AVUSTURYA KT SAT OKULU NUN TAR HSEL GEL M VE METODOLOJ S (Piyasa, 2004, Say :11, 1-29) Prof. Dr. Turan Yay *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUSTURYA KT SAT OKULU NUN TAR HSEL GEL M VE METODOLOJ S (Piyasa, 2004, Say :11, 1-29) Prof. Dr. Turan Yay *"

Transkript

1 AVUSTURYA KT SAT OKULU NUN TAR HSEL GEL M VE METODOLOJ S (Piyasa, 2004, Say :11, 1-29) I. Giri. Prof. Dr. Turan Yay * 20. yüzy l 21. yüzy la balayan içinde yaad m z son on y ll k dönemde gelimi ya da gelimekte olan bir çok ülkede finansal krizler yaanmas na, kriz sözcüü günlük yaam m z n neredeyse mütemmim cüzü olmas na ramen, hakim (neoklasik)iktisad n sert çekirdei, 1930 larda ya da 1970 lerde yaananlar n tersine, bundan etkilenmedi. Somut yaamdaki krizin iktisatç n n norm dünyas n sarsamad n n en aç k kan t, içinde yaad m z dönemde 1980 lerin ateli iktisat okullar tart malar na pek rastlanmamas. Formalist devrim y llar olarak adland r lan 1950 lerde, Marshallc mikroiktisad n yerini alan genel denge teorisi, yeni refah iktisad, tam rekabet artlar ve oyun teorisi bütünü olarak ifade edebileceimiz Walrasc (Neoklasik) Arat rma Program, 1980 lerin sonunda makroiktisattaki tart malar da Yeni Klasik-Yeni Keynesci Sentez ile yat t rd. Ancak bu, hakim iktisat (Walrasc Arat rma Program ) d nda iktisat yap lm yor anlam na gelmiyor. Bu balamda, 1980 lerde neoklasik/walrasc iktisad n temel kavramlar n eletirme üzerine odaklanmakla birlikte, giderek ç kard klar dergilerle ve yay nlad klar kitaplarla yarat c ve yenilikçi arat rma programlar na dönüen iktisat okullar ndan da söz edebiliriz. 9te Walrasc -olmayan iktisat yapan bu okullar n en önemlilerinden biri Avusturya 9ktisat Okuludur (Dier ikisi Post-Keynesci ve Kurumcu 9ktisat Okullar.). Çal mam z n ikinci bölümünde Avusturya Okulunun tarihsel geliimi, üçüncü bölümünde metodolojik ilkeleri ele al nacak, sonuç bölümünde ise Okulun son y llarda ön plana ç kan temel tart ma konular na deinilecektir. II. Tarihsel Geli.im Günümüzün Avusturya Okulu taraftarlar, düünsel kökenlerinin ç k noktas olarak Carl Menger'i ( ) gösterirler. Bu nedenle Avusturya 9ktisat Okulu (A9O)'nun doum tarihi olarak Carl Menger'in Politik ktisadn lkeleri (Grundsatze der Volkwirthschafslehre) adl kitab n n yay n y l (1871) kabul edilir. Ancak belirtilmesi gereken, Menger bu kitab ile birlikte bir kamu görevlisi iken Viyana Üniversitesi'ne öretim üyesi olarak girmi (ve zamanla kürsü bakanl na getirilmi) ise de farkl bir iktisat okulu kurmak gibi bir niyeti yoktu (Loasby,1991:41). Amac iktisat teorisini, klasik öretiden farkl l klar içeren daha salam temellere oturtmakt. Kitab n n, özellikle o dönemde Almanya'da hâkim bir yakla m olan ve klasik öretiye yönelttii eletirileri paylaaca n sand Wilhelm Roscher bakanl ndaki (Knies, Hildebrand, Schmoller gibi iktisatç lardan oluan) Alman Tarihçi Okulu'nca ilgi göreceini umuyordu (ki kitab n Roscher'e atfetmiti). Ne var ki Alman Tarihçi Okulu'nun kitab n görmezlikten gelmesi ve yaln zca kötü teoriye deil her türlü teoriye kar ç karak tarihsel çal malar (tarihçi yöntemi/iktisat tarihini) vurgulayan yakla m kar s nda, üç cilt olarak düündüü ilk kitab n b rakarak iktisad n metodolojik temellerini ele ald Politik ktisat ve Sosyolojinin Problemleri (1883) 'ni yazmaya yönelmitir. 9te uluslararas iktisatç lar dünyas nda Avusturya Okulu ad n n ilk defa duyulmas, Menger'in bu ikinci kitab yla Alman Tarihçi Okulu (özellikle Gustav Schmoller) ile giritii metodoloji tart malar s ras nda olmutur. Dolay s yla 1870'li ve 1880'li y llar, deyim * Y ld z Teknik Üniversitesi, 9ktisadi ve 9dari Bilimler Fakültesi, (turanyay.org / 1

2 yerindeyse Avusturya Okulu'nun kuluçka dönemi olarak adland rabiliriz: 9ktisat disiplinin önemli dönüm noktalar ndan biri olan ve marjinalist devrim y llar olarak adland r lan bu dönemin ba nda yaln zca Menger'in kendisi (ve düünceleri) varken, dönemin sonunda düüncelerinden etkilenen iki genç iktisatç Friedrich von Wieser( ) ve Eugen von Böhm-Bawerk( ) ile birlikte oluturduu çekirdek kadro bir yanda, yetitirdii örencileri dier yanda, farkl bir okul oluturmay baarm t r. Günümüzde Menger, Wieser ve Böhm-Bawerk Avusturya Okulu'nun ilk kua olarak kabul edilmektedir. Böylece Menger bir yandan Avusturya Okulu'nun temellerini atarken, bir yandan da ilk kitab nda ortaya koyduu düünceleri ile 1870'lerin marjinal fayda devriminin yarat c lar ndan biri olmutur. Dier ikisi ise, bilindii gibi W.S.Jevons (Politik ktisat Teorisi,1871) ile L.Walras (Politik ktisadn Temelleri,1874)'d r. 9ktisatç lar bir düüncenin ayn anda birden fazla iktisatç taraf ndan (birbirlerinden habersizce) ortaya konmas na, çoklu devrim e, örnek olarak marjinal fayda devrimini gösterirlerse de, bu benzetmeyi bir ilk yakla m olarak kabul etmek ve düünce sistemlerindeki farkl l klara dikkat etmek gerekir (Loasby,1991:41). Gerçekten de marjinal devrimin iktisadi düünceye getirdii temel yenilik, marjinal fayda ilkesinde gizil olan sübjektif de:er teorisidir. Bu yenilikle birlikte, mallar n deerinin klasiklerde olduu gibi maliyetlerin bir fonksiyonu olarak alg lanmas yerine, tüketicilerin sübjektif deerlendirmelerince belirlendii kabul görmütür. Sübjektivizm her üçünde de temel öe olmas na ramen, Jevons, Walras ve Menger, sübjektivizm ve iktisad n arat rma program n n içerii konusunda farkl görülere sahiptirler. Walras için önemli olan birbirinden ba ms z çok say da faaliyetin yönlendirdii bir ekonomide faaliyetler aras ndaki tutarl l n gösterilmesidir. Bu amaçla, bireysel marjinal faydan n talebi belirledii tam rekabet piyasalar nda genel dengenin formülasyonu temel arat rma program olmutur. 9ktisatç n n ii, bireysel davran lar incelemek deil, bireysel mübadelelerin otomatik olarak nas l uyutuunu kefetmek olmal d r. Denilebilir ki bu yakla m 1950 lerden sonra (via Arrow-Debreu) mikro iktisat teorisine hâkim olmu, iktisad n temel sorunsal dengenin varl n n, tekliinin ve istikrarl l n n matematiksel ispat na indirgenmitir. Jevons, 9ngiliz faydac (utuliteryan) felsefe geleneinden hareketle marjinal fayda ilkesine dayanan bir deer teorisi gelitirirken, birey ve toplumun temel iktisadi probleminin varolan kaynaklar n verili amaçlar aras nda etkin da l m olduunu vurgulam t r. Böylece iktisat teorisinin ilgi oda n n, büyüme sorunundan iyi tan mlanm bir sistemde optimizasyon sorununa kaymas na yard mc olmutur. Ancak Jevons için de teorinin amac, bireyin davran lar n incelemek deil, bireylerin toplam n (an aggregate of individuals) ele almak olmal d r. Menger'in temel sorunsal ise, ne ''milletlerin zenginli:i'' ne de piyasa sisteminin tutarl l yd. Önemli olan, insan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlar n teminine yönelik bilinçli/iradi giriimleri ifade eden bireysel insan faaliyeti (individual human action) idi. Bu nedenle iktisad n konusu amaçl insan faaliyeti ve sonuçlar, analizin temeli ise metodolojik bireycilik olmal yd. Menger, iktisadi faaliyetleri, neden-sonuç (cause and effect) ilkesi yard m yla birbirini izleyen nedensellikler zinciri eklinde aç klamaya çal r: Bu nedensellik zincirinin balang ç noktas (temel neden) olan insan ihtiyaçlar ndan hareketle, bireysel ihtiyaçlar n (ki kiisel/sübjektiftir) ve ihtiyaçlar n kar lanma yollar n n alg lanmas n n nas l olup ta baz nesnelerin mal olarak s n flanmas na neden olaca n ; baz mallar n neden iktisadi 2

3 mal say laca n ve bunlara nas l deer atfedilebileceini; baz mallar n neden deiime konu olaca n ve deiim deerini belirleyen unsurlar n neler olduunu; bir kimsenin sahip olduklar ile yetinmektense mübadele ile ihtiyaçlar n daha etkin salamas n anlamas n n insanlar nas l satmak üzere mal üretmeye ve biriktirmeye yönelteceini; mübadeleyi kolaylat rd ndan ve mübadele sürecinin bir sonucu olarak baz mallar n nas l mübadele arac -paraya dönütüünü sistematik olarak aç klar (Bkz.Loasby, 1991). Görüldüü gibi Menger'in sübjektivizmi, bu nedensellik zincirinin hemen ba nda kar m za ç kmaktad r. Bir nesnenin mal say labilmesi onun insan n kiisel ihtiyaçlar n kar lama fiziki nitelii yan nda, insan n bu ihtiyaçlar n gidermeye yönelik bilgiye sahip olmas na da bal d r. Sübjektivizmle bilgi aras ndaki bu balant, Menger'in düüncesinde sübjektivizm öesinin Jevons ta olduu gibi yaln zca iktisadi büyüklüklerin incelenebilmesi için metodolojik bir ilk ad m olmad, aksine temel bir inceleme konusu olduunu göstermektedir. Menger'in teorisinde de marjinalizm ve fayda kavramlar vurgulan rsa da bunlar n alg lan biçimleri farkl d r. Walras ve Jevons'da bir deikenin ''marjinal de:eri'' ile kastedilen, o deikenin ''toplam''ndaki anl k deime oran idi. Menger ise iktisatta matematiin kullan lmas na kar olduundan soyut deikenlerle çal yordu. Avusturyal lar için marjinal fayda ve ondaki azalmalar, yaln zca bireyin psikolojik zevklerini deil, ayn zamanda bu zevklere atfettikleri ölçülemeyen (ordinal) önemi de ifade ediyordu. Neoklasik iktisatta deer, sübjektif (fayda) ve objektif (fiziki maliyet) artlarca belirlenirken, Menger'de yaln zca veri bir mal ve/veya üretim olanaklar çerçevesinde yaayan tüketicilerin faaliyetlerince belirlenir. Maliyet ise gelecekte daha fazla tercih edilen bir duruma geçebilmek için, gelecekteki muhtemel faydaya kar l k bugünkü özveriyi ifade eder. Öte yandan dierlerinin aksine Menger, daha ilk kitab nda marjinal fayda deer teorisi ile marjinal verimbölüüm teorisinin balant s n kurmutu. Onun sermaye mallar (high order goods) teorisi, klasik iktisatç lar n emek-maliyet-deer teorisini (mallar n deeri, üretiminde kullan lan emek ve dier girdilerin maliyetince belirlenir) tersine çevirmitir: üretim faktörleri ve girdilerin deeri, bunlarla üretilen tüketim mallar na tüketicilerin atfettii deer taraf ndan belirlenir (Kirzner,1987). Böhm-Bawerk, Menger'in sübjektif deer teorisinin gelitirilmesine ve yay lmas na yard mc olduu gibi, sermaye ve faiz teorisine de önemli katk larda bulunmutur. Her ne kadar sermaye ve faiz teorisinin Avusturyen nitelii konusunda tart malar varsa da, Böhm- Bawerk, zaman tercih oran kavram n iktisada kazand r rken üretimin zaman boyutunu da vurgulam t r: Bir kere tüketim ve üretim kararlar na zaman boyutu kat ld nda, faiz olgusunu aç klamak kolayd. Üretim zaman ald ndan ve iktisadi bireyler imdiki geliri gelecekteki gelire yeleyeceklerinden, sermaye kullanan üretim süreci, önceki dönemlerde cari ç kt s n n bir k sm n "zaman-tüketen/dolambaçl " üretim süreçlerine yat ran kiilere kar salamaktan geri kalmayacakt r. Wieser iktisada alternatif f rsat maliyeti kavram n kazand r rken, Menger'in emekliliinden sonra kürsü bakan olan Böhm-Bawerk, 1914'de ölene kadar sermaye teorisi çal malar ve Marksist emek deer teorisine yönelttii eletirileri ile I. Dünya Sava öncesinde Viyana Üniversitesini Avusturya Okulu'nun dünyaca mehur merkezi haline getirdi. Ayn dönemde Okulun ikinci kua da ortaya ç km t r: Böhm-Bawerk'in örencisi Hans Mayer, Ludwig von Mises ve Joseph Schumpeter. 3

4 Avusturya Okulu'nun ikinci kua ndan, örencileri üzerinde en etkili olan Mises olmutur. Mises'in ilginçlii Avusturya okulunun ''müstesna'' bir üyesi olmas yd : Hiç bir zaman Viyana Üniversitesi nden bir maa yada profesörlük titri almad ; Viyana Ticaret Odas nda verdii özel seminerlerle (privatseminar) ve para teorisi, konjonktür teorisi, sosyalizmde iktisadi hesaplama sorunu, metodoloji konular nda yapt çal malar ile uluslararas bir üne kavutu. Mises in bu çal malar ndaki katk lar n ; marjinal fayda teorisini para talebinin aç klanmas na uygulamas, konjonktür dalgalar konusunda Wicksellyen kümülatif süreç teorisini gelitirmesi ve fiyatlar genel düzeyinin istikrar n salayan para politikas n n ayn zamanda iktisadi faaliyet düzeyinin de istikrar n salayamayabileceini göstermesi, sosyalist iktisadi planlama teorisinde, etkin kaynak da l m n salayacak iktisadi hesaplaman n / planlaman n rekabetçi piyasa düzeni (n kurumsal çerçevesi) olmaks z n baar lamayaca n öne sürmesi eklinde s ralayabiliriz. Ayr ca Menger'in a priorist metodolojisini en uç duruma kadar gelitirdiini de söyleyebiliriz (Moos,1976:3-4). 1920'li y llar n sonlar na doru Avusturya Okulu'nun üçüncü kua n oluturan ve sonradan mehur olacak F.A.Hayek, F.Maclup, O.Morgenstern, Gottfried von Haberler, P.N.Rosenstein-Rodan gibi iktisatç lar yetimitir. Ayn dönemde 9ngiliz iktisatç s (Lord) Lionel Robbins Viyana Üniversitesinde bulunmu ve Avusturya Okulu'nun görülerini, 1932'de yay mlad ktisat Biliminin Do:as ve Önemi Üzerine Bir Deneme kitab ile Anglo- Amerikan iktisat yaz n na tan tm t r. 1931'de Robins'in Hayek'i, deyim yerinde ise, Cambridge ile olan rekabette LSE'ye destek vermek üzere daveti, Avusturya Okulu görülerinin 9ngiliz iktisatç lar (yaz l 9ngilizce iktisat) dünyas na yay lmas na neden olmutur. Bu dönemde Avusturya Okulu nun dünya ölçeinde tan nmas nda, 20. yüzy l n en önemli iki iktisat teorisi tart mas rol oynam t r: 9lki, Mises in 1920 lerde K ta Avrupa Sosyalistleri (Barone) ile Almanca, Hayek in 1930 larda Anglo-Saxon sosyalist iktisatç larla (Dickonson, Lange) 9ngilizce olarak yapt ünlü sosyalist hesaplama 9kincisi ise, Hayek in 1930 lar n hemen ba nda, Keynes ve Sraffa ile giritii 1929 Dünya Krizi nin aç klanmas na ve çözümüne yönelik konjonktür teorisi tart mas. 1930'lu y llar n ikinci yar s, Avusturya Okulu için ''trajik'' bir dönemdir. Hayek'in LSE'de verdii dersler, yay mlad kitaplar ve Keynes ve Sraffa ile giritii tart malar, bir anda Hayek ve Avusturya Okulu görülerini popüler k lm sa da bu h zl ç k n h zl düüü olmutur. L. M. Lachmann n ifadesi ile ''1933 baharnda LSE'ye geldi:imde bütün önemli iktisatçlar Hayekçi idi. 1930'larn sonlarnda ise Hayek LSE'deki odasnda yalnzd'' (Lachmann, 1990). Hayek; Keynes'le giritii depresyonun nedenleri ve çözüm önerileri konusundaki tart may kaybettikten sonra, 1940'lara kadar konjonktür teorisini rafine etmeye çal m, giderek neoklasik iktisad n piyasa, rekabet, denge gibi temel kavramlar n sorgulay c çal malara yönelmitir. 1950'de Chicago Üniversitesine sosyal düünce profesörü olarak atanmas ile ilgisi çok büyük ölçüde siyaset felsefesi ve psikolojiye kaym t r. Mises ise, Nazi etkisiyle Viyana dan ayr lmak zorunda kalm, 'döneminde Cenova Üniversitesi nde ders vermi ve sonra Amerika'ya göç etmitir. Mises'in ard ndan, üçüncü kuak iktisatç lar da politik ya da baka nedenlerle sulara'' (Amerika) sürüklenmiler ve Avusuturya Okulu K ta Avrupas nda resmen susmutur(bkz.rothbard, 1988). Mises in kendisi de bu dönemde Avusturya Okulu nun temel fikirlerinin neoklasik iktisat taraf ndan büyük ölçüde içselletirildiini ve neoklasik iktisattan farkl bir Avusturya Okulu nun kalmad n n savunulmas n n yanl olmayaca n ileri sürer (Mises, 1969). Bunun 4

5 bir kan t olarak F. Maclup un 9kinci Dünya Sava öncesi Avusturya 9ktisat Okulu'nun temel ilkelerini s ralad ansiklopedi makalesini gösterebiliriz (aktaran, Kirzner, 1987): (i)metodolojik Bireycilik: Politik ya da ideolojik bireycilikten farkl olarak, iktisadi olgular, yaln zca bireylerin faaliyetlerine inilerek anla labilir. (ii)metodolojik Sübjektivizm: Bireylerin faaliyetleri, onlar n bilgisine, alg lamalar na ve bekleyilerine bavurularak anla labilir. (iii)marjinalizm: Karar al c lar n kar lat klar iktisadi büyüklüklerdeki (magnitudes) olas deimeler önemlidir. (iv)(azalan Marjinal) Faydan n talep ve dolay s yla piyasa fiyatlar üzerindeki etkisi. (v)frsat Maliyeti: 9ktisadi kararlar etkileyen maliyetler, verimli kaynaklar n belirli bir amaç için kullan lmas nedeniyle vazgeçilen alternatifler deil, fakat alternatif f rsatlardan en önemlisidir. (vi)tüketim ve Üretimin Zaman Yaps: Zaman tercihlerini ve üretim sürecinin dolambaçl l n n (roundaboutness) yaratt verimlilii ifade eder. 1950'li y llar n ba nda, Avusturya Okulu ikinci ve üçüncü kuak iktisatç lar n n neredeyse tamam ABD Üniversitelerinde akademik faaliyetlerini sürdürmekle birlikte (Fritz Maclup, John Hopkins ve Princeton da; Oskar Morgenstern Princeton da; Gottfried Haberler, Harvard da; Paul Rosenstein-Rodan MIT de), Avusturya 9ktisat Okulu nun fikirleri (hem Amerikan iktisatç lar dünyas ndan hem de eski örencilerinden soyutlanm bir ekilde) yaln zca Mises in New York Üniversitesi ndeki seminerlerinde (ve 1949 da yay mlad Human Action kitab nda) ya yordu (Vaughn, 1994 : 92). Her ne kadar Avusturya 9ktisad na katk s sonradan anla lacaksa da Hayek in bu dönemdeki [özellikle Individualism and Economic Order, (1948)daki] yaz lar, iktisat metodolojisi, siyaset felsefesi ve psikoloji üzerine younlam t. Genç Kuak Avusturya Okulu 9ktisatç lar ndan Peter Boettke ye göre, Avusturya Okulu nun Neoklasik 9ktisattan farkl l, (Maclup un aksine) asl nda II. Dünya Sava sonras nda da Mises (1949)ve Hayek(1948) in kitaplar nda ve Sosyalist Hesaplama Tart malar na ilikin fikirlerinde sürüyordu (Boettke, 2002). Bunlar n kefi ve neoklasik iktisada alternatif bir paradigma oluturma çabas ise Avusturya Okulu nun yeniden canlanma dönemi olarak adland r labilir. Bu balamda Okulun dördüncü kua olarak Mises in örencileri Israel Kirzner ve Murray Rothbard, Hayek in LSE den örencisi Ludwig Lachmann ; beinci kuak olarak Gerald O Driscol, Mario Rizzo, Don Lavoie, Roger Garrison, Lawrence White, Walter Block, Hans-Herman Huppe ve Joseph T. Salerno yu, alt nc kuak olarak da George Selgin, Peter Boettke, Steve Horwitz, David Prychitko yu sayabiliriz. Avusturya Okulu günümüzde büyük ölçüde üç akademik kurumda varl n sürdürmektedir: New York Üniveristesi, Mises Enstitüsü (Auburn Üniversitesi) ve George Mason Üniversitesi. Avusturya Okulu nun 1970 lerin ba nda yeniden canlanma süreci, beraberinde Okul un (neoklasik iktisattan) ay r c nitelikleri, hangi çekirdek ilke ya da kavramlarla tan mlan p, gelitirilmesi gerektii konusunda Avusturyen 9ktisatç lar aras nda bir dizi tart ma yaratm t r. Ancak bu tart malar n özü ve en önemlisi, Mises in fikirleri ile Hayek in fikirlerinin türde (homogenize or de-homogenize) kabul edilip edilemeyecei, Hayek in görülerinin Mises in görülerinin tamamlay c s m yoksa ondan bir sapma m olduu konusundad r. Söz konusu bu tart ma, Okul un canlanmas nda önemli rol oynayan Avusturya Okulu na ilikin Institute of Human Studies taraf ndan her y l bir kere olmak üzere y llar nda düzenlenen üç konferansta su yüzüne ç km t r. 5

6 Otuzun üzerinde iktisatç n n kat ld ilk konferansta tebli veren kiiler s ras yla; NY Üniversitesi nde Mises in örencisi/asistan olan, O nun dan manl nda tezini yazan ve sonras nda ayn üniversitede Avusturyen Seminerler ve doktora program sürdüren Israel Kirzner; Mises in derslerini izleyen ve O ndan etkilenmekle birlikte doktoras n Joseph Dorfman dan manl nda Columbia Üniversitesi nden alan Murray Rothbard ve nihayet 1930 larda LSE de Hayek in asistanl n yapan, doktora derecesini Alman tarihçisi Werner Sombart dan manl nda Berlin Üniversitesi nden alan, Güney Afrika da çal makla birlikte, Kirzner in Avusturyen Doktora Program nda part-time dersler veren Ludvig Lahmann d. 9kinci konferansa bu üç isim yan nda, yukar da beinci kuak olarak tan mlad m z daha genç iktisatç lar konumac olarak kat lm t (Bkz. Vaguhn, 1994; Salerno, 2002). Sözkonusu üç konferans teblileri bir anlamda Avusturya Okulu nun take-off aamas diyebileceimiz iki kitaba dönümütür: E.G. Dolan, The Foundations of Modern Austrian Economics (1976), L.M. Spadoro New Directions in Austrian Economics (1978) Konferanslardan günümüze uzanan dönemde Avusturya Okulu nun geliimini ele alan üç çal ma arac l yla sözkonusu tart may özetlemek mümkün (Vaughn, 1994; Rothbard, 1992; Salerno, 2002): Rothbard n ba n çektii bir grup iktisatç ya göre, Avusturya Okulu nun düünsel geliiminin bir ( doru ) kanad Menger-Böhm-Bawerk-Mises ve Rothbard çizgisini izlerken, ikinci yan lt c ve tehlikeli (Rothbard, 1992:118) kanat ise Menger-Wieser-Hayek-Kirzner-Lahmann çizgisini izlemektedir. Rothbard n yan lt c ve tehlikeli gördüü, Hayek in tamamen irrasyonel bir ekilde evrilmi kurallar, bilgi, planlar ve kendiliinden düzen paradigmas, Lahmann n ultra-sübjektivist ya da nihilist paradigmas ve Kirzner n piyasa süreci paradigmas d r! Doru Avusturyen paradigma ise yaln zca Mises in praxelogy paradigmas d r ve yaln zca onun üzerine ina edilebilir. Bu yakla ma göre Mises in parexology yakla m n n yükselie geçii Rothbard n Man Economy and State (1962) i ile balam sa da, sözkonusu konferanslar n ard ndan Hayek-Kirzner n piyasa süreci ile Lahmann n belirsizlik analizinin ön plana ç kmas ile bir süre arka planda kalm sa da, 1982 de Mises Enstitüsünün kurulmas ve Review of Austrian Economics ve sonradan Quarterly Journal Of Austrain Economics dergilerinin yay nlanmas ile tekrar yükselie geçmitir. Salerno ya göre Avusturya Okulu nun yükseliinde Hayek in Nobel 9ktisat Okulu nu 1974 de almas n n rolü büyütülmemelidir. Hayek-Kirzner-Lahmann çizgisinde olduu görülen Vaughn a göre ise, Avusturya 9ktisad n n yükseliinde Hayek in ödül almas kadar, Kirzner n Competition and Entreprenuership(1974), Hicks in Capital and Time: A Neo-Austrian Theory (1973), Shakle n Epistemics and Economics (1972)kitaplar n n yay mlamas önemli rol oynam t r. Vaughn a göre, Rothbard n kitab, büyük ölçüde Mises in Human Action kitab n n kitlelere tan t lmas ve daha anla l r hale getirme çabas olmakla birlikte pek orjinallii olmayan bir çal mayd. Rothbard bu anlama iktisadi yaz lar ndan çok Liberterian felsefe boyutu ile an lmal yd. Kirzner ise neokasik piyasa dengesi analizine kar piyasa süreci kavram ndan hareketle, Hayek in bilginin da l m ve koordinasyonu, bir keif süreci olarak rekabet kavram ile Mises in giriimci teorisini birletirmeye çal yordu. Kirzner kararlar n belirsizlik alt nda al nd n vurgulasa da, belirsizlii ve zaman faktörünü en çok vurgulayan ve özellikle Avusturya sermaye teorisi üzerinde younlaan Lachmann a göre piyasa sürecinin dengeye yöneleceini söylemek mümkün deildir(vaughn, 1994). Avusturya Okulu yaz n nda önemli çal malardan bir dieri de G.P.O Driscol ve M. Rizzo nun The Economics of Time and Ignorance (1985) kitab d r. Vaughn a göre, bu kitaptan sonra Avusturya 9ktisad n zaman ve bilgisizlik iktisad olarak tan mlamak yanl olmayacakt r(vaughn, 1994:134). Avusturya Okulu nu sübjektivist ve piyasa süreci düünce 6

7 okulu olarak tan mlayan O Driscol ve Rizzo ya göre, 19. yüzy l fiziinin mekanistik bir modeli olarak neoklasik iktisat, art k yararl katk lar n n s n r na varm t r. Bu nedenle iktisad n kökenleri sosyal fizik ten çok felsefi iktisat la tan mlanmal d r. 9ktisat reel zaman ve radikal bilgisizliin/belirsizliin yaratt problemlerle uramal d r. Dolay s yla bu iki kavram, bireylerin kararlar yla ilgili sübjektivizm (alg ve bekleyi farkl l ), eksik bilgi, içinde faaliyet gösterilen kurumlar n (piyasa ve devleti) nitelii, bireylerin faaliyetlerinin koordinasyonu ve giriimcilik gibi konu ya da problemlerle birlikte düünülmelidir(o Driscol ve Rizzo, 1995). Söz konusu bu çal ma, Avusturya Okulu nun benzer kavramlar önemseyen Post Keynesyen ve Kurumcu Okullarla ilikisini art rm t r. Bu çal ma günümüzde Avusturya Okulu nu tan mlayan temel ögeleri de belirlemitir: i) metodolojik bireycilik ve sübjektivizm, ii) deiim ajan ile deiimin ayarlanma süreci (giriimci ve piyasa süreci) üzerine odaklanm bir analiz, iii) kendiliinden düzen için gerekli (ya da ona var lmas n engelleyen) kurumsal artlar n incelenmesi. Boettke ye göre, sözkonusu bu temel ögeler; halen üzerinde çeitli tart malar olsa da, bunlar n felsefi temelleri [Kantç apriorism (Mises), eletirel rasyonalizm (Hayek), Aristotelci essentialism (Rothbard)] farkl olsa da Avusturya Arat rma Program n tan mlar (Boettke, 1998:3). III. OKULUN METODOLOJ9K GÖRÜ[LER9 Avusturya Okulu'nun metodolojik görülerinin kökeni Menger'e dayansa da, as l Mises ve Hayek taraf ndan gelitirilen ya da temsil edilen iki ana Avusturya metodolojik çizgisinden söz edilebilir: S ras yla, Mises'in yaln zca aksiyomatik mant kullanarak testedilebilirlie kar ç kan praxeology yakla m ve Hayek'in sosyal bilimlerin kendine has niteliklerini unutmayan ve fakat testedilebilirlie de kar ç kmayan temkinli olarak adland rabileceimiz yakla m. III.1. Praxeology Praxeology, Mises'in gelitirmi olduu, iktisad n tamamen aksiyomatik mant a dayal teorilerden olumas n ve fakat yanl lanabilirliin/ampirik testedilebilirliin gereksizliini savunan metodolojik bir yakla md r. Mises'e göre, praxeology insan faaliyetinin genel bilimidir (the science of human action); iktisat ise, bu bilimin bir alt dal d r. Praxeology'nin temel ç k noktas, ''insanolu eylemde/faaliyette bulunur'' postülas d r: 9nsanolunun faaliyeti amaçl d r; bireyler amaçlar n gerçekletirmek için araçlar aras nda seçim yaparlar. Bir baka ifade ile insanlar n eylemleri amaçs z ya da refleksif davran lar deildir. Öte yandan bireyin amaçl eylemde bulunmas postülas, neoklasik iktisattaki, kar lat tercihler demeti hakk nda tüm bilgiye sahip, zevkleri veri, tercihleri aras nda tutarl l k olan, zaman ve zevklerdeki deimelerin kendisine d sal kabul edildii rasyonel bireyle de kar t r lmamal d r. Ancak bireyin kendini daha iyi durumda sayaca bir amac seçmesi ve seçtii araçlar n bu amaç için uygun olduunu düünmesi, bunlar n a posteriori böyle olaca anlam na gelmez. Dolay s yla sonuçta amaçlanan n gerçeklememesi oldukça mümkündür. Öte yandan gerçek dünyada tüm faaliyetler zaman n içinde gerçekletirilir. Bütün faaliyetler imdi balar, yak n ya da uzak bir amaca varmak için gelecee yönelir. Eer bireyin tüm istekleri ayn anda gerçekleseydi faaliyete gerek olmayacakt. Yine birey, belirsiz ya da belirli olmayan dünyada daha iyi duruma geçebilmek için faaliyette bulunur. Tam bilgiye sahip olsayd durumunda bir deiiklik olmayabilirdi. Ayr ca bireyin kulland 7

8 araçlar n bireyin isteklerine görece k t olduunu ifade eder. Bir baka ifade ile kaynaklar a r bol olsayd, insanlar an nda isteklerini kar layacaklar ndan faaliyete gerek kalmayacakt. Dolay s yla k t kaynak ya da mallar faaliyet amac d rlar. Ve nihayet her eyin an nda kar land bir ortamda yine de k t olan bir ey olacakt r: zaman. Bir faaliyete girimek, dierinden vazgeçmeyi gerektirir (Rothbard,1976/a). Görüldüü gibi söz konusu bu sonuçlara, ''insanolu faaliyette bulunur'' temel önermesinden vard k. Yap lan, temel önermenin, sözel-tümdengelim (verbal deduction) yöntemiyle sonuçlar na ulamak ilemidir. Söz konusu bu ilemin en iyi örnei, tüm iktisadi sistemin tek bir temel önermeden ç kar ld Mises'in Human Action kitab d r. Temel önerme gerçek (kendiliinden doru) olduundan, ç kar lan sonuçlar da dorudur (Eer A, B'ye neden oluyorsa ve A doruysa, O halde B'de dorudur). Mises'in savunduu bu aksiyomatik-dedüktif yöntemin iki önemli noktas, sözeltümdengelim süreci ve önermelerin epistemolojik statüsüdür. Praxeology'de kullan lan tümdengelim süreci, fizik biliminkinden farkl d r. Pozitivistler/empirisistler, fizik biliminin bir ''model bilim''e dönütüünü ve kulland yöntemin sosyal ya da fiziki tüm bilimlere uygulanmas gerektiini savunurlar. Fizik biliminin kulland mant k, matematiksel mant kt r. Fizikte önermeler ve dolay s yla sonuçlar tamamen formeldir ve veri gerçekleri/olaylar öndeyileyebildikleri ölçüde bir ilevsel anlam kazan rlar. Praxeologyde ya da insan faaliyetinin analizinde, tam tersine, önermeler kendiliinden doru ve anlaml say l rlar. Sonuçta birbiri ard na gelen her sözel dedüksiyon doru ve anlaml d r. Sözel önermelerin önemli özellii herbirinin anlaml olmas d r; matematik sembollerin ise kendi ba na bir anlamlar yoktur. Önermelerin epistemolojik statülerine gelince, Mises, faaliyet kavram n n tüm deneylere a priori olduunu savunur; ''Neden-sonuç'' kanunu gibi, insanolunun mant ksal yap s n n önemli ve gerekli niteliklerinden birisidir. Mises'in bu metodolojik görüü, ''kafa kar t r c, kullan s z'', ''iktisatç n n iinin inkar '' (Samuelson), ''bilimin ruhuna ayk r '' gibi eletiriler alm t r. Ancak burada belirtilmesi gereken odur ki, iktisatta ampirik test kriterinin kald r lmas ne kadar yanl sa, iktisad yaln zca ampirik olarak testedilebilir teorilerden ibaret görmek de o kadar yanl t r. Hayek'in praxeology konusundaki yakla m tart mal d r. T.Hutchison, Hayek'in metodolojik çal malar n n, Mises'in etkisinde (Hayek I) ve Mises'in görülerinin b rak larak Popper'in etkisinde (Hayek II) yaz lm çal malar olarak iki döneme ayr labileceini öne sürerken; Norman Barry, Hayek'in testedilebilirlii reddeden praxeolgy ile Popperyen yanl lamac l birletirmeye çal t n söyler. Bizim de kat ld m z bir baka yorum ise, Hayek, Popperyen yakla ma ilgi duysa da, bir sosyal bilim olan iktisad n konusu gerei yüksek derecede ampirik nitelikte bir bilim olamayaca n, sosyal bir teorinin iinin, insan faaliyetinin spesifik-belirli bir yönü ve sonuçlar yla deil, sosyal yaam n genel model/kal plar n n (pattern) ileyi ilkelerini saptamak olmas gerektiini ve bu süreçte öndeyinin de genel ve negatif nitelikte olabileceini savunur (Hutchison,1983:216; Barry,1979:40; Gray, 1986 :17-20). III.2. Sübjektivizm Yukar da da söz ettiimiz gibi sübjektivizm kavram, iktisat literatrüne 1870'lerin 8

9 marjinal fayda devrimi ile birlikte girmitir. Ancak, Menger ve Avusturyal lar d nda, kavram tüketicilerin zevkler alan n ifade eder. Avusturya Okulunun amac ise bu kavram n iktisattaki kullan m alan n geniletmektir. Onlara göre sübjektivizm, iktisadi aç klaman n temellerini oluturan boyutlardan biri (Buchanan,1983) ve bir iktisat metodolojisidir. Bu metodoloji sayesinde, zaman, belirsizlik, giriimcilik, kurumlar gibi iktisadi aç klaman n önemli öeleri analiz edilir. Avusturya okulu sübjektivizmi, iktisad n, hereyden önce, nesneler ve objektif büyüklükler aras ndaki ilikilerle deil; insanlar n nesnelerle, insanlar n insanlarla giritikleri ilikilerle, insanlar n seçim/tercihte bulunmas na yol açan düünceleriyle ilgilenmesi gerektiini öne sürer (O'Driscol ve Rizzo,1985:18). 9nsanolunun faaliyetlerinin nesneleri çounlukla objektif olgular deil, fakat insanlar n bu olgularla ilgili düünceleridir. Dolay s yla, sübjektivizm, mana (meaning) alan yla, insanlar n amaçlar, planlar, deerlendirmeleri, bekleyileri alan yla ilgilidir. Bu nedenle sosyal (yada doal) bilimlerde objektifliin olamayaca görüü ile bir tutulmamal d r. Söylenen yaln zca, ''iktisadn nesnesi insanlarn ne eklinde ifade edilebilir. Bu ifadenin ise iktisat teorisi için önemli ç karsamalar vard r (Shand;1984:3): Bir mal n deerinin objektif standard diye bir ey yoktur; ''fiyat'', ''maliyet'' gibi kavramlar somut-maddi terimlerle deil insanlar n ne düündükleri ile tan mlan r. Bu husus, y llar önce ölmü bir ressam n çad r bezi üzerine yapm olduu bir resmin y llar sonra niçin milyonlarca liraya sat labildiini aç klar. Avusturya Okulu ayn husustan hareketle, klasik iktisatç lar n, Marxist üretim kaynaklar teorisinin ve Sraffa'n n ba n çektii neo-ricardocu sermaye teorisinin, insanlar n onlar hakk ndaki deerlendirmelerini hesaba katmaks z n, bir mal yada hizmetin deerinin üretiminde mündemiç emek miktar nca belirlendii, mallar n mallarla üretildii eklindeki aç klamalar na kar ç kar (Buchanan, 1983; Shand,1990:20). Yine Avusturya Okulu, neoklasik (Walrasgil) iktisad, sübjektivizmi, ''aç klanm tercihler'' talep teorileriyle, bireylerin (ve toplumun) ''tercihler haritas ''n n ç kar labilecei görüü ile, iktisat teorisinin d na atmakla suçlar. Avusturya Okulu iktisatç lar aras nda sübjektivizm kavram üzerinde en fazla duran Lachmann olmutur. O'na göre sübjektivizm, kaç r lan f rsatlar cinsinden ''maliyet''i tan mlarken olsun, bireylerin zaman-tercihlerinin ifadesi eklinde piyasa faiz haddinin tan mlanmas nda olsun, yaam n her yan na yay lm t r. Ancak kavram n iktisat teorisinde yanl kullan m na da rastlanmaktad r. Avusturya Okulu iktisatç lar buna örnek olarak, neoklasik teorinin, tüketiminde rekabet olmayan ve kiilerin d lanamad eklinde tan mlanan kamusal mallar n kamulat r lmas teorik aç klamas n gösterir. Neoklasik teoriye göre, ayd nlatma ya da kapasite alt çal an köprü gibi kamu hizmetleri bir kez üretildiklerinde ilave bir kiinin bu hizmetlerden yararlanmas n n maliyeti s f r olaca ndan, bu hizmetlerin özel kesim eliyle ve belirli bir fiyatla sunulmas, etkin kaynak da l m n bozacakt r; dolay s yla bu hizmet kamulat r lmal d r. Avusturya Okulu bu görüü, marjinal maliyet kavram n yanl anlamas, maliyetin sübjektif niteliini kavrayamamas eklinde eletirir: Hizmetten yararlanan ilave kiinin maliyetinin s f r olmas n n, köprünün ina karar ile bir ilgisi yoktur. Köprünün inas ile ilgili as l karar, yat r m an nda kendini gösteren paran n yat r labilecei dier f rsatlar n, köprünün inas lehine reddedilmesi anlam nda sübjektiftir. Köprü sahibi için baz objektif veriler bulunsa da faaliyetin nihai ak yönü sübjektif olarak seçilir (Shand,1990:24). Avusturya Okulu ikisatç lar ndan O'Driscol ve Rizzo (1985: ), sübjektif analizin özelliklerini dört noktada toplarlar : (i) Sübjektivist 9ktisatç ; amaçlara, bilgiye, bekleyilere, ve s n rlamalara sahip hayali bir bilincin modelletirilmesi ile oluturulan bir düünce/zihin 9

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r.

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r. Hamburg Program (*) Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin Temel!lkeler Program 28 Ekim 2007 tarihinde SPD nin Hamburg Federal Kurultay nda kabul edilmi!tir. Yay mlayan: Almanya Sosyal Demokrat Partisi Merkez

Detaylı

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd.

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd. F KR MÜLK YET HAKLARINA G R 1 9 15 20 23 F KR MÜLK YET NED R? ki uzman; patent, ticari marka, telif hakk ve ticari s rlar n gizemlerini aç klamaktad r. EKONOM K VE POL T K ÖZGÜRLÜK Ç N DESTEK ABD Patent

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ ANKARA 2011 T.C. HACETTEPE ÜN

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman,

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

LAFTA (Bkz. Latin Amerika Serbest Ticaret Birli i) F. Ergin

LAFTA (Bkz. Latin Amerika Serbest Ticaret Birli i) F. Ergin L LAFTA (Bkz. Latin Amerika Serbest Ticaret Birli i) F. Ergin Lags [Alm. Lag, Ve r z ö g e r u n g, P h a s e n v e r s c h i e b u n g] [Fr. D é c a l a g e ][ ng. L a g s] Maliye ve para politikas nda

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal KÜRESELLE ME SÜREC N N MUHASEBE VE DENET M MESLEK ET ÜZER NDEK ETK LER : ZM R L NDE B R UYGULAMA B RGÜL BOZKURT YÜKSEK L SANS TEZ ÇORUM

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi

Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi Praksis 9 Sayfa: 17-54 Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi Demet Dinler Girifl Türkiye de yaflanan siyasi, ekonomik ve toplumsal problemleri Osmanl dan miras ald m z güçlü devlet gelene

Detaylı

JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS

JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS ISSN: 1308-5398 JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS 2010 VII İZMİR Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mustafa AL CAN Sorumlu Müdür ve Dergi Editörü Gökhan KA NICI Yazı İşleri Sorumlusu

Detaylı

ÇALIfiMA L fik LER TAR H

ÇALIfiMA L fik LER TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2658 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1624 ÇALIfiMA L fik LER TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet MAKAL (Ünite 1, 4-6) Arfl.Gör. Nail DERTL (Ünite 2) Arfl.Gör. Onur Can TAfiTAN

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

Bir kez daha köylü üretim tarz üzerine. Jan Douwe van der Ploeg

Bir kez daha köylü üretim tarz üzerine. Jan Douwe van der Ploeg Bir kez daha köylü üretim tarz üzerine 7 Jan Douwe van der Ploeg 8 Girifl Murat Öztürk Tar mda köylü üretim yap s, kapitalizmin tar ma girifli ve yayg nlaflmas sürecinde öne ç kan ve üzerinde en çok tart

Detaylı

"Ben benim, ben evrenim, öncesi-sonras, olmayan zaman ve mekân m!" Pozitivizm Ça da Putçuluktur...3

Ben benim, ben evrenim, öncesi-sonras, olmayan zaman ve mekân m! Pozitivizm Ça da Putçuluktur...3 NDEK LER... Pozitivizm Ça da Putçuluktur...3 Tarih Olarak Toplum Evrenin Kendi Fark na Varma Hamlesidir...11 nsan Dü üncesi En Geni Kullan m Kapasitesine Toplumsall kça Ula r...23 Yap lanan ve Yap land

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı