İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR"

Transkript

1 T-OF SĞLIK LİSNS TMMMLM SĞLIK YÖNETİMİ 4.SINIF 1.DÖNEM İNSN KYNKLRI YÖNETİMİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULR

2 İnsan Kaynakları Yönetimi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Kaynakları Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İnsan kaynakları yöne minin önemini ar ran faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Küreselleşme, klasik personel yöne mini yetersiz hâle ge rmekte, modern insan kaynakları yöne minin önemini ar rmaktadır. 4. I. İşlerde çalışan işgörenler II. İşleri bilen göze mciler dâhil diğer işgörenler III. İşlerini yapmakta olan işgörenleri izleyen bağımsız gözlemciler B) Dünyadaki değişimler işletmeleri bu değişimleri anlayan, farklı kültürlere uyum sağlayan ve yönetebilen yeni kuşak işgörenlerle çalışmaya zorlamaktadır. C) Ücretler ve diğer ödemelerin artması ile birlikte iş gücü ile ilgili maliyetlerin yükselmesi, insan kaynağını pahalı hâle ge rmiş r. İş analizi çalışmalarında işler hakkındaki bilgiler yukarıdaki grupların hangisi ya da hangilerinden alınabilir? ) Yalnız II B) Yalnız III D) Maliyetleri her geçen gün artmakta olan iş gücünün verimliliğinin artması, işletmelerin başarısı açısından çok önemli hâle gelmiş r. E) Geçmişte iş gücünde önemli bir farklılaşma varken bugün iş gücü ülke, ırk, cinsiyet vb. yönlerden birbirine benzer bireylerden oluşmaktadır. 5. İnsan kaynakları planlamasının iki temel amacı, op mum düzeyde eleman is hdam etmek ve şağıdakilerden hangisi stratejik insan kaynakları yöne minin özelliklerinden biri değildir? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Ka iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı bir iş tasarımı benimser. B) İnsan ve bilgi, temel ya rım unsurudur. C) İnsan kaynakları dönüşümcü, değişim lideri ve değişimi başlatan rolündedir. ) çalışanların işten ayrılmamasını sağlamak r. B) çalışanlardan azami derecede yararlanmak r. C) en düşük maliyetli iş gücüne sahip olmak r. D) en düşük iş gücü devrine sahip olmak r. D) Odak noktası, iç ve dış müşterilerle ortaklık r. E) devamsızlık oranlarını azaltmak r. 3. E) Organik / esnek bir kontrol anlayışına dayanır. Bir işteki görevlerin sayısını ve tekrar edilme sıklığını ar rmak sure yle işgörenin sadece tek bir iş üzerinde uzmanlaşması yerine birkaç işi öğrenerek yürütmesine dayanan iş tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 6. şağıdakilerden hangisinde yer alan öngörümleme yöntemlerinin her ikisi de sayısal / ista s kseldir? ) Delfi Tekniği - Nominal Grup Tekniği B) Yönetsel Yargıya Dayanan Öngörümleme - Delfi Tekniği ) İş basitleş rme C) Trend nalizi - Regresyon nalizi B) İş rotasyonu D) Nominal Grup Tekniği - Trend nalizi C) İş genişletme E) Regresyon nalizi - Delfi Tekniği D) İş zenginleş rme E) Kendi kendini yöneten iş takımları 2013PS

3 7. 8. İnternet ve e-işgören teminiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Dünyada en hızlı büyüyen işgören temin yöntemi internet kullanımıdır. B) İşletme kendi içerisinde intranet ağı vasıtasıyla bu yolu kullanabilir. C) İş duyurularının kısa zamanda, geniş bir kitleye en az maliyetle ulaş rılabilmesi bakımından avantajlıdır. D) İstenmeyen özelliklerdeki başvurulara maruz kalınmaması en önemli avantajıdır. E) Özel haya n gizliliği konusu, bu yöntemin sorunlu yanlarındandır. Değerlendiricinin, as nın performansındaki birbirinden bağımsız ve belirgin özellikler arasındaki farklılıkları görememesi ve bu doğrultuda hatalı değerlendirme yapması aşağıdaki değerlendirme hatası türlerinden hangisine örnek r? ) Pozisyondan etkilenme B) Hale etkisi C) Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme D) Kontrast hataları E) Kişisel ön yargılar I. İş analizleri, iş değerlendirmesi sürecinde mutlaka yapılması gereken bir çalışmadır. II. İş değerlendirmede, değerlenen işlerde çalışanların performansları da değerlendirilir. III. İş değerlendirme, işin değeriyle o işte çalışanların ücretlerinin uyumlu olmasını sağlamak için yapılır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I Ücretle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Ücret, çoğunlukla hesaplanma / ödenme biçimi ve nitelik bakımından farklı bileşenlerden oluşan bir toplam veya pake r. B) Ücret yalnızca para olarak ödenebileceğinden, mal ve hizmet şeklinde yapılan ödemeler ücret olarak kabul edilemez. C) İşverenler açısından ücret, örgütsel stratejileri uygulamak ve amaçlara ulaşmak için katlanılması gereken bir maliye r. D) Kamu maliyesi açısından ücretler önemli bir vergi kaynağıdır. 9. Beyaz yakalı çalışanların işbaşında eği mi olarak da adlandırılan, üstün as n işteki sorunlarını çözmesinde yardımcı olduğu, eşitler ve astların da uzman oldukları konularda işgörenlere destek olduğu kariyer geliş rme programı aşağıdakilerden hangisidir? ) Kariyer yolu B) Kariyer planlama C) Koçluk D) İş rotasyonu E) Yetenek yöne mi 13. E) Toplum açısından ücretler; refah düzeyi, gelir dağılımı vb. konular açısından önem taşıyan sosyoekonomik bir faktördür. Sendika üyeliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Sendikalar Kanunu'na göre işçi sayılan ve 16 yaşını doldurmuş kişiler işçi sendikasına üye olabilir. B) Üyeler sendikaya aidat ödemekle yükümlü kılınmış r. C) skerlik nedeniyle işten ayrılanların üyeliği askıda kalır. D) Ülkemizde işçi ve işverenler aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabilirler. 10. İşlerin bir bütün olarak veya işin önemi / değeri gibi genel bir faktöre göre birbirleriyle kıyaslanarak göreli değerlerinin belirlenmesini içeren, sayısal olmayan iş değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Sıralama B) Sınıflandırma C) Faktör Karşılaş rma D) Puan E) İş nalizi 14. E) Her üye önceden bildirimde bulunmak sure yle üyelikten çekilebilir. Ülkemizdeki yasal düzenlemeye göre, sendikalar iş kolu esasına göre kurulmuş olmakla birlikte, toplu iş sözleşmesi... esasına göre yapılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) iş yeri B) iş kolu C) işletme D) grup E) sektör 2013PS

4 İş hukukundaki temel kavramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) İşçi, gerçek kişi olmak zorundadır. B) Çırak ve stajyerler ile memurlar da işçi sayılır. C) İşveren gerçek ve tüzel kişi, ha a tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar olabilir. D) İşveren adına hareket eden ve işletmenin yöne minde görev alan kimselere işveren vekili denir. E) İşletme, ik sadi bir amaç için işverene ait bir ya da birden çok iş yerinin bağlı olduğu bütündür. İş güvenliği ve işgören sağlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Üre m süreçlerinin karmaşıklaşması, çalışanlar açısından olumsuz koşulların doğmasına sebep olmuştur. B) İş güvenliği, çalışanların işyerindeki ortamdan kaynaklanarak oluşabilecek kazalardan korunmalarını kapsar. C) İşgören sağlığı çalışanların sağlık ve refahını korumaya odaklanır. D) Bireysel ve işle ilgili faktörler iş kazalarının oluşmasında etkilidir Yurt dışında görevlendirilen bireyin, o ülke vatandaşı olan çalışanlarla aynı şekilde ücretlendirilmesini öngören ücretlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Bilanço Yöntemi B) Yerelleş rme C) Müzakere D) Toplu Ödeme E) Kafeterya İnsan kaynaklarıyla ilgili bireysel ve kurumsal bilgilerin toplanması, saklanması, güncelleş rilmesi, kararların verilmesine yardımcı olacak şekilde e-bilgi hâline dönüştürülmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? ) Performans Sistemi B) Ücretlendirme Sistemi C) Kariyer Sistemi D) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi E) Değerlendirme Sistemi E) İş kazalarını önlemede çalışanların herhangi bir yükümlülüğü yoktur. 17. Sıkı disiplin ve dene m, çalışma saatlerinin düzensizliği vb. faktörler meslek hastalıklarının aşağıdaki nedenlerinden hangisiyle ilgilidir? ) Kimyasal B) Fiziksel C) Sosyopsikolojik D) Biyolojik E) Gene k 18. Uluslararası girişimlere yapılan önemli atamalarda, ya rım yapılan ülkenin vatandaşlarını tercih eden işletmeleri nitelemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ) na ülke eğilimli B) Genel eğilimli C) Bölgesel eğilimli D) Konuk ülke eğilimli E) Dünya eğilimli 2013PS

5 İnsan Kaynakları Yönetimi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Kaynakları Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Yerine ge rilecek spesifik görevleri, bu görevleri yerine ge rmede kullanılan yöntemi ve işin örgü eki diğer işlerle ilişkilerini belirleme sürecine ne ad verilir? ) İş şartnameleri B) İş tasarımı C) İş tanımı D) İş analizi E) İş genişletme 4. Eği m programının hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Eği m amaçlarının tespi bütün eği m programını yönlendirir. B) Eği m ih yaçlarına uygun olarak eği min hangi konuları kapsayacağı belirlenmelidir. C) Eği m yöntemleri seçilirken her duruma uyan en iyi/tek bir yöntemin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. D) Eği me ka lacakların belirlenmesinde örgütün amaçları, çalışanların yaşı, eği m düzeyi gibi faktörler etkilidir. E) Eği ci seçiminde en önemli husus, eği mi verecek kişilerin konularında uzman olmalarıdır. 2. I. Örgütün misyonu, stratejik amaçları ve poli kaları II. İş gücü devri ve devamsızlık oranları III. İş gücü piyasasının özellikleri (iş gücü arzı, işsizlik vb.) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insan kaynakları planlama sürecinde bilgi toplama ve analiz aşamasında kullanılan veriler arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 5. s nı gözlemleyen üstün, onun başarı ya da başarısızlıklarını belirleyen spesifik çalışma davranışlarını kayde ği ve daha sonra ona bu önemli olaylarla ilgili geri besleme sağladığı performans değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Sıralama Yöntemi B) Davranışsal Değerlendirme Skalaları C) Zorunlu Dağılım Yöntemi D) Kri k Olay Yöntemi E) Geleneksel Değerlendirme Skalaları 3. day bulma ve sağlamayı etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Büyük işletmeler, sahip oldukları imkânlarla daha fazla adayı işletmeye çekme kabiliye ne sahip r. B) Büyüme, olumlu bir özellik olarak kabul edildiği için aday bulmada büyüyen firma daha avantajlıdır. C) Bir işletmenin kurumsal i barının yüksek olması, o işletmeyi aday bulmada avantajlı hâle ge rmektedir. D) Firmanın insan kaynakları poli kaları aday bulma sürecini etkilemez. E) Ekonominin gelişme dönemlerinde işgören talebi fazla olduğundan aday bulma işlemi zorlaşabilir. 6. Kariyer yollarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kişinin bireysel ve kariyerle ilgili hedeflerine ulaşmak için takip etmesi gereken bir dizi işten oluşan yoldur. B) Bir örgütün iş gücü planlamasında kariyer yolları önemli bir rol oynar. C) Geleneksel kariyer yollarında hareketlilik tek bir meslek ya da işlev içinde yukarı doğrudur. D) Günümüzde kariyer yolları yalnızca dikey kariyer hareketlerini içerir. E) Günümüzde kariyer yolları çalışanların niteliklerini dikkate alacak derecede esnek r. 2015CS

6 7. İş değerlendirmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) İşler, doğrudan veya dolaylı olarak birbirleriyle karşılaş rılarak her bir işin göreli değeri belirlenir. B) İşler değerlendirilirken o işleri yapan işgörenlerin yeterliliklerine ve performanslarına da bakılır. C) Çoğunlukla işin değeriyle o işte çalışanların ücretlerinin uyumlu olmasını sağlamak amacıyla yapılır. D) İşlerin analizi ve tanımlaması ile değerlendirilmesinde anali k planlar ve araçlar kullanılır. E) Bir veya birden fazla ölçüte (faktöre) göre değerlendirilerek işlerin göreli değerleri belirlenir. 10. İş sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) İş sözleşmesi, bildirimli ve bildirimsiz fesih olmak üzere iki şekilde sona erer. B) Bildirimli fesihte, sözleşmeyi feshetmek isteyen taraf işçinin hizmet süresine göre değişen belli bir süre öncesinden karşı tarafa haber vermelidir. C) Sa ş olanaklarının azalması, ülkede yaşanan ekonomik kriz vb. sebepler işletme dışından kaynaklanan geçerli fesih sebepleridir. D) İş sözleşmesinin devamına olanak vermeyecek, kanunda belir len bir haklı nedenin ortaya çıkması hâlinde bildirimsiz fesih uygulanabilir. E) İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller sergilemesi durumunda işveren bildirimsiz fesih uygulayamaz. 8. Primli ücret türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Primli ücret, prim faktörünün tekliği ve çokluğuna göre tek faktörlü ve çok faktörlü olabilir. B) Tek faktörlü sistemlerde bir konuda performans gelişirken diğer konularda performans düşüklüğü yaşanabilir. C) Primli ücret yalnızca bireysel performansa karşılık verilir, grup ve örgüt primli ücret sistemleri yoktur. D) Çok faktörlü sistemlerde, seçilen faktörlerin prim amacını oluşturma açısından bütünleyici olmalarına dikkat edilmelidir. E) Primli ücret, performansı çok yönlü olarak teşvik etme ve ödüllendirme imkânı sağlar. 11. I. İnsan kaynakları bilgi sisteminin dene mi ve güncelleş rilmesi II. Mevcut insan kaynakları bilgi sisteminin incelenmesi III. İnsan kaynakları bilgi önceliklerinin geliş rilmesi IV. Yeni insan kaynakları bilgi sisteminin geliş rilmesi İnsan kaynakları bilgi sistemi oluşturma sürecinin aşamaları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş r? ) III - IV - I - II B) II - I - III - IV C) I - II - III - IV D) II - III - IV - I E) I - IV - II - III 9. Toplu pazarlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) İşçi ve işveren tara arasında çalışma koşulları üzerinde anlaşmak için yapılan toplu görüşmeler, toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve uygulanması faaliyetlerini kapsar. B) Toplu pazarlığın amacı yöne min, sendika temsilcilerinin ve sendika üyelerinin üzerinde hemfikir olabileceği bir anlaşma yapmak r. C) İşçiler işçi sendikaları aracılığı ile temsil edilirken, işveren toplu pazarlıkta kendisi, işveren vekili ya da işveren sendikaları aracılığı ile yer alabilir. D) Toplu iş sözleşmesi yapmak için tarafların öncelikle ehliyetli ve yetki sahibi olmaları gerekir. E) Devlet de işçi ve işverenler gibi toplu pazarlığın doğrudan bir tara dır. 12. İnsan kaynakları yöne minin önemini ar ran faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Küreselleşme, klasik personel yöne mini yetersiz hâle ge rmekte, modern insan kaynakları yöne minin önemini ar rmaktadır. B) Dünyadaki değişimler işletmeleri bu değişimleri anlayan, farklı kültürlere uyum sağlayan ve yönetebilen yeni kuşak işgörenlerle çalışmaya zorlamaktadır. C) Ücretler ve diğer ödemelerin artması ile birlikte iş gücü ile ilgili maliyetlerin yükselmesi, insan kaynağını pahalı hâle ge rmiş r. D) Maliyetleri her geçen gün artmakta olan iş gücünün verimliliğinin artması, işletmelerin başarısı açısından çok önemli hâle gelmiş r. E) Geçmişte iş gücünde önemli bir farklılaşma varken bugün iş gücü ülke, ırk, cinsiyet vb. yönlerden birbirine benzer bireylerden oluşmaktadır. 2015CS

7 13. I. İşlerde çalışan işgörenler II. İşleri bilen göze mciler dâhil diğer işgörenler III. İşlerini yapmakta olan işgörenleri izleyen bağımsız gözlemciler İş analizi çalışmalarında işler hakkındaki bilgiler yukarıdaki gruplardan hangisi ya da hangilerinden alınabilir? ) Yalnız II B) Yalnız III 16. İnternet ve e-işgören teminiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Dünyada en hızlı büyüyen işgören temin yöntemi internet kullanımıdır. B) İşletme kendi içerisinde intranet ağı vasıtasıyla bu yolu kullanabilir. C) İş duyurularının kısa zamanda, geniş bir kitleye en az maliyetle ulaş rılabilmesi bakımından avantajlıdır. D) İstenmeyen özelliklerdeki başvurulara maruz kalınmaması en önemli avantajıdır. E) Özel haya n gizliliği konusu, bu yöntemin sorunlu yanlarındandır. 14. İnsan kaynakları planlamasının iki temel amacı, op mum düzeyde eleman is hdam etmek ve Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) çalışanların işten ayrılmamasını sağlamak r. B) çalışanlardan azami derecede yararlanmak r. C) en düşük maliyetli iş gücüne sahip olmak r. D) en düşük iş gücü devrine sahip olmak r. E) devamsızlık oranlarını azaltmak r. 17. Değerlendiricinin, as nın performansındaki birbirinden bağımsız ve belirgin özellikler arasındaki farklılıkları görememesi ve bu doğrultuda hatalı değerlendirme yapması aşağıdaki değerlendirme hatası türlerinden hangisine örnek r? ) Pozisyondan etkilenme B) Hâle Etkisi C) Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme D) Kontrast hataları E) Kişisel ön yargılar 15. şağıdakilerden hangisinde yer alan öngörümleme yöntemlerinin her ikisi de sayısal / ista s kseldir? ) Delfi Tekniği - Nominal Grup Tekniği B) Yönetsel Yargıya Dayanan Öngörümleme - Delfi Tekniği C) Trend nalizi - Regresyon nalizi D) Nominal Grup Tekniği - Trend nalizi E) Regresyon nalizi - Delfi Tekniği 18. I. İş analizleri, iş değerlendirmesi sürecinde mutlaka yapılması gereken bir çalışmadır. II. İş değerlendirmede, değerlenen işlerde çalışanların performansları da değerlendirilir. III. İş değerlendirme, işin değeriyle o işte çalışanların ücretlerinin uyumlu olmasını sağlamak için yapılır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I 2015CS

8 19. Ülkemizdeki yasal düzenlemeye göre, sendikalar iş kolu esasına göre kurulmuş olmakla birlikte, toplu iş sözleşmesi esasına göre yapılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) iş yeri B) iş kolu C) işletme D) grup 20. Sıkı disiplin ve dene m, çalışma saatlerinin düzensizliği vb. faktörler meslek hastalıklarının aşağıdaki nedenlerinden hangisiyle ilgilidir? ) Kimyasal B) Fiziksel C) Sosyopsikolojik D) Biyolojik E) Gene k E) sektör 2015CS

9 İnsan Kaynakları Yönetimi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Kaynakları Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Personel yöne mi iş odaklıdır, insan kaynakları yöne mi insan odaklıdır. II. Personel yöne minin yapısı sta k r, insan kaynakları yöne minin yapısı dinamik r. III. Personel yöne minde iç planlama önemlidir, insan kaynakları yöne minde stratejik planlama önemlidir. Personel yöne mi ve insan kaynakları yöne mi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I 4. I. Bilgi toplama ve analiz II. İş gücü arzını öngörümleme III. Öngörümlenen arz ve talebi dengeleme Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insan kaynakları planlama sürecinin basamakları arasında yer alır? ) Yalnız II 2. şağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöne mini etkileyen dış çevre faktörlerinden biri değildir? ) İş gücü piyasası B) Sendikalar C) Rekabet D) Örgüt kültürü E) Teknoloji 5. İş görüşmelerinde görüşmeciler tara ndan yapılan hatalardan hangisi, adaylar arasında karşılaş rma yapılmasından kaynaklanan sorunu ifade eder? ) İlk izlenim - erken karar verme B) Hale etkisi C) Ön yargı D) Kontrast etkisi E) Kültürel farklar 3. şağıdaki iş analizi veri toplama yöntemlerinden hangisinde 6. şağıdakilerden hangisi işletmenin işe alımlarda yap ğı açık uçlu soruların bulunduğu formların işgörenlere sınavlar, sunduğu eği m imkânları, ücretlendirmeler gibi dağı lması söz konusudur? konularda önceden verilmiş kararları ifade eder? ) Gözlem Yöntemi B) nket Yöntemi C) İş raçlarının İncelenmesi Yöntemi D) İşleri Bizzat İfa Etme Yöntemi E) Daha Önceki İş Tanımlarının İncelenmesi Yöntemi ) İş gerekleri B) İnsan kaynakları poli kaları C) Örgütün büyüklüğü D) Yöne m-işgören ilişkileri E) İşletmenin özellikleri ve sektörü 2016CS

10 7. I. İşten ayrılmayı azaltma II. Zaman tasarrufu sağlama III. Gerçekçi beklen ler oluşturma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işe alış rma eği minin temel amaçları arasında yer alır? ) Yalnız I 10. Çalışılan örgüte ve işe karşı ilk kez gerçekçi tutumlar geliş rilmeye başlandığı kariyer evresi aşağıdakilerden hangisidir? ) raş rma evresi B) Yerleşme evresi C) Koruma evresi D) Uzmanlık evresi E) Düşüş evresi 8. Eği min belirlenmiş amaçlara yönelik olarak yapılmasını ve ne işe yarayacağının açık bir biçimde ortaya koyulmasını ifade eden eği m ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Eği min yararlılığı B) Eği min sürekliliği C) Eği mde rsat eşitliği D) Eği m faaliyetlerinin planlı olması E) Eği lenlerin etkin ka lımı 11. I. İş değerlendirmesi, bir örgü eki işlerin göreli değerlerini sistemli olarak belirleme sürecidir. II. İş yapısı, işler hakkında sistemli bilgi toplama ve düzenleme sürecidir. III. İş analizi, işlerin önem düzeyine göre hiyerarşik olarak sıralanmasıdır. İşlerin incelenmesiyle ilgili olarak verilen tanımlamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 9. şağıdakilerden hangisi 360 Derece Geri Besleme Yaklaşımı 12. İşlerin bir bütün olarak veya işin önemi-değeri gibi genel bir na göre kişinin performansı hakkında bilgi alınan taraflardan faktöre göre, birbirleriyle kıyaslanarak göreli değerlerinin biri değildir? belirlenmesini içeren, sayısal olmayan iş değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) stlar ) Sınıflandırma Yöntemi B) Üstler B) Faktör Karşılaş rma Yöntemi C) Eşitler C) Sıralama Yöntemi D) Rakipler D) Puan Yöntemi E) Müşteriler E) Piyasaya Göre Değerleme Yöntemi 2016CS

11 13. I. Ücret farklılıkları için esas alınacak ölçütün ne olacağı II. Ücret derece veya düzey/kademe sayısının ne olacağı III. Düzeyler arasında ve içinde ücret farklılıklarının ne kadar ve nasıl olacağı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ücret yapısı oluşturulurken verilmesi gereken kararlar arasında yer alır? ) Yalnız I 16. Belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yapılamaz. B) Belirli süreli iş sözleşmesi yapmak için gerekli objek f koşullar olmadığı takdirde sözleşmenin yenilenmesine bakılmaksızın belirsiz süreli olarak kabulü gerekir. C) Olağan olan sözleşme türleri, belirli süreli iş sözleşmeleridir. D) Belirsiz süreli iş sözleşmeleri belirli süreli iş sözleşmelerine göre işçiyi daha fazla koruyucu niteliktedir. E) Belirsiz süreli sözleşmelerin feshi sırasında işçiye ödenen kıdem ve ihbar tazmina belirli süreli iş sözleşmelerinin feshinde ödenmez. 14. I. Genel kurul II. Disiplin kurulu III. Denetleme kurulu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sendikaların zorunlu organları arasında yer alır? ) Yalnız II 17. Genellikle inşaat işleri ve mevsimlik işlerde yapılan ve birden çok kişi adına içlerinden birinin işverenle yap ğı iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Geçici iş ilişkisi sözleşmesi B) Deneme süreli iş sözleşmesi C) Kısmi süreli iş sözleşmesi D) Takım sözleşmesi E) Belirsiz süreli iş sözleşmesi 15. Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi kesinleşen sendikaların iş yeri sendika temsilcisi tayin etmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? 18. I. Tarafların iş sözleşmesi yapma ehliye ile ilgili eksiklikler II. Hukuka ve ahlaka aykırı olarak yapılan iş sözleşmeleri III. Belirli süre ile sınırlandırılmış iş sözleşmeleri ) İşçi sayısı elliye kadar ise temsilci tayin edilmez. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş sözleşmesinin B) İşçi sayısı elli bir ile yüz arasında geçersiz ise en çok iki temsilci olduğu sonucunu doğurmaktadır? atanır. C) İşçi sayısı yüz bir ile beş yüz arasında ise en çok üç temsilci atanır. D) İşçi sayısı beş yüz bir ile bin arasında ise en çok dört temsilci atanır. E) İşçi sayısı bin bir ile iki bin arasında ise en çok al temsilci atanır. ) Yalnız II 2016CS

12 19. Meslek hastalıklarına yol açan faktörlerden hangisi aşırı ışıklandırma, yüksek gürültü gibi unsurları ifade eder? ) Fiziksel B) Kimyasal C) Biyolojik D) Çevresel E) Sosyopsikolojik 20. Çin de faaliyet gösteren bir BD işletmesinin yöne ci olarak bir Çin vatandaşını is hdam etmesi aşağıdaki eğilimlerden hangisiyle ifade edilir? ) na ülke eğilimi B) Konuk ülke eğilimi C) Bölgesel eğilim D) Dünya eğilimi E) Küresel eğilim 2016CS

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Kaynakları Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Personel yöne mi iş odaklıdır,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR T-OF SĞLIK LİSNS TMMMLM SĞLIK YÖNETİMİ 4.SINIF 1.DÖNEM İNSN KYNKLRI YÖNETİMİ FİNL ÇIKMIŞ SORULR http://www.ataaofsaglikyonetimi.tr.gg/ http://www.ataaofsaglikyonetimi.blogspot.com.tr/ https://www.facebook.com/ataaofsaglikyonetimi/

Detaylı

Aofsoru.blog. Hazırlayan: SERPİL KÜÇÜK DEDE

Aofsoru.blog. Hazırlayan: SERPİL KÜÇÜK DEDE İnsan Kaynakları Ünite 8 1) İş değerlemesi bilgiye dayalı bir süreçtir. Tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a) Bir karşılaştırma sürecidir b) Yargılama sürecidir c) Analitik süreçtir d)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hakan ATAY

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hakan ATAY vii İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Hakan ATAY 1.1. İNSAN KAYNAĞI KAVRAMI...2 1.2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ...5 1.2.1. İnsan Kaynakları

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

İŞ DEĞERLENDİRME VE ÜCRETLEME

İŞ DEĞERLENDİRME VE ÜCRETLEME İŞ DEĞERLENDİRME VE ÜCRETLEME İş Değerlendirme Kavramı İş Değerlendirme; işletmede yapılan her işin bir diğerine kıyaslanarak zorluk sırasına dizilmesidir. İş değerlemesi sonucu yapılan işlerin önem dereceleri

Detaylı

10. BÖLÜM. Performans Değerlendirme

10. BÖLÜM. Performans Değerlendirme 10. BÖLÜM Performans Değerlendirme Performans Performans, belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi veya işgörenin davranış biçimidir. Bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli 1.1. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nde İş Gücünün Geçmişi ve Personel Yönetimi Uygulamaları... 4 1.2. Bilimsel

Detaylı

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir.

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir. Kimler katılmalıdır? İnsan kaynakları alanında çalışanların ve personel yönetimi uzmanlarının iş yetkinliklerinde personel özlük işlemleri ve bordro uygulamaları çok önemli yer tutmaktadır. Bu eğitime

Detaylı

11. BÖLÜM. Ücret Yönetimi

11. BÖLÜM. Ücret Yönetimi 11. BÖLÜM Ücret Yönetimi Ücret Ücret, çalışanlara çalışmaları karşılığı yapılan tüm ödemelerin (ödülleri) toplamıdır. İşgörenin aldığı ücret geliri, çoğunlukla çalışmasının ana nedenidir. İşveren açısından

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme İşletmeler çalışanlarının iş performanslarını değerlendirmek ister. Bu ne sağlar?.. A) İşletmeye, B) Çalışana Neden her çalışanın yüksek performans göstermesi beklenir?. İK Bölümleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

5. BÖLÜM. insan Kaynakları Planlaması

5. BÖLÜM. insan Kaynakları Planlaması 5. BÖLÜM insan Kaynakları Planlaması İK Planlaması İnsan kaynakları planlaması, ne kadar sayıda ve hangi nitelikte personele gerek duyulacağını, bu talebin hangi dereceye kadar karşılanmasının olası olduğunu

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

İçindekiler İNSANIN ÖNEMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 1

İçindekiler İNSANIN ÖNEMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 1 İçindekiler İNSANIN ÖNEMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 1 I. İNSANIN ÖNEMİ... 1 II. ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 3 A. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı... 5 B. Beşeri İlişkiler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İş Değerleme ve Ücret Yöntemi İş Değerleme ve Ücret Yöntemi İş Değerleme: Herhangi bir örgütte yapılan her işin bir diğeriyle karşılaştırılarak zorluk ya da kolaylık düzeyinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 I. Yönetim...1 II. Yönetici...2 III. Güç, Yetki ve Otorite...3 A. Güç...3 B. Yetki...4 C. Otorite...5 IV. İş Gücü...5 V. Strateji ve Stratejik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ SİSTEM SORULARI 1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya... denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr Kaynak: Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar Ders Kitabı, Detay

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İş Sağlığı ve Güvenliği testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Dünyada ilk mineraloji bilgini olan...

Detaylı

EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI

EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bireysel performansın değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanan bu

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumları Yönetimi-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

Detaylı

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST ÖN TEST 1.) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanabilecek olan kimse aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) Memur b) İşçi c) Alt işveren (Taşeron) d) Sözleşmeli Personel 2.) Alt

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/29976 Karar No. 2015/38 Tarihi: 12.01.2015 İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Çalışma İlişkileri ve Etik Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Çalışma İlişkileri ve Etik DİKKT!

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 ÜNİTELER; 1.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/3906 Karar No. 2009/12118 Tarihi: 28.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİ BİR YILLIK SÜRENİN AYNI İŞVERENİN İŞYERLERİNDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği. Kavrama Haritası İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Ünite. İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği. Kavrama Haritası İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Ünite. İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi Kavrama Haritası Ünite 7 İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık Güvenlik

Detaylı

GSG Hukuk Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11

GSG Hukuk Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11 Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11 Aylık İş Hukuku Bülteni Ekim 2017 Çalışanların holding veya şirketler topluluğu içinde transferleri Bilindiği üzere holding firmalarında çalışanların yerleri zaman zaman

Detaylı

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER 1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER 1.1. İş Piyasası Eylül ayında çalışanların sayısı, bir ay öncesine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak 35.000 artmıştır. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Yönetim ve Organizasyon Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yönetim ve Organizasyon DİKKT! 1. Bu

Detaylı

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İşletmelerde sermaye yoğun teknolojilere geçilmesinin, işgücü ihtiyacıüzerindeki etkisi Nitelikli ve pahalıişgücü ihtiyacının artmasıdır. İşgücü verimliliğini artırmak ve işyaşamının

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR Giriş İşletmelerin rakiplerinden tek farklı kaynağı insan dır. Günümüz dünyasının insan kaynağının profili İnsan Kaynakları

Detaylı

Bunu Düşünün 3 Sektörün Tanımı 4 Konaklama İşletmeleri Türleri 4 Beşerî Sermayeden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş 7

Bunu Düşünün 3 Sektörün Tanımı 4 Konaklama İşletmeleri Türleri 4 Beşerî Sermayeden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş 7 İçindekiler Ön Söz xiii Teşekkür xiv Çeviri Editörlerinden... xv Kısım I Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Duyulan İhtiyaç 1 Bölüm 1 Konaklama Sektöründe Stratejik İnsan Kaynaklarına Giriş 3 Bunu Düşünün

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

Performans Yönetimi. Selda Bağlan

Performans Yönetimi. Selda Bağlan Performans Yönetimi Selda Bağlan Selda Bağlan Kimdir? Satış Deneyimi İK ya geçiş Şirketler (Deneyim) Son iş yeri Yöneticilik süreçleri Diğer sorumluluklar Misyon İK Süreçleri Seçme ve yerleştirme Oryantasyan

Detaylı

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 444 4 908 www.rasyotek.com.tr TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 6111 SGK TEŞVİKİ SPR STRATEJİK PLANLAMA RAPORU BORDRO HİZMETİ BORDRO HİZMETİMİZ olarak, çeşitli sektörlerde ve farklı büyüklüklerdeki müşterilerimize

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu şartname, Makine Bakımcı Seviye 5 (10UY0002-5) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını,

Detaylı

ALMANYA DA 2010 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2010 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2010 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Toplam çalışanların sayıları ile ilgili en son verilere göre, Kasım 2010 da

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu. İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.tr İşyeri örgütlenmesinde İSİG İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, işçilerin

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Örgütsel Davranış Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Örgütsel Davranış A DİKKAT! Bu testte

Detaylı

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ 1 SENDİKA KURMA HAKKI ANAYASA -MADDE 51- Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN DEVAMSIZLIĞINDA İŞVERENLERİN HAKLARI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR?

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN DEVAMSIZLIĞINDA İŞVERENLERİN HAKLARI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR? İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN DEVAMSIZLIĞINDA İŞVERENLERİN HAKLARI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR? Erol GÜNER * I.GİRİŞ: Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş sözleşmesi,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İŞ ANALİZİ & IK PLANLAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İŞ ANALİZİ & IK PLANLAMASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İŞ ANALİZİ & IK PLANLAMASI İÇERİK Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş İnsan Kaynaklarının Tanımı ve Amacı İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı ve İşlevleri

Detaylı

Alternatif Çalışma Saatleri Uygulaması

Alternatif Çalışma Saatleri Uygulaması Alternatif Çalışma Saatleri Uygulaması Nurer Yüksel Siemens A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Page 1 Page 2 Alternatif Çalışma Saatleri Uygulaması Sabit Çalışma Saati Uygulaması Esnek Çalışma Saati Uygulaması

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan İstanbul-2013 Yayın No : 2941 İşletme-Ekonomi Dizisi : 599 1. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-967 - 4 Copyright Bu kitabın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ Mehmet KARADURMUŞ * I-Giriş: İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI

2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI Odamız 2012 Yılı I. Dönem Kişisel Gelişim Seminer Programları kapsamında sekiz yeni seminer programı organize etmiştir.. Odamız tarafından, üyelerimizin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) de Ortak Eğitim esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 - Bu Yönerge, İYTE de yürütülen Ortak Eğitim ile ilgili esasları

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A3 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 15 İstenilen Başarı Oranı : % 60 ( 9 Soru ) 1 KONULAR Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Ve Mevzuatı Temel Çevre Mevzuatı Kalite

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ÜCRETLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN PRENSİPLER VE UYGULACAK ÜCRET POLİTİKASI YÖNETMELİĞİ

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ÜCRETLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN PRENSİPLER VE UYGULACAK ÜCRET POLİTİKASI YÖNETMELİĞİ TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ÜCRETLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN PRENSİPLER VE UYGULACAK ÜCRET POLİTİKASI YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A İş Sağlığı ve Güvenliği DİKKAT!

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI. Av. Yaprak ERİŞEN

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI. Av. Yaprak ERİŞEN İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI Av. Yaprak ERİŞEN erisen8@superposta.com 05426412161 EĞİTİMİN AMACI İş Hukuku ile ilgili bir yöneticinin bilmesi gerekli bilgilerin verilmesi Çalışan penceresinden İşçi-işveren

Detaylı

İŞÇİ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINA UYMAZSA HAKLI FESİH İLE İŞVEREN İŞTEN ÇIKARIR /NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SORULARINIZ

İŞÇİ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINA UYMAZSA HAKLI FESİH İLE İŞVEREN İŞTEN ÇIKARIR /NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SORULARINIZ İŞÇİ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINA UYMAZSA HAKLI FESİH İLE İŞVEREN İŞTEN ÇIKARIR /NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SORULARINIZ Vedat bey yazılarınızı ali tezel com. sitesinden takip ediyorum.özellikle 6331 sayılı İSG

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 2 www.canancetin.com 3 Çalışanlar orkestra gibidir. Etkili bir yönetici de orkestra şefine benzer, kimin ahengi

Detaylı