GERCEK DONYA LiDERI: MUSTAFA KEMAL ATATURK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERCEK DONYA LiDERI: MUSTAFA KEMAL ATATURK"

Transkript

1

2 T i.irkiye Cumhuriyeti, sahip oldugu ki.ilti.i rel ve tarihsel gemisi ve cografi konumunun bir geregi olarak. di.inyadaki en bi.iyi.ik gi.ivenlik sorununa sahip i.ilkelerinden biri sidir. Ti.irkiye Cumhuriyeti. di.inya uzerlnde kiyrda kosede bulunan ki.ii.ik bir i.ilke olmad1g1 lcln, bulundugu cografyada bi.iyi.ik gi.ilere kars1 ayakta kalabilmek iin gi.ili.i olmak zorundadtr. Ti.irkiye Cumhuriyeti, 1923'te kurulan /aik, demokratik, agda, bilimse/ var/1g1 ve ulus devlet yap1s1 lie her alanda bir satdm ile kars1 kars1ya kald1g1 kln, gi.ivenligini baska hibir i.ilkeye ya da bi.iyi.ik gulerin kontroli.i alt1ndaki askeri ittifaklara tnrakmamak zorundadir. xureset gi.iler, Ti.irkiye Cumhuriyeti gibi, sorunlara ak1lc1 ve kauo ozi.irnler oretmts. gi.ili.i rnilli duygulan ile bu gi.ileri zameomda "'\\\... dize getirrnis ve bu tarihi ile turn.,, insanliga bir ornek Olan bir devle l'i\ ti okartarun orti.isti.igi.i ortadogu \, cografyasinda g6rrnek isterne rnektedir. En azmdan Ti.irkiyenin, kendilerine boyun egmesini beklemektedir. Tum bu y11<1c1 ki.iresel gi.ilerin, Ti.irkiye'nin de iclnde yer ald1g1, tum bolge i.ilkelerinin gelecegi ile ilgili olarak, kanh plan ve projeleri bulundu gu ldn Ti.irkiye, sahip oldugu bi.iti.in degerleri ile varolus mucadeleslne suruklenrnlstlr. iste tclnde oldugumuz bu varolus rnucadelesinde. bir an bile olsun ak1ldan okartumamasi gereken bi.iyi.ik bir gorevimiz vardir. Biz, bunu tekrar tekrar hatirlatrnak iin vanz. Biz. TOrke Tarih orarak bu gorevirnizi nayanrmzm son aruna kadar unutrnayacagrmm, karurruzm son camtasrna kedar mucadet edece.. ayk1rrnak lcln vanzl EV TORK GEN<;:LiCil BIRINCI VAZIFEN. TORK ISTIKLALINI. TORK CUMH ET 'llet, MUHAFAZA VE M0DAFAA ETM EKTI R. / r;;: MEVCUOIYETININ VE ISTIK6ALININ YEGANE TEMELI llu.i1uru TEMEL. SENIN, EN KIY METLI HAZiNENDiR. ISTIKllALDE DAHi. SENI llu HAZiNEDEN MAHRUM ETMEK istevecek. OAHiLT VE HARiCT lledhahlarin OLACAKTIR. BIR GON. istiklal VE CUMHURIYETi M0DA FAA MECllURIVETINE D0$ERSEN, VAZIFEYE ATILMAK l<;:in, l<;:inoe BULUNACACIN VAZIYETIN IMKAN VE $EMITINI D0$0NMEYECEKSIN! BU imkan VE $ERAIT. <;:OK NAM0SAIT BIR MAHi YETTE TEZAH0R EDEBILIR.. istiklal VE CUMHURIVETiNE KASTEDECEK 00$MANLAR. B0T0N OONVAOA EMSALi G6R0LMEMI$ BiR GALiBlYETIN M0MESSILI OLAlllLIRLER. CEBREN VE HILE ILE AZIZ VATANIN. B0T0N KALELERi ZAPTEDiLMi$. 60T0N TERSANELERINE GiRJLMi$. BOTON OROULARI OACITILMI$ VE MEMLEKETIN HER K6$ESI BILFllL 1$GAL EOILMI$ OLABl LiR. BOTON BU $EMiTTEN DAHA ELJM VE DAHA VAHiM OLMAK OzERE, MEMLEKETiN DAHi LINDE. lktidara SAHiP OLANLAR GAFLET VE DALALET VE HATTA HIYANET l<;:inde BU LUNA BiLlRLER. HATTA BU iktidar SAHiPLERi $AHST MENFAATLERiNl. M0STEVLlLERlN SiVASi EMELLERiYLE TEVHiT EDEBiLiRLER. MILLET, FAKR 0 ZARURET l<;:inde HARAP VE BlTAI' 00$M0$ OLABILIR. EV TORK istikbalinin EVLADI! i$te. BU AHVAL VE $ER.AiT i<;:inde 1.4 DAHi. VAZiFEN: TOR.K lstiklal VE CUMHURiYETiNi KUR.TAR.MAKTIR.! MUHTA<;: OLDUGUN KU DR.ET, DAMAR. LARINDAKi ASIL KANDA MEVCUTTUR!

3 AGUSTOS, VIL: 1, SAVI: TARiHTEN KESiTLER TORKCE TARiH "KIZILDERiLi" TORKLER HAKAN SAHiN SAVAS TARiHiNDEKi EN ivi SiLAH METEHAN VILDIRIM GERCEK DONYA LiDERI: MUSTAFA KEMAL ATATURK IBRAHIM GAV Milli MOCADELE'NiN MANEVI MiMARLARINDAN PAPA EFTiM OMIT DOGAN SEVR ANLASMASI CIHAN OKTAV TRABLUSGARP SAVA$1 FURKAN SALCAN BIR ATATURK ihtilalcisi: MAHMUT ESAT BOZKURT CAGRI CELiKOZ TURKLERDE MEZAR TA$1 GELENEGi NURAV BiLGILi GUL BABA VE TAHTA KILIC TOSUN SARAL

4 1571 Lala Mustafa Paa vene<:hlc Cumhufiye tine alt K1bns adas1n1 tetn etti Deniz Harp Okulu (Muhendishne i 8.lhr-i HUmayun). Cezayirli Hasan Pasa tafaf1n dan istanbul Kas1mpa$a'da atlld As11 1k1} amao, ingthzterin et:onomik ve siyasi 1katla11na yonelik bir kamuoyu oltll'mak Olan Ceric:Je.i Havaclis gazetesinin 1Uc say1s1 t>asaldl istanbtll OarUlfOnunu'nun yerini Onl verslte akh; istanbul Onivcrsitesi kuruldu ABO Bakon1 Trurnan, Alom Et1crjisi Ko misyonu'nu kurdu TOrkiyc NATO"ya Oye olmak i(in oasvuruda bulundu Oi.nyantn ilk l>uzpatenipisd l.on<l"a'da (ll l<' 1807 Rowell Hodge, dokenll telln patenlinl ald Osmanll devleii I. Oiinya Savasi'na glrmek l1in sefe<berllk llan et ti Adolf Hitler Almanya't11n FOhrcr1 hallnc getdl Totalilet rejim sorecl bastad1. 149Z Kristof Kotomb, ispanya'dan ii( gemly le Hlndistan'a ulas.mak vo yc(ll k1talar kcsfct mck am.x1yl.'.i yola 1kt1. Ayn1 y11 is1>4nyo1 Engl ilsyonu kah1r1ar1 sonucu, lspanyifda bulun.'.ln yaklasok Setarad Vahudlsl lspanyot kra111a1 vo Katollk Kltlscsl tarafrndan Olkcden kovuldolar. Bunlar1n boyok blr k1sm1 Osmnh imparatorluau taraf1nd.'.ln kabul cdlldl La Scata O;wa Binas1 Milan<l'da a1o Birfcslk kralhk. Osmanh lmparatorlu Au'nun slpa11s cttlai Sultan OSman I ve RcJadl ye lslmll 2 zorhllyd cl koydu.hokometln gcrl Is tc<llai 4 mil yon poundluk ucret lade Cdolmcdi. 19Z4 Oze<lcrinde TOrklye Cumhuriyetl yai151 bulunan ve T Urklye'nln ilk mlldenl par as1 alma Ozet 1oa1 v<in btoni 10 tu1ui1c1c para1ar tedav\ ie 1 t 1948 TOrtlyc Sc<bcst Gores Milli Tak1m1, Londra Ollmpiyatlaro'nda blrlncl Oldu S. 8e<kctt'in oyunu 'Gooot'yu Beklerken', ilk kcz londra'da sahncloodi. zooz AB'ye uyum er,evesinc;tc kabul edi1en yasay1a. savas ve yak n savas 1elldidl halter! d s1nda idam cezas1 katd1t1ld KotolhO( llerneai Blrlejlk KralWta kuruldu. 19Z4. lozan Antla)mas yorurtuae girdi lstanbul'da Takslm Gazlnosu a11ld1. 19S8 ClmhlMiyet tariflinin en yukse:k devaluas yonu yap1ld1. Oolar 2 la 80 ku<ustal\ 9 Nraya (1kto IV. Murad 1,1ci yasag1 ilan ederek mey haneleri y1ktud New York limanonon glrislndekl Ozgur IUk An1t1'n1n ilk 1as1 konuldu Padisah Sultan Resat. Medis i Mebu san'1 feshettl ve 14 May1s 1914'e kadar kadar Osmanh Mectisi toplanamad ilk elekt(1jdi uatik &ambas1, Amerilca'da, Cleveland'daki Euclid Caddesinde kutlan1ld Gazi Mustafa Kemat TUrk Ordularo 8astomutanl1Al'na se(ildi ikind OOnya Sava} sorerken, Le tonya. Sovyet1e1 SirliAi himaye-sine gitdi Fransa. isgat ettiai Cczayirde soyk1 nm yapt1. 45 bin Cezayirli k.atledildi Amerikan uzay arac1 'Mariner Seven', Marstn foto1aflar1n1 cektl Roma Cermen imparatorluau. kuru lusundan 844 l"i sonra y1k1ld Elektrillll sandalycnin II< k1ala,.m1 New vork't.iti A..c>u<n hainde ge<\eklesti. l 93Z Vcncdik Film festlvallnln llkl a1old1. 1t'iJ'.,..,' 19-'S ABO. JaPOOyanul Hirosima SehthH Ilk atom b0mbason1 aw; 66 ll!n klsl Oldil; 69 bin klsl yara1and ilk buhar yolcu gemisi Cle<mon New Vork Albany arasonda Ilk seterlnl g0<(e<lnstlrdl Nufus say1m1 lln evlere numara ve rllmesl karar1ast111ld1. I 9i0 KOba lldcrl Fidel Castro. Amerlka'non ckonomlk sald1r9anhft1ni1 mlsilleme YilPt( KOba'dakl Amerlkan maua11n1 kamulajtnd Ankllla EscnboQa Havollmom'no lkl ASALA mltltaninon duzenlcdl81 Sllld1nd3 Ankara enlnlyet modor yard1mc1s1n1n yan1 sira 7 kisl ya$am1n1 yltlrdi. 72 ki$i yaraland1. 19 t Mustafa Kemal, Anatartatar Grup Komutanhjt'na atand Washineton'da. zencl du$man1 'Ku Klu)( Klan'1n Ilk ulusal kone1esl topland Istanbul Takslmdekl 'Cumhu1lyct Amt!' toren1e a(11c11. A1111sa '1 askon Is 1anbullu kat1i K1b11s a duzoolenen harekat siras.nda "1 8 IS<lbe a1an pito1 yijlllas Cenglz Topel. Rum k"'lmlndekt hastanede hayat,. kaybettl A60 Baskan1 Richard M. Nixon. Wa tergate skandall nedenlyle lstlfa ettl. Nixon. istifa eden ilk ABO Ba5kan1 oldu lrak. kuveyl'l l}gal etti Vap1m1 lkl as1r sorecek Olan Pisa Ku lesinin inµs1 ba$lad Arap Alfabesi yerine Latin Alfabesinln benlmsoodiqi Hart Oevrlml sured basta d1, Atat01k, harlleri Cumhuriyet Halk Partisi nln GOlhane'cJek'I ga1as1na k'at11an1ara tan1n ispanya'da hokomet Karaionya boi gesinin OzerkliAini tan1d Mahatma Gandtl. inglllz blrliklerl ta 1af1ndan Bombay'cJa tutukland Nagazakl)e ikincl atom bombas at1ld1; 37 bin ki$i OldU. 40 bin ki$i yaraland G<(.Ozlemevll.Qndra'dakwtdu Padlsah v. M urat akli dengeslnj yltirdi ii gerelc(esiyle tahuan indirildi Anatartalar Zaterl ve Conk 8ay111 Mu harebes.i: Albay Mustafa Kemal'in komutas1nda kl Turk askerlerlnln taarruwyla inglllz ve An:ak kuvvetlerlnln gerl ekllmesi salland1. 19ZO Sew Anlamas hokomleri uyaunca, Anadolu ve Rumell top<aklan dusmanlarca pay 1as11maya bastand Japonya 1eslim oldu ve II. OOnya Savas1. Pasitlk okyanusooda sona erdl Elvis Presley. Memphis'te i1k kez PfO fesyonet olarak sahneye 11kto. 198Z Ermeni as1lh TOrk vatandaj1 Artin Penik. ASAU\'y1 protesto etmek l(in Takslm Mcydan1nda kendlnl yakh Tu1kiye'nin ilk uydvsu TOrks.at 16. Fransrz Guyanasl'ndakl Kourou Uss(Ynden tori t1ld1. 86ylece T01kiye. uzayda uydusu Olan 18 Olke arasona glrdl GOncy Atrlka Cumhurlyctl lnsan haktaro lh1alleri ve K1bns so1ununu getekte sostere1ek TU<klyc'ye askerl hellk09tcr sat1s1m durdu du. 147J Fatih Sultan Mehmet'in komuta cttiqi Osmanh ordusu. Otlukbeli. Erzin<an Sava)1nda Uzun Hasan komutas1ndaki orduyu yencfek. Attoyunlu BeyliRi'ne son veodi. 19Z9. TUrk Verll Mallar Se1glsl. Galatasa1ay Llsesinde told istanbul'da 92 y1ld ' hl:tmt veren uamvayla1 kald1rild lklncl Moha( Savosi: Osmonl1 ordusu llo Habsbvrg Of'dusv aras1nda. MOl\a(1n 24 km gll ncybat1s1ndakl b<ltgede yap11c1c Hasburg'un zaterlyle sonuttand Thomas Edison. 'Edlsonphon' ad1no ver dlai llkel gramofonu gellstlrdl Serbest Cumhuriyet Firkas1 ku1uldu. bakanhq1na Fethl Okyar eetirildi Tan gazetesl tapat1ld Sovyetler Blrllgl, Kazaklmn'da Atom Bombaso denedl ilk Amerikan haberlesme uy(fusu 'Echo One', Cape C.anave1ardan f11lattld1, 1964 Turklye. BM Gwenlit Konseyinln (agns1 uzetine Kt>ns Ozerindeki asteti utuslara son verdi. Kensey, odada lkl toplum arasonda. Bans GGc(Yn.., tampon bblge o1usturmas1n1 kmar1as1nd IBM ilk ki)isel bilgisayann1 piyasaya siirdu.

5 t 79Z Fransa Krah XVI. Louis "Ulusal Mahke me" tafahnc;jan tutvklal'm:l1 ve halk doman1 olarak ilan e<lildi TOrki'de ort.lol<ulla<a din <k!rsi tonuldu 'Berlin Ouvarl' yijkselmeye baslado Mao. Cln'de '.Cli1tUr Oevriminl itan ettl Oonyada ilk tez Fransa da otomooinete plaka taktldt OOnyada ilk kez insiltercnin Fot:sronc kcntincle ulus1ataras1 g\lzelbk yanmas1 di.izenlendt 1925 TOrkiye Cumhuriyelinln ilk poste pullao tedavure (1karir< TOrkiye SelOloz ve KaA1t Fabrikalao Gcnel MudurlOAO (SEKA) kuruldu. Pasabahcc Cam Fabfikas1n1n 1emeli a11tch Roosevelt vc Churcl>lll, Atlantlk SOzl S mcsi'nl yay1mlad1lar. 195) ssca hl<jrojen bomba>t yapug ln ciu 1869 SOvoys Kanolt. boyok blr toronle ISIOl mcyc 11< Anki'tri't'dn Mlll l<otophanc ll(llc:ll Baka111ar Kurutu. Nazom Hokmct'I vatan dasltttan crkardo Val\ Ozalp'te 1943 y1hnda 33 yurttasrn tursuna dizllmcsl olay1yla ilglll olarok lsmct lnono ht1kk1nda me<hs soru1tutmas1 11mns1 lstcndl Zurlh vc lo<ldra Anlasmalarr uyarrnca K1bns Cumhurlyetl llan e<11ldl WooclSl'od< ll'lllik ve s.injt fcstlvall ba$1adl Pl<K. Hakka<I ve $mol< illcrinln &.n ve Som dinll lelcrlno sjl<llr ar ak sll<llw cylcrnlcrfnc bajl.lcll. 16 AtUSTOS 195 l Turl<lye'de Izmir Panayakopu'da lnsa edllen Meryem ana Evl ac1ld C Mu1a1 GUte1 Mans Oenlz:lnl yiizerek se(ti ve Man$'1 seen Ilk yozgcomuz Oldu lran'da $ h'a kars1 savas baslad Pakistan Oevlet Bas1c:an1 Ziya lh Hak, blnd1qi ucaq1n hilvada pa1lamas1 SOflucu OldO incirlik Hava OssU'nOn kap1ta11 ilk kez bas1na ac1ld Picasso'nun. The Portre Of Young Women isimli kay1p tablqsu anhui-fa'da ete getirlldi. Oaha once de Plcasso ya alt La fer miere raotosu izmi(d ve Dora MaaT tablou da Setcul<ta ete geclrllmlstl. mm:!dzmllr lngilte<e'de secmc ve Se(ilme hakkl isteyen kad1nlar Babatao1n trenini tasa tuttu Selanik sehrinde biiyilk bir yangrn (1kt1. htin '630'dan taz1as1 harap oldu kisi evsiz kald Guney Alrikamn ollmplyatlara katrl m.ls1. apartheid' ne<leniyle yasatland Evliya Celebi elli y1f sorecek seyahat lc1inc baladt, 1821 MOfa isyan1 s1ras1nc1a Navadn twini ele gc,lrcn Yooanlar TOrl<'u Oldilrduler. 8u Olay ta1ihe Navar in Katllam1 Olarak gl2(ti Profesor Parrot ve ek1bl. A!ro dat1n1n zl1veslne Ilk tnmanan eklp oldu Adolf Hiue1 Reichsf01Verunvanrn1 aldl isl)ilnyol yazar Fre<lerlco Garcia loica. Granada'da mllllyetci1c1 tarafrndan kurjl#'la dizlldl I. OOnya savasr: Alman bhhklerl 8rutsel'l lsgal ettl Rus Oevriml Onderlcrlndcn Trockl. Mekslta'do OldurUldil. 19SZ Napolide yaprlan Avnipa 0Uzell1k Y"'' mas1nda T Ort gozetl Gunsel Basa btincl Ol(l\j rat iran Savas1 ateskesle SOfla eroi lmnbul Mlkr ve esnafr yenl 1erl aea la11na lsyan ett buton 1ari1lar kapand 'Mona llsa', louvre Muzeslnden (a hnd1. Tablo. Z y1i son1a Floransa'da buluncsu iklnci Anafartala1 Savas1 baslad Bafba os Hayrettln Pasa Tunus u feth ettl Yunanlstan'da Theodoros Pangalos yonetlml. GeOfglos KO<ldllls'ln y5ne111e1 blr darbeyle devrlldi S.dun Boro.1'1smer adlt yelkenllsl lie 2 Y11 IO gun siirecet dunya turuna baslad1. l S 14' I. Selim. Catduan'da Sah lsmairl yendi Mustafa Kemal'in Ille heykell, is1anbtji Sarayburnu'na dikildi A(I g1evi yapanmahatma Gandhi. 40 kaoya dusru. 8u nedenle hapishaneden co1<a11td NazliBasmaFabtikaslnmtemeliat 1940 Almanlar tondray1 bomba1amaya baslad1. 79 Pompei, VezOv yanar<1ag1n1n lavlan al t nda ka1da; 20 bin kisi OfdU Mainz'da 6000 yahudi. veba'dan sorumlu tutularak OfcfUrUldU. l S72 St. Barthelemy GUnlJnde. IX. Charles. Pfotesianlau hedef alan katfiam1n emrini ve1di. Frans1z katollkler silahs1l ve savunmas1z protes tanlara sald1rarak on binlercesini OldOrdtiler Alaska. ABO toprakta11na dahil oldu OcOncu TOrl< Oil Kurultoyr Oolmabah1e Sa1ay1'1lda topland Kutey Altantik Pak11 Antlasmasr (NATO) y01urloqe glroi. 19S4 ABO'do Eisanh0we1. Komiinist Parti'yl yasa d1s1 llan ettl clclka Oevrlml baslad A1ala11nda Stalln'in eski arkadaslarr Gli gorl Zlnovyev ve leoo Kamanev rn de bulunduqu Sovyctler BlrliAlnln de gclen yeticllerlnden 1 G klsl kursuna olzildl Fransiz H. Z11hh Tumenl Parls'c slfoi. Pa rls'lelcl Alman aslerlerl MOttefrklere teslim ol<lu OOyuk Sctcutlu hutumdaro Alp A1slan ko mutastndakl ordunun. Bi:cans Of'dutaon1 ycnme slylc Malazglrt Meydan MuM ebesl kazam Fransa Mechsl lnsan vc Yurnas Haklarr 811dlrgcsl"nl kabul ettl a)komutan Mustafa Kcmal Pasa'n1n Siikarya Meydan Muharebesl'ndckl cmrl: Harri modafllil yok1ur, sa1hr modillaa vdrdlf. O sat h t>oton varand11. Vatan1n her ka11 tot>rag1,. var an das1n ka111ylij 1slanm:Jd1kc1 tctk olunam Is Bankasi turuldu; Ilk ge11el modoro Celal (Bayar) Bey oldu. 193z Turtlyc'de ilk kcz yap11an 8 0yutdeie'dckl yozme ya11starrnda lstanc)ul ekibl blrlncl oldu lnglllz yay1n ku1ulusu OB(. Ilk tclevlzyofl yay1n1n1 get(eklestlrdl Montgolflei Ka1desler. lclnl hid10jen ga z1yla doldurduklan Ilk balonu u(urdular. l 959. Ounyan1n ilk petrol kuyusu ABO'nin Pen nsylvania eyatetinde attld Hicaz Oemiryolu hlzmete gird!. is tan bul'<lan Medine'ye ilk uen kalkt TOrk Ordusu. Yunan lsgall a111nda b<jlu nan Afyon'u geri akh. '\ p,_ 1925 Mustafa l<emal Pasa. sivil elbisesi ve panama sapka ile inebolu TUrkocaal'nda UnlU sal)l(a nuu:unu verdi.

6 TAR i HT E N KE s i TL E R 1 S21 Osmant1 ordusu. Selgrad'1 fethetti ABO'de GOncy'cJcn ba5layan 'Sivil Haklar vuroyuso. wastiington'da Lincoln An1t1 On\inde son buldu Keban 6araj1 ve Hidroelektrik Santrah elektrilr: Oretmeye bastad l.lkrayno, SSCB'den ba1m"zh1"' ilan cttl. zg AUSTOS 1526 Kanuni Suic.:.n SUleyrnan. Ma.car OJdu sunu Moha(ta l>uyok blr ycnllglyc uratt Osmanh'da ilk telg1af g<)<(ismesi yap1ld iklncl Anafanalar Muharebesl kazanild1. 19Z9 Graff Zpclin hava gcmisi. 21 gun su<en donya 1urunu tamamlayarak lakehurs1'a OOnidO A.BO'll billm lns.anlan. nokleer go lln plutonyum<j par(alamay1 bawd1lar. HO 30 Eski M1s1r'da Kralie kleopatra intiht1r eui Molozgi1 t zofcr1 lie Alparslon'on komu tas1nd.akl TOrkler, son ve kaho olc.rak Anado lu'ya glrmcyc basfad I lng1liz maklnc mul1cndlsl Hubert Cecil acet, CICktrlkll sopurg(!(lin patcntinl akh. AGUSTOS EVLOL ki Ujak.'a girdi I. Tip Kongresi Ankara'da toprendr. 19Z7 T01kiye'de medeni nikah ZOfUnlu hale getirildi Deniz yollari iiletmcsi. dcvlet tekellne al1nd Atmanyan1n Polonya ya sald1rmas1 Ozerlne, II. OOnya Savas1 ba5lad1. Mllyonlar ca kisinin Oldueo savasrn bas1amas1n1n so. y1hnda. OOnya Bani GOnO ilan cdildi TBMM, Amerikan yard1m anlasmas1 n1 oy biruei lie kabul etu. 195J Ulu Ondcr Mustafa Kemal Ala tufk'un naa'' An1tkabi(e tonuldu r' Uy0k is1a1lbul yang1n1 bas1ac11. Ci bah'dc <: kan yangin<la ZO binden fazta blna koi Oldu. K3tip (elebi'ye g6re, 5ehrin besle blrl yan<11. I 595 Osmanh Ocvlcti. blr aydir kusatma ah1nda olan Estl?f80n Kalesinl kaybeui. t 666 BUyUk londra Vang1n1 basladt ve ll gun sofdii: ev ve 87 kilise kul oldu. 18Z6 Zablla Teskllau kuruldu TOrk Ordusu. Yunan isgali aft1ndakl Eskisehi(l g.,; ald Tckkc vc zavlyclerln kapau1mas1oa ve memu11a11n $apka giymcsinc karar vcrllcji Cumhurlye1 gaze1eslnln duzenledl I Ilk gozellik yaosmas1n<1a Ferlha Tevl!k Han'm T(llkiyc gozcll soclldl Hatay Miiiet Mccllsl rid. Taytur SOkmcn dcvlct ba$kan1 scclldl. 1.. :r.:f, gerektesiyle TOrkiye'den f1nd1k af1m1n1 durdurdu. 476 Bat Roma imparatorlu&u'nun son ho kom<lan Romulus Augustus. kendislnl italya krah olarak ilan eden Germen sefi Odoacer tar a lln(jan tahttan indirilin<e Bat Roma imparator luu sona.,di Fransa'da Ill. Cumhuriyet ilan dildi Yakla51k 30 y11 suren savaa1<1an sonra. Apacl llderl Geronimo. Arlz0<1a'da 1esllm Oldu George Eastman. makarah lrlm kulla 1lan KOClak 1cameras1n1n pa1en1inl aid Gazl Mustalo Kemal, Slvas Kongrcslnl 1oprad1. 19ZZ TUrk Ordusu. Yunan lsgall alundakl Sa 11glil, Buldan vc Blgadk'l gcrl ald istanbul tetetoo sirketl hukomet ad1na 1i1ctllmcye ba51and1. 19ZZ TOrk Kuflulus Savasi: 8.lskomutan Ma resal Gazl Mustafa Kemal Pasa'nin blzzat y6 ncttlai Oumlup1nor Mcydan Muharcbcsl. Turk Ordusunun kcsin zfcriylc sonucland1. Yunan Ordusu Baskomutan1 Nlkotaos Trikupls ve kur mayla11 cslr cdlldl Sablha G6kcen'e Esklsehlr Hava Mette blndc 16rcn1c 1ayyarccl dlplomasr vcrildl. 194t Alman 0<dusu 900 evn surecck Le nlnsrad kusatmas1n1 bjslatu lrak 0<dusundan ka1an binlcrcc Kurt TOrklye s1n1r1na y1q1lm1jt1. HOkiJmet s1n1rlan J{maya karar vcrdi. Blnlrcc ku1t Hakkarinln CuklMCa ve Uludere il(elctine s1a1nd Gala1asaray usesi 'Mektebi Sultani' act1yla turuldu Vahdeltin padisah oldu. O gun, O<manll tarihindeki son k1l1c kurvna toreni yap1lm1s oldu Benoit 8'echt1n O<: Kurusruk Opera' adh oyununun ilk gosterimi 6erl!n'de yap1ld Vllayet ve sehremane1lnln blr1esilril mesine ka1ar verildi Franstzlar. ba$kenti Beyrut Olan LUbnan devletini ku1du. 19Z2 Mustafa Kemal Pasa. ll\jmlupinar Meydan Muh.11ebesinin kazanllrnas1 Ozerine emrini verdi: Ordular! Ilk Hedeliniz Akdenizdir, lterl1ayn1 gun TOrk Ordusu Yunan lsgali alt1nda I 942 Alman SS blrllklcrl Varsova Gcttosu ayaklanmas1ni SO bin Yahudlyl Oldurcrck bast1rch. 194S Missouri Z1rhhs1nda Japonyan1n tcsllm an11asmas1 lmtatand Osmanh Ordu'su Badat Seferi lcln Veziriaiam Tayya1 Mehmed Pasa kumanda ''nda Oiyarbakll'dan harekcl ettl Viyana Kusatmas1, basans1zl1kla SO nuc1and ingiltere. Parls'de lmzalanan anlas mayla ABO'nin bas1ms1zhq1n1 tan1d1, 1908 Turklye'dekl Ilk haftal1k mlzah der gisi Kalem yay1mlanmaya ba_sland1. t 92Z Turk Ordusu. Yunan isgali a1t1ndakl Emel. 0demi$. ve Esme'ye girdi Kayseri Ulu1osla hatt1n1n tamam 1anmas1yla, Karadenlz ile Akdenlz'i birblrine balayan demifyofu tamamland n. OOnya Savas basradi: Fransa. Blrlesik Krall1k, Veni Zelanda. ve Avustratya. Al manya'ya savas ilan etti II. OOnya Savas1 s1ras1ilda muttehkle 1in istilas1 Uzetine italya, ko)ulsuz teslim oldu. t952 Turk dac1lari II Dain1n zlrvesi ne ilk kez tirmand1lar Av1upa Olketeri radyasyon tas1dt Oepo1ama ayg111 Olarak manyeolk disk kullanan Ilk llcarl bllglsayar Olan "IBM RAMA( 305 1an111ld Endonezya hukumetl. Beatles tarzi sac keslmlnl yasaklad Abell lpck(i clnayelinln san1klarindan Oral (ellk. lsvlpe tarafrn<lan TOrklye yc lade edlldl. (ellk. 16 Eylul'de 17 y11 ara<1an sonra (1 kat1ld1a1 mahkemece tutuklanc;h, 2008 Emckli Gener at Osman Pamukoilu On der11qlnde Hak ve Ejilhk Partisl Kurutdu Rus Cart I. Petro. Olkesinl bauhlastnma (abalaun1n blr parcas1 olaralc. din adamlar1 ve k0yluter d1$1t\cla s.akal b1rakan her erke ()zel bir vergl yiikomluh) gctlrdi, 1795 ABO lie Osmanh imparato<lua<o aras1n da ABO'yi y1ll1k vergiye baafayan ABO Osmanh Soztesmesl lmzaland Napoleon Bonaparte, Malta adas1n1 in gittere'ye bualcti (in ve ingiltere aras1ndakl birincl Afyon Savas ba5lad1. t 92Z Turk Ordusu. Yunan iigall alt1ndaki Ala sehlr ve Susurluk'a girdl 1938 AtatUrk. vasiyetnamesini yazd1rcj1, 1945 (ok partlll dozene gocisln Ilk partisl olan Milli Kalk1nma Partisi kuruldu Basvuru fazlahh yozonden. Onlversi te giris s1navt uygulamas11>aslat1ld May1s'ta askeri (jarbe girisimin

7 de buh.tnan AJbay Talat Aydemir, Ankara 1 Nu mafah S1k1yOnetim Mahkemesi t<haf1ndan id.lma mahkom edildi OevlC't Film Arsivinde yang1n t1ktc ntatork'on tek kopyalt filmleri yandt 2012 Afyonkaiahisar'da bulunan askcfi depoda meyclana gelen pauamada 25 askef schit oldu r istanbul 1rusatmason1 sona clirdi ABO'nin 25. baskan1 olan William Mc Kin Icy, Leon Czolgosz adh bir anarist taraflndan New YorJ(ta vuruiarak OldOruldU. Vetine yard1m c1s1 Theod01e Roosevelt gecti Nazi Almanyas1 rom Yahudi vatandasl nn Sari Yahudi y1ld1z1 tas1mas1n1 ZOfuntu k:1ld Oumluptnar Meydan Muharebesl'nin kai:an1lmas1n1n a1d11l(jan Yunan Ordusu'nu eoane katan TOrk OHh.Jsu i.sgal a1t1nda bulu nan izmir'e girdi Keban8araj1veHldroelektrikSantta0 h a(lld TOrklye'nin Bureaz Konsolosiuau ldarl Atasesl Bora SOelkan. Ermenl te<oristler liuaf1ndan oldvnjldu. 199Z ispanya. Katalonya bolgesinin O.teik lilini tank11, Kiicuk K1yamet (K1yamet i Sura): 1509 BOyuk lmnblrl Dcprcmlndc t 3000 klsl OlmU ev tamamen y1k1tm1$t1r ilk kez Londra'da sarhos haldc trafl Ae (1kan bir otomobil soroc:oson<? ualik cetas1 kesildi. 19l0 TOrklyc KomOnlst Partis! (TKP Ba ko'de kuruldu Istanbul Kapailcars1'da yang1n c1kt' zoo aen lazta dokkan yand Alman aske1leti Romay. isgal ettl U!. l 922 Soma'n1n Yunan igahncien kurtuluu. Ayn gon Yunanlarca 17 EytOl'e kada1 sorecek izmir Yang1n1 bastatlldt Kl<!Hirx'nya:idli>Kaplt.irnil<clcl Milli Eitim Sakanht. ilkokulla1da okutu lacak "Allabe" kltab1ni kab<jl clll Sinema oyuncusu ve yonetmeni Y1lmaz Guney. Adana'nin Yumurtahk ilcesl yarg1c1 Sela Mutlu'yu OldUrdU. 191 O Osrnanh Sosyalist fukas1 kuruldu Nurl Pasa ve MOrset BakO komutasm<laki Osrnanh, Az'1fl ve Oa1stan birliklc!rinde:n olusan Kafkas Islam Ordusu. 8ak0 Hvharebesi sonvcun da BakO'yu Rus ve Ermenl fgallnden kurtararak sehirde Osmanh bayra81n1 dalgaland11d Lozan Antlasmas1 uyannca Edlrne"ye oaah Ka1.l33C istasyon.r Yunanlardoo teslim a11nt Yassiada H.!hkemesi. kapatrlan DP'nin 1 S Oyesl hakk.1nda Olllm. 32 Oyesl hakk1nda mll ebbet hapis cezas1 verildiqini a1klach Sclanik'tc Atat01k'On dol!<luau cvln bombaland1a1 yo)undaki Mb.er Ozcrlnc baslayan vc lk:l gon sorcn lstl!nbul vc lzmlr'dckl gbstc'rllcr, Rumlara yoncllk blr tahrlp ve yagma harckctlnc d6nllsto. lstanb<ji ve lzml(de s1k1y6nct1m llan Cdlldl. 70 lmparator Titus komutasindoki Roma lmpa roto1tuau orcosu Kuoos u lsgal edlp yagmolad Porteklz s6murgesl Brezllya baa1ms1zh Aina kavustu lnglllz U(aklori Haydarpasa Gari'n1 born bnlnd1. 19Z7 ABD'll muclt Philo Tayto1 Farnsworth ta mamen elektronlk sls1em1e cahsan Ilk televlzyo nu gellstlrdt. t 938 Hatay Dovtctl Anayasas1 kab<ji cdlldl. Bas bnkan Abdunahman Melctc; Pr08fllm1m1zio ruhu vc esas. Kemafizm rejlml ve b<jton lcabat1d Oilnya Savasi: Nazi Almanyas1 Londr a y1 DOmbalamaya oai1ao1. 57 gon keslntislz dcvam cdccek olan bu ge<e bombard1manla11n(i The Blitz Jd1 vctllmlstlr istanl>ul S1k1)'00etim Komutanl1ltl. DosUar Tlyatrosunun '1lrecht Kabare oyununu yasaktand Slll'dc PinocMt sulkasta uarad1. 5 ko<u mas 61d0. 8 EYIOI 1504 Michelangelo'nun Davut Heykeli FIDfan sa da ac1td1, Kan"'11 Sultan Soteyman Budapeste'yi fethetti. 166'4 ingllte<e Kfat1n1n katdesj. York OG.kO Hol landa sooi01gesi olan Yeni Amsterdam'1 lngilte re"ye oaa1ad1. Amerikan1n aoausuncjakl kentln ad1 dokon unvarundan esinlenerek New VOfk{Ye ni York) oldu TUrk Ordusu, Yunan igall all!ndakl Ma nisa'ya girdi. HO 09. Son boyijk Yunan Pers savas1 otan Platea Mullarebesl gercektesti Lefkosa TOrkte1 tarat1ndan tetheclildi. zoos isvlcre'dekl Avrupa NOkleer Arastir ma1ar Merktzl CERN'de y01y111n deneyl otarak blllnen ATLAS dcneyl baslad1. mmr!llmllr 1 Sl6 OsmMll Ordusu'na b Bll blrllklei Ma carlstan K1a111inin baskentl Budln'e girdi Slvas Kongreslnln B.Umumi Toplan tis1nda i,ade i Mithye' ad1yla bh ga2e1enln c kar1l1nas1na ka1dr ve1!1di. 19ll Turk Ordusu. Yunan lsgail a111ndakl 8ursa"ya glrdl t 1 EylOI saldl!llarinda klsi kisi de yaraland1. mmr!llmllr 1937 Tuncet1 lsyan1nin ele bas Scyit Riza yakaland1. Sey it R1za yarg11ama sonucu 1 S Kas1m'da ldam edlidl Almanlar Benito Mussolini'yl hapis haoeden knd TOrkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu 1ugu aras1nc1a onakl1k ant1amas1 lmza1and Birlesmls Miiiette< lnsan Haklan Ko misyonu k1b11s konusuoda TUrkiye a1eyhine karar ve,dl t 2 Eyliil Oa1besi gercektestlrlldl, mmr!llmllr 1890 laponya'da Er tuqrul Fukateynl batti. ka zaoan sadece 69 denlzct kurtarilabildl General Motors Sl ketl ku1u1clu SUnlerbank kayse1i Bcz Fab11kDs ac1ld1...._,.. 1!)61 vas11ada var911ama1a11 netlceslnde ldama mahkom cdllen Fatln ROstO Zo1lu ve Hasan Polatkan m ceza1a11 lnlaz edlldl Hlryakclalon Savas1 sonulu Anadolv'da kl T01k halmiye1i percinlenml)tlr, ABO Anayam1 kab<ji edllal TOrklye. Cemlyet i Akvam (Mllletler Ce mlyetl) OyellAine kabut edlldl lngillz ve Sovye1 lsgall a1t1ndakl lran'd Sah R1za tah1an indirl!dl, yetine olu Muhammed R11a Pehlevl gectl Prof. Or. Tarik Zaler Tunaya. Oevrlm Ocakla11 oaskan1 oldu Adnan Menderes Id.am edildi. Milli Birlik Komitesl, 65 yas1n1 asan Cel31 Bayar lie ldam k:a rar1a11 countukla ahnan Otek1 hukomlu!erin ce zalaun1 mgebbet l\apse cevirdi Adnan Menderes. Hasan Potarkan ve Fat!n RustU ZOflu'nun cenazeleri istanbul'a nak fedildi ve clevlet t&eniyle Topkap!'da yaptnllan an1tmezara defne<lildi ABO. Kuveyt'i aske1le iigal etti..._, istanbul Ayasofya Camide ilk TUr'kce Ezan okundu Efes'te 1926'dcln befi su1dufulen arkeo lojik ka11laroa. Prytooelon ad1 ve<llen boiomde. donyaca lrltu Artemis heykeli gun t11na c1kanld1. l 96Z 1(1bris'ta Rauf Oenkta a suikast girii mindc! bulunuldu. 1 sa1. Fransa'da ldam cezas1 kald1nld Utke ka1.a may1nla11n1n yasaklanmas1 an11aas1n1 onaylad1. ABO anla$maya imza atmayt reddetti.

8 TARiHTEN KESiTLER EVLOL-EKIM 1 S7S Padi$ah Ill. Murat'1n g6revle<1ditdli MO ncccimba$1 T akiyiiddin Efendi'nin OncUIOA(Jndc kururan is1anbul Rasa1hancst at ldo. Rasatllane. devrin SeyhUlislam1 taraf1ndan y1ktirtld l TBMM. Mustafa Kcmal Pa:;a'ya. Marejal rutbesiyle Ciazi unvan1 verdi Afmanya'da Yahu<Jilerin kamu sekt&'on oe 1a1osmas1 yasakran<h Selahaddln Eyyubl. KudOs'o kusa Galileo Galilei, ispanyoi engi:tisyon mahkemesln<je. donyan1n gunes elrafollda don diij!;ino soylediqi kln yaogolando F1ansoz ve haiyan kuvvelle<i 'anakka ie'oen 1cklldl ()olmabae Sa1ay1 Veliahl Oaioesro><1e, AlalOrk'On de lstelyle, Tiirklye'nln Ilk restm ve hoykel muzcsi a(:tld I TOrklY<?'nln NATO'ya kat1lmas1 katl<rl edildl Nalm SolcymanoAlu, Seu! Ollmplya1 Oyunlannd\l halter dal1nd3 6 dunya rekoru knd Bablir lmpa1at0<luau yikoldo May1s guno "Molli Blrhk vc HOrriyct B.lyu1m1 01niak kabul cd1ldl Fransa'da cumhurtyel llan edildl ulgarls1an, bat1ms1zlla1nr llan eul NewV0<k MclfOC)Oll1an MOzesl. "Karun Ha zfncsl"nl TOrklye'yc ec<i gonclormcyc kator ve<dl Mota isyanr'nd.l GordOS (TrlpOllS) sehrinl eie ee1iren Vunanlar T (ilk'u Oldurduler. 194Z Nazlle,, Auschwitz'lc yahu<lilerl saz odalaunaa katletmeye bas1ad1, Michael Jacksoo TO<klye'de konser verdi F1ans1z Henri GlffClild ilk k.ez zeplinle octu 1910 l1an lrak Sava} ba1ad Erm"'1i milllanlat TO<klye'nln Paris Bas konsolosluaunu bast11ar. guvenllk eorevlrsl Cema1 Ozen oldo. Baskonsolos Kaya inal yaraland hzooe Bayezid idam edilcu lstanburda. 1ulumbac1 testilalr yerlne. mooetn moto11u ltfatye tesicllau kufuldu Birtesmls Millctfer askerleri KOfe'de Seul'u ete gecirdi Vassrada'dil 1utuklu bulunan eski Cumtv rcel.llbayar.keme<iyleintllar!liribu lundll. Bayar. nl()eti etneo'> 1arafn1diln kurtanld kisilik Osmanlr Ordusu ile kisilik Ha\h Ordusu $irps1nd1ar Savaso'nda kars1lasti. Sonut kesin TUrk zaferj K1b11s TOrk. ve Yunan alayla11 K1br1s Baris GucU emrine veritdi Amerika Birlik Devletleti 8akal'U Jimmy Car1er, TOrkiye'ye uygulanan ambar goyu kald11an yasayr onayladr. 15Z9 Kanvoi Sultan SOleyman komutas1ndakl Osmanh 0<dVS<1 Vlyanay1 kusaunaya aid!. 1 Sl8 Barbaros Hayrettin Pasa komuta s1ndaki Osmanh donaninast. Ctnevizli A1nifa1 Andrea Otwla'n1n cjonanmas1na kar$1 Preve ze'dt buyuk bit zaler kazand Girit Adas1 Osmanhlarca fethedildl t 730 Pauooa Halll lsyanr t>asladr. I 937 MUSSOiini vo Hillet. Bcrlin'de d()zcnle,,.,, blr e(isle<ide 1>a11sa inand1klanno!oylodoter Av upa Blrllnl kuruklu lnebahtr kales! lethedildl. I 808 Anayasa hukuk1ula11 1aral1ndan T(hk tarlhlo>dekl Ilk anayasal belee olarak kabul C<Jilcn Scned I ittlfak lmzaland Trablusga1p loc)lakl<l!rn1nkaybedilme slyle sonuclanacak Trablusgarp Savasr b<lsladr. 19Zl Flllstln'dc lnglllz mdodaso rcsmcn yoro.ioe Qlrdl. l 941 KleV'de Nazllerin Sabi Var katllam1 baslad1. lki euo><1e 60.ooo klsl 01ouro Oemokra1 Pa1tl kapatoldr Sivil tayyarecl Vedll Bey(HOrkos)kendl yaptrilj tayyare lie C62tetie'den vesllko\fe uc1u Oevfet Planlama Te$kila11 kuruklu Suriye, bajms1zl1a1n1!ian etti Seltika. Fransa taraf1ndan fethedildi. 190$ Galalasaray Spor KulubO kuruldu Beyrut ba1ms1zh 1n1 ilan etti Mao Ze<long ooderllnde tin Halk Cumhuriyeti kuruldu; Mao, tin Halk Cumhu riyelinln Ilk baskano setildl Kbls.e'den 1187 Selahaddin Eyyubi, KudUs'U zapte derek 88 yrlhk Hattr isgaline son verdi Roma. i1a1ya'mn baskenli oldu Soo Issa blrlikteri istanbul'd.ln aynldl OOTO'nUn temell at1ld Mudanya MUtarekesi bas lad T(lrlclye(Wh.liyetMerkeZB<l1kastktl\.ttl. 193Z lrak ba1ms:1z bir devlet oklu Ooi!u ve Bat Almanya birlesti PKK'hn1n a1r sllahlarla Se:mdlnll AktOtOn karakotuna Kuiey lrak'tan ate ama Ian sonucu 15 Turk asker! hayatrno kaybelli. I 90S Orville Wrlgll 111ak1a 33 dakika havada kalarak, ucakla Ilk ucan adam unvan1n1 tcazandt Hlmaye I Hayvanal Cemlyeli ad yla Tu1klye'dekl hayvanlaff korumn amac1 g\lden Ilk dernek kuruldu. l 9l3 Tork OrlodOl<s Paulk Eltlm. Kuvay1 Mil hye lehlnde blldlrl yay1nladr T(J1k Mcdenl Kanunu yu1urlgac glrdl AOO'nln Rushme<c OaQo'na d6rt AOD baskamn1n dev PO<trclerl oyulmaya baslao>dr. I 95 7 Sovyetler BlrllAI Ilk yapay uydusu Sputnik'! uzaya lrrlatlr Kuzey lrak'takl KOrt Parlamen1osu Fedefe KUH Oevletl kurulduqunu ac1klad1, t89l oa11onkaroes1erolduruldu Alman llzlk\l Wrlhelm Roen1gen1n x ray'i buldutunu a11kladr Bulga1istan. ba 1ms1zl11n1 ilan etti osna Hersek, baj1ms1zha1n1 llan et ltaiyan kuvvc1ierl Gclibolu'yu lseal cul. 192S Istanbul Darphancslnde 1>as1lan ilk Ct.in hurlyet A111n1 Mustafa Kemal Pasava gonderlklt Lala Mchmc1 Pasa komu1asondakl Os manh ordusu. Este1son Katesi'ne girdi Thomas Edison Ilk harckctll reslm eos tctimini gercektetirdi Mustafa Kcmal 7. Ordu KomutDnlrt'n dan is1ifa euiainl Envcr Pasa'ya bildirdi. 19l3 SOkru Naill Pas komu1as1ndaki Turk birtiklcrl istanbul'a glrdl Hain Damat Ferit Pasa. Frcinsacla (;fcl(i Kayscri'de ilk u1ak f abrlkaso kuruldu. = "" 1 S'11 H1ris:tiyan birlesik donanmas1 ile lne bahtl'da kar1lasan Osmanl1 donanmas1 yenlldi Kaptan Cook:, Yeni Zelaf'M:la'y. kesteui Osmanh yiinetlmine baskaldrran Girit adas1 Yunanistan ile birlesti Almanya ve ltalya R(llnanyayr!seal e Oemol<ratik Amanya Cumhurlyeti kurladu itk TO:rk otomobiline AnaOOI ad verildi.

9 1970 Richard Nixon. Vietnam S.avaj1'na son verecee be$ maddelik l>an} tinerisini a,1klac1t ABO Afganistan'1 bombalamaya ba)la<ll. 19 ll 0.lkan Savai1 ba)lad iuihat ve Terakki Pa'1isi i.kticlao tayt>eni. 192:5 Yahudi ve Ermeni ruhani bajkantan, toean Antla$mas1n1n Az1nhklarin Kcwunmas1 ne ilgili hokomterinin 1amd1R1 haklardan vazge,erck. TOrl< toplumu l(in<le TOrk yasa1a11y1a yasamak istedlklerini a1klad1lar. 9 EKIH etrnoen ayr11aca1n1 a<1ktad1. I 964 Nobel 8a11s Odum zenci 1ahlp Martin luther Klng'e vc1lldl 1917 F1ans1zlarca tutuklanan ve Alman rara casusluk yapt1am1 kabul eden Hollan<lah d3ns(1 Marg.:irt'.!tl\a Gtcr-truida. asktri mahkt mece yarg1land1ktan sonra. kursuna dizikji. 192:7 Gazi Mustafa Kemal Pa}a CHP kurut 1ay1n<la "6uy0k Nutuk"u okumaya bas1ad Frans.a krali(esi Ma1ie Antoinette gi yollnlc ldam cdlldl. 200Z rrak dev1e1 baskan1 Saddam HOseyin. 7 yill1k yenl s6rev soresl l1in duzenlenen halk oytamas1nda oyla11n tamairun1 akh Macaristan'da SOvyet egemen1;g;ne le ayaklanma baslad1. 6Utiin ()lkeye yay1lan g(isteriler de. isyancllar Sovyet birrmer.-in tekilmiri istedilef....r 1857 ilk futbol kulobo. ingilte1e'cte Cambridge Onlversltesinde kuruldu BirleSmiS Mille tier kuruldu, 1996 Vehbl KO('un cenazesl Zlnclrlikuyu Mezarl Aindan tahnd1, 192 TOrk yazar ve siyaset(i Ziya G6kalp. vefat enl. (d. l 876) a)bakM ISm(?t fn6ni.i istifa Clli. Ayn1 80n CelAI O.ya(1n kurdujju hukumet a(1kland Fa till Sultan Mef1mcl kcmjtas1r<lakl ())m(ln gij(lcri Trabzon Rum i1npara1orlurtm son IA!rdi Ataturk. Halep'in ku<eyin<!eki isgakilerln taauuzunu durdurdu Napoiyon 6onapa11 kornu1as111dakl F1ansiz ordusu Berlln'e glrdl. 19ZZ hatya'da Benito Mu.sollnl'yle birlikte Roma'ya yu10yen taslsuer lktlda11 eie 8e(ir<liler Zlya alp, Istanbul Oa1ullununu'n<la (Unlve1slte) ilk kez bl1 Sosyololl Ku1sUsO ku1du. t 937 Nazilll basma fabrikas1. Atatu k'un de ka t1i01q1 t6rcnlc i11ld Basbakan SukrO Saracotu, Anitkablr'in temehnl atu 1926 K1l1k K1yafet Kanu1lu'nun kabulc T01k 1a11h-(:I i. Hakk uzun,arjll1 vefu eut t 689 Dell Pcuo (B Oyuk Peuo) R Can oldu Thomas Edison. Ilk icad1 elckuikll ses makincsl (fonograf) 111n pa1en1 ald1. 19 t 8 Cckoslovakya baq1ms12llq1m lion cul. 192Z T6MM Hukumetl lie hiiat Oevreuerl ara sin<la Mudanya Mlllarekesl lmzalan<l Cumhuliyet O.yram1'1W1 ilk kuliama t&enl T6MM'nln yool 1aiio11M binas.nda yap11< Batman'd.a bh petrol d.ama11 bulundu Cenova11 denlzcl Kristof Kolomb. Karayfolel'e ulasu ama Asya'ya eeldiitinl Onliyord Galatasaray Spor Kulubu kuruldu Halikamas 8ahk(1s1. TUrk yazar. Cevat akir Kabaaa(h 61du. (d. 1890) 1918 Talat Pasa lider'lifiindeki lttihat ve Terak ti hukometl Monekos MUtareke-si'ni lmzalayatak Osmanh iin I. OOnya Sava}l'n1 biti11jj ve istifa ettl 19B T6MM'de. Ankara mn hukumet merkezl ve ba}kent olmas1 kar a1l.:t}llflld Nfzam Cedid, Sekban-1 Ce<lid ad1yla ye nklen turu1du Kore'ye TUrk aske1i birlii uiasu 1933 Adolf Hitler. Cenova $ilahs1zlanma Kon ferans1'na kat11mayaca1n1 ve Milletler Cemiye 1 gzz Soma'mn Yunan lsgalinden kurtulu su. Ayn1 gun Yunanlarco 17 Eyhll'e kadar so racek lzmlr Yang1n1 baslat1ld ABO. Alaska'y1 Rusya'dan 7.2 mllyon dolor kars1llq1nda a1arak tol)faklanna kalll Thomas Edison 84 yas n<l 61du Eskl Pciklstan basbnkan 8cnazlr 8uno. 8 y1lhk surgonun ard1ndan dd<ldll80 ul keslnde bombah bir sald111ya hedef oldu. l 26 kislnln (llduao ve 248 klslnln yara1and1a1 sa1 d111dan Butto yara a1madan kurtuldu. I 7 B I Nrelil<an 8.kllims1zl Sava. lnl!illzterln George w111111r,g1on'a 1esfm SON ercll Milli Gilvenlik Konseylnln son sekllnl veidiii anayasa metni ac1klanch: Getlci mad delerte eskl pan I yone11c11erlne 10 y11 siyaset yasaa1 getirlliyor. anay.asan1n kabuluyle blr likte Kenan Evren cum11urbaskan1 Oidu Nava1ln 8ask1n1: lngill2, Frans1z. Rus birlejlk lilosu. Vunanistan 1klar1nda Nava rln'de Osmanh donanmas1n1 tahrip et ti Mustafa Komal AtalOrlc'On Cumhurl yet Halk Partis! 2. Konsreslnde. 15 Eklm 1927 tafihlnde balad1a ve otuz aft1 bu(uk saat suren ta1ihi kol'l\lmas1 sona e1di ilk Ozel siyasi gazete Terci.imam Ahval (tkmaya basl!ld. _1940 Ernest Hemlngway'in 'anlar Klmin l(in ahyof kita1>1 New Y0tk'ta bas1ld1. 19SO (In askerlerl Tiberi lsgal enl Osmanh ordusu, Macaristan'1n Kanlje Kalesini fethetti Chester Carlson fotokopiyl lcat etu ABO Baskam John F. Kennedy. KO eaoa sovyet IUzelerl otcjuaunu a(1klad OzgurlOk Heykell. fransizla1111 hedlyesl olarak New York'ta diklidi. 194 I Alman SS bllliklcrl. Lltv nya'da den fazla yahud1yl Kaunas sohrlnde ku<sui>a dizdl TU1klye Cuml>urlyctl kurnldu ve TBMM'dcki oylainada Mustafa Kemal Ataturk oy blrlllylc Ilk cumhu1bas1can1 seclldi New York 8orsas1 (Oi<tu ve tum dunyay elkileyccek olan Buyiik Bunahm basl d1. 190S Aspirin Ilk kcz sat1sa sunuldu I. Ounya savas111dan yenik 11kan Osmanh lmparatorluu lie gallp devleuer aras1nda Mon<l 10s MUtarekesi imza1and Boiazi(i k'61>rusu, Cumhurbaskan1 Fah1i KOfutOrk taraf1ndan a(1ld1. 1S17 Ma1tin Luther. Wit1enbe1g'de 95 tezini kilise kap1s1na asarak Protestanl1A1 ilan ettl 1919 SUtcu imam, Kahramanmaraft<t Frans1z isgalcilere ilk kursunu atti Vatikan, cjonyan1n eunesin cevresinde donduguno soyleyen Galileo'nun hakhhg1n1 teslim etti.

10 ''KIZILDERILI'' TURKLER HAKAN AHiN K 1z1lderili" tarurm. yayg1n bilinen ekilde; sadece koyu ten rengine sahlp. cadtrlarda yaayan ve ti.iyler takan insanlann adlandmlrnasmdan ibaret degildir. Gi.ini.imi.izde ve gecrnlste Amerika'nm tarkh yerlerinde yasavan verli" kabileler farkll fiziksel ozellikler gostermektedir. Ti.im yerlilerin ten rengi "k1z11" degildir. Fakat bu yerlilerin bir krsrru arasinda rastlanan bu ten rengi; igalciler taraftndan daha once hi gorulmedigi icin "Red Skin': (K1z1/ Derili) olarak adtandmlrruslardir. Heykel. kabartma ve minyati.irlerde rastlanan; efsanelerde de yer alan. uzun b1y1k ve sakala sahip. beyaz tenli farkl1 bir yerli tipi de buiunmaktarnr. "H/ntli" (Indian) olarak adlandmlrnatan, Kolomb'un k1tay1 kestettigi suada "Hindistan"a geldigini sanrnasc "Ameikan Yerlileri" olarak adtandmlrnalen ise "soykmmci katil" misafirlerin ev sahiplerine kendi isimlerini vermeleri trajedisidir. Bu kadim halk iin en uygun actancuma "Yeni Diinya Yerlileri" olacaknr, "Medeni" Avrupal1lann atalan tarafmden gosteri hayvarn gibi ehir ehir dola1nlm1 olan "Buffalo Bill'in Vahsi Bat1 Gosterisi Toplulugu ve Western filmleri akrabalanm1z1 yanh tanitmaktad1r. Turklerin atalanndan kabul edilen. baku tenli ve simdiki erlileri"ni andiran bir irk (On

11 Tiirkler) M M y1llannda Dogu Asya'dan ilerleyerek Bering Bogazi'n1 gectiter ve "Veni Diinya"ya yaylldllar. "Na Dene" yerli boylanrun ve Aztekler'in bu gomenlerin torunlan olrnasi kuvvetle muhtemeldir. Bu insanlann go ettigi "Bering Bogazt''. son Buzul agi'nda defalarca "Beringia Karast'' haline gelrnistir. Yucatan Verlileri'nin efsanelerinde biiyiik denizden geldiklerine ve tannlann onlara yol otsun diye denizi kuruttuklanna inamhr. "Bering Bogaz1 Karas1" dismda da deniz yolu ile, Turk Kokenli "u Siilalesi" ve Turk Kokenli "Etriisk'1erin gemller ile Amerika kitasma ulast1g1na dair rivayetler bulunmaktadir. ilkel bir tekne ile Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun geilebeilecegini ispat eden Norveli arkeolog Thor Hyerdahl. "Bering Bogaz1" d1s1ndada alternatif deniz rotalan ile "Yeni Diinya"ya goler yap1ld1gm1 ispat etmlstlr. Amerika kitasmda. diger krtatar ile k1yaslan d1ginda cok eski insan fosilleri butunarnarrusnr. Bulunan en eski insan fosilleri ile Asya'da bulunantar ile benzerlik gostermektedir. inkatann Titi haka golii cevreslndeki heykelleri Turk balbalan ile benzer bir uslupta yapnrrustrr, Bir "O/mek"yerlisi heykelcigi Turk erkegi ornegi olarak gosterilebilecek kadar bizlere benzerlik gosterrnektedir. Olmek ve Etrusk heykelleri karsilrkh incelendigin de, tesaduf olamayacak benzerlikler gorulmektedir. Turk kokenf olduklan artik bilimsel olarak kabul edilen Etriiskler'in bu benzerlikteki rolu uzerinde bilimsel cahsrnalar yap1lmas1 gerekir. Etriisklerin akrebasi oldugunu dusundiigiimoz Otrnek'lerin "Yeni Diinya Yerlileri"nin medeniyetlerinin temelini teskil etmeleri de bu krtada "Tiirk" etkisinin bir karuudrr. "Ergenekon" efsanemiz ile inka'lann "Ka paktokorr efsanesi aresmda erasmda tesadut otmanrn cok otestnde, ciddi paralellikler bulunmak taoir, Her iki efsanenin isminin "kon" hecesi ile biter. "Kapak" kelimesi yerli dillerinde kapakh, kapal1 manasma gelmektedir. Veni Kita Verlileri'nin "Kapaktokon" efsanesinde "Atag" (Atau) ismindeki kahraman buyuk bir felaketten tek basma kurtulur. Don yarn kapah bir magaraya s1g1 mr. Bir gun akal k1hgmdaki Giines Tanns1, "Ek Ak Koca" (irakoca) ona kutlu bir tas verir. Atag bu tas1 kullanarak kayalan eritir, insanlannm lideri olarak biiyiik bir devlet kurar. komand Verlileri'nin olen setlerlni atlan ile birlikte yak1p kiille rin iizerini kayalarla ortmesl Turk defin torenlerini andrrmaktacu. Araukan Yerlileri Ulkelerini "Dort Tekun" ile yonetirter. Bu soylu prenslerde idarecilik babadan ogula gecmez, Bu durum Goktiirk "Tegin" yoneti cileri ile tesaduf otarnayacak kadar yakinhk goste rir. Basta "Altm Elbiseli Adam"1n basl1g1 olmak uzere. ozellikle "Kam" k1yafetlerinin banlannm bashklanndaki tliy siislemeleri, krztlderif sarnan bashklan ile benzerlikler gostermektedir. M.O. 3,000 y1llarmda Asya'dan gelen bir pamuk tiirii nun Peru'da yetistiriliyor olmas1 da "Yeni Diinya" ya Asya'dan go edildiginin kan1tlanndan biridir. Baz1 efsanelerinde yerli halklar, aynen bizlerde oldugu gibi, kurt soyundan geldiklerini ve tufani kurdun haber verdigini anlat1rlar. Guniimlizde hala saman davullannda "Kurt" onemli bir simgedir.

12 Tiirkleri'ne dayandrrrms ve suntan soylemistir: "Yen/ Diinya Yerlileri" ile Yoruk Turkrnen desenleri arasmdaki benzerlik kilimlerde, heybelerde ve ad1r desenlerinde tesaduf denemeyecek kadar tazladu. Aynca kilim dokumada kullarulan tezgah ve malzemeler aynunr, Gunumuzde "Yeni Diinya Yerlileri" sarnanlan tarafmdan kullamlan baz1 sarnan davullanmn uzermoe: Turk kamlan taranncan kuuanuan "Hayat Agac1" figuru bulunur.courtesy Muzesi'nde sergilenen blr Navajo klliminde kullamlm1s olan "Oz" damgas1 da Turk Yeni Dunya Yerlisi akrabahg1na gulu bir kamt olarak sayilabltlr. Necati Cuma/1 hauralannda Turk ve "Yen/ Diinya Yerlileri" arasmdaki benzerliklere soyle I dikkat cekmtsttr: "Pettt Palais'te Peru sergisini gezdim. inka 1 kilimleri ozellikle biiyo/edi beni. Apklamas1 gii... T Amerika'nm bulunmasmdan once yerlilerin yaratt1klan ile Asya, Afrika insantarmm bu/utan 1 arasmda akraba/1klar var. Birbirlerinden habersiz miydiler gerekten? Yoksa Kristof Kolomb'tan once Amerika'ya geenter mi oldur 1 Meksika Ulusal Antropoloji Muzesi'nde bulunan, 15. yiizy1lda yap1lm1s 25 ton agirhgmda, 3. 7 metre capmda dev Aztek Takvimi lie Turk Su Cu Hanedaru'run kulland1g1 ve onlardan inlilere gecen 12 Hayvanl1 Turk Takvimi arasmda ciddi benzerlikler bulunmaktadir. Meksika tarihi yazan W.H. Prescot 1874 y1hnda yapt1g1 arasnrmada Aztek ve Maya takvimlerinin kokenini Tatar ":'!'\''.. / > ""'1' 1 ' 1 Hayvanh Turk Takvimi iizerine yapllan arastumalar bu takvlmin tarihimizin ok eski do nemlerinden beri atalanrmz tarafmdan kullamld1 gm1 gostermektedtr. "Yeni Dunya Yerlileri"nde benzer prensiplere dayanan takvimler kullamlrmsur, Bu takvimin benzerlerinin "Yeni Diinya Yerlileri" tarafmdan kullanthyor ofmasc bir tesadutten ok atalanmu tarafmdan yapuan goler vasrtasi lie bu takvim sisteminin tasmrnesi ile a1klanabilir. Takvimlerin benzertigi konusunda Prof. Dr. Zeki Velidi Togan suntan soyliiyor: "Meksika/1/arda butunan 12 hayvan/1 takvim ve bunun semsi Kemet! $ekli, aym haftalara boliinmeyip 13 giinliik 2 paraya ve 4 giine (ilave 4 giine) taksim edilmesi; senenin ben kabi Jelerde 24 $ubat. yahut 12 Martta balat1/mas1, 13 ay/11< tieseo ve 28 kamer mezili muhakkak Orta Asya'dan $imali Amerika'ya ge/en kiiltiiriin bariz izietini te$kif eder. 3 K1z1/derili dilleri, birok dal ve lehesinde Tiirkenin bag/1 oldugu Ural Altay dilleri gibi "Agglutlnent" (yapt$tk ekli) ozelliktedir.

13 Arizona"da bir tatil beldesinin isrni "Havasu"dur. Bu, gemiste o civarda yasarrus olan "Yeni Diinya Yerlileri"nden kalan ve hala kullanllmaya devam eden Turkce kokenli bir isirndir. "Hava"kelimesi, Cuvas Turkesindeki "hkavag" kelirnesinden turerntstir. Toltek Yerlileri'nin efsanevi baskenti. Tannlar Sehri olarak adtandmlan "Tula"nin kimler taratrndan kuruldugu ve neden terkedildigi hala kesin olarak anlastlarnarrusnr. Uygur Turklerl'nin Mense Efsanesi'nde 5 bir yer ismi olarak gecen "Tuts", Toltek baskentl "Tula" ve gunumuzde Rusya srrurlan iinde yer alan "Tula" sehrinin Turke ko kenli isimleri tesedut olamayacak dilbilimsel benzerliklerden bir tanesidir. Basta Ord. Prof. Dr. Reha Oguz Tiirkkan oimak uzere bu konuda cansan uzrnantar ve dilbi limciler, K1z1lderili dilleri ile Turkce arasinda birbirine es sayrlabltecek derecede yakm clan 500'iin iizerinde kelime tespit etmislerdlr. Bu kelimelerin bir krsrrurun kokeni dilbilimciler arasmda tartisrna yaratsada; Turke kokenli oldugu uzerinde rnutabakata vanlan kelime sayrst bilirnsel olarak yeterlidir. Bu arada gunurnuzde kullarulmayan. unututmus kelimeler arasmda da Turke kelimeler olabilecegi de unutulmamaudrr. "Yeni Diinya Yerlileri" dil ve lehe bakrrnmdan oldukca zengin ve karmas.k bir birikime sahiptir. Asag1daki tabloda Ti.irke ile benzerlik gosteren kelimeler farkh tehceterden ornekler sedterek nazutanrnrstrr. Tablada eski Meksika, Araukan, inka Kecua Aztek. Toltek, Maya, Kornancl, Huron, Ogorncl, Yukatan, Otomi, Zakapo vb. Yerli halklanru lehelerinden bir seki yapurrustrr. :it111ila;1alill!!i;!ill;l:iijl t111,1 a;1m1,11111;1111;1:i"1 A1t1I lt1i. itil (nehir, gol) Hata Ata (Ecdat) Ak Kapana Ak Kap1 Havasu Mavi Hava ve Su As Az Ges, Ghaz Gez Atua Ata (Ecdat) ik iki Baka Bak ite Ki:ipek Bas Bes Kal'1 Kahn Caklra akir Kan Han,Kagan Capultepek Capulcu Tepesi Karwrn Kann iran Yllan Kasa Kes i iek j Kasa K1s ur Dur Kayak Kay1k

14

15

16 I rill1li ilm I lil'lil3 I 1rill1l!i1m i!Ui'lil31 [ Kazyun Kaym (akraba) Paku Bak.pak Khapao Kaba Ra Va Khip u ip Taktula Tag1I, dagll(ma) Kirrmz (K1rm1z1 salgoh bir l>oce) K1rm1z1 Tano Tamu (cehennem) Kipunda iplnde Tawga Tag. dag Kir Kir Tekun. Tokin Tekin, Tigin Kis K1z Tepe Huan Tepe Han Ko Go Tepek Tepe Ku Ko(mak), koymak Toos Toz K'u Kut(lu) Tuka Tukur Kui Kuuk Uun iin. iun Kul'i Kul Utara. Utah Otag, utag Kuskus Kus Vokut Yakut Kun Gun, gunes Vangi Veni

17 iki dil arasmda benzerlik bulunan kelimelerin oklugunun yam sira bundan ok daha kuvvetli bir bilimsel karut da ift kelimeler arasmdaki benzerliktir. Tek kelimelerde benzerlik tesaduf olarak gecistirilmeye ah$1lsada; citt kelimeler arasmdaki benzerligin ihtimali bilimsel olarak oldukca dusuktur. Saygm sosyal antropoloji uzmaru Dr. A. Kroeber, bu konuda suntan si:iyloyor: "Yeni Dilnya Yerlileri" ile Tilrkler arasm genetik olarak da bir akrabahk bulunrnaktadrr. Science dergisinde yaymlanan bir makaleye gore. Oregon Oniversitesi'nden Dennis Jenkins, arasnrma yapnklan magaradaki kokprolit (tositlesmis d1sk1) ve kururnus d1sk1dan elde ettikleri DNA'lann. Slbirya'mn dogusundaki Asya ki:ikenli insanlara isaret ettigini ifade etmistir, New York Times gazetesinde yayinlanan baska bir arasnrmaya dair aciklarnada Kopenhag Oniversitesi'nden arkeolog Eske Willerslev 'Diskrlerdan numune etmenin son derece zor otdugunu, gemiste bilim insanlannm sadece anneden gecen genetik bllgileri tasryan mitokondriyal DNA tncelediklerini. ancak en son bulgulann "kesinllkle" Asya'dan gelen insanlara lsaret ettigini" si:iylemlstlr.

18 Rusya Bilimler Akademisi Biyoloji Profesiirlerinden ilya Zaharov ve ekibi, Moskova ve Tuva Devlet Akademisi'nden aln bilim adarru. Tuva'nm kuzeybatismda bir arastuma yaorrnstardu. Kara Hol Galli kryrsina goebe halk incelenmi;;tir. Rus bilim insanlan, irk kimligine ait bilgileri ierdigi kln mitokondrik DNA (mtdna) lizerinde durrnuslar ve causmatann sonucunda Amerikan tipi mtd NA'lann yogun bir oranda Tuva halkrnda bulundugu fark edilmi;;tir. Prof. Zaharov durumu SU sekilde ifade etmistir: "Tuva'da admm1za 80 ya$1armda bir kadm girdiginde, $ajakald1m. Tlpat1p bir K1z1/ derili idi. Dogru yo/da o/dugumuzu daha o zaman anlam1$t1m" Y kromozomlan incelendiginde ozellikle Sibirya Tlirkleri ile "Yeni Diinya Yerli/eri" genetik yakml1k gorlilmektedir. Dlinyadaki tum irklann DNA'lan lizerine yap1lan bilimsel arastumatar bu akrabahg1 karutlamaktadrr. Nogay Tlirkleri ile "Yen/ Diinya Yerllleri" arasmdaki fiziksel ben zerlik de akrabahg1 karutlayan verilerden biridir. Asya'dan ve dlinyanin birok bolgestnden venl Dlinya"ya giiler oldugu bllimsel bir gercektir. "Yeni Diinya Yerlileri"nin dil. kliltlir ve fiziksel gorlinlimlerindeki zenginlik; basta Turkter olrnak lizere. diger milletler ile aralanndakl benzerlikler. bu krtada etnik olarak bir kansim oldugunun gcstergesldir. "Yeni Dlinya"ya birden fazla yol ve zamanlarda Turk goleri olrnustur. 6n Tiirkler ve daha onceslndeki donemlerden hakkmdan yeteri kadar bilgi sahibi olamad1g1m1z atatanrmz diineminde de veni Dlinya"ya Turk goleri olrnustur, "Yeni Diinya Yerlileri" krtaya ayak basan "Medeni" Avrupa halklannm atatan taratmdan, kilise glidlimlinde soykmrna ugratllm1;;; topraklan ellerinden ahnrrus. rezervuar denilen toplama kamplannda ahga mahkum edllrnlsterdlr, Asil insantar olan yerliler "medeni" isgalciler tarafmdan soyulrnus: maddi kaynaklannm yokedlmesini yarusua sehirlerin bliylik bir krsrru ve o donerne ait bilgi, beige, sanat kaynaklan yok edllrnisti. Ate;;li silahlara kar;;1 yay ve ok ile miicadele eden yerliler. zaman zaman yapilan savasrarda basantar elde etmisler: bu basanlanrun sonuclari daha cok asker, silah ve soyktnrn olrnustur. Papa Franciscus'un yakm bir zamanda yapt1g1 Gliney Amerika turunda, Amerika krtasmrn sornurged guler tarafmdan fethi srrasmca Katolik Kilisesi'nin buradaki yerli halka kar;;1 i;;ledigi SU ve glinahlardan dolay1 czur dilemesi; "Medeni" Avrupa lilkelerinin tarihlerinde "Yenl Diinya Yerlileri"ne soykinm ve asimlilasyon yapnklanmn kabullidlir. "Yen/ Diinya Yerlileri" (K1z1/derililer) tonaa«bu iddia bilimsel otarak baste Ord. Prof. Or. Reha Oguz Turkkan olmak Ozere blrcok bilim insaru tarafmdan karutlanrmsnr. Bu bilimsel gercekllk Gzerine causrna yap1hrken tarihin ilk cevlrlerinden beri hkblr irkm saf kalmad1g1; dolayrstyla "Yeni Diinya Yerlileri"nin de Tlirkler basta olmak Ozere farkh k1talardan go eden farkh irklar ile kanst1g1 unutulmamahdir. Bu konuda yabanc1 kaynaklar incelendiginde birok arastirma CI ve akademisyenin yerlilerin Turk kiikenlerine dair bilimsel delilleri g6zard1 ettikleri; bu insanlara tarlhten ve "rnedeni"atalanndan mlras ald1klan 6nyarg1larla yakla;;t1klan anla;;1lmaktadir. Dlinyan1n bir ok k1ta ve lilkesinde yer alan, akrabahg1m1zm fark1nda bile olmayan kanda;;lanm1z hakkmda daha ok arast1rma yapmal1; yakm gelecekte ka1n11maz bir sekilde gerek olacak "Turk Birligi" lilklisline "K1z1/derill" karde;;lerimizi dahil etmek iin gayret etmeliyiz. 1 Yf."511 Bil Ar Sur1nda, Hatira, Necatl Cumall 2 Hlst«y of rile Conqoosr of Mexico Sh umumi TUtk Tar111ne GlriS. t. Cdt. y s. t 7 4 Cuvas TUrkceslndtki hk:avat" k e1imcs.inlo6cn tureyen hava s6zcgqu TUrk(t dir. Prof. N, Tuna'n1n l:tndisme bu toktni bijimstl olarak a(1klad1f:1 bugjsl: Ofd. Prof. Of Reha Otuz TU.kkan'1n "Ktztdelflifef ve Tilrk/er t1tab.n1n SS. sayfasmda yer atmaktadw. s. TiJrk EfSJJMli Uttfiflde ltkelmi. Uy8f."'IN1n MM$e EISMles/.. Bahadd1n Ogel. Sh 18 6 AnthtOJ>0'08Y J 948, New York, sah. S4S 7 Pnorogrbt)l)s ol Amctkdn lndldns l0. fragment U11g.e ve1ijl, Am1er da.m. Huseum voo1 vo11eenkun0t, Rotttfda.m 8 K1t1fde1ifiter ve T(Nkl.er. 8Jt Tarinln 811 Dram1n Hikay est Ofd. Prof. 01. Rena Ouz Torkk'.an 9 Navajo Rugs. Oy OOn ()redeofa, Wilh a to1w01d by Clay lotketl 10 Am4!fican Indian Mythology. Ahce M.aulot I Carol I(. Rachlin 1 l Indians of the United States. Clark Wissr

19 SAVAS TARIHINDEKI 1 ::2;::.olRIM EN ivi silah nsanhk tarihi boyunca askerler. generaller. Ii I derler. diktattirler hep ayrn soruyu sormustur: "En iyi silah nedir?" Silah denildigi zaman akhruza sadece konvansiyonel silahlar gelmemelidir. Adolf Hitler'e gore. 2. Di.inya Savasmm oasmda Heinz Guderian tarafmdan ortaya autan "Ztrh/1 Tiimenler" fikri, yani krsaca Panzer/er en iyi sllann, 0 y1llarda Olkeler tanklan piyadeleri destek lemek ldn kullarnyordu. Tank1 icat eden ingilizler oldugu halde. onun gerek degerini ve nasu kullarulmasi gerektigini ilk kavrayan Guderian otmustu. ingilizler ve Frans1zlar tanktanru piyadeleri desteklemek tcln tomenlere dag1tm1slard1. Oysa Almanlar. Hitler'in boton eski kafah generallerinin muhalefetine karsm. Guderian'm "Ztrh/1 Tiimen /er" fikrini benimsemesi sonucu butun tanklanrn birlikte kullanarak ezid bir avantaj elde etmlslerdt, Guderian tanklanrn piyade birliklerine ucer beser dag1tmak yerine onlan ayn bir smrt olarak kabut strnts, manevra ve ates goco fakttirlerinden sonuna kadar yararlanarak tarihin o gone kadar gormedigi bir taktik ile ayrn sekilde gtirolmemis bir hrzla llerlemislerdi. Guderian ayrica Blitzkrieg taktiginin de (Yudmm Savasi) mucidiydi. Ancak. Rusya seterlnde Hitler'le bazt konularda ters dosmesi yozonden 26 Arahk 1941 gonu gorevden almdi. Onun bu taktigi sayesinde Panzerler Avrupa'da tozu dumana katmrsn, Ancak Almanlar Stalingrad'a ula smca o muazzam ilerleyis son buldu. Burada yeni bir cansma tarzi ile karsuastuar, Bunun ad1 "meskun maha/" causmasiym, Yani sokak savasi. Bu carpismaca tanklar bir ise yaram1yordu. Gtigus gogse, sokak sokak carprsrnak gerekiyordu. Aruk panzerler en iyi silah olmaktan 1km1s. ptyadeter, makineli tofekler. el bombatan, hocum toplan bu muharebe iin en iyi silaha donusmuslerdi. Sovyet birliklerinin komutaru jukov. Almanlan hi bilmediklerl bir batakliga ekmisti. Savasm basmoa kilometre kilometre ilerleyen Alman birlikleri. Sta lingrad'da bina bina ilerleyecek duruma gelmisti. Stalingrad yenilgisi, buton Alman saves planlanru tomden degistirdi. Tanklan surekll gelis tirmeye ahst1lar ama piyade silahlannm caha tinemli oldugunu bu yenilgiden sonra kavradrlar. Bundan sonra hem sokak savasina hem de cephe savasina uygun silahlar tasarlamaya bastaduar: G43. MG 42. STG 44 gibi. ingilizler aosmdan sornurge imparatorlukla rim govende tutmak iin seves gemileri en etkili ve en iyi silahn. Amerikahlar ve Japonlar iin en iyi silah uak gemileri ve bombard1man uaklariyd1. Amerika. 2. DOnya savasrnoa Almanya ve japonyarun OstOne tonlarca bomba atrmsn. Bu bomoardtrnanlar ise yararms olsa da. eek sayida sivilin carnna da mal olmustu

20 l I I ii:f *J!ffiii!..!J!i l"::'!.liijp.._ Amerika 1960'1ann ortasmda Vietnam betag1na girince, daha once deneyimledigi, du?man1 bomberounan ederek yok etme dusuncesini de gistirmemistir. Bunun sonucunda 196B y1l1nda Kuzey Vietnam'a yapt1g1 Tet bomberdunarunoa 2. Dunya Savas1 boyunca att1g1 bombalardan daha taztasuu atrmsu. Ancak Amerlkanm bu bombardimanlan, tropik Vietnam ormanlanru yok etmek ten baska bir tse yaramad1, beklenenin aksine Vietnamhlann direncini kmlmarrus. daha fazla birlik olrnalanru sag1am1st1. Hlnt Cln savasinca Frans1zlann yapt1g1 gibi, Amerikalllar da savasi kazanarnernatanru, tropik bitki ortusune baglama hatasma dustuler. Viet cong gerillalan tropik bitki ortosu atnna glzlenerek Amerikan birliklerine salcmyordu. aomoarciman da ise yaramaymca. Amertkahlar dustukleri bu bataktan cikrnarun yolunu kimyasal ve biyolojik silah kullanmakta buldular. Amerikahlar Vietnam'da; 1.11 Mii M MM '' 1 1ibl 11.e1;i1.14 Bir saat boyunca napsurna, oksurme, bas agns1. goguste s1k1sma. mide bulannst ve kusma aratan tahri edici az. Yeni gelistirilmis bir goz vasaruo gaz olup, gozlerde. burunda ve nefes yollannda yaratt1g1 tahrlsin yarn sua gogus agnlan, oksuruk ve kus " Deride tahris edici bir etkisi olan goz yasartro bir gaz, Etkisi 3 dakika surrnektedir, Yogun olarak bu 3 gaz1 kullanmrsu. 0 kadar fazla kullandnar ki kendi askerleri bile bu gazlardan yaptiklan operasyonlarda etkileniyordu. Bu gazlar siviller uzerinde kullanild1 genelde. Halen tam kay1plar ne kadar bilinmiyor. Bornbardrman ve kimyasal silahlann hi bir ise yaramad1g1n1 goren Amerikanlar. daha insan silahlara yoneldlter: Komando birliklerine. Vietnam'da gorev alan Amerikan Ozel Kuvvetleri (Green Berets) kars1 gerlua taktlklerl uygulayarak Vietcong gerillalanna ve Kuzey Vietnam Ordusu (NVA) birliklerine kok sokturmeyi basanyordu. Ormanhk atanoa deniz piyadeleri (USMC) ve yeni kurulan 7. Calavary Regiment bu kadar etkili olarmyordu. Kars1lannda dtizenti bir ordu degil, vur kac taktigi yapan birlikler vann. I' i \:Ji,,. I 1964 y1hnda "Military. Assistance Com mand, Vietnam Studies and Observations Group" (MACVSOGf admca bir kornando grubu kuruldu. Bu birim Vietnam'da ki zorlu saruara dayanabilecek sekilde yeni komandolar yetistiriyor ve Vietcong gerillalanna uyguladrklan kars: gerilla taktikleriyle basan kazaruyorlardi, Nizami harp uygulayan bir orduya kars1. gayri nizami harp3 uygulamak her zaman daha fazla basan getiriyordu. Bunu da basaran kornando birlikleriydi. 20. yy da bu savasa yipratrna.

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

Sınıf [ B-PİSA ] 1. Dönem - 1. Uygulama

Sınıf [ B-PİSA ] 1. Dönem - 1. Uygulama 4. Sınıf [ B-PİSA ] 1 2017-2018 1. Dönem - 1. Uygulama P erformans İ zleme S üreç A nalizi 4. SINIF MATEMATİK OKURYAZARLIĞI Soru 1.1 Aşağıdaki tabloda 8 kişilik bir limonlu pasta tarifi verilmiştir. MALZEME

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÜLKELERİN TATİL GÜNLERİ

ÜLKELERİN TATİL GÜNLERİ ÜLKELERİN TATİL GÜNLERİ ULUSAL VE BAĞIMSIZLIK GÜNLERİ - BAYRAMLARI Şükran Günü Ulusal Bağımsızlık günü Martin Luther King Günü Başkan'nın Günü Şehitler Günü Colombus Günü Veterans (Armistice) Günü A.B.D

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ATOM ÇAĞI VE SOĞUK SAVAŞ NEDĐR?

ATOM ÇAĞI VE SOĞUK SAVAŞ NEDĐR? ATOM ÇAĞI VE SOĞUK SAVAŞ NEDĐR? Atom Çağı ifadesini ilk kez, 1945 te atom bombası patlamasını izleyen ABD li gazeteci W. Laurence (New York Times) kullandı. Soğuk Savaş terimi ise ilk kez, Đngiliz gazeteci

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

FRANCESCA SIMON FELAKET HENRY İLE SPOR

FRANCESCA SIMON FELAKET HENRY İLE SPOR FRANCESCA SIMON FELAKET HENRY İLE SPOR FRANCESCA SIMON St Louis, Missouri de doğdu. Çocukluk yıllarını Kaliforniya da geçirdikten sonra Yale ve Oxford üniversitelerinde Ortaçağ tarihi üzerine eğitim aldı.

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Küçük Çaplı Yatayda 1 Saatlik Yangın Dayanım Testi 1

Küçük Çaplı Yatayda 1 Saatlik Yangın Dayanım Testi 1 Küçük Çaplı Yatayda 1 Saatlik Yangın Dayanım Testi 1 Testin Adına Yapıldığı Kurum: Hy-Tech Thermal Solutions, A.Ş. Testin Yapılış Tarihi: 17 Mayıs 2000 00050H.T1 Sayılı WFCi Raporu (Ahşap ve Kabartma Teneke

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN İHH Projeler Birimi Nisan 2014 PROJENİN KONUSU Bu proje Afganistan ın üç şehrinde, Badğis, Serpul ve Cevizcan, büyük hasara sebep olan sel felaketinde

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ROMANYA ÜLKE RAPORU Mart 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Romanya Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu :

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan YAVUZ DONAT BUGONKO Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk YAZILARI Hani verdigin sozler? Ilan Vatan h;in Gazetelerde tam sayfa "Bir iiniyersitenin ilamm" gordok ve... Orhan Veli'nin "Vatan i.;in" ~iirini

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ii Milli Egitim Miidiirliigii

ii Milli Egitim Miidiirliigii T.C......,. MUS V ALILIGI ii Milli Egitim Miidiirliigii Say1 : 73774402/160.02.09/ 1174493 Konu: Mangala Y an~mas1 19/03/2014... KA YMAKAMLIGINA Il

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu.

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. BAZI MEŞHUR OLAYLAR HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. -2470:Hz.İsmail in Sünnet Edilmesi. -2317:Hz.Yakub

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı