BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ MÂTURÎDÎLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ MÂTURÎDÎLİK"

Transkript

1

2

3

4 BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ VE MÂTURÎDÎLİK

5 1963'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. 1980'de Pazarcık Lisesi'nden, 1983'de OTDÜ Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu yılında İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi'ne İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Kelam) Anabilim Dah'nda "Şehristânî'nin el-milel ve'n-nihal'inde İslam Mezheplerinin Tasnifi" isimli çalışmasıyla Yüksek Lisans'ını bitirdi yılında 2547 sayılı kanunun 35. maddesine göre Doktorasını yapmak üzere Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçici olarak görevlendirildi yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (İslam Mezhepleri Tarihi) Anabilim Dah'nda "Mâturîdî Kaynaklarda Mâturîdî ve Maturidilik" isimli tezi ile doktorasını tamamladı. Aynı yıl mecburi hizmetini tamamlamak için Dr. Araştırma Görevlisi olarak İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesine döndü. Arapça, İngilizce, Fransızca ve Farsça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yazarın yayımlanmış bazı çalışmaları: Ebû Mansûr el-mâturîdî'nin Mürcie'ye Bakışı Ebu'l-Muîn en-nesefî'ye Göre İman-Amel İlişkisi Faslün Fî UsûliT-îmân Adlı Risale ve Mâturîdî'ye Aidiyeti Mâturîdî'nin Şükür Anlayışı

6 BÜYÜK TÜRK ÂLİMİ MÂTURÎDÎ VE MÂTURÎDÎLİK Dr. Ahmet AK İSTANBUL 2008

7 Büyük Türk Âlimi Mâturîdî ve Mâturîdîlik Bu çalışmanın aslı, 2006 yılında Mâturîdî Kaynaklarda Mâturîdî ve Maturidilik adıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dah'nda Prof. Dr. Sönmez KUTLU'nun danışmanlığında tamamlanmış olan Doktora tezidir. Bütün Hakları Müellifine Aittir Grafik & Tasarım A4 Grafik Baskı & Cilt Bayrak Matbaası ISBN: Adres: İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Malatya Tel: (0422) (3520 dahili) e-ınail: -

8 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ÖNSÖZ V IX XI GİRİŞ A.İZLENECEK METOT 1 B.KAYN AKLAR 4 C.MATURİDİ'NİN YAŞADIĞI DÖNEME MEZHEPLER TARİHİ AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ 24 I. BÖLÜM İMAM MATURİDİ'NİN HAYATI VE TEMEL GÖRÜŞLERİ A. HAYATI İsmi ve Künyesi Doğum Yeri ve Nesebi Ailesi Vefatı 37 B. TAHSİLİ VE İLMİ ŞAHSİYETİ Hocaları 40 v

9 a. Ebû Bekr Ahmed b. îshak b. Salih el-cüzcani 44 b.ebû Nasr Ahmed b. el-abbas el-iyazî 45 c.muhammed b. Mukatil er-razi 46 d.nusayr b. Yahya el-belhî 46 e.ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Recâ el-cüzcanî 46 2.Öğrencileri 47 a.ali b. Said Ebû'lk-Hasan er-rustuğfenî 47 b.ebû' 1-Kâsım îshak b. Muhammed el-hakim es- Semerkandî 47 c.ebû Muhammed Abdülkerim b. Musa b. İsa el-pezdevî 48 d.ebû Ahmed el-iyazî 48 C. METODU 48 D. ESERLERİ 53 E. MENKIBEVİ KİŞİLİĞİ 55 F. MATURİDİ'NİN TEMEL GÖRÜŞLERİ 58 l.tevhid Anlayışı 58 2.İman Anlayışı 64 a.imamn Tanımı 64 b. Mukallidin İmam 69 c. İman-Amel İlişkisi 70 d. Büyük Günah Meselesi 72 e. Dinde Zorlama Yoktur 73 f. İmanda Artma ve Eksilme 74 g. İmanda İstisna 77 h. İman ve İslam 78 3.İmamet Anlayışı 80 VI

10 II. BÖLÜM MATURİDİLİĞİN ARKAPLANI VE TEŞEKKÜL SÜRECİ A.MATURİDİLİĞİN ARKAPLANI:HANEFİLİK 87 1.Hanefiliğin Horasan'da Yayılışı 88 a.belh 90 b.rey 93 2.Hanefiliğin Mâverâünnehir'de Yayılışı 94 a. Semerkant 94 B.MATURİDİLİĞİN TEŞEKKÜLÜ: SEMERKANT EKOLÜ 99 l.cüzcaniyye Ekolü 101 a.ebû Süleyman Musa b. Süleyman el-cüzcanî 104 b. Ebû Bekr Ahmed b. İshak b. Subeyh el-cüzcânî 104 c. Ebû Nasr Ahmed b. el-abbas el-iyâzî 105 d. Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed el-mâturîdî Iyâziyye Ekolü 108 a. Ebû Ahmed el-iyâzî 109 b. Ebû Bekir el-iyâzî Cüzcânîyye ve İyâzîyye Ekolleri Arasındaki Farklar Mâturîdîliğin Ortaya Çıkışı 119 VII

11 III. BÖLÜM MATURİDİ KAYNAKLARDA İMAM MATURİDİ'NİN SUNUMU A.MATURİDİ'YE ATIFTA BULUNMAYAN KAYNAKLAR SevâdüT-A'zam Risâletün fıt-iman el-mesâilüt-aşri'l-iyâziyye Cümel-ü Usûli'd-Dîn 135 B.MATURİDİ'YE ATIFTA BULUNAN KAYNAKLAR el-esile vet-ecvibe el-Fevâidü'r-Rustuğfenî Şerhu Cümel-i Usûli'd-Dîn Şerhu FıkhiT-Ekber 146 C. MATURİDİ'Yİ OTORİTE KABUL EDEN KAYNAKLAR 149 l.ehl-i Sünnet Akaidi TabsıratüT-Edille Şerhu Te'vîlâti'l-Kur'an Mîzânü'l-Usûl fî Netâici'l Ukûl 157 D. İLK KAYNAKLARA GÖRE MATURİDİ Hanefi Bir Fakih Büyük Bir Müfessir Ehl-i Sünnet'in İmamı ve Mütekellimi Mezhebin Mâturîdiyye Olarak İsimlendirilmesi 172 SONUÇ 176 BİBLİYOGRAFYA 183 İNDEKS 207 VIII

12 KISALTMALAR AÜİFD. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergi AÜSBE. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü b. Oğlu bkz. Bakınız C. Cilt çev. Çeviren DEÜİFD. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DFİFD. Daru'l-Funun İlahiyat Fakültesi Dergisi DİA. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi El. The Encyclopedia of islam (new edition) GAL. Geschichte der Arabischen Literatür GAS. Geschichte des Arabischen Schrifttums haz. Hazırlayan h. Hicri İA. Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi krş. Karşılaştırınız ktp. Kütüphane nşr. Neşreden Nu. Numarası r.a. Radıyallahu anhü r.h. Rahimehullah S. Sayı s.a.s. Sallallahu aleyhi ve sellem ss. Sayfalar arası trc. Tercüme Eden thk. Tahkik Eden tkd. Takdim Eden tsh. Tashih Eden trz. Tarihsiz V. Varak vd. ve devamı yrz. Yersiz IX

13

14 ÖNSÖZ Ebû Mansûr el-mâturîdî, siyasî ve dini çekişmelerin yoğun olduğu bir dönemde yaşamıştır. Gerek yaşadığı devirde gerekse vefatından sonra onun şahsına ve fikirlerine hayranlık duyanların yanında karşı çıkanları da olmuştur. Siyasetten uzak durup sadece ilmî faaliyetlerle meşgul olmasına rağmen, muhalifleri tarafından şiddetli eleştirilere maruz kalan Mâturîdî, hayatı boyunca bir taraftan onlarla ilmî yönden mücadele etmiş; diğer taraftan Ebû Hanife'nin görüşlerini geliştirip sistemleştirmeye çalışmıştır. Mâturîdî'nin fikirleri, önce Semerkant'taki Hanefilerin çoğu tarafından benimsenmiş ve Ehl-i Sünnet ve'l-cemaaf'm görüşleri olarak yayılmıştır. Daha sonra ise, Maveraünnehir ve Horasan başta olmak üzere diğer bölgelere yayılarak Mâturîdîlik adını almıştır. Mâturîdî'nin İslam düşüncesinin gelişmesine büyük katkı sağladığı bilinen bir husustur. Ayrıca Maturidilik, bugün dünyada yaşayan Müslümanların yarısının benimsediği bir mezhep olarak geniş bir kitleye hitap etmektedir. Buna rağmen, Mâturîdî ve Maturidilik mensuplarınca dahi iyi bilinmemektedir. Çünkü bu konuda yapılan çalışmalarda konu, bütünlük içinde ve etraflıca ele alınmaktan ziyade, belirli bir açıdan ele alınmıştır. Bu nedenle Mâturîdî ve adına nispet edilen Maturidilik hakkındaki bilimsel çalışmalar henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Bundan dolayı Mâturîdî ve Maturidilik üzerindeki sis perdesi henüz kalkmamış olup, bu konuda daha pek çok XI

15 araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu sebeple, Mâturîdî Kaynaklarda Mâturîdî ve Maturidilik konusunu doktora tez konusu olarak seçtik. Araştırmamızda esas olarak Maturidi'nin fikirlerinin kendisinden sonra nasıl algılandığını ve Maturidiliğin Semerkant'ta nasıl oluştuğunu tarafsız bir şekilde ve ilmi usûllere göre inceleyeceğiz. Bununla birlikte, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Mâturidî'nin hayatı, ilmî şahsiyeti ve temel görüşleri üzerinde de duracağız. Böylece, Mâturîdî ve Maturidilik konusunu bir bütünlük içerisinde ortaya koymaya çalışacağız. Araştırmamızın Mâturidî'nin fikirlerinin ve Maturidiliğin teşekkülü ile Mâverâünnehir bölgesinde o dönemdeki siyâsî ve kelâmî ekollerin doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Ayrıca, Mâturidî'nin ve Mâturîdîliğin doğru anlaşılmasının, Müslümanların sağlıklı bir din anlayışına kavuşmalarına da katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Araştırmamız giriş ve üç bölümden meydana gelmektedir. Girişte, izlenecek metot ve kaynak kritiği üzerinde durulduktan sonra dönemin dînî, siyâsî ve fikrî yapısı ortaya konulmaktadır. Birinci bölümde Mâturidî'nin hayatı, hocaları, öğrencileri, eserleri, ilmî şahsiyeti ve temel görüşlerine yer verilmektedir, ikinci bölümde, Maturidiliğin arka planı ve oluşumu analiz edilmektedir. Üçüncü bölümde ise, Mâturidî'nin vefatını takip eden iki asırda yaşayan belli başlı Hanefî âlimlerin Mâturîdî'yi Hanefî bir fakih, büyük bir müfessir ve Ehl-i Sünnet'in imamı kabul etmeleri kronolojik olarak ele alınmaktadır. XII

16 Konunun tespitinde ve çalışmanın her aşamasında beni teşvik edip her konuda destek veren danışmanlarım Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve Prof. Dr. Hasan Onat başta olmak üzere bütün hocalarıma ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi arz ederim. ANKARA-2008 Ahmet AK XIII

17

18 GİRİŞ A. ARAŞTIRMADA KULLANILAN METOD Bir araştırmada doğru bilgiyi elde edebilmek ve hedefe ulaşabilmek, öncelikle, uygun bir metot ve teknik bilgilere sahip olmakla mümkündür. 1 Her bilim dalı gibi İslam Mezhepleri Tarihi'nin de kendine has bir metodu vardır. Bu da "Fikirlerin ne zaman, hangi şartlarda, nerede ortaya çıktığını ve kimler tarafından nerelerde benimsendiğini tarafsız bir gözle ve ilmî araştırma esasları doğrultusunda ortaya koymaktır." Bundan dolayı bu çalışmada İslâm Mezhepleri Tarihi araştırmalarında kullanılan "deskriptif/betimleyici metod esas alınmıştır. Doğru bilgiyi elde edebilmenin ve istenen sonuca ulaşabilmenin ikinci şartı ise sağlam ve güvenilebilir kaynaklara dayanmakla mümkündür 3. Bu sebeple, bu araştırmada, güvenilir ilk kaynaklar kullanılmış ve aynı zamanda bu eserlerin sağlamlığının ortaya konulması amacıyla kaynak kritiğine özen gösterilmiştir A. Kurtkan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul 1982, 3; S. Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul 1994, XIII; Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara 1995, 12, 13, 75; Orhan Türkdoğan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, İstanbul 1995, 154, 169; Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, Ankara 1999, 3-4 Sönmez Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2000, 27. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, 31 vd; Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 183 vd; Hasan Onat, "Din Anlayışımızın Kaynakları Üzerine Bazı Düşünceler", Türk Yurdu, C. XIII, S. 75 (1993), 48; Sönmez Kutlu, "İslam Mezhepleri Tarihinde Usûl Sorunu", İslâmi İlimlerde Metedoloji (Usûl) Mes'elesi, Ensar Neşriyat, I-II, Eylül 2003, 437; Mehmet Ali Büyükkara, "İslam Mezhepleri Araştırmalarında Terminolojiyle İlişkili Sorunlar", İslâmî Araştırmalar Dergisi, 19, sayı: 2 (2006),

19 Mâturîdî ve Maturidilik 2 İslam'da mezhepler, amelî ve itikâdî olmak üzere ikiye ayrılır. Amelî / fıkhî mezhepler Hanefilik ve Şafilik gibi mezheplerdir. İtikâdî yani inanca yönelik mezhepler ise, Eşarîlik ve Mâturîdîlik gibi mezheplerdir. Türkiye'de mezhep denilince daha çok Hanefilik ve Şafilik gibi amelî mezhepler anlaşılmaktadır. Fakat İslam mezheplerine dair yazılan kaynaklarda mezhep ve firak kelimeleriyle hem Şafilik, Hanefilik gibi amelî mezhepler hem de Mâturîdîlik, Eşarîlik gibi itikâdî mezhepler kast edilmektedir. Hatta söz konusu kaynaklarda, mezhep veya fırka kelimeleri, daha çok siyasî ve itikâdî mezhep / fırka anlamında kullanılmakladır 4. Bu sebeple çalışmada geçen mezhep sözcüğü ile amelî mezhepler değil; siyasî ve itikâdî mezhepler kast edilmektedir. Bu araştırmada, fikirlerin yanı sıra, bu fikirlerin içindeki duygu ve heyecanın köklerine de inmeye çalışılmıştır. Fertlerin psikolojileri faklı olduğu gibi toplumların da değişik psikolojisi vardır. Bu bakımdan mezhepler incelenirken toplumların psikolojisi de dikkate alınmalıdır. Ayrıca fertler toplumu etkiledikleri gibi toplumlar da fertleri etkiler. Dolayısıyla ikisinden birinin değişmesi diğerinin de değişmesine yol açar 5. O halde bu husus mezhepler ve kurucuları için de geçerlidir. Bundan dolayı Ebû Mansûr el-mâturîdî'nin Semerkant bölgesinde Ebû Hanife'nin fikirlerini geliştirip sistemleştirirken bu husus da dikkate alınmıştır. İslam kaynaklarında Mâturîdî hakkında pek çok rivayet bulunmaktadır. Burada geçen rivayetlerin siyasî ve sosyal 4 5 Hasan Onat, "Türkiye'de İslam Mezhepleri Tarihi'nin Gelişim Sürecinde Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalfnın Yeri", Elhcm Ruhi Fığlalı'ya Armağan, Ankara 2002, 236; Etlıem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikâdî İslam Mezhepleri, İzmir 2004, 9; Sönmez Kutlu, Siyasi ve İtikadı Düşünce Ekolleri Tarihi, Ankara 2006, 9; Ethem Ruhi Fığlalı, İtikadı İslam Mezheplerine Giriş, İzmir 2007, 11. Bkz., Erich From, Sahip Olmak ya da Olmak, İstanbul 1991, 199 vd; Krş, Bağlıoğlu, İnanç Esasları Açısından Dürzîlik, Ankara 2004, 12; A. Faruk Sinanoğlu, Genç Nüfusta Toplumsal Bütünleşme ve Dini Hayat -Elbistan Örneği-, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2002, 25. (F3asılmamış Doktora Tezi).

20 3 Mâturîdî ve Maturidilik yansımalarını doğru tespit etmek büyük önem taşımaktadır 6. Bundan dolayı Mâturîdî ile ilgili rivayetleri ele alırken bu hususa riayet edilmeye çalışılmıştır. Eserlerde geçen rivayetler, zaman, mekân ve imkân açısından da ele alınarak " Fikir-Hâdise irtibatı" çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Mâturîdî'nin ve fikirlerinin toplumda ne zaman yankı bulmaya başladığı ve zaman içinde ortaya çıkan kırılmalar araştırılarak fikirlerin iz takibine gayret edilmiştir. Bunu sağlıklı bir şekilde ortaya koyabilmek amacıyla araştırmada kullanılan eserler, kronolojik olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Fikirlerin ortaya çıkışı ve kurumsallaşması ile o fikirleri ortaya koyan kişi ve takipçileri arasında yakın bir ilişki vardır. Zira kişilerin ve takipçilerinin yorumları, zamanla, düşünce sisteminin ana unsuru haline gelir 8. Bu nedenle kişiler, fikirlerin doğuşu, gelişmesi ve kurumsallaşmasında önemli rol oynarlar. Dolayısıyla incelenen fikirlerin veya nazariyelerin teşekkülünde rolü bulunan şahıslar üzerinde derinleşmek ve onların konumlarının doğru belirlenmesi önemlidir 9. Bundan dolayı imam Mâturîdî ve takipçileri "şahıslar üzerinde derinleşme" 10 prensibi ışığında araştırılmaya gayret edilmiştir Bu hususta bir değerlendirme için bkz. W. Montgomary Watt, İslami Tetkikler: İslam Felsefesi ve Kelâmı, çev. Süleyman Ateş, Ankara 1968, 15; John Tosh, Tarihin Peşinde, çev. Özden Arıkan, İstanbul 1998, 94; Sabri Hizmetli, "İtikadi İslam Mezheplerinin Doğuşuna İçtimai Hadiselerin Tesirleri Üzerine Bir Deneme ", A ÜİFD, c. 26, 665. İlk defa VVatt tarafından kullanılan bu metot, Hasan Onat tarafından sistemli bir hale getirilerek Şia, Teşşeyü' ve Sebei kavramlarının ve ilk Şiî hareketin tespitinde pek çok konu aydınlığa kavuşturulmuştur. Geniş biligi için bkz. Hasan Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, Ankara 1993, Krş., Jan Assman, Kültürel Bellek, çev. Ayşe Tekin, İstanbul 2001, 42 Kutlu, "İslam Mezhepleri Tarihinde Usul Sorunu ", 54. Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, 12-20; Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, 27.

21 Mâturîdî ve Mâturîdîlik 4 Mezhepler tarihi araştırmalarında uyulması gereken bir ilke de, fikirler üzerinde derinleşmektir. Bu ise, fikirleri ortaya koyan kişinin bizzat kendi eserleri üzerinde çalışıp, o fikirle ilgili bütün bilgilerin bilimsel yöntemle değerlendirilmesiyle mümkün olur. Bundan dolayı araştırmada bu hususa da özen gösterilmiştir. B. KAYNAKLAR Mâturîdî Kaynaklarda Mâturîdî ve Mâturîdîlik adlı bu araştırmanın önemli bir kısmını Ebû Mansûr el-mâturîdî oluşturmaktadır. Çalışmanın özelliğinden dolayı başta Mâturidî'nin kendi eserleri olmak üzere Hanefî-Mâturîdî literatür ana kaynak hüviyeti taşımaktadır. Bununla birlikte, Mâturidî'nin ortaya koyduğu fikirlerin ve Mâturîdîliğin oluşumunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla tarihi kaynaklara da müracaat etme gereği duyulmuştur. Ancak bu kaynaklarda Mâturîdî hakkında pek fazla malumat yoktur. Buna rağmen Mâturîdîlik mezhebinin ortaya çıkışma etki eden siyasî ve dinî hareketleri tasvir etmek için İslam Mezhepleri Tarihi'nin temel kaynakları olan Makâlât türü eserlerin yanı sıra zaman zaman ensâb, tabakât ve coğrafya eserlerine de müracaat edilmiştir. 1. Mâturîdî Kaynaklar a) Mâturidî'nin Kendi Eserleri Ebû Mansûr el-mâturîdî'ye, kelâm, mezhepler tarihi, tefsir, Kur'ân, usûlü fıkıh ve fıkıh alanlarında pek çok eser nispet edilmektedir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla kaynaklarda, İmam Mâturîdî'ye aidiyeti kesin olan on dört tane eser bulunmaktadır. Ancak bunlardan Kitâbü't-Tevhid ve Kitâbü't-Te'vîlât dışındakiler istilalar, göçler ve benzeri sebeplerden dolayı günümüze kadar

22 5 Mâturîdî ve Mâturîdîlik gelememiştir 11. Özellikle araştırmamız açısından önemli sayılabilecek Kitabü 1-Makâlât ve er-red ale 'l-karâmıta ve Beyânü Vehmi 7- Mutezile gibi mezheplerle alakalı eserleri henüz bulunamamıştır. Fakat onun özellikle Kitâbü't-Tevhid ve Kitâbü't-Te'vîlât adlı eserlerinde ve onun bize ulaşmayan eserleriyle ilgili diğer kaynaklarda bulunan bazı alıntılarda, konu hakkında önemli bilgiler mevcuttur. Bu sebeple Mâturidî'nin Kitâbü't-Tevhid ve Kitâbü't-Te'vîlâth araştırmanın merkezinde yer almaktadır. i. Kitâbü't-Tevhid: Mâturidî'nin bu eseri ilk devirlerden beri Kitâbü't-Tevhîd olarak meşhur olmuş ve hep bu şekilde isimlendirilmiştir. Nitekim Ebü'l-Yüsr el-pezdevî ve Ebû'l-Muîn en-nesefi gibi ilk dönem Mâturîdî âlimlerin eserlerinde Kitâbü't-Tevhîd ismi kullanılmıştır 12. Bu durum günümüzde yapılan pek çok çalışma için de geçerlidir 13. Kitâbü't-Tevhîd, Mâturidî'nin kelâmî görüşlerini ve mezhep anlayışını geniş olarak anlattığı önemli bir eserdir. Bu kitap Maturidiliğin en temel kaynağı olduğu gibi Mutezile başta olmak üzere çeşitli İslam mezhepleri ve bazı dinî akımlar hakkında da önemli bilgiler veren ilk dönem kaynaklardan birisidir Geniş bilgi için bkz. Sönmez Kutlu, "Ebû Mansûr Mâturîdî ve Mâturîdî Kültür Çevresiyle İlgili Bibliyografya", İmam Mâturîdî ve Mâturîdîlik, Ankara 2003, 394; Bekir Topaloğlu, Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi, Ankara 2002, XXIV-XXXIV. Ebü'l-Muîn Meymûn b. Muhammed en-nesefi, Tabsıratu'l- Edillefi Usûli'd-Dîn, thk. Claude Selame, Şam 1992, 1/359; Ebû Yüsr Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, çev. Şerafeddin Gölcük, İstanbul 1998, 3. Topaloğlu, Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi, XXV; Sönmez Kutlu, "Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Mâturîdî", İmam Mâturîdî ve Mâturîdîlik, Ankara 2003, 21, 22; Kutlu, "Ebû Mansûr Mâturîdî ve Mâturîdî Kültür Çevresiyle İlgili Bibliyografya", 396; Şükrü Özen, Ebû Mansûr el-mâturîdî'nin Fıkıh Usulünü Yeniden İnşası, İstanbul 2001, 8. (Basılmamış Doçentlik Tezi). Kutlu, "Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Mâturîdî", 22, 23; Topaloğlu, Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi, XXV.

23 Mâturîdî ve Maturidilik 6 KUâbü't-TevhicT'm tamamının Mâturîdî'ye aidiyeti hakkında Daniel Gimaret ve J. Meriç Pessagno gibi bazı araştırmacılar tarafından bir takım şüpheler ileri sürülmüştür' 5. Fakat M. Sait Özervarh'nın da ifade ettiği gibi Kitâbü't-Tevhîd''m Mâturîdî'ye aidiyetinde şüphe yoktur. Çünkü ilk ve en önemli takipçileri olan Ebü'Yüsr el-pezdevî ve Ebü'î-Muîn en-nesefi söz konusu kitabın Mâturîdî'ye ait olduğunu açıkça belirtmektedirler 16. Mâturîdî'nin Kitâbü't-Tevhîd adlı bu önemli eserinin bilinen tek yazma nüshası Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, nr. Add, 3651'de kayıtlıdır. Eser, söz konusu nüsha esas alınarak, Fethullah Huleyf tarafından uzun bir mukaddime ile birlikte ilk defa Beyrut'ta 1970 yılında neşredilmiştir. Daha sonra 1979'da İstanbul'da, 1982'de tekrar Beyrut'ta ve İskenderiye'de ofset baskıları yapılan Kilabü'l- Tevhîd, Ankara'da 2003 yılında Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruçi tarafından yazma nüshası ve ilk baskılarından yararlanılarak yeniden basılmıştır. Eser, ayrıca Bekir Topaloğlu tarafından tercüme edilerek Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi adıyla Ankara'da 2002 yılında neşredilmiştir. Kilahü 't-tevhîctin Fethullah Huleyf tarafından yapılan baskısı, ilmî açıdan eleştirilere maruz kalmıştır 17. Bu nedenle araştırmamızda söz konusu eserin Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruçi tarafından ' 1 Daniel Gimaret, Theories de l'acle Humain en Theologie Musulmane, Paris 1980, ; Pessagno, J. Meriç, "The Uses of Evi! in Maturidian Thought", Studia Islamica, 60 (1984), 59-82; Geniş bilgi için bkz. M. Sait Özervarlı, "The Authenticity of the Manuscript of Mâturîdî's Kitâb al-tawhid: A Reexamination", İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı:!, 1997, EbiiT-Yüsr el-pezdevî, bu konuda şöyle demektedir: "Ebû Mansûrun Kitâbü't- TevhîcT'mde biraz kapalılık ve konuyu çok uzatma ile birlikte tertibinde bazı zorluklar bulunmaktadır. Şayet bunlar olmasaydı onunla yetinir, yeni bir eser yazmazdık". Bkz., el-pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, 3; en-nesefî, Tabsıratu'l- Edille, 1/359; krş. Özervarlı, "The Authenticity of the Manuscript of Mâturîdî's Kitâb al-tawhid: A Re-examination", Bkz., M. Sait Yazıcıoğlu, Mâturîdî ve Nesefi'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, Ankara 1988, 14.

24 7 Mâturîdî ve Mâturîdîlik yapılan en son tahkikli nüshasını esas aldık. Bununla birlikte, gerek duyulan yerlerde Kitâbü't-Tevhîd''m Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde bulunan Cambridge yazmasının fotokopisinden de yararlandık. ii. Kitâbü't-Te'vîlât Te'vîlâtü Ehli's-Sünnet ve Te'vîlâtü'l-Kur'ân olarak meşhur olan bu eserin asıl adı, tespitlerimize göre Kitâbü 't-te 'vîlât'tır. Zira Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed Alâüddin es-semerkandî, bu eserin ismiyle ilgili şu bilgileri vermektedir: "eş-şeyh el-imam alemü'l-hüdâ Ebî Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-mâturîdî (r.a.)'a nispet edilen Kitâbü't-Te'vîlât, çok yüce ve çok faydalı bir kitaptır Mâturîdî, tefsir ve tevil ayrımına giderek, tefsiri, Allah'ın murad ettiği mânâyı kesin olarak bilmek; tevili de, Allah'ın muradının ne olduğu konusunda kesin hüküm vermeksizin muhtemel manalardan birini tercih etmek şeklinde tanımlamış ve bundan dolayı bu kitabını, tefsir olarak değil, Tevîlât olarak isimlendirmiştir." 18 Ebü'l-Yüsr el-pezdevî ise Usûli'd-Dîn adlı eserinde, "Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat mezhebi üzere Tevhid ilminde zahid imam Ebû Mansûr Mâturîdî es-semerkandî'nin bir kitabını gördüm. Ebû Mansûr, Ehlü Sünnet ve'l-cemaat'in reislerindendi. Şeyh imam babam, ceddi Zâhid Şeyh İmam Abdülkerim b. Musa'dan naklen onun kerametlerini bana hikâye etmiştir. Zira bizim ceddimiz ashabımızın kitapları ile Şeyh imam Ebû Mansûr Mâturidî'nin Kitâbü't-Tevhid ve Kitâbü't- Te'vîlât'inin manalarını iyi öğrenmişlerdi." 19 Diyerek Mâturidî'nin eserlerinin o dönem Kitâbü 't-tevhîd ve Kitâbü 't-te 'vîlât olarak bilindiğini açıkça belirtmektedir. Eserin Te 'vîlâtü 'l-kıır 'ân olarak isimlendirilmesi, muhtemelen Ebû'l-Muîn en-nesefi'nin Tabsıratü'l-Edille adlı kitabında bulunan şu Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed Alâuddîn es-semerkandî, Şerhu Te 'vîlât, Süleymaniye Ktp. Medine Bölümü, Nu:179, v.lb, 2a. el-pezdevî, Usûli 'd-din, 3. Kitabi 't-

25 Mâturîdî ve Mâturîdîlik 8 ifadeden kaynaklanmaktadır: "Ebû Mansûr el-mâturîdî'nin Kur'an'ın tevilleri konusundaki tasnifi, eşsiz bir kitaptır" 20. Eserin Te'vîlâtü Ehli's-Sünnet olarak isimlendirilmesi ise, muhtemelen Mâturîdî'nin Ehl-i Sünnet'in imamı olarak görülmesinden dolayı, Ehl-i Sünnet'in imamı Mâturîdî'nin Te'vîlât adlı kitabı anlamında kullanmıştır. Zira söz konusu eseri, Kâtip Çelebi Keşfu 'z-zünûn adlı kitabının bir yerinde, "Te'vîlâtü'I-Mâturidiyyeti Beyân-i Usûl-i Ehli's-Sünnet ve Usûli't-Tevhîd" 2X şeklinde; diğer bir yerinde ise, "7e 'vîlâtü Ehli 's-sünnet" 22 şeklinde vermektedir. Mâturîdî'nin Kitâbü't-Te'vîlât adlı eseri, Kitâbü't-Tevhîd, Makâlât ve Me 'hazü 'ş-şerâi' gibi bizzat kendisi tarafından yazılmayıp; talebelerinin onun ders notlarını bir araya getirmelerinden oluşmuştur. Bu nedenle bu eserin anlaşılması fı Kitâbü't-Tevhid'den 23 daha kolaydır. Ancak bu durum söz konusu eserin Mâturîdî'ye ait olmadığını göstermez. Zira ilk dönem kaynakları onun Mâturîdî'ye ait olduğunu açıkça belirtmektedirler 24. Ayrıca içindeki bilgi ve ifadeler ile diğer önemli eseri olan Kitâbü 't-tevhi<fteki büyük benzerlikler bulunmaktadır 25. Kitâbü't-Te'vîlât, bilgiler arasında Kur'an'ın başından sonuna kadar bütün ayetlerin sıra ile ele alınarak gerekli yerlerde konu ile ilgili diğer ayetlere yer verildikten sonra aklî değerlendirmelerle birlikte Kur'ân'ı bütünlüğü içerisinde yorumlayan ilk dirayet tefsiridir. Eserde lâfzî Burada geçen orijinal ifade şöyledir: "Kitâbuhû el-musanaf fi te'vîlâti'l-kur'an kitâbün lâ yüvâzîhi fi fennihî" bkz. Ebû'l-Muîn Meymun b. Muhammed en- Nesefı, Tabsıratü'l-Edille, thk. ve nşr. Hüseyin Atay, Ankara 2004, 1/473; Krş., en-nesefi, Tabsıra, Şam 1990, 359. Kâtip Çelebi Mustafa b. Abdillah, Keşfü'z-Zunûn, İstanbul 1971, 1/336. Kâtip Çelebi, Keşfü'z-Zunûn, 1/335; Krş., İsmail Paşa el-bağdâdî, Hediyyetü'l- Arifîn, İstanbul 1955, Vl/36; Ali Eyyûb, el-akîdetü'l-mâturîdîyye, Kahire (Kahire Üniversitesi DâruT-Ulûm Fakültesi Kütüphanesi Nu:24954/485 de kayıtlı Doktora Tezi,) Krş., Alâuddîn es-semerkandî, Şerhu Kitabi't-Te'vîlâl, v lb. Bkz., el-pezdevî, Usûli'd-Din, 3; en-nesefi, Tabsıra, Şam 1990, 359. Krş., Talip Özdeş, Mâturîdî'nin Tefsir Anlayışı, İstanbul 2003, 54.

26 9 Mâturîdî ve Mâturîdîlik mananın yanı sıra olaylar ve hayatın gerçekleri göz önünde bulundurularak tefekküre ve sistematiğe büyük önem verilmiştir. Bu açıdan bu eser, kılasik tefsirlerden ayrılmaktadır 26. Mâturîdî tefsirinde, önce ayetlerin lügat anlamı üzerinde durup konuyla ilgili rivayetlere yer vermektedir. Sonra ayetlerle ilgili kendi dönemindeki kanaat ve düşüncelere, çeşitli mezheplerin görüşlerine ve ehl-i te'vîl olarak isimlendirdiği âlimlerin çeşitli yorumlarına yer vermektedir. En sonunda ise, ortaya konan iddia ve delilleri analiz ederek, onların kritiğini yapıp, îtikâdî ve fıkhî değerlendirmelerde bulunmaktadır. Mâturidî'nin tefsirinde geçen ifadeler arasında uyum ve sadelik vardır. Ayrıca eserde ayetin ayetle tefsirine önem verilmiştir 27. Mâturidî'nin tefsiri, pek çok kişi tarafından istinsah edilmiş olup, halen çoğu İstanbul kütüphanelerinde olmak üzere 40 adet yazma nüshası bulunmaktadır. Bu nüshaların en okunaklı olanlarından birisi, Süleymaniye Kütüphanesi Topkapı Sarayı Medine Bölümü Numara 180'de kayıtlı nüshadır. Diğerleri ise Hamidiye ve Mihrişah nüshalarıdır. Bu çalışmada kullanılması daha kolay olduğu için Medine nüshası esas alınmıştır. Bununla birlikte diğer iki nüshadan ve Alâuddîn es-semerkandî'nin şerhinden de yararlanılmıştır. Mâturidî'nin tefsirinin tamamı, ilk defa Beyrut'ta 2004 yılında Te'vîlâtü Ehli's-Sünnet adıyla Fâtıma Yusuf el-hıyemî tarafından 5 cilt olarak neşredildi. Ayrıca bu eserin ilk ciltleri İstanbul'da Prof. Dr. Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruçi tarafından da neşredilmiştir. Hâlen diğer ciltlerin tahkikine devam edilmektedir. Bu çalışmada, Tevîlâtü Ehl-i Sünnet basılmadan önce yazma nüshalar, basıldıktan sonra ise, kolaylık olması amacıyla tamamı basılmış olan Beyrut baskısı esas alınmıştır Krş., Celal Kırca, "Mâturidî'nin Tefsir, Te'vil Anlayışı ve Metodu", Ebû Mansûr Semerkandî-Mâturîdî Kongresi, Kayseri 1986, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın No: 6 Kayseri 1990, 63; Krş. Özdeş, Mâturîdî'in Tefsir Anlayışı, 74 vd. Geniş bilgi için bkz. Özdeş, Mâturîdî'in Tefsir Anlayışı, 77 vd.

27 Mâturîdî ve Mâturîdîlik 10 b. İlk Mâturîdî Kaynaklar 1. KitâbüVSevâdi'l-A'zam 28 Kitâbü's-Sevâdi'l-A 'zam, Samaniler döneminde resmi makamların talebi üzerine yazılmıştır. Emir İsmail b. Ahmed ( / ), 290/902 yılında, Semerkant ve Buhara başta olmak üzere Mâverâünnehir âlimlerini toplayarak, onlardan sapıklığın yayılmasını önlemek için, Sünnî inancın esaslarının tespit edilmesini ister. Sonuçta bu görev Hanefi âlim Hakim es-semerkandî (342/954)'ye verilir. O da, es-sevâdü'l-a 'zam ismiyle meşhur olan bir eser yazar. Bunun üzerine toplanan emir ve âlimler bu eseri, tasdik edip devletin resmi ilmihali kabul ederler 29. Kitâbü 's-sevâdi'l-a 'zam o dönemde Semerkant'da bulunan Hanelilerin görüşlerini sıralayan 62 maddeden ve o maddelerin şerhinden meydana gelmektedir. Eserin maddeleri, eş-şeyh Allâme Ebü'l-Hasan Sirâcüddîn Ali b. Osman el-dşî'ye ait olan Emâli Risâlesi'm, o maddelerin açıklandığı kısım ise, Aliyyü'l-Kârî'nin Şerhü'l-Emâlf sini andırmaktadır 30. Eserde yer alan 62 madde, Ebû Hanife'nin fikirlerinin adeta maddeler halindeki özeti olup, onun, Hakim es-semerkandî'ye aidiyeti kesin gibidir 31. Şerhinin ise, başkasına ait olduğu anlaşılmaktadır. Zira şerhte, iman, kalp ile Araştırmamız esnasında Kitâbü's-Sevâdi'l-A'zam ve Tercüme-i Sevâdü'l-A'zam adlı her iki eserin tamamının Hakim es-semerkandî'ye ait olmadığı kanaetine vardık ve bu hususu ileriki sayfalarda delilleriyle birlikte ortaya koyduk. Fakat söz konusu iki eserin aidiyeti konusundaki yanlışlığını ifade etmekle birlikte, karışıklığa sebep olmamak için bu iki eseri biz de Hakim es-semerkandî'ye ait olarak gösterdik. Ebu'l-Kasım Hakim es-semerkandî, Tercüme-i Sevâdü'l-A'zam, yay. Haz. Abdülhayy Habîbî, Tahran 1348, 17-19; Krş., Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, 286; F. Wilterd Madelung, "Horasan ve Mâverâünnehir'de İlk Mürcie", çev. Sönmez Kutlu, AÜİFD., XXXIII, Ankara 1992, Bkz., Aliyyü'l-Kârî el-herevî, Şerhu'l-Emâli li Aliyyi'l-Kârİ, trz. ve yrz., Krş., Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie, ~ Krş., Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie, 285.

28 Mâturîdî ve Mâturîdîlik tasdik, dil ile ikrar şeklinde tanımlanarak, kalp ile tasdik eden bir kimsenin diliyle ikrar etmemesi durumunda kâfir olacağı ileri sürülüyor 33. Halbuki, tamamının Hakim es-semerkandî'ye ait olduğu bilinen Risalefi'l-İman adlı eserde, imanın kalb ile tasdik olduğu; dil ile ikrarın ise sadece ona delalet ettiği belirtilmektedir 34. Ayrıca Hakim es-semerkandî'nin Mâturîdî'nin mezar taşına övgü dolu sözler yazdırdığı ve onu çok sevip saydığı bilinmektedir 35. Eğer söz konusu şerh, Hakim es-semerkandî'ye ait olmuş olsa idi, akıl ve mantığa göre, eserde Mâverâünnehir alimleri sayılırken Mâturîdî'nin de mutlaka adı zikredilir idi. Söz konusu bölümde Mâturîdî'nin hocaları Ebû Süleyman el-cüzcânî, Ebû Bekir el-cüzcânî ve öğrencisi Ebû Ahmed el-iyâzî'nin adına yer verilmesine rağmen, Mâturîdî'nin adına yer verilmemektedir 36. Halbuki Hakim es-semerkandî, bazı kaynaklarda, Mâturîdî'nin ders arkadaşı, bazı kaynaklarda ise 38 talebesi olarak gösterilmektedir. Diğer taraftan Ebû'l-Muîn en- Nesefi, Hakim es-semerkandî'nin te'vil ilmini iyi bildiğini söyleyerak onu övmektedir 39. Bütün bunlara rağmen, Sevâdü'l-A 'zam'm açıklama ^ Makim es-semerkandî, Kitübü's-Sevâdi'l-A 'zam 26. Hakim es-semerkandî, Kitâbü's-Sevâdi'l-A 'zam 38. en-nesefi, Tabsıra, 1/358. Hakim es-semerkandî, Kilâbü's-Sevâdi'l-A 'zam 32. İbn Zekeriya Yahya b. İshak, Şerhıı Cümeli Usûli'd-Din li Ebî Seleme es- Semerkandî, Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa Nu:1648/II, v. 160b-161 b. Ahmet Saim Kılavuz, bu eserin anonim olduğu görüşündedir. Krş. Ebû Seleme es- Semerkandî ve Akaid Risalesi, thk. Ahmet Saim Kılavuz, İstanbul 1989, s.5; ancak Anke Von Kuegelgen ile Ashirbek Müminov, eserin müellifinin Ebû Zekeriya Yalıya b. İshak olduğunu savunmaktadır. Biz de bunun daha doğru olduğunu düşünmekle birlikte, söz konusu isim her iki eserde de, İbn Yahya olarak geçtiği için biz de, bundan sonra bu eserin yazarını, İbn Yahya; eseri ise, Şerhu Cümel olarak vereceğiz. Krş., Anke Von Kuegelgen-Ashirbek Müminov, "Mâturîdî Döneminde Semerkand İlahiyatçıları", İmam Mâturîdî ve Mâturîdîlik, Haz. Sönmez Kutlu, 260. Mahmud b. Süleyman el-kefevî, Ketâibü A'lâmi'l-Ahyâr, Süleymaniye Ktp. Ayasofya, Nu. 3401, v. 130a; Ebü'l-Hasenât Muhammed b. Abdülhay el- Leknevî, el-fcvâidü'l-behiyye, Kahire 1324, 195, 220. en-nesefi, Tabsıra, 1/360.

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MEZHEPLER TARİHİ DKB 308 6 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Mâturîdîliğin Hanefilik İle İlişkisi *

Mâturîdîliğin Hanefilik İle İlişkisi * Mâturîdîliğin Hanefilik İle İlişkisi * Ahmet AK ** Atıf/ : Ak, Ahmet (2010). Mâturîdîliğin Hanefilik ile İlişkisi, Milel ve Nihal, 7 (2), 223-240. Özet: Ebu Mansur el-mâturîdî, Hanefi âlimlerden ilim tahsil

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Dersin Adı: İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ I (İLAHİYAT) Öğretim Üyesi: PROF. DR. HASAN ONAT

Dersin Adı: İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ I (İLAHİYAT) Öğretim Üyesi: PROF. DR. HASAN ONAT Dersin Adı: İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ I (İLAHİYAT) Öğretim Üyesi: PROF. DR. HASAN ONAT Dersin Adı: İslam Mezhepleri Tarihi I Ders Türü: Teorik Dersin Kodu: İLA308 Saatleri/Hafta/Dönem- 2 D/ BD Dönem: 6.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IX/1 (Bahar 2016), ss. 131-135. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com Başvuru: 07.06.2016 Kabul: 20.06.2016 İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN 117 Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis Oryantalizm tarihinde, Yahudi kökenli bir Macar olan Goldziher in ayrı bir yeri vardır. Zira o, gerek Batı da, gerekse Doğu da görüşleriyle çok sayıda araştırmacı üzerinde

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 19 / 2009, s tanıtım-değerlendirme

sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 19 / 2009, s tanıtım-değerlendirme sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 19 / 2009, s. 251-255 tanıtım-değerlendirme KELÂM TARİHİNİN PROBLEMLERİ Muhit MERT, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008, 160 s. Necmettin KUZU Kitap adından

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 www.hikmetyurdu.com Hikmet Yurdu, İmam Matüridî ve Matürîdîlik Özel Sayısı, Yıl: 2, S.4 (Temmuz-Aralık 2009), ss. 217-221 Kitap

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Tarihsel Süreçte Eş arîlik-mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.

Tarihsel Süreçte Eş arîlik-mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa. Erel: Tarihsel Süreçte Eş arîlik-mâtürîdîlik İlişkisi Tarihsel Süreçte Eş arîlik-mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa. Ehl-i sünnet kelâmının iki ana omurgasını

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İmam Mâturîdî ve Çevresi *

İmam Mâturîdî ve Çevresi * I İmam Mâturîdî ve Çevresi * İslamiyet geldiği günden itibaren insanlık için hidayet rehberi olmuştur. Başlangıçtaki yirmi üç yıllık Hz. Peygamber döneminde Arabistan yarımadası İslamiyeti kolaylıkla benimsemişti.

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihinde Ehl-i Beyt Hareketleri II. Ders No : 8110020028 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI (27-29 Eylül 2013, ÇORUM) ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı Eposta : yzkeskin@harran.edu.tr : yzkeskin@gmail.com Telefon (Cep) : 90 536 626 56 56 (Sabit): 90 414 318 34 98 ÖĞRENİM VE AKADEMİK

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 GÜZ 2016 Makaleler Tarikat Silsilelerinde Ca fer-ı Sâdık in Yeri Mehmet ATALAN

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 GÜZ 2016 Makaleler Tarikat Silsilelerinde Ca fer-ı Sâdık in Yeri Mehmet ATALAN ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Makaleler Tarikat Silsilelerinde Ca fer-ı Sâdık in Yeri Mehmet ATALAN Cem Dergisi nde Sunulan Alevilik Kavram, Kaynak ve Tarihi Ahmet İshak DEMİR;

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü HİZMETE ÖZEL T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEA59DFN* Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı GÜNLÜ EVRAK Sayı :27306776-401/22122 13/03/2015 Konu :Sınav

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 BAHAR 2016

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 BAHAR 2016 ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Makaleler İhya/Islah Hareketleri ve Selefîlik İrtibatı Hanifi ŞAHİN Mısır Selefîği ve İhvân-ı Müslimîn le İlişkisi Kamile ÜNLÜSOY Hâricîlerin Günümüzdeki

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015 ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Makaleler Fazlullah Hurûfî nin Nevmnâmesi (İnceleme, Metin, Tercüme) Hasan Hüseyin BALLI Vîrânî Baba nın İlm-i Cavvidan/Fakrnâme sinde Hurufî Unsurlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 www.hikmetyurdu.com Hikmet Yurdu, İmam Matüridî ve Matürîdîlik Özel Sayısı, Yıl: 2, S.4 (Temmuz-Aralık 2009), ss. 235-239 Kitap

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

Mâturîdîlik, tarih boyunca özellikle Türk toplumları arasında yaygın duruma

Mâturîdîlik, tarih boyunca özellikle Türk toplumları arasında yaygın duruma ÖNSÖZ İmam Mâturîdî Orta Asya nın önemli ilim şehirlerinden Semerkand ta dünyaya gelmiş, yaşamını bu bölgede geçirmiş bir alimdir. Kendisi İmam-ı Azam Ebû Hanife den ilham almış ve onun özgürlükçü din

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Dersin Adı: İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ (YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ) Öğretim Üyesi: YRD. DOÇ. DR. MUZAFFER TAN

Dersin Adı: İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ (YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ) Öğretim Üyesi: YRD. DOÇ. DR. MUZAFFER TAN 1 Dersin Adı: İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ (YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ) Öğretim Üyesi: YRD DOÇ DR MUZAFFER TAN Dersin Adı: İslam Mezhepleri Tarihi Ders Türü: Teorik Dersin Kodu: YDÖ212 Saatleri/Hafta/Dönem 2/GD Dönem

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

2. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIM İLKELERİ 1. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Nübüvvetin Tanımı ve Vehbîliği Meselesi

Nübüvvetin Tanımı ve Vehbîliği Meselesi Peygamberlik meselesi altı iman esasından biridir. İnsan açısından diğer iman esasları içinde mihver konumdadır. Çünkü diğer iman esaslarını bilmek peygamber gönderilmesine bağlıdır. Diğer bir ifade ile

Detaylı

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127.

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Elif Büşra DİLBAZ E-mail: ikkizzler_89@hotmail.com Nasslar ile hükümler arasındaki ilişkinin

Detaylı

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet BEDİR Anabilim Dalı : Tefsir Doğum Yeri ve Tarihi : İspir /96 Tel (Cep) : Tel (İş) : (05) 0 Faks : (05) e-posta () : ahmetbedir@hotmail.com e-posta () : bedir@bozok.edu.tr Yazışma Adresi

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı