi ile Mali Durum Çizelgesi çıkarılarak mutlaka konulur. Başkanın onayından sonra kesinleştirilen gündem, ekleriyle birlikte bir dosya halinde hazırlanarak, toplantıdan bir gün önce veya en geç toplantı sabahı üyelere verilir. Rapor ve tasarılarla ilgili gündemler en az üç gün önce üyelere gönderilir. Gündeme alınan konulara ilişkin olarak mevcut dilekçe, yazı, rapor, karar ve diğer dokümanlar ile konuya ilişkin daha önce yapılan yazışmalar, alınan kararlar ve ilgili mevzuat hükümleri Genel Đdare Müdürü tarafından derlenerek, birer EK numarası altında gündem ekleri arasına konulur. Gündem ekleri arasında GĐZLĐ kaydı bulunan rapor ve belgelerin bulunması halinde, hazırlanan gündem dosyası kapalı zarflar içinde üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu Kararlarında Belirtilmesi Gereken Hususlar Mükerrer Madde 25 - Yönetim kurulu, gündeminde yer alan konuları görüşerek karara bağlar. Gündemde varsa, kaynak ihtiyaçları, üye talepleri, hizmetin iyileştirilmesi ve süreç etkinliğinin iyileştirilmesi konuları kararlarda ayrıca belirtilir. Yönetim Kurulunca Alınan Kararların Yazımı ve Saklanması Madde 26 Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararların, görüşmelerin bitiminde yazılması ve toplantıya katılanlarca imzalanması asıldır. Aynı gün yazılmasına olanak bulunamayan kararlar daha sonra, Oda Sekreteri tarafından Oda Sekreterinin görevde bulunmaması halinde Yönetim Kurulunca görevlendirilen üye tarafından yazılır, Oda Sekreteri veya kararı yazan diğer üye tarafından parafe edildikten sonra Kurulun bir sonraki oturumunda okunarak üyelerin imzasına sunulur. Kararların, açık, anlaşılır ve gerekçeli olması gerekir. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, görüşme konusu ve alınan karar belirtilmek suretiyle karar defterine geçirilir. Bu işlem, bilgisayarda yazılan karar metinlerinin karar defterine yapıştırılması suretiyle de yerine getirilebilir. Bu takdirde, kararın yazılı olduğu kağıt ile defterin birleştiği yerler mühürlenerek onaylanır. Đmzalanan kararlar sıra numarası dahilinde ve düzenli bir şekilde korunur. Alınan karara muhalif olan Yönetim Kurulu üyeleri karar metninin altına muhalefet şerhi verebilirler. Bu şerhin gerekçeli olması şarttır. Karara bağlanan hususlar Oda Sekreteri tarafından veya yetki verdiği ölçüde Genel Đdare Müdürü tarafından yerine getirilir. 9

10 Kararlara Đlişkin Veri Bankası Oluşturulması Madde 27- Belirli konulara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca daha önce alınmış bulunan kararlara kolayca ulaşılabilmesi amacıyla, bilgisayar ortamında Yönetim Kurulu Kararlarını kapsayan bir veri bankası oluşturulur. Veri Bankasının oluşturulmasında, kararların konularına göre (örneğin: sözleşmeler, raporlar, ücret tarifesi, mühür/ruhsat iadesi, aidatlar, mal bildirimi, ihale/satınalma, reklam yasağı, sorumluluk/sigorta, Vergi Kanunları, başvurular, çalışanlar listesine kayıt/silme/nakil, seminer/panel/eğitim, komisyonlar, oda içi düzenlemeler, 3568 e ilişkin çalışmalar, sorular/yanıtlar vb.) tasnifi esas alınır. Veri bankasının, hangi tarihten itibaren alınan kararları kapsayacağı, Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Veri Bankasının oluşturulması tamamlandıktan sonra alınan ve kesinleşen her karar, Genel Đdare Müdürünün gözetiminde, bu işle görevlendirilen memur tarafından veri bankasına kaydedilir. BÖLÜM V DĐSĐPLĐN ĐŞLEMLERĐ Disiplin Yönetmeliklerinin Uygulanması Madde 28 Disiplinle ilgili iş ve işlemlerde Disiplin Yönetmeliği ile Disiplin Đç Yönergesi hükümlerinin uygulanması asıl olup, iş bu yönergede düzenlenen konular, anılan yönetmelik ve yönerge hükümlerinin uygulanması doğrultusunda Oda içinde yapılan iş ve işlem basamaklarının ayrıntılı olarak belirtilmesinden ibarettir. Gizlilik Đlkesi Madde 29 Disiplinle ilgili tüm iş ve işlemlerin GĐZLĐLĐK ilkesine uyularak yerine getirilmesi asıldır. Bu amaçla Disiplin Đç Yönergesinin 12. maddesinde ve Personel Yönergesinin 35. maddesinde sayılan ilke ve kurallara titizlikle uyulması gerekir. Gizlilik ilkesine aykırı hareket ettiği belirlenen personel hakkında Personel Yönergesi uyarınca işlem yapılır. Sekretarya Đşleri Madde 30- Disiplin ile ilgili sekretarya hizmetleri, Oda Personeli tarafından yerine getirilir. Usulü işlemlerin mümkün olduğunca hatasız yapılması ve gizlilik ilkesinin korunması amacıyla, sekretarya hizmetlerinin Genel Đdare Müdürünün denetim ve gözetiminde ismen belirlenecek tek bir memur tarafından yürütülmesine özen gösterilir. Disiplinle Đlgili Đlk Đşlemler Madde 31- Yetkili mercilerden GĐZLĐDĐR kaydıyla veya bu kaydı taşımaksızın gelen ve üyelerin disiplin soruşturmasına yönelik her türlü yazı, mümkün olan en kısa sürede Başkan veya Başkan Yardımcısının bilgisine sunulur. Gizlidir kaydı taşıyan zarflar, Oda Sekreteri tarafından açılır ve zarfın üzerine tarafımdan açıldı meşruhatı ve tarih konularak, Oda Sekreteri tarafından imzalanır. Oda Sekreteri bu yetkisini Genel Đdare Müdürüne devredebilir. Sözlü ihbar ve şikayetler ile değerlendirmeye alınmayacak ihbar, şikayet ve istekler hakkında Disiplin Đç Yönergesinin 3 ve 5. maddeleri uyarınca işlem yapılır. Gelen Evrak Kaydı ve Dosyanın Oda Başkanına Sunulması Madde 32- Disiplinle ilgili ihbar, şikayet ve istek yazıları, Genel Evrak Defterinden ayrı tutulan Disiplin Evrak Kayıt Defterine ve bilgisayar ortamında tutulan Disiplin Tablosuna kaydedilir. 10

11 Giriş kaydı yapılan yazıya, hakkında disiplin kovuşturması talep edilen üyenin geçmişte geçirdiği disiplin kovuşturmalarının bir listesi ile meslek içi eğitim programlarına katılımını gösteren bir liste eklenir ve Oda Başkanına sunulur. Ön Đnceleme Aşamasındaki Đşlemler Madde 33- Oda Đç Yönergesi çerçevesinde ön inceleme amacıyla Yönetim Kurulu üyelerine havale edilen dosya, Oda Başkanı veya Oda Sekreterinin imzalayacağı bir üst yazı ile havale yapılan Yönetim Kurulu üyesine, -üst yazının ikinci nüshası üzerine alınacak imzası karşılığında- tarih de belirtilmek suretiyle tevdi edilir. Bilgisayar ortamında tutulan Disiplin Tablosuna yeni gelen dosya tüm ayrıntıları ile işlenir. Dosya içinde yer alan belgeler, bir nüshası hakkında disiplin kovuşturması talep edilen üyeye gönderilmek; bir nüshası da Odada muhafaza edilmek üzere fotokopi ile 2 nüsha çoğaltılır. Dosyanın aslı, ön inceleme ile görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesine verilir. Disiplin dosyaları bir dizi pusulasına bağlanarak Disiplin Đç Yönergesinin 16. maddesinde tarif edildiği şekilde düzenlenir. Ön Đnceleme ile görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi, hakkında kovuşturma istenilen YMM nin yazılı savunmasının alınması amacıyla savunma istem yazısı, örneğine uygun olarak hazırlanarak Üyenin imzasına sunulur. Savunma istem yazısı Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedildikten sonra, YMM nin Odamızda kayıtlı işyeri adresine iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilir. Alma haber kartı postadan döndüğünde, ilgili YMM nin tebellüğ tarihinden itibaren, savunma için verilen 15 günlük sürenin takibi yapılır. Savunma istem yazısının muhatabına tebliğ edilememesi veya muhatabı tarafından alınmaması halinde, durum, Ön Đnceleme yapan Yönetim Kurulu Üyesine bir üst yazı ile bildirilir. YMM nin savunması Odamıza ulaştığında Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedildikten sonra bir üst yazı ile Ön Đnceleme yapan Yönetim Kurulu Üyesine verilir. Üç aylık Ön Đnceleme süresi içerisinde, görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Ön Đnceleme Raporunu Oda Sekreterine veya Genel Đdare Müdürüne teslim eder. Ön Đnceleme Raporu Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedilir ve Yönetim Kurulunun ilk toplantısının gündemine dahil edilir. Yönetim Kurulundaki Görüşmeler ve Sonrası Đşlemler Madde 34- a) Ön Đnceleme Raporunu görüşen Yönetim Kurulu, YMM hakkında Disiplin Kovuşturmasına gerek olmadığına karar verir ise; disiplin kovuşturması talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlar ile hakkında disiplin kovuşturması talep edilen YMM ye yazılı olarak bilgi verilir. Yazılar iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Yazının ikinci nüshası ilgili disiplin dosyasında saklanır. b) Yönetim Kurulunca, hakkında Disiplin kovuşturması talep edilen YMM nin Disiplin Kurulu na sevkine karar verilir ise; oluşturulan disiplin dosyasının aslı bir üst yazı ile birlikte Odamız Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderilir. Disiplin Kurulu Aşamasındaki Đşlemler Madde 35 Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dosya, Disiplin Kuruluna gelir. Disiplin Kurulu Başkanı tarafından, hakkında kovuşturma başlatılan YMM den savunma istenir (savunmasının kişinin isteğine bağlı olarak sözlü veya yazılı olarak bildirilmesi istenir). Savunma istem yazısı Disiplin Evrak Kayıt Defterinde kayıta alınır ve iadeli taahhütlü olarak postaya verilir. Alma haber kartı postadan döndüğünde, ilgili YMM nin tebellüğ tarihinden itibaren savunma için verilen sürenin takibi yapılır. 11

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

İZMİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİLER ODASI YÖNERGELERİ

İZMİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİLER ODASI YÖNERGELERİ İZMİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİLER ODASI YÖNERGELERİ 1- Disiplin Yönergesi 2- İhale Yönergesi 3- Personel Yönergesi 4- Sürekli ve Geçici Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 5- Yardımlaşma

Detaylı

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI SUNUŞ Globalleşen dünyada, örgütler için kurumsal yapının önemi, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Örgütlerin, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmaları ise yazılı hale getirilen kural ve ilkeler ışığında,

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Resmi Gazete Tarihi 11.06.1990 Resmi Gazete Sayısı 20545 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ

ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 1 2 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ 2005 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 3 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ

Detaylı

Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu, BORSA MUAMELAT YÖNETMELĐĞĐ Borsa Muamelat Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi : 12/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25934 BĐRĐNCĐ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesinin bünyesinde

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına,

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

Milli Emlak Müdürlüğü

Milli Emlak Müdürlüğü Bolu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İşlem Yönergesi 2015 BOLU DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; gümrük müşavirliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları

Detaylı

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Avcılar Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi nde imzaya yetkili görevlileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Amaç 5 Madde 2 Kapsam 5 Madde 3 Dayanak 5 Madde 4 Kuruluş 5 Madde 5 Kayıt Zorunluluğu 5 Madde 6 Tanımlar 5

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Amaç 5 Madde 2 Kapsam 5 Madde 3 Dayanak 5 Madde 4 Kuruluş 5 Madde 5 Kayıt Zorunluluğu 5 Madde 6 Tanımlar 5 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Amaç 5 Madde 2 Kapsam 5 Madde 3 Dayanak 5 Madde 4 Kuruluş 5 Madde 5 Kayıt Zorunluluğu 5 Madde 6 Tanımlar 5 2.BÖLÜM Borsa Organlarının Oluşumu,Görev ve Yetkileri

Detaylı

LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 5 Mayıs 2008 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 26867 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELĐK LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMI HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04.01.2008 TARĠH VE 08 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER KISIM I - İÇ YÖNETMELİĞİN AMACI ve KAPSAMI Madde 1.Yönetmeliğin Amacı Madde 2.Yönetmeliğin Kapsamı KISIM II UYGULANACAK

Detaylı