ĐŞLEMLER YÖNERGESĐ ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI BÖLÜM I GENEL DÜZENLEMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐŞLEMLER YÖNERGESĐ ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI BÖLÜM I GENEL DÜZENLEMELER"

Transkript

1 ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ĐŞLEMLER YÖNERGESĐ BÖLÜM I GENEL DÜZENLEMELER Tanımlar ve kısaltmalar Madde 1 - Bu yönerge de geçen ; Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, Bakanlık : Maliye Bakanlığı nı, Birlik : (TÜRMOB) Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini, TESMER : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezini, Oda : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasını, Genel Kurul : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunu, Yönetim Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunu, Denetim Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Denetim Kurulunu, Disiplin Kurulu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulunu, Komisyonlar : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası bünyesinde kurulan daimi ve geçici komisyonları, Meslek Mensubu : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavirleri, Çalışma Yönetmeliği : tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği; Tasdik Yönetmeliği : tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği; Ücret Yönetmeliği : tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliği; YMM Odaları Yönetmeliği : tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğini; Tebliğler : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerini; Disiplin Yönetmeliği : tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğini, Disiplin Đç Yönergesi : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19. Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe konulan, Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kovuşturmaları ile Đlgili Ön Đncelemenin Usul ve Esasları Đle Kesinleşen Disiplin Cezalarının Uygulanmasının Usulü Hakkında Oda Đç Yönergesi ni, Đhale Yönergesi : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Đhale Yönergesi ni, 1

2 Personel Yönergesi : Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Personel Yönergesi ni, Đfade eder. Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 2 - Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Oda Personeli tarafından yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla ve tarihli sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 12/i, 25 ve 30. maddelerinin ve tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin 20. maddesiyle eklenen EK MADDE 1 in verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. Uygulama Önceliği Madde 3 Đşbu yönetmelik esas itibariyle 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmıştır. Ancak, 3568 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Tebliğler ve diğer mevzuatta yer alan mevcut ve gelecekteki düzenlemeler ile işbu Yönetmelikte yer alan düzenlemeler arasında farklılık veya çelişki meydana geldiği takdirde, uygulama önceliği 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatındır. Oda Đç Yönergelerinde Değişiklik Yapılması Madde sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle, Oda Đç Yönergelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıktığında, Yönetim Kurulunca hazırlanacak değişiklik teklifleri, değişiklik ihtiyacının ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk Genel Kurulun gündemine alınarak, Đç Yönergenin güncellenmesi sağlanır. Yazışma Form ve Kalıplarının Tespiti ve Değiştirilmesi Madde 5 Bu yönetmelikte geçen işlem konuları ile ilgili olarak daha önce belirlenmiş ve halen kullanılmakta olan form ve yazışma kalıpları ile bundan sonra kullanılacak formlar ve yazışma kalıpları; birer ÖRNEK sıra numarası altında, -bilgisayar ortamında ve arşivde ayrı ayrı olmak üzere- bir klasörde toplanır. Oda işlemlerinde, mümkün olduğunca belirlenen standart form ve yazışma kalıplarının kullanılmasına özen gösterilir sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, Birlik ve Bakanlık tarafından kullanılan ve önerilen form ve yazışma kalıplarının değiştirilmesi, belirlenen form ve kalıpların işin gereğine göre ihtiyaca cevap vermemesi ve benzeri durumlarda, farklı biçim ve üslupta form kullanılabilir ve yazışma yapılabilir. Süreye Bağlı Đşlemlerle Đlgili Takvim Oluşturulması ve Đzlenmesi Madde 6 - Her yılın Aralık ayı içinde, izleyen yılın Ocak Aralık aylarını kapsamak üzere, Üyelerin Odaya; Odanın Bakanlık, Birlik, Vergi Dairesi, SSK veya diğer ilgili mercilere olan yükümlülüklerini veya Oda içinde belirli tarihlerde/dönemlerde yapılması gereken iş ve işlemleri gösteren bir takvim hazırlanır. 2

3 Aylar itibariyle hazırlanacak Süreye Bağlı Đşlemler Takviminde ; yapılması gereken iş ve işlemler ile bunların mevzuatta öngörülen dönem veya tarihleri ve iş ve işlemi takiple görevlendirilen memur/memurların ad ve soyadları yer alır. Süreye Bağlı Đşlemler Takviminde yer alacak iş ve işlemlere, Üyeler tarafından imzalanan sözleşmelerin veya düzenlenen raporların Odaya verilmesi, bunların Oda tarafından gözden geçirilmesi; Bakanlığa, Defterdarlığa veya doğrudan vergi dairelerine iletilmesi gereken tarihler, maktu ve nispi aidatların tahakkuk ve ödeme süreleri, müşteri bildirim listelerinin verilme zamanı, Odaya üye olanlar ile vefat, istifa ve nakil sebebiyle ayrılanların Birliğe ve Bakanlığa bildirilmesi zamanları, Genel Kurul hazırlıklarının başlama ve Genel Kurulun yapılması gereken tarihler, ücret tarifesinin hazırlanması zamanı, muhtasar ve sigorta bildirimlerinin verilmesi gereken tarihler; planlanan konferans, seminer veya kurslar ve benzerleri örnek gösterilebilir. Genel Đdare Müdürü tarafından hazırlanıp/hazırlatılıp imzalanan; Oda Başkanı ve Oda Sekreteri tarafından onaylanan Süreye Bağlı Đşlemler Takviminin, birer örneği Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine verilir; bir örneği Genel Đdare Müdürünün Odasına, bir örneği memurların odasına asılır. Müdür ve memurlar tarafından titizlikle takip edilir. Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve diğer mevzuatla yeni yükümlülükler öngörülmesi, mevcut yükümlülüklerden bir ya da birkaçının kaldırılması, tarihlerinin değiştirilmesi veya bir kısmının unutulduğunun sonradan anlaşılması halinde, Süreye Bağlı Đşlemler Takvimi derhal güncellenir. Süreye Bağlı Đşlemler Takviminin hazırlanmasından ve uygulanmasından Genel Đdare Müdürü birinci derecede sorumludur. Evrak Kaydı ve Yazışmaların Đzlenmesi Madde 7 - Odaya gelen her evrak, Evrak Giriş Defterine ; Oda dan çıkan her evrak ise Evrak Çıkış Defterine kaydedilir. Disiplin ile ilgili evrak, Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedilir. Evrak kaydının bilgisayarda tutulması halinde, bilgisayardan aylık çıktı alınarak bir dosyada saklanır; yıl tamamlandığında bu çıktılar ciltlenerek arşivde saklanır. Gelen evrakı gönderen kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından bir cevap beklendiğinde, evrak kaydına TAKĐPLĐ şerhi konulur. Oda tarafından gönderilen evrak karşılığında bir cevap beklendiğinde de aynı şekilde işlem yapılır. Gelen evraka beklenen karşılık verildiğinde veya giden evrakta beklenen karşılık geldiğinde TAKĐPLĐ kaydı kapatılır. Mevzuatta daha kısa bir süre belirlenmediği takdirde, TAKĐPLĐ evrak Genel Đdare Müdürü tarafından aylık olarak izlenir. Đzleme sonuçları, Oda Başkanına ve Oda Sekreterine ayda bir rapor edilir. Yazışmaların Numaralanması ve Dosya Arşiv Düzeni Madde 8 Gelen ve giden evrak, daha önce tespit edilen ve bilgisayar ortamında (EXCEL) kayıtlı bulunan DOSYA ARŞĐV DÜZENĐNE göre numaralandırılır. Dosya arşiv düzeninin ilk numarası Ana Konuyu, ikinci numarası Alt Konuyu, üçüncü numarası Evrak Kayıt Defterindeki sırayı gösterir. Gelen veya giden evrakın birden fazla dosya konusunu ilgilendirmesi halinde, evraka ağırlıklı ana konunun numarası verilmekle birlikte, evrakın bir örneği ilgili diğer dosyaya da takılır. Yazıların Hazırlanması ve Yazışma Kuralları Madde 9 Oda tarafından yapılan yazışmaların, yazım kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve gerekçeli olması; yazılarda, Odanın geleneğine uygun olarak saygılı bir üslup kullanılması asıldır. 3

4 Oda tarafından gönderilecek yazılar, kural olarak Genel Đdare Müdürü tarafından hazırlanarak, ilgisine göre Oda Sekreterinin veya Oda Başkanının onayına sunulur. Yazıların ikinci nüshası, ilgili memur ve Genel Đdare Müdürü tarafından parafe edilir. Gönderilecek yazı konusunun önemi ve özelliği dikkate alınarak, Bakanlık, Kurul ve Kurumlarla olan yazışmaların, Yönetim Kurulunca yapılacak işbölümü çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından hazırlanmasına karar verilebilir. Oda Sekreteri, Odaya herhangi bir yükümlülük getirmeyen ve resmi makamlarla yapılacak yazışmaları kapsayan ve Oda kayıtları ile ilgili belgelerin örneklerinin onayına ait bulunan hususlarda re sen imzaya yetkilidir. Oda Sekreteri bu yetkisini kısmen veya tamamen Genel Đdare Müdürüne devredebilir. Oda Sekreterinin re sen yetkili bulunduklarının dışındaki yazışmalar, Yönetim Kurulu Başkanının, Başkanın görevde bulunmaması halinde Başkan Yardımcısının olumlu görüşü alındıktan sonra Oda Sekreteri tarafından imzalanabilir. Bilgisayarların Kullanımı ve Bakımı Madde 10 - Odanın en önemli faaliyetlerinin bilgisayarlar aracılığı ile yürütülmesi nedeniyle, bilgisayarların kullanımı ve bakımı konusunda en üst düzeyde dikkat ve titizlik gösterilmesi asıldır. Bilgisayarlara yüklenen anti-virüs programlarının güncellenmesi, dosya koruma programlarının izlenmesi ve önerilmesi, dosyaların virüslere ve korsan programlara karşı korunması, personelin sorumluluğundadır. Bu amaçlarla; a) Oda personelinin ve sözleşmeli muhasebecinin kullanımına verilen bilgisayarların, personelin yakınları da dahil olmak üzere bir başkası tarafından kullanılması; b) Oda personeli ve yetkili servis elemanları dışında bilgisayarlara müdahale edilmesi; c) Bilgisayarların, personelin özel işlerinde kullanılması; bu çerçevede dışarıdan getirilen disket ve CD lerin sürücülere takılması; mahiyeti bilinmeyen e-postaların ve e- maillerin açılması; d) Đzinsiz internete girilmesi, Odanın faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan programların indirilmesi, Chat yapılması, bilgisayarlarda oyun oynanması; Yasaktır. Oda Kütüphanesi Đle Đlgili Đşlemler Madde 11 Odaya gönderilen, Oda tarafından bastırılan veya satın alınan broşür, dergi, kitap ve diğer basılı yayınlar, bilgisayar ortamında tutulan KÜTÜPHANE FĐHRĐSTĐ dosyasına kaydedildikten sonra numaralanır ve Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasının Malıdır kaşesi ile damgalandıktan sonra, belli bir düzen ve sistem içinde, üyelerin istifadesine sunulmak üzere kütüphaneye konulur. Periyodik yayınlar izlenerek, kesintiye uğramaması sağlanır. Kütüphaneye konulan yayınlar, yayının adı, yazarı, yayıncısı, basım yılı itibariyle kaydedilir. Dergilerin bilgisayara kaydında, derginin adı, yılı, sayısı, yayınlanan makaleler ve yazarları ayrıca belirtilir. Daha önce CD lere aktarılarak üyelere dağıtılan KÜTÜPHANE FĐHRĐSTĐ, üyelerin talepleri üzerine, ücretsiz olarak güncellenir. Kütüphane işlemleri, Genel Đdare Müdürünün gözetimi altında, görevlendireceği memurun sorumluluğunda yürütülür. 4

5 BÖLÜM II PERSONELĐN GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI Genel Đdare Müdürünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 12 Genel Đdare Müdürü, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 26. maddesinde sayılan iş ve işlemleri, Oda Sekreteri tarafından yetki verildiği ölçüde, Odanın rutin işlerini ise yetki devrine gerek bulunmaksızın yapmakla yükümlüdür. Oda Sekreterinin görev ve yetki devri, yazılı olabileceği gibi, sözlü de olabilir. Oda işlerinin yürütülmesinde, Personel Yönetmeliğinin maddelerinde sayılan Çalışma Đlkeleri nin gözetilmesi esastır. Bu çerçevede Genel Đdare Müdürünün görev ve yetkileri: a) Odanın işlem ve yazışmalarını yürütmek, hazırladığı yazıları Oda Sekreterinin onayına sunmak; yetki verilenleri imzalamak; b) Yönetim Kurulu Gündeminin hazırlanmasında ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasında Oda Sekreterine yardımcı olmak ve bu konudaki iş ve işlemleri yerine getirmek; c) Oda personelinin devamını, çalışmasını, üyelere karşı tutum ve davranışlarını, giyim-kuşamını izlemek; gereken uyarılarda bulunmak; d) Oda personelinin izin kullanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konularında Oda Sekreterine öneride bulunmak; memurlar ve yardımcı personel için Personel Yönergesinin 57 ve 58. maddelerinde sözü edilen Değerlendirme (sicil) Raporu düzenlemek; e) Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanması ile ilgili işlem ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, yetki verildiği takdirde söz konusu belgeleri imzalamak; f) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının, gelen giden evrak defterinin düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak; takipli evrakı izlemek ve sonuçları hakkında Oda Sekreterine aylık rapor vermek; g) Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 31. maddesinde sayılan defterler ile Oda tarafından tutulan ve tutulacak diğer defterlerin, usulüne uygun olarak düzenlenmesi ve saklanmasını, Oda Sekreteri adına izlemek, denetlemek; bu konuda Oda Sekreterini düzenli olarak bilgilendirmek, önerilerde bulunmak; h) Muhasebe ve kasa işlemlerini günlük olarak izlemek ve denetlemek; i) Kıymetli evrak stokunu izlemek ve devamlılığını sağlamak; j) Đhale ve Personel Yönergeleri uyarınca verilen veya yükümlü olduğu görevleri yapmak; k) Odanın kullanımında bulunan binanın, büro malzemeleri ve demirbaşın bakımlı ve temiz tutulmasını sağlamak; l) Elektrik, su, doğalgaz, telefon, kırtasiye kullanımında tasarrufu özendirmek, gelen faturaları takip edip, süresi içinde ödenmesini sağlamak; mükerrer ödemelere engel olmak; m) Yönetim Kurulu Başkanı ve Oda Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Memurların Görev ve Sorumlulukları Madde 13 - Memurlar, Oda Başkanı, Oda Sekreteri veya onun adına Genel Đdare Müdürü tarafından verilen görevleri, Personel Yönergesinin maddelerinde yazılı 5

6 Çalışma Đlkeleri yükümlüdürler. çerçevesinde, en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle Yardımcı Personelin Görev ve Sorumluluğu Madde 14 Yardımcı Personel, Oda Başkanı, Oda Sekreteri veya onun adına Genel Đdare Müdürü ve memurlar tarafından verilen görevleri, Personel Yönergesinin maddelerinde yazılı Çalışma ilkeleri çerçevesinde, en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Oda Yöneticilerine, personele ve konuklara çay, kahve vs. hazırlamak ve servis yapmak; Oda içinde ve dışında evrak dağıtımını sağlamak; fotokopi hizmetleri ile becerisi dahilinde bina ve demirbaşa ait küçük onarımları gerçekleştirmek; mesai başlamadan önce hizmet binasını açıp kullanılır hale getirmek; mesai bitiminde kapı ve pencerelerini kilitlemek, musluk, ocak, kombi ve şofbenin ve elektrikle çalışan cihazların kapalı olup olmadığını kontrol etmek; Odanın su, elektrik, doğalgaz, telefon vs. faturalarını yatırmak; bina içini ve çevresini daima temiz tutmak; bahçenin bakımını yapmak; lojman tahsis edilmesi halinde, aynı zamanda hizmet binasına bekçilik yapmak; lojmanı ve çevresini temiz ve bakımlı tutmak; ses ve görüntü kirliliğine sebep olmamak; yardımcı personelin görevleri dahilindedir. Personel Takibi ve Puantaj Madde 15 Genel Đdare Müdürü tarafından personelin günlük çalışması puantaj cetveli ile takip olunur. Puantaj cetveline personelin normal mesaisi ile varsa fazla mesaisi hafta ve genel tatil çalışmaları günlük olarak işlenir. Puantaj cetveli ay sonunda Genel Đdare Müdürü tarafından fiili mesaiye uygundur açıklaması ile imzalandıktan sonra Oda Sekreterinin onayına sunulur. Oda Sekreteri tarafından onaylanan puantaj cetvelinin bir örneği, ücret bordrosunun hazırlanmasında dikkate alınmak üzere muhasebeciye gönderilir. BÖLÜM III GENEL KURUL HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ĐŞLEMLER Gündemin Belirlenmesi Madde 16 Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Çalışma Raporunun Hazırlanması Madde 17 Önceki dönemlerde kullanılan çalışma raporlarından esinlenerek, standart bir çalışma raporu kalıbı belirlenip bilgisayar ortamına kaydedilir. Çalışma raporunda yer alacak tüm bilgiler 30 Nisan tarihi itibariyle, Genel Đdare Müdürünün gözetimi altında görevli memur tarafından, belirlenen rapor kalıbı üzerine işlenerek güncellenir. Geçen bir yıllık döneme ait tüm faaliyetler, rapor kalıbının ilgili yerlerine kaydedilir. Muhasebeci ve Oda Saymanı tarafından birlikte hazırlanan mali rapor taslağı, çalışma raporunun ilgili yerlerine aktarılır. Bu şekilde hazırlanan taslak rapor, Genel Đdare Müdürü tarafından Oda Sekreterine sunulur. Oda sekreterinin talimatı doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra hazırlanan Çalışma Raporu Taslağı, Başkan tarafından da incelenerek Yönetim Kurulu gündemine alınıp görüşülür. Yönetim Kurulunda son şekli verildikten sonra kabul edilen rapor, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu şekilde kesinleşen raporun Denetim Kurulu Raporu ile birlikte; Denetim Kurulu Raporu henüz düzenlenmemişse ayrı olarak basımı gerçekleştirilir. 6

7 Gündemin ve Çalışma Raporunun Üyelere Gönderilmesi Madde 18- Yönetim Kurulunca belirlenecek gündem, Genel Kurul tarihinden en az on gün önce taahhütlü olarak ve PTT aracılığı ile Odaya kayıtlı tüm üyelere gönderilir. Davetiyede toplantının yer, gün ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır. Çalışma ve denetim raporunun hazırlanması ve basımının yetişmesi halinde, gündemle birlikte; yetişmezse, genel kurul toplantısından önce üyelerin ellerine geçecek şekilde daha sonra gönderilir. Genel kurul gündeminde, iç yönergelerde ve değişikliklerinin görüşülmesi yer almış ise, bu konuya ilişkin olarak hazırlanan taslak metinler de çalışma raporu ile birlikte üyelere ulaştırılır. Odanın protokol listesinde kayıtlı bulunanlara, gündemin belirtildiği özel davetiye gönderilir. Bildirimler ve Üye Listelerinin Kesinleşmesi ve Diğer Đşlemler Madde 19- Seçim yapılacak Genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Oda seçimleri için üyeleri belirleyen liste üç nüsha olarak toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte o yer Đlçe Seçim Kurulu Başkanına tevdi edilir. Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ne Genel Kurul yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. Đlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanıp Odada ve Birlikte ilan edilmek üzere iade edilen liste ile toplantıya ait diğer hususlar, Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Oda Panosuna asılmak suretiyle ilan edilir. Her gün için ayrı ayrı ilan tespit tutanağı düzenlenir. Aynı işlemler Birlik tarafından da yerine getirilir. Birlikçe düzenlenen ilan tespit tutanakları Odaya teslim edildiğinde Oda tarafından düzenlenen tutanaklar ile beraber Đlçe Seçim Kuruluna gönderilir. Üye Listesine herhangi bir itiraz olmadığına dair hazırlanan DUYURU Odanın Đlan Panosuna asılır. Đlçe Seçim Kurulu tarafından Organ seçimlerinde görevli personele tahakkuk ettirilen tutar hak sahiplerine ödenmek üzere Đlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nın ilgili Banka Hesabına yatırılır. Bastırılan oy pusulaları mühürlenmesi için Đlçe Seçim Kuruluna gönderilir. Toplantı Salonunun Belirlenmesi ve Düzenlenmesi Madde 20 Genel Kurul toplantılarının hangi salonda veya salonlarda yapılacağı, Yönetim Kurulu tarafından gündemle birlikte belirlenir. Genel Đdare Müdürü, toplantının yapılacağı salonun düzenlenmesi (masaların tanzimi, isim levhalarının hazırlanması, afiş, bayrak ve flamaların asılması, ses düzeninin ve istiklal marşı kasetinin kontrol ve test edilmesi vs.), personelin görevlendirilmesi ve görev bölümü, toplantıya katılanlara yapılacak ikramların aksamaması ve toplantının düzeni için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Birinci Toplantıdaki Đşlemler Madde 21- Đlçe seçim Kurulu tarafından onaylanan üye listesinin bir nüshası (hazirun listesi) genel kurula katılan üyelere salon girişinde imzalatılır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, Hükümet Komiserleri tarafından çoğunluk sağlanamadığına dair bir tutanak tanzim edilir. Ayrıca Yönetim Kurulunca, Denetleme Kurulu Başkanı nın da bulunduğu bir erteleme tutanağı düzenlenir. 7

8 Đkinci Toplantıdaki Đşlemler Madde 22 Đkinci toplantıdaki işlemler aşağıda özetlendiği gibidir. Birinci Gün: Đlçe seçim Kurulu tarafından onaylanan üye listesinin diğer nüshası (hazirun listesi) genel kurula katılan üyelere salon girişinde imzalatılır. Önerilen Genel Kurul Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi, Oda Sekreteri tarafından Genel Kurul üyelerinin onayına sunulur. Genel Kurul toplantısı, bu şekilde oluşturulan Divan ın yönetiminde, gündemdeki sıraya göre gerçekleştirilir. Đkinci Gün Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Oy kullanacak olan üye Đlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan listeyi, kimliğini ibraz ederek imzalar. Đlçe Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçimler tamamlanır. Seçim sonuçları Đlçe Seçim Kurulu tarafından Odaya ve Birliğe tebliğ edilir. Seçim Sonrası Yapılan Đşlemler Madde 23- Seçilen üyelerin mazbatalarını alabilmesi için ilk Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yapılır. Bu görev dağılımına göre imza sirküleri hazırlanıp, notere tasdik ettirilir. Daha sonra ilgili bankalara gönderilir. Seçilen Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri de ilk toplantılarında görev dağılımını yapıp, Yönetim Kurulu na üst yazı ile bildirir. Genel Kurul Divan tutanakları yazılıp, Divan Kurulu Üyelerince imzalandıktan sonra Genel Kurul Karar Defterine işlenir. Seçim sonuçları; Maliye Bakanlığı na ve Bakanlık bünyesindeki kurullara, Birliğe, YMM ve SMMM Odalarına ve tüm üyelerimize duyurulur. Mali Genel Kurulda Yapılan Đşlemler Madde 24 Mali Genel Kurulda seçim yapılmayacağı için, seçime ilişkin esas ve usuller, bu genel kurullarda uygulanmaz.mali Genel Kurula ilişkin diğer hususlar, yukarıdaki maddelerde açıklandığı gibidir. BÖLÜM IV YÖNETĐM KURULU TOPLANTILARI ĐLE ĐLGĐLĐ ĐŞLEMLER Gündem Hazırlanması ve Dağıtılması Madde 25 Yönetim Kurulu, önceden hazırlanan gündemle toplanır Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuların bir gündemi yapılır. Gündemi, Oda Sekreteri, Başkana danışarak hazırlar veya Genel Đdare Müdürüne hazırlatır. Yönetim Kurulu Kararını gerektiren süreye bağlı iş ve işlemler (örneğin, Oda Sekreterinin yetkisi dahilinde yapılan harcamaların yetki sınırına yaklaşması, Yönetim Kurulunda görüşülmesi gereken disiplin ön inceleme raporunun verilmiş olması, aidatların ve basılı belge fiyatlarının belirlenmesi vb.), üyelerden alınan geri beslemeler, iç ve dış denetimlerin sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, süreçlerin performansları ve hizmetin uygunluğu, önceki yönetim kurulu toplantısından devam eden faaliyetler ve iyileştirme önerileri, Genel Đdare Müdürü tarafından izlenerek, zamanında gündeme alınması Oda Sekreterine hatırlatılır. 8

9 Üyelerden alınan geri beslemeler, iç ve dış denetimlerin sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, süreçlerin performansları ve hizmetin uygunluğu, önceki yönetim kurulu toplantısından devam eden faaliyetler ve iyileştirme önerilerinin her üç ayda bir yönetim kurulu gündemine alınarak görüşülmesinin sağlanmasından, aynı zamanda Yönetim temsilcisi olan Oda Sekreteri sorumludur. Yönetim Kurulu üyeleri, olağanüstü haller dışında gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri üç gün evvel Oda Sekreterine bildirirler. Oda Sekreteri tarafından başkana danışılarak belirlenen gündem konuları, Yönetim Kurulu nun.././. Günü Saat Toplantı Gündemi başlıklı kağıda; Yönetim ile ilgili konular, Disiplin ile ilgili konular, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konular Sair Konular, Ara başlıkları halinde listelenir. Her toplantının gündem ekleri arasına, Disiplin Kovuşturmaları Takip Çizelgesi ile Mali Durum Çizelgesi çıkarılarak mutlaka konulur. Başkanın onayından sonra kesinleştirilen gündem, ekleriyle birlikte bir dosya halinde hazırlanarak, toplantıdan bir gün önce veya en geç toplantı sabahı üyelere verilir. Rapor ve tasarılarla ilgili gündemler en az üç gün önce üyelere gönderilir. Gündeme alınan konulara ilişkin olarak mevcut dilekçe, yazı, rapor, karar ve diğer dokümanlar ile konuya ilişkin daha önce yapılan yazışmalar, alınan kararlar ve ilgili mevzuat hükümleri Genel Đdare Müdürü tarafından derlenerek, birer EK numarası altında gündem ekleri arasına konulur. Gündem ekleri arasında GĐZLĐ kaydı bulunan rapor ve belgelerin bulunması halinde, hazırlanan gündem dosyası kapalı zarflar içinde üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu Kararlarında Belirtilmesi Gereken Hususlar Mükerrer Madde 25 - Yönetim kurulu, gündeminde yer alan konuları görüşerek karara bağlar. Gündemde varsa, kaynak ihtiyaçları, üye talepleri, hizmetin iyileştirilmesi ve süreç etkinliğinin iyileştirilmesi konuları kararlarda ayrıca belirtilir. Yönetim Kurulunca Alınan Kararların Yazımı ve Saklanması Madde 26 Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararların, görüşmelerin bitiminde yazılması ve toplantıya katılanlarca imzalanması asıldır. Aynı gün yazılmasına olanak bulunamayan kararlar daha sonra, Oda Sekreteri tarafından Oda Sekreterinin görevde bulunmaması halinde Yönetim Kurulunca görevlendirilen üye tarafından yazılır, Oda Sekreteri veya kararı yazan diğer üye tarafından parafe edildikten sonra Kurulun bir sonraki oturumunda okunarak üyelerin imzasına sunulur. Kararların, açık, anlaşılır ve gerekçeli olması gerekir. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, görüşme konusu ve alınan karar belirtilmek suretiyle karar defterine geçirilir. Bu işlem, bilgisayarda yazılan karar metinlerinin karar defterine yapıştırılması suretiyle de yerine getirilebilir. Bu takdirde, kararın yazılı olduğu kağıt ile defterin birleştiği yerler mühürlenerek onaylanır. Đmzalanan kararlar sıra numarası dahilinde ve düzenli bir şekilde korunur. Alınan karara muhalif olan Yönetim Kurulu üyeleri karar metninin altına muhalefet şerhi verebilirler. Bu şerhin gerekçeli olması şarttır. Karara bağlanan hususlar Oda Sekreteri tarafından veya yetki verdiği ölçüde Genel Đdare Müdürü tarafından yerine getirilir. 9

10 Kararlara Đlişkin Veri Bankası Oluşturulması Madde 27- Belirli konulara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca daha önce alınmış bulunan kararlara kolayca ulaşılabilmesi amacıyla, bilgisayar ortamında Yönetim Kurulu Kararlarını kapsayan bir veri bankası oluşturulur. Veri Bankasının oluşturulmasında, kararların konularına göre (örneğin: sözleşmeler, raporlar, ücret tarifesi, mühür/ruhsat iadesi, aidatlar, mal bildirimi, ihale/satınalma, reklam yasağı, sorumluluk/sigorta, Vergi Kanunları, başvurular, çalışanlar listesine kayıt/silme/nakil, seminer/panel/eğitim, komisyonlar, oda içi düzenlemeler, 3568 e ilişkin çalışmalar, sorular/yanıtlar vb.) tasnifi esas alınır. Veri bankasının, hangi tarihten itibaren alınan kararları kapsayacağı, Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Veri Bankasının oluşturulması tamamlandıktan sonra alınan ve kesinleşen her karar, Genel Đdare Müdürünün gözetiminde, bu işle görevlendirilen memur tarafından veri bankasına kaydedilir. BÖLÜM V DĐSĐPLĐN ĐŞLEMLERĐ Disiplin Yönetmeliklerinin Uygulanması Madde 28 Disiplinle ilgili iş ve işlemlerde Disiplin Yönetmeliği ile Disiplin Đç Yönergesi hükümlerinin uygulanması asıl olup, iş bu yönergede düzenlenen konular, anılan yönetmelik ve yönerge hükümlerinin uygulanması doğrultusunda Oda içinde yapılan iş ve işlem basamaklarının ayrıntılı olarak belirtilmesinden ibarettir. Gizlilik Đlkesi Madde 29 Disiplinle ilgili tüm iş ve işlemlerin GĐZLĐLĐK ilkesine uyularak yerine getirilmesi asıldır. Bu amaçla Disiplin Đç Yönergesinin 12. maddesinde ve Personel Yönergesinin 35. maddesinde sayılan ilke ve kurallara titizlikle uyulması gerekir. Gizlilik ilkesine aykırı hareket ettiği belirlenen personel hakkında Personel Yönergesi uyarınca işlem yapılır. Sekretarya Đşleri Madde 30- Disiplin ile ilgili sekretarya hizmetleri, Oda Personeli tarafından yerine getirilir. Usulü işlemlerin mümkün olduğunca hatasız yapılması ve gizlilik ilkesinin korunması amacıyla, sekretarya hizmetlerinin Genel Đdare Müdürünün denetim ve gözetiminde ismen belirlenecek tek bir memur tarafından yürütülmesine özen gösterilir. Disiplinle Đlgili Đlk Đşlemler Madde 31- Yetkili mercilerden GĐZLĐDĐR kaydıyla veya bu kaydı taşımaksızın gelen ve üyelerin disiplin soruşturmasına yönelik her türlü yazı, mümkün olan en kısa sürede Başkan veya Başkan Yardımcısının bilgisine sunulur. Gizlidir kaydı taşıyan zarflar, Oda Sekreteri tarafından açılır ve zarfın üzerine tarafımdan açıldı meşruhatı ve tarih konularak, Oda Sekreteri tarafından imzalanır. Oda Sekreteri bu yetkisini Genel Đdare Müdürüne devredebilir. Sözlü ihbar ve şikayetler ile değerlendirmeye alınmayacak ihbar, şikayet ve istekler hakkında Disiplin Đç Yönergesinin 3 ve 5. maddeleri uyarınca işlem yapılır. Gelen Evrak Kaydı ve Dosyanın Oda Başkanına Sunulması Madde 32- Disiplinle ilgili ihbar, şikayet ve istek yazıları, Genel Evrak Defterinden ayrı tutulan Disiplin Evrak Kayıt Defterine ve bilgisayar ortamında tutulan Disiplin Tablosuna kaydedilir. 10

11 Giriş kaydı yapılan yazıya, hakkında disiplin kovuşturması talep edilen üyenin geçmişte geçirdiği disiplin kovuşturmalarının bir listesi ile meslek içi eğitim programlarına katılımını gösteren bir liste eklenir ve Oda Başkanına sunulur. Ön Đnceleme Aşamasındaki Đşlemler Madde 33- Oda Đç Yönergesi çerçevesinde ön inceleme amacıyla Yönetim Kurulu üyelerine havale edilen dosya, Oda Başkanı veya Oda Sekreterinin imzalayacağı bir üst yazı ile havale yapılan Yönetim Kurulu üyesine, -üst yazının ikinci nüshası üzerine alınacak imzası karşılığında- tarih de belirtilmek suretiyle tevdi edilir. Bilgisayar ortamında tutulan Disiplin Tablosuna yeni gelen dosya tüm ayrıntıları ile işlenir. Dosya içinde yer alan belgeler, bir nüshası hakkında disiplin kovuşturması talep edilen üyeye gönderilmek; bir nüshası da Odada muhafaza edilmek üzere fotokopi ile 2 nüsha çoğaltılır. Dosyanın aslı, ön inceleme ile görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesine verilir. Disiplin dosyaları bir dizi pusulasına bağlanarak Disiplin Đç Yönergesinin 16. maddesinde tarif edildiği şekilde düzenlenir. Ön Đnceleme ile görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi, hakkında kovuşturma istenilen YMM nin yazılı savunmasının alınması amacıyla savunma istem yazısı, örneğine uygun olarak hazırlanarak Üyenin imzasına sunulur. Savunma istem yazısı Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedildikten sonra, YMM nin Odamızda kayıtlı işyeri adresine iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilir. Alma haber kartı postadan döndüğünde, ilgili YMM nin tebellüğ tarihinden itibaren, savunma için verilen 15 günlük sürenin takibi yapılır. Savunma istem yazısının muhatabına tebliğ edilememesi veya muhatabı tarafından alınmaması halinde, durum, Ön Đnceleme yapan Yönetim Kurulu Üyesine bir üst yazı ile bildirilir. YMM nin savunması Odamıza ulaştığında Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedildikten sonra bir üst yazı ile Ön Đnceleme yapan Yönetim Kurulu Üyesine verilir. Üç aylık Ön Đnceleme süresi içerisinde, görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Ön Đnceleme Raporunu Oda Sekreterine veya Genel Đdare Müdürüne teslim eder. Ön Đnceleme Raporu Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedilir ve Yönetim Kurulunun ilk toplantısının gündemine dahil edilir. Yönetim Kurulundaki Görüşmeler ve Sonrası Đşlemler Madde 34- a) Ön Đnceleme Raporunu görüşen Yönetim Kurulu, YMM hakkında Disiplin Kovuşturmasına gerek olmadığına karar verir ise; disiplin kovuşturması talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlar ile hakkında disiplin kovuşturması talep edilen YMM ye yazılı olarak bilgi verilir. Yazılar iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Yazının ikinci nüshası ilgili disiplin dosyasında saklanır. b) Yönetim Kurulunca, hakkında Disiplin kovuşturması talep edilen YMM nin Disiplin Kurulu na sevkine karar verilir ise; oluşturulan disiplin dosyasının aslı bir üst yazı ile birlikte Odamız Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderilir. Disiplin Kurulu Aşamasındaki Đşlemler Madde 35 Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dosya, Disiplin Kuruluna gelir. Disiplin Kurulu Başkanı tarafından, hakkında kovuşturma başlatılan YMM den savunma istenir (savunmasının kişinin isteğine bağlı olarak sözlü veya yazılı olarak bildirilmesi istenir). Savunma istem yazısı Disiplin Evrak Kayıt Defterinde kayıta alınır ve iadeli taahhütlü olarak postaya verilir. Alma haber kartı postadan döndüğünde, ilgili YMM nin tebellüğ tarihinden itibaren savunma için verilen sürenin takibi yapılır. 11

12 Savunma istem yazısının muhatabına tebliğ edilememesi veya muhatabı tarafından alınmaması hallerinde, durum, Disiplin Kurulu Başkanlığına bir yazı ile bildirilir. Hakkında kovuşturma açılan YMM nin Odamıza göndermiş olduğu savunma yazısı bir üst yazı ile Disiplin Kuruluna gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM sözlü savunma yapmak isterse, Disiplin Kurulu Başkanının talimatıyla sözlü savunma yapacağı gün ve saati belirtir bir üst yazı ile YMM ye bilgi verilir. Disiplin Kurulu, sözlü savunmaya davet edilen YMM den istenilecek bilgileri soru şeklinde düzenler. Sözlü savunmaya katılan YMM nin verdiği bilgiler doğrultusunda sözlü savunma soru cevap şeklinde yazıya dökülür. Bu yazı, YMM ye okutulduktan sonra imzalatılır. YMM nin imzalamış olduğu sözlü savunma, Disiplin Kurulu tarafından düzenlenen tutanağa eklenir. Oda Disiplin Kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde kararın kendisine geliş tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde karara bağladıktan sonra, disiplin dosyasının aslı ve Disiplin Kurulunca alınan karar; Oda Yönetim Kurulu Başkanlığına bir üst yazı ile iade edilir. Disiplin Kurulu Kararı Sonrasında Yapılacak Đşlemler Madde 36 Disiplin kurulu tarafından : a) Yargıya intikal ettiği için dava sonucuna kadar beklemeye alınan dosyalar: Mahkeme sonucu alınana kadar Yönetim Kurulu na iade edilir. Şikayette bulunana bir üst yazı ile dava sonucuna kadar bekletildiği bildirilir. Đlgili Mahkemeden yargılama sonucu hakkında bilgi istenir ve takibi yapılır. Mahkemeden alınacak olan karar doğrultusunda dosya tekrar Disiplin Kurulu na gönderilir. b) Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına karar verilmiş ise; Bu karara Oda Yönetim Kurulu nun itiraz etme hakkı olduğundan Yönetim Kurulunun ilk toplantısının gündem maddesine eklenir. Oda Yönetim Kurulu - Disiplin Kurulu nun bu kararına itiraz ederse, dosya incelenmek üzere yeniden Disiplin Kurulu na sevk edilir. - Đtiraza mahal olmadığına karar verirse, Disiplin Kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM ye ve Birlik Disiplin Kuruluna birer üst yazı ile gönderilir. c) Disiplin cezalarından herhangi biri verilmiş ise; Oda Disiplin Kurulu Kararlarının birer örneği, -itiraz edilsin ya da edilmesin- karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Birlik Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderilir. Ayrıca cezanın niteliğine göre aşağıdaki işlemler yapılır. Oda Disiplin Kurulunun Ceza Kararları Đle Đlgili Đşlemler Madde 37 Oda Disiplin Kurulu tarafından; a) Uyarma veya Kınama Cezası verilmiş ise; Disiplin Kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM ye ve Birlik Disiplin Kuruluna üst yazı ile gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM nin bu karara 30 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Eğer itiraz vaki olursa itiraz dilekçesi ve disiplin dosyasının aslı Birlik Disiplin Kurulu na gönderilir. Karar, Birlik Disiplin Kurulu kararının Maliye Bakanlığı nca onaylanması ve YMM ye tebliği ile kesinleşir. b) Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası verilmiş ise; Disiplin Kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM ye ve Birlik Disiplin Kuruluna birer üst yazı ile gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM in bu 12

13 karara 30 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Eğer itiraz vaki olursa itiraz dilekçesi ve disiplin dosyasının aslı Birlik Disiplin Kurulu na gönderilir. Karar, Birlik Disiplin Kurulu kararının Maliye Bakanlığı nın onayı ve YMM ye tebliği ile kesinleşir. Kararın Bakanlığa sunulması, onanması ve yayınlanması işlemleri Birlik Disiplin Kurulu tarafından yerine getirilir. Birlik Disiplin Kurulu, Maliye Bakanlığı nın onama yazısını ve kararın yayınlandığı Resmi Gazete nin bir örneğini Odaya gönderir. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının kesinleşmesi üzerine : - Hakkında kovuşturma açılan YMM ye 7 gün içerisinde mührü Oda ya teslim etmesi için yazı yazılır. Yazının tebliğinden itibaren süre takibi yapılır. YMM den mührü bir tutanak ile teslim alınır. Odamız kasasında ceza süresi bitene kadar muhafaza edilir. YMM tüm uyarılara rağmen mührünü iade etmez ise, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. - Ceza kaldırılmış ise, hakkında kovuşturma açılan YMM ye yazılı olarak bilgi verilir ve yazının ikinci nüshası ilgili dosyasına takılır. c) Yeminli Sıfatının Kaldırılması veya Meslekten Çıkarma Cezası verilmiş ise; Geçici men cezası ile ilgili yukarıda açıklanan prosedür uygulanır. TÜRMOB un gün sayılı 2003/5 seri nolu genelgesine uygun olarak, cezaya karşı açılması muhtemel dava sonucunun beklenmesi ve dava sonucuna göre meslekten çıkarma cezası alan YMM nin mührünün Bakanlığa iade edilmesi gerekir. BÖLÜM VI YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK BAŞVURULARI VE RUHSAT ĐŞLEMLERĐ Madde 38 Đlgili Mevzuat Yeminli Mali Müşavir olmak isteyenlerin başvurularına, ruhsat verilmesine ve meslek unvanlarının kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği, Başvuru Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte yapılacak ek ve değişiklikler asıl olmak üzere, başvurulara ilişkin usul ve esaslar ile Oda tarafından yapılacak işlemler aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır. Madde 39 Başvuru Usul ve Esasları 1 Başvuru ilgilinin ikametgahının bulunduğu ildeki Odaya, Odası bulunmuyorsa bu ilin bağlı bulunduğu Odaya yapılır. 2 Başvuru dilekçe ve dilekçeye eklenecek Başvuru Formu ile yapılır. Başvuru formunun şekil ve içeriği Birlikçe belirlenir. 3 Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir: Bunlardan c, d, g fıkralarında yazılı olanlar, yeminli mali müşavir olmak için sınav şartı aranmayanlar tarafından verilmez. a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği, b) Đkametgah ilmühaberi, c) Staj bitirme sınav başarı belgesi, d) Son üç yıl içinde düzenlediği vergi dairesince onaylı bilançolar, e) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, f) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf, g) En az on yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yaptığını gösterir belge, h) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavlarını vermiş olanlar ile Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan konularda profesörlük unvanı almış olanların ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge, 13

14 Madde 40 Oda Tarafından Yapılacak Đlk Đşlemler a) Sınav Şartı Aranmayanların başvurularında : - Ücret karşılığında YMM Başvuru Dosyası verilir. - Birlik ve Oda hesabına başvuru bedellerinin yatırılması istenir. - Yukarıdaki maddenin a, b, e, f ve h fıkralarında yazılı belgeleri tamamlaması istenir. b) Sınav şartı arananların başvurularında: - YMM sınavına girecek olan kişi Oda dan ücret karşılığında Sınav Dosyası alır. Sınav dosyası içinde, başvuru sahibinin Yeminli Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik sınavına katılmak isteğini ve sınav başvuru dosyasında olması gereken belgeleri gösteren matbu dilekçe ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Formu yer alır. (Sınav dosyaları Odamızca Birlik ten temin edilmektedir.) - Sınav Dosyası başvuru sahibi tarafından tamamlanır ve TESMER e teslim edilir. - YMM Sınavını kazananlar Listesi Birlik tarafından Oda ya bildirilir. - YMM Mesleki Yeterlik Sınav Sonuçları Birlik tarafından başvuru sahibine de ayrıca bildirilir. Yapılan bildirimde ilindeki YMM Odasına başvurarak kayıt yaptırması ve meslek ruhsatının hazırlanabilmesi için yapılacak işlemler ve ödemeler hatırlatılır. Bu yazının bir örneği alınarak ilgilinin dosyasına konulur. - Odadan alacağı Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsat Formunu dolduran aday, ruhsat işlemlerini başlatır. - Ruhsat işlemleri için Ruhsat Formunun doldurulmasından başka; ruhsat ve kimlik bedelinin Birlik hesabına yatırıldığını gösterir makbuz aslı; Birlikten başvuru sahibine gönderilen sınav başarı belgesi, 7 adet renkli vesikalık fotoğraf (5 adedi Birliğe gönderilir), SMMM Ruhsatının aslı, SMMM Odasından alacağı borcu yoktur yazısı, Noterden onaylı Diploma Örneği, Onaylı nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi, sabıkasızlık belgesi tamamlanır. Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu ile Yönetim Kurulunca Yapılacak Đşlemler Madde 41 Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu ile Yönetim Kurulunda gerçekleştirilecek işlemler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır : - Tekemmül ettirilen başvuru dosyası, Başvuru ve Değerlendirme Komisyonuna gönderilir. - Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından doldurulup imzalanan Üyelik Başvurusu Değerlendirme Formu nda, olumlu ve olumsuz yöndeki görüş gerekçesi ile gösterilir. - Başvuru ve Değerlendirme Komisyonundan gelen dosyanın, Yönetim Kurulunun ilk toplantısının gündemine alınması sağlanır. - Yönetim Kurulundan olumlu veya olumsuz görüşle çıkan dosyanın aslı, bir üst yazı ile Birliğe gönderilir. Dosyanın fotokopi ile çoğaltılan bir örneği Odada saklanır. - Eksik ya da yanlış bilgi ve belge olduğu görülürse, bu durum gerekçesi ile birlikte Birliğe ve tamamlatılmak veya düzeltilmek üzere de ilgiliye gönderilir. - Başvuruları tam ve doğru olduğu anlaşılanların başvuruları, başvuru gününden en geç altmış gün içinde Birliğe gönderilir. 14

15 Başvurusu Kabul Edilmeyenler Đçin Yapılan Đşlemler Madde 42 Başvurunun Oda ve Birlik tarafından kabul edilmemesine göre yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır. A-Başvurunun Oda Tarafından Kabul Edilmemesi 1. Yeminli Mali Müşavirlik başvurusu, Başvuru Değerlendirme Komisyonu ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyenlere, bu durum gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Yazıda, Yönetim Kurulu Kararına karşı Birlik nezdinde itiraz hakkı bulunduğu hatırlatılarak, itiraz halinde kullanacağı dilekçe örneği yazı ekinde gönderilir. 2. Başvuru sahibi, başvurusunun reddine ilişkin karara itiraz etmiş ise, itiraz dilekçesi evrak kaydından geçirildikten sonra, başvuru dosyası bir üst yazı ile BĐRLĐĞE gönderilir. 3. Başvurunun Oda tarafından kabul edilmemesi yönündeki karara itiraz edilmemesi durumunda dahi, başvuru dosyası Birliğe gönderilir. 4. Oda tarafından reddedilen başvuru dosyasının bir örneği Odada muhafaza edilir. B Başvurunun Birlik tarafından Kabul Edilmemesi 1. Birlikçe ruhsatnamenin verilmeyeceğine dair karar alınmışsa, bu karar ilgili odaya ve başvuru sahibine en geç altmış gün içinde Birlik tarafından tebliğ edilir. 2. Đtiraz süresi, Birlik kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gündür. Birlikçe alınan karara, başvuru sahibinin yanı sıra Oda tarafından da itiraz edilebilir. Đtiraz dilekçesi Bakanlığa iletilmek üzere Birliğe verilir. Birlik kararına karşı itiraz mercii Maliye Bakanıdır. Bakanın vereceği karar nihaidir. Birlikçe Gönderilen Ruhsatların Đlgililerine Teslimi Madde 43 Ruhsatname Odaya geldiğinde, ruhsatın gönderildiğine ilişkin Birlik yazısı evrak kaydına alınır ve ruhsat ilgilisine verilmek üzere kasaya konulur. Ruhsatnamenin muhatabı tarafından alınması için Odaca iadeli taahhütlü tebligat yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ruhsatlarını almayanlara on günden az olmamak üzere ikinci bir süre verilir. Đkinci tebligatta verilen sürede alınmaması halinde ruhsatnamenin Birliğe iade edileceği açıkça belirtilir. Tebligat sonrası ruhsatını almak üzere gelenlerin ruhsatları, Üye sicil defterine kaydedilerek imzası karşılığında ilgilisine teslim edilir. Oda ya gelemeyen üyelerin ruhsatı, noter tasdikli vekaletname ile teslim edilebilir. Üye sicil defterleri hiçbir surette Oda dışına çıkarılamaz ve ruhsatlar Oda dışında teslim edilemez. Verilen süreler içinde ruhsatlarını almayan meslek mensubunun ruhsatı Birliğe iade olunur. Üyelik Kaydı, Giriş (Kayıt) Ücreti Alınması ve Kimlik Düzenlenmesi Madde 44 YMM Odaları Yönetmeliği uyarınca, Yeminli mali müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Odaya kaydolmak ve ödevlerini yerine getirmek zorundadır. Odaya kaydını yaptırmayanlardan ruhsatları geri alınır. (m.34) Bu nedenle, yeminli mali müşavirlik ruhsatı Oda tarafından teslim edilen başvuru sahibi, ruhsatını aldığı tarihten geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Kararı ile Odaya Üye kaydedilir ve kendisine bir sicil numarası verilir. Odaya kaydı yapılan üyeden kayıt anında bir kere olmak üzere, Odaya giriş (kayıt) ücreti ile birlikte Genel Kurulca Karara bağlanan diğer ödentiler alınır. Varsa, bir adet üye albümü verilerek ücreti tahsil edilir. 15

16 Kaydı yapılan üyeye, Oda tarafından hazırlanan kimlik kartı verilir. Belirlenmiş ise, kimlik ücreti tahsil edilir. Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamına alınması için sigortaya bildirilir. Yıllık maktu ve nispi aidatlar, ilgili Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar dahilinde tahsil edilir. BÖLÜM VII ÇALIŞANLAR LĐSTESĐNE KAYIT VE MÜHÜR ĐŞLEMLERĐ Çalışanlar Listesine Kayıt işlemleri Madde 45 Çalışanlar listesine kayıt işlemleri, sınav şartı aranmaksızın ruhsat alanlar ile sınavla ruhsat alanlar bakımından ayrı ayrı açıklanmıştır. A - Sınav Şartı Aranmaksızın Ruhsat Alanlar Bakımından Yapılacak Đşlemler: 1 Ruhsat sahibi Yeminli Mali Müşavir, çalışanlar listesine kaydının yapılması isteği ile Odaya başvurduğunda, kendisine, bu konuya ilişkin matbu dilekçe örneği ve tamamlaması gereken işlem ve belgeleri gösteren bir liste verilerek, bunları tamamladıktan sonra Odaya başvurması istenir. Çalışanlar listesine kayıt ve mühür için gerekli işlem ve belgeler aşağıda gösterildiği gibidir : a) Mühür bedelinin Birlik Hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu, b) YMM Ruhsat Fotokopisi. ( 4 Adet ) c) Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydının olduğuna dair belge veya vergi levhası fotokopisi ( 4 Adet ) d) Đşyeri Kira ise kira sözleşmesinin; kendi mülkü ise tapusunun fotokopisi (4 Adet ) e) Đkametgah Đlmühaberi (1 Adet ) f) Renkli vesikalık Fotoğraf. (5 adet) g) Diploma Fotokopisi ( 4 Adet ) h) Savcılıktan alınacak yeni tarihli sabıka kayıt belgesi ( 4 Adet ) ı) Yemin Tutanağı (Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinden) ( 4 Adet) i) Varsa Ortaklık Sözleşmesi ( 4 Adet ) j) Đmza Sirküleri ( Şahıs-Ortaklık-Tüzel Kişilik ) ( 4 Adet ) k) Đlişiksiz belgesi. (Đstifa ile ayrılanlar için istifa ettiği kurumun yazısı, emekliye ayrılanlar için emeklilik cüzdanı fotokopisi) 2 Varsa aidat borcu tahsil edilir. 3 Dilekçeye ekli olarak bir dosya içinde sunulan belgelerin tamam olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri tamam olduğu anlaşılanların dosyası, Yönetim Kurulunun ilk toplantısının gündemine alınır. 4 Yönetim Kurulundan olumlu yönde karar çıkması halinde, başvuru sahibine haber verilip, Çalışanlar Listesine Kayıt Bedeli, Deri Kaplı Kimlik Bedeli, Albüm Bedeli (daha önce verilmemiş ise) ve Onaylı Yemin Metni bedelini yatırması istenilir. 5 Başvuru sahibine çalışanlar listesine kaydının yapıldığını bildiren bir yazı; bu yazı ile birlikte, dörder nüsha olarak hazırlanan belgelerin birer nüshası Oda tarafından alıkonulup, diğer nüshaları, mührünü alabilmesi amacıyla Birlik ve Bakanlığa verilmek üzere başvuru sahibine verilir. Mührünü aldıktan sonra mühür numarasını Odaya bildirmesi söylenir. 16

17 6 Mührünün verildiği tarih ile mühür numarası bir dilekçe ile başvuru sahibi tarafından Odaya bildirilir. 7 Bunun üzerine hazırlanan Kimlik Belgesi ve Yemin Metni Oda Başkanına imzalatıldıktan sonra başvuru sahibine teslim edilir. Teslim sırasında imzası alınır. B - YMM Ruhsatını Sınavla Alanlar Bakımından Yapılacak Đşlemler. Yukarıdaki prosedürün aynısı uygulanır. Farklı olarak ilişiksiz belgesi yerine, çalışanlar için Bağ-Kur dan Borcu Yoktur. yazısı istenir. Mühür Alınması Đşlemleri Madde 46 Maliye Bakanlığı nın konuya ilişkin yazıları uyarınca, Yeminli Mali Müşavirlik mührü almak isteyen üyelerimizin aşağıda sıralanan belgelerle birlikte Maliye Bakanlığı na başvurmaları gerekmektedir. - Odadan alınacak çalışanlar listesine kayıtlı olduğuna ilişkin yazı, - Đlgili vergi dairesinden alınacak vergi mükellefiyet kaydını gösterir belge, - Nöbetçi Ticaret Mahkemesinden alınacak Yemin Tutanağı, - Banka dekontu veya tahsilat makbuzu, - Şirket olarak faaliyet göstereceklerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan şirket ana sözleşmesi, - Yeminli Mali Müşavirlik başvuru dosyasının bir örneği, Mührün Kaybolması Halinde Yapılacak Đşlemler Madde 47- Yeminli Mali Müşavirlik mührünü kaybedenlerin, ayrıca, mührün kaybedildiği günü takip eden iş gününde gazeteye ilan vermeleri gerekmektedir. Gazeteye verilecek ilanın ebadı, (1 SÜTUN 5 cm (3,2 x 5 cam) EBAT (ÇERÇEVE) Đlan metni ise; KAYIP ĐLANI başlığı altında,...numaralı Yeminli Mali Müşavirlik mührümü Kaybettim. Hükümsüzdür. Yazısı altına Yeminli Mali Müşavirin Adı Soyadı ve Unvanı yer alacak şekilde düzenlenecektir. Odaya verilen dilekçeye, mühür kaybolmuş ise gazete ilanı, çalınmış ise karakol tutanağı eklenir. Gazete ilanı veya karakol tutanağı bir üst yazı ile Birliğe gönderilir ve yeni mühür için gerekli ücret Birliğe yatırılır. BÖLÜM VIII ĐSTĐFA, VEFAT VE NAKĐL HALĐNDE YAPILACAK ĐŞLEMLER alınır. Đstifa Halinde Yapılacak Đşlemler Madde 48- Đstifa halinde yapılacak işlemler aşağıda sıralandığı gibidir. - Đstifa dilekçesi Odaya ulaştığında, Yönetim Kurulunun ilk toplantısının gündemine - Yönetim Kurulunca istifanın kabulüne dair verilen kararda; aidat, ruhsat, kimlik konusunda yapılacak işlemler belirtilir. Karar doğrultusunda işlem yapılır. - Ruhsat ve kimlik istifa dilekçesi ekinde teslim edilmemişse, 15 gün içinde iade edilmesi iadeli taahhütlü yazı ile istenilir; gönderilen yazıda ayrıca varsa birikmiş aidat borçlarının Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ödenmesi gereği hatırlatılır; 17

18 - Gönderilen yazı, giden evrak defterinde takipli kaydı ile izlenir. - YMM Ruhsatı, Kimlik ve sicil dosyasının fotokopisi çıkarılarak Odada saklanır; aslı ise bir üst yazı ile Birliğe gönderilir. - Verilen süreye rağmen ruhsatın iade edilmemesi halinde, durum Birliğe bildirilir. - Geçmiş döneme ait aidat borçlarının ödenmemesi durumunda ise, yasal yollarla tahsili amacıyla dosya hukuk müşavirine gönderilir. - Oda üyeleri için ferdi kaza sigortası yapılmış ise, istifa suretiyle ayrılanların isimlerinin poliçe kapsamından çıkarılması sağlanır. Madde 49- Çalışanlar Listesinden Silinme a) Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı, çalışanlar listesinden silinir : aa- Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması, bb- Çalışma bürosunun Oda bölgesi dışına nakledilmiş bulunması, cc- Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması, dd - Meslek mensubu olabilmek için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması, ee - Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması, b) Çalışanlar listesinden silme Yönetim Kurulu Kararı ile olur. Yukarıdaki cc, dd, ee bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı, gerekçeli olmak zorundadır. c) Çalışanlar listesinden silme kararına karşı itiraz ve diğer işlemler hakkında YMM Odaları Yönetmeliğinin 47. maddesi hükümleri uygulanır. Çalışanlar listesinden kaydının silinmesini isteyen üye, vergi dairesi tarafından düzenlenen ilişik kesme belgesi veya yoklama fişi ile mühür teslim tutanağının bir nüshasını (mühür Bakanlığa teslim edilecektir) dilekçesine ekler. Sözü edilen belgeler dilekçeye ekli olarak sunulmamış ise, bunların tamamlanması istenilir ve dosyasına konulur. Nakil Đşlemleri Madde 50 Nakil istekleri, başka Odadan nakil ve başka Odaya nakil olmak üzere iki türlü gerçekleşebilir. a) Başka Odadan Nakil Đstekleri Đle Đlgili Đşlemler - Nakil işlemi, meslek mensubunun yazılı başvurusu ile olur. Başvuru yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu Odanın adı, sicil numarası, nakletmek istediği Oda bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir. - Nakil talebi Yönetim Kurulu gündemine alınır ve karara bağlanır. Başvurulan Oda Yönetim Kurulu nakil talebinin Odaya varış tarihinden itibaren 1 ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır. - Yönetim Kurulunca nakil isteğinin kabulüne karar verildiği takdirde, YMM nin kaydının bulunduğu Oda dan Sicil Dosyası talep edilir. - Nakil gelen üyeden, daha önce kayıtlı bulunduğu Oda ya borcunun olmadığını gösteren belge istenir. - Nakil isteği kabul edilen üye, Üye kütüğüne kaydedilir ve Oda Giriş (Kayıt) ücreti ile Albüm Bedeli tahsil edilir. - Kayıt günü Birliğe ve meslek mensubunun önceden kayıtlı olduğu Odaya bildirilir. Eski Oda bu bildiri üzerine meslek mensubunun adını kayıtlardan siler ve dosyasını naklettiği Odaya gönderir. Varsa, devam eden disiplin soruşturması eski odaca sürdürülür, sonuçları ayrıca bildirilir. 18

19 - Ruhsatının değişmesi için, ruhsat işlemleri listesini tamamlaması istenir ve tekemmül ettirilen dosya Birliğe gönderilir. - Birlik tarafından hazırlanıp Odaya gönderilen yeni ruhsat, Üye Kayıt defterine alınacak imzası karşılığında üyeye teslim edilir. - Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamına alınması için Sigortaya bildirilir. b) Başka Odaya Nakil Đstekleri Đle Đlgili Đşlemler: - YMM nin nakil suretiyle kaydolmak istediği Odanın yazısı ile bilgi sahibi olunur. - Karşı Odanın yazısı Yönetim Kurulu gündemine alınarak karara bağlanır. - Nakil isteğinin kabulü halinde, varsa üyenin borçları tahsil edilir. - Karşı Oda ya Sicil Dosyası varsa çalışan dosyasının asılları ile var ise YMM hakkındaki disiplin kovuşturmaları ile ilgili çizelge gönderilir. Gönderilmeden önce dosyalardan bir takım fotokopi alınarak saklanır. - Nakil gitmek isteyen üye hakkında devam eden disiplin kovuşturması var ise, sonuçlandığında karşı Odaya bildirilir. - Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için Sigortaya bildirilir. Üyenin vefatı ve çalışamayacak durumda olması halinde yapılacak işlemler Madde 51 Vefat halinde yapılacak işlemler : A ) - Özellikle çalışanlar listesine kayıtlı bulunmayan üyelerimizin vefatı Odaya zamanında ulaşmamaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi konusunda Yönetim Kurulunca uygun görülecek önlemler alınmakla birlikte: - Üyenin vefat ettiği bilgisi Odaya ulaştığında, yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilir ve üyelere duyurulur. - Vefat tarihi itibariyle üyelik kaydı silinir ve varsa aidat borçları terkin edilir. - Üye kütüğündeki kaydına, vefat tarihi ile vefat şerhi konulur. - Sicil dosyası ve varsa çalışan dosyasından birer fotokopi çıkartılarak Odada muhafaza edilir. Dosyaların asılları bir yazı ekinde Birliğe gönderilir. - Varsa ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için Sigorta Şirketine bildirilir. - Vefat eden üye çalışanlar listesine kayıtlı ise, mührünün Bakanlığa teslim edilmesi ve alınacak teslim tutanağının Odaya ibrazı gerektiği varislerine bildirilir. B) - Vefat eden üyenin tasdik sözleşmesi imzaladığı şahıs, firma ve kuruluşların talebi halinde düzenlenmesi gereken tasdik raporları: Gönüllü üyeler tarafından, tasdikden doğan sorumluluk kendilerine ait olmak üzere ücret talep edilmeksizin sözleşme yapmak suretiyle düzenlenebilecektir. Ücretin bir kısmının henüz tahsil edilmediği hallerde, kalan ücret miktarı üzerinden sözleşme yapılarak tasdik raporu düzenlenmesi de mümkündür. Ücretsiz veya kısmi ücret ile tasdik raporu düzenleme konusunda gönüllü üye YMM nin olmaması halinde, o yıla ait maktu asgari ücret tarifesinin yarısı Oda tarafından karşılanmak kaydıyla tasdik raporlarının Oda üyelerinden bu tasdiki yapmak isteyenlere yaptırılmasına Oda Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Bu iş için Oda bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konur. Çalışamayacak durumda olan üyeler için yapılacak işlemler Çalışanlar listesine kayıtlı üyelerin, çalışamayacak derecede hastalık ve sakatlığa uğraması, geçici veya sürekli olarak meslekten çıkarılması sebebiyle tasdik raporunu düzenleyememesi hallerinde, maddenin (B) bendinde yazılı prosedüre göre işlem yapılır. 19

20 Ruhsat Đptali Đle Đlgili Đşlemler: Madde 52- Odaya kayıtlı üyenin herhangi bir nedenle ruhsatının iptali yönünde Birlikten yazı geldiğinde; - Gelen evrak kayıt numarası verilen yazı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısı gündemine alınarak karara bağlanır. - Ruhsatının iptali istenen üyeden, Birlik yazısı ilgi gösterilmek suretiyle ruhsat ve varsa kimliğinin iadesi istenir. - Đade edilen ruhsat-kimlik ve sicil dosyası aslı bir üst yazı ile Birliğe gönderilir. Odada saklanmak üzere ruhsat ve dosyadan bir fotokopi alınır. - Üye kaydının silinmesi ve aidat borçları hakkında Yönetim Kurulu Kararı uyarınca işlem yapılır. - Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için Sigortaya bildirilir. Madde 53- Adres Değişikliği Đle Đlgili Đşlemler a) Üyenin adres değişikliğini SM, SMMM ve YMM lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde Odaya bildirmesi gerekir. (Disiplin Yönergesinin 5. maddesi uyarınca adres değişikliğinin Odaya bildirilmemesi, Disiplin uygulamasını gerektirmektedir.) b) Odaya hitaben adres değişikliği dilekçesi istenir. c) Adres değişikliği ücreti alınır. d) Makbuz kesilir. e) Bakanlığa ve Birliğe YMM nin adres değişikliği yazı ile bildirilir. f) Đlgili dosyalarında güncelleme yapılır. Değişikliklerin Bakanlığa Bildirilmesi. Madde 54 Naklini aldıran veya diğer Odalardan Odamızın çalışanlar listesine yeni kayıt olanlar; Adres, telefon, faks değişikliği, işi bırakma, ölüm vs. gibi hususlar, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri itibariyle yılda iki kez Bakanlığa bildirilir. Bu konuda Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapıldığı takdirde, Bakanlığın istemine göre işlem yapılır. Değişikliklerin Birliğe Bildirilmesi. Madde 55 Üyeler hakkında her türlü (adres, telefon, faks vs.) değişiklikler ilgili genelge uyarınca her ay sonu Birliğe bildirilir. Vefat eden ve her hangi bir nedenle üyeliği iptal edilen üyelerin ruhsat, ve kimlikleri özlük dosyalarının aslı ile birleştirilerek en kısa sürede Birliğe gönderilir. BÖLÜM IX YMM ŞĐRKETLERĐ VE ORTAKLIK BÜROLARI ĐLE ĐLGĐLĐ ĐŞLEMLER Şirketler ve Ortaklıklar Đle Đlgili Olarak Tutulan Kayıtlar Madde 56 SM, SMMM ve YMM Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 30. maddesi uyarınca, aynı unvana sahip birden çok meslek mensupları ile adi ortaklık veya şirket kurulabilir. 20

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Madde 1 - Amaç, kapsam, dayanak Madde 2 Uygulama önceliği Madde 3 Oda yönergelerinde değişiklik yapılması Madde 4 -Tanımlar

Detaylı

Sayfa 1 / 14 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

Sayfa 1 / 14 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Tanımlar ve kısaltmalar Madde 4

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GENEL SEKRETERLİK SÜRECİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY liğe bağlı liğe bağlı birimlerin çalışmaları ile ilgili birim amirleri ile belirli aralıklarla toplantılar

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler R.G. Tarihi : 15.07.1992 R.G. Sayısı : 21285 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden :

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden : YMM - Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 22 Ağustos 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26621 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden : YEMİNLİ

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Kabul Tarihi : 16.01.2005 R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. No : 25702 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Kasım 2007

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLER, SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Detaylı

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 I. Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM Sınavı Katılımcıları 1. Serbest

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Kontrol Eden Gülten DURAN

Kontrol Eden Gülten DURAN ve Not İşleri Birimi Sürecin Adı ve Kodu Disiplin Cezası Alan ler İş Akışı 41-7.4 Her hangi bir suçtan dolayı Dekanlığa bildirilen (kopya vb.) Soruşturma açılması ve not işleri G.Ü. Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Dekanlık tarafından soruşturma onayı verilmesi ve soruşturmacı tayini

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Dekanlık tarafından soruşturma onayı verilmesi ve soruşturmacı tayini Biriminden soruşturma talebi isteminde bulunulması İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI Dekanlık tarafından soruşturma onayı verilmesi ve soruşturmacı tayini Soruşturma belgeleri

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Detaylı

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır.

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır. ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) Oda Organlarının

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İŞ LEMLER YÖNERGES İ 1

İŞ LEMLER YÖNERGES İ 1 İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Oda personeli tarafından yapılacak iş

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421)

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) Orman Mühendisleri Odasının, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) nezdinde yaptığı resmi girişimler sonunda; Orman Genel Müdürlüğü nce yürürlüğe konulan

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci BAŞVURU Öğrenciler Kurmak istedikleri topluluğa ait belgeleri teslim ederler. 1-Tüzük 2-Üye isim Listesi 3-Üyeler 4-Geçici Yönetim Kurulu Listesi 5- Danışman

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

(19/08/2014 Tarih ve 29093 Sayılı R.G. Yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile güncellenmiştir.)

(19/08/2014 Tarih ve 29093 Sayılı R.G. Yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile güncellenmiştir.) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) AMAÇ (19/08/2014 Tarih ve 29093 Sayılı R.G. Yayımlanan

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI

ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI DĐSĐPLĐN KOVUŞTURMALARI ĐLE ĐLGĐLĐ ÖN ĐNCELEMENĐN USUL VE ESASLARI ĐLE KESĐNLEŞEN DĐSĐPLĐN CEZALARININ UYGULANMASININ USULÜ HAKKINDA ODA ĐÇĐ YÖNERGESĐ BÖLÜM I GENEL

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Ömer KÖSE MB Muhasebat Kontrolörü I. Giriş Đhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işle işlem

Detaylı

EK:1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

EK:1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ ve KAPSAM EK:1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI Bu Esaslar, İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj çalışmaları

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ADI 07 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR - Makama Hitaben Talebine uygun yazılmış Dilekçe, (Dilekçede; Yazılan makamın adı, istem, adı soyadı, imza, tarih

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29 Mart 2012 Karar No : 19 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SIRA NO T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Özel

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI Öğrenci hizmetleri birimi _ Yeni Kayıt İşlem Süreci Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesi Y.Ü.Rektörlüğü

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

ESKİ HALİ YENİ HALİ GEREKÇE Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği

ESKİ HALİ YENİ HALİ GEREKÇE Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği ESKİ HALİ YENİ HALİ GEREKÇE Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Kabul Tarihi

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 18 Şubat 2014 Sayı: 28917 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003

MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003 MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003 Ankara, 11.07.2003 Sayı : 2003/ Konu : YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA 3568 Sayılı Meslek yasamızın Birlik Genel Kurulunun

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ataması yapılan personelin kararnamesi onaylanarak Fakültemize gönderilir. Teslim alınan kararname ile adı geçen personel

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 06.03.2014 Sayı:168275 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103 Konu: SMMM ve SM STAJ YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete de Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı