N D E K S. indeks. Gama Ticaret ve Turizm A.fi. Genel Müdürü Ergün ALKAN 63. Türkiye Genç ve Yetenekli Bir fiair Kazand : Burak TOKCAN 97

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N D E K S. indeks. Gama Ticaret ve Turizm A.fi. Genel Müdürü Ergün ALKAN 63. Türkiye Genç ve Yetenekli Bir fiair Kazand : Burak TOKCAN 97"

Transkript

1

2 indeks 2 N D E K S 7 Konuk Yazar Taki Do an 20 Bozk rda Yefleren Umut Gülseren Çeliksoy ORHON Ankara da Yeni Bir Soluk Park Fora 38 CASA Mobilya Sedat KASAN Gürgan Clinic Kad n Sa l n n Kurucusu Prof. Dr. Timur GÜRGAN 8 Gama Ticaret ve Turizm A.fi. Genel Müdürü Ergün ALKAN Mesa Hastanesi Bilgi Teknolojileri Müdürü Sinan KAYAALP Limak Ankara Uluslararas Film Festivali 28 ÖSS ye Do ru Say l Günler Klinik Psikolog-Psikoterapist Sevda SAKARYA Çocuklar m z n Cinsel Sorular ve Anne Babalara Öneriler Prof. Dr. smihan ARTAN Türkiye Genç ve Yetenekli Bir fiair Kazand : N D E K S Burak TOKCAN 97

3 indeks 3 Yay n Kurulu Suzan B LGEN ÖZGÜN ( 81) (BAfiKAN) fienol SARISOY ( 82) (BAfiKAN YARDIMCISI) Can ÇI IRGAN ( 80) Aydan ERCAN ( 82) Bo aç ÇEK NMEZ ( 99) Burak TURGUT ( 99) Yaz flleri Müdürü M. Kutluhan OLCAY ( 93) Yap m (Grafik Tasar m ve çerik) Danajans Zeynep ATILGAN Duygu ONAY Mihriban TEZCAN Renk Ayr m Detay Repro Bask maj A.fi. 50 Türk Lokumu 44 Ünlü Ressam Habip AYDO DU 42 Mutluluk Filminin Baflrol Oyuncusu Talat BULUT 54 Danstaki Gururumuz Ekin BERNAY Bilkent Üniversitesi MBA Program ndan Sorumlu Dekan Yard mc s Asl han SAL H 84 Okur önerileri ve yorumlar için Reklam ve rtibat TED ANKARA KOLEJ MEZUNLARI DERNE K z l rmak Cad. No: Akay - ANKARA Tel: Faks: Türk E itim Derne i KOLEJL LER mtiyaz Sahibi Ankara Kolejliler LTD.fiT. ad na Kemal Ziya SAVRAN adet bas lm flt r. Dernek üyelerine ücretsiz da t lmaktad r. Yaz lar n hukuki mesuliyeti röportaj sahiplerine ve yazarlar na aittir. Issn: Kampüs 64 Duyurular m z 63 Kaybettiklerimiz

4

5 baflkandan mesaj 5 Sevgili Ulu Önderimiz, Bizler, senin ça dafl, ilerici, dogmalara kapal, akl n ve bilimin tüm toplumsal konularda egemen olmas gerekti ini düflünen, hukuka sayg l, vatan sevgisini her fleyin üstünde tutan bireyler yetifltirmek üzere kurmufl oldu un okulun mezunlar y z. O Mezunlar ki; 75 y l aflan sürede 30 bini geçen say s yla ülkenin ve dünyan n her yerinde, her alanda baflar l hizmetler vermifltir ve vermeye devam edecektir. O Mezunlar ki; Senin önderli inde Türk Milletinin gerçeklefltirdi i ba ms zl k savafl n n ne flartlarda kazand n hiç bir zaman akl ndan ç - karmad, ç karmayacak. Bu u urda dökülen kanlara, bu zaferin elde edilmesinde var olan ruha her zaman sahip ç km flt r, ç kmaya devam edecektir. O Mezunlar ki; Kurucusu oldu un Cumhuriyetimizin temel ilkelerini koflullar ne olursa olsun sars lmaz bir kararl l k ve her geçen zaman kuvvetlenen bir inançla benimsemifltir ve benimsemeye devam edecektir. O Mezunlar ki; Hayat n n her döneminde u rafl s n verdi in ve temellerini att n Ulus-Devlet'in olmazsa olmaz prensiplerinin taviz vermeksizin savunucusu ve koruyucusu olmufltur, olmaya devam edecektir. O Mezunlar ki; Bugün bizi biz yapan, özgür ve uygar bir Türkiye'de yaflam m z sa lama olana sa layan tüm devrimlerin y lmaz bekçisi olduk, olmaya devam edece iz. O Mezunlar ki; Vatansever kimlikleriyle tek bir nefesle ve gururla 75 Y l ''Ne Mutlu Türküm Diyene'' sözünü hayk rm flt r ve hayk rmaya devam etmektedir. TED Ankara Koleji Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu

6

7 konuk yazar 7 U yafl yoruz. zun zamand r iliflkilerimiz konusunda düflünüyorum. liflkilerimizde bir bozukluk mu var? Yoksa sa l ks zl k m? liflki Sa l ks zl Asl nda önemli bir rahats zl k var bu konuda. Gerek toplumsal, gerekse bireysel olarak iliflki bozuklu u Siyasi partiler aras ndaki iliflkiler normal bulunmuyor. Ayn parti içinde y llarca birlikte çal flanlar bile bir süre sonra berbat bir diyalog içine giriyor. Asl nda diyalogdan öte bir monolog. Sektörler aras ndaki rekabet elbette normal. Ya iliflkileri? Normal say labilecek bir düzey içinde oldu unu sanm yorum. Büro içi çal flanlar n iliflkileri de bozuk. Personel aras ndaki k skançl ktan do an birbirleri ile konuflmama tavr kan mca verim düflüren en büyük etken. Apartman hayat ndaki iliflkiler yani komfluluk iliflkileri de öyle. Kooperatif ortaklar na bak n. Farkl m? Komflu vilayetler, ilçeler ve hatta köyler aras ndaki iliflkiler de böyle. Detayland ral m; mahalle veya sokak iliflkilerine bakal m. Daha uza a gitmeden aile içindeki iliflkilerimize göz gezdirelim. Kar -koca iliflkileri. Baba-o ul. Anne-k z. Ya kardefller aras ndaki iliflkiler. Ve de kardefllerin efl ve çocuklar ile oluflan o ilk aile toplulu u... Son y llarda yaflam m zdaki öncelikli tav r olan Maddesel yaflam ne yaz k ki iliflkilerimizi zedeledi. Bireysellik ve bencillik ile süper ego gelifltikçe iliflkiler de önemini yitiriyor. TED Ankara Koleji ile gurur duyan, iftihar eden bir bak fl m var. liflkiler konusunda KOLEJL LER örnek bir davran fl sergiliyor. Bütünlefltirici, kat l mc, sosyalleflen bir yap içinde bütünlük sa lamaya çal fl yorlar. Gerçi Kolejli olmak her ne kadar bir ayr cal ksa da iliflki konusunda böylesine acz içinde oldu umuz bir ortamda do rusu bu ya gönülleri ferahlatan bir örnek oluyorlar. liflki kurmak, olumlu iliflki içinde olmak en az ndan insani bir görev ve biz bu görevimizi fazlaca ihmal ediyoruz. Ne u runa? Küçücük duygular ve menfaat komplekslerimizin a rlaflmas bu güzelim zenginli i fakirlefltiriyor. De er mi Allah aflk na? De er mi? Küçük yaflam liflkili yaflam Sevgili yaflam nsani yaflam Coflkulu yaflam... Gerisini geçiniz. Çok yaparak çok fley elde edilmiyor. Eflimiz, dostumuz, akrabalar m z, ailemiz ve çevremiz ile iliflkilerimizi gözden geçirmek ve sa l kl bir kulvara oturtmak zorunday z. yi iliflkinin baflar y do uracak öncelikli unsur oldu u unutulmamal. Kolejimizdeki baflar n n en önemli s rr da sa l kl iliflkilerin kurulmufl olmas d r. Asl nda bu bir s r da de il. Olmas gereken ve hatta yaflam n Olmazsa olmaz d r. TAK DO AN HABER TÜRK TELEV ZYONU ANKARA TEMS LC S

8 portre 8 Gama Ticaret ve Turizm A.fi. Genel Müdürü Ergün Alkan '63: Kolej'de Ald m E itim, Birikim ve Deneyimler Sosyal ve fl Hayat mdaki Mutlulu un Temel Ö eleridir Türkiye'nin en büyük ve köklü flirketlerinden Gama Holding'in bünyesinde bulunan Gama Ticaret ve Turizm A.fi.'nin Genel Müdürü Ergün Alkan ile Gama'y, ifl ve spor hayat n, Kolej'i konufltuk. Spor hayat ma, Kolej Spor Kulübünde voleybol oynarak bafllad m. Uzun y llar oyunculuk yapt ktan sonra, antrenörlük ve teknik direktörlük yapt m. Kulübümüzün Yönetim Kurulunda da uzun y llar görev yapt ktan sonra, Türkiye Voleybol Federasyonunda görev ald m, bu nedenle Kulübümüzden ayr ld m. Bize kendinizi tan t r m s n z? Orta ve lise tahsilimi TED Ankara Koleji'nde tamamlad m y l n n Eylül ay nda Kolej'in haz rl k s n f nda yat l olarak bafllad m e itimim, 1963 y l nda liseden mezun olmamla son buldu. Daha sonra e itimime Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam ettim. Mezun olduktan sonra avukatl k hayat ma bafllad m y l ndan 1987 y l na kadar serbest avukat olarak çal flt m. Bu süre içerisinde avukat olarak da görev yapt m Gama Grubunda, 1987 y l nda yöneticilik hayat ma bafllad m. Önce GA- MA- MET fi fiirketlerinin ortak oldu u bir ticaret flirketini yönettim. Bu flirketin 1993 y l nda bir baflka gruba devredilmesi ile birlikte, Gama Holding bünyesindeki Gama Ticaret ve Turizm A.fi.'de çal flmaya bafllad m ve halen bu fiirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çal flmaya devam ediyorum y l nda evlendi im eflim Tanju Alkan uzun y llar TED Ankara Koleji Lisesinde, Felsefe - Sosyoloji - Psikoloji - Mant k ö retmenli i yapt ktan sonra emekli oldu. K z m Özge ile o lum Onur'da Kolej mezunudur. Yaklafl k yedi y l Türk E itim Derne i Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, 11 y l TED Ankara Koleji Vakf Yönetim Kurulu Sekreter üyesi olarak çal flt m. TED Ankara Koleji Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Üyesi olarak da 5-6 y l görev yapt m. Kolejdeki e itim ve ö retimim ile birlikte sporculuk, antrenörlük hayat m ve yukar da sayd m bu sayg n kurullardaki görevim boyunca kazand m e itim, bilgi ve deneyim, benim daha sonraki sosyal ve ifl hayat mdaki mutluluk ve huzurumun temel ö eleri olmufltur. Gama Holdinge ba l olarak Ticaret ve Turizm A.fi.'nin tarihsel süreci ve faaliyetleri hakk nda bilgi verir misiniz? Gama Ticaret ve Turizm A.fi., Gama Holding'in befl ana flirketinden birisidir. Gama Holding bünyesinde, Gama Endüstri Tesisleri malat ve Montaj A.fi., Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.fi., Gama Enerji A.fi., Gama International B.V. ve Gama Ticaret ve Turizm A.fi. flirketleri bulunmaktad r. Gama Endüstri,

9 portre 9 bir taahhüt flirketi olarak Türkiye'nin önde gelen flirketlerinden birisidir. Dünyada uluslararas faaliyet gösteren taahhüt flirketleri aras nda 65. s radad r. Gama, fosil yak tl (kömür, petrol, gaz) elektrik santral yap m nda dünya 3.'sü, kimyasal tesislerin yap - m nda dünya 6.'s ve genel enerji santralleri yap m nda 18. durumdad r. Halen projelerini yürüttü ü taahhüt ifllerinin % 90' yurt d fl ndad r. Rusya, rlanda, Bulgaristan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Yemen ve Katar'da devam eden projelerde 'in üzerinde çal flan iflçisi vard r. Türkiye'de flu anda stanbul Bo az 'nda yap lan Marmaray tüp geçit projesinde Japon ve Türk ortaklar ile birlikte çal flmaktad r. Gama, ülkemizde, birçok ilki gerçeklefltirmifltir. lk yüksek bas nç boru hatt, ilk denizalt boru geçifli, ilk kül baraj, ilk borulu gaz desülfürizasyon projesi, ilk metro sistemi, ilk büyük ölçekli yap-iflletdevret projeleridir. Bu çerçevede, Gama'n n yurt içinde gerçeklefltirdi i projelerden baz lar ; Soma B Termik Santrali, Afflin Elbistan B Termik Santrali ve Desülfürizasyon Ünitesi, Kemerköy Termik Santrali, Trakya Elektrik Santrali, Birecik Baraj ve HES, Sivas Kangal Termik Santrali, Ünye - Ankara ve Bursa Çimento Fabrikalar, TÜPRAfi K r kkale Rafinerisi ve Ankara Metrosu'dur. Yine yurtd fl nda yapt önemli projelerden baz lar : Rusya Parlemento Binas, Moskova'da Gazprom Genel Merkezi Kompleksi, rlanda'da Tynagh Kombine Çevrim Santrali, Türkmenbafl Rafinerisi ve Libya Bat Do algaz Projesi'dir. Gama Ticaret ve Turizm A.fi., bu büyük grupta ticaret ve turizm faaliyetlerini yürütmektedir. Gerçekte 1981 y l nda kurulan, daha sonra isim de ifltiren flirket, yurt d fl ve içinde mümessilli oldu u firmalar n ürünlerini, özellikle inflaat malzemelerinin ithalat ve ihracat n yapmakta, konusunda dünyan n en büyük medikal firmas olan Z mmer (USA) firmas n n distribütörü olarak ortopedi ürünlerinin Türkiye'de pazarlamas n yapmakta, ayr ca önde gelen sigorta flirketlerinin acental k faaliyetleriyle, projelere sat n alma ve lojistik hizmetler vermektedir. Sürekli ve istikrarl büyümeyi hedefleyen gruba yeni faaliyet alanlar katmay da amaçlayan flirketimiz flu aylarda ifl makineleri sat fl ve servis departman kurulmas haz rl içindedir. Gama A.fi.'de çok nitelikli ve kalifiye elemanlar çal fl yor. Sizce Gama'da iyi bir kariyer sahibi olman n s rr nedir? Biraz evvel söyledi im gibi flu anda Gama grubunun yaklafl k üzerinde çal flan vard r. Gama grubunun ulusal ve uluslararas alanda bu denli baflar l olmas n n iki ana sebebi; ifl hayat nda daima dürüstlük ilkesini esas almas ve çal flanlar n n iliflkilerinde, sevgi, sayg, disiplin ve hoflgörü ilkelerini uygulamas - d r. Gama baflar lar n iflte bu flirket kültürü ve ekip ruhu anlay fl ile realize etmifltir. Bu tak ma uyum sa layabilecek her nitelikli genç bu grupta çok baflar l olmaktad r. Gama'da Kolej mezunu çok baflar l çal flan arkadafllar m z var. Üst düzey yönetici konumunda çal flan Kolejlilerden, Gama Endüstri Yönetim Kurulu Baflkan Engin nanç ve Yönetim Kurulu Üyesi Birol Öngör a abeylerimiz ayn zamanda, Eski Kolejli basketçidirler. Gama bünyesinde çal flmak isteyen gençlere ifl olana tan yor musunuz? Tabii ki. Gama'da çal flan kiflilerin yafl ortalamas oldukça gençtir. Gama gereksinimleri çerçevesinde, çal flmak isteyen iyi e itim ve ö renim görmüfl, lisan olan ve çal flma flartlar anlatmaya çal flt m anlay fla uygun gençlere, projelerinin bulundu u ülkelerde çal flma olana vermektedir. Kurumlar aras ifl birli i çerçevesinde Kolej ile Gama'n n bir proje gerçeklefltirmesi mümkün mü? Yani Gama Kolej'in herhangi bir etkinli ine sponsor olabilir mi? Kolej ile ifl birli i pek tabii bizim için büyük mutluluk kayna olacakt r. Gama, bünyesinde kurulu Gama E itim Vakf arac l ile fakir çocuk okutmakta, islahevinden ç kan çocuklara yard mc olmaktad r. Ayr ca sanat etkinliklerine katk da bulunmaya çal flmaktad r. Gama yaflam n içinde olmay benimsemifl bir flirkettir. Çok yo un ifl hayat n z var. Bu yo unlu unuzda Kolej'in etkinliklerine vakit ay rabiliyor musunuz? Uzun y llar Kolej'in her kuruluflunda hizmet verdim, çal flt m, çok fley ö rendim. Ancak son y llarda yo un çal fl yoruz. Do rusunu isterseniz Kolej'in etkinliklerine eski döneme göre çok kat lam yorum. Kolej'in tesisi ile ilgili bir iki toplant ya kat ld m. Çok sevindim. Kolejimizin ad na yak fl r iyi bir tesis ortaya ç kacak, tüm Kolejli arkadafl ve kardefllerimiz ile birlikte olaca z.

10 aktüalite UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN F LMLER FEST VAL 10. Uçan Süpürge Kad n Film Festivali May s tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. NIVEA ana sponsorlu unda yap lan festivalde bu y l 34 ülkeden 137 kad n yönetmenin toplam 149 filmi gösterilecek. Bu y lki Onur Ödülü Müjde Ar'a; Bilge Olgaç Baflar Ödülleri ise Güler Ökten, Samiye Hün ve Nevin Akkaya'ya takdim edilecek ALTIN KOZA F LM FEST VAL Ö RENC F LMLER YARIfiMASI Adana Büyükflehir Belediyesi, 14. Alt n Koza Film Festivali Ö renci Filmleri Yar flmas n, sinema e itimi veren üniversitelerdeki gençleri teflvik etmek ve desteklemek amac yla 4-11 Haziran tarihleri aras nda gerçeklefltirecek. Yar flmaya, üniversitelerin Güzel Sanatlar ve letiflim Fakülteleri, Sinema-Televizyon Bölümleri ö rencileri kat - labilecek. L MAK ANKARA ULUSLARARASI F LM FEST VAL Limak 18. Ankara Uluslararas Film Festivali, Nisan 2007 tarihleri aras nda Dünya Kitle letiflimi Araflt rma Vakf taraf ndan gerçeklefltirildi. Daha önce Kerim Afflar, Cüneyt Gökçer, Cemil Eren ve Kay han Keskinok'a verilen Sanat Ç - narlar ödülü yazar Erhan Bener'e; Aziz Nesin'in ad n tafl yan Emek Ödülü ise Fatma Girik'e takdim edildi. Aç l fl töreninde bu sene k sa film Oscar n alan West Bank Story gösterildi ve geceye kat lan 'West Bank Story'nin yönetmeni Ari Sandel'e teflekkür plaketi verildi.

11 aktüalite 11 SELAN K TEN ANITKAB R E ALTINDA T YATROSUNDA ZLEY C LERLE BULUfiUYOR Mustafa Ahmet Yuvanç' n yazd oyun Atatürk'ün dünya görüflünü, yaflam biçimini ve halk yla kurdu u iletiflimi anlat yor. Okan rkören, fiemsettin Z rhl, Dara Tan, Turgay K l ç,yaseri fiahbudak, Emre Erçil, Eylem Türkmen, Dilek Ar bal, Duygu Günefl, Zeki Karaca, Mümtaz Aydo an Mengi ve P nar Uslu'nun oynad oyun Ankara da Alt nda Tiyatrosunda tiyatro severlerle bulufluyor. STANBUL CUP 2007 BAfiLIYOR Garanti Koza kuruculu unda, May s tarihleri aras nda Tenis Arena'da gerçeklefltirilecek olan turnuva, tenis severlerle buluflacak. stanbul Cup, Türkiye'yi tenisle ilgili say l ülkeler aras nda görmeyi ve dünyan n en çok ilgi gören tenis organizasyonlar ndan biri olmay amaçl yor. UNIFEST YILINDA Türkiye'nin en büyük bahar ve gençlik festivali UNIFEST, 4. y l nda 19 May s 2007 Cumartesi günü stanbul Parkorman'da gerçeklefliyor. Geçti imiz senelerde dünyaca ünlü yabanc isimleri ve ülkemizin ünlü pop& alternatif müzik sanatç lar n a rlayan UNIFEST bu sene de Portecho, Dj Hüseyin Karaday ve Dj Funky C, Dolapdere Big Gang, Pamela, Mor ve Ötesi, Yal n' misafir ediyor STANBUL ULUSLARARASI KUKLA FEST VAL 10. stanbul Uluslararas Ülker Kukla Festivali, 9-16 May s tarihleri aras nda, Atatürk Kültür Merkezinde, dünyan n en seçkin kukla tiyatrolar n sanatseverlerle buluflturuyor. On bir yabanc ve befl yerli gruba ev sahipli i yap lacak olan festival sekiz gün sürecek.

12 aktüalite 12 Limak nflaat Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir 91 Ankara n n Müthifl Bir Sinema Seyircisi Var Limak Holding'in sponsor oldu u Ankara Film Festivaline ilgi büyüktü. Limak nflaat Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir '91 Ankaral lar n 18. Ankara Uluslararas Film Festivaline sahip ç kt klar n dile getirdi. Bildi imiz kadar yla siz ça dafl Türk resim eserlerini topluyorsunuz ve yüz eserden oluflan bir koleksiyonunuz var. Bize tan mad m z Ebru Özdemir'i anlat r m s n z? Evet, bir süredir ça dafl Türk resimlerine özel bir ilgim var bu ilgi beraberinde bahsetti iniz koleksiyonu getirdi. Kendimce, gün geçtikçe büyüyen bir koleksiyonum var, her biri benim için çok özel. Ayr ca dünyada ça dafl sanat da takip etmeye çal fl yorum, bu sebeple uluslararas fuarlar izliyorum. Tabii bir de sinema yi bir film izleyicisiyim. stanbul'da üniversitede okudu um y llardan beri baflta stanbul ve Ankara film festivallerini takip ettim... Yurt d fl na Cannes, Venedik ve Sundance Film Festivallerine gittim. Bu festivallerde onlarca film seyrettim, tart flmalara, panellere kat ld m. Asl nda, sanat n her türünü seviyorum. Bu konuda elimden geldi ince, geliflmeleri trendleri takip etmeye çal fl yorum. Türkiyemiz ve beraberinde Limak Grubu bir büyüme içerisinde. Bu çerçevede bana da çok fazla ifl düfltü üne inan yorum ve oldukça yo un bir ifl temposu ile çal fl yorum. F rsat buldukça, sanat, özellikle sinema ve resim konusunda gelifltirebilece im faaliyetlere kat l yorum. Yaratt m özel zamanlarda sanat n büyülü dünyas içerisinde olmak en büyük zevklerimden birisi. Bu genç yaflta sanat eserinden anlayacak ve sanatsal faaliyetlere e ilecek kadar bilgi birikimini neye borçlusunuz? Resim sanat n n özellikle ça dafl Türk resimlerinin hayat mda önemli bir yeri var. Sergileri mümkün oldu unca takip etmeye, sanat kitaplar okumaya, yerli ve yabanc sanat bas n n takip etmeye ve kendimi gelifltirmeye çal fl yorum. Frieze, Basel ve Arco gibi uluslararas ça dafl sanat fuarlar nda ça dafl sanat n nerelere geldi ini görmek çok yararl oluyor. Bu konuda bana yard mc olan arkadafllar m, sanat tarihçileri, uzmanlar, sanatç lar, galeri sahipleri var, her geçen gün onlardan da yeni fleyler ö reniyorum. Mesela, bu sene Venedik bienali var, befl senede bir düzenleniyor, oraya gitmek ve oradaki projeleri görmek istiyorum. Ayr ca uluslararas sanat piyasas ndan takip etti im kadar yla stanbul bienaline bu sene ilgi büyük olacak. Ben de merakla bekliyorum. Türk resim eserlerine düflkünlü ünüzü biliyoruz. Hangi ressamlar be eniyorsunuz? Koleksiyonunuzda kimlerin eserlerine yer veriyorsunuz? Koleksiyonunuzda olmas n istedi iniz eserler hangileri? Koleksiyonumda Nejat Melih Devrim, Hakk Anl, Mubin Orhon, Nefle Erdok, Adnan Coker, Alaadin Aksoy, Canan Tolon, Abidin Dino, Ömer Uluç, Ergin nan, Burhan Do ançay var. Bunlar ilk akl ma gelenler. Tabii baflka de erli ressamlar m z n da birçok resmi var, Mithat fien, Jale Erzen, Utku Varl k, Selma Gürbüz gibi. Gençlerden ise Leyla Gediz ve Haluk Akakçe'yi be eniyorum. Koleksiyonumu bir plan çerçevesinde ama sevdi im sanatç lardan ve eserlerinden yapmaya çal fl yorum. Heykel, foto raf ve video art gibi di er mediumlara da geçmek istiyorum. Limak 18. Uluslararas Film Festivali'nin gala gecesi gerçeklefltirildi. Böyle anlaml bir projeye sponsor oldunuz. Gala gecesindeki izlenimlerinize göre Ankaral sanatseverlerin ilgisi nas l olacak? Limak 18. Uluslararas Film Festivaline katk da bulunabildi imiz için hem çok mutlu hem de çok gururluyuz. Gala gecesinde gördü- ümüz yo un ilgi ve kat l m bizi daha da mutlu etti. Ankaral lar, film festivallerine sahip ç kt. Uzun y llard r olmad kadar yo un bir ilgi vard. Festival 22 Nisan'a kadar devam edecek, ilginin kapan fla kadar daha da artaca n tahmin ediyoruz. Festival bafllamadan bine yak n bilet satt k, Ankaral lar Fatma Girik'i çok s cak karfl lad lar, panellere ilgi büyüktü, program hem sinema seyircilerini hem de elefltirmenleri tatmin etti diye düflünüyorum. Baflta Prof. Dr. O uz Onaran ve Genel Müdür Zeynep Ünal Esenli olmak üzere, gece gündüz çal flan festival ekibini tebrik ediyorum.

13

14 aktüalite 14 Neden Ankara'da stanbul'daki kadar kültürel faaliyet yok? Sponsor bulmakta m zorlan l yor yoksa Ankara seyircisi mi yeterli de il? stanbul'da sponsor bulmak genellikle daha kolay oluyor diye bir inan fl var ama biz bunu de ifltirmek istiyoruz art k, bunu da bu seneki çal flmam z ile biraz olsun kan tlad k. Ankara'da da sponsor bulmak mümkün, yeter ki proje iyi anlat ls n ve projeye güvenilsin. Sa olsun Ankaral lar, Ankaral firmalar, ulusal ve uluslararas bankalar bizi k rmad lar, projeye inand lar ve desteklerini esirgemediler. Limak 18. Uluslararas Film Festivalinin 70'e yak n sponsoru ve 100'e yak n festival dostu vard. Hepsine buradan çok teflekkür ediyorum... fiimdiden gelecek seneki festivale sponsor olmak için arayanlar var. Niye bizi bu sene sponsor yapmad n z diyorlar. Tabii çok seviniyoruz. Harika bir his yarat yor bu hem bizde hem de tüm festival ekibinde. Bir de festivalin on gün ile s n rl olmas n da istemiyoruz, bunu de iflik aktivitelerle, gösterimlerle, çal flma gruplar ve panellerle bir seneye yaymak istiyoruz. Bu konuda çal flmalar yap yoruz ki, Ankaram zda bir sene boyunca festival ruhu canl olsun. Asl nda Ankaral ifl adamlar n n da, Ankaral vatandafllar n da sanata ilgisi çok yüksek düzeyde. Bu ilgiyi ortaya ç karabilmek, bu iki taraf bir araya getirebilmek sanat gönüllülerinin bir baflar s oluyor. San r m Ankara'n n biraz daha fazla sanat gönüllüsüne ihtiyac var. Bu sene de bu sanat gönüllülerini ortaya biraz olsun ç kard k san yorum. Aç l fl töreni son y llardaki en kalabal k tören oldu, festival partisinde Babazula Partisi vard, t kl m t kl md... Festival bafllamadan bine yak n bilet sat ld... Tabii bunlara çok sevindik, Ankara'n n müthifl bir sinema seyircisi var... Festivali harika takip ediyorlar, bu da bizim flevkimizi artt r yor. Türk sinemas son dönemlerde büyük baflar lara imza att ve iyi bir seyirci kitlesi yakalad. Bundan sonraki dönemlerde de sanatsal faaliyetlere sponsor olmaya devam edecek misiniz? Öncelikle ilk sorunuza cevap vereyim, evet Türk sinemas son y llarda çok iyi yap mlara imza atmaya bafllad, birçok iyi film üretiliyor, san r m box office'in % 50'sinden fazlas Türk filmlerinin elinde, en çok seyredilenler hep Türk filmleri. Ayr ca, uluslararas festivallerde ve film piyasas nda da büyük baflar lar kazan l yor. Mesela Nuri Bilge Ceylan klimler ile geçen sene Cannes'da büyük jüri ödülünü ald. Fatih Ak n, Ferzan Özpetek gibi yönetmenler de festivallerde bir çok ödül kazan yor. Bu Türk sinemas aç s ndan çok sevindirici ve umut verici, inflallah bu baflar lar artarak devam edecek. Film festivalleri özellikle de Ankara Film Festivali genç sinemac lar yetifltirmek aç s ndan çok önemli. Belgesel ve k sa filmlere de büyük önem veriyor. Biz de Ankaral bir grup olarak, Ankara Film Festivalini desteklemeyi, sürdürmeyi çok isteriz. Çünkü verdi imiz deste in sinema için, sinemaseverler için, amatör yap mc lar, film ö rencileri için bir fark yaratt n görüyoruz ve de bununla gurur duyuyoruz. Ayr ca, inand m z, güvendi imiz her projenin arkas nda durmak isteriz. Grup olarak sanatsal faaliyetler haricinde de desteklerimiz oluyor. Mesela en son Siirt Kurtalan'da bir k z ö renci yurdu yapt rd k. Grup olarak sosyal sorumluluklar m z n bilincindeyiz ve bu sorumluluklar yerine getirmek istiyoruz. Bir Kolejli olarak Kolej'in sanatsal faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz? Kolejli olmak bir ayr cal kt r. Kolej sanat faaliyetlerini birçok aç dan destekliyor. Kolejli olan Elif Da deviren ve Tamer Karada l hiç bir ücret talep etmeden, festivalin aç l fl törenini sundular, bu çok önemli bir destek. Kolej ö rencilerine de sanat sevme ve destek verme içgüdüsünü afl l yor. Bu sene di er Ankaral sponsorlar m z ve film dostlar m z n da % 90' Kolejlidir.

15

16 aktüalite 16 Türkiye Genç ve Yetenekli Bir fiair Kazand : Burak Tokcan '97... sisler içinde b rakt m hayat yine döndün bana ateflten sözcükler ve dinmeyen bir yaln zl kla * Sizi tan yabilir miyiz? 1979'da Ankara'da do dum. 1990'da Ahmet Vefik Pafla lkokulu'ndan, 1997'de TED Ankara Koleji'nden ve 2001'de Bilkent Üniversitesi flletme Fakültesinden mezun oldum. Üniversitemin yay n biriminde metin yazar ve yay n içerik sorumlusu olarak çal fl yorum. Bilkent öncesinde Ernst & Young' n Vergi ve Mali Dan flmanl k Hizmetleri Bölümünde görev yapt m. Ne zamandan beri fliir yaz yorsunuz? fiiir yazmaya üniversitede bafllad m. yi bir kitap okuyucusuydum; ama yaz n türlerine Bilkent'e kadar hiç yönelmemifltim. Ortaokuldan bu yana kitaplarla içli d fll olman n getirdi i birikim, meyvesini fliirle verdi. lk fliirim Ekim 1999'da yay mland. Bugüne kadar Bilkent 4 Mevsim, K y, Damar, Beflparmak, Gökyüzü, Ça dafl Türk Dili, Dünya Kitap, Ünlem, Yom Sanat, Evrensel Kültür, Patika ve Koridor dergilerinde fliir yay mlad m. Birçok de erli ödüle lay k görüldünüz... Evet, 8 fliir ödülü kazand m 2001'den bu yana. Bunlar n 6's n çeflitli fliirlerimle, son ikisini de 33 fliire ulaflan Sesim Kan Kaybediyor adl yay mlanmam fl dosyamla ald m. Bir y l içinde ödüllü dosyam kitaplaflt rmay düflünüyorum. Jürilere ve düzenleme kurullar na sayg ad na heybemdeki ödüllerin isimlerini de vermek istiyorum: Homeros Ödülleri 2007 Attilâ lhan fiiir Yar flmas Mansiyonu Cemal Süreya 2006 fiiir Yar flmas Özendirme Ödülü R fat Ilgaz 2004 fiiir Yar flmas 1. lik Ödülü Marmaris 2004 fiiir Yar flmas 1. lik Ödülü Beflparmak Dergisi 2003 fiiir Yar flmas 2. lik Ödülü Karfl yaka CUMOK 2003 U ur Mumcu fiiir Yar flmas 1. lik Ödülü Mülkiyeliler Birli i Vakf 2001 fiinasi Özdeno lu fiiir Yar flmas 3. lük Ödülü Kocaeli Üniversitesi fiiir Etkinlikleri Birimi 2001 Gençlik Yar flmas 2. lik Ödülü Ödüllerin fliirinizdeki yeri nedir? Hiç kuflku yok ki ödüller, daha nitelikli ürünler vermek ad na dizelerime güç kazand r yor ve ilk kitab ma do ru emin ad mlarla ilerlememi sa l yor. Ayr ca törenlerde yeni flehirlerle, yeni insanlarla fliir boyutunda tan flman n coflkusunu yafl yor, ustalarla, genç flairlerle beraber oluyorsunuz. Örne in, ça dafl m Mehmet Butak n'la Kocaeli'de tan fl p fliir paydas nda sa lam bir dostluk kurduk. Son ödülümde zmir'de lker flgören, Ersun Ç plak, Cengiz fienol, Müesser Yeniay ve Özkan Sat lm fl gibi fliire emek veren, dergilerden bildi im genç arkadafllarla görüflme f rsat n yakalad m. Erol Özyi- it'le stanbul'un bir k fl akflam nda, Cemal Süreya töreninde tan flt k ve ba lant m z koparmad k. Bunlar güzel duygular. fiiirlerinizi bir olaydan veya yaflad klar n zdan etkilenerek mi yaz - yorsunuz? Hayattan etkilenerek yaz yorum. Bunun içine yaflad klar m da giriyor, yafl yor olduklar m veya yaflayamad klar m da. fiiirlerinizde genelde hangi konulara de iniyorsunuz? fiiirlerimde özel bir konuya yo unlaflmad m. Dizelerin özelli i, insana ve yaflama dair olmalar. fiiirler bireysel dünyamdan ç k - yor olsa da hepimizin yaflad duygulardan, bir bak ma hayattan kesitler veriyor: yaln zl k, aflk, hüzün, ac, mutluluk Bu demek de il ki beni etkileyen olaylar do rudan ifllemeyece im fliirlerimde. fiiir, iklimi her an de iflebilen bir sanat. fiair olmak için nas l bir ifade biçimine, altyap ya ve bilgi birikimine sahip olmak gerekir? Hepsinden önce san r m yetenek gerekiyor, hayat n birçok alan nda oldu u gibi. Bu yetene i sab r ve çal flma disipliniyle birlefltirmelisiniz. fiiir kolay oluflmuyor. Birçok sanat dal gibi o da

17 aktüalite 17 büyük emek istiyor. yi bir fliir okuyucusu olmadan, Türk ve dünya fliirinin önemli isimlerini okumadan kaleminizi beslemeniz olanaks z. Bunlar yapmadan da yazabilirsiniz; ama fliir anlay fl n z dar bir çerçeveye s k fl p kal r. Roman, öykü, deneme gibi di er edebiyat türlerini okumak, sinema, tiyatro, resim, müzik gibi de iflik sanat kollar yla da ilgilenmek flaire mutlaka yeni üretim boyutlar katar. Bu süreçte tabii ki çal flmay elden b rakmamak, yani y lmadan yazmak gerekiyor. fiiirin mevsimleri zaman zaman dizelerinizi dondurur, da t r, uzun süre hiçbir fley karalayamad n z olur; ama rastlad n z güzel bir fliirle, bir tren cam ndan gördü ünüz manzarayla, aniden bast ran bir sa anakla ya da bir sergide rastlad n z tabloyla bekledi iniz rüzgâr elbet esecek ve fliire devam edeceksinizdir. Söylediklerim çok kolay görünse de uygulamada o kadar basit de il. Edebiyatta belki de en önemlisi, verimli bir usta-ç rak iliflkisi yakalayabilmek. Bu herkese nasip olan bir fley de il; çünkü hayat n yolumuzu kimlerle kesifltirece ini ço u zaman tahmin edemiyoruz. Ben o aç dan çok flansl y m; çünkü fliir yolculu umun en bafllar nda de erli hocam, ustam fiair Ahmet Özer'le karfl laflt m. Edebiyat n hemen her türünde ürün veren, dizelerle nefes alan ve fliiri çok iyi bilen bir edebiyatç. Yazd klar ma yapt de erlendirmelerden, kitap ve biçem tavsiyelerinden, tecrübelerinden çok fley ö rendim ve ö renmeye devam edece im. Bana ay racak dakikalar, saatleri, günleri hep oldu, halen var ve umar m var olacak. Dizelerimin ivme kazanmas nda, fliirin inceliklerini ve esteti ini fark etmemde pay çok fazlad r Ahmet hocam n. Genç ve yetenekli bir flair olarak duygular n fliir yazarak ifade etmek isteyenlere neler önerirsiniz? Az önceki söylediklerim bu soruyla da örtüflüyor. Öneride bulunmak üstenci bir tav r gibi görünebilir; ama okumaktan ve yazmaktan vazgeçmemek ve alt alta yaz lan her sat r n fliir olmad gerçe ini kavramak san r m bu alana merakl olan herkesin bulundurmas gereken anahtarlar. Kilidi bulmak ve/veya açmak kifliye kalm fl. Günümüzde hemen herkes fliir yazd n söylüyor. Sizce nitelikli fliirin fark nedir? Hayattan ve insandan kopmayan fliir, benim için her zaman daha öndedir. Okurunu kendi yaflam ve/veya toplumu üzerine, dünya üzerine düflünmeye yöneltebilen fliir, iyi bir fliirdir. Türk diline özen gösteren, anlam bütünlü ünü koruyan, imge ve ça r fl mdan uzaklaflmayan flairlerin ürünleri bana daha yak n geliyor. Be endi iniz flairler kimler? Metin Alt ok, Ahmed Arif, Attilâ lhan, Gülten Ak n, Da larca, Nâz m Hikmet, Ahmet Erhan, Ali Asker Barut, Ahmet Ada, Cemal Süreya, Edip Cansever, Ahmet Telli, Turgut Uyar, Ahmet Özer, Hilmi Yavuz, Kemal Özer, Yannis Ritsos, Yorgo Seferis, Sergey Yesenin, Federico García Lorca... Kütüphanemde 400'den fazla fliir kitab mevcut. Dolay s yla her yafltan, her ak mdan sayamad m isimler mutlaka olmufltur. Behçet Aysan' n fliirlerinin ise ruhumda çok önemli bir yeri var. O yüzden Aysan için ayr bir cümle kurma gere- i hissettim. Kendi dönemime, yani 35 yafl alt kufla a gelirsek, lker flgören'in ve Gonca Özmen'in ilk kitaplar hofluma gidiyor. Murathan Çarbo a'n n özgün bir sesi, Erol Özyi it'in duyarl bir anlat m var. Mehmet Butak n' n dizelerine yans tt düflünsel ve tarihsel birikime de ayr bir parantez açmam gerek. flletme Fakültesinden mezunsunuz. Sanat dallar n içeren, plastik ya da görsel sanatlarla iliflkili bir e itim görmeyi neden tercih etmediniz? fiiir yazmaya üniversitede bafllad m için ÖYS zaman nda böyle bir tercih zaten düflünmedim. Bir ara Türk edebiyat üzerine lisansüstü e itim almak akl ma gelmedi de il; ama ilgi alan ma akademik bir k yafet giydirmek fliir heyecan m ve üretkenli imi öldürebilir. Bu riski göze almay pek istemiyorum. Eklemek istedi iniz bir fley var m? Üniversitedeyken Bilkent 4 Mevsim sanat-edebiyat-kültür dergisinin yaz kurulunda görev yapt m. Yafl tlar mla ve hocalar mla baflar l bir tak md k. O hareketli atmosferde fliir ve edebiyat ad - na çok fley kazand m. K ymetli hocalar m Ahmet Özer, Sare Öz, Vedat Yaz c, Ali Turan Görgü ve onlar n sayesinde tan flt m Mehmet Ayd n hocam n destekleri bugün de devam ediyor. Bunlar söylerken akl ma Kolej'deki günlerim de geldi. Faruk Cezayirli, Hürmüz Ataman, Gülay Güzelderen hocalar m n edebiyat ve Türkçe sevgisi, Berat Altay hocam n de erini sonradan anlad m kitap okuma ödevleri, Selahattin fiiflman hocam n esprileri, Nurdan Talu, Sevgin zlal, Dirayet Ulu, fiahika Bafler hocalar m n ngilizceme katk lar, Melike Toklucu hocam n güler yüzlülü ü, rfan Gürsoy hocam n yumuflak kalbi ve daha nice de erli e itim insan, arkadafllar m, bulundu u semte ad n veren bir okulda okuman n güzelli i, an lar... Kendime ve geçmifle yeniden bakma flans n verdi iniz için teflekkürler. * Burak Tokcan' n Dinmeyen adl fliirinden.

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar indeks 2 N D E K S 7 Usta Kalem Serdar Turgut 72 8 Metifl Holding A.fi. Yön. Kurulu Baflkan Yard. Ayfle Sevgör Sever 72 20 Ça m z n Hastal : Bel ve Boyun A r lar Prof. Dr. Reyhan Çeliker 79 12 Aktüalite

Detaylı

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it 20-23 Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak 64 36 Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET 17 KULE EYLÜL 2006 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 8 9 10 11 12 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Ö renci Kulüpleri Mezunlar Derne i KU Store hizmetinizde Takvim Etkinlikler

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

KULE EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET. Üç ayda bir yay nlan r.

KULE EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET. Üç ayda bir yay nlan r. 25 EYLÜL 2008 ULE Üç ayda bir yay nlan r. Ç NDE LER ULE 2 3 4 6 8 10 11 12 Rektörün Mesaj Ö renci onseyi ampüsten Notlar Mezuniyet Mezunlar m z u urlad k De erlendirme ÖSS Sonuçlar Ö renci ulüpleri Folklor

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı