Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz."

Transkript

1 YAZ SUMMER 2010 Say /Issue 20 Oya Ünlü K z l: E itim içeri i, e itmen ve yönetici kalitesi ve sosyal imkanlar yla okulumuz ö renciler ve aileleri için bir flans, Türkiye için de bir de erdir. Social activities that foster students' social growth at the time of adolescence and early adulthood are vital for their future achievements. Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz.

2

3 YAZ SUMMER 2010 Say /Issue 20 VKV 28 Koç Holding Kurumsal letiflim Direktörü Oya Ünlü K z l, sorular m z yan tlad. Çeflitli etkinliklerle okulumuz renklendi Kahve Molas /Coffee Break s n f velilerimizden Pg Art Gallery'nin sahibi P r l Güleflçi Ar konmaz ile söylefli... Dr. Jale Onur Genel Müdür Yard mc s / Filiz Koçak & Yelda Arslan Bafltımar Psikolojik Danıflman / Sibel zgiman Yurtiçi Üniversite Ofis Direktörü / Larry Turns Director of Overseas College Guidance Office Alim Ergino lu '92: Bir K fl Düflü Üzerine A t 50 56

4 foreword baflyaz Amac m za sad k kalmak Remaining true to our goal Herkese Merhaba, Bir senenin daha sonuna yaklafl rken okul ad na yapt m çal flmalar n baz lar n sizlerle paylaflmaktan mutluluk duyaca m. Bu e itim y l boyunca ö retme ve ö renme süreçlerini daha da yak ndan incelemeye devam ettik. Sizlere daha önce de söz etti im gibi, ben kendim de bir dizi s n f gözlemi yapt m ve okulumuza baz branfllar incelemeleri için dan flmanlar davet ettim. fiimdiye kadar Matematik ve kinci Yabanc Diller Bölümleri bu dan flmanlar taraf ndan incelendi. Bu incelemeler sonucunda, ngiltere'de ve uluslararas okullarda müfettifllik yapan bu deneyimli dan flmanlar bize hem güçlü yanlar m z hem de gelifltirmemiz gereken yanlar m z belirten raporlar sundular. Bu raporlarda güçlü yanlar m z bir kez daha tescillenirken özellikle pedagoji ile ilgili ö retti imiz konular nas l ö retmeliyiz? ya da konular nas l yap land rmal y z? gibi alanlarda biraz daha ilerleme kaydetmemiz gerekti i ortaya ç kt. Kendimize gelecek için çok net ilerleme hedefleri koyduk. Ayr ca, okulumuzda tam zamanl olarak çal flacak ö retmen geliflim uzman kavram n da oturtmak için çal flmalar m za bafllad k. Bu uzman n unvan Ö retme ve Ö renme Mentoru olacak. fiimdiye kadar, Hello everyone, As we draw near to the end of another year I am happy to share with you some of the work I have been involved in on behalf of the school. During the course of this academic year we have continued to take a closer look at the process of teaching and learning. As I mentioned before, I have personally undertaken a range of classroom observations and invited consultants into the school to look at some subject areas. So far this latter strategy has been employed in Mathematics and Foreign Language teaching. The reports given to us by these consultants, who were actually experienced UK and international school inspectors, revealed both our strengths and areas for development. Many strengths were noted and the areas to look at concern some issues of pedagogy, i.e. how we teach, what we teach and, in some cases, how we structure the topics. 2

5 sadece matematik bölümü için bir mentor atad k. Yavafl yavafl bu uygulamay tüm bölümlerimize yayaca z. Bunlar n d fl nda Orta Kademe'deki Yöneticilerimizin de (Bölüm Baflkanlar ve Müdür Yard mc lar ) daha fazla e itim ve geliflme ihtiyac içerisine olduklar n belirledik. lkö retim bu konuda ilk ad m att ve etkin e itimin de bir parças oldu u iyi performans sa lamak için beklentilerin nas l yap land r laca ile ilgili bir e itim ald lar. Bu sayede hem kendilerini hem de baflkalar n de erlendirmeyi ö rendiler. Dan flman m z, lkö retim'in Orta Kademe Yöneticileri ve Okul Müdürü ile hem okulda hem de bir hafta sonu fiile'de çal flmalar yapt. Bütün bu giriflimlere ö retmenlerimizden çok olumlu tepkiler geldi ve geliflime yönelik hedeflerimizi yürekten desteklediklerini ifade ettiler. Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz. Bunlar, ilerleme kaydetmek aç s ndan çok önemli ana ihtiyaçlard r. Gene üzerinde çal flt m z ve yol kat etti imiz bir baflka konu da gelece e yönelik kaynak ve tesis gelifltirme planlamas d r. Daha fazla e itim tesisi, genifl spor alanlar, kampus içerisinde daha iyi bir trafik ak fl ve okul camias n n yaflant s n zenginlefltirecek bir tak m geliflmeleri içeren bir mast r plan tamamlama aflamas nday z. Bu sayede okulumuz hem ö renciler, hem ö retmenler hem de di er çal flan arkadafllar m z için daha da cazip bir yer haline gelecektir. Di er bir cephede de çok kapsaml baflka bir çal flma da devam etmektedir. Finansal taleplerimizi ve gerçeklefltirmek istedi imiz emellerimizi, tesisimizi, teknolojik altyap m z ve her aç dan kendimizi nas l daha da gelifltirebilece imizi incelerken akl m zda hep bir amaç var - Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'nde sa lanan e itimin yüksek kalitesi. Sanatsal, bilimsel, sportif ve edebi alanlarda çok çeflitli proje ve aktivitelerle ilgili tutulan raporlara flöyle bir bakt m zda, konferanslar, gezileri ve ziyaretleri gördü ümüzde, yukar da sözünü etti im amaca sad k kald m z ve gençlerimize eksiksiz ve uluslararas bir e itim olana sundu umuzu rahatl kla söyleyebiliyoruz. Çok yo un ve her gün geliflen bir e itim kuruluflu olmay hep sürdürece iz We have clear development targets for the future. We have also begun the concept of having on-site teacher development personnel to be called 'Teaching and Learning Mentors'. To date we have appointed just one for mathematics. Others will follow. We have also identified the need to give further training and development to our Middle Managers (Department Heads and Deans) and the Elementary School have led the way on this front by receiving training in constructing our own expectations of good performance, including effective teaching. They will learn to both appraise others effectively and how to conduct self-appraisal. Our consultant has worked both on site and over a week-end with our Elementary Middle Managers and Director in fiile. In all of these initiatives the teachers have responded positively and are showing enthusiasm for our developmental goals. For the future we shall continue to develop leadership qualities and to focus on developing teaching and learning approaches. These are the key needs towards bringing about improvement. Another aspect that has moved forward is the future planning of resources and the development of facilities. A master plan is almost completed for the site which includes further educational facilities, extended sports areas, improved traffic flow and other developments designed to enrich the school community and make it an even more inviting environment in which to be either a student, teacher or staff employee. There is work taking place also on a much broader front as we continue to analyze our financial demands and ambitions, the site itself, our technology infrastructure and how we organize ourselves in every aspect as we continue to appraise everything with one goal in mind - the quality of education provided at Koç School. A glance at the reports on the wide range of other projects and activities from artistic, scientific, sporting and literary pursuits as well as conferences and trips and visits will confirm that we remain true to our goal providing a full and international educational opportunity to our youngsters. We intend to remain a busy, thriving educational community. Hepinize iyi bir yaz tatili dilerim. Robert Lennox Have a good summer Robert Lennox 3

6 bizden from us Kütüphaneler Haftas etkinlikleri Kütüphaneler Haftas 'n okulumuzda gerçeklefltirilen çeflitli etkinliklerle kutlad k. Etkinlikleri Kütüphane Sorumlusu fiebnem Yalç n Voice'a yazd. 29 Mart-4 Nisan Kütüphaneler Haftas kutlamalar na biz 15 Mart'ta bafllam flt k bile. Önce Maltepe Dumlup nar Koç lkö retim Okulu ö rencileri Koç lkö retim Okulu kütüphanemizi ziyaret ederek bir hikaye çal flmas na kat ld lar. Minik ö renciler masal ve hikaye sunumunu ilgiyle izlediler. Kütüphaneler Haftas 'n n ilk gününde yazar Rümeysa Kutay kitab Nisa Han m n Bahçesi'yle ilgili söyleflisini Koç lkö retim Okulu Kütüphanesi'nde 3. s n flarla birlikte yapt. Hepimiz için özel ve ayr güzelli i bulunan bu etkinli in devam Lise Kütüphanemizde ayn kitab n ngilizce versiyonunun okunmas yla sürdü. Lise haz rl k s n f ö rencilerinin kat ld bu etkinlik sonras nda Rümeysa Kutay ö rencilerimizle çevre ve korunmas konusunda sohbet etti. Kütüphaneler Haftas süresince 6., 7. ve 8. s n f ö rencilerimizin kat l m yla Koç lkö retim Okulu Kütüphanesi'nde Kütüphanemiz konulu toplant lar yapt k. Ö rencilerimizin kütüphanemiz hakk ndaki fikirlerini dinledik ve önerilerini tart flt k. Ö renciler kütüphane hakk nda isteklerini dile getirdiler, ayn zamanda kütüphanemizden son derece memnun olduklar n ifade ettiler. Minikler kütüphanemizde... Kütüphaneler Haftas etkinli i çerçevesinde lkö retim Okulu Kütüphanemizi ziyaret eden Maltepe Dumlup nar lkö retim Okulu anas n f ö rencilerinin heyecanlar ve meraklar gözlerinden okunuyordu. Masal ve hikaye sunumunu ilgiyle izleyen minik ö renciler gülen yüzlerle kütüphanemizden ayr ld lar. flte hedefimiz Biz geliflen bir okulun geliflen kütüphaneleriyiz. Amac m z en yeni teknoloji ve bilgiyi her zaman sevgili ö retmen ve ö rencilerimize ulaflt rmakt r. Yapt m z söyleflide de bu amac m za uygun hareket etti imizi ve bu konuda da baflar l oldu umuzu bir kez daha gördük. lkö retim Okulu anas n f ile her hafta hikaye okuma ve canland rma etkinli i düzenliyoruz. Dilerseniz u rayabilir, bize kat labilirsiniz. Anaokulu ö rencilerimizle kütüphanede yapt m z haftal k etkinliklerimizde o haftan n müfredat programlar na uygun hikayeler okunarak ö rencilerin okuma ve kütüphaneyi kullanma al flkanl edinmeleri konusunda anas n f ö retmenleriyle kütüphanemiz iflbirli i içinde çal flmaktalar. Kütüphaneler Haftam z kutlu olsun! 4

7 Uluslararas baflar lar m z gö sümüzü kabart yor Okulumuz iki önemli baflar hikayesiyle gururland. Önce ö rencimiz Melis Cantürk Bentley Üniversitesi'nin organize etti i Gelece in 25 Lideri projesine seçilen ö renciler aras na girdi. Ard ndan iki 12. s n f ö rencimiz, Burak Baflo ul ve pek Demir, Amerika n n prestijli Morehead- Cain Bursu almaya hak kazand lar. Bu baflar lar Hürriyet gazetesi de haber yapt. Amerika'n n prestijli Morehead-Cain Bursu'nu iki 12. s n f ö rencimiz, Burak Baflo ul ve pek Demir kazand. Morehead-Cain Bursu almaya hak kazanan ö rencilerimiz Burak Baflo ul ve pek Demir i (Yale Üniversitesi'ne gidiyor) baflar lar ndan dolay kutluyoruz. Amerika n n prestijli Morehead-Cain Burs Program hayat de ifltirecek bir f rsat bursu olarak de erlendiriliyor. Elde edilmesi büyük bir flans olarak görülen programlardan biri olan bu mükemmel burs için dünya üzerinde sadece birkaç lise aras ndan seçim yap l yor. Seçilen okullar genellikle Amerika Birleflik Devletleri'ndeki liseler oluyor. Bu sene VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi de aday göstermek için dünya çap nda seçilen 11 okuldan biri olarak büyük bir baflar gösterdi. 2 bin aday aras ndan sadece 350 kiflinin yar finale kald programda ö renciler daha sonra titiz bir elemeden geçiriliyorlar. Eleme prosedürü sonucunda 130 ö renci kal yor. Son olarak yap lan yüzyüze mülakatlar neticesinde 75 ö renci Morehead-Cain Bursu'nu almaya hak kazan yor. Sabire pek Demir 12. Sınıf Ö rencisi Burak Baflo ul 12. Sınıf Ö rencisi Gelece in 25 Lideri üçüncü defa VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'nden ç kt! 2007'de Enes Ayaz, 2009 da Burak Baflo ul un ard ndan bu sene de 11. s n f ö rencisi Melis Cantürk, Gelece in 25 Lideri olarak seçildi. Melis Cantürk de bundan önceki adaylarda oldu u gibi dünya çap nda bir tan n rl k kazanacak ve TIME dergisi baflta olmak üzere uluslararas bas nda yer alma flans n elde edecek. Bentley Üniversitesi'nin organize etti i Gelece in 25 Lideri projesinde bu sene de okulumuzdan bir ö rencimizin, Melis Cantürk'ün seçilmesi hepimizi gururland rd. Melis'i kutluyoruz. Dünya genelinde yap lan Gelece in 25 Lideri projesinde bugüne kadar VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'nden üç lider ö rencimizin seçilmesi ve Türkiye den tek temsilci olmalar hepimizin gö sünü kabart yor. Gelece in 25 Lideri Melis Cantürk 11. Sınıf Ö rencisi 5

8 Alibeyhüyü ü'nde gözlemevi yapt k Alibeyhüyü ü'ndeki faaliyetlerimiz sürüyor. Yapt m z amatör gözlemevi kasaba halk n n ve Konya milletvekilinin kat l m yla aç ld. Sabire pek Demir 12. Sınıf Ö rencisi VKV Koç Özel Lisesi ve Marmara Üniversitesi'nden bir grup ö renci olarak, iki yazd r Konya'n n Alibeyhüyü ü kazas nda Bir Ev Yapal m projesini düzenliyoruz. Tarih ö retmenimiz Rukiye Güdü'nün fikirleriyle oluflan, Figen Alp ve Dr. Zeynep Tümer hocalar m z n destek verdi i bu disiplinler üstü projenin amac, Alibeyhüyü ü'nün ilkö retim ö rencilerine bir yaz kamp düzenlemekti. lk baflta Atatürk lkö retim Okulu'nu çal flaca m z okul olarak belirlesek de, faaliyetlerimizi hem di er okullar n ö rencileri, hem de onlar n velileri benimsedi ve projemiz bütün kaza halk n n kat ld bir çal flmaya dönüfltü yaz nda temam z, Bir Çatalhöyük Evi Yapal m d. Bu çerçevede bir hafta boyunca tarih, fizik, astronomi, co rafya gibi pek çok alanda e lenceli etkinlikler düzenledik. Örne in Çatalhöyük'ün tarihini anlatmak için, Lalende galaksisinden bir robotun dünyaya geldi i ve Çatalhöyüklüler üzerine günlükler tuttu u, 2100'lü y llarda ise SETI ekibinin radyo dalgalar n çözerek bu günlüklere ulaflt bir tiyatro yazd k ve drama etkinlikleriyle bu bilgileri arkadafllar m za anlatt k. Hayal gücü etkinlikleri, Çatalhöyük kaz alan na geziler, maketler, gökyüzü gözlemleri yapt k. Bir yandan da infla edece imiz minyatür Çatalhöyük evi için kerpiç haz rlad k, kal plar m zla tu lalar döktük ve evimizi infla ettik yaz nda ise temam z Bir Amatör Gözlemevi Yapal m olarak belirledik. Gene gece gökyüzü gözlemleri, günefl panelleriyle çal flan uzaktan kumandal araba yar fllar, Sümerleri anlatan tiyatrolar, çocuk haklar üzerine sunumlar gibi pek çok aktivite düzenledik. Bir yandan da mimar m z Özge Ünlü nün çizimlerini yapt gözlemevimizin inflaat n tamamlad k, son günümüzde kasaba halk n n ve Konya milletvekilinin kat l m yla aç l fl n yapt k. Çal flmam z ileriki senelerde de yeni temalarla sürecek. Hem bize hem de Alibeyhüyü ü'ne çok fley katan bu çal flma için katk da bulunan herkese teflekkür ederiz. 6

9 Özgürlük temal bir kitap haftas Kitap fienli i, bu y l Ocak 2010 tarihleri aras nda kapal teneffüshane olarak adland r lan okulun ana girifl koridorunda gerçeklefltirildi. 12. Kitap Haftas 'n n temas Özgürlük olarak belirlendi. Etkinli e 60 kitabevinin yan s ra onur konu u olarak yazarlar Fedire Çiçeko lu, Rümeysa Kutay, Aytül Akal, Haldun Hürel, Feyza Hepçilingirler, Bilgin Adal ile ö renci, ö retmen ve veliler kat ld. Yay nevlerinin standlar ndaki kitaplar ve yazarlarla yap lan söylefliler kat l mc lar n ilgisini çekti. Çeflitli kitaplar inceleme flans bulan ö rencilerimiz hem sevdikleri yazarlarla sohbet etme imkan hem de ara tatilde okuyacaklar kitaplar rahatça seçme f rsat yakalad lar. Etkinli e kat lan bir velimiz duygular n flöyle ifade etti: Okulunuzun güzelli ine, ö rencilerin kitaplar aras ndaki kofluflma ve heyecanlar na hayran kald m. Yerlere oturup kitap bakan ö renciler beni çok etkiledi. Okulun her taraf n n kitaplarla dolu olmas hofl. Ö rencilerle söylefli yaparken güldük, e lendik. Güzel bir beraberlik oldu. Teflekkürler. IB Sosyal Bilimler Günü'nde Yerellik-Küresellik tart fl ld VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'nin 20 fiubat'ta ev sahipli i yapt IB Sosyal Bilimler Günü program nda konuk okullar Yerellik-Küresellik temas üzerine tart flt. Bu tart flmaya Türkiye'nin çeflitli yerlerindeki IB Okullar ndan ö renci ve ö retmenler kat ld. 11 okuldan ö renci proje sunumlar n n oldu u bu programa yönetmen Ezel Akay konuk konuflmac olarak kat larak teman n görsel sanatlar aç s ndan de erlendirmesini yapt. IB Sosyal Bilimler Günü nü organize eden Türkiye IB Okullar Sosyal Bilimler Koordinatörü Gülseli Kaya günün önemini flu sözleri ile vurgulad : Bu tema 20. Yüzy l ve Türkiye isimli özel bir ders program içinde yer al yor. Bu ba lamda ö rencilerimizin günümüzde ortaya ç kan ekonomik, sosyal ve kültürel oluflumlar fark etmelerini, elefltirel bir bak fl içinde de erlendirerek, gelece in flekillenmesinde sa lam öngörülerde bulunabilme becerilerini gelifltirmeye çal flt k. Ö rencilerimizin sunumlar n n kaliteli ve de iflik perspektiflerde olmas izleyicileri memnun etti. 7

10 Koç Üniversitesi Rektörü okulumuzu ziyaret etti Koç Üniversitesi'ni tan tmak için 4 Mart'ta Koç Özel Lisesi'ne gelen Prof. Dr. Umran nan samimi sohbetiyle ö rencileri etkiledi. Ö renci varl k nedenimizdir diye sözlerine bafllayan Prof. Dr. Umran nan Koç Üniversitesi'nde gerçeklefltirdikleri yenilikleri anlatt. Stanford Üniversitesi'nde profesörlük yapm fl biri olarak kendisine dan flan ö rencilere her zaman söyledi ini tekrar ederek, Türkiye'de son 10 senede geliflen iyi üniversiteler varken yurtd fl na e itime gitmeye hiç gerek yok. lle de yurtd fl na gitmek istiyorsan z bunu lisans üstü ö reniminiz için yap n dedi. Koç Üniversitesi Kurumsal letiflim Direktörü olarak görevine yak nda bafllayan okulumuz mezunu Zeynep Baflak 97 ise Koç Üniversitesi nde gerçeklefltirilen yeniliklerin yan s ra ö rencilerin sosyal geliflimlerine yönelik birçok zengin program n oldu undan bahsetti. Soru cevap k sm nda ö renciler Koç Üniversitesi'nin VKV Koç Özel ÖO ve Lisesi'ne tan d e itim ayr cal klar konusunda sorular sordular. Ö renciler toplant bitmesine ra men Prof. Dr. Umran nan'a soru sormaya devam etmekle kalmay p Umran Bey'den okulumuza tan nabilecek farkl e itim ayr cal klar n gündemine almas konusunda söz ald lar. Orhan Veli fliir dinletisi 21 Mart dünya fliir günü nedeniyle Edebiyat Bölümü taraf ndan bu y l ikincisi gerçeklefltirilen Orhan Veli fliir dinletisi, 22 Mart 2010 tarihinde yap ld. Dinletide 9., 10. ve 11. s n flardan seçilen ö renciler ünlü flair Orhan Veli Kan k' n stanbul'u, yaln zl n ve insan sevgisini anlatt fliirlerini okudular. Kan Ba fl Kampanyas nda biz de var z Koç Toplulu u, sosyal sorumluluk anlay fl konusunda örnek bir kurum oldu unu bir kez daha büyük bir projeye imza atarak ispatlad. 8 Nisan 2010'da Koç Holding'de yap lan toplant da tüm Koç Toplulu u flirketleri, bölge ve bayi temsilcileri bir araya geldiler. Ülkem çin! Düflünmeye ve Üretmeye Devam-Ülkem çin K z lay Kan Ba fl kampanyas hakk nda genifl bilgi verilen bu toplant ya VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'ni temsilen Özgür Özden (Akademik), Meltem Yeni ( nsan Kaynaklar ), Nazan Erkmen ve P nar Çelikörslü (Kurumsal lerleme Ofisi) kat ld. Baflta çal flanlar m z ve velilerimiz olmak üzere kan ba fl yapmak isteyen bütün gönüllüleri okulda kurulan K z lay fiubesi'ne bekliyoruz. 8

11 Çanakkale flehitlerini and k 18 Mart Çanakkale fiehitlerini Anma Töreni'nde Müjdat Gezen Tiyatrosu taraf ndan sergilenen Mustafam Kemalim isimli oyun ö renciler ve ö retmenler taraf ndan büyük bir ilgiyle izlendi. Oyunun sonunda sürpriz konuk olarak sahneye ç kan Müjdat Gezen tüm kat l mc lar taraf ndan ayakta alk flland. Atatürk ile ilgili hikayeler anlatan ve Atatürk için kendi yazd fliiri okuyan Müjdat Gezen, öncelikle Koç ailesine ve tüm ö rencilere bulunduklar Atatürkçü çizgiden dolay teflekkürlerini sundu. Tören sonunda sanat hayat nda yar m as rl k dönemi bitiren Müjdat Gezen'in felsefesini yans tan Yok Olacakken Var Olmak adl kitab seyircilere sunuldu. Tarih Günü nde akademik paylafl m kinci Sosyal Bilimler Günü, 6 Mart 2009'da okulumuzda 17 okulun kat l m yla gerçekleflti. Geleneksel hale gelen etkinli in temas bu y l Türkiye'de Modernleflme Süreci: Osmanl 'dan Cumhuriyet'e De iflim, Dönüflüm, Yans malar d. Gün boyunca süren oturum ve sunumlar poster çal flmalar izledi. Ö rencilerle gün boyunca birlikte olan Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Seyitdaml o lu ve Sabanc Üniversitesi'nden Yard. Doç. Akflin Somel yap lan sunum ve poster çal flmalar n son oturumda de erlendirdi. Lise ö rencilerini ve akademisyenleri bir araya getiren bu gün ayn zamanda akademik bir paylafl ma olanak sa lad. Meslekleri uzmanlar ndan dinledik Ö rencilerimizin mezun oluncaya kadar en az 6-8 mesle i derinlemesine tan malar n sa lamak amac yla geleneksel olarak her y l gerçeklefltirdi imiz Meslekler Günü, bu y l 24 Mart 2010'da yap ld. Aç l fl konuflmac m z Prof. Dr. Nursel Telman, Gelece in fl Dünyas hakk nda bilgiler verdi. Meslekler Günü'nde bu y l, ö rencilerimizin en çok tan mak istedi i 30 farkl mesle i, alan nda uzman 82 de erli konuk anlatt. Mesleklerin tan t ld odalarda ö rencilerimizle gelen konuklar aras nda birebir iletiflim kuruldu. Ö rencilerimiz ayn gün içerisinde iki farkl meslek odas n ziyaret ederek, ö renmek istediklerini konuklara sordular. 9

12 Suna K raç Öykü Yar flmas sonuçland Hatice Onaran Türk Dili ve Edebiyat Ö retmeni Bu y lki temas stanbul olarak belirlenen liseler aras Suna K raç Öykü Yar flmas 'nda 150 eser yar flt. Üç y l önce Suna K raç ad na liseler aras bir öykü yar flmas düzenlemeye karar verdik. Bunun Suna Han m' n baflar l kiflili ine çok yak flan, en uygun yar flma oldu unu düflündük; çünkü bu yar flma sayesinde belki de gelece in yazarlar na ilk f rsat vermifl olacakt k. Her y l farkl bir tema belirledik yar flmam z için. lk y l baflar, ikinci y l engel, üçüncü y l da stanbul temas n seçtik. Kat lan her ö rencinin içinde okuman n ve yazman n bir tutku oldu unu, genç kufla n baz kavramlar, konular üzerine ne düflündü ünü, bunlar nas l yaz ya döktü ünü de görme f rsat n yakalad k. Okullardan gelen öyküleri Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ö retmenleri olarak ön elemeden geçiriyoruz. Ard ndan her y l de erli sanatç lar m zdan seçti imiz jürilere gönderiyoruz. De erlendirme yaparken zaman zaman çok zorlan yoruz. Ö rencilerin sözcük seçimleri, konuya yaklafl mlar, özgün ve nitelikli fikirleri bizi heyecanland r yor ve seçmek kolay olmuyor. Türk edebiyat n n de erli yazarlar ndan seçti imiz jüri üyelerimiz de geri bildirimlerinde öykülerden çok etkilendiklerini ve böyle bir yar flman n varl ndan mutluluk duyduklar n belirttiler. Bu y l Suna K raç Öykü Yar flmas üçüncü y l nda stanbul öyküleriyle devam etti yoluna. Nice yazarlar, flairler anlata anlata bitirememifl stanbul'u. Nedim e lencesini anlatm fl stanbul'un, Tevfik Fikret karanl n, felaketlerini; Orhan Veli dinlemifl stanbul'u, Yahya Kemal aziz likle taçland rm fl. Sait Faik denizi, ada insan n getirmifl evimize. Kapal çarfl, K z Kulesi, Sultanahmet, Galata Köprüsü, Beyo lu ayr ayr hayat bulmufl eserlerde. Yazarlar, ödemifl stanbul'a borçlar n ; siz de bir öykü hediye edin stanbul'a, ödeyin borcunuzu diyerek seslendik genç yeteneklere. 150 ye yak n yetenek ses verdi sesimize. Yazar adaylar m z n öykülerinden 25 ini seçtik ve jüri üyelerimize gönderdik. Gönderdi imiz öyküleri her y l oldu u gibi bir kitap haline getirdik; böylece genç öykücülerimiz ilk eserlerini ellerine alm fl oldu. Ödül törenimiz de birçok okuldan gelen ö retmen ve ö rencilerle renklendi. Bu y l, TEV nanç Türkefl Lisesi'nden Duygu Erbil 1., stanbul Amerikan Robert Lisesi'nden Nur Sevencan 2., Üsküdar Amerikan Lisesi'nden pek Kaymaz 3. oldu. Okulumuz ö rencilerinden Beril Mefle 1., Emir Demirda 2., Ayflegül Kula 3. oldu. Tüm ö rencileri ve ö retmenlerini kutluyoruz; baflar lar n n devam n diliyoruz. fiimdiden önümüzdeki y l n planlamas n yap yoruz, fikirler üretiyoruz. Henüz çok genç bir yar flma olmas na ra men her y l artan ilgi bizi çok umutland r yor. Heyecan m z her geçen gün art yor. 10

13 Arkeoloji Kulübümüz Roma'da sergi açt Vehbi Koç Vakf Koç Özel Lisesi Arkeoloji ve Kültürel Etkileflim Kulübü ö rencilerinin görüntüledi i karelerle, 2010 Kültür Baflkenti stanbul'un tarihi ve kültürel özelliklerini yans tan sergi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Türkiye'nin Roma Kültür ve Tan tma Müflavirli i bürosunda " stanbul'un Sesi" ad yla düzenlenen serginin 28 Ocak 2010'da yap lan aç l fl nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ali Yak tal, Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile ev sahibi Kültür ve Tan tma Müflaviri Ayflem Aygün Atalay da haz r bulundu. 12 fiubat 2010'a kadar sanatseverlerin ziyaretine aç k tutulan sergide Yal m Ac m fl, Gülipek Candan, pek Gezer, Zeynep Gökalp, Ece Gürleyik, Mark Kandiyoti, Lebriz K z ler, Asya Latifo lu, Doruk Manzak, Maral Müdok, Asl Özdoyuran, Müje Selek, Dilara Tafldemir, Kardelen Tekçi, Adasel Türemifl ve Zeynep U ur'un 50 foto raf yer ald. Arkeoloji ve Kültürel Etkileflim Kulübü'nün dan flman ö retmenleri Arzu Yetkin ve Özlem Baltal 2010 Kültür Baflkenti stanbul'u tan tmay amaçlayan etkinliklerin benzerlerini 2008'de Macaristan' n Pecs, 2009'da ise spanya'n n Toledo kentlerinde düzenlemifl olduklar n an msatarak, projenin Ekim 2010'da stanbul'da düzenleyecekleri ve proje orta okullar n kat laca etkinliklerle sürdürülece ini belirttiler. A familiar face in the Koç Group Top Management Service Award Ceremony Koç Holding presented its gratitude and appreciation to its 26 executives at the Seniority Awards Ceremony. Our school s Assistant General Director Dr. Jale Onur was granted an award for her 20 years of service in Koç Group. We wholeheartedly congratulate her and wish her all the best for the coming years. The ceremony took place in Four Seasons Hotel Atik Pasha room with the attendance of 370 Koç Group Executives. At the Award Ceremony, which included guest speakers Fareed Zakaria, the editor of Newsweek International, and Sir Ranulph Fiennes one of the most important explorers of the world, 26 executives who have been working in various Koç companies also received their awards. The 50th anniversary of Suna K raç and 25th anniversary of Mustafa Koç in the Koç Group were celebrated at this event as well. Okulumuzda ilk hukuk çal fltay 8 May s'ta okulumuzda gerçeklefltirilen Hukuk Çal fltay 'na Kad köy Anadolu Lisesi, Saint Joseph Frans z Lisesi, Ümraniye Anadolu Lisesi, stek Ac badem Lisesi, Robert Amerikan Lisesi ve Darüflflafaka Lisesi'nden ö renciler kat ld. Çal fltayda akademisyenler olarak Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Kabaalio lu, Araflt rma Görevlileri Onur Özcan, Afflin lhan, Fulya Ero lu ve Koç Üniversitesi'nden Yar. Doç. Murat Önok yer ald lar. Çal fltayda üç ana bafll k alt nda Özel Hayat n Gizlili i ve Güvenlik, flkence ve nsan Haklar ve ngilizce komitede Jurisdiction and Immunity (Yarg Yetkisi ve Dokunulmazl k) konular tart fl ld. The main theme of the 23rd Koç Group Executive Board Meeting was We are different, we are aware. The executives who were gathered to discuss the distinction of the Koç Group, which not only has a significant role in the world ranking of the biggest establishments, were enlightened about the 2010 Vision of the Group in this meeting. 11

14 Harvard'da konferans VKV Koç Özel Lisesi ö rencileri, 26 Ocak-2 fiubat 2010 tarihleri aras nda Amerika'n n Boston kentinde düzenlenen Harvard Model United Nations konferans na Model Birleflmifl Milletler Aktivitesi ö retmenleri Ümit Karatafl ve Derya Yaz c rehberli inde kat ld. Elif Nur Kumru, Ecesu Bay r, Duygu Hande Kaya, Doruk Akpek, Lara Ar kan, Melis Cantürk, Oya Gökflahin, Deylem Onursal, fianda Balka ve rem Cesur'dan oluflan ö renci grubumuz konferansta Malta'y temsil etti. Ö rencilerimiz temsil ettikleri komitelerde baflar l çözüm önerileri sundular. Ayn zamanda okulumuz mezunlar ndan Harvard Üniviversitesi ö rencisi Enes Ayaz eflli inde Harvard Üniversitesi'ni gezme ve birlikte yemek yeme f rsat da buldular. Sultaniye'ye anlaml ziyaret Sosyal Bilimler Ö retmeni Gülfer Birsin, Sultaniye ziyaretini flöyle özetledi: 17 Nisan 2010'da üç CAS ö rencilerimizle Yaflatmak için yaflat projesi çerçevesinde, Sultaniye Köyü'nü ziyaret ettik. Yolda bize zmit TEMA Gönüllüsü Seyfettin Pekçe efllik etti. Köyde muhtar, Aslanbey ÖO ö rencileri ve ö retmenleri taraf ndan karfl land k. Ö rencilerimiz erozyon üzerine konufltuktan sonra ngilizce ders verdiler ve götürdükleri k rtasiye malzemelerini, kitaplar çocuklara hediye ettiler. Onlar da bizim ö rencilerimize kendi yapt klar kolyeleri hediye ettiler. Ayr ca okulumuzun hediyesi bilgisayar da teslim ettik. zmit Anadolu Meslek Lisesi Genç Tema gönüllü ö rencileri bizim misafirimiz olarak ziyarete kat larak projede yap lanlar izlediler. Ziyaret büyük bir memnuniyet yarat rken ö rencileri projeye yeni katk larda bulunmaya haz r olduklar n ifade ettiler. Ziyaretimiz boyunca TEMA sorumlusu Seyfettin Bey, ö retmenler, arkadafllar ve köy idarecileri bizimle beraber oldular. Kendilerine çok teflekkür ederiz. Rattic in the attic 12 The musical comedy Rattic in the Attic was performed by the Grades 4 & 5 English Drama Club on 29th to 31st of March, 2010 in the Elementary School auditorium. 22 students took part in the play which was directed by Vuslat Ç g n, a fifth Grade English teacher. The play was about a group of kids who decided to explore grandma's attic and got trapped by a magic window that granted every wish. The production of Rattic in the Attic showed us that life is an adventure, every day is magic and that we must think twice before making a wish!

15 A trip report: Florida visit for math competition The Bridges program with the Canterbury School, Fort Myers Florida provides a wonderful chance for students to learn about different cultures, different people. We were off to Florida to experiment this wonderful program. Murat Gökalp Mathematics Teacher It started two weeks before the mid-term break. I knew that there is the "Bridges" program with the Canterbury School, Fort Myers Florida. However, until that time, the details of the trip were not settled yet. I hope you can imagine the extra burden on your shoulders of organizing an international trip during the Finals week of the high school. Visas, tickets, coordination of the hosts and the parents of the students, financial issues etc. It had been a very long week for me. While grading the final exam papers, I finally managed to organize the trip with seven students. Mistral, Damla, Emre, Burak, Mete, Ça dafl, Duygu and I were going to Florida. The very first day, all of us were with their hosts enjoying the good weather of Florida. The coming day's program was full of activities and short-distance travels by bus. We started the day just like an ordinary Canterbury High School student and attended the classes. In the afternoon, our group visited the houses of Edison and Henry Ford in Fort Myers. We walked through the laboratories, museum and the houses of Edison by the riverside. On Friday, we were at Canterbury again attending the regular classes. It was the last day of the school because term break started. The next day was the day of math competition. Our students were competing as a team and individually in different topics of mathematics. Although the competition is organized by Canterbury School, many private and public high schools participated in the competition. It was a nice experience for us to participate in such a well-organized competition even though we were not very happy with the performance of our team. On Sunday, we started our long journey back to Istanbul. From my colleagues at Canterbury, I learned feed-back that Fort Myers is an isolated county even in United States, therefore the Bridges program provided a wonderful chance for their students to learn and know a different culture, different people. Therefore, I think that the Bridges program may evolve to become an exchange program for the students so that they may have a better chance to experiment with different cultures for longer periods. The second day there was a trip to Ringling Estate in Sarasota. It was an interesting moment to see that an Italian Palace was copied and pasted in Sarasota with a very beautiful garden and an exceptional museum about the circus. The third day we visited South Coast Florida University campus. We were guided through the facilities and the laboratories of the campus. The fourth day we went to Sarasota Aquarium. It was also a treatment center for dolphins and sea turtles. It was nice to observe how the institutions can be used for educational purposes. 13

16 For the 3rd time: A future leader from The Koç School Melis Cantürk from 11th grade is chosen as a future leader. The Koç School continues to represent Turkey at the sixth annual Tomorrow 25 Leadership Forum in cooperation with TIME Magazine. The 25 winners from all over the world chosen as exemplary leaders of tomorrow received national recognition and interacted with high-profile leaders at the Bentley Leadership Forum on April 22nd, 2010 at Bentley College in Waltham, MA, USA. Melis, a boarder from Ünye, Ordu, has always had a stellar academic record since she entered The Koç School. She also has impressive extra-curricular activities; as an active member of the executive committee of the Model United Nations club, she has attended many conferences in Turkey and overseas. She also gained 2nd place in a country-wide competition which tested her knowledge about the European Union. Furthermore, she has also organized the Utopia conference at school and as the vice president of the Law Committee, discussed what should be the legislations and judicial order in the country. The aim of that conference was to lead the participants to create their own utopist world where everything is perfect, in every aspect. Melis is the only student from Turkey, one of the four international candidates and our first female student from Koç (previous winners were Enes Ayaz in 2007 and Burak Baflo ul in 2009). She was honored at the forum with an award and she will be featured in a group photograph that will appear in TIME Magazine. Throughout the day, the students had the opportunity to interact with many high-profile executives from a number of industries and organizations that conduct business around the world. One of the keynote speakers of the event was Dr. Mehmet Öz, with whom Melis had the opportunity to meet. We congratulate Melis and expect further news of her achievements in the future. Bir Yaz Gecesi Rüyas VKV Koç Özel Lisesi Tiyatro Toplulu u geleneksel olarak her y l Türkçe olarak sahneledi i oyunlar ndan bir yenisine imza att. Topluluk sahneye konmas herkes taraf ndan zor olarak görülen bir oyun seçti: Bir Yaz Gecesi Rüyas '' Klasik bir Shakespeare komedyas. VKV Ko zel Lisesi Tiyatro Topluluunun gen yeleri muhteem bir i kartt Mehmet Yurdal, Onlar n enerjisi ve çabas sahneye yans yor ve bir baflka aç dan iflimi kolaylaflt r yor. Tiyatronun insan eflikte s nayan bir sanat olmas galiba bu olanlar. Zor zamanda karar verebilmek, inisiyatif almak, liderlik etmek, paylaflmak ve en önemlisi hep birlikte gülebilmek Oyuncunun en iyisi bile bir gölgeden baflka nedir ki?'' W. Shakespeare 14

17 Rahmi Koç Müzesi'nde e lenceli e itim Rahmi Koç Müzesi'ne yapt m z ziyaretin ard ndan kendi ulafl m araçlar n tasarlayan ö rencilerimizin eserleri Gelece in Ulafl m Araçlar ad yla sergilendi. De er Komito lu S n f Ö retmeni Müzeler kültürel de er tafl yan objelerin ya da eserlerin bütününü korumak, incelemek, de erlendirmek ve özellikle halk n be enisinin yükselmesi ve e itimi için sergilemek amac yla toplum yarar na sürekli yönetilen kurumlard r. Müzelerin iki önemli konusu koleksiyon ve e itimdir. Ça dafl bir müze, sadece bir grup objenin deposu olman n ötesinde, ziyaretçilerinin de yard m yla, devaml de iflen ve geliflen dinamik bir yap sergiler. Konu ve kazan mlara uygun olarak iyi planlanm fl geziler yoluyla, ö rencilerimiz gözlemler yapar, farkl tecrübeler edinir, ö renmelerini zenginlefltirir ve ö rendiklerini pekifltiririrler. Bu nedenle, her y l temam zla veya proje konumuzla ba lant l olarak 3. s n f ö rencilerimizle Rahmi Koç Müzesi'ne gezi düzenledik. Ö rencilerimizle birlikte ulafl m araçlar n n geçmiflten günümüze nas l bir de iflim geçirdi ini araflt rmak için Rahmi Koç Müzesi'ni ziyaret ettik ve gezi sonunda Geçmiflten Günümüze Ulafl m Araçlar konulu projeyi gerçeklefltirdik. Geziyle ba lant l çal flmalar m z üç aflamadan olufltu: Gezi öncesinde ö rencilerimiz Rahmi Koç Müzesi ve içeri iyle ilgili araflt rma yaparak edindikleri bilgileri s n faki arkadafllar yla paylaflt lar ve gezi kitapç haz rlad lar. Gezi s ras nda, ö renciler taraf ndan objeler incelendi ve gezi kitapç nda yer alan etkinlikler tamamland. Gezi sonras nda ise proje çal flmas na geçildi. Ö rencilere yapacaklar proje hakk nda bilgi verildi ve çal flma kâ tlar da t ld. Ö renciler, Neden böyle bir araç yapt n z, arac n z ne ifle yar yor, arac n z kimler taraf ndan kullan l yor, bu araç insanlara ulafl mda nas l kolayl k sa l yor? gibi sorulara dikkat ederek yeni bir ulafl m arac tasarlad lar. Tasar m n ard ndan taslaklar na göre araçlar n n maketlerini s n fta sundular. Projelerimizin tamamlanmas ndan sonra Rahmi Koç Müzesi'nde e itim dan flman olan Emine Bayam ile iflbirli i yap ld ve ö rencilerimizin ürünleri Gelece in Ulafl m Araçlar ad yla müzede sergilendi. Kendi tasarlad klar ürünlerin müzede sergilenmesi ö rencilerimizi çok heyecanland rd ve bu tür çal flmalar yapmalar yönünde motive edici oldu. S n f ö retmeni olarak müzelerin, tarihte önemli yeri olan veya günlük hayatta her zaman kullan lan ve bahsedilen objelerin ö rencilerimize gerçeklerini görme imkân sundu u için önemli oldu unu düflünüyorum. Gerçeklefltirilen bu çal flmalar n geliflen ve de iflen dünyay ö rencilerimizin takip etmelerini, sorgulayan, araflt ran bireyler olmalar n sa lad na inan yorum. 15

18 Koç Özel Lisesi Kad köy Interact Kulübü kuruldu Hosting ISTA 2010 The International Schools Theater Association (ISTA) brings together students, artists and teachers from different countries in particular settings to experience and learn about theatre, culture and each other. This results in exciting theatre and develops innovative practice at a range of international festivals and training events. One of these gatherings was held in Istanbul at the Koç School between March 18-21, The visit of ISTA was very exciting since our school hosted students from nine different schools and six countries. This year's theme was The Crossing: Moments on Ferry Boats and Views from a Bridge. This theme was the inspiration for various dramatic performances carried out by the participants. Cultural trips around Istanbul were organized, taking our guests to Sultanahmet, Blue Mosque, and the Basilica Cistern. Okulumuzda Interact Kulübü kuruldu. Bu önemli olay resmilefltirmek ad na okulumuzda Karaköy Rotary Kulübü nün kat l m yla Rozet Takma Merasimi düzenlendi. Ö rencilerimizin rozetlerini takmak üzere Guvernörü Nuri Özgür, Karaköy Rotary Kulübü baflkan Ahmet S tk Bar ve Interact Baflkan Prof. Dr. Beril Tu rul okulumuza geldiler. Rozetlerin tak lmas ile Interact Kulübü ö rencilerimiz art k gerçek bir Interact olmufllard r. Kulüp Baflkan olan Can Tuncer rozeti tak l rken, okulumuzda önemli bir ad m n at ld n ifade etti. Interact Kulübü ö retmenler (Nilüfer Günergin, Yeflim Gençtürk, dil Y ld r m) ve ö renciler (Can Tuncer-Baflkan, Alpkaan Çelik-Sekreter, Samed Susam-Yazman ve Karaköy Rotary Kulübü Rtn. Hakan Orduhan) taraf ndan kurulmufltur. Küçük ayaklardan büyük ad mlar! ALEV, ALKEV, NDS, Küçük Prens, SEV, TED, Hisar Okullar, ELEV, ELEV Ca alo lu ve ELEV Özel 125. Y l lkö retim Okulu ile VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'nin de dâhil oldu u Vak f Okullar fienli i, 5 May s 2010'da yap ld. fienlik, vak f okullar aras nda var olan dayan flma ve iflbirli inin Ö renci Birli i üyesi ö renciler aras nda da gelifltirilmesi sa lamak amac yla düzenlendi. Etkinlikten elde edilen gelir TEGV'e ba flland. lkö retim okullar n n ve 8'nci s n f seviyelerini kapsayan etkinli e 400 ü aflk n kifli kat ld. Koordinasyonu ALEV Okullar ö retmeni Dr. Nimet Küçük taraf ndan yap lan etkinlikte stanbul'a Dair Resimler Sergisi, okullar n farkl kültürlerden sunduklar müzik ve dans gösterilerinden olufluyordu. fienlikte okul orkestras ile gösteri yapan VKV Koç Özel lkö retim Okulu ö rencisi Kerim Sabanc bu etkinli in bir parças olmaktan duydu u mutlulu u, Vak f okullar n n TEGV'e yard m etmesi ve bizlerin orkestram zla bunun bir parças olmas beni çok mutlu ediyor. Umar m ileride de bu flenlik gelene i sürer sözleriyle duygular n dile getirdi. fienlik fikri Ö renci Birli i üyelerinin ortak kararlar yla ortaya ç kt. VKV Koç Özel lkö retim Okul Baflkan Cem Kumru flunlar söyledi: Bu organizasyondan elde edilen gelirle e itime katk yapmam z beni ve meclisimdeki arkadafllar m son derece gururland r yor. 16

19 Firefly Platform and the importance of education The Firefly Project is a civil society initiative gathering students of public schools and their parents from Tuzla region. The Firefly Conference has been realized this year by Mina Dilber, 12th grade and Can Soyak, 11th grade students. Fireflies illuminate their surroundings without depending on any other source and that's how the idea was born as the leaders of the project, Can and Mina, believe that young people should be an example when they grow up. The conference took place at The Koç School on April 17th, The main scope of the project was to gather the students of public schools and their parents from the district of Tuzla around the Firefly Platform to explain the importance of education as well giving valuable information about the preparation process to high schools. The conference was attended by Mr. Nazmi Yekrek, Director of National Education for Tuzla, Mrs. Zafer Köktuna and Oktay Ayd n both psychological counselors. Mrs. Aylin Gezgüç, coordinator of social responsibility and foreign relations at Koç Holding, had a presentation about vocational high schools in Turkey named "Meslek Lisesi, Memleket Meselesi - Vocational Education: A Crucial Matter for the Nation that the Koç Group has been leading since In her speech, she pointed out the significance of acquiring a vocation, especially based on special technical skills. In the scope of the project, students from 262 vocational high schools in 81 cities of Turkey have been supported not only financially with scholarships but also with voluntary coaching from the Koç Holding company employees. The aim of this project, which was initiated as a tribute to the 80th year of Koç Holding, was mainly set to create awareness about the importance of vocational education for the economic and social development of our country. Aylin Gezgüç said: The Firefly Project is a very special project especially because it emphasizes that development is not only related to the person, it happens when one informs and enlightens the people around him/her. The students of the Koç School have been successful in showing their sensitivity towards the community in which their school is located. I believe that the continuity of this project is especially important. I can say that the Firefly Project is a very effective and successful step taken in the Tuzla Region, for the students and their families in their journey of education. High attendance Almost 600 people attended the conference. All the parents were very grateful for the opportunity to be enlightened on this topic. As one of the parents from Sultanköy Elementary School expressed, It was such great opportunity to have the chance to be enlightened on strategies to help our children to be successful. Assistant General Director Dr. Jale Onur expressed her feelings on the experience saying, The Firefly Project is a civil society initiative achieved through positive communication with the Tuzla Region, considering the needs of people trying to be helpful by informing and motivating them about different alternatives for their children to continue their education. This fascinating project emerged from the serious organization of a handful of students and the support of their parents in their effort. The beneficiary has doubled in number this year compared to last year. It is very pleasing to see that the students who will undertake this project next year have already started to make preparations for I congratulate every one who took part in this project. The speakers not only made their presentations but also gave detailed answers to parents. The Committee worked hard to prepare such a big conference, but as the counseling teacher brahim Kayap nar mentioned, We all worked very hard to make this Project. We were honored to hear very nice comments such as 'It made us feel very special to see people running around for us all the time. You provided very useful and wonderful information for both our children and us. Thank you all for your great efforts. Such comments made us feel that we achieved our goal. I am very proud of my supportive school and my dedicated students. They will always keep on shining. It was worth the hard work. 17

20 Springfest 2010 lkö retim Okul Aile Birli i Baflkan Zeynep Hürbafl Springfest 2010 Haz rl k çal flmalar n bizlerle paylaflt. lkö retim Okul Aile Birli i olarak, y l sonra çocuklar m z n niflan, dü ün haz rl klar s ras nda görüflmeler yapaca m z organizasyon firmalar na tafl ç karacak kadar deneyim edindi imiz bir Springfest haz rlad k. E itim y l n n bafl ndan beri hummal bir çal flma içerisindeyiz. Springfest 2010'u kurgularken her yafla uygun etkinliklerden leziz kebaplara, binlerce kifliye yetecek kadar minder ve flemsiyeden sanat köflelerine, akflam Kenan Do ulu konserindeki lokma ve dondurmalardan grafitti sanatç lar na kadar bir çok detay düflündük, uygulad k. Bu temelle, tüm ö rencilerimizin, ö retmenlerimizin, çal flanlar m z n, mezunlar m z n, velilerimizin ve dostlar m z n gelecek y llarda da dört gözle bekleyecekleri bir gün olaca ndan eminiz. Springfest'i haz rlarken, OAB olarak çeflitli komiteler kurduk, kimimiz flemsiyelerin ve park yerlerinin lojisti ini, kimimiz lezzetli tombik dönerlerin gramaj n irdeledi. Yemek, etkinlik, tasar m, iletiflim, lojistik, kermes ve kitap komiteleri bir çok firmadan teklifler ald, bir çok velimizin de çabas yla sponsorluk komitesi 12 Haziran 2010, Cumartesi günü bu kadar çok etkinli i gerçeklefltirebilmemiz için bütçe çal flmalar m zda yard mc oldu. Ola an haftal k toplant lar m z bazen haftada üçe ç kt, hepimizin eposta kutular doldu, ama tüm bu süreç boyunca hem arkadafll klar m z pekifltirdik, hem keyifli saatler geçirdik, hem de gönüllü bir iflin alt ndan kalkabilmenin tatl gururunu yaflad k. Lise Okul Aile Birli i ve okul yönetimiyle el ele çal flt k, binlerce kiflilik bir organizasyon yapman n ne kadar de iflik, oldukça zor, ama bir o kadar da keyifli olaca n hepimiz gördük. Öncelikle sponsor olan velilerimizin ve Koç Grubu flirketleri sayesinde bilet fiyatlar n asgaride tutarak Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi tarihinde bir ilk yaratmay baflaraca m z, bundan sonraki y llarda tüm sene boyunca beklenen geleneksel bir Springfest'in keyifli bir flekilde ortaya ç kaca ndan eminiz. Hepinizi 12 Haziran 2010, Cumartesi günü bekliyoruz ve destekleriniz için teflekkür ederiz! 18

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s 10 GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s Türkiye, 2008

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 1. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES 04-05 ARALIK 2006 H LTON CONVENTION CENTER, STANBUL www.sponsorluk.gov.tr TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR I. ULUSLARARASI SPORDA

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

Masaldan Gerçeğe From Fairy Tales to Reality

Masaldan Gerçeğe From Fairy Tales to Reality Masaldan Gerçeğe From Fairy Tales to Reality Bir varmış bir yokmuş. diye başlar masallar ve Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine. diye son bulur. Şu dünyada hemen herkesin bir masalı vardır. Kimi

Detaylı

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010 Hasan Naibo lu: fl Aleminde Durmak Ölmek Demektir If you stop you die in business world Fevzi flbilir: Yat r mc lar ÇED Raporu na Uygun Davranmal

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Eyüboğlu ndan, Stanford a

Eyüboğlu ndan, Stanford a Sayı Issue 35 Ocak January 2012 Eyüboğlu ndan, Stanford a Stanford, Emory, George Washington gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alan Eyüboğlu öğrencilerinin aldıkları toplam burs tutarı 3 milyon

Detaylı

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın TACLIFE2012 / 2 TAC DE 124. MEZUNİYET COŞKUSU Tarsus Amerikan Koleji nden 2012 yılında mezun olan 43 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Tören, TAC nin yüz yılı aşkın geleneğinde yerini aldı. Derslere

Detaylı

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION...

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI in ACTION www.aci.k12.tr 15 EYLÜL 2012 SEPTEMBER ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞI ETKİNLİKLERİNDE ACI STUDENTS ABROAD ACI PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI ACI PROJECTS

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program 2000 - Eyübo lu Koleji 2003 - Çaml ca lkö retim Okulu Eyübo lu E itim Kurumlar,

Detaylı

Sevgili Okurlar, Dear Readers,

Sevgili Okurlar, Dear Readers, Sevgili Okurlar, Dear Readers, Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi öğrencilerimizin heyecanlarını, sevinçlerini ve başarılarını birlikte yaşadık. Alfred Lord Whitehead ın

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 Coflkun Aral dan Haberler The latest news from Coflkun Aral Bir Baflka Kapadokya A different side of Cappadocia Dedeman Konya dan Tatl Büfesi Dessert

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 Coflkun Aral dan Haberler The latest news from Coflkun Aral Bir Baflka Kapadokya A different side of Cappadocia Dedeman Konya dan Tatl Büfesi Dessert

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı