T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN Mart 2007 i

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN Mart 2007 ii

3 ÖNSÖZ 1992 yõlõnda kurulan ve kõsa geçmişine rağmen birçok başarõya imza atmõş olan üniversitemiz, toplumumuzun ihtiyaçlarõ ve talepleri doğrultusunda eğitim ve öğretime yön vermiş, fiziki yapõsõ ve çevre düzenlemesiyle de çağdaş bir görünüm kazanmõştõr. Ayrõca, üniversitemiz kurulduğu günden bu yana seçkin akademik kadrosu ve hõzla artan eğitim kalitesi ile kendine güvenen ve üretken bireylerin yetiştirilerek çağdaş bir toplum oluşturulmasõnõ ana hedef edinmiştir. Eğitim-öğretim, araştõrma-geliştirme ve bilimsel yayõn ve uygulamada dünya standartlarõna ulaşmayõ, Türkiye ve dünyanõn en seçkin üniversiteleri arasõnda yer almayõ; öğrenciye bilgi yüklemek yerine çağõmõz teknolojisinden yararlanarak onlara bilgiye ulaşmanõn yollarõnõ öğretmeyi; toplumun tüm kesimleri ile bütünleşerek ülkemizin ve yöremizin bilim, teknoloji ve kültür hayatõna katkõda bulunmayõ ve üniversite-sanayi-toplum işbirliğini güçlendirmeyi, evrensel değerlere sahip, küreselleşen dünya koşullarõna uygun, mevcut fiziksel mekan, makine, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini girişimci düşünceler ile değerlendirerek ek finansal kaynaklar yaratmayõ, gelişmiş ve modern işletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaş bir üniversite olmayõ vizyonu kabul etmiştir. Bu bağlamda; geleceğe õşõk tutacak Stratejik Plan çalõşmasõnõn yapõlmasõ bir gereksinim haline gelmiştir. Bütün birimlerimizin ortak çalõşmasõ sonucunda DPT Müsteşarlõğõnõn öngördüğü ilkeler doğrultusunda yõllarõnõ kapsayan KSÜ Stratejik Planõ hazõrlanmõştõr. Stratejik planõn hazõrlanmasõ çok önemli iken, bundan daha da önemli olan husus planda belirtilen amaç-hedef ve faaliyetlerin en etkin şekilde uygulamaya konulmasõdõr. Planõn hazõrlanmasõnda olduğu gibi uygulama aşamasõnda da, üniversitemizin bütün birim ve çalõşanlarõna büyük sorumluluklar düşmektedir. Üniversitemiz kurulduğu günden beri başlattõğõ bütün faaliyetleri ekip ruhu anlayõşõyla nasõl başarõlõ bir şekilde tamamlamõşsa, stratejik planda yer alan amaçlara ulaşõlmasõ konusunda da aynõ ekip ruhuyla hareket edileceğine olan inancõm sonsuzdur. Bu planõn hazõrlanmasõnda emeği geçen tüm çalõşanlarõmõza teşekkür eder, uygulama aşamasõnda da bütün birimlerimize başarõlar dilerim. Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN KSÜ REKTÖRÜ iii

4 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Başlõğõ Sayfa Çizelge 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Birimlerin Yerleşkelere Göre Dağõlõmõ... 1 Çizelge 2. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu 2 Çizelge 3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Fakülteler ve Bölümleri. 3 Çizelge 4. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Yüksekokullar ve Bölümleri 4 Çizelge 5. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Meslek Yüksekokullarõ ve Bölümleri.. 5 Çizelge 6. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Enstitüler ve Anabilim Dallarõ 7 Çizelge 7. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde Öğretim Elemanõ ve Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağõlõmõ.. 8 Çizelge 8. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Fakülte ve Bölümlerinin 2006 Yõlõ ÖSS Puanlarõ Ve Puan Türleri.. 9 Çizelge Yõlõnda Tüm Üniversitelerde SCI+SSCI+AHCI'de Yayõmlanan Yayõnlara Göre Öğretim Üyesi Başõna Düşen Yayõn Sayõsõ Sõralamasõ. 14 Çizelge 10. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Araştõrma Merkezleri. 16 Çizelge 11. KSÜ Araştõrma Ve Uygulama Hastanesinde Yõllarõ Arasõnda Verilen Hizmetlerle İlgili Bilgiler 19 Çizelge 12. KSÜ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ndeki Akademik ve İdari Teşkilat Şemasõ 20 iv

5 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN Rektör Prof. Dr. Orhan DOĞAN Rektör Yardõmcõsõ Prof. Dr. Cafer MART Rektör Yardõmcõsõ Prof. Dr. Cemal TUNCER Rektör Yardõmcõsõ Rüştü ERTUĞRUL Genel Sekreter Doç. Dr. İsmail BAKAN Uzm. Z. Hatice ŞEKKELİ İİBF Öğretim Üyesi (Pazarcõk MYO Müdürü) Uzman Hülya BOLAT Sekreterya Selma BALCI Sekreterya v

6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ KSÜ Stratejik Plan çalõşmasõnõ aşağõdan-yukarõya anlayõşõyla yapabilmek ve katõlõmcõğõ sergileyebilmek amacõyla bölümler ve anabilim dallarõ bazõnda ve bunlarõn çalõşmalarõnõ biraraya getirecek Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu düzeyinde Stratejik Planlama Komisyonlarõ oluşturulmuştur (Her birim en doğru bilgiye ulaşmak ve bilgi alõşverişini hõzlandõrmak amacõyla birer koordinatör ve raportör belirlemiştir). Birim komisyon üyelerine yönelik Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ofisi adõna Doç. Dr. İsmail BAKAN ve Uzman Hatice ŞEKKELİ tarafõndan bilgilendirme toplantõsõ yapõlmõştõr. Stratejik Planlama Komisyonlarõ tarafõndan her akademik birim için Misyon ve Vizyon lar hazõrlanmõş ve SWOT analizleri yapõlmõştõr. Akademik birimlerden Stratejik Plan Amaç önerileri istenilmiştir. Akademik birimlerden gelen Stratejik Plan Amaç öneriler Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ofisi tarafõndan ele alõnarak KSÜ Stratejik Plan Amaç Başlõklarõ oluşturulmuş ve birimlere gönderilmiştir. Stratejik Plan Amaç başlõklarõ birimlerden gelen öneriler doğrultusunda revize edilmiş ve Senatonun onayõna sunulmuştur. vi

7 Onaylanan Stratejik Plan Amaç başlõklarõ tüm birimlere gönderilerek her bir Stratejik Amaç için hedef ve faaliyetlerin geliştirilmesi istenilmiştir. Birim koordinatörlerine yönelik Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ofisi adõna Doç. Dr. İsmail BAKAN ve Uzman Hatice ŞEKKELİ tarafõndan bilgilendirme toplantõsõ yapõlmõştõr. Stratejik Amaçlara ilişkin birimlerden gelen Hedef ve Faaliyetlerin kullanõlmasõyla Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ofisinin çalõşmasõ sonucunda amaçhedef-faaliyet rapor taslağõ hazõrlanmõştõr. Taslak Senato toplantõsõnda sunulmuş ve üyelerden görüş istenilmiştir. Üyelerden gelen görüşler doğrultusunda gerekli revize işlemleri yapõlarak KSÜ Stratejik Planlama Raporu hazõrlanmõştõr. Hazõrlanan KSÜ Stratejik Planlama Raporu tüm birim yöneticilerinin katõldõğõ toplantõlarda görüşülmüştür. Toplantõlarda ortaya çõkan öneriler doğrultusunda KSÜ Stratejik Planlama Raporunda gerekli revize işlemleri yapõlarak KSÜ Stratejik Planlama raporu KSÜ Senatosunun onayõna sunulacak aşamaya getirilmiştir. KSÜ Stratejik Planõ Senato toplantõsõnda onaylanmõştõr. vii

8 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa Önsöz. i Çizelgeler Dizini ii KSÜ Stratejik Plan Çalõşma Grubu iii KSÜ Stratejik Planlama Modeli. iv 1. MEVCUT DURUM Üniversitenin Fiziki Yapõsõ Üniversite Yönetimi Akademik Birimler Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullarõ Enstitüler Fakülte ve Yüksekokullara Göre Öğretim El. ve Öğrenci Say Fakültelere Göre 2005 Yõlõ ÖSS Puanlarõ Öğrenci Faaliyetleri Öğrencilere sunulan hizmetler Öğrenci topluluklarõ Öğrenci değişim programlarõ Kütüphane hizmetleri Üniversitenin yayõn durumu KSÜ ye Bağlõ Araştõrma Merkezleri KSÜ Araştõrma ve Uygulama Hastanesi KSÜ Akademik ve İdari Teşkilatõ SWOT ANALİZİ VE SONUÇLARI Güçlü Yönler Zayõf Yönler Fõrsatlar Tehditler ÜNİVERSİTENİN MİSYONU, VİZYON VE DEĞERLERİ Üniversitenin Misyonu Üniversitenin Vizyonu viii

9 3.3. Üniversitenin Değerleri STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç KSÜ STRATEJİK PLAN KOMİSYONLARI.. 55 ix

10 1. MEVCUT DURUM 1.1. ÜNİVERSİTENİN FİZİKİ YAPISI tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan tarih ve 3837 sayõlõ yasa ile kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Rektörlük, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bulunduğu ve Ziraat Fakültesi ile Tõp Fakültesi inşaatlarõnõn devam ettiği Avşar Yerleşkesi; Güzel Sanatlar Fakültesi, Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kapalõ Spor Salonu ve Sağlõk Merkezi ile Ana Okulunun bulunduğu Bahçelievler Yerleşkesi; İlahiyat Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarõnõn bina ve atölyelerinin bulunduğu Karacasu Yerleşkesi; Afşin Meslek Yüksekokulunun bulunduğu Aksu Yerleşkesi; Tõp Fakültesi, Hastane ve Sağlõk Yüksekokulunun bulunduğu Tõp Fakültesi Yerleşkeleri nden oluşmaktadõr (Çizelge 1). Çizelge 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Birimlerin Yerleşkelere Göre Dağõlõmõ YERLEŞKE Avşar Karacasu Bahçelievler Aksu Tõp Fakültesi BİRİMLER Rektörlük, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Tesisleri İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu, Pazarcõk Meslek Yüksekokulu, Sağlõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Güzel Sanatlar Fakültesi, Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlõk Merkezi, Ana Okulu Afşin Meslek Yüksekokulu Tõp Fakültesi, Sağlõk Yüksekokulu, Hastane Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde bugün itibariyle, 9 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 10 Meslek Yüksekokulunda ikinci öğretimle birlikte 40 bölüm, Meslek Yüksekokullarõnda 74 program, Fen Bilimleri Enstitüsünde 20 Anabilim Dalõ, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 10 Anabilim Dalõ ve Rektörlüğe bağlõ 6 bölüm olmak üzere toplam 150 adet bölüm ve program bulunmaktadõr. KSÜ nün ana yerleşkesi olan Avşar Yerleşkesi nin genişleme alanõ 13 bin dekar olup bugüne kadar 2550 dekarõn kamulaştõrõlmasõ tamamlanmõştõr. Üniversitenin ikinci büyük yerleşkesi olan Karacasu Yerleşkesi 1000 dekarlõk bir alana sahiptir. x

11 1.2. ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye nin diğer üniversitelerinde olduğu gibi, 2547 Sayõlõ Yükseköğretim Kanunu nun ana hükümlerine göre yönetilmektedir. Çizelge 2. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu Prof. Dr. Orhan DOĞAN Rektör Yrd. Prof. Dr. Cemal TUNCER Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali DOĞAN Fen-Edb. Fak. Dekanõ Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN İİBF Dekanõ Prof. Dr. M. Nuri BODUR Müh. Mim. Fak. Dekanõ Prof. Dr. M. Kemal ATİK İlahiyat Fak. Dekanõ Prof. Dr. Cafer GENÇOĞLAN Ziraat Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kemal KIYMIK Müh. Mim. Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. M. Hakkõ ALMA Orman Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yakup GÜMÜŞALAN Tõp Fak. Öğr. Üy Doç.Dr. Metin Kõlõnç Sağlõk Bilimleri Enstitüsü Md Doç. Dr. Nihat Sami ÇETİN Andõrõn MYO Md. Doç. Dr. Selçuk İNAÇ İslâhiye MYO Md. Doç. Dr. Muhsin KAR İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatip TOK Göksun MYO Md. Yrd. Doç. Dr. Davut ÖZBAĞ Sağlõk Yüksekokulu Md. Öğr. Gör. Nermin TEKİN DEMİRCİ Sağlõk Hizmetleri MYO Md. V. Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN REKTÖR xi Prof. Dr. Cafer MART Rektör Yrd. Prof. Dr. Ercan EFE Ziraat Fak. Dekanõ Prof. Dr. Orhan ERDAŞ Orman Fak. Dekanõ Prof. Dr. İlhami Taner KALE Tõp Fak. Dekanõ Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKÖNDER Eğitim Fak. Dekanõ Prof. Şahin ÖZYÜKSEL Güzel Sanatlar Fak. Dekanõ Prof. Dr. Semih ÇAĞLAR Güzel San. Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Fen Bil. Ens. Md. Prof. Dr. Cengiz BAHADIROĞLU Fen-Edb. Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hasan DEĞİRMENCİ Bahçe MYO Md. Prof. Dr. Durmuş ÖZTÜRK Kahramanmaraş MYO Md. Doç. Dr. Haluk ALKAN Sos. Bil. Ens. Md. Doç. Dr. İsmail Bakan Pazarcõk MYO Md. Doç. Dr. Ömer SÖĞÜT Eğitim Fak. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk ARSLAN Düziçi MYO Md. Yrd. Doç. Dr. A. Ökkeş GENÇAY Beden Eğitimi ve Spor YO Md. Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAMAN Afşin MYO Md. Öğr. Gör. Haydar İNCE Elbistan MYO Md. V.

12 1.3. AKADEMİK BİRİMLER FAKÜLTELER KSÜ bünyesinde 9 fakülte bulunmaktadõr. Fakülteler ve bölümleri Çizelge 3 te sõralanmõştõr. Çizelge 3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Fakülteler ve Bölümleri BÖLÜMLER FAKÜLTE I. Öğretim II. Öğretim EĞİTİM FEN EDEBİYAT GÜZEL SANATLAR İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER İLAHİYAT MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Bilimleri İlköğretim Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlarõ Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Biyoloji Coğrafya Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatõ Tekstil İç Mimarlõk Endüstri Ürünleri Tasarõmõ Grafik Tasarõmõ Heykel Resim İktisat İşletme Kamu Yönetimi Uluslararasõ İlişkiler Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatlarõ Temel İslam Bilimleri Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Müh. İnşaat Mühendisliği Jeoloji Müh. Makine Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Biyoloji Coğrafya Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatõ İktisat İşletme Kamu Yönetimi Elektrik-Elektronik Müh. Tekstil Mühendisliği xii

13 FAKÜLTE ORMAN TIP ZİRAAT BÖLÜMLER I.Öğretim Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlõğõ Cerrahi Tõp Bilimleri Dahili Tõp Bilimleri Temel Tõp Bilimleri Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Gõda Mühendisliği Tarõm Ekonomisi Tarla Bitkileri Tarõm Makineleri Tarõmsal Yapõlar ve Sulama Toprak Zootekni II. Öğretim YÜKSEKOKULLAR KSÜ bünyesinde 2 yüksekokul bulunmaktadõr. Yüksekokullar ve bölümleri Çizelge 4 te verilmiştir. Çizelge 4. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Yüksekokullar ve Bölümleri YÜKSEKOKUL BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Ebelik Hemşirelik BÖLÜMLER I. Öğretim II. Öğretim xiii

14 MESLEK YÜKSEKOKULLARI KSÜ bünyesinde 10 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadõr. Yüksekokullar ve bölümleri Çizelge 5 te verilmiştir. Çizelge 5. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Meslek Yüksekokullarõ ve Bölümleri MESLEK PROGRAMLAR YÜKSEKOKULU I. Öğretim II. Öğretim AFŞİN ANDIRIN BAHÇE DÜZİÇİ ELBİSTAN GÖKSUN Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Endüstriyel Elektronik İşletme Muhasebe Pazarlama Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Fidan Yetiştirme Mobilya ve Dekorasyon Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Gõda Teknolojisi İşletme Kimya Muhasebe Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Endüstri Bitk. Yetiş. ve Değer. İşletme Muhasebe Tarõmsal Kooper. ve Birlik. Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Endüstriyel Elektronik İnşaat İşletme Makine Muhasebe Otomotiv Termik Santral Makineleri Termik Santrallerde Enerji Üret. Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. İşletme Muhasebe xiv Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik İşletme Muhasebe Bilgisayar Teknolojileri ve Prog İşletme Kimya* Muhasebe Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. İşletme Muhasebe Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Endüstriyel Elektronik İşletme Makine Muhasebe Termik Santral Makineleri Termik Santrallerde Enerji Üret. Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. İşletme Muhasebe

15 MESLEK PROGRAMLAR YÜKSEKOKULU I. Öğretim II. Öğretim İSLAHİYE KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK SAĞLIK HİZMETLERİ Bağcõlõk İşletme Muhasebe Bilgisayar Tekn. ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Doğalgaz ve Boru Hatlarõ Tek Elektrik Endüstriyel Elektronik İklimlendirme-Soğutma İnşaat İşletme Makine Muhasebe Otomotiv Pazarlama Tekstil Bilgisayar Tekn. ve Prog. Endüstri Bitk. Yetiş. ve Değer. İşletme Muhasebe Pazarlama Hemşirelik Tõbbi Dokümantasyon ve Sek. Tõbbi Laboratuar *Meslek Lisesi çõkõşlõlar için açõlan program İşletme Muhasebe Bilgisayar Tekn. ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik El Sanatlarõ* Endüstriyel Elektronik İşletme Makine Muhasebe Otomotiv Pazarlama Tekstil ENSTİTÜLER KSÜ bünyesinde yer alan enstitülerden Fen Bilimleri Enstitüsü nde 20 Anabilim Dalõ nda Yüksek Lisans, 4 Anabilim Dalõ nda Doktora eğitimi; Sosyal Bilimler Enstitüsü nde 10 Anabilim Dalõ nda Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü nde 332 (38 i Doktora), Sosyal Bilimler Enstitüsü nde ise 347 öğrenci olmak üzere toplam 679 öğrenci lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Enstitüler ve Anabilim Dallarõ Çizelge 6 da verilmiştir. xv

16 Çizelge 6. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlõ Enstitüler ve Anabilim Dallarõ ENSTİTÜ YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI DOKTORA FEN BİLİMLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Biyoloji Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fizik İnşaat Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Matematik Orman Endüstri Mühendisliği Orman Mühendisliği Pamuk Eksperliği Su Ürünleri Tarõm Ekonomisi Tarõm Makineleri Tarõmsal Yapõlar ve Sulama Tarla Bitkileri Tekstil Mühendisliği Toprak Zootekni Beden Eğitimi ve Spor Coğrafya Eğitim Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri İktisat İşletme Kamu Yönetimi Tarih Temel İslam Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatõ Fizik Orman Endüstri Mühendisliği Tarla Bitkileri Zootekni xvi

17 1.4. FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde öğretim elemanõ ve öğrenci sayõlarõnõn akademik birimlere göre dağõlõmõ Çizelge 7 de verilmiştir. Çizelge 7. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde Öğretim Elemanõ ve Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağõlõmõ ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ ELEMANI MESLEK YÜKSEKOKULU I.ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM SAYISI FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR EĞİTİM 2 FEN-EDEBİYAT GÜZEL SANATLAR 1 İİBF İLAHİYAT MÜHENDİSLİK-MİMARLIK ORMAN TIP ZİRAAT YÜKSEKOKULLAR BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI AFŞİN ANDIRIN BAHÇE DÜZİÇİ ELBİSTAN GÖKSUN İSLAHİYE KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK SAĞLIK HİZMETLERİ REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER VE ENSTİTÜLER 75 TOPLAM KSÜ, çok kõsa bir sürede akademik birimlerinde güçlü sayõlabilecek bir akademik kadroya kavuşmuştur. Üniversitenin tüm akademik birimlerinde Şubat 2007 itibarõyla 32 profesör, 58 doçent, 174 yardõmcõ doçent, 218 öğretim görevlisi, 68 okutman, 192 araştõrma görevlisi, 18 uzman olmak üzere toplam 760 akademik ve 587 idari personel görev yapmaktadõr. xvii

18 Eğitim-öğretim yõlõnda KSÜ nün değişik akademik birimlerinde toplam öğrenci öğrenimlerini sürdürmektedir. Ders veren öğretim elemanõ başõna düşen ortalama öğrenci sayõsõ 18 olup bu değer dünyada standart olarak kabul edilen değerleri civarõndadõr FAKÜLTELERE GÖRE 2006 YILI ÖSS PUANLARI KSÜ ye bağlõ fakülte ve yüksekokullarõn giriş puanlarõ Çizelge 8 de verilmiştir. Çizelge 8. KSÜ ye Bağlõ Fakülte, Yüksekokul ve Bölümlerinin 2006 Yõlõ ÖSS Puanlarõ ve Puan Türleri Program Kodu Programõn Adõ Öğr. Süresi Puan Türü 2006 Yõlõ ÖSS Puanlarõ En Düşük En Yüksek Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY Biyoloji (II. Öğretim) 4 SAY Coğrafya 4 SÖZ Coğrafya (II. Öğretim) 4 SÖZ Fizik 4 SAY Fizik (II. Öğretim) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (II. Öğretim) 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (II. Öğretim) 4 SAY Tarih 4 SÖZ Tarih (II. Öğretim) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatõ 4 SÖZ Türk Dili ve Ed. (II. Öğretim) 4 SÖZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (II. Öğretim) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (II. Öğretim) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (II. Öğretim) 4 EA İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ xviii

19 Program Kodu Programõn Adõ Öğr. Süresi Puan Türü 2006 Yõlõ ÖSS Puanlarõ En Düşük En Yüksek Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği (II. Öğretim) 4 SAY Tekstil Mühendisliği 4 SAY Tekstil Mühendisliği (II. Öğretim) Orman Fakültesi 4 SAY Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY Orman Mühendisliği 4 SAY Tõp Fakültesi 6 SAY Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği 4 SAY Kahramanmaraş Sağlõk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY Hemşirelik 4 SAY ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER KSÜ, öğrencilerine barõnma, beslenme, sağlõk, kültürel ve sportif alanlarda hizmetler sunmaktadõr. KSÜ ye bağlõ İslâhiye Meslek Yüksekokulu 200, Göksun Meslek Yüksekokulu 180, Düziçi Meslek Yüksekokulu 120 ve Bahçe Meslek Yüksekokulu 200 yataklõ öğrenci yurtlarõna sahiptir. Kahramanmaraş il merkezindeki öğrenciler Karacasu Yerleşkesinde bulunan 1500 yatak kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlardan yararlanmaktadõr. Üniversitenin Kahramanmaraş merkezde bulunan yerleşkelerinde öğrenci ve personele yönelik beslenme hizmetleri 6 yerde 11 farklõ salonda (Bahçelievler Yerleşkesi yemekhaneleri, Afşin Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yemekhanesi, Sağlõk Yüksekokulu öğrenci yemekhanesi, Avşar Yerleşkesi yemekhaneleri, Karacasu Yerleşkesi öğrenci yemekhanesi, Elbistan Meslek Yüksekokulu öğrenci yemekhanesi) sunulmaktadõr. Göksun, Andõrõn, İslâhiye, Bahçe, Düziçi, Elbistan İlçelerinde bulunan Meslek Yüksekokullarõnda Kredi Yurtlar Kurumu olmadõğõndan akşam yemeği öğrencilere Yüksekokul yemekhanelerinde verilmektedir. Mediko-Sosyal Merkezinde üniversite personeli ve öğrencilerine yönelik sağlõk hizmetleri sunulmaktadõr. Ayrõca, Diş Ünitesinde 3 ünit sistem ile hastalara diş sağlõğõ hizmeti verilmektedir. Üniversite öğrencilerinin boş vakitlerini değerlendirmek amacõyla gerekli ortamõ hazõrlamak, doğru yönlendirilmelerini sağlamak, yararlõ alõşkanlõklar xix

20 edinmelerine yardõmcõ olmak, yaptõklarõ çalõşmalarõ sergilemek, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri organize etmek amacõyla Sağlõk Kültür ve Spor Daire Başkanlõğõ nca çok sayõda etkinlikler düzenlenmektedir. Sağlõk Kültür ve Spor Daire Başkanlõğõ nca öğrenci ve personelin kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri mekanlar oluşturulmakta, kültürel faaliyetler organize edilmekte ve bu faaliyetlerle ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapõlmaktadõr. Kahramanmaraş il merkezinde bulunan üniversite öğrencilerinin boş zamanlarõnõ değerlendirmek ve sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini sağlamak amacõyla aşağõdaki tesisler öğrencilerin hizmetine sunulmuştur: Kapalõ Spor Salonu (1 adet) Halõ Saha ( 3 adet) Basketbol Sahasõ ( 4 adet) Voleybol Sahasõ (4 adet) Tenis Kortu (6 adet) Masa Tenisi (30 adet) Konferans Salonu (6 adet) Ayrõca, içerisinde öğrenci topluluklarõnõn faaliyetlerini sürdüreceği salonlar, fitness merkezi, halk oyunlarõ salonu, bale salonu gibi sportif ve kültürel etkinliklerin uygulanabileceği ortamlarõ barõndõran öğrenci kültür merkezinin inşaatõ dört ay içerisinde tamamlanacak ve öğrencilerin kullanõmõna sunulacaktõr ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI Öğrenci Topluluklarõ Yönetim Birimi nce faaliyetleri organize edilen öğrenci topluluklarõ aşağõda sõralanmõştõr: Çok Sesli Müzik Topluluğu Modern Dans Topluluğu Sinema Topluluğu Folklor Topluluğu Resim Topluluğu Geleneksel Türk Müziği Topluluğu Karikatür Topluluğu Tiyatro Topluluğu Yayõn Topluluğu Havacõlõk Topluluğu Uluslararasõ İlişkiler ve Münazara Topl. Arama ve Kurtarma Topluluğu Masa Tenisi Topluluğu Tenis Topluluğu Yüzme Topluluğu Güreş Topluluğu Halter Topluluğu ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI xx Doğa ve Çevre Topluluğu Fotoğraf Topluluğu Satranç Topluluğu İşletme Topluluğu İktisat Topluluğu Kamu Yönetimi Topluluğu Atatürkçü Düşünce Topl. Tekstil Topluluğu Toplum Gönüllüleri Dağcõlõk Topluluğu Briç Topluluğu Jimnastik Topluluğu Atletizm Topluluğu Futbol Topluluğu Basketbol Topluluğu Hentbol Topluluğu Voleybol Topluluğu Taekwon-do Topluluğu

21 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarõndan Socrates in yüksek öğrenimi kapsayan bölümü olan ve AB üyesi ülkeler, aday ülkeler ve EFTA ülkeleri arasõnda öğrenci ve akademisyen değişimini öngören Erasmus Programõ kapsamõnda KSÜ, Erasmus Üniversite Beyannamesini 2004 yõlõ Mayõs ayõnda aldõktan sonra, Akademik yõlõnda 8 öğrenci Erasmus öğrenci değişiminden ve 3 akademisyen de öğretim elemanõ değişiminden yararlanarak çeşitli üniversitelere gönderilmiştir Akademik yõlõnda ise değişimden yararlanan öğrenci sayõsõ 50, akademisyen sayõsõ 2 dir Akademik yõlõnda KSÜ ye 2 misafir öğrenci gelmiş, anlaşma yapõlan üniversite sayõsõ 30 a ulaşmõştõr. Öğrenci/Akademisyen değişimi yapõlan Üniversiteler aşağõda sõralanmõştõr: Universita Degli Studi Di Bari (İtalya) Politecnico Di Bari (İtalya) Universitat De Lleida (İspanya) University of the Aegean (Yunanistan) Universitat für Bodenkultur Wien (Avusturya) Szkola Glowna Gaspodartswa Wiejskiego (Polonya) Wiejskiego and Uniwersytet im Adama Mickiewicza (Polonya) Budapesti Müszaki es Gazdasagtudamanyi Egyetem (Macaristan) Universidade Do Minho (Portekiz) Vilniaus Universitetas (Litvanya) Universita'di Genova (İtalya) University of Applied Sciences Schmalkalden Deutschland (Almanya) Technological Educational Institute of Kavala (Yunanistan) Technical University of Koszalin (Polonya) University of Copenhagen (Danimarka) Katholieke Hogeschool Kempen (Belçika) University of Business and Commerce in Wroclaw (Polonya) Isla-Braganca (Portekiz) University of Teramo (İtalya) Universita Degli Studi Di Firenze (İtalya) Graduate School of Business and Economics (Polonya) University College of International Public Relations Praha (Çekoslavakya) Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroismo (Portekiz) Harper Adams University College (İngiltere) Universitat Bielefeld (Almanya) Georg-August-Universitat Göttingen (Almanya) Medical University of Silesia, Katowice (Polonya) University of Pannonia(Macaristan) Agricultural University of Athens (Yunanistan) Universite du MAİNE-LEMANS (Fransa) KÜTÜPHANE HİZMETLERİ xxi

22 KSÜ Merkez Kütüphanesi Avşar Yerleşkesinde 120 kişilik Okuma Salonu ve 7 adet bilgisayarlõ Katalog Tarama Bölümü ile öğrencilere hizmet sunmaktadõr. Merkez Kütüphane dõşõnda, Bahçelievler Yerleşkesinde Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve BESYO ilgi alanlarõnda yayõnlarõ içeren kütüphane ile Tõp ve İlahiyat Fakültelerinde birer kütüphane bulunmaktadõr. KSÜ nün kitap koleksiyonunda adet kitap, 574 dergi, 674 tez yer almaktadõr. Bunun yaklaşõk adedinin kataloglama ve sõnõflama işlemleri tamamlanarak bilgisayar ortamõna aktarõlmõş ve okuyucu hizmetine sunulmuştur. Oluşturulan bir tartõşma listesi ile yeni gelişmeler tüm akademisyen ve öğrencilere e- posta yoluyla duyurulmaktadõr. KSÜ kütüphanesinin üyesi bulunduğu elektronik kaynaklar aşağõda sõralanmõştõr: Ebrary Academic Complete (30,000 elektronik kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanõ, Ebrary firmasõna ait 6 akademik koleksiyonun tamamõnõ ve binlerce haritayõ kapsamaktadõr) Academõc Research Library (Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat ve Yaşam Bilimleri, Psikoloji ve Eğitim gibi pek çok alanda 1971 yõlõndan günümüze pek çok dergiye tam metin erişim sağlayan geniş kapsamlõ online referans kaynağõ) ProQuest Health and Medical Package (Sağlõk alanõyla ilgilenenler için oluşturulmuş çok geniş kapsamlõ bir veritabanõ) Agricola Plus Text (US National Agricultural Library tarafõndan hazõrlanan, Tarõm Ziraat Bilimleri ile ilgili en geniş tam metin online veritabanõ) Elsevier - Science Direct (Elsevier Yayõnevinin ve diğer bilimsel, teknik, tõp yayõnevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danõşma kaynaklarõna tam metin erişimi sağlayan disiplinler arasõ elektronik veri tabanõ) Web of science (Atõf Taramasõ) (Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index e erişim sağlayan bibliyografik bir veritabanõ) Engineering Village2 Compendex (Mühendislik alanlarõ için tanõmlamalõ bibliyografik veritabanõ) CAB veritabanõ (Ziraat, veterinerlik ve orman alanlarõ için veritabanõ) IEEE (Elektrik-elektronik mühendisliği, Bilgi Teknolojisi, Bilgisayar ve Biomedikal Mühendisliği ile ilgili veritabanõ) Blackwell/Synergy İçerik (Mühendislik, Sağlõk Bilimleri, Beşeri Bilimler, Dilbilim, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Teknoloji, Tõp Bilimlerini içermektedir) OVID LWW Total Acces ( Tõp, Sağlõk Bilimleri, Hemşirelik konularõnõ kapsamaktadõr ÜNİVERSİTENİN YAYIN DURUMU xxii

23 KSÜ de yayõn teşvik programlarõ ile öğretim elemanlarõnõn yayõn faaliyetleri desteklenmektedir. Uluslar arasõ dergilerde gerçekleştirilen yayõnlar için, TÜBİTAK tarafõndan öngörülen destek düzeyinde maddi destek sağlanmakta, ayrõca uluslar arasõ yayõn gerçekleştirilen öğretim elemanlarõ plaketle ödüllendirilmektedir. KSÜ, öğretim elemanõ başõna düşen yayõn sayõsõ sõralamasõnda yõllar itibariyle üst sõralara tõrmanmaktadõr yõlõ verilerine göre tüm üniversiteler arasõnda 14.üncü sõraya yükselmiştir (Çizelge 9). Çizelge Yõlõnda Tüm Üniversitelerde SCI+SSCI+AHCI'de Yayõmlanan Yayõnlara Göre Öğretim Üyesi Başõna Düşen Yayõn Sayõsõ Sõralamasõ UNİVERSİTE ADI SCI+SSCI+AHCI Yayõn/Öğr.Üye.Say. 1 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ xxiii 40 1,21 2 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 38 1,09 3 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 357 1,05 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 140 1,04 5 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 130 0,98 6 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 710 0,97 6 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 74 0,76 8 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 329 0,84 8 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 244 0,84 10 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 59 0,83 11 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 439 0,80 12 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 281 0,79 12 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ,79 14 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 42 0,72 14 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 52 0,72 14 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 168 0,72 17 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 103 0,71 18 FATİH ÜNİVERSİTESİ 74 0,69 19 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 402 0,67 19 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 193 0,67 21 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 185 0,66 22 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 544 0,63 23 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 457 0,62 24 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 132 0,61 25 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 312 0,60 26 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 31 0,58 26 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 202 0,58 26 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 237 0,58 29 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 83 0,57 30 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 153 0,56 30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 904 0,56 32 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 133 0,55 33 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 418 0,54 34 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ,52 35 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 312 0,50 36 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 199 0,49

KAHRAMANMARAŞ STRATEJİK PLAN (2008-2012)

KAHRAMANMARAŞ STRATEJİK PLAN (2008-2012) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2008-2012) T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008-2012 2007 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Tarihçe......

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler Tablo 1. Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitülerinde bulunan toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayıları. (Bu bilgiler resmi

Detaylı

ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLERİ

ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLERİ ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLERİ NOT : Bölümler Ön Lisans/Lisans/Y. Lisans/Doktora olmak üzere alma durmuna göre işaretlemiştir. Dikkatinize Doktora programımız yoktur. NOT 2 : Turizm Fakültemiz

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR. BÖLÜM 1: ÖZET TABLOLAR Özet Tablo 3. Eğitim Birimlerine Göre Dağõlõm 9

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR. BÖLÜM 1: ÖZET TABLOLAR Özet Tablo 3. Eğitim Birimlerine Göre Dağõlõm 9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ AÇIKLAMALAR KISALTMALAR İÇİNDEKİLER III V IX XI BÖLÜM 1: ÖZET TABLOLAR Özet Tablo 3 Fakülte ve Yüksekokullara Göre Dağõlõm 5 Eğitim Birimlerine Göre Dağõlõm 9 İllere Göre Dağõlõm 22 BÖLÜM

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 00 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ BAHAR YARIYILLARINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM LARI İLANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 08. Tarih.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar www.bte.org.tr - bilgi@bte.org.tr 2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

202 2000 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI

202 2000 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI 202 YÜKSEK PROGRAMLARININ PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI G E N E L T O P L A M 13615 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 240 EĞİTİM FAKÜLTESİ 120 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 40 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 40 GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf)

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) www.dogrutercihler.com Üniversite Bölüm Puan T. 1 KAFKAS Ünv. (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 209,5382 230,9985 256000 259000 2 EGE Ünv. (İZMİR) Fizik MF-2

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (2008)

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (2008) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI () İ Ç İ N D E K İ L E R I GENEL BİLGİLER. 1 A MİSYON ve VİZYON. 1 B İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 1 1) Tarihçe.. 1 2) Mevzuat. 1 3) Teşkilat Yapısı.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 41 329.692 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERİ KSU HAKKINDA 1992 yılında kurulan KSU, kendisini sürekli geliştirerek çağdaş bir profil kazanmış ve yüksek standartlarda eğitim vermeyi temel amacı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

En başarılı üniversiteler hangisi? (3)

En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Abbas Güçlü En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Dokuz farklı kritere göre gerçekleştirilen üniversitelerin başarı sıralamasına tepki yağıyor. Çoğu da olumlu. Kızanlar yok mu? Elbette var. Aslında, enerjilerini,

Detaylı

2008'de Yeni Açılan Bölümler

2008'de Yeni Açılan Bölümler 2008'de Yeni Açılan Bölümler Derleyen: Burak KILANÇ Genel Koordinatörü DİL DEVLET DİCLE ÜNİ. Arap Dili ve Edebiyatı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Dilbilim ERZİNCAN ÜNİ. Fransızca Öğretmenliği KAFKAS ÜNİ. Gürcü Dili

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin)

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin) S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER 1 4 ADIYAMAN AFYON KOCATEPE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN AKDENİZ BÖLÜMLER Türk Dili Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri İnönü Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri Üniversite Bölüm Ö.L L Y.L D Dicle Adalet 2 Süleyman Demirel Adalet 3 Bülent Ecevit Ağırlama Hizmetleri 2 Kırıkkale Ağız Diş Çene Hastalıkları

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 00062 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP (İNGİLİZCE) 00033 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP 00125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00230 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00077 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 3 ALMAN

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 236 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar 2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre ve En Küçük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2 2 267,28332 274,13663 100110115

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

18 Elektrik-Elektronik ,95

18 Elektrik-Elektronik ,95 1 Anadolu si (ESKİŞEHİR) 2 Elektrik-Elektronik (ing) 346.349 60 5,69 3 Bilgisayar (ing) 350.781 30 4,01 4 Ankara si 5 Elektronik 348.543 40 4,83 6 Bilgisayar 352.496 20 3,48 7 Atılım si (ANKARA) 8 Elektrik-Elektronik

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

SÖZ-2 52 2 54 53 53 ADIYAMAN Ü. FEN-EDEBİYAT F.

SÖZ-2 52 2 54 53 53 ADIYAMAN Ü. FEN-EDEBİYAT F. 369 YABANCI ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 323058 3210 15041 341309 302480 3101 204 305785 DİL VE EDEBİYAT 17690 91 1189 18970 14688 73 21 14782 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7896 63 229 8188 7658 62 15 7735 TÜRK DİLİ

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Öğrenci Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kamu Yönetimi 2 Uluslararası

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 62 323,973 159.000 ÇANAKKALE YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi GÜMÜŞHANE Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 47 300,870

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2014 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ.

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2014 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ. 00026 HACETTEPE ÜNİ. TIP (İNGİLİZCE) 00051 HACETTEPE ÜNİ. TIP (İNGİLİZCE) 00201 HACETTEPE ÜNİ. TIP (KASTAMONU) 00081 ANKARA ÜNİ. TIP 00041 ANKARA ÜNİ. TIP 00122 ANKARA ÜNİ. TIP 00402 ANKARA ÜNİ. TIP 00106

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI)

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI) 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 266,05894 304,1808 0 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı