BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ MÂTURÎDÎLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ MÂTURÎDÎLİK"

Transkript

1

2

3

4 BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ VE MÂTURÎDÎLİK

5 1963'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. 1980'de Pazarcık Lisesi'nden, 1983'de OTDÜ Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu yılında İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi'ne İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Kelam) Anabilim Dah'nda "Şehristânî'nin el-milel ve'n-nihal'inde İslam Mezheplerinin Tasnifi" isimli çalışmasıyla Yüksek Lisans'ını bitirdi yılında 2547 sayılı kanunun 35. maddesine göre Doktorasını yapmak üzere Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçici olarak görevlendirildi yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (İslam Mezhepleri Tarihi) Anabilim Dah'nda "Mâturîdî Kaynaklarda Mâturîdî ve Maturidilik" isimli tezi ile doktorasını tamamladı. Aynı yıl mecburi hizmetini tamamlamak için Dr. Araştırma Görevlisi olarak İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesine döndü. Arapça, İngilizce, Fransızca ve Farsça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yazarın yayımlanmış bazı çalışmaları: Ebû Mansûr el-mâturîdî'nin Mürcie'ye Bakışı Ebu'l-Muîn en-nesefî'ye Göre İman-Amel İlişkisi Faslün Fî UsûliT-îmân Adlı Risale ve Mâturîdî'ye Aidiyeti Mâturîdî'nin Şükür Anlayışı

6 BÜYÜK TÜRK ÂLİMİ MÂTURÎDÎ VE MÂTURÎDÎLİK Dr. Ahmet AK İSTANBUL 2008

7 Büyük Türk Âlimi Mâturîdî ve Mâturîdîlik Bu çalışmanın aslı, 2006 yılında Mâturîdî Kaynaklarda Mâturîdî ve Maturidilik adıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dah'nda Prof. Dr. Sönmez KUTLU'nun danışmanlığında tamamlanmış olan Doktora tezidir. Bütün Hakları Müellifine Aittir Grafik & Tasarım A4 Grafik Baskı & Cilt Bayrak Matbaası ISBN: Adres: İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Malatya Tel: (0422) (3520 dahili) e-ınail: -

8 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ÖNSÖZ V IX XI GİRİŞ A.İZLENECEK METOT 1 B.KAYN AKLAR 4 C.MATURİDİ'NİN YAŞADIĞI DÖNEME MEZHEPLER TARİHİ AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ 24 I. BÖLÜM İMAM MATURİDİ'NİN HAYATI VE TEMEL GÖRÜŞLERİ A. HAYATI İsmi ve Künyesi Doğum Yeri ve Nesebi Ailesi Vefatı 37 B. TAHSİLİ VE İLMİ ŞAHSİYETİ Hocaları 40 v

9 a. Ebû Bekr Ahmed b. îshak b. Salih el-cüzcani 44 b.ebû Nasr Ahmed b. el-abbas el-iyazî 45 c.muhammed b. Mukatil er-razi 46 d.nusayr b. Yahya el-belhî 46 e.ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Recâ el-cüzcanî 46 2.Öğrencileri 47 a.ali b. Said Ebû'lk-Hasan er-rustuğfenî 47 b.ebû' 1-Kâsım îshak b. Muhammed el-hakim es- Semerkandî 47 c.ebû Muhammed Abdülkerim b. Musa b. İsa el-pezdevî 48 d.ebû Ahmed el-iyazî 48 C. METODU 48 D. ESERLERİ 53 E. MENKIBEVİ KİŞİLİĞİ 55 F. MATURİDİ'NİN TEMEL GÖRÜŞLERİ 58 l.tevhid Anlayışı 58 2.İman Anlayışı 64 a.imamn Tanımı 64 b. Mukallidin İmam 69 c. İman-Amel İlişkisi 70 d. Büyük Günah Meselesi 72 e. Dinde Zorlama Yoktur 73 f. İmanda Artma ve Eksilme 74 g. İmanda İstisna 77 h. İman ve İslam 78 3.İmamet Anlayışı 80 VI

10 II. BÖLÜM MATURİDİLİĞİN ARKAPLANI VE TEŞEKKÜL SÜRECİ A.MATURİDİLİĞİN ARKAPLANI:HANEFİLİK 87 1.Hanefiliğin Horasan'da Yayılışı 88 a.belh 90 b.rey 93 2.Hanefiliğin Mâverâünnehir'de Yayılışı 94 a. Semerkant 94 B.MATURİDİLİĞİN TEŞEKKÜLÜ: SEMERKANT EKOLÜ 99 l.cüzcaniyye Ekolü 101 a.ebû Süleyman Musa b. Süleyman el-cüzcanî 104 b. Ebû Bekr Ahmed b. İshak b. Subeyh el-cüzcânî 104 c. Ebû Nasr Ahmed b. el-abbas el-iyâzî 105 d. Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed el-mâturîdî Iyâziyye Ekolü 108 a. Ebû Ahmed el-iyâzî 109 b. Ebû Bekir el-iyâzî Cüzcânîyye ve İyâzîyye Ekolleri Arasındaki Farklar Mâturîdîliğin Ortaya Çıkışı 119 VII

11 III. BÖLÜM MATURİDİ KAYNAKLARDA İMAM MATURİDİ'NİN SUNUMU A.MATURİDİ'YE ATIFTA BULUNMAYAN KAYNAKLAR SevâdüT-A'zam Risâletün fıt-iman el-mesâilüt-aşri'l-iyâziyye Cümel-ü Usûli'd-Dîn 135 B.MATURİDİ'YE ATIFTA BULUNAN KAYNAKLAR el-esile vet-ecvibe el-Fevâidü'r-Rustuğfenî Şerhu Cümel-i Usûli'd-Dîn Şerhu FıkhiT-Ekber 146 C. MATURİDİ'Yİ OTORİTE KABUL EDEN KAYNAKLAR 149 l.ehl-i Sünnet Akaidi TabsıratüT-Edille Şerhu Te'vîlâti'l-Kur'an Mîzânü'l-Usûl fî Netâici'l Ukûl 157 D. İLK KAYNAKLARA GÖRE MATURİDİ Hanefi Bir Fakih Büyük Bir Müfessir Ehl-i Sünnet'in İmamı ve Mütekellimi Mezhebin Mâturîdiyye Olarak İsimlendirilmesi 172 SONUÇ 176 BİBLİYOGRAFYA 183 İNDEKS 207 VIII

12 KISALTMALAR AÜİFD. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergi AÜSBE. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü b. Oğlu bkz. Bakınız C. Cilt çev. Çeviren DEÜİFD. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DFİFD. Daru'l-Funun İlahiyat Fakültesi Dergisi DİA. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi El. The Encyclopedia of islam (new edition) GAL. Geschichte der Arabischen Literatür GAS. Geschichte des Arabischen Schrifttums haz. Hazırlayan h. Hicri İA. Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi krş. Karşılaştırınız ktp. Kütüphane nşr. Neşreden Nu. Numarası r.a. Radıyallahu anhü r.h. Rahimehullah S. Sayı s.a.s. Sallallahu aleyhi ve sellem ss. Sayfalar arası trc. Tercüme Eden thk. Tahkik Eden tkd. Takdim Eden tsh. Tashih Eden trz. Tarihsiz V. Varak vd. ve devamı yrz. Yersiz IX

13

14 ÖNSÖZ Ebû Mansûr el-mâturîdî, siyasî ve dini çekişmelerin yoğun olduğu bir dönemde yaşamıştır. Gerek yaşadığı devirde gerekse vefatından sonra onun şahsına ve fikirlerine hayranlık duyanların yanında karşı çıkanları da olmuştur. Siyasetten uzak durup sadece ilmî faaliyetlerle meşgul olmasına rağmen, muhalifleri tarafından şiddetli eleştirilere maruz kalan Mâturîdî, hayatı boyunca bir taraftan onlarla ilmî yönden mücadele etmiş; diğer taraftan Ebû Hanife'nin görüşlerini geliştirip sistemleştirmeye çalışmıştır. Mâturîdî'nin fikirleri, önce Semerkant'taki Hanefilerin çoğu tarafından benimsenmiş ve Ehl-i Sünnet ve'l-cemaaf'm görüşleri olarak yayılmıştır. Daha sonra ise, Maveraünnehir ve Horasan başta olmak üzere diğer bölgelere yayılarak Mâturîdîlik adını almıştır. Mâturîdî'nin İslam düşüncesinin gelişmesine büyük katkı sağladığı bilinen bir husustur. Ayrıca Maturidilik, bugün dünyada yaşayan Müslümanların yarısının benimsediği bir mezhep olarak geniş bir kitleye hitap etmektedir. Buna rağmen, Mâturîdî ve Maturidilik mensuplarınca dahi iyi bilinmemektedir. Çünkü bu konuda yapılan çalışmalarda konu, bütünlük içinde ve etraflıca ele alınmaktan ziyade, belirli bir açıdan ele alınmıştır. Bu nedenle Mâturîdî ve adına nispet edilen Maturidilik hakkındaki bilimsel çalışmalar henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Bundan dolayı Mâturîdî ve Maturidilik üzerindeki sis perdesi henüz kalkmamış olup, bu konuda daha pek çok XI

15 araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu sebeple, Mâturîdî Kaynaklarda Mâturîdî ve Maturidilik konusunu doktora tez konusu olarak seçtik. Araştırmamızda esas olarak Maturidi'nin fikirlerinin kendisinden sonra nasıl algılandığını ve Maturidiliğin Semerkant'ta nasıl oluştuğunu tarafsız bir şekilde ve ilmi usûllere göre inceleyeceğiz. Bununla birlikte, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Mâturidî'nin hayatı, ilmî şahsiyeti ve temel görüşleri üzerinde de duracağız. Böylece, Mâturîdî ve Maturidilik konusunu bir bütünlük içerisinde ortaya koymaya çalışacağız. Araştırmamızın Mâturidî'nin fikirlerinin ve Maturidiliğin teşekkülü ile Mâverâünnehir bölgesinde o dönemdeki siyâsî ve kelâmî ekollerin doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Ayrıca, Mâturidî'nin ve Mâturîdîliğin doğru anlaşılmasının, Müslümanların sağlıklı bir din anlayışına kavuşmalarına da katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Araştırmamız giriş ve üç bölümden meydana gelmektedir. Girişte, izlenecek metot ve kaynak kritiği üzerinde durulduktan sonra dönemin dînî, siyâsî ve fikrî yapısı ortaya konulmaktadır. Birinci bölümde Mâturidî'nin hayatı, hocaları, öğrencileri, eserleri, ilmî şahsiyeti ve temel görüşlerine yer verilmektedir, ikinci bölümde, Maturidiliğin arka planı ve oluşumu analiz edilmektedir. Üçüncü bölümde ise, Mâturidî'nin vefatını takip eden iki asırda yaşayan belli başlı Hanefî âlimlerin Mâturîdî'yi Hanefî bir fakih, büyük bir müfessir ve Ehl-i Sünnet'in imamı kabul etmeleri kronolojik olarak ele alınmaktadır. XII

16 Konunun tespitinde ve çalışmanın her aşamasında beni teşvik edip her konuda destek veren danışmanlarım Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve Prof. Dr. Hasan Onat başta olmak üzere bütün hocalarıma ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi arz ederim. ANKARA-2008 Ahmet AK XIII

17

18 GİRİŞ A. ARAŞTIRMADA KULLANILAN METOD Bir araştırmada doğru bilgiyi elde edebilmek ve hedefe ulaşabilmek, öncelikle, uygun bir metot ve teknik bilgilere sahip olmakla mümkündür. 1 Her bilim dalı gibi İslam Mezhepleri Tarihi'nin de kendine has bir metodu vardır. Bu da "Fikirlerin ne zaman, hangi şartlarda, nerede ortaya çıktığını ve kimler tarafından nerelerde benimsendiğini tarafsız bir gözle ve ilmî araştırma esasları doğrultusunda ortaya koymaktır." Bundan dolayı bu çalışmada İslâm Mezhepleri Tarihi araştırmalarında kullanılan "deskriptif/betimleyici metod esas alınmıştır. Doğru bilgiyi elde edebilmenin ve istenen sonuca ulaşabilmenin ikinci şartı ise sağlam ve güvenilebilir kaynaklara dayanmakla mümkündür 3. Bu sebeple, bu araştırmada, güvenilir ilk kaynaklar kullanılmış ve aynı zamanda bu eserlerin sağlamlığının ortaya konulması amacıyla kaynak kritiğine özen gösterilmiştir A. Kurtkan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul 1982, 3; S. Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul 1994, XIII; Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara 1995, 12, 13, 75; Orhan Türkdoğan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, İstanbul 1995, 154, 169; Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, Ankara 1999, 3-4 Sönmez Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2000, 27. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, 31 vd; Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 183 vd; Hasan Onat, "Din Anlayışımızın Kaynakları Üzerine Bazı Düşünceler", Türk Yurdu, C. XIII, S. 75 (1993), 48; Sönmez Kutlu, "İslam Mezhepleri Tarihinde Usûl Sorunu", İslâmi İlimlerde Metedoloji (Usûl) Mes'elesi, Ensar Neşriyat, I-II, Eylül 2003, 437; Mehmet Ali Büyükkara, "İslam Mezhepleri Araştırmalarında Terminolojiyle İlişkili Sorunlar", İslâmî Araştırmalar Dergisi, 19, sayı: 2 (2006),

19 Mâturîdî ve Maturidilik 2 İslam'da mezhepler, amelî ve itikâdî olmak üzere ikiye ayrılır. Amelî / fıkhî mezhepler Hanefilik ve Şafilik gibi mezheplerdir. İtikâdî yani inanca yönelik mezhepler ise, Eşarîlik ve Mâturîdîlik gibi mezheplerdir. Türkiye'de mezhep denilince daha çok Hanefilik ve Şafilik gibi amelî mezhepler anlaşılmaktadır. Fakat İslam mezheplerine dair yazılan kaynaklarda mezhep ve firak kelimeleriyle hem Şafilik, Hanefilik gibi amelî mezhepler hem de Mâturîdîlik, Eşarîlik gibi itikâdî mezhepler kast edilmektedir. Hatta söz konusu kaynaklarda, mezhep veya fırka kelimeleri, daha çok siyasî ve itikâdî mezhep / fırka anlamında kullanılmakladır 4. Bu sebeple çalışmada geçen mezhep sözcüğü ile amelî mezhepler değil; siyasî ve itikâdî mezhepler kast edilmektedir. Bu araştırmada, fikirlerin yanı sıra, bu fikirlerin içindeki duygu ve heyecanın köklerine de inmeye çalışılmıştır. Fertlerin psikolojileri faklı olduğu gibi toplumların da değişik psikolojisi vardır. Bu bakımdan mezhepler incelenirken toplumların psikolojisi de dikkate alınmalıdır. Ayrıca fertler toplumu etkiledikleri gibi toplumlar da fertleri etkiler. Dolayısıyla ikisinden birinin değişmesi diğerinin de değişmesine yol açar 5. O halde bu husus mezhepler ve kurucuları için de geçerlidir. Bundan dolayı Ebû Mansûr el-mâturîdî'nin Semerkant bölgesinde Ebû Hanife'nin fikirlerini geliştirip sistemleştirirken bu husus da dikkate alınmıştır. İslam kaynaklarında Mâturîdî hakkında pek çok rivayet bulunmaktadır. Burada geçen rivayetlerin siyasî ve sosyal 4 5 Hasan Onat, "Türkiye'de İslam Mezhepleri Tarihi'nin Gelişim Sürecinde Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalfnın Yeri", Elhcm Ruhi Fığlalı'ya Armağan, Ankara 2002, 236; Etlıem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikâdî İslam Mezhepleri, İzmir 2004, 9; Sönmez Kutlu, Siyasi ve İtikadı Düşünce Ekolleri Tarihi, Ankara 2006, 9; Ethem Ruhi Fığlalı, İtikadı İslam Mezheplerine Giriş, İzmir 2007, 11. Bkz., Erich From, Sahip Olmak ya da Olmak, İstanbul 1991, 199 vd; Krş, Bağlıoğlu, İnanç Esasları Açısından Dürzîlik, Ankara 2004, 12; A. Faruk Sinanoğlu, Genç Nüfusta Toplumsal Bütünleşme ve Dini Hayat -Elbistan Örneği-, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2002, 25. (F3asılmamış Doktora Tezi).

20 3 Mâturîdî ve Maturidilik yansımalarını doğru tespit etmek büyük önem taşımaktadır 6. Bundan dolayı Mâturîdî ile ilgili rivayetleri ele alırken bu hususa riayet edilmeye çalışılmıştır. Eserlerde geçen rivayetler, zaman, mekân ve imkân açısından da ele alınarak " Fikir-Hâdise irtibatı" çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Mâturîdî'nin ve fikirlerinin toplumda ne zaman yankı bulmaya başladığı ve zaman içinde ortaya çıkan kırılmalar araştırılarak fikirlerin iz takibine gayret edilmiştir. Bunu sağlıklı bir şekilde ortaya koyabilmek amacıyla araştırmada kullanılan eserler, kronolojik olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Fikirlerin ortaya çıkışı ve kurumsallaşması ile o fikirleri ortaya koyan kişi ve takipçileri arasında yakın bir ilişki vardır. Zira kişilerin ve takipçilerinin yorumları, zamanla, düşünce sisteminin ana unsuru haline gelir 8. Bu nedenle kişiler, fikirlerin doğuşu, gelişmesi ve kurumsallaşmasında önemli rol oynarlar. Dolayısıyla incelenen fikirlerin veya nazariyelerin teşekkülünde rolü bulunan şahıslar üzerinde derinleşmek ve onların konumlarının doğru belirlenmesi önemlidir 9. Bundan dolayı imam Mâturîdî ve takipçileri "şahıslar üzerinde derinleşme" 10 prensibi ışığında araştırılmaya gayret edilmiştir Bu hususta bir değerlendirme için bkz. W. Montgomary Watt, İslami Tetkikler: İslam Felsefesi ve Kelâmı, çev. Süleyman Ateş, Ankara 1968, 15; John Tosh, Tarihin Peşinde, çev. Özden Arıkan, İstanbul 1998, 94; Sabri Hizmetli, "İtikadi İslam Mezheplerinin Doğuşuna İçtimai Hadiselerin Tesirleri Üzerine Bir Deneme ", A ÜİFD, c. 26, 665. İlk defa VVatt tarafından kullanılan bu metot, Hasan Onat tarafından sistemli bir hale getirilerek Şia, Teşşeyü' ve Sebei kavramlarının ve ilk Şiî hareketin tespitinde pek çok konu aydınlığa kavuşturulmuştur. Geniş biligi için bkz. Hasan Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, Ankara 1993, Krş., Jan Assman, Kültürel Bellek, çev. Ayşe Tekin, İstanbul 2001, 42 Kutlu, "İslam Mezhepleri Tarihinde Usul Sorunu ", 54. Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, 12-20; Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, 27.

21 Mâturîdî ve Mâturîdîlik 4 Mezhepler tarihi araştırmalarında uyulması gereken bir ilke de, fikirler üzerinde derinleşmektir. Bu ise, fikirleri ortaya koyan kişinin bizzat kendi eserleri üzerinde çalışıp, o fikirle ilgili bütün bilgilerin bilimsel yöntemle değerlendirilmesiyle mümkün olur. Bundan dolayı araştırmada bu hususa da özen gösterilmiştir. B. KAYNAKLAR Mâturîdî Kaynaklarda Mâturîdî ve Mâturîdîlik adlı bu araştırmanın önemli bir kısmını Ebû Mansûr el-mâturîdî oluşturmaktadır. Çalışmanın özelliğinden dolayı başta Mâturidî'nin kendi eserleri olmak üzere Hanefî-Mâturîdî literatür ana kaynak hüviyeti taşımaktadır. Bununla birlikte, Mâturidî'nin ortaya koyduğu fikirlerin ve Mâturîdîliğin oluşumunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla tarihi kaynaklara da müracaat etme gereği duyulmuştur. Ancak bu kaynaklarda Mâturîdî hakkında pek fazla malumat yoktur. Buna rağmen Mâturîdîlik mezhebinin ortaya çıkışma etki eden siyasî ve dinî hareketleri tasvir etmek için İslam Mezhepleri Tarihi'nin temel kaynakları olan Makâlât türü eserlerin yanı sıra zaman zaman ensâb, tabakât ve coğrafya eserlerine de müracaat edilmiştir. 1. Mâturîdî Kaynaklar a) Mâturidî'nin Kendi Eserleri Ebû Mansûr el-mâturîdî'ye, kelâm, mezhepler tarihi, tefsir, Kur'ân, usûlü fıkıh ve fıkıh alanlarında pek çok eser nispet edilmektedir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla kaynaklarda, İmam Mâturîdî'ye aidiyeti kesin olan on dört tane eser bulunmaktadır. Ancak bunlardan Kitâbü't-Tevhid ve Kitâbü't-Te'vîlât dışındakiler istilalar, göçler ve benzeri sebeplerden dolayı günümüze kadar

22 5 Mâturîdî ve Mâturîdîlik gelememiştir 11. Özellikle araştırmamız açısından önemli sayılabilecek Kitabü 1-Makâlât ve er-red ale 'l-karâmıta ve Beyânü Vehmi 7- Mutezile gibi mezheplerle alakalı eserleri henüz bulunamamıştır. Fakat onun özellikle Kitâbü't-Tevhid ve Kitâbü't-Te'vîlât adlı eserlerinde ve onun bize ulaşmayan eserleriyle ilgili diğer kaynaklarda bulunan bazı alıntılarda, konu hakkında önemli bilgiler mevcuttur. Bu sebeple Mâturidî'nin Kitâbü't-Tevhid ve Kitâbü't-Te'vîlâth araştırmanın merkezinde yer almaktadır. i. Kitâbü't-Tevhid: Mâturidî'nin bu eseri ilk devirlerden beri Kitâbü't-Tevhîd olarak meşhur olmuş ve hep bu şekilde isimlendirilmiştir. Nitekim Ebü'l-Yüsr el-pezdevî ve Ebû'l-Muîn en-nesefi gibi ilk dönem Mâturîdî âlimlerin eserlerinde Kitâbü't-Tevhîd ismi kullanılmıştır 12. Bu durum günümüzde yapılan pek çok çalışma için de geçerlidir 13. Kitâbü't-Tevhîd, Mâturidî'nin kelâmî görüşlerini ve mezhep anlayışını geniş olarak anlattığı önemli bir eserdir. Bu kitap Maturidiliğin en temel kaynağı olduğu gibi Mutezile başta olmak üzere çeşitli İslam mezhepleri ve bazı dinî akımlar hakkında da önemli bilgiler veren ilk dönem kaynaklardan birisidir Geniş bilgi için bkz. Sönmez Kutlu, "Ebû Mansûr Mâturîdî ve Mâturîdî Kültür Çevresiyle İlgili Bibliyografya", İmam Mâturîdî ve Mâturîdîlik, Ankara 2003, 394; Bekir Topaloğlu, Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi, Ankara 2002, XXIV-XXXIV. Ebü'l-Muîn Meymûn b. Muhammed en-nesefi, Tabsıratu'l- Edillefi Usûli'd-Dîn, thk. Claude Selame, Şam 1992, 1/359; Ebû Yüsr Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, çev. Şerafeddin Gölcük, İstanbul 1998, 3. Topaloğlu, Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi, XXV; Sönmez Kutlu, "Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Mâturîdî", İmam Mâturîdî ve Mâturîdîlik, Ankara 2003, 21, 22; Kutlu, "Ebû Mansûr Mâturîdî ve Mâturîdî Kültür Çevresiyle İlgili Bibliyografya", 396; Şükrü Özen, Ebû Mansûr el-mâturîdî'nin Fıkıh Usulünü Yeniden İnşası, İstanbul 2001, 8. (Basılmamış Doçentlik Tezi). Kutlu, "Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Mâturîdî", 22, 23; Topaloğlu, Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi, XXV.

23 Mâturîdî ve Maturidilik 6 KUâbü't-TevhicT'm tamamının Mâturîdî'ye aidiyeti hakkında Daniel Gimaret ve J. Meriç Pessagno gibi bazı araştırmacılar tarafından bir takım şüpheler ileri sürülmüştür' 5. Fakat M. Sait Özervarh'nın da ifade ettiği gibi Kitâbü't-Tevhîd''m Mâturîdî'ye aidiyetinde şüphe yoktur. Çünkü ilk ve en önemli takipçileri olan Ebü'Yüsr el-pezdevî ve Ebü'î-Muîn en-nesefi söz konusu kitabın Mâturîdî'ye ait olduğunu açıkça belirtmektedirler 16. Mâturîdî'nin Kitâbü't-Tevhîd adlı bu önemli eserinin bilinen tek yazma nüshası Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, nr. Add, 3651'de kayıtlıdır. Eser, söz konusu nüsha esas alınarak, Fethullah Huleyf tarafından uzun bir mukaddime ile birlikte ilk defa Beyrut'ta 1970 yılında neşredilmiştir. Daha sonra 1979'da İstanbul'da, 1982'de tekrar Beyrut'ta ve İskenderiye'de ofset baskıları yapılan Kilabü'l- Tevhîd, Ankara'da 2003 yılında Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruçi tarafından yazma nüshası ve ilk baskılarından yararlanılarak yeniden basılmıştır. Eser, ayrıca Bekir Topaloğlu tarafından tercüme edilerek Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi adıyla Ankara'da 2002 yılında neşredilmiştir. Kilahü 't-tevhîctin Fethullah Huleyf tarafından yapılan baskısı, ilmî açıdan eleştirilere maruz kalmıştır 17. Bu nedenle araştırmamızda söz konusu eserin Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruçi tarafından ' 1 Daniel Gimaret, Theories de l'acle Humain en Theologie Musulmane, Paris 1980, ; Pessagno, J. Meriç, "The Uses of Evi! in Maturidian Thought", Studia Islamica, 60 (1984), 59-82; Geniş bilgi için bkz. M. Sait Özervarlı, "The Authenticity of the Manuscript of Mâturîdî's Kitâb al-tawhid: A Reexamination", İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı:!, 1997, EbiiT-Yüsr el-pezdevî, bu konuda şöyle demektedir: "Ebû Mansûrun Kitâbü't- TevhîcT'mde biraz kapalılık ve konuyu çok uzatma ile birlikte tertibinde bazı zorluklar bulunmaktadır. Şayet bunlar olmasaydı onunla yetinir, yeni bir eser yazmazdık". Bkz., el-pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, 3; en-nesefî, Tabsıratu'l- Edille, 1/359; krş. Özervarlı, "The Authenticity of the Manuscript of Mâturîdî's Kitâb al-tawhid: A Re-examination", Bkz., M. Sait Yazıcıoğlu, Mâturîdî ve Nesefi'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, Ankara 1988, 14.

24 7 Mâturîdî ve Mâturîdîlik yapılan en son tahkikli nüshasını esas aldık. Bununla birlikte, gerek duyulan yerlerde Kitâbü't-Tevhîd''m Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde bulunan Cambridge yazmasının fotokopisinden de yararlandık. ii. Kitâbü't-Te'vîlât Te'vîlâtü Ehli's-Sünnet ve Te'vîlâtü'l-Kur'ân olarak meşhur olan bu eserin asıl adı, tespitlerimize göre Kitâbü 't-te 'vîlât'tır. Zira Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed Alâüddin es-semerkandî, bu eserin ismiyle ilgili şu bilgileri vermektedir: "eş-şeyh el-imam alemü'l-hüdâ Ebî Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-mâturîdî (r.a.)'a nispet edilen Kitâbü't-Te'vîlât, çok yüce ve çok faydalı bir kitaptır Mâturîdî, tefsir ve tevil ayrımına giderek, tefsiri, Allah'ın murad ettiği mânâyı kesin olarak bilmek; tevili de, Allah'ın muradının ne olduğu konusunda kesin hüküm vermeksizin muhtemel manalardan birini tercih etmek şeklinde tanımlamış ve bundan dolayı bu kitabını, tefsir olarak değil, Tevîlât olarak isimlendirmiştir." 18 Ebü'l-Yüsr el-pezdevî ise Usûli'd-Dîn adlı eserinde, "Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat mezhebi üzere Tevhid ilminde zahid imam Ebû Mansûr Mâturîdî es-semerkandî'nin bir kitabını gördüm. Ebû Mansûr, Ehlü Sünnet ve'l-cemaat'in reislerindendi. Şeyh imam babam, ceddi Zâhid Şeyh İmam Abdülkerim b. Musa'dan naklen onun kerametlerini bana hikâye etmiştir. Zira bizim ceddimiz ashabımızın kitapları ile Şeyh imam Ebû Mansûr Mâturidî'nin Kitâbü't-Tevhid ve Kitâbü't- Te'vîlât'inin manalarını iyi öğrenmişlerdi." 19 Diyerek Mâturidî'nin eserlerinin o dönem Kitâbü 't-tevhîd ve Kitâbü 't-te 'vîlât olarak bilindiğini açıkça belirtmektedir. Eserin Te 'vîlâtü 'l-kıır 'ân olarak isimlendirilmesi, muhtemelen Ebû'l-Muîn en-nesefi'nin Tabsıratü'l-Edille adlı kitabında bulunan şu Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed Alâuddîn es-semerkandî, Şerhu Te 'vîlât, Süleymaniye Ktp. Medine Bölümü, Nu:179, v.lb, 2a. el-pezdevî, Usûli 'd-din, 3. Kitabi 't-

25 Mâturîdî ve Mâturîdîlik 8 ifadeden kaynaklanmaktadır: "Ebû Mansûr el-mâturîdî'nin Kur'an'ın tevilleri konusundaki tasnifi, eşsiz bir kitaptır" 20. Eserin Te'vîlâtü Ehli's-Sünnet olarak isimlendirilmesi ise, muhtemelen Mâturîdî'nin Ehl-i Sünnet'in imamı olarak görülmesinden dolayı, Ehl-i Sünnet'in imamı Mâturîdî'nin Te'vîlât adlı kitabı anlamında kullanmıştır. Zira söz konusu eseri, Kâtip Çelebi Keşfu 'z-zünûn adlı kitabının bir yerinde, "Te'vîlâtü'I-Mâturidiyyeti Beyân-i Usûl-i Ehli's-Sünnet ve Usûli't-Tevhîd" 2X şeklinde; diğer bir yerinde ise, "7e 'vîlâtü Ehli 's-sünnet" 22 şeklinde vermektedir. Mâturîdî'nin Kitâbü't-Te'vîlât adlı eseri, Kitâbü't-Tevhîd, Makâlât ve Me 'hazü 'ş-şerâi' gibi bizzat kendisi tarafından yazılmayıp; talebelerinin onun ders notlarını bir araya getirmelerinden oluşmuştur. Bu nedenle bu eserin anlaşılması fı Kitâbü't-Tevhid'den 23 daha kolaydır. Ancak bu durum söz konusu eserin Mâturîdî'ye ait olmadığını göstermez. Zira ilk dönem kaynakları onun Mâturîdî'ye ait olduğunu açıkça belirtmektedirler 24. Ayrıca içindeki bilgi ve ifadeler ile diğer önemli eseri olan Kitâbü 't-tevhi<fteki büyük benzerlikler bulunmaktadır 25. Kitâbü't-Te'vîlât, bilgiler arasında Kur'an'ın başından sonuna kadar bütün ayetlerin sıra ile ele alınarak gerekli yerlerde konu ile ilgili diğer ayetlere yer verildikten sonra aklî değerlendirmelerle birlikte Kur'ân'ı bütünlüğü içerisinde yorumlayan ilk dirayet tefsiridir. Eserde lâfzî Burada geçen orijinal ifade şöyledir: "Kitâbuhû el-musanaf fi te'vîlâti'l-kur'an kitâbün lâ yüvâzîhi fi fennihî" bkz. Ebû'l-Muîn Meymun b. Muhammed en- Nesefı, Tabsıratü'l-Edille, thk. ve nşr. Hüseyin Atay, Ankara 2004, 1/473; Krş., en-nesefi, Tabsıra, Şam 1990, 359. Kâtip Çelebi Mustafa b. Abdillah, Keşfü'z-Zunûn, İstanbul 1971, 1/336. Kâtip Çelebi, Keşfü'z-Zunûn, 1/335; Krş., İsmail Paşa el-bağdâdî, Hediyyetü'l- Arifîn, İstanbul 1955, Vl/36; Ali Eyyûb, el-akîdetü'l-mâturîdîyye, Kahire (Kahire Üniversitesi DâruT-Ulûm Fakültesi Kütüphanesi Nu:24954/485 de kayıtlı Doktora Tezi,) Krş., Alâuddîn es-semerkandî, Şerhu Kitabi't-Te'vîlâl, v lb. Bkz., el-pezdevî, Usûli'd-Din, 3; en-nesefi, Tabsıra, Şam 1990, 359. Krş., Talip Özdeş, Mâturîdî'nin Tefsir Anlayışı, İstanbul 2003, 54.

26 9 Mâturîdî ve Mâturîdîlik mananın yanı sıra olaylar ve hayatın gerçekleri göz önünde bulundurularak tefekküre ve sistematiğe büyük önem verilmiştir. Bu açıdan bu eser, kılasik tefsirlerden ayrılmaktadır 26. Mâturîdî tefsirinde, önce ayetlerin lügat anlamı üzerinde durup konuyla ilgili rivayetlere yer vermektedir. Sonra ayetlerle ilgili kendi dönemindeki kanaat ve düşüncelere, çeşitli mezheplerin görüşlerine ve ehl-i te'vîl olarak isimlendirdiği âlimlerin çeşitli yorumlarına yer vermektedir. En sonunda ise, ortaya konan iddia ve delilleri analiz ederek, onların kritiğini yapıp, îtikâdî ve fıkhî değerlendirmelerde bulunmaktadır. Mâturidî'nin tefsirinde geçen ifadeler arasında uyum ve sadelik vardır. Ayrıca eserde ayetin ayetle tefsirine önem verilmiştir 27. Mâturidî'nin tefsiri, pek çok kişi tarafından istinsah edilmiş olup, halen çoğu İstanbul kütüphanelerinde olmak üzere 40 adet yazma nüshası bulunmaktadır. Bu nüshaların en okunaklı olanlarından birisi, Süleymaniye Kütüphanesi Topkapı Sarayı Medine Bölümü Numara 180'de kayıtlı nüshadır. Diğerleri ise Hamidiye ve Mihrişah nüshalarıdır. Bu çalışmada kullanılması daha kolay olduğu için Medine nüshası esas alınmıştır. Bununla birlikte diğer iki nüshadan ve Alâuddîn es-semerkandî'nin şerhinden de yararlanılmıştır. Mâturidî'nin tefsirinin tamamı, ilk defa Beyrut'ta 2004 yılında Te'vîlâtü Ehli's-Sünnet adıyla Fâtıma Yusuf el-hıyemî tarafından 5 cilt olarak neşredildi. Ayrıca bu eserin ilk ciltleri İstanbul'da Prof. Dr. Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruçi tarafından da neşredilmiştir. Hâlen diğer ciltlerin tahkikine devam edilmektedir. Bu çalışmada, Tevîlâtü Ehl-i Sünnet basılmadan önce yazma nüshalar, basıldıktan sonra ise, kolaylık olması amacıyla tamamı basılmış olan Beyrut baskısı esas alınmıştır Krş., Celal Kırca, "Mâturidî'nin Tefsir, Te'vil Anlayışı ve Metodu", Ebû Mansûr Semerkandî-Mâturîdî Kongresi, Kayseri 1986, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın No: 6 Kayseri 1990, 63; Krş. Özdeş, Mâturîdî'in Tefsir Anlayışı, 74 vd. Geniş bilgi için bkz. Özdeş, Mâturîdî'in Tefsir Anlayışı, 77 vd.

27 Mâturîdî ve Mâturîdîlik 10 b. İlk Mâturîdî Kaynaklar 1. KitâbüVSevâdi'l-A'zam 28 Kitâbü's-Sevâdi'l-A 'zam, Samaniler döneminde resmi makamların talebi üzerine yazılmıştır. Emir İsmail b. Ahmed ( / ), 290/902 yılında, Semerkant ve Buhara başta olmak üzere Mâverâünnehir âlimlerini toplayarak, onlardan sapıklığın yayılmasını önlemek için, Sünnî inancın esaslarının tespit edilmesini ister. Sonuçta bu görev Hanefi âlim Hakim es-semerkandî (342/954)'ye verilir. O da, es-sevâdü'l-a 'zam ismiyle meşhur olan bir eser yazar. Bunun üzerine toplanan emir ve âlimler bu eseri, tasdik edip devletin resmi ilmihali kabul ederler 29. Kitâbü 's-sevâdi'l-a 'zam o dönemde Semerkant'da bulunan Hanelilerin görüşlerini sıralayan 62 maddeden ve o maddelerin şerhinden meydana gelmektedir. Eserin maddeleri, eş-şeyh Allâme Ebü'l-Hasan Sirâcüddîn Ali b. Osman el-dşî'ye ait olan Emâli Risâlesi'm, o maddelerin açıklandığı kısım ise, Aliyyü'l-Kârî'nin Şerhü'l-Emâlf sini andırmaktadır 30. Eserde yer alan 62 madde, Ebû Hanife'nin fikirlerinin adeta maddeler halindeki özeti olup, onun, Hakim es-semerkandî'ye aidiyeti kesin gibidir 31. Şerhinin ise, başkasına ait olduğu anlaşılmaktadır. Zira şerhte, iman, kalp ile Araştırmamız esnasında Kitâbü's-Sevâdi'l-A'zam ve Tercüme-i Sevâdü'l-A'zam adlı her iki eserin tamamının Hakim es-semerkandî'ye ait olmadığı kanaetine vardık ve bu hususu ileriki sayfalarda delilleriyle birlikte ortaya koyduk. Fakat söz konusu iki eserin aidiyeti konusundaki yanlışlığını ifade etmekle birlikte, karışıklığa sebep olmamak için bu iki eseri biz de Hakim es-semerkandî'ye ait olarak gösterdik. Ebu'l-Kasım Hakim es-semerkandî, Tercüme-i Sevâdü'l-A'zam, yay. Haz. Abdülhayy Habîbî, Tahran 1348, 17-19; Krş., Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, 286; F. Wilterd Madelung, "Horasan ve Mâverâünnehir'de İlk Mürcie", çev. Sönmez Kutlu, AÜİFD., XXXIII, Ankara 1992, Bkz., Aliyyü'l-Kârî el-herevî, Şerhu'l-Emâli li Aliyyi'l-Kârİ, trz. ve yrz., Krş., Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie, ~ Krş., Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie, 285.

28 Mâturîdî ve Mâturîdîlik tasdik, dil ile ikrar şeklinde tanımlanarak, kalp ile tasdik eden bir kimsenin diliyle ikrar etmemesi durumunda kâfir olacağı ileri sürülüyor 33. Halbuki, tamamının Hakim es-semerkandî'ye ait olduğu bilinen Risalefi'l-İman adlı eserde, imanın kalb ile tasdik olduğu; dil ile ikrarın ise sadece ona delalet ettiği belirtilmektedir 34. Ayrıca Hakim es-semerkandî'nin Mâturîdî'nin mezar taşına övgü dolu sözler yazdırdığı ve onu çok sevip saydığı bilinmektedir 35. Eğer söz konusu şerh, Hakim es-semerkandî'ye ait olmuş olsa idi, akıl ve mantığa göre, eserde Mâverâünnehir alimleri sayılırken Mâturîdî'nin de mutlaka adı zikredilir idi. Söz konusu bölümde Mâturîdî'nin hocaları Ebû Süleyman el-cüzcânî, Ebû Bekir el-cüzcânî ve öğrencisi Ebû Ahmed el-iyâzî'nin adına yer verilmesine rağmen, Mâturîdî'nin adına yer verilmemektedir 36. Halbuki Hakim es-semerkandî, bazı kaynaklarda, Mâturîdî'nin ders arkadaşı, bazı kaynaklarda ise 38 talebesi olarak gösterilmektedir. Diğer taraftan Ebû'l-Muîn en- Nesefi, Hakim es-semerkandî'nin te'vil ilmini iyi bildiğini söyleyerak onu övmektedir 39. Bütün bunlara rağmen, Sevâdü'l-A 'zam'm açıklama ^ Makim es-semerkandî, Kitübü's-Sevâdi'l-A 'zam 26. Hakim es-semerkandî, Kitâbü's-Sevâdi'l-A 'zam 38. en-nesefi, Tabsıra, 1/358. Hakim es-semerkandî, Kilâbü's-Sevâdi'l-A 'zam 32. İbn Zekeriya Yahya b. İshak, Şerhıı Cümeli Usûli'd-Din li Ebî Seleme es- Semerkandî, Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa Nu:1648/II, v. 160b-161 b. Ahmet Saim Kılavuz, bu eserin anonim olduğu görüşündedir. Krş. Ebû Seleme es- Semerkandî ve Akaid Risalesi, thk. Ahmet Saim Kılavuz, İstanbul 1989, s.5; ancak Anke Von Kuegelgen ile Ashirbek Müminov, eserin müellifinin Ebû Zekeriya Yalıya b. İshak olduğunu savunmaktadır. Biz de bunun daha doğru olduğunu düşünmekle birlikte, söz konusu isim her iki eserde de, İbn Yahya olarak geçtiği için biz de, bundan sonra bu eserin yazarını, İbn Yahya; eseri ise, Şerhu Cümel olarak vereceğiz. Krş., Anke Von Kuegelgen-Ashirbek Müminov, "Mâturîdî Döneminde Semerkand İlahiyatçıları", İmam Mâturîdî ve Mâturîdîlik, Haz. Sönmez Kutlu, 260. Mahmud b. Süleyman el-kefevî, Ketâibü A'lâmi'l-Ahyâr, Süleymaniye Ktp. Ayasofya, Nu. 3401, v. 130a; Ebü'l-Hasenât Muhammed b. Abdülhay el- Leknevî, el-fcvâidü'l-behiyye, Kahire 1324, 195, 220. en-nesefi, Tabsıra, 1/360.

Mâturîdîliğin Hanefilik İle İlişkisi *

Mâturîdîliğin Hanefilik İle İlişkisi * Mâturîdîliğin Hanefilik İle İlişkisi * Ahmet AK ** Atıf/ : Ak, Ahmet (2010). Mâturîdîliğin Hanefilik ile İlişkisi, Milel ve Nihal, 7 (2), 223-240. Özet: Ebu Mansur el-mâturîdî, Hanefi âlimlerden ilim tahsil

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Mâturîdîlik, tarih boyunca özellikle Türk toplumları arasında yaygın duruma

Mâturîdîlik, tarih boyunca özellikle Türk toplumları arasında yaygın duruma ÖNSÖZ İmam Mâturîdî Orta Asya nın önemli ilim şehirlerinden Semerkand ta dünyaya gelmiş, yaşamını bu bölgede geçirmiş bir alimdir. Kendisi İmam-ı Azam Ebû Hanife den ilham almış ve onun özgürlükçü din

Detaylı

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127.

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Elif Büşra DİLBAZ E-mail: ikkizzler_89@hotmail.com Nasslar ile hükümler arasındaki ilişkinin

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

2. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIM İLKELERİ 1. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında

Detaylı

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet BEDİR Anabilim Dalı : Tefsir Doğum Yeri ve Tarihi : İspir /96 Tel (Cep) : Tel (İş) : (05) 0 Faks : (05) e-posta () : ahmetbedir@hotmail.com e-posta () : bedir@bozok.edu.tr Yazışma Adresi

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Hasan KURT Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-posta: hkurt@bartin.edu.tr; hakurt71@hotmail.com Telefon: 0 378 223 54 74; 05053945281 EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 13 Mayıs 2016 CUMA Yer: GAÜN Atatürk Kültür Merkezi 09.30 10.30 KUR ÂN TİLÂVETİ:

Detaylı

2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 20:38

2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 20:38 2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 2.7. MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RUMİ, 2.8. YUNUS EMRE KAZANIMLAR 2. Türkler arasında İslam ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi 1965 yılında Bolu da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu da tamamladı. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi nden

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF THEOLOGY FACULTY OF ÇORUM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF THEOLOGY FACULTY OF ÇORUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2004/2 Yıl: 3, Cilt: III, Sayı: 6 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF THEOLOGY FACULTY OF ÇORUM ISSN 1303-7757 2004/2 Year: 3, Vol.: III, Issue:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

İslâm akaidinde ehl-i sünnet imamıdır. Ebu Mansur el-mâturidinin akaiddeki mezhebine mensub olanların meydana getirdiği topluluğa Matüridiyye denilir.

İslâm akaidinde ehl-i sünnet imamıdır. Ebu Mansur el-mâturidinin akaiddeki mezhebine mensub olanların meydana getirdiği topluluğa Matüridiyye denilir. İslâm akaidinde ehl-i sünnet imamıdır. Ebu Mansur el-mâturidinin akaiddeki mezhebine mensub olanların meydana getirdiği topluluğa Matüridiyye denilir. Alemü'l-Hudâ, İmamü'l-Huda ve el-mütekellim lakablarıyla

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı Günlüğü İsmail ÇALIŞKAN * İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalları VI.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF THEOLOGY FACULTY OF ÇORUM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF THEOLOGY FACULTY OF ÇORUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2004/1 Yıl: 3, Cilt: III, Sayı: 5 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF THEOLOGY FACULTY OF ÇORUM ISSN 1303-7757 2004/1 Year: 3, Vol.: III, Issue:

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Mustafa IŞIK Laçin Yayınları, Kayseri, 2014, 346 sayfa. Tanıtan: Nurullah AGİTOĞLU* İslâm ın temel kaynaklarından olan hadislerin rivayeti

Detaylı

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no 40 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta 0216474086-1255 Doğum Tarihi 05.11.1952 Faks abradakoglu@29mayis.edu.tr

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

YAYINLAR AKADEMİK 1.YAYINLAR. 1.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar

YAYINLAR AKADEMİK 1.YAYINLAR. 1.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar Prof. Dr. Salih KARACABEY 01.05.1957 tarihinde Yozgat ili Çayıralan ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenim hayatına 1964 yılında Çayıralan Cumhuriyet İlkokulu'nda başladı. İlkokul son sınıfı ise Çandır Cumhuriyet

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015 Sınıfın Adı : -A İLH Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0 AKAE AKAE HDU SYN HDU SYN OSM TUS OSM TUS ADB ADB TOPLAM DERS SAYISI : 0 ARAP DILI BELAGATI ALADİN

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 014-015 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

Şeyhülislamlar kaynakçası

Şeyhülislamlar kaynakçası Şeyhülislamlar kaynakçası Sayıoğulları, R. S. (1991). Türk Ta'lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi. (). "Osmanlı Devleti'nin Değerli Şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi".

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi-İtikâdi İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011, 493 s.

Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi-İtikâdi İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011, 493 s. e-makâlât Mezhep Araştırmaları, V/2 (Güz 2012), ss. 163-169. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi-İtikâdi İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet YAMAN

Prof. Dr. Ahmet YAMAN Prof. Dr. Ahmet YAMAN Anabilim Dalı : Đslâm Hukuku Tel (Đş) : (0)0898 Faks : (0)0889 e-posta () : ayaman@akdeniz.edu.tr e-posta () : yamanahmet@hotmail.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi Đlâhiyat

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

3.Y.Y.-A. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 6.Ders. 3.Ders. 2.Ders. 4.Ders. 5.Ders. II/8. Ders. II/9.Ders. II/7.Ders

3.Y.Y.-A. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 6.Ders. 3.Ders. 2.Ders. 4.Ders. 5.Ders. II/8. Ders. II/9.Ders. II/7.Ders 3.Y.Y.-A Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI Prof. Dr. Hidayet AYDAR İslam Tarihi II İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Tefsir II D-302 Prof. Dr. Hidayet AYDAR Prof.Dr.Zekeriya GÜLER Tefsir

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ Mevlüt UYANIK Prof.Dr. Hitit üniversitesi 1 YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI I. ÖĞRETİM HAZ-A (102) KUR'AN ARAPÇASI - KUR'AN ARAPÇASI - FİRAS FİRAS FİRAS FİRAS HAZ-B (103) FİRAS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. E-Mail : mbayraktutar@kilis.edu.tr

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME

TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME Dr. Muammer BAYRAKTUTAR Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Sabri KIZILKAYA, İsnad ve Metin Çözümlemeleri Bağlamında Geleneksel ve Yeni Yaklaşımlar, Yayınlanmamış Doktora

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı