Mental Stres ve Elektrofizyoloji. Prof. Dr. Sacit Karamürsel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mental Stres ve Elektrofizyoloji. Prof. Dr. Sacit Karamürsel"

Transkript

1 Mental Stres ve Elektrofizyoloji Prof. Dr. Sacit Karamürsel

2 UnutulmuĢ Organ - Beyin Beyin: vücut ağırlığının -> %2 si Kardiak output un -> %15 ini alır Tüm vücutta kullanılan oksijenin -> %20 sini kullanır (beyin işlevleri sırasında görüntüleme teknikleri ile artış ya da azalış %5 civarındadır)

3 Kognitif sinirbilim Cognoscere

4 Kognitif sinirbilim konuları Dikkat Bilinç Karar verme Öğrenme Bellek Mismatch negativite

5 Kognitif Sinirbilim - Metotlar Psikofizik Kognitif psikoloji Kognitif psikofizyoloji Kognitif nöropsikoloji EEG MEG fmri PET SPECT

6 Uzaysal Çözümleme (mm) EEG Zamansal Çözümleme (s) 1 ms 1 s 1 dak 10 dak 1 saat

7 Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir sistemi hücrelerinin elektriksel aktivitelerinin bir bileşkesidir. Büyük elektrodlarla saçlı deri üzerinden Subdural elektrodlarla korteks üzerinden ya da İğne elektrodlarla derin yapılardan kaydedilebilir. EEG

8 Uzun yıllardır kullanılagelen klinik amaçlı EEG Yine birkaç onyıldır kullanılan olayla ilişkili potansiyeller de uyarı ile zamansal olarak kitli EEG dilimlerinin ortalamalarının alınması ile gerçekleştirilen invazif olmayan kayıt ve analiz yöntemleridir. EEG

9 EEG Kognitif potansiyellerde latans ve genlik değiģimleri DC kaymalar?

10 Hipertansiyon serebrovasküler hastalıkların baģlıca nedenlerindendir. Diastolik kan basıncını %10 düģürmek serebrovasküler hastalıklardan ölümleri %40 oranında düģürmektedir. Tekrarlayan inme, ilerleyici kognitif bozulma ve demans gittikçe artan sayıda hastayı etkilemektedir Hipertansif hastalarda P300 hafif kognitif bozuklukların tespitinde faydalı bir araçtır.

11 Arteryel hipertansiyon tedavisi alan hastalarda serebrovasküler mikrodolaģım, nörofizyolojik testler ve OĠP incelenmiģtir. P3a serebral patolojilerin çok erken evrelerinde bile azalmıģ kognitif fonksiyonlarını ölçmede hassas bir yöntem olabilir Vasküler demans riski olan bireylerde kognitif kayıplarıın takibinde değerli bir ölçüt olabilir

12 ÇalıĢma tasarımı Hipertansiflerle normal bireyler arasında fark var mı? Tedavi değiģiklik yaratıyor mu? DüĢük ve yüksek inme riskli bireyler arasında fark var mı?

13 Dr. Z. GüneĢ Özünal Dr. Soner Sabırlı

14 ÇalıĢma tasarımı Hipertansiyon tanısı: 24 saatlik ABPM ortalaması Sistolik kan basıncı >140 mmhg veya Diastolik kan basıncı >90 mmhg

15 BEYAZ ÖNLÜK HĠPERTANSĠYONU PREVALANS %20!!! (Pickering) ORTALAMA 22/14 mmhg

16 ÇalıĢma tasarımı Elektrofizyoloji: 32 kanaldan alınan Mismatch negativity Novelty paradigmaları

17 EEG

18 Uyumsuzluk Negativitesi - MMN ISI =2-4s

19 ISI = 2-4s ISI = 2-4s

20 MMN S1 Sonuçlar

21 Sonuçlar MMN S1

22 MMN S2 Sonuçlar

23 Sonuçlar MMN S2

24 Standart Sonuçlar

25 Sonuçlar Novelty Standart

26 Hedef Sonuçlar

27 Sonuçlar Novelty Hedef

28 Novelty Sonuçlar

29 Sonuçlar Novelty Novel

30 EEG As A Possible Diagnostic Tool For Mild Cognitive Impairment In Hypertensive Patients Uresin Y., Sabirli S., Ozunal Z.G., Karamursel S.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 AKUT SOĞUK STRESĠN KOGNĠTĠF BEYĠN YANITLARI VE KALP HIZI DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ Dr.Sadi Kayıran, Fizyoloji Anabilim Dalı Ġstanbul Tıp Fakültesi

42 Kayıt prosedürü Soğuk stresinin uygulanması Soğuk stresi deneğin bir elinin kayıt süresince 10 o C buzlu suya daldırılması yoluyla uygulanmıģtır. Sıcaklık termometre aracılığıyla düzenli olarak kontrol edilmiģtir.

43 Kan Basıncı Ölçümleri Normal Akut Stres Fark Sistolik * * Diyastolik * * Kontrol (Normal) ve akut soğuk stres koģullarındaki kan basıncı ölçümleri ve fark değerleri (mmhg). * EĢlenmiĢ t-testine göre p<0.001 düzeyinde anlamlı farklılık

44 Kan Basıncı (mm Hg) Ortalama Kan Basıncı Değerleri * * SİSTOLİK DİYASTOLİK SİSTOLİK DİYASTOLİK NORM AL Koşul STRES Normal KoĢul (kontrol) ile Akut Stres KoĢulu anında ölçülen kan basınçlarının karģılaģtırılması. *EĢlenmiĢ t-testine göre p<0.001 düzeyinde anlamlı farklılık.

45 S p e k tra l gü ç (m s 2 /H z) Kalp Hızı DeğiĢkenliği 2, 5 2 1, 5 N o rm a l A k u t S t re s 1 A n la m lılık 0, , 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 F re k a n s (H z ) Akut stres koģulunda elde edilen Kalp Hızının spektral analizi. *0.04 ile 0.15 Hz arasındaki güç değerlerinin normal değerlere göre anlamlı Ģekilde yükseldiği gözlenmektedir (p<0.01).

46 Z a m a n (m s n ) Olaya İlişkin Potansiyeller (OİP) N L A T A N S L A R I * * No r m a l S ta n d a r t A ku t S tr e s No r m a l He d e f A ku t S tr e s No r m a l No v e l A ku t S tr e s S ta n d a r t He d e f No v e l Ko ş u l Kontrol ve akut stress koģullarında deneklerin Cz lokalizasyonundan alınan kayıtlardan elde edilen N100 latans değerleri. Standart, hedef ve novel uyaranlar için yanıtlar ayrı ayrı gösterilmiģtir *(Normal: p<0.002; Akut Stres: p<0.0001).

47 G e n li k (u V ) Olaya İlişkin Potansiyeller (OİP) N G E N L İK L E R İ K o ş u l * * * N o r m a l S ta n d A ku t S t S ta n N o r m a l H e d e f A ku t S t H e d e f N o r m a l N o v e l A ku t S t N o v e l Genlikler, akut stress koģulunda normal değerlere göre anlamlı Ģekilde düģük bulundu * F(1,9)= 19.83; p< Novel N100 genliği, hedef ve standard uyaran N100 genliklerinden anlamlı olarak büyük bulundu *Normal: p<0.034; Akut Stres: p<0.005.

48 Genlik (uv)* G e n li k (u V )* Normal koģulda ve Akut Stres KoĢulunda bir denekten Fz lokalizasyonundan alınan kayıt. Standart Hedef Novel S ta n d a r t H e d e f N o v e l Zaman (ms) * Ġki yatay çizgi arası 5 uv tur Z a m a n ( m s ) * Ġki y a ta y ç iz g i a r a s ı 5 u V tu r a) Normal Koşul b) Akut Stres Koşulu

49 L A T A N S P3b Latansları P 3 b L A T A N SL A R I P 3 b K o n t ro l P 3 b A k u t St res K O ŞU L Normal KoĢul (kontrol) ve Akut stres koģulunda P3b latansları (Pz) *P3b latansı koģul faktörü için anlamlılık gösterdi [F(1,9)=6,2; p<0.04)] *P3b genliği kanal faktörü için anlamlılık gösterdi [F=(2,18)=3.98; p<0.04) Akut stres koģulunda P3b latansının uzadığı bulundu

50

51

52

53

54

55

56

57

58 EEG-Biofeedback (Neurofeedback)

59

60

61 Amplitude (uv) ERP to standards Time (ms)

62 Amplitude (uv) ERP to targets Time (ms)

63 Amplitude (uv) P3 amplitude before and after SMR training before after 2 0 before after P3 amplitude before: 6,53 ± 3,48; after: 11,26 ± 5,59 F(1,15) = 8,11; p< 0,05

64 amplitude (uv) ERP to standards Time (ms)

65 Amplitude (uv) ERP to targets Time (ms)

66 Amplitude (uv) P3 amplitude before and after SMR training before after 2 0 before after P3 amplitude before: 5,73 ± 2,29; after 8,59 ± 3,16 SMR training F(1,9) = 18,56; p<0.02.

67 Amplitude (uv) ERP to standards Time (ms)

68 Amplitude (uv) ERP to targets Time (ms)

69 Amplitude (uv) P3 amplitude before and after SMR training before after before after P3 amplitudes before: 6,33 ± 3,46 and after 10,10 ± 4,85 SMR training F(1,13) = 5,7; p<0.03.

70

71 V Pre-NT Post-NT Pre-T Post-T ms

72

73

74

75

76

77 Dr. Z. GüneĢ Özünal Trier Stres Testi

İnmeyi öngörebilir miyiz? Beyin elektrofizyolojisi

İnmeyi öngörebilir miyiz? Beyin elektrofizyolojisi İnmeyi öngörebilir miyiz? Beyin elektrofizyolojisi Prof.Dr.Sacit Karamürsel İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Sacit Karamürsel 1/77 Beyin Metabolizması Serebrovasküler

Detaylı

İŞİTSEL ÜÇLÜ UYARAN PARADİGMASINDAKİ YENİ UYARANLARIN P3B POTANSİYELİ ÜZERİNE ETKİLERİ

İŞİTSEL ÜÇLÜ UYARAN PARADİGMASINDAKİ YENİ UYARANLARIN P3B POTANSİYELİ ÜZERİNE ETKİLERİ İŞİTSEL ÜÇLÜ UYARAN PARADİGMASINDAKİ YENİ UYARANLARIN P3B POTANSİYELİ ÜZERİNE ETKİLERİ Dr. Tolgay Ergeno lu, 1 Dr. Fazilet Ertürk, 1 Figen Da, 1 Berrin Mara lıgil, 1 Mehmet Ali Sungur 2 1 Mersin Üniversitesi

Detaylı

El Tercihinin Görsel P300 Yanıtları ve Görsel Tarama Yolları Üzerine Etkisi

El Tercihinin Görsel P300 Yanıtları ve Görsel Tarama Yolları Üzerine Etkisi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 32-40. Orijinal Araştırma Makalesi El Tercihinin Görsel P300 Yanıtları ve Görsel Tarama Yolları Üzerine Etkisi The Effect of Handedness on Visual P300

Detaylı

TRİPTOFAN HİDROKSİLAZ GEN POLİMORFİZMİNİN İŞİTSEL OLAYA İLİŞKİN BEYİN POTANSİYELLERİNE ETKİSİ *

TRİPTOFAN HİDROKSİLAZ GEN POLİMORFİZMİNİN İŞİTSEL OLAYA İLİŞKİN BEYİN POTANSİYELLERİNE ETKİSİ * 194 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayı) 36 (4) TRİPTOFAN HİDROKSİLAZ GEN POLİMORFİZMİNİN İŞİTSEL OLAYA İLİŞKİN BEYİN POTANSİYELLERİNE ETKİSİ * Tolgay ERGENOĞLU, Gonca COŞKUN, Hüseyin BEYDAĞI, H. Yasemin

Detaylı

XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı

XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı 22 EKİM 2008 Çarşamba 17 00 18 45 Kayıt Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi 19 00 Açılış Kokteyli Kır Kahvesi 23 EKİM 2008 Perşembe

Detaylı

SOYUT VE TANIDIK GÖRSEL HEDEFLER BENZER NİTELİKTE P3 POTANSİYELİ OLUŞTURUR ABSTRACT AND FAMILIAR VISUAL TARGETS ELICIT SIMILAR P3 POTENTIALS

SOYUT VE TANIDIK GÖRSEL HEDEFLER BENZER NİTELİKTE P3 POTANSİYELİ OLUŞTURUR ABSTRACT AND FAMILIAR VISUAL TARGETS ELICIT SIMILAR P3 POTENTIALS İst Tıp Fak Derg 2012; 75:4 J Ist Faculty Med 2012; 75:4 www.iudergi.com ARAŞTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES SOYUT VE TANIDIK GÖRSEL HEDEFLER BENZER NİTELİKTE P3 POTANSİYELİ OLUŞTURUR ABSTRACT AND FAMILIAR

Detaylı

UYKUDA İŞİTSEL UYARILMA POTANSİYELLERİ. Sibel KOCAASLAN, Adile ÖNİZ, Murat ÖZGÖREN

UYKUDA İŞİTSEL UYARILMA POTANSİYELLERİ. Sibel KOCAASLAN, Adile ÖNİZ, Murat ÖZGÖREN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 11(3) : 49-56 Deneysel Araştırma UYKUDA İŞİTSEL UYARILMA POTANSİYELLERİ 1 1 1 Sibel KOCAASLAN, Adile ÖNİZ, Murat ÖZGÖREN ÖZET AMAÇ: Bu çalışmanın amacı uykunun farklı evrelerinde

Detaylı

Ayrıca tez çalışmalarım boyunca manevi desteğini benden esirgemeyen aileme de şükranlarımı sunarım.

Ayrıca tez çalışmalarım boyunca manevi desteğini benden esirgemeyen aileme de şükranlarımı sunarım. ÖNSÖZ Tez çalışmalarım boyunca gösterdiği her türlü destek ve yardımdan dolayı değerli hocalarım Prof.Dr. Aydın AKAN ve Prof.Dr. Tamer DEMİRALP e en içten dileklerimle teşekkür ederim. EEG kayıtlarının

Detaylı

Bilişsel Performansın Sirkadyen Varyasyonu. Uykululuk ve Uyanıklığın Zamansal Değişimini Kaydetme Yöntemleri

Bilişsel Performansın Sirkadyen Varyasyonu. Uykululuk ve Uyanıklığın Zamansal Değişimini Kaydetme Yöntemleri Bilişsel Performansın Sirkadyen Varyasyonu ve Uykululuk ve Uyanıklığın Zamansal Değişimini Kaydetme Yöntemleri Doç. Dr. Adile TınçÖniz (MD, PhD) DEÜ Tıp Fak. Biyofizik AD Uyku Dinamiği Lab. Uyku ve Bilinç

Detaylı

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article.

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article. Araştırma Makalesi / Research Article 9 DOI: 10.4274/npa.y6036 Devinime İlişkin Kortikal Potansiyellerin Hafif Bilişsel Bozukluk ve Orta Evre Alzheimer Hastalığı nı Değerlendirmede Nöropsikolojik Testler

Detaylı

Algısal Çelişki ve Tepki Rekabe : Stroop Etkisine İlişkin Olay-İlişkili Potansiyeller*

Algısal Çelişki ve Tepki Rekabe : Stroop Etkisine İlişkin Olay-İlişkili Potansiyeller* Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(2):127-137 Algısal Çelişki ve Tepki Rekabe : Stroop Etkisine İlişkin Olay-İlişkili Potansiyeller* Psik. Belma BEKÇİ 1, Psik. Sirel KARAKAŞ 2 Özet / Abstract Amaç: Mevcut

Detaylı

pecya Majör Depresyonda Frontal Bozukluğun Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler ile Gösterilmesi

pecya Majör Depresyonda Frontal Bozukluğun Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler ile Gösterilmesi Majör Depresyonda Frontal Bozukluğun Elektrofizyolojik Mustafa KARAGÖZ *, Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ **, Neslihan ERGEN *, Nezih ERADAMLAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Majör depresyon hastaları s ıkl ıkla

Detaylı

Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır?

Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır? 446 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(7):446-450 Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır? Does accompanying metabolic syndrome contribute

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARDA STANDART MONİTÖRİZASYON YÖNTEMLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARDA STANDART MONİTÖRİZASYON YÖNTEMLERİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARDA STANDART MONİTÖRİZASYON YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stajyer Diş

Detaylı

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye de de tüm

Detaylı

DOĞUM EYLEMİNDE ALT SIRT BÖLGESİNE UYGULANAN DERİSEL TERAPİ YÖNTEMLERİNİN DOĞUM AĞRISI ALGISINA VE DOĞUMUN SÜRESİNE ETKİSİ

DOĞUM EYLEMİNDE ALT SIRT BÖLGESİNE UYGULANAN DERİSEL TERAPİ YÖNTEMLERİNİN DOĞUM AĞRISI ALGISINA VE DOĞUMUN SÜRESİNE ETKİSİ DOĞUM EYLEMİNDE ALT SIRT BÖLGESİNE UYGULANAN DERİSEL TERAPİ YÖNTEMLERİNİN DOĞUM AĞRISI ALGISINA VE DOĞUMUN SÜRESİNE ETKİSİ Ayşenur İPEK Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez

Detaylı

GĐRĐŞ. Benton Facial Recognition Test

GĐRĐŞ. Benton Facial Recognition Test GĐRĐŞ Bu çalışmanın amacı nöropsikolojik bir test olan Benton Yüz Tanıma Testi nin (Benton Facial Recognition Test), 20-88 yaş normal denek grubu üzerinde normatif verilerini toplayıp, testin geçerlik

Detaylı

26. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ

26. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ i ii 26. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı 9 12 Eylül 2014 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu, TOKAT biyofizik.gop.edu.tr iii iv Bildiri

Detaylı

Dr. Yusuf Ünal ANESTEZĐ UYGULAMALARINDA MONĐTÖRĐZASYON

Dr. Yusuf Ünal ANESTEZĐ UYGULAMALARINDA MONĐTÖRĐZASYON ANESTEZĐ UYGULAMALARINDA MONĐTÖRĐZASYON Anestezi ve cerrahi sırasında monitörizasyon; ölçümü yapılan değeri belli aralıklarla kaydetmektir. Bu işlevi yerine getiren, izleyen, ikaz eden aletlere de monitör

Detaylı

ÖĞRENME STİLLERİ VE BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ Sezgi ÇAKIROĞLU Yüksek

ÖĞRENME STİLLERİ VE BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ Sezgi ÇAKIROĞLU Yüksek ÖĞRENME STİLLERİ VE BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ Sezgi ÇAKIROĞLU Yüksek Lisans Tezi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

MEZİYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALARINDA KARAR VERME VE BİR SOMATİK İŞARET OLARAK DERİ DİRENCİ

MEZİYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALARINDA KARAR VERME VE BİR SOMATİK İŞARET OLARAK DERİ DİRENCİ MEZİYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALARINDA KARAR VERME VE BİR SOMATİK İŞARET OLARAK DERİ DİRENCİ Yrd. Doç. Dr. Serra İçellioğlu Prof. Dr. Naz Yeni Uzm. Dr. Şakir Delil Uzm. Dr. Bektaş Korkmaz Uzm. Psikolog

Detaylı

SPORCULARDA İŞİTSEL UYARILMA POTANSİYELLERİNDEKİ HEMİSFERİK FARKLILIKLAR* The Hemispheric Differences of Auditory Evoked Potential in Sportsman

SPORCULARDA İŞİTSEL UYARILMA POTANSİYELLERİNDEKİ HEMİSFERİK FARKLILIKLAR* The Hemispheric Differences of Auditory Evoked Potential in Sportsman Sporcularda işitsel uyarılma potansiyellerindeki ARAŞTIRMA hemisferik farklılıklar (Research Report) SORCULARDA İŞİTSEL UYARILMA OTANSİYELLERİNDEKİ HEMİSFERİK FARKLILIKLAR* The Hemispheric Differences

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/57

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/57 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

26.09.2014. İskemik İnme: Penumbra Kavramı: Akut İskemide Kurtarılabilir Doku, Deneysel ve Klinik Modellerle Değerlendirme. Deneysel.

26.09.2014. İskemik İnme: Penumbra Kavramı: Akut İskemide Kurtarılabilir Doku, Deneysel ve Klinik Modellerle Değerlendirme. Deneysel. Penumbra Kavramı: Akut İskemide Kurtarılabilir Doku, Deneysel ve Klinik Modellerle Değerlendirme Prof. Dr. Nazire Afşar Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD İskemik İnme: İnme strok SVH SVO:

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ TAŞINABİLİR UZAKTAN SAĞLIK İZLEME SİSTEMİ: MOBİL SAĞLIK DANIŞMANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ TAŞINABİLİR UZAKTAN SAĞLIK İZLEME SİSTEMİ: MOBİL SAĞLIK DANIŞMANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ TAŞINABİLİR UZAKTAN SAĞLIK İZLEME SİSTEMİ: MOBİL SAĞLIK DANIŞMANI Tezi Hazırlayan Rifat KURBAN Tezi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Veysel ASLANTAŞ Bilgisayar

Detaylı

İşlevsel Beyin Görüntüleme Yöntemleri

İşlevsel Beyin Görüntüleme Yöntemleri İşlevsel Beyin Görüntüleme Yöntemleri Doç.Dr. Metehan Çiçek Ankara Üniversitesi, Tıp Fak. Fizyoloji AbD ve Sağ. Bil. Enst. Sinir Bilimleri AbD Dikkat, bellek, dil gibi bilişsel işlevlerin beyindeki nöral

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015

TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015 T.C. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015 Ankara Kasım 2011 1. Basım: Ekim 2011, Ankara

Detaylı