T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN Mart 2007 i

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN Mart 2007 ii

3 ÖNSÖZ 1992 yõlõnda kurulan ve kõsa geçmişine rağmen birçok başarõya imza atmõş olan üniversitemiz, toplumumuzun ihtiyaçlarõ ve talepleri doğrultusunda eğitim ve öğretime yön vermiş, fiziki yapõsõ ve çevre düzenlemesiyle de çağdaş bir görünüm kazanmõştõr. Ayrõca, üniversitemiz kurulduğu günden bu yana seçkin akademik kadrosu ve hõzla artan eğitim kalitesi ile kendine güvenen ve üretken bireylerin yetiştirilerek çağdaş bir toplum oluşturulmasõnõ ana hedef edinmiştir. Eğitim-öğretim, araştõrma-geliştirme ve bilimsel yayõn ve uygulamada dünya standartlarõna ulaşmayõ, Türkiye ve dünyanõn en seçkin üniversiteleri arasõnda yer almayõ; öğrenciye bilgi yüklemek yerine çağõmõz teknolojisinden yararlanarak onlara bilgiye ulaşmanõn yollarõnõ öğretmeyi; toplumun tüm kesimleri ile bütünleşerek ülkemizin ve yöremizin bilim, teknoloji ve kültür hayatõna katkõda bulunmayõ ve üniversite-sanayi-toplum işbirliğini güçlendirmeyi, evrensel değerlere sahip, küreselleşen dünya koşullarõna uygun, mevcut fiziksel mekan, makine, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini girişimci düşünceler ile değerlendirerek ek finansal kaynaklar yaratmayõ, gelişmiş ve modern işletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaş bir üniversite olmayõ vizyonu kabul etmiştir. Bu bağlamda; geleceğe õşõk tutacak Stratejik Plan çalõşmasõnõn yapõlmasõ bir gereksinim haline gelmiştir. Bütün birimlerimizin ortak çalõşmasõ sonucunda DPT Müsteşarlõğõnõn öngördüğü ilkeler doğrultusunda yõllarõnõ kapsayan KSÜ Stratejik Planõ hazõrlanmõştõr. Stratejik planõn hazõrlanmasõ çok önemli iken, bundan daha da önemli olan husus planda belirtilen amaç-hedef ve faaliyetlerin en etkin şekilde uygulamaya konulmasõdõr. Planõn hazõrlanmasõnda olduğu gibi uygulama aşamasõnda da, üniversitemizin bütün birim ve çalõşanlarõna büyük sorumluluklar düşmektedir. Üniversitemiz kurulduğu günden beri başlattõğõ bütün faaliyetleri ekip ruhu anlayõşõyla nasõl başarõlõ bir şekilde tamamlamõşsa, stratejik planda yer alan amaçlara ulaşõlmasõ konusunda da aynõ ekip ruhuyla hareket edileceğine olan inancõm sonsuzdur. Bu planõn hazõrlanmasõnda emeği geçen tüm çalõşanlarõmõza teşekkür eder, uygulama aşamasõnda da bütün birimlerimize başarõlar dilerim. Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN KSÜ REKTÖRÜ iii

4 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Başlõğõ Sayfa Çizelge 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Birimlerin Yerleşkelere Göre Dağõlõmõ... 1 Çizelge 2. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu 2 Çizelge 3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Fakülteler ve Bölümleri. 3 Çizelge 4. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Yüksekokullar ve Bölümleri 4 Çizelge 5. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Meslek Yüksekokullarõ ve Bölümleri.. 5 Çizelge 6. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Enstitüler ve Anabilim Dallarõ 7 Çizelge 7. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde Öğretim Elemanõ ve Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağõlõmõ.. 8 Çizelge 8. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Fakülte ve Bölümlerinin 2006 Yõlõ ÖSS Puanlarõ Ve Puan Türleri.. 9 Çizelge Yõlõnda Tüm Üniversitelerde SCI+SSCI+AHCI'de Yayõmlanan Yayõnlara Göre Öğretim Üyesi Başõna Düşen Yayõn Sayõsõ Sõralamasõ. 14 Çizelge 10. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Araştõrma Merkezleri. 16 Çizelge 11. KSÜ Araştõrma Ve Uygulama Hastanesinde Yõllarõ Arasõnda Verilen Hizmetlerle İlgili Bilgiler 19 Çizelge 12. KSÜ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ndeki Akademik ve İdari Teşkilat Şemasõ 20 iv

5 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN Rektör Prof. Dr. Orhan DOĞAN Rektör Yardõmcõsõ Prof. Dr. Cafer MART Rektör Yardõmcõsõ Prof. Dr. Cemal TUNCER Rektör Yardõmcõsõ Rüştü ERTUĞRUL Genel Sekreter Doç. Dr. İsmail BAKAN Uzm. Z. Hatice ŞEKKELİ İİBF Öğretim Üyesi (Pazarcõk MYO Müdürü) Uzman Hülya BOLAT Sekreterya Selma BALCI Sekreterya v

6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ KSÜ Stratejik Plan çalõşmasõnõ aşağõdan-yukarõya anlayõşõyla yapabilmek ve katõlõmcõğõ sergileyebilmek amacõyla bölümler ve anabilim dallarõ bazõnda ve bunlarõn çalõşmalarõnõ biraraya getirecek Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu düzeyinde Stratejik Planlama Komisyonlarõ oluşturulmuştur (Her birim en doğru bilgiye ulaşmak ve bilgi alõşverişini hõzlandõrmak amacõyla birer koordinatör ve raportör belirlemiştir). Birim komisyon üyelerine yönelik Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ofisi adõna Doç. Dr. İsmail BAKAN ve Uzman Hatice ŞEKKELİ tarafõndan bilgilendirme toplantõsõ yapõlmõştõr. Stratejik Planlama Komisyonlarõ tarafõndan her akademik birim için Misyon ve Vizyon lar hazõrlanmõş ve SWOT analizleri yapõlmõştõr. Akademik birimlerden Stratejik Plan Amaç önerileri istenilmiştir. Akademik birimlerden gelen Stratejik Plan Amaç öneriler Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ofisi tarafõndan ele alõnarak KSÜ Stratejik Plan Amaç Başlõklarõ oluşturulmuş ve birimlere gönderilmiştir. Stratejik Plan Amaç başlõklarõ birimlerden gelen öneriler doğrultusunda revize edilmiş ve Senatonun onayõna sunulmuştur. vi

7 Onaylanan Stratejik Plan Amaç başlõklarõ tüm birimlere gönderilerek her bir Stratejik Amaç için hedef ve faaliyetlerin geliştirilmesi istenilmiştir. Birim koordinatörlerine yönelik Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ofisi adõna Doç. Dr. İsmail BAKAN ve Uzman Hatice ŞEKKELİ tarafõndan bilgilendirme toplantõsõ yapõlmõştõr. Stratejik Amaçlara ilişkin birimlerden gelen Hedef ve Faaliyetlerin kullanõlmasõyla Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ofisinin çalõşmasõ sonucunda amaçhedef-faaliyet rapor taslağõ hazõrlanmõştõr. Taslak Senato toplantõsõnda sunulmuş ve üyelerden görüş istenilmiştir. Üyelerden gelen görüşler doğrultusunda gerekli revize işlemleri yapõlarak KSÜ Stratejik Planlama Raporu hazõrlanmõştõr. Hazõrlanan KSÜ Stratejik Planlama Raporu tüm birim yöneticilerinin katõldõğõ toplantõlarda görüşülmüştür. Toplantõlarda ortaya çõkan öneriler doğrultusunda KSÜ Stratejik Planlama Raporunda gerekli revize işlemleri yapõlarak KSÜ Stratejik Planlama raporu KSÜ Senatosunun onayõna sunulacak aşamaya getirilmiştir. KSÜ Stratejik Planõ Senato toplantõsõnda onaylanmõştõr. vii

8 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa Önsöz. i Çizelgeler Dizini ii KSÜ Stratejik Plan Çalõşma Grubu iii KSÜ Stratejik Planlama Modeli. iv 1. MEVCUT DURUM Üniversitenin Fiziki Yapõsõ Üniversite Yönetimi Akademik Birimler Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullarõ Enstitüler Fakülte ve Yüksekokullara Göre Öğretim El. ve Öğrenci Say Fakültelere Göre 2005 Yõlõ ÖSS Puanlarõ Öğrenci Faaliyetleri Öğrencilere sunulan hizmetler Öğrenci topluluklarõ Öğrenci değişim programlarõ Kütüphane hizmetleri Üniversitenin yayõn durumu KSÜ ye Bağlõ Araştõrma Merkezleri KSÜ Araştõrma ve Uygulama Hastanesi KSÜ Akademik ve İdari Teşkilatõ SWOT ANALİZİ VE SONUÇLARI Güçlü Yönler Zayõf Yönler Fõrsatlar Tehditler ÜNİVERSİTENİN MİSYONU, VİZYON VE DEĞERLERİ Üniversitenin Misyonu Üniversitenin Vizyonu viii

9 3.3. Üniversitenin Değerleri STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç KSÜ STRATEJİK PLAN KOMİSYONLARI.. 55 ix

10 1. MEVCUT DURUM 1.1. ÜNİVERSİTENİN FİZİKİ YAPISI tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan tarih ve 3837 sayõlõ yasa ile kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Rektörlük, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bulunduğu ve Ziraat Fakültesi ile Tõp Fakültesi inşaatlarõnõn devam ettiği Avşar Yerleşkesi; Güzel Sanatlar Fakültesi, Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kapalõ Spor Salonu ve Sağlõk Merkezi ile Ana Okulunun bulunduğu Bahçelievler Yerleşkesi; İlahiyat Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarõnõn bina ve atölyelerinin bulunduğu Karacasu Yerleşkesi; Afşin Meslek Yüksekokulunun bulunduğu Aksu Yerleşkesi; Tõp Fakültesi, Hastane ve Sağlõk Yüksekokulunun bulunduğu Tõp Fakültesi Yerleşkeleri nden oluşmaktadõr (Çizelge 1). Çizelge 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Birimlerin Yerleşkelere Göre Dağõlõmõ YERLEŞKE Avşar Karacasu Bahçelievler Aksu Tõp Fakültesi BİRİMLER Rektörlük, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Tesisleri İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu, Pazarcõk Meslek Yüksekokulu, Sağlõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Güzel Sanatlar Fakültesi, Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlõk Merkezi, Ana Okulu Afşin Meslek Yüksekokulu Tõp Fakültesi, Sağlõk Yüksekokulu, Hastane Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde bugün itibariyle, 9 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 10 Meslek Yüksekokulunda ikinci öğretimle birlikte 40 bölüm, Meslek Yüksekokullarõnda 74 program, Fen Bilimleri Enstitüsünde 20 Anabilim Dalõ, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 10 Anabilim Dalõ ve Rektörlüğe bağlõ 6 bölüm olmak üzere toplam 150 adet bölüm ve program bulunmaktadõr. KSÜ nün ana yerleşkesi olan Avşar Yerleşkesi nin genişleme alanõ 13 bin dekar olup bugüne kadar 2550 dekarõn kamulaştõrõlmasõ tamamlanmõştõr. Üniversitenin ikinci büyük yerleşkesi olan Karacasu Yerleşkesi 1000 dekarlõk bir alana sahiptir. x

11 1.2. ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye nin diğer üniversitelerinde olduğu gibi, 2547 Sayõlõ Yükseköğretim Kanunu nun ana hükümlerine göre yönetilmektedir. Çizelge 2. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu Prof. Dr. Orhan DOĞAN Rektör Yrd. Prof. Dr. Cemal TUNCER Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali DOĞAN Fen-Edb. Fak. Dekanõ Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN İİBF Dekanõ Prof. Dr. M. Nuri BODUR Müh. Mim. Fak. Dekanõ Prof. Dr. M. Kemal ATİK İlahiyat Fak. Dekanõ Prof. Dr. Cafer GENÇOĞLAN Ziraat Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kemal KIYMIK Müh. Mim. Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. M. Hakkõ ALMA Orman Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yakup GÜMÜŞALAN Tõp Fak. Öğr. Üy Doç.Dr. Metin Kõlõnç Sağlõk Bilimleri Enstitüsü Md Doç. Dr. Nihat Sami ÇETİN Andõrõn MYO Md. Doç. Dr. Selçuk İNAÇ İslâhiye MYO Md. Doç. Dr. Muhsin KAR İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatip TOK Göksun MYO Md. Yrd. Doç. Dr. Davut ÖZBAĞ Sağlõk Yüksekokulu Md. Öğr. Gör. Nermin TEKİN DEMİRCİ Sağlõk Hizmetleri MYO Md. V. Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN REKTÖR xi Prof. Dr. Cafer MART Rektör Yrd. Prof. Dr. Ercan EFE Ziraat Fak. Dekanõ Prof. Dr. Orhan ERDAŞ Orman Fak. Dekanõ Prof. Dr. İlhami Taner KALE Tõp Fak. Dekanõ Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKÖNDER Eğitim Fak. Dekanõ Prof. Şahin ÖZYÜKSEL Güzel Sanatlar Fak. Dekanõ Prof. Dr. Semih ÇAĞLAR Güzel San. Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Fen Bil. Ens. Md. Prof. Dr. Cengiz BAHADIROĞLU Fen-Edb. Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hasan DEĞİRMENCİ Bahçe MYO Md. Prof. Dr. Durmuş ÖZTÜRK Kahramanmaraş MYO Md. Doç. Dr. Haluk ALKAN Sos. Bil. Ens. Md. Doç. Dr. İsmail Bakan Pazarcõk MYO Md. Doç. Dr. Ömer SÖĞÜT Eğitim Fak. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk ARSLAN Düziçi MYO Md. Yrd. Doç. Dr. A. Ökkeş GENÇAY Beden Eğitimi ve Spor YO Md. Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAMAN Afşin MYO Md. Öğr. Gör. Haydar İNCE Elbistan MYO Md. V.

12 1.3. AKADEMİK BİRİMLER FAKÜLTELER KSÜ bünyesinde 9 fakülte bulunmaktadõr. Fakülteler ve bölümleri Çizelge 3 te sõralanmõştõr. Çizelge 3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Fakülteler ve Bölümleri BÖLÜMLER FAKÜLTE I. Öğretim II. Öğretim EĞİTİM FEN EDEBİYAT GÜZEL SANATLAR İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER İLAHİYAT MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Bilimleri İlköğretim Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlarõ Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Biyoloji Coğrafya Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatõ Tekstil İç Mimarlõk Endüstri Ürünleri Tasarõmõ Grafik Tasarõmõ Heykel Resim İktisat İşletme Kamu Yönetimi Uluslararasõ İlişkiler Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatlarõ Temel İslam Bilimleri Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Müh. İnşaat Mühendisliği Jeoloji Müh. Makine Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Biyoloji Coğrafya Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatõ İktisat İşletme Kamu Yönetimi Elektrik-Elektronik Müh. Tekstil Mühendisliği xii

13 FAKÜLTE ORMAN TIP ZİRAAT BÖLÜMLER I.Öğretim Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlõğõ Cerrahi Tõp Bilimleri Dahili Tõp Bilimleri Temel Tõp Bilimleri Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Gõda Mühendisliği Tarõm Ekonomisi Tarla Bitkileri Tarõm Makineleri Tarõmsal Yapõlar ve Sulama Toprak Zootekni II. Öğretim YÜKSEKOKULLAR KSÜ bünyesinde 2 yüksekokul bulunmaktadõr. Yüksekokullar ve bölümleri Çizelge 4 te verilmiştir. Çizelge 4. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Yüksekokullar ve Bölümleri YÜKSEKOKUL BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Ebelik Hemşirelik BÖLÜMLER I. Öğretim II. Öğretim xiii

14 MESLEK YÜKSEKOKULLARI KSÜ bünyesinde 10 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadõr. Yüksekokullar ve bölümleri Çizelge 5 te verilmiştir. Çizelge 5. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Meslek Yüksekokullarõ ve Bölümleri MESLEK PROGRAMLAR YÜKSEKOKULU I. Öğretim II. Öğretim AFŞİN ANDIRIN BAHÇE DÜZİÇİ ELBİSTAN GÖKSUN Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Endüstriyel Elektronik İşletme Muhasebe Pazarlama Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Fidan Yetiştirme Mobilya ve Dekorasyon Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Gõda Teknolojisi İşletme Kimya Muhasebe Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Endüstri Bitk. Yetiş. ve Değer. İşletme Muhasebe Tarõmsal Kooper. ve Birlik. Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Endüstriyel Elektronik İnşaat İşletme Makine Muhasebe Otomotiv Termik Santral Makineleri Termik Santrallerde Enerji Üret. Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. İşletme Muhasebe xiv Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik İşletme Muhasebe Bilgisayar Teknolojileri ve Prog İşletme Kimya* Muhasebe Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. İşletme Muhasebe Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Endüstriyel Elektronik İşletme Makine Muhasebe Termik Santral Makineleri Termik Santrallerde Enerji Üret. Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. İşletme Muhasebe

15 MESLEK PROGRAMLAR YÜKSEKOKULU I. Öğretim II. Öğretim İSLAHİYE KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK SAĞLIK HİZMETLERİ Bağcõlõk İşletme Muhasebe Bilgisayar Tekn. ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Doğalgaz ve Boru Hatlarõ Tek Elektrik Endüstriyel Elektronik İklimlendirme-Soğutma İnşaat İşletme Makine Muhasebe Otomotiv Pazarlama Tekstil Bilgisayar Tekn. ve Prog. Endüstri Bitk. Yetiş. ve Değer. İşletme Muhasebe Pazarlama Hemşirelik Tõbbi Dokümantasyon ve Sek. Tõbbi Laboratuar *Meslek Lisesi çõkõşlõlar için açõlan program İşletme Muhasebe Bilgisayar Tekn. ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik El Sanatlarõ* Endüstriyel Elektronik İşletme Makine Muhasebe Otomotiv Pazarlama Tekstil ENSTİTÜLER KSÜ bünyesinde yer alan enstitülerden Fen Bilimleri Enstitüsü nde 20 Anabilim Dalõ nda Yüksek Lisans, 4 Anabilim Dalõ nda Doktora eğitimi; Sosyal Bilimler Enstitüsü nde 10 Anabilim Dalõ nda Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü nde 332 (38 i Doktora), Sosyal Bilimler Enstitüsü nde ise 347 öğrenci olmak üzere toplam 679 öğrenci lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Enstitüler ve Anabilim Dallarõ Çizelge 6 da verilmiştir. xv

16 Çizelge 6. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Enstitüler ve Anabilim Dallarõ ENSTİTÜ YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI DOKTORA FEN BİLİMLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Biyoloji Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fizik İnşaat Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Matematik Orman Endüstri Mühendisliği Orman Mühendisliği Pamuk Eksperliği Su Ürünleri Tarõm Ekonomisi Tarõm Makineleri Tarõmsal Yapõlar ve Sulama Tarla Bitkileri Tekstil Mühendisliği Toprak Zootekni Beden Eğitimi ve Spor Coğrafya Eğitim Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri İktisat İşletme Kamu Yönetimi Tarih Temel İslam Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatõ Fizik Orman Endüstri Mühendisliği Tarla Bitkileri Zootekni xvi

17 1.4. FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde öğretim elemanõ ve öğrenci sayõlarõnõn akademik birimlere göre dağõlõmõ Çizelge 7 de verilmiştir. Çizelge 7. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde Öğretim Elemanõ ve Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağõlõmõ ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ ELEMANI MESLEK YÜKSEKOKULU I.ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM SAYISI FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR EĞİTİM 2 FEN-EDEBİYAT GÜZEL SANATLAR 1 İİBF İLAHİYAT MÜHENDİSLİK-MİMARLIK ORMAN TIP ZİRAAT YÜKSEKOKULLAR BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI AFŞİN ANDIRIN BAHÇE DÜZİÇİ ELBİSTAN GÖKSUN İSLAHİYE KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK SAĞLIK HİZMETLERİ REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER VE ENSTİTÜLER 75 TOPLAM KSÜ, çok kõsa bir sürede akademik birimlerinde güçlü sayõlabilecek bir akademik kadroya kavuşmuştur. Üniversitenin tüm akademik birimlerinde Şubat 2007 itibarõyla 32 profesör, 58 doçent, 174 yardõmcõ doçent, 218 öğretim görevlisi, 68 okutman, 192 araştõrma görevlisi, 18 uzman olmak üzere toplam 760 akademik ve 587 idari personel görev yapmaktadõr. xvii

18 Eğitim-öğretim yõlõnda KSÜ nün değişik akademik birimlerinde toplam öğrenci öğrenimlerini sürdürmektedir. Ders veren öğretim elemanõ başõna düşen ortalama öğrenci sayõsõ 18 olup bu değer dünyada standart olarak kabul edilen değerleri civarõndadõr FAKÜLTELERE GÖRE 2006 YILI ÖSS PUANLARI KSÜ ye bağlõ fakülte ve yüksekokullarõn giriş puanlarõ Çizelge 8 de verilmiştir. Çizelge 8. KSÜ ye Bağlõ Fakülte, Yüksekokul ve Bölümlerinin 2006 Yõlõ ÖSS Puanlarõ ve Puan Türleri Program Kodu Programõn Adõ Öğr. Süresi Puan Türü 2006 Yõlõ ÖSS Puanlarõ En Düşük En Yüksek Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY Biyoloji (II. Öğretim) 4 SAY Coğrafya 4 SÖZ Coğrafya (II. Öğretim) 4 SÖZ Fizik 4 SAY Fizik (II. Öğretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (II. Öğretim) 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (II. Öğretim) 4 SAY Tarih 4 SÖZ Tarih (II. Öğretim) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatõ 4 SÖZ Türk Dili ve Ed. (II. Öğretim) 4 SÖZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (II. Öğretim) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (II. Öğretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (II. Öğretim) 4 EA İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ xviii

19 Program Kodu Programõn Adõ Öğr. Süresi Puan Türü 2006 Yõlõ ÖSS Puanlarõ En Düşük En Yüksek Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği (II. Öğretim) 4 SAY Tekstil Mühendisliği 4 SAY Tekstil Mühendisliği (II. Öğretim) Orman Fakültesi 4 SAY Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY Orman Mühendisliği 4 SAY Tõp Fakültesi 6 SAY Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği 4 SAY Kahramanmaraş Sağlõk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY Hemşirelik 4 SAY ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER KSÜ, öğrencilerine barõnma, beslenme, sağlõk, kültürel ve sportif alanlarda hizmetler sunmaktadõr. KSÜ ye bağlõ İslâhiye Meslek Yüksekokulu 200, Göksun Meslek Yüksekokulu 180, Düziçi Meslek Yüksekokulu 120 ve Bahçe Meslek Yüksekokulu 200 yataklõ öğrenci yurtlarõna sahiptir. Kahramanmaraş il merkezindeki öğrenciler Karacasu Yerleşkesinde bulunan 1500 yatak kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlardan yararlanmaktadõr. Üniversitenin Kahramanmaraş merkezde bulunan yerleşkelerinde öğrenci ve personele yönelik beslenme hizmetleri 6 yerde 11 farklõ salonda (Bahçelievler Yerleşkesi yemekhaneleri, Afşin Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yemekhanesi, Sağlõk Yüksekokulu öğrenci yemekhanesi, Avşar Yerleşkesi yemekhaneleri, Karacasu Yerleşkesi öğrenci yemekhanesi, Elbistan Meslek Yüksekokulu öğrenci yemekhanesi) sunulmaktadõr. Göksun, Andõrõn, İslâhiye, Bahçe, Düziçi, Elbistan İlçelerinde bulunan Meslek Yüksekokullarõnda Kredi Yurtlar Kurumu olmadõğõndan akşam yemeği öğrencilere Yüksekokul yemekhanelerinde verilmektedir. Mediko-Sosyal Merkezinde üniversite personeli ve öğrencilerine yönelik sağlõk hizmetleri sunulmaktadõr. Ayrõca, Diş Ünitesinde 3 ünit sistem ile hastalara diş sağlõğõ hizmeti verilmektedir. Üniversite öğrencilerinin boş vakitlerini değerlendirmek amacõyla gerekli ortamõ hazõrlamak, doğru yönlendirilmelerini sağlamak, yararlõ alõşkanlõklar xix

20 edinmelerine yardõmcõ olmak, yaptõklarõ çalõşmalarõ sergilemek, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri organize etmek amacõyla Sağlõk Kültür ve Spor Daire Başkanlõğõ nca çok sayõda etkinlikler düzenlenmektedir. Sağlõk Kültür ve Spor Daire Başkanlõğõ nca öğrenci ve personelin kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri mekanlar oluşturulmakta, kültürel faaliyetler organize edilmekte ve bu faaliyetlerle ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapõlmaktadõr. Kahramanmaraş il merkezinde bulunan üniversite öğrencilerinin boş zamanlarõnõ değerlendirmek ve sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini sağlamak amacõyla aşağõdaki tesisler öğrencilerin hizmetine sunulmuştur: Kapalõ Spor Salonu (1 adet) Halõ Saha ( 3 adet) Basketbol Sahasõ ( 4 adet) Voleybol Sahasõ (4 adet) Tenis Kortu (6 adet) Masa Tenisi (30 adet) Konferans Salonu (6 adet) Ayrõca, içerisinde öğrenci topluluklarõnõn faaliyetlerini sürdüreceği salonlar, fitness merkezi, halk oyunlarõ salonu, bale salonu gibi sportif ve kültürel etkinliklerin uygulanabileceği ortamlarõ barõndõran öğrenci kültür merkezinin inşaatõ dört ay içerisinde tamamlanacak ve öğrencilerin kullanõmõna sunulacaktõr ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI Öğrenci Topluluklarõ Yönetim Birimi nce faaliyetleri organize edilen öğrenci topluluklarõ aşağõda sõralanmõştõr: Çok Sesli Müzik Topluluğu Modern Dans Topluluğu Sinema Topluluğu Folklor Topluluğu Resim Topluluğu Geleneksel Türk Müziği Topluluğu Karikatür Topluluğu Tiyatro Topluluğu Yayõn Topluluğu Havacõlõk Topluluğu Uluslararasõ İlişkiler ve Münazara Topl. Arama ve Kurtarma Topluluğu Masa Tenisi Topluluğu Tenis Topluluğu Yüzme Topluluğu Güreş Topluluğu Halter Topluluğu ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI xx Doğa ve Çevre Topluluğu Fotoğraf Topluluğu Satranç Topluluğu İşletme Topluluğu İktisat Topluluğu Kamu Yönetimi Topluluğu Atatürkçü Düşünce Topl. Tekstil Topluluğu Toplum Gönüllüleri Dağcõlõk Topluluğu Briç Topluluğu Jimnastik Topluluğu Atletizm Topluluğu Futbol Topluluğu Basketbol Topluluğu Hentbol Topluluğu Voleybol Topluluğu Taekwon-do Topluluğu

21 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarõndan Socrates in yüksek öğrenimi kapsayan bölümü olan ve AB üyesi ülkeler, aday ülkeler ve EFTA ülkeleri arasõnda öğrenci ve akademisyen değişimini öngören Erasmus Programõ kapsamõnda KSÜ, Erasmus Üniversite Beyannamesini 2004 yõlõ Mayõs ayõnda aldõktan sonra, Akademik yõlõnda 8 öğrenci Erasmus öğrenci değişiminden ve 3 akademisyen de öğretim elemanõ değişiminden yararlanarak çeşitli üniversitelere gönderilmiştir Akademik yõlõnda ise değişimden yararlanan öğrenci sayõsõ 50, akademisyen sayõsõ 2 dir Akademik yõlõnda KSÜ ye 2 misafir öğrenci gelmiş, anlaşma yapõlan üniversite sayõsõ 30 a ulaşmõştõr. Öğrenci/Akademisyen değişimi yapõlan Üniversiteler aşağõda sõralanmõştõr: Universita Degli Studi Di Bari (İtalya) Politecnico Di Bari (İtalya) Universitat De Lleida (İspanya) University of the Aegean (Yunanistan) Universitat für Bodenkultur Wien (Avusturya) Szkola Glowna Gaspodartswa Wiejskiego (Polonya) Wiejskiego and Uniwersytet im Adama Mickiewicza (Polonya) Budapesti Müszaki es Gazdasagtudamanyi Egyetem (Macaristan) Universidade Do Minho (Portekiz) Vilniaus Universitetas (Litvanya) Universita'di Genova (İtalya) University of Applied Sciences Schmalkalden Deutschland (Almanya) Technological Educational Institute of Kavala (Yunanistan) Technical University of Koszalin (Polonya) University of Copenhagen (Danimarka) Katholieke Hogeschool Kempen (Belçika) University of Business and Commerce in Wroclaw (Polonya) Isla-Braganca (Portekiz) University of Teramo (İtalya) Universita Degli Studi Di Firenze (İtalya) Graduate School of Business and Economics (Polonya) University College of International Public Relations Praha (Çekoslavakya) Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroismo (Portekiz) Harper Adams University College (İngiltere) Universitat Bielefeld (Almanya) Georg-August-Universitat Göttingen (Almanya) Medical University of Silesia, Katowice (Polonya) University of Pannonia(Macaristan) Agricultural University of Athens (Yunanistan) Universite du MAİNE-LEMANS (Fransa) KÜTÜPHANE HİZMETLERİ xxi

22 KSÜ Merkez Kütüphanesi Avşar Yerleşkesinde 120 kişilik Okuma Salonu ve 7 adet bilgisayarlõ Katalog Tarama Bölümü ile öğrencilere hizmet sunmaktadõr. Merkez Kütüphane dõşõnda, Bahçelievler Yerleşkesinde Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve BESYO ilgi alanlarõnda yayõnlarõ içeren kütüphane ile Tõp ve İlahiyat Fakültelerinde birer kütüphane bulunmaktadõr. KSÜ nün kitap koleksiyonunda adet kitap, 574 dergi, 674 tez yer almaktadõr. Bunun yaklaşõk adedinin kataloglama ve sõnõflama işlemleri tamamlanarak bilgisayar ortamõna aktarõlmõş ve okuyucu hizmetine sunulmuştur. Oluşturulan bir tartõşma listesi ile yeni gelişmeler tüm akademisyen ve öğrencilere e- posta yoluyla duyurulmaktadõr. KSÜ kütüphanesinin üyesi bulunduğu elektronik kaynaklar aşağõda sõralanmõştõr: Ebrary Academic Complete (30,000 elektronik kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanõ, Ebrary firmasõna ait 6 akademik koleksiyonun tamamõnõ ve binlerce haritayõ kapsamaktadõr) Academõc Research Library (Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat ve Yaşam Bilimleri, Psikoloji ve Eğitim gibi pek çok alanda 1971 yõlõndan günümüze pek çok dergiye tam metin erişim sağlayan geniş kapsamlõ online referans kaynağõ) ProQuest Health and Medical Package (Sağlõk alanõyla ilgilenenler için oluşturulmuş çok geniş kapsamlõ bir veritabanõ) Agricola Plus Text (US National Agricultural Library tarafõndan hazõrlanan, Tarõm Ziraat Bilimleri ile ilgili en geniş tam metin online veritabanõ) Elsevier - Science Direct (Elsevier Yayõnevinin ve diğer bilimsel, teknik, tõp yayõnevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danõşma kaynaklarõna tam metin erişimi sağlayan disiplinler arasõ elektronik veri tabanõ) Web of science (Atõf Taramasõ) (Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index e erişim sağlayan bibliyografik bir veritabanõ) Engineering Village2 Compendex (Mühendislik alanlarõ için tanõmlamalõ bibliyografik veritabanõ) CAB veritabanõ (Ziraat, veterinerlik ve orman alanlarõ için veritabanõ) IEEE (Elektrik-elektronik mühendisliği, Bilgi Teknolojisi, Bilgisayar ve Biomedikal Mühendisliği ile ilgili veritabanõ) Blackwell/Synergy İçerik (Mühendislik, Sağlõk Bilimleri, Beşeri Bilimler, Dilbilim, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Teknoloji, Tõp Bilimlerini içermektedir) OVID LWW Total Acces ( Tõp, Sağlõk Bilimleri, Hemşirelik konularõnõ kapsamaktadõr ÜNİVERSİTENİN YAYIN DURUMU xxii

23 KSÜ de yayõn teşvik programlarõ ile öğretim elemanlarõnõn yayõn faaliyetleri desteklenmektedir. Uluslar arasõ dergilerde gerçekleştirilen yayõnlar için, TÜBİTAK tarafõndan öngörülen destek düzeyinde maddi destek sağlanmakta, ayrõca uluslar arasõ yayõn gerçekleştirilen öğretim elemanlarõ plaketle ödüllendirilmektedir. KSÜ, öğretim elemanõ başõna düşen yayõn sayõsõ sõralamasõnda yõllar itibariyle üst sõralara tõrmanmaktadõr yõlõ verilerine göre tüm üniversiteler arasõnda 14.üncü sõraya yükselmiştir (Çizelge 9). Çizelge Yõlõnda Tüm Üniversitelerde SCI+SSCI+AHCI'de Yayõmlanan Yayõnlara Göre Öğretim Üyesi Başõna Düşen Yayõn Sayõsõ Sõralamasõ UNİVERSİTE ADI SCI+SSCI+AHCI Yayõn/Öğr.Üye.Say. 1 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ xxiii 40 1,21 2 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 38 1,09 3 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 357 1,05 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 140 1,04 5 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 130 0,98 6 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 710 0,97 6 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 74 0,76 8 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 329 0,84 8 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 244 0,84 10 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 59 0,83 11 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 439 0,80 12 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 281 0,79 12 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ,79 14 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 42 0,72 14 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 52 0,72 14 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 168 0,72 17 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 103 0,71 18 FATİH ÜNİVERSİTESİ 74 0,69 19 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 402 0,67 19 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 193 0,67 21 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 185 0,66 22 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 544 0,63 23 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 457 0,62 24 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 132 0,61 25 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 312 0,60 26 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 31 0,58 26 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 202 0,58 26 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 237 0,58 29 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 83 0,57 30 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 153 0,56 30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 904 0,56 32 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 133 0,55 33 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 418 0,54 34 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ,52 35 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 312 0,50 36 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 199 0,49

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 i İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ... 1 2. ÜNİVERSİTEMİZ... 2 3. ÖZDEĞERLENDİRME....5 3.1. GİRDİLER (KAYNAKLAR)... 5 3.1.1. Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey... 5 3.1.2. Akademik Personel

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 9 A.VİZYON,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2010 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

Prof. Dr. Güner ÖNCE Rektör

Prof. Dr. Güner ÖNCE Rektör SUNUŞ Adını tarihi Dumlupınar Zaferinden alan ve genç bir üniversite olan Üniversitemiz, devletimizin kendisine sağlamış olduğu kaynakları en iyi şekilde kullanarak, yaklaşık 31.137 öğrencisine, 291 i

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... 7 I- GENEL BİLGİLER 10 A- Misyon ve Vizyon....10 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....12

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Nisan 2010 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TOKAT MART-2007 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 4 I GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki,Görev

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı