Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, SAMSUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, SAMSUN"

Transkript

1 KUTADGU BİLİG İN BİLGESİ Doç. Dr. Serkan ŞEN Günümüzde milli romantizmin de tesiriyle Orta Asya nın kadim sakinleri olan atalarımızı, yalın kılıç cenk eden akıncılar şeklinde tahayyül etme eğilimi hayli yaygındır. Oysa bu dönemden kalan Bengü Taşlar, çağın insanına yol gösterecek kişiliklerde alpliğin yani cesaretin yalnızca gerek şart hükmünde olduğunu gösterir. Türk dünya görüşünün ilk yazılı verilerini sunan Köktürk Yazıtlarında bilgelik, alplikten önce zikredilmiştir. Bilge sözünün hükümdara ad, vezire lakap olduğu bu devirden kalan metinlerde kişioğlu üzerine hükümran olan ecdattan bahsedilirken bilge kagan ermiş alp kagan ermiş buyrukı yeme bilge ermiş erinç alp ermiş erinç Bilge kağan imiş, alp kağan imiş, yöneticileri de bilge ve alp imiş şüphesiz ifadesi kullanılır. Beceriksiz kağanlar döneminden ise, biligsiz kagan olurmış erinç yablak kagan olurmış erinç buyrukı yeme biligsiz ermiş erinç yablak ermiş erinç Bilgisiz kağanlar iş başına geçmiş şüphesiz, kötü kağanlar iş başına geçmiş şüphesiz; yöneticileri de bilgisizmiş şüphesiz, kötü imiş şüphesiz şekline bahsedilir. Çin in Türkleri yok etme politikaları anlatılırken, edgü bilge kişig edgü alp kişig yorıtmaz ermiş İyi ve bilge kimseyi, iyi ve cesur kimseyi ilerletmez imiş şeklinde bu özellikleri taşıyan şahsiyetlerin toplumu yönlendirmedeki işlevlerine vurgu yapılır. Yazıtlarda zikrettiklerimiz dışında da konu ile ilgili pek çok örnek bulmak mümkündür. Köktürk döneminden itibaren metinler aracılığıyla izlerini sürebildiğimiz Türk bilgeliği, Tarım Havzası na göçen Uygurlardan kalan yazmalarda da kendini gösterir. Uygurca metinlerde sıklıkla bilge bilig hikmetli bilgi kavramına gönderme yapılır. Karahanlılarla birlikte kitleler halinde Müslümanlığa yönelen Türkler, ürettikleri eserlerde bilgeliğe İslami bir muhteva yüklemişlerdir. Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig, Türklerin İslam medeniyeti dairesindeki ilk eseridir. Eser bir siyasetname olup, belirli değerleri temsil eden kahramanların devlet ve toplumun refahını amaçlayan söyleşilerini nazım olarak aktarmak suretiyle kurgulanmıştır. Kutadgu Bilig de kahramanların soru ve cevapları tahkiye edildikten sonra verilmek istenen mesajların haklılığını okura telkin eden gizli bir nasihatçinin zaman zaman devreye sokulduğu görülür. Bizim Kutadgu Bilig in Bilgesi olarak adlandırdığımız bu nasihatçi eserde dile getirilen tavsiyelerin güvenilir referansı konumundadır. Çeşitli konular ele alındıktan sonra okura seslenen yazar, negü tér éşitgil ya da negü tér éşit ne der dinle uyarısıyla aynı beyit içinde bu bilgenin çeşitli sıfatlarını zikreder. Taşıdığı sıfattan ötürü onun sözünün dinlenilmesi gerektiği algısını oluşturur. Kitap boyunca negü tér éşitgil / negü tér Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, SAMSUN

2 éşit ne der dinle ifadesinin peşine takılarak tespit ettiğimiz bu kimsenin özelliklerinden hareketle dönemin bilge şahsiyetlerinde bulunması gereken pek çok vasfı da tespit etmek mümkündür. Aşağıda Reşit Rahmeti Arat ın yayımını esas alarak Kutadgu Bilig in Bilgesi nin vasıfları zikrediliş sıklığı dikkate alınarak sıralanacaktır. I. BİLGELİK MİZACINA SAHİP Eserde bilgili oluş ile bilge oluşun ayrı değerlendirildiği görülür. İlmi irfanla yoğurabilenlerin, aklı gönül süzgecinden geçirebilenlerin bilgelik makamını hak ettiği vazedilir. Yusuf Has Hacib bu makama erişenler için ukuşlug anlayışlı, bügü hikmetli, bilge bilge, erdemlig erdemli, köngli tirig gönlü diri, köngli bışmış gönlü pişmiş, olgunlaşmış nitelendirmeleri yapmıştır. Aşağıda, Kutadgu Bilig in Bilgesi nin taşıdığı bilgelik mizacına gönderme yapan beyitler Arat yayımındaki numaraları ile sıralanmıştır: 216 negü tér éşitgil bu él kend begi / ukuşka biligke yetürmiş ögi 333 éşitgil negü tér bügü bilge teng / bu söz işke tutgıl aya kızgu eng 490 negü tér éşitgil ukuşlug bilip / sanga sözledi söz biligdin alıp 613 éşit emdi bilge sözi ne téyür / sözin yangzatur sözke yinçke ayur 640 negü tér éşitgil ukuş mengzetü / kıyas mani birle angar yangzatu 755 negü tér éşit emdi bilge tetig / özi bardı kodtı bizinge bitig 1076 negü tér éşitgil bügü él begi / bodun başlaguçı kişide yégi 1100 yine yakşı aymış bügü bilgi kéng / éşitgil munı sen aya kızgu eng 1146 negü tér éşitgil ukuşlug bilir / bu söz işke tutsa kör asgı alır 1407 negü tér éşit dünya 'aybın bilip / sanga sözlegüçi ukuştın alıp 1457 negü tér éşitgilay bilge külüg / bu sözdin kötürgil özüngke ülüg 1492 negü tér éşitgil karı köklemiş / sınamış ukup hem bilip sözlemiş 1741 negü tér éşitgil ukuşlug amul / yorıglı tınıglı küdezçisi ol 1754 negü tér éşit emdi bilge öge / biligsiz ukup emdi boynung ege 1913 negü tér éşitgil sınamış bügü / sözüg sözlemegü éşitgü ögü 2117 negü tér éşitgil ukuşlug yég er / budunda talusı biliglig beg er 2153 negü tér éşitgil ukuşlug sözi / ukuşlug sözı körse yinçü tözi 2424 negü tér éşitgil kör ilçi bügü / bügü sözlerin bulsa aş teg yégü 2513 negü tér éşitgil bügü bilge beg / bu söz işke tutsa sanga bolga yég 2521 negü tér éşitgil ukuşlug tili / ukuşlug tili açtı ma ni yolı 2785 negü tér éşitgil ay bilge bügü / biliglig sözi bolsa aş teg yégü 2874 negü tér éşitgil ukuşlug kişi / ukuşlug kişi ol kişide başı 2892 negü tér éşit ay biliglig bügü / boguz ked küdezgü aş akru yégü 3029 negü tér éşitgil bügü beg tili / bu beglik işinge ol urmış ulı 3142 negü tér éşitgil ay élçi bügü / bügülep kılur élçi künde ögü 3265 negü tér éşitgil tejik bilgesi / tejik bilgeleri çavıkar küsi 3420 negü tér éşitgil kör erdemlig er / bu erdem bile er tilek arzu yér 3878 negü tér éşitgil ukuşlug sanga / sözüg saknu sözle ay ersig tonga 3925 bu sözni éşit ay manga kelmedük / negü tér arıg bilge bagı bedük 4533 negü tér éşitgil ukuşlug sanga / bu söz işke tutgıl ay bilgi kinge 4910 negü tér éşit emdi köngli tirig / sanga yakşı sözlep birür öt erig 4983 negü tér éşitgil ukuşlug tili / kamug nengke yangzag bu ol söz ulı 4998 negü tér éşitgil ay bilgi tengiz / ukuşlug amul köngli yüksek ediz 5043 negü tér éşitgil böke yavgusı / ukuş birle yadmış ajunka küsi 5250 negü tér éşitgil bügü élçi beg / bu beglik işini bilir yolçı beg 5394 negü tér éşitgil ukuşlug tili / sanga ötler emdi éşitse kalı 5411 negü tér éşitgil özin bilmiş er / havasın ukuşka bulun kılmış er 5843 negü tér éşitgil ukuşlug sözi / bu söz işke tutsa tap ol ay kozı

3 6061 negü tér éşitgil ukuşlug bügü / ukuşlug sözin sözke ul tüp tégü 6165 negü tér éşit köngli bışmış kişi / ölümde oza işin étmiş kişi 6330 negü tér éşitgil kılınçı silig / ukuş birle işke yetürmiş elig II. BİLGİLİ Kutadgu Bilig in Bilgesi nin sıklıkla vurgulanan ikinci vasfı bilgili oluşudur. Bilgelik yolu bilgiden geçmektedir. Yusuf Has Hacib, engin bilgiye sahip insanların doğruları gösterebileceği görüşündedir. Eserde böylesi kimseler için biliglig bilgili, bilig bérgüçi bilgi veren, bil(i)gi tengiz bilgisi deniz (misali), bil(i)gi ügüz bilgisi ırmak (misali), bil(i)gi koyug bilgisi yoğun, bil(i)gi batıg bilgisi derin, bil(i)gi kéng bilgisi geniş gibi nitelendirmeler yapılmıştır. Aşağıda, Kutadgu Bilig in Bilgesi nin bilgisine gönderme yapan beyitler sıralanmıştır: 216 negü tér éşitgil bu él kend begi / ukuşka biligke yetürmiş ögi 261 negü tér éşitgil biliglig kişi / ajunda sınayu yetilmiş yaşı 480 negü tér éşit emdi bilgi tengiz / sözin yangzatur körse kızgu mengiz 490 negü tér éşitgil ukuşlug bilip / sanga sözledi söz biligdin alıp 631 negü tér éşitgil biliglig tilin / éve kılmış işler ökünçi yılın 1100 yine yakşı aymış bügü bilgi king / eşitgil munı sen aya kızgu eng 1146 negü tér éşitgil ukuşlug bilir / bu söz işke tutsa kör asgı alır 1492 negü tér éşitgil karı köklemiş / sınamış ukup hem bilip sözlemiş 1955 negü tér éşitgil bilig bilmiş er / başında keçürmiş üküş yilmiş er 2031 negü tér éşitgil biliglig sözün / yéyümedi küçkey élin kéç uzun 2095 negü tér éşitgil bilig bérgüçi / biligsizni bordın söküp tıdguçı 2167 negü tér éşitgil biliglig tetig / biliglig tetig bilgi élke étig 2243 negü tér éşitgil ay bilgi ügüz / bilig bile köngli yarunmış kögüz 2892 negü tér éşit ay biliglig bügü / boguz ked küdezgü aş akru yégü 3035 negü tér éşitgil biliglig tilin /saranlık bile beg yéyümez élin 3222 negü tér éşitgil bilig bérgüçi / bilig birle ta'at tapug kılguçı 3278 biliglig negü tér éşitgil özüng / yalavaç tetig ıd tutuz ma sözüng 3491 negü tér éşitgil biliglig çigil / biligsiz éşitgil boyun bér egil 3829 negü tér éşit emdi bilgi koyug / sınap bilgüçi edgü ésiz kamug 3962 negü tér éşitgil bilig bérgüçi / sınap edgü ésiz kişig bilgüçi 4333 negü tér éşitgil özin tutmış er / tilin bek tutuglı bilig bilmiş er 4813 negü tér éşit kör ay bilgi tengiz / özi kodkı alçak ne köngli ediz 4998 negü tér éşitgil ay bilgi tengiz / ukuşlug amul köngli yüksek édiz 5199 negü tér éşitgil ay bilgi tengiz / bilig birle işlep kızartgıl mengiz 5238 negü tér éşitgil bilig bulmış er / bilig birle élde agır bolmış er 5419 negü tér éşitgil bilig bérgüçi / bilig birle himmet ulug tutguçı 5473 negü tér éşitgil bilig bérgüçi / bilig birle nefsig havag basguçı 5713 negü tér éşit tıngla bilgi batıg / anga ötler emdi ay köngli katıg 5980 negü tér éşitgil biliglig sözi / bilig ol kéterdeçi köngül tozı 6081 negü tér éşitgil bilig bérgüçi / bagırsak bu öt sav erig bérgüçi 6448 éşitgil negü tér bilig bérgüçi / ay emgek bile sen sabır kılguçı III. UMUR GÖRMÜŞ Yusuf Has Hacib e göre bilenin önemli özelliklerinden birisi de umur görmesi yani devlette önemli vazifeler üstlenmiş olmalıdır. Onun yaklaşımında, eserini siyasetname türünde kaleme almış olmasının tesiri vardır. Günümüzde bu özelliği bilgelik kurumunun kamu yararına kullanılması şeklinde yorumlamak gerekir. İnsanına ve insanlığa fayda sağlamayan kimsenin bilgelik vasfını taşıması mümkün değildir. Bu bağlamda, Kutadgu

4 Bilig in Bilgesi eserde çoğu unvan bildiren, ajunçı dünya hükümdarı, hakan hakan, han han, élçi başı ülkenin başı, élçi hükümdar, beg bey, yavgu hükümdar, érkin yönetici, buyruk vezir, atlıg unvan sahibi bodun başlar halkı yöneten, bodun başçısı halkın başı, törü bérgüçi töreyi vazeden törülüg kişi töreli kimse gibi sıfatlarla anılmıştır. Aşağıda, Kutadgu Bilig in Bilgesi nin umur görme özelliğine gönderme yapan beyitler sıralanmıştır: 216 negü tér éşitgil bu él kend begi / ukuşka biligke yetürmiş ögi 544 negü tér éşitgil bodun başlar er / kamug işni yetrü körüp işler er 841 negü tér éşitgil ıla atlıgı / tapugun bedümiş kişi kutlugı 1076 negü tér éşitgil bügü él begi / bodun başlaguçı kişide yégi 1594 negü tér éşitgil uç ordu begi / bilip sözlemiş sözke yetrüp ögi 1779 negü tér éşitgil ıla beg sözi / sözi ma nisi ol sözüngke tözi 1962 negü tér éşitgil ötüken begi / sınap sözlemiş sözni yetrüp ögi 1992 negü tér éşitgil ay élçi başı / örüg ked köngüllüg sınamış kişi 2196 negü tér éşitgil törülüg kişi / törülüg kişi boldı él tör başı 2319 negü tér éşitgil ıla atlıgı / tuz etmek kéngüt ay kişi kutlugı 2424 negü tér éşitgil kör élçi bügü / bügü sözlerin bulsa aş teg yégü 2602 negü tér éşitgil ajunçı beg er / bodun başlaguçı biliglig yég er 2696 negü tér éşitgil ıla sır tengi / idi edgü yang bu bitig söz yangı 2941 negü tér éşitgil öge buyrukı / unıtma munı sen biti hem okı 2966 negü tér éşitgil uç ordu hanı / bodunda talusı kişide çını 3029 negü tér éşitgil bügü beg tili / bu beglik işinge ol urmış ulı 3126 negü tér éşit emdi hakan tili / ajun başlamış bütrü basmış éli 3142 negü tér éşitgil ay élçi bügü / bügülep kılur élçi künde ögü 3460 negü tér éşitgil bu él kend begi / ajun başlap élke yetilmiş ögi 3815 negü tér éşitgil uç ordu hanı / tüzü élke yangzap söz aymış köni 4082 negü tér éşitgil törü bérgüçi / törü birle beglik işin étgüçi 4197 negü tér éşitgil ay élçi başı / sınap edgü ésiz keçürmiş yaşı 4290 negü tér éşitgil törülüg kişi / otundın yıramış ukuşlug başı 4752 negü tér éşitgil ıla érkini / tapugçı törüsin ayur kör anı 4947 negü tér éşit yakşı yagma begi / kamug iş içinde yetilmiş ögi 5043 negü tér éşitgil böke yavgusı / ukuş birle yadmış ajunka küsi 5250 negü tér éşitgil bügü élçi beg / bu beglik işini bilir yolçı beg 5287 negü tér éşitgil bodun başçısı / törü birle élde yadıglı küsi 5354 negü tér éşitgil ulug kend begi / kamug iş içinde yetürmiş ögi 5523 negü tér éşitgil böke yavgusı / bayusa baş egmez budun yuvgası 5569 negü tér éşitgil üç ordu hanı / at edgü tile ay öligli kanı 6138 negü tér éşitgil bu bodun begi / sınap sözlemiş sözni yetlip ögi IV. TAKVA SAHİBİ Bilgenin dikkat çeken bir vasfı ise gaflet uykusundan uyanmış ve bu dünyanın geçiciliğini idrak etmiş olmasıdır. Hesaplarını fani olana göre değil baki olana göre yapmasıdır. Bu bağlamda umur görmüş olma, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çabalamaksa takva sahibi olma da yarın ölecekmiş gibi öteki dünyayı hayatın merkezine almaktır. Eserde, Odgurmış takvanın temsilcisidir. Kutadgu Bilig de dünya ile aldanmayan bu bilge için odug uyanık, sakınuk düşünceli, tetig farkında, yéti közlüg keskin gözlü, uzağı gören gibi nitelendirmeler yapılmıştır. Aşağıda, Kutadgu Bilig in Bilgesi nin takva sahibi oluşuna ilişkin beyitler sıralanmıştır: 452 negü tér éşit emdi köngli odug / sözi kör çiçek teg tümen tü bodug

5 755 negü tér éşit emdi bilge tetig / özi bardı kodtı bizinge bitig 1177 negü tér éşitgil odulmış kişi / ölümüg ukup yetrü bilmiş kişi 1266 negü tér éşitgil sakınuk kişi / sakınuk kişi ol kişiler başı 1369 negü tér éşitgil köni sözlüg er / kiçigde odunmış yéti közlüg er 1398 negü tér éşitgil odunmuş kişi / odunmışta kédin ökünmiş kişi 1442 negü tér éşitgil sakınuk kişi / sakınuk kişi ol ajunda başı 1447 negü tér éşitgil ölügli tirig / ölürde birip bardı öt sav erig 1475 negü tér éşitgil ögi yetmiş er / ölümüg ölürde oza ukmış er 1514 negü tér éşitgil ölügli ök er / ölümke ökünüp ulıglı bek er 1523 negü tér éşit emdi köngli köni / usallık usındın odunmış küni 1536 negü tér éşitgil odunmış kişi / ölümüg ukup yolka könmiş kişi 2100 negü tér éşitgil sakınuk tili / bu söz işke tutgıl ay bogzı kulı 3343 negü tér éşitgil sakınuk kişi / heva birle bolmaz bütün din işi 3552 negü tér eşitgil sakınuk odug / yırak tur bu dünya tegürgey yodug 3566 negü tér éşitgil sakınuk başı / bu dünya işindin sakınmış kişi 3613 negü tér éşitgil sakınuk çıgay / çıgay erse nengke közi köngli bay 3632 negü tér éşitgil odunmış kişi / kamug bulganuktın süzülmiş kişi 4189 negü tér éşitgil ay köngli odug / yagı yası tegrüp tokımış yodug 4406 negü tér éşitgil sakınuk başı / kamug türlüg iştin sakınmış kişi 4766 negü tér éşitgil bagırsak sözi / üngürde turuglı sakınuk özi 4828 negü tér éşit emdi köngli odug / ölümke usal bolma teggey yodug 5112 negü tér éşit emdi köngli odug / içingni beze tutma taş sır bodug 5349 negü tér éşitgil halal yégli er / sakınuk başı çın halal tégli er 6119 negü tér éşitgil ay köngli odug / bu söz işke tutsa tokınmaz yodug 6130 negü tér éşitgil sakınuk başı / sakıngıl ay devlet idisi kişi 6177 negü tér éşitgil ölügli kişi / ölürde ulıp yérke çalmış başı 6478 negü tér éşitgil sakınuk kişi / köngülke alın sen ay edgü başı V. TECRÜBELİ Kutadgu Bilig de kāl bilgisinin yanında hal bilgisine de son derece önem verildiği anlaşılmaktadır. Eserde, tecrübi bilgiyle donanmış şahsiyetlerin bilge sıfatını hak ettikleri sıklıkla vurgulanır. Yusuf Has Hacib e göre tecrübenin kazanılmasında yaş önemli bir etkendir. Bunun yanında bizzat meselelerin muhatabı olarak çözüm yollarını öğrenmeyi de önemsemektedir. Ona göre, tecrübe sahipleri görmüş geçirmişler zümresindendir. Kutadgu Bilig in Bilgesinin tecrübeli oluşunu belirtmek üzere kendisine, sınamış tecrübe etmiş, başında keçürmiş başından geçirmiş, közin körmiş gözlemlemiş, telim körmiş çok görmüş gibi nitelendirmeler yapılmıştır. Aşağıda bilgeliğin tecrübeyle ilşkisini anlatan beyitler sıralanmıştır: 261 negü tér éşitgil biliglig kişi / ajunda sınayu yetilmiş yaşı 346 negü tér éşit emdi kılkı silig / sınayu tegip élke sunmış elig 426 negü tér éşit bu sınamış kişi / başında keçürmiş yetürmiş yaşı 667 negü tér éşit emdi türkçe mesel / başında keçürmiş bu kökçin sakal 723 negü tér éşitgil sınamış karı / sınamış karılar sözi söz kurı 1336 negü tér éşitgil sınamış kişi / sınamış kişiler bilir iş başı 1492 negü tér éşitgil karı köklemiş / sınamış ukup hem bilip sözlemiş 1567 negü tér éşit emdi öglüg kişi / başında keçürmiş bilir il işi 1616 negü tér éşitgil sınamış kişi / sınap edgü isizni bilmiş kişi 1913 negü tér éşitgil sınamış bügü / sözüg sözlemegü éşitgü ögü 1962 negü tér éşitgil ötüken begi / sınap sözlemiş sözni yetrüp ögi 1992 negü tér éşitgil ay élçi başı / örüg ked köngüllüg sınamış kişi 2088 negü tér éşitgil sınamış kişi / başında keçürmiş yaşamış kişi 2214 negü tér éşitgil sınamış kişi / sınap edgü isizni bilmiş kişi 2367 negü tér éşitgil yagı sançmış er / başında keçürmiş közün körmiş er

6 3312 negü tér éşitgil küsemiş kişi / keçer ödlekig ked sınamış kişi 3323 negü tér éşitgil sınamış sözi / anıng ma nisi uk ay köngli yazı 3829 negü tér éşit emdi bilgi koyug / sınap bilgüçi edgü isiz kamug 3962 negü tér éşitgil bilig bérgüçi / sınap edgü isiz kişig bilgüçi 4197 negü tér éşitgil ay élçi başı / sınap edgü ésiz keçürmiş yaşı 4207 negü tér éşitgil adaş tutmış er / adaş asgı yası sınap bilmiş er 4326 negü tér éşitgil kara kılkını / sınap sözlegüçi kişi barkını 4434 negü tér éşitgil ajun kezmiş er / başında keçürmiş telim körmiş er 4480 negü tér éşitgil sınamış kişi / sınamış kişining bışıg ol işi 6138 negü tér éşitgil bu bodun begi / sınap sözlemiş sözni yetlip ögi VI. BAŞARILI Kutadgu Bilig de sözüne kulak verilmesi istenen kimselerin önemli vasıflarından biri de başarılarıdır. Başarılı olma, üstlendiği işi kararlılıkla yerine getirme halidir. Görevini hakkıyla yerine getirenler devlet ve toplum nezdinde itibar görürler. Sorumluluk alanındaki işlerde başarı elde edemiyenlerin başkalarına söyleyecek sözleri olamaz. Eserde, bilgenin başarısı çoğunlukla savaş hali ile ilgili bahislerde zikredilmektedir. Kutadgu Bilig in bilgesinin başarılı oluşuna gönderme yapan belli başlı nitelendirmeler şöyledir: yagıg utmış düşmanı yenmiş, yagı sançmış düşmanı bozmuş, yagıçı düşmanla savaşan, tapug kılmış hizmet etmiş, devlet atın mingüçi devlet atına binen, agır bolmış saygı görmüş, tusulur itibar gören,tilek bulmış taltif edilmiş, kéngeşür danışmaya layık, kapug tüzgüçi devlet işlerini yoluna koyan. Aşağıda bilgenin dirayetini konu edinen beyitler sıralanmıştır: 436 negü tér éşit bu ajun tutmış er / tükel saklap ötrü yagıg utmış 841 negü tér éşitgil ıla atlıgı / tapugun bedümiş kişi kutlugı 946 negü tér éşitgil tapug kılmış er / tapug birle arzu tilek bulmış er 1608 negü tér éşit bu tapug kılguçı / tapug birle devlet atın mingüçi 2052 negü tér éşitgil urup yégü er / urup al ay alp er yana erke bir 2141 negü tér éşitgil ajun tutguçı / kılıç baldu birle yagıg utguçı 2287 negü tér éşitgil azıglıg kür er / ölümüg unıtsa yagısın urar 2338 negü tér atıkmış yagıçı eşit / bu söz eştip ötrü özüngke iş it 2367 negü tér éşitgil yagı sançmış er / başında keçürmiş közün körmiş er 2379 negü tér éşitgil karışgan kür er / seringil seringen yagısın urar 2569 negü tér éşitgil tapug kılmış er / tapug birle begde agır bolmış er 3999 negü tér éşitgil tapug bilgüçi / sınap bilmişin aydı azrak üçi 4050 negü tér éşitgil tapug kılguçı / tapug yetrüp ötrü tilek bulguçı 4103 negü tér éşitgil özin tutnur er / ödinde kirip kör ötüg ötnür er 4170 negü tér éşitgil tapug kılguçı / törü birle başlap kapug tüzgüçi 4261 negü tér éşitgil yagılamış er / yagısı üzele elig bulmış er 5461 negü tér éşitgil bu sü başlar er / tiriglik ıdıp beg işin işler er 5480 negü tér éşitgil yagıçı kür er / kümüş bérse altun yagısın urar 5658 negü tér éşitgil kéngeşür kişi / kéngeşin iter ol kişi öz işi 5729 negü tér éşitgil tusulur kişi / tusulur kişi ol kişide başı 5861 negü tér éşitgil tonga alp erig / bilip sözlemiş kör bu öt sav erig VII. YAŞI KEMALE ERMİŞ Türk kültüründe olgunlaşmanın önemli vesilelerinden biri de zamandır. Kutadgu Bilig de tecrübe ile yaşın goğru orantılı değerlendirildiği görülür. Bilgenin sözünü muteber kılan özelliklerinden birisi saçının sakalının ağarmasıdır. Eserde bilgenin bu özelliğini anlatmak üzere, avuçga ihtiyar, karı yaşlı, köklemiş kırlaşmış, kökçin (saçı sakalı)

7 kırçıllaşmış, kökçin sakal kır sakal, ürüng başlıg beyaz başlı, yaşı yetilmiş yaşı ilerlemiş gibi sıfatlar kullanılmıştır. Bu bağlamda Kutadgu Bilig in Bilgesi nin yaşının kemale ermiş olmasına gösteren beyitler aşağıda sıralanmıştır: 426 negü tér éşit bu sınamış kişi / başında keçürmiş yetürmiş yaşı 667 negü tér éşit emdi türkçe mesel / başında keçürmiş bu kökçin sakal 723 negü tér éşitgil sınamış karı / sınamış karılar sözi söz kurı 1222 negü tér éşitgil ogullug kişi / başında keçirmiş yetilmiş yaşı 1492 negü tér éşitgil karı köklemiş / sınamış ukup hem bilip sözlemiş 1638 negü tér éşitgil avıçga sözi / avıçga sözin tut unıtma kozı 1724 negü tér éşitgil yetilmiş yaşı / tiriglikte kızrak bütün çın kişi 2818 negü tér éşitgil bu kökçin sanga/ mungadmış mungınga yara ay tonga 2984 negü tér éşitgil avuçga sözi / avuçga sözi ol yigitler közi 3400 negü tér éşitgil yagılıg kişi / yagı birle urşu tükemiş yaşı 4152 negü tér éşitgil avuçga sözi / avuçga sözi tutsa açlur közi 4197 negü tér éşitgil ay élçi başı / sınap edgü ésiz keçürmiş yaşı 4636 negü tér éşitemdi kökçin sakal / uka bar munı sen turu kalma kal 5085 negü tér éşitgil ürüng başlıg er / ajunug keçürmiş uzun yaşlıg er VIII MERHAMETLİ Bilgenin öne çıkan vasıflarından birisi de merhametli ve sevecen olmasıdır. İnsanlarla münasebetinde rahman ve rahim olan Allah ın övdüğü merhameti esas alışdır. Eserde onun bu özelliği için bagırsak merhametli, sevitmiş sevilen, köngli yakın gönlü yakın sıfatları kullanılır. Kutadgu Bilig in Bilgesi nin merhametli şahsiyetini dile getiren beyitler aşağıda sıralanmıştır: 533 negü tér éşitgil sevitmiş kişi / sevitse kişi kör mün erdem başı 1133 negü tér éşitgil yéti közlüg er / kişike bagırsak köni sözlüg er 1357 negü tér éşitgil bagırsak kişi / bagırsaklık ol kör kişilik başı 1945 negü tér éşitgil bagırsak kişi / bagırsaklık ol kör kişilik başı 2758 negü tér éşitgil bagırsak sözi / bu söz işke tutgıl ay ajun tözi 2777 negü tér éşitgil bagırsak kişi / sakış birle bek tutgu işçi işi 3299 negü tér éşitgil bagırsak kadaş /yakınlık ulaglı köngüldeş adaş 3516 negü tér éşitgil bu sevmiş kişi / sevügke sevüg aybı erdem başı 3700 negü tér éşitgil bagırsak kişi / yakınlık ulaglı tapugsak kişi 4766 negü tér éşitgil bagırsak sözi / üngürde turuglı sakınuk özi 5543 negü tér éşitgil bagırsak kişi / bagırsaklıkı kör sözinge tuşı 5795 negü tér éşitgil ay köngli yakın / kişilik kılıglı bagırsaklıkın IX. İYİ NİYETLİ Bilgenin meziyetlerinden biri de insanlara karşı iyi niyet taşımasıdır. Yaklaşımlarındaki samimiyet, onların toplum nezdinde iyi insan şeklinde algılanmalarına vesile olur. Böylelikle etraflarına güven telkin ederler. Yusuf Has Hacib bilgenin bu özelliğini anlatmak üzere, kişi edgüsi iyi insan, köngli süzük kalbi temiz, süzülmiş kişi arınmış kişi, kılkı arıg temiz yaradılışlı, kılınçı silig davranışı düzgün, köngli yaruk kalbi nurlu gibi ifadeler kullanmıştır. Kutadgu Bilig in Bilgesi nin bu yanını belirten beyitler aşağıda sıralanmıştır: 233 negü tér éşitgil kişi edgüsi / yorıp tın tokıglı ahır ölgüsi 914 bu edgü tilegli negü tér éşit/ kamug edgülük kıl özüngke iş it 2838 negü tér éşitgil kişi edgüsi / kalı teklemiş teg ukuş belgüsi

8 3085 negü tér éşitgil ay köngli süzük / kamug iş içinde ay köngli tüzük 3429 negü tér éşitgil kişi edgüsi / bu edgü bile yadmış atı küsi 4795 negü tér éşitgil süzülmiş kişi / idisi bile çın tüzülmiş kişi 5430 negü tér éşitgil ay kılkı arıg / bu ödlek okı birle köngli balıg 5599 negü tér éşitgil ay köngli yaruk / munıng ma'nisi kör bu sözke anuk 5787 negü tér éşitgil kişi edgüsi / kişilik bolur çın kişi belgüsi 5891 negü tér éşitgil kişi edgüsi / könilik bile halkka yadmış küsi 6330 negü tér éşitgil kılınçı silig / ukuş birle işke yetürmiş elig X. AKILLI Kutadgu Bilig in Bilgesi nin bir başka yönü ise aklını yerli yerinde kullanabilmesidir. Meseleler hakkında isabetli görüşler ortaya koyabilmesidir. Mantığını harekete geçirerek etrafına yol gösterebilmesidir. Esede onun bu özelliği için öglüg akıllı, öge goğru görüşlü, sakınuk (doğru) düşünceli, tetig zeki, ögi yetmiş aklı yetmiş gibi nitelendirmeler yapılmıştır. Metinde Kutadgu Bilig in Bilgesinin akıllı oluşuna gönderme yapan beyitler aşağıda sıralanmıştır: 216 negü tér éşitgil bu él kend begi / ukuşka biligke yetürmiş ögi 755 negü tér éşit emdi bilge tetig / özi bardı kodtı bizinge bitig 1475 negü tér éşitgil ögi yetmiş er / ölümüg ölürde oza ukmış er 1567 negü tér éşitemdi öglüg kişi / başında keçürmiş bilir il işi 1754 negü tér éşit emdi bilge öge / biligsiz ukup emdi boynung ege 1962 negü tér éşitgil ötüken begi / sınap sözlemiş sözni yetrüp ögi 2167 negü tér éşitgil biliglig tetig / biliglig tetig bilgi ilke itig 2935 negü tér éşitgil kéngeşçi öge / kéngeşte töker begke yünçü üge 4947 negü tér éşit yakşı yagma begi / kamug iş içinde yetilmiş ögi 5349 negü tér éşitgil halal yégli er / sakınuk başı çın halal tégli er 5354 negü tér éşitgil ulug kend begi / kamug iş içinde yetürmiş ögi XI. ALÇAK GÖNÜLLÜ Bilgelik mütavazi ve anlayışlı olmayı gerektirir. Kibirden ve öfkeden arınmayı şart kılar. Zira öfke ve kibir aklı baştan alan kötü huylardandır. Gönül kazanmayı engelleyip, gönül karartır. Kutlu bilgiyle insanların aydınlatmayı vazife bilen Kutadgu Bilig in Bilgesi alçak gönüllü ve yumuşak huylu olarak takdim edilmiştir. Bu maksatla kendisi için amul yumuşak başlı, alçak (alçak) gönüllü, kodkı (alçak) gönüllü, köngli alçak alçak gönüllü, yazuklug günahkar gibi nitelendirmeler yaplılmıştır. Kutadgu Bilig in Bilgesinin tevazusunu bildiren beyitler aşağıda sıralanmıştır: 1741 negü tér éşitgil ukuşlug amul / yorıglı tınıglı küdezçisi ol 2231 negü tér éşitgil kör alçak amul / ne edgü bolur erke kodkı köngül 2231 negü tér éşitgil kör alçak amul / ne edgü bolur erke kodkı köngül 2477 negü tér éşitgil kişi alçakı / köngül til kiçig tut ay er kıvçakı 4554 negü tér éşit köngli alçak kişi / kişilik kılıglı kişilik tuşı 4813 negü tér éşit kör ay bilgi tengiz / özi kodkı alçak ne köngli ediz 4998 negü tér éşitgil ay bilgi tengiz / ukuşlug amul köngli yüksek ediz 5123 negü tér éşitgil yazuklug kulı / yazukın bilip özri koldı tili 6261 negü tér éşitgil ay kılkı amul / bayat kullarınga bagırsak köngül XII. DÜRÜST Bilgenin özelliklerinden birisi de sözünün ve özünün bir olmasıdır. Her daim haktan ve haklıdan yana tavır almasıdır. Onun bu vasfını bildirmek için eserde köni doğru, köni

9 sözlüg doğru sözlü, köni kılklıg dürüst gibi nitelendirmeler yapılmıştır. Eserde, Kutadgu Bilig in Bilgesinin dürüst oluşuna gönderme yapan beyitler aşağıda sıralanmıştır: 1133 negü tér éşitgil yéti közlüg er / kişike bagırsak köni sözlüg er 1290 negü tér éşit bu köni kılklıg er / bu éki ajunug köni kılklıg yér 1369 negü tér éşitgil köni sözlüg er / kiçigde odunmış yéti közlüg er 1523 negü tér éşit emdi köngli köni / usallık usındm odunmış küni 2863 negü tér éşitgil köni kılklıg er / köni kılkı bolsa ajun bütrü yér 5509 negü tér éşitgil köni köngli tüz / köngül til kılınçı kamug kılkı uz 5742 negü tér éşit kılkı köngli köni / sanga ötledi kör unıtma munı 5891 negü tér éşitgil kişi edgüsi / könilik bile halkka yadmış küsi XIII. NEFSİNE HAKİM Bilgenin özelliklerinden birisi de nefsinin dizginlerini eline almış olmasıdır. Kişi böyle olunca haramdan alabildiğince uzaklaşır. Kul ve Allah katında itibarı artar. Kutadgu Biligde nefsine hakim olmayı başaran bilge için, özin kısgan nefsini kısıtlayan, özin basmış nefsini bastırmış, özin tutmış nefsini dizginlemiş, özin bilmiş nefsini bilmiş, halal yégli helal yiyen gibi ifadeler kullanılmıştır. Kutadgu Bilig in Bilgesinin nefsine hakim oluşunu anlatan beyitler aşağıda sıralanmıştır: 965 negü tér éşitgil özin kısgan er / esen tirlür inçin özin basgan er 3639 negü tér éşitgil özin basmış er / hava boynı yençip özin tutmış er 4333 negü tér éşitgil özin tutmış er / tilin bek tutuglı bilig bilmiş er 4588 negü tér éşitgil boguz tıdguçı / özi bogzınga erk bolup tutguçı 5411 negü tér eşitgil özin bilmiş er / havasın ukuşka bulun kılmış er 5473 negü tér éşitgil bilig birgüçi / bilig birle nefsig havag basguçı 5349 negü tér éşitgil halal yégli er / sakınuk başı çın halal tégli er XIV. ASİL Bilgenin asaleti soydan gelip davranışlarına yansır. O nedenle çiğlik ona yakışmaz. Eserde asillik hem nesep hen de karakter bildiren bir kullanımda karşımıza çıkmaktadır. Yusuf Has Hacib bu durumu dile getirmek maksadıyla bilge için, tüzün asil, bagı bedük soyu büyük, aslı agı aslı kıymetli, aslı bedük aslı büyük, köngli yüksek ediz gönlü yüksek ve yüce nitelendirmelerinde bulunmuştur. Kutadgu Bilig in Bilgesinin asilliğine vurgu yapan beyitler aşağıda sıralanmıştır: 2204 negü tér éşitgil uvutlug tüzün / sanga ötler emdi bagırsak özün 2306 negü tér éşitgil ay kılkı tüzün / bu beytig okıgıl avıngıl özün 3181 negü tér éşitgil ay aslı agı / kara könglin avlar begi yarlıgı 3925 bu sözni eşit ay manga kelmedük / negü tir arıg bilge bagı bedük 4998 negü tér éşitgil ay bilgi tengiz / ukuşlug amul köngli yüksek ediz 5325 negü tér éşitgil ay aslı bedük / bagırsak sözi tutsa asgı ked ök XV. GÖZÜ TOK Bilgede bulunamaması gereken özelliklerden biri de aç gözlülüktür. O, dünya malına tamah etmez. Bulunca dağıtır, bulamazsa şükreder. Eserde közi tok gözü tok, köngli todmış gönlü doymuş, bogzı egni bütün tamah etmeyen ifadeleriyle bilgenin gözü tok oluş niteliğine gönderme yapan beyitler aşağıda sıralanmıştır: 1191 negü tér éşitgil közi tok kişi / tuz etmek idisi alçı er başı

10 2614 negü tér éşitgil közi tok kişi / közi tok kişi boldı baylar başı 3798 negü tér éşit bogzı egni bütün / barım tap tése er bolur beg kutun 4730 negü tér éşit dünya kodmış kişi / yayıg dünyaka köngli todmış kişi 5385 negü tér éşitgil közi tok kişi / bu köz toklukı ol bu baylık başı XVI. GEZİP GÖRMÜŞ Kutadgu Bilig de Çok okuyan mı bilir çok gezen mi atasözünü doğrularcasına bilgenin değişik memleketleri görmüş olmasına vurgu yapılır. Bu yaklaşımda o dönemlerde bilim elde etmek diyar diyar dolaşma gereği de etkilidir. Bilgenin seyahatleri ona coğrafya ve insan bağlamında mukayese yapma imkanı sunar. Metinde geçen ajun tezginigli dünyayı dolaşmış, dünya kezgen dünya gezmiş, ajun kezgen alemi gezmiş gibi nitelendirmeler dikkat çekicidir. Kutadgu Bilig in Bilgesinin gezip görmüş olmasını anlatan beyitler aşağıda sıralanmıştır: 2745 negü tér éşitgil bu sartlar başı / ajun tezginip nengke tegmiş kişi 3002 negü tér éşitgil bu sartlar başı / öz asgın tilep dünya kezgen kişi 4434 negü tér éşitgil ajun kezmiş er / başında keçürmiş telim körmiş er 5754 negü tér éşit emdi sartlar başı / ajun tezginigli hıtay arkışı XVII. CÖMERT Varlığını saklamak yerine paylaşmak bilgelerin bir başka karakteristik özelliğidir. Bilge, madden ve manen darda olana uzanan eldir. Cimrilerin itibarı olmaz. Kutadgu Bilig de akılar başı cömertler başı, tuz etmek idisi sofrası açık gibi ifadelerle bilgenin cömertliğinin vurgulandığı dizeler aşağıda sıralanmıştır: 1191 negü tér éşitgil közi tok kişi / tuz etmek idisi alçı er başı 2809 negü tér éşitgil akılar başı / köngülke alıngıl ay çırguy kişi 3978 yime yakşı aymış akılar başı / éşitgil munı sen ay edgü kişi XVIII. KUTLU Kadim Türk töresinde kut, Tanrı nın bahşetmesi sonucu insanda tecelli eder. Kuta layık olunmaz ise elden gider. Mizacını gayretle yoğurarak insanlığın faydası için bilgelik yolunda ilerleyenlerin karşısına çıkan ve güç yetmezmiş gibi görünen engeller kut sayesinde kendiliğinden kalkar. Onların önünde hiç ummadıkları kapılar açılır. Eserde, kutlug kutlu, kutun kopmış kutla yükselmiş, kutı belgülüg kutu belirgin gibi nitelendirmelerle zikredilen Kutadgu Bilig in Bilgesi nin bu özelliğini gösteren beyitler aşağıda sıralanmıştır: 602 negü tér éşit bu kutun kopmış er / kutı birle arzu tilek bulmış er 841 negü tér éşitgil ıla atlıgı / tapugun bedümiş kişi kutlugı 3071 negü tér éşitgil kutı belgülüg / kutı birle ilde çavıkmış külüg IXX. SEÇKİN Bilgenin özelliklerinden bir tanesi de bulunduğu ortamda kendiliğinden öne çıkışıdır. Günümüzde bu durum yabancı bir sözcükle karizmatik olarak da anlatılmaktadır. Metinde kişi üdrümü seçkin kişi şeklinde tespit edilen bu özelliğin geçtiği beyitler aşağıdadır: 1689 negü tér éşitgil kişi üdrümi / kişi üdrümi hem budun ködrümi

11 3372 negü tér éşitgil kişi üdrümi / urug kesmegüke kişi ol emi XX EDEPLİ Edep ve haya bilgelik makamının ana sütunlarındandır. Onun çindir ki bizim tarihi eğitim kurumlarımızda Edeb Ya Hu hatları başköşeleri süsler. Bu maksatla Kutadgu Bilig de bilge için uvutlug edepli, dünya 'aybın biligli dünya aybını bilen ifadeleri kullanılmıştır. Konuyla ilgili beyitler aşağıdadır: 1407 negü tér éşit dünya 'aybın bilip / sanga sözlegüçi ukuştın alıp 2204 negü tér éşitgilu vutlug tüzün / sanga ötler emdi bagırsak özün XXI. SABIRLI Bilge, can ocağında pişen aş la insanlığı besleyen kimsedir. Pişmek ve olgunlaşmak sabır işidir. Kutadgu Bilig in Bilgesi de seringen kişi yani sabırlı insan dır. Bu durum aşağıdaki beyitte tanıklanmıştır: 1318 negü tér éşitgil seringen kişi / serinse éter er buzulmış işi XXII. VEFALI Vefa, yeri geldiğinde çıkarlarını ayaklar altına alabilen insanların meziyetidir. Gönül medeniyeti hatır tuğlası ile inşa edilirken harcı vefa ile karılır. Bu medeniyette an gelir ikram edilen bir fincan kahveye, an gelir tek bir harfe kırk yıl hatır biçilip vefa gösterilir. Türk medeniyetinin kurucu metinleri arasında zikredebileceğimiz Kutadgu Bilig in sözü muteber bilgesi de vefalıg vefalı bir şahsiyettir. Bu hal aşağıdaki beyitte tespit edilmiştir: 2040 negü tér éşitgil vefalıg kişi / vefa ol kişike kişlik başı XXIII. GÜZEL KONUŞAN Bilge hikmetli bilgiyi yaymakla yükümlüdür. Bu süreçte onun en önemli aracı sözdür. Gerek yazarak gerekse konuşarak sözün hakkını verebilmelidir. Meramını en etkin biçimde anlatmalı ve aktarmalıdır. O nedenle Kutadgu Bilig in Bilgesi tildem hatip olmalıdır. Bu durumu aşağıdaki beyitten öğrenmekteyiz negü tér éşitgil kişi tildemi / kamug kılgu işke kingeş ol emi Yukarda sıralan vasıflar alt alta toplandığında Yusuf Has Hacib in kendi şahsiyetine taşıdığı erdemleri eserin nasihatçisi konumundaki bilge aracılığıyla dışa vurduğu sonucuna varılabilir. Zira müellif, hikmetli bilgilerle bezenmiş, insanlığın mutluluğunu amaçlayan bir eser vücuda getirebilecek ilim ve irfana sahiptir. Devlette önemli hizmetlerde bulunup yaşı kemale erdiğinde ürününü vermiştir. Eser, Kutadgu Bilig in Bilgesi nin sahip olduğu meziyetlerin ikliminde vücuda getirilmiştir. Divanü Lûgat-it Türk te Buzdan su damlar şeklinde Türkiye Türkçesine aktarabileceğimiz bir atasözü vardır. Bu söz insanda olanın dışa yansıyacağını anlatır. Yusuf Has Hacib de önemli görüp kendi nefsinde hayata geçirme mücadelesi verdiği özellikleri bir nasihatçi üzerinden açığa vurmuştur. Kutadgu Bilig in

12 Bilgesi nin eserde şiir başlığıyla sunulan dizelerin şairinin yani kendisinin olduğunu zaman zaman ağzından kaçırmıştır: 3360 negü tér éşitgil bu beyt ayguçı / taşı körme ma'ni baka kör içi 3583 negü tér éşitgil bu beyt ayguçı / tişi hem ogul kız üzer er küçi Beyitlerinde beyt ayguçı beyiti söyleyen, Yusuf Has Hacib den başkası değildir. Kutadgu Bilig in bilgelik üzerine sunduğu veriler bu kavramın Türk kültüründeki muhtevasını belirlemek adına son derece önemlidir. Hikmet geleneğimizin bu eşsiz kaynağının bilgesi haddizatında, Türk Dünyasının zaman ve zemine sığmayan ortak bilgesidir.

KUTADGU BĐLĐG DE AHLAKLILIK, SOYLULUK VE SEÇKĐNLĐK ĐFADE EDEN SÖZLER

KUTADGU BĐLĐG DE AHLAKLILIK, SOYLULUK VE SEÇKĐNLĐK ĐFADE EDEN SÖZLER KUTADGU BĐLĐG DE AHLAKLILIK, SOYLULUK VE SEÇKĐNLĐK ĐFADE EDEN SÖZLER Tuncay BÖLER ÖZET Türk dili ve kültürünün en önemli eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig de devlet, yurttaşlık, yasa, saray örgütü,

Detaylı

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal o f Turkish World Studies, Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: , İZMİR 2006.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal o f Turkish World Studies, Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: , İZMİR 2006. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal o f Turkish World Studies, Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: 289-296, İZMİR 2006. KUTADGU B İLİG DE KÜ * K ü in Kutadgu-Bilig Özet Bu yazıda şöhret anlamına gelen KÜ

Detaylı

KUTADGU BİLİG'DE"KÜ" "Kü" in "Kutadgu-Bilig"

KUTADGU BİLİG'DEKÜ Kü in Kutadgu-Bilig 289 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi i Journal ofturkish World Studies, Cilt: VL Sayı 2, Sayfa: 289-296, İZMİR 2006. KUTADGU BİLİG'DE"KÜ" "Kü" in "Kutadgu-Bilig" ErdoğanBOZ Özet Bu yazıda "şöhret" anlamına

Detaylı

KUTADGU BİLİG DEKİ HÜKÜMDAR KÜNTOGDI TİPİNE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN BİR YAKLAŞIM DENEMESİ

KUTADGU BİLİG DEKİ HÜKÜMDAR KÜNTOGDI TİPİNE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN BİR YAKLAŞIM DENEMESİ KUTADGU BİLİG DEKİ HÜKÜMDAR KÜNTOGDI TİPİNE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN BİR YAKLAŞIM DENEMESİ Dr. Ahmet DEMİRTAŞ * Özet: ler, kendileri dışında temsil ettikleri olgu veya nesnelerin yerini alarak toplumsal

Detaylı

KÜL TİGİN ABİDESİ VE KUTADGU BİLİG DEKİ ORTAK FİİLLERİN TAMLAYICI İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

KÜL TİGİN ABİDESİ VE KUTADGU BİLİG DEKİ ORTAK FİİLLERİN TAMLAYICI İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ KÜL TİGİN ABİDESİ VE KUTADGU BİLİG DEKİ ORTAK FİİLLERİN TAMLAYICI İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Talat DİNAR * ÖZET Türk dilinin ana kaynakları arasında yer alan Kül Abidesi ve Kutadgu Bilig hem içerik

Detaylı

YÛSUF HÂS HÂCİB. Kutadğu Bilig Metin. Hazırlayan Mustafa S KAÇALİN

YÛSUF HÂS HÂCİB. Kutadğu Bilig Metin. Hazırlayan Mustafa S KAÇALİN YÛSUF HÂS HÂCİB Kutadğu Bilig Metin Hazırlayan Mustafa S KAÇALİN KUTADGU BİLİG 1 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3137 KÜLTÜR ESERLERİ 420 ISBN 978-975-17-3359-7

Detaylı

Words of Revenge in The Divanu Lugat-it Turk and Kutadgu Bilig

Words of Revenge in The Divanu Lugat-it Turk and Kutadgu Bilig ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl III, Sayı 1/2, Ocak 2011 Kültürümüzde İntikam, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal

Detaylı

TÜRKİSTANLI BİR BİLGE: YUSUF HAS HACİP

TÜRKİSTANLI BİR BİLGE: YUSUF HAS HACİP Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması Ferruh AĞCA * AĞCA, Ferruh (2014). Türkistanlı Bir Bilge: Yusuf Has Hacip. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs

Detaylı

KUTADGU. Yusuf Has Hacip

KUTADGU. Yusuf Has Hacip KUTADGU BĐLĐG Yusuf Has Hacip A BĐSMĐLLAHĐRRAHMANĐRRAHĐM A2 ı hamdu sırasü minnet ve öküş ögdi tengri azze ve 2 celleka kim uluğluk idisi tükel kudıgtlng padjşah turur 3 yirli kökli yaratğan kamuğ tınlnglarka

Detaylı

Kutadgu Bilig Dizini YAZITLAR GÖKTÜRKÇE TÜRKLER. 1. I Tanrı Azze Ve Cellenin Medhini Söyler. 2. II Peygamber Aleyhi's Selâmın Medhini Söyler

Kutadgu Bilig Dizini YAZITLAR GÖKTÜRKÇE TÜRKLER. 1. I Tanrı Azze Ve Cellenin Medhini Söyler. 2. II Peygamber Aleyhi's Selâmın Medhini Söyler YAZITLAR GÖKTÜRKÇE TÜRKLER Kutadgu Bilig Dizini 1. I Tanrı Azze Ve Cellenin Medhini Söyler 2. II Peygamber Aleyhi's Selâmın Medhini Söyler 3. III Dört Sahabenin Medhini Söyler 4. IV Parlak Bahar Mevsimini

Detaylı

KUTADGU BİLİGDE ḳıl- YARDIMCI FİİLİNİN FİİL+FİİL ŞEKLİNDE KURULAN BİRLEŞİK FİİL YAPILARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE

KUTADGU BİLİGDE ḳıl- YARDIMCI FİİLİNİN FİİL+FİİL ŞEKLİNDE KURULAN BİRLEŞİK FİİL YAPILARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE KUTADGU BİLİGDE ḳıl- YARDIMCI FİİLİNİN FİİL+FİİL ŞEKLİNDE KURULAN BİRLEŞİK FİİL YAPILARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE Mustafa YILDIZ * ÖZET Türk dilinin çeşitli devir ve dönemlerinde isim+fiil şeklinde kurulan

Detaylı

Edib Ahmed Yüknekî ve - Atabet ül Hakaayık

Edib Ahmed Yüknekî ve - Atabet ül Hakaayık Edib Ahmed Yüknekî ve - Atabet ül Hakaayık Atabet ül-hakaayık 12. asrın ilk yarısında, Yüknekli Edîb Ahmed bin Mahmud tarafından yazılmış manzum bir ahlâk kitabıdır. Türk ve Acem ülkelerinin meliği- emîr-i

Detaylı

Kutadgu Bilig de Kadın

Kutadgu Bilig de Kadın Kutadgu Bilig de Kadın Adile Yılmaz ANIL ÖZET Bu çalışmada İslâmî Türk Edebiyatı nın ilk eserlerinden olan Kutadgu Bilig de kadın kavramı işlenmiştir. Türk kültür tarihinde en eski devirlerden itibaren

Detaylı

Yusuf Has Hâcib ve Kutadgu Bilig

Yusuf Has Hâcib ve Kutadgu Bilig Yusuf Has Hâcib ve Kutadgu Bilig Karahanlı ve İslâm devri Türk edebiyatının ilk büyük eseri olan Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hâcib tarafından Balasagun'da yazılmaya başlanmış, 1069-1070'te Kâşgar'da tamamlanmış

Detaylı

KUTADGU BİLİG İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

KUTADGU BİLİG İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARAHANLI TÜRKÇESİ DERS NOTLARI 3. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com KUTADGU BİLİG Kut, mutluluk anlamına gelmektedir (günümüzde baht, şans anlamındadır). Kut kelimesine

Detaylı

KUTADGU BİLİG DE TOPLUMSAL KABUL VE GELENEKLERDEN YANSIMALAR

KUTADGU BİLİG DE TOPLUMSAL KABUL VE GELENEKLERDEN YANSIMALAR 1293 KUTADGU BİLİG DE TOPLUMSAL KABUL VE GELENEKLERDEN YANSIMALAR ÖNLER, Zafer * TÜRKİYE ÖZET Kutadgu Bilig de, işlenen konuların özelliğinden dolayı, hayatın değişik alanlarına ilişkin birçok bilgilere

Detaylı

KUTADGU BİLİG DE DİLE GELEN İKTİDAR

KUTADGU BİLİG DE DİLE GELEN İKTİDAR Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması Özgür Kasım AYDEMİR * AYDEMİR, Özgür Kasım (2014). Kutadgu Bilig de Dile Gelen İktidar. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması.

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

Kutadgu Bilig Dizini. Baş Orhun Yazıtları Türkler Gök Türkçe. 1. I Tanrı Azze Ve Cellenin Medhini Söyler

Kutadgu Bilig Dizini. Baş Orhun Yazıtları Türkler Gök Türkçe. 1. I Tanrı Azze Ve Cellenin Medhini Söyler Baş Orhun Yazıtları Türkler Gök Türkçe Kutadgu Bilig Dizini 1. I Tanrı Azze Ve Cellenin Medhini Söyler 2. II Peygamber Aleyhi's Selâmın Medhini Söyler 3. III Dört Sahabenin Medhini Söyler 4. IV Parlak

Detaylı

Kutadgu Bilig'de İkilemeler (1)*

Kutadgu Bilig'de İkilemeler (1)* Türk Dilleri Araştırmaları 7 (1997): 19-40 Kutadgu Bilig'de İkilemeler (1)* Zuha1 Kargı Ölmez (Ankara) Bugüne kadar Kutadgu Bilig üzerine yüzlerce çalışma yapılmıştır. Metin yayımının dışında yapıtın çeşitli

Detaylı

Türk Dilleri Araştırmaları 14 (2004): Kutadgu Bilig'deki Dörtlükler Üzerine. Osman Fikri Sertkaya. (İstanbul) * * * * *

Türk Dilleri Araştırmaları 14 (2004): Kutadgu Bilig'deki Dörtlükler Üzerine. Osman Fikri Sertkaya. (İstanbul) * * * * * Türk Dilleri Araştırmaları 14 (2004): 57-.66 Kutadgu Bilig'deki Dörtlükler Üzerine Osman Fikri Sertkaya (İstanbul) Eski Türk şiiri denilince, Türkiye' de genellikle halkımızın eski Türkçe dediği, Arap

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Kutadgu Bilig de Muhasebe, Ticari Hayat ve Etik İle İlgili Beyitler ve Güncel Yorumu

Kutadgu Bilig de Muhasebe, Ticari Hayat ve Etik İle İlgili Beyitler ve Güncel Yorumu Kutadgu Bilig de Muhasebe, Ticari Hayat ve Etik İle İlgili Beyitler ve Güncel Yorumu Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can Doç. Dr. Selahattin Karabınar Sakarya Üniversitesi - İİBF Metehan Küçüker Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

International Journal of Language Academy ON A DIFFERENT USAGE OF CONDITION SUFFIX SA IN KUTADGU BILIG 1

International Journal of Language Academy ON A DIFFERENT USAGE OF CONDITION SUFFIX SA IN KUTADGU BILIG 1 ISSN: 2342-0251 DOI Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.437 Volume 4/4 Winter 2016 p. 78/87 ON A DIFFERENT USAGE OF CONDITION Article History: Received 25.10.2016 Received in revised form 02.11.2016

Detaylı

KUTADGU BİLİG DE ÜÇLEMELER, DÖRTLEMELER VE BEŞLEMELER

KUTADGU BİLİG DE ÜÇLEMELER, DÖRTLEMELER VE BEŞLEMELER KUTADGU BİLİG DE ÜÇLEMELER, DÖRTLEMELER VE BEŞLEMELER Fatma Sibel BAYRAKTAR Özet 11. yy., Türk tarihi açısından askerî ve siyasal gelişmelerin ivme kazandığı bir dönem olduğu kadar kültürel gelişmelerle

Detaylı

KUTADGU BİLİG DE ZEKÂ KAVRAMI ÖZET

KUTADGU BİLİG DE ZEKÂ KAVRAMI ÖZET , p. 593-604 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.8712 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY Hocamın hocası Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz a saygıyla KUTADGU BİLİG DE ZEKÂ KAVRAMI İnan GÜMÜŞ ** ÖZET

Detaylı

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM Uygur Harfli OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM FERRUH AĞCA Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma

Detaylı

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Liderlik Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Lider (Önder) Lider, bir amacı gerçekleştirmek için başkalarını etkileyebilen, sevk ve ikna edebilendir. Liderlik, bir statü ya da otorite işlevinden çok,

Detaylı

Kutadgu Bilig de ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları

Kutadgu Bilig de ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları Kutadgu Bilig de ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları Engin Çetin Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ecetin@cu.edu.tr Özet On birinci yüzyıl İslamî dönem Türkçe metinlerin

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

This article was checked by ithenticate. GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIMLA KUTADGU BİLİG. Münteha GÜL AKMAZ * ÖZET

This article was checked by ithenticate. GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIMLA KUTADGU BİLİG. Münteha GÜL AKMAZ * ÖZET , p. 1241-1274 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.9482 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY Article Info/Makale Bilgisi Received/Geliş: 01.03.2016 Accepted/Kabul: 10.04.2016 Referees/Hakemler:

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

KUTADGU BİLİG DE ÇOCUK EĞİTİMİ CHILDREN S EDUCATION IN KUTADGU BILIG

KUTADGU BİLİG DE ÇOCUK EĞİTİMİ CHILDREN S EDUCATION IN KUTADGU BILIG - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1027-1041, TURKEY KUTADGU BİLİG DE ÇOCUK EĞİTİMİ Selim EMĠROĞLU * ÖZET Bu çalışmada, Türk edebiyatının ilk ve

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

Kutadgu Bilig in Metin Sorunları

Kutadgu Bilig in Metin Sorunları Dil Araştırmaları Sayı: 16 Bahar 2015, 269-286 ss. Kutadgu Bilig in Metin Sorunları Robert Dankoff * Çev. Erdem Uçar ** Kutadgu Bilig in İngilizce tercümesini 1 hazırlama sürecinde birçok filolojik problemle

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Türk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ya da Destan dönemi Türk edebiyatı, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerde oluşturdukları edebiyata verilen isimdir.[1]

Detaylı

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Acele karar vermeyin Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını

Detaylı

KUTADGU BİLİG ÜZERİNDE BlR DÜZENLEME DENEMESİ: KÖR MÜ? KÜR MÜ?

KUTADGU BİLİG ÜZERİNDE BlR DÜZENLEME DENEMESİ: KÖR MÜ? KÜR MÜ? KUTADGU BİLİG ÜZERİNDE BlR DÜZENLEME DENEMESİ: KÖR MÜ? KÜR MÜ? AYSU ATA Türk dili ve edebiyatının olduğu kadar Türk kültür tarihinin de en önemli eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig, gerçekten sahip olmakla

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

POLİTİKADA LİYAKAT ÜZERİNE KUTADGU BİLİG VE KOÇİ BEY RİSALESİ NDEN ÖÐRENECEKLERİMİZ 1

POLİTİKADA LİYAKAT ÜZERİNE KUTADGU BİLİG VE KOÇİ BEY RİSALESİ NDEN ÖÐRENECEKLERİMİZ 1 POLİTİKADA LİYAKAT ÜZERİNE KUTADGU BİLİG VE KOÇİ BEY RİSALESİ NDEN ÖÐRENECEKLERİMİZ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Türkiye nin bugün içinde yaşadığı sorunların çözülememesinin temel nedeni bana göre siyasal

Detaylı

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI EDEBİYAT Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI GENC-NÂME HAZİNE KİTABI DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, 2016 DBY: 20 Edebiyat: 3 ISBN: 978-605-4635-15-3 Sertifika No: 18188 Birinci Baskı: İstanbul,

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

KUTADGU B İL İG DE KISALTM A GRUPLARI

KUTADGU B İL İG DE KISALTM A GRUPLARI Türkbilig 2002/3: 53-62. KUTADGU B İL İG DE KISALTM A GRUPLARI M ehm et Vefa NALBANT* Özet: Bu çalışmada Karahanlı Türkçesi eserlerinden Kutadgu Bilig 'de geçen kısaltma grupları tespit edilmiş ve bu grupları

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ A. İNSAN İLİŞKİLERİNDE GELİŞMELER... 1 B. ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ... 4 1. İnsan İlişkilerinin Amacı... 9 2. İnsan İlişkilerinde Temel İlkeler... 9 3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 I. Yönetim...1 II. Yönetici...2 III. Güç, Yetki ve Otorite...3 A. Güç...3 B. Yetki...4 C. Otorite...5 IV. İş Gücü...5 V. Strateji ve Stratejik

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

TÜRK KÜLTÜRÜNDE BİLGELİK VASFININ TEZAHÜRÜ VE TOPLUM HAYATINA YANSIMALARI T

TÜRK KÜLTÜRÜNDE BİLGELİK VASFININ TEZAHÜRÜ VE TOPLUM HAYATINA YANSIMALARI T A. Faruk SİNANOĞLU * SİNANOĞLU, A. Faruk (2014). Türk Kültüründe Bilgelik Vasfının Tezahürü ve Toplum Hayatına Yansımaları. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014.

Detaylı

01 Mart 2015 Sayokan da Sıradüzen nin (Hiyerarşi) Anlamı ve Amacı:

01 Mart 2015 Sayokan da Sıradüzen nin (Hiyerarşi) Anlamı ve Amacı: 01 Mart 2015 Sayokan da Sıradüzen nin (Hiyerarşi) Anlamı ve Amacı: Sayokan da sıradüzeni oluşturan ünvanlı kişilerin seçimi, seçilen kişilerde aranan özellikler önemlidir. Sıradüzende unvan verilen veya

Detaylı

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir?

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir? "Bilge" sözü Bilge Kağan'ın öz adı değil; yalnızca unvanı idi. Eski Türk devlet anlayışına göre iyi bir kağanın başlıca iki özelliği olmalıydı. Her şeyden önce "bilge" yani bilgili olması gerekti. Niye

Detaylı

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Kuban SEÇKİN 1. Doç. Dr. Serkan Şen in Öz Geçmişi 09.04.1976 Samsun doğumlu olan Şen, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili

Detaylı

Yazar : Didem Rumeysa Sezginer Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz Yunus Emre

Yazar : Didem Rumeysa Sezginer Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz Yunus Emre Hayatta, insanlar üzerinde en çok etkili olan şeyi arayan bir kız, bu sorusunu karşılaştığı herkese sorar. Çeşitli cevaplar alır ama bir türlü ikna olamaz. En sonunda şehrin bilgesi bir nineye gönderilir.

Detaylı

YUSUF HAS HÂCİB VE TÜRKLERDE İDARECİ TASAVVURU

YUSUF HAS HÂCİB VE TÜRKLERDE İDARECİ TASAVVURU Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması Sait AŞGIN * AŞGIN, Sait (2014). Yusuf Has Hâcib ve Türklerde İdareci Tasavvuru. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1. A. Ağacın kurdu içinde olur. 2. B. Denize düşen yılana sarılır. 3. C. Yalnız taş duvar olmaz. 4. D. Adam, arkadaşından belli olur. 2) Öyle durumlar

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:5 Sayfa:24-36 ISSN:

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:5 Sayfa:24-36 ISSN: TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:5 Sayfa:24-36 ISSN: 2147-8872 KUTADGU BİLİG DE MUNU GÖSTERME EDATI ÖZET Gösterme edatları, bir şeyi, bir kimseyi işaret

Detaylı

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sunuş Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan -ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Maalesef du nyanın pek çok yerinde Mu slu manlar, bu ramazana da boynu bu ku k, yu reği yaralı, gözleri

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

ilgi ve dikkati zorunlu kılmaktadır. Tarihte felsefî bütünlüğü kurulmamış, epistemolojik, etik, estetik ve metafizik boyutları düşünülmemiş hiçbir

ilgi ve dikkati zorunlu kılmaktadır. Tarihte felsefî bütünlüğü kurulmamış, epistemolojik, etik, estetik ve metafizik boyutları düşünülmemiş hiçbir Önsöz İnsanoğlunun yeryüzündeki varlığı, kendisini bir özne olarak inşa etmesine bağlıdır. Tabiattaki bütün diğer canlılar kendi türsel belirlenimleri çerçevesinde bir hayat sürerken, bir tek insan kendi

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

KUTADGU BİLİG DE KADIN WOMAN IN KUTADGU BİLİG

KUTADGU BİLİG DE KADIN WOMAN IN KUTADGU BİLİG Cilt: 6 Sayı: 11 Ağustos 2016 Issn : 2147-5210 (Doi No : 10.19039/sotod.20161122523) www.thestudiesofotomandomain.com KUTADGU BİLİG DE KADIN WOMAN IN KUTADGU BİLİG Zekiye Gizem DEBRELİ 1 Özet Yusuf Has

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

DESTAN DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI. Destan Dönemi

DESTAN DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI. Destan Dönemi DESTAN DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI Destan Dönemi SÖZLÜ DÖNEM GENEL ÖZELLIKLERI Bu dönem ürünleri tamamıyla manzumdur. Nesir alanında eser yoktur. Dönemin yaşayış tarzını ve kültürünü yansıtan eserlerdir. Türk

Detaylı

KUTADGU BİLİG DEKİ MESLEK VE UNVAN ADLARININ DERLEME SÖZLÜĞÜ NE YANSIMALARI

KUTADGU BİLİG DEKİ MESLEK VE UNVAN ADLARININ DERLEME SÖZLÜĞÜ NE YANSIMALARI GÜNEŞ, B. (2016). Kutadgu Bilig deki Meslek ve Unvan Adlarının Derleme Sözlüğü ne Yansımaları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 1532-1543. KUTADGU BİLİG DEKİ MESLEK VE UNVAN ADLARININ

Detaylı

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

Kutadgu Bilig deki sanı Edatı Üzerine

Kutadgu Bilig deki sanı Edatı Üzerine 233-246 Kutadgu Bilig deki sanı Edatı Üzerine Vahit Türk Uluhan Özalan Öz Medeniyet tarihimizin en önemli eserlerinden bir olan Kutadgu Bilig bugüne kadar birçok çalışmaya konu olsa da zengin bir içeriğe

Detaylı

Kutadgu Bilig'de Yer Alan Deyimler

Kutadgu Bilig'de Yer Alan Deyimler Türk Dilleri Araştırmaları, 9 (1999): 119-186 Kutadgu Bilig'de Yer Alan Deyimler ZaferÖnler (Mersin) Kutadgu Bilig, işlediği konular bakımından öğretici bir eser olmasının yanı sıra, şiir sanatı açısından

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZMA YOLCULUĞUNDA FARKLI YÖNTEM VE TEKNİKLER Gülsemin Ergün Kucba Türkçe Koordinatörü gulseminkucba@terakki.org.tr B.Aslı P.Şener Türkçe Öğretmeni basakpacaci@terakki.org.tr Yazar olmak istiyorsanız,

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif.

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. AHMETLER KÖYÜ SOY AĞACI Hazırlayan: Ali Varol GİRİŞ Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. Peygamberimizin bu sözünü düşününce ne gelir aklımıza?

Detaylı

YUSUF HAS HÂCİB VE TÜRKLERDE İDARECİ TASAVVURU

YUSUF HAS HÂCİB VE TÜRKLERDE İDARECİ TASAVVURU Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması Sait AŞGIN * AŞGIN, Sait (2014). Yusuf Has Hâcib ve Türklerde İdareci Tasavvuru. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

KUTADGU BİLİG VE MÂRİFETNÂME DE KADIN ALGISI* WOMAN IN TERMS OF PERCEPTION IN KUTADGU BILIG AND MARİFETNÂME Fatma ALBAYRAK** Nilüfer SERİN

KUTADGU BİLİG VE MÂRİFETNÂME DE KADIN ALGISI* WOMAN IN TERMS OF PERCEPTION IN KUTADGU BILIG AND MARİFETNÂME Fatma ALBAYRAK** Nilüfer SERİN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KUTADGU BİLİG

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

KUTADGU BİLİG DE DİNLEME VE KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN SÖZLER

KUTADGU BİLİG DE DİNLEME VE KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN SÖZLER KUTADGU BİLİG DE DİNLEME VE KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN SÖZLER Akif ARSLAN Yrd. Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, akifarslan78@mynet.com ÖZET Konuşma ve dinleme insanların

Detaylı