Aerobik Antrenman Programının Üniversite Ögrencilerinin Bazı Solunum ve Dolasım Parametreleri ile Vücut Yag Oranı Üzerine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aerobik Antrenman Programının Üniversite Ögrencilerinin Bazı Solunum ve Dolasım Parametreleri ile Vücut Yag Oranı Üzerine Etkisi"

Transkript

1 Aerobik Antrenman Programının Üniversite Ögrencilerinin Bazı Solunum ve Dolasım Parametreleri ile Vücut Yag Oranı Üzerine Etkisi Ë Effects of Aerobic Training Program on Respiration Circulation and Body Fat Ratio of University Students Kadir Gökdemir*, Hürmüz Koç**, Oğuzhan Yüksel*** * Gazi Üniversitesi B.E.S.Y.O ** Erciyes Üniversitesi B.E.S.Y.O *** Dumlupınar Üniversitesi B.E.S.Y.O Özet Bu çalışmada, düzenli olarak uygulanan sekiz haftalık aerobik antrenmanların erkek üniversite öğrencilerin bazı solunum ve dolaşım parametreleri ile vücut yağ yüzdesi üzerine etkisinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmaya üniversitede okuyan 30 sağlıklı erkek öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılan öğrencilerden, 15 kişi deney grubunu ve 15 kişi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Antrenmanlardan bir hafta önce ve bir hafta sonra deneklerden, boy, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, istirahat kalp atım sayısı, sistolik ve diastolik kan basıncı, vital kapasite ve zorlu vital kapasite ölçümleri alınmıştır. Deney grubunu oluşturan denekler haftada üç gün olmak üzere toplam sekiz hafta süreyle 4800 metreyi devamlı koşular metodunda (400m pistte 12 tur) koşmuşlardır. Birnci ölçüm ile ikinci ölçüm arasındaki farkların belirlenmesi için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak t testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, sekiz hafta süreyle haftada üç gün uygulanan aerobik antrenmanların; vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, vital kapasite, zorlu vital kapasite, sistolik kan basıncı ve diastolik kan basıncı değerleri üzerine etkisi olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). Anahtar Kelimeler aerobik antrenman, solunum fonksiyon testi, kan basıncı, vücut yağ yüzdesi Abstract It s purposed in this study to confirm the effects of aerobic training which was performed 8 weeks regularly, on circulation, respiration and body fat ratio of male university students. 30 volunteer healthy male students participated in this study. 15 students formed experiment group while the other 15 students formed control group. The height, weight, perception of body fat, resting heart rate, systolic and diastolic blood pressure, vital capacity and forced vital capacity measurments of subjects were obtain 1 week before and 1 week after the trainings. Subjects in experiment group run 4800m. by continous running method (on 400m. running track with 12 lap) 3 days weekly during 8 weeks.arithmetic average and standart deviation was calculated in order to find out the differences between the first and the second measurments and then t- test was applied. Consequently, it is defined that, there is an effect of aerobic trainings performing 3 days per week and lasting 8 weeks, on body weight, perception of body fat, vital capacity and forced vital capacity,systolic blood pressure and diastolic blood pressure (p<0.01). Keywords aerobic training, lung function test, blood pressure, body fat perception

2 Bireysel sporlarda ve takım sporlarında sürekli gelişen aerobik gücü daha ileriye götürebilmek için bilimsel araştırmaların çok daha fazla yapılması gerekmektedir. Başarılı olmak ve rekoru yakalamak spor dünyasında varılmak istenen hedeftir. Ancak bu hedefe ulaşabilmek iyi ve doğru çalışmalarla mümkündür. İnsan vücudu, egzersizlere yapısal ve fonksiyonel olarak büyük bir adaptasyon potansiyeline sahiptir. Bu adaptasyonun, özel performans yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan spesifik egzersizler sonucunda sağlanması antrenman bilimini ve önemini ortaya koymaktadır. Sporun bilimsel olarak yapıldığı ülkelerde antrenman süreci çok yönlü araştırmalara, gözlemlere ve uygulamalara konu olmuş; bütün bu çalışmaların değerlendirilmesi sonucu antrenman bilimi doğmuş ve sporcuların performans düzeylerinin artmasında en önemli belirleyici kriter olmuştur (Sevim, 1997). Egzersiz esnasında bir dakikada tüketilen maksimal O 2 (VO 2 max) miktarı olarak tanımlanan aerobik güç (Oguz ve Sevim,1992), kardiyovasküler sistem tarafından O 2 nin çalışan kaslara ulaştırılması ve burada hücreler tarafından O 2 alınıp enerji üretimi için kullanılmasına bağlıdır (Hartung ve ark,1995). Yapılan çalışmalarda kişinin maksimal aerobik güce yaşı civarında ulaştığı tespit edilmiştir (Tamer,1996). Araştırmamızda konu olan denekler 21.4±0.98 yaş ortalamasına sahip olmaları itibarıyla VO 2 max ın en verimli olduğu yaşı kapsamaktadır. Bu araştırmada, düzenli olarak uygulanan sekiz haftalık aerobik antrenman programının 21.4±0.98 yaş ortalamasına sahip erkek üniversite öğrencilerinin bazı dolaşım ve solunum parametreleri ile vücut yağ yüzdesine etkisinin tespiti amaçlanmıştır. egzersiz 2007 Sayı 1 No 1 Aerobik antrenmanlarla fizyolojik parametrelerin geliştirilip güçlendirilebilmesi için temel şartlardan birisi de sık aralıklarla fazla yüklenilmesidir. Böylece yüklenmenin şiddeti, süresi ve sıklığının iyi tayin edilmesi gerekir (A.C.S.M,1990). Programlar kişiye özel programlar olursa başarı daha kısa sürede ve daha sağlıklı elde edilebilir (Eler,1996). Düzenli uygulanan antrenman programları fizyolojik olarak solunum, dolaşım ve kan parametrelerine olumlu etki yaptığı araştırmalarla tespit edilmiştir (Somal, 1988). Aerobik antrenmanlar kan volümüne, oksijen taşıyan hemoglobine ve kalp atım volümüne olumlu etki yapmaktadır. Atım volümündeki artış nedeniyle daha az kalp atım sayısına ihtiyaç duyulur. Atım volümündeki artış, maksimal egzersizler esnasında gerekli olan O 2 nin kaslara taşınmasında kolaylık sağlar. Bu arada akciğer volüm ve kapasitesindeki artış, akciğerlerden O 2 nin kana geçiş hareketini arttırır(günay ve ark 2001). Kan volümü ve hücre düzeyindeki O 2 alışverişinin artışı sağlayan egzersizlerin özelliğine bağlıdır (Horswıll ve ark,1988). Aerobik antrenmanlar aynı zamanda maksimal ventilasyonu artırmaktadır (Nıeman,1989). Fiziksel uygunluğun en önemli göstergesi ve kardiyovasküler sistemle yakından ilişkisi olan aerobik güç, sporcuların çalışma kapasitesini belirleyen en önemli fizyolojik kriterdir. Gereç ve Yöntem Araştırmaya üniversitede okuyan 21.4±0.98 yaş ortalamasına sahip 30 sağlıklı erkek öğrenci (15 deney, 15 kontrol grubu) gönüllü olarak katılmışlardır. Deneklerden antrenmanlar başlamadan bir hafta önce ve antrenmanların bitiminden bir hafta sonra boy, vücut ağırlığı (V.A.), vücut yağ yüzdesi (V.Y.Y.), istirahat kalp atım sayısı (İ.K.A.S), sistolik kan basıncı (S.K.B.), diastolik kan basıncı (D.K.B.), vital kapasite (VC) ve zorlu vital kapasite (FVC) değerleri ölçülmüştür. Deney grubundaki deneklere 4800m (400m pistte 12 tur) maksimal kalp atım sayısının % 80 i şiddetinde, devamlı koşular prensibinde haftada üç gün olmak üzere toplam sekiz hafta düzenli olarak aerobik antrenman uygulanmıştır. Antrenmandan bir hafta önce birinci ölçüm, antrenmandan bir hafta sonra ise ikinci ölçüm alınmıştır. Deneklerin solunum parametreleri (VC, FVC ve FEV1) spirometre (Cosmed Pony, İtalya) ile, kan basıncı sphyngomomanometre (microlife blood pressure monitör) ve stetoskop ile kalp atım sayısı yine stetoskop ve kronometre yardımı ile, boy ve vücut ağırlığı antropometrik set işe (Holtain Ltd.) ölçülmüştür (Tamer, 2000). Deneklerin vücut yağ yüzdelerinin belirlenmesi için Skinfold Kaliper ile deri kıvrımı (Triceps, biceps, skapula, abdominal, iliak, quadriceps femo- 45

3 ris) ölçümü alınarak Green formülünde hesaplanmıştır Bulgular (Tamer,1996). Sekiz hafta süreyle devam eden ve haftada üç gün Vücut Yağ Yüzdesi( V.Y.Y.) = Toplam Deri uygulanan aerobik antrenman programından elde edilen ölçüm sonuçları tablo 1 de verilmiştir. Kıvrımı x Birinci ölçüm ile ikinci ölçüm arasındaki farkların belirlenmesi için aritmetik ortalama ve standart başlamadan önce alınan vücut ağırlığı değerleri ile Tablo 1 incelendiğinde antrenman programına sapma değerleri hesaplanarak t testi uygulanmış, antrenman uygulanmasından sonra alınan değerler anlamlılık düzeyi 0,05 kabul edilmiştir. karşılaştırıldığında, antrenman grubundaki deneklerde Tablo 1: Antrenman ve Kontrol Gruplarındaki Deneklere Ait Antropometrik Ölçüm Değerleri Gruplar Değişkenler 1. ölçüm 2. ölçüm t Antrenman Grubu (n=15) Kontrol Grubu (n=15) *p<0,05, **p<0.01 Yaş (yıl) 21.4± ± Boy (m) 1.8± ± V.Ağırlığı (kg) 69.4 ± ± 8.5* 12.9** Yaş (yıl) 20,1± ± Boy (m) 1.8± ± V.Ağırlığı (kg) 75.4 ± ± 7, * Tablo 2: Antrenman Grubundaki Deneklere Ait Dolaşım ve Solunum Ölçüm Değerleri Değişkenler 1. ölçüm 2. ölçüm t 46 VC (L/dk) 4.1± ±0.3-13,355** FVC 4.1± ± ** FEVı 3.9± ± ** İ.K.A.S. (atım/dk) 83,6±3,8 83,7±4,4 1,151 S.K.B (mmhg) 12.4± ± ** D.K.B (mmhg) 8.1± ± * V.Y. Y.(%) 8.8± ± ** *p<0,05, **p<0.01 Tablo 3: Kontrol Grubundaki Deneklere Ait Dolaşım ve Solunum Ölçüm Değerleri Değişkenler 1. ölçüm 2. ölçüm T VC (lt/dk) 3,9±0,2 4,0±0,2-2,542* FVC 4.1±0.1 4,1±0.9-3,059* FEVı 3,8±0.2 3,9,±0.2-1,106 İ.K.A.S.(atım/dk) 81,8±3,9 81,8±3,9 0,202 S.K.B (mmhg) 12.2±0.8 12,1±0,7 0,250 D.K.B (mmhg) 8,2±0,8 8,0±0,8 0,587 V.YY.(%.) 8,5±0,9 8,7±0,9-4,363** *p<0,05, **p<0.01

4 vücut ağırlığındaki düşüş (p<0.01) ve kontrol grubundaki deneklerin vücut ağırlığındaki artışın (p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Tablo 2, incelendiğinde antrenmanlardan önce alınan değerler ile antrenmanlardan sonra alınan değerler istatistiksel açıdan karşılaştırıldığında, İ.K.A.S değerlerindeki değişim istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, diğer değişkenlerden S.K.B. ve D.K.B. nın azaldığı (sırasıyla p<0,05 ve p<0.01), VC, FVC, FEV 1 in arttığı (p<0.01) tespit edilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde kontrol grubundan alınan değerlerle istatistiksel açıdan karşılaştırıldığında, VC ve FVC de artış (p<0,05) ve V.Y.Y. da p<0,01 düzeyinde anlamlı artış olduğu tespit edilmiştir. Tartışma Düzenli olarak uygulanan sekiz haftalık aerobik antrenmanların 30 sağlıklı erkek üniversite öğrencisinin bazı solunum ve dolaşım parametreleri ile vücut yağ yüzdesi değerlerine etkisinin araştırıldığı bu araştırmada; deneklerin antrenmanlar başlamadan bir hafta önce boy, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, İ.K.A.S., S.K.B., D.K.B. vital kapasite ve zorlu vital kapasite değerleri ölçülmüş, antrenmanlardan sonra da ikinci ölçümler alınmıştır. Antrenmanlar öncesi ve antrenmanlardan sonra elde edilen değerler bu alanda yapılan çalışmalarla mukayese edilmiştir. Ready, 23.4 yaş ortalamasına sahip erkek orta mesafe koşularında vital kapasiteyi 5.3 L olarak (Ready,1984), Nikolic ve İlic sporcu olan ve olmayan 15 yaş ortalamasına sahip öğrencilerin vital kapasitesini karşılaştırdıklarında, antrenmansız öğrencilerde vital kapasiteyi 4.9 L, antrenmanlılarda ise 4.57 L olarak (Nikoliç, İliç,1992), Van Zant ve arkadaşları yaş grubu kız sporcularda, haftada beş kez olmak üzere bir yıl süreyle uyguladıkları 7 millik koşu antrenmanı sonucu FVC yi 2.35 L olarak (Van Zat,1993) tespit etmişlerdir. Antrenmanlarla yüksek miktarda kalorinin yıkılması sonucunda vücut yağ yüzdesinde azalmalar meydana gelmektedir (Stamford,1983). Yaptığımız çalışma bu prensiple paralellik arz etmektedir. Demir, haftada üç gün 8 hafta süreyle yapılan genel dayanıklılık antrenmanlarının vücut yağ yüzdesinde anlamlı azalmaya (antrenman öncesi 9.96, antrenman sonrası 9.52) neden olduğunu bildirmişlerdir (Demir, 1996). Adeniran ve arkadaşları yapmış oldukları 8 haftalık devamlı koşular antrenman metodu sonucunda, yaş grubu erkek öğrencilerde %8.1 lik yağ azalmasını tespit etmişlerdir (Adeniran,1988). Sezen, beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan 40 erkek öğrenciye farklı aerobik nitelikte dayanıklılık antrenman programı uygulamış, programa katılan öğrencilerin vücut yağ yüzdesindeki azalmaların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu tespit etmiştir (Sezen,1995). Günay ve arkadaşlarının yaş ortalamasına sahip 30 üniversite öğrencisi üzerinde yapmış olduğu araştırmada, haftada 3 gün olmak üzere 12 hafta süreyle iki farklı tipte interval antrenman metodu uygulanmıştır. Antrenmanlar sonucunda 1200m x 4 seri uygulayan grup da elde etmiş olduğu değerlerle çalışmamız sonucundaki değerler paralellik göstermektedir (Günay ve ark 1998). Gökdemir ve Koç un yapmış olduğu araştırmada, sekiz hafta süreyle haftada üç gün uygulanan genel dayanıklılık antrenman programı sonucunda, vücut ağırlığında (68.25±6.78 den 67.42±6.39) ve vücut yağ yüzdesi değerlerinde (8.33±0.60 den 7.90±0.59) azalmalar, vital kapasite, (4.47±0.32 da 5.18±0.64) zorlu vital kapasite (4.60±0.45 den 5.26±0.69) ve bir saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm (4.3±0.36 dan 5.20±0.70) değerlerinde ise artışların olduğunu tespit etmişlerdir (Gökdemir ve Koç 2000). Craig ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 26 erkek koşucuya 14 hafta dayanıklılık antrenmanları yaptırmışlar ve antrenman öncesi 60.6kg olan vücut ağırlık değerlerini antrenman sonucunda 61.2kg olarak (Craig ve ark, 1989) tespit etmişlerdir. Dawson, maksimal kalp atım sayısının %75-85 şiddetinde, 16 haftalık süreyle haftada üç gün yapılan 30dk egzersiz programının koroner kalp rahatsızlığı riski taşıyan erkeklerde, sistol ve diastol kan basınçlarında azalmaların olduğu tespit etmiştir (Dawson, 1993). Van Zant ve arkadaşları maksimal kalp atım sayısının %60-80 şiddetinde olan ve 12 hafta uygu- egzersiz 2007 Sayı 1 No 1 47

5 lanan 20 dakikalık egzersiz sonrasında S.K.B da anlamlı azalmaların olduğunu tespit etmişlerdir (Van Zant,1993). Süre olarak 20 dk, haftada 3 gün, VO 2 max ın %50 sinin üzerinde yapılan antrenmanlarda, vücut yağ yüzdesi azalırken vücut kompozisyonuna da olumlu etki yaptığı belirtilmiştir (A.C.S.M., 1990). Beş hafta devam eden dayanıklılık antrenmanlar sonucunda vital kapasite değerlerinde anlamlı gelişmelerin olduğu gözlenmiştir (Beling,1993). Dayanıklılık antrenmanları sonucunda, hücre düzeyindeki O 2 alışverişinin artışı kardiyovasküler sisteminin gelişmesine bağlı olan bir artıştır (Van Zant,1993). Araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz V.A., V.Y.Y., VC, FVC, FEV1 ve S.K.B değerleri, bu alanda yapılmış olan araştırmaların bulguları ile karşılaştırıldığında, bulgular arası benzerlik olduğu görülmektedir. Bu çalışma sonucunda;, süresi, şiddeti ve sıklığı iyi belirlenmiş olan antrenman programlarının organizmada fiziksel ve fizyolojik parametrelere olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir. 48 Kaynaklar Adeniran, S.A., Torida, A.L.(1988). Effects of Different Running Programmes on Body Fat and Blood Pressure in Schoolboys Aged Years.J.Sports Med.And Physical Fitness 28(3),9-79. Amerikan Collage of Sports Medicine (A.C.S.M.) (1990). The Recommended Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cadionespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. Med.Sci.Sport Exercise, 4 (3), Craig, J.C., Terry, J.H., Glend, J. (1989). Validity of Anthropometric Equations for Determination of Changes in Body Composition in Adult Males During Training The Journal of Sports. Med and Physical Fitness, 29 (2), Dawson, P.K.(1993). Effects of Training on Resting Blood Presure in Men Risk for Coronary Heart Disease: Strenght v.s. Aerobic Exercise Training, Research Quarterly for Exer and Sport, (Suppl) Demir, M.(1996).Dayanıklılık Antrenmanının Aerobik Güce Etkisi, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,1 (4), Eler, S.(1996). Bir Sezonluk Antrenman Periyotlaması Boyunca Üst Düzey Erkek Hentbolcuların Bazı Motorik ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi, G.Ü. Sağ. Bil. Ens. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara, Gökdemir, K., Koç, H. (2000). Hentbolcularda Genel Dayanıklılık Antrenman Programlarının Bazı Dolaşım, Solunum ve Vücut Yağ Yüzdesine Etkisi. M.Ü III. Uluslar arası Spor Bilimleri Kong. Bildirisi, İstanbul Günay, M., Cicioğlu, İ., Savaş, S. (1998). İki Farklı Tipteki İnterval Antrenman Programlarının Aerobik, Anaerobik Güç, Vücut Kompozisyonu, Solunum Fonksiyonları, Kan Lipitleri, Kan Basıncı ve İstirahat Nabzı Üzerine Etkileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 4 (6), Günay, M., Cicioğlu, İ. (2001). Spor Fizyolojisi, Gazi Kitabevi, Ankara, Hartung, G.H. (1995). Estimation of Aerobic Capacity from Submaximal Cycle Ergometry in Women, Med. Sci. Sports Exerc., 27 (3), Horswill, G.A., Scoot, J. R., Glaea, P., Hanpark, S.(1988). Physiological Profile of Elite Junior Wrestlers Research Quarterly for Exercise and Sport, 59 (3), Nıeman, D.C.(1989). Physical Activity, Serum Lipids and Lipoprotein in Elderly Women, Am.Geriatr, 41 (12), Nıkolıc, Z.-Ilıc, N. (1992) Maximal Oxygen Uplake in Trained and Untrained 15 Year Old Boys. Bristish Journal of Sports Medicine, 26(1), Noble, B.J. (1986). Physiology of Exercises and Sport Times. Mirror/Mosby Coll, Publ. USA. Oğuz, Ş.-Sevim, Y. (1992). Elit Türk Hentbol Oyuncularının Bazı Kondisyonel Değerlerinin Ölçümü ve Yabancı Ülke Sporcuları İle Karşılaştırılması, Spor Bilimleri II.Ulusal Kongresi Bildirileri, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayını, Yayın no.3, Ankara Ready, A.E. (1984). Physiological Characteristics of Male and Female Middle Distance Runners. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 9 (2),70-7 Sesen, M. (1995). Farklı Aerobik Nitelikli Dayanıklılık Antrenmanlarının Aerobik Güç, Vücut Kompozisyonu ve Kan Basıncına Etkisi, G.Ü. Sağ.Bil.Ens. Doktora Tezi, Ankara. 56. Sevim, Y. (1997). Antrenman Bilgisi, TUTİBAY Ltd.Şti, Ankara 1-8.

6 Somal, M.S. (1998). El all.: Effects of 18 Week Training on Some Biochemical Physiological and Morphological Parameters of Indian Later University Football Players. 3.Sports Med.Hpy.Antress 28. Stamford, B. (1983). The Results of Aerobic Exercise, The Physician and Sportsmedicine, 1 (9), Tamer, K. (1996). Farklı Aerobik Antrenman Programlarının Serum Hormonları, Kan Lipidleri ve Vücut Yağ Yüzdesine Etkisi, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-9. Tamer, K.: (2000). Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Bağırgan Yayınevi, Ankara 163. Van Zant R.S. And Kuzma, S.H.(1993). Effect of Community Based Exercise and Educaiton on Individual Fitness in a Corporate Setting. Research Quarterly for Exercise and Sport 64 (Suppl), egzersiz 2007 Sayı 1 No 1 49

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Koç H, Kaya M, Sarıtaş N, Çoksevim B FUTBOLCULARDA VE TENİSÇİLERDE BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparement of Some Physical and Physiological

Detaylı

Bireysel sporlarla uğraşan yıldızlar kategorisindeki sporcuların solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması

Bireysel sporlarla uğraşan yıldızlar kategorisindeki sporcuların solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması 192 Dicle Tıp Dergisi / T. Atan ve ark. Sporcuların solunum fonksiyonları 2013; 40 (2): 192-198 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0253 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bireysel

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN FUTBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN FUTBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), 77-86 77 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN FUTBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Alper UĞRAŞ Bilkent Üniversitesi Beden Eğitimi

Detaylı

* Arş.Gör. Berkan ALPAY ** Yrd.Doç.Dr. Serkan HAZAR

* Arş.Gör. Berkan ALPAY ** Yrd.Doç.Dr. Serkan HAZAR TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI SPORCULARININ BAZI SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNİN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ GÜREŞ TAKIMI SPORCULARIYLA KIYASLAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ * Arş.Gör. Berkan ALPAY ** Yrd.Doç.Dr. Serkan

Detaylı

HAZIRLIK PERİYODUNDA UYGULANAN KOMBİNE ANTRENMANLARIN ÜNİVERSİTE BASKETBOL TAKIMININ PERFORMANS DÜZEYİNE ETKİSİ*

HAZIRLIK PERİYODUNDA UYGULANAN KOMBİNE ANTRENMANLARIN ÜNİVERSİTE BASKETBOL TAKIMININ PERFORMANS DÜZEYİNE ETKİSİ* InonuUniversity, Journal of PhysicalEducationandSportSciences, 2014, 1(2), 48-67 e-issn: 2148-6786 HAZIRLIK PERİYODUNDA UYGULANAN KOMBİNE ANTRENMANLARIN ÜNİVERSİTE BASKETBOL TAKIMININ PERFORMANS DÜZEYİNE

Detaylı

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi*

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Rüçhan İri** Haldun Sevinç*** Emin Süel**** Özet Futbol becerisinin geliştirilmesi

Detaylı

THE EFFECTS OF 12-WEEK CALISTHENIC-PILATES EXERCISE PROGRAM ON FLEXIBILITY AND BODY COMPOSITION OF SEDENTARY WOMEN

THE EFFECTS OF 12-WEEK CALISTHENIC-PILATES EXERCISE PROGRAM ON FLEXIBILITY AND BODY COMPOSITION OF SEDENTARY WOMEN Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2012 Cilt 4 Sayı: 1 17-24 SEDANTER KADINLARDA ON İKİ HAFTALIK KALİSTENİK PİLATES EGZERSİZ PROGRAMININ ESNEKLİK VE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ THE EFFECTS OF 12-WEEK

Detaylı

OSTEOARTRİT: ESNEKLİK, BİLİŞSEL İŞLEV, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ETKİSİ

OSTEOARTRİT: ESNEKLİK, BİLİŞSEL İŞLEV, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ETKİSİ OSTEOARTRİT: ESNEKLİK, BİLİŞSEL İŞLEV, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ETKİSİ Füsun Toraman*, Sibel Taşralı*, Banu Uyar *Akdeniz University School of Physical Education and Sports ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

TAEKWONDO SPORU YAPAN,7 VE 8 YAŞLARINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARIN BAZI FİZİKSEL VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN İNCELENMESİ

TAEKWONDO SPORU YAPAN,7 VE 8 YAŞLARINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARIN BAZI FİZİKSEL VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 2B0075 Metin Şahin 1 Ali Şahin 2 Zeki Coşkuner 3 SPORTS SCIENCES Oktay Çoban 4 Received: November 2010

Detaylı

SPOR YAPAN ÇOCUKLARDA PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK TEST SONUÇLARIYLA ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SPOR YAPAN ÇOCUKLARDA PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK TEST SONUÇLARIYLA ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 299--308 SPOR YAPAN ÇOCUKLARDA PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK TEST SONUÇLARIYLA ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Araştırma Makalesi. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences 2011, 22 (3), 93 103

Araştırma Makalesi. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences 2011, 22 (3), 93 103 Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences 2011, 22 (3), 93 103 Genç Futbolcularda Yüksek Şiddette Yüklenme Sonrasında Toparlanma Dinamikleri Recovery Dynamics Following High Intensity Exercise

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Yetenek seçimi, somatotip, antropometri, çocuk, performans testleri.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Yetenek seçimi, somatotip, antropometri, çocuk, performans testleri. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2009: 23 (3): 113-118 http://www.fusabil.org Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 8-10 Yaş Grubu Erkek Çocuklarının Fiziksel Özelliklerinin ve Bazı Performans Profillerinin

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Kalkavan A, Pınar S, Kılınç F, Yüksel O BASKETBOLCU ÇOCUKLARIN FİZİKSEL YAPILARININ, BAZI FİZYOLOJİK VE BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI The Research into

Detaylı

Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science

Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi Volume: 2, Sayı:2, Ocak, 2010, ISSN: 1309-1336 BADMİNTON SPORUNUN ÇOCUKLARDA VÜCUT YAPISINA ETKİSİ

Detaylı

Haltercilerde Fiziksel Yapı ve Rölatif Kuvvet İlişkisinin Araştırılması

Haltercilerde Fiziksel Yapı ve Rölatif Kuvvet İlişkisinin Araştırılması SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2012; 14 (1): 31-36 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Haltercilerde Fiziksel Yapı ve Rölatif Kuvvet İlişkisinin

Detaylı

15-17 YAŞ GRUBU ERKEK HENTBOLCULARA ÜST VE ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSINA

15-17 YAŞ GRUBU ERKEK HENTBOLCULARA ÜST VE ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSINA Inonu University, Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2014, 1(2), 16-38 e-issn: 2148-6786 15-17 YAŞ GRUBU ERKEK HENTBOLCULARA ÜST VE ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN

Detaylı

Uzun Süreli Egzersiz Eğitiminin 12 15 Yaş Çocuklarında Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Uzun Süreli Egzersiz Eğitiminin 12 15 Yaş Çocuklarında Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2014 : Special Issue 2 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS194 Uzun Süreli Egzersiz Eğitiminin 12 15 Yaş Çocuklarında Bazı Fiziksel ve Fizyolojik

Detaylı

10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ ÖZET

10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ ÖZET 10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ MEHMET SARIOĞLU*, MİNE GÜL*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Detaylı

DAĞCILARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU, BACAK HACMİ VE BACAK KÜTLESİNİN ANAEROBİK PERFORMANSIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ

DAĞCILARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU, BACAK HACMİ VE BACAK KÜTLESİNİN ANAEROBİK PERFORMANSIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 2B0039 SPORTS SCIENCES Ali Özkan 1 Yusuf Köklü 2 Received: April 2009 Manolya Akın 3 Gülfem Ersöz 4 Accepted:

Detaylı

Vedat AYAN 2 Olcay MÜLAZIMOĞLU 2

Vedat AYAN 2 Olcay MÜLAZIMOĞLU 2 ÖÖ 1 Vedat AYAN 2 Olcay MÜLAZIMOĞLU 2 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE SPORA YÖNLENDİRMEDE 8 10 YAŞ GRUBU KIZ ÇOCUKLARININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE BAZI PERFORMANS PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ (ANKARA ÖRNEĞİ) 1.

Detaylı

YO-YO ARALIKLI TOPARLANMA TESTLERİ VE SPORTİF PERFORMANS ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

YO-YO ARALIKLI TOPARLANMA TESTLERİ VE SPORTİF PERFORMANS ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Ankara Üniv Spor Bil Fak, 2013, 11 (2), 8194 YOYO ARALIKLI TOPARLANMA TESTLERİ VE SPORTİF PERFORMANS ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME İbrahim CAN 1, Hamit CİHAN 2 1 Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi

Detaylı

Futbolcu ve basketbolcularda akut egzersiz ve C vitamininin karaciğer enzimleri ve plazma lipid düzeylerine etkisi

Futbolcu ve basketbolcularda akut egzersiz ve C vitamininin karaciğer enzimleri ve plazma lipid düzeylerine etkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 62-68 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Futbolcu ve basketbolcularda akut egzersiz ve C vitamininin

Detaylı

RAKET SPORLARI SEMPOZYUMU

RAKET SPORLARI SEMPOZYUMU RAKET SPORLARI SEMPOZYUMU 31 EKĠM 01 KASIM 2003 KOCAELĠ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU Editör ArĢ. Gör. KürĢat SERTBAġ ÖNSÖZ Son yıllarda ülkemizde, Sporbilimleri alanında düzenlenen

Detaylı

15 Yaş Çocuklarının Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

15 Yaş Çocuklarının Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi 15 Yaş Çocuklarının Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Araştırmada, 15 yaş gruplarındaki çocukların antropometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, 15 yaş grubunda futbolcu

Detaylı

Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları ve Kardiyorespiratuar Kapasite Üzerine Etkisi

Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları ve Kardiyorespiratuar Kapasite Üzerine Etkisi Orijinal Makale / Original Article DO I: 10.4274/tftr.26986 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:140-4 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:140-4 Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları

Detaylı

UHBAB. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

UHBAB. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Ekim/Kasım/Aralık Sonbahar Dönemi Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl:2012 ISSN: Print 2147-4168 Online 2147-5385 İÇİNDEKİLER SPOR FEDERASYONU ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 1-8 Mustafa TÜRKMEN Aylin

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bayanlara Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği ve Esneklik Üzerine Etkileri

ARAŞTIRMA. Bayanlara Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği ve Esneklik Üzerine Etkileri ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2010: 24 (1): 01-08 http://www.fusabil.org Bayanlara Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği ve Esneklik Üzerine Etkileri Mergül ÇOLAK 1 Ebru ÇETİN

Detaylı

The purpose of this study was to determine the relationship

The purpose of this study was to determine the relationship Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences 2013, 24 (3), 226 233 Genç Futbolcularda Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Test (Seviye 1) ve Tekrarlı Sprint Test Performanslarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Welcome. Prof. Dr. R za AYHAN Prof. Dr. Mehmet GÜNAY Rector of Gazi University Chair of Congress

Welcome. Prof. Dr. R za AYHAN Prof. Dr. Mehmet GÜNAY Rector of Gazi University Chair of Congress 1 2 Welcome We would like to welcome you to Antalya for 11th Biannual International Sports Sciences Congress, hosted by the School of Physical Education and Sports of the Gazi University during 10 to 12

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 8 HAFTALIK YÜZME EGZERSİZLERİNİN ADÖLESANLARIN AEROBİK GÜÇLERİ, SOLUNUM FONKSİYONLARI VE VÜCUT DENGELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Taner YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı