NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B. Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B. Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de"

Transkript

1 NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de 1 Eylül / Îlon 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 177 Tel: Bu y l ilk kez 20 Eylül'de düzenlenecek Haringey Yemek Festivali'nin Haringey esnaf için önemli bir f rsat olmas bekleniyor. Festival çal flmalar nda sona gelinirken, çok say da esnaf flimdiden yerlerini ay rtt. Londra'n n her taraf ndan on binlerce kiflinin gelmesinin beklendi i festivalin organizatörlerinden Haringey Esnaf Derne i Baflkan fiefik Mehmet; Bu festival Haringey'in imaj için çok önemli olacak diyor. Devam sayfa 17 de Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Haringey Esnaf Derne i Baflkan fiefik Mehmet 18 yafl ndaki brahim Durmufl un ölümü herkesi yasa bo du sayfa 7 de Alevi sanatç ve ayd nlar Londra ya kültür ç karmas yapacak sayfa 17 de Yoksullara 15 poundluk kesinti yolda sayfa 3 te slington Belediye Liderinden Ramazan mesaj sayfa 16 da Dewlet nexwaze provokasyon çênabin R.27 Londra Türk Film Festivali nden Türkiye sinemas na önemli destek sayfa 2 de Hackney'in en iyi bistrosu Dem Cafe sayfa 19 da Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 2 Kültür sanat dünyas Michael Jackson' uyku ilac zehirledi Pop y ld z Michael Jackson' n, hastanede genel anestezide kullan lan propofole ba l zehirlenme nedeniyle öldü ü bildirildi. Los Angeles Adli T p Kurumu, 25 Haziran'da Michael Jackson' n ölümüne, uykusuzluk tedavisinde kulland çok güçlü anestezi ilac propofolden zehirlenmenin neden oldu unu aç klad. Propofol ve sakinlefltirici lorazepam ilaçlar n n Jackson' n ölümünün en önemli nedenleri oldu u kaydedilen kurumun aç klamas nda, otopside Jackson' n kan nda midazolam, diazepam, lidocaine ve ephedrine ilaçlar n n da bulundu u kaydedildi. Los Angeles polisi ve savc n n iste- i üzerine nihai raporun gizli kalaca da aç kland. Los Angeles polis teflkilat taraf ndan yap lan aç klamada da Jackson' n ölümüyle ilgili soruflturman n sürdü ü ve soruflturma tamamlan ncaya dek yetkililerle iflbirli inin sürece i belirtildi. Oasis grubu da ld ngiliz rock grubu Oasis'in gitaristi Noel Gallagher'in, kardefli Liam Gallagher'le kavga ettikten sonra gruptan ayr ld bildirildi. Kardefliyle birlikte grubun kurucusu olan Noel Gallagher, grubun internet sitesinde yay mlad aç klamada, "gruptan ayr ld n üzüntü ve büyük bir rahatlamayla bildirdi ini" ifade ederek, " nsanlar istediklerini yazacak ve söyleyecek, ancak art k Liam'la bir gün bile çal - flamam" dedi. Grubun Paris'in banliyösündeki bir rock festivalinde verece i konser ile Almanya ve Milano'da verece i konserlerin iptal edildi i kaydedildi. Festivalin direktörü François Missonnier, nedeni bilinmeyen bir sebeple iki kardeflin kavga etti ini, Noel'in festivali terk etti ini, kimsenin Noel'i geri dönmeye ikne etmeyi baflaramad n belirtti. Grup 90'l y llardan beri dünya müzi inin her zaman gözdesi olmay baflarm flt. Londra Türk Film Festivali nden Türkiye sinemas na önemli destek 5-19 Kas m 2009 tarihleri aras nda 15. si gerçeklefltirilecek olan Londra Türk Film Festivali, bu y l bir ilke imza atarak yar flmada birinci olan filme ödül olarak; Britanya ve rlanda da dijital da t m olana yaratan çok özel bir kontrat sunuyor. Ö zellikle Türk Sinemas n n sektörel anlamda uluslararas bir platform taraf ndan desteklendi i ilk uygulama olan Dijital Da - t m Ödülü için, Festival yönetimi dördü Britanya l biri Türk olan befl kiflilik bir Jüri oluflturuyor. Britanya n n tan nm fl sinema yazarlar ndan Empire Online da yazan David Parkinson, Londra n n en önemli sinema zincirlerinden olan Curzon un Program Direktörü Jason Wood ve City Screen Programc s Jo Blair in yer alaca kesinleflen Jüri ye Türkiye den de Hülya Koçyi it kat l - yor.bundan böyle her y l Türk veya Türkiye nin de içinde oldu- u bir ortak yap ma Dijital Da t m Ödülü verecek olan Londra Türk Film Festivali, Britanya l sinema yazarlar da t mc ve programc lar n bu yar flma f rsat ile daha fazla Türk filmleri izlemesini sa layacak ve bu yolla farkl olanaklar n da kap s n aralam fl olacak. ngiltere de yaflayan Irak Kürdistanl lar n organize etti i 1. Kürt Tiyatro Festivali ne dünyan n farkl bölgelerinden Kürt tiyatrocular kat lacak. Üç gün boyunca Polish Centre King Street, London W6 0RF adresinde gerçeklefltirilecek performaslarla Kürt tiyatrosundan örnekler sunulacak. Festivalin ngiltere de ilk kez düzenlendi ini belirtten organizatörler, bu festival sayesinde dünyan n en önemli tiyatro merkezi olan Londra da Kürt tiyatrosunun da kendini gösterme flans bulaca - n ve festivalin geleneksel hale getirilmeye çal - fl laca n belirttiler. Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko YAfiAM BOYU BAfiARI ÖDÜLÜ NÜ TÜRKAN fioray A VER YOR Londra Türk Film Festivali nin her y l bir Türk sinemac s na verece i Yaflam Boyu Baflar Ödülü nün ilki, Türk sinemas n n sultan Türkan fioray a veriliyor. fioray a ödülü, 5 Kas m da Britanya Oskarlar na ev sahipli i yapan BAFTA salonunda gerçeklefltirilecek olan Festival Galas nda sunulacak. Britanya Sinema camias n n; Festival konuklar n n ve medyan n kat l m yla gerçekleflecek olan Gala gecesinde fioray n önemli filmlerinden oluflan bir de k sa bir film gösterilecek. FEST VALDE LK KEZ SE- Y RC ÖDÜLÜ VER L YOR. Festival taraf ndan bu y l bafllat lan bir baflka ilk ise Seyirci Ödülü Festival izleyicilerinin, filmlerden ç kt ktan sonra oy kullan p kazanan filmi belirleyecekleri Seyirci Ödülü Festival bitiminden bir hafta sonr a sahipleriyle buluflacak. Rio ve Apollo Piccadily Circus sinema salonlar nda izleyici ile buluflacak olan Londra Türk Film Festivali ne son baflvuru tarihi 25 Eylül 2009 Her y l oldu u gibi bu y l da K sa ve Belgesel filmlerin baflvurusuna aç k olan Festival in, kat - l m formlar ile yar flma baflvuru formlar - na site adresinden ulafl - labilir Londra da 1. Kürt Tiyatro Festivali Baflkent Londra da 1. Kürt Tiyatro Festivali düzenleniyor. Londra da faaliyet yürüten Kürt Sanat Merkezi nin organize etti i festival 4-6 Eylül tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas EMA 2010 adaylar aras nda Türkiye de var MTV Avrupa, dünyan n en büyük organizasyonlar ndan biri olan, MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninin 2010 adaylar aras na Türkiye'yi de ald. Bügüne kadar; Eminem in 8 ödül, Britney Spears 7, Justin Timberlake, The Prodigy 5 ödül, Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Madonna gibi dev isimler 4 ödül alarak bu organizasyonda boy göstermifllerdi ve flimdi bu dünyaca ünlü starlar n, 2010 Kültür baflkenti olan stanbul a gitmeleri gündemde y l nda, Berlin de bafllayan ve 17 senedir Avrupa n n en büyük flehirleri Paris, Milano, Londra gibi flehirlerde yap lan bu dünyan n en görkemli ödül töreni için ilk kez aday gösterilen stanbul, flimdiye kadar Türkiye de yap lmam fl bir tan t m f rsat yakalayacak. Fransa, Sarkozy ile dalga geçen filmi çok sevdi Fransa da Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy ile dalga geçen komedi filmi yaz n durgun günlerinde sinek avlayan sinema salonlar n doldurdu. Sarkozy nin 19 y l belediye baflkanl n yapt Neuilly den gelip, Paris te domuz ürünleri tesisi sahibi aristokrat amcas n n yan - na tafl nd ktan sonra yeni hayat na al flmakta zorlanan 14 yafl ndaki Müslüman Sami ile kuzeni Charles de Chazelle in iliflkisini anlatan Neuilly-sa-mere adl filmi iki haftada 1 milyon kifli izledi. Filmde Sarkozy yi idol olarak gören de Chazelle, Elysee Saray na ç kma hayaliyle yan p tutufluyor. Sami ile ayn oday paylaflan de Chazellle, Sarkozy nin modelflark c kar s Carla Bruni nin posterleriyle süslü odada jimnastik yap p formunu korumaya çal fl yor.

3 Yoksullara 15 poundluk kesinti yolda Baflbakan Gordon Brown, en yoksul ailelere yap lan nakit yard mlar nda 15 Pound'luk kesinti yapma karar ald. Ancak bu karar, Parlamento'da sert tart flmalar beraberinde getirdi... B aflbakan Gordon Brown'un en yoksul ailelere yap lan nakit yard m nda haftada 15 poundluk kesinti yapma plan flçi Partisi'nde de tart flmalara yol açt. Önümüzdeki y l Nisan ay nda uygulanmaya bafllanmas düflünülen bu düzenleme sonucunda kimi aileler gelirinin beflte birini kaybedecek. 300 B N YOKSUL ETK LENECEK fiu an itibariyle düflük gelirli 300 bin kifliye, kiras ayl k yard m miktar n n alt nda ev bulurlarsa y ll k konaklama yard mlar n n 780 poundluk k sm n istedikleri gibi kullanma izni veriliyor. Hazine ise bu uygulaman n çok masrafl oldu unu ve ek miktar cebe indirmeyi mümkün k lan uygulamalar n 1 Nisan itibariyle sona ermesi gerekti- ini belirtiyor. BUCK: KES NL KLE UYGULANMAMALI Ev ve konaklama hakk üzerine kampanyalar düzenleyen flçi partisi milletvekili Karen Buck, bu plan flöyle elefltirdi: fiartlar ne olursa olsun, en yoksul kesimden para almamal ve onlar faturalar n ödemek ve gündelik ihtiyaçlar n karfl lamak aras nda seçim yapmak zorunda b rakmamal y z. Eski uygulama, kirac lara yaflam alanlar n seçmede daha büyük özgürlük sa lamak için bafllat lm flt. Bu uygulama sayesinde kendi kiralar n ödeyen aileler kalite ve para biriktirme aras nda seçim yapma özgürlü üne sahip oluyor. 160 M LYONLUK TASARRUF PLANLANIYOR Hükümet bu uygulamay de ifltirerek 160 milyon poundluk bir tasarruf yapabilece ini umuyor. Ancak flçi Partili bakanlar bu de- ifliklik sonras nda ev sahiplerinin kiray nakit yard mlar n miktar na ç kartaca n ve ailelerin bir kere daha zor durumda kalaca n belirtiyor. Liberal Demokrat partinin bu konudaki sözcüsü Sara Teather ise flöyle konufltu: Haftada 15 pound bakanlar için küçük bir miktar olabilir ancak geçim mücadelesi veren aileler için çok önemli bir miktar. Gordon Brown bir kere daha en çok yard ma ihtiyac olanlar yüzüstü b rakt. ngiltere nüfusu ilk kez tavana vurdu Artan do um oranlar ve göç sonucunda Birleflik Krall n nüfusu ilk defa 61 milyonun üzerine ç kt. Geçen y l do um oranlar - n n bu kuflakta daha önce görülmeyen bir art fl göstermesi sonucunda 250,000 yeni bebek do du. Görülen nüfus art fl ise 1962'den bu yana en yüksek oran. On y ll k bir süredir, neredeyse ilk defa, do umlar ve ölümler sonucu gerçekleflen nüfus de iflikli i, göçle gelen de- ifliklikten daha büyük bir rakama ulaflt. Ancak Milli statistik Merkezi'nin aç klamalar na göre, do um 3 Birleflik Krall n nüfusu ilk defa 61 milyonun üzerine ç kt. Bu art fl oran 1962'den bu yana yaflanan en yüksek oran. oranlar ndaki art fla ra men, gelen göçler olmasayd nüfus azalmaya devam ediyor olurdu. GENÇ YAfiTA ANNEL K ARTTI Do um oranlar n n artmas n n nedeni ise ngiltere do umlu kad nlar n daha çok çocuk yapmas ve gelen göçlerle birlikte çocuk yapabilecek yaflta olan kad nlar n say s n n 2001'den bu yana yüzde 20'lik bir oranda artm fl olmas. stististik Merkezi'ne göre bu art fl n nedenleri, daha az say da kad n n hamileli i 30'lar na ertelemesi ve 20'li yafllarda çocuk sahibi olmay tercih etmesi, çocuklu ailelere daha iyi yard mlar sunulmas, annelik izninin süresinin art r lm fl olmas.

4 4 580 KÝÞÝLÝK ÖÐRENCÝ KAPASÝTESÝ

5 5

6 6

7 18 yafl ndaki brahim Durmufl un ölümü herkesi yasa bo du ngiltere K br s Türk Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan ve Eden Valley firmas n n sahibi Dursun brahim Durmufl un 18 yafl ndaki o ulu brahim Durmufl un ani ölümü herkesi yasa bo du. brahim Durmufl Süleymaniye Camiinde k lanan cenaze namazdan sonra Tottenham mezarl nda topra a verildi. T atil dönüflü rahats zlanarak 25 A ustos günü Greenwich de bulunan Queen Elizabeth Hastanesi nde tüm müdahalelere ra men kurtar lamayarak hayat - n kaybeden brahim Durmufl un cenazesi 28 A ustos Cuma günü Süleymaniye Camisinde k - lanan cenaze namaz ndan sonra çok say da kiflinin kat ld cenaze töreni ile Tottenham mezarl nda topra a verildi. Toplumlar m z taraf ndan yak ndan tan nan Eden Valley Grup Yönetim Kurulu Baflkan ve ngiltere K br s Türk Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan brahim Durmufl un 18 yafl ndaki o lu brahim Durmufl tatil dönüflü aniden rahats zlanm fl ve kald r ld Queen Elizabeth Hastanesi nde tedaviye al nm flt. Durmufl, yap lan tüm müdahalelere ra men kurtar lamayarak hayat n kaybetmiflti. CENAZE NAMAZI SÜLEYMAN YE CAM NDE KILINDI 28 A ustos Cuma günü k l nan cenaze namaz nedeniyle Camii çevresindeki Downham Road, Lee Street, Steen Street, Arbutes Street, Acton Mews, Laburnham Street, Philip Street ve Orsman Street teki park yasaklar belediye taraf ndan ve saatleri aras nda uygulanmad. Cenaze namaz na brahim Durmufl un ailesinin yan s ra çok say da kifli kat ld. Toplumlar - m z n yak ndan tan d kifliler ile toplum liderleri de cenezede haz r bulundular. SEN H Ç UNUTMAYACA IZ brahim Durmufl un cenazesi saat da k l nan cenaze namaz ndan sonra Tottenham mezarl na götürüldü. Cenaze töreninde brahim Durmufl n annesi ve k z kardefli s k s k fenal k geçirdiler. K z kardefli Ayfle Ceylan Durmufl, yapt konuflmada, Seni hiç unutmayaca z sen her zaman yüre imizde olacaks n. Sen rahat uyu ben anne ve babam - za iyi bakaca m dedi. Mezar bafl nda yap lan bafl sa l ndan sonra törene kat lanlar da ld lar. ngiltere Alevi Kamuoyuna Duyuru De erli Canlar, Ço unuzun bildi i gibi, Geçti imiz aylarda Alevi kamuoyunun vicdan n s zlatan ve Alevi kültüründe olmamas gereken baz olaylar yafland. Bunlar Londra Alevi kurumunda süregelen yanl fl yönetim anlay fl ve anti-demokratik uygulamalardan kaynakland. Yaflananlar ve yap lan haks zl klar mahkemelere, Vak flar Komisyonu yetkililerine ve Hakikate b rak yoruz. Hukuken- vicdanen do ru yapt m z düflünüyoruz ve sürecin takipçisi olaca z. Dünyan n en önemli flehirlerinden birinde yafl yoruz ve yine dünyan n en güzel de erlerinden biri olan Alevilik inanc na sahibiz. Alevili i ve demokratik yönetimleri kendi anlay fllar na göre biçimlendirmek isteyen insanlara karfl olduk ve olaca z. Bu anlay flla duyarl Aleviler olarak, ekim ay n n ilk haftas nda 2,3,ve 4 Ekim 2009 tarihlerinde gerçeklefltirilmek üzere bir dizi etkinlik yapma haz rl içerisindeyiz. Bu etkinlikler konser, konferanslar ve seminerlerden meydana gelecek. Sosyal, kültürel ve akademik toplant lar fleklinde gerçekleflecek olan etkinliklere tüm Alevilerin, duyarl insanlar n katk sunmas n ve kat lmas n bekliyoruz. Etkinliklere, Türkiye de ve Avrupa daki birçok önemli Alevi liderlerini (Ali Balk z ABF Bflk. Fevzi Gümüfl PSAKD Bflk, Tekin Özdil Bafl. AABK Temsilcisi, yazar Ali R za Ayd n), sanatç lar n (Arif Sa,Güler Duman, Gülcihan Koç, Ergün Efe, Zafer Gündo du ve Ozan Dertli Divani) ve milletvekillerini (Kamer Genç (Dersim), Durdu Özpolat (K.Marafl)) Londra ya davet ettik. Bu etkinliklere katk sunmak ve çal flmalarda yer almak isteyen tüm Canlara aç k ça r yap yoruz, birlikte çal flal m ve ngiltere deki gelece imizi birlikte flekillendirelim. Gelin Canlar Bir Olal m, Sayg lar m zla. brahim Durmufl un cenaze namaz Süleymaniye Camiinde k l nd. Cenaze törenine çok say da kifli kat ld. ngiltere Alevi Bektafli Birlik ve Dayan flma Komitesi 16. Dönem AKM Yönetim Kurulu Üyeleri Haberleflme için: srafil Erbil , Hüseyin Üzüm , Özcan Yalç nkaya , Haydar Y lmaz

8 8

9 GSI nsurance sektörde farkl l k yaratmay hedefliyor G SI nsurance Edmonton da kap - lar n hizmete açt. Mortgage, avukatl k, muhasebe ve sigorta alan nda ayn mekanda hizmet verecek olan firma, toplumlar m z n tüm ifllerini bir çat alt nda ve k sa bir zaman dilimi içinde hal etmeyi hedefliyor. GSI nsurance 1978 y - l nda kurulmufl ve 40 y - l aflk nd r bir çok konuda servis veren deneyimli bir flirket. ES Mortgage dan flmanl k firmas n n sahibi mam Göztafl n giriflimleri ve ortakl ile kurulan firma sigortac l k alan nda yaflanan tüm sorunlar çözmeye aday. EN KAL TEL VE EN UCUZ H ZMET GSI nsurance ortaklar ndan ve ES Mortgage iflletmecisi mam Göztafl, hedeflerini flöyle aç kl yor: GSI insurance olarak hedefimiz Kürt ve Türk toplumunlar na hitap etmek, onlar n sigorta alan nda yaflad klar problemleri çözmeye yard mc olmak ve elimizden geldi- i kadar da servisimizi en güzel flekilde vermektir. 112 de iflik sigorta firmas ndan fiyat alabiliyoruz. Oysa bir çok firma 8 veya 10 sigorta f rmas ile çal fl - yor. ddia ediyoruz en ucuzu ve en kalitelisi biziz. Fiyatlar m z gerçekten de ucuz, servisimiz oldukça iyidir Ucuza al için ucuza da satabilen GSI insurance, sektöründeki bir çok sigortay da yapabiliyor. Firma, minicab, iflyeri, ofis, motor fleets, Liability (Sorumluluk), emlak, araba, van ve ev sigortas yapabiliyor. Di- er servisleri de k sa bir süre içinde hizmete sokmak istediklerini belirten Göztafl, Biz buraday z ve insanlar m z bekliyoruz diyor. H ZMET KOMPLEKS GSI nsurance, avukatl k, muhasebe, mortgage ve sigortac l k dörtlüsünden oluflan dev bir kompleksin 4. aya durumunda. Firma yetkilisi mam Göztafl bunu yapmaktaki amaçlar n n büyük flehir kalabal nedeni ile çok zamanlar olmayan insanlara zaman kazand rmak oldu- unu söylüyor. Göztafl flöyle devam ediyor: Gelen her müflteri bir saat içinde sigorta, finans, mortgage, avukatl k ve muhasebe ile ilgili tüm sorunlar ve ifllemlerini ayn bina içinde, kendi dili ve dostane ortamda hal ederek evine dönüp ailesine zaman ay rabilecek. GSI nsurance firmas genifl bir araç park ile müflterilerinin park sorununa da çözüm getirmifl durumda. Firma, 285a Fore Street, Edmonton, London, N9 0PD adresinde hizmet veriyor. Telefon ile ulaflmak isteyenler ve nolu telefonlar arayabilirler. Sigortac l k alan nda yaflanan bofllu u dolduracak olan GSI nsurance uzun bir haz rl k döneminden sonra kap lar n hizmete açt. En ucuz ve en kaliteli slogan ile yola ç kan firma Türkçe konuflan elemanlar ile toplumlar m z n yaflad bir çok sorunu çözmeye aday (soldan sa a) Steve Humphriss, Efsun Polat, Deniz Günefl, Özey Göztafl, mam Göztafl 9

10 10 Efes Da t m alkol sektöründen sonra yiyecek sektöründe de hedef büyüttü Sektöründe en iyilerden olan ve içecek, bakliyat ve baharatlar birinci elden restorantlara veren Efes Da t m fiirketi hizmet alan n geniflletiyor. Deneyimli ifladam Bülent Uzun yönetiminde hizmet veren flirket yabanc piyasalara aç lmay hedefliyor. Efes Da t m fiirketi Genel Müdürü Bülent Uzun E fes biralar n n da - t m n yapan Efes Da t m fiirketi biralar n yan s ra içecek, bakliyat ve baharatlar ile restorantlara genifl bir alanda hizmet veriyor. fiirketin çal flmalar hakk nda gazetemize bilgi veren Genel Müdür Bülent Uzun, Londra merkezdeki tüm restaurantlara biz çal fl yoruz. Toplumlar m z n yo un yaflad bölgelerde de çok ciddi çal flmalar z ve müflterilerimiz var diyor. Haz, Efes, Sofra, Sarastro ve Troia gibi restaurantlara hizmet veren Efes Da t m fiirketi West End deki restaurantlar n flarap ihtiyac n n %99 unu da karfl - l yor. NG L Z TUR STLER EFES TERC H ED YORLAR Efes biralar n birinci elden da tan firma, Türkiye li iflletmecilerin kontrolündeki restoranatlar n d fl nda Tesco, Asda ve Britanya genelinde bine yak n pub a sahip olan Wetherspoon a da Efes biralar n veriliyor. Genel Müdür Bülent Uzun Türkiye yi ziyaret etmifl ngiliz turistlerin döndüklerinde Efes içtiklerini söyledi. Genelde Türkiye liler taraf ndan içilen Efes aç - l m sa lamak için baz pub zincirleri ile görüflmeler de yap yor. Efes Da t m fiirketi biran n yan s ra Yeni Rak ve Türkiye de üretilen flaraplar n da birinci elden da t m n yap yor. Alkolde tekiz ama yiyecek maddelerinde de çok ciddi yat r mlar m z var diyen Bülent Uzun, bakliyat ve baharatlar Türkiye den getirtip burada paketleyerek restorantlar n hizmetine sunduklar n belirtiyor. Efes kendine ait araçlarla mallar n müflterisine kap da teslim ediyor. Ö leden önce yap lan sipariflleri ayn gün, ö leden sonra yap lanlar bir sonraki günün erken saatlerinde teslim eden Efes Da t m, kendi amblemli araçlar ile birinci elden mallar teslim ediyor. PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S DENEY ML YÖNET M Efes Da t m fiirketi deneyimli ifladam ve yönetici Bülent Uzun un kontrolünde çal fl yor. Bülent Uzun 15 y ll k ifl deneyimine sahip. 13 y l Türkiye de çal flt ktan sonra 2007 y l nda Londra ya gelen Uzun, iki senelik süre içine çok baflar s d r mas n bilmifl. Türkiye de baz ürünlerin Marmara bölge temsilcili ini de yapan Uzun, Türkiye deki tüm yat r mlar m Britanya ya aktararak hizmet alan m geniflletmek istedim diyor. Bülen Uzun Kürt ve Türk toplumlar na ait belli bafll firmalar n bir birlerini zedeleyecek bir rekabet halinde olmalar n da elefltirdi. Uzun, firmalar n bir birlerini y pratmak yerine bir ticari ahlak içerisinde çal flmalar ndan en çok müflterilerin memnun olaca n düflünüyor. Rekabet nedeni ile fiyatlar n afla çekildi ini belirten Uzun, Fiyatlar n düflürülmesi de durumu kurtarmay nca bu kez kalitesiz mallara yöneliyorlar. Piyasaya bozuk, kaçak, sahte ürünler giriyor ve müflteriler bundan olumsuz etkileniyorlar dedi. >> De iflen ifl piyasas nda yerinizi almak >> fl yerinizi gelifltirmek Ve >> GEL R N Z Art rmak için, bizi aray n Televizyon, Radyo ve Gazete reklamc l alan nda uzman isim Gol atma s ras sizde PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Tel: Mob:

11 HER DURUMDA GÜVENEB LECE N Z MUHASEBE BÜROSU Palmers Green, West End & City ve Kent bölgesindeki 3 ofisimiz ve konusunda uzman 50 personelimizle flah s ya da flirketinizin her türlü muhasebe ifllerinde do ru çözümlerimizle hizmetinizdeyiz. flle ilgili her türlü soru ve sorular n z için Enver Kannur u (FCCA ) arayabilirsiniz. 11

12 12

13 Turhan Özen Lib-Dem den Belediye Meclis üyeli ine aday Turhan Özen E laz do umlu Turhan Özen slington Belediye Meclis Üyeli i için Liberal Demokrat Parti den aday oldu unu resmen aç klad. Özen, gelece e yönelik planlar n Telgraf Gazetesine aç klad. Özen, önümüzdeki y l yap lacak yerel seçimlerde kazanma flans n n yüksek oldu unu belirterek, Kürt ve Türk toplumlar ndan daha çok aday n gösterilmesi için partisini ikna etmeye çal flt n ifade ediyor. AKT F B R TOPLUM OLMALIYIZ Seçilmesi durumunda herkesin kendisine rahat ulaflmas için kanallar oluflturaca n planlayan ve sorunlar daha aktif takip etmek isteyen Özen, Kazanmak ya da kaybetmek önemli de ildir. siyasetçileri onlar n karfl s - na ç karmak istiyorum. Böylece siyasetçileri bizim toplumlar düflünmeye zorlamaya ve ayn zamanda da toplumu bilgilendirmeye çal flaca m diyor. Hizmet almak için kazanan partiye oy vermek gerekmedi ini, partilerin aktif toplumlara hizmet verdi ini belirten Özen, Aktif toplum ilgilenen ve hesap sorand r. Bu nedenle kazananlar s k s k toplum merkezlerine ça rmak ve onlara görevlerini hat rlatmak onlar daha çok hizmete sevk eder. Oy almad ysa bile bir sonraki seçimde oy alaca n düflünerek hizmet getirir diyor. L BERAL DEMOKRAT PART LE S YASET Elaz do umlu olan Turhan Özen stanbul da büyüdü. ODTÜ de Elektrik-Elektronik okudu ve 1997 y l nda Britanya ya 13 Gelecek y l yap lacak yerel ve genel seçimler yaklaflt kça farkl partilerden aday olan Kürt ve Türkler de belli olmaya bafllad. Turhan Özen slington Belediye Meclis üyeli i için Liberal Demokrat Parti den resmen aday oldu. gelerek akdemik kariyer yapt. Master yapt ktan sonra Leicester Üniversitesi nde Endüstri Mühendisli i alan nda doktora da yapan Özen, Nottingham Üniversitesi nde iki y l akademisyen olarak çal flt. Leeds ve Londra da çeflitli flirketlerde çal flan Turhan Özen flimdi Cityindex ad ndaki bir finans flirketinde çal fl yor. Özen Britanya ya geldi inde herkesin siyaset ile ilgilendi i kadar ilgilendi ve akademik çal flmalar n ön plana ald. Siyasete aktif kat lma karar ndan sonra bir y l boyunca Liberal Demokrat Parti nin çal flmalar na kat lan Özen, parti görüfllerinin kendisinin dünya görüflüne denk düfltü üne karar vererek partiye üye oldu. Turhan Özen bir senelik parti faaliyetleri sonras nda slington parti örgütünün yönetimine seçilerek belediye meclis üyeli ine aday gösterildi.

14 14 Matematikte erkek ö renciler öne geçti ngiltere'de uzun y llardan sonra ilk kez erkek ö rencilerin matematik derslerinde k z ö rencilere oranla daha baflar l olduklar belirlendi. flçi Partisi'nin iktidara gelmesinden beri ilk defa GCSE s navlar nda erkek ö renciler k zlardan daha baflar l oldu. Bu baflar, y l boyunca haz rlanan ödevlerin de erlendirme kapsam ndan ç kar lmas na ba lan yor. Matematik dersinden sonra ödevlerin ve baflka derslerin de de erlendirme kapsam ndan ç - kar lmas planlan yor. Bu y lki sonuçlar n bir di er baflar s ise notlar n üçte ikisinin A* ile C, beflte birinden fazlas - n n ise A* ile A aras nda olmas. Ancak erkek ö rencilerin matematik s - Hackney Belediyesi Polis Teflkilat ile birlikte bar, kulüp, off licence gibi yerlerin yasalara uygun çal fl p çal flmad n mercek alt na ald. Gece bask nlar da yap lan uygulamayla birlikte lisans olmayan mekanlar n engellenmesi hedefleniyor. J oint Enforcement Development Initiative (Ortak Uygulama ve Gelifltirme Giriflimi) ad alt nda kurulan çal flma grubu Hackney sakinlerinin yo- un elefltiri ve flikayetleri sonras nda gündeme al nd. Gece devriyeler fleklinde kontrollere ç kacak olan Britanya daki en önemli düflünce kurulufllar ndan biri olan Chatham House Suriye ve Demokrasi bafll alt nda bir tart flmaya ev sahipli i yapacak. navlar ndaki performans bir kere daha en adil de erlendirme metodunun ne oldu u konusunda tart flmalara yol açt. S navlar ve ödev aras ndaki bu tart flman n uzun bir geçmifli var. Yirmi y l önce, ödevler de erlendirme kapsam nda de ilken, k z ö rencilerin erkeklerin gerisinde kalmas - na dair kayg lar mevcuttu. AQA S nav Kurulu Baflkan Mike Creswell, GSCE matematik derecelerinde 1997'den beri ilk defa bu sene erkek ö rencilerin k z ö rencilerden daha iyi bir performans gösterdi ini çal flma ekibi, flimdiden yasa d fl çal flan yerlerin korkulu rüyas oldu. Yürütülen devriye faaliyetleri sonucunda geçti imiz günlerde lisanss z çal flan bir mekan hakk nda ifllem de bafllat ld. Curtain Road da Ö nemli düflünce kurulufllar ndan Chatham House Suriye ve Demokrasi konusunu masaya yat - racak. Orta Do u ve Kuzey Afrika Program bölümü baflkan Claire Spencer in baflkanl k yapaca tart flma platformuna konuflmac olarak ise Radwan Ziadeh kat - lacak. 14 Eylül günü sa- belirtti. Eskiden ödevler notun yüzde 20'sini olufltururken, 2006 tarihli bir düzenleme raporuna göre ö retmenlerin ödevlerin ö rencileri de erlendirmenin güvenilir bir yolu olmad n düflündü üne dair çok say da kan t mevcut. Hackney de gece devriyeleri bulunan Cordy House un lisan almadan etkinlik düzenledi i tesbit edildi. Lisanss z faaliyetler yürüten iflletme uyar larak lisans gere i her gece saat da kapat lmas konusunda anlaflma sa lad lar. Konu ile ilgili bir aç klama yapan Hackney Belediyesi at aras nda Chatham House da yap - cak olan tart flmada Suriye nin nas l geçmifli ile yüzleflerek demokratik ad mlar ataca, kad nlara ilk oy hakk veren Arap ülkesi olmas na ra men bas n özgürlü ü konusunda yaflanan sorular n nas l giderilece i gibi konular tart fl lacak. Platforma konuflmac Kabine Üyesi Alan Laing, Bu ortak giriflim, kanunlar hiçe sayarak çal flan yerleri tesbit etmeyi hedefliyor. Bölgede oturan sakinlerden gelen flikayetler dikkate al narak oluflturulan grubun yasad fl faaliyetleri sona erdirece inden eminim dedi. Chatham House da Suriye ve Demokrasi tart fl lacak olarak kat lacak olan Radwan Ziadeh New York taki Columbia Üniversitesi nde ö retim üyesi olarak çal fl yor. Suriye de nsan Haklar Projesini de baflkanl k eden Radwan Ziadeh ayn zamanda Washinton daki Suriye Politik ve Stratejik Araflt rmalar Merkezine de baflkanl - n yürütüyor. Sefaret Yaman Direct number: Afl r Alkol Ve Trafik Cezalar Afl r alkol tüketimine ba l olarak artan suçlar n yan s ra, UK de alkollü araba kullan m nedeniyle y lda yaklafl k olarak 3000 insan n öldü ü ya da a r yaraland bilinmektedir. Ölümle sonuçlanan her 7 trafik kazas n n 1 inde sürücünün yasal alkol limitinin üzerinde alkol ald tesbit edilmifltir. Afl r alkol tüketimi sonucu ifllenen trafik suçlar n n adli soruflturulmas ya da mahkemeye tafl nmas ise gittikçe daha yavafl ilerleyen süreç haline gelmifltir. Polis, sürücüleri durdurup alkol testinden geçirme yetkisine sahiptir. Ancak bir polis memurunun sizi durdurup alkol testinden geçirebilmesi için, polis memurunun üniformal olmas ve sizin bir trafik suçunu ifllemifl ya da ifllemekte oldu unuz yönünde bir flüphesinin bulunmas gerekir. Ya da polis bir trafik suçuna kar flan araban n sürücüsünün siz oldu unu düflünebilir. Bilindi i gibi bir sürücü için al nabilecek alkol limiti, 100 miligraml k nefesinizde en az 35 mikrogram alkol, veya 100 miligraml k kan örne inde en az 80 mikrogram alkol ya da 100 miligraml k idrar örne inde en az 107 mikrogram alkol bulunmas d r. E er yap lan testte bu ölçülerin üzerinde alkol görülürse trafik yasalar na göre suçlu bulunursunuz ve bu durumda flu cezalarla cezaland r labilirsiniz: Afl r içkili araba kullanarak ölüme sebebiyet verdiyseniz 10 y la kadar hapis cezas ve en az 2 y l trafikten men edilme cezas al rs n z ve tekrar ehliyet alabilmek için geniflletilmifl bir testten geçmelisiniz. E er afl r içkili araba kulland ysan z ya da kullanmaya kalk flt ysan z, 6 ay hapis ve 5000 a kadar para cezas ile cezaland r l r ve minimum 12 ay araba kullanmaktan men edilebilirsiniz. E er 10 y l içinde bu suçu yine ifllerseniz bu kez alaca n z hapis cezas 3 y la kadar uzayabilir. Alkollü araba kullanmaktan ötürü sürücünün cezaland r lmas, ceza hukukunun konusudur. Ben olay n bir de sivil hukuk yönüne de inmek istiyorum. Siz alkollü araba kullan rken yapt n z bir kazada sigortan z sizin giderlerinizi ve hasarlar n z karfl layabilir. Alkollü bir sürücü olarak e er kar flt n z bir kazada araban zdaki yolcular yaralan rlarsa, yolcular n size ve dolay s yla sizin sigortan z aleyhine dava açma haklar vard r. Ancak bunun için yolcular n sizin araban za binerken sizin alkollü oldu unuzu bilmemifl olmalar gerekir. E er bir arabadaki yolcu araban n sürücüsünün alkollü oldu unu bilerek o arabaya binmifl ise yasalar nezdinde olabilecek herhangi bir kazay gözönüne alm fl ve riski kabullenmifl demektir. Bu yüzden yaralanan yolcunun alkollü sürücünün sigortas na karfl açaca davada baflar s z olmas muhtemeldir. Tabiki bu durumda arabadaki yolcular n sürücünün alkollü oldu unu bildikleri halde arabaya bindiklerinin ispat daval sigortaya düflmektedir. E er arabay kullanan alkollü sürücünün herhangi bir sigortas yok ise bu durumda arabadaki yolcular Motor Insurance Bureau (MIB) aleyhine dava açabilirler.

15 15

16 16 slington Belediyesi Lideri Terry Stach slam dünyas n n en önemli ay olan Ramazan ay vesilesiyle bir mesaj yay nlayarak Müslüman toplumuna iyi dileklerini iletti. J ohn Lewis, hükümetin kinci Dünya Savafl s ras nda bast r p vatandafllara da tt bak m ve onar m kitapç n günümüze uyarlad. John Lewis ma azalar nda sat fla sunulan kitapç kta, krizde giyim masraflar n k smak isteyen ailelere, gardolaplar ndaki eski k yafetleri elden geçirerek modaya uygun hale getirmeleri öneriliyor. John Lewis Genel Direktörü Andy Street, kitapç kla ilgili olarak yapt aç klamada, Bu kitapç k, hane halklar n n ellerindekinden en iyi flekilde yararlanmalar için tasarland dedi. Street, hayat m z n 1940 larda oldu undan çok daha karmafl k oldu- slington Belediye Liderinden Ramazan mesaj slam dünyas n n en önemli ay olan Ramazan ay vesilesiyle bir mesaj yay nlayan slington Belediyesi Lideri Terry Stach gazetemiz arac l ile Müslüman toplumuna iyi dileklerini iletti. Terry Stach yay nlad Ramazan mesaj nda flunlar söyledi: Tüm slam alemi Ramazan dört gözle bekler. Ramazan boyunca oruçlar n tutar ve bu de erli zamanlar n aileleri ve arkadafllar ile geçirirler. slington Belediyesi olarak belediyemizde yaflayan müslüman topluma Ramazan boyunca en iyi dileklerimi sumar m. John Lewis ten bak m ve onar m kitapç una iflaret ederek, Zaman ve para tasarrufu sa layacak temel prensipleri de unutmufl durumday z. Bu kitapç kla bu prensipleri yeniden hat rlatmak istiyoruz diye konufltu. Küresel krizde müflterilerinin giderlerini azaltmaya çal flt n söyleyen Street, Tuhafiye ürünleri sat fllar nda geçen y la oranla yüzde 17 lik art fl var. Bu da müflterilerin eski giysilerini onar p yenilerini ise kendilerinin dikti ini gösteriyor dedi. Müslüman toplumun slington Bölgesine yapt kültürel ve ekonomik kat lar ndan dolay çok minnettar m ve bunun sürdürülece ine olan inanc m tamd r. ngiltere nin en büyük perakende zincirlerinden John Lewis, müflterilerine ekonomik kriz ortam nda nas l tutumlu olacaklar n gösteren kitapç klar basarak bir ilke imza att. Ev fiyatlar nda yükselifl ngiltere'de ev fiyatlar, A ustos ay itibar yla son 2.5 y l n en yüksek ayl k art fl n göstererek yüzde 1,6 oran nda yükseldi. K onut sektörü uzmanlar, ngiltere'de ev fiyatlar ndaki art fl n, krizin etkilerinin ortadan kalkmaya bafllad n n bir iflareti olarak yorumlarken, kriz döneminde azalan yeni inflaat üretiminin de bunda etkili oldu u belirtiliyor. Ali Has HUKUK KÖfiES Aile çi fiiddet ve ngiltere de Oturum Hakk Aile içi fliddet denildi i zaman akla ne gelir? Genelde iki efl aras ndaki anlaflmazl kt r bunun cevab. Aile içi fliddetin asl nda çok ciddi bir suç oldu u yeni yeni anlafl lmakta ve ceza hukuku do rultusunda de erlendirilmektedir. Genelde aile içi fliddet gizli suç olarak bilinir. Tabiki bunun belirgin sebepleri var. En çarp c olan yaflad m z ata-erkil toplumlar n kad na tarih boyunca biçti i roldür. Kad n üzerindeki egemenli ini sürdürmek için, kad n bir eflya, mal veya cinselik objesi olarak görür. Kad na karfl sürekli afla lay c bir tutumda olmak bundan dolay d r. flin en kötü boyutu ise bu tarihi yanl fl n malesef kad nlar taraf ndan da bensenmifl olamas d r ve olaya bir tarihi sosyolojik yanl fl de il de tamamem kadercilik do rultusunda bakmalar d r. statistikler de bunu göstermektedir. Örne in; yaflamlar boyunca kad nlar n dörtte biri aile içi fliddete maruz kalm fldt r. Her dakkikada en az bir aile içi fliddet olay polise bildirilmektedir ve her hafta iki kad n eski ya da yeni eflleri taraf ndan öldürülmektedir. Bu istatistikler sadece resmi olanlard r. Bunun tabiki günde/haftada binlerce rapor edilmeyen olaylar da var. Gizli suç tan mlamas bundan dolay d r. Kad na biçilen tarihi rol do rultusunda asl nda kad n n özgürlü ünün al nmas veya k s tland r lmas tespitinde bulunmak yerindedir. Ayn zamanda bu bahsetti im özgürlük sorunun erkekler taraf ndan kad na karfl bir güç unsuru olarak kulan ld tesipinde bulunmak da yerindedir diye düflünüyorum. Bu haftaki yaz m asl nda bu özgürlük sorunu ile direk ba lant l d r. K saca ngiltere de vize ile bulunan veya ngiltere ye vize ile gelecek olan kifliler kendilerini sponsor eden efllerine ba ml hisettikleri için kendilerine karfl uygulanan herhangi bir fliddet olay karfl s nda güçsüz veya çaresiz olarak gördükleri için buna katlanma gibi durumlar olabiliyor. Bunun sebebi ise polise gitme durumunda efllerinin vize sponsorlukler n geri çekmeleri korkusudur tabiki. Yani dedi im gibi bu durumda olan kifliler kendilerini ba ml hisettikleri için eflleri kolayl kla kendilerini istedi i gibi kullanmalar ve istedi i fliddeti uygulamalar na boyun e meleri söz konusu olabiliyor. Bu tür durumlar önlemek için çiflleri Bakanl (Home Office) ngiltere de vizeli bulunan efllerin fliddete ma ruz kalmalar durumunda fliddet gören efle ngiltere de süresiz oturum hakk tan maktad r. Bunu yaparak tabiki amaç fliddet gören kifliye güç ve ba ms zl n tekrar iyade etmektir. Bu yönlü bir baflvuru yap labilinmesi için öncelikle kiflinin ngiltere de efli ile yaflad n ve iliflkilerinin bozulmas n n ana sebebinin görülen fliddet oldu unu kan tlanmas gerekmektedir. Ayn zamanda tabiki kiflinin ngiltere de yasal bir vizesi olmas flart.

17 Yemek festivali esnaf için büyük firsat olacak Bu y l ilk kez 20 Eylül'de düzenlenecek Haringey Yemek Festivali'nin Haringey esnaf için önemli bir f rsat olmas bekleniyor. Festival çal flmalar nda sona gelinirken, çok say da esnaf flimdiden yerlerini ay rtt. Londra'n n her taraf ndan on binlerce kiflinin gelmesinin beklendi i festivalin organizatörlerinden Haringey Esnaf Derne i Baflkan fiefik Mehmet; Bu festival Haringey'in imaj için çok önemli olacak diyor. H aringey de 20 Eylül de ilk kez düzenlenecek yemek festivalinin çal flmalar son h - z yla devam ediyor. Kürt, Türk, K br sl Türk mutfaklar dahil olmak üzere Londra'da, özellikle Haringey s n rlar ndaki kültürlere ait yemeklerin sergilenece i, çok say da kültürel etkinli- in yap laca festival için çok say da esnaf baflvurular n yapt, tezgahlar n flimdiden ayarlad. Festival günü tüm Haringey esnaf tezgahlar n yan s ra cadde üzerine masalar n kurabilecek ve yemeklerini d flar - da sat fla sunabilecek. MUTFA IMIZI TANITMAK Ç N FIRSAT Organizatörler onlarca farkl toplumun yemeklerinin ve kültürel ö elerinin sergilenece i festivale Londra'n n her taraf ndan binlerce kiflinin gelmesini bekliyor. Haringey Esnaf Derne i Baflkan fiefik Mehmet, festivalin bizim toplumlar m z için de ayr bir önemli oldu unu belirterek Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumlar n n yemeklerini çok daha genifl kalabal klara tan tma imkan yakalayacaklar n, bunun özellikle Haringey esnaf için önemli bir tan t m f rsat olaca n söyledi. TEZGAHLAR B TMEK ÜZERE Festival haz rl klar yla ilgili Telgraf'a bilgi veren Mehmet, tezgahlar için çok say - da esnaftan baflvuru geldi ini, baflvurular n festival tarihine kadar sürebilece ini belirterek, aç kças tezgahlar - m z tükenmek üzere. Dolay - s yla isteyenlerin biraz acele etmesinde fayda var dedi. Haringey'in özellikle Kürt ve Türk mutfa alan nda Londra'daki en merkezi bölge oldu unu söyleyen Mehmet, bu bizim esnaf m z için önemli bir f rsat olacak dedi. Mehmet flöyle konufltu: EN ÖNEML AMAÇ MAJI GÖSTERMEK Bizim en büyük maksad - m z imaj m z göstermek. Haringey yemek üzerinden tan nm fl bir yer. Festivale 'food' ismini vermemizin nedeni de bu. Bilmeyenlerin bunu görmesini, bundan haberdar olmas n ve farkl kültürleri ayn yerde buluflturmak istiyoruz. Haringey'de böyle bir festivalin olmas herkes için çok önemli. Çok kültürlü, çok farkl etkinliklerin, danslar n sergilenece i rengarenk bir etkinlik olacak. 17 YOL TRAF E 11'DEN SONRA KAPATILACAK Öte yandan, festival için daha önceden belirlenen Green Lanes'in gün boyu trafi e kapat lmas konusunda ise Transford for London'un karar de iflikli ine gitmesi nedeniyle yolun trafi e sabah saat 11'den sonra kapat lmas kararlaflt r ld. Önceki karara göre cadde saat 7'den itibaren kapat lacakt. Bu arada festival haz rl klar kapsam nda flçi Partisi'nden Tottenham milletvekili David Lammy de bu hafta esnaf ziyaretlerinde bulunarak esnaf n görüfllerini alacak. * Festivalde yer ay rtmak veya tezgah kiralamak isteyenler numaral telefondan fiefik Mehmet'i arayabilirler. Festivalde kullan lacak Leaflet, Poster gibi matbaa ihtiyaçlar n z Haringey deki PrintGallery den temin edebilirsiniz Alevi sanatç ve ayd nlar Londra ya kültür ç karmas yapacak ngiltere Alevi Bektafli Birlik ve Dayan flma Komitesi ve 16. Dönem AKM Yönetim Kurulu Üyeleri 2, 3 ve 4 Ekim'de olmak üzere üç güne yay lacak, birbirinden farkl kültürel-sanatsal etkinliklerin olaca bir festival düzenleyecek. Ersan Co Avukatl k firmas ana sponsorlu unda düzenlenecek Festivale Türkiye ve Avrupa'dan çok say da Alevi ayd n ve kitle örgütü temsilcisi kat lacak. Alevi Bektafli Federasyonu Genel Baflkan Ali Balk z Festival günü Green Lanes caddesi sabah saat 11'den sonra trafi e kapat lacak. ngiltere Alevi Bektafli Birlik ve Dayan flma Komitesi ve 16. Dönem AKM Yönetim Kurulu Üyeleri ekim ay n n ilk haftas nda 2,3,ve 4 Ekim 2009 tarihlerinde gerçeklefltirilmek üzere bir dizi etkinlik yapacak. Konser, konferans ve seminerlerin düzenlenece i etkinliklerde sosyal-kültürel ve akademik konular da tart fl lacak. ngiltere Alevi Bektafli Birlik ve Dayan flma Komitesi, yapt aç klamada tüm Alevilerin ve duyarl insanlar n katk sunmas n ve kat lmas n beklediklerini belirtti. Esnaf Derne i Baflkan fiefik Mehmet KALABALIK DAVETL L STES Etkinliklere Türkiye ve Avrupa'daki Alevi toplumlar ndan flu isimlerin kat lmas bekleniyor: Alevi Bektafli Federasyonu Genel Baflkan Ali Balk z, Pir Sultan Abdal Kültür Derne i Baflkan Fevzi Gümüfl, Hac Bektafl Veli Dernekleri baflkan Tekin Özdil, yazar Ali R za Ayd n, sanatç lar Arif Sa, Güler Duman, Gülcihan Koç, Ergün Efe, Zafer Gündo du ve Ozan Dertli Divani, Dersim milletvekili Kamer Genç ve Marafl milletvekili Durdu Özpolat. KOM TE: GEL N B RL KTE ÇALIfiALIM Komite, yapt aç klamada bu etkinliklere Cemevi'nde yaflanan seçim ve yönetim tart flmalar n n ard ndan karar verildi ini belirterek flu ifadeleri kulland : Ço unuzun bildi i gibi, geçti imiz aylarda Alevi kamuoyunun vicdan n s zlatan ve Alevi kültüründe olmamas gereken baz olaylar yafland. Bunlar Londra Alevi kurumunda süregelen yanl fl yönetim anlay fl ve anti-demokratik uygulamalardan kaynakland. Yaflananlar ve yap lan haks zl klar mahkemelere, Vak flar Komisyonu yetkililerine ve Hakikate b rak yoruz. Hukuken- vicdanen do ru yapt m z düflünüyoruz ve sürecin takipçisi olaca- z. Dünyan n en önemli flehirlerinden birinde yafl - yoruz ve yine dünyan n en güzel de erlerinden biri olan Alevilik inanc na sahibiz. Alevili i ve demokratik yönetimleri kendi anlay fllar na göre biçimlendirmek isteyen insanlara karfl olduk ve olaca z. Bu etkinliklere katk sunmak ve çal flmalarda yer almak isteyen tüm Canlara aç k ça r yap yoruz, birlikte çal flal m ve ngiltere deki gelece imizi birlikte flekillendirelim. Arif Sa

18 18 Güzelli in anahtar The Sense'te Güzellik klini i The Sense uzman ekibi ve son model ekipman yla çok uygun fiyatlara kad nlara kusursuz bir vücut vaad ediyor. T ottenham ve Ponders End'deki flubeleriyle iki y ld r hizmet veren The Sense kad nlar n cilt bak m, k r fl kl k tedavileri, cilt yenileme, k lcal damar tedavileri ve istenmeyen tüylerden kurtulmada u rak yeri. The Sense, Londra'daki ço u güzellik salonunda bulunmayan imkanlar ve olanaklar yla müflterilerine manikür-pedikür, a da, gençlefltirme, botoxfillers ve deri tedavileri gibi önemli alanlarda hizmet veriyor. Profesyonel ekibiyle çal flan The Sense'de tüm vücuttaki tüylerden tamamen kurtulmak için lazerli tedavi uygulan yor. Klini in uzman Mihbar Kuban, The Sense'in bir kad n n güzelli i ve vücut bak m konusunda ihtiyaç duyaca her alanda yan t verebilecek donan mda bir merkez oldu unu söylüyor. Müflterilerinin genellikle tan d klar arac l yla kendilerine baflvurduklar n söyleyen Mihbar Kuban flöyle konufluyor: Kad nlar genellikle güzellik salonlar na çekinerek giderler. Çünkü çok iyi bilmedikleri yerlere güvenmezler. Müflterilerimiz ise tan d klar ndan duyduklar için bize güvenerek geliyorlar. Biz yeni gelen müflterilerimize genellikle bizi nereden bulduklar n soruyoruz; hep dedikleri, arkadafl tavsiyesi fleklinde... Bu da bizi sevindiriyor. TAKS TLEND RME FIRSATI Fiyat politikas olarak Kuzey Londra'daki denklerine göre de uygun bir politika izleyen klinikte taksitlendirmeler ve indirim paketleri uygulan yor. Klini in en çok ilgi gören kampanyas ise, tüm vücutta epilasyon taksit kampanyas. Tüm vücut için uygulanan epilasyon ücreti bin Pound. Müflteriler, seanslar takip ederek geldikleri klini e ücretleri de aylara bölüfltürerek ödeme imkan buluyorlar. Di er alanlarda da benzer kolayl klar sa layan klinikte sekiz seansl k tedavilere giren müflterilere en az üç seans ücretsiz bak m veya tedavi uygulan yor. Kad nlara vücutlar ndaki istemedikleri tüylerden kurtulmak için ayr ayr u raflacaklar na ve bunun için neredeyse iki kat ücret ödeyeceklerine bir kere gelip, tüm vücudu tamamen bitirmelerini öneren klinik uzman Mihrap Kuban, önümüzdeki Ramazan Bayram için de sürpriz kampanyalar n n olaca n belirtiyor. The Sense'in bir hizmeti de estetik ameliyat alan ndan. stanbul'da yaflayan Doç.Dr. Kemal U urlu ile birlikte çal flan klinik, hastalar U urlu ile buluflturarak estetik ameliyatlar nda kolayl k sa l yor. Her ay Londra'ya gelen Kemal U urlu The Sense'de hastalar yla görüflerek hastalar n ihtiyaç ve durumlar na göre randevular n ayarl yor ve hastalar n n ameliyatlar n stanbul'daki muayenehanesinde gerçeklefltiriyor. Notting Hill Karnaval her zamanki gibi Avrupa n n en büyük sokak festivali olan Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld. Caribbean kültürünün damgas n vurdu u karnavalda farkl dans gösterileri sunululurken, kat l mc lar de iflik mutfak kültürlerini tan ma f rsat buldular. H er y l düzenlenen ve Avrupa n n en büyük sokak festivali olan Notting Hill Carnaval A ustos günlerinde yaklafl k bir buçuk milyon kiflinin kat l m ile yap ld. Geçen y l yaflanan olaylar n bir kez daha yaflanmamas için s k güvenlik önlemlerinin al nd karnaval sahas nda ek kameralar ve polis devriyeleri güvenli i sa lad.karnaval için Kensington ve Chelsea belediyesi üç ana cadde ve çok say - da ara yolu karnaval alan olarak verdiler. Ana caddelerde gösteriler yap l rken ara yollarda da çeflitli yiyecek ve içecek maddeleri sat fla sunuldu. Dans gruplar n n geçiflleri ve gösterileri için 40 t r arac üzerine cihazlar monte edildi ve sanatç - lar bu t rlar sahne olarak kulland. Karnaval n Pazar a denk gelen birinci gününde çocuklar için gösteriler yap l rken ikinci gününde de yetiflkinler için çok canl ve heyecanl gösteriler sunuldu y l ndan bu yana yap lan karnavalde bu y l farkl olarak bafllang ç saati erkene al nd. Bunun nedenini de polis yetkilileri karnaval alan çevresinde yap lacak genifl kapsaml güvenlik taramas olarak aç klad lar. Karnaval öncesinde 150 kifliye polis taraf ndan karnavala gelmemeleri için uyar mektubu gönderildi ve flüpheli olan 16 kifli de göz alt na al nd. Metropolitan Polis fieflerinden Jo Edwards, Bizim görevimiz, güvenlik konusunda emin olmak ve binlerce kiflinin güvenli ini sa lamakt r dedi.

19 Hackney'in en iyi bistrosu Dem Cafe Ali Haydar ve Meral Karakafl kardefllerin iflletti i Dem Cafe, Hackney Gazette'nin yüzlerce restorant ve cafe aras nda yapt oylamadan birinci ç karak Hackney'in en iyi bistrosu seçildi. H ackney Gazette'nin her y l yapt ve en iyi restorant ve cafelerin belirlendi i yar flman n sonuçlar aç kland. Oylamaya 'bistro' alan nda baflvuran Dem Cafe Bar, ilk baflvurusunun sonucunda birinci geldi. Stoke Newington High Street'te bulunan Dem Cafe'nin yöneticilerinden Meral Karakafl oylamadan birinci ç kmalar n n kendilerini çok sevindirdi ini belirtiyor: Biz buray yöneteli sekiz ay gibi k sa bir süre oldu. Hackney bölgesinde bizden deneyimli çok yer var ama biz k sa zamanda tüm bölgenin en iyisi seçildik, dolay s yla bundan da çok gururland k. Hep daha orijinal bir servis ve tat peflinde olduk, müflterilerimize en iyi hizmeti sunmaya çal flt k. Demek ki onlar da bizi be enmifller ki, bu karar vermifller... MENÜDE YOK YOK Hackney'in en iyi bistrosu Dem Cafe, yemekleri, içecekleri kadar servisiyle de iddial bir cafe-restoran. 'Dem', 'Monet', 'Salmon', Lautrec' gibi birbirinden farkl ve lezzetli krepleri, Tavuk sote, musakka, Med Vegetable, bonfile biftek, zgara köfte, tavuk yemekleri, kuzu flifl, kar fl k zgaralar ve bal k yemekleriyle zengin bir menüye sahip cafede s cak ve so uk çok farkl mezeler bulmak mümkün. Cac k, fiakfluka, Humus, Yaprak Dolma, Kar fl k Meze, Felafel, Muska Böre i, Hellim, Kalamari, Mitit Köfte, karides cassolette, peynir çeflitleri mezelerden birkaç. Her türlü içki servisi, kahve, sahlep servisinin de gün boyunca yap ld Dem Cafe'de, sabah saatlerinden akflam saat a kadar English Breakfast'tan geleneksel Anadolu kavhalt lar na, omlet çeflitleri, sandviçler, burgerlara kadar uygun fiyatlara kahvalt da mümkün. SALSA VE PART LER N DE CAFES Dem Cafe'de her Perflembe günleri profesyonel salsa hocas n n verdi i salsa dersleri de müflterilerin ilgisini çekiyor. steyen herkesin kat labildi i derslerin saati ise 2 buçuk Pound. K rk kifliye kadar ö rencinin kat labildi i dersler bafllang ç düzeyindekilerle iyi bilenlere kadar her seviyedeki ö rencilere veriliyor. Dü ün, toplant, kutlama gibi etkinliklere yemeklerin haz rland veya ev sahipli i yap ld Dem Cafe, gece saat üçe kadar her türlü parti ve kutlama için de uygun bir mekan. 18 Stoke Newington High Street, N16 7PL adresinde bulunan Dem Cafe'ye numaral telefondan ulaflmak mümkün. 19 Dem Cafe iflletmecilerinden Meral Karakafl

20 20

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı