N D E K S. indeks. Gama Ticaret ve Turizm A.fi. Genel Müdürü Ergün ALKAN 63. Türkiye Genç ve Yetenekli Bir fiair Kazand : Burak TOKCAN 97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N D E K S. indeks. Gama Ticaret ve Turizm A.fi. Genel Müdürü Ergün ALKAN 63. Türkiye Genç ve Yetenekli Bir fiair Kazand : Burak TOKCAN 97"

Transkript

1

2 indeks 2 N D E K S 7 Konuk Yazar Taki Do an 20 Bozk rda Yefleren Umut Gülseren Çeliksoy ORHON Ankara da Yeni Bir Soluk Park Fora 38 CASA Mobilya Sedat KASAN Gürgan Clinic Kad n Sa l n n Kurucusu Prof. Dr. Timur GÜRGAN 8 Gama Ticaret ve Turizm A.fi. Genel Müdürü Ergün ALKAN Mesa Hastanesi Bilgi Teknolojileri Müdürü Sinan KAYAALP Limak Ankara Uluslararas Film Festivali 28 ÖSS ye Do ru Say l Günler Klinik Psikolog-Psikoterapist Sevda SAKARYA Çocuklar m z n Cinsel Sorular ve Anne Babalara Öneriler Prof. Dr. smihan ARTAN Türkiye Genç ve Yetenekli Bir fiair Kazand : N D E K S Burak TOKCAN 97

3 indeks 3 Yay n Kurulu Suzan B LGEN ÖZGÜN ( 81) (BAfiKAN) fienol SARISOY ( 82) (BAfiKAN YARDIMCISI) Can ÇI IRGAN ( 80) Aydan ERCAN ( 82) Bo aç ÇEK NMEZ ( 99) Burak TURGUT ( 99) Yaz flleri Müdürü M. Kutluhan OLCAY ( 93) Yap m (Grafik Tasar m ve çerik) Danajans Zeynep ATILGAN Duygu ONAY Mihriban TEZCAN Renk Ayr m Detay Repro Bask maj A.fi. 50 Türk Lokumu 44 Ünlü Ressam Habip AYDO DU 42 Mutluluk Filminin Baflrol Oyuncusu Talat BULUT 54 Danstaki Gururumuz Ekin BERNAY Bilkent Üniversitesi MBA Program ndan Sorumlu Dekan Yard mc s Asl han SAL H 84 Okur önerileri ve yorumlar için Reklam ve rtibat TED ANKARA KOLEJ MEZUNLARI DERNE K z l rmak Cad. No: Akay - ANKARA Tel: Faks: Türk E itim Derne i KOLEJL LER mtiyaz Sahibi Ankara Kolejliler LTD.fiT. ad na Kemal Ziya SAVRAN adet bas lm flt r. Dernek üyelerine ücretsiz da t lmaktad r. Yaz lar n hukuki mesuliyeti röportaj sahiplerine ve yazarlar na aittir. Issn: Kampüs 64 Duyurular m z 63 Kaybettiklerimiz

4

5 baflkandan mesaj 5 Sevgili Ulu Önderimiz, Bizler, senin ça dafl, ilerici, dogmalara kapal, akl n ve bilimin tüm toplumsal konularda egemen olmas gerekti ini düflünen, hukuka sayg l, vatan sevgisini her fleyin üstünde tutan bireyler yetifltirmek üzere kurmufl oldu un okulun mezunlar y z. O Mezunlar ki; 75 y l aflan sürede 30 bini geçen say s yla ülkenin ve dünyan n her yerinde, her alanda baflar l hizmetler vermifltir ve vermeye devam edecektir. O Mezunlar ki; Senin önderli inde Türk Milletinin gerçeklefltirdi i ba ms zl k savafl n n ne flartlarda kazand n hiç bir zaman akl ndan ç - karmad, ç karmayacak. Bu u urda dökülen kanlara, bu zaferin elde edilmesinde var olan ruha her zaman sahip ç km flt r, ç kmaya devam edecektir. O Mezunlar ki; Kurucusu oldu un Cumhuriyetimizin temel ilkelerini koflullar ne olursa olsun sars lmaz bir kararl l k ve her geçen zaman kuvvetlenen bir inançla benimsemifltir ve benimsemeye devam edecektir. O Mezunlar ki; Hayat n n her döneminde u rafl s n verdi in ve temellerini att n Ulus-Devlet'in olmazsa olmaz prensiplerinin taviz vermeksizin savunucusu ve koruyucusu olmufltur, olmaya devam edecektir. O Mezunlar ki; Bugün bizi biz yapan, özgür ve uygar bir Türkiye'de yaflam m z sa lama olana sa layan tüm devrimlerin y lmaz bekçisi olduk, olmaya devam edece iz. O Mezunlar ki; Vatansever kimlikleriyle tek bir nefesle ve gururla 75 Y l ''Ne Mutlu Türküm Diyene'' sözünü hayk rm flt r ve hayk rmaya devam etmektedir. TED Ankara Koleji Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu

6

7 konuk yazar 7 U yafl yoruz. zun zamand r iliflkilerimiz konusunda düflünüyorum. liflkilerimizde bir bozukluk mu var? Yoksa sa l ks zl k m? liflki Sa l ks zl Asl nda önemli bir rahats zl k var bu konuda. Gerek toplumsal, gerekse bireysel olarak iliflki bozuklu u Siyasi partiler aras ndaki iliflkiler normal bulunmuyor. Ayn parti içinde y llarca birlikte çal flanlar bile bir süre sonra berbat bir diyalog içine giriyor. Asl nda diyalogdan öte bir monolog. Sektörler aras ndaki rekabet elbette normal. Ya iliflkileri? Normal say labilecek bir düzey içinde oldu unu sanm yorum. Büro içi çal flanlar n iliflkileri de bozuk. Personel aras ndaki k skançl ktan do an birbirleri ile konuflmama tavr kan mca verim düflüren en büyük etken. Apartman hayat ndaki iliflkiler yani komfluluk iliflkileri de öyle. Kooperatif ortaklar na bak n. Farkl m? Komflu vilayetler, ilçeler ve hatta köyler aras ndaki iliflkiler de böyle. Detayland ral m; mahalle veya sokak iliflkilerine bakal m. Daha uza a gitmeden aile içindeki iliflkilerimize göz gezdirelim. Kar -koca iliflkileri. Baba-o ul. Anne-k z. Ya kardefller aras ndaki iliflkiler. Ve de kardefllerin efl ve çocuklar ile oluflan o ilk aile toplulu u... Son y llarda yaflam m zdaki öncelikli tav r olan Maddesel yaflam ne yaz k ki iliflkilerimizi zedeledi. Bireysellik ve bencillik ile süper ego gelifltikçe iliflkiler de önemini yitiriyor. TED Ankara Koleji ile gurur duyan, iftihar eden bir bak fl m var. liflkiler konusunda KOLEJL LER örnek bir davran fl sergiliyor. Bütünlefltirici, kat l mc, sosyalleflen bir yap içinde bütünlük sa lamaya çal fl yorlar. Gerçi Kolejli olmak her ne kadar bir ayr cal ksa da iliflki konusunda böylesine acz içinde oldu umuz bir ortamda do rusu bu ya gönülleri ferahlatan bir örnek oluyorlar. liflki kurmak, olumlu iliflki içinde olmak en az ndan insani bir görev ve biz bu görevimizi fazlaca ihmal ediyoruz. Ne u runa? Küçücük duygular ve menfaat komplekslerimizin a rlaflmas bu güzelim zenginli i fakirlefltiriyor. De er mi Allah aflk na? De er mi? Küçük yaflam liflkili yaflam Sevgili yaflam nsani yaflam Coflkulu yaflam... Gerisini geçiniz. Çok yaparak çok fley elde edilmiyor. Eflimiz, dostumuz, akrabalar m z, ailemiz ve çevremiz ile iliflkilerimizi gözden geçirmek ve sa l kl bir kulvara oturtmak zorunday z. yi iliflkinin baflar y do uracak öncelikli unsur oldu u unutulmamal. Kolejimizdeki baflar n n en önemli s rr da sa l kl iliflkilerin kurulmufl olmas d r. Asl nda bu bir s r da de il. Olmas gereken ve hatta yaflam n Olmazsa olmaz d r. TAK DO AN HABER TÜRK TELEV ZYONU ANKARA TEMS LC S

8 portre 8 Gama Ticaret ve Turizm A.fi. Genel Müdürü Ergün Alkan '63: Kolej'de Ald m E itim, Birikim ve Deneyimler Sosyal ve fl Hayat mdaki Mutlulu un Temel Ö eleridir Türkiye'nin en büyük ve köklü flirketlerinden Gama Holding'in bünyesinde bulunan Gama Ticaret ve Turizm A.fi.'nin Genel Müdürü Ergün Alkan ile Gama'y, ifl ve spor hayat n, Kolej'i konufltuk. Spor hayat ma, Kolej Spor Kulübünde voleybol oynarak bafllad m. Uzun y llar oyunculuk yapt ktan sonra, antrenörlük ve teknik direktörlük yapt m. Kulübümüzün Yönetim Kurulunda da uzun y llar görev yapt ktan sonra, Türkiye Voleybol Federasyonunda görev ald m, bu nedenle Kulübümüzden ayr ld m. Bize kendinizi tan t r m s n z? Orta ve lise tahsilimi TED Ankara Koleji'nde tamamlad m y l n n Eylül ay nda Kolej'in haz rl k s n f nda yat l olarak bafllad m e itimim, 1963 y l nda liseden mezun olmamla son buldu. Daha sonra e itimime Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam ettim. Mezun olduktan sonra avukatl k hayat ma bafllad m y l ndan 1987 y l na kadar serbest avukat olarak çal flt m. Bu süre içerisinde avukat olarak da görev yapt m Gama Grubunda, 1987 y l nda yöneticilik hayat ma bafllad m. Önce GA- MA- MET fi fiirketlerinin ortak oldu u bir ticaret flirketini yönettim. Bu flirketin 1993 y l nda bir baflka gruba devredilmesi ile birlikte, Gama Holding bünyesindeki Gama Ticaret ve Turizm A.fi.'de çal flmaya bafllad m ve halen bu fiirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çal flmaya devam ediyorum y l nda evlendi im eflim Tanju Alkan uzun y llar TED Ankara Koleji Lisesinde, Felsefe - Sosyoloji - Psikoloji - Mant k ö retmenli i yapt ktan sonra emekli oldu. K z m Özge ile o lum Onur'da Kolej mezunudur. Yaklafl k yedi y l Türk E itim Derne i Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, 11 y l TED Ankara Koleji Vakf Yönetim Kurulu Sekreter üyesi olarak çal flt m. TED Ankara Koleji Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Üyesi olarak da 5-6 y l görev yapt m. Kolejdeki e itim ve ö retimim ile birlikte sporculuk, antrenörlük hayat m ve yukar da sayd m bu sayg n kurullardaki görevim boyunca kazand m e itim, bilgi ve deneyim, benim daha sonraki sosyal ve ifl hayat mdaki mutluluk ve huzurumun temel ö eleri olmufltur. Gama Holdinge ba l olarak Ticaret ve Turizm A.fi.'nin tarihsel süreci ve faaliyetleri hakk nda bilgi verir misiniz? Gama Ticaret ve Turizm A.fi., Gama Holding'in befl ana flirketinden birisidir. Gama Holding bünyesinde, Gama Endüstri Tesisleri malat ve Montaj A.fi., Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.fi., Gama Enerji A.fi., Gama International B.V. ve Gama Ticaret ve Turizm A.fi. flirketleri bulunmaktad r. Gama Endüstri,

9 portre 9 bir taahhüt flirketi olarak Türkiye'nin önde gelen flirketlerinden birisidir. Dünyada uluslararas faaliyet gösteren taahhüt flirketleri aras nda 65. s radad r. Gama, fosil yak tl (kömür, petrol, gaz) elektrik santral yap m nda dünya 3.'sü, kimyasal tesislerin yap - m nda dünya 6.'s ve genel enerji santralleri yap m nda 18. durumdad r. Halen projelerini yürüttü ü taahhüt ifllerinin % 90' yurt d fl ndad r. Rusya, rlanda, Bulgaristan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Yemen ve Katar'da devam eden projelerde 'in üzerinde çal flan iflçisi vard r. Türkiye'de flu anda stanbul Bo az 'nda yap lan Marmaray tüp geçit projesinde Japon ve Türk ortaklar ile birlikte çal flmaktad r. Gama, ülkemizde, birçok ilki gerçeklefltirmifltir. lk yüksek bas nç boru hatt, ilk denizalt boru geçifli, ilk kül baraj, ilk borulu gaz desülfürizasyon projesi, ilk metro sistemi, ilk büyük ölçekli yap-iflletdevret projeleridir. Bu çerçevede, Gama'n n yurt içinde gerçeklefltirdi i projelerden baz lar ; Soma B Termik Santrali, Afflin Elbistan B Termik Santrali ve Desülfürizasyon Ünitesi, Kemerköy Termik Santrali, Trakya Elektrik Santrali, Birecik Baraj ve HES, Sivas Kangal Termik Santrali, Ünye - Ankara ve Bursa Çimento Fabrikalar, TÜPRAfi K r kkale Rafinerisi ve Ankara Metrosu'dur. Yine yurtd fl nda yapt önemli projelerden baz lar : Rusya Parlemento Binas, Moskova'da Gazprom Genel Merkezi Kompleksi, rlanda'da Tynagh Kombine Çevrim Santrali, Türkmenbafl Rafinerisi ve Libya Bat Do algaz Projesi'dir. Gama Ticaret ve Turizm A.fi., bu büyük grupta ticaret ve turizm faaliyetlerini yürütmektedir. Gerçekte 1981 y l nda kurulan, daha sonra isim de ifltiren flirket, yurt d fl ve içinde mümessilli oldu u firmalar n ürünlerini, özellikle inflaat malzemelerinin ithalat ve ihracat n yapmakta, konusunda dünyan n en büyük medikal firmas olan Z mmer (USA) firmas n n distribütörü olarak ortopedi ürünlerinin Türkiye'de pazarlamas n yapmakta, ayr ca önde gelen sigorta flirketlerinin acental k faaliyetleriyle, projelere sat n alma ve lojistik hizmetler vermektedir. Sürekli ve istikrarl büyümeyi hedefleyen gruba yeni faaliyet alanlar katmay da amaçlayan flirketimiz flu aylarda ifl makineleri sat fl ve servis departman kurulmas haz rl içindedir. Gama A.fi.'de çok nitelikli ve kalifiye elemanlar çal fl yor. Sizce Gama'da iyi bir kariyer sahibi olman n s rr nedir? Biraz evvel söyledi im gibi flu anda Gama grubunun yaklafl k üzerinde çal flan vard r. Gama grubunun ulusal ve uluslararas alanda bu denli baflar l olmas n n iki ana sebebi; ifl hayat nda daima dürüstlük ilkesini esas almas ve çal flanlar n n iliflkilerinde, sevgi, sayg, disiplin ve hoflgörü ilkelerini uygulamas - d r. Gama baflar lar n iflte bu flirket kültürü ve ekip ruhu anlay fl ile realize etmifltir. Bu tak ma uyum sa layabilecek her nitelikli genç bu grupta çok baflar l olmaktad r. Gama'da Kolej mezunu çok baflar l çal flan arkadafllar m z var. Üst düzey yönetici konumunda çal flan Kolejlilerden, Gama Endüstri Yönetim Kurulu Baflkan Engin nanç ve Yönetim Kurulu Üyesi Birol Öngör a abeylerimiz ayn zamanda, Eski Kolejli basketçidirler. Gama bünyesinde çal flmak isteyen gençlere ifl olana tan yor musunuz? Tabii ki. Gama'da çal flan kiflilerin yafl ortalamas oldukça gençtir. Gama gereksinimleri çerçevesinde, çal flmak isteyen iyi e itim ve ö renim görmüfl, lisan olan ve çal flma flartlar anlatmaya çal flt m anlay fla uygun gençlere, projelerinin bulundu u ülkelerde çal flma olana vermektedir. Kurumlar aras ifl birli i çerçevesinde Kolej ile Gama'n n bir proje gerçeklefltirmesi mümkün mü? Yani Gama Kolej'in herhangi bir etkinli ine sponsor olabilir mi? Kolej ile ifl birli i pek tabii bizim için büyük mutluluk kayna olacakt r. Gama, bünyesinde kurulu Gama E itim Vakf arac l ile fakir çocuk okutmakta, islahevinden ç kan çocuklara yard mc olmaktad r. Ayr ca sanat etkinliklerine katk da bulunmaya çal flmaktad r. Gama yaflam n içinde olmay benimsemifl bir flirkettir. Çok yo un ifl hayat n z var. Bu yo unlu unuzda Kolej'in etkinliklerine vakit ay rabiliyor musunuz? Uzun y llar Kolej'in her kuruluflunda hizmet verdim, çal flt m, çok fley ö rendim. Ancak son y llarda yo un çal fl yoruz. Do rusunu isterseniz Kolej'in etkinliklerine eski döneme göre çok kat lam yorum. Kolej'in tesisi ile ilgili bir iki toplant ya kat ld m. Çok sevindim. Kolejimizin ad na yak fl r iyi bir tesis ortaya ç kacak, tüm Kolejli arkadafl ve kardefllerimiz ile birlikte olaca z.

10 aktüalite UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN F LMLER FEST VAL 10. Uçan Süpürge Kad n Film Festivali May s tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. NIVEA ana sponsorlu unda yap lan festivalde bu y l 34 ülkeden 137 kad n yönetmenin toplam 149 filmi gösterilecek. Bu y lki Onur Ödülü Müjde Ar'a; Bilge Olgaç Baflar Ödülleri ise Güler Ökten, Samiye Hün ve Nevin Akkaya'ya takdim edilecek ALTIN KOZA F LM FEST VAL Ö RENC F LMLER YARIfiMASI Adana Büyükflehir Belediyesi, 14. Alt n Koza Film Festivali Ö renci Filmleri Yar flmas n, sinema e itimi veren üniversitelerdeki gençleri teflvik etmek ve desteklemek amac yla 4-11 Haziran tarihleri aras nda gerçeklefltirecek. Yar flmaya, üniversitelerin Güzel Sanatlar ve letiflim Fakülteleri, Sinema-Televizyon Bölümleri ö rencileri kat - labilecek. L MAK ANKARA ULUSLARARASI F LM FEST VAL Limak 18. Ankara Uluslararas Film Festivali, Nisan 2007 tarihleri aras nda Dünya Kitle letiflimi Araflt rma Vakf taraf ndan gerçeklefltirildi. Daha önce Kerim Afflar, Cüneyt Gökçer, Cemil Eren ve Kay han Keskinok'a verilen Sanat Ç - narlar ödülü yazar Erhan Bener'e; Aziz Nesin'in ad n tafl yan Emek Ödülü ise Fatma Girik'e takdim edildi. Aç l fl töreninde bu sene k sa film Oscar n alan West Bank Story gösterildi ve geceye kat lan 'West Bank Story'nin yönetmeni Ari Sandel'e teflekkür plaketi verildi.

11 aktüalite 11 SELAN K TEN ANITKAB R E ALTINDA T YATROSUNDA ZLEY C LERLE BULUfiUYOR Mustafa Ahmet Yuvanç' n yazd oyun Atatürk'ün dünya görüflünü, yaflam biçimini ve halk yla kurdu u iletiflimi anlat yor. Okan rkören, fiemsettin Z rhl, Dara Tan, Turgay K l ç,yaseri fiahbudak, Emre Erçil, Eylem Türkmen, Dilek Ar bal, Duygu Günefl, Zeki Karaca, Mümtaz Aydo an Mengi ve P nar Uslu'nun oynad oyun Ankara da Alt nda Tiyatrosunda tiyatro severlerle bulufluyor. STANBUL CUP 2007 BAfiLIYOR Garanti Koza kuruculu unda, May s tarihleri aras nda Tenis Arena'da gerçeklefltirilecek olan turnuva, tenis severlerle buluflacak. stanbul Cup, Türkiye'yi tenisle ilgili say l ülkeler aras nda görmeyi ve dünyan n en çok ilgi gören tenis organizasyonlar ndan biri olmay amaçl yor. UNIFEST YILINDA Türkiye'nin en büyük bahar ve gençlik festivali UNIFEST, 4. y l nda 19 May s 2007 Cumartesi günü stanbul Parkorman'da gerçeklefliyor. Geçti imiz senelerde dünyaca ünlü yabanc isimleri ve ülkemizin ünlü pop& alternatif müzik sanatç lar n a rlayan UNIFEST bu sene de Portecho, Dj Hüseyin Karaday ve Dj Funky C, Dolapdere Big Gang, Pamela, Mor ve Ötesi, Yal n' misafir ediyor STANBUL ULUSLARARASI KUKLA FEST VAL 10. stanbul Uluslararas Ülker Kukla Festivali, 9-16 May s tarihleri aras nda, Atatürk Kültür Merkezinde, dünyan n en seçkin kukla tiyatrolar n sanatseverlerle buluflturuyor. On bir yabanc ve befl yerli gruba ev sahipli i yap lacak olan festival sekiz gün sürecek.

12 aktüalite 12 Limak nflaat Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir 91 Ankara n n Müthifl Bir Sinema Seyircisi Var Limak Holding'in sponsor oldu u Ankara Film Festivaline ilgi büyüktü. Limak nflaat Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir '91 Ankaral lar n 18. Ankara Uluslararas Film Festivaline sahip ç kt klar n dile getirdi. Bildi imiz kadar yla siz ça dafl Türk resim eserlerini topluyorsunuz ve yüz eserden oluflan bir koleksiyonunuz var. Bize tan mad m z Ebru Özdemir'i anlat r m s n z? Evet, bir süredir ça dafl Türk resimlerine özel bir ilgim var bu ilgi beraberinde bahsetti iniz koleksiyonu getirdi. Kendimce, gün geçtikçe büyüyen bir koleksiyonum var, her biri benim için çok özel. Ayr ca dünyada ça dafl sanat da takip etmeye çal fl yorum, bu sebeple uluslararas fuarlar izliyorum. Tabii bir de sinema yi bir film izleyicisiyim. stanbul'da üniversitede okudu um y llardan beri baflta stanbul ve Ankara film festivallerini takip ettim... Yurt d fl na Cannes, Venedik ve Sundance Film Festivallerine gittim. Bu festivallerde onlarca film seyrettim, tart flmalara, panellere kat ld m. Asl nda, sanat n her türünü seviyorum. Bu konuda elimden geldi ince, geliflmeleri trendleri takip etmeye çal fl yorum. Türkiyemiz ve beraberinde Limak Grubu bir büyüme içerisinde. Bu çerçevede bana da çok fazla ifl düfltü üne inan yorum ve oldukça yo un bir ifl temposu ile çal fl yorum. F rsat buldukça, sanat, özellikle sinema ve resim konusunda gelifltirebilece im faaliyetlere kat l yorum. Yaratt m özel zamanlarda sanat n büyülü dünyas içerisinde olmak en büyük zevklerimden birisi. Bu genç yaflta sanat eserinden anlayacak ve sanatsal faaliyetlere e ilecek kadar bilgi birikimini neye borçlusunuz? Resim sanat n n özellikle ça dafl Türk resimlerinin hayat mda önemli bir yeri var. Sergileri mümkün oldu unca takip etmeye, sanat kitaplar okumaya, yerli ve yabanc sanat bas n n takip etmeye ve kendimi gelifltirmeye çal fl yorum. Frieze, Basel ve Arco gibi uluslararas ça dafl sanat fuarlar nda ça dafl sanat n nerelere geldi ini görmek çok yararl oluyor. Bu konuda bana yard mc olan arkadafllar m, sanat tarihçileri, uzmanlar, sanatç lar, galeri sahipleri var, her geçen gün onlardan da yeni fleyler ö reniyorum. Mesela, bu sene Venedik bienali var, befl senede bir düzenleniyor, oraya gitmek ve oradaki projeleri görmek istiyorum. Ayr ca uluslararas sanat piyasas ndan takip etti im kadar yla stanbul bienaline bu sene ilgi büyük olacak. Ben de merakla bekliyorum. Türk resim eserlerine düflkünlü ünüzü biliyoruz. Hangi ressamlar be eniyorsunuz? Koleksiyonunuzda kimlerin eserlerine yer veriyorsunuz? Koleksiyonunuzda olmas n istedi iniz eserler hangileri? Koleksiyonumda Nejat Melih Devrim, Hakk Anl, Mubin Orhon, Nefle Erdok, Adnan Coker, Alaadin Aksoy, Canan Tolon, Abidin Dino, Ömer Uluç, Ergin nan, Burhan Do ançay var. Bunlar ilk akl ma gelenler. Tabii baflka de erli ressamlar m z n da birçok resmi var, Mithat fien, Jale Erzen, Utku Varl k, Selma Gürbüz gibi. Gençlerden ise Leyla Gediz ve Haluk Akakçe'yi be eniyorum. Koleksiyonumu bir plan çerçevesinde ama sevdi im sanatç lardan ve eserlerinden yapmaya çal fl yorum. Heykel, foto raf ve video art gibi di er mediumlara da geçmek istiyorum. Limak 18. Uluslararas Film Festivali'nin gala gecesi gerçeklefltirildi. Böyle anlaml bir projeye sponsor oldunuz. Gala gecesindeki izlenimlerinize göre Ankaral sanatseverlerin ilgisi nas l olacak? Limak 18. Uluslararas Film Festivaline katk da bulunabildi imiz için hem çok mutlu hem de çok gururluyuz. Gala gecesinde gördü- ümüz yo un ilgi ve kat l m bizi daha da mutlu etti. Ankaral lar, film festivallerine sahip ç kt. Uzun y llard r olmad kadar yo un bir ilgi vard. Festival 22 Nisan'a kadar devam edecek, ilginin kapan fla kadar daha da artaca n tahmin ediyoruz. Festival bafllamadan bine yak n bilet satt k, Ankaral lar Fatma Girik'i çok s cak karfl lad lar, panellere ilgi büyüktü, program hem sinema seyircilerini hem de elefltirmenleri tatmin etti diye düflünüyorum. Baflta Prof. Dr. O uz Onaran ve Genel Müdür Zeynep Ünal Esenli olmak üzere, gece gündüz çal flan festival ekibini tebrik ediyorum.

13

14 aktüalite 14 Neden Ankara'da stanbul'daki kadar kültürel faaliyet yok? Sponsor bulmakta m zorlan l yor yoksa Ankara seyircisi mi yeterli de il? stanbul'da sponsor bulmak genellikle daha kolay oluyor diye bir inan fl var ama biz bunu de ifltirmek istiyoruz art k, bunu da bu seneki çal flmam z ile biraz olsun kan tlad k. Ankara'da da sponsor bulmak mümkün, yeter ki proje iyi anlat ls n ve projeye güvenilsin. Sa olsun Ankaral lar, Ankaral firmalar, ulusal ve uluslararas bankalar bizi k rmad lar, projeye inand lar ve desteklerini esirgemediler. Limak 18. Uluslararas Film Festivalinin 70'e yak n sponsoru ve 100'e yak n festival dostu vard. Hepsine buradan çok teflekkür ediyorum... fiimdiden gelecek seneki festivale sponsor olmak için arayanlar var. Niye bizi bu sene sponsor yapmad n z diyorlar. Tabii çok seviniyoruz. Harika bir his yarat yor bu hem bizde hem de tüm festival ekibinde. Bir de festivalin on gün ile s n rl olmas n da istemiyoruz, bunu de iflik aktivitelerle, gösterimlerle, çal flma gruplar ve panellerle bir seneye yaymak istiyoruz. Bu konuda çal flmalar yap yoruz ki, Ankaram zda bir sene boyunca festival ruhu canl olsun. Asl nda Ankaral ifl adamlar n n da, Ankaral vatandafllar n da sanata ilgisi çok yüksek düzeyde. Bu ilgiyi ortaya ç karabilmek, bu iki taraf bir araya getirebilmek sanat gönüllülerinin bir baflar s oluyor. San r m Ankara'n n biraz daha fazla sanat gönüllüsüne ihtiyac var. Bu sene de bu sanat gönüllülerini ortaya biraz olsun ç kard k san yorum. Aç l fl töreni son y llardaki en kalabal k tören oldu, festival partisinde Babazula Partisi vard, t kl m t kl md... Festival bafllamadan bine yak n bilet sat ld... Tabii bunlara çok sevindik, Ankara'n n müthifl bir sinema seyircisi var... Festivali harika takip ediyorlar, bu da bizim flevkimizi artt r yor. Türk sinemas son dönemlerde büyük baflar lara imza att ve iyi bir seyirci kitlesi yakalad. Bundan sonraki dönemlerde de sanatsal faaliyetlere sponsor olmaya devam edecek misiniz? Öncelikle ilk sorunuza cevap vereyim, evet Türk sinemas son y llarda çok iyi yap mlara imza atmaya bafllad, birçok iyi film üretiliyor, san r m box office'in % 50'sinden fazlas Türk filmlerinin elinde, en çok seyredilenler hep Türk filmleri. Ayr ca, uluslararas festivallerde ve film piyasas nda da büyük baflar lar kazan l yor. Mesela Nuri Bilge Ceylan klimler ile geçen sene Cannes'da büyük jüri ödülünü ald. Fatih Ak n, Ferzan Özpetek gibi yönetmenler de festivallerde bir çok ödül kazan yor. Bu Türk sinemas aç s ndan çok sevindirici ve umut verici, inflallah bu baflar lar artarak devam edecek. Film festivalleri özellikle de Ankara Film Festivali genç sinemac lar yetifltirmek aç s ndan çok önemli. Belgesel ve k sa filmlere de büyük önem veriyor. Biz de Ankaral bir grup olarak, Ankara Film Festivalini desteklemeyi, sürdürmeyi çok isteriz. Çünkü verdi imiz deste in sinema için, sinemaseverler için, amatör yap mc lar, film ö rencileri için bir fark yaratt n görüyoruz ve de bununla gurur duyuyoruz. Ayr ca, inand m z, güvendi imiz her projenin arkas nda durmak isteriz. Grup olarak sanatsal faaliyetler haricinde de desteklerimiz oluyor. Mesela en son Siirt Kurtalan'da bir k z ö renci yurdu yapt rd k. Grup olarak sosyal sorumluluklar m z n bilincindeyiz ve bu sorumluluklar yerine getirmek istiyoruz. Bir Kolejli olarak Kolej'in sanatsal faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz? Kolejli olmak bir ayr cal kt r. Kolej sanat faaliyetlerini birçok aç dan destekliyor. Kolejli olan Elif Da deviren ve Tamer Karada l hiç bir ücret talep etmeden, festivalin aç l fl törenini sundular, bu çok önemli bir destek. Kolej ö rencilerine de sanat sevme ve destek verme içgüdüsünü afl l yor. Bu sene di er Ankaral sponsorlar m z ve film dostlar m z n da % 90' Kolejlidir.

15

16 aktüalite 16 Türkiye Genç ve Yetenekli Bir fiair Kazand : Burak Tokcan '97... sisler içinde b rakt m hayat yine döndün bana ateflten sözcükler ve dinmeyen bir yaln zl kla * Sizi tan yabilir miyiz? 1979'da Ankara'da do dum. 1990'da Ahmet Vefik Pafla lkokulu'ndan, 1997'de TED Ankara Koleji'nden ve 2001'de Bilkent Üniversitesi flletme Fakültesinden mezun oldum. Üniversitemin yay n biriminde metin yazar ve yay n içerik sorumlusu olarak çal fl yorum. Bilkent öncesinde Ernst & Young' n Vergi ve Mali Dan flmanl k Hizmetleri Bölümünde görev yapt m. Ne zamandan beri fliir yaz yorsunuz? fiiir yazmaya üniversitede bafllad m. yi bir kitap okuyucusuydum; ama yaz n türlerine Bilkent'e kadar hiç yönelmemifltim. Ortaokuldan bu yana kitaplarla içli d fll olman n getirdi i birikim, meyvesini fliirle verdi. lk fliirim Ekim 1999'da yay mland. Bugüne kadar Bilkent 4 Mevsim, K y, Damar, Beflparmak, Gökyüzü, Ça dafl Türk Dili, Dünya Kitap, Ünlem, Yom Sanat, Evrensel Kültür, Patika ve Koridor dergilerinde fliir yay mlad m. Birçok de erli ödüle lay k görüldünüz... Evet, 8 fliir ödülü kazand m 2001'den bu yana. Bunlar n 6's n çeflitli fliirlerimle, son ikisini de 33 fliire ulaflan Sesim Kan Kaybediyor adl yay mlanmam fl dosyamla ald m. Bir y l içinde ödüllü dosyam kitaplaflt rmay düflünüyorum. Jürilere ve düzenleme kurullar na sayg ad na heybemdeki ödüllerin isimlerini de vermek istiyorum: Homeros Ödülleri 2007 Attilâ lhan fiiir Yar flmas Mansiyonu Cemal Süreya 2006 fiiir Yar flmas Özendirme Ödülü R fat Ilgaz 2004 fiiir Yar flmas 1. lik Ödülü Marmaris 2004 fiiir Yar flmas 1. lik Ödülü Beflparmak Dergisi 2003 fiiir Yar flmas 2. lik Ödülü Karfl yaka CUMOK 2003 U ur Mumcu fiiir Yar flmas 1. lik Ödülü Mülkiyeliler Birli i Vakf 2001 fiinasi Özdeno lu fiiir Yar flmas 3. lük Ödülü Kocaeli Üniversitesi fiiir Etkinlikleri Birimi 2001 Gençlik Yar flmas 2. lik Ödülü Ödüllerin fliirinizdeki yeri nedir? Hiç kuflku yok ki ödüller, daha nitelikli ürünler vermek ad na dizelerime güç kazand r yor ve ilk kitab ma do ru emin ad mlarla ilerlememi sa l yor. Ayr ca törenlerde yeni flehirlerle, yeni insanlarla fliir boyutunda tan flman n coflkusunu yafl yor, ustalarla, genç flairlerle beraber oluyorsunuz. Örne in, ça dafl m Mehmet Butak n'la Kocaeli'de tan fl p fliir paydas nda sa lam bir dostluk kurduk. Son ödülümde zmir'de lker flgören, Ersun Ç plak, Cengiz fienol, Müesser Yeniay ve Özkan Sat lm fl gibi fliire emek veren, dergilerden bildi im genç arkadafllarla görüflme f rsat n yakalad m. Erol Özyi- it'le stanbul'un bir k fl akflam nda, Cemal Süreya töreninde tan flt k ve ba lant m z koparmad k. Bunlar güzel duygular. fiiirlerinizi bir olaydan veya yaflad klar n zdan etkilenerek mi yaz - yorsunuz? Hayattan etkilenerek yaz yorum. Bunun içine yaflad klar m da giriyor, yafl yor olduklar m veya yaflayamad klar m da. fiiirlerinizde genelde hangi konulara de iniyorsunuz? fiiirlerimde özel bir konuya yo unlaflmad m. Dizelerin özelli i, insana ve yaflama dair olmalar. fiiirler bireysel dünyamdan ç k - yor olsa da hepimizin yaflad duygulardan, bir bak ma hayattan kesitler veriyor: yaln zl k, aflk, hüzün, ac, mutluluk Bu demek de il ki beni etkileyen olaylar do rudan ifllemeyece im fliirlerimde. fiiir, iklimi her an de iflebilen bir sanat. fiair olmak için nas l bir ifade biçimine, altyap ya ve bilgi birikimine sahip olmak gerekir? Hepsinden önce san r m yetenek gerekiyor, hayat n birçok alan nda oldu u gibi. Bu yetene i sab r ve çal flma disipliniyle birlefltirmelisiniz. fiiir kolay oluflmuyor. Birçok sanat dal gibi o da

17 aktüalite 17 büyük emek istiyor. yi bir fliir okuyucusu olmadan, Türk ve dünya fliirinin önemli isimlerini okumadan kaleminizi beslemeniz olanaks z. Bunlar yapmadan da yazabilirsiniz; ama fliir anlay fl n z dar bir çerçeveye s k fl p kal r. Roman, öykü, deneme gibi di er edebiyat türlerini okumak, sinema, tiyatro, resim, müzik gibi de iflik sanat kollar yla da ilgilenmek flaire mutlaka yeni üretim boyutlar katar. Bu süreçte tabii ki çal flmay elden b rakmamak, yani y lmadan yazmak gerekiyor. fiiirin mevsimleri zaman zaman dizelerinizi dondurur, da t r, uzun süre hiçbir fley karalayamad n z olur; ama rastlad n z güzel bir fliirle, bir tren cam ndan gördü ünüz manzarayla, aniden bast ran bir sa anakla ya da bir sergide rastlad n z tabloyla bekledi iniz rüzgâr elbet esecek ve fliire devam edeceksinizdir. Söylediklerim çok kolay görünse de uygulamada o kadar basit de il. Edebiyatta belki de en önemlisi, verimli bir usta-ç rak iliflkisi yakalayabilmek. Bu herkese nasip olan bir fley de il; çünkü hayat n yolumuzu kimlerle kesifltirece ini ço u zaman tahmin edemiyoruz. Ben o aç dan çok flansl y m; çünkü fliir yolculu umun en bafllar nda de erli hocam, ustam fiair Ahmet Özer'le karfl laflt m. Edebiyat n hemen her türünde ürün veren, dizelerle nefes alan ve fliiri çok iyi bilen bir edebiyatç. Yazd klar ma yapt de erlendirmelerden, kitap ve biçem tavsiyelerinden, tecrübelerinden çok fley ö rendim ve ö renmeye devam edece im. Bana ay racak dakikalar, saatleri, günleri hep oldu, halen var ve umar m var olacak. Dizelerimin ivme kazanmas nda, fliirin inceliklerini ve esteti ini fark etmemde pay çok fazlad r Ahmet hocam n. Genç ve yetenekli bir flair olarak duygular n fliir yazarak ifade etmek isteyenlere neler önerirsiniz? Az önceki söylediklerim bu soruyla da örtüflüyor. Öneride bulunmak üstenci bir tav r gibi görünebilir; ama okumaktan ve yazmaktan vazgeçmemek ve alt alta yaz lan her sat r n fliir olmad gerçe ini kavramak san r m bu alana merakl olan herkesin bulundurmas gereken anahtarlar. Kilidi bulmak ve/veya açmak kifliye kalm fl. Günümüzde hemen herkes fliir yazd n söylüyor. Sizce nitelikli fliirin fark nedir? Hayattan ve insandan kopmayan fliir, benim için her zaman daha öndedir. Okurunu kendi yaflam ve/veya toplumu üzerine, dünya üzerine düflünmeye yöneltebilen fliir, iyi bir fliirdir. Türk diline özen gösteren, anlam bütünlü ünü koruyan, imge ve ça r fl mdan uzaklaflmayan flairlerin ürünleri bana daha yak n geliyor. Be endi iniz flairler kimler? Metin Alt ok, Ahmed Arif, Attilâ lhan, Gülten Ak n, Da larca, Nâz m Hikmet, Ahmet Erhan, Ali Asker Barut, Ahmet Ada, Cemal Süreya, Edip Cansever, Ahmet Telli, Turgut Uyar, Ahmet Özer, Hilmi Yavuz, Kemal Özer, Yannis Ritsos, Yorgo Seferis, Sergey Yesenin, Federico García Lorca... Kütüphanemde 400'den fazla fliir kitab mevcut. Dolay s yla her yafltan, her ak mdan sayamad m isimler mutlaka olmufltur. Behçet Aysan' n fliirlerinin ise ruhumda çok önemli bir yeri var. O yüzden Aysan için ayr bir cümle kurma gere- i hissettim. Kendi dönemime, yani 35 yafl alt kufla a gelirsek, lker flgören'in ve Gonca Özmen'in ilk kitaplar hofluma gidiyor. Murathan Çarbo a'n n özgün bir sesi, Erol Özyi it'in duyarl bir anlat m var. Mehmet Butak n' n dizelerine yans tt düflünsel ve tarihsel birikime de ayr bir parantez açmam gerek. flletme Fakültesinden mezunsunuz. Sanat dallar n içeren, plastik ya da görsel sanatlarla iliflkili bir e itim görmeyi neden tercih etmediniz? fiiir yazmaya üniversitede bafllad m için ÖYS zaman nda böyle bir tercih zaten düflünmedim. Bir ara Türk edebiyat üzerine lisansüstü e itim almak akl ma gelmedi de il; ama ilgi alan ma akademik bir k yafet giydirmek fliir heyecan m ve üretkenli imi öldürebilir. Bu riski göze almay pek istemiyorum. Eklemek istedi iniz bir fley var m? Üniversitedeyken Bilkent 4 Mevsim sanat-edebiyat-kültür dergisinin yaz kurulunda görev yapt m. Yafl tlar mla ve hocalar mla baflar l bir tak md k. O hareketli atmosferde fliir ve edebiyat ad - na çok fley kazand m. K ymetli hocalar m Ahmet Özer, Sare Öz, Vedat Yaz c, Ali Turan Görgü ve onlar n sayesinde tan flt m Mehmet Ayd n hocam n destekleri bugün de devam ediyor. Bunlar söylerken akl ma Kolej'deki günlerim de geldi. Faruk Cezayirli, Hürmüz Ataman, Gülay Güzelderen hocalar m n edebiyat ve Türkçe sevgisi, Berat Altay hocam n de erini sonradan anlad m kitap okuma ödevleri, Selahattin fiiflman hocam n esprileri, Nurdan Talu, Sevgin zlal, Dirayet Ulu, fiahika Bafler hocalar m n ngilizceme katk lar, Melike Toklucu hocam n güler yüzlülü ü, rfan Gürsoy hocam n yumuflak kalbi ve daha nice de erli e itim insan, arkadafllar m, bulundu u semte ad n veren bir okulda okuman n güzelli i, an lar... Kendime ve geçmifle yeniden bakma flans n verdi iniz için teflekkürler. * Burak Tokcan' n Dinmeyen adl fliirinden.

18 aktüalite 18 ANNELER GÜNÜNDE B R KEZ DAHA DÜfiÜNÜN: Bir çocu u s ms k kucaklamak, ona sevildi ini hissettirmek, masum gülümseyiflini görmek ve ona iyi bir gelecek haz rlayarak güvende oldu u duygusunu vermek için mutlaka kan ba m olmal? Koruyucu Ailelik Ülkemizde bak ma muhtaç, elinden tutulmay bekleyen milyonlarca çocuk var. Güzel bir ailenin ilgisini, yetenekleri do rultusunda e itim görebilece i bir okulda okumay ve en önemlisi flefkati bekleyen masum çocuklar. Amac m z, anneler gününü kutlayaca m z May s ay içerisinde koruyucu ailelik ile ilgili bilgi edinmeniz, yasal prosedür hakk nda fikir sahibi olman z. Kuflkusuz koruyucu ailelik herkesin alt ndan kalkabilece i kolay bir ifl de il. Bir insan n sorumlulu- unu üstlenmeyi, bu ifle gönül vermeyi ve yürekten istemeyi gerektiriyor. Ancak her fleyi devletten beklemek ya da çocuklar kaderine terk etmek yerine, acaba biz ne yapabiliriz? sorusunun birkez daha sorgulanmas nda yarar var. Birtak m nedenlerden dolay, belirli bir süre için, bak m öz ailesi taraf ndan yap lamayan çocuklar n, anne ve baba olma özelliklerine sahip olan kiflilerin yan nda, devlet denetiminde bak m n n sa lanmas na koruyucu aile hizmeti ad verilmektedir. Koruyucu ailelik yapmak isteyen kifliler çocu un öz anne, baba ya da vasi d fl nda herkes olabilir. Örne- in akrabalar, komflular olabilir. Koruyucu aileli in belirli bir zaman yoktur. Uzun ya da k sa sürelerle koruyucu aile olunabilir. Koruyucu aile olmak için evli ya da bekar olmak, çocuklu ya da çocuksuz olmak önem teflkil etmemektedir. Türkiye'de sürekli ikamet etmek, okur-yazar olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmak yeterlidir. Koruyucu aile olmak için ikamet edilen ilde bulunan il müdürlüklerine baflvuru yapmak gerekmektedir. En az ndan çocu un ailesinin koflullar daha iyiye gidene kadar, o çocu un bak m n sa layabilir, geliflimine, e itimine katk da bulunabilirsiniz. Koruyucu ailelerin yerine getirmek zorunda olduklar birtak m yükümlülükler bulunmaktad r. Öncelikle, koruyucu ailelerin çocu un fiziksel ve psikososyal geliflimini en iyi flekilde gerçeklefltirmeleri için gerekli koflullar sa lamalar gerekmektedir. Bununla birlikte: Çocu un yetenekleri do rultusunda e itiminin sa lanmas n ve iyi bir meslek edinmesi için gerekli çabay göstermeleri, E er çocu un öz akrabalar varsa, onlarla uygun görülen bir flekilde çocu u görüfltürmeleri, Mesleki çal flmalar n yerine getiren sosyal hizmet uzmanlar na gerekli koflullar sa lamalar, kametgâh de iflikliklerini il müdürlüklerine bildirmeleri bu yükümlülüklerin aras nda yer almaktad r. Koruyucu aile adaylar ndan istenen belgeler: Foto raf Nüfus cüzdan örne i Evliler için evlilik cüzdan örne i kametgâh belgesi fl ve gelir düzeyini gösteren onayl belge Adli sicil raporu

19

20 maariften yetiflenler 20 Bozk rda Yefleren Umut: Gülseren Çeliksoy Orhon 49 yi ve düzeyli bir e itim almas için ailesi taraf ndan Ankara'ya gönderilen 11 yafl ndaki bir k z çocu u için Türk Maarif Cemiyeti Yeniflehir Lisesi ile tan flma vaktiydi. Biraz çekingen, biraz yabanc ama kararl yd y l nda baflar larla mezun olan genç k z; okulundan ve çevresinden hiç kopmayan, y llar boyu deste ini hiç esirgemeyen Gülseren Çeliksoy Orhon. Atatürkçü ve ça dafl bir e itimle yabanc dil ö retimini gerçeklefltiren ve sonradan ad Türk E itim Derne i Ankara Koleji olarak de ifltirilen okula 1943 y l nda yat l olarak bafllad. Çam a açlar ve güllerle bezenmifl bir bahçede idi eski Kolej. Gerçi 2. Dünya Savafl y llar nda kalayl bak r tabaklarda yemekler yeniliyor, ekmek karne ile da t l yordu ama e itim son derece iyi donan ml, disiplinli ö retmenler taraf ndan verilerek ö rencilerde kal c etkiler sa lan yordu. ki binadan oluflan Kolej'in a açlar ve çiçekler içinde olan k zlara, önünde futbol oynanabilen arka binas ise erkek ö rencilere ayr lm flt. Okulun voleybol sahalar ve tenis kortu da her zaman ilgi topluyordu. Ö renci say s oldukça azd. K zlar: A, erkekler: B flubelerindeydiler. Sadece lise son s n fta k z-erkek ortaklafla oluflturulan VI - Fen C flubesi vard y l nda liseden mezun olanlar n toplam say s 54 idi. O y l tüm s n f arkadafllar gibi Gülseren Çeliksoy da umut ve heyecan dolu olarak okulu bitirmiflti. O y llarda liseyi her dersten s nav vererek baflar ile bitirenler, Milli E itim Bakanl ndan sorular kapal zarflarda gelen ve yurt çap nda bütün resmi okullarda ayn anda uygulanan 'Olgunluk S nav 'na al n yorlard. Üniversitelere girebilmek için bu s navda baflar l olmak gerekiyordu. Fen flubesinden mezun olan Gülseren Çeliksoy çok istekli olmad halde Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Co rafya Fakültesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümüne girdi. Dört y ll k ö renimini Gülseren Çeliksoy Orhon olarak bitirdi. Yani üniversite y llar nda Alaettin Orhon ile evlenmiflti. fians onu yine okuluna do ru çekiyordu. K z ve o lu da, övünç kayna m z olan Ankara

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı