Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz."

Transkript

1 YAZ SUMMER 2010 Say /Issue 20 Oya Ünlü K z l: E itim içeri i, e itmen ve yönetici kalitesi ve sosyal imkanlar yla okulumuz ö renciler ve aileleri için bir flans, Türkiye için de bir de erdir. Social activities that foster students' social growth at the time of adolescence and early adulthood are vital for their future achievements. Robert Lennox: Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz.

2

3 YAZ SUMMER 2010 Say /Issue 20 VKV 28 Koç Holding Kurumsal letiflim Direktörü Oya Ünlü K z l, sorular m z yan tlad. Çeflitli etkinliklerle okulumuz renklendi Kahve Molas /Coffee Break s n f velilerimizden Pg Art Gallery'nin sahibi P r l Güleflçi Ar konmaz ile söylefli... Dr. Jale Onur Genel Müdür Yard mc s / Filiz Koçak & Yelda Arslan Bafltımar Psikolojik Danıflman / Sibel zgiman Yurtiçi Üniversite Ofis Direktörü / Larry Turns Director of Overseas College Guidance Office Alim Ergino lu '92: Bir K fl Düflü Üzerine A t 50 56

4 foreword baflyaz Amac m za sad k kalmak Remaining true to our goal Herkese Merhaba, Bir senenin daha sonuna yaklafl rken okul ad na yapt m çal flmalar n baz lar n sizlerle paylaflmaktan mutluluk duyaca m. Bu e itim y l boyunca ö retme ve ö renme süreçlerini daha da yak ndan incelemeye devam ettik. Sizlere daha önce de söz etti im gibi, ben kendim de bir dizi s n f gözlemi yapt m ve okulumuza baz branfllar incelemeleri için dan flmanlar davet ettim. fiimdiye kadar Matematik ve kinci Yabanc Diller Bölümleri bu dan flmanlar taraf ndan incelendi. Bu incelemeler sonucunda, ngiltere'de ve uluslararas okullarda müfettifllik yapan bu deneyimli dan flmanlar bize hem güçlü yanlar m z hem de gelifltirmemiz gereken yanlar m z belirten raporlar sundular. Bu raporlarda güçlü yanlar m z bir kez daha tescillenirken özellikle pedagoji ile ilgili ö retti imiz konular nas l ö retmeliyiz? ya da konular nas l yap land rmal y z? gibi alanlarda biraz daha ilerleme kaydetmemiz gerekti i ortaya ç kt. Kendimize gelecek için çok net ilerleme hedefleri koyduk. Ayr ca, okulumuzda tam zamanl olarak çal flacak ö retmen geliflim uzman kavram n da oturtmak için çal flmalar m za bafllad k. Bu uzman n unvan Ö retme ve Ö renme Mentoru olacak. fiimdiye kadar, Hello everyone, As we draw near to the end of another year I am happy to share with you some of the work I have been involved in on behalf of the school. During the course of this academic year we have continued to take a closer look at the process of teaching and learning. As I mentioned before, I have personally undertaken a range of classroom observations and invited consultants into the school to look at some subject areas. So far this latter strategy has been employed in Mathematics and Foreign Language teaching. The reports given to us by these consultants, who were actually experienced UK and international school inspectors, revealed both our strengths and areas for development. Many strengths were noted and the areas to look at concern some issues of pedagogy, i.e. how we teach, what we teach and, in some cases, how we structure the topics. 2

5 sadece matematik bölümü için bir mentor atad k. Yavafl yavafl bu uygulamay tüm bölümlerimize yayaca z. Bunlar n d fl nda Orta Kademe'deki Yöneticilerimizin de (Bölüm Baflkanlar ve Müdür Yard mc lar ) daha fazla e itim ve geliflme ihtiyac içerisine olduklar n belirledik. lkö retim bu konuda ilk ad m att ve etkin e itimin de bir parças oldu u iyi performans sa lamak için beklentilerin nas l yap land r laca ile ilgili bir e itim ald lar. Bu sayede hem kendilerini hem de baflkalar n de erlendirmeyi ö rendiler. Dan flman m z, lkö retim'in Orta Kademe Yöneticileri ve Okul Müdürü ile hem okulda hem de bir hafta sonu fiile'de çal flmalar yapt. Bütün bu giriflimlere ö retmenlerimizden çok olumlu tepkiler geldi ve geliflime yönelik hedeflerimizi yürekten desteklediklerini ifade ettiler. Önümüzdeki dönemde de liderlik vas flar n, ö retme ve ö renmeye yönelik yaklafl mlar gelifltirmeye odaklanmaya devam edece iz. Bunlar, ilerleme kaydetmek aç s ndan çok önemli ana ihtiyaçlard r. Gene üzerinde çal flt m z ve yol kat etti imiz bir baflka konu da gelece e yönelik kaynak ve tesis gelifltirme planlamas d r. Daha fazla e itim tesisi, genifl spor alanlar, kampus içerisinde daha iyi bir trafik ak fl ve okul camias n n yaflant s n zenginlefltirecek bir tak m geliflmeleri içeren bir mast r plan tamamlama aflamas nday z. Bu sayede okulumuz hem ö renciler, hem ö retmenler hem de di er çal flan arkadafllar m z için daha da cazip bir yer haline gelecektir. Di er bir cephede de çok kapsaml baflka bir çal flma da devam etmektedir. Finansal taleplerimizi ve gerçeklefltirmek istedi imiz emellerimizi, tesisimizi, teknolojik altyap m z ve her aç dan kendimizi nas l daha da gelifltirebilece imizi incelerken akl m zda hep bir amaç var - Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'nde sa lanan e itimin yüksek kalitesi. Sanatsal, bilimsel, sportif ve edebi alanlarda çok çeflitli proje ve aktivitelerle ilgili tutulan raporlara flöyle bir bakt m zda, konferanslar, gezileri ve ziyaretleri gördü ümüzde, yukar da sözünü etti im amaca sad k kald m z ve gençlerimize eksiksiz ve uluslararas bir e itim olana sundu umuzu rahatl kla söyleyebiliyoruz. Çok yo un ve her gün geliflen bir e itim kuruluflu olmay hep sürdürece iz We have clear development targets for the future. We have also begun the concept of having on-site teacher development personnel to be called 'Teaching and Learning Mentors'. To date we have appointed just one for mathematics. Others will follow. We have also identified the need to give further training and development to our Middle Managers (Department Heads and Deans) and the Elementary School have led the way on this front by receiving training in constructing our own expectations of good performance, including effective teaching. They will learn to both appraise others effectively and how to conduct self-appraisal. Our consultant has worked both on site and over a week-end with our Elementary Middle Managers and Director in fiile. In all of these initiatives the teachers have responded positively and are showing enthusiasm for our developmental goals. For the future we shall continue to develop leadership qualities and to focus on developing teaching and learning approaches. These are the key needs towards bringing about improvement. Another aspect that has moved forward is the future planning of resources and the development of facilities. A master plan is almost completed for the site which includes further educational facilities, extended sports areas, improved traffic flow and other developments designed to enrich the school community and make it an even more inviting environment in which to be either a student, teacher or staff employee. There is work taking place also on a much broader front as we continue to analyze our financial demands and ambitions, the site itself, our technology infrastructure and how we organize ourselves in every aspect as we continue to appraise everything with one goal in mind - the quality of education provided at Koç School. A glance at the reports on the wide range of other projects and activities from artistic, scientific, sporting and literary pursuits as well as conferences and trips and visits will confirm that we remain true to our goal providing a full and international educational opportunity to our youngsters. We intend to remain a busy, thriving educational community. Hepinize iyi bir yaz tatili dilerim. Robert Lennox Have a good summer Robert Lennox 3

6 bizden from us Kütüphaneler Haftas etkinlikleri Kütüphaneler Haftas 'n okulumuzda gerçeklefltirilen çeflitli etkinliklerle kutlad k. Etkinlikleri Kütüphane Sorumlusu fiebnem Yalç n Voice'a yazd. 29 Mart-4 Nisan Kütüphaneler Haftas kutlamalar na biz 15 Mart'ta bafllam flt k bile. Önce Maltepe Dumlup nar Koç lkö retim Okulu ö rencileri Koç lkö retim Okulu kütüphanemizi ziyaret ederek bir hikaye çal flmas na kat ld lar. Minik ö renciler masal ve hikaye sunumunu ilgiyle izlediler. Kütüphaneler Haftas 'n n ilk gününde yazar Rümeysa Kutay kitab Nisa Han m n Bahçesi'yle ilgili söyleflisini Koç lkö retim Okulu Kütüphanesi'nde 3. s n flarla birlikte yapt. Hepimiz için özel ve ayr güzelli i bulunan bu etkinli in devam Lise Kütüphanemizde ayn kitab n ngilizce versiyonunun okunmas yla sürdü. Lise haz rl k s n f ö rencilerinin kat ld bu etkinlik sonras nda Rümeysa Kutay ö rencilerimizle çevre ve korunmas konusunda sohbet etti. Kütüphaneler Haftas süresince 6., 7. ve 8. s n f ö rencilerimizin kat l m yla Koç lkö retim Okulu Kütüphanesi'nde Kütüphanemiz konulu toplant lar yapt k. Ö rencilerimizin kütüphanemiz hakk ndaki fikirlerini dinledik ve önerilerini tart flt k. Ö renciler kütüphane hakk nda isteklerini dile getirdiler, ayn zamanda kütüphanemizden son derece memnun olduklar n ifade ettiler. Minikler kütüphanemizde... Kütüphaneler Haftas etkinli i çerçevesinde lkö retim Okulu Kütüphanemizi ziyaret eden Maltepe Dumlup nar lkö retim Okulu anas n f ö rencilerinin heyecanlar ve meraklar gözlerinden okunuyordu. Masal ve hikaye sunumunu ilgiyle izleyen minik ö renciler gülen yüzlerle kütüphanemizden ayr ld lar. flte hedefimiz Biz geliflen bir okulun geliflen kütüphaneleriyiz. Amac m z en yeni teknoloji ve bilgiyi her zaman sevgili ö retmen ve ö rencilerimize ulaflt rmakt r. Yapt m z söyleflide de bu amac m za uygun hareket etti imizi ve bu konuda da baflar l oldu umuzu bir kez daha gördük. lkö retim Okulu anas n f ile her hafta hikaye okuma ve canland rma etkinli i düzenliyoruz. Dilerseniz u rayabilir, bize kat labilirsiniz. Anaokulu ö rencilerimizle kütüphanede yapt m z haftal k etkinliklerimizde o haftan n müfredat programlar na uygun hikayeler okunarak ö rencilerin okuma ve kütüphaneyi kullanma al flkanl edinmeleri konusunda anas n f ö retmenleriyle kütüphanemiz iflbirli i içinde çal flmaktalar. Kütüphaneler Haftam z kutlu olsun! 4

7 Uluslararas baflar lar m z gö sümüzü kabart yor Okulumuz iki önemli baflar hikayesiyle gururland. Önce ö rencimiz Melis Cantürk Bentley Üniversitesi'nin organize etti i Gelece in 25 Lideri projesine seçilen ö renciler aras na girdi. Ard ndan iki 12. s n f ö rencimiz, Burak Baflo ul ve pek Demir, Amerika n n prestijli Morehead- Cain Bursu almaya hak kazand lar. Bu baflar lar Hürriyet gazetesi de haber yapt. Amerika'n n prestijli Morehead-Cain Bursu'nu iki 12. s n f ö rencimiz, Burak Baflo ul ve pek Demir kazand. Morehead-Cain Bursu almaya hak kazanan ö rencilerimiz Burak Baflo ul ve pek Demir i (Yale Üniversitesi'ne gidiyor) baflar lar ndan dolay kutluyoruz. Amerika n n prestijli Morehead-Cain Burs Program hayat de ifltirecek bir f rsat bursu olarak de erlendiriliyor. Elde edilmesi büyük bir flans olarak görülen programlardan biri olan bu mükemmel burs için dünya üzerinde sadece birkaç lise aras ndan seçim yap l yor. Seçilen okullar genellikle Amerika Birleflik Devletleri'ndeki liseler oluyor. Bu sene VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi de aday göstermek için dünya çap nda seçilen 11 okuldan biri olarak büyük bir baflar gösterdi. 2 bin aday aras ndan sadece 350 kiflinin yar finale kald programda ö renciler daha sonra titiz bir elemeden geçiriliyorlar. Eleme prosedürü sonucunda 130 ö renci kal yor. Son olarak yap lan yüzyüze mülakatlar neticesinde 75 ö renci Morehead-Cain Bursu'nu almaya hak kazan yor. Sabire pek Demir 12. Sınıf Ö rencisi Burak Baflo ul 12. Sınıf Ö rencisi Gelece in 25 Lideri üçüncü defa VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'nden ç kt! 2007'de Enes Ayaz, 2009 da Burak Baflo ul un ard ndan bu sene de 11. s n f ö rencisi Melis Cantürk, Gelece in 25 Lideri olarak seçildi. Melis Cantürk de bundan önceki adaylarda oldu u gibi dünya çap nda bir tan n rl k kazanacak ve TIME dergisi baflta olmak üzere uluslararas bas nda yer alma flans n elde edecek. Bentley Üniversitesi'nin organize etti i Gelece in 25 Lideri projesinde bu sene de okulumuzdan bir ö rencimizin, Melis Cantürk'ün seçilmesi hepimizi gururland rd. Melis'i kutluyoruz. Dünya genelinde yap lan Gelece in 25 Lideri projesinde bugüne kadar VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'nden üç lider ö rencimizin seçilmesi ve Türkiye den tek temsilci olmalar hepimizin gö sünü kabart yor. Gelece in 25 Lideri Melis Cantürk 11. Sınıf Ö rencisi 5

8 Alibeyhüyü ü'nde gözlemevi yapt k Alibeyhüyü ü'ndeki faaliyetlerimiz sürüyor. Yapt m z amatör gözlemevi kasaba halk n n ve Konya milletvekilinin kat l m yla aç ld. Sabire pek Demir 12. Sınıf Ö rencisi VKV Koç Özel Lisesi ve Marmara Üniversitesi'nden bir grup ö renci olarak, iki yazd r Konya'n n Alibeyhüyü ü kazas nda Bir Ev Yapal m projesini düzenliyoruz. Tarih ö retmenimiz Rukiye Güdü'nün fikirleriyle oluflan, Figen Alp ve Dr. Zeynep Tümer hocalar m z n destek verdi i bu disiplinler üstü projenin amac, Alibeyhüyü ü'nün ilkö retim ö rencilerine bir yaz kamp düzenlemekti. lk baflta Atatürk lkö retim Okulu'nu çal flaca m z okul olarak belirlesek de, faaliyetlerimizi hem di er okullar n ö rencileri, hem de onlar n velileri benimsedi ve projemiz bütün kaza halk n n kat ld bir çal flmaya dönüfltü yaz nda temam z, Bir Çatalhöyük Evi Yapal m d. Bu çerçevede bir hafta boyunca tarih, fizik, astronomi, co rafya gibi pek çok alanda e lenceli etkinlikler düzenledik. Örne in Çatalhöyük'ün tarihini anlatmak için, Lalende galaksisinden bir robotun dünyaya geldi i ve Çatalhöyüklüler üzerine günlükler tuttu u, 2100'lü y llarda ise SETI ekibinin radyo dalgalar n çözerek bu günlüklere ulaflt bir tiyatro yazd k ve drama etkinlikleriyle bu bilgileri arkadafllar m za anlatt k. Hayal gücü etkinlikleri, Çatalhöyük kaz alan na geziler, maketler, gökyüzü gözlemleri yapt k. Bir yandan da infla edece imiz minyatür Çatalhöyük evi için kerpiç haz rlad k, kal plar m zla tu lalar döktük ve evimizi infla ettik yaz nda ise temam z Bir Amatör Gözlemevi Yapal m olarak belirledik. Gene gece gökyüzü gözlemleri, günefl panelleriyle çal flan uzaktan kumandal araba yar fllar, Sümerleri anlatan tiyatrolar, çocuk haklar üzerine sunumlar gibi pek çok aktivite düzenledik. Bir yandan da mimar m z Özge Ünlü nün çizimlerini yapt gözlemevimizin inflaat n tamamlad k, son günümüzde kasaba halk n n ve Konya milletvekilinin kat l m yla aç l fl n yapt k. Çal flmam z ileriki senelerde de yeni temalarla sürecek. Hem bize hem de Alibeyhüyü ü'ne çok fley katan bu çal flma için katk da bulunan herkese teflekkür ederiz. 6

9 Özgürlük temal bir kitap haftas Kitap fienli i, bu y l Ocak 2010 tarihleri aras nda kapal teneffüshane olarak adland r lan okulun ana girifl koridorunda gerçeklefltirildi. 12. Kitap Haftas 'n n temas Özgürlük olarak belirlendi. Etkinli e 60 kitabevinin yan s ra onur konu u olarak yazarlar Fedire Çiçeko lu, Rümeysa Kutay, Aytül Akal, Haldun Hürel, Feyza Hepçilingirler, Bilgin Adal ile ö renci, ö retmen ve veliler kat ld. Yay nevlerinin standlar ndaki kitaplar ve yazarlarla yap lan söylefliler kat l mc lar n ilgisini çekti. Çeflitli kitaplar inceleme flans bulan ö rencilerimiz hem sevdikleri yazarlarla sohbet etme imkan hem de ara tatilde okuyacaklar kitaplar rahatça seçme f rsat yakalad lar. Etkinli e kat lan bir velimiz duygular n flöyle ifade etti: Okulunuzun güzelli ine, ö rencilerin kitaplar aras ndaki kofluflma ve heyecanlar na hayran kald m. Yerlere oturup kitap bakan ö renciler beni çok etkiledi. Okulun her taraf n n kitaplarla dolu olmas hofl. Ö rencilerle söylefli yaparken güldük, e lendik. Güzel bir beraberlik oldu. Teflekkürler. IB Sosyal Bilimler Günü'nde Yerellik-Küresellik tart fl ld VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'nin 20 fiubat'ta ev sahipli i yapt IB Sosyal Bilimler Günü program nda konuk okullar Yerellik-Küresellik temas üzerine tart flt. Bu tart flmaya Türkiye'nin çeflitli yerlerindeki IB Okullar ndan ö renci ve ö retmenler kat ld. 11 okuldan ö renci proje sunumlar n n oldu u bu programa yönetmen Ezel Akay konuk konuflmac olarak kat larak teman n görsel sanatlar aç s ndan de erlendirmesini yapt. IB Sosyal Bilimler Günü nü organize eden Türkiye IB Okullar Sosyal Bilimler Koordinatörü Gülseli Kaya günün önemini flu sözleri ile vurgulad : Bu tema 20. Yüzy l ve Türkiye isimli özel bir ders program içinde yer al yor. Bu ba lamda ö rencilerimizin günümüzde ortaya ç kan ekonomik, sosyal ve kültürel oluflumlar fark etmelerini, elefltirel bir bak fl içinde de erlendirerek, gelece in flekillenmesinde sa lam öngörülerde bulunabilme becerilerini gelifltirmeye çal flt k. Ö rencilerimizin sunumlar n n kaliteli ve de iflik perspektiflerde olmas izleyicileri memnun etti. 7

10 Koç Üniversitesi Rektörü okulumuzu ziyaret etti Koç Üniversitesi'ni tan tmak için 4 Mart'ta Koç Özel Lisesi'ne gelen Prof. Dr. Umran nan samimi sohbetiyle ö rencileri etkiledi. Ö renci varl k nedenimizdir diye sözlerine bafllayan Prof. Dr. Umran nan Koç Üniversitesi'nde gerçeklefltirdikleri yenilikleri anlatt. Stanford Üniversitesi'nde profesörlük yapm fl biri olarak kendisine dan flan ö rencilere her zaman söyledi ini tekrar ederek, Türkiye'de son 10 senede geliflen iyi üniversiteler varken yurtd fl na e itime gitmeye hiç gerek yok. lle de yurtd fl na gitmek istiyorsan z bunu lisans üstü ö reniminiz için yap n dedi. Koç Üniversitesi Kurumsal letiflim Direktörü olarak görevine yak nda bafllayan okulumuz mezunu Zeynep Baflak 97 ise Koç Üniversitesi nde gerçeklefltirilen yeniliklerin yan s ra ö rencilerin sosyal geliflimlerine yönelik birçok zengin program n oldu undan bahsetti. Soru cevap k sm nda ö renciler Koç Üniversitesi'nin VKV Koç Özel ÖO ve Lisesi'ne tan d e itim ayr cal klar konusunda sorular sordular. Ö renciler toplant bitmesine ra men Prof. Dr. Umran nan'a soru sormaya devam etmekle kalmay p Umran Bey'den okulumuza tan nabilecek farkl e itim ayr cal klar n gündemine almas konusunda söz ald lar. Orhan Veli fliir dinletisi 21 Mart dünya fliir günü nedeniyle Edebiyat Bölümü taraf ndan bu y l ikincisi gerçeklefltirilen Orhan Veli fliir dinletisi, 22 Mart 2010 tarihinde yap ld. Dinletide 9., 10. ve 11. s n flardan seçilen ö renciler ünlü flair Orhan Veli Kan k' n stanbul'u, yaln zl n ve insan sevgisini anlatt fliirlerini okudular. Kan Ba fl Kampanyas nda biz de var z Koç Toplulu u, sosyal sorumluluk anlay fl konusunda örnek bir kurum oldu unu bir kez daha büyük bir projeye imza atarak ispatlad. 8 Nisan 2010'da Koç Holding'de yap lan toplant da tüm Koç Toplulu u flirketleri, bölge ve bayi temsilcileri bir araya geldiler. Ülkem çin! Düflünmeye ve Üretmeye Devam-Ülkem çin K z lay Kan Ba fl kampanyas hakk nda genifl bilgi verilen bu toplant ya VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'ni temsilen Özgür Özden (Akademik), Meltem Yeni ( nsan Kaynaklar ), Nazan Erkmen ve P nar Çelikörslü (Kurumsal lerleme Ofisi) kat ld. Baflta çal flanlar m z ve velilerimiz olmak üzere kan ba fl yapmak isteyen bütün gönüllüleri okulda kurulan K z lay fiubesi'ne bekliyoruz. 8

11 Çanakkale flehitlerini and k 18 Mart Çanakkale fiehitlerini Anma Töreni'nde Müjdat Gezen Tiyatrosu taraf ndan sergilenen Mustafam Kemalim isimli oyun ö renciler ve ö retmenler taraf ndan büyük bir ilgiyle izlendi. Oyunun sonunda sürpriz konuk olarak sahneye ç kan Müjdat Gezen tüm kat l mc lar taraf ndan ayakta alk flland. Atatürk ile ilgili hikayeler anlatan ve Atatürk için kendi yazd fliiri okuyan Müjdat Gezen, öncelikle Koç ailesine ve tüm ö rencilere bulunduklar Atatürkçü çizgiden dolay teflekkürlerini sundu. Tören sonunda sanat hayat nda yar m as rl k dönemi bitiren Müjdat Gezen'in felsefesini yans tan Yok Olacakken Var Olmak adl kitab seyircilere sunuldu. Tarih Günü nde akademik paylafl m kinci Sosyal Bilimler Günü, 6 Mart 2009'da okulumuzda 17 okulun kat l m yla gerçekleflti. Geleneksel hale gelen etkinli in temas bu y l Türkiye'de Modernleflme Süreci: Osmanl 'dan Cumhuriyet'e De iflim, Dönüflüm, Yans malar d. Gün boyunca süren oturum ve sunumlar poster çal flmalar izledi. Ö rencilerle gün boyunca birlikte olan Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Seyitdaml o lu ve Sabanc Üniversitesi'nden Yard. Doç. Akflin Somel yap lan sunum ve poster çal flmalar n son oturumda de erlendirdi. Lise ö rencilerini ve akademisyenleri bir araya getiren bu gün ayn zamanda akademik bir paylafl ma olanak sa lad. Meslekleri uzmanlar ndan dinledik Ö rencilerimizin mezun oluncaya kadar en az 6-8 mesle i derinlemesine tan malar n sa lamak amac yla geleneksel olarak her y l gerçeklefltirdi imiz Meslekler Günü, bu y l 24 Mart 2010'da yap ld. Aç l fl konuflmac m z Prof. Dr. Nursel Telman, Gelece in fl Dünyas hakk nda bilgiler verdi. Meslekler Günü'nde bu y l, ö rencilerimizin en çok tan mak istedi i 30 farkl mesle i, alan nda uzman 82 de erli konuk anlatt. Mesleklerin tan t ld odalarda ö rencilerimizle gelen konuklar aras nda birebir iletiflim kuruldu. Ö rencilerimiz ayn gün içerisinde iki farkl meslek odas n ziyaret ederek, ö renmek istediklerini konuklara sordular. 9

12 Suna K raç Öykü Yar flmas sonuçland Hatice Onaran Türk Dili ve Edebiyat Ö retmeni Bu y lki temas stanbul olarak belirlenen liseler aras Suna K raç Öykü Yar flmas 'nda 150 eser yar flt. Üç y l önce Suna K raç ad na liseler aras bir öykü yar flmas düzenlemeye karar verdik. Bunun Suna Han m' n baflar l kiflili ine çok yak flan, en uygun yar flma oldu unu düflündük; çünkü bu yar flma sayesinde belki de gelece in yazarlar na ilk f rsat vermifl olacakt k. Her y l farkl bir tema belirledik yar flmam z için. lk y l baflar, ikinci y l engel, üçüncü y l da stanbul temas n seçtik. Kat lan her ö rencinin içinde okuman n ve yazman n bir tutku oldu unu, genç kufla n baz kavramlar, konular üzerine ne düflündü ünü, bunlar nas l yaz ya döktü ünü de görme f rsat n yakalad k. Okullardan gelen öyküleri Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ö retmenleri olarak ön elemeden geçiriyoruz. Ard ndan her y l de erli sanatç lar m zdan seçti imiz jürilere gönderiyoruz. De erlendirme yaparken zaman zaman çok zorlan yoruz. Ö rencilerin sözcük seçimleri, konuya yaklafl mlar, özgün ve nitelikli fikirleri bizi heyecanland r yor ve seçmek kolay olmuyor. Türk edebiyat n n de erli yazarlar ndan seçti imiz jüri üyelerimiz de geri bildirimlerinde öykülerden çok etkilendiklerini ve böyle bir yar flman n varl ndan mutluluk duyduklar n belirttiler. Bu y l Suna K raç Öykü Yar flmas üçüncü y l nda stanbul öyküleriyle devam etti yoluna. Nice yazarlar, flairler anlata anlata bitirememifl stanbul'u. Nedim e lencesini anlatm fl stanbul'un, Tevfik Fikret karanl n, felaketlerini; Orhan Veli dinlemifl stanbul'u, Yahya Kemal aziz likle taçland rm fl. Sait Faik denizi, ada insan n getirmifl evimize. Kapal çarfl, K z Kulesi, Sultanahmet, Galata Köprüsü, Beyo lu ayr ayr hayat bulmufl eserlerde. Yazarlar, ödemifl stanbul'a borçlar n ; siz de bir öykü hediye edin stanbul'a, ödeyin borcunuzu diyerek seslendik genç yeteneklere. 150 ye yak n yetenek ses verdi sesimize. Yazar adaylar m z n öykülerinden 25 ini seçtik ve jüri üyelerimize gönderdik. Gönderdi imiz öyküleri her y l oldu u gibi bir kitap haline getirdik; böylece genç öykücülerimiz ilk eserlerini ellerine alm fl oldu. Ödül törenimiz de birçok okuldan gelen ö retmen ve ö rencilerle renklendi. Bu y l, TEV nanç Türkefl Lisesi'nden Duygu Erbil 1., stanbul Amerikan Robert Lisesi'nden Nur Sevencan 2., Üsküdar Amerikan Lisesi'nden pek Kaymaz 3. oldu. Okulumuz ö rencilerinden Beril Mefle 1., Emir Demirda 2., Ayflegül Kula 3. oldu. Tüm ö rencileri ve ö retmenlerini kutluyoruz; baflar lar n n devam n diliyoruz. fiimdiden önümüzdeki y l n planlamas n yap yoruz, fikirler üretiyoruz. Henüz çok genç bir yar flma olmas na ra men her y l artan ilgi bizi çok umutland r yor. Heyecan m z her geçen gün art yor. 10

13 Arkeoloji Kulübümüz Roma'da sergi açt Vehbi Koç Vakf Koç Özel Lisesi Arkeoloji ve Kültürel Etkileflim Kulübü ö rencilerinin görüntüledi i karelerle, 2010 Kültür Baflkenti stanbul'un tarihi ve kültürel özelliklerini yans tan sergi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Türkiye'nin Roma Kültür ve Tan tma Müflavirli i bürosunda " stanbul'un Sesi" ad yla düzenlenen serginin 28 Ocak 2010'da yap lan aç l fl nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ali Yak tal, Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile ev sahibi Kültür ve Tan tma Müflaviri Ayflem Aygün Atalay da haz r bulundu. 12 fiubat 2010'a kadar sanatseverlerin ziyaretine aç k tutulan sergide Yal m Ac m fl, Gülipek Candan, pek Gezer, Zeynep Gökalp, Ece Gürleyik, Mark Kandiyoti, Lebriz K z ler, Asya Latifo lu, Doruk Manzak, Maral Müdok, Asl Özdoyuran, Müje Selek, Dilara Tafldemir, Kardelen Tekçi, Adasel Türemifl ve Zeynep U ur'un 50 foto raf yer ald. Arkeoloji ve Kültürel Etkileflim Kulübü'nün dan flman ö retmenleri Arzu Yetkin ve Özlem Baltal 2010 Kültür Baflkenti stanbul'u tan tmay amaçlayan etkinliklerin benzerlerini 2008'de Macaristan' n Pecs, 2009'da ise spanya'n n Toledo kentlerinde düzenlemifl olduklar n an msatarak, projenin Ekim 2010'da stanbul'da düzenleyecekleri ve proje orta okullar n kat laca etkinliklerle sürdürülece ini belirttiler. A familiar face in the Koç Group Top Management Service Award Ceremony Koç Holding presented its gratitude and appreciation to its 26 executives at the Seniority Awards Ceremony. Our school s Assistant General Director Dr. Jale Onur was granted an award for her 20 years of service in Koç Group. We wholeheartedly congratulate her and wish her all the best for the coming years. The ceremony took place in Four Seasons Hotel Atik Pasha room with the attendance of 370 Koç Group Executives. At the Award Ceremony, which included guest speakers Fareed Zakaria, the editor of Newsweek International, and Sir Ranulph Fiennes one of the most important explorers of the world, 26 executives who have been working in various Koç companies also received their awards. The 50th anniversary of Suna K raç and 25th anniversary of Mustafa Koç in the Koç Group were celebrated at this event as well. Okulumuzda ilk hukuk çal fltay 8 May s'ta okulumuzda gerçeklefltirilen Hukuk Çal fltay 'na Kad köy Anadolu Lisesi, Saint Joseph Frans z Lisesi, Ümraniye Anadolu Lisesi, stek Ac badem Lisesi, Robert Amerikan Lisesi ve Darüflflafaka Lisesi'nden ö renciler kat ld. Çal fltayda akademisyenler olarak Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Kabaalio lu, Araflt rma Görevlileri Onur Özcan, Afflin lhan, Fulya Ero lu ve Koç Üniversitesi'nden Yar. Doç. Murat Önok yer ald lar. Çal fltayda üç ana bafll k alt nda Özel Hayat n Gizlili i ve Güvenlik, flkence ve nsan Haklar ve ngilizce komitede Jurisdiction and Immunity (Yarg Yetkisi ve Dokunulmazl k) konular tart fl ld. The main theme of the 23rd Koç Group Executive Board Meeting was We are different, we are aware. The executives who were gathered to discuss the distinction of the Koç Group, which not only has a significant role in the world ranking of the biggest establishments, were enlightened about the 2010 Vision of the Group in this meeting. 11

14 Harvard'da konferans VKV Koç Özel Lisesi ö rencileri, 26 Ocak-2 fiubat 2010 tarihleri aras nda Amerika'n n Boston kentinde düzenlenen Harvard Model United Nations konferans na Model Birleflmifl Milletler Aktivitesi ö retmenleri Ümit Karatafl ve Derya Yaz c rehberli inde kat ld. Elif Nur Kumru, Ecesu Bay r, Duygu Hande Kaya, Doruk Akpek, Lara Ar kan, Melis Cantürk, Oya Gökflahin, Deylem Onursal, fianda Balka ve rem Cesur'dan oluflan ö renci grubumuz konferansta Malta'y temsil etti. Ö rencilerimiz temsil ettikleri komitelerde baflar l çözüm önerileri sundular. Ayn zamanda okulumuz mezunlar ndan Harvard Üniviversitesi ö rencisi Enes Ayaz eflli inde Harvard Üniversitesi'ni gezme ve birlikte yemek yeme f rsat da buldular. Sultaniye'ye anlaml ziyaret Sosyal Bilimler Ö retmeni Gülfer Birsin, Sultaniye ziyaretini flöyle özetledi: 17 Nisan 2010'da üç CAS ö rencilerimizle Yaflatmak için yaflat projesi çerçevesinde, Sultaniye Köyü'nü ziyaret ettik. Yolda bize zmit TEMA Gönüllüsü Seyfettin Pekçe efllik etti. Köyde muhtar, Aslanbey ÖO ö rencileri ve ö retmenleri taraf ndan karfl land k. Ö rencilerimiz erozyon üzerine konufltuktan sonra ngilizce ders verdiler ve götürdükleri k rtasiye malzemelerini, kitaplar çocuklara hediye ettiler. Onlar da bizim ö rencilerimize kendi yapt klar kolyeleri hediye ettiler. Ayr ca okulumuzun hediyesi bilgisayar da teslim ettik. zmit Anadolu Meslek Lisesi Genç Tema gönüllü ö rencileri bizim misafirimiz olarak ziyarete kat larak projede yap lanlar izlediler. Ziyaret büyük bir memnuniyet yarat rken ö rencileri projeye yeni katk larda bulunmaya haz r olduklar n ifade ettiler. Ziyaretimiz boyunca TEMA sorumlusu Seyfettin Bey, ö retmenler, arkadafllar ve köy idarecileri bizimle beraber oldular. Kendilerine çok teflekkür ederiz. Rattic in the attic 12 The musical comedy Rattic in the Attic was performed by the Grades 4 & 5 English Drama Club on 29th to 31st of March, 2010 in the Elementary School auditorium. 22 students took part in the play which was directed by Vuslat Ç g n, a fifth Grade English teacher. The play was about a group of kids who decided to explore grandma's attic and got trapped by a magic window that granted every wish. The production of Rattic in the Attic showed us that life is an adventure, every day is magic and that we must think twice before making a wish!

15 A trip report: Florida visit for math competition The Bridges program with the Canterbury School, Fort Myers Florida provides a wonderful chance for students to learn about different cultures, different people. We were off to Florida to experiment this wonderful program. Murat Gökalp Mathematics Teacher It started two weeks before the mid-term break. I knew that there is the "Bridges" program with the Canterbury School, Fort Myers Florida. However, until that time, the details of the trip were not settled yet. I hope you can imagine the extra burden on your shoulders of organizing an international trip during the Finals week of the high school. Visas, tickets, coordination of the hosts and the parents of the students, financial issues etc. It had been a very long week for me. While grading the final exam papers, I finally managed to organize the trip with seven students. Mistral, Damla, Emre, Burak, Mete, Ça dafl, Duygu and I were going to Florida. The very first day, all of us were with their hosts enjoying the good weather of Florida. The coming day's program was full of activities and short-distance travels by bus. We started the day just like an ordinary Canterbury High School student and attended the classes. In the afternoon, our group visited the houses of Edison and Henry Ford in Fort Myers. We walked through the laboratories, museum and the houses of Edison by the riverside. On Friday, we were at Canterbury again attending the regular classes. It was the last day of the school because term break started. The next day was the day of math competition. Our students were competing as a team and individually in different topics of mathematics. Although the competition is organized by Canterbury School, many private and public high schools participated in the competition. It was a nice experience for us to participate in such a well-organized competition even though we were not very happy with the performance of our team. On Sunday, we started our long journey back to Istanbul. From my colleagues at Canterbury, I learned feed-back that Fort Myers is an isolated county even in United States, therefore the Bridges program provided a wonderful chance for their students to learn and know a different culture, different people. Therefore, I think that the Bridges program may evolve to become an exchange program for the students so that they may have a better chance to experiment with different cultures for longer periods. The second day there was a trip to Ringling Estate in Sarasota. It was an interesting moment to see that an Italian Palace was copied and pasted in Sarasota with a very beautiful garden and an exceptional museum about the circus. The third day we visited South Coast Florida University campus. We were guided through the facilities and the laboratories of the campus. The fourth day we went to Sarasota Aquarium. It was also a treatment center for dolphins and sea turtles. It was nice to observe how the institutions can be used for educational purposes. 13

16 For the 3rd time: A future leader from The Koç School Melis Cantürk from 11th grade is chosen as a future leader. The Koç School continues to represent Turkey at the sixth annual Tomorrow 25 Leadership Forum in cooperation with TIME Magazine. The 25 winners from all over the world chosen as exemplary leaders of tomorrow received national recognition and interacted with high-profile leaders at the Bentley Leadership Forum on April 22nd, 2010 at Bentley College in Waltham, MA, USA. Melis, a boarder from Ünye, Ordu, has always had a stellar academic record since she entered The Koç School. She also has impressive extra-curricular activities; as an active member of the executive committee of the Model United Nations club, she has attended many conferences in Turkey and overseas. She also gained 2nd place in a country-wide competition which tested her knowledge about the European Union. Furthermore, she has also organized the Utopia conference at school and as the vice president of the Law Committee, discussed what should be the legislations and judicial order in the country. The aim of that conference was to lead the participants to create their own utopist world where everything is perfect, in every aspect. Melis is the only student from Turkey, one of the four international candidates and our first female student from Koç (previous winners were Enes Ayaz in 2007 and Burak Baflo ul in 2009). She was honored at the forum with an award and she will be featured in a group photograph that will appear in TIME Magazine. Throughout the day, the students had the opportunity to interact with many high-profile executives from a number of industries and organizations that conduct business around the world. One of the keynote speakers of the event was Dr. Mehmet Öz, with whom Melis had the opportunity to meet. We congratulate Melis and expect further news of her achievements in the future. Bir Yaz Gecesi Rüyas VKV Koç Özel Lisesi Tiyatro Toplulu u geleneksel olarak her y l Türkçe olarak sahneledi i oyunlar ndan bir yenisine imza att. Topluluk sahneye konmas herkes taraf ndan zor olarak görülen bir oyun seçti: Bir Yaz Gecesi Rüyas '' Klasik bir Shakespeare komedyas. VKV Ko zel Lisesi Tiyatro Topluluunun gen yeleri muhteem bir i kartt Mehmet Yurdal, Onlar n enerjisi ve çabas sahneye yans yor ve bir baflka aç dan iflimi kolaylaflt r yor. Tiyatronun insan eflikte s nayan bir sanat olmas galiba bu olanlar. Zor zamanda karar verebilmek, inisiyatif almak, liderlik etmek, paylaflmak ve en önemlisi hep birlikte gülebilmek Oyuncunun en iyisi bile bir gölgeden baflka nedir ki?'' W. Shakespeare 14

17 Rahmi Koç Müzesi'nde e lenceli e itim Rahmi Koç Müzesi'ne yapt m z ziyaretin ard ndan kendi ulafl m araçlar n tasarlayan ö rencilerimizin eserleri Gelece in Ulafl m Araçlar ad yla sergilendi. De er Komito lu S n f Ö retmeni Müzeler kültürel de er tafl yan objelerin ya da eserlerin bütününü korumak, incelemek, de erlendirmek ve özellikle halk n be enisinin yükselmesi ve e itimi için sergilemek amac yla toplum yarar na sürekli yönetilen kurumlard r. Müzelerin iki önemli konusu koleksiyon ve e itimdir. Ça dafl bir müze, sadece bir grup objenin deposu olman n ötesinde, ziyaretçilerinin de yard m yla, devaml de iflen ve geliflen dinamik bir yap sergiler. Konu ve kazan mlara uygun olarak iyi planlanm fl geziler yoluyla, ö rencilerimiz gözlemler yapar, farkl tecrübeler edinir, ö renmelerini zenginlefltirir ve ö rendiklerini pekifltiririrler. Bu nedenle, her y l temam zla veya proje konumuzla ba lant l olarak 3. s n f ö rencilerimizle Rahmi Koç Müzesi'ne gezi düzenledik. Ö rencilerimizle birlikte ulafl m araçlar n n geçmiflten günümüze nas l bir de iflim geçirdi ini araflt rmak için Rahmi Koç Müzesi'ni ziyaret ettik ve gezi sonunda Geçmiflten Günümüze Ulafl m Araçlar konulu projeyi gerçeklefltirdik. Geziyle ba lant l çal flmalar m z üç aflamadan olufltu: Gezi öncesinde ö rencilerimiz Rahmi Koç Müzesi ve içeri iyle ilgili araflt rma yaparak edindikleri bilgileri s n faki arkadafllar yla paylaflt lar ve gezi kitapç haz rlad lar. Gezi s ras nda, ö renciler taraf ndan objeler incelendi ve gezi kitapç nda yer alan etkinlikler tamamland. Gezi sonras nda ise proje çal flmas na geçildi. Ö rencilere yapacaklar proje hakk nda bilgi verildi ve çal flma kâ tlar da t ld. Ö renciler, Neden böyle bir araç yapt n z, arac n z ne ifle yar yor, arac n z kimler taraf ndan kullan l yor, bu araç insanlara ulafl mda nas l kolayl k sa l yor? gibi sorulara dikkat ederek yeni bir ulafl m arac tasarlad lar. Tasar m n ard ndan taslaklar na göre araçlar n n maketlerini s n fta sundular. Projelerimizin tamamlanmas ndan sonra Rahmi Koç Müzesi'nde e itim dan flman olan Emine Bayam ile iflbirli i yap ld ve ö rencilerimizin ürünleri Gelece in Ulafl m Araçlar ad yla müzede sergilendi. Kendi tasarlad klar ürünlerin müzede sergilenmesi ö rencilerimizi çok heyecanland rd ve bu tür çal flmalar yapmalar yönünde motive edici oldu. S n f ö retmeni olarak müzelerin, tarihte önemli yeri olan veya günlük hayatta her zaman kullan lan ve bahsedilen objelerin ö rencilerimize gerçeklerini görme imkân sundu u için önemli oldu unu düflünüyorum. Gerçeklefltirilen bu çal flmalar n geliflen ve de iflen dünyay ö rencilerimizin takip etmelerini, sorgulayan, araflt ran bireyler olmalar n sa lad na inan yorum. 15

18 Koç Özel Lisesi Kad köy Interact Kulübü kuruldu Hosting ISTA 2010 The International Schools Theater Association (ISTA) brings together students, artists and teachers from different countries in particular settings to experience and learn about theatre, culture and each other. This results in exciting theatre and develops innovative practice at a range of international festivals and training events. One of these gatherings was held in Istanbul at the Koç School between March 18-21, The visit of ISTA was very exciting since our school hosted students from nine different schools and six countries. This year's theme was The Crossing: Moments on Ferry Boats and Views from a Bridge. This theme was the inspiration for various dramatic performances carried out by the participants. Cultural trips around Istanbul were organized, taking our guests to Sultanahmet, Blue Mosque, and the Basilica Cistern. Okulumuzda Interact Kulübü kuruldu. Bu önemli olay resmilefltirmek ad na okulumuzda Karaköy Rotary Kulübü nün kat l m yla Rozet Takma Merasimi düzenlendi. Ö rencilerimizin rozetlerini takmak üzere Guvernörü Nuri Özgür, Karaköy Rotary Kulübü baflkan Ahmet S tk Bar ve Interact Baflkan Prof. Dr. Beril Tu rul okulumuza geldiler. Rozetlerin tak lmas ile Interact Kulübü ö rencilerimiz art k gerçek bir Interact olmufllard r. Kulüp Baflkan olan Can Tuncer rozeti tak l rken, okulumuzda önemli bir ad m n at ld n ifade etti. Interact Kulübü ö retmenler (Nilüfer Günergin, Yeflim Gençtürk, dil Y ld r m) ve ö renciler (Can Tuncer-Baflkan, Alpkaan Çelik-Sekreter, Samed Susam-Yazman ve Karaköy Rotary Kulübü Rtn. Hakan Orduhan) taraf ndan kurulmufltur. Küçük ayaklardan büyük ad mlar! ALEV, ALKEV, NDS, Küçük Prens, SEV, TED, Hisar Okullar, ELEV, ELEV Ca alo lu ve ELEV Özel 125. Y l lkö retim Okulu ile VKV Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi'nin de dâhil oldu u Vak f Okullar fienli i, 5 May s 2010'da yap ld. fienlik, vak f okullar aras nda var olan dayan flma ve iflbirli inin Ö renci Birli i üyesi ö renciler aras nda da gelifltirilmesi sa lamak amac yla düzenlendi. Etkinlikten elde edilen gelir TEGV'e ba flland. lkö retim okullar n n ve 8'nci s n f seviyelerini kapsayan etkinli e 400 ü aflk n kifli kat ld. Koordinasyonu ALEV Okullar ö retmeni Dr. Nimet Küçük taraf ndan yap lan etkinlikte stanbul'a Dair Resimler Sergisi, okullar n farkl kültürlerden sunduklar müzik ve dans gösterilerinden olufluyordu. fienlikte okul orkestras ile gösteri yapan VKV Koç Özel lkö retim Okulu ö rencisi Kerim Sabanc bu etkinli in bir parças olmaktan duydu u mutlulu u, Vak f okullar n n TEGV'e yard m etmesi ve bizlerin orkestram zla bunun bir parças olmas beni çok mutlu ediyor. Umar m ileride de bu flenlik gelene i sürer sözleriyle duygular n dile getirdi. fienlik fikri Ö renci Birli i üyelerinin ortak kararlar yla ortaya ç kt. VKV Koç Özel lkö retim Okul Baflkan Cem Kumru flunlar söyledi: Bu organizasyondan elde edilen gelirle e itime katk yapmam z beni ve meclisimdeki arkadafllar m son derece gururland r yor. 16

19 Firefly Platform and the importance of education The Firefly Project is a civil society initiative gathering students of public schools and their parents from Tuzla region. The Firefly Conference has been realized this year by Mina Dilber, 12th grade and Can Soyak, 11th grade students. Fireflies illuminate their surroundings without depending on any other source and that's how the idea was born as the leaders of the project, Can and Mina, believe that young people should be an example when they grow up. The conference took place at The Koç School on April 17th, The main scope of the project was to gather the students of public schools and their parents from the district of Tuzla around the Firefly Platform to explain the importance of education as well giving valuable information about the preparation process to high schools. The conference was attended by Mr. Nazmi Yekrek, Director of National Education for Tuzla, Mrs. Zafer Köktuna and Oktay Ayd n both psychological counselors. Mrs. Aylin Gezgüç, coordinator of social responsibility and foreign relations at Koç Holding, had a presentation about vocational high schools in Turkey named "Meslek Lisesi, Memleket Meselesi - Vocational Education: A Crucial Matter for the Nation that the Koç Group has been leading since In her speech, she pointed out the significance of acquiring a vocation, especially based on special technical skills. In the scope of the project, students from 262 vocational high schools in 81 cities of Turkey have been supported not only financially with scholarships but also with voluntary coaching from the Koç Holding company employees. The aim of this project, which was initiated as a tribute to the 80th year of Koç Holding, was mainly set to create awareness about the importance of vocational education for the economic and social development of our country. Aylin Gezgüç said: The Firefly Project is a very special project especially because it emphasizes that development is not only related to the person, it happens when one informs and enlightens the people around him/her. The students of the Koç School have been successful in showing their sensitivity towards the community in which their school is located. I believe that the continuity of this project is especially important. I can say that the Firefly Project is a very effective and successful step taken in the Tuzla Region, for the students and their families in their journey of education. High attendance Almost 600 people attended the conference. All the parents were very grateful for the opportunity to be enlightened on this topic. As one of the parents from Sultanköy Elementary School expressed, It was such great opportunity to have the chance to be enlightened on strategies to help our children to be successful. Assistant General Director Dr. Jale Onur expressed her feelings on the experience saying, The Firefly Project is a civil society initiative achieved through positive communication with the Tuzla Region, considering the needs of people trying to be helpful by informing and motivating them about different alternatives for their children to continue their education. This fascinating project emerged from the serious organization of a handful of students and the support of their parents in their effort. The beneficiary has doubled in number this year compared to last year. It is very pleasing to see that the students who will undertake this project next year have already started to make preparations for I congratulate every one who took part in this project. The speakers not only made their presentations but also gave detailed answers to parents. The Committee worked hard to prepare such a big conference, but as the counseling teacher brahim Kayap nar mentioned, We all worked very hard to make this Project. We were honored to hear very nice comments such as 'It made us feel very special to see people running around for us all the time. You provided very useful and wonderful information for both our children and us. Thank you all for your great efforts. Such comments made us feel that we achieved our goal. I am very proud of my supportive school and my dedicated students. They will always keep on shining. It was worth the hard work. 17

20 Springfest 2010 lkö retim Okul Aile Birli i Baflkan Zeynep Hürbafl Springfest 2010 Haz rl k çal flmalar n bizlerle paylaflt. lkö retim Okul Aile Birli i olarak, y l sonra çocuklar m z n niflan, dü ün haz rl klar s ras nda görüflmeler yapaca m z organizasyon firmalar na tafl ç karacak kadar deneyim edindi imiz bir Springfest haz rlad k. E itim y l n n bafl ndan beri hummal bir çal flma içerisindeyiz. Springfest 2010'u kurgularken her yafla uygun etkinliklerden leziz kebaplara, binlerce kifliye yetecek kadar minder ve flemsiyeden sanat köflelerine, akflam Kenan Do ulu konserindeki lokma ve dondurmalardan grafitti sanatç lar na kadar bir çok detay düflündük, uygulad k. Bu temelle, tüm ö rencilerimizin, ö retmenlerimizin, çal flanlar m z n, mezunlar m z n, velilerimizin ve dostlar m z n gelecek y llarda da dört gözle bekleyecekleri bir gün olaca ndan eminiz. Springfest'i haz rlarken, OAB olarak çeflitli komiteler kurduk, kimimiz flemsiyelerin ve park yerlerinin lojisti ini, kimimiz lezzetli tombik dönerlerin gramaj n irdeledi. Yemek, etkinlik, tasar m, iletiflim, lojistik, kermes ve kitap komiteleri bir çok firmadan teklifler ald, bir çok velimizin de çabas yla sponsorluk komitesi 12 Haziran 2010, Cumartesi günü bu kadar çok etkinli i gerçeklefltirebilmemiz için bütçe çal flmalar m zda yard mc oldu. Ola an haftal k toplant lar m z bazen haftada üçe ç kt, hepimizin eposta kutular doldu, ama tüm bu süreç boyunca hem arkadafll klar m z pekifltirdik, hem keyifli saatler geçirdik, hem de gönüllü bir iflin alt ndan kalkabilmenin tatl gururunu yaflad k. Lise Okul Aile Birli i ve okul yönetimiyle el ele çal flt k, binlerce kiflilik bir organizasyon yapman n ne kadar de iflik, oldukça zor, ama bir o kadar da keyifli olaca n hepimiz gördük. Öncelikle sponsor olan velilerimizin ve Koç Grubu flirketleri sayesinde bilet fiyatlar n asgaride tutarak Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi tarihinde bir ilk yaratmay baflaraca m z, bundan sonraki y llarda tüm sene boyunca beklenen geleneksel bir Springfest'in keyifli bir flekilde ortaya ç kaca ndan eminiz. Hepinizi 12 Haziran 2010, Cumartesi günü bekliyoruz ve destekleriniz için teflekkür ederiz! 18

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL LITTLE TEAM Little basketball team plays its practice matches. We gave chance of playing to all of our students in our match against

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN LİSE FOTOĞRAF ÇEKİMİ TAKING PHOTOS OF STUDENTS

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN LİSE FOTOĞRAF ÇEKİMİ TAKING PHOTOS OF STUDENTS İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN 09.11.2009 BÖLÜM SAAT-TİME YER-PLACE AKTIVITENIN ADI-NAME OF ACTIVITY HEDEF KİTLE GÖREVLİ PERSONEL- STAFF ON DUTY 10..15.30 KUTUPHANE

Detaylı

Colours colours everywhere... Yıl Sonu Gösterimizde buluşmak üzere...

Colours colours everywhere... Yıl Sonu Gösterimizde buluşmak üzere... 22-26 MAYIS 2017 Colours colours everywhere... Yıl Sonu Gösterimizde buluşmak üzere... 22-26 MAYIS 2017 Degerli Velilerimiz İki hafta süren Kayı Festivalinin bu hafta sonuna gelindi. İki hafta boyunca

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 17.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 17.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 17.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, İlk karnemizi aldığımız için bugün hepimiz çok mutluyuz. Okulumuzu

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN FİLM GÖSTERİMİ NIETZSCHE GÜNLÜĞÜ FILM - WHEN NIETZSCHE WEPT

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN FİLM GÖSTERİMİ NIETZSCHE GÜNLÜĞÜ FILM - WHEN NIETZSCHE WEPT İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN 15.02.2010 GÖREVLİ PERSONEL- 11.10-12.30 FİLM GÖSTERİMİ NIETZSCHE GÜNLÜĞÜ FILM - WHEN NIETZSCHE WEPT 10.SINIFLAR GRADES 10 AYŞE

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

2015 2016 Eğitim ve öğretim yılı için ilk tanıtım günümüzü gerçekleştirdik. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu VIII

2015 2016 Eğitim ve öğretim yılı için ilk tanıtım günümüzü gerçekleştirdik. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu VIII ŞUBAT 2015 E-BÜLTEN 2015 2016 Eğitim ve öğretim yılı için ilk tanıtım günümüzü gerçekleştirdik. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu VIII 21 Şubat 2015 Cumartesi günü Özel Amerikan Robert Lisesi nde gerçekleştirilen

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today...

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today... Haftanın Koçluk Sorusu: Hayatında tamamen mutlu ve özel bir anı düşün. Ne oluyordu? Bu anı özel yapan neydi? Coaching Question of the week: Think about a very happy and special moment of yours. Can you

Detaylı

ŞUBAT / FEBRUARY 2016 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER

ŞUBAT / FEBRUARY 2016 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER ŞUBAT / FEBRUARY 2016 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER İstanbul Kültür Ve Sanat Vakfı (IKSV) Yönetici ve yazarlarıyla Çocuk ve Sanat üzerine konuştuk İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) ve TED Rönesans Koleji Okul

Detaylı

EYLÜL / SEPTEMBER 2015 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER

EYLÜL / SEPTEMBER 2015 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER EYLÜL / SEPTEMBER 2015 E-BÜLTEN / E- NEWSLETTER 2015-2016 Akademik Yılı Veli Toplantıları 2015-2016 sene başı veli toplantılarımız 1 ve 2 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. 2015-2016 Academic Year

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

FAST KID HALL RACE RESULTS

FAST KID HALL RACE RESULTS Newsletter No: 6 (2 January 13 February 2017 ) Page 1 TRACK&FIELD On Tuesday, December 7 Istanbul European Sıde Fast kids Hall Races were organized in Ataköy Aslı Çakır Alptekin Track&Field Hall. 9 students

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN LİSE KARMA VOLEYBOL TURNUVASI HIGH SCHOOL VOLLEYBALL TOURNAMENT

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN LİSE KARMA VOLEYBOL TURNUVASI HIGH SCHOOL VOLLEYBALL TOURNAMENT İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN 14.12.2009 - STAFF ON DUTY 12.35-13.20 VOLLEYBALL TOURNAMENT LİSE-FEN LİSESİ 13.30-15.00 MÜNAZARA FİNAL MAÇI DEBATE - FINAL B 2

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı