Yeni Nesil. Refik C. Arkut.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Nesil. Refik C. Arkut. refik.arkut@alcatel.com.tr"

Transkript

1 Yeni Nesil Internet Çözümleri Refik C. Arkut Yönetim Danõşmanõ

2 Genel Bakõş Yeni nesil ağlar Yeni nesil ağ işleticilerin işlevleri Yeni nesil ağ çözümleri Özet Veri erişimle başlar Ses ve veri yakõnsamasõ Akõllõ IP ağlarõ Veri ve optik yakõnsamasõ (elektrondan fotona...) 2

3 Yeni Nesil Ağlar

4 1999 servis CPE Erişim Kenar Çekirdek Taşõma ses Çoklu-servis (FR, ATM) IP (Internet) CO Günümüzde ağ çözümleri ses (anahtarlamalõ) ağ FR & ATM (veri) ağ IP ağõ sonet SDH DWDM IP POP Her uygulama için bir ağ Ses -> anahtarlamalõ TDM Veri -> FR/ATM IP uygulama -> en-iyi-çaba IP/Internet Yalnõz ATM in çoklu-servis taşõma yeteneği var, ancak Ses ve veri hala ayrõ uygulamalar (servis tümleşimi yok) Seçimli iş fõrsatlarõ (Tandem anahtar değişimi, ) Tümleşim yalnõz SDH/sonet taşõma seviyesinde bulunuyor 4

5 servis CPE Erişim Kenar Çekirdek Taşõma ses Çoklu-servis (FR, ATM) IP (Internet) CO IP POP Veri & Optik Yakõnsamasõ ses & Veri Yakõnsamasõ Ağ dönüşüyor... ses (anahtarlamalõ) ağõ FR & ATM (veri) ağõ IP ağõ sonet SDH DWDM Çokluservis Veri & ses Çokluservis CPE Tümleşik Erişim sistemleri Yeni CO/POP Ağ yönetimi servis yönetimi Akõllõ ses & Veri (IP VPN & Qos) ağlanmasõ Erişim & Ana- Devre (Trunk) Çağrõ sunucu Ortam Erişimi & Geçiti Optik & Fotonik Çekirdek Yönlendirici DWDM 5

6 Stratejik yönelimleri Yeni nesil ağlanma: Tümleşim: ses (anahtarlama) & veri (paket yönlendirme) ses sadece bir başka uygulama: azaltõlmõş yatõrõm & işletim maliyetleri optik & veri yalõn ağ: azaltõlan işletim maliyetleri mobil & veri mobil sadece başka bir erişim ağõ: yeni gelirler kullanõcõlarõn gezginliği Akõllõ veri çözümleri: Ağlanmanõn değerinin artõrõlmasõ (VPN, toptan satõş, demetleme) Mevcudun farklõlaştõrõlmasõ ve işleticiler için yeni iş ufuklarõ Açõk arayüz çözümleri: Yeni iş modelleri olurlu, örneğin, Bağõmsõz Yazõlõm sağlayõcõlarõ (ISV) Ürün kullanõm kapsamõnõn genişletilmesi Yeni uygulamalar sunumunun hõzlandõrõlmasõ 6

7 Ana kolaylaştõrõcõlar Yüksek-hõz erişim & bakõrõn tekrar kullanõmõ Başka ortamlar üzerinden yüksek-hõz erişim Optik & veri izdivacõ Ses paketlenmesi Donanõm-temelli yönlendirme & anahtarlama Merkezi kullanõcõ & servis yönetimi Ağ yönetim etkinliği Yeni telekom görünümünde ana kolaylaştõrõcõ etkenler Teknolojiler Bakõr - ADSL (xdsl) Telsiz - LMDS Optik - DWDM, tera-bit yönlendirici, OXC Erişim Geçiti, softswitch Yönlendiriciler ve anahtarlar SMC & Politika sunucu NM & Trafik Mühendisliği 7

8 Yeni telekom görünümü için ana yönelimler Ana yönelimler Ses ve çoklu-servis veri için YeniNesil ağ kenarõ Qos & VPN Daha akõllõ CPE Merkezi anahtarlamanõn tam dağõtõlmõş modele evrimi 4/5 şõnõfõ gelişimi ve değişimi Teknolojiler BRAS Politika sunucu, VPN Terminaller, DSP UAG-VoP Ana-devre Geçiti, UAG-VoIP Erişim Geçiti, SMC Geçitbekçisi & İşaretleşme Geçiti, Çağrõ sunucu 8

9 Yeni Nesil Ağ İşleticilerin İşlevleri

10 100 yõl telefon: Geçmiş milenyumda operatörler CPE Yerel Kenar Çekirdek İçerik Erişim şerviş Omurga ILEC CLEC IXC Yönetilen servisler ATM/FR Veri İşleticileri İçerik sağlayõcõ ISP ILEC ve IXC ce (PTT) adreslenmiş CLEC ten benzer çözümler için yarõşma 30 yõl çoklu-servis veri (X.25, FR, ATM): uçtan-uca veri işleticileri bazõlarõ yönetilmiş (veri) servisleri sunumuna geçmiş veri VPN de içeriliyor 10 yõl (ticari) IP: Günümüz ağ sağlayõcõlarõ ISS lerce kenardan içerik e kadar adresleniyor (e-posta, haberler, v.s.) içerik sağlayõcõlar info-otoyoluna giriyor geniş ölçekli kullanõcõ-bilgisayar etkileşiminin başlamasõ 10

11 Kuralsõzlaştõrma (deregülasyon): Yeni telekom döneminde işleticilerin sorunlarõ aşõrõ fiyat yarõşmasõ sesten veri gelirlerine (ses sonsuza kadar gelir kaynağõ olmayacak) küresel oyuncular ağlar-arasõ bağlaşõmlar Ölçeklenebilirlik ( >500) paket temelli çözümler: yanlõz veri anahtarlarõ bu tarz ölçeklenebilir Maliyet-etkin çoklu-uygulama desteği VPN ve Qos, farklõ ücretlendirme olanaklarõ Güvenirlik: % kendi kendine iyileşen ağlar: iletim çözümün esas parçasõ 11

12 Kullanõcõ gezginliği: Yeni telekom döneminde işleticilerin sorunlarõ merkezi akõl: örnek, kullanõcõ servis profili Müşteri bağlõlõğõnõ yakalama: uç-kullanõcõlara değer yaratma Yeni bir milenyuma girerken telekom endüstrisinin yeniden biçimlenmesi bir on-yõl almayacaktõr 12

13 CPE Yerel Kenar Çekirdek İçerik Erişim şervişi Omurga 100 yõl telefon Yönetilen servisler 30 yõl veri CLEC 10 yõl IP Günümüzde Ağ sağlayõcõlar ILEC ATM/FR Veri işleticiler Yeni milenyumda işletici işlevleri IXC ISS İçerik sağlayõcõlar Perakende Yeni Nesil Ağ ve servis sağlayõcõlarõn İşlevleri Yerel Erişim sağlayõcõlarõ ILEC, CLEC, v.s. İçerik sağlayõcõ ISS Yönetilen IP VPN Veri (IP) SS Portal Mobil SS.com MAN Toptancõlõk Güvenlik / erişim servisleri Erişim Toptancõlõğõ BG Toptancõlõğõ ASP Web Evsahipliği 13

14 Veri Erişimle Başlar

15 DSL: bakõrõ altõna dönüştürüyor DSL Hõzlõ Internet Erişimi Artan Hõz ÇEKİRDEK KENAR/ TOPLAMA ADSL: Bakõr bağlantõlar üzerinde Internet e genişbantlõ erişim çözümleri Mevcut bakõr kablo alt-yapõsõ üzerinde ERİŞİM 15

16 Esneklik: A 5620 NM Alcatel 7300: evrensel DSL Erişim çoklayõcõsõ ST CPE/ IAD A 7300 xdsl A 7410 Erişim sunucu A 5735 SMC Kenar IP/ATM A 7420 A 7470 A 7270 A 7300 ASAM xdsl ST CPE/ IAD ADSL SHDSL A1540 Litespan VoDSL PSTN VDSL/PON e hazõr Çevirmeli 16

17 DSL üzerinden ses LEX Acil hat POTS V5.2/GR-303 Data Geçit Bakõr çift POTS ayõrõcõlar Geçit ASAM CPE Tek bakõr kablo çifti üzerinde aynõ zamanda 16 ses kanalõ Yazõlõm tasarõmlõ ses kanallarõ Tümleşik ses ve data çözümü KOBİ ve konuttan çalõşana & SOHO pazarlarõna yönelik 17

18 ADSL de sonra ne var? VDSL! Gigabit/s erişim sistemlerine doğru APON dan sonra ne var? super-pon! PON kapsam ve kapasitesinin genişletilmesi Düşük maliyetli optik ara-yüz (pasif ağlar) PON ve VDSL birleştirilmeşi DWDM in erişime uzanmasõ Düşük maliyetli WDM arayüzü WDM ve PON birleştirilmesi 18

19 Bükülmüş (bakõr) çift le erişim Mesafe ve bit-hõzõ arasõnda uzlaşma bit-hõzõ (Mbit/s) mm bükülmüş çift Kõsa mesafe VDSL VDSL ADSL (1) mesafe (km) 19

20 KADSL K8 8 Mbit/s ye kadar K6 6 Km ye kadar Access Node Bakõr telde turbo hõz: ADSL den VDSL e ADSL maks km KVDSL K26 Mbit/s e kadar K1.5 Km ye kadar KVDSL + PON Telecom Geneva 99 da VDSL gösterişi (video servisleri ve yüksek hõzda Internet erişimi) Erişim Düğümü ONU Kabin Uzak-mesafe VDSL maks. 1.5 km KS-VDSL K52 Mbit/s KS-VDSL + FTTC KS-VDSL + S-PON Access Node ONU = Optical Network Unit Kõsa-mesafe VDSL (FTTC) ONU sokak maks. 300 m 20

21 KAPON K1:32 Kullanõcõ K622 / 155 Mbit/s Hõz Çekirdek ağ NB BB SuperPON: kapsam ve kapasitenin genişletilmesi NB Erişim Ağõ AN 0-90 km 0-10 km KSuperPON (Alcatel Reşearch) K1:2048 Kullanõcõ K2488 / 311 Mbit/s Hõz Çekirdek ağõ NB BB Erişim ağõ AN Besleme tekrarlayõcõ Yükseltici ayõrõcõ 21

22 Ses ve Veri Yakõnsamasõ

23 Ses & veri ağlanmasõ evrimi TDM ağõ Yerel sõnõf 5 PSTN Yerel sõnõf 5 VoP Ana-devreler Geçit ATM Geçit-bekçişi Trank/sõnõf 4 Çağrõ sunucu Atanmõş IP Geçit VoDSL GB Erişim ATM Tek bakõr hattan çoklu ses bağlantõsõ Yerel VoP PBX Geçit Geçit-bekçisi Yerel/sõnõf 5 Çağrõ sunucu Qos Çoklu-servis IP Tatmin eden ses kalitesi? Yanlõz G.711 sõkõştõrõlmamõş Çoklu-servis IP üzerinde çalõşma? EF sõnõfõ Diffserv 23

24 Veri çevirmeli-ağlanma evrimi ISS çevirmeli PSTN RAS ISS ağõ IP Qos: eğer Qos IP ağõ ise Uç-kullanõcõ VPN olurlu (IPsec istemci) IAP (toptan-satõş ( çevirmeli / VPN) IPsec İstemci PSTN RAS Veri VPN tüneller: ATM VC, L2TP, MPLS IP Qos Uç-kullanõcõ IPsec ile VPN En-iyi-çaba IP ISS ve kurumsal ağlar Qos IP Genişbant çevirmeli Genişbant erişim -> yüksek hõz çevirmeli IPsec İstemci GB erişim RAS Uygulamalar arasõnda farklõlaştõrmalar için Qos Farklõ müşteriler ve uygulamalar için VPN 24

25 Mobil ağlarda ses ve verinin kaynaşmasõ 2G den 3G ye adõm adõm evrim UMTS EDGE EGPRS GPRS GSM Data HSCSD SIM Toolkit WAP Paket teknolojisi Devre anahtarlama teknolojisi Uygulamalar için teknoloji Zaman 25

26 Çevirmeli (veri) ve ses kullanõcõlarõn yönetilmesi Ses/veri tümleşimi için temel teknoloji ve bileşenler: ayrõk geçitler (erişim ve ana-devre) tümleşik geçitler Ses çağrõ denetim ve işaretleşme: basit H.323 kapsamlõ çağrõ sunucu Genişletilmiş akõl: IN ile bağlaşõm çevirmeli VPN CTI la tümleşik 26

27 Akõllõ IP Ağlanmasõ

28 Servis sağlayõcõlarõn değer zincirine tõrmanõş savaşõmõ Tüm servis IP Taşõyõcõ-sõnõfõ IP Yeni IP IP şimdi Akõllõ web evsahipliği, önbellek (e-ticaret uygulama....) İçerik teslim. ağlarõ Genişletilmiş ağ servisleri sanal Ekstranet (VPN güv.duvarõ,..) ses-veri servisleri tümleşimi Çoğul-ortam servisleri SLA yönetimi QOS(politikalar), bantgenişliği yönetimi IP VPN (ileri. AAA) - sanal Intranet Internet Erişim Toptancõlõğõ VPN Yüksek-hõz (Internet) erişimi saydam LAN servisleri Basit Web ev-sahipliği - Gigabit yerel yönlendirme Veri Taşõma - Yönlendirme / Anahtarlama Uygulama servis sağlayõcõlar (ASP) Tüm servis IP işleticiler Yeni IP ağõ işleticiler Internet Erişim sağlayõcõlar (IAP) Internet servis sağlayõcõlar (ISP) 28

29 Akõllõ IP ağlanma Akõllõ IP ağlarõ için temel teknolojiler: Trafik Mühendisliği ile tamamlanmõş Qos VPN 4-7 katman ağlanmasõ Akõllõ IP ağlarõ kurmak için temel bileşenler: Qos ve VPN yetenekli ağ bileşenleri 7 katman ağ bileşenleri SLA ve Politika yönetim sistemleri Tüm ağ yönetimi Akõllõ ses ağõ : denetim, işaretleşme ve uygulama sistemleri 29

30 İstemci-temelli VPN kullanõcõsõ CPE-temelli VPN kullanõcõsõ CO-temelli VPN kullanõcõsõ Sanal Özel Ağ (VPN) CPE CO VPN Toptan-satõş (omurga) VPN ağõ Çekirdek CO VPN Kenar CPE VPN kullanõcõ sanal yönlendirme (özel adresleri gizle) NAT kriptolama (IPsec) güvenlik duvarõ bantgenişliği yönetimi. RAS Kenar Toptan-satõş (çevirmeli) VPN Toptan-satõş (dial) VPN dõş-kaynak çevirmeli (UAG) dõş-kaynak erişim (BAS) tünelleme (L2TP, ATM VC, MPLS, FR) sanal yönlendirme bantgenişliği yönetimi. servis sağlayõcõlar Toptan-satõş (omurga) VPN dõş-kaynak (uzak-mesafe) bant-genişliği borularõ bant-genişliği yönetimi kenarda sanal yönlendirme L2 tüneller(atm, MPLS) 30

31 Servis Kalitesi (QoS) Politika sunucusu Bağlantõ kabul denetimi Bantgenişliği aracõsõ Trafik mühendislik aletleri Bant-genişliği aracõsõ diğer servis sağlayõcõlar Kenar Çekirdek Kenar CPE yönlendirici Kenar/ toplama yönlendiricisi Çekirdek yönlen. Çekirdek yönlen. Kenar/ toplama yönlendiricisi CPE yönlendirici MPLS Trafik sõnõfla & markala Diffserv 31

32 Veri ve optik Yakõnsamasõ

33 İlk tümleşim dalgasõ IP Frame Relay ATM, CES ses & Kiralık hatlar Mevcut Model IP / ATM / SONET IP / SONET IP Yönlendirici DS3 OC3c OC3c OC12c OC48c SONET ADM SONET DCS ATM Anahtar OC48c OC192c ATM & ses & Kiralõk hatlar Üsteserili Model IP / SONET / DWDM DS3 OC3c Kenar/POP Yönlendiriciler Gigabit Yönlendirici OC12c OC48c SONET ADM/ DCS OC192c 40 x λ Noktadan noktaya DWDM Fiber Bağlantõlar DWDM OADM ATM & ses & Kiralõk hatlar Yarõ-tümleşik Model IP / DWDM OC12c OC48c Optik Yönlendirici SONET ADM/ DCS Gigabit Yönlendiriciler OC192c 80 x λ DWDM OADM 33

34 Optik IP çözümleri Optik Çekirdek IP / λ Gigabit Yönlendiriciler (IP/MPLS) Optik IP Çekirdek Gigabit Yönlendiriciler OC12c OC48c Erişim Çevrimi Optik Terabit Yönlendirici ATM & ses & Kiralõk hatlar OC192c SONET ADM/ DCS Optical Terabit Yönlendirici (IP/MPλS) 80 x λ DWDM OADM Optik Çaprazbağlayõcõ (OXC) Tam veya Çevrim Fotonik Çekirdek Ağ Optik Terabit Yönlendirici OXC OXC OXC 34

35 TEŞEKKÜR EDERİM, SORULARINIZ? A R C H I T E C T S O F A N I N T E R N E T W O R L D 35

Etiket Anahtarlama Teknolojisinde Evrimsel Gelişmeler : G-MPLS

Etiket Anahtarlama Teknolojisinde Evrimsel Gelişmeler : G-MPLS Etiket Anahtarlama Teknolojisinde Evrimsel Gelişmeler : G-MPLS Refik Cahit Arkut İbrahim Cahit Arkut Alcatel - Teletaş Lefke Avrupa Üniversitesi refik.arkut arkut@alcatel.com..com.tr ica@lefke lefke.edu.tr

Detaylı

Internet te Çoğulortam: sorunlar ve çözümler

Internet te Çoğulortam: sorunlar ve çözümler Internet te Çoğulortam: sorunlar ve çözümler Refik C. Arkut refik.arkut@gmail.com İbrahim C. Arkut i.cahit@gmail.com Kamu Internet ve kurumsal özel intranetler de dahil olmak üzere, Internet Protokolu

Detaylı

Geleceğin Telekomünikasyon Dünyasında Servis Kalitesi

Geleceğin Telekomünikasyon Dünyasında Servis Kalitesi Geleceğin Telekomünikasyon Dünyasında Servis Kalitesi Refik Cahit Arkut Kadir Has Üniversitesi İbrahim Cahit Arkut Girne Amerikan Üniversitesi Özet Servis Düzeyi Sözleşmesi (SLA) ile servis sağlayıcılar

Detaylı

İNTERNET ALTYAPISI VE

İNTERNET ALTYAPISI VE İNTERNET ALTYAPISI VE ERİŞİM İ İ SEÇENEKLERİİ İNTERNET BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ Şube ATM ATM (34-622Mbps) Merkez FRAME RELAY (64Kbps- 2Mbps) KONUT DIAL-UP DİAL-UP (56Kbps) ADSL ADSL (128Kbps- 2Mbps) ISP METRO

Detaylı

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR)

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Arif YILDIZ M. Ali AKDENİZ DANIŞMAN Yrd Dç.Dr. Hasan BALIK Haziran, 2005 ELAZIĞ

Detaylı

Bilgisayar Haberleşmesi

Bilgisayar Haberleşmesi Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri Dr. Rifat ÇÖLKESEN Beykent Üniversitesi Prof. Dr. Bülent ÖRENCİK TUBİTAK MAM PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM İstanbul, Ankara, İzmir, Adana Bilgisayar Haberleşmesi

Detaylı

IP & ATM & MPLS & xdsl & DSLAM TEKNOLOJİLERİ

IP & ATM & MPLS & xdsl & DSLAM TEKNOLOJİLERİ IP & ATM & MPLS & xdsl & DSLAM TEKNOLOJİLERİ Ebru GEDİK 2010 All Rights Reserved Alcatel-Lucent 2006, ##### Giriş Network Arabağlantısı LAN WAN TCP/IP network arabağlant lantısı LAN LAN 2 Host-to-host

Detaylı

Bu bölümde temel GSM kavramlarına, tanımlarına, ağ bileşenlerine ve hizmetlerine bir bakış sağlanmakta ve kısaca GSM tarihçesinden bahsedilmektedir.

Bu bölümde temel GSM kavramlarına, tanımlarına, ağ bileşenlerine ve hizmetlerine bir bakış sağlanmakta ve kısaca GSM tarihçesinden bahsedilmektedir. GSM ve GPRS Bu bölümde temel GSM kavramlarına, tanımlarına, ağ bileşenlerine ve hizmetlerine bir bakış sağlanmakta ve kısaca GSM tarihçesinden bahsedilmektedir. 1. Mobil Telefon Sisteminin Gelişimi Hücresel

Detaylı

ALFA İLETİŞİM ŞİRKET PROFİLİ

ALFA İLETİŞİM ŞİRKET PROFİLİ ALFA İLETİŞİM ŞİRKET PROFİLİ HAKKIMIZDA ALFA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( ALFA İletişim ), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Sabit Telefon Hizmetleri (STH) Lisansı, Internet Servis Sağlayıcı

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DATA ŞEBEKELERİ VE GENİŞBANT ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) ISDN (Bütünleştirilmiş

Detaylı

Türk Telekom. 2010 Faaliyet Raporu 050

Türk Telekom. 2010 Faaliyet Raporu 050 2010 Faaliyet Raporu 050 Ülkemizde ve Avrupa da gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlarla bölgemizin en büyük oyuncularından biri olmanın mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 2010 Faaliyet Raporu 051 TÜRKİYE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI XDSL ( Digital Subscriber Line) SİSTEMLERİNİN KIYASLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül

Detaylı

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 1

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ. Bölüm 7. TELEKOMÜNİKASYON, internet VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ

Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ. Bölüm 7. TELEKOMÜNİKASYON, internet VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ Bölüm 7 TELEKOMÜNİKASYON, internet VE Öğrenme Hedefleri Telekomünikasyonun, ağların ve anahtar ağ oluşturma teknolojilerinin en temel bileşenleri nelerdir?

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİNE BİR BAKIŞ Bilgi çağında yaşadığımız bu dönemde dünyanın neresinde olursa olsun

Detaylı

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ T.C. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU Tarifeler Dairesi Başkanlığı İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ Müberra GÜNGÖR (T. Uzmanı) Gökhan EVREN (T. Uzm. Yrd.) - ANKARA, 13 Mayıs 2002 - 1. GİRİŞ... 5 TARİHÇE...

Detaylı

MOBİL TELEKOM SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

MOBİL TELEKOM SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ MOBİL TELEKOM SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ Adem Karahoca 1, Talat Fırlar 2 1 Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 34538 Bahçeşehir-İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Service) Anlamak GENEL BAKIŞ. Şekil 1

Service) Anlamak GENEL BAKIŞ. Şekil 1 GENEL BAKIŞ VPLS i (Virtual Private LAN Service) Anlamak VPLS ya da Sanal Özel Yerel Ağ Hizmeti (Virtual Private LAN Service), günümüzün iletişim ağı ortamında sıkça kullanılan bir terimdir. VPLS, genellikle

Detaylı

E-commerce business. technology. society.

E-commerce business. technology. society. E-commerce business. technology. society. Sixth Edition Internet ve WWW: E ticaret Altyapısı Kenneth C. Laudon Carol Guercio Traver Internet: Teknoloji temelleri Internet Birbiriyle bağlantılı binlerce

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Burak KARTAL Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ ler)

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ ler) KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ ler) İşletmeniz için eksiksiz iletişim Alcatel OmniPCX Office SES, INTER KÜÇÜK İŞLETMEL İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY TEK BİR KUTUDA Aşağıdaki iki örneğimizde yer alan kişiler

Detaylı

ORIS Telekom SİGMA Şirketler Grubu Alfa İle şim Hizmetleri A.Ş. ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom

ORIS Telekom SİGMA Şirketler Grubu Alfa İle şim Hizmetleri A.Ş. ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ORIS Telekom ŞİRKET PROFİLİ HAKKIMIZDA ORIS Telekom, SİGMA Şirketler Grubu bünyesinde Telekomünikasyon sektöründe hizmet sunmakta olan Alfa İle şim Hizmetleri A.Ş.'nin tescilli markasıdır. Bilgi Teknolojileri ve İle

Detaylı

xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı

xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı RAPOR NO : 3 RAPOR TARİHİ : Eylül 2001 ÖZET Bilginin sayısal gösterimi ile birlikte gelişen teknoloji, veri iletişiminde

Detaylı

Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak

Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak Yönetim Özeti En iyi performans gösteren, maliyet bakımından en etkin WAN hizmetleri karışımını uygulamak için, firmaların BT bölüm

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK LAN Tanım LAN " Yerel Alan Ağı" - "Local Area Network" Birden fazla bilgisayarın oluşturmuş olduğu (lokal) en küçük bilgisayar ağlarına LAN adı

Detaylı

MPLS (Multi Protocol Label Switching) Geleneksel Yönlendirme ve Paket Anahtarlama

MPLS (Multi Protocol Label Switching) Geleneksel Yönlendirme ve Paket Anahtarlama MPLS (Multi Protocol Label Switching) Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Internet, her yerden erişilebilen bir ağ haline gelmiş ve kurumsal ve son kullanıcı pazarı için birçok yeni uygulamanın geliştirilmesine

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1. Bilgi sistemlerinin günümüz işletmeleri için niçin çok önemli olduğunu açıklayınız. Bilgi sistemleri günümüz işletmelerinin işlerini yapabilmeleri için

Detaylı