HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES"

Transkript

1 HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul hukukunun baz alanlar nda belirleyici rol oynayan parasal s n rlar n birçok kanunla de ifltirilmesi gerekmifltir. Kanun koyucu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun (HUMK un) kabul edildi i 1927 den bu yana -yaklafl k 80 y l- HUMK da yer alan parasal s n rlar birçok kere art rm flt r 1. Bu art fllar, genellikle kanunda yer alan parasal s n r n ifllevini kaybetmesinden sonra gerçeklefltirilebilmifl, art fllar n olumlu neticeleriyse ancak k sa süreli görülebilmifltir y l nda, kanun koyucu parasal s n rlar n de iflen koflullara yeni kanun hükümleriyle adapte edilmesi uygulamas n terk ederek bu s n rlar n ekonomik ve mali koflullara göre her sene yeniden belirlenmesini sa lam flt r. 1/6/2005 tarihinde yürürlü e giren 5236 say l Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda De ifliklik Yap lmas na liflkin Kanunun 2 madde gerekçesinde belirtildi i üzere, muhakeme usulünün belirlenmesine iliflkin maddelerdeki parasal s n rlar n, ekonomik ve mali koflullarda meydana gelen de- iflime uyum sa lamas amac yla HUMK a ek madde 4 eklenmifltir. Bu madde uyar nca, HUMK da yer alan baz parasal s n rlar, her takvim y l bafl nda geçerli olmak üzere, tespit ve ilan edilen yeniden de erleme oran na göre artt r larak uygulanacakt r. HUMK Ek m. 4 ile kabul edilen sistemin HMK Tasar s ile devam ettirilmedi i görülmektedir. Bu ba lamda, HMK Tasar s n n yürürlü e gir- (*) Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi (1) Bkz. Üstünda Saim, Medeni Yarg lama Hukuku, C. I-II, stanbul, Nesil Matbaac l k, 2000, s (2) RG. T.: 7/10/2004, S.:

2 1064 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 mesiyle birlikte, yeniden de erleme oran na göre parasal s n rlar n belirlenmesi uygulamas sona erecek ve Tasar yla öngörülen parasal s n rlar 3 geçerli olacakt r. Tasar n n geçici 2. maddesi uyar nca, görev, senetle ispat, istinaf, temyiz ve temyizde duruflma yap lmas na iliflkin parasal s - n rlar, Tasar n n yürürlü e girmesinden sonra aç lacak dava ve ifllerde uygulanacakt r. Tasar n n yürürlü e girmesi ise yay mlanmas ndan bir y l sonra gerçekleflecektir (HMK Tasar s m. 454). Tasar n n ne zaman yay mlanaca konusunda kesin bir tarih belirtmek mümkün gözükmemektedir 4. Öte yandan, aksi öngörülmedikçe görev s n r bak m ndan davan n aç ld zaman ve ispat s n r bak m ndan hukuki ifllemin gerçeklefltirildi- i zaman yürürlükte bulunan kanununun dikkate al naca göz önünde bulunduruldu unda, HMK Tasar s n n yürürlü e girmesinden sonra da, yeniden de erleme oran na göre belirlenen baz parasal s n rlar n etkisinin bir süre daha devam edece i görülmektedir. Belirtilen bu hususlar çerçevesinde, yeniden de erleme oran na göre belirlenen parasal s n rlar n önümüzdeki birkaç y l daha önemini koruyaca düflüncesindeyiz. HUMK da yer alan parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre belirlenmesi bak m ndan mahkemelerde ve hukukçularda duraksama yaflanm fl 5, aradan geçen makul süreye ra men baz yan lg ve farkl l klar giderilememifltir. leriki bölümlerde inceleyece imiz konu ile ilgili baz Yarg tay kararlar nda da HUMK Ek m. 4 de öngörülen uygulamaya ayk - r bulundu unu düflündü ümüz hususlara rastlanm flt r. Öte yandan, bir süre önce, 2007 y l nda geçerli olacak parasal s n rlar n belirlenmesini sa layacak yeniden de erleme oran aç klanm flt r 6. Sayd m z bu sebeplerle, 2006, 2007 ve devam y llarda HUMK da yer alan parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre nas l belirlenece i sorunu üzerinde durmak yararl olabilir. I. YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENECEK PARASAL SINIRLAR 1) 5236 Say l Kanunla HUMK a eklenen ve temel olarak HUMK da yer alan parasal s n rlar n her y l yeniden belirlenmesi esas n getiren HUMK Ek m. 4 ün birinci f kras flöyledir : EK MADDE 4.- Görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yarg tayda duruflma, senetle ispata ve sulh mah- (3) HMK Tasar s n n ilgili hükümleri incelendi inde, HUMK nda yer alan (yeniden de erleme oran na göre yükseltilmemifl) parasal s n rlardan baz lar n n HMK Tasar yla birlikte artt r ld, baz lar n n ise aynen korundu u görülmektedir. Bkz. no. 7 deki tablo. (4) HMK Tasar 27/10/2006 tarihinde Baflbakanl a sevk edilmifltir ve Adalet Bakanl Kanunlar Genel Müdürlü ü nün web sitesinden anlafl ld kadar yla 1/5/2007 tarihi itibariyle Baflbakanl kta bulunmaktad r ( çevrimiçi, 1/5/2007). (5) Görev ve Temyiz S n rlar, stanbul Barosu Dergisi, C.: 80, S.: 2006/4, s Öte yandan, hukukçular n kat ld birçok internet forumundan da görülece i üzere, konu hakk nda baz yan lg ve duraksamalar bulunmaktad r.

3 HUMK daki Parasal S n rlar n Belirlenmesi Ar. Gör. M. E.Yard m kemelerindeki taksim davalar nda muhakeme usulünün belirlenmesine iliflkin maddelerdeki parasal s n rlar; her takvim y l bafl ndan geçerli olmak üzere, önceki y lda uygulanan parasal s n rlar n, o y l için 213 say l Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyar nca Maliye Bakanl nca her y l tespit ve ilân edilen yeniden de erleme oran nda art r lmas suretiyle uygulan r. Bu flekilde belirlenen s n rlar n onmilyon liray aflmayan k s mlar dikkate al nmaz. Bu uygulama nedeniyle mahkemelerce görevsizlik karar verilemez. HUMK Ek m. 4/I de, HUMK da yer alan parasal s n rlar n bulundu u düzenlemeler teker teker say lm fl, say lan düzenlemelere iliflkin parasal s n rlar n her y l yeniden belirlenmesi öngörülmüfltür. Bu noktada flu hususa dikkat çekmek gerekebilir : HUMK Ek m. 4/I de say lan parasal s - n rlar aras nda, HUMK m. 440/III de düzenlenen karar düzeltmeye iliflkin parasal s n r bulunmamaktad r. Her ne kadar karar düzeltme, hükümetin teklif etti i kanun tasar s nda yer alm fl ise de, Adalet Komisyonu, istinaf mahkemelerinde karar düzeltme yoluna gidilmedi i gerekçesiyle tasar n n ilgili maddesinde yer alan karar düzeltme ibaresini ç kartm flt r 7. Adalet Komisyonunun gerekçesi olmas gereken hukuk bak m ndan tart fl labilirse de, HUMK Ek m. 4 de karar düzeltmeye iliflkin parasal s n r n say lmad aç kt r. Buna karfl l k, Y. 13. HD nin 12/12/2006 T., ve 2006/13285 E., 2006/16225 K. say l karar nda 8, karar düzeltmenin HUMK Ek m. 4 ün kapsam nda bulunup bulunmad n tart fl lmaks z n, karar düzeltmeye iliflkin parasal s n r n HUMK Ek m. 4 uyar nca yeniden de erleme oran na göre hesaplanaca belirtilmifltir. fade etti imiz üzere, HUMK Ek m.4 de, hangi parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre hesaplanaca teker teker say lm flt r ve say lan parasal s n rlar aras nda karar düzeltme bulunmamaktad r. Bu sebeplerle, HUMK Ek m. 4 çerçevesinde, HUMK m. 440/III de düzenlenen karar düzeltmeye iliflkin parasal s n r n, yeniden de erleme oran na göre belirlenmeyece ini düflünmekteyiz. 2) HUMK Ek m. 4/I son c. ve 4/II de, bu madde uyar nca belirlenen parasal s n rlar n art fl n n hangi hallerde uygulanmayaca belirtilmifltir. a. Belirtilen parasal s n rlardan görev s n r na özgü bulunan HUMK Ek m. 4/I son c. uyar nca, görev s n r n n her y l yeniden de erleme oran na göre artt r lmas sebebiyle mahkemelerce görevsizlik karar verileme- (6) 363 S ra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile 2006 y l için yeniden de erleme oran % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmifltir (RG. T.: 28/11/2006, S.: 26360). (7) Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kanun Tasar s Bilgileri, kanun_tasarisi_sd.onerge_bilgileri/kanunlar_sira_no=23333, 10/1/2007; Pekcan tez Hakan/Tafl Korkmaz Hülya/Meriç Nedim,Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve lgili Mevzuat, 3. Bask, Ankara, Yetkin Yay nlar, 2006, s. 258 dp (8) Yarg tay Hukuk Daireleri Kararlar, 4/2/2007; Kazanc Hukuk Otomasyonu

4 1066 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 yecektir. Düzenlemenin amac n n, yarg laman n uzamas n engellemek oldu u tahmin edilebilir. Madde metninde çok iyi ifade edilmifl olmamakla beraber, düzenlemeyle, görülmekte olan dava s ras nda görev s n r n n yeniden de erleme oran na göre artt r lmas sebebiyle mahkemelerin görevsizlik karar vermesi engellenmek istenmifltir düflüncesindeyiz. Bunun yan nda, yeniden de erleme oran na göre belirlenen görev s n r n n uygulaman n bafllad tarihten (1/1/2006) sonra aç lacak davalarda uygulanaca belirtilmelidir 9. b. HUMK Ek m. 4/II de, yeniden de erleme oran na göre belirlenen parasal s n rlar n uygulanma alan daralt larak, parasal s n rlardaki art - fl n, art fl n yürürlü e girdi i tarihten önce ilk derece mahkemelerince nihai olarak karara ba lanm fl davalar ile bölge adliye mahkemesi karar üzerine yeniden bak lan davalarda ve Yarg tay n bozma karar üzerine karar bozulan mahkemece yeniden bak lan davalarda uygulanmayaca düzenlemifltir. 3) HUMK da öngörülen parasal s n rlar d fl nda, HUMK un çeflitli maddelerinde para cezas yapt r m öngörülmüfltür. HUMK Ek m. 4/I de para cezalar na yer verilmemifltir. Dolay s yla, HUMK da düzenlenen para cezalar (HUMK m. 36/IV, 90, 150/III, 253/I, 271/I, 313, 319, 422/I, 454 ve 576/II) her y l yeniden belirlenmeyecektir. Bu para cezalar en son 1/4/2005 tarihinde yürürlü e giren 5252 say l Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanun 10 ile artt r lm flt r. II. YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE PARASAL SINIRLARIN BEL RLENMES NE DA R UYGULAMANIN BAfiLANGIÇ TAR H 4) 5236 say l Kanunun yürürlük maddesi olan 22. maddesi, 5328 say l Çeflitli Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanunun 11 geçici 1. maddesi b bendi ile de iflikli e u ram flt r. Bu düzenleme ile, 5236 say l Kanunun 22. maddesinde yer alan 1 Nisan 2005 ibaresi 1 Haziran 2005 olarak de ifltirilmifltir. Bu ba lamda, 5236 say l Kanun ile (9) Mahkemece, 5236 say l Kanunla de iflik HUMK.nun ek 4. maddesine göre görevsizlik karar verilmifl - tir. HUMK ek 4. madde tarihinde yürürlü e girmifltir. Dava, bu maddenin yürürlük tarihin - den önce tarihinde aç lm flt r. Bu husus gözetilerek iflin esas na girilerek karar verilmesi gerekirken, görevsizlik karar verilmesi do ru görülmemifltir. (Y. 5. HD. nin 18/7/2005 T., 2005/6598 E. ve 2005/8793 K. say l karar, Kazanc Hukuk Otomasyonu). Bu noktada belirtmek isteriz ki, her ne kadar HUMK ek m. 4, 1/6/2005 tarihinde yürürlü e girmifl ise de, 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanmaya bafllanm flt r (Bkz. no. 4). Bu ba lamda, (1/6/2005 de il) 1/1/2006 tarihinden önce aç lm fl davalar bak m ndan, görev s n r n n yeniden de erleme oran na göre belirlenmesi sebebiyle görevsizlik karar verilemeyece ini düflünmekteyiz. (10) RG. T.: 13/11/2004, S.: (11) RG. T.: 31/3/2005, S.: (12) Bkz. Kuru Baki/Arslan Ramazan/Y lmaz Ejder, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve lgili Mevzuat, 29. Bask, Ankara, Yetkin Yay nlar, 2006, s. 227; Pekcan tez/tafl Korkmaz/Meriç, a.g.e., s. 258 dp. 156.

5 HUMK daki Parasal S n rlar n Belirlenmesi Ar. Gör. M. E.Yard m HUMK na eklenen ek m. 4, 1/6/2005 tarihinde yürürlü e girmifltir 12. Bir görüfle göre, HUMK Ek m. 4 uyar nca Maliye Bakanl nca belirlenecek (yeniden de erleme oranlar ) her takvim y l bafl ndan itibaren geçerli oldu- undan, bu oranlar n; 5328 say l Yasan n geçici 1. maddesiyle 1 Haziran 2005 olarak belirlenen yürürlük tarihinden bu y l sonraki tarih olan 1 Haziran 2006 dan itibaren uygulanmas gerekir. 13 Var lan sonuca kat lamamaktay z. fiöyle ki; HUMK Ek m. 4 de aç kça her takvim y l bafl ndan geçerli olmak üzere yeni parasal s n rlar n belirlenece i öngörülmüfltür. Takvim y l bafl ise, o y l n birinci ay n n birinci günü oldu undan, HUMK Ek m. 4 e göre parasal s n rlar, bu maddenin yürürlü e girdi i 1/6/2005 tarihinden sonraki takvim y l bafl olan 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanacakt r. Baflka bir anlat mla, 5236 say l Kanun 1/6/2005 tarihinde yürürlü e girdi inden, 2005 y l için parasal s n rlar yeniden de erleme oran na göre de iflmemifltir y l nda geçerli olan parasal s n rlar 5219 say l Kanun 14 ile belirlenen parasal s n rlard r 15. HUMK Ek m. 4 çerçevesinde, 2006 y l ve devam ndaki y llarda geçerli olacak parasal s n rlar belirlenecektir. Nitekim, Yarg tay 3. HD., 26/12/2005 T. ve 2005/12426 E., 2005/14370 K. say l karar yla say l Kanunun yürürlük tarihi 5328 say l yasa ile 1/6/2005 olarak de- ifltirilmifl ise de görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yarg tay da duruflma, senetle ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalar nda muhakeme usulünün belirlenmesine iliflkin parasal s n rlar n her y l yeniden de erleme oran na göre artt r lmas hakk ndaki yasal düzenlemelerin yürürlük (uygulanma) tarihinin 1/1/2006 oldu una hükmetmifltir. Yarg tay 4. HD. nin 22/2/2006 T. ve 2005/15359 E., 2006/1542 K. say l karar nda da 17, HUMK Ek m.4 de belirtilen uygulaman n, bu maddede yer alan her takvim y l bafl ndan geçerli olmak üzere ibaresi nedeniyle, yürürlük tarihinden sonraki ilk takvim y l bafl olan 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanaca belirtilmifltir. III.YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE PARASAL SINIRLARIN HESAPLANMASI VE B R ÖRNEK 5) HUMK Ek m. 4 e göre, 2006 ve devam y llarda, HUMK da yer alan parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre belirlenebilmesi için bir önceki y l n parasal s n r n ve o y l n yeniden de erleme oran n bilmek gerekir. Yeniden de erleme oran, 213 say l Vergi Usul Kanununun mü- (13) Kuntman Osman, Yay n Kurulu Notu, stanbul Barosu Dergisi, C.: 80, S.: 2006/4, s (14) RG. T.: 21/7/2004, S.: (15) Bkz. no 7 deki tablo. (16) Kazanc Hukuk Otomasyonu. (17) Yarg tay Kararlar, stanbul Barosu Dergisi, C.: 80, S.: 2006/4, s ; Kazanc Hukuk Otomasyonu.

6 1068 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 kerrer 298. maddesinin (B) f kras na istinaden y ll k olarak hesaplan r ve ilan edilir. 353 S ra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i 18 uyar nca, 2005 y l için yeniden de erleme oran %9,8 olarak belirlenmifltir. Buna karfl l k, bu yeniden de erleme oran sene içinde belirlenen tek yeniden de erleme oran de ildir. Vergi kanunlar ndan kaynaklanan nedenlerle, yeniden de- erleme oran n n geçici vergi dönemlerinde de belirlenmesi ihtiyac ortaya ç kmaktad r. HUMK Ek m.4 de say lan parasal s n rlar n belirlenmesi bak m ndan, tüm y l için nihai olarak belirlenen yeniden de erleme oran n n esas al nmas gerekir. Hangi yeniden de erleme oran n n esas al - naca konusunda dikkat edilmesi gereken bir di er husus da fludur: HUMK Ek m. 4 de her ne kadar Maliye Bakanl nca tespit edilen yeniden de erleme oran denilse de, Maliye Bakanl n n belirledi i de erleme oran n, VUK mükerrer m. 298/1 son c. uyar nca, Bakanlar Kurulunun belli oranlarda de ifltirme yetkisi vard r. Bu ba lamda, yeniden de erleme oran Bakanlar Kurulunca de ifltirilmifl ise, HUMK Ek m. 4 de belirtilen parasal s n rlar n Bakanlar Kurulu taraf ndan belirlenen nihai yeniden de erleme oran esas al narak tespit edilmesi gerekir düflüncesindeyiz. 6) HUMK da yer alan parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre belirlenmesini bir örnek vererek aç klayal m. 21/7/2004 tarihinde Resmi Gazetede yay nlanmas ile yürürlü e giren 5219 say l Kanunun 2. maddesinin A f kras ile HUMK da yer alan parasal s n rlar de ifltirilmifl ve bu düzenleme uyar nca ispat s n r ( TL) 400 YTL 19 olarak belirlenmifltir. Yukar daki aç klamalar m z do rultusunda, ispat s n r 21/7/2004 tarihinden 1/1/2006 tarihine kadar 400 YTL olacakt r. 1/1/2006 tarihinden 1/1/2007 tarihine kadar geçerli olacak parasal s - n r ise 2005 y l için belirlenen yeniden de erleme oran na göre (%9,8) belirlenecektir. fiimdi, ispat s n r n yeniden de erleme oran na göre artt r rsak, 400 X 109,8 = 439,20 YTL sonucunu elde ederiz; HUMK Ek m. 4/I uyar nca elde edilen de erin 10 YTL yi aflmayan küsuratlar dikkate al nmayaca ndan, 2006 y l nda geçerli olan ispat s n r 430 YTL olmaktad r y l için ise ispat s n r, 430 YTL nin 2006 y l için belirlenen yeniden de erleme oran na göre artt r lmas ile bulunacakt r. 363 S ra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i 20 uyar nca 2006 y l için yeniden de erleme oran %7,8 dir. Dolay s yla, 2007 y l için ispat s n r (430 YTL X %107,8 = 463,54 YTL) 460 YTL dir. (18) RG. T.: 18/11/2005, S.: (19) Miktar 5083 say l Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk nda Kanun uyar nca Yeni Türk Liras na çevrilmifltir (RG. T.: 31/4/2004, S.: 25363). (20) RG. T.: 28/11/2006, S.:

7 HUMK daki Parasal S n rlar n Belirlenmesi Ar. Gör. M. E.Yard m ) Tablo 21/7/2004 1/1/2006 1/1/2007 HMK Tasar s 31 / 12 / / 12 / / 12 / 2007 Görev S n r (HUMK m. 8/I) YTL YTL YTL YTL spat S n r (HUMK m. 288) 400 YTL 430 YTL 460 YTL 5.00 YTL Temyiz S n r (HUMK m. 427) YTL YTL YTL stinaf S n r (HUMK m. 426/A) YTL YTL YTL YTL Temyiz S n r (HUMK m. 428) YTL YTL YTL YTL Duruflma S n r (HUMK m. 438/I) YTL YTL YTL YTL Basit Usul S n r (HUMK m. 566/I) YTL YTL YTL SONUÇ Parasal s n rlar n yeniden de erleme oran na göre hesaplanmas ilk bak flta biraz kar fl k gözükse de, bu hesaplama özel ve teknik bir bilgi gerektirmemektedir. Buna karfl l k, ülke çap nda binlerce hakimin, on binlerce avukat n ve say s z ilgilinin bu hesaplamalar her bir somut olay için bizzat kendilerinin yapmas, ciddi bir emek israf olarak de erlendirilebilir. Bunun yan nda, mahkemelerin bu parasal s n rlara iliflkin matematiksel hesaplamalar yapmalar, parasal s n rlar üzerinde sehven farkl sonuçlara ulafl lmas na ve birlik sa lanamamas na sebep olabilir 22. Bu sak ncalar n giderilmesi, her sene bafl nda konuyla ilgili bir tebli yay mlanmas yla veya yol gösterici nitelikte olarak Adalet Bakanl n n ilgili biriminin gerekli hesaplamalar yaparak her y l bafl nda ilan etmesiyle mümkündür. Buna karfl l k, hem mevzuat taramas sonucu tespit edebildi imiz, hem de uygulamada gördü ümüz kadar yla, bu konuda mevcut bir düzenleme veya resmi bir kurumun yaz s bulunmamaktad r. Belirtti imiz hususlar neticesinde, parasal s n rlar n HUMK Ek m. 4 te düzenlenen esaslara uygun olarak Adalet Bakanl taraf ndan hesaplanmas ve her sene bafl nda düzenli olarak yay mlanmas n n veya ilan edilmesinin yerinde olaca n düflünmekteyiz. (21) stinaf Mahkemelerinin göreve bafllamas ndan sonra geçerli olacak temyiz s n r. (22) Bu konuda bir örnek için bkz. Pekcan tez Hakan/Akkan Mine/Yeflilova Bilgehan/Eriflir Evrim, çtihatl cra ve flas Kanunu ve lgili Mevzuat, Ankara, Yetkin Yay nlar, 2006, s. 564 dp. 289.

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA SERDAR ÖZBEK Doğum Tarihi: Şubat 977 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 15/04/2006 tarih ve 26140 sayılı

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ Murat ARAPGİRLİ HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ İhale konusu işin kaliteli bir şekilde ve zamanında yapılabilmesi için işi yapacak kişinin mesleki ve teknik olarak

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı