HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES"

Transkript

1 HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul hukukunun baz alanlar nda belirleyici rol oynayan parasal s n rlar n birçok kanunla de ifltirilmesi gerekmifltir. Kanun koyucu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun (HUMK un) kabul edildi i 1927 den bu yana -yaklafl k 80 y l- HUMK da yer alan parasal s n rlar birçok kere art rm flt r 1. Bu art fllar, genellikle kanunda yer alan parasal s n r n ifllevini kaybetmesinden sonra gerçeklefltirilebilmifl, art fllar n olumlu neticeleriyse ancak k sa süreli görülebilmifltir y l nda, kanun koyucu parasal s n rlar n de iflen koflullara yeni kanun hükümleriyle adapte edilmesi uygulamas n terk ederek bu s n rlar n ekonomik ve mali koflullara göre her sene yeniden belirlenmesini sa lam flt r. 1/6/2005 tarihinde yürürlü e giren 5236 say l Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda De ifliklik Yap lmas na liflkin Kanunun 2 madde gerekçesinde belirtildi i üzere, muhakeme usulünün belirlenmesine iliflkin maddelerdeki parasal s n rlar n, ekonomik ve mali koflullarda meydana gelen de- iflime uyum sa lamas amac yla HUMK a ek madde 4 eklenmifltir. Bu madde uyar nca, HUMK da yer alan baz parasal s n rlar, her takvim y l bafl nda geçerli olmak üzere, tespit ve ilan edilen yeniden de erleme oran na göre artt r larak uygulanacakt r. HUMK Ek m. 4 ile kabul edilen sistemin HMK Tasar s ile devam ettirilmedi i görülmektedir. Bu ba lamda, HMK Tasar s n n yürürlü e gir- (*) Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi (1) Bkz. Üstünda Saim, Medeni Yarg lama Hukuku, C. I-II, stanbul, Nesil Matbaac l k, 2000, s (2) RG. T.: 7/10/2004, S.:

2 1064 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 mesiyle birlikte, yeniden de erleme oran na göre parasal s n rlar n belirlenmesi uygulamas sona erecek ve Tasar yla öngörülen parasal s n rlar 3 geçerli olacakt r. Tasar n n geçici 2. maddesi uyar nca, görev, senetle ispat, istinaf, temyiz ve temyizde duruflma yap lmas na iliflkin parasal s - n rlar, Tasar n n yürürlü e girmesinden sonra aç lacak dava ve ifllerde uygulanacakt r. Tasar n n yürürlü e girmesi ise yay mlanmas ndan bir y l sonra gerçekleflecektir (HMK Tasar s m. 454). Tasar n n ne zaman yay mlanaca konusunda kesin bir tarih belirtmek mümkün gözükmemektedir 4. Öte yandan, aksi öngörülmedikçe görev s n r bak m ndan davan n aç ld zaman ve ispat s n r bak m ndan hukuki ifllemin gerçeklefltirildi- i zaman yürürlükte bulunan kanununun dikkate al naca göz önünde bulunduruldu unda, HMK Tasar s n n yürürlü e girmesinden sonra da, yeniden de erleme oran na göre belirlenen baz parasal s n rlar n etkisinin bir süre daha devam edece i görülmektedir. Belirtilen bu hususlar çerçevesinde, yeniden de erleme oran na göre belirlenen parasal s n rlar n önümüzdeki birkaç y l daha önemini koruyaca düflüncesindeyiz. HUMK da yer alan parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre belirlenmesi bak m ndan mahkemelerde ve hukukçularda duraksama yaflanm fl 5, aradan geçen makul süreye ra men baz yan lg ve farkl l klar giderilememifltir. leriki bölümlerde inceleyece imiz konu ile ilgili baz Yarg tay kararlar nda da HUMK Ek m. 4 de öngörülen uygulamaya ayk - r bulundu unu düflündü ümüz hususlara rastlanm flt r. Öte yandan, bir süre önce, 2007 y l nda geçerli olacak parasal s n rlar n belirlenmesini sa layacak yeniden de erleme oran aç klanm flt r 6. Sayd m z bu sebeplerle, 2006, 2007 ve devam y llarda HUMK da yer alan parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre nas l belirlenece i sorunu üzerinde durmak yararl olabilir. I. YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENECEK PARASAL SINIRLAR 1) 5236 Say l Kanunla HUMK a eklenen ve temel olarak HUMK da yer alan parasal s n rlar n her y l yeniden belirlenmesi esas n getiren HUMK Ek m. 4 ün birinci f kras flöyledir : EK MADDE 4.- Görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yarg tayda duruflma, senetle ispata ve sulh mah- (3) HMK Tasar s n n ilgili hükümleri incelendi inde, HUMK nda yer alan (yeniden de erleme oran na göre yükseltilmemifl) parasal s n rlardan baz lar n n HMK Tasar yla birlikte artt r ld, baz lar n n ise aynen korundu u görülmektedir. Bkz. no. 7 deki tablo. (4) HMK Tasar 27/10/2006 tarihinde Baflbakanl a sevk edilmifltir ve Adalet Bakanl Kanunlar Genel Müdürlü ü nün web sitesinden anlafl ld kadar yla 1/5/2007 tarihi itibariyle Baflbakanl kta bulunmaktad r (http://www.kgm.adalet.gov.tr/basbakanliktabulunanlar.htm, çevrimiçi, 1/5/2007). (5) Görev ve Temyiz S n rlar, stanbul Barosu Dergisi, C.: 80, S.: 2006/4, s Öte yandan, hukukçular n kat ld birçok internet forumundan da görülece i üzere, konu hakk nda baz yan lg ve duraksamalar bulunmaktad r.

3 HUMK daki Parasal S n rlar n Belirlenmesi Ar. Gör. M. E.Yard m kemelerindeki taksim davalar nda muhakeme usulünün belirlenmesine iliflkin maddelerdeki parasal s n rlar; her takvim y l bafl ndan geçerli olmak üzere, önceki y lda uygulanan parasal s n rlar n, o y l için 213 say l Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyar nca Maliye Bakanl nca her y l tespit ve ilân edilen yeniden de erleme oran nda art r lmas suretiyle uygulan r. Bu flekilde belirlenen s n rlar n onmilyon liray aflmayan k s mlar dikkate al nmaz. Bu uygulama nedeniyle mahkemelerce görevsizlik karar verilemez. HUMK Ek m. 4/I de, HUMK da yer alan parasal s n rlar n bulundu u düzenlemeler teker teker say lm fl, say lan düzenlemelere iliflkin parasal s n rlar n her y l yeniden belirlenmesi öngörülmüfltür. Bu noktada flu hususa dikkat çekmek gerekebilir : HUMK Ek m. 4/I de say lan parasal s - n rlar aras nda, HUMK m. 440/III de düzenlenen karar düzeltmeye iliflkin parasal s n r bulunmamaktad r. Her ne kadar karar düzeltme, hükümetin teklif etti i kanun tasar s nda yer alm fl ise de, Adalet Komisyonu, istinaf mahkemelerinde karar düzeltme yoluna gidilmedi i gerekçesiyle tasar n n ilgili maddesinde yer alan karar düzeltme ibaresini ç kartm flt r 7. Adalet Komisyonunun gerekçesi olmas gereken hukuk bak m ndan tart fl labilirse de, HUMK Ek m. 4 de karar düzeltmeye iliflkin parasal s n r n say lmad aç kt r. Buna karfl l k, Y. 13. HD nin 12/12/2006 T., ve 2006/13285 E., 2006/16225 K. say l karar nda 8, karar düzeltmenin HUMK Ek m. 4 ün kapsam nda bulunup bulunmad n tart fl lmaks z n, karar düzeltmeye iliflkin parasal s n r n HUMK Ek m. 4 uyar nca yeniden de erleme oran na göre hesaplanaca belirtilmifltir. fade etti imiz üzere, HUMK Ek m.4 de, hangi parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre hesaplanaca teker teker say lm flt r ve say lan parasal s n rlar aras nda karar düzeltme bulunmamaktad r. Bu sebeplerle, HUMK Ek m. 4 çerçevesinde, HUMK m. 440/III de düzenlenen karar düzeltmeye iliflkin parasal s n r n, yeniden de erleme oran na göre belirlenmeyece ini düflünmekteyiz. 2) HUMK Ek m. 4/I son c. ve 4/II de, bu madde uyar nca belirlenen parasal s n rlar n art fl n n hangi hallerde uygulanmayaca belirtilmifltir. a. Belirtilen parasal s n rlardan görev s n r na özgü bulunan HUMK Ek m. 4/I son c. uyar nca, görev s n r n n her y l yeniden de erleme oran na göre artt r lmas sebebiyle mahkemelerce görevsizlik karar verileme- (6) 363 S ra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile 2006 y l için yeniden de erleme oran % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmifltir (RG. T.: 28/11/2006, S.: 26360). (7) Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kanun Tasar s Bilgileri, kanun_tasarisi_sd.onerge_bilgileri/kanunlar_sira_no=23333, 10/1/2007; Pekcan tez Hakan/Tafl Korkmaz Hülya/Meriç Nedim,Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve lgili Mevzuat, 3. Bask, Ankara, Yetkin Yay nlar, 2006, s. 258 dp (8) Yarg tay Hukuk Daireleri Kararlar, 4/2/2007; Kazanc Hukuk Otomasyonu

4 1066 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 yecektir. Düzenlemenin amac n n, yarg laman n uzamas n engellemek oldu u tahmin edilebilir. Madde metninde çok iyi ifade edilmifl olmamakla beraber, düzenlemeyle, görülmekte olan dava s ras nda görev s n r n n yeniden de erleme oran na göre artt r lmas sebebiyle mahkemelerin görevsizlik karar vermesi engellenmek istenmifltir düflüncesindeyiz. Bunun yan nda, yeniden de erleme oran na göre belirlenen görev s n r n n uygulaman n bafllad tarihten (1/1/2006) sonra aç lacak davalarda uygulanaca belirtilmelidir 9. b. HUMK Ek m. 4/II de, yeniden de erleme oran na göre belirlenen parasal s n rlar n uygulanma alan daralt larak, parasal s n rlardaki art - fl n, art fl n yürürlü e girdi i tarihten önce ilk derece mahkemelerince nihai olarak karara ba lanm fl davalar ile bölge adliye mahkemesi karar üzerine yeniden bak lan davalarda ve Yarg tay n bozma karar üzerine karar bozulan mahkemece yeniden bak lan davalarda uygulanmayaca düzenlemifltir. 3) HUMK da öngörülen parasal s n rlar d fl nda, HUMK un çeflitli maddelerinde para cezas yapt r m öngörülmüfltür. HUMK Ek m. 4/I de para cezalar na yer verilmemifltir. Dolay s yla, HUMK da düzenlenen para cezalar (HUMK m. 36/IV, 90, 150/III, 253/I, 271/I, 313, 319, 422/I, 454 ve 576/II) her y l yeniden belirlenmeyecektir. Bu para cezalar en son 1/4/2005 tarihinde yürürlü e giren 5252 say l Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanun 10 ile artt r lm flt r. II. YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE PARASAL SINIRLARIN BEL RLENMES NE DA R UYGULAMANIN BAfiLANGIÇ TAR H 4) 5236 say l Kanunun yürürlük maddesi olan 22. maddesi, 5328 say l Çeflitli Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanunun 11 geçici 1. maddesi b bendi ile de iflikli e u ram flt r. Bu düzenleme ile, 5236 say l Kanunun 22. maddesinde yer alan 1 Nisan 2005 ibaresi 1 Haziran 2005 olarak de ifltirilmifltir. Bu ba lamda, 5236 say l Kanun ile (9) Mahkemece, 5236 say l Kanunla de iflik HUMK.nun ek 4. maddesine göre görevsizlik karar verilmifl - tir. HUMK ek 4. madde tarihinde yürürlü e girmifltir. Dava, bu maddenin yürürlük tarihin - den önce tarihinde aç lm flt r. Bu husus gözetilerek iflin esas na girilerek karar verilmesi gerekirken, görevsizlik karar verilmesi do ru görülmemifltir. (Y. 5. HD. nin 18/7/2005 T., 2005/6598 E. ve 2005/8793 K. say l karar, Kazanc Hukuk Otomasyonu). Bu noktada belirtmek isteriz ki, her ne kadar HUMK ek m. 4, 1/6/2005 tarihinde yürürlü e girmifl ise de, 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanmaya bafllanm flt r (Bkz. no. 4). Bu ba lamda, (1/6/2005 de il) 1/1/2006 tarihinden önce aç lm fl davalar bak m ndan, görev s n r n n yeniden de erleme oran na göre belirlenmesi sebebiyle görevsizlik karar verilemeyece ini düflünmekteyiz. (10) RG. T.: 13/11/2004, S.: (11) RG. T.: 31/3/2005, S.: (12) Bkz. Kuru Baki/Arslan Ramazan/Y lmaz Ejder, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve lgili Mevzuat, 29. Bask, Ankara, Yetkin Yay nlar, 2006, s. 227; Pekcan tez/tafl Korkmaz/Meriç, a.g.e., s. 258 dp. 156.

5 HUMK daki Parasal S n rlar n Belirlenmesi Ar. Gör. M. E.Yard m HUMK na eklenen ek m. 4, 1/6/2005 tarihinde yürürlü e girmifltir 12. Bir görüfle göre, HUMK Ek m. 4 uyar nca Maliye Bakanl nca belirlenecek (yeniden de erleme oranlar ) her takvim y l bafl ndan itibaren geçerli oldu- undan, bu oranlar n; 5328 say l Yasan n geçici 1. maddesiyle 1 Haziran 2005 olarak belirlenen yürürlük tarihinden bu y l sonraki tarih olan 1 Haziran 2006 dan itibaren uygulanmas gerekir. 13 Var lan sonuca kat lamamaktay z. fiöyle ki; HUMK Ek m. 4 de aç kça her takvim y l bafl ndan geçerli olmak üzere yeni parasal s n rlar n belirlenece i öngörülmüfltür. Takvim y l bafl ise, o y l n birinci ay n n birinci günü oldu undan, HUMK Ek m. 4 e göre parasal s n rlar, bu maddenin yürürlü e girdi i 1/6/2005 tarihinden sonraki takvim y l bafl olan 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanacakt r. Baflka bir anlat mla, 5236 say l Kanun 1/6/2005 tarihinde yürürlü e girdi inden, 2005 y l için parasal s n rlar yeniden de erleme oran na göre de iflmemifltir y l nda geçerli olan parasal s n rlar 5219 say l Kanun 14 ile belirlenen parasal s n rlard r 15. HUMK Ek m. 4 çerçevesinde, 2006 y l ve devam ndaki y llarda geçerli olacak parasal s n rlar belirlenecektir. Nitekim, Yarg tay 3. HD., 26/12/2005 T. ve 2005/12426 E., 2005/14370 K. say l karar yla say l Kanunun yürürlük tarihi 5328 say l yasa ile 1/6/2005 olarak de- ifltirilmifl ise de görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yarg tay da duruflma, senetle ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalar nda muhakeme usulünün belirlenmesine iliflkin parasal s n rlar n her y l yeniden de erleme oran na göre artt r lmas hakk ndaki yasal düzenlemelerin yürürlük (uygulanma) tarihinin 1/1/2006 oldu una hükmetmifltir. Yarg tay 4. HD. nin 22/2/2006 T. ve 2005/15359 E., 2006/1542 K. say l karar nda da 17, HUMK Ek m.4 de belirtilen uygulaman n, bu maddede yer alan her takvim y l bafl ndan geçerli olmak üzere ibaresi nedeniyle, yürürlük tarihinden sonraki ilk takvim y l bafl olan 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanaca belirtilmifltir. III.YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE PARASAL SINIRLARIN HESAPLANMASI VE B R ÖRNEK 5) HUMK Ek m. 4 e göre, 2006 ve devam y llarda, HUMK da yer alan parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre belirlenebilmesi için bir önceki y l n parasal s n r n ve o y l n yeniden de erleme oran n bilmek gerekir. Yeniden de erleme oran, 213 say l Vergi Usul Kanununun mü- (13) Kuntman Osman, Yay n Kurulu Notu, stanbul Barosu Dergisi, C.: 80, S.: 2006/4, s (14) RG. T.: 21/7/2004, S.: (15) Bkz. no 7 deki tablo. (16) Kazanc Hukuk Otomasyonu. (17) Yarg tay Kararlar, stanbul Barosu Dergisi, C.: 80, S.: 2006/4, s ; Kazanc Hukuk Otomasyonu.

6 1068 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 kerrer 298. maddesinin (B) f kras na istinaden y ll k olarak hesaplan r ve ilan edilir. 353 S ra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i 18 uyar nca, 2005 y l için yeniden de erleme oran %9,8 olarak belirlenmifltir. Buna karfl l k, bu yeniden de erleme oran sene içinde belirlenen tek yeniden de erleme oran de ildir. Vergi kanunlar ndan kaynaklanan nedenlerle, yeniden de- erleme oran n n geçici vergi dönemlerinde de belirlenmesi ihtiyac ortaya ç kmaktad r. HUMK Ek m.4 de say lan parasal s n rlar n belirlenmesi bak m ndan, tüm y l için nihai olarak belirlenen yeniden de erleme oran n n esas al nmas gerekir. Hangi yeniden de erleme oran n n esas al - naca konusunda dikkat edilmesi gereken bir di er husus da fludur: HUMK Ek m. 4 de her ne kadar Maliye Bakanl nca tespit edilen yeniden de erleme oran denilse de, Maliye Bakanl n n belirledi i de erleme oran n, VUK mükerrer m. 298/1 son c. uyar nca, Bakanlar Kurulunun belli oranlarda de ifltirme yetkisi vard r. Bu ba lamda, yeniden de erleme oran Bakanlar Kurulunca de ifltirilmifl ise, HUMK Ek m. 4 de belirtilen parasal s n rlar n Bakanlar Kurulu taraf ndan belirlenen nihai yeniden de erleme oran esas al narak tespit edilmesi gerekir düflüncesindeyiz. 6) HUMK da yer alan parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre belirlenmesini bir örnek vererek aç klayal m. 21/7/2004 tarihinde Resmi Gazetede yay nlanmas ile yürürlü e giren 5219 say l Kanunun 2. maddesinin A f kras ile HUMK da yer alan parasal s n rlar de ifltirilmifl ve bu düzenleme uyar nca ispat s n r ( TL) 400 YTL 19 olarak belirlenmifltir. Yukar daki aç klamalar m z do rultusunda, ispat s n r 21/7/2004 tarihinden 1/1/2006 tarihine kadar 400 YTL olacakt r. 1/1/2006 tarihinden 1/1/2007 tarihine kadar geçerli olacak parasal s - n r ise 2005 y l için belirlenen yeniden de erleme oran na göre (%9,8) belirlenecektir. fiimdi, ispat s n r n yeniden de erleme oran na göre artt r rsak, 400 X 109,8 = 439,20 YTL sonucunu elde ederiz; HUMK Ek m. 4/I uyar nca elde edilen de erin 10 YTL yi aflmayan küsuratlar dikkate al nmayaca ndan, 2006 y l nda geçerli olan ispat s n r 430 YTL olmaktad r y l için ise ispat s n r, 430 YTL nin 2006 y l için belirlenen yeniden de erleme oran na göre artt r lmas ile bulunacakt r. 363 S ra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i 20 uyar nca 2006 y l için yeniden de erleme oran %7,8 dir. Dolay s yla, 2007 y l için ispat s n r (430 YTL X %107,8 = 463,54 YTL) 460 YTL dir. (18) RG. T.: 18/11/2005, S.: (19) Miktar 5083 say l Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk nda Kanun uyar nca Yeni Türk Liras na çevrilmifltir (RG. T.: 31/4/2004, S.: 25363). (20) RG. T.: 28/11/2006, S.:

7 HUMK daki Parasal S n rlar n Belirlenmesi Ar. Gör. M. E.Yard m ) Tablo 21/7/2004 1/1/2006 1/1/2007 HMK Tasar s 31 / 12 / / 12 / / 12 / 2007 Görev S n r (HUMK m. 8/I) YTL YTL YTL YTL spat S n r (HUMK m. 288) 400 YTL 430 YTL 460 YTL 5.00 YTL Temyiz S n r (HUMK m. 427) YTL YTL YTL stinaf S n r (HUMK m. 426/A) YTL YTL YTL YTL Temyiz S n r (HUMK m. 428) YTL YTL YTL YTL Duruflma S n r (HUMK m. 438/I) YTL YTL YTL YTL Basit Usul S n r (HUMK m. 566/I) YTL YTL YTL SONUÇ Parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre hesaplanmas ilk bak flta biraz kar fl k gözükse de, bu hesaplama özel ve teknik bir bilgi gerektirmemektedir. Buna karfl l k, ülke çap nda binlerce hakimin, on binlerce avukat n ve say s z ilgilinin bu hesaplamalar her bir somut olay için bizzat kendilerinin yapmas, ciddi bir emek israf olarak de erlendirilebilir. Bunun yan nda, mahkemelerin bu parasal s n rlara iliflkin matematiksel hesaplamalar yapmalar, parasal s n rlar üzerinde sehven farkl sonuçlara ulafl lmas na ve birlik sa lanamamas na sebep olabilir 22. Bu sak ncalar n giderilmesi, her sene bafl nda konuyla ilgili bir tebli yay mlanmas yla veya yol gösterici nitelikte olarak Adalet Bakanl n n ilgili biriminin gerekli hesaplamalar yaparak her y l bafl nda ilan etmesiyle mümkündür. Buna karfl l k, hem mevzuat taramas sonucu tespit edebildi imiz, hem de uygulamada gördü ümüz kadar yla, bu konuda mevcut bir düzenleme veya resmi bir kurumun yaz s bulunmamaktad r. Belirtti imiz hususlar neticesinde, parasal s n rlar n HUMK Ek m. 4 te düzenlenen esaslara uygun olarak Adalet Bakanl taraf ndan hesaplanmas ve her sene bafl nda düzenli olarak yay mlanmas n n veya ilan edilmesinin yerinde olaca n düflünmekteyiz. (21) stinaf Mahkemelerinin göreve bafllamas ndan sonra geçerli olacak temyiz s n r. (22) Bu konuda bir örnek için bkz. Pekcan tez Hakan/Akkan Mine/Yeflilova Bilgehan/Eriflir Evrim, çtihatl cra ve flas Kanunu ve lgili Mevzuat, Ankara, Yetkin Yay nlar, 2006, s. 564 dp. 289.

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir.

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir. ULUSLARARASI TAHK M HUKUKUNDA Vekilin Özel Yetkisi Olmaks z n Tahkim Anlaflmas Akdetmesinin Geçerlili i Sorunu - BK m. 388/III ün Tahkim Anlaflmalar n n Geçerlili ine Etkisi- Av. IfiIL EGEMEN (1) BK m.

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

Adil Yarg lanma Hakk

Adil Yarg lanma Hakk makale 2 Avrupa Birli i Çal flma Yaflam nda nsan Haklar : Adil Yarg lanma Hakk 1 Girifl Demokrasi ve hukukun üstünlü üne olan inanc n emaresi olan adil yarg lanma hakk, Avrupa Birli ine Üye Devletlerin

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE K rk Ak ll n n Kuyudan Ç karamad Tafl: MK MADDE 700 HÜKMÜNCE PAY ÜZER NDEK NT FA HAKLARININ PAYLI HÂL N G DER LMES DÂVALARINA L fik N HUKUKÎ SONUÇLAR PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE I-

Detaylı

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S Av. HAL SAN YENG N (1) Girifl Ulusal hukuk kurallar n n ülke d fl nda uygulanmas n engelleyen

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı