KARDİYOJENİK ÖDEM ve SOL KALP YETERSİZLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARDİYOJENİK ÖDEM ve SOL KALP YETERSİZLİĞİ"

Transkript

1 KARDİYOJENİK ÖDEM ve SOL KALP YETERSİZLİĞİ Doç.Dr. Cemil Gürgün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

2 Pulmoner ödem 1 - Kardiyojenik 2 - Non-kardiyojenik

3 Kapiller sıvı filtrasyonu alveol lenfatikler 20 ml/s perivasküler alandan peribronkovasküler alana sıvı filtrasyonu kapiller 8-12 mmhg

4 Alveolün kuru kalmasında Aktif transport mekanizması alveoler boşluk NaCl aktif sıvı transportu NaCl transporter Cl Na K interstisyum Na-K pompası

5 Starling Eşitliği FR = Lp x S [ (Pc Pi) σ (Πc Πi) ] Pi Pc alveol Πi Πc FR filtrasyon hızı S Kapiller yüzey alanı Pc Kapiller basıncı Pi İnterstisyel basınç σ Refleksiyon katsayısı Πc Plazma kolloid osmotik basıncı Πi İnterstisyel kolloid osmotik basıncı

6 KARDİYOJENİK PULMONER ÖDEM Ciddi solunum sıkıntısı ve SaO 2 <%90 Akut Kalp Yetersizliği atağı

7 KARDİYOJENİK PULMONER ÖDEM LV Sistolik Disfonksiyonu Akut Sistemik Vasküler Rezistans Artışı İntersisyumda ekstravasküler sıvı birikimi Pulmoner Konjesyon SaO 2 Miyokard İskemisi Hipoksi LV Sistolik Disfonksiyonu Pulmoner Vazokonstriksiyon

8 EVRE-1 LA Pr arteriyollerde distansiyon DLCO artışı Hafif inspiratuvar raller

9 Pulmoner Ödem

10 EVRE-2 Pulmoner işaretlerin netliğinin kaybı Hilus gölgelerinin bulanıklaşması İnterlobuler septal kalınlaşma (Kerley B) Refleks bronkokonstrüksiyon V/Q uyumsuzluğu Hipoksemi Taşipne

11 Perivasküler kalınlaşma Normal AC alveol vasküler kalınlaşma Erken Pulmoner ödem

12 Peribronşiyal Kalınlaşma

13 Kerley B Çizgileri

14 EVRE-3 Ciddi hipoksemi ve hipokapni Pembe-köpüklü balgam Vital kapasite ve AC volümlerinde azalma Sağ-sol intrapulmoner şant (Hipoksi) Hiperkapni ve respiratuvar asidoz (KOAH)

15 Alveoler Ödem alveol

16 Alveoler Ödem

17 RADYOLOJİK ÖZELLİKLER Kardiyojenik Ödem Nonkardiyojenik Ödem Kalp Boyutu Normal veya Genellikle Normal Vasküler Pedikül Çapı Normal veya >70 mm Normal veya Vasküler Dağılım Dengeli veya Tersine Normal veya Dengeli Ödem Dağılımı Fokal veya Santral Yama veya Periferik Plevral Effüzyon Var Genellikle Yok Peribronşiyal Kalınlaşma Var Genellikle Yok Septal Çizgiler Var Genellikle Yok Hava Bronkogramı Genellikle Yok Genellikle Var

18 ETİYOLOJİ Sol ventrikül yetersizliği (sistolik/diyastolik) AMI Valvulopatiler (aort ve mitral) Hipertansiyon Miyokarditler Volüm yüklenmesi (Renal yetmezlik)

19 KLİNİK BULGULAR AKUT-CİDDİ Ani gelişen dispne Öksürük, kanlı-köpüklü balgam Takipne İnterkostal, supraklaviküler çekilme Ölüm korkusu, anksiyete Soğuk, soluk ve siyanotik ekstremiteler Raller & wheezing Dolgun boyun venleri Taşikardi, S3 galo ritmi Periferik ödem, hepatomegali

20 TANI BNP (Brain Natriuretic Peptide) KKY Hospitalizasyonu veya Ölüm Oranı Maisel A, Rew Cardiovasc Med Vol. 3 Suppl. 4, 2002 Breathing Not Properly Multinational Study N Engl J Med 2002;347:14

21 DİSPNE Fizik Muayene AC grafisi EKG BNP BNP<100 pg/ml BNP pg/ml BNP>400 pg/ml LV Disfonksiyonu Kor Pulmonale Pulmoner Emboli EVET HAYIR KKY Değil (%2) Olası KKY Atağı (%25) Olası KKY (%75) KKY (%95)

22 AKUT KARDİYOJENİK PULMONER ÖDEMDE TROPONIN T (TnT)

23 TnT PROGNOZ İLİŞKİSİ Kötü prognostik faktör Sağkalım Olasılığı Zaman (saat) J Heart Lung Transpl 2000; 19(7):644-52

24 Akut Kalp Yetersizliği Sınıflaması 1. Killip 2. Forrester 3. Klinik AMI-hemodinamik Perfüzyon-konjesyon

25 Killip Sınıflaması Sınıf I. Kalp yetersizliği yok Sınıf II. Kalp yetersizliği Raller (AC ½ alanı) S3 gallo ve PHT Sınıf III. Ciddi kalp yetersizliği Pulmoner ödem Sınıf IV. Kardiyojenik şok

26 Forrester Sınıflaması I II Doku perfüzyonu Kardiyak indeks: 2.2 L/dk/m 2 III Normal Hipovolemik Diüretik Vazodilatörler Normal KB Düşük KB Pulmoner ödem IV : Vazodilatörler : İnotropikler, Vazopressörler Pulmoner Konjesyon PCWP: 18 mmhg

27 KONJESYON Hayır Evet Hayır DÜŞÜK PERFÜZYON Evet %5 A Sıcak&Kuru PCWP ve CI Normal %5 L Soğuk&Kuru PCWP /N CI B %62 Sıcak&Yaş PCWP CI Normal C %28 Soğuk&Yaş PCWP CI VAZODİLATÖRLER İNOTROPİKLER

28 Tedavi Hedefleri Klinik Hedefler Semptom ve klinik bulguların azaltılması Kilo kaybı Diürezin artırılması Oksijenasyonun sağlanması Laboratuvar Hedefleri Elektrolit dengesinin sağlanması BUN ve/veya kreatinin düzeyinin azaltılması BNP düzeyinin düşürülmesi Kan şekerinin regülasyonu Hemodinamik Hedefler PCWP<18 mmhg Kardiyak debi ve/veya atım hacminin artırılması

29 Tedavi Yaklaşımları Hemodinamik Özellikler Kardiyak İndeks Önerilen Tedavi Yaklaşımı Düşük Düşük Düşük Düşük Normal < 2,2 l/dk/m 2 < 2,2 l/dk/m 2 < 2,2 l/dk/m 2 < 2,2 l/dk/m 2 sürdürülüyor Pulmoner Kapiller Uç Basıncı Düşük < 14 mmhg Yüksek veya normal Yüksek > mmhg Yüksek > mmhg Yüksek > mmhg Sistolik Kan Basıncı >100 mmhg < 85 mmhg mmhg Tedavi Sıvı yüklemesi Vazodilatör İnotropikler Diüretikler Vazodilatörler ve/veya İnotropikler Diüretikler Diüretikler SKB ise vazokonstriktif inotroplar

30 Akut Kalp Yetersizliği O 2 /CPAP Furosemid +/- Vazodilatör Klinik değerlendirme SKB >100 mmhg SKB mmhg SKB < 85 mmhg Vazodilatör NTG,Nitroprüssid, Nesiritid Vazodilatör ve/veya İnotropik, Dobutamin, PDEI, Levosimendan İnotroplar Dopamin >5µ/kg/dk Norepinefrin İyi cevap Oral tedavi: Furosemid, ACE-İ Cevap yoksa İnotropik ajanlar

31 Başlangıç Tedavisi OKSİJEN SaO 2 %95-98 Hiperoksi; Koroner kan akımını azaltır Kardiyak debiyi azaltır Kan basıncını artırır SVR artırır MORFİN 3-5 mg İV Venodilatasyon Hafif arteriyel dilatasyon Kalp hızını yavaşlatır Hipotansiyon Anksiyeteyi azaltır

32 Parenteral Tedaviler IV Diüretikler Volüm Yükünü azaltmak Loop Diuretikleri Vazodilatörler Preload ve Afterload Nitrogliserin Nitroprusid Nesiritid İnotroplar Kontraktiliteyi arttırmak Dobutamin Milrinon Levosimendan McBride BF, et al. Pharmacotherapy. 2003;23:

33 Diüretikler Pulmoner ve periferik konjesyonda Akut fazda İV Furosemid mg İV dk aşırı diürez için izlem Diüreze göre doz artırımı 5-40 mg/saat infüzyon ESC: Tedavi öneri sınıfı I, Kanıt düzeyi B

34 Diüretikler Yüksek doz yerine Düşük-orta doz Furosemid + düşük doz dopamin Düşük-orta doz Furosemid + vazodilatatör ESC: Tedavi öneri sınıfı IIb, Kanıt düzeyi C

35 Yüksek Doz Nitrat >> Yüksek Doz Diüretik Yüksek doz nitrat o Yüksek doz diüretik Zaman (Dk) Cotter G. Et all. Lancet 1998; 351:

36 Mortalite ve Sonuçlar Sonuçlar IV-diüretiktedavisi (n=50 882) Non-IVdiüretiktedaviler (n=5602) IV diüretik vs non diüretik (95% CI) Mortalite (%) ( ) p 0.02 >4 gün kalış süresi (%) ( ) <0.001 >3 gün YB kalış süresi (%) ( ) <0.001 Emerman C et al. Heart Failure Society of America 2004 Annual Scientific Meeting; September 12-15, 2004; Toronto

37 Nitrovazodilatörler Nitrogliserin (0.25µg/kg/dk) Pulmoner konjesyon ve preload: Akut kardiyojenik pulmoner ödem Kronik kalp yetersizliğinin akut dekompanzasyonu Miyokard iskemisi ön planda Nitroprussid (0.01/µg/kg/dk) Preload ve afterload amaç Hipertansif acillerde AMİ komplikasyonları: Akut mitral yetersizlik Ventriküler septal rüptür ESC: Tedavi öneri sınıfı I, Kanıt düzeyi B ESC:Tedavi öneri sınıfı I, Kanıt düzeyi C

38 Nitrovazodilatörler n Yeterli kan basıncında, hipoperfüzyon+konjesyon varlığında n doz nitrat > doz diüretik (Pulmoner ödemde) n doz nitrat + doz diüretik > doz diüretik ESC: Tedavi öneri sınıfı I, Kanıt düzeyi B

39 NESİRİTİD n Rekombinant human B-tip natriüretik peptid (BNP) BNP NPR-A GTP cgmp NO Natriürez Diürez Vazodilatasyon Kuhn M. Circ Res. 2003;93:

40 Natriüretik Peptidler: Nesiritid Vazodilatasyon Venöz (pre-load ) Arterler (afterload ) PCWP Koroner arterler Nörohormonal Aldosteron Endotelin Renal Natriürezis Diürezis Dispne

41 Akut Kalp Yetersizliğinde Nesiritid Nesiritid Lehine Diğer İlaç Lehine Nitrogliserin Nesiritid Milrinon Nesiritid Dobutamin Nesiritid OR Adhere Registry

42 Nesiritid: Mortalite Üzerine Etkisi 10 3 Nesiritid çalışmasının* Meta-Analizi Unadjusted: hazard ratio 1.86 (95% CI, ), P=0.04 Adjusted for study: hazard ratio 1.80 (95% CI ), P=0.057 Mortalite % Nesiritide (n = 485) Control (n = 377) *NSGET, VMAC, and PROACTION çalışmaları Gün Sackner-Bernstein JD, et al. JAMA. 2005;293:

43 İnotropikler İnotropik Ajanlar: Sıvı replasmanına, diüretik ve vazodilatör tedaviye refrakter Konjesyonu ve/veya pulmoner ödemi olsun ya da olmasın Periferik hipoperfüzyonu olan hastalarda endikedir ESC: Tedavi öneri sınıfı IIa, Kanıt düzeyi C

44 Pozitif inotropikler Sempatomimetikler Beta adrenerjik agonistler (Dobutamin, Dopamin) Katekolaminler (Epinefrin, Norepinefrin) Fosfodiesteraz inhibitörleri Amrinon, Milrinon, Enoksimon, Piroksimon Ca +2 duyarlaştırıcı ajanlar Levosimendan

45 Dobutamin: Etki Mekanizması Dobutamin β 1 -Adrenerjik Reseptör Adenil Siklaz Ca 2+ Kanalı Ca 2+ G s ATP camp PKA Ca 2+ PDE III AMP Kontraksiyon Bers DM. Nature. 2002;415: Movsesian MA. J Card Fail. 2003;9: McBride BF, et al. Pharmacotherapy. 2003;23:

46 Dobutamin İnotropik + vasodilatör etki İnotropik > vasodilatör etki düşünülüyorsa 2-3 µ/kg/dk dozunda Doz < 15 µ/kg/dk tutulmalı Etkisi hızla kaybolur Doz azaltılarak kesilmeli

47 Dobutamin: Sağkalıma Etkisi Survi Fraksiyonu FIRST çalışması: Adjusted Survival Dobutamin dışı (n = 391) Dobutamin (n = 80) P=0.0001* Takip, yıl *NYHA III-IV olgular. O Connor CM, et al. Am Heart J. 1999;138:78-86.

48 Dopamin µ/kg/dk renal vazodilatasyon Renal yetmezlik+ky > 5 µ/kg/dk dozda α 1-2 stümülasyon Hipotansiyon+KY

49 Norepinefrin/Epinefrin Norepinefrin Potent α hafif β 1 agonist µ/kg/dk dozunda Dobutamin+dopamin yetersiz Hipotansiyon ve dekompanse KY/Şok Epinefrin α β 1-2 agonist Vazokonstriksiyon daha az belirgin µ/kg/dk dozunda

50 Milrinon: Etki Mekanizması β 1 -Adrenerjik Reseptör Adenil Siklaz Ca 2+ Ca 2+ Kanalı G s ATP camp PKA PDE III Ca 2+ Milrinon AMP Kontraksiyon Bers DM. Nature. 2002;415: Movsesian MA. J Card Fail. 2003;9: McBride BF, et al. Pharmacotherapy. 2003;23:

51 Milrinon: Sağkalıma Etkisi OPTIME-CHF çalışması: 60.gün Sub-Grup Sağkalım Oranları 100 Sağkalım oranı, % Milrinon Non-iskemik Plasebo Non-iskemik Plasebo Iskemik Milrinon Iskemik Günler Felker GM, et al. J Am Coll Cardiol. 2003;41: Cuffe MS, et al. JAMA. 2002;287:

52 Levosimendan Tn C ye bağlanarak miyoflamanların Ca +2 duyarlılığını PCWP SVR O 2 tüketimini arttırmadan kardiyak debide artış Vasküler düz kasta ve miyositlerde ATP-duyarlı K + kanallarını açar Levosimendan Ca 2+ TnI TnC C N C TnT C N Aktin N Tropomiyozin Miyozin Bağlanma Bölgeleri Miyozin Başlıklar Solaro RJ, et al. Circ Res. 1998;83:

53 NON-İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON (NIMV) Standart tedaviye rağmen semptomatik PH<7.25 Sa<%90 SKB<180 mmhg Sistolik Disfonksiyon

54 NIMV Etki Mekanizmaları Hipokseminin düzeltilmesi Hiperkapninin düzeltilmesi Sol kalp fonksiyonlarına etkisi

55 NIMV HİPOKSEMİNİN DÜZELTİLMESİ Normal Alveollerin distansiyonu Kollabe alveollerin açılması (atelektazi önleme) alveol genişlemesi İntersitisyel ödem (+) ödem sıvısının yanlara hareketi Kollabe alveol O 2 kapillere ulaşması NIMV

56 NIMV HİPERKAPNİNİN DÜZELTİLMESİ Ventilasyonun arttırılması Solunum sayısı Tidal volümü Solunum işi İntrensek ekspirasyon sonu basıncının aşılması

57 NIMV SOL KALP FONKSİYONLARINA ETKİSİ Pozitif basınçlı ventilasyon Toraks içi basınç Kalbe venöz dönüş LV önyük ve LV transmural basıncı LV ard yük Kalp iş yükü Kalp O 2 tüketimi Ejeksiyon fraksiyonu Kalp debisi

58 CPAP (Continuous positive airway pressure) Akut Kardiyojenik Akciğer Ödeminde NIMV Mortalite eğiliminde Entübasyon ve invazif mekanik ventilasyon Sistolik disfonksiyonda CPAP güçlü kanıtlar (çok sayıda randomize kontrollu çalışma) The Lancet, Vol:367;9517,2006

59 BIPAP (Bilevel positive airway pressure) BİPAP daha etkin mi? BİPAP klinik iyileşme daha hızlı CPAP göre daha etkin solunum işini azaltır Mortalite ve Entübasyon (BİPAP ~ CPAP) AMI bağlı akciğer ödeminde kullanılmamalı The Lancet, Vol:367;9517,2006

60 Sonuç Akut pulmoner ödem ve kalp yetersizliği mortalitesi yüksek acil medikal bir durumdur Vazodilatör tedavilere öncelik verilmeli diüretik ve inotroplar dikkatli kullanılmalıdır NIMV tedavisi uygun vakalarda olumlu klinik fayda sağlar Nedene yönelik tedaviler planlanmalıdır

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Sendrom Semptom; Nefes darlığı Halsizlik Belirti;Ödem Tetkik: EKO Nonspesifik Semptom tarifleyen hasta? 1) Tedavi altında asemptomatik (Kompanse kalp

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Akciğer Ödeminde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon. Prof. Dr. Başar Cander

Akciğer Ödeminde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon. Prof. Dr. Başar Cander Akciğer Ödeminde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Prof. Dr. Başar Cander Ödem Şişme, şişkinlik. Sıvının damarlardan etraf dokulara geçmesiyle oluşan şişkinlik 1.Yüksek basınç 2.Düşük onkotik basınç Akciğer

Detaylı

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakım Prensipleri Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakımda Bakımda Takip Edilen Parametreler EKG (ritm, ST değişiklikleri) Arteriyel

Detaylı

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar:

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar: 537 Bölüm 17 KALP YETERS ZL Prof. Dr. Seçkin PEHL VANO LU TANIMI Kalbin yap sal veya fonksiyonel bozuklu- u sonucu ventrikülün dolumu ve ejeksiyonunda bozulman n ortaya ç kt kompleks klinik bir sendromdur

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI Doç. Dr. Deniz KÖKSAL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Böbrek hastalıkları seyrinde akciğer sorunlarına

Detaylı

Kardiyorenal Sendromlar

Kardiyorenal Sendromlar Yeni Tıp Dergisi 2012;29(2):70-75 Derleme Kardiyorenal Sendromlar Ayşe BİLGİÇ, Hakkı YILMAZ, Nükhet Bavbek RÜZGARESEN, Ali AKÇAY Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA ÖZET Kalp

Detaylı

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM BEBEK VE ÇOCUKLARDA NORMAL KALP HIZLARI KALP HIZI YAŞ Uyanık Uykuda Ateş; Ağlarken, Egzersiz Yenidoğan 100-180 80-160 220 ye kadar I hafta-3 ay 100-200 80-220 220 ye kadar 3 ay-2

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON

PULMONER HİPERTANSİYON PULMONER HİPERTANSİYON Dr.Gül Öngen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Giriş Pulmoner hipertansiyon (PH) kronik ve ilerleyici bir kardiyopulmoner hastalıktır. İlk kez 1865

Detaylı

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 48 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(1):48-56 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan A new inotropic agent in the treatment of decompensated

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI KISIM 3 KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI BÖLÜM 3.1 Non-Kardiyak Komorbidler, Özel Hasta Gruplarında Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Rasim Enar BÖLÜM 3.2 Solunum, KY de Akciğer Tutulumu ve Ayırıcı Tanı

Detaylı

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Dr. Yasemin Erten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Türkiye %31.8 Avrupa %44 Kuzey Amerika %28 Kanada %27 Dünyada >1 milyar üzeri hipertansif

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

AKUT İNMELİ HASTANIN YOĞUN BAKIMI

AKUT İNMELİ HASTANIN YOĞUN BAKIMI AKUT İNMEDE DESTEK ve KOMPLİKASYONLARIN TEDAVİSİ AKUT İNMELİ HASTANIN YOĞUN BAKIMI Dr. Ayşe Kocaman Sağduyu 3. SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR OKULU- ANKARA 700,000 inme / yıl % 88 %12 616,000 iskemik 84,000

Detaylı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 2008 :11-24 6 (2) :54-58 11 T AD Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1

Detaylı

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI OBEZ HASTALARDA LAPAROSKOPİK CERRAHİDE REKRUİTMENT MANEVRASI VE EŞİT ORANLI MEKANİK VENTİLASYON UN (1:1) ETKİLERİNİN

Detaylı

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD.

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Sunum Planı: Tanım, Epidemiyoloji, Solunum yetmezliği (SY) tipleri, Solunum yetmezliği patofizyolojisi, Solunum yetmezliği

Detaylı

HİPERTANSİF ACİL DURUMLAR YAKLAŞIM VE TEDAVİ

HİPERTANSİF ACİL DURUMLAR YAKLAŞIM VE TEDAVİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DAHİLİ SORUNLAR HİPERTANSİF ACİL DURUMLAR YAKLAŞIM VE TEDAVİ Prof.Dr.Hakan Tezcan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hipertansif kriz Hypertensive emergency

Detaylı

Santral Uyku Apne Sendromu Tedavisi, Güncel Bilgiler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Santral Uyku Apne Sendromu Tedavisi, Güncel Bilgiler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi doi 10.5578/tt.6810 Geliş Tarihi/Received: 05.12.2013 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16.12.2013 DERLEME REVIEW Santral Uyku Apne Sendromu Tedavisi, Güncel Bilgiler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Handan

Detaylı

Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun

Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları Dr. Kürşat Uzun Sunum düzeni Epidemiyoloji Solunum yetmezliğinin Patofizyolojisi Sınıflama-Tanım Akut Hipoksemik SY Hiperkapnik SY Tedavi Epidemiyoloji

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

AVN LAD RCA pa sc Ao

AVN LAD RCA pa sc Ao Kalp Yetmezliği Prof. Dr. Ertuğrul Ercan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Çanakkale AVN RCA LAD pa sc Ao 1. Düşük basınçlı giriş 2. Yüksek basınçlı çıkış Kalp Yetmezliği

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

NON-İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMASI

NON-İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMASI NON-İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMASI Solunum yetmezliği yoğun bakım ünitelerindeki hastaların çoğunda karşılaşılan bir klinik tablodur. Medikal tedavinin etkisi beklenirken, hastanın solunumu desteklemek

Detaylı

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORAKS CERRAHİSİ İÇİN ANESTEZİ Dr. Süleyman GANİDAĞLI Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORASIK ANESTEZİ Fizyolojik Özellikler Hastanın yan yatırılması Lateral dekubit Toraksın açılması Açık pnömotoraks

Detaylı