BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı MEB İNSN KYNKLRI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 30/12/2012 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI Mevzuat ve Uygulamaları 25 İnceleme ve Soruşturma 25 Mesleki Yardım, Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme ile Teftiş 40 Genel Kültür 10 TOPLM SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 1. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre ölçme ve değerlendirmeye sınavlarda katılmayanlarla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? ) Geçerli özrü olmadan proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez ve aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilmez. B) Sınavlara katılamayan öğrencilerden okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu etkinlik, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. C) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. ncak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir. D) Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. 2. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanır. Valilikçe ayrı bir çalışma takvimi düzenlenemez. B) Yeni kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen okulların kayıt ve kabul süreleri, gerektiğinde millî eğitim müdürlüklerince 7 gün uzatılabilir. C) Okullarda normal ve ikili öğretim yapılır ve öğretim seviyesine göre resmî dengi okullardaki ders saati süresi uygulaması dışında farklı bir düzenleme yapılamaz. D) Okullar dışındaki kurumlarda günlük çalışmalar ile saatleri arasında yapılır. Ders saatinin süresi, 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre itiraz usulü ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? ) Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. B) Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurmaz. C) Kurum ve kuruluşlar, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun istediği her türlü bilgi veya belgeyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. D) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, kendisine yapılan itiraz ile ilgili kararını otuz iş günü içinde verir sayılı Hususi İdarelerden Maaş lan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin lacaklarına Dair Kanun a göre ilkokul öğretmenlerinden, öğretmenlik şerefini ihlal edici hâllerde bulundukları, meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? ) Kusurlu sayılmak B) Maaş kesilmek C) Kıdem indirmek D) Ücret kesilmek 5. T.C. nayasası na göre suç ve cezalara ilişkin esaslar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. B) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. C) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. D) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler olsa bile vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. 2

3 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 6. I- naokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 37 aydan gün alan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır. II- na sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın ralık ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. III- Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri uygun görülen çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda üçten, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise ikiden fazla olmayacak şekilde kaydedilirler. IV ay arası çocuklardan gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanlar, velisinin yazılı isteği üzerine ilkokula, diğerleri ise okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilebilir. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ne göre okula kayıt-kabul esaslarıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV 7. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ne göre yayınlarda göz önünde bulundurulacak hususlar ve oluşturulan kurullarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Dergi veya gazetelerin çıkarılabilmesi için gerekli kaynak, inceleme kurulu ve seçme kurulunca sağlanır. B) Dergi veya gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları inceleme kurulunda, öğretmenlere ait yazılar ise seçme kurulunda değerlendirilir. C) Okullarca yayınlanan dergi, gazete ve yıllıklarda yer alan yazı, resim ve karikatürlerin birer örneği ile duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında bir yıl süreyle saklanır. D) Müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler danışman öğretmeninden oluşan inceleme kurulu ile kulüp üyeleri arasından seçilen ve okul yönetimince uygun görülen beş öğrenciden seçme kurulu oluşturulur. 8. Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği ne göre kurum tabelaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yabancı okulların özel adları, Türk alfabesiyle yazılır ve altına okulun ait olduğu millet adı ile birlikte okulun türü ve derecesi ilave edilir. B) Özel isimli okul ve kurum tabelalarında, il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere sırasıyla özel isim, okulun türü ve derecesi yazılır. C) zınlık okullarının tabelaları, okulun özel adına, türü ve derecesi ile azınlık adına yer verilerek kendi imlalarıyla yazılır. D) İl, ilçe, okul, kurum ve kuruluş adları, logonun solunda yer alır sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu na göre okula devam ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç beş gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. B) Mülki amirler, il eğitim denetmenleri ve zabıta teşkilatı ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler. C) Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için onbeş Türk Lirası idari para cezası verilir. D) İdari para cezası verilmesine rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. 3

4 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 10. I- Mektebin binasının ve eşyanın muhafazasına ihtimam etmemek II- rkadaşlarını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek III- Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak IV- Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun a göre yukarıdaki hâllerin hangilerinde maaş kesilmesi cezası verilir? ) I ve IV B) II ve III C) I ve II D) III ve IV 11. I- Türkiye de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz. II- Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (skerî liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir. III- skerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre okul açma yetkisi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) I ve III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 12. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği ne göre yurt binasında aranacak şartlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı olan ve yurt yatak kapasitesinin en az 1/10 u oranında etüt veya çalışma odası B) Bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı olan ve yurt yatak kapasitesinin en az 1/10 u oranında lokal veya kantin ya da dinlenme odası C) Yemekli yurtlarda her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı bulunan yemekhane D) Bir öğrenci için en az 10 metreküp hacmi bulunan yatakhane 13. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği ne göre il eğitim denetmenlerince kurumlar yılda en az kaç defa denetlenir? ) Bir B) İki C) Üç D) Dört sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu na göre mecburi ilköğretim çağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Mecburi ilköğretim çağı 7-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. B) Mecburi ilköğretim çağı 5-12 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 4 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 12 yaşını bitirip 13 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. C) Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. D) Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. 15. Dernekler, kanunun öngördüğü hâllerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. ncak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hâllerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu mercinin kararı,... saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını... saat içinde açıklar; aksi hâlde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. T.C. nayasası na göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) on iki - yirmi dört B) yirmi dört - kırk sekiz C) yirmi dört - otuz altı D) otuz altı - kırk sekiz 4

5 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu na göre kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kurum açma izni verilen kurumlarda üç yıl içinde öğretime başlamayan ile amacı dışında kullanıldığı tespit edilen kurumun, kurum açma izinleri iptal edilir. B) Kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya izinsiz değişiklik yapması, davranışın ağırlık derecesine göre yedi günden az olmamak kaydıyla bir aya kadar geçici olarak, kurum açma izni veren makam tarafından kapatılır. C) Okul kurucusu/kurucu temsilcisi; Bakanlığa, yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci/kursiyerlere en az bir ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. D) Kapanan veya kapatılan kurum; mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur. Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu veya kurucu temsilcisi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 32 nci maddesi uygulanır. 17. I- Uyarma II- Kınama III- 5 günlüğe kadar aylıktan kesme IV- Kademe ilerlemesinin durdurulması 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu na göre valiler, idaresi altındaki memurlara savunmasını aldıktan sonra yukarıdaki cezalardan hangilerini vererek uygular? ) I, II ve III B) I, III ve IV C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV 18. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre devamsızlık ve kayıt silme ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? ) Evli olanların kayıtları yapılmaz. Öğrenci iken evlenenlerin kayıtları silinerek okulla ilişkileri kesilir. B) Bir ders yılında özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır. C) Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, okul veya kurum müdürlüğünce devamsızlığın yedi ve on beşinci günlerinde velilerine bildirilir. D) Devamsızlığı 15 günü aşanların durumları ile öğrencinin devamının sağlanamaması hâlinde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı hususu iadeli taahhütlü posta ile velilere bildirilir sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar? ) Dördüncü B) Üçüncü C) İkinci D) Birinci 20. Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisidir? ) Kamu Görevlileri Etik Kurulu B) Maliye Bakanlığı C) Devlet Personel Başkanlığı D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 5

6 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 21. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-ile Birliği Yönetmeliği ne göre genel kurul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç Ekim ayının on beşine kadar; yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde okulda toplanır. B) Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alır. ncak toplantı yeter sayısı, yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının üç katından, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının üç katından az olamaz. C) Genel kurulun belirlenen tarihte toplanamaması durumunda, en geç 20 gün içinde çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. D) Genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az on beş gün önceden üyelere elden yazılı olarak bildirilir, okul ilan panosu ile okulun internet sayfasında duyurulur. 22. I- Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat süt izni verilir. II- Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. III- Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine yedi gün babalık izni verilir. IV- Memura eşinin kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine on gün izin verilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre mazeret izni ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre, özel eğitim giderleri ile ilgili olarak özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir? ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B) ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı C) Gençlik ve Spor Bakanlığı D) Maliye Bakanlığı 24. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre kurum açmada bakanlıkça ve valilikçe yapılacak aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? ) Bakanlıkça okullara beş iş günü içinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. B) Valiliklerce, motorlu taşıt sürücü kurslarına verilen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği il emniyet müdürlüğüne gönderilir. C) Yapılan müracaatın, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne göre Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara, uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce en az üç il eğitim denetmeni görevlendirilir. D) Yapılan müracaatla ilgili il eğitim denetmenlerince en geç 15 gün içinde düzenlenen inceleme raporunda, kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, okullara ilişkin dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. ) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV 6

7 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 25. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazının ilgi bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İlgi: yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. B) İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, İlgi kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. C) İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ) konularak kullanılır. D) İlgide,... sayılı ve... tarihli ibaresi kullanılır. 28. Cezai suçlar ve disiplin suçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Cezai suçları mahkemelerde hâkimler tayin ederken, disiplin suçlarını yöneticiler veya kurullar tayin eder. B) Cezai suçlarda yasalarda suç sayılan eylemlerin belli başlı olanları yazılı iken, disiplin suçlarında eylemler tek tek yazılıdır. C) Cezai suçlar herkes tarafından işlenebilirken, disiplin suçları yalnız meslek mensupları tarafından işlenebilir. D) Cezai suçlarda kamu davası açılır iken, disiplin suçları disiplin yönünden izlenir. 26. Bilirkişi görevlendirmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bilirkişinin inceleme konusu olan kuruluştan seçilmesi gerekir. B) Bilirkişiler gerekli görürlerse tanık ve şüphelinin ifadesini alabilirler. yrıca delilleri toplayabilirler. C) Bilirkişi, tanıklıktan çekilmeyi gerektiren durumlarda, çekilme isteğinde bulunamaz. D) Bilirkişinin seçilmesi, sayısının belirlenmesi soruşturma veren yetkili merciye aittir. 27. Disiplin Kurulları ve Disiplin mirleri Hakkında Yönetmelik e göre disiplin amirleri, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları yerine, red kararlarının alındığı tarihi izleyen kaç gün içinde başka bir disiplin cezası vermeye yetkilidirler? ) 7 B) 10 C) 15 D) I- tamaya yetkili amirler II- Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri III- İllerde valiler IV- İlçelerde kaymakamlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar yukarıdakilerden hangileridir? ) I, II, III ve IV B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, II ve IV 30. I- Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. II- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. III- Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin cezalarında karar süresi ile ilgili olarak yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur? ) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 7

8 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin cezalarında itiraz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. B) İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren beş gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. C) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. D) İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre soruşturma izni verilen aşağıdakilerden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar? ) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar C) Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri D) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan ortak kararla atanmayan kamu görevlileri 33. dli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) dli soruşturmada, soruşturmayı başlatmak üzere gereken emir ve onay alınması zorunlu iken idari soruşturmada gerekli görüldüğünde emir beklemeksizin başlanır ve sonradan onay alınabilir. B) dli soruşturmalar sonucu davada ve cezada zaman aşımı uygulanırken, idari soruşturmada Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren personelin kusurlu davranışları için zaman aşımı uygulanmaz. C) dli soruşturmada şikâyetten vazgeçme kamu davasının düşmesine neden olmazken, idari soruşturmada şikâyetten vazgeçme idari soruşturmayı etkiler ve devam etmez. D) dli soruşturmada genellikle delil teşkil eden belgelerin asılları alınırken, idari soruşturmada soruşturma için delil teşkil eden belgelerin kopyaları yeterlidir Ön inceleme ile görevlendirilen birden fazla kişi arasında görüş farklılığı ortaya çıkarsa rapor yazımında izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir? ) Farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir. B) Oylama yapılarak çoğunluğun görüşüne göre rapor yazılır. C) Yetkili merciden farklı kişilerden oluşan bir görevlendirmesi yapması talep edilir. D) Başkanın görüşü doğrultusunda rapor yazılır sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirir? ) Valiliğe B) Danıştaya C) Cumhuriyet başsavcılığına D) Üst disiplin amirine 36. Disiplin Kurulları ve Disiplin mirleri Hakkında Yönetmelik e göre disiplin kurullarının görüşme usulü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Başkan oyunu en son kullanır. B) Oylamada isteyen üyeler çekimser kalabilir. C) Kurullar oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. D) Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır.

9 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 37. Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikâyetleri Hakkında Yönetmelik e göre şikâyetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikâyet dilekçesinin karar mercine intikal ettiği tarihi izleyen kaç gün içinde tamamlanması zorunludur? ) 7 B) 10 C) 15 D) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında..., merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında... soruşturma izni yetkisi verir sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) kaymakam - vali B) vali - vali C) İçişleri Bakanı - İçişleri Bakanı D) Cumhuriyet savcısı - Cumhuriyet başsavcısı 39. Disiplin cezalarının özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Ertelenebilirler. B) Savunma hakkı tanınmadan verilemezler. C) Takdiri cezalar olup, takdir yetkisi belli makam ve kurullara aittir. D) Yargı kararı aranmaz ve verildiği tarihten itibaren hüküm ifade ederler. 40. Disiplin soruşturması ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Disiplin cezası verilebilmesi için mutlaka disiplin soruşturmasının yapılması gerekir. B) Delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat kararları disiplin hukuku yönünden mutlak anlamda bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. C) ynı eylem ve işlemle ilgili olarak adli soruşturma ve kovuşturmanın devam etmekte olması, disiplin soruşturmasını engeller. D) Ceza mahkemelerinde yapılan yargılama sonucunda suçun oluşmadığı, ya da suçun o kişi tarafından işlenmediğinin saptandığı gerekçesiyle sanığın beraatına karar verilmiş ise, bu durum disiplin hukuku yönünden bağlayıcıdır. 41. Soruşturmalarda dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) dli ve idari soruşturmaların yapıldığı sırada, muhbir, şikâyetçi veya tanıkların, soruşturma onayında adı olmayan yeni kişi veya konuları ortaya koymaları hâlinde yeni kişilerin ad ve adresleri ile kendilerine yöneltilen suçlar belirtilerek ilgili makamdan yeni onay isteminde bulunulur ve onay alındıktan sonra soruşturma kapsamına konulur. B) Sanığın kendisine yöneltilen suçları öğrenmesine izin verilmez. Bu nedenle isnat edilen suç kendisine açıklanmaz. Soruşturmada toplanan tüm delillere göre sanığın suçsuzluğuna kanaat getirilirse soruşturma tamamlanmadan bitirilir. C) Soruşturmanın bütün aşamaları gizli yapılır. Her bakımdan başkasına söylenmesi veya yayılması yasaktır. Soruşturma sırasında tanık ve sanığa soru verilip başka yerde cevaplandırmasına veya ifadesini kopya kâğıdı kullanarak yazmasına izin verilmez. D) Soruşturma şikâyet ve ihbar üzerine yapılmakta ise sanığa şikâyetçi veya muhbirin kullanmış olduğu ifade aynen sorulmamalı, soru suç sayılan eylemi açıkça ortaya koyacak, sanığın savunmasını rahatlıkla yapabilmesine ve delilleri ortaya koymasına olanak sağlayacak şekilde sorulmalıdır. 9

10 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 42. I- Ceza tebliğinden önce memurun ölmesi II- Lehte yeni bir kuralın konması veya cezanın değişmesi ve fiilin disiplin kusuru olmaktan çıkması III- Zaman aşımı IV- Disiplinle ilgili af kanunları Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi durumunda, kusurlu davranışlarından dolayı memurlara uygulanan disiplin cezaları ortadan kalkar? ) I, II ve IV B) I, III ve IV C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV 45. I- Kınama II- ylıktan kesme III- Kademe ilerlemesinin durdurulması Disiplin Kurulları ve Disiplin mirleri Hakkında Yönetmelik e göre yukarıdaki hangi disiplin cezası uygulanmış olanlar, disiplin kurullarında görevlendirilebilirler? ) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda öğretmenler için aşağıdakilerden hangisine başvurulur? ) Yargıtayın ilgili ceza dairesine B) İl asliye ceza mahkemesine C) Yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine D) Bölge idare mahkemesine sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı hakkında yapılacak olan hazırlık soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi yapar? ) nkara Cumhuriyet Başsavcısı B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı C) Yetkili Cumhuriyet Savcısı D) Bakanlık Başdenetçisi 44. I- Olur Konunun incelenmesi şeklinde ise; iddialar doğrulanmıyorsa iddialar doğrulanmadığından... hakkında/haklarında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilerek rapor tamamlanır. Olur daki iddialardan doğrulananların bulunması hâlinde; kişi/kişiler ve soruşturulması istenen konular belirlenerek ilgili makamdan soruşturma oluru istenir veya inceleme raporu yazılarak aynı istem raporun sonuç-teklif bölümünde belirtilir. II- Olur Konunun incelenmesi/soruşturulması şeklinde verilmiş ise; iddialar doğrulanmıyorsa inceleme raporu, doğrulanıyorsa, soruşturma raporu düzenlenerek ceza teklifinde bulunulur, doğrulanmayan iddialar tahlil edilerek raporda açıklanır. III- Olur Konunun soruşturulması şeklinde ise; gerekli soruşturma yapılır ve soruşturma raporu düzenlenir. İnceleme ve soruşturmalar yapılırken yetkili mercinin verdiği OLUR un şekline göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 47. İdari soruşturmalarda hazırlanan raporlarda elde edilen veriler analiz edildikten ve tartışıldıktan sonra aşağıdaki öneri türlerinden hangisine yer verilmez? ) Mali B) Disiplin C) dli D) İdari 48. Disiplin Kurulları ve Disiplin mirleri Hakkında Yönetmelik e göre İl Millî Eğitim Disiplin Kurulunda aşağıdakilerden hangisi üye olarak bulunmaz? ) İl Eğitim Denetmenleri Başkanı B) Rektörlük tarafından görevlendirilen bir üye C) Valinin görevlendireceği Orta Öğretim Kurumları (liseler) Müdürlerinden bir üye D) Valinin görevlendireceği İlköğretim Okulu Müdürlüklerinden bir üye ) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 10

11 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 49. Soruşturmacı, inceleme ve soruşturma sonucuna göre, ulaştığı kanaati ve buna ilişkin tekliflerini raporunda bildirmekle yükümlüdür. Bu teklifleri yaparken aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması doğru değildir? )... cezası ile tecziye edilmesinin uygun olacağı B)... olarak nakledilmesinin uygun olacağı C)... hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı D) Takdir Makama aittir sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır? ) 10 B) 15 C) 30 D) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar a göre Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada kaç saate kadar ek ders görevi verilebilir? ) 15 B) 20 C) 25 D) Bir okulun amaçlarına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken hizmetler ve işler görevleri oluşturur. Okulun görevleri genel olarak sosyal, politik ve ekonomik alanlarda gruplandırılır. şağıdakilerden hangisi okulun politik görevidir? ) Eğitim sisteminin ve okulun genel amaçlarına uygun olarak öğrencileri sosyalleştirmektir. Okul bu görevi yerine getirirken kültürü korur ve geliştirir. B) Öğrencilerin Devlet sistemine bağlılık göstermelerini ve demokratik ilkelere uymalarını sağlar. Öğrencilerini görev ve sorumluluklarının bilincinde yurttaşlar olarak yetiştirir. C) Okul içinde bulunduğu toplumun insan gücü ihtiyacını karşılar. D) Öğrencilerin istek, ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda meslek edinmelerini sağlar. 53. Millî Eğitim Bakanlığı day Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre aday memurların atandıkları görev ve öğrenim durumları dikkate alınarak hazırlanan temel eğitim programında aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz? ) Halkla ilişkiler B) Etik davranış ilkeleri C) Gizlilik ve gizliliğin önemi D) Millî güvenlik bilgileri 54. I- Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hâllerinde maliyet bedeli II- Bedelsiz devir, kullanılamaz hâle gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hâllerinde kayıtlı değeri III- Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer Taşınır Mal Yönetmeliği ne göre Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılan giriş ve çıkış kayıtlarında yukarıdakilerden hangileri esas alınır? ) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 11

12 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 55. I- İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı II- Grup başkanları III- Rehber il eğitim denetmenleri Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ne göre yukarıdakilerden hangileri il eğitim denetmen yardımcılarının görev başında yetiştirilmelerine yönelik gerekli tedbirleri almak ve yürütmekle sorumludurlar? ) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 58. Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak fiilini işleyen bir öğrenciye Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği ne göre hangi disiplin cezası verilir? ) Kınama B) Örgün eğitim dışına çıkarma C) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma D) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma 56. Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, tatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği ne göre Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kutlama komitelerince hazırlanan programda tören geçişi ve tebrikata yer verilir. B) Millî Eğitim Bakanı, günün anlam ve önemini belirten mesajını medya aracılığıyla bildirir. C) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 22 Nisan günü saat te başlar ve 23 Nisan günü saat te son bulur. D) tatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. 57. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ne göre il eğitim denetmeni ve yardımcılarının uymaları gereken hususlar aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? ) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yeri ve yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri gizli içerikli bilgileri açıklayamazlar. B) Defter ve evrak üzerinde teftiş yapıldığını gösterir belirti ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar. C) Görevleri sırasında mesleki yardım ve rehberlik hizmeti dışında yürütme işlerine de fiilen müdahale edebilirler. D) Kendilerine ve başkalarına ait her türlü araç, gereç ve yayınları öğretmenlere satamazlar veya bunların satışına aracı olamazlar. 59. Örgütlerde yönetici ve müfettişler davranış yönlendirmede çeşitli yöntemler kullanabilirler. Bu anlamda personele denetim sonucu başarılarından dolayı verilmesi önerilen ödüller aşağıdakilerin hangisinin kapsamına girer? ) Olumlu destekleme B) Kaçınmayı öğrenme C) İlgi gösterme D) Ceza verme 60. Taşınan öğrencinin; I- Okulun veya ikametgâhının değişmesi II- Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi III- Okumaktan vazgeçmesi veya okuma hakkını kaybetmesi Okul Servis raçları Hizmet Yönetmeliği ne göre yukarıdakilerden hangilerine bağlı olarak servisle taşınmaktan öğrencinin vazgeçmesi durumunda varsa geri kalan ayların ücretlerini taşıyıcılar iade etmekle yükümlüdürler? ) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III 12

13 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 61. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ne göre bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıdakilerin hangisinde yanlış olarak verilmiştir? ) İl eğitim denetmeni ve yardımcılarının yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı kadrolarının bulunduğu ilde geçmiş sayılarak, bu il için öngörülen hizmet puanı verilir. B) İl eğitim denetmeni ve yardımcılarının üç aydan fazla vekâleten ya da geçici olarak yapılan görevlendirme süreleri, bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılarak bu sürelere bu görevlerin geçirildiği il için öngörülen hizmet puanı verilir. C) İl eğitim denetmeni ve yardımcılarının Türkiye ve Orta Doğu mme İdaresi Enstitüsünde geçen süreler ile altı aydan fazla olan hizmet içi eğitimde geçen süreler bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılarak bu sürelere bu görevlerin geçirildiği il için öngörülen hizmet puanı verilir. D) Yurt dışında kesintisiz üç aydan fazla geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden sayılır ve bu sürelere nkara da görev yapan il eğitim denetmenleri için öngörülen hizmet puanı verilir. 63. Müfettiş teftişe başlamadan önce teftiş planı yapar. Bu teftiş planının ögeleri aşağıdaki sıralamalardan hangisi gibi olmalıdır? ) Teftiş amaçları - Görevli müfettişler - Teftiş teknikleri - Formlar ve belgeler - Program çizelgesi - Planda alternatifler - Uygulama yönergesi - Var olan durum - Denetlenecek bireyler - İlgili veriler B) Var olan durum - Denetlenecek bireyler - İlgili veriler - Teftiş amaçları - Görevli müfettişler- Teftiş teknikleri - Formlar ve belgeler - Program çizelgesi - Planda alternatifler - Uygulama yönergesi C) Planda alternatifler - Var olan durum - Uygulama yönergesi - Denetlenecek bireyler - Formlar ve belgeler - Teftiş amaçları - İlgili veriler - Görevli müfettişler - Teftiş teknikleri - Program çizelgesi D) Formlar ve belgeler - Program çizelgesi - Planda alternatifler - Uygulama yönergesi - Var olan durum - Denetlenecek bireyler - İlgili veriler - Teftiş amaçları - Görevli müfettişler - Teftiş teknikleri 62. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ne göre altı aylık dönemler hâlinde doldurulan forma dayalı olarak yeterli oldukları belirlenen il eğitim denetmen yardımcıları aşağıdakilerden hangisinin onayı ile rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerini bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler? 64. Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. şağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir? ) stların karar sürecine katılması B) Örgütün ve kararların benimsetilmesi C) Bireysel ihtiyaçların karşılanması D) Hizmet içinde yetiştirilmesi ) Vali B) Müsteşar C) İl Millî Eğitim Müdürü D) İl Eğitim Denetmenleri Başkanı 13

14 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 65. Müfettişte, bir uzman olarak teknik, insan ögesi ağırlık taşıyan bir sistemde görevli olarak insancıl, sorunlara çözüm yolu bulan ve değerlendiren birey olarak karar yeterlikleri bulunmalıdır. şağıdakilerden hangisi karar yeterlikleri kapsamındadır? ) Birey ve grupları anlama, moral yükseltme ve güdüleme becerileri B) Etkili çalışma ve ortak çaba oluşturabilme, başkaları hakkında varsayım, inanç ve tutumları, bunların kullanış yöntemlerini belirleme becerileri C) maçları gerçekleştirmek üzere yapılacak çalışmaları tasarlama, karşılaşılan sorunlara çözüm yolları bulma, etkinliklerin sonunda amaçlara ulaşma derecesi hakkında yargıya varma becerisi D) Mal veya hizmet şeklinde ürün elde edilebilmesi için işlemlerin sıra ile ve doğru olarak belirli sürelerde yapılması, ürünün istenilen nitelikte olması becerisi 66. Müfettişlerin ders teftişinde dikkat edeceği hususlar aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? 68. Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ne göre il millî eğitim danışma komisyonu başkanı aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali B) Rektör C) İl millî eğitim müdürü D) İl eğitim denetmenleri başkanı 69. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberlik hizmetleri kapsamında temel alınan hususlardan biridir? ) Öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine ve olgunlaşmalarına destek olmayı ve bu amaca yönelik düzenlenmiş bireysel ve grup etkinliklerini içerir. B) Bu hizmetler öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme olarak ele alınır. C) Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin başlaması ile birlikte bu hizmetler verilir. D) Bu hizmetler öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma olarak ele alınır. ) Ders teftişinden önce yöneticiden öğretmen hakkında bilgi alınmalıdır. B) Ders teftişinden önce müfettiş dersine gireceği öğretmenle görüşmelidir. C) Bir öğretmenin birden fazla dersi ve sınıfı varsa en az ikisindeki öğretimi gözlenmelidir. D) Ders teftişlerinde ders içi ve ders dışı etkinlikler ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 67. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi ne göre kurum teftiş raporu ve formları en geç kaç gün içinde yazılır ve başkanlığa sunulur? ) Beş B) Yedi C) On D) On beş Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi ne göre kurumların teftişinde göz önünde bulundurulacak usul ve esaslarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yönetici teftişi, en az iki il eğitim denetmeni veya bir il eğitim denetmeni ile yetkili kılınan iki il eğitim denetmen yardımcısı tarafından yapılır. B) Kurum rehberlik ve teftişi sonunda kuruma ilişkin iki adet teftiş veya rehberlik tebliği hazırlanarak biri teftiş defterine yapıştırılır, diğeri ise başkanlığa sunulur. C) Öğretmen sayısı üç ve üçten az olan kurumların teftişi en az iki il eğitim denetmeni tarafından veya bir il eğitim denetmeni ve yetkili kılınan il eğitim denetmen yardımcısı tarafından yapılır. D) Grup başkanınca, aylık çalışma programında planlanan rehberlik yapılacak kurumların rehberlik tarihleri en az bir hafta önceden ilgili kurumlara bildirilir.

15 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 71. Müfettiş bir uzman olarak grubun çalışmalarında yararlı olacak teknik bilgileri sağlar, grubun başarılı olması için yardım eder. Grupla çalışmanın amacı, grup ürünü elde etmek ve bu üründen yararlanmaktır. Grup çalışmalarında, kararlar birlikte alınacağından ve karar süreci paylaştırılacağıdan, ortak verilen kararların uygulanması da kolaylaştırılmış olur. Buna göre yukarıdaki açıklamada grup çalışmalarında müfettişin fonksiyonlarından hangisi tanımlanmıştır? ) Yöneticilik fonksiyonu B) Danışmanlık fonksiyonu C) Gözleyicilik fonksiyonu D) İzleyicilik fonksiyonu 72. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi il eğitim denetmen yardımcılarının yetiştirilme süresinde gördükleri eğitimlerin bölümlerinden değildir? ) Görev başında yetiştirme eğitimi B) Hazırlayıcı eğitim C) Teorik eğitim D) Temel eğitim 73. Görüşme önyargı ve etkilerden arındırılarak yapılmalı, konunun içeriği değiştirilmeden yansız ve nesnel olarak değerlendirilmelidir. Müfettiş ilişkilerinde güven duygusu oluşturduğunda, olumlu bir etkileşim sağlanabilir. Buna göre görüşmelerde amaca ulaşılabilmesi için yukarıdaki açıklamaya göre hangi ilkeye uyulması beklenmelidir? ) Tarafsızlık B) Dinleme C) nlayış D) İş birliği 74. şağıdakilerden hangisi etkili teftişin özelliklerinden değildir? ) Çözümleyici ve birleştiricidir. B) Geçmişe ve geleceğe yöneliktir. C) Olumsuz bir güdüleme gücüne sahiptir. D) Değerlendirme, ödüllendirme ve cezalandırmayı içerir. 75. Müfettiş denetlediği bireye hem rehberlik yapar, hem mesleki yardımda bulunur ve hem de iş başında yetiştirir. şağıdakilerden hangisi müfettişlerin rehberlikle ilgili görevleri arasında tanımlanabilir? ) Bireyin kendisini ve çevreyi tanıması, bireysel sorunlarını çözmesi, karar vermesi, bulunduğu ortama uyum sağlaması, kendisini geliştirmesi ve mutlu olması için yapılan çalışma B) Bireyin meslek yaşamında karşılaştığı sorunları çözmesi, beklenen davranışları göstermesi, bir bütün olarak gelişmesi ve başarılı olması için yapılan çalışma C) Bireyin yetişme noksanlığından kaynaklanan sorunları çözmesi, başarısızlığını ve uygulamadaki eksikliklerini gidermesi için bilgi, beceri ve tutumları kazandırma süreci D) Öğretmenlerin öğretim yapma ve ders vermedeki başarılarını değerlendirmenin yanında öğretmenlerin davranış eksikliklerini giderme, yeteneklerini geliştirme, mesleğe ve çevreye uyumlarını sağlama, eğitim alanındaki yenilik ve değişiklikleri öğretmenlere tanıtma 76. Örgütlerde her karar kendi basamağında alındığına göre aşağıdaki kararlardan hangisi üst kademelerde alınır? ) İşlemlerle ilgili kararlar B) Uygulamalarla ilgili kararlar C) maç ve politika ile ilgili kararlar D) Politikaları uygulamaya dönüştürecek kararlar 15

16 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 77. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi ne göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve teftişin kurumlar ve yöneticiler yönünden özel amaçlarındandır? ) Dershaneyi düzenleme, derse hazırlama ders araç ve gereçlerini bulundurma, kütüphane, kitaplık, laboratuvar, atölye, bilgisayar dersliği ve salon gibi bölümleri kullanması ve öğrencilerine kullandırmasını sağlama B) Öğrencilerin kayıt işleri ile devam ve devamsızlıklarını izleme, başarıyı ölçme ve değerlendirme, öğrenci kişilik, sağlık ve beslenme hizmetlerini planlama ve yürütmesini sağlama C) Öğrencileri, okulu ve eğitimi sevme, mesleğe saygı duyma, öğrencilerine örnek olma, belirlenen kılık ve kıyafete uymasını sağlama D) Sınıf ve dersi ile ilgili defter, kayıt ve dosyaları düzenleme ve işlemesini sağlama 78. Teftişte genel kurallar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Teftişe durumu saptama ile başlamalı ve yavaş yavaş geliştirme çalışmalarına geçilmelidir. B) Teftiş için amaçlar önceden saptanmalı ve bu amaçlara göre teftiş planı hazırlanmalıdır. C) Teftiş, samimi, olumlu, basit olarak karakterize edilebilecek şekilde yapılmalıdır. D) Teftişte mesleki ilişkilerden çok, kişisel ilişkiler esas alınmalıdır. 79. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi ne göre teftiş grubunun oluşumunda göz önünde bulundurulacak hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Teftiş grubunun denetmen sayısı, teftiş bölgelerindeki kurum, kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personel sayıları da dikkate alınarak millî eğitim müdürlüğünce belirlenir. B) İl eğitim denetmeni ve yardımcılarının bir teftiş bölgesinde en az iki yıl görev yapmaları esastır. C) Teftiş grubu kendi içinde alt gruplara ayrılabilir. lt grup sorumlusunu grup başkanı belirler. D) Teftiş bölgeleri, eğitim bölgesi/yerleşim alanının bütünlüğü dikkate alınarak oluşturulur. 80. Ders teftişi olarak nitelendirilen sınıf içi etkinliklerin denetimi için öğretimsel denetim ve kliniksel denetim modelleri kullanılmaktadır. şağıdakilerden hangisi kliniksel denetimin en önemli özelliğidir? ) Bireysel, yakından, iç, tam, sürekli ve teknik bir ders denetimidir. B) Öğretmen davranışlarını değiştirme ve geliştirme yoluyla öğretimin geliştirilmesi amaçlanır. C) Öğretme-öğrenme süreçlerine ilişkin verilerin gözlem ve inceleme yolu ile birinci elden sağlanmasıdır. D) Sınıf içi öğretimde öğretmenin daha etkili kılınmasını sağlamak ve öğretimdeki yeterliliğini artırmak amacıyla yapılan denetimdir. 81. Kurum etkinliklerinin verimli olmasında ve personelin doyumunda çok önemli bir rol oynayan güdüleme sürecinde yalnız yöneticiler değil, aynı zamanda müfettişlere de önemli görevler düşmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir müfettişin personelin güdülenme düzeyini artırmak için aşağıdaki görevlerden hangisini yapması uygun olmaz? ) Cezayı uygun yer ve zamanda caydırıcı bir etken olarak kullanmalı B) Tüm personeli başarısızlık korkusunu giderici nitelikte bir yaklaşımla başarıya yöneltmeli C) Öğretmenlere öğretim yaptıkları alanın genel öğretim süreci içindeki yeri, özellikleri ve amaçları açıklanmalı D) Öğretmenlere öğretimdeki cezalar hakkında bilgi vermeli ve denetimler sonucunda başarısız yönlerine vurgular yapılmalı 82. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda... kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve... yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi ne göre taşınabilir söndürme cihazlarıyla ilgili olarak yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) bir - dördüncü B) iki - üçüncü C) bir - ikinci D) iki - beşinci 16

17 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 83. Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi eğitim öğretim hizmetlerinde ortak olan görevlerden öğrencilere yönelik görevler dendir? ) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak B) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak C) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek D) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek 84. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ne göre denetime yardımcı olma kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İl eğitim denetmenlerinin görev alanı içindeki kurumlarda görevli bulunanlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı il eğitim denetmenlerine vermek, inceleme ve sayımlarını kolaylaştırmak zorundadırlar. B) İl eğitim denetmenlerinin görev alanı içindeki kurumlarda görevli bulunanlar, istendiğinde, gizli belgeler hariç olmak üzere, defter ve dosyaları, il eğitim denetmenlerine vermek ve incelemelerini kolaylaştırmak zorundadırlar. C) Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gerektiği gibi yürütülebilmesi için il eğitim denetmenlerine, görevi süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar. D) Denetlenenler, il eğitim denetmenlerince sorulan sözlü ve yazılı soruları ilgili mevzuatı çerçevesinde cevaplamakla yükümlüdürler. 85. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi ne göre kurumların, kurum teftişi yapılırken aşağıdakilerden hangisi öğrenci işleri kapsamında incelenir, değerlendirilir ve kurum teftiş raporu düzenlenir? ) Zümre ve şube öğretmenler kurulu tutanaklarının kuralına uygunluğu, sınıf geçme durumlarının öğrencilere duyurulması B) Yıllık, ünite, günlük ve ders planları ile ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması ve uygulanması C) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitiminde alınması gereken önlemleri ve özel eğitim uygulamalarına yer verilmesi D) Okul çevre ilişkileri, okul aile birliği, okul, sınıf ve veli toplantısının yapılması 86. Müfettişlerin rol ve yeterlikleri; görev, süreç, rol ve davranış boyutunda belirlenmiştir. şağıdakilerden hangisi müfettişlerin süreç boyutundaki rol ve yeterliklerinden biridir? ) İnceleme-araştırma B) Moral verme C) Durum saptama D) Liderlik 87. I- Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek II- Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek III- Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ne göre yukarıdaki hizmetler il millî eğitim müdürlüklerinin yürüttüğü hangi hizmet kapsamındadır? ) Hukuk hizmetleri B) Destek hizmetleri C) İnsan kaynakları hizmetleri D) Strateji geliştirme hizmetleri 17

18 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI 88. Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ne göre, kursların direksiyon eğitimi ders süresi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) 1 ve 2 sınıfı kurslarında 10 saat B) C, D ve E sınıfı kurslarında 45 saat C) B sınıfı kursunda 25 saat D) F sınıfı kursunda 10 saat 89. Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi Eğitim Denetmenleri Başkanlığının görevlerinden değildir? ) Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak B) Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek C) Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek D) Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek 90. Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği ne göre öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezi ilköğretim kurumuna uzaklığının iklim şartları ve yol güvenliğine göre en az kaç km olması esastır? ) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 91. Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) LO 147 ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) 1 Mart 2012 tarihinde Van-Erciş te hizmete girmiştir. B) İletişim merkezinde çalışan personelin yüzde 50 si engellidir. C) Çağrılara hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek en geç 48 saat içerisinde taleplerle ilgili telefon, SMS veya aracılığıyla geri dönülmektedir. D) Bakanlığımızın görev ve sorumluluklarıyla ilgili her türlü talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar, bilgi edinme sorularını etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur. 92. Türk lirasının simgesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Uluslararası uygulamalara paralel olarak simge, rakamın (parasal tutarın) sağında ve boşluk bırakılarak kullanılır. B) Simgenin çıpaya benzemesi Türk lirasının kıymet saklama aracı olarak güvenli bir liman hâline geldiğini vurgulamaktadır. C) Paralel çizgilerin yukarı eğimli olması Türk lirasının ve Türkiye ekonomisinin istikrar içinde yükselen değerini simgelemektedir. D) Türk lirasının ve Türkiye ekonomisinin iki belirgin özelliği olan güven ve istikrar içinde yükselen değer ön plana çıkartılmıştır. 93. Türk Dünyası Vakfı Genel Başkanlığı görevini yürütürken Kasım 2012 tarihinde vefat eden araştırmacı-bilim adamımız aşağıdakilerden hangisidir? ) ltan Deliorman B) Yılmaz Öztuna C) Turan Yazgan D) Mükrimin Halil Yinanç 18

19 İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI YETERLİK SINVI kademi Ödülleri (Oscar) için ülkemizi temsilen seçilen film aşağıdakilerden hangisidir? ) Fetih 1453 B) El Yazısı C) Yeraltı D) teşin Düştüğü Yer 98. şağıdaki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından hangisi 5 Kasım 2012 tarihinde Türkiye nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeye yükseltmiştir? ) JCR B) Fitch C) Moody s D) Standard Poor s 95. Cumhuriyet dönemi eğitim sisteminde teftiş hizmetlerine dayanak oluşturan ilk yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? ) Maarif Müfettişleri Talimatnamesi ile İlk Tedrisat Müfettişlerinin Vazifelerine Dair Talimatname B) Maarif Müfettişleri Umumiyelerinin Hukuk Selahiyet ve Vazifelerine Dair Talimat C) Maarif Müfettişlerinin Hak, Yetki ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik D) İlk Tedrisat Müfettişlerinin Muvazene-i Umumiye İçine lınmasına Dair Kanun yılında lmanya ya kaçırılan ve 2012 yılında tekrar ülkemize getirilmesi için çalışılan Karun Hazinesinin en önemli parçası olan Kanatlı Denizatı Broşu hangi ilimizdeki müzeden çalınmıştır? ) Uşak B) İzmir C) İstanbul D) ntalya 96. Genel ve Hazine yardımı hariç katma bütçelerin toplamı şeklinde tanımlanan bütçe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ) Genel Bütçe B) Özerk Bütçe C) Özel Bütçe D) Konsolide Bütçe 97. şağıdakilerden hangisi hem kültürel hem de doğal varlık olarak Dünya Miras Listesine kayıtlı olan varlıklarımızdandır? ) Pamukkale - Hierapolis B) Safranbolu Şehri C) Xanthos-Letoon D) Nemrut Dağı 100. Paydaşları MEB-Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve TÜBİTK olan ve Yenilikçi eğitim stratejileri yoluyla çağın gereklerine uygun, sosyal becerilere sahip; başkaları ile iyi ilişkiler kuran, toplumsal kurallara uyan ve toplumsal değerleri benimseyen, sorumluluk yüklenen, haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı gösteren bireyler yetiştirmek için okul öncesi eğitimin niteliğinin geliştirilmesine destek verilmesi amaçlanmaktadır. şeklinde amacı açıklanan proje aşağıdakilerden hangisidir? ) Bu Benim Eserim Projesi B) Çocuklar Gülsün Diye Projesi C) Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi D) Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 19

20 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ HAZIRLAYAN: HARUN YEŞİLOVA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI 1-) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre ders süresi

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 02/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle değişti. ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞINDA KURAL

Detaylı

İNCESU BELEDİYESİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İNCESU BELEDİYESİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: İNCESU BELEDİYESİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 1 - Bu Yönetmelik, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 10.10.2012 Başkanlık Divanı Karar Sayısı : 32 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarih ve Sayısı 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamlarının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar - 1 - MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete Ölçme ve Değerlendirme MADDE 43-1. Öğrencilerin başarısı;

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 HAZIRLAYAN GÜLŞAH ELKIRMIŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN/ REHBER ÖĞRETMEN YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN ESKİ YÖNETMELİKLER a) Ortaokul ve Ortaöğretim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARIKÖK İLKOKULU/ORTAOKULU HİZMET STANDARTLARI

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARIKÖK İLKOKULU/ORTAOKULU HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Adı İstenen Belgeler Hizmetin ÖĞRENCİ İŞLERİ 1.T.C. Kimlik numarası 2.Şehit ve Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar durumlarını gösterir belge Kayıt Kabul 3-Öğrencinin okul

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25393 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ YAŞASIN ÖNÜMÜZDEKİ YIL MEZUN OLUYORUM. MEZUN OLMADAN SON SINIFTA İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ (STAJ) YAPARAK İŞ HAYATINA İLK ADIMI ATIYORUM. MEZUN OLMAK İÇİN İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİ TAMAMLAMAM GEREKİYOR.

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, 71-100-D-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarih: 24.10.1982; No: 17848

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarih: 24.10.1982; No: 17848 DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 24.10.1982; No: 17848 Amaç: Madde 1 - Bu Yönetmelik, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi,

Detaylı

ADAY ÖĞRETMEN Sınavlarına Hazırlık El Kitabı SORU BANKASI

ADAY ÖĞRETMEN Sınavlarına Hazırlık El Kitabı SORU BANKASI MEB 2017 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015-2016 Aday Öğretmenlik Sınavı na Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların 60'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığı ADAY

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (05.09.2001 - ANKARA) (25/27 NİSAN 2014 MERKEZ GENEL KURULU DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN SON HALİ) 1 I-GENEL

Detaylı

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1447 DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/9/1982, No: 8/5336 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No: 657 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 23 Ekim 2009-27385 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 1 Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Hizmet sunucusu

Detaylı

EDĠRNE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ PERSONELĠNĠN PERFORMANS VE DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

EDĠRNE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ PERSONELĠNĠN PERFORMANS VE DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar EDĠRNE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ PERSONELĠNĠN PERFORMANS VE DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Edirne İl Özel İdaresi

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı