NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B. Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B. Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de"

Transkript

1 NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de 1 Eylül / Îlon 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 177 Tel: Bu y l ilk kez 20 Eylül'de düzenlenecek Haringey Yemek Festivali'nin Haringey esnaf için önemli bir f rsat olmas bekleniyor. Festival çal flmalar nda sona gelinirken, çok say da esnaf flimdiden yerlerini ay rtt. Londra'n n her taraf ndan on binlerce kiflinin gelmesinin beklendi i festivalin organizatörlerinden Haringey Esnaf Derne i Baflkan fiefik Mehmet; Bu festival Haringey'in imaj için çok önemli olacak diyor. Devam sayfa 17 de Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Haringey Esnaf Derne i Baflkan fiefik Mehmet 18 yafl ndaki brahim Durmufl un ölümü herkesi yasa bo du sayfa 7 de Alevi sanatç ve ayd nlar Londra ya kültür ç karmas yapacak sayfa 17 de Yoksullara 15 poundluk kesinti yolda sayfa 3 te slington Belediye Liderinden Ramazan mesaj sayfa 16 da Dewlet nexwaze provokasyon çênabin R.27 Londra Türk Film Festivali nden Türkiye sinemas na önemli destek sayfa 2 de Hackney'in en iyi bistrosu Dem Cafe sayfa 19 da Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 2 Kültür sanat dünyas Michael Jackson' uyku ilac zehirledi Pop y ld z Michael Jackson' n, hastanede genel anestezide kullan lan propofole ba l zehirlenme nedeniyle öldü ü bildirildi. Los Angeles Adli T p Kurumu, 25 Haziran'da Michael Jackson' n ölümüne, uykusuzluk tedavisinde kulland çok güçlü anestezi ilac propofolden zehirlenmenin neden oldu unu aç klad. Propofol ve sakinlefltirici lorazepam ilaçlar n n Jackson' n ölümünün en önemli nedenleri oldu u kaydedilen kurumun aç klamas nda, otopside Jackson' n kan nda midazolam, diazepam, lidocaine ve ephedrine ilaçlar n n da bulundu u kaydedildi. Los Angeles polisi ve savc n n iste- i üzerine nihai raporun gizli kalaca da aç kland. Los Angeles polis teflkilat taraf ndan yap lan aç klamada da Jackson' n ölümüyle ilgili soruflturman n sürdü ü ve soruflturma tamamlan ncaya dek yetkililerle iflbirli inin sürece i belirtildi. Oasis grubu da ld ngiliz rock grubu Oasis'in gitaristi Noel Gallagher'in, kardefli Liam Gallagher'le kavga ettikten sonra gruptan ayr ld bildirildi. Kardefliyle birlikte grubun kurucusu olan Noel Gallagher, grubun internet sitesinde yay mlad aç klamada, "gruptan ayr ld n üzüntü ve büyük bir rahatlamayla bildirdi ini" ifade ederek, " nsanlar istediklerini yazacak ve söyleyecek, ancak art k Liam'la bir gün bile çal - flamam" dedi. Grubun Paris'in banliyösündeki bir rock festivalinde verece i konser ile Almanya ve Milano'da verece i konserlerin iptal edildi i kaydedildi. Festivalin direktörü François Missonnier, nedeni bilinmeyen bir sebeple iki kardeflin kavga etti ini, Noel'in festivali terk etti ini, kimsenin Noel'i geri dönmeye ikne etmeyi baflaramad n belirtti. Grup 90'l y llardan beri dünya müzi inin her zaman gözdesi olmay baflarm flt. Londra Türk Film Festivali nden Türkiye sinemas na önemli destek 5-19 Kas m 2009 tarihleri aras nda 15. si gerçeklefltirilecek olan Londra Türk Film Festivali, bu y l bir ilke imza atarak yar flmada birinci olan filme ödül olarak; Britanya ve rlanda da dijital da t m olana yaratan çok özel bir kontrat sunuyor. Ö zellikle Türk Sinemas n n sektörel anlamda uluslararas bir platform taraf ndan desteklendi i ilk uygulama olan Dijital Da - t m Ödülü için, Festival yönetimi dördü Britanya l biri Türk olan befl kiflilik bir Jüri oluflturuyor. Britanya n n tan nm fl sinema yazarlar ndan Empire Online da yazan David Parkinson, Londra n n en önemli sinema zincirlerinden olan Curzon un Program Direktörü Jason Wood ve City Screen Programc s Jo Blair in yer alaca kesinleflen Jüri ye Türkiye den de Hülya Koçyi it kat l - yor.bundan böyle her y l Türk veya Türkiye nin de içinde oldu- u bir ortak yap ma Dijital Da t m Ödülü verecek olan Londra Türk Film Festivali, Britanya l sinema yazarlar da t mc ve programc lar n bu yar flma f rsat ile daha fazla Türk filmleri izlemesini sa layacak ve bu yolla farkl olanaklar n da kap s n aralam fl olacak. ngiltere de yaflayan Irak Kürdistanl lar n organize etti i 1. Kürt Tiyatro Festivali ne dünyan n farkl bölgelerinden Kürt tiyatrocular kat lacak. Üç gün boyunca Polish Centre King Street, London W6 0RF adresinde gerçeklefltirilecek performaslarla Kürt tiyatrosundan örnekler sunulacak. Festivalin ngiltere de ilk kez düzenlendi ini belirtten organizatörler, bu festival sayesinde dünyan n en önemli tiyatro merkezi olan Londra da Kürt tiyatrosunun da kendini gösterme flans bulaca - n ve festivalin geleneksel hale getirilmeye çal - fl laca n belirttiler. Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko YAfiAM BOYU BAfiARI ÖDÜLÜ NÜ TÜRKAN fioray A VER YOR Londra Türk Film Festivali nin her y l bir Türk sinemac s na verece i Yaflam Boyu Baflar Ödülü nün ilki, Türk sinemas n n sultan Türkan fioray a veriliyor. fioray a ödülü, 5 Kas m da Britanya Oskarlar na ev sahipli i yapan BAFTA salonunda gerçeklefltirilecek olan Festival Galas nda sunulacak. Britanya Sinema camias n n; Festival konuklar n n ve medyan n kat l m yla gerçekleflecek olan Gala gecesinde fioray n önemli filmlerinden oluflan bir de k sa bir film gösterilecek. FEST VALDE LK KEZ SE- Y RC ÖDÜLÜ VER L YOR. Festival taraf ndan bu y l bafllat lan bir baflka ilk ise Seyirci Ödülü Festival izleyicilerinin, filmlerden ç kt ktan sonra oy kullan p kazanan filmi belirleyecekleri Seyirci Ödülü Festival bitiminden bir hafta sonr a sahipleriyle buluflacak. Rio ve Apollo Piccadily Circus sinema salonlar nda izleyici ile buluflacak olan Londra Türk Film Festivali ne son baflvuru tarihi 25 Eylül 2009 Her y l oldu u gibi bu y l da K sa ve Belgesel filmlerin baflvurusuna aç k olan Festival in, kat - l m formlar ile yar flma baflvuru formlar - na site adresinden ulafl - labilir Londra da 1. Kürt Tiyatro Festivali Baflkent Londra da 1. Kürt Tiyatro Festivali düzenleniyor. Londra da faaliyet yürüten Kürt Sanat Merkezi nin organize etti i festival 4-6 Eylül tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas EMA 2010 adaylar aras nda Türkiye de var MTV Avrupa, dünyan n en büyük organizasyonlar ndan biri olan, MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninin 2010 adaylar aras na Türkiye'yi de ald. Bügüne kadar; Eminem in 8 ödül, Britney Spears 7, Justin Timberlake, The Prodigy 5 ödül, Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Madonna gibi dev isimler 4 ödül alarak bu organizasyonda boy göstermifllerdi ve flimdi bu dünyaca ünlü starlar n, 2010 Kültür baflkenti olan stanbul a gitmeleri gündemde y l nda, Berlin de bafllayan ve 17 senedir Avrupa n n en büyük flehirleri Paris, Milano, Londra gibi flehirlerde yap lan bu dünyan n en görkemli ödül töreni için ilk kez aday gösterilen stanbul, flimdiye kadar Türkiye de yap lmam fl bir tan t m f rsat yakalayacak. Fransa, Sarkozy ile dalga geçen filmi çok sevdi Fransa da Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy ile dalga geçen komedi filmi yaz n durgun günlerinde sinek avlayan sinema salonlar n doldurdu. Sarkozy nin 19 y l belediye baflkanl n yapt Neuilly den gelip, Paris te domuz ürünleri tesisi sahibi aristokrat amcas n n yan - na tafl nd ktan sonra yeni hayat na al flmakta zorlanan 14 yafl ndaki Müslüman Sami ile kuzeni Charles de Chazelle in iliflkisini anlatan Neuilly-sa-mere adl filmi iki haftada 1 milyon kifli izledi. Filmde Sarkozy yi idol olarak gören de Chazelle, Elysee Saray na ç kma hayaliyle yan p tutufluyor. Sami ile ayn oday paylaflan de Chazellle, Sarkozy nin modelflark c kar s Carla Bruni nin posterleriyle süslü odada jimnastik yap p formunu korumaya çal fl yor.

3 Yoksullara 15 poundluk kesinti yolda Baflbakan Gordon Brown, en yoksul ailelere yap lan nakit yard mlar nda 15 Pound'luk kesinti yapma karar ald. Ancak bu karar, Parlamento'da sert tart flmalar beraberinde getirdi... B aflbakan Gordon Brown'un en yoksul ailelere yap lan nakit yard m nda haftada 15 poundluk kesinti yapma plan flçi Partisi'nde de tart flmalara yol açt. Önümüzdeki y l Nisan ay nda uygulanmaya bafllanmas düflünülen bu düzenleme sonucunda kimi aileler gelirinin beflte birini kaybedecek. 300 B N YOKSUL ETK LENECEK fiu an itibariyle düflük gelirli 300 bin kifliye, kiras ayl k yard m miktar n n alt nda ev bulurlarsa y ll k konaklama yard mlar n n 780 poundluk k sm n istedikleri gibi kullanma izni veriliyor. Hazine ise bu uygulaman n çok masrafl oldu unu ve ek miktar cebe indirmeyi mümkün k lan uygulamalar n 1 Nisan itibariyle sona ermesi gerekti- ini belirtiyor. BUCK: KES NL KLE UYGULANMAMALI Ev ve konaklama hakk üzerine kampanyalar düzenleyen flçi partisi milletvekili Karen Buck, bu plan flöyle elefltirdi: fiartlar ne olursa olsun, en yoksul kesimden para almamal ve onlar faturalar n ödemek ve gündelik ihtiyaçlar n karfl lamak aras nda seçim yapmak zorunda b rakmamal y z. Eski uygulama, kirac lara yaflam alanlar n seçmede daha büyük özgürlük sa lamak için bafllat lm flt. Bu uygulama sayesinde kendi kiralar n ödeyen aileler kalite ve para biriktirme aras nda seçim yapma özgürlü üne sahip oluyor. 160 M LYONLUK TASARRUF PLANLANIYOR Hükümet bu uygulamay de ifltirerek 160 milyon poundluk bir tasarruf yapabilece ini umuyor. Ancak flçi Partili bakanlar bu de- ifliklik sonras nda ev sahiplerinin kiray nakit yard mlar n miktar na ç kartaca n ve ailelerin bir kere daha zor durumda kalaca n belirtiyor. Liberal Demokrat partinin bu konudaki sözcüsü Sara Teather ise flöyle konufltu: Haftada 15 pound bakanlar için küçük bir miktar olabilir ancak geçim mücadelesi veren aileler için çok önemli bir miktar. Gordon Brown bir kere daha en çok yard ma ihtiyac olanlar yüzüstü b rakt. ngiltere nüfusu ilk kez tavana vurdu Artan do um oranlar ve göç sonucunda Birleflik Krall n nüfusu ilk defa 61 milyonun üzerine ç kt. Geçen y l do um oranlar - n n bu kuflakta daha önce görülmeyen bir art fl göstermesi sonucunda 250,000 yeni bebek do du. Görülen nüfus art fl ise 1962'den bu yana en yüksek oran. On y ll k bir süredir, neredeyse ilk defa, do umlar ve ölümler sonucu gerçekleflen nüfus de iflikli i, göçle gelen de- ifliklikten daha büyük bir rakama ulaflt. Ancak Milli statistik Merkezi'nin aç klamalar na göre, do um 3 Birleflik Krall n nüfusu ilk defa 61 milyonun üzerine ç kt. Bu art fl oran 1962'den bu yana yaflanan en yüksek oran. oranlar ndaki art fla ra men, gelen göçler olmasayd nüfus azalmaya devam ediyor olurdu. GENÇ YAfiTA ANNEL K ARTTI Do um oranlar n n artmas n n nedeni ise ngiltere do umlu kad nlar n daha çok çocuk yapmas ve gelen göçlerle birlikte çocuk yapabilecek yaflta olan kad nlar n say s n n 2001'den bu yana yüzde 20'lik bir oranda artm fl olmas. stististik Merkezi'ne göre bu art fl n nedenleri, daha az say da kad n n hamileli i 30'lar na ertelemesi ve 20'li yafllarda çocuk sahibi olmay tercih etmesi, çocuklu ailelere daha iyi yard mlar sunulmas, annelik izninin süresinin art r lm fl olmas.

4 4 580 KÝÞÝLÝK ÖÐRENCÝ KAPASÝTESÝ

5 5

6 6

7 18 yafl ndaki brahim Durmufl un ölümü herkesi yasa bo du ngiltere K br s Türk Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan ve Eden Valley firmas n n sahibi Dursun brahim Durmufl un 18 yafl ndaki o ulu brahim Durmufl un ani ölümü herkesi yasa bo du. brahim Durmufl Süleymaniye Camiinde k lanan cenaze namazdan sonra Tottenham mezarl nda topra a verildi. T atil dönüflü rahats zlanarak 25 A ustos günü Greenwich de bulunan Queen Elizabeth Hastanesi nde tüm müdahalelere ra men kurtar lamayarak hayat - n kaybeden brahim Durmufl un cenazesi 28 A ustos Cuma günü Süleymaniye Camisinde k - lanan cenaze namaz ndan sonra çok say da kiflinin kat ld cenaze töreni ile Tottenham mezarl nda topra a verildi. Toplumlar m z taraf ndan yak ndan tan nan Eden Valley Grup Yönetim Kurulu Baflkan ve ngiltere K br s Türk Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan brahim Durmufl un 18 yafl ndaki o lu brahim Durmufl tatil dönüflü aniden rahats zlanm fl ve kald r ld Queen Elizabeth Hastanesi nde tedaviye al nm flt. Durmufl, yap lan tüm müdahalelere ra men kurtar lamayarak hayat n kaybetmiflti. CENAZE NAMAZI SÜLEYMAN YE CAM NDE KILINDI 28 A ustos Cuma günü k l nan cenaze namaz nedeniyle Camii çevresindeki Downham Road, Lee Street, Steen Street, Arbutes Street, Acton Mews, Laburnham Street, Philip Street ve Orsman Street teki park yasaklar belediye taraf ndan ve saatleri aras nda uygulanmad. Cenaze namaz na brahim Durmufl un ailesinin yan s ra çok say da kifli kat ld. Toplumlar - m z n yak ndan tan d kifliler ile toplum liderleri de cenezede haz r bulundular. SEN H Ç UNUTMAYACA IZ brahim Durmufl un cenazesi saat da k l nan cenaze namaz ndan sonra Tottenham mezarl na götürüldü. Cenaze töreninde brahim Durmufl n annesi ve k z kardefli s k s k fenal k geçirdiler. K z kardefli Ayfle Ceylan Durmufl, yapt konuflmada, Seni hiç unutmayaca z sen her zaman yüre imizde olacaks n. Sen rahat uyu ben anne ve babam - za iyi bakaca m dedi. Mezar bafl nda yap lan bafl sa l ndan sonra törene kat lanlar da ld lar. ngiltere Alevi Kamuoyuna Duyuru De erli Canlar, Ço unuzun bildi i gibi, Geçti imiz aylarda Alevi kamuoyunun vicdan n s zlatan ve Alevi kültüründe olmamas gereken baz olaylar yafland. Bunlar Londra Alevi kurumunda süregelen yanl fl yönetim anlay fl ve anti-demokratik uygulamalardan kaynakland. Yaflananlar ve yap lan haks zl klar mahkemelere, Vak flar Komisyonu yetkililerine ve Hakikate b rak yoruz. Hukuken- vicdanen do ru yapt m z düflünüyoruz ve sürecin takipçisi olaca z. Dünyan n en önemli flehirlerinden birinde yafl yoruz ve yine dünyan n en güzel de erlerinden biri olan Alevilik inanc na sahibiz. Alevili i ve demokratik yönetimleri kendi anlay fllar na göre biçimlendirmek isteyen insanlara karfl olduk ve olaca z. Bu anlay flla duyarl Aleviler olarak, ekim ay n n ilk haftas nda 2,3,ve 4 Ekim 2009 tarihlerinde gerçeklefltirilmek üzere bir dizi etkinlik yapma haz rl içerisindeyiz. Bu etkinlikler konser, konferanslar ve seminerlerden meydana gelecek. Sosyal, kültürel ve akademik toplant lar fleklinde gerçekleflecek olan etkinliklere tüm Alevilerin, duyarl insanlar n katk sunmas n ve kat lmas n bekliyoruz. Etkinliklere, Türkiye de ve Avrupa daki birçok önemli Alevi liderlerini (Ali Balk z ABF Bflk. Fevzi Gümüfl PSAKD Bflk, Tekin Özdil Bafl. AABK Temsilcisi, yazar Ali R za Ayd n), sanatç lar n (Arif Sa,Güler Duman, Gülcihan Koç, Ergün Efe, Zafer Gündo du ve Ozan Dertli Divani) ve milletvekillerini (Kamer Genç (Dersim), Durdu Özpolat (K.Marafl)) Londra ya davet ettik. Bu etkinliklere katk sunmak ve çal flmalarda yer almak isteyen tüm Canlara aç k ça r yap yoruz, birlikte çal flal m ve ngiltere deki gelece imizi birlikte flekillendirelim. Gelin Canlar Bir Olal m, Sayg lar m zla. brahim Durmufl un cenaze namaz Süleymaniye Camiinde k l nd. Cenaze törenine çok say da kifli kat ld. ngiltere Alevi Bektafli Birlik ve Dayan flma Komitesi 16. Dönem AKM Yönetim Kurulu Üyeleri Haberleflme için: srafil Erbil , Hüseyin Üzüm , Özcan Yalç nkaya , Haydar Y lmaz

8 8

9 GSI nsurance sektörde farkl l k yaratmay hedefliyor G SI nsurance Edmonton da kap - lar n hizmete açt. Mortgage, avukatl k, muhasebe ve sigorta alan nda ayn mekanda hizmet verecek olan firma, toplumlar m z n tüm ifllerini bir çat alt nda ve k sa bir zaman dilimi içinde hal etmeyi hedefliyor. GSI nsurance 1978 y - l nda kurulmufl ve 40 y - l aflk nd r bir çok konuda servis veren deneyimli bir flirket. ES Mortgage dan flmanl k firmas n n sahibi mam Göztafl n giriflimleri ve ortakl ile kurulan firma sigortac l k alan nda yaflanan tüm sorunlar çözmeye aday. EN KAL TEL VE EN UCUZ H ZMET GSI nsurance ortaklar ndan ve ES Mortgage iflletmecisi mam Göztafl, hedeflerini flöyle aç kl yor: GSI insurance olarak hedefimiz Kürt ve Türk toplumunlar na hitap etmek, onlar n sigorta alan nda yaflad klar problemleri çözmeye yard mc olmak ve elimizden geldi- i kadar da servisimizi en güzel flekilde vermektir. 112 de iflik sigorta firmas ndan fiyat alabiliyoruz. Oysa bir çok firma 8 veya 10 sigorta f rmas ile çal fl - yor. ddia ediyoruz en ucuzu ve en kalitelisi biziz. Fiyatlar m z gerçekten de ucuz, servisimiz oldukça iyidir Ucuza al için ucuza da satabilen GSI insurance, sektöründeki bir çok sigortay da yapabiliyor. Firma, minicab, iflyeri, ofis, motor fleets, Liability (Sorumluluk), emlak, araba, van ve ev sigortas yapabiliyor. Di- er servisleri de k sa bir süre içinde hizmete sokmak istediklerini belirten Göztafl, Biz buraday z ve insanlar m z bekliyoruz diyor. H ZMET KOMPLEKS GSI nsurance, avukatl k, muhasebe, mortgage ve sigortac l k dörtlüsünden oluflan dev bir kompleksin 4. aya durumunda. Firma yetkilisi mam Göztafl bunu yapmaktaki amaçlar n n büyük flehir kalabal nedeni ile çok zamanlar olmayan insanlara zaman kazand rmak oldu- unu söylüyor. Göztafl flöyle devam ediyor: Gelen her müflteri bir saat içinde sigorta, finans, mortgage, avukatl k ve muhasebe ile ilgili tüm sorunlar ve ifllemlerini ayn bina içinde, kendi dili ve dostane ortamda hal ederek evine dönüp ailesine zaman ay rabilecek. GSI nsurance firmas genifl bir araç park ile müflterilerinin park sorununa da çözüm getirmifl durumda. Firma, 285a Fore Street, Edmonton, London, N9 0PD adresinde hizmet veriyor. Telefon ile ulaflmak isteyenler ve nolu telefonlar arayabilirler. Sigortac l k alan nda yaflanan bofllu u dolduracak olan GSI nsurance uzun bir haz rl k döneminden sonra kap lar n hizmete açt. En ucuz ve en kaliteli slogan ile yola ç kan firma Türkçe konuflan elemanlar ile toplumlar m z n yaflad bir çok sorunu çözmeye aday (soldan sa a) Steve Humphriss, Efsun Polat, Deniz Günefl, Özey Göztafl, mam Göztafl 9

10 10 Efes Da t m alkol sektöründen sonra yiyecek sektöründe de hedef büyüttü Sektöründe en iyilerden olan ve içecek, bakliyat ve baharatlar birinci elden restorantlara veren Efes Da t m fiirketi hizmet alan n geniflletiyor. Deneyimli ifladam Bülent Uzun yönetiminde hizmet veren flirket yabanc piyasalara aç lmay hedefliyor. Efes Da t m fiirketi Genel Müdürü Bülent Uzun E fes biralar n n da - t m n yapan Efes Da t m fiirketi biralar n yan s ra içecek, bakliyat ve baharatlar ile restorantlara genifl bir alanda hizmet veriyor. fiirketin çal flmalar hakk nda gazetemize bilgi veren Genel Müdür Bülent Uzun, Londra merkezdeki tüm restaurantlara biz çal fl yoruz. Toplumlar m z n yo un yaflad bölgelerde de çok ciddi çal flmalar z ve müflterilerimiz var diyor. Haz, Efes, Sofra, Sarastro ve Troia gibi restaurantlara hizmet veren Efes Da t m fiirketi West End deki restaurantlar n flarap ihtiyac n n %99 unu da karfl - l yor. NG L Z TUR STLER EFES TERC H ED YORLAR Efes biralar n birinci elden da tan firma, Türkiye li iflletmecilerin kontrolündeki restoranatlar n d fl nda Tesco, Asda ve Britanya genelinde bine yak n pub a sahip olan Wetherspoon a da Efes biralar n veriliyor. Genel Müdür Bülent Uzun Türkiye yi ziyaret etmifl ngiliz turistlerin döndüklerinde Efes içtiklerini söyledi. Genelde Türkiye liler taraf ndan içilen Efes aç - l m sa lamak için baz pub zincirleri ile görüflmeler de yap yor. Efes Da t m fiirketi biran n yan s ra Yeni Rak ve Türkiye de üretilen flaraplar n da birinci elden da t m n yap yor. Alkolde tekiz ama yiyecek maddelerinde de çok ciddi yat r mlar m z var diyen Bülent Uzun, bakliyat ve baharatlar Türkiye den getirtip burada paketleyerek restorantlar n hizmetine sunduklar n belirtiyor. Efes kendine ait araçlarla mallar n müflterisine kap da teslim ediyor. Ö leden önce yap lan sipariflleri ayn gün, ö leden sonra yap lanlar bir sonraki günün erken saatlerinde teslim eden Efes Da t m, kendi amblemli araçlar ile birinci elden mallar teslim ediyor. PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S DENEY ML YÖNET M Efes Da t m fiirketi deneyimli ifladam ve yönetici Bülent Uzun un kontrolünde çal fl yor. Bülent Uzun 15 y ll k ifl deneyimine sahip. 13 y l Türkiye de çal flt ktan sonra 2007 y l nda Londra ya gelen Uzun, iki senelik süre içine çok baflar s d r mas n bilmifl. Türkiye de baz ürünlerin Marmara bölge temsilcili ini de yapan Uzun, Türkiye deki tüm yat r mlar m Britanya ya aktararak hizmet alan m geniflletmek istedim diyor. Bülen Uzun Kürt ve Türk toplumlar na ait belli bafll firmalar n bir birlerini zedeleyecek bir rekabet halinde olmalar n da elefltirdi. Uzun, firmalar n bir birlerini y pratmak yerine bir ticari ahlak içerisinde çal flmalar ndan en çok müflterilerin memnun olaca n düflünüyor. Rekabet nedeni ile fiyatlar n afla çekildi ini belirten Uzun, Fiyatlar n düflürülmesi de durumu kurtarmay nca bu kez kalitesiz mallara yöneliyorlar. Piyasaya bozuk, kaçak, sahte ürünler giriyor ve müflteriler bundan olumsuz etkileniyorlar dedi. >> De iflen ifl piyasas nda yerinizi almak >> fl yerinizi gelifltirmek Ve >> GEL R N Z Art rmak için, bizi aray n Televizyon, Radyo ve Gazete reklamc l alan nda uzman isim Gol atma s ras sizde PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Tel: Mob:

11 HER DURUMDA GÜVENEB LECE N Z MUHASEBE BÜROSU Palmers Green, West End & City ve Kent bölgesindeki 3 ofisimiz ve konusunda uzman 50 personelimizle flah s ya da flirketinizin her türlü muhasebe ifllerinde do ru çözümlerimizle hizmetinizdeyiz. flle ilgili her türlü soru ve sorular n z için Enver Kannur u (FCCA ) arayabilirsiniz. 11

12 12

13 Turhan Özen Lib-Dem den Belediye Meclis üyeli ine aday Turhan Özen E laz do umlu Turhan Özen slington Belediye Meclis Üyeli i için Liberal Demokrat Parti den aday oldu unu resmen aç klad. Özen, gelece e yönelik planlar n Telgraf Gazetesine aç klad. Özen, önümüzdeki y l yap lacak yerel seçimlerde kazanma flans n n yüksek oldu unu belirterek, Kürt ve Türk toplumlar ndan daha çok aday n gösterilmesi için partisini ikna etmeye çal flt n ifade ediyor. AKT F B R TOPLUM OLMALIYIZ Seçilmesi durumunda herkesin kendisine rahat ulaflmas için kanallar oluflturaca n planlayan ve sorunlar daha aktif takip etmek isteyen Özen, Kazanmak ya da kaybetmek önemli de ildir. siyasetçileri onlar n karfl s - na ç karmak istiyorum. Böylece siyasetçileri bizim toplumlar düflünmeye zorlamaya ve ayn zamanda da toplumu bilgilendirmeye çal flaca m diyor. Hizmet almak için kazanan partiye oy vermek gerekmedi ini, partilerin aktif toplumlara hizmet verdi ini belirten Özen, Aktif toplum ilgilenen ve hesap sorand r. Bu nedenle kazananlar s k s k toplum merkezlerine ça rmak ve onlara görevlerini hat rlatmak onlar daha çok hizmete sevk eder. Oy almad ysa bile bir sonraki seçimde oy alaca n düflünerek hizmet getirir diyor. L BERAL DEMOKRAT PART LE S YASET Elaz do umlu olan Turhan Özen stanbul da büyüdü. ODTÜ de Elektrik-Elektronik okudu ve 1997 y l nda Britanya ya 13 Gelecek y l yap lacak yerel ve genel seçimler yaklaflt kça farkl partilerden aday olan Kürt ve Türkler de belli olmaya bafllad. Turhan Özen slington Belediye Meclis üyeli i için Liberal Demokrat Parti den resmen aday oldu. gelerek akdemik kariyer yapt. Master yapt ktan sonra Leicester Üniversitesi nde Endüstri Mühendisli i alan nda doktora da yapan Özen, Nottingham Üniversitesi nde iki y l akademisyen olarak çal flt. Leeds ve Londra da çeflitli flirketlerde çal flan Turhan Özen flimdi Cityindex ad ndaki bir finans flirketinde çal fl yor. Özen Britanya ya geldi inde herkesin siyaset ile ilgilendi i kadar ilgilendi ve akademik çal flmalar n ön plana ald. Siyasete aktif kat lma karar ndan sonra bir y l boyunca Liberal Demokrat Parti nin çal flmalar na kat lan Özen, parti görüfllerinin kendisinin dünya görüflüne denk düfltü üne karar vererek partiye üye oldu. Turhan Özen bir senelik parti faaliyetleri sonras nda slington parti örgütünün yönetimine seçilerek belediye meclis üyeli ine aday gösterildi.

14 14 Matematikte erkek ö renciler öne geçti ngiltere'de uzun y llardan sonra ilk kez erkek ö rencilerin matematik derslerinde k z ö rencilere oranla daha baflar l olduklar belirlendi. flçi Partisi'nin iktidara gelmesinden beri ilk defa GCSE s navlar nda erkek ö renciler k zlardan daha baflar l oldu. Bu baflar, y l boyunca haz rlanan ödevlerin de erlendirme kapsam ndan ç kar lmas na ba lan yor. Matematik dersinden sonra ödevlerin ve baflka derslerin de de erlendirme kapsam ndan ç - kar lmas planlan yor. Bu y lki sonuçlar n bir di er baflar s ise notlar n üçte ikisinin A* ile C, beflte birinden fazlas - n n ise A* ile A aras nda olmas. Ancak erkek ö rencilerin matematik s - Hackney Belediyesi Polis Teflkilat ile birlikte bar, kulüp, off licence gibi yerlerin yasalara uygun çal fl p çal flmad n mercek alt na ald. Gece bask nlar da yap lan uygulamayla birlikte lisans olmayan mekanlar n engellenmesi hedefleniyor. J oint Enforcement Development Initiative (Ortak Uygulama ve Gelifltirme Giriflimi) ad alt nda kurulan çal flma grubu Hackney sakinlerinin yo- un elefltiri ve flikayetleri sonras nda gündeme al nd. Gece devriyeler fleklinde kontrollere ç kacak olan Britanya daki en önemli düflünce kurulufllar ndan biri olan Chatham House Suriye ve Demokrasi bafll alt nda bir tart flmaya ev sahipli i yapacak. navlar ndaki performans bir kere daha en adil de erlendirme metodunun ne oldu u konusunda tart flmalara yol açt. S navlar ve ödev aras ndaki bu tart flman n uzun bir geçmifli var. Yirmi y l önce, ödevler de erlendirme kapsam nda de ilken, k z ö rencilerin erkeklerin gerisinde kalmas - na dair kayg lar mevcuttu. AQA S nav Kurulu Baflkan Mike Creswell, GSCE matematik derecelerinde 1997'den beri ilk defa bu sene erkek ö rencilerin k z ö rencilerden daha iyi bir performans gösterdi ini çal flma ekibi, flimdiden yasa d fl çal flan yerlerin korkulu rüyas oldu. Yürütülen devriye faaliyetleri sonucunda geçti imiz günlerde lisanss z çal flan bir mekan hakk nda ifllem de bafllat ld. Curtain Road da Ö nemli düflünce kurulufllar ndan Chatham House Suriye ve Demokrasi konusunu masaya yat - racak. Orta Do u ve Kuzey Afrika Program bölümü baflkan Claire Spencer in baflkanl k yapaca tart flma platformuna konuflmac olarak ise Radwan Ziadeh kat - lacak. 14 Eylül günü sa- belirtti. Eskiden ödevler notun yüzde 20'sini olufltururken, 2006 tarihli bir düzenleme raporuna göre ö retmenlerin ödevlerin ö rencileri de erlendirmenin güvenilir bir yolu olmad n düflündü üne dair çok say da kan t mevcut. Hackney de gece devriyeleri bulunan Cordy House un lisan almadan etkinlik düzenledi i tesbit edildi. Lisanss z faaliyetler yürüten iflletme uyar larak lisans gere i her gece saat da kapat lmas konusunda anlaflma sa lad lar. Konu ile ilgili bir aç klama yapan Hackney Belediyesi at aras nda Chatham House da yap - cak olan tart flmada Suriye nin nas l geçmifli ile yüzleflerek demokratik ad mlar ataca, kad nlara ilk oy hakk veren Arap ülkesi olmas na ra men bas n özgürlü ü konusunda yaflanan sorular n nas l giderilece i gibi konular tart fl lacak. Platforma konuflmac Kabine Üyesi Alan Laing, Bu ortak giriflim, kanunlar hiçe sayarak çal flan yerleri tesbit etmeyi hedefliyor. Bölgede oturan sakinlerden gelen flikayetler dikkate al narak oluflturulan grubun yasad fl faaliyetleri sona erdirece inden eminim dedi. Chatham House da Suriye ve Demokrasi tart fl lacak olarak kat lacak olan Radwan Ziadeh New York taki Columbia Üniversitesi nde ö retim üyesi olarak çal fl yor. Suriye de nsan Haklar Projesini de baflkanl k eden Radwan Ziadeh ayn zamanda Washinton daki Suriye Politik ve Stratejik Araflt rmalar Merkezine de baflkanl - n yürütüyor. Sefaret Yaman Direct number: Afl r Alkol Ve Trafik Cezalar Afl r alkol tüketimine ba l olarak artan suçlar n yan s ra, UK de alkollü araba kullan m nedeniyle y lda yaklafl k olarak 3000 insan n öldü ü ya da a r yaraland bilinmektedir. Ölümle sonuçlanan her 7 trafik kazas n n 1 inde sürücünün yasal alkol limitinin üzerinde alkol ald tesbit edilmifltir. Afl r alkol tüketimi sonucu ifllenen trafik suçlar n n adli soruflturulmas ya da mahkemeye tafl nmas ise gittikçe daha yavafl ilerleyen süreç haline gelmifltir. Polis, sürücüleri durdurup alkol testinden geçirme yetkisine sahiptir. Ancak bir polis memurunun sizi durdurup alkol testinden geçirebilmesi için, polis memurunun üniformal olmas ve sizin bir trafik suçunu ifllemifl ya da ifllemekte oldu unuz yönünde bir flüphesinin bulunmas gerekir. Ya da polis bir trafik suçuna kar flan araban n sürücüsünün siz oldu unu düflünebilir. Bilindi i gibi bir sürücü için al nabilecek alkol limiti, 100 miligraml k nefesinizde en az 35 mikrogram alkol, veya 100 miligraml k kan örne inde en az 80 mikrogram alkol ya da 100 miligraml k idrar örne inde en az 107 mikrogram alkol bulunmas d r. E er yap lan testte bu ölçülerin üzerinde alkol görülürse trafik yasalar na göre suçlu bulunursunuz ve bu durumda flu cezalarla cezaland r labilirsiniz: Afl r içkili araba kullanarak ölüme sebebiyet verdiyseniz 10 y la kadar hapis cezas ve en az 2 y l trafikten men edilme cezas al rs n z ve tekrar ehliyet alabilmek için geniflletilmifl bir testten geçmelisiniz. E er afl r içkili araba kulland ysan z ya da kullanmaya kalk flt ysan z, 6 ay hapis ve 5000 a kadar para cezas ile cezaland r l r ve minimum 12 ay araba kullanmaktan men edilebilirsiniz. E er 10 y l içinde bu suçu yine ifllerseniz bu kez alaca n z hapis cezas 3 y la kadar uzayabilir. Alkollü araba kullanmaktan ötürü sürücünün cezaland r lmas, ceza hukukunun konusudur. Ben olay n bir de sivil hukuk yönüne de inmek istiyorum. Siz alkollü araba kullan rken yapt n z bir kazada sigortan z sizin giderlerinizi ve hasarlar n z karfl layabilir. Alkollü bir sürücü olarak e er kar flt n z bir kazada araban zdaki yolcular yaralan rlarsa, yolcular n size ve dolay s yla sizin sigortan z aleyhine dava açma haklar vard r. Ancak bunun için yolcular n sizin araban za binerken sizin alkollü oldu unuzu bilmemifl olmalar gerekir. E er bir arabadaki yolcu araban n sürücüsünün alkollü oldu unu bilerek o arabaya binmifl ise yasalar nezdinde olabilecek herhangi bir kazay gözönüne alm fl ve riski kabullenmifl demektir. Bu yüzden yaralanan yolcunun alkollü sürücünün sigortas na karfl açaca davada baflar s z olmas muhtemeldir. Tabiki bu durumda arabadaki yolcular n sürücünün alkollü oldu unu bildikleri halde arabaya bindiklerinin ispat daval sigortaya düflmektedir. E er arabay kullanan alkollü sürücünün herhangi bir sigortas yok ise bu durumda arabadaki yolcular Motor Insurance Bureau (MIB) aleyhine dava açabilirler.

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA

Detaylı

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 17Kas m / M jdar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 188 Tel: 020 8341

Detaylı

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi:

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: Belediye hizmetlerini ayr mc l ktan uzak bir flekilde vermeyi amaçl yoruz devam sayfa 4 te 26 May s / Gulan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 163 Tel:

Detaylı

B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te

B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te 7 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 169 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com B R A LE SOKA

Detaylı

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de 4 Nisan / Nisan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 208 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR Kürt ve Türk toplum temsilcilerinden oluflan Seçim Platformu yeniden aktif hale geliyor. Devam sayfa 4 te 24 fiubat / Sibat 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 150 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de 12 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 196 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler

Detaylı

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar:

Detaylı

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say

Detaylı

Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de

Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de DOMUZ GR B N ÖNLEMEYE YÖNEL K UYARILARI C DD YE ALIN 4 A ustos / Tebax 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 173 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Haziran ay nda yap lan Avrupa Parlamentosu

Detaylı

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR Kalitesiz sa l k hizmetleri ile s k s k gündeme gelen Ulusal Sa l k Servisi (NHS) bu kez de yetersiz tedbir nedeni ile enfeksiyonlar kontrol edememekle suçlan yor. Hastanelere giden hastalar n yeni bir

Detaylı

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te 6 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 143 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

46 bin kişinin nabzı burada atıyor*

46 bin kişinin nabzı burada atıyor* 46 bin kişinin nabzı burada atıyor* * Bakkal Dünyası Dergisi, 45 bin üyesiyle Türkiye'nin en fazla bakkal üyeye sahip İstanbul Bakkallar Odası'nın yayın organı. Son tüketiciye ürün satışı yapan bakkal

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı