Çıkış X Kalan Z aman: 1048

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çıkış X Kalan Z aman: 1048"

Transkript

1 Çıkış X Kalan Z aman: (Ekran Kartları)1024x768 neyi ifade eder? ikey piks el atay ve dikel piksel Bağlantı hızı ikey ve satır 3-(Ekran Kartları)Ekran koruyucu nedir? Güç kes ildiğinde monitörün bir s üre açık kalmasını sağlar. Hepsi Monitörün ıs ınmas ını engeller. Ekranda uzun süre durağan bir görüntünün kalmas ını engeller ve monitörü korur. Monitörü,s inek,böcek gibi dış etkenlerden korur. 5-(notebook)PC kartlarının üzerinde, yuvadaki pinlere karş ılık gelen bir ızgara slot arayüz yer alır. 7-(s es)hangis i mikrofonun özelliklerinden biridir? 2-(Monitör)Hangis i Projektörlerin özelliklerinden değildir? Bir projektörü kapattığınızda fan, lamba tamamen s oğuyana kadar çalış maya devam eder Lambalar çok büyük miktarda ış ık üretmeleri gerektiğinden çok ıs ınırlar ve bu ıs ınmayı önlemek için fanları vardır Projektörün iyi tarafı lambadır Throw değeri belirli bir uzaklıktaki görüntü boyutudur Projektörün parlaklığı lümen ile ölçülür 4-(modem-internet)Ülke uzantılı olmayan domainler AB merkezlidir. 6-Aş ağıdakilerden hangis i tp kablo türü değildir? Stp Fstp Utp ftp 8-(notebook)Notebook ların fiyatlarını belirleyen en önemli uns ur nedir?

2 Mikrofon s es kartına dijital s inyal gönderir Mikrofon fiziks el s es dalgalarını dijital s inyallere çevirir Mikrofon sesi dijital olarak dışardan alır Mikrofon s adece dijital s inyalleri algılar Mikrofon fiziks el s es dalgalarını analog s inyallere çevirir 9-(Ekran Kartları)analog s inyallaeri digital s inyallere cevirmek için as agıdakilerden hangis i gereklidir? adc ramdac dac dacram 11-(modem-internet)Aş ağıdakilerden hangisi Posta gönderimi ve alımı için 2 ayrı protokoldür? UTP-FTP HTML-HTTP POP3-SMTP VPN-FTP HTTP-HTTPS 13-(Monitör)Hangis i Projektörlerin bağlantıs ından değildir? VI S Video VGA Paralel Port Ram Taş ınabilir olmas ı Günümüzde fazla ilgi cekmes i Lcd ekranı 10-(Monitör)Bant geniş liği elektron tabancasının bir sonraki piksele geçme s üres ini belirlemez.() () 12-(modem-internet)Aş ağıdakilerden Hangis i anlış tır? USB Modemlerin Günümüzde Artık Kullanılmamas ı. ASL'nin Fax Modem Internetinden daha yavaş hızda olmas ı. Günümüzdeki En üş ük ASL Bağlantıs ının 2048 Mbps olmas ı. ASL Splitter'in Görevi Modemin aha Hızlı Internet Sunabilmes i. 14-(ses)Her ses kartı iki hoparlörü veya bir çift kulaklığı des tekler.

3 Compos ite 15-(modem-internet)SL İnternet Türlerini En Hızlıdan avaş a oğru Sıralayınız.? VSL>ASL>SSL>HSL VSL>HSL>SSL>ASL HSL>VSL>ASL>SSL SSL>HSL>ASL>VSL 17-(Monitör)Aş ağıdakilerden hangis i piks el hatalarıdır? Parlak piks el,nokta piks el Nokta piks el,parlak piks el Ölü piks el,parlak piks el nokta piks el,ölü piks el Ölü piksel,kara piksel hangi adres s ınıfındadır? c d a b 21-(modem-internet)Türkiye'de İlk İnternet 1985 ılında Kullanılmış tır. 16-(Monitör)Aş ağıdaki durumlarda CRT monitörün s ervis e gitmes i gerekir? Tıs lama, kıvılcım veya kuş kanat çırpması benzeri sesler Parlaklığın %100 olmas ına rağmen s oluk görüntü Odak ayarı bozulmas ı Tek bir pixel in yanmış olmas ı atay veya düşey tek çizgi 18-(ses)Aşagıdakilerden hangisi ses s orunlarından degildir Sesin bozuk veya anlamsız olması Hiç ses olmaması kayıt işleminde dışarıdan sesin alınamamas ı kayıt aks aklığı 20-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i bir yazıcı çeş idi değildir? nokta vuruş lu yazıcılar çekmeli yazıcılar termal yazıcılar püs kürtmeli yazıcılar lazer yazıcılar 22-(notebook)Aş ağıdakilerden hangis i PA da özel tasarlanmış işletim s is temlerinden biri değildir? Palm OS Windows 7 Pocket PC Windows CE

4 23-(Ekran Kartları)Ekran Çözünürlüğü ve Renk derinliği nereden ayarlanabilir? Standart Ekran Ayarları Ayarlar Güç yönetimi Sis tem özellikleri Güç s eçenekleri 25-Hub ın ağ içeris indeki görevi nedir? Verileri iş leyip router a gönderir. Aldığı veriyi hedefe iletir. Ağ da yönlendirme iş lemi yapar. Kendis ine bağlı tüm aygıtlara aldığı veriyi iletir. 27-(Ekran Kartları)Aş ağıdakilerden hangis i ekran kartında karş ılaş ılan donanım s orunlarından biridir? Ekrandaki görüntünün kalites iz ve gözü rahatsız ediyor olması GPU soğutucu fanının bozulması ve s oğutmamas ı Ekranda hareket eden çizgiler Hepsi Ekranda titremeler 29-(modem-internet)Aş ağıdakilerden hangis i.org uzantının açıklamas ıdır? ernekler, vakıflar ve sosyal organizas yonlar Eğitim kuruluş ları Ticari siteler ve şahıs siteleri As keri kuruluş lar 24-(Monitör)Monitör çözünürlüğü..sayılarının çarpımı olarak ifade edilir.boş luğa aş ağıdakilerden hangis inin yerleş tirilmes i daha uygundur? atay ve dikey piksel En boy oranı Nokta uzaklığı Piks el küçüklüğü Fos for grubu renkleri 26-(modem-internet)Backbone,yüks ek hızlı ve uzun mesafeli ağları ifade eder. 28-(yazıcı)Günümüzde yaygın olarak kullanılan, yazdırma hızı olarak en hızlı olan yazıcılar... yazıcılardır. Mürekkep Püs kürtmeli Nokta Vuruş lu Satır Lazer 30-(modem-internet)Kablo modemler.. modda çalışır. Brigde router kötü ukarıdaki noktalı yere aş ağıdakilerden hangis i uygun gelir?

5 31-Uzun mesafede çalışabilen ağ kablosu hangis idir? Fiber optik Stp Fstp Utp 33-Lazer yazıcılarda Kağıt üs tünde toner parçacıkları var is e Silindir üzerinde yabancı bir madde bulunuyor olabilir. 35-Windows... basit dosya paylaşımı ile güvenlik s eçeneklerinin gizlenmes i kaldırılmış tır? windows vis ta windows xp windows 7 37-(Monitör)aha düş ük çözünürlükler ayarlandığında is e görüntü kalites i büyük ölçüde düşer. () () 39-Aş ağıdaki topolojilerden hangis inde bir merkezi birim(s unucu) bulunur? ıldız topolojis i Mes h(örgü) topolojis i Halka topolojis i Ağaç topolojis i Bus topolojis i 32-(modem-internet)www.google.com ülke uzantıs ı olmayan bir alan adıdır. 34-Eşte eşe ağ yapısında tüm bilgisayarlar hem sunucu hem de istemci olarak davranır. 36-hangis i bir s unucuya eriş iminiz s ıras ında, yönlendirilebilir bir paketin izlediği yolları takip eder ve anlık olarak bilgi verir? tracert aracı ns lookup aracı ıpconfıg aracı 38-IPv4 protokolündeki adres ler kaç bittir? (yazıcı)NOKTA VURUŞLU AZ ICILARIN GÜNÜMÜZ E AZ KULLANILMASININ SEBEBİ NEİR? kullanım alanlarının az olmas ı s adece fatura iş leride kullanılmas ı yavaş olması yüksek ses çıkarması günümüzde bulunmamas ı maliyetinin yüks ek olmas ı

6 41-(yazıcı)Her Windows s ürümü yerleş ik bir yazdırma s unucus u gibi davranır. 43-(notebook)TOUCHPA nedir? PC kartların seri veri yoluna sahip vers iyonu akıt hücreli batarya Lityum iyon'lu batarya Notebook larda tıklama ve kaydırma gibi iş lemleri algılayan yüzey 45-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i çıkış birimidir? Klavye Fare Tarayıcı azıcı 47-(Monitör)LC lerde büyüklük ölçü birimi px dir () () 49-(Ekran Kartları)Göz s ağlığı için görüntü ayarları nas ıl tercih edilmelidir? 80 Hz ve altı göz sağlığımızı bozar 42-(ses)MP3 bilgisayardaki en eski ses formatıdır? 44-(notebook)Notebooklarda yaş anan en yaygın problem... problemidir. Kablos uz Ağ problemi Bluetooth problemi Görüntü problemi Enerji problemi 46-(yazıcı)aş ağıdakilerin hangis i RIP ve elektronik yazma iş leminin görevidir RIP, yazı tipi ve grafikler hakkındaki s ayıs al bilgiyi noktaların birleş mes iyle oluş muş taranmış görüntü haline çevirir RIP, iş leyeceği bilgiyi depolayabilmes i için BIOS'a ihtiyaç duyar yeterli miktarda depolama alanı olmasa bile taşımada sorun yaşanmaz. Mürekkep püs kürtmeli yazıcılardaki RIP, elektronik bir devredir 48-(Monitör)emanyetizma olan monitörlerde hangi s orun ortaya çıkmaz? Çizgili görüntü Bulanıklık Titreme Sis li görüntü Siyah ekran 50-NIC'lerin(Network Interface Card) birbirine bağlanmas ında kullanılan kablolardan değildir?

7 50 Hz 80 Hz ve üstü 100 Hz idealdir 75 Hz ve üzeri bir değer seçilir 51-(notebook)Paralel PC kartları çeş itleri aş ağıdakilerden hangis idir? 32 bit ve Cardbus 16 bit ve Cardbus 64 bit ve Cardbus 8 bit ve Cardbus 53-Bir ağda s unucuya bağlı olarak ağda çalışabilen bilgisayarlara... adı verilir. Boş luk yerine aş ağıdakilerden en uygun ifadeyi yazınız. is temci wifi sunucu eşten eşe wimax 55-broadcas tıng ve s treamıng gibi uygulamalarda tcp kullanılır? 57-(ses)Hangisi en eski ses formatıdır? WMA MP3 İnce KOaks iyel Kablo Sarmal Kablo Kalın Koaks iyel Kablo Fiber Kablo Bakır kablolar 52-Püs kürtmeli yazıcılarda mürekkebi kâğıt yüzeyine fış kırtan ince tüplerin bir araya gelmesiyle oluşan parçaya ne denir? Nozzle Fuser Impact evelop 54-(Ekran Kartları)hem analog hem digital cevirici as agıdakilerden hangis idir? s-video hdmı dvı vga 56-(ses)Aşagıdakilerden hangisi ses problemlerinden degildir? donanım problemleri uygulama problemleri yapılandırma problemleri prens ip problemleri 58-hangis i netbıos adlarnı çözümlemeye yarar? dns

8 PCM AMR AAC 59-İndis veri hangi kablo türünde bulunur? T568A T568B Fstp Fiber optik Stp 61-En ucuzdan pahalıya giden kablolar aş ağıdakilerden hangis inde verilmiş tir? Çift bükümlü kablo - fiberoptik kablo - kalın koaksiyel kablo - ince koaksiyel kablo Çift bükümlü kablo - ince koaksiyel kablo - kalın koaksiyel kablo - fiberoptik kablo İnce koaksiyel kablo - çift bükümlü kablo - kalın koaksiyel kablo - fiberoptik kablo Fiberoptik kablo - ince koaks iyel kablo - kalın koaksiyel kablo - çift bükümlü kablo Kalın koaks iyel kablo - fiberoptik kablo - ince koaksiyel kablo - çift bükümlü kablo 63-(yazıcı)Tarayıcının iş levi nedir? Bilgis ayardaki bilgileri kağıda aktarmak İnternette aradığımız bir konuyu taramak Kağıttaki bilgileri bilgis ayara aktarmak bilgis ayardaki dos yaları taramak wıns telnet http ftp 60-Firewall(güvenlik duvarı) hangi ağ la iş lem yapar? Can Man Lan Wan Pan 62-(yazıcı)AŞAĞIAKİLEREN HANGİSİ NOKTA VURUŞLU AZ ILARIN İÇERİSİNE ER ALMAZ silindir şerit adım motoru kartuş yazma kafas ı 64-(yazıcı)Görüntü kağıda nas ıl trans fer edilir ctrl+z ctrl-s ctrl+v kıs ayol tuş unu kullanarak trans fer edebiliriz ctrl+p

9 65-(yazıcı)Aş ağıdakilerin hangis inde yazıcıların yazdırma çözünürlüğü ile ilgili doğru bilgi verilmiş tir Monitörlerin farklı çözünürlükleri gös terebilmes i gibi, lazer yazıcılar da farklı çözünürlüklerde bas kı verebilirler Lazer yazıcılar 6000x600 veya 2100x200 PI çözünürlüktedir 67-(ses)Hangisi ses kartının görevlerinden biri değildir. Ses kartları s adece dijital dönüş üm yapar Ses kartları analog veriyi dijitale ordanda ses dosyasına atar Ses kartları mikrofondan analog veri alır Ses kartları ses dosyasındaki verileri hoparlör aracılığı ile analog veriye dönüş türür Ses kartları analog ve dijital ses dönüş ümü yapar 69-paylaş ıma açtığınız kaynağa eriş ecek kullanıcı hes abı, aynı zamanda güvenlik s eçeneklerinde de yetkili olmalıdır 71-(Ekran Kartları)X16 ve x32 yuvalarını kullanan kart aş ağıdakilerden hangis idir? cpu ses kartı ag kartı ekran kartı 73-as adakilerden hangis i uygulama katmanı protokollerinden degildir? 66-ip adres leri ve olan ve alt ag mas keleri olan makineler aynı ag üzerindedir? 68-(Ekran Kartları)coklu veriyi tek bir kablo üzerinden ileten görüntü cıkıs ı as agıdakilerden hangis idir? hdmı dvı s-video vga 70-Hatalı çıktılar bozuk ya da yanlış s ürücülerin gös terges idir. 72-ping ağ üzerindeki bir aygıta tes t amaçlı paket gönderir? 74-administrator hesabı ister bir yerel hesap, isterse de sunucu hesabı olsun, o

10 udp dns http ftp 75-(yazıcı)ret nedir? yazıcı hızını arttıran bir donanım parças ıdır. yazıcı bakımı için gerekli sıvı bir maddedir. bir yazıcı türüdür. RET, karakterler aras ına normalden daha küçük noktalar koyarak ya da sivri eğrileri yumuş atarak kaliteyi iyileş tirir 77-Mes h(örgü) topolojis i genellikle kablolu ağlarda kullanılır. 79-(yazıcı)aş ağıdaki madde iş letim s is teminin yazdırma adımlarından bitanes idir. İlk olarak CPU yazdırma iş leminizi algılayarak yapılacak iş i bellekteki bekletici bölges ine gönderir 81-(yazıcı)Bilgis ayarımızda yapmış olduğumuz çalış malarımız kağıda aktarmak için kullanılan donanıma... denir. bilgis ayar üzerinde etkili tam ve mutlak bir güce s ahiptir. 76-(notebook)Günümüzde yaygınlaş an navigas yon uygulamaları ile birlikte bir çok PA üzerinde yerleşik GPRS alıcısı da bulunur 78-(yazıcı)LAZ ER AZ ICILAR AŞAGIAKİLEREN HANGİ BASKI İLİNİ KULLANMAZ GI AL PL PCL AOBE POSTSCRİPT 80-hangis i kablos uz ağlarda kullanılan ş ifreleme türlerinden değildir? web nic wpa wpa2 82-(ses)ses kartları dijital veriyi ses dalgaları halinde analog olarak dış arı aktarır.

11 Tarayıcı fax modem Ethernet azıcı 83-(Ekran Kartları)Ekran kartları hangi arayüzü kullanır? Pcı Express Agp ve crt Cıp,agp ve pcı Pcı,agp ve pcı Express 85-(Monitör)Elektron tabancas ı,ekran boyunca bir seri bir dikey tarama yapar ve fos for tabakas ında görüntü oluş turur.() () 87-(Monitör)Aş ağıdakilerden hangis i LC bileş enleri aras ında değildir? Floras an Lamba Arka Aydınlatma Elektorn tabancas ı Panel Çevirici 84-(Monitör)Aş ağıdakilerden hangis i gölgeleme mas kes inin tanımıdır? Tabanca grubu açıldığında fos for bölges inin bir anlık aydınlanmas ıdır Uygun elektron tabancas ının s adece uygun fosforu patlatmasını sağlayan bir katman Ekranda daha net ş ekillerin gözükmes ine yarar Ekranın ön tabakas ını oluş turur Ekran tabancaları tarafından hızlı bir ş ekilde açılıp kapanmaya denir 86-(Ekran Kartları)CPU'dan gelen bilgiyi iş leyip onu monitöre gönderen fiziks el donanımı ifade eder.bu nedir? Ram Ekran kartı Ses kartı Tv kartı 88-(notebook)Fare olarak zaman içinde değiş ik teknolojiler kullanılmış tır.aş ağıdakilerden hangis i bu teknolojilerden biri değildir? Trackball Touchpad TrackPoint Balltrack

12 89-ş ifreleme iş lemi s adece bilgis ayarların ağa bağlanmas ını değil, verilerin havada yakalanmas ını/izlenmes ini de kaps ar 91-(Ekran Kartları)Ekran kartlarında görüntüleri tutan bir bellek vardır. 93-(notebook)PC'lerde PCI s lotları ve aygıtları aracılığıyla s ağlanan geniş leme yeteneği, notebooklarda aş ağıdakilerden hangis idir? Ethernet kartı Ekran kartları Ses kartı PC kartları 95-(ses)Sesin dışarıya çıkmasını saglayan aygıtın ismi nedir? kulaklık mp3 mp4 megafon hoparlör 97-(ses)Ses kartı analog veriyi 0 ve 1 olarak bilgis ayarın anlayabileceği dijital ortama aktarır. 90-(ses)Ses kartları, analog ve dijital ses dönüş ümlerini yapar? 92-(Monitör)CRT monitörlerde görüntünün oluş tuğu tabaka aş ağıdakilerden hangis idir? Elektron Tabancas ı Triad oke Fosfor Tabakası Vakum Tüpü 94-(Ekran Kartları) CPU ile mönitör aras ındaki tüm iletiş imi s ağlar.aş ağıdakilerden hangis i boş bırakılan yere uygundur? Ethernet kartı Ses kartı Tv kartı Ekran arktı 96-(notebook)Aş agıdakilerden hangis i windows güç yönetiminde güç profillerinden degildir? Minimum güç engeli güç Normal güç Maximum güç 98-(Ekran Kartları)Ekran kartının s ürücü yüklemes i yapılmadan s adece görüntü vermesini ne sağlar?

13 99-hangi komut ile bir dns ve netbıos adının döndüreceği ıp adres ini kontrol edebilirs iniz? tracert aracı ıpconfıg aracı ns lookup aracı 101-(Ekran Kartları)3d oyunların hızlı ve dogru s ekilde gpu yla etkileş im içinde olabilmes i için as agıdakilerden hangis i gereklidir? diretx apı gpu opengl 103-(notebook)ocking Station Standart PC bileş enleri ile kullanılmas ını mümkün kılar.aş ağıdakilerden hangis i bu bileş enlerden değildir? Klavye Mouse ve diğer yerel donanım kaynakları Monitör azılım kaynakları 105-(Monitör)LC tepki s üres i kabaca CRT ekranlardaki.kavramına benzer. Çözünürlük oranı Taş ıdıkları RAM Üzerindeki BİOS 3 fonks iyonları Windows un yerleş ik s ürücüleri Hiçbiri 100-(modem-internet)Kablo modemler ş ebekeden gelen RG-6 veya RG-59 coax kabloyu kullanırlar. 102-(Monitör)Geri dönüş üm dönüş türücüs ünü değiş tirecek kiş i hayatını kaç volt ta kaybeder? volt volt volt volt volt tip koaks iyel kablo vardır.üz ve kalın koaks iyel kablo. 106-(modem-internet)POP3 E-Pos ta Kurulumu için e-posta adresi, şifresi, sunucu ismi veya IP adresleri gereklidir.

14 Rezolas yon oranı Ölçek oranı Büyütme oranı enileme oranı 107-Rj45 kablos u ne içine yerleş tirilir? Hub T568A Switch Jack 109-os i modelinin amacı farklı platformlardaki 2 makinenin s oruns uz haberleşmesini saglar ve 4 katmanı vardır 111-(modem-internet)Aş ağıdakilerden hangis i nic.tr uzantılı domainlerden biri değildir?.info.tr.k12.org.mil 113-(modem-internet)E-pos ta mes ajları, standart web yani HTTP iletişimini kullanır. 108-(modem-internet)Sunucudan gelen web s ayfaları s adece metindir. 110-(Monitör)Aş ağıdakilerden hangis i LC monitörlerin özelliklerinden değildir? LC ekranlar titreme yapmaz Maliyeti gitgide ucuzlamakdadır. LC ler piks el hatas ına yatkındır LC de görüntüler net ve renkler sabittir LC daha fazla güç tüketir. 112-(ses)Hangisi ses kartının özelliklerindendir? ış ardan gelen analog veriyi dijital ortama aktarır Bilgisayara pci EXPress 16x ile bağlanır Analog veriyi mikrofondan dış ırı verir Mikrofondan dijital veri alır ijital veriyi dijitale çevirir 114-WAP a ağ üzerinden eriş ebilmeniz için, kablolu veya kablos uz nic üzerinden ağa bağlanmanız gerekmez.

15 115-(Ekran Kartları)Aş ağıdakilerden hangis i ekran kartının fiziks el kurulumundaki önemli noktadır? Küçük ekran kartı s oğutucuları Uzun PCB ye sahip ekran kartları eni nes il ekran kartları Hiçbiri Uzak PCI kartları 117-(modem-internet)Aş ağıdakilerden hangisi uzak masaüstü bağlantısının özelliklerinden değildir? Uzak bağlantı için yerel bilgis ayarda uzak bağlantılara izin verilmez. Eriş im hızına göre uzak bilgis ayarın hangi özelliklerinin bağlantı yapan bilgis ayarda gös terileceği belirlenebilir. Mutlaka yerel eriş im hes aplarından biris i kullanılmalıdır. Uzak masaüstü bağlantısı, Windows XP ve sonraki Windows sürümlerinde yerleş ik olarak bulunur. Uzak bağlantıda bilgis ayarın adı veya IP adresi ile erişim sağlanabilir. 119-(s es)hangis i Ses kartında irectx 'in özelliklerinde biris idir. Ses kartına donanıms al bağlanan bir aygıttır. İnternetten hızlı veri akış ı s ağlar. onanıma tam ve sağlıklı erişim imkanı tanır. Hoparlöre takılan bir aygıttır. Ses kartının ıs ınmas ını engeller. 121-(notebook)Aş agıdakilerden hangis i fare(maus e) anlamına gelmez? 116-(modem-internet)Faks Modemlerin Amacı Nedir? üks ek Hızda İnternet Sağlamas ı Telefon Hattı Üzerinden Bilgis ayarı Routerlara Bağlamak. Bilgis ayara Ek Performans Sağlamas ı Ağ Kurmak İçin Kullanılmas ı. 118-İki ağ aras ındaki bağlantı s tandartı nedir? T568A ve T568B T968A ve T658B T658A ve T658B T598A ve T598B 120-paylaş ım izinleri, kimlik denetimi yapmadan ağdan gelen tüm kullanıcıları kaps ar 122-(modem-internet)Aş ağıdakilerden hangis i FTP protokolünün özelliklerinden biri değildir?

16 Trackpoint Trackmau Touchpad Trackball 123-IPv6 protokolündeki adres ler kaç bittir? (s es)aş ağıdaki bilgilerden hangis i yanlıştır? Ses kartları analog s inyalleri dijitale çevirebilir. Ses kartları analog ve dijital çevirmeleri yapar. Ses kartları PCI s lotundan takılır veya yerleş ik olarak da gelebilir. Ses kartlarına hoparlör ve mikrofon takılabilir. Ses kartları s ürücü olmadan doğru bir ş ekilde çalış abilirler. 127-aş ağıdakilerden hangis i alt ağ mas kes inin görevidir? FTP sunucular isimsiz girişe izin vermez. Tam ve ileri düzey işlevler için genellikle özel geliş tirilmiş FTP is temcileri kullanılır. Web tarayıcı yazılımlar s adece bas it düzeyde FTP yi des tekler. FTP protokolü dos ya trans feri amacıyla kullanılır. FTP servisleri daha çok web sitesi yöneticilerinin s unuculara dos ya yükleme iş lemlerinde kullanılır. 124-(modem-internet)Aş ağıdakilerden Hangis i oğrudur? ASL bağlantıs ında Upload hızı ownload hızından daha fazladır. ASL bağlantıs ında ownload hızı upload hızından daha fazladır. Günümüzde En Çok Kullanılan İnternet Çeş idi 56K(Fax-Modem) İnternettir. ASL En üks ek Hızlı Internet Türüdür. 126-(modem-internet)Aş ağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun s ecenek hangis idir?...kullanıcıların dosyalarını diğer kullanıcılarla paylaş mas ını s ağlar. HTTPS P2P (os ya Paylaş ım azılımları) POP3 HTTP FTP 128-(Ekran Kartları)Piks el renk yeteneklerini ne ifade eder?

17 bilgis ayara IP numaras ı verir. bilgisayarlar arasında veri alış verişi sağlar. d ve E sınıfı adresler için tas arlanmış tır. bilgis ayarların ağ tanımlayıcılarını bulmayı s ağlar. 129-(Ekran Kartları)render is lemi aş ağıdakilerden hangis idir? gpu gücünün arttırılmas ıdır s es,ag baglantı kartlarının takılmas ı vektörel noktaların yogun hes aplamalar ile nes nelerin cevrilmes idir. objelerin olus turulmas ıdır 131-(ses)Aşagıdakilerden hangisi ses kartının kurulumunun oluş turduğu bölümlerden biridir? sistem kurulumu elle kurulum denetleme kurulumu konfigüras yon 133-(Ekran Kartları)Ekran kartı s ürücülerini elle kurmamız gerekirs e mutlaka yapmamız gereken ş ey nedir? Mutlaka es ki s ürücü vers iyonlarının kaldırılmas ı gerekir. Hiçbiri Sürücü özelliklerini kendimize göre değiş tirmeliyiz Ekran kartının takılı olup olmadığını kontrol etmeliyiz Ekran kartı s ürücülerini elle kurmak Vga Crt Crmk Rgb ve cymk 130-hangis i çoğunlukla bir s unucu veya router üzerinde çalışan bir servistir? dhcp http ftp telnet dns 132-(Monitör)Hangis i okunmatik ekranlarda kullanılan cihazlardan değildir? POS cihazları PA ATM cihazları C tablet GPS 134-(Ekran Kartları)directx s adece icindir?noktalı yere ne yazılmalıdır? vista linux windows pardus

18 mümkün değildir 135-(modem-internet)Uzaktan eriş im sağlamak için hem erişen, hem de erişilen sistemlerde uyumlu sürümler kurulu olmalıdır. 137-(Monitör)Aş adakilerden hangis i parlaklık ölçü birimidir? Word Watt İNC NITS PX 139-Aş ağıdakilerden hangis i bus topolojis inin dezavantajıdır? Maks imum 30 bilgis ayar bağlanabilir. eni bir bilgis ayar eklemek kolaydır. Tüm bilgis ayarların üzerinde olduğu bir hat mevcuttur. Merkezi birime ihtiyaç yoktur. Tablo yapıs ı güvenilirdir. 141-(modem-internet)SL Bağlantıs ı Kullanan Bir Kullanıcı İle SL Santralinin Arasındaki En Fazla Uzaklık Kaç KM ir? 5.5 KM 3 KM 2 KM 136-(Monitör)CRT monitörün tanımı aş ağıdakilerin hangis inde yanlış olarak verilmiş tir? Vakum tüpünü içeren bir yapıs ı vardır Fos for tabakas ı bulunmaktadır Sıvı kris talleriyle calıs ır Katot ış ınlı tüp monitörlerdir Arka kısmında bir ince silindir bulunmaktadır 138-Router olarak bilinen donanımın amacı nedir?? İki ağ aras ındaki verinin iletimine ve yönlerdirmeye yarar. Ağ aras ındaki veri kontrolünü yapar. Ağ a gelen ve ağdan giden pakettleri inceler. iki bilgisayar arası veri isteğinde bulunur yapar. 140-Aş ağıdakilerden hangis i ağ kartı anlamındadır? STP OSI BNC UTP NIC 142-(yazıcı)azıcı bir giriş birimidir.

19 5 KM 143-(s es)hoparlör kulaklık gibi cihazların giriş lerine Jack is mi verilir? 145-(Monitör)LC yaklaş ık. Watt CRT monitör yaklaş ık. Watt güç tüketir 33,212 33,64 33,12 120,33 64, (yazıcı)HANGİSİ MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ AZ ICILARIN ÖZ ELLİKLERİNEN EĞİLİR? HIZ LI OLMASI RENKLİ BASKI APMASI SAECE SİAH BEAZ BASKI APMASI MALİETİNİN ÜŞÜK OLMASI SESSİZ ÇALIŞMASI 144-Formlar s ekmes inde tüm yazıcılar tarafından kullanılacak kağıt türleri ve boyutları lis telenir. 146-(s es)irectx bir yazılımdır. Sınavı Bitir!

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır. 1(13) - Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde fotoğrafik resim kalitesinde çıktı elde edilebilinir? A) İğne Uçlu C) Lazer B) Nokta Vuruşlu D) Mürekkep Püskürtmeli 2(11) - Monitörlerle ilgili olarak verilen

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

DONANIM & YAZILIM Modül 2

DONANIM & YAZILIM Modül 2 Modül 2 MODÜL 2 DONANIM & YAZILIM Donanım Yazılım Nedir? Temel Donanım Bileşenleri İşletim Sistemleri (Win,Pardus,MAC) Laptop Projeksiyon Bağlantıları Projeksiyon Açma Kapama İşletim Sistemi ile Görüntü

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server Bilgisayar Ağları Ortama dahil olan tüm elektronik birimlerin birbirlerine mesaj alma/gönderme ilkesine göre yapılandırılmış ağlardır. Bilgisayar ağlarında yalnızca bilgisayarlar yoktur. Bilgisayarların

Detaylı

Çıktı ve Çıkış Aygıtları

Çıktı ve Çıkış Aygıtları Çıktı ve Çıkış Aygıtları 1 Çıktı nedir? Çıktı, kullanıma uygun hale getirilecek şekilde işlenmiş veridir. 2 Çıktı nedir? Çıkış aygıtı, bilgiyi bir veya daha fazla insana aktaran donanım bileşeni tipidir.

Detaylı

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8.

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8. İşlemci: İşlemci,kullanıcıdan bilgi almak, komutları işlemek ve sonuçları kullanıcıya sunmak gibi pek çok karmaşık işlemi yerine getirir. Ayrıca donanımların çalışmasını kontrol eder. İşlemci tüm sistemin

Detaylı

İletişim Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. Bellek Birimleri

İletişim Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. Bellek Birimleri İletişim Birimleri Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri İletişim Birileri Ağ İletişimi Ethernet Kartı, Kablosuz Ağ Kartı, Modem, Switch Ethernet Kartı Ethernet

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır.

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır. BILGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağı Nedir? En az iki bilgisayarın kaynakları ve bilgileri paylaşmak amacıyla çeşitli şekillerde bağlanması sonucu oluşmuş iletişim altyapısına Bilgisayar Ağı denir. Sizce bilgisayar

Detaylı

Görüntü Bağdaştırıcıları

Görüntü Bağdaştırıcıları Görüntü Bağdaştırıcıları Görüntü Bağdaştırıcıları (Ekran Kartları) Ekrandaki Görüntü Nasıl Oluşur? Monitörünüze yeteri kadar yakından bakarsanız görüntünün çok küçük noktalardan oluştuğunu görürsünüz.

Detaylı

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER Ağ Donanımları Cihazlar OSI ve cihazlar OSI Katmanı Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Cihaz Yönlendirici (Router) Katman 3 Switch Köprü (Bridge) Katman 2 Switch NIC, Yineleyici (Repeater)

Detaylı

CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem

CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem Donanım CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem yaparlar. Güncel hızları GHz seviyeleri ile ifade

Detaylı

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz.

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ana kart üzerinde yer almaz? A) Bellek B) İşlemci C) Genişleme yuvaları D) Güç kaynağı 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır!

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Donanım Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan

Detaylı

Bölüm 3. Donanım Dış Donanım NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bilgisayar Donanımları: Komut Verenler. Dış Donanım Birimleri. Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri.

Bölüm 3. Donanım Dış Donanım NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bilgisayar Donanımları: Komut Verenler. Dış Donanım Birimleri. Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri. Bölüm 3 Donanım Dış Donanım 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 1 Dış Donanım Birimleri. NELER ÖĞRENECEĞİZ? Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri. Yazıcı Çeşitleri 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 2 Bilgisayar Donanımları:

Detaylı

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri ANAKARTLAR Anakartlar, bilgisayarların temel donanım elemanıdır. Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Bileşenleri 1-Yonga

Detaylı

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23 Ağ Temelleri Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013 Ref: HNet.23 Ağ Nedir Ağ, iki yada daha fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbirleri ile belirli protokoller

Detaylı

ANAKART (MOTHERBOARD)

ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Yapısı ve Çalışması Anakart

Detaylı

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU)

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Donanım Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan elektronik bir aygıttır. Başlıca üç bölümden

Detaylı

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ Bölüm-1 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr BİLGİSAYARIN TEMELLERİ Bilgisayar Donanımının Temelleri Bilgisayar Yazılımının Temelleri Binary Sayı Sistemleri Network Teknolojilerinin Temelleri

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Türleri

Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar ağı, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

Çıkış Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Bellek Birimleri

Çıkış Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Bellek Birimleri Çıkış Birimleri Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri Bellek Birimleri Çıkış Birimleri Çıkış birimleri; bilgisayardaki işlemlerin sonucunda elde edilen ve kullanıcıya ses ya da görüntü olarak aktarılacak

Detaylı

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri ANAKART Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri İletişim Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri Anakart Motherboard, Sistem kartı Mainboard gibi isimleri de vardır. Anakart Bilgisayarın en

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub OSI and Equipment Networking Hardware Networking hardware may also be known as network equipment or computer networking devices. OSI Layer Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Equipment

Detaylı

NOT: Bazı donanımlar giriş hemde çıkış donanımıdır. HEM GİRİŞ- HEM ÇIKIŞ BİRİMİ OLAN DONANIMLAR SABİT DİSK HAFIZA KARTLARI FLASH BELLEK

NOT: Bazı donanımlar giriş hemde çıkış donanımıdır. HEM GİRİŞ- HEM ÇIKIŞ BİRİMİ OLAN DONANIMLAR SABİT DİSK HAFIZA KARTLARI FLASH BELLEK ÇEVRE BİRİMLERİ Giriş ve çıkış donanımları Giriş donanımları Çıkış donanımları Klayve fare Tarayıcı HEM GİRİŞ- HEM ÇIKIŞ BİRİMİ OLAN DONANIMLAR SABİT DİSK HAFIZA KARTLARI FLASH BELLEK Monitör(ekran) Yazıcı

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

SORULAR. A) Ses kartı. SORU -1 Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? D) Ekran. B) Klavye. C) Yazıcı

SORULAR. A) Ses kartı. SORU -1 Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? D) Ekran. B) Klavye. C) Yazıcı SORULAR SORU -1 Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel port

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri. Bilgisayarın çalışabilmesi için mutlaka var olması gereken donanım birimleridir.

Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri. Bilgisayarın çalışabilmesi için mutlaka var olması gereken donanım birimleridir. Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri Bilgisayar donanımı 2 ye ayrılır. Bunlardan birincisi bilgisayarın çalışması için gerekli olan zorunlu donanım birimleridir. Buna Ana Donanım Birimleri denir. İkincisi

Detaylı

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ 1 Düşünelim? * Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? * Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 2 Bilgisayar

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013 Ağ Donanımları NIC Kartlar NIC, Modem Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater,, Access Point (Wireless), Transceiver, Bridge, Switch, Router NIC (Network Interface Card) Ağ Arabirim(arayüz) Kartı Bilgisayarı

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 2. HAFTA BİLGİSAYAR SİSTEMİ, BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ANAKART, İŞLEMCİ VE BELLEKLER SABİT DİSKLER, EKRAN KARTLARI MONİTÖRLER VE DİĞER DONANIM BİRİMLERİ

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ Ankara, 2013 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ 1 Bilgisayar Donanım Birimleri Bilgisayar sistemleri, donanım birimlerinin

Detaylı

ÜNİTE 3 ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR II İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI İÇİNDEKİLER Bilgisayar Ağları Ağ Türleri Mimari Açıdan Ağar Büyüklük Açısından Ağlar Topoloji Açısından Ağlar Ağ Cihazları Ara Birimler Kablolar BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta.

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta. 1. Hafta DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. Murat YAZICI www.muratyazici.com Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı Dersin İçeriği Ekran Kartı (Graphic Card, Video

Detaylı

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100 Ethernet RS232/422/485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100, cihazlarınıza veya bilgisayara RS232/422/485 hattından bağlayarak kullanabileceğiniz tak-kullan şeklinde tasarlanmış

Detaylı

TEMEL BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIMI BÜLENT TURAN

TEMEL BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIMI BÜLENT TURAN 1 Bilgi Teknolojileri nedir? 2 TEMEL BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIMI BÜLENT TURAN Bilgi ve iletişim teknolojileri bilginin meydana getirilmesi, yönetilmesi, saklanması, yayılması için kullanılan çeşitli

Detaylı

Bilgisayar Donanım ANAKART ÜZERĐNDE YER ALAN GĐRĐŞ/ÇIKIŞ (I/O) BAĞLANTI NOKTALARI

Bilgisayar Donanım ANAKART ÜZERĐNDE YER ALAN GĐRĐŞ/ÇIKIŞ (I/O) BAĞLANTI NOKTALARI ANAKART ÜZERĐNDE YER ALAN GĐRĐŞ/ÇIKIŞ (I/O) BAĞLANTI NOKTALARI Çeşitli aygıtları bağlamak üzere anakart üzerinde farklı tipte konnektörler bulunmaktadır. Anakart üzerinde tipik olarak yazıcı, mouse, klavye

Detaylı

Canon XEED SX60. Özellikler

Canon XEED SX60. Özellikler Canon XEED SX60 Projektörler Arşiv Ürünleri XEED SX60 pırıl pırıl sunum ve filmler için parlak, yüksek kontrastlı projeksiyon sağlar. SXGA+, sessize yakın kullanım ve Ev Sineması moduyla, hem evde hem

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

Ege MYO Bilgisayar Donanım Ders Notları

Ege MYO Bilgisayar Donanım Ders Notları EKRAN KARTI Ekran kartı, mikroişlemcide (CPU) işlenen verileri monitörde görüntülenmesini sağlayan arabirimdir. Ekran modülü anakart üzerine yerleşik olabileceği gibi genişleme yuvalarına bağlanabilmektedir.

Detaylı

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-485 Ethernet RS485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri TR+: RS485 TR+ bağlantısı için kullanılır. TR-: RS485 TR- bağlantısı için kullanılır. EC-485, cihazlarınıza veya bilgisayara

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

ANA KART NEDİR? ANA KART (MAIN BOARD) ANA KARTIN GÖREVİ 07.10.2013

ANA KART NEDİR? ANA KART (MAIN BOARD) ANA KARTIN GÖREVİ 07.10.2013 ANA KART NEDİR? www.sukrukaya.org Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır. Bilgisayara takılan parçaların hangi

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Geleneksel ekran kartları, bilgileri, sistem belleğinden kendi belleğine alıp monitöre göndermekteydi. Günümüzdeki ekran kartları ise görüntülenecek

Geleneksel ekran kartları, bilgileri, sistem belleğinden kendi belleğine alıp monitöre göndermekteydi. Günümüzdeki ekran kartları ise görüntülenecek EKRAN KARTI Ekran kartı, işlemcide (CPU) işlenen verileri monitörde görüntülenmesini sağlayan, sinyallere dönüştüren bir genişleme kartıdır. Ekran kartları bilgisayar sistemine anakart üzerinde bulunan

Detaylı

Öğr. Resul TUNA. Ağ Donanımları. Kablo ve Konnektörler

Öğr. Resul TUNA. Ağ Donanımları. Kablo ve Konnektörler Öğr. Resul TUNA Ağ Donanımları Kablo ve Konnektörler Örnek bir ağ; Doğrusal Topoloji Koaksiyel kablo, BNC konnektör, BNC T konnektör Eş eksenli (Koaksiyel) Kablo Televizyon kablosunun daha esnek ve ince

Detaylı

AYVALIK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ BİT. DERSİ ÇALIŞMA SORULARI YANLIŞLIK VE YAZIM HATALARI NEDENİYLE TEREDDÜTE DÜŞDÜĞÜNÜZ SORULARI SORUNUZ.

AYVALIK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ BİT. DERSİ ÇALIŞMA SORULARI YANLIŞLIK VE YAZIM HATALARI NEDENİYLE TEREDDÜTE DÜŞDÜĞÜNÜZ SORULARI SORUNUZ. AYVALIK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ BİT. DERSİ ÇALIŞMA SORULARI YANLIŞLIK VE YAZIM HATALARI NEDENİYLE TEREDDÜTE DÜŞDÜĞÜNÜZ SORULARI SORUNUZ. 1. Günümüz bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan RAM bellek

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Ahmet SOYARSLAN biltek.info

DONANIM VE YAZILIM. Ahmet SOYARSLAN biltek.info DONANIM VE YAZILIM Ahmet SOYARSLAN biltek.info Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle tutulabilen kısımlarına donanım denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk, fare, yazıcı gibi.. Bilgisayar

Detaylı

MODÜL II: BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma

MODÜL II: BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma MODÜL II: BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma 2.1. BT ekipmanlarının bağlantılarını yapma Aşağıdaki resimde örnek bir sınıfın görüntüsü yer almaktadır. Öğrencilerin karşısında bulunan duvara etkileşimli

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceği Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayarlar Bilgisayar Nedir? Girilen bilgileri alan işleyen, istenildiği takdirde saklayan veya kullanıcıya sunan çok maksatlı programlanabilen elektronik bir makinedir. Bilgisayar Nedir? İnsan beyni bilgi toplama,

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 Bu dersin amacı; bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi konusunda genel bir yaklaşım oluşturacak şekilde gerekli bilgileri

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

ANA KARTLAR ANA KARTLAR VE KASALAR

ANA KARTLAR ANA KARTLAR VE KASALAR ANA KARTLAR VE KASALAR ANA KARTLAR 2 ANA KART (MAIN BOARD) 3 ANA KART NEDİR? Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır.

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

Giriş Çıkış Birimleri:

Giriş Çıkış Birimleri: DONANIM VE YAZILIM Giriş Çıkış Birimleri: Bilgisayara dış ortamdan bilgi girilmesini sağlayan ve girilen bu bilgilerin bilgisayar tarafından işlendikten sonra, tekrar dış ortama çıkarılması için kullanılan

Detaylı

I.Dönem II.Yazılı Çalışma Notları

I.Dönem II.Yazılı Çalışma Notları 2016-2017 I.Dönem II.Yazılı Çalışma Notları Sınav Tarihi : 26-30 ARALIK Soru Sayısı :? Bu dosyanın tamamında sınavda sorulacak soruların %80 i yer almaktadır. Geriye kalan sorular sınavdan önceki ilk konulardandır

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayarlar Bilgisayar Nedir? Girilen bilgileri alan işleyen, istenildiği takdirde saklayan veya kullanıcıya sunan çok maksatlı programlanabilen elektronik bir makinedir. Bilgisayar Nedir? İnsan beyni bilgi toplama,

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I Bilgisayar Ağları İşletim Sistemleri İnternet, Web ve Güvenlik Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağının Bileşenleri İletim ortamı İletim yöntemi Arayüz

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Donanım Nedir? Donanım Aygıtları. Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad.

BİLGİSAYAR DONANIMI. Donanım Nedir? Donanım Aygıtları. Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad. Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım Aygıtları Giriş aygıtları, İşlemci, Depolama aygıtları, Çıktı aygıtları, Çevresel aygıtlar

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

BİT İN TEMEL KAVRAMLARI. 1-BİT ÜRÜNLERİ 2-BİT ÇEŞİTLERİ 3-DONANIM ve YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

BİT İN TEMEL KAVRAMLARI. 1-BİT ÜRÜNLERİ 2-BİT ÇEŞİTLERİ 3-DONANIM ve YAZILIM TEKNOLOJİLERİ BİT İN TEMEL KAVRAMLARI 1-BİT ÜRÜNLERİ 2-BİT ÇEŞİTLERİ 3-DONANIM ve YAZILIM TEKNOLOJİLERİ 1 BİLGİSAYAR NEDİR? Giriş birimleri aracılığıyla girilen bilgileri işleme (aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma)

Detaylı

Canon XEED SX800. Özellikler

Canon XEED SX800. Özellikler Canon XEED SX800 Projektörler LCOS teknolojisi ve doğal SXGA+ çözünürlükle, XEED SX800 mükemmel görüntüleri rekabetçi bir fiyatla sunar. Canon un 1,5x zoom lensi esnek yerleşim ve kusursuz görüntü geometrisi

Detaylı

Donanım&Yazılım 30.10.2013

Donanım&Yazılım 30.10.2013 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Donanım&Yazılım Donanım (Bilgisayarı oluşturan parçaların her birine donanım denir). Örnek; Klavye Fare Ekran Yazılım (Bilgisayar donanımının uyumlu bir şekilde çalışmasını

Detaylı

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM SİSTEM BİRİMİ ÇEVREBİRİMLERİ Ana Kart (Mainboard) Monitör İşlemci

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

POP-950. POS Sistemleri. Modüler Yapılı, Şık Tasarıma Sahip Hepsi Bir Arada Dokunmatik POS Terminal

POP-950. POS Sistemleri. Modüler Yapılı, Şık Tasarıma Sahip Hepsi Bir Arada Dokunmatik POS Terminal POS Sistemleri POP-950 Modüler Yapılı, Şık Tasarıma Sahip Hepsi Bir Arada Dokunmatik POS Terminal Intel Atom Core Dual 1.8GHz İşlemci DDR3 RAM Modülü (4GB a Kadar) Akıllı Fanlarla Mükemmel Soğutma Sistemi

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Aktarım katmanında TCP ve olmak üzere iki protokol kullanılır. iletiminde sağlama yapılmadığı

Detaylı

MODÜL 1 BÖLÜM 3 İNTERNET VE E-POSTA BİLGİSAYAR KULLANMA. Şükrü BAKIR Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

MODÜL 1 BÖLÜM 3 İNTERNET VE E-POSTA BİLGİSAYAR KULLANMA. Şükrü BAKIR Bilişim Teknolojileri Öğretmeni MODÜL 1 BÖLÜM 3 İNTERNET VE E-POSTA BİLGİSAYAR KULLANMA Şükrü BAKIR Bilişim Teknolojileri Öğretmeni AĞ NEDİR? Ağ, paylaşım amacıyla iki ya da daha fazla cihazın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 2: Veri İletim Ortamları Hafta 3: Ağ Donanımları Hafta 4: Ağ Topolojileri Hafta 5: Ağ Protokolleri Hafta 6: IP Adresleme ve Yönlendirme Hafta 7: Kablosuz Ağ Teknolojileri

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi DONANIM VE YAZILIM Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Bilgisayar Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir. Donanım, Yazılım Bilgisayar Donanım

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 2: Veri İletim Ortamları BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Giriş 2. Veri İletim Ortamları 1. Koaksiyel Kablo 1. RG-8 Koaksiyel Kablolar 2. RG-58 Koaksiyel Kablolar 3. RG-6 Koaksiyel Kablolar 2. Dolanmış

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

K.A.ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU 6.SINIFLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

K.A.ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU 6.SINIFLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI K.A.ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU 6.SINIFLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI 1. Bilgisayarın çalışmasını sağlayan en temel yazılıma ne denir? a. Çekirdek b. Uygulama c. İşletim Sistemi

Detaylı