Kurtlar Vadisi'nde 'baþarýlý' ticaretin sýrlarý...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurtlar Vadisi'nde 'baþarýlý' ticaretin sýrlarý..."

Transkript

1 Þu iþe bakýn 'da bir nüfus sayýmý yapmýþýz ve Ankara'ya yollamýþýz verilerini meðer... Hesabý kitabý Ankara yapmýþ ve nüfusumuzun ne kadar olduðunu bildirmiþ bize... Serdar'a inanmazsanýz Ferdi'ye sorun bir de... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ekim 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3218 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KAPI AÇMAK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... YANLIÞ EÐÝTÝM Dolgun Dalgýçoðlu ÝKÝNCÝ AÞAMA ÝMTÝHAN... Ali Osman SEÇTÝKLERÝMÝZE GÖRE DURUMUMUZ YÝNE DE ÝYÝ Erdoðan Baybars TRAFÝK FÝLMÝNDEN FRAGMANLAR Niyazi Ökten KIPIRDATACAK KIÇ MI BIRAKTINIZ? Mehmet Levent Kurtlar Vadisi'nde 'baþarýlý' ticaretin sýrlarý... Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan BMW araçlarýn ithali ile ilgili mahkeme prosedürü hakkýndaki yayýnlarýmýz üzerine açýklama yaptý... Ve ilgili mahkeme tutanaðýný da bize gönderdi... En yaðlý kýyak ABD menþeli BMW X5 araçlarla ilgili davayý Çangar kazandý ve ithal ettiði bu araçlara gümrük vergisi ödemedi. Devletin hakkýný savunmasý gereken dönemin Maliye Bakaný Ahmet Uzun savunmadý. Mahkemeye Çangar ýn haklý olduðu bildirildi ve böylece de dava kapandý... Nevvar Nolan, taraflarýn uzlaþmasýyla sonuçlanan davalarýn internet sitesinde yer almadýðýný açýkladý... n ABD de imal edilen araçlar Almanya ya girerken, Almanya gerekli gümrük vergisini alýyor. Ancak bu vergiler tüm AB ülkelerinin yararlandýðý ortak bir fona yatýrýlýyor. KKTC AB içinde sayýlmadýðý için bu sistemin dýþýnda kalýyor ve ilgili fondan hiçbir pay almýyor. Bundan dolayý Çangar ýn ithal ettiði araçlarýn yüksek vergiye tabi tutulmasý gerekirdi... n Ahmet Uzun, vergi muafiyetine itiraz eden Gümrük Müdürü Hasan Altýnoðlu nu kýzaða çekerek vekaleten yerine Bakanlýk Müdürü Mehmet Çýrak ý koydu... Çýrak da mahkemeye Çangar ýn davayý kazanmasýna itirazlarý olmadýðýný bildirdi... n 3. sayfada Savcý Almanya menþeli dedi Mehmet Çangar ýn ithal BMW X5 araçlarý ile ilgili dava Yüksek Ýdare Mahkemesi nde 22 Haziran 2007 de karara baðlandý. Bu davada Çangar ýn dava ettiði Maliye Bakanlýðý ný Baþsavcý Yardýmcýsý Muavini Mustafa Arýkan temsil etti. Arýkan, mahkemeye, Gümrük Rüsumat Dairesi nden aldýklarý yazý ýþýðýnda, araçlarýn Almanya menþeli olduðunu bildirdi ve Çangar ýn lehine karar verilmesine hiçbir itirazlarý olmadýðýný söyledi... Bu araçlarýn ABD menþeli olduðu ise herkes tarafýndan biliniyor... Hastanede bir ilk n Sol bacaðýnda doðuþtan kýsalýk ve þekil bozukluðu olan çocuða "Bilgisayar Destekli Fiksatör Eksterm" ile ameliyat yapýldý n 4. sayfada Eski KTHY çalýþanlarý eylem yapýyor n Ýþlerine son verilenlerin tazminatlarý ödenmiyor. CAS çalýþanlarý maaþlarýný alamadý. n 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Mesut, Kusturica, asimilasyon ve saire n2. sayfada

2 BÝR HAFTADA 81 TRAFÝK KAZASI Ülke genelinde 4-10 Ekim tarihlerini kapsayan dönemde 81 trafik kazasý meydana geldi, kazalarda 16 kiþi yaralandý. Polisten verilen haftalýk trafik raporuna göre, söz konusu kazalarýn 13'ü yaralanma ile sonuçlandý. Toplam 356 bin TL'lik hasar meydana gelen kazalarýn 37'si Lefkoþa, 19'u Gazimaðusa, 15'i Girne, 5'i Güzelyurt, 5'i de Ýskele'de oldu. CEP TELEFONU ÝLE KONUÞURKEN 114 KÝÞÝ RAPOR EDÝLDÝ Polis tarafýndan ülke genelinde yapýlan trafik kontrollerinde, bir haftada 114 sürücü, cep telefonu ile araç kullanma suçundan rapor edildi. Polisten verilen bilgiye göre, 4-10 Ekim tarihleri arasýnda kontrol edilen 6 bin 283 araçtan 766'sý rapor edildi. Kontrol edilen sürücülerin 114'ü seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 112'si süratli, 102'si seyrüsefer ruhsatsýz araç kullanmak, 80'i trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 26'sý dikkatsiz sürüþ yapmak, 26'sý muayenesiz, 22'si emniyet kemersiz, 22'si sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 20'si "B" özel iþletme izinsiz, 19'u alkollü, 15'i "A" yol kullanma izinsiz, 15'i sürüþ ehliyetsiz araç kullanmak, 9'u tehlikeli sürüþ yapmak, 5'i trafik ýþýklarýna uymamak, 2'si tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak ve 177'si diðer trafik suçlarýndan yazýldý. ULUKIÞLA AÐILLAR BÖLGESÝNDE YANGIN Ulukýþla'da, Aðýllar Bölgesinde, 62 yaþýndaki E.K. spiral makinesi ile demir borularý kesmekte olduðu bir sýrada makinden çýkan kývýlcýmlarýn yýðýn halindeki balalar üzerine sýçramasý üzerine yangýn çýktý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, çýkan yangýn sonucu yaklaþýk 8000 adet balya ve 90 adet çinko, 68 adet kalas tamamen yandý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma sürüyor. OZANKÖY'DE 700 KÝLO ZEYTÝN ÇALINDI Ozanköy'de, Mustafa Aðagil'e ait arazi içerisinde bulunan dokuz adet zeytin aðacý üzerinden yaklaþýk 700 kilo zeytin çalýndý. Polis, geçen Cumartesi günü saatleri arasýnda gerçekleþtirilen hýrsýzlýk olayýyla ilgili soruþturma baþlattý. ANIZ YAKMAYA YASAL ÝÞLEM Polis, geçtiðimiz Pazar günü izinsiz anýz yaktýðýný tespit ettiði iki kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlattý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Çayýrova'da "Valya" mevkide, M.Ü (E-31), Sýnýrüstü köyünde gölet bölgesinde ise Ý.Y'nin (E- 59) yetkili makamdan izinsiz anýz yaktýklarý tespit edildi. Polis, söz konusu þahýslar hakkýnda yasal iþlem baþlattý. DEMÝR HIRSIZLIÐI ZANLISI TUTUKLANDI Vadili'de Ýsmet Ziayettin'e ait aðýlýn yanýnda bulunan 39 adet profil demirin 28 Eylül'de çalýnmasýyla ilgili zanlý yakalandý. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruþturmada, zanlý olarak görülen 45 yaþýndaki C.E. tutuklandý. Polis, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü belirtti. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Almanya'da doðdu. Almanya'nýn korumasý altýnda Alman sütüyle, Alman ekmeði ile, Alman saðlýk hizmeti ile büyüdü, okudu. Futbolu da ona Almanlar öðretti... Adý Mesut Özil. Almanya Milli Futbol Takýmý'nýn oyuncusu bir çocuk, Almanya'nýn Milli Futbol Takýmý'nda oynamasý nedeniyle dünyada isim yapmýþ bir çocuk... Geçen gece Türkiye Milli Futbol Takýmý ile Almanya Milli Futbol Takýmý arasýnda Almanya'da, Berlin'de, maç vardý. Türkiye maçtan önce hep bu çocuðunan uðraþtý, durdu. Vatan haini durumuna düþürüldü. Stadyumda 30 binin üzerinde Almanya'nýn sýtýr ettiði, ama hala daha kendilerini Türk zanneden 30 binden fazla seyirci, bu Mesut denen çocuk topu aldý mýydý kýyameti kopardýlar. Yuhaladýlar, ýslýkladýlar, sövdüler, saydýlar. Ta ki Türkiye'nin kalesine topu cirilesin... Türkiye'nin Milli Takýmý'nda oynayan Alman takýmlarýnda top koþturtan oyuncular da var. Bunlarý da Almanya yetiþtirdi. Yedirdi, içirdi, büyüttü, okuttu, oyuncu yaptý. Diðer ülkelerde yetiþen futbolcular da var Türk Milli Takýmýnda... Bu dýþarda yetiþen futbolcularý Türkiye'nin Futbol Ligi'nde oynayan takýmlar da alýrlar... Ve hepsini körçar ederler. Ýngiltere'de oynayan 2 Kýbrýslýyý da körçar ettiler... Be gardaþ sen, "benim milyon nüfusum var" den. Peki, sen neden dünya çapýnda futbolcu yetiþtiremen? Dýþarda yetiþenleri da arana alýnca bitirin? Brezilyalýnýn adýný Mehmet koydun da Milli takýma Türk diye aldýn. Gider baþka ülkelerden atlet satýn alýn? Türkiye'de ekmek vermediðin, ve baþka ülkelere sýðýnan Türkiye insanlarýnýn sadece futbol oynayanlarý deðil rahat býrakmadýðýn. Dünyanýn neresine giderlersa gitsinler, Desteban gibi peþlerindesin. Maçta Recep Tayyip Erdoðan da vardý. Almanya'nýn Baþbakaný "baþý açýk" Bayan Merkel da vardý. Gazetelerin yazdýðýna göre sabah kahvaltýsýnda buluþtular. Ve Erdoðan Merkel ile Almanya'daki Türklerin sorunlarýný görüþtü. Neden? Almanya'daki Türkler Türkiye'deki Türkler gibi sefalet MESUT, KUSTURÝCA, ASÝMÝLASYON VE SAÝRE içinde mi? Bu soruyu yanýtlamaya bile gerek yoktur. Peki, öyleyse? Erdoðan baklayý çoktan çýkardýydý aðzýndan. Ne dediydi? Asimilasyon insanlýk suçudur! Ve bunu yeniden tekrarladý. Ne demek ister? Almanya'daki Türkler Almanlaþmamalýdýrlar... Endiþeye bak! Peki be buba, sen Pontus Rumlarýný asimile edip Türkleþtirmedin mi? Ve Lazlarý, ve birçok Ermeni'yi, ve de Ege'de Anadolu'da birçok Rum'u... Türkiye'deki Kürtlere asimile olmayý reddettikleri için yýllardýr kan kusturan kimdir Sn. Erdoðan? Ya Kýbrýs'ta yaptýklarýnýz? Türkiye'de ender yetiþen futbolculardan birisi da Lefter Küçükandonýyadis idi. Ben Fenerbahçe'de oynarken bildim. Ýzledim da. Sonuna kadar Türkiye'nin en iyi oyuncusu idi. Milli Takýmýn da en iyisi... Aklýmda yanlýþ kalmadýysa Milli Takým'ýn kaptanlýðýný da yaptý. Ýstanbulluydu. Büyükadalý. Ve Rum kökenli. Yunan Milli Takýmýna karþý da oynadý. O zaman Türklerin Lefter'e Rum diye baktýklarýný hatýrlamam. Yalnýz 6-7 Eylül hadiselerinde canýný zor kurtardý Rumdur diye... Son günlerde Türkiye'de Boþnak asýllý Sýrp film yönetmeni Kusturica da büyük sorun oldu. Daha önce 5 yýl Türkiye'ye geldi gitti, film çekti mesele olmadý. Þimdi adam fi tarihinde "Bosna savaþýnda ölü sayýsýnda abartý var" demiþ. "Demedim" der ama deyin ki dedi. Dediysa yanlýþ mý? Biri çýksýn da þu, þu savaþta abartý yoktu desin. Kendimizden bilirik. Savaþ günlerini yaþayanlar iyi bilir. Bir Bayrak Radyosu'nu, bir TRT'yi, bir da Kýbrýs Radyosu'nu dinlerdik. Bir iki ay sonra kafamdan bir hesap yaptým ve arkadaþlara, "be arkadaþlar bu iþ bitti" dedim. "Niçin?" dediler. "Radyolarý beraber dinlerik. Radyolara göre bir yandan bizim, bir yandan karþý tarafýn verdiði ölü sayýsý, Kýbrýs'ýn nüfusunu çoktan aþtý" dedim. Söz bu noktaya gelince size anlatacaklarým vardý Kýbrýslýlarýn savaþlarýndan. Ama yerimiz kalmadý. Baþka defaya... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KAPI AÇMAK Küçük bir þehirdi Lefkoþa bir zamanlar... Surlariçi yalnýz... Venedikliler ne kadar düzenli inþa etmiþler... Yusyuvarlak... Herkes bu yuvarlak dairenin içinde yaþardý... Üç kapýsý vardý þehrin... Maðusa Kapýsý... Girne Kapýsý... Baf Kapýsý... Bu kapýlardan girilir çýkýlýrdý... Katýrlarla ve develerle çoðu zaman... Baþka yerlerden gelenler hanlarda konaklarlardý... Surlar Ýngiliz döneminde yýkýldý ve baþka yollar da açýldý... Lefkoþa zamanla büyüdü ve yayýldý... Koskoca bir þehir oldu. Surlariçi büyüyen þehir içinde küçücük bir mekan olarak kaldý. Asýl tarihi orda gizlenmiþ ama... Yüzlerce yýllýk katedralleri... Hanlarý... Hamamlarý... Çeþmeleri... Ve her köþesinden tarih fýþkýran cumbalý kerpiç evleri... Surlariçini kesip atýn... Birþey kalmaz Lefkoþa'da... Her biri bir eski eser o evlerin tokmaklý kapýlarý da... Kapý yalnýz tarihimizin deðil, hayatýmýzýn da bir parçasý olmuþ þimdilerde... Kapý açmak diye bir þey girmiþ ruhumuza... Törenle... Ve alkýþlarla... Yedi yýl önce açtýk ilk kapýyý... Bastil zindanlarýndan fýrlar gibi akýn etti millet o kapýya... Birbirini ezip geçti... Nöbetçiler zor zaptetti herkesi... Kuzeydekiler güneye, güneydekiler kuzeye akýp gitti... Taþkýn bir nehir gibi... Lefkoþa'dan sonra Maðusa'da ve Omorfo'da da birkaç kapý açtýk... Ýki yarýmý kapýlarla birbirine baðladýk... Ruhumuzun hasretini ve sýzýsýný dindirdikten sonra farkýna vardýk ancak. Açtýðýmýz her kapý bizi birbirimize yaklaþtýrmýyor, birbirimizden daha da uzaklaþtýrýyordu hatta... Aramýzdaki ayrýlýðý pekiþtiriyor. Ýki yarým olduðumuzu hatýrlatýyor bize... Açýlan her kapý adanýn taksimine yeni bir halka olarak ekleniyor. Taksime bir mühür daha vuruyor. Ýki devlet... Ýki halk... Ýki din ve demokrasi mühürü... Ne yapalým peki? Kapý açmayalým mý? Otuz yýl öyle sürmüþse, býrakalým hep öyle mi sürsün? Ne münasebet... Açalým tabii... Ne kadar açabilirsek açalým... Arasta'da Ermu'ya çýkan ne kadar yol varsa, hepsini de açalým... Lefke'yi de açalým, Lurucina'yý da... Madem ki daha fazlasý gelmiyor elimizden... Madem ki çaresiziz ve daha çok beklemek zorundayýz... Kapýlarý olsun açalým... 74'ten sonra doðan çocuklarýmýz da tanýsýn yurdunu... Yalnýz güneyi, ya da kuzeyi deðil, tüm adayý vataný bilsin. Bilirler mi acaba? Sanmýyorum bildiklerini... Gençler eski kuþaklarýn baktýðý gibi bakamýyor Kýbrýs'a... Trodoslarla kendini akraba hissettiði kadar Beþparmaklarla akraba hissetmiyor Rum delikanlýsý... Türk delikanlýsý da Beþparmaklarla akraba... Trodoslarý daha çok sevse bile, kendini onlara ait hissetmiyor. Ve Kýbrýs'ý birleþtirmeden açtýðýmýz kapýlar... Bir taraftan öbür tarafa kimlik ve pasaportla gidip gelmeler... Ve her seferinde yurtdýþýna gidip dönmüþ gibi 'vize'sine vurulan mühür... Yabancýlaþtýrýyor onu karþý tarafa... Adanýn diðer yarýsýna bir misafir gibi gidiyor ve bir misafir gibi dönüyor... Dönerken evine döndüðünü hissediyor... Kaderin bir oyunu mu bize bu kapýlar?

3 AFRÝKA dan mektup... EN YAÐLI KIYAK ÝÞTE BÖYLE OLDU Bu konuyu araþtýrýrken, bugünkü Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Çobanoðlu'nun da bilgisine baþvurduk. BMW X5 ve X6 araçlarýn menþeinin ne olduðunu ona da sorduk. "ABD menþeli" dedi... Zaten tüm oto ithalatçýlarý ve ihracatçýlarý da bilir bunu... O halde 2007'de Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde savcý Mustafa Arýkan neden 'Almanya menþeli' olduðunu söyledi bunlarýn? Ona da Gümrük Dairesi yetkilileri öyle söylemiþ çünkü... Mahkemedeki sözlerinden bu anlaþýlýyor... * Mehmet Çangar 2005'te açmýþ bu davayý... Ve 2007 Haziran'ýnda sonuçlanmýþ... Davalý taraf Maliye Bakanlýðý'ný savcý Mustafa Arýkan temsil etmiþ bu mahkemede... Gümrük Dairesi'ne bir yazý yazdýklarýný ve daha sonra o yazýya onlardan bir yanýt aldýklarýný söylemiþ... Bu yanýtta da araçlarýn 'Almanya menþeli' olduðu belirtiliyormuþ... Kuþkusuz, dönemin Gümrük Dairesi Müdürü Hasan Altýnoðlu yazmýþ olamazdý bu yazýyý... Onun þiddetli itirazlarý vardý çünkü... Bu araçlarýn da genel vergiye tabi olmasýnda diretiyordu... Zaten bunun için de kýzaða alýnmýþ Ahmet Uzun tarafýndan... Ve yerine vekaleten Maliye Bakanlýðý Müdürü Mehmet Çýrak konmuþ. Savcýlýða gönderilen yazý da onun tarafýndan gönderilmiþ iþte... Davanýn Çangar lehine sonuçlanmasýna hiçbir itirazlarý olmadýðýný da bildirmiþler... O kadar basit... Böylelikle duruþmaya bile geçilmeden Çangar kazanmýþ davayý... * Eksik olmasýn, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan dün göndermiþ bize bu tutanaðý... Ordan öðrendik... Ve bir þey daha öðrendik ayrýca... Taraflarýn uzlaþmasýyla sonuçlanan davalar, mahkemenin internet sitesinde yayýnlanmýyormuþ meðer... Benzer davalarýn hiçbiri de yayýnlanmamýþ bugüne kadar... Duyarlýlýðýndan dolayý Sayýn Nevvar Nolan'a teþekkür ederiz... * Ancak bir mesele daha var... Maliye Bakanlýðý devletin hakkýný bu mahkemede savunmadýysa, savcýlýk da mý savunamazdý? Diyeceksiniz ki, bakanlýk, yani davalý razý olduysa, mahkeme neden razý olmasýn ki? Bir cinayeti düþünün öyleyse... Katil tutuklanmýþ... Mahkemede yargýlanýyor... Katledilen kiþinin yakýnlarý mahkemeye gelse... Cezalandýrýlmasýna karþýyýz, biz onu affettik, dese... Mahkeme bu katili serbest býrakýr mý? Madem ki taraflar uzlaþtý, bize ne, der mi? Düþünün bakalým... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Nevvar Nolan açýklama yaptý: Uzlaþmayla sonuçlanan davalar sitede yayýnlanmaz n Sv. M. Arýkan: Dava konusu ile ilgili olarak Gümrük Rüsumat Dairesine 22/2/2007 tarihli bir yazý yazmýþtýk. O yazýyý 22/2/2007 tarihli ve GRD /229 sayýlý yazýlarý ile cevap verdiler. Söz konusu araçlarýn Almanya menþeli olduðunu ve ATR belgesinin yeterli olduðu bildirdiler. Bu yazý ýþýðýnda biz duruþmaya girmeyerek müstedi leyhine hüküm çýkmasýna itiraz etmeyeceðimizi bildiririz. (Afrika özel)-yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan BMW araçlarýn ithali ile ilgili mahkeme prosedürü hakkýnda yayýnlarýmýz üzerine açýklama yaptý... Ve ilgili mahkeme tutanaðýný da bize gönderdi... Nolan, taraflarýn uzlaþmasýyla sonuçlanan davalarýn internet sitesinde yer almadýðýný açýkladý... Nevvar Nolan ýn gazetemize yaptýðý açýklama aynen þöyle: Sayýn Þener Levent, 11 Ekim, 2010 Genel Yayýn Yönetmeni, Afrika Yayýncýlýk Ltd. 10 Ekim 2010 ve 11 Ekim 2010 tarihli Afrika Gazetesinde Yüksek Ýdare Mahkemesi kararlarýnýn yayýnlandýðý Yüksek Mahkemenin internet sitesinde (www.mahkemeler.net) YÝM 150/2005 sayýlý davanýn kararýnýn yayýnlanmadýðý, konu kararýn gizlendiði ima veya iddia edilmektedir. Yüksek Mahkeme kararlarý internet sitesinde yayýnlanmaktadýr, ancak davacýnýn davasýný geri Eski KTHY çalýþanlarý eylem yapýyor n HAVA SEN BAÞKANI ATAKAN: "ÝÞLERÝNE SON VERÝLENLERÝN TAZMÝNATLARI ÖDENMÝYOR. CAS ÇALIÞANLARI MAAÞLARINI ALAMADI. HER GEÇEN GÜN MAÐDURÝYETÝMÝZ BÜYÜYOR " Hava-Sen üyesi eski Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) ile KTHY'nin iflasýnýn ilanýndan sonra kurulan CAS'ta çalýþmaya baþlayan eski KTHY çalýþanlarý bugün saat 09.00'da KTHY'nin eski Genel Müdürlük binasý önünde toplanacak. Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan TAK'a yaptýðý açýklamada, CAS çalýþanlarýnýn maaþlarýný alamadýðýný, emekli olanlarýn ise geçmiþte yatýrýlmayan Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarý nedeniyle emekli maaþý alamadýðýný, tüm eski çalýþanlarýn da iþlerine son verilmesinden kaynaklanan tazminatlarýný alamadýklarýný söyledi. "Bankalar ve icra memurlarýnýn peþinde koþturduðu" eski KTHY ve þimdiki CAS çalýþanlarýnýn tazminat ve maaþlarýný alamamasý nedeniyle borçlarýný ödeyemediðini ve emekli olamadýðýný kaydeden Buran Atakan, bunlara tepki göstermek için bugün saat 09.00'da eski KTHY Genel Müdürlüðü binasý önünde bir araya geleceklerini belirtti. Buran Atakan, "toplanma dýþýnda herhangi bir eylem tasarlayýp tasarlamadýklarýna" yönelik bir soruya karþýlýk, "belirli düþünceleri olduðunu, ancak ne yapýlacaðýna yarýn toplantý sýrasýnda birlikte karar verileceðini" kaydetti. Tazminatlarýn ödenmesi konusunda Baþbakan Ýrsen Küçük'ün 5 Ekim tarihini açýkladýðýný, ancak bu tarihin geçmiþ olmasýna karþýn hiçbir ödeme yapýlmadýðýný ifade eden Atakan, çalýþanlarýn çektiði, davalýnýn aleyhine karar/hüküm verilmesine razý olduðu veya bir þekilde taraflarýn uzlaþmasý ile sonuçlanan davalarda/istinaflarda verilen kararlar/ hükümler yayýnlanmamaktadýr. Konu ettiðiniz Yüksek Ýdare Mahkemesinin 150/2005 sayýlý davasýnda da, Yüksek Ýdare Mahkemesi, tarihinde, Davalýlar tarafýndan Mahkemede hazýr bulunanýn Gümrük ve Rüsumat Dairesinden aldýklarý yazýda belirtilenler ýþýðýnda Davacý lehine karar verilmesine itirazlarý olmadýðýný beyan etmesi üzerine, Davacý tarafýndan talep edildiði gibi bir karar vermiþtir. Bu tür kararlar yukarýda da ifade ettiðim gibi yayýnlanmamaktadýr, Yüksek Mahkemenin internet sitesinde bu türden tek bir karar dahi yoktur. Yüksek Mahkemenin, bir hukuksal uyuþmazlýða taraf olanlarýn olgusal ve/ veya hukuksal iddialarýný dinleyip deðerlendirme yaptýktan sonra davaya konu hukuksal uyuþmazlýðý karara baðlayan hükümleri yayýnlanmaktadýr. maðduriyetinin daha da büyük boyutlara ulaþtýðýný, bugünkü toplantýnýn bunlara çözüm bulmaya yönelik olduðunu söyledi. AP BAÞKANI JERZY BUZEK KIBRIS'TA... Resmi ziyarette bulunmak amacýyla önceki akþam üzeri Güney Kýbrýs'a gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Baþkaný Jerzy Buzek, temaslarý çerçevesinde, dün sabah, Dimitris Hristofyas tarafýndan kabul edildi. Hristofyas ile bir araya gelen Buzek'in, görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamada, "hiçbir zaman doðrudan ticaretle ilgili tüzüðün meþru hale gelmesine iliþkin bir görüþ belirtmediðini" söylediði haber verildi. Yargýnýn, Anayasa'nýn 17. maddesinin 3. fýkrasýnda belirtilen durumlar dýþýnda gizlisi saklýsý yoktur. YÝM 150/2005 sayýlý davanýn tarihli tutanaklarýnýn bir sureti ekte sunulmaktadýr. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Nevvar Nolan Yüksek Mahkeme Baþkaný KARAR Nolan tarafýndan gazetemize iletilen 22 Haziran 2007 tarihli Yüksek Ýdare Mahkemesi tutanaðý þöyle: Yüksek Ýdare Mahkemesinde YÝM: 150/2005 Anayasanýn 152. maddesi hakkýnda. Davacý: Çangar Motors Co. Ltd. Küçük Kaymaklý - Lefkoþa Ýle Davalý: 1-KKTC Maliye Bakanlýðý vasýtasý ile KKTC Lefkoþa ve diðeri Arasýnda Saat: Davacý Þirketi temsilen Halil Debreli hazýr tarafýndan Av. Mustafa Algun Hazýr Davalýlar tarafýndan Baþsavcý Yardýmcýsý Muavini Mustafa Arýkan hazýr. Sv. M. Arýkan: Dava konusu ile ilgili olarak Gümrük Rüsumat Dairesine 22/2/2007 tarihli bir yazý yazmýþtýk. O yazýyý 22/2/2007 tarihli ve GRD /229 sayýlý yazýlarý ile cevap verdiler. Söz konusu araçlarýn Almanya menþeli olduðunu ve ATR belgesinin yeterli olduðu bildirdiler. Bu yazý ýþýðýnda biz duruþmaya girmeyerek müstedi leyhine hüküm çýkmasýna itiraz etmeyeceðimizi bildiririz. Av. M. Algun: Bizim talebimiz davalý tarafýndan bulunan Sayýn Savcýnýn da iþaret ettiði gibi ithal ettiðimiz araçlara rüçhanlý gümrük vergisinin uygulanmamasý kararý ve ondan sonra yapýlan iþlemlerle ilgilidir. Bu þekilde leyhimize hüküm çýkmasýný talep ederiz. Mahkeme: Beyanlar incelendi; Yukarýdaki beyanlar ýþýðýnda davalýlarca alýnan, davacýnýn Almanya'dan ithal etmiþ olduðu BMW X5 3.0D salon 2926 cc marka arabalara, genel gümrük vergisi uygulanacaðýna ve rüçhanlý gümrük tarifesi üzerinden vergi uygulanmayacaðýna iliþkin 11/7/2005 tarihli kararýn ve bu karara dayanýlarak yapýlan tüm iþlemlerin hükümsüz ve etkisiz olduðuna ve herhangi bir sonuç doðurmayacaðýna karar verilir. Dava masraflarý ile ilgili herhangi bir emir verilmez. Þafak Öneri (Yargýç), Necmettin Bostancý (Yargýç), Talat D. Refiker (Yargýç)

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Doðrusu çok yakýþtý bu kurtlar vadisine "Kafes Dövüþü" denen o vahþet gösterisi Kapýldýk gidiyoruz vahþet histerisine Kara duman içinde yine kurtlar vadisi Kalay ALLAH'IN ÝZNÝYLE SON YAÐMA DA BAÞLADI Özelleþtirme adý altýnda Kýbrýs'ýn kuzeyinde son yaðmaya da "start" verildi. Birinci yaðma dönemi kadar uzun sürmeyecek bu. Çünkü AKP Hükümeti Türkiye'nin baþýna geçen en hýzlý hükümet. Dört nala Allah'ýn izni Peygamber'in kavli ile AKP yandaþý sermaye sahillerimizi ele geçirdi. Herkes kapýlmýþ gidiyor AKP'nin estirdiði rüzgara. AKP'nin Türkiye'de iktidarý ele geçirmesiyle birlikte, Kýbrýs'ýn kuzeyinde de "Türkleþtirme" politikasý yerini "Müslümanlaþtýrma"ya býraktý ama kime ne? Türkiye'nin kuzey Kýbrýs'a nüfus taþýmasý yanlýþtýr demeyegörelim, karþýmýzda solcularý buluyoruz. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÝKÝNCÝ AÞAMA ÝMTÝHAN Tayyip'in karþýsýnda sözlü imtihana çekilmiþ bir öðrenci gibi duran Ýrsen Küçük, ayda kaç para maaþ aldýðýný bildi ama ikinci aþama sýnavda Kýbrýs Ýþleri'nden Sorumlu Devlet Bakaný Cemil Çiçek tarafýndan "nüfusunuz kaç" sorusunun cevabýný bilemedi... Nüfusun "kalabalýk"tan oluþtuðunu zaten herkes bilir... Bulunduðu yere göre bazan üç kiþi de kalabalýktýr, bazan milyonlar da... Çiçek, Tayyip Erdoðan gibi klasik soru sormadý... Çok þýklý bir soru sordu... Bir yanlýþ bir doðruyu götürür mü götürmez mi, bu açýklanmamasýna raðmen Ýrsen Bey ve hükümeti buna cevap veremedi... Oysa, "Gel Girne Kapýsý'na gidelim, oradaki manzarayý gör ve sorunun cevabýný sen ver" deselerdi olmaz mýydý? Aðýzlarý var dilleri yok! Suspus... Süt dökmüþ kedicik gibi... Korku daðlarý delmiþ! Kýbrýslýtürkün onuru ayaklar altýnda... Tayyip Erdoðan diyor ki, "Asimilasyon bir insanlýk suçudur"... Burdan da yak! Biz yýllardýr Türkiye'nin ülkemizde insanlýk suçu iþlediðini söylemiyor muyuz? Asimile edildiðimizi, entegre çalýþmalarý içinde olunduðunu vurgulamýyor muyuz? 1974 yýlýnda Kýbrýslýlarýn mallarý zorla ellerinden alýnýp, Türkiye'den getirilenlere daðýtýlmadý mý? Hani mülkün temeli olan adalet nerededir? Adalet duruma göre deðiþir mi? Türke baþka, müslümana baþka, diðer ýrk ve dinden olanlara daha baþka mý? Bilmem ama bu civarda insanlýk suçundan bahsetmesi gereken en son kiþinin Erdoðan olmasý gerekir... En son devletin de Türkiye devleti... Sadece Türkiye topraklarý dýþýnda bulunan bizleri deðil, Türkiye sýnýrlarý içinde yaþayan azýnlýklarýn da anasýný bellediler! Kürtlere yýllardýr yapýlan mezalimin haddi hesabý yoktur... Toplumlarýn her konuda üreten isimleri ya öldürüldü, ya da ülkelerinden kaçmak zorunda kaldýlar. Türkiye'den göç edenlerin, baþka ülkelerde asimile edildiklerinden yakýnan ve bunun insanlýk suçu olduðunu söyleyen Erdoðan, bu insanlarýn Türk zulmünden Türkiye'yi terkettiklerini unutmamalý... Gittikleri yerlere adapte olmazlarsa geri dönmeleri þart deðil mi? Ancak bizde öyle olmadý... Bize silahla tankla, topla geldiler... Yurttaþlarýný getirdiler arkadan... Ve herþeyimizin ayarýný onlara göre yaptýlar... Çekseydi ya Merkel'i de hesaba... Ýrsen Küçük'e sorduðu gibi, kaç para maaþ alýyorsun diye sorsaydý önce... Cevap vermezse, ona, "Al ananý ve git" deseydi... Almanya Ýþlerinden Sorumlu Devlet Bakanlýðý da ihdas edip ikinci bir imtihana çektirseydi Merkel'i.. Haddini bildirseydi ona da... Kazýk sorularý hep bizim Ýrsen'e sormasa biraz da Avrupalýlara sorsa olmaz mý?! Yoksa Avrupa'ya gidenlerden daha fazla mý buradaki vatandaþlarý?! HASTANEDE BÝR ÝLK n "BÝLGÝSAYAR DESTEKLÝ FÝKSATÖR EKSTERM" ÝLE AMELÝYAT YAPILDI Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji servisinde adada bir ilk olan "Bilgisayar Destekli Fiksatör Eksterm" sistemiyle 12 yaþýndaki bir erkek çocuða baþarýlý bir cerrahi müdahale gerçekleþtirildiði açýklandý. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, sol bacaðýnda doðuþtan kýsalýk ve þekil bozukluðu olan çocuk hastanýn ameliyatýný, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Hakan Dinçyürek yaptý. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Dinçyürek, Bilgisayar Destekli Fiksatör Eksterm sistemiyle, hastanýn sol bacaðýndaki þekil bozukluðu ve kýsalýðýnýn telafi edildiði ameliyatýn baþarýlý geçtiðini söyledi. Ameliyat sonrasý tedavinin tüm aþamalarýnýn online sistemle bilgisayar destekli özel geliþtirilmiþ programlarla planlandýðýný anlatan Dinçyürek, böylelikle tedavinin sonunda karþýlaþýlacak sonucun önceden öngörülebildiðini belirtti. Dr. Dinçyürek, çocuk hastanýn sol bacaðýnda doðuþtan gelen 5 cm kýsalýk ve 10 derece dönüklüðün telafi edilebilmesi için bilgisayar destekli 40 günlük bir tedavi programý geliþtirildiðini kaydetti. "Bu yöntem kullanýlarak, problemli kol, bacak kýrýklarý veya doðuþtan oluþan kol, bacak kýsalýðý ve þekil bozukluklarýna cerrahi yöntemle baþarýlý bir þekilde ameliyat yapýlabilmektedir" diyen Dr. Dinçyürek, Bilgisayar Destekli Fiksatör Eksterm sistemlerinin dünyada teknolojik geliþime paralel olarak yaygýn bir þekilde kullanýlmaya baþlandýðýna dikkat çekti. Ülkede kol bacak kýsalýðýný telafi edici uygulamalarýn ilk kez Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde gerçekleþtirildiðini söyleyen Dr. Dinçyürek, problem kýrýklarýn tedavisinin ise birkaç ay önce yine Dr. Nalbantoðlu Devlet Hastanesinde yapýldýðýný hatýrlattý. Saðlýk servislerinin gerçekleri yansýtmayan iddialarla yýpratýlmasýndan dolayý bir hekim olarak üzüntü duyduðunu da ifade eden Dr. Dinçyürek, "Hastanelerimizde çok baþarýlý operasyonlara her gün imza atýlýyorken, bunlarý görmezden gelmek doðru deðildir. Ülkemizde saðlýk sektöründe gerek kamusal alanda, gerekse özel sektörde oldukça baþarýlý adýmlar atýlýyor. Bunlarý farkýnda olup saðlýk servislerimize güvenmemiz gerekmektedir" dedi. KTÖS UYARI GREVLERÝNÝ ASKIYA ALDI Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS) öðretmen eksikliklerini gerekçe göstererek bir süredir uyguladýðý uyarý grevlerini "bir süreliðine" askýya aldýðýný açýkladý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, TAK'a yaptýðý açýklamada, eksik öðretmenlerin tamamlanmasý ve diðer eðitim sorunlarýyla ilgili olarak Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'yla görüþmelerin baþladýðýný belirterek, bu nedenle belirli okullarda bir süreden beridir sürdürdükleri ve dün sabah askýya aldýklarý uyarý grevlerine dün itibarýyla bir süreliðine ara verdiklerini söyledi. Elcil, Bakanlýkla baþlatýlan görüþmeler ve okullarda eksik öðretmenleri tamamlanma yönünde devam eden çalýþmalarý KTÖS yönetiminin deðerlendirmeye devam ettiðini, bu çerçevede, bugün için hiçbir okulda grev olmayacaðýný açýkladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KIPIRDATACAK KIÇ MI BIRAKTINIZ? Rauf Denktaþ, Türkiye'deki AKP hükümeti tarafýndan tahtýndan indirildikten sonra açýklamýþtý. "Türkiye bize verdiðini kat kat geri alýyor." Böylece Denktaþ, Türkiye'nin KKTC'ye yardým masalýnýn nasýl bir entrika ve yutturmaca olduðunu KKTC'de açýklayan ilk devlet adamý olmuþtu. Her ne kadar, bir zamanlarýn Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Bakaný Þükrü Sina Gürel Denktaþ'tan önce bunu Türkiye'de açýkladýysa da "Kýbrýs milli davasýnýn" 50 yýllýk avukatý Denktaþ'ýn aðzýndan bu gerçeðin itirafýný duymak pek öyle yabana atýlacak birþey deðildi. Öyle olduðu halde, þükrancýlar, Türkiye her üç kuruþ gönderdiðinde "Anavatan yine imdada yetiþti" martavalýný okumaktan vazgeçmediler bir türlü. Baþkumandanlarýnýn gerçeði itiraf etmesini hiç ýrgalamadýlar bile! Ahde vefasýzlýðýn en çarpýcý örneðini verdiler. Her neyse... Konum, Denktaþ'ýn yýllar önce yaptýðý bu can alýcý itiraf deðil aslýnda. Ben size oðul Serdar Denktaþ'ýn önceki gün yaptýðý baþka bir can alýcý itiraftan bahsetmek istiyorum. AKP hükümetinin, Denktaþ'larýn defterini dürmesinden sonra, Serdar Denktaþ'ýn körü körüne bir "et-týrnakçýlýk" gütmediði anlaþýlýyor. Geçmiþte yaþanan ve toplumdan bugüne kadar gizlenen çarpýcý gerçekleri, yeri geldikçe itiraf etmekten çekinmiyor. Önceki gün katýldýðý bir televizyon programýnda da, Cemil Çiçek'in Kýbrýslýtürklere hakaretleriyle gündeme oturan nüfus konusunda çok sarsýcý bir itirafta bulundu. Cemil Çiçek'in aþaðýlayýcý bir üslûpla sorduðu "Nüfusunuz kaç?" sorusuyla gündeme oturan nüfus konusunun, bugüne kadar dönemin baþbakaný Ferdi S. Soyer tarafýndan da toplumdan gizlenmeye çalýþýlan çirkin içyüzünü 1996 yýlýnda KKTC Dýþiþleri Bakaný olan Serdar Denktaþ þöyle açýklýyor: "2006 KKTC nüfus sayýmýnda veriler ile bilgiler ayný akþam uçakla Türkiye'ye gönderildi. Tasnif ve sonuçlar orada yapýlarak KKTC makamlarýna bildirildi. O zaman bize, 'Sizin bu sayýmý yapabilecek tertibatýnýz yok' dediler, biz de tamam dedik ve verileri Ankara'ya gönderdik. Sayým sonuçlarý ne kadar doðruyu yansýtýr bilemem. Ne derece doðru, ne derece yanlýþ bilemem. Ama bir çarpýtma olmuþsa o burada olmadý. Türkiye bize güvenmiyor. Güvenmediði için nüfusu þiþirerek bizim daha fazla yardým alacaðýmýzý düþünüyor. Sayýn Çiçek'in 'Ben de Belediye Baþkaný olduðum dönemde nüfusumuzu þiþirdik' ifadesi bunun bir göstergesi. Þu andaki nüfus demografik yapýmýzý yansýtmýyor. Ama bunun sorumlusu biz deðiliz." Duydun mu Cemil efendi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanarmýþ. Sizinki 4 yýldýr yanýyordu. Serdar bey açýklamasa hâlâ öðrenemeyecektik! Hem "Kýçýnýzý kýpýrdatmýyorsunuz' diye bize hakaret ediyorsun, hem de kýçýmýzý kýpýrdatýp nüfus sayýmýna kalktýðýmýzda "Durun bakalým, siz bu iþi yapamazsýnýz, sizin bu sayýmý yapabilecek tertibatýnýz yok" diye bizi tertiplemeye kalkýyorsun! Ve tertipliyorsun da! Sonuçta sayým iþlemleri burada yapýlýyor ama, bütün bilgi ve veriler ayný gece talimatýnýz üzerine size gönderiliyor! Sayýmýn bütün tasnif ve sonuç iþlemleri Ankara'da yapýlýp KKTC makamlarýna bildiriliyor. Bu muhterem makamlar da Ankara'nýn sayým sonuçlarýný, kendi sonuçlarýymýþ gibi açýklýyor! Kýçýnýzý kýpýrdatmýyorsunuz ha... Ýlâhi Cemil bey.. Kýpýrdatacak kýç mý býraktýnýz bu zavallý yavruda?! Nüfusumuzu bizden iyi bildiðinize göre, hangi yüzle kalkýp bize soruyorsunuz?

5 12 Ekim 2010 Salý 5 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Þaziye nin Görüþü: Ben yapýlacak bir nüfus sayýmýna güvenmiyorum. Kimimizi yok sayacaklar, kimimizi çift. Hep böyle oldu. *Emekli cumhurbaþkaný Talat, kendisini ziyarete gelenleri hala bahçedeki çardaðýn altýnda kabul ediyormuþ. - Havalar soðudu Devlet Emlak'tan bir bahçe sobasý göndersinler bari. *Hristofyas, Omorfo verilmezse çözüm olamayacaðýný söylemiþ. - E Maraþ? Maraþ'ý istemekten vaz mý geçti, yoksa onu çantada keklik mi biliyor?! * Ejder Aslanbaba "gölge bakanlýk" istemiþ. - Maaþý da makam aracý da "gölge" olacak herhalde *Kiprianu Kýbrýslý Türklere yüksekten bakmakla hata ettiklerini söylemiþ. - Söylemesinin bir anlamý yok Durum deðiþmiþ deðil çünkü Hala daha "tepeden" inmiþ deðiller. *Rumlara 20 milyon Euro vermiþiz - Ama boþuna deðil Karþýlýðýnda Mc Donalds'lar yedik, Starbaks'lar içtik, Mango'lar Zara'lar giydik, Ay Napa'larda eðlendik falan filan! Trafik týkanýklýðýný engellemek için çözüm önerileri: - Bayan sürücüler haftanýn 1.5 günü araç kullanabilsin yaþýn altýndaki sürücüler sadece saat arasýnda araç kullansýn. - Ýçinde en az 4 kiþi olmayan araçlarýn trafiðe çýkmasý kesinlikle yasaklansýn. - Kaldýrýmlar daha rahat park edilebilir hale getirilsin. - Tüm yaya geçitleri kaldýrýlsýn , 001, 999 gibi fiyakalý plakalý araçlar kýrmýzý ýþýkta geçebilsin, bunlara "ambulans statüsü" verilsin. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI SEÇTÝKLERÝMÝZE GÖRE DURUMUMUZ YÝNE DE ÝYÝ "Bu görev bana verilirse, himayemde 10 kiþi olacak. Söz konusu ekibin görevi gizli tutularak, bu kiþiler kamu dairelerini tek tek gezip teftiþ edecek. Bir nevi müfettiþlik veya ajanlýk yapacaklar. 10 kiþinin bana ulaþtýracaðý rapor sonucunda devlet dairesinde görev yapmayanlarýn iþine gerekirse son verilecek." Durun "Nedir be bu deli saçmasý" demeyin hemen.. Bunlar sýradan bir adamýn sözleri deðil. Bunlar henüz nereye gireceðini karar verememiþ, baðýmsýz milletvekilimiz Ejder Aslanbaba'ya ait. Açýk söyleyim, ben parmak ýsýrdým okuyunca! Vay be Sandýklardan neler neler çýkýyormuþ da haberimiz yokmuþ. Yine de þükürler olsun Seçtiðimiz adamlara göre, durumumuz hiç de o kadar kötü deðil henüz! Kendisi gölge bakan olacakmýþ.. Yanýnda 10 tane gizli adam çalýþtýracakmýþ.. Bu ajanlar devlet dairelerini gizlice gezip, görev yapmayan memurlarý saptayacakmýþ... Sonra da kendisi gereðini yapacakmýþ. Vah vah Üzüldüm Aslanbaba'nýn durumuna. Sanki bu memlekette yaþamýyormuþ gibi bir izlenim uyandý bende. Önerisine bakýlýrsa, memurlarýmýzý hiç tanýmadýðý besbelli. Gizli ajana ne gerek var efendim Gizli ajana ne gerek var.. Bizzat kendisi gitsin Tanýtsýn da kendini, "Ben milletvekiliyim " desin de, baksýn bakalým tek bir memur istifini bozacak mý? Bozmaz Kimse, ne elindeki sigarayý söndürüp içeri girer Kimse, ne telefon konuþmasýný yarýda keser Kimse, ne gazeteyi katlayýp çekmeceye koyar Kimsecikler de vatandaþa "yarýn gel" demekten vazgeçip, "tamam dur iþini halledeyim" demez. Kýsacasý Açýkçasý Ve biraz da kabacasý, öyle bir hale geldi ki dairlerimiz, kimse kimseyi sal-la-maz. Yine de Allah razý olsun Aslanbaba'dan, elinden geldiði kadar sorunlarý çözmeye uðraþýyor. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kasap o kadar maharetli ki, býçaðý asla kemiðe dayandýrmýyor Teðet geçiriyor Bu yüzden tepkisiz duruyoruz. YANLIÞ EÐÝTÝM ÝSTANBUL-Geçenlerde bir sebepten evin kuytularýný karýþtýrýrken elime ince yeþil kaplý "ADA Tepe Yayýnlarý"nýn bastýðý bir kitap geçti. Kitabýn yazarý Konur Alp, basýldýðý matbaa Halkýn Sesi Matbaasý.. Önce nasýlsa eski bir kitap, güncelliðini yitirmiþ, daha sonra okurum diye bir kenara attým. Sonra meraklanýp nereden geldi bu kitap diye baktým. Kimin olduðunu yazmýyordu ilk sayfasýnda, ancak benim el yazým vardý çoðu yerinde Kabýna þöyle yazmýþým, "Rum Felaketi". Ýyice meraklandým. Öyle ya ben bu kitabý hiç hatýrlamýyorum. Ne zaman almýþ, okumuþ ve kitaplýðýma koymuþum hiç anýmsamýyorum. Birkaç sayfasýný okudum o anda ve anladým ki tek açýdan bakýlýp yazýlan bir kitap. Rumlar kötü ve iþgali, talaný seven millet, bizlerse her zaman maðdur. Þöyle karýþtýrdým, iç sayfalarda da varmýþ benim lisede kullandýðým el yazým. Kitiyum, güneyde Kaleburnu EOKA yazmýþým bir yerine. Son sayfalarýna doðru "Yunanistan batsýn yerin dibine". Ve kitabýn son sayfasýndaki; "Ýçimize düþmana karþý bu kin ve mücadele azmi olduktan sonra bir gün Kýbrýs Türkü olarak esaret zencirlerini kýrarak hürriyete kavuþacaðýz. Evet mücadelemiz bitmemiþtir devam edecektir", diye yazan son cümlesinin hemen üzerine de "Yaþasýn Kýbrýs Türkü" diye yazmýþým. Demek ki okumuþum o kitabý ve etkisinde kalarak karalamýþým saðýný solunu. KKTC vatandaþý Mehmet Ali Erbil boyunu aþan bir söz söyledi diye Aleviler ayaða kalkarak oturma eylemi düzenlediler, Ankara'da. Eyleme karþý hükümetten istediklerini alamadýlar diyor gazetelerin çoðu. Ne istiyorlar Aleviler biliyor musunuz? Okullarda okutulan zorunlu din derslerinin kalkmasýný. Çünkü kendi düþünceleri olmayan din bilgilerinin o yaþtaki çocuklarýna aþýlanmasýna karþýlar. Ne demiþ Çinli bilge? Ýnsan yetiþtirin, ülkenin geleceðini düþünüyorsanýz. Ýnsan yetiþtirirken dikkat edilmeli, her verileni almak o yaþlarda baþlar. Planlý ve programlýdýr uygulanan politikalar. Çaktýrmadan ve masumca görünür karþý tarafa. Týpký bizdeki uygulamalar gibi. Önce yaz aylarýnda çocuklar için Kuran kurslarý düzenlemek istediler, karþý çýkanlara "Ne var ki bunda" dediler. Sonra okullarda uyguladýlar bu istediklerini. Nüfusa, ihtiyaca bakmadan neredeyse tüm köylere cami yaptýlar ve þimdi de Lefkoþa'nýn göbeðine külliye yapmak için kollarýný sývadýlar. Yapacaklar yani. Çünkü Sunnileþtirme çok önemli onlar için. Bulutoðlularý zannediyor ki o külliyeyi inþa ettiðinde hem anavatanýndan daha çok kredi alacak hem de anavatandan gelip baþkenti dolduran yerleþiklerden daha çok oy yýlýnda basýlan "Kýbrýs Anemonlarý" kitabýný okuduðumda muhtemelen lise çaðlarýnda idim. O dönemlerde hem o kitaplardan, hem de okullarda verilen eðitimden dolayý düþmandým Rumca konuþan Kýbrýslýlara. Sanýrým bölünmüþ Kýbrýs'ýn her iki yanýnda da o eðitimlerin etkisi hala sürüyor. Ve ne geldiyse baþýmýza geliþme çaðýndaki dimaðlara verilen yanlýþ eðitimlerden geldi.

6 GÜNLÜK SOS anaokulu öðrencilerinin hayvan sevgisi SOS Çocukköyü Anaokulu'nda eðitim gören çocuklar, Sevimli Dostlar Derneði'nin organizasyonuyla bir veteriner kliniðini ziyaret ederek, kedi ve köpeklerle yakýndan ilgilendi ve hayvanlarla ilgili yeni bilgiler öðrendi. 4 Ekim Dünya Hayvanlarý Koruma Günü ve Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gezide, çocuklara hayvanlarý koruma konusunda farkýndalýk ve kendi dünyalarýndaki oyunlarla ve düzenlenen etkinliklerle istenilen davranýþlarý kazandýrmak amaçlandý. SOS Anaokulu Müdürü Rahme Kavaz ve eðitmenlerin de katýldýðý ziyarette, köpek ve kedilere yiyecek de götüren çocuklar, onlarý sevmenin ve yakýndan tanýmanýn keyfini yaþadýlar. Veteriner kliniðindeki kedi ve köpeklerle 4-5 yaþ grubundaki çocuklarýn kaynaþmasýnýn görülmeye deðer olduðunu belirten Sevimli Dostlar Derneði Baþkaný Oya Demirsöz, konuyla ilgili açýklamasýnda, hayvan sevgisini küçük yaþta kazandýrmanýn önemine iþaret etti. Demirsöz, hayvanlarý sevmenin YKP, AP'DE PANELE KATILACAK Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grubu'nun 13 Ekim'de Brüksel'de "AP'de 'Kýbrýs sorunu ve Avrupa Perspektifi" baþlýklý bir panel düzenleyeceði bildirildi. Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý panele konuþmacý olarak katýlacak. Açýklamaya göre, AP Sosyalist Grup Üyesi Kriakos Mavronikolas'ýn giriþimiyle düzenlenecek panelin açýlýþ konuþmasýný grup baþkaný Martin Schulz yapacak. Rum EDEK Baþkaný Yannakis Omiru'nun da konuþmacý olarak katýlacaðý konferans için Kanatlý'nýn bugün adadan ayrýlacaðý belirtildi. TRAFÝK EÐÝTÝM PARKININ ÝÞLETMESÝ TKÖD'NÝN Turkcell'in katkýlarýyla inþasý tamamlanan ülkenin ilk Trafik Eðitim Parký'nýn iþletilmesi Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý tarafýndan Trafik Kazalarý Önleme Derneði'ne (TKÖD) devredildi. Açýlýþý 13 Ekim'de yapýlacak olan parkýn devriyle ilgili Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nda Bakan Ýlkay Kamil ile TKÖD Baþkaný Mehmet Avcý arasýnda protokol imzalandý. Ýmza töreninde ilgili bakanlýklarýn temsilcilerinin yanýnda Polis Genel Müdürlüðü Trafik Müdürü Barbaros Savaþçý da hazýr bulundu. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil protokole imza atmadan önce yaptýðý konuþmada hükümetin trafik kazalarýnýn asgariye indirilmesi için tüm gayreti gösterdiðini ve bu çerçevede pek çok yeniliklere imza attýklarýný söyledi. güzel ve sosyal yaþamla baðlantýlý olduðunu kaydederek, "Hayvan sevgisi bir sosyal sorumluluktur ve hepimizin sokak hayvanlarýna karþý sorumluluklarý vardýr. Hayvanlar insanlara pozitif enerji verirler, mutlu olmayý öðretirler. Bunun çok güzel Charter seferler baþladý Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý Sivil Havacýlýk Dairesi, turizme katký ve ekonomiye getireceði katma deðer yönünden charter uçuþlara sýcak baktýklarýný açýkladý. Daire'den yapýlan açýklamaya göre, bu amaçla Borajet ile Turkuaz hava yolu þirketlerine "full charter" uçuþ izni verildi. Açýklamada, Borajet Hava Yolu Þirketi'nin 26 Aðustos'ta Þanlýurfa- Ercan parkuru için kapalý grup turistik full charter (ülkeye getirdiði yolcuyu geri götüren) uçuþ talebinde bulunduðu ve ilk uçuþunu 8 Ekim Cuma günü yaptýðý belirtildi. Borajet Hava Yolu Þirketi'nin talebine 6 Eylül'de baþlamak üzere Pazar, Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri için izin verildiði; ancak þirketin uçuþlarýna bu tarihte baþlayamamasý nedeniyle 7 Eylül'de müracaatýný yenilediði ancak 1 Ekim tarihinden ikinci kez MAÐUSA'DA SU SIKINTISI Gazimaðusa Belediyesi, Güzelyurt-Gazimaðusa hattý üzerinden kente gelen su akýþýnýn durduðunu belirterek, kent halkýný suyu tasarruflu kullanmaya çaðýrdý. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, Güzelyurt- Gazimaðusa hattý üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayý kente gelen su miktarýnda örneðini SOS'teki çocuklar, veteriner kliniðini ziyaret ederek ispatladýlar" dedi. Sevimli Dostlar Derneði Baþkaný Oya Demirsöz, herkesin hayvanlara deðer verip onlarý sevmesini isteyerek, SOS Anaokulu öðrencilerinin davranýþýnýn da örnek olmasýný diledi. izin almasýna raðmen uçamadýðý kaydedildi. Borajet'in ilk uçuþunu 8 Ekim Cuma günü saat 20.09'da 10 yolcu geliþ ve 21.00'da 4 yolcu dönüþ olarak yaptýðý, 10 Ekim Pazar günkü ikinci uçuþunun ise saat 20.19'da 11 yolcu geliþ ve saat 21.16'da 4 yolcu dönüþ olarak gerçekleþtirdiði vurgulandý. Açýklamada, Borajet'in aldýðý izin kurallarý dýþýnda uçuþ yapmamasý yönünde uyarýldýðý da belirtildi. Turkuaz Havayolu Þirketi'nin de izinli olarak 8 Ekim Cuma günü Kayseri'den Ercan'a saat 'de yolcu ile iniþ yaptýðý, 11.20'de ise Ercan'dan hareket edip Antalya'ya gittiði belirtildi. Açýklamada, 10 Ekim Pazar günü de Ankara'dan Ercan'a 22.00'de inen Turkuaz'ýn saat 23.00'de Ercan'dan Kayseri'ye yolcuyla hareket edip charter seferini tamamladýðý kaydedildi. hafta sonundan itibaren çok ciddi düþüþ yaþandýðý; günlük olarak 6 bin ton su almasý gereken Gazimaðusa'ya hafta sonundan itibaren günlük 500 ton civarýnda su geldiði belirtilerek, Güzelyurt hattýndan gelen suda meydana gelen ciddi düþüþle ilgili Devlet Su Ýþleri'nden henüz bir açýklama yapýlmadýðý kaydedildi. Atilla Dorsay'dan Emir Kusturica'ya destek: "KOYU MÝLLÝYETÇÝLER MURATLARINA ERDÝ" Altýn Portakal'da protestolarýn hedefindeki yönetmen Emir Kusturica, Kültür Bakaný'ný ve yönetmen Semih Kaplanoðlu'nu sert sözlerle eleþtirdi ve Türkiye'den ayrýldý. Özellikle Kültür Bakaný Ertuðrul Günay'ýn "Kusturica varsa ben yokum" tavrýndan sonra artan protestolar ünlü yönetmenin Türkiye'de "50 tane korumayla" gezmek zorunda kalmasýna neden oldu. Kusturica'ya bir destek de sinema yazarý Atilla Dorsay'dan geldi. Dorsay þöyle dedi: "Tutucular, koyu milliyetçiler muratlarýna erdi. Deðerli bir yönetmen, Türk dostu olarak geldiði ülkemizden olasýlýkla Türk düþmaný olarak ayrýldý. Umarým onu protesto edenler rahatlamýþtýr. Hatta zil takýp oynamalarý bile beklenir. Türkiye bu konuda kötü bir sýnav verdi." Sinema yazarý Cumhur Canbazoðlu ise "Kusturica'ya haksýzlýk yapýldý. Olup bitenlerin doðru anlaþýlmadýðýný düþünüyorum. Sanat camiasýnýn iþi deðildi bu. Kusturica'nýn buraya gelip kendince tepki vermesi bile þýk bir hareketti" þeklinde konuþtu. Kusturica paparasýnýn AKP tarafýndan özellikle kýþkýrtýldýðý aðýrlýk kazanan görüþler arasýnda. Gerekçe ise AKP'nin Antalya Belediye Baþkanlýðý'ný CHP'ye kaptýrmasý... MECLÝS TEK SES Eroðlu Kýbrýs konusundaki gidiþat hakkýnda meclisteki partileri bilgilendirmiþ. Gelen haberlere bakýlýrsa, tümü de destek vermiþ Eroðlu'nun politikasýna... Meclis bu konuda tek ses yani... Demek Eroðlu seçildiði zaman boþuna gayleye kapýlmýþlar... NÜFUS 2006'da ülkemizde yapýlan nüfus sayýmý ile ilgili veriler Ankara'ya gönderilmiþ... Hesabý kitabý Ankara yapmýþ, sonra da bize nüfusumuzun ne olduðunu bildirmiþ. Serdar bunu açýklamasa, Soyer hiç söylemezdi! EN BÜYÜK VURGUN Bugüne dek ülkemizde yapýlan en büyük vurgun araba vurgunu oldu. Gümrüksüz ithal edilen BMW'ler sayesinde yalnýz Çangar deðil, daha kimbilir kimler ihya oldu! MUZIR 'AFRÝKA'... 'Afrika' dýþýndaki gazetelere bakýlýrsa, normal bir hayat var burada... Hükümet, meclis, yargý... Týkýrýnda iþleyen bir düzen!.. Bir tek 'Afrika' oyunbozanlýk yapýyor. Ýlle de çeteler, ille de mafya... Ýlle de 'baba'... Anasýný satmayý öðrenememiþ hala... Týrnak... "Gündemdeki büyük krizi aþma iddiasýyla halkýn gelirinden daha fazla pay alma yasalarýný arka arkaya çýkaran bir meclisin tasarrufta kendi tüzel kiþiliðiyle de halka umut ve sinerji vermesi gerekir... Ne ki, yapýlan bunun tam tersidir... Millete talkýný verip kendisi salkýmý yutarsa, bu meclise de, bu meclisin içindekilere de halkýn güveni elbette ki dibe vurur." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Bu sayým yapýlýrken, geçmiþ veriler de dikkate alýnarak, yine devletin kayýtlarý üzerinden bir projeksiyon yapýldý. Þimdi Sayýn Bakan, 'farklý düþünüyorum' diyerek ortaya bir rakam koyuyorsa, bugüne kadar yapýlan nüfus sayýmlarýnda gerçeðin doðru yansýtýlmadýðýný anlayabiliriz rahatlýkla." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Medyamýzýn bir yaþamsal olaylarý ve konularý gözardý ederek, bu konularý gündemlerine almayarak, gerçekçi gazetecilikten uzaklaþarak yaþamlarýný sürdürmek peþinde koþuyorlar, bazýlarý da paraya, servete ve deðiþik avantajlara ulaþýyorlar." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Altýndaki eski arabasýyla trafiðe giren yine çoðu Türkiyeli sürücüler de ehliyetlerini Kýbrýs'ta yeni 'almýþ' olsalar da pek kurallarý bilir gibi davranmýyorlar." Ömer GÖKÇEKUÞ (Havadis) Günün Kahramaný SERDAR DENKTAÞ Son günlerde alevlenen nüfus tartýþmalarýna en önemli noktayý Serdar Denktaþ koydu. Serdar'ýn açýklamasý tam bir ifþaat niteliðinde... Neler neler söylüyor 'da nüfus sayýmý yaptýk ya, o sayýmýn verilerini Türkiye istemiþ ve ona göndermiþler... Sonra da Ankara'dakiler bizimkilere "Siz yapamazsýnýz" diyerek kendileri yapmýþlar. Sonuçlarý kendileri belirlemiþler yani ve Kýbrýs'a göndermiþler... Anladýnýz mý? Dönemin Baþbakaný Ferdi Sabit Soyer halktan neden gizlemiþ acaba bunu? Serdar da olmasa hiç öðrenemeyecektik galiba...

7 12 Ekim 2010 Salý FESLÝKAN Niyazi Ökten 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ TRAFÝK FÝLMÝNDEN FRAGMANLAR Kendisine ceza veren belediye zabýtasýna aðzýna gelen küfürleri sarfediyordu. Hangi trafik kuralýný çiðnediðini anlýyamadým doðrusu. Durdum Seyretmeye baþladým... Elindeki kaðýt parçasýný saða sola sallýyor, 'benden' diyordu, ismini vermeyim, 'filana selam söyle!..' Herhalde içerilerde olan bir tanýdýktý, önemli insan olduðunu mu vurgulamak istiyordu kendisine cezayý kesen bayan memura bunu söylerken, yoksa altýnda tehdit mi vardý, bilemem. Sonra Mersedesi'ne bindi binbir sinir ve hýþýmla oradan uzaklaþtý. Trafik kurallarýna uymayacaksýn ama cezayý yeyince küplere bineceksin Ne kadar güzel! Trafikte gene sýkýþýklýk var doðal olarak Bu ülkenin yollarýnda araba sürmek deve yüreði ister, on dakikalýk mesafeye, on saatte ulaþýlýr özellikle yaðmurlu günlerde, tabii sel sularý sizi baþka yönlere sürüklemezse. Öndeki araba aniden durdu, arkadaki de durmalý, baþka çare yok, deðil mi? Aksi taktirde öndeki arabaya yükletecek. Durur... Sen misin onu durmak zorunda býrakan, baþlar kornaya basmaya. Arabanýn kornasý öyle tatsýz ki, sorma gitsin. Öndeki sürücü arkaya bakar, öyle ya, kim bu münasebetsiz, görgüsüz?! Kimseyi göremez direksiyonun karþýsýnda ilk bakýþta, bir daha bakar. Küçük, uzun saçlý bir kafaya takýlýr gözü. Meðer direksiyonun baþýndaki ufak tefek genç bir kýz. Baþýný yukarýya kaldýrmasa önünü göremeyecek sürücümüz. Görgüsüzlüðü kendine alýþkanlýk edinmiþ genç bir bayan sürücümüz. Ne kadar güzel! Þehir dýþýnda sürüyordu. Önündeki motosikletin saða sola kayarak, þeritten þerite sürüldüðünü uzak mesafeden fark etti. 'Herhalde sarhoþtur ' düþünceleri geçti kafasýndan. Motosiklete biraz daha yaklaþýnca gerçeði gördü. Hayýr, sarhoþ deðildi arkadaþ Bir eliyle motosikleti sürmeye çabalarken, diðer eliyle kulaðýndaki cep telefonuyla bir yerlere konuþuyordu. Ne kadar güzel! Arabasýný kaldýrýma, yaþlý kadýnýn evinin tam giriþ kapýsýnýn önüne park etti. Çýktý arabasýndan, uzaklaþmaya çabaladý. Bilirsiniz, yaz günlerinde ya kapýsýnýn önünde oturur yaþlýlarýmýz, ya pencerenin. Nasýl olduysa iþte, durumu gördü ve dýþarýya fýrladý yaþlý nenemiz. Çaðýrdý ona. Voyvoda geri döndü. Kaba sesle yaþlý kadýna sordu, 'ne var?!' Ne olacaktý?.. 'Burdan arabaný çek yahu, eve girecek çýkacak yer býrakmadýn bize.' 'Sana ne be bunamýþ karý, kaldýrým senin malýn mý, belediyeye ait, kes sesini, biraz sonra gelecem zaten, çekerim!' Ne kadar güzel! Kameralar var ya Her sürücü kameraya yaklaþýnca hýzý keser, sonra bildiðini okur. Bildiðini okumak sürat demektir, bilirsiniz. Neyse, basar kaza, sonrasý Allah kerim! Kameralarýn ötesinde bugün mü kaza yapar, yarýn mý þansa kalýr artýk. Ama mutlaka kazayý yapacaktýr, ölür mü, kalýr mý baþka mesele. Kameralara gelince yavaþladý. Kameralarýn az ilerisindeki trafik ýþýklarýnda kýrmýzý yanardý. Kameralarý geçince kýrmýzý ýþýkta durmasý gerekirdi. Ne kuralý be efendiler Adam ne kýrmýzý ýþýk dinledi, ne birþey. Geçti, gitti. Yan sokaktan baþka araba çýksaydý, kesin kaza olacaktý. Ne kadar güzel! Gülden Plümer Küçük yeniden baþkan Kýbrýs Türk Üniversiteli Kadýnlar Derneði (KTÜKD) Baþkanlýðý'na Gülden Plümer Küçük yeniden seçildi. Derneðin cumartesi günü yapýlan genel kurulunda, faaliyet ve mali raporlarý da aklandý. KTÜKD'nin 2012'ye kadar görev yapacak 7 kiþilik yönetim kurulu Gülden Plümer Küçük baþkanlýðýnda Dr.Yeþim Örek Gümüþdað (genel sekreter), Deniz Birinci (sayman), Berna Yýlmazoðlu, Engin Muhyi, Hatice Vudalý ve Övgü Keçeçioðlu'ndan oluþtu. Derneðin uluslararasý iliþkilerini yürüten Ferdiye Ersoy'un görevine devam etmesine de oybirliðiyle karar verildi. Diðer organlar ise þu isimlerden oluþtu: Denetleme Kurulu: Emete Ýmge, ÝZCAN: Ülke yabancý sermayeye yaðmalanacak Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, KKTC'nin özelleþtirme adý altýnda yabancý sermayenin yaðmasýna açýlacaðýný ve ülkenin Tayvanlaþtýrýlmak istendiðini kaydetti. Ýzcan yazýlý açýklamasýnda, "Tayvanlaþtýrma ve Türkleþtirme siyasetinin paralel bir þekilde sürdürüldüðünü" belirterek, "Cenevre Konvansiyonu'na göre savaþ suçu olan nüfus aktarma politikasý ile Kýbrýs'ýn kuzeyindeki demografik yapýnýn deðiþtirilerek asimilasyon siyasetinin hayata geçirilmekte olduðunu" iddia etti. Yabancý Yatýrým Danýþma Konseyi sonuç bildirgesinde yer alan 38 maddelik önerilerin özelleþtirme adý altýnda ülkeyi yabancý sermayenin yaðmasýna açmayý hedeflediðini savunan Ýzcan, Tayvan modelini Heybeti Balman ve Tanju Örek. Onur Kurulu: Sümer Erkmen, Zekiye Türköz ve Sevilay Cangül. Uluslararasý Ýliþkiler Komitesi: Ferdiye Ersoy, Hatice Vudalý, Berna Yýlmazoðlu, Didem Erel. Proje Komitesi: Gülden Plümer Küçük, Deniz Birinci, Zekiye Türköz ve Sevilay Cangül. Kütüphane Komitesi: Gülden Plümer Küçük, Zekiye Türköz, Sümer Erkmen ve Sevilay Cangül. KTÜKD'nin seçilen yeni yönetimi, derneðin kurulduðu tarihten beridir asli görevi kabul ettiði Kýbrýs Türk kadýnýnýn toplumdaki her sektörde güçlenmesi, yer almasý ve karar mekanizmalarýnda hak ettiði seviyeye ulaþmasýný saðlamak için çalýþmalarýna devam edeceðini vurguladý. hayata geçirmek için AKP yandaþý "yeþil sermayeye" ve uluslararasý ortaklarýna her türlü kolaylýðýn ve olanaðýn saðlanacaðýný kaydetti. Türkiye ve Kýbrýs Türk liderliðinin çözüm konusunda samimi olmadýklarýný, çözüm ister görünerek çözümsüzlüðe oynadýklarýný ve ayrýlýkçý yapýnýn statüsünü yükselterek bölünmüþlüðü kalýcýlaþtýrma peþinde olduklarýný da savunan Ýzcan, Tayvanlaþmaya dönük uygulamalarýn ve müzakere masasýna konan BM parametreleri dýþýndaki ayrýlýkçý önerilerin bunun en açýk göstergeleri olduðunu kaydetti. Ýzcan, "Gelinen aþamada tüm çözüm yanlýlarýnýn en geniþ iþ ve güç birliðini saðlayarak erken çözüm mücadelesi hedefi ile mücadele etmelerinden baþka bir yolu kalmamýþtýr" dedi. "TEKERLEKLÝ SANDALYESÝZ ÖZÜRLÜ KALMASIN" Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði tarafýndan sürdürülen "Tekerlekli Sandalyesiz Özürlü Kalmasýn" kampanyasýna baðýþlar devam ediyor. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, kampanya çerçevesinde 10 TL'lik sabit baðýþ makbuzlarý halinde hazýrlanan kartpostallarýn satýþý sürüyor. Boray Emlak, Özsapmaz Möble ve S. Köroðlu Constraction Ltd 50'þer adet kartpostal alarak birer adet tekerlekli sandalye katkýsýnda bulundu. Dernek Baþkaný Mustafa Çelik, kampanya kapsamýnda bugüne kadar kartpostal alýnarak 100'ü aþkýn tekerlekli sandalye baðýþlandýðýný belirtti. TOPLANAN PARALAR NE OLDU? Gazetemizi ziyaret eden Bostancýlý bir vatandaþýmýz selzede olduðunu ancak selzedeler için toplanan baðýþ ve yardýmlarýn kendilerine ulaþmamasý yanýnda, ne olduðunun hesabýnýn verilmediðinden þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Bostancý'da ikamet eden birisiyim. Selzedelerden biriyim. Hem de en fazla zarara uðrayanlardan biri... Sel felaketinin yýldönümü yaklaþmakta. O günlerde devlet yaralarýmýzý saracaðýnýn sözünü vermiþti bizlere. Ancak hala daha verdiði sözü tutmadý. Gazetelerde bir liste yayýnladýlar. Yanlýþ bir listeydi o. Zaten ona da karþý çýkmýþtým ben... Sel falekatinden sonra seçim de yaklaþtýðýndan dolayý kimler kimler kapýmýzý çalmadýlar, ilgilenir gözükmediler. Sel felaketine çok az uðrayan veya hiç uðramayanlara partili veya tanýdýk olduklarý için her türlü yardým yapýldý. Selzedeler için çalýþanlardan kesintiler yapýldý, konserler verildi, elde edilen para ne oldu? Gazetelerde yayýnlanan bir liste oldu. Ben bu listeye karþý çýktým. Telefon ettim ve ismimin karþýsýnda bana verilen bazý eþyalar olduðunun yazýldýðýný gördüðümü söyledim. Ben o eþyalarý almadýðýmý söyledim. Bana verilen cevap, vatandaþa yani selzedelere daðýtýlan eþya listesi olmadýðýný, sel felaktine uðrayan evlerin zarar gören eþyalarýnýn listesi olduðu söylendi. Bana sel felaketi nedeniyle uðradýðým zarar karþýtý verilen eþyalar 3 yatak ve 4 tane çocuk battaniyesi oldu. Bir de eski zaman buzluðu ile çamaþýr makinesi verdiler. Sel felaketine uðrayanlarýn zararý böyle mi tazmin edilir? SMS, konser, ücretlilerden kesilen yardýmlara ne oldu? Biz selzedeler hala tazmin edilmedik... Tazmin edilmeyi bekliyoruz deðil de bizim için toplananlarýn ne olduðunun hesabýný soruyoruz..." AFRÝKA YASAÐI Çalýþma Bakanlýðý'na baðlý bir birimde çalýþtýðýný söyleyen vatandaþýmýz gazetemize gönderdiði elektronik postada, bilgisayardan Afrika'nýn web sayfasýna giremediðinin þikayetini yaptý. "Ben Çalýþma Bakanlýðý'nda çalýþýyorum. Ýsmimi veremiyorum, çünkü durum malum. Her ne kadar görevlerimizi yapýyorsak da insanýn basýnla da alakadar olmasý gerekmektedir. Günlük olaylardan haberdar olmamýz lazým. Bu nedenle bilgisayarlarýmýzdan günlük gazeteleri okumaya çalýþýyoruz. Tüm gazeteler sitede var, girebiliyoruz ama Afrika gazetesinin web sayfasýna girmemiz mümkün olmuyor. Sordum soruþturdum. Bakanlýðýn bilgisayar uzmanlarý öyle bir ayarlamýþlar ki bakanlýða ait iþyerlerindeki bilgisayarlarda Afrika gazetesinin web sayfasýna girilemiyor... Afrika'yý marketten alýp okuyorum ama beni rahatsýz eden konu yapýlan ayýrýmcýlýktýr..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR SÝGARA SAÐLIÐA ZARARLIDIR, KAÇAK TÜTÜN KULLANIN Bizim Mandra Serdar Denktaþ'ýn 2006 nüfus sayýmýnýn Ankara'da, KKTC görevlilerinin hazýr bulunmadýðý bir ortamda deðerlendirilip tasnif edildiðini ve Ankara'nýn çýkardýðý sonucun, 2006 KKTC nüfus sayýmý sonucu olarak açýklandýðýný itiraf etmesi, mandra gündemine bomba gibi düþer. Sokaktaki adam, "Utanmadan bir de bize 'nüfusunuz kaç?' diye soruyorlar. Sen sayýp sen açýklýyorsun ya bre efendi. Bilmezmiþ gibi bir de bana mý soruyorsun?" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 12 Ekim 2010 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu KÝMÝN VE NEYÝN PEÞÝNDEDÝRLER? Ýçeriðinde; kan, ölüm, acý ve gözyaþý bulunan 55 yýllýk Kýbrýs masalýnýn asýl sorumlularý olan Ýngiliz ve Amerika'nýn oyunlarýný hiç hesaba katmadýk... Onlarýn uþaklýðýna soyunmuþ, Rum'a Enosis, Türk'e taksim naðmeleri okuyan Kýbrýs ve Kýbrýslý düþmaný ýrkçý milliyetçilere; biz ve bizden sonra gelen kuþaklar inanýp peþlerinden gittik. Ve, yazýk ki memleketimiz Kýbrýs'a ve toplumumuza bugün yapýlan ihanetlerin yollarýnýn açýlmasýna sebep olduk... Ýnsanýmýzý, kuzu postuna sarýlmýþ kurtlarýn sofrasýna meze olmalarýný saðladýk... Memleketimizi de, temizlenmesi çok zor olan bir çirkef ve melanet yataðýna çevrilmesine ön ayak olduk. Bizlere de çektiðimiz acýlar ve sýkýntýlar kalmýþ. Ve, vicdan azabý çekmenin dýþýnda hiçbir boka yaramadýk. Yaramýyoruz da, lanet olsun. Çünkü hala; her iki topluma acý verip, gözyaþý döktüren bu 55 yýllýk kirli geçmiþin kýskacýndan kurtulamadýk. Ama kurtarýlmýþlýk teraneleri içinde uzaktan kumandalý robotlar gibi yönetiliyoruz. Bu suretle de, bu 55 yýllýk dramatik oyunun perdelerini aralayamýyoruz. Karanlýkta kalmýþ yönlerini, sorumlularýný, Kýbrýs ve Kýbrýslý düþmaný faþist yaratýklarýn birbirleriyle olan esrarengiz ve ahlaksýz iliþkileri bilinmiyor. * Ekonomik sorunlarýný çözmüþ, iþi gücü yerinde, refah içinde yaþayan bir insan, meyhaneye ya da kerhaneye gider. Orada sarhoþ olur, saða sola sataþýr ve durup dururken baþýný belaya sokacak kavga çýkarýr mý? Tabii ki gitmez. Kimler gider? Hesapsýz kitapsýz iþleriyle bir hayli kabarttýðý hesaplarýný ödeyemeyecek olan maceracý ve kavgacý tipler gider. Bu örnek bizim maceracý ve kavgacý toplum liderlerimiz için de geçerlidir. Düþünün! Rum toplumunun geride býrakýp kaçtýðý o koca serveti 36 yýl boyunca, çarpýk ve ahlaksýz iliþkiler sonucu; bir mirasyedi hovardalýðý içinde nasýl, neden ve kimlerle yeyip bitirdiklerinin hesabýný veremiyorlar. Ve çevrelerine topladýklarý politikacý kýlýðýndaki Ankara'nýn beslemeleriyle beraber... Rum toplumuna, meyhane kabadayýlarý gibi sürünüp efeleniyorlar. Onlara meydan okuyorlar. Yok, Tayvanlaþacaðýz! Yok Kosovalaþacaðýz, yok bilmem ne olacaðýz vb. gibi çarpýk ve saçma sözlerle de kavga çýkartmak için bahane arýyorlar. Amaçlarý da; Kýbrýslý olarak bizleri kendi memleketimizde yok etme (asimile) sürecini hýzlandýran Ankara'ya yardým etmektir. Ve bakýn, 36 yýl sonra "Sosyal Sigorta emeklilerini de ödeyemeyeceðiz" diyorlar. * Ankara'ya uþaklýk etmekten usanmadýlar, býkmadýlar, utanmadýlar, utanmýyorlar da... Yüzleri babutsa yapraðý tükürük de tutmuyor. Toplumumuza yapýlan seviyesiz ve küstahça hakaretleri, tehditleri mideleri bulanmadan içlerine sindirebiliyorlar. Çünkü bunlar Kýbrýslý deðildirler artýk. Þeklen Kýbrýslýdýrlar... Bunlar ittihatçýlarýn çadýrlarýnda Türkleþtirildiler, anavatansýz yaþayamazlar. Anavatansýz bunlar hiçbir þeydirler. Ve, bu mantýk çerçevesinde, yürüttükleri görüþmelerde, Rum toplumuyla hiçbir anlaþmaya varamazlar. Varamazlar çünkü; Kýbrýslýtürklerin haklarýný deðil, Türkiyeli sözde göçmen avantacýlarýn ve eþkiyalarýn haklarýný savunuyorlar. Hoþ, Hristofyas da, buna pek aldýrýþ etmiyor ya. O da ayrý bir konu... * Ah kahpe felek ah... Ne istedin bu toplumdan durup dururken? Ki; toplumsal varlýðýmýz, kimliðimiz, onurumuz eþkiyalarýn, çetelerin ayaklarý altýnda çiðnenirken... Afrika'nýn yayýnlarýndan rahatsýz olan paþalarýn onuru kýrýlýrmýþ diye yargýlanýp beraat eden Afrika'yý; tekrar yargýlamak isteyen iþgüzar sivil ve askeri savcýlarý da, saldýn baþýmýza. Sahi; sizler neyin ve kimin peþindesiniz? MECLÝSÝ BÝLGÝLENDÝRDÝ Mülkiyet önerilerine tüm partilerden destek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun katýlýmýyla Kýbrýs konusunda olaðanüstü toplandý. Eroðlu, Kýbrýs konusundaki olaðanüstü birleþim için Cumhuriyet Meclisi'ne geliþinde Meclis Baþkaný Hasan Bozer tarafýndan kapýda karþýlandý. Eroðlu toplantýda, "müzakere sürecinde gelinen son durum" hakkýnda milletvekillerini bilgilendirdi. Yaklaþýk 4 saat süren toplantýda milletvekillerinin görüþlerini de dinleyen Eroðlu, toplantýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Meclis'e görüþmelerle ilgili bilgi verdiðini ve mülkiyet önerisiyle ilgili görüþlerini aktardýðýný söyleyen Eroðlu, parti baþkanlarýna daha önce bu konuda bilgi verdiðini ancak meclisin görüþünü almaya büyük önem verdiðini kaydetti. Bütün parti baþkanlarýnýn, mülkiyetle ilgili önerileri pozitif bulduðunu açýk ve net bir þekilde ortaya koyduðunu söyleyen Eroðlu, "Mülkiyet paketimizi olumlu buldular" dedi. Meclis'ten aldýðý desteðe uygun olarak çalýþmalarýný sürdüreceðini söyleyen. Eroðlu, "Bütün partilerden ayný desteði samimi bir þekilde bulduðumu söyleyebilirim" dedi. Eroðlu, Hristofyas'ýn "Güzelyurt'u almadan çözüm olmaz" þeklindeki sözlerinin anýmsatýlmasý üzerine de, "Þartlarla müzakereleri sürdürmek zor. Gündemde olan mülkiyettir" dedi. Eroðlu, þöyle devam etti: "Mülkiyet bize göre önemli baþlýklardan biridir. Ve bu, Özel Temsilci Downer tarafýndan, Rum tarafýyla görüþtükten sonra bize önerilen bir baþlýktýr. Bu baþlýklarý da ben sýralamadým. Geçmiþ dönemde sýralandý. Bütün baþlýklarýn tartýþýlmasý ve bir sonuca vardýktan sonra bir baþka baþlýða geçmesi prensibi vardýr. Bugüne kadar bu prensibe uyulmaya gayret edildi. Bence mülkiyet konusunda bir noktaya gelebilmemiz lazým ki bir baþka baþlýða geçebilelim. Bu baþlýkta uzlaþma olmayacaðý anlaþýlmýþsa, hangi baþlýða geçileceðine birlikte karar verilir. Bu baþlýðý tartýþýrken 'Güzelyurt'u isterim, Karpaz'ý isterim' þartlarý koymak doðru deðil. Müzakere seyri bakýmýndan da doðru olmaz." MAÐUSA VE ÝSKELE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Yeni Boðaziçi Trafo Merkezinde bugün bakým onarým çalýþmasý yapýlacaðý için Gazimaðusa ve Ýskele'deki bazý yerleþim yerlerine elektrik verilemeyecek. Kýb-Tek Bölge Amirliðinden yapýlan açýklamaya göre, 10:00-13:00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan kesintiden etkilenecek bölgeler þöyle: "Yeni Boðaziçi, Mormenekþe, Mutluyaka, Korkuteli, Murataða, Atlýlar, Sandallar, Tuzlanýn bir bölümü, Ambelia bölgesi, Salamis Hotel ve bölgesi, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sýnýrüstü, Boðaziçi, Ýskele'nin bir bölümü, Onur Camping Tesisleri, Doktorlar Sitesi ve bölgesi." GÝRNE BÖLGESÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu, Alsancak Trafo Merkezi'nde yapýlacak bakým çalýþmalarýndan dolayý Girne bölgesindeki bazý yerlere Çarþamba günü elektrik verilemeyeceðini açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre, Karþýyaka Simena Otel Bölgesinden itibaren Lapta, Alsancak, Malatya, Ýncesu, Yeþiltepe, Ilgaz, Edremit, Karaman ve Karaoðlanoðlu Kahveler Bölgesine kadar olan kýsýmda 09:00-17:00 saatleri arasýnda elektrik enerjisi kesik olacak. Elektrik enerjisi çalýþmalarýn seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceðinden, þebekede her an elektrik enerjisi varmýþ gibi davranýlmasý istendi. ZÝRAAT BANKASI'NA ÝSTÝHDAM YAPILACAK TC Ziraat Bankasý A.Þ. KKTC þubelerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Hizmeti Komisyonu Üst ve Orta Düzey Yeterlik Sýnavlarýnda, 2008 yýlý ve sonrasýnda, 66 ve üzeri puan alan kiþilerden baþvuru kabul edileceði duyuruldu. Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan (KHK) yapýlan açýklamada KKTC'deki TC Ziraat Bankasý münhallarýyla ilgili duyurunun, daha önce olduðu gibi, KHK web sitesinde yayýnlandýðý ifade edildi. TC Ziraat Bankasý münhallarýyla ilgili detaylý bilgilere ulaþmak isteyenlerin, khk.kamunet.net adresinden bu bilgilere ulaþabileceði bildirildi. MUSERE KÖYÜNDE BÜYÜK YANGIN Baf'ýn Limasol kaza sýnýrýndaki Musere köyü Marona mevkiinde dün sabah saatlerinde çýkan yangýn kontrol altýna alýnamýyor. Rum radyosu, sabah civarýnda kuru otlarýn yanmasýyla baþlayan yangýnýn ciddi boyutta olduðunu duyurdu. Üçü Ýtfaiye teþkilatýndan, 3'ü de Av Fonu'ndan olmak üzere 6 itfaiye aracýnýn müdahale ettiði yangýnýn saat itibarýyla tüm çabalara raðmen kontrol altýna alýnamadýðý haber verildi. TMT BAYRAKTARI ÇOYGUN ANILACAK Kýbrýs Türk Mukavemet Teþkilatýnýn Bayraktarý (Bozkurt), Emekli Tuðgeneral Kenan Çoygun, ölümünün 5'inci yýldönümü olan bugün, saat 10.00'da, Kýrýkkale Mücahitler Evi'nde düzenlenecek törenle anýlacak. Kýbrýs TMT Derneði ve Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði'nden yapýlan ortak açýklamada, 5 yýl önce Ankara'da hayatýný kaybeden Kenan Çoygun'un yýllarý arasýnda Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn baþýnda bulunmuþtu. PSÝKOLOJÝK DANIÞMANLIK VE REHBERLÝK DERNEÐÝ BAÞKANI YENÝDEN BEÝDOÐLU Kýbrýs Türk Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Derneði Baþkanlýðý'na yeniden Müge Beidoðlu getirildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, derneðin dönemi genel kurulu, Cumartesi dernek binasýnda gerçekleþtirildi. Dilek ve temenniler ile sonlandýrýlan Genel Kurul'un ardýndan yönetim kurulu görev daðýlýmýný gerçekleþtirdi. Derneðin dönemi yönetim kurulu þu isimlerden oluþturuldu: "Baþkan Dr. Müge Beidoðlu, Baþkan Yardýmcýsý Latife Pýnardan, Genel Sekreter Hale Özerem, Sayman Dilek Tüccaroðlu, Faal üyeler Seyran Borucu, Ayten Baðzýbaðlý, Duyunç Süreç, Ürün San, Aysel Çeliktaþlýlar".

9 12 Ekim 2010 Salý 9 Tünel ALINTI BÝZÝM MESUT Bize ikinci golü atan Mesut ne zaman topla buluþsa, Türklerin çoðunluðu oluþturduðu tribünlerden ýslýklar, yuhlar yükseldi. Real Madrid'de oynayan bu büyük yeteneðin Türk deðil de, Alman milli takýmýný seçmiþ olmasýnýn böylesine protestolarla karþýlanmasý canýmý sýktý. Mesut köklerini inkar etmiyor. "Ben bir Türk olmama raðmen biraz da Alman'ým. Biraz da Alman olmak! Kendini hem Türk hem Alman hissetmek. Mesut Özil kendi köklerini yadsýmýyor ama Alman milli takýmýný tercih ediyor. Ne var bunda? Ne diye binlerce kiþi ayaðýna her topu alýþýnda onu ýslýklýyor, yuhluyor. Ayýp! Mesut Özil Dünya Kupasý'nda Alman formasýyla gol atarken onu alkýþlamýyorlar mýydý? Ya da bugün Real Madrid'de baþarýyla top koþtururken onunla gurur duymuyorlar mý? "Bizim Mesut!"diye sevinmiyorlar mý? Ben seviniyorum, Mesut'un baþarýlarý benim de hoþuma gidiyor. Hasan CEMAL (Milliyet) DÝPNOT Ünlü yönetmen Emir Kusturica'nýn 'Yeraltý' Underground) filmi Cannes Festivali'nde birincilik ödülü almýþtý. NÜFUSUMUZU TÜRKÝYE BELÝRLER ARÞÝV TARÝH 5 EYLÜL, 2009 Downer: Görüþmede ne tartýþýlacaðý liderlere kalmýþ. Bir sonraki görüþmeye daha 6 gün var ve bugünden o güne kadar ne olacaðýný ben bilemem... Gözden kaçmayanlar... AH RUM KARDEÞ AH Kýbrýslýrum kardeþ de tam "Nato kafa-nato marmari". AKP'nin "çözümsüzlük çözüm deðildir" deyiþinin sadece bir imajdan ibaret olduðunu anlayamýyor bir türlü. "Omorfo'yu isterim, Karpaz'ý isterim" demekle "çözüm" olamayacaðýný kafasý almýyor. Türkiye'nin senden istediði tek bir þey var Rum kardeþ? Onun çözümünü kabul etmen. Omorfo'yu Karpaz'ý falan istemeyeceksin, elindekiyle yetinecek, geriye kalan herþeyi de helal edeceksin. Bu kadar basit iþte... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Samimiyetimiz ortada. Bir anlaþmanýn olmasý gerekliliðine olan inancýmýz da gayet net." Derviþ EROÐLU Aklýnýzda bulunsun Yazý yazmak beyni geliþtiriyor Hayatýn her alanýnda klavyeler yaygýnlaþtýkça, kalemin sessizce günlük hayattan çýkmasý dikkat çekti. Ancak son yýllarda art arda yapýlan araþtýrmalar, kalemle yazmanýn beyinsel geliþim ve yaratýcýlýk açýsýndan oldukça önemli olduðunu ortaya çýkardý. Klavye baðýmlýlýðýnýn doðurduðu tehlike özellikle çocuklar için daha büyük. Klavyeler sosyal hayat içinde daha çok yer aldýkça yeni kuþaklar daha fazla SMS ve yazýp, daha az kalem kullanýyor. Ancak bilim insanlarý bunu çocuklarýn beyin geliþimi açýsýndan oldukça sakýncalý bir geliþme olarak görüyor. "2006 nüfus sayýmýný biz yapmadýk. Verileri ayný gece Türkiye'ye gönderdik. Bize 'siz yapamazsýnýz' dediler. Biz de 'tamam' dedik"... Serdar DENKTAÞ Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Ece Temelkuran habertürk te yazdý: Þu anda Türkiye de olanlarý kimse teþhis edemiyor Politika çok "yukarýlarda" bir yerlerde yapýlýyor þimdi; kavga, "tepede". Ýktidar, büyük bir kadýrganýn çatýrdayarak manevra yapmasý gibi el deðiþtiriyor Türkiye'de. Kavganýn ekranýnda kâh baþörtüsü meselesini görüyoruz, kâh Hanefi Avcý serüvenini. Türkiye, büyük bir organizma nasýl biçim deðiþtirirse öyle, aðrýyla, sýzýyla deðiþiyor. Bir ergenin eklemlerinde hissettiði büyüme sýzýsý mý bu? Eðer bütün siyasetler ayný yaþama hakkýna sahip olursa, belki. Yoksa iktidar koltuðundakilerin Amok koþucusu coþkusuna kapýlmasýnýn izleyenlerde yarattýðý dehþet aðrýsý mý? Çok mümkün. Þu anda GÜNÜN KARÝKATÜRÜ Türkiye'de ne olmakta olduðunu kimse teþhis edemiyor. Tarihi Muhammed Ali-Joe Frazier karþýlaþmasý kadar çok yumruk savruluyor siyaset sahnesinde. Ama baþý arþ-ý âlâya deðen yüksek siyasetin ötesinde baþka þeyler oluyor. Gerçek insanlarla ilgili gerçek þeyler. Yoksullarla, öðrencilerle, iþçilerle ilgili þeyler. Tespitleri alt alta dökelim ki bugün, yarýn isyan, gelmesi gereken yerden, ezilenden, sömürülenden, hakikaten hakký yenenden gelsin. Umudumuz o yönde. 12 Eylül, Meclis kürsüsünde gözyaþlarý içinde yâd edilirken bu gerçek þeylerden biri oluyordu Türkiye'de. Adana'da 3 kiþi, 10 ay hapis cezasý Serhan Gazioðlu MÜLKÝYETTE ULUSAL BÝRLÝK Meclisteki siyasi partilerin baþkanlarý mülkiyet konusunda Derviþ Eroðlu ile de, Türkiye Hükümeti ile de hemfikir. Eroðlu'nun "mülkiyet paketini" pozitif bulmuþlar. Vay be... Ulusal Birlik saðlanmýþ da haberimiz yok demek ki... Eeee... anlaþmadýðýnýz ne kaldý bu durumda? Belediyeler mi? Hay Allah... "Mülkiyet" gibi Kýbrýs Sorunu'nun "bel kemiði" olan bir mevzuda anlaþtýktan sonra, çöplerin nasýl toplanacaðý konusunda anlaþamamak ayýp deðil mi? alýyor ve hükme suç olarak þu yazýlýyordu: "Mahir Çayan'ý anmak!" 10 ay hapis yatacak çocuklardan biri Sýla Alpat. Üniversite öðrencisi. Hüküm referandum sona erdikten, Türkiye 12 Eylül'ün ne fena olduðunu idrak ettikten(!) sonra kesildi. Sýla, þimdi demokrasi fýrtýnasý esen Türkiye'de hepimiz için hapis cezasýna çarptýrýldý. Bilmiyorum, yazarlarýn yazýlarý yüzünden "iþten atýlmalarýnýn meþru" olduðunu savunanlar, üniversite öðrencisi Sýla'nýn hapis yatmasýný meþrulaþtýracak argümanlara da sahipler mi? Konya'da Ceren Þahin, Baþbakan Tayyip Erdoðan aleyhine slogan atma suçundan yýllarca hapis yatacak. Geçtiðimiz Mayýs ayýnda, Baþbakan'ýn Meclis kürsüsünden yâd ettiði Deniz Gezmiþ'in posterini evlerinde(!) bulundurmak suçundan gözaltýna alýnýp tutuklanan 7 öðrenci var Samsun'da. Bu insanlar, varolmayan "Devrimci Gençlik Orgütü"ne üyelikle suçlandýlar ve hapis cezasýyla yargýlanýyorlar. Ýstanbul Üniversitesi yönetimi, yeni döneme yine öðrencilere bir yýla varan uzaklaþtýrma cezalarý vererek baþladý. Gerekçeler? Yine Baþbakan'ýn sevdiði konular: "1 Mayýs'a çaðrý yapmak, Deniz Gezmiþ için slogan atmak, afiþ asmak vesaire... " Avrupa'da, ABD'de ve burada yüzümüze karþý demokrasi üfürenler, özgürlükten sadece kendi konforlarýný anlayanlar, bu çocuklarýn hayatlarýnýn karartýlmasý için nasýl bir meþruiyet argümaný hazýrlayacaklar acaba? Merakla bekliyoruz! YÖK YÖK diye diye dilleri damaklarý kuruyup YÖK'ün yapýsý deðiþtikten sonra kendileri için bütün demokrasi meselesi çözülmüþ olanlar, YÖK'ün üniversitelerde sivil polislerin varlýðýný meþrulaþtýrma yönetmeliðine ne diyecekler? Hâlâ YÖK'e karþý olduðu için öðrenciler ceza alýrken YÖK artýk kendilerine ait olduðu için susacaklar mý? (Bu yazý Ece Temelkuran'ýn 09 Ekim 2010 tarihli "habertürk"te yayýmlanan "Çocuklarýn yakasýný býrakýn" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr.)

10 10 12 Ekim 2010 Salý DÜNYADAN... DÜNYADAN... Çaðdaþ belediyecilik bu mu? (Yazý ve fotoðraflar Evrim Kamalý)- Her geçen gün, daha kötüye gittiðimizi söylemek artýk sýradanlaþtý. Hizmetlerin aksamasý, zamanýnda yapýlmamasý, sorunlara ilgisiz kalýnmasý bir çok sorunun azalacaðýna artmasýný saðladý... Sadece Lefkoþa deðil adanýn kuzeyi neredeyse benzer sorunlarla mücadele ediyor... Bir haftadan beri Göçmenköy Þht. Sonay Ýbeyzade Sokak'taki insanlar kapýlarýný, pencerelerini açamýyorlar. Kanalizasyon kuyularýnýn týkanmasý sonucu bölgedeki rogar kapaklarýndan kanalizasyon sularý ve pislikler dýþarýya çýktý... Bölgedeki esnaf çalýþamaz durumda... Bir anne çocuðunun hasta olduðunu, doktora götürdüklerinde de çocuðunun aldýðý bir enfeksiyon nedeniyle hastalandýðýný söylediðini belirtti... Yollara saçýlan insan dýþkýlarýna basarak iþlerine gidip gelen veya arabasýndan inip evine gitmek isteyen insanlar bu pisliklerle boðuþmak zorunda kalýyorlar. Bölge sakinleri konuyu Lefkoþa Türk Belediyesi'ne bildirdiklerini ama belediye saðlýk ekiplerinin bu konuda hiçbir önlem almadýklarýný söylediler. Seçim döneminde çaðdaþlýk vadeden Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn çaðdaþ belediyecilik anlayýþýnýn ne olduðunu da kanalizasyondan çýkan pis sularla belli olduðunu vurguladýlar. GAÜ'nün 26. Akademik yýlý açýlýþý bugün Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 26. Akademik Yýlý açýlýþý bugün düzenlenecek törenle yapýlacak. Üniversiteden yapýlan açýklamaya göre, saat 10.30'da GAÜ Spectrum Kongre Salonu'nda gerçekleþecek törene, Baþbakan Ýrsen Küçük, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, GAÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Memduh Erdal, Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar, Baþkan Yardýmcýlarý Olgun Üstün, Asým Vehbi, Cemile Esenyel, Rektör Prof. Dr. Yýldýrým Öner, Ýstanbul Üniversitesi Rektörü ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Yunus Söylet ile devlet yetkilileri katýlacak. Törende Baþbakan Ýrsen Küçük ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun konuþma yapacak GELENEKSEL KORTEJ GÝRNE KENT MERKEZÝNDE Öte yandan Girne þehir merkezi ve antik liman güzergahý üzerinde her yýl düzenlenen GAÜ akademik yýl açýlýþ korteji, Girne Belediyesi Binasý önünden bu akþam saat 19.00'da baþlayacak. Kortej sonunda Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Atatürk Anýtý'na çelenk konulacak ve Rektör Prof. Dr. Yýldýrým Öner ile UNVA Kýbrýs Baþkaný Ron French birer konuþma yapacak. Konuþmalarýn ardýndan program, GAÜ öðrencileri ile akademik ve idari personel, Girne halký ve turistler için sahneye çýkacak DJ Barýþ Gören'in performansý ile sona erecek. YENÝ ÖÐRENCÝLERE "HOÞGELDÝN PARTÝSÝ" Bu arada GAÜ ailesine katýlan yeni öðrenciler için GAÜ Turizm Otelcilik ve Uygulama Merkezi Camelot Beach Club'da "Hoþgeldin" partisi düzenlendi. Yayalaþtýrýlmýþ yollar park yeri oldu- (Yazý ve Fotoðraflar Mustafa ERKAN)- Hem turistik, hem tarihi bir bölge olan Arasta-Lokmacý bir süre önce yayalaþtýrýlarak trafiðe kapatýlmýþtý. Ancak Lokmacý yolu üzerinde bulunan, Arasta Sokak paralelindeki Hasan F. Uzman Sokak yayalaþtýrýlmýþ olmasýna raðmen buraya geliþigüzel araç park ediliyor. Otantik görünümü bozan bu durum tursitler tarafýndan da tepkiyle karþýlanýyor. Kraliçe'nin pilotu seri katil çýktý Kanada'nýn en büyük hava kuvvetleri üssünü yöneten komutanýn ikili bir hayat yaþadýðý ortaya çýktý. Örnek asker iki kadýný öldürdüðünü itiraf etti. Albayýn daha da fazla kurbaný olduðundan endiþe ediliyor. Kanada'nýn en büyük hava üssünün komutaný Albay Russell Williams, iki kadýný öldürdüðünü, iki kadýna cinsel tacizde bulunduðunu ve onlarca eve girerek kadýn iç çamaþýrlarý çaldýðýný kabul etti. Geçmiþte, Ýngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in de aralarýnda bulunduðu yabancý ülke liderlerini uçakla Kanada'yý gezdiren Albay Williams'ýn ikili yaþamý geçen Þubat ayýnda ortaya çýktý. 27 yaþýndaki Jessica Lloyd'un ortadan kaybolmasýný soruþturan polis, otomobilinin lastik izinden yola çýkarak 4 Þubat'ta Williams'ý yakaladý. Soruþturma sýrasýnda Williams'ýn, Lloyd'u ve 38 yaþýndaki Marie Comeau'yu boðarak öldürdüðü anlaþýldý. Parlak bir asker olarak tanýnan Williams'ýn yaþamýnýn karanlýk yüzü bununla da sýnýrlý deðildi. Albay, iki kadýna da cinsel saldýrýda bulunmuþ ve 2007'den itibaren 47 eve toplamda 82 kez zorla girerek ev sahibi kadýnlarýn iç çamaþýrlarýný çalmýþtý. Polis, Williams'ýn evinde 500 adet kadýn iç çamaþýrý buldu. Bir Ýngiliz 256 milyon lira kazandý Fransa, Ýngiltere, Ýspanya, Belçika gibi pek çok Avrupa ülkesini kapsayan Avrupa'nýn süper loto oyunu "Euromillones"in talihlisi bir Ýngiliz oldu. Ýsmi açýklanmayan bilet sahibi Ýngiliz talihlinin 129 milyon euro (yaklaþýk 256 milyon 400 bin lira) kazandýðý duyuruldu. Daha önceki en yüksek ikramiyeyi Mayýs 2009'da 126 milyon 231 bin 764 euro'yu Ýspanya'da yaþayan Faslý bir genç kýz kazanmýþtý. Talihlinin on milyonlarca kiþinin arasýnda 7 sayýyý doðru bilen tek talihli olduðu kaydedildi yýlýnda baþlayan "Euromillones"in Avrupa'nýn 9 ülkesi Avuturya, Belçika, Ýngiltere, Fransa, Ýrlanda, Lüksemburg, Portekiz, Ýspanya ve Ýsviçre'de oyananýyor. Asansörü kaçýrdý, canýndan oldu Güney Kore'de engelli adamýn öfkesi canýna mal oldu...güney Kore'de tekerlekli sandalyeye mahkum bir adam öfkeyle kasten asansörün kapýsýna çarpýnca asansör boþluðuna düþerek canýndan oldu. Korkunç ölüm güvenlik kamerasý tarafýndan anbean kaydedildi. Görüntülerde, 40 yaþýndaki adý sadece Lee olarak açýklanan engelli adam, bir alýþveriþ merkezindeki asansörü içerideki kadýnýn aþaðý inmek için düðmeye basmasý sonucu kaçýrýyor. Asansörü saniyeyle kaçýran adam kapý yüzüne kapanýnca sinirlenerek düðmeye basýyor, ama sonuç alamýyor. Bunun üzerine tekerlekli sandalyesiyle önce biraz geriye doðru gidip ardýndan kasýtlý bir þekilde asansör kapýsýna çarpýyor. Kapýnýn göçmesiyle yaklaþýk 6 metre yükseklikten boþluða düþen adam yaþamýný yitirdi. Aðustosta Daejon'daki bir alýþveriþ merkezinde yaþanan olayýn görüntüleri yeni yayýnlandý. Polis, Lee'nin asansörü onun için durdurmayan kadýna öfkelenmesinin kazaya yol açtýðýný söyledi. Olayýn ardýndan alýþveriþ merkezi yetkilileri asansör kapýlarýný güçlendirme sözü verdi. En seksi tez! Üniversite hayatý boyunca birlikte olduðu 13 erkeði deðerlendiren bir Power Point sunumu hazýrlayan Duke öðrencisi ABD'de günün konusu oldu... ABD'nin prestijli Duke Üniversitesi'nin öðrencilerinden Karen Owen, okulunun son senesinde biraz "eðlenmek" için resmi olmayan bir tez sunumu hazýrlayarak bunu e-posta yoluyla üç arkadaþýna yolladý. Owen, üniversite hayatý boyunca birlikte olduðu ayný üniversiteden 13 sporcu erkeði 10 üzerinden deðerlendirerek, yeteneklerini grafiklerle gösteren 42 sayfalýk bir Power Point sunumu hazýrladý. Sunumun 14 bin kiþilik üniversitede hýzla yayýlmasý ve basýna sýzmasýnýn ardýndan, Owen'ýn üç arkadaþýndan biri e-postayý yaydýðýný itiraf etti. Kadýnlar üzerine bir blog olan "jezebel.com"dan haber sitesi Huffington Post'a kadar birçok internet sitesinde yayýmlanan tam liste, söz konusu bazý erkekleri üzerken bazýlarýný rahatsýz etmedi. Sunumda genç kýzýn taksi, kütüphane ve yurt odasý gibi farklý mekanlarda iliþkiye girdiði yazýyor. "Sýnýfýn dýþýnda eðitim: Yatay akademisinde mükemmelleþmek" baþlýðýný verdiði sunumda adlarý geçen alan erkeklerle nasýl tanýþtýðýný, nerede seviþtiðini ve bu erkeklerin performansý hakkýnda ne düþündüðünü yazan Owen, kitap teklifleri aldý. Baþlangýçta "torunlarý için harika hikâyeler" yazdýðý için övünen Owen ise daha sonra piþman oldu.

11 12 Ekim 2010 Salý 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... EROÐLU VE HRÝSTOFYAS 10 GÜN ÝÇÝNDE ÝKÝ KEZ GÖRÜÞECEK Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas'ýn, doðrudan müzakereler çerçevesinde önümüzdeki on günlük süre zarfýnda iki kez bir araya gelecekleri, ayrýca Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlýþýnda da görüþecekleri anýmsatýldý. Filelefteheros gazetesi, haberinde, Eroðlu ve Hristofyas'ýn yaklaþýk bir ay aradan sonra 13 Ekim'de bir araya geleceklerini; iki liderin ayrýca 19 Ekim Salý günü de görüþeceklerini yazdý. Eroðlu ve Hristofyas'ýn ayrýca Yeþilýrmak (Limnidi) sýnýr kapýsýnýn açýlýþ töreninde de bir araya geleceklerini hatýrlatan gazete, liderlerin danýþmanlarý Kudret Özersay ve Yorgos Yakovu'nun da 15 Ekim Cuma günü görüþeceklerini belirtti. ÝNGÝLÝZ ÜSSÜNDEKÝ KÝLÝSEDE 100 YIL ARADAN SONRA AYÝN Beyarmudu'nda, Dikelya Ýngiliz Üssü içerisinde bulunan, "harabe" halindeki "Ay. Ýona Kilisesi"nde, 100 yýl aradan sonra ayin yapýldýðý bildirildi. Alithia gazetesi, "Ay.Ýona Kilisesi"nin 1912 yýlýnda terk edildiðini ve kiliseden kurtarýlabilen tek þeyin, þu an Larnaka'nýn "Ksilotimbu" köyündeki "Ay. Andronikos Kilisesi"nde muhafaza edilmekte olan Ay.Yona ikonu olduðunu yazdý. Haberde, ayinin gerçekleþtirilebilmesi için Ýngiliz Üsleri ile "Beyarmudu'ndaki makamlardan" izin alýndýðý kaydedildi. Gazete, ayinin Ayios Ýonas'ý anmak için yapýldýðýný belirtti. AP "ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASÝ AVRUPASI GRUBU" GÜNEY'DE Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 30 milletvekiline sahip "Özgürlük ve Demokrasi Avrupasý Grubu"ndan bir heyetin bugünden itibaren Güney Kýbrýs'ta temaslarda bulunacaðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, söz konusu grubun AB ile Kýbrýslý Türkler arasýnda doðrudan ticaretin baþlamasýný öngören tüzüðün onaylanmasýna karþý olduklarýný belirtirken, grup üyesi Yunanistan'ýn LAOS partisi AP Milletvekili Nikolaos Salavrakos'un açýklamalarýna yer verdi. OMÝRU HRÝSTOFYAS'I ELEÞTÝRMEYÝ SÜRDÜRDÜ KS EDEK Baþkaný Yannakis Omiru, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Kýbrýs sorununa iliþkin tutumunu eleþtirmeyi dün yaptýðý açýklamayla sürdürdü. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Omiru'nun dünkü açýklamasýnda, Hristofyas'ýn Kýbrýs sorunundaki tutumuna yönelik eleþtirilerini yinelediðini ve dönüþümlü baþkanlýk ve aðýrlýklý oy önerilerinin geri çekilmesi gerektiðini söylediðini yazdýlar. AKEL ÝLE DÝSÝ ÇATIÞIYOR n DÝSÝ HRÝSTOFYAS'IN HATALARINDAN; AKEL DE "SAHTE" VATANSEVERLERDEN DEM VURDU AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu; Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Kýbrýs sorunundaki ve iç yönetimdeki icraatlarýný eleþtirenleri "sahte vatanseverler" diyerek eleþtirdi, ana muhalefet DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'ten cevap gecikmedi. Simerini haberi; "AKEL'in DÝSÝ ve Diðerlerine Cepheden Saldýrýsý Ýktidardakiler Tonlarý Çok Yükseltti... 'Sahte Vatanseverlerden' Söz Ediyorlar... Andros Kiprianu Hristofyas'a Eleþtirilerden Rahatsýz Oldu... DÝSÝ'den Derhal Yanýt" baþlýk ve spotlarýyla manþete çekti. Gazeteye göre Kiprianu, AKEL kadýn kolu POGO'nun 60'ýncý kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla dün düzenlenen etkinlikte yaptýðý konuþmada Rum tarafýndaki; iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne çekinceyle bakan kesime "bayrak açtý", özetle þunlarý söyledi: "Taþýdýklarý sahte vatanseverlik Kýbrýs'ý uçurumun aðzýna getirdi. Ýdeal çözümü tercih ettiðini söyleyenler, buna nasýl ulaþacaðýmýzý izah edemiyor. Kýbrýs'ýn kýsa geçmiþinden hiçbir þey öðrenmemiþ gibi, Baþkan Hristofyas'ý ve AKEL'i eleþtiriyorlar. 1974'te cumhuriyeti ve Kýbrýs'ý çizen sahte vatanperverliðin siyasi kalýntýlarýnýn, halkýn dikkatini sahte vatansever sözlerle daðýtýp, Kýbrýs halkýnýn tamamýnýn çýkarýna olmayan iþlerini bugün tamamlamalarýna müsaade etmemiz söz konusu deðildir." ÝZCAN VE KANATLI HARAVGÝ'YE KONUÞTU Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Baþkaný Ýzzet Ýzcan ile Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Sekreteri Murat Kanatlý; "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin 50'nci kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Haravgi'ye yaptýklarý açýklamada, "ortak vatanýn kurtulmasý için 'Kýbrýs Cumhuriyeti'nin federasyona dönüþmesi gerektiðini" söyledi. Haravgi "Baþýmýza Gelenlerin Sorumlusu Þovenizm... Kýbrýslý Türkler Ortak Vatanýmýzýn Kurtulmasý Ýçin 50 Yýllýk Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Dönüþmesi Gerektiðini Vurguluyor" baþlýklý PAPAKOSTAS: NÝKÝFOROS ÝPTAL... SÝLAHLANMA SÜRECEK Rum Savunma Bakaný Kostas Papakostas, RMMO'nun yýllýk planlý tatbikatý "Nikiforos"un (Muzaffer) bu yýl iptal edildiðini; ancak Türk askeri Ada'da var oldukça RMMO'nun silahlanmaya devam edeceðini söyledi. Fileleftheros, " 'Nikiforos' Ýptal, 'Toros' Beklemede... Savunma Bakaný; Türkiye'nin Ne Yapacaðý Kendini Ýlgilendirir" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Rum Savunma Bakaný Papakostas'ýn, GÜNEY'E KKTC ÜZERÝNDEN BALIK Kýbrýslý Türk balýk ithalatçýlarýnýn, Türkiye'de avlanan balýklarý KKTC'ye getirdiði ve bu balýklarý, "Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn (KTTO) gözetiminde, Yeþil Hat Tüzüðü'nü kullanarak Güney Kýbrýs'a götürerek orada sattýklarý" iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, balýklarýn özellikle Limasol ve Baf'taki balýk lokantalarýna satýldýðýný ve fiyatlarýnýn, kilo baþýna yerli balýklardan YUNANÝSTAN'DAKÝ MAFYA OLAYINA KIBRISLI RUM ÝÞADAMI DA KARIÞTI Yunanistan'da sahtekarlýkla taþýnmaz mallara el koyan çete olayýna Güney Kýbrýs'tan bir Rum iþadamýnýn adýnýn karýþtýðý da ifade edildi. Fileleftheros gazetesinin haberine gre, söz konusu çete olayýyla ilgili olarak üç kiþinin geçtiðimiz Perþembe günü "Ceza Mahkemesi Konseyi" huzurunda ifade vermeye çaðrýldýklarý ve bu üç kiþinin arasýnda bir de Kýbrýslý Rum iþadamý bulunduðu belirtildi. Yukarýda bahsedilen üç kiþi arasýnda, Kýbrýslý Gazete, Kiprianu'nun, önceki gün Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn; yanlýþlarý ve ihmalleriyle Rum tarafýný Türk politikasýnýn kesin taksim perspektifi tehdidiyle karþý karþýya getirdiði eleþtirisi nedeniyle DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'e de saldýrdýðýný yazdý. Habere göre Kiprianu, Anastasiadis'in; 2013'te Rum tarafýnda yapýlacak baþkanlýk seçimlerine yönelik arzularýyla hareket ettiðini ve bir gün baþka, bir gün baþka konuþtuðunu söyledi ve "On yýllýk iktidar döneminde DÝSÝ'nin elinde fýrsatý vardý. Kýbrýs halký o dönemde Kýbrýs meselesinin de, iç meselelerin de nasýl yönetildiðini biliyor" dedi. DÝSÝ'nin yanýtý ise gecikmedi. Parti Basýn Sözcüsü Haris Georgiadis, Andros Kiprianu'nun açýklamalarýnýn, AKEL'in tek ilgilendiði þeyin 2013'te Hristofyas'ýn karþýsýna rakip çýkmasý ihtimali olduðunun doðrulandýðýný belirterek þunlarý söyledi: "Hükümet edenler, görev sürelerinin sonunda karþýlarýna kimin çýkacaðý ile deðil, yine kendilerinin bizi sürüklediði çýkmazdan nasýl kurtulacaðýmýzla ve bugünkü Baþkan'ýn (Hristofyas) gaflarý ve hatalarýnýn nasýl azaltýlacaðýyla ilgilenseler daha iyi ederler". Gazete, EDEK Baþkaný Yannakis Omiru'nun ise, Nikos Anastasiadis'in; Hristofyas'ýn hatalarý ve ihmalleriyle ilgili açýklamasýný yorumlarken, "sorumluluk paylaþtýrýlýrsa zarar görmeyen kalmaz" dediðini haberine ekledi. haberinde, Ýzcan ve Kanatlý'nýn söylediklerine yer verdi. Habere göre, Ýzcan ile Kanatlý, "1960'ta kurulan cumhuriyetin iþleyememesinin nedeninin her iki toplumdaki þoven unsurlarýn faaliyetleri ve dýþ güçlerin müdahalesi olduðu, anavatanlarýn Kýbrýs'ý tehdit etmeye devam ettiði, hedefin bir federasyona dönüþüp Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi olduðu, baðýmsýzlýðýn ve birleþmenin tamamlanmasý umudunun korunmasý gerektiði" görüþünü savundu. "Nikiforos iptal edildi. Türk tarafýnýn Toros tatbikatý konusunda ne yapacaðý, kendi meselesi" dediðini yazdý. Habere göre, Kostas Papakostas, "Tatbikatýn iptal edilmesinden baðýmsýz olarak, Türk askeri ayaðý, Kýbrýs'ýn aziz topraklarýna bastýðý sürece Milli Muhafýz Ordusu silahlanmaya, eðitime ve sürekli geliþmeye devam edecek" ifadesini de kullandý. (Kýbrýslý Türklerin yasal yoldan sattýklarýndan bile) 2-4 Euro daha ucuz olduðunu ileri sürdü. Türkiye'den gelen balýklarýn tespit edilmesinin oldukça zor olduðunu savunan gazete, KKTC'ye gönderilen balýklarýn yalnýzca 2-3 gün önce avlanmýþ olduklarýný ve taze görüntülerini kaybetmemeleri için derin dondurucuya konmadýklarýný iddia etti. Rum iþadamýnýn yanýsýra bir asker emeklisi deniz kaptaný, bir de inþaat mühendisi bulunduðunu kaydeden gazete, inþaat mühendisi olduðu ifade edilen þahsýn çete baþý olduðunun düþünüldüðünü belirtti. Ýnþaat mühendisi olan þahýs dýþýndaki diðer iki kiþinin ifade vermeye gittiklerini yazan gazete, söz konusu üç kiþinin de vergi kaçakçýlýðý suçlamalarýyla karþý karþýya olduklarýný, öte yandan ifade vermeye giden þahýslarýn suçlamalarý kabul etmediklerini belirtti. 500 BÝN EURO'LUK ZÝYNET EÞYASINI YURTDIÞINA ÇIKARAMADI Ýngiliz pasaportu hamili 38 yaþýndaki Yunan vatandaþý, tasarrufunda en az 500 bin Euro deðerinde ziynet eþyasýyla Larnaka Havaalaný'nda tutuklandý. Alithia Ýngiltere'ye gitmek üzereyken geçen Cuma günü yakalanan Yunan'ýn; kuyumcu olduðunu söylediðini, ancak mahkemeye çýkartýlarak hakkýnda 3 gün tutukluluk emri alýndýðýný yazdý. Gazete Yunan'ýn tasarrufundaki ziynet eþyasýnýn; polis tarafýndan, daha önce hýrsýzlýk þikâyetinde bulunan kiþilere gösterilmekte olduðunu ve ziynet eþyasýnýn menþei konusunun aydýnlanmasýnýn beklendiðini kaydetti. DÜNYADAN... DÜNYADAN... 'Midem aðrýyor' dedi karnýndan vana çýktý! Van'da psikolojik rahatsýzlýðý bulunan F.G. adlý kadýnýn, mide aðrýsý þikâyetiyle kaldýrýldýðý hastanede baðýrsaðýndan vana kolu çýktý. Doktorlar, F.G.'nin girdiði bunalým sonucu vana kolunu yutmuþ olabileceðini söyledi. Selimbey Mahallesi'nde oturan ve açýk kimliði belirtilmeyen 61 yaþýndaki F.G., evinde aniden mide sancýsý baþlayýnca yakýnlarý tarafýndan Ýpekyolu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastanede doktorlar tarafýndan muayene edilen F.G.'nin röntgen filminde baðýrsaðýnda vana kolu olduðu belirlendi. Bu duruma þaþýran doktorlar, kalýn baðýrsaðýnda yerleþen 10 santimetre uzunluðundaki vana kolunu çýkarmak için F.G.'ye operasyon yaptý. 1 saat süren baþarýlý bir ameliyatla F.G.'nin kalýn baðýrsaðýna yerleþen vana kolu çýkarýldý. En büyük bayrak Lübnan'da Son zamanlarda Guinness Rekorlar Kitabý'na ismini yazmaya doymayan Lübnan, dünyanýn en büyük bayraðý rekorunu da ele geçirdi. Lübnan ordusunun 65'inci kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla yapýlan bayraðýn ortasýnda görülen sedir aðacýnýn da 10 bin 452 kilometrekarelik Lübnan'ý temsil etmesi için 10 bin 452 metrekare olduðu belirtildi. Lübnan daha önce 3,5 tonluk tabuleh salatasý, 2 tonluk humus ve en büyük et yemeði kebe ile Guinness'e girmiþti. Saðýr kediler daha iyi görüyor Kanada'da yapýlan bir araþtýrmada, saðýr kedilerin normal iþiten kedilerden daha iyi gördükleri ortaya çýktý. Batý Ontario Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrmada, iþitme veya görme engelli kiþilerin küçüklüklerinden itibaren engellerini diðer duyu organýnýn daha iyi çalýþmasýyla telafi etmeleri gibi, saðýr kedilerin beynindeki iþitme bölgelerinin de daha iyi görmeyi saðlayacak þekilde deðiþtiði belirlendi. Nature Neuroscience dergisinde yayýmlanan makalede, bu deðiþiklik beynin yeniden organize olma becerisine baðlý "hamur" gibi oluþuyla açýklandý ve "Beyin çok etkili ve kullanýlmayan alan býrakmýyor" denildi. Anne karnýnda mutluluk pozu Ýngiltere'de Louise Henry isimli anne adayýnýn 17 haftalýk bebeðinin gülemserken resmi çekildi. Profesör Stuart Campbell'ýn 3 ve 4 boyutlu tarayýcýyla çektiði fotoðraf ceninlerin sanýlandan beþ hafta önce gülümseyebildiðini gösterdi. Daha önce haftalýk bir bebeði aðlarken çektiðini söyleyen profesör, bebeðin gülme tepkisi vermesine neyin neden olduðunu bilmediklerini ancak bu durumun onda insani davranýþ özelliklerinin geliþimini gösterdiðini söyledi. Anne ise bebeðinin gülerken görmenin harika olduðunu söyledi. 20 yaþýnda dünyaya geldi ABD'de ismi açýklanmayan 42 yaþýndaki Ýngiliz kadýn, 20 yýl önce dondurulan embriyodan saðlýklý bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ýngiliz gazetesi Sunday Times'ýn haberine göre, 42 yaþýndaki kadýn, on yýl boyunca süren baþarýsýz tüp bebek tedavilerinden sonra, dondurulmuþ embriyoyla mayýs ayýnda 3.15 kg aðýrlýðýnda bir bebek dünyaya getirdi. Institute for Reproductive Medicine'da yapýlan tedavide, bir baþka kadýnýn 20 yýl önce bir günlükken dondurttuðu beþ embriyodan biri kullanýldý. Embriyonun sahibi olan annenin, kendi tedavisi baþarýlý olunca onlarý baðýþladýðý açýklandý. 20 yýl donmuþ halde kalan embriyolardan ikisi, yeni annenin rahmine yerleþtirilmeden önce iki gün laboratuvar ortamýnda büyüdü. Ancak sadece bir tanesi hayatta kaldý ve dünyaya geldi yýlýnda Ýspanya'da bir kadýn 13 yýl dondurulan embriyodan bebek dünyaya getirmiþti. Embriyolarýn 40 yýla kadar dondurabileceði sanýlýyor. Bu geliþmeyle kadýnlar geç yaþlarda, gençliklerinde dondurttuklarý embriyolardan çocuk dünyaya getirebilecek. Ayrýca kemoterapi tedavisi yüzünden anne olma þanslarý azalan kadýnlar da yumurtalarýný saklayarak bebek sahibi olacak.

12 12 12 Ekim 2010 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Tabaða soydum narý Ýnce incedir zarý Bir öyle der bir böyle Bulunmuyor gararý Hacking Interface Biliþimin Yeraltý Dünyasýndan Hamza Elbahadýr KODLAB YAYIN "Deha yüzde bir ilham, yüzde doksandokuz terdir." Edison Karanlýk bir þilep gibi batýyor deniz dokunuyorum! Yeþil bir dal oluyorsun gökyüzü boyluboyunca çiçek ýþýklar geçidinde pul pul bir deniz dokunuyorsun!.. mor güller, hüzün ve sessiz... Turgay Nar "Bir yüzün güz bitiminde" adlý þiirinden -öykü- M. KANSU GÖRÜNÜRKEN DEÐÝÞÝR, DEÐÝÞÝRKEN GÖRÜNMEZ OLUR Yaþlýca bir kadýn, sabahýn alacakaranlýðýnda, Venedik Surlarý yla çevrili kentin hemen dýþýnda, kimbilir kimler tarafýndan düþürülmüþ (atýlmýþ) metal paralarý toplamakta. O nu, o halde görünce motosikletimden iner, yanýna sokulurum. Yabancý deðilmiþim gibi bakar bana. O aranýrken ben de aranmaya baþlarým. Metal, bakýr rengi karaltý gözüme iliþir, alýrým yerden, incelerim. Tura tarafýnda tanýyamadýðým bir insan portresi, yazý tarafýnda eski Türkçe yazýlar. Bak, derim yaþlýca kadýna. Bu para bizim paralardan deðil. Bak, eski Türkçe yazýlara. Yavaþça doðrulup yüzyüze gelince o artýk yaþlýca kadýn deðil; genç, kumral, bana gülümseyen baþka bir kadýný görürüm. Ne olmuþsa olur, gülümserken kollarýný iki yana açar, ayakuçlarýnda yükselir ve uçar; görünürken deðiþir, deðiþirken görünmez olur. Avucumda bakýr renkli eski Türkçe yazýlý paranýn sýcaklýðýný duyumsarým. Sýcaklýðý arttýkça artar ve kendi kendine titrediðinin farkýna varýrken yerdeki paralarý toplayan yaþlýca kadýn, nereden ve nasýl çýkagelmiþse gelir, az ötemde iki kat yeniden aranmaya baþlar. Birden, içimde bir korku dalgalanmasý, avucumdaki paranýn çoðalan sýcaklýðý, ilkgençliðimde falýma bakan büyücünün hayaleti. Yaþlýca kadýn ve büyücünün hayaleti yanyana, asfalta eðik gölgeleri, ikisi arasýnda sessizlik ve suskunluk. Varlýklarýnýn yanyana duruþlarýnýn farkýnda olmamalarý, sanki kendi varmýþ da öteki yokmuþ gibi sürekli asfaltýn üstünde bulabilirim istenciyle aranmaktalar. Halen, sabahýn alacakaranlýðý sürmekte, asfalt yolun sað yönündeki büyük ve koyu yeþil yapraklý harnýp aðacýna bir karga kümesi yerleþmiþken içlerinde biri, boðazý kesilecekmiþ gibi acý acý yýrtýnýr ve tüm küme yeniden havalanarak batýya yönelir. Geride kalmýþ bir zamanda, gövdesiyle karanlýklara teslim olmuþ büyücüm, þimdi yaþlýca kadýnýn önünde ince, uzun, beyaz bir bulut gibi durmakta. Büyücünün buluta dönüþmüþ halini ancak büyücünün ruhu bilmekte. Doðu ufkunda bir yangýn parlamasý. Güneþ, doðmaya yakýn. Yaþlýca kadýn, parmaklarýný kýrlaþmýþ saçlarýna daldýrýr, hýzla çeker, avuçlarýna dolan saç tutamýný kaldýrýma fýrlatýr. O, þimdi dazlak... Beni tek baþýma býrakýp kaçýyorsun hep. Zaten o büyük ve sessiz karanlýðýn kýyýsýndayým. Atlarsam oraya, artýk geri dönemem der; genç ve kumral kadýna. Der ve bilir ki kimse dönmemiþtir o karanlýktan. Aradabir, kumral ve beyaz tenli kadýn insin yanýna, uzun flütüyle ezgiler çalsýn ister ama bu isteðini sözcüklerle dillendiremez. Çünkü O, baþka birine (þeye) aittir artýk ve zaten görünmezdir. Doðu ufkunda, aydýnlýk giderek kýzýla, kýzýllýk yangýna dönüþür. Yangýn giderek geniþler, yayýlýr. Sanki dünya yanýyormuþçasýna. Belki de yanýyordur, üstündeki tüm canlýlarý ve cansýzlarýyla. Eylül, 2010 Green House Lefkoþa. FERYAL SÜKAN 11. KÝÞÝSEL RESÝM SERGÝSÝNÝ 20 EKÝM'DE AÇIYOR Ressam Feryal Sükan, yýllarý arasýnda ürettiði resimlerinden bir seçkiyi, 11. kiþisel sergisiyle izlenime sunuyor. Lefkoþa'da Ýsmet Vehit Güney Sanat Galerisi'nde, 20 Ekim Çarþamba günü saat 19.30'da açýlacak sergide, aðýrlýkla, sanatçýnýn döneminde tuval üzerine çizdiði yaðlý boya eserleri sergilenecek. Sergi, 5 Kasým'a kadar, Pazar hariç saatleri arasýnda gezilebilecek. BRTK 3. HAFÝF MÜZÝK BESTE YARIÞMASI ÝÇÝN ÇALIÞMALAR BAÞLADI n YARIÞMAYA 28 EKÝM'E KADAR BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), 15 Kasým Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý çerçevesinde, "Hafif Müzik Beste Yarýþmasý" düzenliyor. Bu yýl üçüncüsü düzenlenecek yarýþmaya, 28 Ekim Perþembe günü mesai bitimine kadar baþvuruda bulunulabilecek. Þartname ve baþvuru formalarý, BRT'nin Lefkoþa'daki merkez binasý, sitesinden ve Deniz Plaza þubelerinden elde edilebilecek. BRT'den verile bilgiye göre, organizasyon komitesinin BRT binasýnda yaptýðý ilk toplantýda konuþan BRTK Müdürü Özer Kanlý, yarýþmanýn temel amacýnýn, Kýbrýslý sanatçýlarý motive etmek olduðunu belirterek, BRT olarak sanatçýlara verdikleri önemin altýný çizdi. Sektörü güçlendirmek için birlikte çalýþacaklarýný vurgulayan Kanlý, BRT katkýlarýyla yapýlacak 3. Hafif Müzik Beste Yarýþmasý ile sanatçýlara fýrsat yaratmak amacýnda olduklarýný kaydetti. MÜZÝK FESTÝVALÝ'NDE ALEXANDER MEKAEV'ÝN PÝYANO RESÝTALÝ VAR 8. Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Müzik Festivali devam ediyor. Festivalde bu akþam ünlü Rus Piyanist Alexander Mekaev'in piyano resitali yer alacak. Bellapais Manastýrý'nda saat 20.30'da baþlayacak resitalde Mekaev, Schubret'in La Majör Sonatýný, Schumann'ýn Novellette'sini, Chopin'in 2 nolu Scherzo'sunu, Grieg'in Lyric Pieceses'larýný ve Liszt'in Ýspanyol Rhapsody'sini yorumlayacak. Kuzey Kýbrýs Müzik Derneði organizasyonu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý iþbirliðinde ile KKTC Merkez Bankasý, Ýnter Gaz, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilen festival, 16 Ekim Cumartesi akþamý caz konseri (Solist:Zeliþ Þenol, Piyano:Ersen Sururi, Trompet:Hikmet Altunbaþlýer, Kontrabas:Tony Jones ve Davul:Uður Güçlü) ile devam edecek. Bellapais Manastýrý'nda yer alan tüm konserlere giriþ 25 TL olduðu, biletlerin Lefkoþa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Girne Deniz Shop, Dome Hotel, Kybele, Bellapais Gardens, Bellapais bilet ofisi ve konser akþamlarý giriþten temin edilebildiði belirtildi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Cehennem ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Okyanus Dünyasý 3D ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Predators ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Ustura ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Centilmen ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Baþlangýç ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 12 Ekim 2010 Salý 13 Siyaset, mafya, polis ve toplum üzerine söyleþi... n Barýþ Mamalý: Özellikle cesur bazý gazetecilerimizin gündeme getirdiði Mafya, Ýþadamý ve polis üçgeninde geliþen olaylar toplumumuzu bir korku travmasýna sürüklemiþtir. Söyleþi: Necmettin Çapa Fotoðraf: Selim Kaçak Kuzey Kýbrýs ta sistemi yaratanlar ve o sistem içerisinde siyaset yapanlarýn topluma neler verdiklerini ve bu toplumu nasýl yönettiklerini düþündüðünüzde, gelinen noktayý nasýl deðerlendirirsiniz? Ülkemizde siyasetin de baðlý olduðu bir sistem vardýr ve o sistem belli bir odaktan yönlendirilip yönetildiðinden dolayý her þey irademiz dýþýnda geliþmekte ve Kýbrýslý Türklerin ekonomik yaþam standartlarý, özgürlükler ve hukuk sisteminin de içinde bulunduðu her alanda çýkmaz bir duruma düþmesine neden olmaktadýr. Bu gün insan haklarý açýsýndan hiçbir çaba yok, her þeyden önce insan odaklý bir yasanýz yok, tam aksine insaný pasifize eden, devleti ayaða kaldýran bir sistem var. Ýleri toplumlarda devlet insan için vardýr, insan devlet için deðil. Seçim sistemimize baktýðýmýzda bu durumun daha vahim olduðunu görürüz. Bizim seçim sistemimiz tamamen kiþilerin üzerine kuruludur. Karma oy dediðimiz seçim sistemidir ve çýkara dayalý olgu dediðimiz budur. Yani ben hatýrý sayýlý veya geniþ aile mensuplarýna sahip kiþiyi partime getireyim ve o kiþi bana oy getirsin ben iktidar olayým, þeklindedir. Ve bu adaylar seçime giderken çeþitli çevrelere her türlü vaadlerde bulunduklarý gibi, iþi yeni vatandaþlýklar yapmaya kadar götürebiliyor. Bu memlekette kültürlü donanýmlý ve gerçekten vatandaþlýðý hak etmiþ insanlar deðil, kendisine oy verebilecek, her çaðýrdýðýnda emrinde olabilecek kiþiler vatandaþ yapýlýyor. Bu güne kadar iktidara gelmiþ partilerin politikalarýný ve bu politikalarýn Kýbrýs Türk toplumu üzerindeki etkilerine nasýl bakýyorsunuz? Kontrolsüz ve aþýrý nüfus akýþýnýn olduðu bir yerde polis tamamen yetersiz kalmýþ bir durumda. Öyle bir noktaya gelmiþiz ki, kendi nüfusumuzu bilmeyecek durumlara düþmüþüz ve gerçekten aðlanacak halimize gülüyoruz! Ýrademiz dýþýnda geldiðimiz bu durumdan siyasi partilerimiz, habire faydalanmaya ve bu durumu çýkarý doðrultusunda kullanmaya çalýþmaktadýr. Bu gerçeðe baktýðýmýzda, dolayýsýyla her alanda çöküþe mahkum bir hale geldik, kýsacasý bittik! Hangi ülkenin hapishanesinde mahkumlarýn %70 i yabancýlardan oluþmaktadýr? Sorarým size; var mý dünyada baþka bir örneði? Çünkü hiçbir alanda politikamýz yok. Ne uyuþturucu ile mücadelede, ne kaçakçýlýkta, ne vatandaþlýkta, ne de adalet sisteminde. O zaman nedir politikamýz? Hýzla yokoluþa doðru sürüklenme mi? Kuzey Kýbrýs ta zaman zaman insan haklarý ihlalleri gündeme gelmektedir ve mahkemeye çýkan her üç kiþiden ikisinin poliste kaba dayak veya sistematik iþkenceye maruz kaldýðý tutuklular BAÐIMSIZ VE TEMÝZ SÝYASET ÞART tarafýndan mahkemelerde dillendirilmesine raðmen somut bir sonuca ulaþýlamadýðý gibi bu iddialar her geçen gün artmaktadýr, siz bir avukat olarak bu insan haklarý ihlallerine karþý nasýl bir duruþ sergilemektesiniz? Anayasal açýdan komiteler kurup insan haklarý ihlalleri ile ilgili denetleme yapabilirsiniz ve hatta bir noktaya kadar devlet sýrlarýna varýncaya kadar incelemelerde bulunabilirsiniz, anayasal açýdan bu mümkündür. Ancak ne acýdýr ki 2008 yýlýnda CTP ve ÖRP koalisyonu döneminde, ben iki konuda meclise baþvuruda bulundum. Bir tanesi; Her zaman gündemde olan, poliste yaþanan iþkence iddialarý, kaba dayak ve sistematik iþkence ile ilgiliydi ve bu durum her gün mahkemelerde ve kamuoyunda dile gelmekte. Polise düþen insanlarýn da bunu sürekli dillendirmesi ve basýnýmýzýn da zaman zaman bunlarý yazmasý ülkemiz açýsýndan çok büyük bir ayýptýr. Ýkincisi cezaevi ile ilgiliydi; ve orada da insanlýk dýþý muamelelerin olduðu ve bunun zaman zaman had safhaya ulaþtýðý iddia edilmektedir. Benim beklentim þuydu; Çýksýn iki tane vicdaný hür milletvekili, hemen meclise bir soru önergesi versin ve hemen bir komite oluþturulup bu konu aydýnlansýn. Ama maalesef bu dilekçe, kurula dahi gitmeden reddedildi. Geçen günlerde tekrar, o günlerde verdiðim dilekçe gündeme alýndý ve genel kurula geldi, ama yine büyük çoðunlukla reddedildi. Çýkýp meydanlarda demokrasiden dem vuranlarýn, insan haklarý açýsýndan çok önemli olan böyle bir konuyu incelemeye dahi gerek duymamalarý insanlarýmýz açýsýndan çok vahim bir durumdur. Bu gün dünyanýn birçok ülkesinde, herhangi bir zanlý polis tarafýndan gözaltýna alýndýðý andan itibaren, ya kendi avukatý, ya da devlet tarafýndan tayin edilen bir avukatýn gözetimi olmaksýzýn polis kesinlikle ifade alamaz. Yine dünyanýn birçok ülkesinde avukat eþliðinde polisin aldýðý ifade esnasýnda mutlaka bir kayýt cihazý ve kamera vardýr. Bu gün bizim anayasamýzda da gerçekten bu düzenlemeler vardýr. Bizim anayasamýz da diyorki; Gözaltýna alýnan kiþiye derhal bir avukat tayin edilmelidir, maddi durumu uygun olmayan þahýslara devlet bir avukat tayin etmelidir. Maalesef ben bu güne kadar devletin herhangi bir kiþiye avukat tayin ettiðini ne gördüm, ne de duydum. Size çok güncel ve bir o kadar da keyfi uygulama diyebileceðimiz bir olayý anlatmak isterim; Anayasamýzda, avukatýn herhangi bir saatte poliste gözaltýndaki müvekkili ile görüþebilir demesine raðmen, PGM nin yayýnladýðý bir genelge bu yasayý hiçe sayýyor. PGM Genelgesi aynen þunu diyor; Bundan böyle avukatýn tutuklu ile ilk görüþmesi hariç, diðer görüþmeleri tutuklunun güvenliði açýsýndan hava karardýktan sonra yapýlmayacaktýr. Düþünebiliyor musunuz, içeri düþen, soruþturma geçiren ve en aðýr psikolojik travma içerisindeki tutuklunun tek güvencesi avukattýr ve siz diyorsunuz ki; hava karardýktan sonra tutuklu avukatý ile görüþmesin, güvenliði açýsýndan sakýncalýdýr! Avukatlar vampir mi? Avukatlar gece hava kararýnca diþleri mi uzuyor, siz avukatlarý tutuklulara karþý gece sakýncalý mý görüyorsunuz? Bu tabloya baktýðýmýzda bu ülkede yaþanýlanlar inanýlýr gibi deðil. AÝHM bizi bu konuda defalarca mahkum etmesine raðmen, biz halen avukatsýz, kayýtsýz bir þekilde polisin aldýðý ifade ile insanlarý mahkum ediyoruz. Son olarak benim bir davam var, sona ulaþýldý ve bu davada da AÝHM in mahkumiyet kararý vermesini bekliyoruz. Artýk burada hayýr efendim insan haklarýna aykýrý bir durum yoktur demenin bir anlamý da kalmamýþtýr, çünkü bu vahim durum bir mahkeme tarafýndan tescillenmiþtir. Son olarak gündeme gelen ve toplum üzerinde korkunç bir etki býrakan mafya ve çetelerin Kuzey Kýbrýs taki faliyetleri ve toplumu haraca baðlama olaylarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Þu anda toplumumuzun içinde bulunduðu duruma baktýðýmýzda, özellikle cesur bazý gazetecilerimizin gündeme getirdiði Mafya, Ýþadamý ve polis üçgeninde geliþen olaylar toplumumuzu bir korku travmasýna sürüklemiþtir. Hergün bu konularý gazetelerde okuyoruz ve bu iþin hangi boyutlarda olduðunu polisin çýkýp açýklamasý gerekir. Ancak ne acýdýr ki, bu konu gündeme geldiði günden itibaren, ne iktidar partisi ne de ana muhalefet partisi bu konu ile ilgili hiçbir ciddi açýklama yapmamýþlardýr, sanki saðýr ve dilsiz kalmýþlardýr. Bu da bize þunu gösteriyor; bu ülkede baðýmsýz ve temiz siyaset olmadýkça, temiz toplum özlemimiz devam edecektir, toplumumuz mafya ve çetelerin korkusuyla sindirilmeye ve haraca baðlanmaya devam edecektir. Siyasetçilerimiz ve o siyasetçilerimizin arkasýnda koþanlar kiþisel çýkarlarýný ön planda tutarak siyaset yapmaya devam ettikçe, bu toplumun geleceðine umut ile bakmak aptallýktýr. Türkiye hakimler ve savcýlar yüksek kurulu istifa etti Türkiye Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Baþkanvekili Kadir Özbek, altý arkadaþý ile birlikte görevden ayrýlma kararý aldýklarýný açýkladý. Kadir Özbek, ''Gündemi belli olmayan, toplantý yaptýrýlmayan, karar verdirilmeyen, görüþlerini açýklamasý dahi fiilen engellenen bir yapý içerisinde daha fazla kalmanýn bir yarar saðlamayacaðý görüþüyle, ben ve arkadaþlarým Suna Türkoðlu, Musa Tekin, Orhan Cem Erbük, Fatma Anýl Genç, Hatice Ceyda Kerman ve Ayþe Albayrak Doðan görevimizden ayrýlma kararý almýþ bulunuyoruz'' dedi. Özbek, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Kurul'un bir süredir kamuoyunun gündeminde çok yoðun bir biçimde yer aldýðýný söyledi. Hukukun toplum için olduðunu ve toplumla iç içe olduðunu söyleyen Özbek, HSYK'nýn hiçbir önyargý ve hiçbir art niyeti olmadan anayasanýn çizdiði sýnýrlar içerisinde ve kanunlarýn kendilerine verdiði yetkilerine sahip çýkarak görev yapmak amacýný ýsrarla ortaya koymuþ olmasýna raðmen, 17 Aðustos 2010 tarihinden itibaren fiilen çalýþtýrýlmadýðýný, bu husus Adalet Bakanlýðýna defalarca iletilmesine raðmen bugüne kadar hiçbir sonuç alýnamamýþtýr. Adalet Bakanlýðý son olarak Adalet Bakaný imzasýyla göndermiþ olduðu yazýsýnda yeni oluþum tamamlanýncaya kadar mevcut HSYK'ya gündem yapýlmayacaðýný, Kurul Baþkanvekilliðine resmen bildirmiþ bulunmaktadýr. Bu süre içerisinde HSYK halen yürürlükte olan 2461 sayýlý kuruluþ kanunundan ve 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunundan kaynaklanan ve birçoðu ivedi olan, hiçbir görevini yapamadýðý gibi bu ivedi iþlerin adalet Bakanlýðýnca nasýl yürütüldüðü konusunda da hiçbir bilgisi bulunmamaktadýr. Adalet Bakanlýðý tarafýndan açýklanan ve 20 ayrý kuruluþtan görüþ istendiði bildirilen HSYK Kanun Tasarýsýnýn ön taslaðýnýn hazýrlýk çalýþmalarý sýrasýnda kurulumuzun seçimle gelen üyeleriyle herhangi bir bilgi paylaþýmýnda bulunulmadýðý gibi taslak tamamlandýktan sonra bir iletiþim kurulamamýþ, taslak hakkýnda görüþü istenen kuruluþlar arasýnda kurula yer verilmemiþ, hatta kurulun bu taslak hakkýnda hazýrladýðý görüþlerini HSYK'nýn kendi internet sitesinde yayýnlanmasýna da olanak tanýnmamýþtýr. Özbek, daha fazla beklemek istemediklerini, ''Bekleyip, 17 Ekim tarihinde gerçekleþtirilecek seçimden sonra gelecek arkadaþlarýmýzýn buraya gelmesinden veya isimlerinin belli olmasýndan sonra ayrýlmanýn da bir takým polemiklere sebep olacaðý, yeni oluþacak kadronun beðenilmediði veya onlarla uyumlu bir þekilde çalýþýlamayacaðý þekilde bir takým deðerlendirmeler yapýlabilir endiþesiyle seçim gününü beklemeden ayrýlma kararý aldýk'' dedi. Kararlarýnýn tamamen ''münferit'' olduðunu vurgulayan Özbek, ''Her bir arkadaþýmýz, bu yoldaki iradesini, düþüncesini kendileri ifade etmiþlerdir. Bugün birlikte de bu kararýn uygulanmaya konmasýný uygun gördük'' deðerlendirmesinde bulundu.

14 14 12 Ekim 2010 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Þeker karýþtýrýlarak piþirilmiþ meyve ezmesi. Bir nota. 2-Naz, iþve. Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder. 3-Yardýmcý kuvvet, destek. Hristiyanlarýn peygamberi. 4-Ýnsanda ve omurgalýlarda içinde beyin bulunan, baþýn kemik bölümü. 5-Tersi "Ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu Japon kökenli bir dövüþ yöntemi". Zaman zaman kendini kaybederek olduðu yere düþme, vücutta þiddetli çýrpýnmalar ve aðýz köpürmesi ile ortaya çýkan bir sinir hastalýðý. 6-Sýk sýk küçük, önemsiz kazalar yapan kimse. 7-Tavla oyununda "Bir" sayýsý. Öðrenci. 8-Harf okunuþu. Beyaz. Demir'in kýsaltmasý. Türk müziðinde kiriþli bir çalgý. 9-Ýspanyolca "Yaþa". Notada duraklama iþareti. Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. 10-Güzellik, incelik. Telefonu açýnca söyleriz. 11-Bir yerde oturmak (iki kelime). Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Serpin Onay Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. No:84 K. Kaymaklý (Reis Süpermarket Karþýsý) Tel: Önal Aktolga Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:91/F Dereboyu Tel: Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No.4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir erkekle nikâhsýz yaþayan kadýn, kapatma. Ýçinde türlü eþya bulunan posta paketi. 2-Etrafý su ile çevrili kara parçasý. Ceket altýna giyilen, kolsuz ve kýsa giysi. 3-Raksý kendine meslek edinmiþ kadýn. Ýspanya'da Bask bölgesinin baðýmsýzlýðý için mücadele eden örgüt. 4-Eski dilde "Yazýlý kâðýt". Amerikyum'un kýsaltmasý. 5-Tersi "Birlikte yolculuk eden topluluk". Terazi gözlerinden her biri. 6-Lâyýk olma, yaraþýrlýk. Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. 7- Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre. Üstüne öteberi koymak için bir dolabýn içine, birbirine paralel olarak tutturulmuþ, genellikle geniþ, uzun tahta veya metal levha. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 8-Harf okunuþu. Ýskambil oyununda "Birli". Tersi "Türlü metallerden yapýlmýþ, kopmaya karþý bir direnç gösteren ince uzun nesne". 9-Küçük kitap, broþür. Tersi "Eski dilde "Mavi". 10-Varlýðý veya bazý yönleri açýða vurulmak istenmeyen, gizli tutulan þey. Küçük lüle durumunda, kývrýmlý saç. 11-Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. Bir makineyi oluþturan ve iþlemesine yardým eden parçalardan her biri. Yaydan çýkan. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Suç Sanatý Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: BRYAN GOERES Oyuncular: ELLEN POMPEO, WILLIAM BALDWIN, ABEL FOLK, SIMON ANDREU, ED LAUTER, ANDRES HERRERA, DAMIA PLENSA New York asýllý bir sanat ekspresi, bir dizi soygun olayýnýn araþtýrýlmasýna yardým etmek üzere Barselona' ya gönderilir. Sandra Walker, zengin bir müþterisi tarafýndan Barselona' daki müzelerden birine baðýþlanan ama çalýnan bir tabloyu bulmak üzere çalýþmaya baþlar. Eski erkek arkadaþý ile birlikte çalýþan Sandra, araþtýrmalarý sonucunda acýmasýz bir Rus gangsterine ulaþýr ve hayatý tehlikeye girer. Sandra' nýn iyice uzaklaþtýðý kocasý, New York polisi Bruce onu eve götürmek üzere gelir. Evliliklerinin özgürlüklerini sýnýrlamasýndan kurtulmak isteyen Sandra, kocasýna sýnýrlarý fazlasýyla zorladýðýný hatýrlatýr. Ancak, soygunlar devam etmektedir ve Sandra' nýn hedef alýndýðýný keþfeden Bruce, bu olaylarý çözmek ve onun adýný temizlemek için birlikte çalýþmak zorundadýr. Ýsyan Türü: Yabancý Sinema TNT / Saat: 20:00 Orijinal Adý : Battle In Seattle Yönetmen : Stuart Towsend Oyuncular : Charlize Theron,Martin Henderson,Woody Harrelson,Ray Liotta Yapým : 2007 aksiyon-dram Kasým 1999; Dünya Ticaret Örgütü'nün Seattle'da bakanlarla yapacaðý toplantýyý protesto edecek olan onbinlerce gösterici þehirde toplanmaktadýr. Django, Sam, Lou ve Jay de protestocular arasýndadýr. Her birinin kendine özgü bir öyküsü vardýr, ancak hepsinin ortak amacý dünyada bir fark yaratmak için seslerini duyurabilmektir. Ejderin Öpücüðü Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / Saat: 20:45 Yönetmen : Chris Nahon Oyuncular: Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Karyo, Ric Young Çin gizli servisinin bir mensubu, özel görevle Paris'e gönderilir. Burada, cinayeti de içeren bir dizi karmaþýk olayla karþýlaþýr. Bu sýr yumaðýný çözmek kahramanýmýz için hiç de kolay olmayacaktýr. Soðuk Para Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 21:45 Yönetmen: GARY BURNS Oyuncular: JAMES MARSTERS, JOHN CASSINI, LARRY MANETTI Karizmatik hýrsýz Bobby Comfort, hapisaneden kaçmasýna raðmen kendini geçmiþte iþlediði bütün suçlardan aklamayý baþarýr ve evine yeni bir hayata döner. Ancak, eþine ve kýzýna baðlý olsa da bu hayat onu memnun etmeyecektir, eski yaþamý peþini býrakmamaktadýr. Eski yaþamý, Samy Nalo kimliðiyle dönmüþtür, eski asistaný da iþin içine karýþýr ve New York'un rüküþ otellerini soymaya baþlarlar. Ancak kanun Bobby'ye kuzeni kadar yakýndýr. ÞÝAOBO ÖDÜLÜNÜ KURBANLARA ADADI Nobel barýþ ödülünün bu yýlki sahibi hapisteki Çinli siyasi muhalif Liu Þiaobo, ödülünü Tiananmen kurbanlarýna adadý. Merkezi New York'ta bulunan sivil toplum örgütü Human Rights in China (HRIC), Liu Þiaobo'nun karýsý ile irtibata geçtikten sonra, Liu Þiaobo'nun ''Bu ödül 4 Haziranýn yitik ruhlarýna adanmýþtýr'' dediðini duyurdu. SOMALÝLÝ KORSANLAR JAPON GEMÝSÝNÝ KAÇIRDI Somalili korsanlar, mürettebatý Filipinli bir Japon gemisini kaçýrdý. Avrupa Birliði Deniz Gücü yetkilisi Yarbay Per Klingvall, Panama bayraðý taþýyan Ýzumi adlý geminin, 20 kiþilik Filipinli mürettebatýyla kaçýrýldýðýný duyurdu. Klingvall, gemilerin korsanlarýn saldýrýsýna uðradýðý yönünde alýnan sinyalden sonra Danimarka'ya ait bir savaþ gemisinin görevlendirildiðini, baðlantý kurulan gemi kaptanýnýn, geminin kontrolünün korsanlara geçtiðini söylediðini bildirdi. MACARÝSTAN'DA KÝMYASAL ZEHÝRLÝ KIZIL ÇAMUR Macaristan'da Ajka kentinde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasýndan, setlerin yýkýlmasýyla kimyasal kýzýl çamurun çevreye yayýlmasýnýn ardýndan, fabrikanýn genel müdürü tutuklandý ve fabrika bugünden itibaren devletin yönetimine alýndý. Macaristan Parlamentosunda bir konuþma yapan Macaristan Baþbakaný Viktor Orban, ülkenin en büyük ekoloji felaketine neden olan kazanýn yaþandýðý fabrikanýn bugünden itibaren devletin idaresine alýndýðýný söyledi. KAZAKÝSTAN'DA 4. ÇOCUÐA 1540 DOLAR Nüfus artýþýný özendirmek isteyen Kazakistan 4. çocuða 1540 dolar verme kararý aldý. Kazakistan 2030 Kalkýnma Programýnda nüfus artýþýný özendirmeyi öncelikli konu olarak ele aldý. Kazakistan hükümetinin valiliklere nüfus artýþýný saðlama görevi vermesinin ardýndan, Kuzey Kazakistan Eyaleti Valiliði bu konudaki ilk adýmlarý attý. Kuzey Kazakistan Eyalet Valiliði yýllarý arasýnda doðan 4. çocuða 226 bin Kazak tengesi (1.540 dolar)verme kararý aldý. Kazakistan hükümeti para yardýmýný anne ve babaya deðil, doðan çocuk adýna açýlacak banka mevduat hesabýna yatýracak ve para çocuk yetiþkin oluncaya kadar orada muhafaza edilecek. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 12 Ekim 2010 Salý 15 DÝYABET TOPLANTILARI Kýbrýs Türk Diyabet Derneði, Lapta bölgesindeki diyabetliler ve diyabetli yakýnlarý için "Ayak Bakýmý" konusunda sohbet toplantýsý düzenliyor. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Lapta Belediyesi'nin katkýlarýyla düzenlenecek toplantýya konuþmacý olarak Ayak Bakým Uzmaný Leah Claydon katýlacak. 13 Ekim Çarþamba günü saat 18:00'de Lapta Ana Okulu'nda gerçekleþtirilecek toplantýya, diyabetliler, diyabetli yakýnlarý yanýnda diyabeti öðrenmek isteyenlerin de katýlabileceði belirtildi. 2. Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý ve sergisi açýldý (Haber ve Fotoðraflar Mustafa ERKAN)- Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Kültür Dairesi Müdürlüðü'nün bu yýl ikincisini düzenlediði "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý" ödül töreni yapýldý. 17 sanatçý toplam 68 eserle yarýþmaya katýlýrken, sergilenmeye deðer bulunan 10 sanatçýnýn 29 eseri Ýsmet Vehit Güney Sanat Merkez'inde dün akþam sanatseverlerin beðenisine sunuldu. Serginin açýlýþý, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst tarafýndan ödüle layýk bulunanlara ödüllerinin verilmesiyle yapýldý. BAÞSAÐLIÐI Resim yarýþmasýnda derecelendirme yapýlmaksýzýn Nilüfer Ýnandým "Hüzün" adlý eseriyle, Özge Ertanýn "Ýsimsiz", Ülviye Karabaþak da "Kim?" adlý eseriyle baþarý ödülüne layýk görüldü. Bakan Kemal Dürüst ve Kültür Dairesi Müdürü Derviþ Beyit tarafýndan üç sanatçýya belge, plaket ve 2 bin 500'er TL'lik para ödülleri takdim edildi. Ümit Ýnatçý, Kemal Ankaç, Senih Çavuþoðlu ve Amber Onar'dan oluþan seçici kurul 10 sanatçýnýn 29 eserini sergilenmeye deðer buldu. Deðerli yoldaþýmýz, Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkanlýðý Sýnav Müdürü; Sn. MEHMET ÖKE yi kaybetmenin üzüntüsünü paylaþýr, tüm ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst yaptýðý konuþmada, ülkede sanata gerçek deðerin verilmemesinden dolayý üzüntü duyduklarýný söyleyerek, sanatçýlarýn bir deðer olarak varolmalarýnýn kendileri için önemli olduðunu belirtti. Etkinliðe katýlan tüm sanatçýlarýn ileride daha güzel eserlere imza atmalarýný dileyen Dürüst, önemli olan yaratýcýlýðý kullanarak, sanatçýlarýn kendi psikolojik durumlarýný toplumun sosyolojik anlamý içinde deðerlendirebilmeleri olduðunu söyledi. OTOBÜS TURU Kuþ Cenneti-Gagobetria köyü-botanik Bahçeler- Trodos turu 17 Ekim 2010 Pazar LTB ÇALIÞANLARI ÝÇÝN GOLDEN TULÝP ÝLE ANLAÞMA Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Golden Tulip Otel ile kapsamlý bir protokol imzaladý. Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Birimi bünyesinde bulunan 1840 yaþlýya 6-15 Aralýk tarihleri arasýnda bayram ve yýlbaþý yemeði verilmesi için imzalanan protokole LTB Müdürü Aþkan Cemal Efe ve Golden Tulip Otel Eðlence Müdürü Atilla Çetin imza koydu. LTB Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, protokol kapsamýnda Golden Tulip Otel ayrýca, her ay 10 yaþlýya öðle yemeði verecek. KIBRIS VATANDAÞI NOBEL EKONOMÝ ÖDÜLÜ KAZANDI Bu yýl Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen ile Ýngiliz ve Güney Kýbrýs vatandaþý Christopher A. Pissarides paylaþtý. Üçlü bu ödüle layýk görülmesine neden olan teori, çok sayýda iþ açýðý olduðu zaman, niçin çok sayýda kiþinin iþsiz kalabildiði ve ekonomi politikasýnýn iþsizliði nasýl etkilediði sorularýna yanýt vermek için geliþtirildi. Bu teori ayný zamanda istihdam piyasasýndan baþka piyasalara da uygulanabiliyor. KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa Karaahmetoðlu SATILIK EV Girne Boðaz'da 3+1 dublex bahçeli ev Türk malý Stg. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg Kiralýk iþyeri Muayenehane, ofis olmaya müsait dükkan. Maliye Bakanlýðý karþýsýnda... Tel: SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel: Kiralýk daire Gönyeli Yenikent'te 3+1 daire. Tel: SATILIK Komple ev eþyasý acilen satýlýktýr. Tel: PERSONEL ARANIYOR Lefkoþa'da yeni açýlacak restorantta çalýþabilecek 24 yaþýný aþmamýþ erkek personel, motor ehliyeti olan paketçi ve temizlik görevlisi bayan eleman aranýyor. Tel: ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 233/2010) Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ile Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi Hasta Bakým Ara Hizmetleri Ýþleri için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli Üretim Belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Teklifler en geç 3 KASIM, 2010 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartname Gelir ve Vergi Dairesi ne yatýrýlacak olan 250.-TL+KDV makbuz karþýlýðý Saðlýýk Bakanlýðý ndan temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý

16 16 12 Ekim 2010 Salý

17 12 Ekim 2010 Salý 17

18 18 12 Ekim 2010 Salý

19 12 Ekim 2010 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Haftanýn Teknik Adamý: Mehmet Bolkan Haftanýn Hakemi: Maðusa Türk Gücü Haftanýn On Biri: Ýbrahim... (MTG) Süleyman... (Tatlýsu) Devrim... (Baðcýl) Salih... (DTB) Halil... (Cihangir) Uður... (MTG) Kayhan... (Kaymaklý) Morris... (Tatlýsu) Jeffrey... ( Baðcýl) Osman... (MTG) M.Yaþinsen... (Kaymaklý) Haftanýn Kareasý Uður... (MTG) Morris... (Tatlýsu) M.Yaþinsen... (Kaymaklý) Halil... (Cihangir) Haftanýn Futbolcusu: Mustafa Yaþinses (Kaymaklý) 1.Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. K.Kaymaklý Doðan T. B Cihangir B.Baðcýl Ozanköy Tatlýsu Maðusa T.G Lefke Çetinkaya Lapta A.Yeþilova Gönyeli Düzkaya Türkmenköy Ekim Cumartesi: Cihangir-B.Baðcýl, Gönyeli-Lapta, Türkmenköy-Tatlýsu. 17 Ekim Pazar: Lefke-Doðan Türk Birliði, Düzkaya-K.Kaymaklý, Çetinkaya- Maðusa Türk Gücü, Ozanköy-A.Yeþilova Mehmet Sezener (Kaymaklý-Lefke maçý) Gol Krallýðý 3 Gol Atanlar Ali Ýmam (Ozanköy), Halil (Cihangir), Akýn (Düzkaya) 2 Gol Atanlar Aziz (Gönyeli), Sabri (DTB), Jeffrey (B. Baðcýl), Þenol (Tatlýsu), Yasin (K. Kaymaklý), Mustafa Yaþinses (K. Kaymaklý)

20 Engellilere destek devam edecek Engelli basketçilerimize Kuzey Kýbrýs Turkcell'in kurumsal desteði bu yýl da devam edecek. KKTC Engelliler Federasyonu ile 2008 yýlý Aralýk ayýnda sözleþme yaparak Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý'na ismini veren Kuzey Kýbrýs Turkcell yeni sezon öncesinde sponsorluk sözleþmesini yineledi. Zirvede Kaymaklý ve Doðan kaldý n Futbolda Turkcell Birinci Ligi'nde 2. hafta maçlarý geride kalýrken Küçük Kaymaklý ve Doðan Türk Birliði 2'de 2 yapan takýmlar oldular. Maðusa Türk Gücü sahasýnda Düzkaya karþýsýnda 2-0 maðlup duruma düþtüðü maçý 4-3 kazanarak haftaya damgasýný vurdu Futbolda Turkcell Birinci Ligi'nde 2. hafta maçlarý geride kaldý. Ýlk haftanýn lideri Cihangir sahasýnda konuk ettiði Çetinkaya karþýsýnda son saniyelerde yediði golle 2 puan kaybetti ve yerini kaptýrdý. Küçük Kaymaklý Lefke karþýsýnda elde ettiði 4-0'lik galibiyet ile liderlik koltuðuna oturdu. Küçük Kaymaklý gibi ikide iki yapan Doðan Türk Birliði de Türkmenköy karþýsýnda maçý 2-0 kazanmayý baþardý. Haftanýn en baþarýlý skorunu Maðusa Türk Gücü elde etti. Ligin ilk haftasýnda Lefke'ye maðlup olan Maðusa Türk Gücü bu kez Düzkaya ile karþýlaþtý. Maçta 2-0 yenik duruma düþen Maðusa bu maçý 4-3 kazanmasýný bilerek haftaya damgasýný vurdu. Haftanýn ilginç maçlarýndan biri Tatlýsu- Gönyeli arasýnda oynandý. Ýlk hafta Doðan'a 3-2 maðlup olan Gönyeli ikinci haftada da ayný skorla yenildi. Tatlýsu bu maçta 3-0'lýk üstünlük yakalamýþtý. Ancak daha sonra Gönyeli 2 gol buldu ve skor 3-2 oldu. Ama süre baþka gole yetmedi ve karþýlaþma Tatlýsu'nun galibiyeti ile noktalandý. Bostancý Baðcýl takýmý sahasýnda Alsancak Yeþilova'yý 3-1 maðlup etmeyi baþardý. Baðcýl bu skorla puanýný 4 yaparken Yeþilova 1 puanda kaldý. Turkcell Birinci Ligi'nde ikinci haftada 2 karþýlaþma ayný skorlarla tamamlandý. Lapta- Ozanköy ve Cihangir-Çetinkaya karþýlaþmalarýnda takýmlar birer gol kaydedebildiler. Özellikle Cihangir-Çetinkaya maçýnda yaþanan olaylar da çok tartýþýldý. Çetinkaya futbolcusu Hüseyin Þevki ile Teknik Direktör Salahi Uçkan'ýn vuruþmalarý, Cihangir Teknik Direktörü Fýrat Canova'nýn saha dýþýna atýlmasý ve tartýþmalý pozisyonlarda maçýn hakemi Ecvet Kanatlý'ya tepkiler haftanýn en çok tartýþýlan maçý oldu. "Klasik Otomobil rallisi yapýldý Zafer Burçin- Derya Aliusta'nýn oldu Kuzey Kýbrýs Klasik ve Spor Otomobil Kulubü ile Maðusa Suriçi Derneði'nin (MASDER) ortak organizatörlüðünde ve Maðusa Belediyesi Sponsorluðunda gerçekleþtirilen "1. Masder Klasik Otomobil Rallisi" hafta sonu gerçekleþtirildi. Saat 11:30'da Maðusa Namýk Kemal Meydanýndan start alan yarýþ, saat 14:00'de ayný yerde sona erdi. Oldukça çekiþmeli geçen yarýþý MG Midget marka araçlarýyla Burçin Aliusta Derya Aliusta ikilisi kazandý. Yarýþda ikinciliði MG MGB Roadstar marka aracýyla Argun Paralik Sami Hikmet ikilisi alýrken, üçüncülüðü ise Akýn Demirað Ece Demirað ikilisi Cadillac Coupe Deville marka arabalarýyla elde ettiler. Hakemler ve Gözlemciler Derneði Baþkaný Mehmet Özbilgehan, Mehmetçik- Gençlik Gücü maçýnda darp edilen Fehim Dayý'yý darp edenlerin suç duyurusunun yapýldýðýný belirtti "Darp olayý cezasýz kalamaz" n Hakemler ve Gözlemciler Derneði Baþkaný Mehmet Özbilgehan yaptýðý açýklamada, FIFA'nýn en önemli argümanlarýndan birisinin hakeme ve oyuna saygý olduðuna dikkat çekti Futbol Sezonu Kuzey Kýbrýs Turkcell Liglerinin henüz ikinci haftasýnda, hakeme yönelik darp olaylarýnýn baþlamasýna Hakemler Birliðinden sert tepki geldi. Hakemler ve Gözlemciler Derneði Baþkaný Mehmet Özbilgehan, Mehmetçik-Gençlik Gücü maçýnýn 88'inci dakikasýnda verilen bir penaltý sonrasýnda darp edilen Fehim Dayý ile ilgili olarak Polise suç duyurusunda bulunulduðunu dile getirdi. Hakemler ve Gözlemciler Derneði Baþkaný Mehmet Özbilgehan yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "FIFA'nýn en önemli argümanlarýndan birisi Hakem saygý, oyuna saygýdýr. Liglerin baþlamasýnýn henüz ikinci haftasýnda, hakem camiasýnýn en centilmen en efendi hakemlerinden birisi olan Fehim Dayý'nýn darp edilmesini kabul etmemiz mümkün deðildir. Hakemin verdiði bir karar sonrasýnda gerek o kararda haklý olsun, gerekse haksýz olsun, sporun birlik, beraberlik ve kardeþlik olduðunu unutarak hakemin darp edilmesi takdir edersiniz ki, kabul edilecek bir olay deðildir. Fehim Dayý'nýn darp edilmesi olayý Polise intikal ettirilmiþtir. Bunun peþini býrakmayacaðýmýzý ve suçlularýn cezasýný çekmesi için giriþimlerimizi sürdüreceðiz." "Eskiden eþ dost araya girerek yapýlan þikâyetleri geri çekmesi için duygusal bazda hakem baský altýna alýnýrdý. Bazý hallerde, hakem bu baskýlara dayanamayarak þikayetini geri çekiyordu. Ancak biz hakem camiasý olarak bunu önlemek için genel kurul kararý aldýk. Þikayetlerin geri çekilmemesi konusunda aldýðýmýz kararda disiplin kuruluna da sevk var. Þayet hakem þikayetini geri çekerse, önce disiplin kuruluna sevk edilir. Sonrasýnda da Merkez Hakem Kurulu kararý ile bu hakeme maç verilmemesi saðlanýr." ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Gece boyu sürdü DOLMABAHÇE tarafından gelen 100 kişilik bir gruptan yüzleri maskeli bazı kişiler, Beşiktaş'ta Başbakanlık Çalışma

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/19076 Karar No : 2001/2751 Karar Tarihi : 15.02.2001 : ÝÞVERENÝN HAKLI NEDENLE HÝZMET AKDÝNÝ FESHÝ Davacý ve diðer çalýþanlar hakkýnda zimmet ve zimmet suçuna iþtirak etme iddialarýyla Aðýr

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!.. Ahmet Uzun týpký Çangar gibi paralý bir 'açýklama' gönderdi gazetemize. Yayýnlýyoruz. Ancak 'paralý' açýklamaya ne gerek vardý? Sanki 'bedava' açýklama gönderdi de yayýnlamadýk mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı