Çıkış X Kalan Z aman: 1048

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çıkış X Kalan Z aman: 1048"

Transkript

1 Çıkış X Kalan Z aman: (Ekran Kartları)1024x768 neyi ifade eder? ikey piks el atay ve dikel piksel Bağlantı hızı ikey ve satır 3-(Ekran Kartları)Ekran koruyucu nedir? Güç kes ildiğinde monitörün bir s üre açık kalmasını sağlar. Hepsi Monitörün ıs ınmas ını engeller. Ekranda uzun süre durağan bir görüntünün kalmas ını engeller ve monitörü korur. Monitörü,s inek,böcek gibi dış etkenlerden korur. 5-(notebook)PC kartlarının üzerinde, yuvadaki pinlere karş ılık gelen bir ızgara slot arayüz yer alır. 7-(s es)hangis i mikrofonun özelliklerinden biridir? 2-(Monitör)Hangis i Projektörlerin özelliklerinden değildir? Bir projektörü kapattığınızda fan, lamba tamamen s oğuyana kadar çalış maya devam eder Lambalar çok büyük miktarda ış ık üretmeleri gerektiğinden çok ıs ınırlar ve bu ıs ınmayı önlemek için fanları vardır Projektörün iyi tarafı lambadır Throw değeri belirli bir uzaklıktaki görüntü boyutudur Projektörün parlaklığı lümen ile ölçülür 4-(modem-internet)Ülke uzantılı olmayan domainler AB merkezlidir. 6-Aş ağıdakilerden hangis i tp kablo türü değildir? Stp Fstp Utp ftp 8-(notebook)Notebook ların fiyatlarını belirleyen en önemli uns ur nedir?

2 Mikrofon s es kartına dijital s inyal gönderir Mikrofon fiziks el s es dalgalarını dijital s inyallere çevirir Mikrofon sesi dijital olarak dışardan alır Mikrofon s adece dijital s inyalleri algılar Mikrofon fiziks el s es dalgalarını analog s inyallere çevirir 9-(Ekran Kartları)analog s inyallaeri digital s inyallere cevirmek için as agıdakilerden hangis i gereklidir? adc ramdac dac dacram 11-(modem-internet)Aş ağıdakilerden hangisi Posta gönderimi ve alımı için 2 ayrı protokoldür? UTP-FTP HTML-HTTP POP3-SMTP VPN-FTP HTTP-HTTPS 13-(Monitör)Hangis i Projektörlerin bağlantıs ından değildir? VI S Video VGA Paralel Port Ram Taş ınabilir olmas ı Günümüzde fazla ilgi cekmes i Lcd ekranı 10-(Monitör)Bant geniş liği elektron tabancasının bir sonraki piksele geçme s üres ini belirlemez.() () 12-(modem-internet)Aş ağıdakilerden Hangis i anlış tır? USB Modemlerin Günümüzde Artık Kullanılmamas ı. ASL'nin Fax Modem Internetinden daha yavaş hızda olmas ı. Günümüzdeki En üş ük ASL Bağlantıs ının 2048 Mbps olmas ı. ASL Splitter'in Görevi Modemin aha Hızlı Internet Sunabilmes i. 14-(ses)Her ses kartı iki hoparlörü veya bir çift kulaklığı des tekler.

3 Compos ite 15-(modem-internet)SL İnternet Türlerini En Hızlıdan avaş a oğru Sıralayınız.? VSL>ASL>SSL>HSL VSL>HSL>SSL>ASL HSL>VSL>ASL>SSL SSL>HSL>ASL>VSL 17-(Monitör)Aş ağıdakilerden hangis i piks el hatalarıdır? Parlak piks el,nokta piks el Nokta piks el,parlak piks el Ölü piks el,parlak piks el nokta piks el,ölü piks el Ölü piksel,kara piksel hangi adres s ınıfındadır? c d a b 21-(modem-internet)Türkiye'de İlk İnternet 1985 ılında Kullanılmış tır. 16-(Monitör)Aş ağıdaki durumlarda CRT monitörün s ervis e gitmes i gerekir? Tıs lama, kıvılcım veya kuş kanat çırpması benzeri sesler Parlaklığın %100 olmas ına rağmen s oluk görüntü Odak ayarı bozulmas ı Tek bir pixel in yanmış olmas ı atay veya düşey tek çizgi 18-(ses)Aşagıdakilerden hangisi ses s orunlarından degildir Sesin bozuk veya anlamsız olması Hiç ses olmaması kayıt işleminde dışarıdan sesin alınamamas ı kayıt aks aklığı 20-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i bir yazıcı çeş idi değildir? nokta vuruş lu yazıcılar çekmeli yazıcılar termal yazıcılar püs kürtmeli yazıcılar lazer yazıcılar 22-(notebook)Aş ağıdakilerden hangis i PA da özel tasarlanmış işletim s is temlerinden biri değildir? Palm OS Windows 7 Pocket PC Windows CE

4 23-(Ekran Kartları)Ekran Çözünürlüğü ve Renk derinliği nereden ayarlanabilir? Standart Ekran Ayarları Ayarlar Güç yönetimi Sis tem özellikleri Güç s eçenekleri 25-Hub ın ağ içeris indeki görevi nedir? Verileri iş leyip router a gönderir. Aldığı veriyi hedefe iletir. Ağ da yönlendirme iş lemi yapar. Kendis ine bağlı tüm aygıtlara aldığı veriyi iletir. 27-(Ekran Kartları)Aş ağıdakilerden hangis i ekran kartında karş ılaş ılan donanım s orunlarından biridir? Ekrandaki görüntünün kalites iz ve gözü rahatsız ediyor olması GPU soğutucu fanının bozulması ve s oğutmamas ı Ekranda hareket eden çizgiler Hepsi Ekranda titremeler 29-(modem-internet)Aş ağıdakilerden hangis i.org uzantının açıklamas ıdır? ernekler, vakıflar ve sosyal organizas yonlar Eğitim kuruluş ları Ticari siteler ve şahıs siteleri As keri kuruluş lar 24-(Monitör)Monitör çözünürlüğü..sayılarının çarpımı olarak ifade edilir.boş luğa aş ağıdakilerden hangis inin yerleş tirilmes i daha uygundur? atay ve dikey piksel En boy oranı Nokta uzaklığı Piks el küçüklüğü Fos for grubu renkleri 26-(modem-internet)Backbone,yüks ek hızlı ve uzun mesafeli ağları ifade eder. 28-(yazıcı)Günümüzde yaygın olarak kullanılan, yazdırma hızı olarak en hızlı olan yazıcılar... yazıcılardır. Mürekkep Püs kürtmeli Nokta Vuruş lu Satır Lazer 30-(modem-internet)Kablo modemler.. modda çalışır. Brigde router kötü ukarıdaki noktalı yere aş ağıdakilerden hangis i uygun gelir?

5 31-Uzun mesafede çalışabilen ağ kablosu hangis idir? Fiber optik Stp Fstp Utp 33-Lazer yazıcılarda Kağıt üs tünde toner parçacıkları var is e Silindir üzerinde yabancı bir madde bulunuyor olabilir. 35-Windows... basit dosya paylaşımı ile güvenlik s eçeneklerinin gizlenmes i kaldırılmış tır? windows vis ta windows xp windows 7 37-(Monitör)aha düş ük çözünürlükler ayarlandığında is e görüntü kalites i büyük ölçüde düşer. () () 39-Aş ağıdaki topolojilerden hangis inde bir merkezi birim(s unucu) bulunur? ıldız topolojis i Mes h(örgü) topolojis i Halka topolojis i Ağaç topolojis i Bus topolojis i 32-(modem-internet)www.google.com ülke uzantıs ı olmayan bir alan adıdır. 34-Eşte eşe ağ yapısında tüm bilgisayarlar hem sunucu hem de istemci olarak davranır. 36-hangis i bir s unucuya eriş iminiz s ıras ında, yönlendirilebilir bir paketin izlediği yolları takip eder ve anlık olarak bilgi verir? tracert aracı ns lookup aracı ıpconfıg aracı 38-IPv4 protokolündeki adres ler kaç bittir? (yazıcı)NOKTA VURUŞLU AZ ICILARIN GÜNÜMÜZ E AZ KULLANILMASININ SEBEBİ NEİR? kullanım alanlarının az olmas ı s adece fatura iş leride kullanılmas ı yavaş olması yüksek ses çıkarması günümüzde bulunmamas ı maliyetinin yüks ek olmas ı

6 41-(yazıcı)Her Windows s ürümü yerleş ik bir yazdırma s unucus u gibi davranır. 43-(notebook)TOUCHPA nedir? PC kartların seri veri yoluna sahip vers iyonu akıt hücreli batarya Lityum iyon'lu batarya Notebook larda tıklama ve kaydırma gibi iş lemleri algılayan yüzey 45-(yazıcı)Aş ağıdakilerden hangis i çıkış birimidir? Klavye Fare Tarayıcı azıcı 47-(Monitör)LC lerde büyüklük ölçü birimi px dir () () 49-(Ekran Kartları)Göz s ağlığı için görüntü ayarları nas ıl tercih edilmelidir? 80 Hz ve altı göz sağlığımızı bozar 42-(ses)MP3 bilgisayardaki en eski ses formatıdır? 44-(notebook)Notebooklarda yaş anan en yaygın problem... problemidir. Kablos uz Ağ problemi Bluetooth problemi Görüntü problemi Enerji problemi 46-(yazıcı)aş ağıdakilerin hangis i RIP ve elektronik yazma iş leminin görevidir RIP, yazı tipi ve grafikler hakkındaki s ayıs al bilgiyi noktaların birleş mes iyle oluş muş taranmış görüntü haline çevirir RIP, iş leyeceği bilgiyi depolayabilmes i için BIOS'a ihtiyaç duyar yeterli miktarda depolama alanı olmasa bile taşımada sorun yaşanmaz. Mürekkep püs kürtmeli yazıcılardaki RIP, elektronik bir devredir 48-(Monitör)emanyetizma olan monitörlerde hangi s orun ortaya çıkmaz? Çizgili görüntü Bulanıklık Titreme Sis li görüntü Siyah ekran 50-NIC'lerin(Network Interface Card) birbirine bağlanmas ında kullanılan kablolardan değildir?

7 50 Hz 80 Hz ve üstü 100 Hz idealdir 75 Hz ve üzeri bir değer seçilir 51-(notebook)Paralel PC kartları çeş itleri aş ağıdakilerden hangis idir? 32 bit ve Cardbus 16 bit ve Cardbus 64 bit ve Cardbus 8 bit ve Cardbus 53-Bir ağda s unucuya bağlı olarak ağda çalışabilen bilgisayarlara... adı verilir. Boş luk yerine aş ağıdakilerden en uygun ifadeyi yazınız. is temci wifi sunucu eşten eşe wimax 55-broadcas tıng ve s treamıng gibi uygulamalarda tcp kullanılır? 57-(ses)Hangisi en eski ses formatıdır? WMA MP3 İnce KOaks iyel Kablo Sarmal Kablo Kalın Koaks iyel Kablo Fiber Kablo Bakır kablolar 52-Püs kürtmeli yazıcılarda mürekkebi kâğıt yüzeyine fış kırtan ince tüplerin bir araya gelmesiyle oluşan parçaya ne denir? Nozzle Fuser Impact evelop 54-(Ekran Kartları)hem analog hem digital cevirici as agıdakilerden hangis idir? s-video hdmı dvı vga 56-(ses)Aşagıdakilerden hangisi ses problemlerinden degildir? donanım problemleri uygulama problemleri yapılandırma problemleri prens ip problemleri 58-hangis i netbıos adlarnı çözümlemeye yarar? dns

8 PCM AMR AAC 59-İndis veri hangi kablo türünde bulunur? T568A T568B Fstp Fiber optik Stp 61-En ucuzdan pahalıya giden kablolar aş ağıdakilerden hangis inde verilmiş tir? Çift bükümlü kablo - fiberoptik kablo - kalın koaksiyel kablo - ince koaksiyel kablo Çift bükümlü kablo - ince koaksiyel kablo - kalın koaksiyel kablo - fiberoptik kablo İnce koaksiyel kablo - çift bükümlü kablo - kalın koaksiyel kablo - fiberoptik kablo Fiberoptik kablo - ince koaks iyel kablo - kalın koaksiyel kablo - çift bükümlü kablo Kalın koaks iyel kablo - fiberoptik kablo - ince koaksiyel kablo - çift bükümlü kablo 63-(yazıcı)Tarayıcının iş levi nedir? Bilgis ayardaki bilgileri kağıda aktarmak İnternette aradığımız bir konuyu taramak Kağıttaki bilgileri bilgis ayara aktarmak bilgis ayardaki dos yaları taramak wıns telnet http ftp 60-Firewall(güvenlik duvarı) hangi ağ la iş lem yapar? Can Man Lan Wan Pan 62-(yazıcı)AŞAĞIAKİLEREN HANGİSİ NOKTA VURUŞLU AZ ILARIN İÇERİSİNE ER ALMAZ silindir şerit adım motoru kartuş yazma kafas ı 64-(yazıcı)Görüntü kağıda nas ıl trans fer edilir ctrl+z ctrl-s ctrl+v kıs ayol tuş unu kullanarak trans fer edebiliriz ctrl+p

9 65-(yazıcı)Aş ağıdakilerin hangis inde yazıcıların yazdırma çözünürlüğü ile ilgili doğru bilgi verilmiş tir Monitörlerin farklı çözünürlükleri gös terebilmes i gibi, lazer yazıcılar da farklı çözünürlüklerde bas kı verebilirler Lazer yazıcılar 6000x600 veya 2100x200 PI çözünürlüktedir 67-(ses)Hangisi ses kartının görevlerinden biri değildir. Ses kartları s adece dijital dönüş üm yapar Ses kartları analog veriyi dijitale ordanda ses dosyasına atar Ses kartları mikrofondan analog veri alır Ses kartları ses dosyasındaki verileri hoparlör aracılığı ile analog veriye dönüş türür Ses kartları analog ve dijital ses dönüş ümü yapar 69-paylaş ıma açtığınız kaynağa eriş ecek kullanıcı hes abı, aynı zamanda güvenlik s eçeneklerinde de yetkili olmalıdır 71-(Ekran Kartları)X16 ve x32 yuvalarını kullanan kart aş ağıdakilerden hangis idir? cpu ses kartı ag kartı ekran kartı 73-as adakilerden hangis i uygulama katmanı protokollerinden degildir? 66-ip adres leri ve olan ve alt ag mas keleri olan makineler aynı ag üzerindedir? 68-(Ekran Kartları)coklu veriyi tek bir kablo üzerinden ileten görüntü cıkıs ı as agıdakilerden hangis idir? hdmı dvı s-video vga 70-Hatalı çıktılar bozuk ya da yanlış s ürücülerin gös terges idir. 72-ping ağ üzerindeki bir aygıta tes t amaçlı paket gönderir? 74-administrator hesabı ister bir yerel hesap, isterse de sunucu hesabı olsun, o

10 udp dns http ftp 75-(yazıcı)ret nedir? yazıcı hızını arttıran bir donanım parças ıdır. yazıcı bakımı için gerekli sıvı bir maddedir. bir yazıcı türüdür. RET, karakterler aras ına normalden daha küçük noktalar koyarak ya da sivri eğrileri yumuş atarak kaliteyi iyileş tirir 77-Mes h(örgü) topolojis i genellikle kablolu ağlarda kullanılır. 79-(yazıcı)aş ağıdaki madde iş letim s is teminin yazdırma adımlarından bitanes idir. İlk olarak CPU yazdırma iş leminizi algılayarak yapılacak iş i bellekteki bekletici bölges ine gönderir 81-(yazıcı)Bilgis ayarımızda yapmış olduğumuz çalış malarımız kağıda aktarmak için kullanılan donanıma... denir. bilgis ayar üzerinde etkili tam ve mutlak bir güce s ahiptir. 76-(notebook)Günümüzde yaygınlaş an navigas yon uygulamaları ile birlikte bir çok PA üzerinde yerleşik GPRS alıcısı da bulunur 78-(yazıcı)LAZ ER AZ ICILAR AŞAGIAKİLEREN HANGİ BASKI İLİNİ KULLANMAZ GI AL PL PCL AOBE POSTSCRİPT 80-hangis i kablos uz ağlarda kullanılan ş ifreleme türlerinden değildir? web nic wpa wpa2 82-(ses)ses kartları dijital veriyi ses dalgaları halinde analog olarak dış arı aktarır.

11 Tarayıcı fax modem Ethernet azıcı 83-(Ekran Kartları)Ekran kartları hangi arayüzü kullanır? Pcı Express Agp ve crt Cıp,agp ve pcı Pcı,agp ve pcı Express 85-(Monitör)Elektron tabancas ı,ekran boyunca bir seri bir dikey tarama yapar ve fos for tabakas ında görüntü oluş turur.() () 87-(Monitör)Aş ağıdakilerden hangis i LC bileş enleri aras ında değildir? Floras an Lamba Arka Aydınlatma Elektorn tabancas ı Panel Çevirici 84-(Monitör)Aş ağıdakilerden hangis i gölgeleme mas kes inin tanımıdır? Tabanca grubu açıldığında fos for bölges inin bir anlık aydınlanmas ıdır Uygun elektron tabancas ının s adece uygun fosforu patlatmasını sağlayan bir katman Ekranda daha net ş ekillerin gözükmes ine yarar Ekranın ön tabakas ını oluş turur Ekran tabancaları tarafından hızlı bir ş ekilde açılıp kapanmaya denir 86-(Ekran Kartları)CPU'dan gelen bilgiyi iş leyip onu monitöre gönderen fiziks el donanımı ifade eder.bu nedir? Ram Ekran kartı Ses kartı Tv kartı 88-(notebook)Fare olarak zaman içinde değiş ik teknolojiler kullanılmış tır.aş ağıdakilerden hangis i bu teknolojilerden biri değildir? Trackball Touchpad TrackPoint Balltrack

12 89-ş ifreleme iş lemi s adece bilgis ayarların ağa bağlanmas ını değil, verilerin havada yakalanmas ını/izlenmes ini de kaps ar 91-(Ekran Kartları)Ekran kartlarında görüntüleri tutan bir bellek vardır. 93-(notebook)PC'lerde PCI s lotları ve aygıtları aracılığıyla s ağlanan geniş leme yeteneği, notebooklarda aş ağıdakilerden hangis idir? Ethernet kartı Ekran kartları Ses kartı PC kartları 95-(ses)Sesin dışarıya çıkmasını saglayan aygıtın ismi nedir? kulaklık mp3 mp4 megafon hoparlör 97-(ses)Ses kartı analog veriyi 0 ve 1 olarak bilgis ayarın anlayabileceği dijital ortama aktarır. 90-(ses)Ses kartları, analog ve dijital ses dönüş ümlerini yapar? 92-(Monitör)CRT monitörlerde görüntünün oluş tuğu tabaka aş ağıdakilerden hangis idir? Elektron Tabancas ı Triad oke Fosfor Tabakası Vakum Tüpü 94-(Ekran Kartları) CPU ile mönitör aras ındaki tüm iletiş imi s ağlar.aş ağıdakilerden hangis i boş bırakılan yere uygundur? Ethernet kartı Ses kartı Tv kartı Ekran arktı 96-(notebook)Aş agıdakilerden hangis i windows güç yönetiminde güç profillerinden degildir? Minimum güç engeli güç Normal güç Maximum güç 98-(Ekran Kartları)Ekran kartının s ürücü yüklemes i yapılmadan s adece görüntü vermesini ne sağlar?

13 99-hangi komut ile bir dns ve netbıos adının döndüreceği ıp adres ini kontrol edebilirs iniz? tracert aracı ıpconfıg aracı ns lookup aracı 101-(Ekran Kartları)3d oyunların hızlı ve dogru s ekilde gpu yla etkileş im içinde olabilmes i için as agıdakilerden hangis i gereklidir? diretx apı gpu opengl 103-(notebook)ocking Station Standart PC bileş enleri ile kullanılmas ını mümkün kılar.aş ağıdakilerden hangis i bu bileş enlerden değildir? Klavye Mouse ve diğer yerel donanım kaynakları Monitör azılım kaynakları 105-(Monitör)LC tepki s üres i kabaca CRT ekranlardaki.kavramına benzer. Çözünürlük oranı Taş ıdıkları RAM Üzerindeki BİOS 3 fonks iyonları Windows un yerleş ik s ürücüleri Hiçbiri 100-(modem-internet)Kablo modemler ş ebekeden gelen RG-6 veya RG-59 coax kabloyu kullanırlar. 102-(Monitör)Geri dönüş üm dönüş türücüs ünü değiş tirecek kiş i hayatını kaç volt ta kaybeder? volt volt volt volt volt tip koaks iyel kablo vardır.üz ve kalın koaks iyel kablo. 106-(modem-internet)POP3 E-Pos ta Kurulumu için e-posta adresi, şifresi, sunucu ismi veya IP adresleri gereklidir.

14 Rezolas yon oranı Ölçek oranı Büyütme oranı enileme oranı 107-Rj45 kablos u ne içine yerleş tirilir? Hub T568A Switch Jack 109-os i modelinin amacı farklı platformlardaki 2 makinenin s oruns uz haberleşmesini saglar ve 4 katmanı vardır 111-(modem-internet)Aş ağıdakilerden hangis i nic.tr uzantılı domainlerden biri değildir?.info.tr.k12.org.mil 113-(modem-internet)E-pos ta mes ajları, standart web yani HTTP iletişimini kullanır. 108-(modem-internet)Sunucudan gelen web s ayfaları s adece metindir. 110-(Monitör)Aş ağıdakilerden hangis i LC monitörlerin özelliklerinden değildir? LC ekranlar titreme yapmaz Maliyeti gitgide ucuzlamakdadır. LC ler piks el hatas ına yatkındır LC de görüntüler net ve renkler sabittir LC daha fazla güç tüketir. 112-(ses)Hangisi ses kartının özelliklerindendir? ış ardan gelen analog veriyi dijital ortama aktarır Bilgisayara pci EXPress 16x ile bağlanır Analog veriyi mikrofondan dış ırı verir Mikrofondan dijital veri alır ijital veriyi dijitale çevirir 114-WAP a ağ üzerinden eriş ebilmeniz için, kablolu veya kablos uz nic üzerinden ağa bağlanmanız gerekmez.

15 115-(Ekran Kartları)Aş ağıdakilerden hangis i ekran kartının fiziks el kurulumundaki önemli noktadır? Küçük ekran kartı s oğutucuları Uzun PCB ye sahip ekran kartları eni nes il ekran kartları Hiçbiri Uzak PCI kartları 117-(modem-internet)Aş ağıdakilerden hangisi uzak masaüstü bağlantısının özelliklerinden değildir? Uzak bağlantı için yerel bilgis ayarda uzak bağlantılara izin verilmez. Eriş im hızına göre uzak bilgis ayarın hangi özelliklerinin bağlantı yapan bilgis ayarda gös terileceği belirlenebilir. Mutlaka yerel eriş im hes aplarından biris i kullanılmalıdır. Uzak masaüstü bağlantısı, Windows XP ve sonraki Windows sürümlerinde yerleş ik olarak bulunur. Uzak bağlantıda bilgis ayarın adı veya IP adresi ile erişim sağlanabilir. 119-(s es)hangis i Ses kartında irectx 'in özelliklerinde biris idir. Ses kartına donanıms al bağlanan bir aygıttır. İnternetten hızlı veri akış ı s ağlar. onanıma tam ve sağlıklı erişim imkanı tanır. Hoparlöre takılan bir aygıttır. Ses kartının ıs ınmas ını engeller. 121-(notebook)Aş agıdakilerden hangis i fare(maus e) anlamına gelmez? 116-(modem-internet)Faks Modemlerin Amacı Nedir? üks ek Hızda İnternet Sağlamas ı Telefon Hattı Üzerinden Bilgis ayarı Routerlara Bağlamak. Bilgis ayara Ek Performans Sağlamas ı Ağ Kurmak İçin Kullanılmas ı. 118-İki ağ aras ındaki bağlantı s tandartı nedir? T568A ve T568B T968A ve T658B T658A ve T658B T598A ve T598B 120-paylaş ım izinleri, kimlik denetimi yapmadan ağdan gelen tüm kullanıcıları kaps ar 122-(modem-internet)Aş ağıdakilerden hangis i FTP protokolünün özelliklerinden biri değildir?

16 Trackpoint Trackmau Touchpad Trackball 123-IPv6 protokolündeki adres ler kaç bittir? (s es)aş ağıdaki bilgilerden hangis i yanlıştır? Ses kartları analog s inyalleri dijitale çevirebilir. Ses kartları analog ve dijital çevirmeleri yapar. Ses kartları PCI s lotundan takılır veya yerleş ik olarak da gelebilir. Ses kartlarına hoparlör ve mikrofon takılabilir. Ses kartları s ürücü olmadan doğru bir ş ekilde çalış abilirler. 127-aş ağıdakilerden hangis i alt ağ mas kes inin görevidir? FTP sunucular isimsiz girişe izin vermez. Tam ve ileri düzey işlevler için genellikle özel geliş tirilmiş FTP is temcileri kullanılır. Web tarayıcı yazılımlar s adece bas it düzeyde FTP yi des tekler. FTP protokolü dos ya trans feri amacıyla kullanılır. FTP servisleri daha çok web sitesi yöneticilerinin s unuculara dos ya yükleme iş lemlerinde kullanılır. 124-(modem-internet)Aş ağıdakilerden Hangis i oğrudur? ASL bağlantıs ında Upload hızı ownload hızından daha fazladır. ASL bağlantıs ında ownload hızı upload hızından daha fazladır. Günümüzde En Çok Kullanılan İnternet Çeş idi 56K(Fax-Modem) İnternettir. ASL En üks ek Hızlı Internet Türüdür. 126-(modem-internet)Aş ağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun s ecenek hangis idir?...kullanıcıların dosyalarını diğer kullanıcılarla paylaş mas ını s ağlar. HTTPS P2P (os ya Paylaş ım azılımları) POP3 HTTP FTP 128-(Ekran Kartları)Piks el renk yeteneklerini ne ifade eder?

17 bilgis ayara IP numaras ı verir. bilgisayarlar arasında veri alış verişi sağlar. d ve E sınıfı adresler için tas arlanmış tır. bilgis ayarların ağ tanımlayıcılarını bulmayı s ağlar. 129-(Ekran Kartları)render is lemi aş ağıdakilerden hangis idir? gpu gücünün arttırılmas ıdır s es,ag baglantı kartlarının takılmas ı vektörel noktaların yogun hes aplamalar ile nes nelerin cevrilmes idir. objelerin olus turulmas ıdır 131-(ses)Aşagıdakilerden hangisi ses kartının kurulumunun oluş turduğu bölümlerden biridir? sistem kurulumu elle kurulum denetleme kurulumu konfigüras yon 133-(Ekran Kartları)Ekran kartı s ürücülerini elle kurmamız gerekirs e mutlaka yapmamız gereken ş ey nedir? Mutlaka es ki s ürücü vers iyonlarının kaldırılmas ı gerekir. Hiçbiri Sürücü özelliklerini kendimize göre değiş tirmeliyiz Ekran kartının takılı olup olmadığını kontrol etmeliyiz Ekran kartı s ürücülerini elle kurmak Vga Crt Crmk Rgb ve cymk 130-hangis i çoğunlukla bir s unucu veya router üzerinde çalışan bir servistir? dhcp http ftp telnet dns 132-(Monitör)Hangis i okunmatik ekranlarda kullanılan cihazlardan değildir? POS cihazları PA ATM cihazları C tablet GPS 134-(Ekran Kartları)directx s adece icindir?noktalı yere ne yazılmalıdır? vista linux windows pardus

18 mümkün değildir 135-(modem-internet)Uzaktan eriş im sağlamak için hem erişen, hem de erişilen sistemlerde uyumlu sürümler kurulu olmalıdır. 137-(Monitör)Aş adakilerden hangis i parlaklık ölçü birimidir? Word Watt İNC NITS PX 139-Aş ağıdakilerden hangis i bus topolojis inin dezavantajıdır? Maks imum 30 bilgis ayar bağlanabilir. eni bir bilgis ayar eklemek kolaydır. Tüm bilgis ayarların üzerinde olduğu bir hat mevcuttur. Merkezi birime ihtiyaç yoktur. Tablo yapıs ı güvenilirdir. 141-(modem-internet)SL Bağlantıs ı Kullanan Bir Kullanıcı İle SL Santralinin Arasındaki En Fazla Uzaklık Kaç KM ir? 5.5 KM 3 KM 2 KM 136-(Monitör)CRT monitörün tanımı aş ağıdakilerin hangis inde yanlış olarak verilmiş tir? Vakum tüpünü içeren bir yapıs ı vardır Fos for tabakas ı bulunmaktadır Sıvı kris talleriyle calıs ır Katot ış ınlı tüp monitörlerdir Arka kısmında bir ince silindir bulunmaktadır 138-Router olarak bilinen donanımın amacı nedir?? İki ağ aras ındaki verinin iletimine ve yönlerdirmeye yarar. Ağ aras ındaki veri kontrolünü yapar. Ağ a gelen ve ağdan giden pakettleri inceler. iki bilgisayar arası veri isteğinde bulunur yapar. 140-Aş ağıdakilerden hangis i ağ kartı anlamındadır? STP OSI BNC UTP NIC 142-(yazıcı)azıcı bir giriş birimidir.

19 5 KM 143-(s es)hoparlör kulaklık gibi cihazların giriş lerine Jack is mi verilir? 145-(Monitör)LC yaklaş ık. Watt CRT monitör yaklaş ık. Watt güç tüketir 33,212 33,64 33,12 120,33 64, (yazıcı)HANGİSİ MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ AZ ICILARIN ÖZ ELLİKLERİNEN EĞİLİR? HIZ LI OLMASI RENKLİ BASKI APMASI SAECE SİAH BEAZ BASKI APMASI MALİETİNİN ÜŞÜK OLMASI SESSİZ ÇALIŞMASI 144-Formlar s ekmes inde tüm yazıcılar tarafından kullanılacak kağıt türleri ve boyutları lis telenir. 146-(s es)irectx bir yazılımdır. Sınavı Bitir!

Çıkış X Kalan Zaman: 630

Çıkış X Kalan Zaman: 630 Çıkış X Kalan Zaman: 630 1-(depolama)Bölme tablos u iki tür bölme des tekler; birincil bölmeler ve uzatılmış bölmeler. 3-(internet)windows un Micros oft Pas aport Tabanlı Hizmeti egildir 5-(depolama)MBR'nin

Detaylı

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİ TABANI

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİ TABANI YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI DALI DERS NOTLARI DONANIM BİRİMLERİ İÇ DONANIM

Detaylı

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI DERS NOTLARI 1 DONANIM BİRİMLERİ İÇ DONANIM

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - Bilgisayar Donanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - Bilgisayar Donanımı Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - Bilgisayar Donanımı Yrd. Doç. Dr. Saygın Abdikan 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. H. KEMALDERE Yrd. Doç. Dr. S. ABDİKAN Geçen ders Bilgi Teknoloji İletişim

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? 2. Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ SORUNLARINI GİDERME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİSAYARLARA GİRİŞ

BİLGİSAYARLARA GİRİŞ Giriş BİLGİSAYARLARA GİRİŞ Eğer daha önceden bilgisayarlar ile çalıştıysanız, bunlar büyük miktarda bilgiyi saklayan ve kısa zamanda sayısız görevi yerine getiren kafa karıştırıcı makineler gibi görünebilir.

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3.1.3. Harddiskler (Sabit Diskler) 3.1.4. Bellek Birimleri 3.1.4.1. RAM 3.1.4.2. ROM 3.1.4.2.1. ROM Çeşitleri

İÇİNDEKİLER. 3.1.3. Harddiskler (Sabit Diskler) 3.1.4. Bellek Birimleri 3.1.4.1. RAM 3.1.4.2. ROM 3.1.4.2.1. ROM Çeşitleri İÇİNDEKİLER 1. BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ 2. BİLGİSAYARIN ÇEŞİTLERİ 2.1. Masaüstü Bilgisayarlar 2.2. Dizüstü Bilgisayarlar 2.3. El Bilgisayarları 2.4. Tablet Bilgisayarlar 3. BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ 3.1. DONANIM

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ 481BB0089 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. AĞ TEMELLERİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. AĞ TEMELLERİ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 Ağ sistemlerini tanıyarak, topolojinin (yerleşim şekli) seçimini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Piyasada en çok kullanılan ağ topolojilerini ve bu topolojilere

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

BÖLÜM I DONANIM...1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read

BÖLÜM I DONANIM...1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read BÖLÜM I DONANIM......1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read Only Memory - ROM) İşlemci - MİB (Processor - CPU):

Detaylı

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 BİTİRME ÖDEVİ YÖNETEN Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin BALIK HAZIRLAYAN Saib ATAY ELAZIĞ, 2006

Detaylı

İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1.

İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1. İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1. Ana kart (Maın board)... 5 1.1.1. Yuvalar (Slot)... 6 1.1.2. Yonga Seti

Detaylı

TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ DONANIM Araş. Gör. Deniz Baş Araş. Gör. Burçe Ataç Mogol Araş. Gör. İlknur Gönenç Araş. Gör. Seher Gümüş Araş. Gör. Aytunga Arık Kibar Araş. Gör. Ufuk Bağcı Araş. Gör.

Detaylı

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır.

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır. 1. AĞ SİSTEMİNİN TEMELLERİ Temel olarak ağ (network), bilgisayarları birbirine kablolu veya kablosuz bağlayan sistemdir. Bu bilgisayarlar çok geniş türde kablolama metotları ve değişik amaçlarla birbirine

Detaylı

1. Girdi Üniteleri, 2. Merkezi İşlem Birimi, 3. Çıktı Üniteleri oluşturur.

1. Girdi Üniteleri, 2. Merkezi İşlem Birimi, 3. Çıktı Üniteleri oluşturur. BİLGİSAYARIN MİMARİSİ, TEMEL BİLEŞENLERİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarı yapısal olarak; Bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara göre işlenmesi, işlem sonuçlarının alınması olarak

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Temel Bilgisayar Kullanımı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Temel Bilgisayar Kullanımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Temel Bilgisayar Kullanımı Sürüm 3 Aralık 2009 Temel Bilgisayar Kullanımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 7 ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI. Yüksek Lisans Tezi. Mesut AKTOGAN. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006

UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI. Yüksek Lisans Tezi. Mesut AKTOGAN. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006 I UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI Yüksek Lisans Tezi Mesut AKTOGAN Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006 II TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UNIX SİSTEMLERDE

Detaylı

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Hesap yapan (computer) demektir. Kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal

Detaylı

DIŞ DONANIM BİRİMLERİ

DIŞ DONANIM BİRİMLERİ DIŞ DONANIM BİRİMLERİ 1-Dış Donanım Birimleri a) Giriş Birimleri (klavye,maus) 3-Yazıcılar 2-Görüntüleme Birimleri (Monitör, projeksiyon) 4-Görüntü İşleme Cihazları (Tarayıcı, Kameralar) 5-Soru ve Cevap

Detaylı

Bilgisayarın Temelleri ve Programlamaya Giriş

Bilgisayarın Temelleri ve Programlamaya Giriş Bilgisayarın Temelleri ve Programlamaya Giriş ( Ders Notları ) Yrd.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN Mühendislik Bilimleri Ders İçin Önerilen Kaynaklar C ve Sistem Programcıları Derneği C Ders Notları- Necati ERGİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

EBG103 DONANIM KURULUMU

EBG103 DONANIM KURULUMU 2. HAFTA EBG103 DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Temel Kavramlar İşletim Sistemleri Giriş / Çıkış Birimleri

Detaylı

Bilgisayar Ağları Ders Notları

Bilgisayar Ağları Ders Notları Bilgisayar Ağları Ders Notları Cemal TANER Fatih ÖCAL 2014 Manisa İçindekiler İçindekiler... 2 Bilgisayar Ağlarının Temelleri... 6 Ağ Sistemlerinin Yararları... 6 Ağ Bileşenleri... 6 Ağ İşletim Sistemleri...

Detaylı