B LG SAYAR DESTEKL HAR TALAMA-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B LG SAYAR DESTEKL HAR TALAMA-II"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2300 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1297 B LG SAYAR DESTEKL HAR TALAMA-II Yazarlar Doç.Dr. Saffet ERDO AN (4, 5, 6, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. brahim YILMAZ (1, 2, 3) Ö r.gör. brahim T RYAK O LU (1, 2, 3) Arfl.Gör. M.Ali DEREL (1, 2, 3) Arfl.Gör. Mustafa YALÇIN (1, 2, 3) brahim ÖZKESER (9, 10) Yrd.Doç.Dr. Emrah PEKKAN (9, 10) Editör Doç.Dr. Saffet ERDO AN ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Arfl.Gör.Dr. Mestan Küçük Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. E. Emre Özkeskin Grafiker Serhat Y lmaz Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Bilgisayar Destekli Haritalama-II ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde 250 adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii Kartografya n n Tan m, Tarihçesi ve Bölümleri... 2 KARTOGRAFYA NIN TANIMI, TAR HÇES VE BÖLÜMLER... 3 Kartografya n n Tan m... 3 Kartografya n n Tarihçesi... 3 Kartografya n n Bölümleri... 5 Teorik Kartografya... 5 Pratik Kartografya... 6 HAR TANIN TANIMI VE HAR TADA ARANAN ÖZELL KLER... 6 Haritan n Tan m... 6 Haritada Aranan Özellikler... 7 HAR TALARIN SINIFLANDIRILMASI VE HAR TANIN ANA BÖLÜMLER.. 8 Haritalar n S n fland r lmas... 8 Haritan n Ana Bölümleri... 9 Haritan n Biçimsel Aç dan Elemanlar... 9 Haritan n Bilgi Türleri Aç s ndan Elemanlar ÖLÇEK HAR TA PROJEKS YONLARI UTM Projeksiyon Sistemi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças I Okuma Parças II Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Kartografik Harita Tasar m GRAF K SEM YOLOJ fiekil Yönlendirme Boyut Renk Kartografyada Renk Kavram ve Önemi Kartografik Tasar mda Renk Kullan m Kartografik Tasar mda Renk Seçimi HAR TA ÜZER NDE YER ALAN YAZILAR Yaz lar n Genel Kurallar Haritada Yer Alan Yaz lar n fllevleri Yaz larda Dikkat Edilecek Hususlar Okunabilirlik Haritan n Ölçe ine ve Özelli ine Göre Yaz Seçimi Haritalarda Büyük Küçük Harf Kullan m Yaz Tipi Seçimi ve Yaz n n Uyumunda Genel Kurallar Yaz larda Yerleflim ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Nokta Detaylara Ait Yaz lar Çizgi Detaylara Ait Yaz larda Yerleflim Alan Detaylara Ait Yaz larda Yerleflim Yeniden Üretime Uygunluk Ekonomik ve Kolay Kullan labilirlik Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri ÜN TE 4. ÜN TE Büyük Ölçekli Haritalar n Çizimi PAFTA BÖLÜMLEMES Ulusal Pafta Bölümleme Sistemi BÜYÜK ÖLÇEKL HAR TA VE HAR TA B LG LER ÜRET M YÖNETMEL HÜKÜMLER NE GÖRE HAR TA Ç Z M filer Çizim flleri Pafta Bölümleme ve Adland rma Pafta Altl Pafta Boyutlar Pafta Kontrolü ve Pafta Kenar Bilgileri Pafta Çizimi Çizimin Kontrolü B LG SAYAR DESTEKL HAR TA YAPIMI Bilgisayar Destekli Harita Üretiminde Kullan lan Donan mlar Bilgisayar Destekli Harita Üretiminde Kullan lan Yaz l mlar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Temel Kavramlar ve ArcGIS Yaz l m Tan t m TEMEL KAVRAMLAR VE ARCGIS YAZILIMI TANITIMI ARCCATALOG ORTAMINDA NOKTA, Ç ZG VE ALANSAL VER LER Ç N TABAKA OLUfiTURULMASI VE PROJEKS YON S STEM TANIMLANMASI 66 Feature Class Dosyalar nda Subtypes ve Domain Tan mlamalar CAD DOSYALARININ SHAPE FILE VE FEATURE CLASS FORMATLARINA DÖNÜfiÜMÜ KOORD NAT ÖLÇÜM DE ERLER N N GÖRÜNTÜLENMES ARCGIS ONLINE KULLANILARAK NTERNETTEN VER EKLENMES Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar... 93

5 çindekiler v ArcGIS Yaz l m Grafik Editleme Kütüphanesi ve Grafik Editlemenin Temelleri EDITOR ARAÇ ÇUBU U TANITIMI Ç ZG VER OLUfiTURMA NOKTA VER OLUfiTURMA ALANSAL VER OLUfiTURMA TOPOLOJ OLUfiTURMA ET KET OLUfiTURMA Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Mevcut Verilerin Editlenmesi GRAF K VER LER N ED TLENMES ÖZN TEL K VER LER N N ED TLENMES TOPOLOJ K ED TLEME Çizgi Veri Tipli Obje Geometrileri Kullan larak Alan Veri Tipli Obje Oluflturulmas Çizgi Veri Tipli Obje Geometrileri Kullan larak Bölümlendirme Map Topology Kullan larak Komfluluk liflkisi Bulunan Objelerin Editlenmesi ANNOTATION (ET KET) OLUfiTURMA Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Kartografik Düzenlemeler fiablon OLUfiTURMA fiablon TASARLAMA YAZICI VE SAYFA AYARLARI fiablon DE fit RME Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Hâlihaz r Harita ve Arazi Modellemesi NOKTA DÜZENLEME ÜÇGEN MODEL OLUfiTURMA ZOH PS E R S GEÇ RME PROF L Ç Z MLER ARCGIS KISAYOL TUfiLARI ÜN TE 6. ÜN TE 7. ÜN TE 8. ÜN TE

6 vi çindekiler Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 10. ÜN TE Temel Kavramlar ve GeoMedia Professional Yaz l m Tan t m GEOMEDIA PROFESSIONAL YAZILIMI TEMEL ÖZELL KLER TANITIMI Koordinat Tan mlama Arac Tan m Yeni Veritaban Oluflturma Var Olan Veritaban na Ba lanma Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar GeoMedia Professional Yaz l m Vektör Editleme YEN KATMAN OLUfiTURMA (NOKTA, ALAN, Ç ZG GEOMETR LER N N OLUfiTURULMASI) Öznitelik Tan mlama Vektör Veri Çizme Çubu u Tan t m ArcGIS ve MapInfo Verilerine Ba lant Kurma CAD Verilerine Ba lanma Oluflturulan Katmanlar n Veritaban na At lmas Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parçaças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar

7 Önsöz vii Önsöz Bilgisayar teknolojisindeki h zl ilerlemeler, bilgiye ulaflma, depolama, analiz etme, koruma ve sunmada çok büyük kolayl klar sa lad için, içinde bulundu- umuz bilgi ça, konuma ba l uygulamalarda gerekli olan haritalar n bilgisayar yard m yla üretilebilirli ini de beraberinde getirmifltir. Bilgisayar destekli harita yap m için gelifltirilen yaz l mlar n temel amac harita üretiminde otomasyonu sa lamakt r. Bunun içindir ki gelifltirilen yaz l mlar n harita üreticileri taraf ndan tam olarak ö renilmesi oldukça önemlidir. Haritalar önceleri sadece nerede sorusuna cevap vermifllerdir. Günümüzde ise haritalar n niçin, ne zaman, nas l ve kimin taraf ndan gibi sorulara da cevap verilebilir düzeyde haz rlanmalar na ihtiyaç duyulmaktad r. Bu ba lamda günümüzde verinin sürekli de iflmesi nedeniyle haritalar, yaln zca sonuç ürünün gösterim arac olmaktan ç km fllar, co rafi bilgi sistemleri kapsam nda konumsal verinin anlamland r ld dinamik birer sunum arac olmufllar ve mekânsal analizler için altl k oluflturmufllard r. Bu amaçla, CAD yaz l mlar ile tasar m aflamalar n n anlat ld - Bilgisayar Destekli Haritalama I kitab n n devam niteli indeki bu kitapta, Arc- GIS ve GeoMedia yaz l m kullan mlar na iliflkin uygulamal bilgiler, çok say da flekil eflli inde ve çeflitli örneklerle de desteklenerek kullan c lara verilmifltir. lk üç bölümde karto rafya, harita yap m ilkeleri ve harita yap m mevzuat ile bilgi verildikten sonra sonraki befl bölümde ArcGIS yaz l m 10 sürümü kullan m ve editleme imkânlar hakk nda bilgi verilmifl, son iki bölümde de GeoMedia Professional yaz l m 6 sürümü kullan m hakk nda bilgiler verilmifltir. Kitab n k sa süre zarf nda bitirilmesi için emek veren tüm bölüm yazarlar na teflekkür eder, okuyucu ve ö rencilere faydal olmas n dilerim. Editör Doç.Dr. Saffet Erdo an

8 1B LG SAYAR DESTEKL HAR TALAMA-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Haritac l k, kartografya ve harita ile ilgili kavramlar tan mlayabilecek, Haritac l k, haritada aran lan özellikleri ve haritan n ana bölümlerini tan mlayabilecek, Haritac l k, ölçek ve harita projeksiyon sistemlerini aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Kartografya Harita Harita Projeksiyonlar Ölçek çindekiler Bilgisayar Destekli Haritalama-II Kartografya ve Harita KARTOGRAFYA NIN TANIMI, TAR HÇES VE BÖLÜMLER HAR TANIN TANIMI VE HAR TADA ARANILAN ÖZELL KLER HAR TALARIN SINIFLANDIRILMASI VE HAR TANIN ANA BÖLÜMLER ÖLÇEK HAR TA PROJEKS YONLARI

9 Kartografya ve Harita KARTOGRAFYA NIN TANIMI, TAR HÇES VE BÖLÜMLER Kartografya n n Tan m Geçmiflten günümüze uzanan bir dönemde Kartografya n n bir bilim dal olarak kabul edilmesi kolay olmam flt r. Bunun temel nedeni Kartografya biliminin farkl disiplinler alt nda kullan l yor olmas d r. Bu nedenle Kartografya, birçok disiplin, bilim insan ve kurum taraf ndan farkl flekillerde tan mlam flt r. Örne in, Kartografya denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Eduard Imhof Kartografya y Harita içeri inin ifllenilmesi ve ifllenilen bilgilerin çizimsel tasar m n yapmakla yükümlüdür. Kartografya, mevcut haritalar elefltirerek grafik gösterim yöntemlerine, harita bas m na ve dolay s yla haritan n gelifltirilmesine çaba sarf eden bir bilim dal d r fleklinde tan mlam flt r. Uluslararas Kartografya Birli i ise Kartografya y, Harita ve benzeri gösterimlerle iletilecek bilgileri toplama, bu bilgileri iflleme, grafik iflaretlerle haritada gösterme, harita basma, harita kullanma teknik, bilim ve sanat d r olarak tan mlam flt r. Bu tan mlardan yola ç k larak en genel flekliyle Kartografya, Harita ve harita benzeri gösterimler ile, bu gösterimlerde kullan lan grafik iflaretlerin özelliklerini araflt ran, haritan n çizimsel tasar m, bas m ve kullan m yöntemlerini gelifltirmeye yönelik çal flmalar yapan bir bilim dal d r fleklinde tan mlanmaktad r. Kartografya n n Tarihçesi Tarih öncesi ça larda (prehistoric) yap lan araflt rmalarda ilk çizim örnekleri orta tafl ça na kadar uzanmaktad r. Bu ça larda harita anlam nda say labilecek tek eser MÖ 6200 y llar nda yap lan Çatalhöyük haritas olarak göze çarpmaktad r (fiekil 1.1). Bu eserin yafl, tarihi eserlerde kullan lan yöntem olan Radyokarbon 14 metodu ile belirlenmifltir. Bu harita yaz n n bulunmas ndan önce çizilmifl oldu u için herhangi bir yaz bulundurmamaktad r. Eduard Imhof sviçreli Kartograf tarihleri aras nda yaflam flt r y l nda Profesör oldu. Arazinin topografyas n gösterir resim ve haritalar ile ün kazand. Kartografya konusunda ünü dünyaca bilinen kitaplar ve yüzden fazla yay n vard r. sviçre atlas da yap tlar aras ndad r. Uluslararas Kartografya Birli inin ilk baflkan d r (Resim 1.1). Kaynak:

10 4 Bilgisayar Destekli Haritalama-II fiekil 1.1 Çatalhöyük haritas Kaynak: aps.net Radyokarbon 14 metodu yaklafl k son 50 bin y lda yeryüzündeki arkeolojik, paleobotanik ve yerbilimsel olaylar n tarihinin belirlenmesi için kullan lan yöntemlerden biridir. Eski ça larda Yunanl Pitagoras, Aristoteles, Poseidonius, Hipparkhos vb. gibi bilim adamlar Kartografya n n temellerini ortaya koymufllard r. Bu ça larda çizeni bilinen ilk dünya haritas n n MÖ V. yüzy lda çizildi i varsay lmaktad r. Romal lar döneminde kartografik bir ürün olarak yap lan 33 cm ye 680 cm ebatlar nda olan Peutinger haritalar görülmektedir (fiekil 1.2). slam dünyas ise Kartografya da büyük bir ilerleme kat etmifltir. Bu dönemde slam alimlerinden olan Ebu Reyhan al- Biruni ( ) dünyan n yar çap n hesaplamak için Hindistan da ölçüler yapm fl ve dünyan n yar çap n 6576 km, çevresini ise km olarak bulmufltur. Türk dünyas na bakt m zda karfl m za ç kan ilk harita Kaflgarl Mahmud taraf ndan yaz lan Divanü Lügati t- Türk (1072) adl eserde bulunan Türk co rafyas n gösteren haritad r. 15. yüzy lda yaflam fl olan Piri Reis de haritac l k anlam nda dünyada önemli bir yere sahiptir. Piri Reis, yazm fl oldu u Kitab- Bahriye isimli eserinde Akdeniz k y lar ve adalar n kapsayan bölge ile Atlas okyanusu çevresini kapsayan bölgeyi bir dünya haritas nda göstermifltir (fiekil 1.3). fiekil 1.2 Peutinger haritalar Kaynak: (http://iesbuenocres po.iespana.es/proye cto/mediterraneorig enes/geografia/med iterraneo/mapas/ma pasingles.htm)

11 1. Ünite - Kartografya ve Harita 5 fiekil 1.3 Piri Reis in Dünya haritas Kartografya n n Bölümleri Kartografya kapsad çal flmalara ya da iflledi i konulara göre pratik ve teorik olmak üzere iki bafll k alt nda incelenebilir. Teorik Kartografya Teorik Kartografya n n görev alan, pratik Kartografya ya temel oluflturacak esaslar haz rlamak ve çal flma konular na ait görevleri belirlemektir (fiekil 1.4). fiekil 1.4 Teorik Kartografya alt bölümlendirmesi

12 6 Bilgisayar Destekli Haritalama-II fiekil 1.5 Pratik Kartografya Pratik Kartografya, teorik Kartografya genelinde hedeflenen ifllemlerin sonuç ürünlerinin ortaya ç kar lmas için uygulama alan durumundad r (fiekil 1.5). Pratik Kartografya alt bölümlendirme Kartografya y Teorik ve Pratik olarak bölümlendirmenin d fl nda harita kökenine göre resmi ve özel kartografya veya haritan n özelliklerine göre tematik ve topo rafik kartografya olarak da s n fland rabiliriz. HAR TANIN TANIMI VE HAR TADA ARANAN ÖZELL KLER Haritan n Tan m nsano lu yaflam n n tüm evresinde etraf ndaki oluflumlar bir flekilde resmetmifltir. Gerek tafllara ve duvarlara, gerekse nesnelerin üzerine çizimler yapm flt r. Bu çizimler içerisinde bizlere ulaflan en kal c flekillerin haritalar oldu u göze çarpmaktad r. Eduard Imhof haritay, Yeryüzünün ya da yeryüzünün bir k sm n n küçültülmüfl, basitlefltirilmifl ve aç klamalarla tamamlanm fl planimetrik bir resmi olarak tan mlam flt r. W. Krallert de haritay Yeryüzünün bir tak m konveksiyonel iflaretler yard m yla yap lm fl düzlemsel izdüflümü ve bu izdüflümün üzerine ifllenmifl konular n gösterimi fleklinde tan mlam flt r. Bilim adamlar ndan John B. Harley ise haritan n yaz larda oldu u gibi bir bilgi depolama ve iletiflim arac oldu unu ifade etmifltir. Britanya Milli Co rafya Komitesi de 1966 y l nda haritay, Yer yuvar nda ya da herhangi bir gök cisminde seçilmifl olan nesnelerin ölçekli olarak bir düzlem üzerine aktar larak temsil edilmesi fleklinde tan mlam fllard r. Yap lan bu tan mlar fl nda harita genel olarak, Yeryüzünün ya da di er gök cisimlerinin yüzeylerine veya bu yüzeylerin herhangi bir bölgesine ait konulara iliflkin obje ve bilgileri, çizim altl üzerinde belirlenmifl matematiksel kurallara göre yans tan, kartografik iflaretlerle ve yaz larla tamamlayarak aktaran bir bilgi iletiflim arac d r fleklinde tan mlanmaktad r.

13 1. Ünite - Kartografya ve Harita 7 Haritada Aranan Özellikler Haritalar farkl flekillerde tasarlanm fl olabilir. Bu tasar mlar özel ya da tüzel kiflilerin ihtiyac na göre belirlenmektedir. Haritalar üretilirken veya tasar m yap - l rken baz hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar fiekil 1.6 da görülmektedir. fiekil 1.6 Haritadan beklenen özellikler Do ruluk: Haritalarda do ruluk, geometrik ve tematik olmak üzere iki bafll k alt nda toplanabilir. Geometrik do ruluk ile bir haritan n topografik do rulu u, jeodezik do rulu u, projeksiyon do rulu u ve çizim do rulu u ele al nmaktad r. Tematik do rulu u semantik do ruluk olarak ele almak mümkündür. Semantik do ruluk öznitelik bilgilerinin gösteriminde kullan lmaktad r. Bu bilgilerin do rulu u da kendi içerisinde, nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) olmak üzere ikiye ayr l r. Nitel olarak kastedilen herhangi bir tar m arazisinin hangi amaçla kullan ld - n n belirtilmesi (bu day tarlas, m s r tarlas vb.), nicel do rulukta ise arazinin topografyas n gösteren eflyükseklik e rilerinin veya s cakl k de erlerini gösteren rakamlar n do rulu unu belirtmektedir. Bütünlük: Haritalar n gösteriminde kullan lan ölçe in küçülmesiyle, elde edilecek do ruluk derecesi düflmektedir. Ayn flekilde haritalar n ölçe inin küçülmesiyle kartografik anlamda istenilen her bilginin haritalarda gösterimi olanaks zd r. Bu aç dan bak ld nda haritalar üretilirken amaca uygun olarak eksiksiz olmas, bir bütünlük göstermesi gerekmektedir. Aç kl k ve Anlafl labilirlik: Haritalarda kullan lan bütün iflaretler yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun bir flekilde çizilmeli ve haritalarda kullan lan renklerin konular na uygun olarak seçilmesi gerekmektedir. Bu flekilde üretilen haritalar, kullan c lar taraf ndan aç k ve anlafl l r olarak görülmektedir. Okunabilirlik: Bir haritaya bak ld nda kullan lan özel iflaretlerin yönetmeliklerce belirlenen büyüklükte olmalar na ve gözün ay rt edebilece i boyutlarda olmas na dikkat edilmelidir. Yaz lar ve di er özel iflaretlerin okunabilirli inin, bu iflaretlerin haritalarda bulunan konumlar na, kontrast ayarlar na, ç kt kalitesine ve ekran çözünürlü üne ba l oldu u görülmektedir. Estetiklik: Haritalardaki en önemli özelliklerden birisi de kullan c taraf ndan haritaya bak ld nda göze hofl gelmesidir. Bu etki haritan n esteti ini yani güzelli- ini gösterir. Bir haritan n güzel olmas, yaz lar n, iflaretlerin ve renk de erlerinin harita üzerine düzenli bir flekilde da lmas ile orant l d r. Ayn zamanda harita tasar m nda kullan lan donan mlar n çözünürlü ünün yüksek ve bask kalitesinin de iyi olmas estetik ahengi artt ran unsurlardand r.

14 8 Bilgisayar Destekli Haritalama-II HAR TALARIN SINIFLANDIRILMASI VE HAR TANIN ANA BÖLÜMLER Haritalar n S n fland r lmas Haritalar farkl kriterlere göre s n fland r labilir. Bu s n fland rma, üç ana bafll k alt nda toplanabilir. Bunlar, 1. Harita ölçe ine göre; Çok Büyük Ölçekli Haritalar: 1:250-1:2500 ölçekleri aras nda bulunurlar. Ayr ca çal flma alan ndaki bütün detaylar gösterirler. Bu haritalara plan da denilmektedir. Büyük Ölçekli Haritalar: 1:5000-1:25000 ölçekleri aras nda bulunurlar. Çal flma alan n n topografyas n ve istenilen detaylar gösteren haritalard r. Orta Ölçekli Haritalar: 1: : ölçekleri aras nda yer al rlar. Topografik harita olarak bilinen bu haritalar çal flma alan ndaki detaylar çizgisel flekillerde temsil ederler. Küçük Ölçekli Haritalar: 1: : ölçekleri aras nda bulunurlar. Topografik yap y gösterirler. Çok Küçük Ölçekli Haritalar: 1: ve daha küçük ölçekli haritalard r. Ülke s n rlar n ve büyük arazi parçalar n gösteren ülke ya da dünya haritalar d r. 2. Yap l fl Amaçlar na Göre; Genel Haritalar: Dünya co rafyas n n bütününü ya da belirli bir k sm n gösteren haritalard r. Dünya Haritalar : Dünyay bir arada göstermeyi amaçlayan haritalard r. Bölge Haritalar : Ülke ya da k talar gösteren haritalard r. Özel Haritalar: Kullan c taraf ndan belirli bir amaç için oluflturulan haritalard r. Kent Haritalar : Haritan n ilgili oldu u kente ait bilgilerin bulundu u, yerleflim, imar ve kentsel faaliyet haritalar d r. Deniz Ulafl m Haritalar : Denizlerde yap lacak olan faaliyetler için gerekli olan bilgileri (k y, liman, marina, derinlik, körfez, deniz feneri, vb.) gösteren haritalard r. Kadastro Haritalar : Özel ya da tüzel kiflilere ait arazinin kadastral durumunu gösteren haritalard r. Yol Haritalar : Kara yollar na ait bilgilerin (kara yolu ba lant s, uzunlu u, cinsi, vb.) bulundu u haritalard r. Bu haritalar n d fl nda, hava ulafl m haritalar ve turizm amaçl kullan lan turistik haritalar da bulunmaktad r. 3. çerdikleri Konulara Göre: Topografik Haritalar: Çal flma alan içerisinde bulunan, deniz, göl, akarsu, da, ova gibi do al yap lar ve yol, köprü gibi yapay yap lar, arazi durumunu ve bitki örtüsünü konu alan haritalard r (fiekil 1.7). Tematik Haritalar: Bu haritalar genellikle istatistiksel bir konu üzerinde, direkt olarak görülmeyen durumlar konu al rlar. S cakl k, iklim, nüfus, sa l k, ekonomi, ya fl haritalar örnek olarak verilebilir (fiekil 1.8).

15 1. Ünite - Kartografya ve Harita 9 fiekil 1.7 Nemrut Da ve çevresine ait topografik harita örne i Kaynak: (http://www.cennett urkiye.org) fiekil 1.8 Türkiye nin kapl calar na ait tematik harita örne i Kaynak: (http://www.sensoyle.com/turkiyeharitasi-uzerindetarihi-yerler) Haritan n Ana Bölümleri Bir haritan n ifllevini yerine getirebilmesi için biçimsel aç dan ve bilgi türleri aç s ndan baz bilgileri içermesi gerekmektedir. Haritan n Biçimsel Aç dan Elemanlar Haritan n Resim Alan : Çal flmaya konu olan bölgenin gösterildi i aland r. Harita çerçevesinin s n rlad alana kadar yerleflmifl olan resim alan farkl biçimlerde (kare, dikdörtgen, vb.) gösterilebilir. Bu flekli belirlerken harita projeksiyonlar ve ölçek faktörleri dikkate al nmal d r (fiekil 1.9).

16 10 Bilgisayar Destekli Haritalama-II fiekil 1.9 Haritan n ana bölümleri Harita Çerçevesi: Haritan n resim alan n s n rlayan çizgi ile kenar bilgilerinin bulundu u bofl k s m aras nda kalan bölgedir. Harita Kenar : Harita resim alan ve harita kenar bilgilerinin bulundu- u alan kapsayan bölgedir. Haritan n Bilgi Türleri Aç s ndan Elemanlar Harita çeri i: Harita resim alan içerisinde gösterilen bilgilerdir. Harita A : Harita içeri inde bulunan iflaret ve sembollerin gösterdi i nesnelerin konumlar n n do ru bir biçimde gösterilmesini sa layan k s md r. Harita Kenar Bilgileri: Harita içeri inde bulunan objelerin iflaret etti i bilgileri gösteren bölümdür. Harita kenar bilgileri çerçevesinde harita ismi, lejant, ölçek, kuzey oku, gibi bilgiler bulunmaktad r (fiekil 1.10). fiekil 1.10 Harita kenar bilgileri Kaynak:

17 1. Ünite - Kartografya ve Harita 11 ÖLÇEK Haritalar ile araziler aras nda matematiksel bir ba nt bulunmaktad r. Bu ba nt - n n en önemli bileflenini ölçek oluflturmaktad r. Ölçek, çizimi ya da tasar m yap - lacak olan bir kartografik haritan n anlaml olmas ndaki en önemli etkenlerden birisidir. Ölçek, harita üzerindeki herhangi iki nokta aras ndaki mesafenin, bu iki noktaya karfl l k gelen arazideki gerçek mesafeye oran na (1.1) denir. Matematiksel anlamda, Ölçek = Haritadaki Uzunluk Arazideki Uzunluk (1.1) olarak gösterilebilir. Burada, ölçe in paydas artt zaman ölçek küçülece inden harita üzerindeki detay say s azalacakt r. Bunun tersi düflünüldü ünde yani ölçe- in pay artt r ld nda büyük ölçekli bir harita elde edilecektir. Dolay s yla bu haritadaki detay say s daha da fazla olacakt r (fiekil 1.11). fiekil 1.11 Farkl ölçekli haritalar Kaynak: (http://www.cografya dersi5.blogcu.com/eti ket/beseri/sayfa/1) Ölçek türleri fiekil 1.12 de verilmifltir. Bu ölçek türleri, farkl biçimlerde harita üzerinde gösterilebilir. fiekil 1.12 Ölçek türleri

18 12 Bilgisayar Destekli Haritalama-II Kesir (Oransal) Ölçek: Harita üzerinde bulunan ölçek kesirli flekilde ifade edilir. Bu oransal gösterimde herhangi bir birim bulunmamaktad r. 1:1000 ölçe i örnek olarak al n rsa, harita üzerindeki 1 milimetrelik uzunluk, arazi üzerinde 1 metreye karfl l k gelmektedir. M = Ölçek S ' = Haritadaki Uzunluk S = Arazideki Uzunluk m = Ölçek Say s ÖLÇEK M S ' = =, fleklinde ifade edilir. Pay ve payda S ' de erine bölündü- S ünde, S ' M S 1 = = S S ' ' S S m = S ise, S ' ' ÖLÇEK = M = 1 m olacakt r. (1.2) 1 Kufl uçuflu mesafesi gerçekte 37.5 km olan A-B kentleri harita üzerinde 15 cm olarak ölçülmüfltür. Buna göre haritan n ölçe i (M) nedir? DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M Grafik Ölçek: Harita ölçe i her zaman say sal bir de er fleklinde olmayabilir. Grafik ölçek kullan larak harita üzerindeki uzunluk de erleri görsel olarak da elde SORU edilebilir. Grafik SORUölçekler, çizgi (do rusal) ölçek ve geometrik ölçek olarak ikiye ayr l r. Çizgi (Do rusal) Ölçek: Do rusal ölçek, haritalarda, harita yüzeyinin alt k sm nda yer al r. Bu ölçekte bir çizgi ya da do ru üzerinde bir s f r noktas seçilir. S - D KKAT D KKAT f r noktas n n sa taraf nda kalan alanlar ölçe e göre tam say olarak iflaretlenir. Sol taraf nda kalan alanda ise sa tarafta bulunan birimlerin ondal klar belirtilir. Çizgi üzerinde belirtilen uzunluklar arazideki uzunluklar na karfl l k gelmektedir (fiekil AMAÇLARIMIZ 1.13). fiekil 1.13 AMAÇLARIMIZ Çizgi (Do rusal) K ölçek T Aörne i P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET Geometrik Ölçek: Grafik ölçeklerden biri olan geometrik ölçekte fiekil 1.14 de de görüldü ü NTERNET gibi ondal k k s mlar do rudan grafik üzerinden okunabilmektedir. Bu ölçekte belirli aral klarla on (10) adet paralel çizgi çizilir. Bu çizgilere dik olan s f rdan itibaren do rusal ölçekte oldu u gibi tam say de eri belirlenir. Belirlenen s f r çizgisinin sol taraf nda kalan bölge tam say l k sm n di er k sm n oluflturur. Bu çizgiler e ik (transversal) olarak iflaretlenir. Okuma yap l rken ilk olarak

19 1. Ünite - Kartografya ve Harita 13 tamsay l k s m (300 m), alt nc e ik çizgi (60 m), beflinci sat rda (5 m) ve iki sat r çizgisi aras nda (0.5 m) fleklinde okunup, toplam de er m olarak bulunur. fiekil 1.14 Geometrik ölçek çizelgesi fiekil 1.14 de geometrik ölçekte k rm z renkli ok ile gösterilen çizginin SIRA boyutu S ZDEne kadard r? Metrik Olmayan Ölçek: Bu ölçek türünde metre birimi yerine farkl uzunluk DÜfiÜNEL M birimleri kullan lm flt r. Bu tür haritalar genellikle ngilizler, Ruslar ve Frans zlar kullanm fllard r (1 parmakl k uzunlu un 1 mili göstermifl oldu u haritalar gibi). Ölçek ve Alan liflkisi SORU Arazide bulunan bir alan n kenarlar n n x ve y oldu u düflünülürse; bu kenarlar n harita üzerindeki karfl l klar x ve y olur. Dolay s yla kenarlar ölçe e göre D KKAT flöyle ifade edilir; x = x '.M, y = y '.M ' ' 2 Arazide bulunan alan: A = x.y = x.y.m fleklinde sonuçlan r. AMAÇLARIMIZ ' ' ' E er haritada bulunan alan, A = x.y olarak kabul edersek, o AMAÇLARIMIZ zaman 2 A ÖLÇEK = M = olur. ' K T A P K T A P A Arazideki alan 1250 dekar (dönüm) olarak ölçülen bir alan, 1:5000 SIRA ölçekli S ZDEharitada kaç cm 2 alan kaplar? 3 TELEV ZYON TELEV ZYON HAR TA PROJEKS YONLARI DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Yeryuvar n n, harita olarak temsil edilebilir olmas için bir düzlem yüzeye aktar lmas gerekmektedir. Bunun için tan mlanm fl bir referans yüzeyi NTERNET SORU üzerinde belli bir NTERNET SORU koordinat sistemine göre noktalar n düzlem üzerine ya da düzleme aç labilen yüzeylere belirli matematiksel kurallara göre aktar lmas gerekir. Bu aktar m s ras nda, fiziksel yeryüzünün fleklinin matematiksel olarak ifade edilememesi nedeniyle ekseninin orijinal yüzeyin Normal konumlu projeksiyon, D KKAT projeksiyon yüzeyinin D KKAT yeryüzü için referans yüzeyi olarak haritan n amac na ve ölçe ine göre küre ya da eksenine çak fl k olmas dönel elipsoit kullan l r. Harita projeksiyonlar e ri yüzeyler üzerinde durumuna, transversal bulunan bilgilerin farkl modeller ve teknikler yard m yla harita düzlemine aktar lmas ifllemi- yüzeyinin ekseninin orijinal projeksiyon, projeksiyon yüzeyin ekseni ile 90 lik aç dir. Yeryüzünü temsil eden referans yüzey, projeksiyon sistemine aktar l rken, üç AMAÇLARIMIZ yapmas durumuna, temel projeksiyon yüzeyinden en uygun olan na iz düflürülür. Bu üç temel projeksiyon sistemi (düzlem, silindir ve koni) fiekil 1.15 de gösterilmektedir. yüzeyinin ekseninin orijinal AMAÇLARIMIZ e ik projeksiyon ise projeksiyon yüzey üzerinde herhangi bir Projeksiyon sistemlerine aktar lan bilgiler ile yerküre üzerinde K Tbulunan A P yüzeyler aras nda alan, flekil ve uzunluk aç s ndan bir iliflki bulunmaktad r. Bu iliflkiler aç yapmas durumuna K T A P denir. 2 DÜfiÜNEL M TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

20 14 Bilgisayar Destekli Haritalama-II fl nda, alan koruyan, aç koruyan ve uzunluk koruyan projeksiyon sistemleri oluflmaktad r. Ayr ca projeksiyonlar, konumlar na göre de, normal, transversal ve e ik olarak s n fland rmak mümkündür. Harita projeksiyonlar n n s n fland r lmas Tablo 1.1 de özetlenmifltir. Tablo 1.1 Harita projeksiyonlar n n s n fland r lmas fiekil 1.15 Temel projeksiyon sistemleri Projeksiyon yüzeylerine göre Projeksiyonun karakterine göre S n fland rma Yüzeyin cinsi Düzlem Silindir Koni Yüzeyin ortak noktalar Te et Kesen Çok yüzeyli Yüzeyin ortak noktalar n n konumu Normal Transversal E ik Projeksiyonun özelli i Uzunluk koruyan Alan koruyan Aç koruyan Projeksiyonun oluflu Geometrik Yar geometrik Matematiksel

21 1. Ünite - Kartografya ve Harita 15 UTM Projeksiyon Sistemi Universal Transversal Mercator (UTM), ABD taraf ndan benimsenmifl bir projeksiyon sistemidir. Gauss-Kruger projeksiyon sisteminden faydalan larak gelifltirilmifltir. Ülkemizde 1:25000 ölçekli haritalar n düzlem koordinatlar 6 lik dilimlerle, 1:5000 ve daha büyük ölçekli Standart Topografik haritalar ise 3 lik dilimler fleklinde Gauss-Kruger projeksiyon sistemine göre belirlenmifltir. fiekil 1.16 UTM dilim bölgeleri Kaynak: (http://seanlinnane. blogspot.com/2011/ 04/lat-longitude-tomgrsconversion.html) fiekil 1.16 da görülen UTM projeksiyonunda toplam 180 meridyen, 6 boylam aral kl 60 dilime ayr lm flt r. Bu dilimler do udan bat ya do ru 1 den bafllayarak 60. dilime kadar numaraland r lm flt r. 6 lik her bir dilim kendi içerisinde de 3 sa ve 3 sol olmak üzere dilimlere ayr larak 3,9, 15, fleklinde do u ve bat dilim eksenleri oluflturulmufltur. λ 0 = Dilim Orta Meridyeni DN = Dilim Numaras λ 0 = [(DN)*6-3]-180 ba nt s yard m yla projeksiyon diliminin orta meridyeni bulunabilir. Dilim orta meridyeni (λ 0 ) 33 olan noktan n dilim numaras (DN) nedir? UTM projeksiyon sisteminde elde edilen koordinat sistemlerine SA A ve YU- DÜfiÜNEL M KARI de erleri ad verilir. Gauss-Krüger koordinatlar ndan (Y g,x g ) UTM koordinatlar na dönüfl için s ras yla, a) Co rafi koordinatlar verilen bir noktan n Gauss-Krüger projeksiyon SORU koordinatlar (Y g,x g ) 1.3 eflitli inden bulunur. D KKAT 4 DÜfiÜNEL M SORU D KKAT ' e = a b a b a, e =, η = e' cos φ, N=, = 2 2 SIRA λs ZDE λ λ 0 b a 2 b 1+ η AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI Doç.Dr. Türkay GÖKGÖZ http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gokgoz İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA

Detaylı

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI 9 SINIF : 8 LEND R LM fi Y I L L I K P L A N ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER. Do ru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler infla eder, çizer

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar.

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar. 259 E K İ M L Ü L Y E Y 2. HFT 1. HFT 5. HFT. HFT 3. HFT HFT 2 ST LNI OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K SYILR SYILR... LKÖ RET M OKULU MTEMT K...8... SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi FOTOGRAMETRİ I Fotogrametrik Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tanımlar Metrik Kameralar Mercek Kusurları

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı Temel Harita Bilgisi Harita, yeryüzünün ölçeklendirilmiş ve düzleme aktarılmış bir sunumudur.

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

KARTOGRAFYA ve HARİTA KARTOGRAFYA KARTOGRAFYA

KARTOGRAFYA ve HARİTA KARTOGRAFYA KARTOGRAFYA 1205321/1206321 KARTOGRAFYA ve HARİTA İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığı halde, nın bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun

Detaylı

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topoğrafik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

KARTOGRAFYA ve HARİTA

KARTOGRAFYA ve HARİTA 1205321/1206321 KARTOGRAFYA ve HARİTA İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığı halde, nın bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun

Detaylı

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU T.C. S 7 ARALIK ÜN VERS TES MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU Deney raporu nedir ve neden haz rlan r? Laboratuvar dersleri, test ve ölçüm düzenekleri konusunda

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topografik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD kurumsal kimliğini oluşturan değiştirilemez kuralların tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır. Kurumsal kimlik rehberinden yola

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2CO RAF B LG S STEMLER

2CO RAF B LG S STEMLER 2CO RAF B LG S STEMLER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Haritalar ile ilgili genel kavramlar tan yabilecek; Türkiye de kullan lan belli bafll datumlar hakk nda bilgi sahibi olabilecek; Datum

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler 4 STAT ST K-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Say sal olmayan de iflkenler aras ndaki iliflkinin varl n test edebilecek, Farkl örneklemlerin ayn evrenden seçilip seçilmedi ini test edebilecek,

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE

JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE 3 boyutlu uzayda Jeoit Z Y X Dünyaya en uygun elipsoid modeli ve yer merkezli dik koordinat sistemi Ülkemizde 2005

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR.

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. EYLÜL 2013-201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. 9-13 Örüntü ve Süslemeler Dönüşüm Geometrisi 1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı