TSE artýk Çorum da belgelendirecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TSE artýk Çorum da belgelendirecek"

Transkript

1 Bu fýrsatý iyi deðerlendirelim Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu uzun zamandýr beklenen çaðrý ilanýna çýktý. * HABERÝ DE Hakan Körpýnar TSE artýk Çorum da belgelendirecek TSE Çorum Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse, daha önce Ankara'da organize edilen kalite yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin bundan böyle Çorum'da TSE Müdürlüðü bünyesinde verileceðini duyurdu. * HABERÝ DE TSE Çorum Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ý ziyaret Borçlu esnafa hatýrlatma Çorum Defterdarý Ali Sormaz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a iade-i ziyarette bulundu. Ali Sormaz * HABERÝ DE ÇORUM 11 KASIM 014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ ÝSKENDER n LAHMACUN Alo Paket 1 4 Gazi Cad. No: 1/B ÇORUM (Ç.HAK:514) Hýzlý Tren için 019 vurgusu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile makamýnda görüþerek, bir dosya sundu. Baþbakaný Çorum'a davet eden Uslu, Yüksek Hýzlý Tren projesinin Hükümet programýnda yer almasý nedeniyle teþekkür ederek, bitirilme tarihinin 19 Mayýs 019'a yani Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çýkýþýnýn 100. yýlýna yetiþtirilmesinin uygun ve anlamlý olacaðýný dile getirdi. * HABERÝ DE Sahte polislerle birlikte suç aletleri ele geçirildi. Çorum polisinin dikkati suçu önledi Sahte polisler adam kaçýrmadan yakalandý Ankara ve Kýrýkkale den kiraladýklarý araçlarla Çorum a gelen sahte polisler istedikleri eylemleri gerçekleþtiremeden yakalandýlar. * HABERÝ 6 DA Baþbakan Ahmet Davutoðlu Tümer Akyüz vefat etti Çorum eski Belediye Baþkan Yardýmcýlarýndan Harita Mühendisi Tümer Akyüz vefat etti. * HABERÝ 6 DA Salim Uslu Tümer Akyüz Deneyime dayalý eðitim yapýlmalý Özgür Eðitim- Sen Ýl Basýn- Yayýn Sekreteri Oðuz Ayan, okullarda ezbere dayalý sýnav merkezli bir eðitim sistemi yerine deneyime dayalý, öðrenme merkezli bir eðitim Oðuz Ayan felsefesinin benimsenmesi ve tasarlanmasý gerektiðini söyledi. * HABERÝ 4 DE Akdað Huzurevi TRT Diyanet te Çorumlu hayýrsever Ýþ Adamý Ahmet Akdað, Çorum'a kazandýrdýðý ve kendi adýný taþýyan Huzurevi ile TRT Diyanet kanalýnda yayýnlanacak olan Hayýrsever isimli programýn konuðu oldu. * HABERÝ 5 DE Duygu yüklü anma Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal, vefatýnýn 76. yýlýnda çeþitli etkinliklerle anýldý. * HABERÝ 14 DE Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal, vefatýnýn 76. yýlýnda çeþitli etkinliklerle anýldý. Bu da sahte elçi Çorum'da girdiði evlerde "Allah'ýn elçisiyim" diyerek kitap sattýðý iddia edilen bir kiþi gözaltýna alýndý. * HABERÝ 6 DA Toplantýda bütçe ile ilgili sunumlar yapýldý. Ýl Özel Ýdaresi ne Sayýþtay dan onay Ýç Kontrol Sistemi hayata geçiyor Ýl Özel Ýdaresi hesaplarýnýn Sayýþtay incelemesinin ardýndan onaylandýðý açýklandý. * HABERÝ 10 DA

2 SALI 11 KASIM 014 Bu fýrsatý deðerlendirelim arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme TKurumu uzun zamandýr beklenen çaðrý ilanýna çýktý. 10 Kasým 014 tarihi itibarý ile yayýnlanan çaðrý ilaný kapsamýnda proje baþvuru kabulleri 1 Ocak 015 tarihinde baþlayacak ve 10-Þubat 015 tarihinde saat 1:00'de sona erecek. TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, yaptýðý açýklamada 014 yýlýnýn sonlarýna yaklaþýlan günlerde çýkýlan çaðrýnýn iyi deðerlendirilmesi gerektiðine dikkat çekerek, "Verilen destek miktarý toplamda yaklaþýk 1 milyon Avroyu bulmaktadýr. Ýþleme tesisleri ve soðuk hava deposu (süt, et ve mevye-sebze iþleme), kýrsal turizm (lokanta, otel, halý saha, yüzme havuzu, aquapark gibi), Arýcýlýk, seracýlýk (süs bitkileri ve týbbi ve aromatik bitkiler için), týbbi ve aromatik bitkiler, yerel ürünlerin üretimi (leblebi, Çorum unu vb.) ve el sanatlarý gibi alanlarda verilecek desteklerimizden en fazla miktarda payýn Çorum' a çekilmesi temel hedefimizdir. azakistanlý Yüksek KLisans ve Doktora öðrencileri AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Kazakistan Almatý Abay Milli Pedagoji Üniversitesi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yüksek lisans ve doktora öðrencileri Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Yüksek lisans ve Doktora öðrencileri Uslu'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkýnda sorular yönetirken, TBMM iþleyiþi ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýlar. Ziyarette; Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalý Baþkaný ve Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kasapoðlu Çengel, Hakan Körpýnar Ýlimizin istihdam kapasitesine de olumlu katký yapacak olan projelerle ilgili olarak; müteþebbislerimiz her türlü sorularýný Ýl Koordinatörlüðümüz yardým masasýna þahsen veya numaralý telefondan sorabilecekleri gibi, internet adresinden de bilgi alabilirler. 1. Çaðrý döneminde de Ýlimizin IPARD fonlarýndan en üst düzeyde faydalanabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn" dedi. Þu ana kadar Çorum'a adet istihdam saðlayan, toplam yatýrým tutarý yaklaþýk 4 milyon TL olan 1 projenin hibe sözleþmesi imzalandýðýný belirten Körpýnar, bu projelere 014 yýlý sonuna kadar yaklaþýk milyon TL hibe destekleme ödemesi gerçekleþtirileceðini, bu projelerin bir kýsmý için de yaklaþýk 6,5 milyon TL hibe ödemenin de 015 yýlýnda yapýlacaðýný ifade etti. (Haber Merkezi) Kazakistanlý öðrenciler Uslu nun makamýnda Kazakistanlý Yüksek Lisans ve Doktora öðrencileri AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Shynar Auezova, Sakypzhamal Alimtayeva, Bereke Abshenova, Ainur Yelamanova, Zhanar Shakhanova, Kuralay Baioralova, Zhazira Atosheva, Zhanar Zhexenbekova, Ulan Taizhanov, Umitay Amirbekova, Kuralay Ospanova, Gulsim Satybaldieva, Nazgul Sarsenbayeva, Aibek Ortatev, Lyazat Zhanamanova, Elmira Meirbekova, Gulziya Madeshova, Araþtýrma Görevlileri; Nazgül Durhan, Hüseyin Yýldýz, Fulya Akman Acungil, Musa Salan bulundu. Ziyaret sonrasý öðrenciler TBMM gezdiler. MHP li kadýnlar Sevgi Evleri nde M HP Kadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcu baþkanlýðýnda kadýn kollarý üyeleri Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. MHP'li hanýmlar Sevgi Evleri öðrencilerine çeþitli hediyeler verdi. Kurum idarecilerini de ziyaret eden MHP'li kadýnlar karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunarak öðrencilerin her türlü sýkýntýlarýnda yardýma hazýr olduklarýný belirttiler. MHP Kadýn Kollarý yöneticileri Sevgi Evleri ni ziyaret etti. Çaðrý Merkezi Görevlisi kursu açýlacak alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl ÇMüdürlüðü, Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve A.S.O. Müdürlüðü ve Assistt Rehberlik ve Müþteri Hizmetleri A.Þ. iþbirliðinde Çaðrý Merkezi Görevlisi mesleðinde istihdam garantili 100 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az yarýsý ilgili firmada istihdam edilecek. 1 Aralýk Mart 015 tarihleri arasýndaki eðitim haftada 6 gün olmak üzere Assistt Rehberlik ve Müþteri Hizmetleri A.Þ. Çorum Organize Sanayi Bölgesi nde verilecek. Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 1-5 yaþ arasý bay-bayan olmak, en az lise mezunu olmak, açýk öðretim veya ikinci öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, Boðazkale de Hititler paneli itit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý HUygulama ve Araþtýrma Merkezi panel düzenleyecek. 5 Aralýk 014 tarihinde Boðazkale Dulkadiroðlu Konaðý'nda gerçekleþtirilecek olan panelin moderatörlüðünü Müze Müdürü Dr. Önder yapacak. 'Anadolu'nun Ýlk Siyasi Birliði: emekli veya aktif sigortalý olmamak. Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile 1 Kasým 014 tarihine kadar görüþmeleri gerekecek. Mülakatlar Kasým 014 tarihlerinde yapýlacak olup, mülakat saati ve yeri hakkýnda baþvuranlara firma tarafýndan bilgi verilecek. (Haber Merkezi) Hitit Devleti' temalý panele konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi'nden Ý.Tunç Sipahi, Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýlknur Taþ ve Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Eric Luc Jean katýlacak. Etkinlik 5 Aralýk 14:00'te baþlayacak. (Ç.HAK:50) Uslu dan Baþbakan a dosya K Parti Çorum Milletvekili Ave TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile makamýnda görüþerek, bir dosya sundu. Üç bölümden oluþan dosyanýn 1. bölümünde üçüncü pakette yer alacak olan Ýnsan Odaklý Kalkýnma ve Sosyal Politikalar bölümüne iliþkin öneriler yer aldý. 1 madde Hemþehrimiz güven tazeledi AK Parti Mamak Ýlçe 5. Olaðan Kongresi Mamak Spor Salonunda Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla gerçekleþti. Mevcut Baþkan hemþehrimiz Muhammed Abdullah Özer'in yeniden seçildiði kongreye katýlým oldukça yoðundu. Kongreye; Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Baþbakan Yardýmcýlarý Ali Babacan, Yalçýn Akdoðan, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýlarý, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekilleri, Belediye Baþkanlarý, Dombýra'nýn mimarý Arslanbek Sultanbekov ve çok sayýda davetli katýldý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu kongre öncesi selamlaþtýðý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile bir süre sohbet ederek saðlýk durumunu sordu. Uslu, Baþbakan Davutoðlu'na teþekkür ederek, saðlýk durumunun iyi olduðunu söyledi. Öðrenci yurdu tamam Parti Çorum AKMilletvekili Cahit Baðcý'nýn giriþimleriyle geçtiðimiz yýl ihale edilerek 6 Aðustos 01 tarihinde yer teslimi yapýlan Osmancýk Anadolu Lisesi Öðrenci Yurdu 400 günde tamamlanarak teslim edildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 467 m arsa üzerinde 40 m kapalý alanda inþa edilen öðrenci yurdu 100 kýz, 100 erkek öðrenci olmak üzere 00 yataklý planlandý. Osmancýk Anadolu Lisesi Öðrenci Yurdu'nda AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile makamýnda görüþerek, bir dosya sundu. halinde sýralanan öneriler; Ýþ Saðlýðý Güvenliði, Sendikal Mevzuat, Denetim, Kýdem tazminatý ve Meslek Eðitimi gibi konularý içeriyor.. bölümde ise Orman Genel Müdürlüðünde çalýþan mevsimlik iþçilerin durumlarý,. bölümde de Et ve Süt Kurumuna iliþkin görüþ ve öneriler yer alýyor. Ayrýca, Baþbakan incelemelerde bulunan Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, yurdun mefruþat ve çevre düzenlemesinin de tamamlanarak açýlýþa Davutoðlu ile görüþmesinde Çorum'a davet eden Uslu, Yüksek Hýzlý Tren projesinin Hükümet programýnda yer almasý nedeniyle teþekkür ederek, bitirilme tarihinin 19 Mayýs 019'a yani Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çýkýþýnýn 100. yýlýna yetiþtirilmesinin uygun ve anlamlý olacaðýný dile getirdi. AK Parti Mamak Ýlçe 5. Olaðan Kongresi Mamak Spor Salonunda Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla gerçekleþti. hazýr hale getirildiðini söyledi. (Haber Merkezi) Osmancýk Anadolu Lisesi Öðrenci Yurdu 400 günde tamamlanarak teslim edildi.

3 SALI 11 KASIM 014 TSE artýk Çorum da belgelendirecek T SE Çorum Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse, daha önce Ankara'da organize edilen kalite yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin bundan böyle Çorum'da TSE Müdürlüðü bünyesinde verileceðini duyurdu. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS 1001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi, TS EN ISO 000 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 7001 Bilgi Güvenliði Yönetim Sistemi, TS EN ISO 145 Týbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 1000 Müþteri Memnuniyeti, TS ISO Enerji Yönetim Sistemi, TSEK 11 Ön Dökümlü Betonarme Yapý Elemanlarý - Kalite Yönetim Sistemi, (FSSC) 000 Gýda Güvenliði Sistem Belgelendirmesi Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi konularýnda eðitim ve belgelendirme faaliyetlerinin bundan böyle Çorum'da gerçekleþtirilebileceðini belirten Karaköse, "TSE tarafýndan Yönetim Sistemleri belgelendirme hizmeti verilen alanlarda IQNet Belgesi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu durum ihracat yapan firmalarýmýzýn IQNet Belgesi kapsamýnda üye olan ülkelerin belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan TSE'den belge alan firmalara karþýlýklý belgeler tanýnmaktadýr" dedi. IQNet'in (Uluslararasý Belgelendirme Aðý) 1990 yýlýnda, dünya çapýnda 40'a yakýn belgelendirme kuruluþunun üyeliði ile kurulduðunu belirten Karaköse, IQNet Üyeleri tarafýndan verilen Yönetim Sistemleri Belgeleri ile birlikte verilen IQ Net Belgesi'nin, tüm IQNet üyeleri tarafýndan tanýnmakta ve itibar edilmekte olduðunu sözlerine ekledi. Bu uygulamanýn, Çorum'da kurumsallaþmak isteyen, kalitelerini belgelemek isteyen firmalara fayda saðlayacaðýný belirten Karaköse, TSE'nin Yönetim Sistemleri konusundaki faaliyetleri uluslararasý kuruluþ olmanýn ve rekabet edebilmenin gereði olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafýndan akredite edildiðini vurguladý. Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, TSE'nin ilimize yeni bir hizmet kazandýrmasýnýn memnuniyet verici olduðunu söyledi. Bu hizmet vesilesiyle firmalarýn bu eðitimlerden daha etkin ve verimli bir þekilde yararlanabileceklerini belirten Baþaranhýncal, "Bu sayede firmalarýmýz hem ürün ve hizmetlerini belgelendirerek uluslararasý akreditasyonunu saðlayabileceklerdir. Ayrýca bu tür belgeler sayesinde firmalarýmýz kurumsallaþma sürecinde büyük bir adým atmýþ olacaklardýr" dedi. Baþaranhýncal, bu hizmetin ilimize kazandýrýlmasýndan dolayý TSE Müdürü Arslan Karaköse'ye teþekkür etti. Borçlu esnafa hatýrlatma Ç orum Defterdarý Ali Sormaz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Defterdar Ali Sormaz, Torba Yasa konusuna da deðinerek, 11 Eylül 014 tarihinde yürürlüðe giren kanunla birlikte, 0 Nisan 014 tarihi ve öncesi borçlarý kapsayan amme alacaklarý için yapýlacak düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 1 Aralýk 014 tarihine kadar müracaat etmesi gerektiðini söyledi. Ay sonuna kadar mükellefleri borçlarýný yapýlandýrmaya davet eden Sormaz, 0 Nisan 014 tarihi ve öncesini kapsayan vergiler ve cezalarýn ve 1 eþit taksitler halinde yeniden yapýlandýrýlabileceðini, faiz oranlarýnýn Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) üzerinden hesaplanacaðýný açýkladý. Çorum Defterdarý Ali Sormaz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a iade-i ziyarette bulundu. Ödeme ihlalleri konusuna da açýklýk getiren Ali Sormaz, 014 yýlýnda 1 taksitin geciktirilebileceðini, 015 yýlýnda ise en fazla iki taksitin geciktirilme imkaný bulunduðunu, söz konusu geciken taksit ödemelerinin en son taksit ödemesinden sonra yeniden hesaplanacak gecikme oranlarý ile birlikte takip eden ilk ayda ödenmesinin zorunlu olacaðýný sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin i ziyaret ett Tarancý dan Þahin e ziyaret E mniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin i ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyaret sýrasýnda konuþan Oda Baþkaný Tahsin Þahin, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý nýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Yalçýn Kýlýç ise, borcu olan tüm esnaf ve sanatkarlara seslenerek, yapýlandýrma fýrsatýný kaçýrmamalarýný tavsiye etti. Böyle bir yapýlandýrmanýn belki 5 belki de 10 yýlda çýkacaðýný veya hiç çýkmayabileceðini kaydeden Kýlýç, esnafa borçlarýný yapýlandýrma fýrsatý veren ve borçlu esnafa rahat bir nefes aldýran hükümet yetkililerine de teþekkür etti. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Duran Ongu, Ömer Latif Akdað, Lütfi Barut ve Necmettin Uzun ile Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse ve Birlik Genel Sekreteri Yakup Arslan da hazýr bulundu. TSE Çorum Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ý ziyaret etti. Yenice'de tapular sahiplerine verildi EMRE KUT 40 Sayýlý Kadastro Kanunun -A Maddesi Uyarýnca Kadastro Yenileme Çalýþmalarý kapsamýnda Çorum'da bulanan 14 köyün tapu senetleri daðýtýmý devam ediyor. Çorum merkeze baðlý Yenice Köyü'nün tapu senetlerinin daðýtýmýna Tapu Müdürü Nurettin Buyruk, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Yenice Köyü Muhtarý Arap Köse ve köy halký katýldý. Tapu Müdürü Nurettin Buyruk, köyde yaþayan veya taþýnmaz sahibi olanlarýn köy muhtarlarýndan hiçbir ücret alýnmaksýzýn tapu senetlerini almalarý gerektiðini söyledi. Merkeze baðlý Yenice Köyü'nün tapu senetlerinin daðýtýmý yapýldý. Çorum'da bulanan 14 köyün tapu senetleri daðýtýmý devam ediyor.

4 4 SALI 11 KASIM 014 Deneyime dayalý eðitim yapýlmalý zgür Eðitim-Sen Ýl Basýn-Yayýn Sekrete- Oðuz Ayan, okullarda ezbere dayalý sý- Öri nav merkezli bir eðitim sistemi yerine deneyime dayalý, öðrenme merkezli bir eðitim felsefesinin benimsenmesi ve tasarlanmasý gerektiðini belirterek, aksi takdirde ülkenin daha uzunca bir süre geliþmekte olan ülkeler liginde kalmaya devam edeceðini bildirdi. Ayan, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Çocukluktan gençliðe, üniversiteyi de katarsak, insan ömrünün ortalama 16 yýlý eðitimle geçiyor. Ýlgi alanlarýmýzý, kiþiliðimizi, yaratýcýlýðýmýzý, becerilerimizi, yeteneklerimizi, dünyaya bakýþýmýzý þekillendirdiðimiz, hayatýmýza yön veren 16 yýl! Tarihleri, formülleri, isimleri vb. ezberleyerek hazýrlandýðýmýz, 17 yaþýnda gireceðimiz test usulü bir sýnav, hayatýmýzýn akýþýný belirliyor. Yaratýcýlýðýmýzý geliþtirecek zamanýmýz yok, çünkü belli aralýklarla girdiðimiz "okul giriþ sýnavlarý" var. Bir milyon 500 bin kiþiyle o testi yapýyoruz, fakat yalnýz yüzde 15'imiz, kazanýlan puana göre üniversiteye giriþ yapabiliyor. Bir milyon 00 bin kiþi ise, okumak istese de üniversiteye alýnmýyor. Ne yazýk ki, Türkiye'de bir üniversitenin kapýsýndan içeri girip "Ben burada okumak istiyorum" diyemiyorsunuz. Girseniz bile, eðitim gördüðünüz alan ve kazandýðýnýz beceriler, iþ dünyasýnýn güncel beklentilerini karþýlamaya yetmiyor. Tüm bu unsurlarýn toplamýnda, Türkiye "diplomalý iþþizler ordusu" diye adlandýrýlýyor. Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü (OECD) tarafýndan üç yýlda bir yapýlan ve 15 yaþ grubundaki öðrencilerin zorunlu eðitim sonunda hayata hazýr oluþ durumlarýný belirlemeyi amaçlayan dünyanýn en kapsamlý eðitim araþtýrmasý PISA 01 (Uluslararasý Öðrenci Deðerlendirme Programý) sonuçlarýna göre Türkiye deðerlendirilen 65 ülke arasýnda ilk 40'a giremedi. Matematikte 44. sýrayý alan Türkiye, 'Fen'de 4, 'Okuma Becerileri'nde ise 4. sýrada yer aldý. Peki sýnavlarda sýnýfta kalan eðitim-öðretim sistemimiz yetenek geliþtirme konusunda ne durumda? Önce spordan baþlayalým;türkiye bugüne dek katýldýðý 0 olimpiyatta topladýðý 9 altýn, 6 gümüþ ve bronz olmak üzere toplam madalyayla, 9. sýrada yer alýyor. Bu madalyalarýn 59 tanesi güreþte alýnmýþtýr. Buna karþýn birçok branþta maalesef bir tane bile madalya alamamýþýz. Sanýrým bu spordaki durumumuzu gösterme açýsýndan yeterli bir örnek olacaktýr. Sanattaki durumumuzda spordakinden farklý deðil. Yani orada da çok fazla yol alamamýþýz. Son 90 yýl içinde ancak 6 ilimizde "Opera ve Bale" kurumu; yine 6 ilimizde Senfoni Orkestrasý; ve yalnýzca 1 kentte "Devlet Tiyatrosu" kurulabilmiþtir. Kasabalarý, köylerimizi bir yana býrakalým, 70'i aþkýn ilimiz bu sanat kurumlarýndan yoksundur. Kaldý ki, sanat kurumlarýnýn bulunduðu kentlerde etkinliklerin bütün toplumsal kesimlere hangi ölçüde yansýdýðý da tartýþýlýr. 000'li yýllarda sinemasý bile olmayan çok sayýda kentimiz var. orum Halk ÇEðitimi Merkezi Müdürlüðü'nce tanýþma ve kaynaþma yemeði düzenlendi. Anitta Otel'de düzenlenen yemekte konuþan Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Tuncay Yýlmaz, bu tür faaliyetlerin çalýþanlarýn moral ve motivasyonlarýnýn yüksek tutulmasý açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Yýlmaz, tüm personelle, birlik ve beraberlik içerisinde olunduðu sürece aþamayacaklarý engel, ulaþamadýklarý mahalle, kasaba, ve köy kalmayacaðýný kaydetti. Kültür ve sanat planýnda Türkiye, çoraklaþmýþtýr. Böyle bir ortamda ülkemizde evrensel düzeyde sanatçýlar yetiþmesini beklemek gerçekçi bir beklenti olmasa gerek. Gelelim bilimdeki performansýmýza? Bunu anlamak için bilim ve teknoloji üretimi konularýnda lokomotif konumunda olmasý gereken üniversitelerimizin durumuna bir bakalým; Türkiye'de yýlda ortalama 7 bin makale basýlýyor. Bunlardan patent alýnan makale sayýsý 5 civarýnda. Ýsrail'de ise yýlda 4 bin civarýnda makale basýlmasýna karþýn bunlarýn bin 500'üne patent alýnýyor. Türkiye'de yayýnlanan makalelerin sadece 00'de bir tanesinin diþe dokunur yayýn olduðu anlaþýlýyor. Miktarlarýyla övündüðümüz bu binlerce yayýnýn çoðunun bilimin iþine yaramayan, çöpe giden birtakým karalamalar olduðu ortaya çýkýyor. Görüyoruz ki üniversitelerimizin durumu da ilköðretim ve ortaöðretim kurumlarýmýzdan farklý deðildir. Bugün her ilde en az bir tane var diye övündüðümüz Üniversitelerimiz (birkaç üniversite hariç) maalesef bilim ve teknoloji üretemeyen,katma deðer yaratamayan kurumlar olarak varlýklarýný sürdürmektedirler. Peki eðitim sistemimizdeki bütün bu sorunlar nasýl düzelebilir? Ülkemiz gerek akademik baþarýyý, gerekse sportif, sanatsal ve bilimsel baþarýyý nasýl yakalayabilir? Türkiye Çin, Kore, Japonya, Finlandiya, Almanya, Ýsviçre, Hollanda, ABD; Kanada vb. ülkelerin eðitimde yakaladýðý baþarýyý nasýl yakalayabilir? Bunun için Amerika'yý yeniden keþfetmeye gerek yok. Yukarýda saydýðýmýz ülkelerin eðitim sistemlerine incelersek baþarýnýn reçetesini görebiliriz. Örneðin Finlandiya'yý ele alalým. Finlandiya eðitim sisteminde sýnav stresi yok, mukayese yok; dershaneler, özel hocalar yok. Eðitim saatleri çok kýsa (ortalama günde dört saat) olmasýna raðmen bütün öðrenciler eþit düzeyde baþarýlý. Okullarda okutulacak kitaplara öðretmenler kendileri karar veriyor. Zorunlu temel eðitim boyunca, deðerlendirme adýna herhangi bir ulusal sýnav veya yýlsonu sýnavý yok; öðrenciler, öðretmenin hazýrladýðý sorularla deðerlendiriliyor. Bu yüzden öðretimin odaðýnda öðrencileri testlere hazýrlamaktan ziyade tamamen "öðrenme" var. Ev ortamý gibi rahat dekore edilmiþ okullarda müfredat "yaparak öðrenme" prensibine göre düzenlenmiþ. Her çocuða kendi öðrenme yöntemine göre ödev veriliyor. Özetle söylemek gerekirse eðitimde baþarýyý yakalamýþ Finlandiya vb. geliþmiþ ülkelerde "öðrenme merkezli " bir eðitim esas alýnmýþtýr. Öðrenme ise ancak deneyim sonucunda oluþmaktadýr. Sonuç: Okullarýmýzda ezbere dayalý,sýnav merkezli bir eðitim sistemi yerine deneyime dayalý, öðrenme merkezli bir eðitim felsefesi benimsenmeli ve okullar buna göre tasarlanmalýdýr. Aksi taktirde ülkemiz daha uzunca bir süre geliþmekte olan ülkeler liginde kalmaya devam edecektir." Oðuz Ayan Doktorlarýn maðduriyeti sona erdi aðlýk-sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýleti- Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, ðýný belirten Lafcý, þöyle dedi; "Yapýlan ye zorunlu hizmete gitmek zorunda kaldý- Sþim doktorlarýn zorunlu hizmet yerinde yapýlan düzenlemeyle Saðlýk Bakanlýðý'nýn belirlediði 6 ilden birisinde devlet hizmeti yü- düzenlemeyle ilgili açýklama yaptý. Lafcý, "Ayný bölgede ikinci zorunlu hizmet, doktorun isteðine baðlý olacak. Saðlýk- ikinci yükümlülüklerinde tekrar ayný illekümlülüðünü yerine getiren doktorlar Sen'in Kurum Ýdari Kurul toplantýsýnda dile re gitmeyecektir. Talebimiz doðrultusunda getirdiði bir sorun daha çözüldü. Doktorlarýn yapýlan deðiþiklikle devlet hizmeti yükümlüðünü yerine getirmede doktorlarý- devlet hizmeti yükümlülüðünde deðiþiklik yapýldý. Yapýlan deðiþikliðe göre, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen 6 ilden herhan- oldu. mýz arasýndaki bir maðduriyet sona ermiþ gi birinde devlet hizmeti yükümlülüðünü yerine getiren doktorlar, tekrar devlet hizmeti larýn kendi istekleri dýþýnda sadece bir kez Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan doktor- yükümlüsü olduklarýnda, bu 6 ilden birisine Hacý Nuri Lafcý görevlendirilecekleri iller olacak. Doktorlarýmýzýn kendi istekleri dýþýnda sadece bir istekleri dýþýnda atanamayacak. Ancak doktor kendisi isterse, bu illerden birine görevlendirme yapýlabilecek. Resmi Gazete'de yayýnlanarak kez görevlendirilecekler iller; Adýyaman, Aðrý, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlik, Diyarbakýr, yürürlüðe giren Bakanlar Kurulu kararýyla doktorlar belirlenen illerden herhangi birinde ikinci kez zorunlu hizmete atanamayacak." dedi. Kahramanmaraþ, Kars, Malatya, Mardin, Muþ, Siirt, Si- Elazýð, Erzincan, Erzurum, Gümüþhane, Hakkari, Iðdýr, vas, Þanlýurfa, Þýrnak, Tunceli, Van.'dýr. Kazanýmýmýzýn Bir doktorun ilk atamasýnda zorunlu hizmete gittiði, uzmanlýðýný tamamladýktan sonra tekrar ayný bölge- doktorlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyoruz." HEM personeli Yoðun bir katýlýmla gerçekleþen tanýþma yemeði müzik dinletisi ile sona erdi. Çorum Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü'nce tanýþma ve kaynaþma yemeði düzenlendi. Deðiþim Sürecine Ýslami Bakýþ kýncýlar Derneði Ave Hitit Üniversitesi Suffa Kulübü tarafýndan Deðiþim Sürecine Ýslami Bakýþ adlý konferans düzenlendi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programa Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Saadet Partililer, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Hafýz Mehmet Saraçoðlu'nun Kur an ý Kerim tilaveti ile baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Akýncýlar Derneði Baþkaný Mustafa Necati Çaðlar yaptý. Çaðlar, Emperyalizmin küresel taþeronlarý Müslüman coðrafyayý kana buladýðý gibi ülkemizde de rahat durmayýp, kurban payý daðýtýp, Allah diyen Müslüman kardeþlerimizi hedef almýþlardýr. Bu geliþmeler Siyonistlerin arzýmavut projesinin hýzla devam ettiðinin göstergesidir" dedi. Çaðlar, Baþta Özejder Sosyal Bilimler Okul Aile Birliði seçildi zejder Sosyal ÖBilimler Lisesi'nde Okul Aile Birliði seçimi gerçekleþtirildi. Çorum'un tanýnmýþ ve hayýrsever iþadamlarýndan Atilla Özejder tarafýndan yaptýrýlan ve eðitim öðretim yýlýnda hizmete açýlan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde ilk kez Okul Aile Birliði toplantýsý yapýldý. Okul Müdür Gazi Yýldýrým'ýn yaný sýra okul öðretmenleri, okulu yaptýran hayýrsever iþadamý Atilla Özejder ile velilerin yoðun katýlým gösterdiði toplantý saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Ardýndan da toplantý gündemi gereði divan heyeti seçimi yapýldý. Muharrem Araz'ýn Baþkanlýðýnda Sabri Salman ve Uður Daðlý'dan oluþan divan heyetinin yönettiði toplantýda Okul Müdürü Gazi Yýldýrým bir konuþma yaptý. Okulun fiziki yapýsý baþta olmak üzere çeþitli konularda düþüncelerini aktaran ve Sosyal Bilimler Lisesi'nin öneminden bahseden Okul Müdürü Gazi Yýldýrým, velilerden gelen þikayet, istek ve taleplere de yanýt verdi. Ardýndan da Sosyal Bilimler Lisesi'nin yeni Okul Aile Birliði'nin seçimi gerçekleþtirildi. Okulu yaptýran Atilla Özejder'in yaný sýra okul aile birliðine Eralp Akýncýlar Derneði ve Hitit Üniversitesi Suffa Kulübü tarafýndan Deðiþim Sürecine Ýslami Bakýþ adlý konferans düzenlendi. Hamza Er ABD ve G7 gibi yarasa devletler planlarýný yapmýþ ve bir bir sahneye koymaktadýr. Dönüp ne yaptýklarýna baktýðýmýzda, uzun vadeli planlarla karþýlaþýyoruz. Batýlý ajanlar coðrafyamýzda cirit atýyor" diye konuþtu. Konferansta konuþmacý olarak katýlan gazeteci yazar Hamza Er ise, þunlarý söyledi; Fitne kalkýp din yalnýz Allah'ýn oluncaya kadar, cihat etmek Allah'ýn bizlere yüklemiþ olduðu bir görev ve bunu gerçekleþtirmek büyük bir ibadet. Kuran-ý Kerim'in iki kapaðý arasýnda Allah'ýn bize emrettiði her þey ibadettir. Bu baðlamda Armakan, Mehmet Güley, Süleyman Ender ve Mehmet Ergin seçildiler. Okul Aile Birliði yönetimi yedek üyesi olarak da Ýsmail Soyupek, Bülent Özkaleli, Hatice Doðan, Kamer Adýgüzel ve Selda Demirbað seçilirken, Denetim Kurulu Gülnur Uzunoðlu Leblebici, Gül Esin Tezgül ve Bülent Baþkaya'dan oluþtu. Toplantýda Okul Aile Birliði'nin tahmini bütçesi de 0 bin TL olarak kabul edildi. Toplantýnýn Mustafa Necati Çaðlar baktýðýmýzda tahrip olmuþ, içindeki hezeyanlara göre hareket eden, Siyonizm denen bir ülküyü ve ideali üreten, uyduran ve bir ýrkýn insanlýk için efendi olarak yaratýldýðý algýsýna sahip olan, diðer bütün insanlarýn kendilerine hizmet etmek için yaratýldýðýna inanmýþ olan, kibirli, azgýn bir topluluðun, lanetlenmiþ amellerin ve eylemlerin peþinde koþan bir topluluða karþý olmak en önemli ibadetlerden biridir. Yani anti Siyonist olmak en önemli ibadetlerden biridir" þeklinde konuþtu. Bugün modern batý zihninin her þeyin deðiþmesini bir baþarý ardýndan da okul öðretmenleri tarafýndan velilere öðrenciler hakkýnda bilgiler verilirken, ayrýca veliler okulu gezerek bilgi sahibi oldular. ÖZEJDER'E TEÞEKKÜR PLAKETÝ Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Okul Aile Birliði tarafýndan iþadamý Atilla Özejder'e teþekkür plaketi sunuldu. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'ni yaptýrarak eðitime kazandýran iþadamý, hafta sonu yapýlan olarak algýladýðýna dikkat çeken Hamza Er, Deðiþmeyen tek þey deðiþimdir diyerek, eski olan kendi deðerlerini muhafaza eden bütün anlayýþlarý eskimiþ olarak algýladýðýný kaydetti. En eskiyi, eski olduðu için atmak, yeniyi, yepyeni olduðu için almak gibi bir düþünceye sahip olduðuna vurgu yapan Gazeteci Yazar Hamza Er, Bu amaçla modern toplum köksüzdür. Yeryüzünde fesada, çürümeye sebep olan bir toplum bir medeniyet üretti. Tepeden inen ve kökleri bize ait olmayan bu deðiþim rüzgarý, Hz. Âdem den, kýyamete kadar evrensel deðiþmez hakikatlerden sorumlu olan Müslümanlar ý derinden etkilemiþ, Müslümanlar da bu modern batýnýn zorlamasýyla ve dayatmasýyla batýnýn istemiþ olduðu toplum oluþmaktadýr dedi. Okul Aile Birliði Toplantýsý'na da katýldý. Toplantýda baþta okul müdürü Gazi Yýldýrým olmak üzere veliler tarafýndan okulu yaptýran ve gerek maddi, gerekse de manevi olarak desteðini hala da esirgemeyen iþadamý Atilla Özejder'e katkýlarýndan dolayý teþekkür edildi. Ayrýca tüm veliler ve okul aile birliðinin yeni yönetim kurulu adýna da okul müdürü Gazi Yýldýrým tarafýndan Atilla Özejder'e teþekkür plaketi verildi. (Haber Merkezi) Okul Müdürü Gazi Yýldýrým tarafýndan Atilla Özejder'e teþekkür plaketi verildi. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde Okul Aile Birliði seçimi gerçekleþtirildi.

5 SALI 11 KASIM 014 Ahmet Akdað ýn hayýr hikayesi TRT Diyanet te 5 Ahmet Akdað Huzurevi Türkiye ye örnek gösterildi EROL TAÞKAN Ç orumlu hayýrsever Ýþ Adamý Ahmet Akdað, Çorum'a kazandýrdýðý ve kendi adýný taþýyan Huzurevi ile TRT Diyanet kanalýnda yayýnlanacak olan Hayýrsever isimli programýn konuðu oldu. Türkiye genelinde topluma kendisini adayan ve önemli eserler baðýþlayan hayýrseverlerin konu edindiði Hayýrsever programý için Yönetmen Bora Akarsel, Yapýmcý Barýþ Akçalý, Yapýmcý Yardýmcýsý Ercan Atalay ve kameraman Abdurrahman Ayaz Bilgiç'ten oluþan TRT Ýç Yapýmlar Ekibi, Çorum'da Ahmet Akdað'la çekim yaptý. Yapýmevi film þirketinin sahibi hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk'ýn da proje ortaðý olduðu çekimler, gün boyu sürdü. Býyýk, Çorum'un Türkiye genelinde önemli bir hayýrla anýlacak olmasýndan büyük bir mutluluk duyduðunu kaydettiði çekimlerle ilgili olarak, "Sayýn Akdað'a programýmýza konuk olmasýný teklif ettiðimizde katýlýp katýlmamak ilgili tereddüt etti. Huzurevini gösteriþten uzak samimi duygularla inþa ettiðini söyledi ve teklifimizi nezaket dolu sözlerle geri çevirdi. ancak bu tavrý bizim daha çok hoþumuza gittiði için programýn amacýnýn örneklik teþkil etmesi bakýmýndan büyük bir önem taþýdýðýný aktarýp ýsrarcý olduk ve saðolsun kendisi de bizi kýrmadý." dedi. Ýlk çekimlerinin Ýstanbul'da yapýldýðý programda, rahatsýzlýðýna raðmen Çorum'da planlanan çekimler için de Çorum'a gelen Ahmet Akdað, yaptýðý çalýþmalarla ilgili TRT kameralarýna bilgi verdi. Akdað, "Ömrümde yaptýðým ek kýymetli iþ. Maksadým Allah rýzasýný kazanmak ve kimsesizlerin duasýný almaktý. Çok þükür Allah beni bu emelime ulaþtýrdý. Hayattayken mutluluðun en büyüðünü tatmak isteyenlere, insana yönelik hayýrlar yapmayý ve eserler býrakmayý tavsiye ediyorum." dedi. Program ilerleyen tarihlerde TRT Diyanet kanalýnda yayýnlanacaðý bildirildi. 0 Prodüksiyon dan Belediye ye teþekkür B ursa Çorumlular Derneði Baþkaný Hüseyin Görgülü'nün giriþimleri ve Çorum Belediyesi'nin destekleriyle þehrimize gelen 0 Prodüksiyon ekibi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e teþekkür etti. 0 Prodüksiyon adýna bir açýklama yapan yapýmcý Ömer Aydoðdu, Çorum'da bulunduklarý süre içerisinde kendilerine gösterdiði yakýn ilgi ve alaka nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e þükranlarýný sunduklarýný, Zeki Gül'ün kendileriyle çok yakýndan ilgilendiðini vurguladý. Çorum'u Bursa'da da tanýtmak amacýyla Bursa'daki Çorumlu derneklerin yöneticileriyle geldikleri Çorum'da çok yakýn ilgi gördüklerini ifade eden Ömer Aydoðdu, "0 prodüksiyon olarak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e çok teþekkür ediyoruz. Bizleri en güzel þekilde aðýrladýlar. Bize düþen de Orta Anadolu'nun bu güzide þehrini en güzel þekilde tanýtmak olacak. Bursa'daki yerel basýn temsilcileri Çorum'da gördükleri yerleri, Çorum'un sanayisini, ticaretini ve tüm güzelliklerini gazetelerinde geniþçe yer verdi. Çorum'u Bursa'ya en güzel þekilde anlattýlar. Tüm Çorumlulara bir kez daha sevgilerimi gönderiyorum" dedi. 0 Prodüksiyon ekibi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e teþekkür etti. Yerel kalkýnma giriþimi L EADER yaklaþýmý kapsamýnda Ýskilip Yerel Kalkýnma Stratejisi açýlýþ ve bilgilendirme toplantýsý geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantýya, Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkan Vekili Mustafa Kýrkýcý, siyasi parti Ýskilip Yerel Kalkýnma Stratejisi açýlýþ ve bilgilendirme toplantýsý geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin baþkanlarý, muhtarlar ve esnaf katýldý. LEADER yaklaþýmýnýn amacý tarým, turizm, kültürel miras, hizmetler sektörü, sosyal konular gibi kýrsal yaþamýn bütün bileþenlerini birbirine baðlayarak yerel ekonomiyi geliþtirmek olarak tanýmlandý. Ýskilip'in Yerel Kalkýnma Stratejisinin hazýrlanmasýna yönelik projenin açýlýþ toplantýsýnda hazýr bulunan siyasiler, muhtarlar, STK temsilcileri ve diðer katýlýmcýlarýn görüþ ve önerileri alýndý. Türkiye'de Urfa Birecik ve Ýskilip olmak üzere iki ilçede uygulanan Yerel Kalkýnma Stratejisi kapsamýnda önümüzdeki süreçte veriler toplanacak ve deðerlendirme raporlarý hazýrlanarak çalýþmada görev alacak kiþi ve kurum temsilcileri belirlenip uygulama aþamasýna geçilecek.

6 6 SALI 11 KASIM 014 Çorum polisinin dikkati suçu önledi Sahte polisler adam kaçýrmadan yakalandý A nkara ve Kýrýkkale den kiraladýklarý araçlarla Çorum a gelen sahte polisler istedikleri eylemleri gerçekleþtiremeden yakalandýlar. Geçtiðimiz cumartesi günü Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde Ankara ve Kýrýkkale plakalý iki aracýn beklediðini farkeden Çorum polisi, araçlarýn içindeki A.Ö, K.O., H.O. ve C.M. isimli kiþilerin çeliþkili beyanlarýndan þüphelendi. Bunun üzerine araçlarda yapýlan aramada kurusýký tabanca, polis yeleði, masonet kelepçe, el feneri görünümlü elektro þok cihazý, biber gazý spreyi, polis amblemli anahtarlýk, býçak, koli bandý bulundu. Tümer Akyüz vefat etti Cumhuriyet Savcýsýnýn talimatý ile gözaltýna alýnan 4 kiþi ifadelerinde A.Ö. nün þu anda Çorum da bulunan M.A. ile geçmiþte birliktelik yaþadýðý ve alacaðý olan TL yý tahsil edebilmek için polis yeleði giyerek kendilerine polis süsü vereceklerini, bunun için de Ankara ve Kýrýkkale den araç kiraladýklarýný söylediler. Çorum polisinin dikkati ile önlenen suç nedeniyle ifadeleri alýnan kiþi denetimli serbestlikle kararý ile serbest býrakýldý. Aralarýnda baþka bir suçtan kesinleþmiþ mahkumiyet kararý bulunan C.M. ise tutuklandý. (Haber Mer- kezi) Sahte polislerle birlikte suç aletleri ele geçirildi. Ortadoðu ve Selefilik A lperen Ocaklarý'nýn her hafta Cumartesi günleri düzenlediði seminerler devam ediyor. Alperen Ocaklarý'nda bu hafta 'Ortadoðu ve Selefilik' konulu seminer verildi. Seminere konuþmacý olarak BBP eski Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan katýldý. Özarslan, seminer onunda katýlýmcýlarýn sorularýný cevapladý. Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, konuþmacý Mustafa Özarslan'a teþekkür etti. Mustafa Özarslan Ç orum eski Belediye Baþkan Yardýmcýlarýndan Harita Mühendisi Tümer Akyüz vefat etti. Beyin kanamasý sonucu Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýnan Akyüz, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Akyüz ün cenazesi bugün saat 10.0 da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Morgu ndan alýnarak Ulu Camii ye getirilecek. Öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Cemilbey Köyü nde topraða verilecek. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Banyoda düþtü Halk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi koordinasyonunda Saðlýk Ýçin Yürüyoruz sloganýyla düzenlenen yürüyüþler devam ediyor. Saðlýk için yürümeye devam H alk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi koordinasyonunda Saðlýk Ýçin Yürüyoruz sloganýyla düzenlenen yürüyüþler devam ediyor. Yunus Emre Parkýnda yapýlan yürüyüþlerden biri daha geçtiðimiz Cumartesi günü sabah 09.0'da Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Yaþam Yürüyüþü temasýyla yapýldý. Yürüyüþe; Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Özlem Terzi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Türcay Aksoy ve ailesi, Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, aile hekimleri, saðlýk personeli ve aileleri katýldý. dý. Alperen Ocaklarý'nda bu hafta 'Ortadoðu ve Selefilik' konulu seminer verildi. Çalyayla Derneði aþure daðýttý Ç Yürüyüþ Yunus Emre Parkýnda yapýldý. Çorumlu Namýk ýn klibine ilgi S anat dünyasýnda yaptýðý baþarýlý çýkýþlarla dikkat çeken Çorumlu Namýk, 014 yýlýnda çýkardýðý kliple adýndan söz ettirdi. Ulusal televizyonlarda gösterime giren klip, sanat dünyasýnýn önde gelen isimleri tarafýndan beðenilirken sanatçýnýn Lokum gibisin adlý eseri ünlü sanatçýlar tarafýndan da talep gördü. Soba borusunu takarken düþen genç yaralan- Yavruturna Mahallesi Kýbrýs Caddesi nde evinin banyosuna soba borusu takmaya çalýþan Ercan A. isimli genç seyyar merdivenden düþtü. Aðýr yaralanan genç hastaneye kaldýrýldý. alyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Muharrem ayý dolayýsýyla her yýl olduðu gibi bu yýlda Aþure Günü düzenledi. Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nde gerçekleþtirilen Aþure Günü'ne Nefes Alevi Bektaþ-i Derneði Baþkaný Nihat Keser, Dernek Baþkaný Necmettin Uzun, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda dernek üyesi katýldý. Köy sakinlerinin yoðun ilgi gösterdiði Aþure Günü'nde Alevi Dedeleri Arif Demiral ve Mehmet Kýzýltepe Aþure Günü'nün anlam ve öneminden bahsederken, birlik, beraberlik ve kardeþlik için bol bol dua okudular. Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan Aþure Günü'nde kýsa bir açýlýþ konuþmasý yapan Dernek Baþkaný Necmettin Uzun, "Hepimiz Adem ile Havva'dan olmayýz. Dolayýsýyla hepimiz kardeþiz" dedi. Katýlýmlarýndan dolayý dernek üyelerine teþekkür eden Uzun, "Allah birliðimizi, beraberliðimizi bozmasýn" diye konuþtu. Aþure Günü, aþure ikramýyla son En son Medya TV de gösterime giren Lokum gibisin klip çalýþmasý Çorumlu Namýk'ýn baþarýsý olarak Çorumlular tarafýndan da takdir topladý. Sanatçý Çorumlu Namýk, 015 yýlýnda yapacaðý yeni çalýþmalarla sanat dünyasýna 'Çorumlu' damgasý vuracaðýný söyledi. Annesini dövdü Oðlundan dayak yiyen kadýn þikâyetçi oldu. Gülabibey Mahallesi Baðcýlar 1. Sokak ta oturan Y.A. ile oðlu D.A. ailevi nedenlerden dolayý tartýþtý. Kavga sýrasýnda D.A. yaþlý annesini dövdü. Yaþlý kadýn oðlundan þikâyetçi oldu. Yol kavgasý Trafikte yol kavgasý. Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi nde seyreden M.M.H., D.V. ve E.Ç. isimli sürücüler trafikte yol verme meselesinden dolayý tartýþtýlar. Taraflar birbirlerini dövdü. Hýzar ayaðýna geldi Bayat ta hýzýrla aðaç kesen kiþi yaralandý. Tepebayat Mahallesi nden meydana gelen olayda, Bekir C. bahçesinde motorlu hýzar ile aðaç keserken, hýzar ayaðýn akaçtý. Yaralanan Bekir C. ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.(haber Merkezi) Dernek Baþkaný Necmettin Uzun, kýsa bir açýþ konuþmasý yaptý. Sanatçý Çorumlu Namýk, 015 yýlýnda yapacaðý yeni çalýþmalarla sanat dünyasýna 'Çorumlu' damgasý vuracaðýný söyledi. Aþure Günü, aþure ikramýyla son buldu. Bu da sahte elçi Çorum'da girdiði evlerde "Allah'ýn elçisiyim" diyerek kitap sattýðý iddia edilen bir kiþi gözaltýna alýndý. Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü'ne giden 4 kadýn, kendisini "Allah'ýn elçisiyim" diyerek tanýtan bir kiþi tarafýndan dolandýrýldýklarýný belirterek þikayette bulundu. Bunun üzerine çalýþma baþlatan ekipler, þüpheli Þenol Ç'yi kent merkezinde ayný yöntemle satýþ yaptýðý sýrada gözaltýna aldý. Emniyetteki iþlemleri tamamlanan zanlý, sevk edildiði adliyede cumhuriyet savcýlýðýnca ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan serbest býrakýldý.(aa)

7 SALI 11 KASIM 014 Gençler namazda, eller semada Gençlerimiz camilere AKSA, kurtulacak MESCÝDÝ AKSA EROL TAÞKAN M üftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, cumartesi sabah namazýna akýn eden gençlerin ve çocuklarýn varlýðýnýn, Müslümanlar'ýn kurtuluþuna vesile olacaðýna iþaret ettiði sohbetinde, "Gençlerimiz camilere aksa, iþte o zaman kurtulur Mescidi Aksa." dedi. Gençlerin ibadetlerinin Allah katýnda çok büyük bir deðere sahip olduðunun altýný çizen Abdullah Pamuklu, Cebrail Aleyhisselam'ýn bin yýl süren iki rekatlýk ibadeti ile ilgili kýssayý anlatarak, "Hazreti Cebrail (A.S.) Rabbimizi'e kendi ibadetinden daha kýymetli bir ibadet olup olmadýðýný sorduðunda, Yüca Yaradanýmýz'ýn cevabý, 'Ahir zamanda yaþayan gençlerin iki rekatlýk namazý, senin bin yýlda kýldýðýn namazdan benim katýmda daha makbul ve daha sevimlidir' þeklinde ol- S muþtur. Hal böyle olunca, gençlerin ibaretlerinin ve dualarýnýn deðeri hiç bir þeyle ölçülmez. Bugün Müslümanlar'ýn üzerinde dolaþan zulümler zirveye çýkmýþken, bunun en önemli kurtuluþu gençleri camilere akýn eden toplumlar inþa edebilmektir." diye konuþtu. Camilerin gençler ve çocuklarla birlikte nura gark olduðunu bildiren Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, ailelerin çocuklarýný namaza ve camiye aþýk birer nesil olarak yetiþtirmesi konusunda büyük sorumluluklar taþýdýðýný hatýrlatarak, özellikle gençlerin ibadetine önem verilmesini ve gençlerin bu zenginliklerle yetiþtirilmesi gerektiðini vurguladý. Her hafta cumartesi sabah namazýnda gerçekleþtirilen buluþmaya, tüm gençleri davet eden Pamuklu, her geçen gün artarak devam eden buluþmalarýn, camiyi doldurup taþýrmasý için duacý olduklarýný söyledi. Gönüller cami aþkýyla tutuþtu abah vaktinin kutlu namaz çaðrýsý ile sýcak yataklarýndan kalkarak, Allah'a olan kulluk vazifelerini yetire getiren gençlerin gönlünde tutuþan cami aþký, onlarýn gül yüzüne bakan herkesin gönlünü aydýnlatýyor. Huþu içinde camiye adým atan gençler ve çocuklar, el açýp boyun büktükleri dua saatinde, tüm masumiyet ve ihlaslarýyla dünya Müslümanlarý, ülkeleri, aileleri ve kendileri için dua etti. Gönül dilinden süzülen sessiz yakarmalarýn kapladýðý cami kubbesi, adeta cennet kokularýyla bezenip, kalplere dolarken, Allah için ellerini açýp, büyüklerin duasýna deðer katan çocuklar da, amin nidalarý ile dualarýn tasdikcisi oldu. Allah'a kul, Peygamber Efendimiz'e ümmet olmanýn þerefiyle þereflenen Müslümanlar, omuz omuza saf tuttuklarý camiyi dolduran gençler ve çocuklarla, rahmet deryasýna dönüþen ortamýn verdiði huzurla, namazlarýný eda edip, evlatlarýnýn geleceðinin inþasý için boyun büktü. Kandillerin aydýnlattýðý camide, çocuklarýn nur yüzüyle daha da aydýnlanýp adeta nur bahçesine dönüþürken, gelecek haftanýn buluþmasý için tekrar kavilleþildi. Bu sofra Halil Ýbrahim Sofrasý S abah namazýndan sonra Ulu Camii nin bahçesinde kurulan sofra, Halil Ýbrahim Sofrasý nýn bereketiyle bereketleniyor. Ýkram edenin Allah için ikram ettiði sofrada, ikramý kabul edenler de Allah için kabul edip, bereket denizinden yudumladý. Müftülük personelinin yanýsýra, Ýnsani Deðerler Platformu temsilcileri ve vatandaþlar da ikram hizmetinde kollarý sývayýp, manevi kazançtan hisse kaptý. 7

8 SALI 11 KASIM 014 Ebola ile mücadelede robotlar kullanýlacak ünyada 5 bine yakýn kiþinin ölümüne Dsebep olan Ebola salgýnýyla mücadelede devreye robotlar girecekdünya Saðlýk Örgütü'nün raporlarýna göre Ebola, þimdiye kadar yaklaþýk 5 bin kiþinin ölümüne sebep oldu. Þu an dünyanýn birçok noktasýnda Ebola virüsüne karþý yürütülen çalýþmalar var. Bir yandan virüsün etkisiz hale getirilmesi için çalýþýlýrken bir yandan da bu virüse maruz kalan insanlarýn kurtarýlmasý için uðraþ veriliyor. Bu konuda Beyaz Saray da yeni bir adým atmaya hazýrlanýyor; robotlar... Beyaz Saray yetkilileri, geçtiðimiz günlerde robotlar konusunda uzmanlýklarýyla bilinen üç üniversite, yani Worcester Polytechnic Institute, Texas A&M ve University of California uzmanlarýyla bir araya geldi. Hedef ise, þu an en büyük tehlikelerden olan Ebola ile daha güvenli bir þekilde mücadele edebilmek. Yetkililer, enfeksiyon kapan hastalarla ilgilenilmesi için robotlarý görevlendirmeyi düþünüyor. Bu tabii ki belli aþamalarda mümkün olacaktýr. Böylece doktorlarýn da enfeksiyon riskine karþý biraz daha korunmasý hedefleniyor. Ek olarak, Ebola sebebiyle hayatýný kaybeden insanlarýn gömülmesi ve dezenfekte gibi iþlemleri de robotlarýn yapmasý gündemde. Çünkü bir insan, Ebola sebebiyle öldüðünde virüs hemen yok olmuyor. Ölü bedenle temas halinde de virüsün saðlýklý yaþayan bir insana geçme riski büyük.(haber7) Erken Cumhuriyet döneminden bugüne suskun büyük kitle smanlý Devleti, Birinci Dünya Savaþý'ndan Osonra, Türkiye'de yeni bir devlet, yeni bir bürokratik müessese, yeni bir toplum, yeni bir kültür oluþturmak hedeflendi. Genelde, Cumhuriyet'in kurucu gücü Kemalist aydýn ve bürokrasisi, ordu ile birlikte dine, Osmanlý kültürüne ve kurumlarýna karþý bir tavýr aldý Herhâlde genel anlayýþ, Ýkinci Meþrutiyet yýllarýnda Abdullah Cevdet'in Ýctihad dergisinde kümelenen Batýcý aydýnlarýn görüþüne uygundu. Onlara göre, "Ýslâm, uygarlaþmayý engelleyici, rasyonel olmayan bazý inanç ve hükümler" içeriyordu, onun için Ýslâm'ýn "ilerlemeye/medenileþmeye engel" bu uygulama ve inançlarýndan kurtulmak gerekiyordu. Dolayýsýyla bu görüþ, Ýslâm'da köklü bir reform yapma teziyle ortaya çýkmýþtýr. Mehmet Âkif'in, Süleymaniye Kürsüsünde adlý kitabýnda; "Bir selâmet yolu varmýþ O da neymiþ: Mutlak Dini kökten kazýmak " "O zaman iþ bitecekmiþ O zaman kýzlarýmýz, Þu tutunduklarý gayet kaba, pek manasýz Örtüden sýyrýlacak Sonra da erkeklerden, Analýk ilmini tahsil edecekmiþ.. Zâten, Müslümanlar o sebepten bu sefâlette imiþ." dizelerinde þiddetle eleþtirdiði de iþte bu görüþtür! Erken Cumhuriyet döneminde, din karþýsýnda alýnan tavýr, esas itibariyle Ýkinci Meþrutiyet döneminde dillendirilmeye baþlanan bu görüþe paraleldir, en azýndan bu "Batýcý" görüþten çokça etkiler taþýr. Cumhuriyet döneminde yapýlan birtakým köklü reformlarýn, hem o gün hem de günümüzde büyük M ü s l ü - man/muhafazakâr, hatta milliyetçi kitle tarafýndan tepkiyle karþýlandýðý, en azýndan hazmedilemediði inkâr edilemeyecek bir olgu Dolayýsýyla bu kitlenin Kemalizm'le çatýþ- Prof. Dr. Alâattin Karaca Muðla Sýtký Koçman Ünv. Edebiyat Fakültesi Muðla. evre tatil, kredi kartý Dve ayýplý mallar nedeniyle yaþanan maðduriyetlerde ilk þikayet noktasý olan hakem heyetleri tüketiciyi mutlu etti. Tüketici bilincinin arttýrýlmasý amacýyla yapýlan çalýþmalar sonucunda Tüketici Hakem Heyetlerine yapýlan baþvurularda son yýllarda önemli artýþlar yaþanýyor. Tüketici Kanunu ile birlikte devre tatil, paket, tur, kampanyalý satýþ, kapýdan satýþ, mesafeli satýþlar, tüketici kredisi, konut finansman kredisi, kredi kartlarý, süreli yayýn, abonelik, ayýplý mal gibi konularda hakem heyetlerine yapýlan þikayetler geçtiðimiz yýla göre yüzde 6 artmýþ durumda. 01 yýlýnýn ilk sekiz aylýk dönemde Tüketici Hakem Heyetlerine yapýlan toplam baþvuru sayýsý 507 bin olurken, 014 ün ayný döneminde bu sayý 64 bin 6 ya ulaþmýþ durumda. BANKALARDA N ÞÝKÂYETÇÝ * Tüketici Hakem Heyetlerine 014 yýlýnýn ilk ayýnda yapýlan 64 bin 6 þikayetin 54 bin 56 sý tüketici lehine, 40 bin 947 si ise tüketici aleyhine sonuçlandý. * Karara baðlanan tüketici þikayetlerinin yüzde 91 i tüketicinin masýnýn ya da soðuk duruþunun ardýnda, "Erken Cumhuriyet Dönemi"nde dinî kurumlar ve kültür üzerinde yapýlan "radikal devrim"ler ve baskýlar vardýr. Atatürk'ün deyiþiyle, " diyanet-i Ýslamiye'yi, asýrlardan beri müteamil olduðu veçhile bir vasýta-i siyaset mevkiinden tenzih ve ilâ etmek" için Mart 194'te Hilâfet'in kaldýrýlmasý, ardýndan ayný kanun çerçevesinde Osmanlý hanedaný mensuplarýnýn sürgün edilmesi, kýlýk kýyafetle ilgili düzenlemeler vb. halkýn hafýzasýnda derin izler býraktý Ardýndan yapýlan baþka reformlarla, "Ýslâm ve Osmanlý kültürü", kamusal alanýn dýþýna itildi. Bu dýþlanma ve ötelenmenin geniþ halk kitlesi üzerinde derin travmatik izler býraktýðý, devlet, bürokrasi, aydýnlar ve ordu bloðu ile geniþ halk kesimleri arasýnda bir kopuþ yaþandýðý ve "Müslüman/muhafazakâr/milliyetçi" blokta bir dýþlanmýþ, maðdur ve mazlum psikolojisi yarattýðý su götürmez bir gerçek Necip Fazýl'ýn "Sakarya" þiirindeki "Öz yurdunda garipsin, öz vatanýnda parya!" dizesi aslýnda bu "maðdur, ötelenmiþ, dýþlanmýþ ve mazlum" psikolojisini çarpýcý bir þekilde dile getiriyordu. Erken Cumhuriyet döneminde geniþ Müslüman kitleyi "kamusal alanýn dýþýna itme", dinî inançlarý zedeleme; hatta yeni kutsallar yaratma anlayýþý, çeþitli uygulamalarla devam etti. Maddi ilerleme "yeni bir" din olarak lanse edildi. Örneðin Yaþar Nabi Nayýr'ýn; "Motorlarýn þarkýsý olsun yeni bestemiz Yeni din ezanlarý minareler yerine Bulutlarý püskürten bacalardan okunsun Ceddimiz nasýl önce tapardýysa ateþe Öyle cumhuriyetle doldurduk kalbimizi" dizelerinin veya Kemalettin Kamu'nun; "Ne örümcek ne yosun Ne mucize, ne füsun Kabe arabýn olsun Bize Çankaya yeter." vb. dizelerinin, veya örneðin 0 Haziran 19'de Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde görevli bir uzmanlar komisyonunun þu önerilerinin geniþ halk kitlelerinin kalbinde ne kadar derin ve onulmaz yaralar açtýðýný görmezden gelemeyiz. Komisyonun önerisi þuydu: " mabetlerde sýralar, elbiselikler tesis edilmeli ve temiz ayakkabýlarla mabetlere girilmesi terviç edilmelidir. ( ) Ayrýca, mabetlere musiki aletlerinin kabulü dahi lazým gelir, mabetlerde lehine sonuçlanmýþ oldu. * Baþvurularýn 14 bin 49 unun tüm giderleri bakanlýk tarafýndan karþýlanarak bilirkiþi incelemesine gönderildi. * 01 yýlýnda tüketiciler en çok bankacýlýk sektöründen þikayet etti. Þikayetlerin yüzde 6 sýný bankacýlýk sektörü oluþtururken, bakanlýk Alo 175 Tüketici Danýþma Hattý ile þikayetleri deðerlendirmeye aldý. ORAN HIZLA ARTIYOR Hakem heyetlerine 00 yýlýnda bin baþvuru yapýlýrken, bu oran sürekli artýþ gösterdi. 010 yýlýnda yapýlan 179 bin þikayet baþvurusunun 15 bini (%75), 011 yýlýndaki 165 bin baþvurunun 10 bini (%7), 01 yýlýnda yapýlan 446 bin baþvurunun 5 bini (%79), 01 yýlýnda yapýlan bin baþvurunun ise 700 bini (%4) tüketici lehine sonuçlandý. Haklý çýkan tüketicilerin sayýsý arttýkça hakem heyetlerine baþvuru sayýsýnýn da katlandýðýna dikkat çekiliyor. Bu nedenle yoðunluðun fazla olduðu ilçelerde yeni hakem heyetlerinin oluþturulmasý da gündemde bulunuyor. HAK ARAMA YOLU ilahi mahiyetinde asri ve enstrümantal musikiye kati ihtiyaç vardýr " Bu örnekleri çoðaltmak mümkün Demem o ki, Türkiye'de siyasal alanda, Demokrat Parti, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi ve son olarak Ak Parti gibi siyasal partilerin kanatlarý altýnda, hýzla yükselen Ýslâmcý veya dindar-milliyetçi ve muhafazakâr hareketin arkasýnda, bu maðduriyet, mazlûmiyet, ötelenme ve dýþlanma psikolojisi vardýr Bu geniþ "maðdur, dýþlanmýþ" ama kendilerini vatanýn öz sahibi olarak gören halk kitlesi, dönemin siyasal koþullarýný gözeterek, "sað" yelpazedeki partileri tercih etmiþler, ilkin Demokrat Parti'ye, son olarak da Ak- Parti'de temsil edildikleri kanaatiyle, bu siyasi partiye büyük destek vermiþlerdir. Bunu þunun için söylüyorum: Öncelikle Kemalist bürokrat ve elit kesimin, Türkiye'deki siyasal durumu ve halkýn neden Ak-Parti vb. partilere teveccüh gösterdiklerini, bu tarihsel, sosyolojik analizler doðrultusunda anlamaya çalýþmalarýnda yarar var. Ýkincisi de Ak-Partili bürokrat ve siyasilere: Halkýn geniþ bir kesimi, iþte bu tarihsel ve siyasal ötelenme, dýþlanma, maðduriyetler nedeniyle; yani ötelenmiþ bir kültür ve medeniyet olduklarýný düþündüklerinden dolayý size oy veriyor. Daha açýkçasý Necip Fazýl'ýn "Yüz üstü çok süründün ayaða kalk Sakarya!" dizesinin bu kitle tarafýndan sürekli ezberden haykýrýlmasýnýn nedeni bu! Talep de "ayaða kalkmak!"; yani bu milletin, kültür ve medeniyetçe ayaða kalkmasý! Buna tercüman olmadýðýnýz ya da olamadýðýnýz zaman; yani bir "medeniyet endiþeniz" yoksa, siz de tarihe gömülürsünüz! Hakem heyetleri tüketiciyi memnun ediyor KOLAYLAÞTI Tüketici Kanunu ile tüketicilerin Türkiye genelindeki 976 hakem heyetine baþvuru yapmasý ve hak arama yollarý kolaylaþtýrýldý. Tüketici Hakem Heyetleri yeniden yapýlandýrýlýrken baþvuru sayýsýna göre bazý ilçelerde birden fazla Hakem Heyeti oluþturulmasý mümkün hale geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý nca Tüketici Hakem Heyetleri ne yapýlacak baþvurularla ilgili miktar da 014 yýlýnda bin 7 liradan bin liraya çýkarýldý. Yani bin liraya kadar olan tüketim malý þikayetleri için hakem heyetlerine, bin TL nin üstündekiler için ise tüketici mahkemelerine baþvurmak gerekiyor.(hürriyet) Bu belge ezberleri bozuyor azi Mustafa Kemal Atatürk'ün 76. ölüm yýl Gdönümünde doðum tarihiyle ilgili çarpýcý bir iddia ortaya atýldý. Osmanlý Arþivleri'nde bulunan belgeden yola çýkýlarak, Atatürk'ün 11 de deðil, 177 de doðduðu iddia edildi. Habertürk Gazatesi'nden Murat Bardakçý köþesine taþýdýðý ve Emekli bir din adamý olan Mehmet Ali Öz'ün araþtýrmalarýna dayandýrdýðý belgeye göre; Zübeyde Haným ile çocuklarýna aylýk baðlanmasý hakkýnda Osmanlý Arþivleri nde bulduðu 9 Ocak 19 tarihli bir belgede, gümrük memuru Ali Rýza Efendi nin oðlu Mustafa, 19 te 16 yaþýnda görünüyor. Bu kayýt ile Mehmet Ali Öz, Mustafa Kemal Atatürk ün 11 de deðil, 177 de doðduðunu iddia ediyor.(habertürk - Murat Bardakçý)

9 SALI 11 KASIM Öðretmenlere þartlý zamlý maaþ EB, bütün okullara vereceði karne Mnotlarýyla, altyapýsýndan öðretmen yeterliliðine kadar tüm etkenleri belirleyecek. Deneyimli öðretmenlerin Doðu ve Güneydoðu da uzun süreli kalmasýný saðlamak için de farklý ücret politikasý oluþturulacak. Bu illere gidenler daha fazla maaþ alacak Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), önümüzdeki yýl okullara karne vermeye baþlayacak. Özel okullarý standartlarýna göre týpký otellerde olduðu gibi A, B, C, D diye kategorilere ayýrýp sýnýflayacak olan bakanlýðýn önümüzdeki yýl için hedefi de tüm okullara karne vermek olacak. Temel eðitime de kalite güvence sistemi gelecek. Hükümetin 015 yýlý programýnda her bakanlýk gibi MEB de yýl içinde gerçekleþtireceði deðiþiklikleri anlattý. Ýþte 015 yýlý için MEB in yapacaklarý: KARNE KAMUOYUNA AÇIKLANACAK: Ulusal düzeyde izleme ve deðerlendirme sistemleri geliþtirilecek, eksiklikler belirlenecek, veriler verimliliði artýrmak için kullanýlacak. Her okul için altyapýdan öðretmen eðitimlerine kadar girdi ve çýktýlarý içeren okul karneleri oluþturulacak. Bunun için izleme ve deðerlendirme mekanizmalarý kurulacak. Okullarýn karneleri topluma açýklanacak. EÐÝTÝME KALÝTE BERATI: Temel eðitim kademeleri için kalite güvence sistemi kurulmasý için kriterler belirlenecek. Belli puaný geçen okul veya kurumlara kalite beratý verilecek. ÖÐRETMENE DE KRÝTER VAR: Öðretmen ve yöneticiler için yeterlilik kriterleri tanýmlanacak. Kazanýmlarýn izlenebileceði bir sistem oluþturulacak. Öðrenciler eðitim süreçlerinde ve sonunda takip edilecek. FARKLI ÜCRET VERÝLECEK: Deneyimli öðretmenlerin dezavantajlý bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalýþmasýnýn özendirilmesi için farklýlaþtýrýlmýþ ücret modeli uygulanacak. Deneyimli ve nitelikli öðretmenlerin dezavantajlý bölge ve okullarda uzun süreli çalýþmasý saðlanacak. Öðretmenlik mesleðinin kariyer basamaklarý yeniden belirlenecek. Öðretmen atamalarýnda bölgeler itibarýyla öðretmen ihtiyacý dikkate alýnacak.(habertürk) YÖK'süz Yükseköðretim Mümkün mü? 547 sayýlý Yüksek Öðretim Kanunu 4 Kasým 191 tarihinde yürürlüðe girdi ve yýldan beri özellikle her yýl dönümünde zaman zaman yüksek sesle ve yüksek tansiyonla sürekli tartýþýlan konularýn baþýnda geldi. Özellikle Yükseköðretim Kanunu ve Kurulu(YÖK); daha çok kuruluþ yýldönümlerinde aleyhte yapýlan protesto yürüyüþleriyle gündeme gelen ve sürekli eleþtirilen ve neredeyse eleþtirmeyeninin olmadýðý bir kurum ve kanun oldu Genel olarak bakýldýðýnda YÖK'ten en fazla etkilenenler yükseköðretim kurumunda görev alan akademisyenler ve yardýmcý araþtýrýcýlar gibi görünse de; asýl etkilenenlerin kim veya kimler olduðu veya olasý yeni düzenleme sonrasý kimlerin yada nelerin nasýl etkileneceði konusu üzerinde durmak ve akademik bir tartýþma yapmak gerekiyor. Bu kapsamda konu bakýlan pencereye, bakýþ açýsýna göre deðiþebilir gibi görünüyorsa da bu bakýþ açýsýnýn yerel olmaktan ziyade ulusal ölçekte olmasý gerektiði açýktýr. Buna göre Yükseköðretim Kanunu ve Kurulunda yapýlacak düzenlemelerin toplumun bütününü, toplumun geleceðini ve hatta gelecek kuþaklarý ilgilendirdiði rahatlýkla söylenebilir. Ve aslýnda konu; bir kanunun ortaya konulmasýndan daha çok ülkenin, Türkiye'nin geleceðiyle iliþkili mekanizmalarýn oluþturulmasýna yöneliktir. Bu yönüyle söz konusu kanun sadece üniversitelerin özel bir konusu deðil, geleceðin inþa edilmesinde olaðanüstü öneme sahip toplumun bütününü kapsayan bir konudur, yada öyle olmalýdýr. Yükseköðretimin Gücü Burada þu sorulabilir: -Yüksek öðretim toplumun bütününü ve geleceðini etkileyebilecek bir iþleve gerçekten sahip midir? Yada sahip olabilir mi? Hemen söylemek gerekir ki; evet, yükseköðretimin böyle bir iþlevi bulunmaktadýr ve bu yönüyle ülkenin yüksek menfaatlerini ilgilendiren, önceliði yüksek bir konudur. Esas olarak bu tartýþma dünden bugüne yapýlagelmiþtir ve eðitim ekonomisi alanýnýn önemli bir çalýþma alaný olarak hayat bulmuþtur. Konu üzerindeki ilk düþünceler klasik iktisatçý Adam Smith'e kadar dayanmaktadýr. Sanayi devrimi sürecindeki geliþmeler ve bu dönemlerle baþlayan bilimsel çalýþmalar, 190'lere gelindiðinde ortak kabuller haline gelmiþtir. Böylece bir bakýma geliþmiþ yada geliþmekte olan ülkelerde yükseköðretimin ekonomik kalkýnmaya olan katkýsý somutlaþtýrýlmýþ ve Türkiye gibi geliþmekte olan ülkelerde eðitimin özellikle yükseköðretimin bireysel ve toplumsal katkýsýnýn önemli olduðu ortaya konulmuþtur. Bu kapsamda konunun Türkiye özelinde akademik olarak tartýþýlarak, yükseköðretimin toplum ve geleceðine en yüksek katkýyý nasýl saðlayacaðýna yönelik daha somut veriler ortaya konulmasý da mümkündür. Dolayýsýyla yükseköðretim gibi öylesine önemli bir alanda ve hayati sonuçlarý olabilecek bir konuda yapýlacak deðiþikliklerin ve yeni düzenlemelerin nasýl olacaðýný objektif olarak tartýþmak önemlidir, hatta zorunludur. Bu tartýþmalar sadece bugünün sorunlarýný çözmenin ve ihtiyaçlarýný karþýlamanýn ötesinde geleceðin þekillendirilmesi bakýmýndan da büyük deðer taþýmaktadýr. Bu kapsamda YÖK(Yüksek Öðretim Kanunu) ne ile iliþkilidir veya neyi ilgilendirmektedir? Sorusunun karþýlýðý önemlidir. Bu amaçla Özçatalbaþ (01) tarafýndan düzenlenen bir anket sorusu tarihleri arasýnda tivitýr (https://twitter.com/orhnozctlbs) üzerinden 1141 takipçiye yönlendirilmiþ ve bu kitledeki bireylerin %7'si anket çalýþmasýna katýlmýþtýr. Anket çalýþmasýna katýlan 0 kiþinin YÖK Kanunu'nu ne ile iliþkilendirdikleri saptanmýþtýr(grafik 1). Buna göre katýlýmcýlarýn; %47,5'i Üniversitenin kendisini(öðretim elemaný-personeli-öðrencilerinin) bugün ve geleceðini ilgilendirmektedir, %40'ý Ülkenin bilimini ve geleceðini ilgilendirmektedir, %1.'ü Üniversitelerin kurulu olduðu kentin ekonomisini ilgilendirmektedir. %.5'i Kurulu olduðu Kentin sosyo-kültürel bakýmdan geleceðini ilgilendirmektedir, %5'i Dünya bilimine ve geliþmiþliðine katkýyý ifade etmektedir, %.'i ise diðer konular, diye görüþ belirtmiþlerdir. Görüldüðü genel olarak YÖK Kanunu üzerindeki hakim algýnýn Üniversitenin kendisini yani bugün ve geleceðini ilgilendirdiði ve ülkenin bilimini ve geleceðini ilgilendirmekte olduðu yönündedir. YÖK Sonrasý Oluþacak Olasý Yapý YÖK ile iliþkili baþlayan sürecin bir þekilde yeni bir yapýnýn ortaya çýkmasýyla sonuçlanmasý beklenmektedir. Ortaya çýkacak bu yapý hangi adlandýrmayla yapýlýrsa yapýlsýn; odakta neyin olacaðý, misyon(özgörev) ve vizyonun neleri kapsayacaðý ve bu süreçte isiyatifin kimde yada nerede olacaðý, hatta "güç ve karar merkezi"nin nerede olmasý gerektiði üzerinde önemle durmak gerekir. Bu tartýþmanýn güçlü bir yönü olarak; hemen hemen ilgili tüm iç ve dýþ paydaþlarýn konuya çokta yabancý olumamasý ve konunun uzun yýllardan beri tartýþýlýyor olmasýdýr. Byle olunca da mevcut Yükseköðretim Kanunu'nun zayýf yönleri ve tehdit alanlarý ve diðer güçlü yönleri ile fýrsat alanlarý önemli ölçüde belirlenmiþ durumdadýr. Bu durumda geldiðimiz ve bulunduðumuz bu nokta, ümitvar olmamýza yardým etmektedir, yardým etmelidir. Çünkü; bir konu derinliðine tartýþýlmýþsa ve samimiyetle amaca hizmet edecek analizler yapýlmýþsa, önemli ölçüde sentez için gerekli enformasyon da ortaya konulmuþtur, denilebilir. Bu kapsamda yükseköðretimde yapýlacak bu yeni düzenlemede dikkate alýnmasý gereken ve önemli görülen hususlar aþaðýda sýralanmýþtýr. Yükseköðretimin; Türkiye'nin gerek orta vade (0) ve gerekse uzun vade vizyonlarýna optimal katkýyý nasýl yapabileceði üzerine odaklanmalýdýr. Bu amaçla yükseköðretimin kendisini yenileyerek geliþtirebilmesi için "Yürütme, Yasama ve Yargý" ile doðru ve güçlü bir eþgüdümü nasýl saðlamasý gerektiðine yönelik uygun koþullar somutlaþtýrýlmalý, kurumlararasý iliþkilerin sürdürülebilirliðini saðlamak yönünde etkin çalýþan bir yapýyý kurmaya hizmet etmeli, Türkiye'nin geliþmiþ dünya ile arasýndaki farký kapatmaya dönük kýsa, orta ve uzun vadede (örneðin GSMH dan AR-GE ye ayrýlacak payýn %'ün üzerinde olmasý gibi) ihtiyaçlar saptanmalý ve bunu karþýlayacak düzenlemeleri dikkate almalý, Sistemin kendisini sürekli geliþtirmesine katkýda bulunmalý, Sistemin kendisini yönetmesine hizmet ederek sürdürülebilir özerk bir yapýyý kurmalý, Ýzleme ve deðerlendirme ile otokontrol ve denetleme iþlevlerini geliþtirmeli, Uzun vadede toplumun refah ve yaþam standartlarýný yükseltmeye ivme katacak bir anlayýþla süreç ele alýnmalý ve çalýþtýrýlmalýdýr. Bunlarý yapmak ve yükseköðretimin yeniden þekillendirmek için "uygun ve doðru zaman bulunduðumuz andýr", çünkü zaman hýzla ilerlemektedir ve Türkiye'nin artýk zaman kaybýna tahammülü bulunmammaktadýr. Ancak yine de;"ideal bir yapýyý kurmak için zaman baskýsý" olmaksýzýn konunun her yönüyle ve hep daha fazla tartýþýlarak ele alýnmasý gerekir. Bu kapsamda sürece katkýda bulunacak iç ve dýþ paydaþ durumundaki tüm birimler ve süreçle ilgili olarak ÜNÝVERSÝTE KURUMU kadar, söyleyecek sözü olan toplumun tüm kesimlerinin mevcut ve olasý tüm sorunlarýný ve çözüm önerilerini, ihtiyaç ve beklentilerini ortaya koymasý beklenmelidir. Orta ve Uzun Dönemli Vizyon Bu sürecin yürütülmesinde ilk önemli birim; konunun temel ögesi ve tarafý olan toplumun önünde koþan ve koþmasý gereken akademik topluluðun baðlý olduðu Yükseköðretim Kurumu olacaktýr. Bu kuruma verilen görevler ve kurumun görev ve iþlevlerini yerine getirebilmesi için uzun vadede yürütme (doðrudan ve dolaylý temel unsurlarý yanýnda), yasama ve yargý gibi üç temel gücün uyumlu bir þekilde bu kurumsal yapýyý destekler olmasý gerekecektir. Ayrýca ulusal ve YÖK yaþýnda! Orhan ÖZÇATALBAÞ uluslarasý düzeyde(akreditasyon, ortak çalýþma vd konularda) ilgili birimlerle, sivil toplum kuruluþlarý ve özel sektörle güçlü ve organik iliþkilerin tesis edilmesi saðlanacaktýr. Bu kapsamda süreci etkileyen etkilemesi beklenen paydaþlar ve aralarýndaki iliþkiler aðý Þekil 1'de verildiði gibi olup aþaðýdaki gibi gösterilebilir: Görüldüðü genel olarak YÖK KanunHemen her kuruluþun 0 yýlýný hedefleyerek yeni ve güçlü hedefler belirlediði ve özellikle Tübitak'ýn Vizyon- 0 gibi giriþimleri dikkate alýndýðýnda; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunun yüzüncü yýlý olan 0 yýlý yükseköðretim için de orta vadeli bir hedef olarak öne çýkarýlabilir. Yine TÜBÝTAK'ýn Vizyon 0 belgesinin zeminini oluþturan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi( ) belgesini Türkiye'nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik vizyonunu, önceliklerini ve ana hedeflerini içeren temel strateji belgesi olmasý bakýmýndan da dikkate almak gerekir. Uzun dönemli hedefler ise her 10 yýlda bir revize edilerek 071'de üst-vizyonla buluþabilir. Dolayýsýyla orta ve uzun vadede yükseköðretim sistemi kendi vizyon tanýmlarýný yaparak, diðer kurumlarýn hedeflerine ulaþmasýna da en yüksek katkýyý yapacak þekilde Türkiye vizyonundaki yerini almalýdýr. Ulusal bilim politikalarýnýn temel gücü ve yürütücüsü üniversitelerin ve üst kuruluþu Yükseköðretim Kurumu yanýnda; bilim, ar-ge ve teknoloji politikasýnýn temel aktörü TÜBÝTAK'ýn ve eski adýyla Devlet Planlama Teþkilatý(Kalkýnma Bakanlýðý)nýn da sürecin planlanmasý(beþ yýllýk kalkýnma planlarý vd), yönetimi ve yürütülmesinde YÖK ilgili kurullarýnda etkin rol almalarý beklenmelidir. Yine Þekil 1'de verildiði gibi yürütme'nin temel uygulayýcýlarý olan ve kaynak tahsisi ve inisiyatif ortaya koyma kabiliyetine sahip 1 Bakanlýktan öncelikle doðrudan ve sonrasýnda dolaylý ilgili olanlar sürecin aktif ögeleri olarak; belirlenen yapýnýn oluþmasýnda rol oynayacak durumda bulunmalýdýrlar. Güncel Üniversite Sisteminin Ýç Dinamiðine Yönelik Önemli Konular * Türkiye'nin bilim ve teknoloji üretim politikasý ile yükseköðretim politikasý arasýnda organik bað kurulmalý * Geliþmiþlerle aradaki farký kapatmak üzere GSMH'dan AR-GE ye ayrýlan pay %'ün üzerinde olmalý * Üniversitelerin uluslararasýlaþma süreci desteklenmeli * Erasmus dýþýnda, daha kapsamlý ikili anlaþmalarla önemli ve stratejik alanlarda ortak iþbirlikleri yapýlmalý ve ortak projeler üretmetilmeli * Ýdari ve mali kaygýlardan uzak bir þekilde ideal üniversite ve uygun bilim yapma ortamýnýn hazýrlanmasýna yönelik uygulamalarýn hayat bulmasý saðlanmalý * Araþtýrma ve bilimin insanlýðýn geleceði, ülke kalkýnmasý ve toplumsal refah için zorunlu olduðu düþüncesinin akademikler tarafýndan benimsenmesi * Öðrencilerin yetiþtirilmesinde aktif öðretim yöntemlerinin orta vadede yaygýnlaþtýrýlmasý üzerinde durulmalý, öðretim elemanlarý buna uygun olarak yetiþtirilmeli * Devlet üniversitelerine giriþ puanlarý ile özel üniversitelere (burslular dýþýnda) giriþ puanlarý arasýnda objektif, anlamlý bir iliþki ve paralellik kurulmalý * Bugünkü yapýnýn aksine öðrencilerin daðýlýmýnda lisansýn %0 ve önlisansýn aðýrlýðýnýn ise %70'e getirilmesi * Üniversiteler özerk ve kendi içinde bilimsel özgürlüðe sahip olmalý, akademik liyakat öne alýnmalý * Akademik yükseltmeler için yapýlan araþtýrmalar "raf çalýþmasý niteliðinde" olmamalý ve araþtýrmalar ulusal bilim, teknoloji ve toplum kalkýnmasý politikalarýna katkýda bulunmayý saðlayacak þekilde düzenlenmeli * Türkiye'de üniversite yöneticisinin(rektör) seçimle belirlenmesi üniversitelerin özgürlüðüyle doðrudan iliþkilendirilmekte olduðundan, bu algýnýnda dikkate alýnarak Rektörün öðretim üyelerince seçilerek (yasal olarak bir engel yoksa) atanmasý saðlanmalý * Dekanlýk ve seçim yapmaya yeterli çoðunluðun bulunduðu diðer birimlerin yöneticilerinin de seçimle belirlenerek (yasal olarak bir engeli yoksa) seçilen üniversite yetkili kurullarý tarafýndan görevlendirilmeli * Yardýmcý Doçentliðin yeniden düzenlenerek öðretim elemaný ihtiyacý da dikkate alýnarak Doktoradan sonra (uygun kriterleri yerine getirdiðinde) "Doktor Öðretim Görevlisi" olarak ders vermeye baþlamalý * Profesörlükten sonra baþka kriter gruplarý tanýmlanarak, kýdemli profesör(10 yýl sonra) ve/veya ordinaryüs profesör(5 yýl sonra) ünvanlarý alýnabilmeli * Yine Doktora (ve yüksek lisans)konularýnýn ve çalýþma alanlarýnýn saptanmasýnda orta ve uzun vadeli ulusal hedefler dikkate alýnarak aþagýdaki hususlar dikkate alýnmalý; 1. Ýleri araþtýrma konularý. Bilim dalýna doðrudan katký saðlayacak nitelikte araþtýrma konularý. Yenilikçi ve teknoloji üretmeye dönük araþtýrma konularý 4. Uygulamaya katký saðlayacak nitelikte araþtýrma konularý 5. Geliþme yönünde birbiriyle ve dünyayla yarýþan araþtýrma konularý 6. Yurtdýþýnda yapýlacak tezlerin konularýnýn; ihtiyaç, yurtiçinde yapýlamazlýk, teknoloji transferi, geliþtirme ve stratejik alanlar gibi kriterler dikkate alýnarak özenle belirlenmesi Sonuç Türkiye bir yandan 00'e yaklaþan üniversite sayýsýyla yüksek öðretime olan talebi karþýlamaya çalýþýrken, diðer taraftan eðitimde kaliteyi artýrmaya dönük çalýþmalar da yapmak durumunda bulunuyor. Bunlarý yaparken yükseköðretimin ülkenin geliþmiþliðine, ulusal gelirin artmasýna ve toplum refahýna saðlayacaðý katkýlarý da dikkate alarak, ulusal bilim ve teknoloji stratejleriyle uyum içinde çalýþmak durumundadýr. Yükseköðretim kurumlarýmýz kendinden beklenen iþlev ve katkýyý verebilmek için, nasýl adlandýrýlýrsa adlandýrýlsýn gün geçtikçe sayýsý artan üniversiteleri düzenleyen, birbirleri arasýndaki iliþkilerini kolaylaþtýran bir üst kurumsal yapýya dünden daha fazla ihtiyaç duymaktadýr. Ortaya konulacak yeni yasayla, mevcut Yükseköðretim Kanunu ve uygulamalarýndaki yetersizliklerin kesinlikle giderilerek, katý hiyerarþinin, hantal ve statükocu yapýnýn olmadýðý; etkin, yenilikçi, dýþ dünyaya açýk, esnek, özerk, bilim yapmayý ve bilim ortamýnýn prestijini yükseltmeyi öne alan, ulusal politikalarla uyumu dikkate alan bir anlayýþý hakim kýlacak þekilde yeniden kurgulanmalý ve yeni düzenlemelerle kendisiden beklenen görev ve sorumluluklarý hakkýyla yapabilecek bir konuma ulaþtýrýlmalýdýr. Yararlanýlan Kaynaklar Anonim, 01. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planý ve 9. Kalkýnma Planý (007-01), T.C.Kalkýnma Bakanlýðý, Ankara.(http://www.dpt.gov.tr/;eriþim:19/11/01). TÜBÝTAK,01a. Vizyon 0, /sid/47/pid /46/index. htm: eriþim:19/11/01). TÜBÝTAK,01b. Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) , (http://www.tubitak.gov.tr/sid/104/pid/46/index.htm;19/11/01). TÜBÝTAK,01c.Bilim ve Teknoloji Ýnsan Kaynaðý Stratejisi ve Eylem Planý ,(http://www.tubitak.gov. tr/tubitak_content_files//btypd/strateji_belgeleri/bt_ik_strateji_belgesi_011_016.pdf;eriþim.19/11/01) Kaynak: https:// yeniyasa. yok.gov.tr /files/fcb7afb9aa415e76f965994f155..pdf

10 10 SALI 11 KASIM 014 Meclis, Meclis Ata yý unutmadý Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Gazi Mustafa Kemal i saygý ve rahmetle anýyoruz dedi. Mangal Evi nden benzersiz kampanya RECEP MEBET Mangal Evi tarafýndan al 1 öde sloganýyla kampanya baþlatýldý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Ýþletme Müdürü Ferdi Dozu, köfte, tavuk, sucuk, et ve kanat gibi ürünlerinden adet sipariþ eden müþterilerinin sadece birini ödediðini söyledi. Bedava hakkýný kullanmayan müþterilere ise yüzde 50 indirim uyguladýklarýný anlatan Ferdi Dozu, kampanyanýn 015 yýlý Nisan ayýna kadar devam edeceðini kaydetti. Kampanya çerçevesinde müþterilerine 5 çeþit ezme ve semaverde çay ikram ettiklerini de vurgulayan Dozu, indirimlerin içecekler de dahil tüm ürünlerde geçerli olduðunun altýný çizdi. Düzenledikleri kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarýný dile getiren Dozu, Zengin mönümüzün tadýna varmak ve kampanyadan yararlanmak isteyen herkesi Gazipaþa Ortaokulu karþýsý Kulaksýz Sokak numara 5 te hizmet veren Mangal Evi ne bekliyoruz diye konuþtu. Mangal Evi tarafýndan al 1 öde sloganýyla kampanya baþlatýldý. RECEP MEBET Genel Meclisi Üyeleri Yýldýz Bek, Burçin Solmaz Polat ve Haydar Erdem de günün Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Mecanlam ve önemine dair birer konuþma lisi Kasým Ayý Toplantýlarý dün yaparak duygu ve düþüncelerini dile gerçekleþen oturumla sürdü. getirdiler. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenatatürk ün Türk toplumu açýsýndan lenen toplantýda Ýl Özel Ýdaresi nin 015 önemli bir lider olduðunu vurgulayan mali yýlý teklif bütçesi görüþmelerine CHP li üyeler, 10 Kasým ýn Ata nýn ölüm devam edildi. yýl dönümü deðil, fikirlerini yaþatma Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim açýsýndan bir devrim günü olduðunu Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen kaydettiler. toplantýya katip üyeler Yurdanur Toplantýda ayrýca Ýl Özel Ýdaresi Özzehinli ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Mali Hizmetler, Özel Kalem ve Özel Yýldýz Bek Meclisi Üyeleri katýldý. Ýdare Müdürlükleri ne ait 015 mali yýlý Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir bütçeleri görüþüldü. Ýl Özel Ýdaresi 015 mali yýlý önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel gelir bütçesinin de ele alýndýðý toplantý kapanýþ Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin yoklamasý ile sona erdi. görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda komisyonlar Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat 1.0 da tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. MECLÝS TE ATATÜRK MESAJLARI Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatýnýn 76. yýlýnda Ýl Genel Meclisi nde düzenlenen oturumda anýldý. 015 mali yýlý teklif bütçesi görüþmelerinin yapýldýðý oturumun açýlýþýnda konuþan Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Gazi Mustafa Kemal i saygý ve rahmetle anýyoruz dedi. Toplantýda gündem dýþý söz alan CHP li Ýl CHP li Meclis Üyeleri, gündem dýþý söz alarak 10 Kasým la ilgili birer konuþma yaptý. Ýl Özel Ýdaresi ne Sayýþtay dan onay Ýç Kontrol Sistemi hayata geçiyor RECEP MEBET Ýþletme Müdürü Ferdi Dozu, devam eden kampanya ile ilgili bilgi verdi. Kampanya dahilinde 5 çeþit ezme ve semaverde çay ücretsiz ikram ediliyor. Ýl Özel Ýdaresi hesaplarýnýn Sayýþtay incelemesinin ardýndan onaylandýðý açýklandý. Özel Ýdare Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, Sayýþtay Baþkanlýðý tarafýndan denetlenen 01 yýlý hesaplarýnda herhangi bir probleme rastlanmadýðýný söyledi. Konuyla ilgili denetim raporunu Ýl Genel Meclisi üyelerinin bilgisine sunan Gülay Yücel, Sayýþtay tarafýndan kurulmasý talep edilen Ýç Kontrol Sistemi nin yakýnda hayata geçeceðini kaydetti. ilçelerden Alaca ya 4 bin TL, Bayat a 171 bin 450 TL, Boðazkale ye 175 bin 00 TL, Ýskilip e 91 bin 50 TL, Kargý ya 166 bin 9 TL, Ortaköy e 16 bin 50 TL, Osmancýk a 6 bin 00 TL, Sungurlu ya 46 bin 150 TL, Uðurludað a ise 61 bin 50 TL bütçe tahsis edilmesi kararlaþtýrýldý. ÖZEL ÝDARE 60 MÝLYON TL GELÝR PLANLIYOR Ýl Özel Ýdaresi, 015 yýlýnda 60 milyon TL yi aþkýn gelir elde etmeyi planlýyor. Gülay Yücel Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, Özel Ýdare 015 mali yýlý gelir MALÝ HÝZMETLER E 6 MÝLYON 441 BÝN TL bütçesinin 60 milyon 400 bin TL olarak planlandýðýný açýkladý. Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðü 015 Konuyla ilgili olarak Meclis üyelerine bilgi mali yýlý bütçesi 6 milyon 441 bin 9 TL olarak veren Gülay Yücel, gelir kalemleri hakkýnda açýklandý. açýklamalarda bulunarak sorularý da cevapladý. Konuyla ilgili olarak Meclis üyelerine sunum yapan Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, bütçe kalemleri hakkýnda bilgiler verdi. Yücel, açýklamalarýnýn ardýndan Meclis üyelerinin sorularýný cevapladý. ÖZEL KALEM E 0 BÝN TL LÝK BÜTÇE Özel Ýdare Özel Kalemi ne 015 mali yýlý bütçesi kapsamýnda 0 bin TL ödenek tahsis edilecek. ayrý baþlýkta toplanan gider kalemleri hakkýnda bilgiler veren Gülay Yücel, Özel Kalem bütçesinin yolluklar, temsil ve tanýtma faaliyetlerinde kullanýlacaðýný açýkladý. Ýl Özel Ýdaresi hesaplarý, Sayýþtay incelemesinin ardýndan onaylandý. ÝLÇELERÝN ÖZEL ÝDARE BÜTÇELERÝ BELLÝ OLDU Mangal Evi Restoran, Gazipaþa Ortaokulu karþýsý Kulaksýz Sokak numara 5 te hizmet veriyor. Ýlçe Özel Ýdare Müdürlükleri nin 015 mali yýlý bütçeleri, Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda görüþüldü. Konuyla ilgili olarak Meclis üyelerine sunum yapan Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel, ilçelere aktarýlmasý planlanan kaynak miktarýný açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre, Özel Ýdare Müdürlüðü bulunan Toplantýda bütçe ile ilgili sunumlar yapýlarak Meclis üyelerine bilgiler verildi.

11 SALI 11 KASIM Bilge Kaðan Atatürk ü andý DENÝZ URAL Öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu anma programý büyük beðeni topladý. Günün anlam ve önemiyle ilgili çeþitli sunumlar yapýldý. Atatürk ün hayatýný kaybettiði saat olan te saygý duruþunda bulunuldu. Okul salonunda gerçekleþen törene ilgi büyüktü Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün vefatýnýn 76. yýl dönümü nedeniyle dün Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde anma töreni düzenlendi. Okul salonunda gerçekleþen törene Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Güneysu, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Edebiyat Öðretmeni Celil Cengiz tarafýndan organize edilen programý öðrenciler hazýrlayýp sundu. Atatürk ün hayatýný kaybettiði saat olan te saygý duruþunda bulunan öðrenciler, hep birlikte Ýstiklâl Marþý ný okudular. Günün anlam ve önemini belirten konuþmalarla devam eden törende Atatürk ve hayatýný konu alan þiirler ve slayt gösterileri sunuldu. Atatürk ün veciz sözlerinden örneklerin verildiði tören, yapýlan sunumlarýn ardýndan sona erdi. Öðrenciler, hazýrlanan sunumlarý ilgiyle izledi. Atatürk ün vefatýnýn 76. yýl dönümünde Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde anma töreni düzenlendi. Garnizon Komutaný ndan Emekliler e iade-i ziyaret DENÝZ URAL Çorum Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik dün Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ni ziyaret etti. J. Kd. Alb. Ahmet Çelik dün Emekliler Derneði Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý nýn evsahipliðindeki ziyarette bazý Yönetim Kurulu Üyeleri de hazýr bulundu. Emekliliðin insan hayatýnýn olgunluk dönemi olduðunu belirten Ahmet Çelik, Dernek yöneticileriyle sohbet ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Hýdýr Kýnýklý ise Emekliler Derneði yönetimi adýna nezaketinden dolayý Garnizon Komutaný Cemaate aþure daðýtan Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, programda emeði geçenleri tebrik etti. Mevlana Camii nden geleneksel aþure ikramý RECEP MEBET Mevlana Camii nde Muharrem Ayý nedeniyle geçtiðimiz Cuma günü aþure daðýtýldý. Geleneksel olarak düzenlenen etkinliðe Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Mevlana Camii Ýmam Hatibi H. Hüseyin Akcan ve Müezzin Ýsmail Büyüksakallý, Bedir Camii Ýmam Hatibi Ömer Tiryaki ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Hayýrseverlerin katkýlarý ile gerçekleþen program Kuran-ý Kerim Büyük kazanlarda aþure piþirildi. Cemaate aþure ikram edildi. tilavetiyle baþladý. Cemaatin büyük ilgi gösterdiði programda birlik ve beraberliðin önemini vurgulayan Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Muharrem Ayý nýn tüm Ýslâm âlemi için hayýrlara vesile olmasýný diledi. Cuma namazýnýn ardýndan din görevlileri ile birlikte cemaate aþure daðýtan Ahmet Süzen, programda emeði geçenleri tebrik etti. Muharrem Ayý geleneði olarak düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Ýs- Hayýrseverlerin katkýlarý ile gerçekleþen programa vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. mail Büyüksakallý ise hazýrladýklarý kiþilik aþureyi Mevlana Camii ve Kuran Kursu nun yaný sýra Sanayi Camii cemaati ve Mevlana Öðrenci Yurdu talebeleri ile esnaf ve mahalle sakinlerine de ikram ettiklerini açýkladý. Aþurenin yaný sýra ekmek ikramýnda da bulunduklarýný belirten Büyüksakallý, düzenledikleri etkinliðe katkýda bulunan tüm hayýrseverlere teþekkür etti. Programýn ardýndan misafirlere yemek ikramýnda da bulunuldu. Mevlana Camii nde Muharrem Ayý nedeniyle geçtiðimiz Cuma günü aþure daðýtýldý.

12 1 SALI 11 KASIM 014 Bakan dan 1 Aralýk uyarýsý aliye Bakaný Mehmet MÞimþek, bazý alacaklarýn yeniden yapýlandýrýlmasýný da içeren "torba yasa"nýn ilk sonuçlarýný açýkladý. 7 Kasým itibarýyla toplam 1 milyon 665 bin kiþinin baþvuruda bulunduðunu ve 16, milyar liralýk alacaðýn yapýlandýrýldýðýný bildiren Þimþek, "Vatandaþlarýmýz, baþvuru süresinin 1 Aralýk'ta dolduðunu unutmasýn ve iþlerini son günlere býrakmasýn" uyarýsý da yaptý. Bakan Þimþek, yaptýðý açýklamada, kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen Ýþ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair 655 sayýlý Kanun'un 11 Eylül'de yürürlüðe girdiðini ve ayný tarih itibarýyla yapýlanma taleplerini içeren baþvurularýn alýnmaya baþladýðýný hatýrlattý. Baþvurularýn baþlamasýnýn üzerinden henüz 1 ay bile geçmemesine raðmen, gelen sonuçlardan memnun olduðunu belirten Þimþek, bunda yapýlan tanýtým çalýþmalarýnýn da etkili olduðunu söyledi. 5 milyon mektup,,5 milyon SMS Þimþek, yasanýn ve getirdiði kolaylýklarýn en iyi þekilde aktarýlmasý için tüm yurt genelinde büyük bir kampanya düzenlediklerini belirterek, þunlarý kaydetti: "Borçlu vatandaþlarýmýza ulaþmak için yaklaþýk 5 milyon mektup gönderilmiþ, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýmýzýn çaðrý merkezinden (VÝMER) bir yandan gelen aramalara cevap verilirken bir yandan da telefonla aramalara baþlanýlmýþtýr. Özellikle öðrenim kredisi, tapu harcý, yargý harcý gibi süreksiz mükellefiyetlerden kaynaklanan borcu olanlardan baþlamak üzere,5 milyon vatandaþýmýza Ehl-i Beyt Vakfý ndan Davutoðlu na destek ünya Ehl-i Beyt Vakfý Baþkaný Fermani DAltun, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun dün Nevþehir'de yaptýðý konuþmadaki Dersim'le ilgili sözlerine iliþkin, "Baþbakan, manevi bir ziyafet gibi verdiði o tarihi mesajlarla bence Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar geniþ açýlýmlý, doðru tespitler ortaya koymuþtur. O bakýmdan sayýn Baþbakan'ýn sonuna kadar yanýnda olacaðýz" dedi. Altun, yaptýðý açýklamada, Baþbakan Davutoðlu'nun dün Nevþehir'de Hacý Bektaþ-ý Veli Türbesi'nin yanýndaki Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür Merkezi'nde katýldýðý "4. Uluslararasý Hacýbektaþ Aþure Günü" etkinliðinde tarihi bir konuþma yaptýðýný söyledi. Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir devlet yetkilisinin bu þekilde tarihsel, inançsal ve ortak deðerler boyutuyla bir konuþma yapmadýðýný anlatan Altun, "Davutoðlu, önceki dönemlerde yapýlan yanlýþlarý dile getirerek, onlardan dolayý özür dilediðini, o hatalarýn tekrar etmemesi için nelerin yapýlmasý gerektiðini anlattý. Bu konuþmalara tepki koymak, yýllardan beri Alevi kitlesini bir malzeme olarak kullanan siyasi anlayýþýn ürünüdür" diye konuþtu. CHPGenel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ile MHPGenel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin, Davutoðlu'nun açýklamasýný eleþtirdiðini dile getiren Altun, eleþtirilere tepki gösterdi. Kýlýçdaroðlu'nun bugüne kadar hiçbir Ehlibeyt toplantýsýna gelmediðini ve bu konuda hizmeti olmadýðýný savunan Altun, "Baþbakan, manevi bir ziyafet gibi verdiði o tarihi mesajlarla bence Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar geniþ açýlýmlý, doðru tespitler ortaya koymuþtur. O bakýmdan sayýn Baþbakan'ýn sonuna kadar yanýnda olacaðýz" ifadelerini kullandý. KILIÇDAROÐLU ALEVÝLERE BÜYÜK ZARAR VERDÝ Altun, Kýlýçdaroðlu'nun Hacý Bektaþ'a girdiðinde tek kelime konuþmadýðýný öne sürerek, kendilerinin 45 yýllýk mücadeleden geldiklerini, Kýlýçdaroðlu'nun buna saygýlý olmasý gerektiðini anlattý. "Kýlýçdaroðlu, Alevilere çok büyük zarar vermiþtir. Alevi toplumuna 195'te tekke ve zaviyelerin kapatýlmasýndan sonraki en büyük darbeyi Kýlýçdaroðlu indirmiþtir" diyen Altun, Davutoðlu'nun açýklamasýný eleþtiren Bahçeli ve Kýlýçdaroðlu'nu kýnadýðýný belirtti.(haber7) SMS'ler de bu hafta gönderilecek." Öte yandan, vergi dairelerinde, vergi dairesi baþkanlýklarýnda ve defterdarlýklarda borçlularla birebir görüþmeler de sürdürüldüðünü hatýrlatan Þimþek, "Kanunun tanýtým ve uygulamasýný takip etmek üzere Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn baþkan yardýmcýlarý ve daire baþkanlarý da Türkiye genelinde görev yapmak üzere görevlendirildi ve bizzat sorumlu olduklarý illere giderek konuyu yakýndan izledi" dedi. 16,. MÝLYAR LÝRA YAPILANDIRILDI Teknolojinin getirdiði imkanlarý da en etkin þekilde kullanarak, son baþvuru tarihi olan 1 Aralýk'a kadar yapýlandýrmadan yararlanacak herkese ulaþmayý hedeflediklerini anlatan Þimþek, bunun önemli bir fýrsat olduðunun Devlet memuru sayýsý, milyonu aþtý altýný çizdi. Kanundan yararlanacaklara, iþlerini son günlere býrakmamalarý uyarýsýnda bulunan Þimþek, yapýlandýrmanýn ilk sonuçlarýný da açýkladý. Bakan Þimþek, kanunun yapýlandýrma ile ilgili hükümlerinden yararlanmak üzere 7 Kasým 014 tarihi itibarýyla toplam 1 milyon 665 bin 1 kiþinin baþvuruda bulunduðunu ve 16 milyar 76 milyon 9 bin liralýk alacaðýn ödenmek üzere yapýlandýrýldýðýný bildirdi. "Af olmamasýna raðmen vatandaþlarýn ilgisi yoðun oldu" Bu yapýlandýrmanýn kesinlikle bir af olmadýðýný daha önce de dile getirdiðini anýmsatan Þimþek, buna raðmen vatandaþlarýn ilgisinin yoðun olduðunu söyledi. Herkesin bu türden beklentilerini bundan sonra sýnýrlý tutmasý gerektiðini vurgulayan Þimþek, sözlerini þöyle tamamladý: Bakaný Volkan Bozkýr, Mescid-i Aksa'ya postalla giren ABaskerlere mesaj yolladý. Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Volkan Bozkýr, "Buraya (Mescid-i Aksa) postalla giren askerlere mesaj yolluyorum. Eðer oradan hemen çýkmazsanýz postalýnýzý elinize veririz, koþa koþa arkanýzdan bakarýz'' dedi. Mescid-i Aksa'nýn hem Türklerin hem Ýslam aleminin kutsal yeri olduðunu vurgulayan Bozkýr, buraya herkesin saygý duymasý ve bu þekilde davranýþlardan kaçýnmasý gerektiðini belirtti. Bozkýr, sözlerini þöyle tamamladý: "Buraya (Mescid-i Aksa) postalla giren bu askerlere mesaj yolluyorum. Eðer oradan hemen çýkmazsanýz postalýnýzý elinize veririz, koþa koþa arkanýzdan bakarýz. Ne Filistin'de ne dünyanýn baþka bir yerinde bizim kurduðumuz huzur düzenlerini bozmaya da yeltenenlere de Türkiye izin verir. Bugüne kadar vermedi, bundan sonrada vermeyecektir."(haber7) ürkiye'de,6 milyon devlet memuru Tbulunuyor. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda toplam çalýþan sayýsý, milyona yaklaþýyor. Devlet Personel Baþkanlýðýnýn (DPB) verilerinden derlediði bilgilere göre, genel olarak bakýldýðýnda, kamu kurum ve kuruluþlarýnda devlet memuru, sözleþmeli personel, sürekli ve geçici iþçi, öðretim üyesi, hakim ve savcý ile askeri personel dahil toplam milyon 195 bin 9 kiþi çalýþýyor. Eylül 014 itibarýyla, DPB'nýn görev alanýna giren kamu kurumlarýnda toplam milyon 66 bin 79 devlet memuru, 94 bin 50 sözleþmeli personel, 0 bin 67 iþçi, bin 666 geçici personel istihdam ediliyor. Kamu iktisadi teþebbüslerinde 5 bin 14 memur, 70 bin 49 sözleþmeli personel, 61 bin 996 sürekli ve geçici iþçi, bin 444 kapsam dýþý personel çalýþýyor. Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 1,64'ü merkezde, yüzde 4,'ü taþra teþkilatýnda çalýþýyor. Bu yýlýn eylül ayý itibarýyla yurtdýþýnda çalýþan personel sayýsý 55 oldu. Devlet memurlarýnýn yaklaþýk 6,45'ini erkek, yüzde 7,55'ini ise kadýn çalýþanlar oluþturuyor. Üst düzey devlet memurlarýna bakýldýðýnda toplam üst düzey 5 bin 15 devlet memuru bulunuyor. Üst düzey devlet memurlarýnýn 5 bin 7'sini (yüzde 90,0) erkekler, 595'ini (yüzde 9,0) ise kadýnlar oluþturuyor. EN FAZLA MEMUR EÐÝTÝM- DE Bu arada, Türkiye'de en fazla devlet memuru, eðitim-öðretim hizmetlerinde istihdam ediliyor. Eðitim-öðretim hizmetlerinde 1 bin 0 memur çalýþýrken, bunu 451 bin 5 kiþi ile genel idare hizmetleri, 6 bin 561 kiþi ile saðlýk hizmetleri, 51 bin 67 ile emniyet hizmetleri izliyor. BU YIL DA PERSONEL ALI- NABÝLÝR Gelecek yýl merkezi yo netim kapsamýndaki idarelere 40 bini kontenjan olmak u zere toplam 74 bin yeni personel alýnmasý programlanýyor. Toplam personel giderlerinin GSYH'ye oranýnýn da o nceki yýla go re 0,1 puan azalarak yu zde 7,'ye gerilemesi öngörülüyor. Gelecek yýl genel maas ve u cret artýs oraný da toplu so zles melerde belirlendiði u zere ocak ve temmuz do nemlerinde yu zde olarak uygulanacak.(aa) "Zaten biz burada ne vergiden ne de cezasýndan vazgeçiyoruz. Önümüzdeki yaklaþýk 0 günlük sürede borçlu olan tüm vatandaþlarýmýza kanundan yararlanmak üzere baþvurmalarý gerektiðini hatýrlatmak istiyorum. Devletin alacaðý bakidir. Kimsenin, 'bir daha af gelir, o zaman öderiz' gibi bir yaklaþým içinde olmamasý lazým. Böyle bir düþünce içinde olarak kanundan yararlanmayanlar, bu borçlarýný daha sonra çok daha yüksek tutarlarda ödemek zorunda kalýr." CEZADAN VAZGEÇMEK YOK Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, konuya iliþkin daha önceki açýklamalarýnda da bundan sonra Maliye ayaðýnda cezadan, paranýn aslýndan ve vade farkýndan vazgeçmeyeceklerini bildirmiþti. Þimþek, "Biz alacaklarýn asýllarýndan vazgeçmiyoruz. Piyasa faizi kadar yüksek bir faiz olmasa da enflasyona paralel bir vade farký da alýyoruz. Burada bir af söz konusu deðil, ilk defa bu kadar katý bir düzenlemeyle karþý karþýyayýz, ben de bundan dolayý çok memnunum" Eylül ayý sanayi verileri açýklandý ifadelerini kullanmýþtý. Þimþek, af niteliðinde bir düzenleme yapmadýklarýný ve matrah artýrýmý öngörmedikleri için, 011 de uygulanan "vergi barýþý"ndaki baþarýnýn yakalanmasý ihtimalini düþük gördüðünü söylemiþti.(aa) Bozkýr: Postalýnýzý elinize veririz Kobani ye 11 milyon dolar yardým ýþiþleri Bakaný Mevlüt DÇavuþoðlu, "Dünya Suriye için sessiz kalýyor. Ama biz sessiz kalmadýk, kalmýyoruz ve kalmayacaðýz" dedi. Antalya'nýn Finike Ýlçesi'nde AK Parti ilçe kongresine katýlan Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, Türkiye'nin çevresindeki sorunlara dikkati çekerek, "Herkes 'Kobani' diyor. Suriye, sadece Kobani'den ibaret deðil. Millet Kobani'nin siyasetini yaparken Kobani'ye 11 milyon dolar insani ve týbbi yardým yaptýk" dedi. Bölgedeki sorunlarý yakýndan izlediklerini anlatan Dýþiþleri Bakaný Çavuþoðlu, Suriye'de bir tarafta Esad rejimi, bir taraftan bölgeyi kasýp kavuran terör örgütleri bulunduðunu, bu durumdan masum insanlarýn, kadýn ve çocuklarýn etkilendiðini söyledi. Bakan Çavuþoðlu, "Bugün Suriye'de 00 bine yakýn insan öldürüldü. Zalim bir insan tarafýndan kimyasal silahlarla, hava saldýrýlarýyla, varil bombalarýyla, klorin gazlarýyla, bizzat açlýða terk edilerek insanlar katledildi, öldürüldü. Ve dünya buna sessiz kalýyor. Ama biz sessiz kalmadýk, kalmýyoruz ve kalmayacaðýz" dedi. (Haber7) ylül'de sanayi üretimi bir önceki yýlýn EEylül ayýna göre, arttý.takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretim endeksi, eylülde geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde,, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi ise bir önceki aya kýyasla yüzde 1,7 arttý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), eylül ayýna iliþkin sanayi üretim endeksi sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ hesaplamada, eylülde bir önceki aya göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi de yüzde 0,1 arttý. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde eylülde yýllýk bazda, madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi de yüzde 6,4 arttý. Öte yandan, arýndýrýlmamýþ sanayi üretim endeksi, eylülde geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,11 arttý. AA Finans'ýn sanayi üretimi beklenti anketinde, takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretim endeksi beklentisinin ortalamasý yüzde,1, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretim endeksi beklentisinin ortalamasý yüzde, olmuþtu. Ankete katýlan ekonomistler, eylülde arýndýrýlmamýþ sanayi üretim endeksinin bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,1 artacaðýný tahmin etmiþlerdi. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ ana sanayi gruplarýnda, eylülde aylýk bazda en yüksek artýþ yüzde 6,9 ile dayanýklý tüketim malý imalatýnda gerçekleþti. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), eylül ayýna iliþkin sanayi üretim endeksi verilerini açýkladý.

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:1 MUHARREM: 146 Hicri Þemsi:19 Rûmi:9 Teþrin-i Evvel140 Kasým: KASIM I. Dünya Savaþý'na giriþimiz (1914) - I. Dünya Savaþý'nýn sonu (191) - Ýsmet Ýnönü'nün Cumhurbaþkaný seçilmesi (19) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 15 Acil Yardým (Ambulans) 11 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 16 Su Arýza 15 Telefon Arýza 11 ÇorumGaz Arýza 17 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar 1111 Alo Orman 177 Alo Çevre 11 Cenaze Ýþlemleri 1 51 Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 0 00 Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri 07 1 Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi METEOROLOJÝ Benden duyduklarýnýzý, din kardeþlerinize de anlatýnýz! Birbirinize duyurunuz!. Hadîs-i þerîf NÖBETÇÝ ECZANELER SAÐLIK ECZANESÝ MERAL ÖZTÜRK YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. NO:147/B - ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ ÖZTÜRK ECZANESÝ GAMZE ÇUHA BUHARAEVLER MAH. BUHARA EVLER.CAD. NO:5 - ÖZEL HASTANE YANI VEFAT EDENLER 1-Çaltýca Köyü' nden, Ýbrahim ARSLAN' ýn oðlu, Cihangir ve Remzi ARSLAN' ýn babasý; Ýbrahim ARSLAN. -Çalyayla Köyü' nden gelme, Taksici Esnafýndan Veci GÖSTERÝR' in kardeþi; Mehmet GÖSTERÝR. -Fýndýklý Köyü' nden gelme, Ali ÖZPOLAT' ýn eþi, Hasan KÖYMEN' in kýzý, Salim, Haydar, Mahsuni, Veysel, Ali, Ayten, Esma ve Zeynep KÖYMEN' in kardeþi; Elmas ÖZPOLAT. 4-Paþa Köyü' nden, Camcý Esnafýndan Kazým ÝLTER' in oðlu, Mustafa AKÇA' nýn kayýnbiladeri, Yazý Çarþý Camcý Enafýndan; Necati ÝLTER. 5-Abdalata Köyü' nden gelme, Hüseyin ÞAHÝN' in eþi, Bahtiyar, Ýbrahim ve Arif ÞAHÝN' in annesi; Emine ÞAHÝN. 6-Çatak Köyü' nden, Selahattin TAÞ' ýn oðlu, Teyfik ve Ýbrahim TAÞ' ýn kardeþi; Hüseyin TAÞ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kýþýn kýþ sebzesi yenir ýþ aylarýnda yetersiz beslenme baðýþýklýk sistemimi- zayýflamasýna ve hastalýklara karþý vücudumu- Kzin zun zayýf düþmesine neden oluyor. Herbalife Türkiye Danýþman Diyetisyeni Canan Aksoy, baðýþýklýk sistemimizi güçlendirerek saðlýklý bir kýþ geçirmemiz için kýþ sebzelerinin tüketilmesini öneriyor Günlerin kýsaldýðý, kýþýn soðuk yüzünü gittikçe daha çok hissettirmeye baþladýðý bugünlerde vücudumuz hastalýklara karþý direnci azalýyor. Bu yüzden özellikle kýþ aylarýnda baðýþýklýk sistemimizin güçlendirilmesi gerekiyor. Grip ve soðuk algýnlýðý gibi baðýþýklýk sistemimizin zayýf anýný yakalamaya çalýþan sinsi hastalýklara karþý durabilmek için beslenmemize dikkat etmemiz ve vücudumuz için gerekli vitamin ve minerallerden yeterince almamýz gerekiyor. Herbalife Türkiye Danýþman Diyetisyeni Canan Aksoy, güçlü bir baðýþýklýk sistemi ve saðlýklý bir kýþ geçirmek isteyenlerin aradýklarý mücizeyi kýþ sebzelerinde bulabileceklerini belirtiyor. Aksoy, saðlýklý bir kýþ geçirmek isteyenlere þu önerilerde bulunuyor: Kýþ hastalýklarýndan korunmak ve savunma kalelerimizi güçlendirmek için A ve C vitaminlerini yeterince tüketmemiz gerekir. Kýþ sebzeleri ve meyveleri de bu vitaminler bakýmýndan oldukça zengindir. Portakal, mandalina, greyfurt, havuç, kivi, karnabahar, lahana, brokoli, Brüksel lahanasý, maydanoz, tere, ýspanak gibi sebzeler ve bitkiler Ave C vitamini açýsýndan zengin besinlerdir. Salata ve sebze yemeklerini ana öðünlerimizde mutlaka bulundurmalý, günde - porsiyon mevsim meyvelerinden tüketmeye özen göstermeliyiz. Sebzeler günlük beslenmemizin vitamin ve mineral kaynaðýný oluþturur. Sebzeleri soframýzda yemek ve salata olarak kullandýðýmýzda günlük posa ihtiyacýmýzýn da karþýlanmasýna yardýmcý oluruz. Posanýn günlük olarak düzenli tüketimi baðýrsak aktivitesinin düzenli olmasýný saðladýðý gibi, kan yaðlarýnýn düþürülmesine de yardýmcý olur. Sebzeler hücrelerimizin hasara uðramasýný engelleyen ve böylece kronik hastalýklara karþý bizi koruyan antioksidan öðelerden de zengindirler. Özellikle vitamin kaynaðý meyveleri de düzenli olarak tüketmemiz gerekmektedir. Meyvelerin suyunu sýkýp içmek yerine katý olarak tüketmek C vitamininden daha fazla yararlanmamýzý saðlar. Mevsimlerle beslenme þeklimiz arasýnda ciddi bir baðlantý var. Doða mevsimlere göre ihtiyacýmýz olan besinleri bize sunuyor. Sebzeler yaz sezonuna göre daha çok çeþitlendi. Pýrasa, karnabahar, ýspanak, lahana, Brüksel lahanasý, kereviz, brokoli sonbahar sebzeleridir. SEBZELERÝN BESÝN DEÐERÝ Pýrasa: Soðan gibi yapýsýnda kükürtlü bileþikler içerir. Bu kükürtlü bileþiklerin antibiyotik, antiviral, tansiyon düþürücü gibi olumlu etkileri olduðu bilinmektedir. Lahana: Çið lahana çok iyi bir C vitamini ve karoten kaynaðýdýr. Pýrasa gibi kükürtlü bileþiklerden zengindir ve histidin aminoasidini de içermektedir. Histidin vücudumuz için mutlaka dýþarýdan almamýz gereken bir aminoasittir. Histidin, hemoglobinin yapýsýna girmekte ve folik asidin iþlevlerini görmesine yardýmcý olmaktadýr. Yemeðini piþirdiðimiz beyaz lahanýn enerjisi çok düþük olduðu için zayýflama diyetlerinin de baþtacýdýr. Ýyi bir ödem söktürücüdür ve beyaz lahana suyunun ülsere oluþumuna engel olan faktörler içerdiði bilinmektedir. Brokoli: C vitamininden ve beta karoten açýsýndan zengindir. Ýyi bir kalsiyum ve demir kaynaðýdýr. Ayrýca brokolinin içinde bulunan sülforafan adlý maddenin antikanserojen bir özellik taþýdýðý tespit edilmiþtir. Brüksel Lahanasý: Lahana familyasýndandýr. Özellikleri brokoliyle aynýdýr. Karnabahar: Lahanagillerdendir. Ýyi bir C vitamini kaynaðýdýr, yapýsýnda E ve B grubu vitaminleri de içerir. Kükürtlü bileþenlerden zengindir. Kükürtlü bileþenlerin diðer faydalarýnýn yaný sýra antioksidan aktiviteleri de yüksektir. Kereviz: Ýçeriðinde yüksek oranda tuz içerir, bu yüzden piþirirken mümkün olduðunca az tuzla piþirmekte fayda vardýr. Ýdrar söktürücü özellik gösterir. Enerjisi düþüktür, 100 gram kök kereviz 40 kaloridir, bu yüzden kilo verme ve koruma diyetlerinde rahatlýkla kullanýlabilir. Ispanak: Demir içeriði yüksek olan ýspanaðýn, okzalat içeriði yüzünden içindeki demirden insan vücudunun faydalanma oraný düþüktür. Karoten, C vitamini açýsýndan da zengindir. Ýyot içeriðinin yüksek olunduðu pek bilinmez, ama özellikle büyüme çaðýndaki çocuklar ve gebelerde alýmý çok önemli olan iyot açýsýndan deðerli bir besindir. BALAK D VÝTAMÝNÝ KAYNAÐI Güneþin kendini daha az hissettirdiði kýþ aylarýnda D vitamini ihtiyacýný da karþýlamamýz gerekiyor. Güneþli saatlerde 0-5 dakika kadar açýk havada güneþin enerjisini almak D vitamini ihtiyacýmýzý karþýlamamýza yardýmcý olacaktýr. Balýk, omega- yað asitlerini almamýzý saðlarken, D vitamini acýsýndan da tercih edilmesi gereken önemli bir besindir. Haftada kez balýk yemek kalp saðlýðýnýzý korumaya yardýmcý olurken, kemiklerimizin de güneþin eksikliðini (D vitamini yetersizliði) daha az hissetmesine saðlayacaktýr. Kadir Yüktaþýr com Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn SALI 11 KASIM Yýl:4 Sayý: KASIM 014 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 00 Yurt Dýþý : 00 Euro Baský Geçmiþe Mektup 5 Bu ses bütün olumsuzluklarýn arkasýndan bir güneþgibi doðmuþtu. "Bizler öyle bir hakikate hayatýmýzý vakfetmiþiz ki; Güneþ gibi parlar, cennet gibi güzel,saadeti ebediye gibi þirindir" diyerek bütün aleme meydan okudu. "Saçlarým adedince baþlarým olsa ve her gün biri kesilse hakikati Kur'niye ye feda olan bu baþ size eðilmeyecek" diyordu. Tabi bu sözler karanlýk kalpli ve vicdanlý insanlarý oldukça rahatsýz etti. Zehirlediler,sürgünlere yolladýlar,hapishanenin kalýn duvarlarýnýn arkasýna hapsettiler. Ama,baþaramadýlar. Bu hakikati duyanlar fevc fevc ona koþtular. Altý bin sahifelik bir külliyat meydana getirdi. Adýna "Bediüzzaman" denildi. Dünyasýný zýndan etti düþmanlarý. Ama o bütün engelleri aþtý. Milyonlarca talebeyi seyyar üniversitelerde yetiþtirdi. Bir çok þey deðiþti ama,insanýn emelleri ve arzularý deðiþmedi. Hakikatleri yaþamak ve sebat etmek çok pahalýya düþtü nine. Cenabý Hak son manevi ordusunu gönderdi. Onu hizmet bilenler,meþgalelerini her þeyin üstünde gördüler. Kýyamete kadarda böyle devam edecek inþallah. Ýþte böyle nine. Seni çok üzdüm. Fakat kederlenme. Bu Dünya böyledir. Allah Gafururrahimdir. Ümmetini sahipsiz býrakmadý. Birçok hakikat kahramanlarý yetiþti. Nice asil gençler, nice masun kýzlarýmýz, Nice fedakar haným kardeþlerimiz bu hakikatin bir ferdi oldular. Son Osmanlý kýrk milyon idi,þimdi seksen milyona doðru koþuyoruz. Bu kadar malümat yeter nine. Geleceðimiz iyi olacak inþallah. Zira þu sözü rüyada bir hitabede bahtiyar heyet söylemiþti: "Ümitvar olunuz þu istikbal inkilabý içinde en yüksek seda Ýslamýn sedasý olacaktýr" Buna bütün kalbimiz ile inanýyoruz. (Son) Gram Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 4, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 4. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, 00 50, 00 15, 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /109 (Posta Kodu. 1900)

14 14 SALI 11 KASIM 014 Devletimize canýmýz pahasýna sahip çýkacaðýz MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Atatürk ün vefatýnýn 76. yýlý nedeniyle basýn toplantýsý düzenledi. Baðcý: Unutulmaz lider efatýnýn 76. yýlýnda Mustafa Kemal VAtatürk için anma mesajý yayýmlayan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin unutulmaz lideri, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, dava ve silah arkadaþlarýný, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarýný bir kez daha, saygý, rahmet ve þükranla anýyorum. dedi. Baðcý mesajýný þöyle sürdürdü; Kurtuluþ Savaþýmýzýn önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu ve modern Türkiye'nin mimarý Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 76. yýlýnda özlemle anýyoruz. Ülkemizin en zor anýnda Atatürk'ün ortaya koyduðu milli hedef ve stratejilerin hatýrlanmasý, bu tür çabalarýn anlam ve deðerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. O, hem milli mücadele, hem de Cumhuriyeti inþa sürecinde daima ileriye bakmýþ, ileriye yürümüþtür. O'nun öncülüðünde Türkiye'nin temelleri atýlarak büyük bir dönüþüm ve modernleþme süreci baþlamýþtýr. Bu baðlamda Milli birlik, beraberlik ve kardeþlik içinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliðini korumak Cumhuriyetimizin kurucularýna olan en önemli borcumuzdur. Atatürk baþta olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularýnýn bugünkü nesillere armaðaný olan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin fedakârlýðýný, gücünü, özgüvenini, baðýmsýzlýk aþkýný ve mücadele ruhunu gösteren en önemli eserdir. Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilanýndan bu güne geldiði bu süreçte ulaþtýðý seviye, Atatürk'ün verdiði ilhamla milletimizin, çalýþkanlýðýnýn, fedakârlýðýnýn ve muasýr medeniyet seviyesine ulaþma arzusunun bir ürünüdür. Gerçek Atatürk ü örnek alýyoruz emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube MBaþkaný Ahmet Saatcý, 10 Kasým Atatürk ün ölüm yýldönümüyle mesaj yayýmladý. Günümüzde yaþanan tartýþmalar, Atatürk ün daha iyi anlaþýlmaya ihtiyacý olduðunu bir kez daha ortaya koymaktadýr. Kurduðu Cumhuriyeti gençlere emanet eden Atatürk, hedef olarak da muasýr medeniyet seviyesini göstermiþti. Memur-Sen olarak, kiþisel çýkar ve menfaatlerine mazeret uydurmak için Atatürk ü kullananlarýn aksine muasýr medeniyet seviyesini her alanda yakalamak için çalýþýyoruz. diyen Saatcý, mesajýnda þunlarý söyledi; Atatürkçülük adý altýnda cumhuriyet ve demokrasiyi korumanýn çaresi olarak askeri yönetim ve darbeleri meþru gören, bu uðurda çaba gösterenlerin aksine Memur-Sen olarak, Cumhuriyet in temel unsuru olan demokrasi ve baðýmsýzlýk için gerekli olan mücadelemizi, yasal zeminde sürdürüyoruz. Muasýr medeniyet seviyesinin, kýlýk ve kýyafette batýya benzemekle olacaðýný düþünenlerin aksine bizler bilimde, teknolojide kýsacasý hayatýn her alanýnda baþarma hedefini kovalýyoruz. Memur-Sen, üyesi ve mensuplarýyla Atatürk ün koyduðu bu hedefe yürümekten asla vazgeçmeyecektir. Memur- Sen olarak, kamu çalýþanlarýmýzýn muasýr medeniyet seviyesine ulaþmada en önemli unsur olduðunun farkýndayýz ve toplumda hak ettikleri sosyo-ekonomik seviyeye ulaþmada da elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Atatürk ün; Öðretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktýr ve; Devletini en çok seven, ona en çok hizmet edendir sözlerinde de dikkat çektiði biz kamu çalýþanlarý, bu hedefe yürümekten geri kalmayacaðýmýzý bir kez daha belirtiyoruz. Gerçek Atatürk ü örnek alýyoruz Günümüzde kendi tekeline aldýklarý ve bize dayatýlan Atatürk ve anlayýþý yerine, biz ilk TBMM yi Ahmet Saatcý açan, Çanakkale Zaferi ni kazandýran gerçek Atatürk ü örnek alýyoruz. Laiklik adý altýnda din düþmaný gibi gösterilmeye çalýþýlan bir Atatürk ve Atatürkçülük anlayýþýný kabul etmiyoruz. Atatürk, milli mücadeleye önderlik etmiþ, cumhuriyeti kurmuþ, toplumda ayrýþma yerine birlik ve beraberliði teþvik etmiþ, bu alanda çalýþmýþtýr. Birlik ve beraberlik için mücadele eden Atatürk ve O nun düþüncelerinin bugün ayrýþma sebebi olarak gösterilmesi, Atatürkçü geçinen kiþi ve gruplarýn samimi olmadýklarýný ortaya koymaktadýr. Bu duygu ve düþüncelerle Atatürk ü tekrar rahmet ve minnetle anýyor, toplumun her kesimi tarafýndan anlaþýlmasýna yönelik beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Saygýyla anýyoruz ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet EÖztürk, Mustafa Kemal Atatürk`ü andý. Atatürk ün ölümünün 76. yýlý münasebetiyle açýklama yapan Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk`ün ölümünün üzerinden 76 yýl geçti. Atatürk`ün 10 Kasým 19`de hayata gözlerini yumduðu günden bu yana dünya üzerinde yaþanan gerginlik ve savaþlar durmaksýzýn devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk`ün hem yurtta hem de dünyada barýþ savunusu, dün olduðu gibi bugün de güncelliðini korumaktadýr. Mustafa Kemal Atatürk emperyalizme ve çaðdýþýlýða karþý savaþ açmýþtý. Her ikisinde de baþarýlý olarak bu ülkeyi medeniyet yolunda ilerletmiþti. Ancak sonraki iktidarlarla birlikte AKP iktidarý da bu çizgiden ayrýlmýþtýr. Bugün ülkemiz Amerikan üsleri ile dolu, emperyalist politikalarýn bölgedeki taþýyýcýsý durumuna getirilmiþtir. Cahit Baðcý Mehmet Öztürk YÜKSEL BASAR HP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Atatürk ün vefa- 76. yýlý nedeniyle düzenlediði basýn toplan- Mtýnýn týsýnda, Türk Milliyetçileri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne canlarý ve kanlarý pahasýna sahip çýkacaklarýný söyledi. Parti merkezinde düzenlenen basýn toplantýsýnda, kurtuluþ savaþý ile ilgili deðerlendirmeler yaparak, günümüzle baðdaþtýran Demiran, Atatürk 'ü anarken, 0'nun kurtuluþ savaþýnda verdiði mücadele gözümüzün önünden film þeridi gibi geçiyor. Eðer Atatürk kurtuluþ savaþýný baþlatmamýþ olsaydý, Polatlý'ya kadar ilerleyen Yunanlýlar bütün Anadolu'yu iþgal edecek, bugün erkeklerin adý Ahmet, Mehmet deðil Hristo olacak, kadýnlarýn adý da Helen olacaktý. Ne demek istediðim anlaþýlmýþtýr zannederim. Ne demek istediðimi anlamayanlar, bugün Ortadoðu'ya bakarlarsa acý gerçekleri göreceklerdir. dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 76. yýlýnda rahmet, minnet ve þükranla andýklarýný ifade eden MHP Ýl Baþkaný Demiran, Türkiye Cumhuriyeti ne her türlü ihaneti yapanlarýn baþtacý edilmeye çalýþdýðýný aktardýðý açýklamasýnda þunlarý söyledi, Malesef bugün Türkiye Cumhuriyetine her türlü ihaneti yapanlar baþ tacý edilmeye çalýþýlmakta, hainlerden kahraman gibi bahsedilmektedir. Yunan uçaklarýndan kurtuluþ savaþý karþýtý bildiriler atanlardan, Türkiye Cumhuriyeti'ne isyan edenlerden övgü ile bahsedilmektedir. Bu gidiþle Menemen'de kafasý kesilerek þehit edilen Teðmen Kubilay'ýn katili, Giritli Derviþ Memed de vatan hainliðinden çýkarýlýrsa þaþýrtýcý olmayacaktýr. Türk milliyetçileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiði hedefler doðrultusunda yürümeye devam edecektir.atatürk'ün kurduðu Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet var olacak, Giritli Derviþ Memed'in yolunda gidenlerin akýbetleri de iyi olmayacaktýr. Bu vesile ile Kurtuluþ savaþýnda þehit olan dedelermizi, askerlerimizi rahmet ve minnetle anýyor, onlarýn kurduðu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kanýmýz canýmýz pahasýna sahip çýkacaðýmýzý arzediyorum. Toplumsal düzende tek tip itaat eden insan tipi yaratýlýrken özellikle eðitim alanýnda çaðdýþý bilimdýþý uygulamalar yürürlüðe sokulmuþtur. Kadýnýnýn ve erkeðin toplumsal yaþamda ayrýþtýrýlmasý yoluna gidilmiþtir. Çaðdýþýlýða karþý emeðin, eþitliðin ve özgürlüðün cumhuriyetini yeniden kurmak için mücadelemize devam edeceðiz. Mustafa Kemal Atatürk`ün Yurtta barýþ, dünyada barýþ ilkesi doðrultusunda kararlýkla yürüyeceðiz. Eðitimde, bilimde, toplumsal yaþamda çaðdýþý giriþim ve uygulamalarýn etkisini arttýrdýðý, eðitim sisteminin pek çok yönden kuþatma altýna alýndýðý günümüz koþullarýnda, hayatý boyunca aydýnlanmadan ve bilimden yana tutumuyla öncü rol oynamýþ olan Mustafa Kemal Atatürk`ü ölümünün 75. yýlýnda saygýyla ve sevgiyle anýyoruz. diye konuþtu. Duygu yüklü anma M. ALÝ. CEYLAN umhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal, Cvefatýnýn 76. yýlýnda çeþitli etkinliklerle anýldý. Ýlk tören dün 0.55'te Atatürk Anýtý'nda düzenlendi. Anýt'a Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý'nýn çelenkleri sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiðinde sirenler çalýndý, Atatürk ve silah arkadaþlarý için saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklâl Marþý okundu. Bayraðýmýz göndere çekilip tekrar yarýya indirildi. Anma programýna Vali Ahmet Kara, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J.Kd.Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Halil Yüksel, Hitit Atatürk e mevlit okutuldu HURÞÝT BOZKURT azi Mustaf G a Kemal ve silah arkadaþlarý ile tüm þehitlere mevlid okutuldu. Atatürk ve tüm þehitler için Emekli Bað-Kur Müdürü ve TSO Meclis Üyesi Hasan Suvacý tarafýndan okutulan mevlit, ikindi namazýndan önce Ulu Camii de gerçekleþtirildi. Suvacý, mevlidi geleneksel hale getirdiklerini bildirdi.haber Merkezi Ulu Önder i unutturamayacaklar HP Çorum Gençlik Kollarý CBaþkaný Veli Can Çalýkuþu, 10 Kasým nedeniyle yaptýðý açýklamada; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve partimizin kurucu Genel Baþkaný ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümsüzlüðünün 76. yýlýnda saygý, sevgi ve özlemle anýyorum. dedi. Çalýkuþu, mesajýnýn devamýnda þu görüþlere yer verdi; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal, Bütün ümidim gençliktedir diyerek biz gençlere olan sonsuz güven ve inancýný belirtmiþtir. Biz CHP Gençlik Kollarý olarak her zaman bu güveni ve inancý hissederek hareket etmekteyiz. Bizlere býrakýlan bu eþsiz mirasa sonsuza kadar sahip çýkacaðýmýzýn da inancý içerisindeyiz. Ülkemiz ve Cumhuriyetimizin zor zamanlara düþebileceðini ve çeþitli saldýrýlara uðrayabileceðini Gençliðe Hitabe de belirten Atatürk'ün de dediði gibi durum ne kadar vahim ve zor olursa olsun hiçbir zaman vazifeye atýlmaktan korkmuyor ve çekinmiyoruz. Ulu önderimizi bilindiði üzere dün olduðu gibi bugün de unutturmaya çalýþanlar bulunmaktadýr. Bu kiþiler yeri geldi Atamýza Ýlk tören dün 0.55'te Atatürk Anýtý'nda düzenlendi. Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýn temsilcileri, askeri personel, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Anma Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programla devam etti. Atatürk Anadolu Lisesi'nin hazýrladýðý anma programýnýn Okul Müdürü Müdürü Halit Güneþ yaptý. Programda; fotoðraflarla Atatürk'ün hayatý anlatýldý, Binbaþý Serdar Uðurlu Atatürk'ün askeri kiþiliðini slayt eþliðinde sundu. 10 Kasým Atatürk Oratoryosu ve 'Atatürk Portleri' sergisi ile afiþ çalýþmalarý sergilendi, Atatürk Anadolu Lisesi Müzik Öðretmeni Pelin Ýbikeksen'in yönettiði okul korosu þarkýlar seslendirdi. Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal, vefatýnýn 76. yýlýnda çeþitli etkinliklerle anýldý. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaþlarý ile tüm þehitlere mevlid okutuldu. Veli Can Çalýkuþu ayyaþ dedi, yeri geldi huzuruna çýkmamak için türlü bahanelerle hasta oldu ve son olarak da Atamýzýn adýnýn yer aldýðý ormana kaçak saray dikebilecek kadar ileri gittiler. Fakat bu tarz kiþiler biz gençler olduðumuz sürece Cumhuriyetimizin hiçbir kazanýmýný silemeyecek ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'i unutturamayacaklardýr. Biz CHP Gençlik Kollarý olarak Atamýzýn fikirlerinin huzurunda ülkemizi Çaðdaþ Medeniyetler seviyesine çýkarýncaya kadar yýlmadan, usanmadan ve yorulmadan çalýþmaya devam edeceðiz. Ülkemizin baðýmsýzlýðýna ve Cumhuriyetimizin kazanýmlarýna karþý gelebilecek her türlü saldýrýya inatla ve kararlýlýkla mücadele edeceðiz. Gazi Mustafa Kemal'in de dediði gibi Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine baðlýlýk gerekir. Biz de bugün matem tutmuyor, Atamýzýn fikirlerine baðlý kalýp mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düþüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha saygý, sevgi ve özlemle anýyor, saygýlar sunuyorum. Haber Merkezi)

15 Özsaçmacý nýn 10 Kasým mesajý Ü lkü Ocaklarý Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý nýn 10 Kasým mesajý yayýmladý. Özsaçmacý mesajýnda; Aziz Atatürk; Türk milletine kendini adamýþ ve býraktýðý emanetleriyle de muasýr medeniyetler aþamasýna ulaþýlacaðýný o yýllardan iþaret etmiþtir. Elbette O nun eserleri ve öðütleri Türk milleti yaþadýðý sürece var olacaktýr. Bugünlerde, bizlere hediye ettiði ve iftiharla sahiplendiðimiz milli deðer ve yeminler aþýndýrýlmak, hýrpalanmak ve tahrip edilmek isteniyorsa da, bilinsin ki bu nafile çýrpýnýþlarýn neticeye ulaþmasý asla mümkün olmayacaktýr. Gazi Mustafa Kemal 10 Kasým mesajlarý ÜRK SAÐLIK SEN ÇORUM ÞUBE TBAÞKAN YARDIMCISI BANU GÜNDEMÝR; Devletimizin kurucusu, baþkomutan, Cumhuriyetimizin ilk cumhurbaþkaný büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygýyla anýyoruz. Özellikle son yýllarda ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara, devletimizin varlýðýna, milletimizin birliðine ve bütünlüðüne karþý yapýlan saldýrýlara baktýðýmýzda bugün Atamýzýn bizlere býraktýðý, devlet, cumhuriyet ve demokrasi olgularýnýn deðerini bir kez daha anlýyoruz. Ebedi aleme intikalinin üzerinden geçen bunca zamana raðmen, hala gerek devlet hayatýnda gerekse sosyal hayatta býraktýðý boþluðun doldurulamamýþ olmasý onun ne denli büyük bir þahsiyet ve devlet adamý olduðunu ortaya koymaktadýr. Aradan geçen 76 yýl, bize dahili ve harici bedhahlarýn her dönem faaliyet içerisinde olacaðýný göstermiþtir. Bu durumda bizlere düþen görev ise vasiyeti üzerine 'Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmek' olacaktýr. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktýr. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktýr" sözü doðrultusunda Atatürk'ü sadece bir gün deðil yýlýn her günü rahmetle yad ederek onun býraktýðý Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni "Tek bayrak, tek dil, tek millet" anlayýþý içerisinde ilelebet yaþatacaðýz. Uluslararasý kaynaklý, milli birliðimize kasteden, ülkemiz üzerinde sahnelenmeye çalýþýlan planlarlara prim vermeyeceðiz. Basiretli Türk milleti oynanan oyunlarýn farkýnda ve planlarý yapanlarla yürütücülerine gerekli cevabý verecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 76. yýlýnda bir kez daha özlemle ve rahmetle anýyoruz. TÜRKÝYE KAMU SEN ÝL TEMSÝLCÝSÝ M. FATÝH GÖK; Kahraman silah arkadaþlarý ve aziz þehitlerimizle bu ülkeyi vatan yapan Ulu Önder Atatürk'ün bizlere veda ediþinin 76. yýlýndayýz. Emperyalizmin kanlý ellerinden yurdumuzu kurtaran, iþgalci güçleri ülkemizden temizleyen, milletimize Cumhuriyeti armaðan eden Ulu Önderimizin aramýzdan ayrýlýþýný 76'ýncý yýlýnda da ayný yürek sýzýsýyla karþýlýyoruz. Ne yazýk ki, Atamýzýn ebediyete intikal ediþinin 76'ýncý yýlýnda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkeyi yönetenlerin sýnýr tanýmayan basiretsiz politikalarý nedeniyle çok ciddi bir krizin eþiðindedir. Türklüðe dair ne varsa silinmeye çalýþýldýðý, deðerlerimizi aþaðýlama hastalýðýna tutulanlarýn edepsizce saldýrýlarda bulunduðu, insanlarýmýzýn ayrýþtýrýldýðý, etnik unsurlar üzerinden bölük pörçük edildiði, bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda yaþananlar, aslýnda ülkemizde bir kýrýlma noktasýnýn da baþlangýcýdýr ve normal olmayan günlerden geçtiðimizin kanýtýdýr. Yeni Türkiye adý altýnda oluþturulmak istenen manzara, tam anlamýyla, Ata'mýzýn emaneti tüm eserlerin bertaraf edilerek, milli kimliðimizi yok edecek uygulamalarýn hayata geçirilmesi sürecidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan giriþimler, son yýllarda iyice ayyuka çýkmýþtýr. Teröristler baþ tacý yapýlýrken, bu ülkeye yürekten baðlý olanlar, milletini delicesine sevenler dýþlanmakta, milli kimliðimizi ifade edenler ýrkçý olmakla itam edilmektedir. Bölünmüþ bir Türkiye hayaliyle yatýp kalkanlar, þehitlerimizin kanýyla sulanmýþ topraklarýmýz üzerinde hain planlarýný hayata geçirmek için fýrsat kollamaktadýr. Milli kimliðimiz olan Türklüðe düþmanlýk beslemek, milleti ayrýþtýrmak üzerinden siyaset yapmak, bu ülkenin kurucusu ile kavgalý olmak devlete hizmet deðildir. Yeni Türkiye bilincini millete kabul ettirmek için yaptýðýnýz uðraþlar millet vicdanýnda eninde sonunda karþýlýðýný bulacaktýr. Ulu Önder Atatürk milletimize sonsuz bir inanç ve sevgi ile baðlýydý. O'nun yol göstericiliðinde yürüyen milletimiz; birliðimizi, dirliðimizi hedef alanlara karþý her zaman kenetlenecek, tek yumruk olacaktýr. Bizler, yani bu ülkenin aydýnlýk unsurlarý; çocuklarýmýzý, gençlerimizi Baþöðretmenimiz Atatürk'ün gösterdiði yolda yetiþtirmeye devam edeceðiz. Türk gençliði, birilerine inat ayrýþmayacak; vatan, bayrak gibi kutsal deðerlerimizi, Cumhuriyet'i ve Atatürk'ün ilke ve Bekir Özsaçmacý Atatürk ün yaptýklarýný, millet iradesine dayanarak gösterdiði üstün basireti küçültmeye, sulandýrmaya ve bu yolla da Cumhuriyet in temellerini bozmaya yeltenenlere en iyi cevabý yine büyük Türk milleti verecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün manevi varlýðýna ve bizlere emanet ettiði muhteþem millet eserlerine hiçbir kötü ve hain niyetin musallat olamayacaðý inancýmýzý bir kez daha teyit ederek; ebediyete intikal ediþinin 76 ncý yýldönümünde kutlu hatýrasýný hürmet ve minnet duygularýmýzla anýyoruz. Ruhu þad, mekâný cennet olsun. dedi. (Haber Merkezi) Her geçen yýl O nu arýyoruz ürk Eðitim-Sen Ço- Þubesi Basýn ve Trum Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Mustafa Daldal, Yüce önder gazi Mustafa Kemal Atatürk ün aramýzdan ebediyete intikalinin 76. yýlýný tüm Türk milleti olarak anmakta onu bir kez daha yâd etmekteyiz. Ancak ne yazýktýr ki, her geçen yýldan sonra O nu aramaktayýz. dedi. Günümüzde O nun býrakmýþ olduðu milli demokratik laik ve hukuk devletine olan yýpranmalarý ve saldýrýlarý gördükçe içimiz sýzlamaktadýr. diyen Daldal, 10 Kasým nedeniyle yaptýðý açýklamada iktidara da yüklenerek þunlarý söyledi; Memleketin dâhilinde iktidarda bulunanlar milli hudutlarýn bir bütün olma, Alsancaðýmýzýn yanýna bir baþka paçavra konmasýna göz yumma, Türk devletinin ana dilinin yanýna baþka bir dil koyma telaþ ve hazýrlýklarý içinde olmasý bizleri bu vatanýn kurucusu unsuru olan Türk milletinin yüreðini derinden yaralamaktadýr. Artýk laik Cumhuriyete ait ne kadar kurum, kuruluþ ve yapýlar varsa büyük bir saldýrý altýnda kalmakta, temel deðerlerimiz sulandýrýlmakta ve yozlaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Kýsaca yüce Türk milletine emanet edilen, kurulmasý için uðruna Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupýnar'da ve daha nice yerlerde verdiðimiz yüz binlerce þehidimizin kanlarý ile sulanan Türkiye M. Fatih Gök Ýlhan Yaþar Cumhuriyeti nin artýk varlýðýný nice yüzyýllara taþýma kaygýsý duymaya baþlamýþtýr. Yüce Atamýzý andýðýmýz 10 Kasým günlerinde O nun ne zorluklar içersinde Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasýna önderlik ettiðini aklýmýzdan çýkarmadan bugün bu kutsal vatan topraklarýný tek vatan, tek bayrak, tek dil olarak koruma görevini Çorum Türk Eðitim-Sen olarak aziz bir görev kabul ediyoruz. Çorum Türk Eðitim-Sen var olduðu müddetçe bundan da asla vazgeçmeyecektir. Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaþamasý için bizler de milli mücadele ruhu ile bu milletin mensuplarý olarak bunu bugün bir defa daha hatýrlatýrýz. Bu sebeple yüce önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaþlarýný, canlarýný bu vatan için seve seve veren tüm þehitlerimizin önün- Mustafa Daldal de saygýyla eðilerek, onlara Allah'tan rahmet diliyor ve Allah bu millete bir defa daha o günleri göstermesin dileði ile herkese teþekkür ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene. inkýlâplarýnýn ruhunu koruyacaktýr. Türkiye sevdalýlarý, bu topraklardan emperyalizmin kökünü kazýyan, yeniden millet olmamýzý saðlayan, bu vatan topraklarýnda barýþý tesis eden Atamýza hakarette bulunan, topraklarýmýzýn bütünlüðünü hedef almaya çalýþan, milletimiz arasýnda nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlar karþýsýnda ilelebet mücadele edecektir. Atamýzý, aramýzdan ayrýlýþýnýn 76. yýlýnda rahmet, minnet ve özlemle anýyoruz. EÐÝTÝM-ÝÞ ÇORUM ÞUBE BAÞ- KANI ÝLHAN YAÞAR; Emperyalist iþgale karþý vermiþ olduðu baðýmsýzlýk ve özgürlük mücadelesiyle, iþgal altýndaki bütün uluslarýn umudu ve önderi olmuþ, yapmýþ olduðu devrimlerle bir ulusun küllerinden yeniden doðmasýný baþarmýþ, içinde bulunduðu çaðýn en çaðdaþ ve baðýmsýz devletini kurarak bizlere emanet etmiþ, Büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ü aramýzdan ayrýlýþýnýn 76. yýlýnda sevgi, saygý ve özlemle anýyoruz. Atatürk, düþünceleri, baþarýlarý, eserleri, ilke ve devrimleriyle yaþadýðý çaðý aþan ve her dönemde güncelliðini koruyan büyük bir liderdir. Engin ileri görüþlülüðü, barýþ yanlýsý tutumu, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani deðerlere verdiði önem, düþüncelerindeki evrensel boyut, Atatürk'ü dünyanýn en büyük liderlerinden biri yapmýþtýr. O, bilgisi, sevgisi, hoþgörüsü, barýþçýlýðý ve demokrat kiþiliði ile tüm insanlýðýn saygý duyduðu örnek bir liderdir. Büyük Önder Atatürk, ülkenin ve halkýn içinde bulunduðu olanaksýzlýklara boyun eðmemiþ, kararlý ve dirençli tutumuyla Türk halkýný baðýmsýz Türkiye ülküsü doðrultusunda yönlendirerek zafere ulaþtýrmýþtýr. Büyük Atatürk'ün bilgisizliðe, dogmalara ve geri kalmýþlýða karþý açtýðý savaþ, ulusumuzun evrensel deðerleri özümsemesi ve çaðdaþ yaþamý kýsa sürede benimsemesiyle kazanýlmýþtýr. O'nun, ülkemizin kurtuluþu ve çaðdaþlaþmasýnda oynadýðý rol, tarihin akýþýna yön verecek büyüklüktedir. Atatürk ulusumuza olduðu kadar insanlýða da mal olmuþtur. Atatürk, yalnýz bir asker, ileri görüþlü bir devlet adamý deðil, ayný zamanda büyük bir devrimci ve düþünce adamýdýr. O büyük devrimcinin kurmuþ olduðu çaðdaþ, laik, demokratik tam baðýmsýz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluþundan bugüne 91 yýl geçmesine raðmen emperyalist güçler O'nun düþüncelerine ve kurmuþ olduðu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldýrmaya devam etmektedir. Ne yazýk ki, Mustafa Kemal'in bize emanet ettiði ülkemiz bugün Cumhuriyet tarihinin en sýkýntýlý ve zor sürecinden geçmektedir. Bu süreçte emeðimize, geleceðimize, bilimsel eðitime, laik demokratik Cumhuriyetimize ve Cumhuriyetimizin kazanýmlarýna, ulusal baðýmsýzlýðýmýza ve bütünlüðümüze, sosyal hukuk devletine ve yargý baðýmsýzlýðýna yönelik saldýrýlar kaygý verici boyutlara ulaþmýþtýr. 1 yýldýr ülkemizi emperyalist güçlerin ve uluslararasý sermayenin talepleri doðrultusunda yönetenler, devletin bütün kurumlarýný ve kaynaklarýný onlarýn hizmetine sunmaktadýr. O büyük devrimciye ve arkadaþlarýna karþý alnýmýz ak, baþýmýz dik olsun istiyorsak, ortak sorunlarý yaþayan, ortak kaygýlarý taþýyan, ortak umutlarý paylaþan herkesin bu süreçte yüksek sorumluluk ve görev bilinci içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Yan yana, omuz omuza dayanýþma içerisinde ve çoðalarak ülkemizin üzerinde dolaþan kara bulutlarý daðýtmak; insanlarýmýzýn mutlu, özgür, insanca ve kardeþçe yaþayabilmelerini saðlamak ortak hedefimiz olmalýdýr. Bugün ulus olarak yapmamýz gereken, Yüce Önder'in yaþamýný, düþüncelerini, ilke ve devrimlerini tüm yönleriyle gelecek kuþaklara öðretmektir. Atatürk'ü anmanýn ve anlamanýn en güzel yolu budur. Ýnanýyoruz ki, Türk ulusu, çaðdaþ, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi sonsuza deðin korumaya ve yaþatmaya kararlýdýr. Bütün eðitim iþgörenleri, Cumhuriyet'in öðretmenleri, ayný kararlýlýkla Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerinin düþmanlarýna karþý yýlmadan mücadele edeceklerdir. Türk Ulusu, Atatürk'ü unutmamýþtýr ve unutmayacaktýr. ustafa Kemal Atatürk'ün 76. Mölüm yýldönümünde Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir anma programý düzenlendi. Tören esnasýnda ayakkabý boyacýlýðý yapan bir kiþi, boya yaptýðý sýrada siren sesini duyar duymaz ayaða kalktý ve saygý duruþunda bulundu. Atatürk meydanýnda düzenlenen anma programýna Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. SALI 11 KASIM Mustafa Kemal Atatürk'ün 76. ölüm yýldönümünde Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir anma programý düzenlendi. Sungurlu da 10 Kasým töreni Program Atatürk Anýtý na çelenk sunma töreni ile baþladý. Ýlk olarak Kaymakamlýk makamý, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý çelenkleri Atatürk Anýtý na sunuldu. Tören kapsamýnda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün ebediyete intikal saati olan 09:05 te ilçe genelinde çalýnan sirenler eþliðinde iki dakikalýk Saygý Duruþu ve akabinde Ýstiklal Marþý okunmasý ile bayraklar göndere çekildi ve akabinde yarýya indirildi. Bý sýrada ayakkabý boyacýlýðý yapan bir kiþi, boya yaptýðý sýrada siren sesini duyar duymaz ayaða kalktý ve saygý duruþunda bulundu.(ýha) Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatýnýn 76. yýl dönümünde Çorum un Kargý ilçesinde törenle anýldý. Kargý da 10 Kasým töreni ürkiye Cumhuriyeti kurucusu TGazi Mustafa Kemal Atatürk vefatýnýn 76. yýl dönümünde Çorum un Kargý ilçesinde törenle anýldý. Hükümet Konaðý önündeki törene Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Ýlçe Garnizon Komutaný J.Üstð. Süleyman Erden, Kargý Belediye Baþkan Vekili Ýbrahim Eken, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, öðretmenler ile öðrenciler katýldý. Atatürk Anýtý nda çelenk sunulmasýnýn ardýndan saat te Atatürk ün manevi huzurunda iki dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Tören Ýstiklal marþýnýn okunmasýnýn ardýndan tören sona erdi.(ýha) Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 76. yýlý anma etkinlikleri tüm yurtta olduðu gibi Ýskilip'te de gerçekleþtirildi. Ýskilip Atatürk ü andý üyük önder Mustafa Kemal Ata- ebediyete intikalinin 76. Btürk'ün yýlý anma etkinlikleri tüm yurtta olduðu gibi Ýskilip'te de gerçekleþtirildi. Hükümet konaðý önünde düzenlenen Atatürk'ü anma programýna Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip Jandarma Komutaný Bahri Civa, kamu kurum ve kuruluþ müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve Ýskilipliler katýldý. Hükümet Konaðý önündeki Atatürk Anýtý nda düzenlenen programda Kaymakamlýk, Belediye Baþkanlýðý ve Garnizon Komutanlýðý çelenk býraktý. Çelenk býrakýlmasýnýn ardýndan saat 09.05'te sirenler çaldý, saygý duruþu gerçekleþtirildi. Türk bayraðý göndere çekildikten sonra yarýya indirildi. Saat 10.00'da Ýskilip Öðretmenevi Konferans Salonu'nda Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan hazýrlanan "10 Kasým Atatürk'ü Anma Programý"nda öðrenciler tarafýndan günün anlam ve önemini belirten þiirler okundu. Programýn sonunda günün anýsýna düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76. yýlýnda Sungurlu da da törenle anýldý. Ortaköy de 10 Kasým töreni umhuriyetimizin kurucusu Mus- Kemal Atatürk, ölümünün Ctafa 76. yýlýnda Sungurlu da da törenle anýldý. Dün sabah yapýlan törende Garnizon Komutanlýðý, Kaymakamlýk ve Belediye Baþkanlýðý çelenkleri Atatürk Anýtý na býrakýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile devam eden törende, günün anlam ve önemine iliþkin konuþmalar yapýldý, þiirler okundu.

16 16 SALI 11 KASIM 014 Ehliyet sýnav tarihleri açýklandý 015 yýlýnda yapýlacak olan ehliyet sýnavlarýnýn tarihleri belli ol- MEB, internet sitesinden MTSAS Ehliyet Sýnavý tarihleri du. açýklandý. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 015 yýlýnda yapýlacak olan MTSAS Ehliyet Sýnavlarý tarihleri açýklandý. MEB internet sitesinde açýklanan takvime göre 015 yýlýnda 10 Ocak, 1 Mart, 7 Haziran, Aðustos, 10 Ekim ve 1 Aralýk tarihlerinde ehliyet sýnavlarý yapýlacak. Takvime göre ilk sýnav 10 Ocak Cumartesi günü MEB tarafýndan düzenlenecek ve son sýnav da 1 Aralýk tarihinde olacak. Ehliyet sýnavý sonuçlarý ise sýnavlardan 10 gün sonra açýklanacak. T.C. BAÞBAKANLIK Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) PROJE HÝZMETÝ ALINACAKTIR T.C. BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BASKANLIÐI-TOKÝ Sivas, Düzce, Yozgat ve Çorum Ýllerinde Yapýlacak Olan Konut ve Sosyal Donatý Yerleþim Alanlarýnýn Uygulama Projeleri Hazýrlanmasý 4, Paket Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýþi hizmet alýmý 474 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 014/ Ýdarenin a) Adresi : T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent Mahallesi 1. Sok. No:5 407 Halkalý - KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ -Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýdaremiz Uygulamalarý Kapsamýnda Farklý Yerlerde Yapýlacak Olan Konut ve Sosyal Donatý Uygulama Projeleri Hazýrlanmasý 4. Paket Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Sivas, Düzce, Yozgat ve Çorum Ýllerinde c)süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 100(yüz) gündür - Ýhalenin a)yapýlacaðý yer : T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent Mahallesi 1. Sok. No:5 407 Halkalý -Küçükçekmece / ÝSTANBUL b)tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler île yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4..1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: a)ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b)ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a)cari oranýn (dönen varlýklar/ kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b)öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c)kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,5) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir Ýþ hacmini gösteren belgeler: a)ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b)taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %5'inden, taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr. 4.. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Yapýmla ilgili hizmet iþlerinde son onbeþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Üst yapý grubundaki iþler ile ilgili tek sözleþmeye dayalý olarak proje çizimi ve/veya keþif ve metrajlarýn ve/veya teknik þartnamelerin ve/veya mahal listelerinin hazýrlanmasý iþi bitirmiþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi BaþkanlýðýHalkalý Atakent Mahallesi 1. Sok. No:5 407 Halkalý - Küçükçekmece / ÝSTAN- BUL adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur..teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent Mahallesi 1. Sok. No:5 407 Halkalý - Küçükçekmece / ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, ihale üzerine býrakýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 10 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1. Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 110) alýk YEDAÞ Ýl ÇKoordinatörlüðü, Çorum merkez,alaca ve Bayat ilçelerinde enerji kesintileri yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, Kasým 014 tarihinde saatleri arasýnda Alaca ilçesine baðlý Akören, Balçýkhisar, Ýsmailli, Karnýkara, Enerji kesintisi ELEKTRÝK ENERJÝSÝ SATIN ALINACAKTIR YURTKUR SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR YÜKSEK ÖÐRENÝM KREDÝ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ elektrik alýmý alýmý 474 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 014/ Ýdarenin a) Adresi : ESENEVLER MAHALLESI ATATÜRK BULVARI NO: ATAKUM/SAMSUN b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ -Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : KWH ELEKTRÝK ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : TEKNÝK ÞARTNAMEDE BELÝRTÝLEN, ABONE NUMARALARI VERÝLEN YURTKUR SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ VE BAGLI YURT MÜDÜRLÜKLERÝ HÝZMET BÝNALARI c) Teslim tarihi : ÝÞE BAÞLAMA TARHÝNDEN ÝTÝBAREN 65 GÜNLÜK ÝÞ SÜRESÝNCE HER GÜN 4 SAAT BOYUNCAKESÝNTÝSÝÝZ OLARAK ELEKTRÝK ENERJÝSÝ TEMÝN VE TESLÝM EDÝLECEKTÝR. - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : YURTKUR SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ TOPLANTI SALONU b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: ÝSTEKLÝLERÝN EPDK'NIN YÜRÜRLÜKTEKÝ ''ELEKTRÝK PÝYASASI LÝSANS YÖNETMELÝÐÝ'' HÜ- KÜMLERÝNE GÖRE DÜZENLENMÝÞ '' ELEKTRÝK TOPTAN SATIÞ LISANSI'' veya ''ÜRETÝM LÝSAN- SI'' veya ''OTOPRODÜKTÖR LÝSANS''LARINDAN BÝRÝNÝN ASLINI VEYANOTER ONAYLI SURETÝNÝ TEKLÝFLERÝ EKÝNDE VERMELERÝ ZORUNLUDUR. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 00 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÝDARÝ ÝÞLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YURTKUR SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ ÝDARÝ ÝÞLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 10 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de Gülderesi, Bolatçýk, Tutaþ, Yeni Köy, Seyitnizam, Bahçeli köyü Güllü Mahallesi, Killik, Gazipaþa, Altýntaþ, Belpýnar Köyleri, Yasin Çapraz (Deðirmen) tesislerine; 1 Kasým 014 tarihinde saatleri arasýnda Çorum ili Bayat ilçesine baðlý Yenimahalle, Karaçalý Mahallesi, Mezarlýk Sokak, Beyazýt Caddesi, Barboros Caddesi, Cumhuriyet Caddesine; 16 Kasým 014 tarihlerinde saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Hýdýrlýk Caddesinin bir kýsmý, Aþaðý Sanayi Sitesinin bir kýsmý ve Otobüs Terminaline programlý olarak elektrik verilemeyecek. (Basýn: 1140)

17 Kuþ lu Milli Takým Avrupa ikincisi oldu Rüsya da yapýlan Avrupa Milletler Kupasý nda Emrah Kuþ un yer aldýðý Grekoromen milli takým finalde ev sahibi Rusya ya hakem desteði sonucunda yenilerek ikincilik kupasýný aldý. R usya nýn baþkenti 014 Büyükler minderi titretmeye devam ediyor. Moskova'da za attý. yük bir baþarýya daha im- Moskova da düzenlenen Dünya Güreþ Þampiyonasý nda Avrupa Milletler Kupasý nda A Milli Grekoromen Güreþ Takýmý ikinci oldu. takým halinde üçüncü olarak tarih yazan Grekoromen Milli Güreþçiler, uluslararasý arenada düzenlenen Avrupa Milletler Kupasý'nda da A Milli Grekoromen Güreþ Takýmý, ikinci olarak bü- Dünya Güreþ Birliði (UWW) tarafýndan Rusya da organize edilen Avrupa Milletler Kupasý nda ay-yýldýzlý mayoyu giyen sporcular, A grubundaki ilk maçýnda Macaristan ý 5- lük skorla geçti. Daha sonra Ukrayna yý 6- maðlup eden grekoromen güreþçiler, finale yükselerek Rusya ile mücadele etmeye hak kazandý. Finalde hakemlerin kötü yönetimi sonucunda Rusya ya 7-1 maðlup olan AMilli Grekoromen Güreþ Takýmý, Avrupa Milletler Kupasý ný kürsünün ikinci sýrasýnda tamamladý. Genç aðýrlýklý bir kadro ile Moskova ya giden A Milli Serbest Güreþ Takýmý ise dördüncülük elde ederek Türk güreþinin geleceði adýna büyük umut vaat etti. Eti kurban kesti Kesilen kurbanýn kanýný baþkan Gültekin Çaðlar tek tek futbolcularýn alnýna sürdü Dursun Uðral a. ligde görev u sezon Klasmana Byükselen basketbol hakemimiz Dursun Uðral a. ligde görev verildi. Sezonun baþlamasýnýn ardýndan ilk iki haftada önce Üni Lig de ardýndan hafta sonunda ise lig maçlarýnda görev verilen Dursun Uðral Dursun Uðral a bu haftada ayný þekilde iki maçta görev verildi. Dursun Uðral yarýn Çorum Atatürk Lisesi Spor Salonu nda oynanacak Çorum Hitit Üniversitesi ile Tunceli Üniversitesi takýmlarý arasýndaki maçta görev yapacak. Uðral hafta sonu ise ilk kez. lig maçýnda düdük çalacak. 15 Kasým cumartesi günü Ankara TOBB Spor Salonu nda Türkiye Bayanlar. liginde Ankara TED Koleii ile Samsun 55 Ses Okullarý takýmlarý arasýndaki maçta görev yapacak. Kýzýlcabölük te yüzler gülüyor por Toto.lig 1.Grupta, Niðde Belediyespor u dep- 1-0 yenen Kýzýlcabölükspor, rahat bir ne- Slasmanda fes aldý. Son dakika gelen galibiyet golü sonrasý, sarý kýrmýzýlýlar soyunma odasýnda büyük sevinç yaþadýlar. Kulübün resmi internet sayfasýna açýklamalarda bulunan Kýzýlcabölükspor Baþkaný Osman Duran, Ligde oynadýðýmýz son iki maçta da sahadan 1 puanla ayrýlmýþtýk. Þanssýz þekilde puanlar kaybettik. Artýk puan almanýn zamaný gelmiþti. Niðde Belediyespor deplasmanýndan puanla ayrýldýðýmýz için çok mutluyuz. Teknik ekip ve sporcularý tebrik ediyorum. Artýk sýra iç sahada ki þansýzlýðýmýzý kýrarak, Tavas Stadý nda taraftarlarýmýza galibiyet hediye etmeye geldi. Teknik kadro ve sporculardan, bu hafta konuk edeceðimiz Çatalcaspor maçýný taraftarlarýmýz için oynamalarýný istedim. Büyük Kýzýlcabölükspor taraftarýna, bu hafta güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. dedi. Amatör Küme de 1. þampiyonluk mücadelesi veren Eti Lisesi Gençlikspor pazar günü oynadýðý Hitit Gençlikspor maçý öncesinde kurban kesti. Ligin ilk maçýnda Ýl Özel Ýdarespor u 4-1 yenerek iyi bir baþlangýç yapan Eti Lisesi Gençlikspor ikinci maçta Hitit Gençlikspor ile oynadýðý maç öncesinde Yýlmazlar Besicilik sahibi Hasan Yýlmaz tarafýndan kurban kesildi. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maç öncesinde kesilen kurbanýn kaný Eti Lisesi Gençlikspor Baþkaný Gültekin Çaðlar tarafýndan tek tek futbolcularýn alýnlarýna sürüldü. SALI 11 KASIM Osmancýk ÝBD voleybol takýmý Samsun da oynadýðý maçýda final setinde kaybetti ve bir puan aldý ÝBD nin Sultanlarý yine final setinde kaybetti: - SALON : Mustafa Daðýstanlý. HAKEMLER: Mümin Þalvarlýlar, Þahin Kaptanoðlu. SAMSUN 19 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ : Melda, Ergül, Safiye, Kadriye, Hatice, Merve, Eda, Oylum, Ebru, Melek, Aysun, Nilüfer. ÇORUM OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERESPOR : Tuba, Gülsüm, Beyza, Tuðçe, Merve, Esra, Sevgi, Sevdanur, Emel, Nurseda, Aslý, SETLER : 1. Set: 4-6,. Set: 5-14,. Set: 0-5, 4. Set: 5-17, 5. Set: ayanlar. Voleybol Ligindeki temsilciimiz Osman- Ýsmail Burak Derinderespor ikinci maçýnda da Bcýk final setinde kaybetti. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi önünde iki kez öne geçmesine raðmen son iki seti kaybeden temsilcimiz rakibine - maðlup oldu. Sezonun ilk maçýnda Samsun Spor Lisesi önünde kendi evinde -0 öne geçmesine raðmen rakibine - maðlup olmaktan kurtulamayan ÝBD bayan voleybol takýmý pazar günü ikinci maçýnda Samsun 19 Mayýs Üniversitesi ile Mustafa Daðýstanlý Spor Salonu nda karþýlaþtý. Karþýlaþmayý Osmancýk eski kaymakamý ve halen Samsun Tekkeköy Kaymakamý olarak görev yapan Ýbrahim Küçük, Osmancýk eski Cumhuriyet Baþsavcýsý Yýlmaz Zorlu ile birlikte kafileyle birlikte Samsun a giden kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere ve yönetim kurulu üyeleri Ýhsan Yasin Derindere, Özcan Göbel ve Mehmet Gökgöz birlikte izlediler, Maçýn ilk seti büyük bir çekiþmeye sahne oldu ve seti 6-4 kazanan temsilcimiz rakibi önünde 1-0 öne geçti. Ýkince setti ayný oyunu ortaya koyamayan Osmancýk ÝBD seti 5-14 gibi farklý skorla kaybetti. Üçüncü sette yeniden toparlanan Osmancýk ÝBD seti 5-0 kazandý ve rakibi önünde yeniden öne geçti. Dördüncü setten itibaren fiziksel düþüþ yaþayan temsilcimiz dördüncü seti 5-17 kaybedince final setine geçildi. Ýlk maçta olduðu gibi bu setide kaybeden Osmancýk ÝBD bayan voleybol takýmý ikinci maçýnýda final setinde kaybetti ve iki puana yükseldi. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor u Samsun da oynadýðý maçta Kaymakamý ve halen Samsun Tekkeköy Kaymakamý olarak görev yapan Ýbrahim Küçük, Osmancýk eski Cumhuriyet Baþsavcýsý Yýlmaz Zorlu ve kulüp baþkaný ile yönetim kurulu üyeleri birlikte izlediler Osmancýkspor yeni lider 1. Amatör Küme ikinci hafta sonunda Osmancýkspor ikinci maçýndan da üç puanla ayrýlarak liderliðe yükseldi. Grupta Osmancýkspor, Hitit Gençlik, Ýskilipgücüspor, Çimentospor ve Eti Lisesi Gençlikspor takýmlarý þampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Amatör Küme de 1. ikinci hafta maçlarý sonunda Osmancýkspor liderliði yükselirken Hitit Gençlikspor da yoluna kayýpsýz devam etmeyi baþardý. Ligin ilk haftasýnda kazanan takýmlardan Osmancýkspor ikinci maçýnda da sahasýnda konuk ettiði Ýl Özel Ýdarespor u 4-0 lýk net skorla yenerek ikinci maçýndan da üç puanla ayrýlarak liderliðe 1. Amatör Küme de ikinci maçýnýdý kazanan Osmancýkspor liderliðe yükseldi yükseldi. Ýlk haftanýn iki kazanan takýmý Hitit Gençlikspor ile Eti Lisesi arasýndaki zorlu maçý tek golle kazanan Hitit Gençlikspor yoluna kayýpsýz devam ederken ikinci sýrada yer buldu. Ýlk hafta ilçe derbisinde berabere kalan Ýskilipgücüspor, HE Kültürspor deplasmanýndan üç puaný üç golle alarak döndü ve üçünü sýrada kendine yer buldu. Ýlk haftayý bay geçen Çimenospor ise Çorumspor önünde rahat bir galibiyet alarak lige üç puanla baþladý. Osmancýk Belediyespor ise Ýskilipspor deplasmanýnda gol düellosundan 4- lük galibiyetle dönerek ikinci maçýnda ilk galibiyetini aldý. Ligde bu hafta sonu ilk iki hafta sonunda þampiyonluk mücadelesi vereceði ortaya çýkan takýmlar birbirleriyle oynayacaklar. Çimentospor - Eti Lisesi Gençlikspor ile Hitit Gençlikspor ise Osmancýkspor ile puan mücadelesi verecek. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Haftanýn sonuçlarý: HE Kültürspor - Ýskilipgücüspor : 1- Çorumspor - Çimentospor : 0- Eti Lisesi Gençlik- Hitit Gençlikspor : 0-1 Osmancýkspor - Ýl Özel Ýdarespor : 4-0 Ýskilipspor - Osmancýk Belediyespor : -4 PUAN DURUMU : TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Osmancýkspor Hitit Gençlik Ýskilipgücüspor Çimentospor Eti Lisesi HE Kültürspor Osmancýk Bel Ýskilipspor Ýl Özel Ýdare Çorumspor Alaca Belediyespor ligden çekildi 16 Kasým Pazar : Çimentospor - Eti Lisesi Gençlik. Hitit Gençlikspor -Osmancýkspor. Ýl Özel Ýdarespor - Ýskilipspor. Osmancýk Belediyespor - HE Kültürspor.

18 1 SALI 11 KASIM 014 Hüseyin Kamber 1. ligde Çorum tarihinde ilk kez 1. ligde görev almaya hak kazanan voleybol hakemi Hüseyin Kamber ölgesel Amatör Lig 5. Bgrupta sekizinci hafta maçlarý sonunda Yeni Amasyaspor liderliðini sürdürürken temsilcimiz Ulukavakspor bir basamak geriledi. Ligde son iki hafta maçlarýndan galibiyetle ayrýlarak çýkýþa geçen Ulukavakspor sahasýnda konuk ettiði grup lideri Yeni Amasyaspor önünde ilk yarýdaki kötü futbolu sonucunda rakibine -1 Voleybol da Klasman sonuçlarý açýklandý. Çorum dan Hüseyin Kamber A klasmana yükselerek ilk kez bu baþarýya ulaþan hakem oldu. Diðer baþarýlý isim ise Tuncay Sevim. Bu yýl Klasmana önerilen Sevim direk olarak B klasmana yükseldi ve. ligde görev almaya hak kazandý. Altý hakemimiz. ligde iki gözlemcimiz ise. ligde görev almaya hak kazandýlar. Baþkan 4-1 e kadar dayanabildi BAL 5. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Ulukavakspor - Yeni Amasyaspor : 1- Çarþambaspor - Bartýnspor : 1-1 Kaptan DÇ Karabük Yenice- Güzel Ordus : 1- Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor : 4-0 Sinopspor - Turhalspor : 1-1 Termespor Bafraspor : 4-1 Ünyespor - Ladik Belediyespor : -0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR 1 Yeni Amasya Kastamonuspor Termespor 4 Güzel Orduspor 5 Çarþambaspor 6 Karabük Yenice 7 Bartýnspor Ladik Belediye 9 Turhalspor 10 Sinopspor 11 Ulukavakspor Bafraspor 1 Ünyespor 14 Fatsa Belediye O G B M A Y P Önümüzdeki hafta programý 16 Kasým Pazar Turhalspor - Ulukavakspor. Bartýnspor - Kaptan DÇ Yenicespor. Fatsa Belediye - Ünyespor. Güzel Orduspor - Sinopspor. Ladik Beledile - Termespor. Yeni Amasyaspor- Kastamonuspor. 190 Bafraspor - Çarþambaspor. orum Belediyespor un Tuzlaspor a Ç5-1 maðlup olduðu maçý Baþkan Zeki Gül 4-1 e kadar izleyebildi. Takýma destek vermek için cumartesi gününden Ýstanbul a giden Baþkan Zeki Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Özbayram ve Fatih Özcan maçý büyük bir merakla izlediler. Maçýn son bölümünde art arda gelen Tuzlaspor golleriyle bozulan morallerden sonra Baþkan Zeki Gül skor 4-1 olduktan sonra stadý terk etti. Maçýn son dakikalarýný izlemeyen Baþkan Zeki Gül ün maçýn ardýndan yöneticilerle birlikte buluþarak Çorum a döndü. Öte yandan Baþkan Zeki Gül ün takýmýn kötü performansýný araþtýrmasý için bir yönetim kurulu üyesini görevlendirdiði ve çalýþma yaptýrdýðý öðrenildi. Baþkan Zeki Gül ve Mustafa Özbayram Tuzlaspor maçýný Ýstanbul da oturan Çorumlularda birlikte izledi ve karþýlaþma bitmeden de sahadan ayrýldý maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Yeni Amasyaspor ile namaðlup liderliðini devam ettiriyor. Lig ikincisi Kastamonuspor ise sahasýnda Fatsa Belediyespor önünde rahat bir galibiyet alarak bu hafta sonu Amasyaspor ile deplasmanda oynayacaðý zorlu maç öncesinde moral buldu. Termespor sahasýnda Bafraspor u farklý yenerek ligdeki çýkýþýný sürdürdü. Güzl Orduspor Karabük deplasmanýndan üç puanla dönerek kötü gidiþe son verdi. Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Ladik Belediyespor Ulukavakspor maðlubiyetinin ardýndan Ünyespor deplasmanýndan da - 0 lýk maðlubiyet ve puansýz dönerek düþüþü sürdür. Sinopspor ile Turhalspor, Çarþambaspor- Bartýnspor maçlarý 1-1 lik beraberlikle döndüler, Ligde dokuzuncu hafta maçlarý pazar günü oynanacak. Temsilcimiz Ulukavakspor grupta alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren Turhalspor deplasmanýna gidecek. Haftanýn en kritik maçýnda ise lider Yeni Amasyaspor ile ikinci sýradaki Kastamonuspor takýmlarý karþýlaþacak. Grupta þampiyonluk yolunda büyük önem taþýyan maçýn çok zorlu mücadeleye sahne olmasý bekleniyor. oleybol da klasman- açýklandý. Hüse- Vlar yin Kamber Çorum tarihinde A klasmana yükselerek 1. ligde görev almaya hak kazanan ilk hakem oldu. 9-1 Aðustos tarihleri arasýnda Voleybol Federasyonu ve Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu tarafýndan Tokat ta düzenlenen seminer ve sýnav sonuçlarý açýklandý. Buna göre geçen sezon B klasmanda görev yapan Hüseyin Kamber A klasmana yükselerek 1. ligde görev almaya hak kazandý. Bu baþarý Çorum spor tarihinde ilk. Takým sporlarýnda Çorum dan A klasmana yükselen ve 1. ligde görev yapmaya hak kazanan ilk isim oldu. Diðer büyük baþarýyý ise Tuncay Sevimelde etti. Geçen sezon sonunda Klasmana önerilen ve bu sezon baþýnda ilk kez Klasman sýnavlarýna katýlan Sevim, iki basamak birden atlayarak B klasmanda görev almayý baþardý. Geçtiðimiz yýl B klasmanda görev yapan Çorum hakemlerinden Mahmut Uysal, Hasan Öztürk ve Turgut Yýldýrým bir kademe düþerek C Klasmanda görev alacaklar. Geçen yýlda C klasmanda görev yapan Ömer Karabýdak ve Murat Çelik yerlerini koruyan isimler oldular. Bu sezon klasmana önerilen diðer üç Çorumdan isim Caner Yýldýrým, Burak Karaca ve Ayþegül Yýldýrým baþarýlý olarak bu sezonda klasman hakemi olarak görev yapacaklar. Ulusal Voleybol Gözlemcileri Recep Öztuna ve Salim Erkoç yerlerini korudular ve bu se- Tuncay Sevim Klasmanda ilk kez zonda B Klasman olarak girmesine raðmen.. ligde görev almaya ligde görev yapacak Sonuç normal lukavakspor Teknik UDirektörü Yusuf Aydemir, grubun güçlü kadrosuna sahip ve lider takýmý ile oynadýklarý maçta sonucun normal olduðunu kendilerini üzen tek þeyin istedikleri mücadeleyi sahaya yansýtamamak olduðunu söyledi. Rakibin gücünü bilerek zorlu maça hazýrlandýklarýný belirten Teknik Direktör Yusuf Aydemir ne kadar rahatlatmaya çalýþsalarda genç ve tecrübesiz futbolcularýn maçýn atmosferinden etkilendiðini belirterek Rakibin etkili isimleri ve yüksek atmosfer nedeniyle maça çok kötü baþladýk. Amasyaspor takýmýda etkili isimleriyle erken bulduðu golle öne geçmenin verdiði moralle oynadý. Penaltý kararýndan sonra ikinci golü yedikten sonra futbolcular Çatalcaspor - Bursa Nilüferspor maçýnda iki takým serenomi sýrasýnda görülüyor Çatalcaspor-Bursa Nilüfer maçýnda kural hatasý iddiasý Ç orum Belediyespor un grubunda pazar günü oynanan Çatalcaspor ile Bursa Nilüferspor takýmlarý arasýndaki maçta kural hatasý iddia edildi. Maçýn 66. dakikasýnda Çatalcaspor Alp in attýðý golle 1-0 öne geçti. Golden sonra Bursa Nilüferspor dan forma numaralý Serhat forma deðiþtirmek için kulübeye giderek 10 numara ile sahaya geri döndü. Hakem bunu farketti ve sarý kart ile cezalandýrdý. Ayný futbolcu daha sonra ikinci sarý kartý gördü ancak listedeki forma numarasý ile giydiði numara deðiþik olduðu için ikinci sarý karttan sonra oyundan atýlmadý. Ayný futbolcu maçýn 74. dakikasýnda Bursa Nilüferspor takýmýnýn beraberlik golünü attý. Maçýn 1-1 berabere bitmesinin ardýndan Çatalcaspor yöneticileri maçýn temsilci ve gözlemcilerine itirazlarýný ilettiler. Bunun üzerine hakemler, temsilciler ve gözlemciler Silivri Stadý nda uzun süre maçýn görüntülerini izleyerek olayý çözmeye çalýþtýlar. Çatalcaspor yönetimi maçýn görüntüleriyle birlikte Futbol Federasyonu na itirazda bulunacaklar. Eðer, iddia doðru olmasý halinde maçýn tekrar oynatýlmasý gündeme gelecek. hak kazandýlar, Liglerde sadece bir takýmý bulunan Çorum voleybolü açýsýndan A ve B Klasmanda birer hakem, C klasmanda sekiz hakem olmasý son derece anlamlý. Hakem ve gözlemcilik alanýndaki bu baþarýsýnýn karþýlýðýnda Çorum voleybolünün liglerde müücadele edecek takým sayýsýnýn artmasý bu baþarýyý dahada yukalarýna taþýþacaktýr. Yeni Amasyaspor un gerek kadro kalitesi gerekse tecrübeli ise çok üstün bir takým olduðunu belirten Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir sonucun normal olduðunu ancak mücadele eksikleri nedeniyle üzgün olduklarýný söyledi. Aydemir, öncelikli hedeflerinin ligde kalýcý olmak olduðunu bunun içinde rakipleriyle oynayacaklarý maçlarýn çok daha önemli olduðunu belirtti. sonucunda normal bir maç oynadýklarýný anladýlarý ve kendileri gibi oynamaya baþladýlar. Ýkinci yarýya maça tutunmak adýna gerekli uyarýlarý yaparak baþladýk ancak yediðimiz üçüncü gol bir anlamda maçý bitirdi. Sonraki bölümde futbol adýna istediðimiz þeyleri yapmaya baþladýk ancak tamamý tecrübeli isimlerden kurulu Amasyaspor takýmý maça ortak olmamýza izin vermedi ve haklý bir galibiyet aldý. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz kapasitemizi biliyoruz ve rakibimizin Yeni Amasyaspor olmadýðýnýda farkýndayýz. Biz genç kadro ile bu yýl ligde kalýcý olmak önümüzdeki yýlýn alt yapýsýný kurmak istiyoruz. Grupta rakiplerimizle oynayacaðýmýz maçlar bizim hedefimize ulaþmamýz açýsýndan çok önemli. Aldýðýmýz maðlubiyeti normal olarak görüyoruz. Ancak bizi üzen istediðimiz mücadeleyi sahaya yansýtamamýz olmuþtur. Bu maçtan gerekli dersleri çýkartarak önümüze bakacaðýz. Bugünden itibarende Amasyaspor maçýný unutup Turhalspor ile oynayacaðýmýz maçýn hazýrlýklarýna baþlayacaðýz dedi. Kaptan dan tebrik lukavakspor un Yeni Amasyaspor ile oynadýðý maç Uoldukça zorlu geçti. Saha içindeki mücadele kýran kýrana yapýldý. Ancak maç sonunda Ulukavakspor un tecrübeli kaptaný Sedat hakemin bitiþ düdüðünün ardýndan Amasyaspor lu futbolcularý tebrik etti ve baþarýlar dileyerek soyunma odasýnýn yolunu tuttu. Ulukavakspor a protokol desteði lukavakspor a pazar günü oynadýðý zorlu Yeni UAmasyaspor maçýnda taraftar ile birlikte çok sayýda davetli yalnýz býrakmadý. Siyah beyazlý takýmýn pazar günü 1 nolu dýþ sahada oynadýðý Yeni Amasyaspor maçýna taraftarlarýn yanýnda protokol üyeleride ilgi gösterdiler. Hakem Derneði balkonunda hazýrlanan bölüme alýnan misafirler arasýnda AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Þoförler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile birlikte çok sayýda fut- Ulukavakspor - Yeni Amasyaspor maçýna ilgi hayli yüksel oldu ve davetliler takýmlarýna destek verdiler

19 SALI 11 KASIM Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. /1 (Ziraat Odasý Yaný) (Ç.HAK:195) 1 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah. 90 Ada No, l Parsel No, 714,99 m, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.16,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: KASIM Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme hizmet alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon MErkezi Müdürlüðü Saat: KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü (Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No: 57 Çorum) Saat: 14.0 Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Valilik Ek Binasý. kat Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 05 EY plakalý 011 model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden þirketimiz adýna almýþ olduðumuz Beko 0 TR marka ve model A-F 5916 seri numaralý yeni nesil yazar kasa levhasýný kaybettik. Hükümsüzdür. Hayat Hayvan Saðlýðý Veteriner Hizmetleri Medikal ve Hayvancýlýk Sanayi Tic. Ltd. Þti. Çorum Vergi Dairesi Vergi No: (Ç.HAK:5) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum Beko 00 TR marka ve seri numaralý yazar kasa levhamý kaybettim. Hükümsüzdür. Tuðba AYDEMÝR Ali kýzý Çorum Doðumlu (Ç.HAK:4) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Beko 00- TR/AN sicil nolu yazar kasamýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Serkan ÇITAK Muhammer oðlu T.C.No: Adres: Buharaevler Mah. Biþkek Cad. No: 11/A (Ç.HAK:) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Bilge BAÞIBÜYÜK Bilal kýzý Doðumlu (Ç.HAK:1) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Serpil DURAN Süleyman kýzý Çorum Doðumlu (Ç.HAK:0) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin BAYRAM Mustafa oðlu 10/10/19 Çorum Berk Köyü Doðumlu (Ç.HAK:) Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik Ek Binasý. kat Saat: KASIM Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 015 ve 016 yýllarý için özel güvenlik personeli (0 kiþi) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Yemek hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Kat 5 Saat: Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Mali Yýllarý Ziyaretçi Danýþma Yönlendirme-Teknisyen Yardýmcýsý-Kalorifer Yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No: Çorum Saat: KASIM Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü mali yýllarý 6 aylýk silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü (Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110) Saat: KASIM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý. Kat Ýhale Salonu Saat: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü mali yýllarý 6 aylýk silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü (Mimar Sinan Mah.. Cad. No: 5 Çorum) Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 095 ada no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum 7.00 m mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.40,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 69 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.900,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 54 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 170 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahallesi nde 6 baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no, Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.171,05. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 5 Ada No, 6 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/ hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 19 AN 7 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 015 T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 50 ada no, 70 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 75, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: SATILIK * Sanayi sitesinde 461 m-46 m, adet dükkan. * Ankara yolu 7. km. Volkswagen karþýsýnda 5 m sanayi arsasý. * Kýzýlýrmak üzerinde kum eleme tesisi, konkosör tesisi, hazýr sýva harcý tesisi ve beton santrali ruhsatý ve ekipmanlarýyla birlikte satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:194) ELEMAN ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE VASIFLI VASIFSIZ BAY ELEMAN ALINACAKTIR MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASINI RÝCA EDERÝZ. TEMÝZEL MERMER /GRANÝT KÜÇÜK SAN SÝTESÝ 9.CAD NO: TEL: (Ç.HAK:17) (Ç.HAK:197) (Ç.HAK:07) (Ç.HAK:04) (Ç.HAK:104) (Ç.HAK:17) SATILIK ARAÇLAR * 000 model Transporter.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 005 model Peugeot 07 X5 dizel Eleman Aranýyor Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK RESSAM elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Basermak Ltd. Þti. Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 1 Tel: SATILIK DAÝRE Bahçelievler Mah. 1. Cad. Fevziye Haným Apt.. kat 4+1, 10 m süper lüks daire satýlýktýr. Pazarlýklý Fiyatý: ELEMANLAR ALINACAKTIR Elektrikçi Ustasý, Kalfasý, Çýrak ile 1-5 yaþ arasý vasýfsýz Satýlýk Kýymetli Mülk Akbank aralýðýnda zemin katý 10 m. katý 10 m müstakil katlý kata BAYAN ELEMAN ARANIYOR Doðan Av Pazarý nda çalýþtýrýlmak üzere yemek ve temizlik iþlerine bakabilecek bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 4/A (Esnaf Kefalet Koop. Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:16) Yýlmaztürk Emlak Mür. Tel: elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:70) SATILIK LÜKS DAÝRELER. Stad Sokak ta 10 m yeni adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:100) Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Çorum Teknik Çelik Döküm de çalýþtýrýlmak üzere, Tornacý, Borvekci, CNC Operatörü, Kaynakcý, Kalýpcý, Meydancý, Vasýflý ve Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Askerliðini yapmýþ tercihimizdir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi. Cad. No: 0 ÇORUM Mür. Tel: (Ç.HAK:19) ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzýn satýþ ve pazarlama departmanýnda görevlendirilmek üzere (Ç.HAK:04) (Ç.HAK:171) bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: Satýlýk Ruhsatlý TABANCA Sahibinden çok temiz krom ve altýn kaplama CZ 75 (Çek (Ç.HAK:6) 16 4) ruhsatlý silah satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK VÝLLA Orta Ilýca da 1000 m, katlý tribleks, havuzu, kuyusu, doðalgazý bulunan Villa sahibinden satýlýktýr DÜZELTME Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karadayý nýn ismi, gazetemizin dünki sayýsýnda yer alan ÇOSÝAD dan üniversite-sanayi iþbirliði istiþaresi baþlýklý haberimizde Bülent Onur þeklinde yazýlmýþtýr. Teknokent konulu istiþare toplantýsýyla ilgili haberimizde soyismi sehven yanlýþ yazýlan ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý dan özür diliyor, okurlarýmýzýn bilgisine sunuyoruz.

20 Çok hata yaptýk Þeker hazýrlýðý bugün baþlýyor Tuzlaspor karþýsýnda bireysel hatalarýn çok fazla olduðunu rakibin etkili isimlerininde bunlarý çok iyi deðerlendirdiðini belirten Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal gereken dersleri çýkartarak önümüze bakacaðýz. Þimdi iç sahada oynayacaðýmýz dört maçta alacaðýmýz sonuçlar bizim ikinci yarý T uzlaspor maçýnda aldýklarý 5-1 lik maðlubiyetin hiç bir mazereti olamayacaðýný belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, kötü oynadýklarýný rakibin etkili isimlerinin farklý skoru ortaya çýkardýðýný belirterek Önümüzde oynayacaðýmýz dört maçtaki skorlar bizim ikinci yarýdaki hedefimizi belirleyecektir dedi. Tuzlaspor un kaliteli bir kadroya sahip olduðunu böyle bir kadro karþýsýnda bu kadar bireysel hata yapýlmasý sonucunda maðlubiyetin kaçýnýlmaz olduðunu belirten Ýncedal Maçta inanýlmaz hatalar yaptýk ve rakibin etkili ayaklarý bu hatalarý deðerlendirdi. Maçýn ikinci yarýsýnda ortak olmak adýna yaptýðýmýz hamleler ile tutunduk ancak baþarýmadýk. Bu kadar hata yapýnca farklý maðlubiyet kaçýnýlmaz. Son bölümde yaptýðýmýz hücumsal hamleler sonucu deðiþtirmeye yetmedi. Herkez üzüntülü tab.iki. Böylesine farklý maðlubiyetin ardýndan önemli olan ayaða kalkabilmektir. Ýlk yarýnýn son dört haftasýnda evimizde oynayacaðýmýz maçlar bizim ikinci yarý hedefimizi belirleyecektir. Bugüden itibaren bu hedef doðrultusunda çalýþma yapacaðýz. Futbolda düne takýlýp kalmanýn anlamý yok faydasý da yok. O yüzden Tuzla maçýndan gereken dersleri çýkartýp hafta sonu oynayacaðýmýz Tutap Þekerspor maçýna hazýrlanacaðýz. Dört haftada toplayacaðýmýz puanlar bizim Ç orum Belediyespor hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Tutap Þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Tuzla maçýnýn ardýndan dünü dinlenerek geçiren kýrmýzý siyahlý takým bugün saat 1.15 de Ulukavak sahasýnda yapacaðý antrenmanla Þekerspor hazýrlýklarýna baþlayacak. ikinci yarý hedefimizi belirleyecektir. Tüm takým olarak bu bilinç içinde bugünden itibaren Tutap Þekerspor maçýna hazýrlanacaðýz. Camiamýzý üzdüðümüzü biliyoruz. Bizde onlar kadar üzüldük ancak düne takýlýp kalmamamýz gerekiyor. Yarýný düþünmek zorundayýz bu bilinç içinde bugünden itibaren Tuzla yý unutup Þekerspor maçýna hazýrlanacaðýz dedi. SALI 11 KASIM 014 Þerefinle oyna hakkýnla kazan Geliþim Liginde Çorum Belediyespor un Tokatspor U 17 takýmý ile deplasmanda oynadýðý maçýn 51. dakikasýnda yardýmcý hakemin ofsayt bayraðý kaldýrdýðý pozisyonda ev sahibi takým futbolcusu hakem düdüðü çalmadan topu eline alýnca kazanýlan penaltý atýþýný takým teknik direktörü Hüseyin Eðer vuruþu yapan Özkan a dýþarý atmasýný söyledi. Bu centilmenlik gösterisi maçý izleyenlerden tarafýndan büyük alkýþ oldu. Ç orum Belediyespor Geliþim Liginde örnek bir davranýþa imza attý. Kazanmanýn her þey demek olmadýðýný gösterir centilmenlik gösterisi ile büyük alkýþ aldý. Pazar günü Tokat Uzunburun sahasýnda Tokatspor ile Çorum Belediyespor Geliþim Liginde U 17 takýmlarý arasýndaki maçta yaþanan olay futbolun sadece skordan ibaret olmadýðýný gösterdi. Maçta 1-0 önde olan Çorum Belediyespor 51. dakikada geliþen bir ataðýnda yardýmcý hakem ofsayt bayraðý kaldýrdý. Ancak maçýn orta hakemi pozisyonu devam ettirdi. Bu pozisyonda yardýmcý hakemin ofsayt bayraðýný gören Tokatspor lu futbolcu topu ceza sahasý içinde eline alýnca pozisyonu devam ettiren orta hakem penaltý noktasýný gösterdi. Bu kararýr üzerine Çorum Belediyespor U 17 takýmý teknik sorumlusu Hüseyin Eðer, atýþý kullanacak sporcusu kaptan Özkan ý yanýna çaðýrdý ve penaltý atýþýný dýþarý atmasýný söyledi. Genç futbolcuda hocasýnýn dediðini yaptý ve penaltý atýþýný dýþarý attý. Bu hareket sonunda karþýlaþmayý izleyen az sayýda taraftar ve Tokatspor teknik heyeti ve futbolcularýn beðenisini ve alkýþýný aldý. Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, kulüp alt alt yapýsý olarak üzerinde durduklarý en önemli deðerlerden birisinin Þerefinle oyna hakkýnla kazan sloganý olduðunu belirterek bunun en güzel örneðininde Tokat ta yaþandýðýný söyledi. Özdilli, bu çok anlamlý ve güzel kararlarýndan dolayý tüm Teknik ekibi ve sporcularýný kutladý. Yaren Fas tan bronzla döndü Tokat ta haksýz kazandýðý penaltýyý dýþarý atan Çorum Belediyespor U 17 takýmý ma öncesi teknik heyetle birlikte maçtan önce görülüyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn bu davranýþý büyük alkýþ oldu 6-9 Kasým tarihlerinde Fas ýn Casablanca þehrinde yapýlan Fas Ýnternatioanal Badminton turnuvasýnda Osmancýk ÝBD sporcusu Yaren Dölcü çift bayanlarda üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Bu turnuva Olimpiyatlara puan vermesi Bu taraftara yazýk deðil mi? T arihinin en farklý maðlubiyetini Tuzlaspor deplasmanýnda alan Çorum Belediyespor da ortaya konulan futbol ve verilmeyen mücadeleden dolayý taraftar kýzgýn. Tuzlaspor maçýnda gerek Çorum dan giden gerekse Ýstanbul un deðiþik semtlerinden kalkarak Tuzla Stadý na gelen taraftarlar maç öncesi futbolcularý tribüne çaðýrdýlar ve onlara desteklerini belirttiler. 00 civa- rýndaki taraftarlar maç sonunda ise ortaya konulan kötü futbol ve konulmayan mücadele nedeniyle stadý 5-1 lik maðlubiyet ve hayal kýrýklýðý içinde terk ettiler. Taraftarlar maç sonunda birbirlerine soruyorlardý bu taraftara yazýl deðil mi?. Evet sevgili futbolcu kardeþler bu taraftarlara yazýl deðilmi. Kötü oynayabilirsiniz anc ak kötü koþmanýz mümkün deðil öyle deðil mi? O smancýk Ýsmail Burak Derinderespor un Badmintondaki baþarýsý devam ediyor. Olimpiyatlara vize alma mücadelesi veren Yaren Dölcü bu yolda Fas ta düzenlenen turnuvada çift bayanlarda üçünçü olarak bronz madalya kazanarak önemli bir mesafe aldý. 6-9 Kasým tarihlerinde Fas ýn Casablanca þehrinde yapýlan Fas Ýnternationel Badminton turnuvasýnda mücadele eden ÝBD nin milli sporcusu Yaren Dölcü çift bayanlar kategorisinde Elazýð dan Aliye Demirað ile birlikte turnuvada üçüncü olaram bronz madalyanýn sahibi oldu. Ayný turnuvada tek bayanlarda ise ilk sekiz içine giren Yaren Dölcü Olimhiyat elemeleri için önemli bir puan kazandý. Osmancýk ÝBD ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar, Fas ta yapýlan turnuvanýn hem Olimpiyatlara puan vermesi hemde sporcunun Avrupa ve Dünya sýralamasýna verdiði puan katkýsý nedeniyle çok önemli olduðunu belinterek Yaren in elde ettiði bu baþarýnýn kendilerini son derece mutlu ettiðini söyledi. Boyar, bu baþarýlarýn devam etmesi için ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini belirterek kendilerini hiç bir zaman yalnýz býrakmayan kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere ye teþekkür etti ve bu baþarýlarý ona armaðan Yaren Dölcü baþarýsýnýn mimarý antrenörü Barýþ Boyar ile birlikte Necati Ýlter i kaybettik E ski amatör futbolculardan Necati Ýlker (4) elim bir kaza sonucunda hayatýný kaybetti. Çorum Kültürspor da futbola baþlayan daha sonra Ulukavakspor da 1990 yýlýnda Çorum þampiyonluðunu kazanarak BAL da mücadele eden kadroda yer alan Necati Ýlter geçtiðimiz hafta sonu vefat etti. Kapýsýnýn önünde ayakkabýsýný çe- kerken tansiyonu yükselen ve bu arada dengesini kaybederek dördüncü kattan merdiven boþluðuna düþen Necati Ýlter hayatýný kaybetti. Ýlter in cenazesi yapýlan otopsinin ardýndan dün Ulu Cami de kýlýnýn cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarda topraða verildi. Cenaze törenine yakýnlarý ve spor camiasýndan duyanlar katýldýlar. Çorum HAKÝMÝYET merhuma Allah tan rahmet ailesine baþsaðlýðý diler.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kalite Yönetim Belgeleri artýk Çorum'da verilecek

Kalite Yönetim Belgeleri artýk Çorum'da verilecek Hýzlý tren için 100. yýl talebi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu ile makamýnda görüþerek, bir dosya sundu. Üç bölümden oluþan dosyanýn 1. bölümünde

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı