Anayasa ve Kavramlar. Öyleyse, değiştirilemez 2.madde, yeni Anayasada yer bulacaksa, sözkonusu maddeye bu anlamda bir açık seçiklik getirmek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anayasa ve Kavramlar. Öyleyse, değiştirilemez 2.madde, yeni Anayasada yer bulacaksa, sözkonusu maddeye bu anlamda bir açık seçiklik getirmek"

Transkript

1 Anayasa ve Kavramlar Hilmi Yavuz Bu bildiride Anayasanın dili ile hukuk mantığı arasındaki mutabakatın, kavramlar vasıtasıyla nasıl temellendirilebileceğini irdelemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti sivil bir Anayasa yapmaya hazırlanırken, anayasanın dilinin nasıl olması gerektiğini irdelemenin, her şeyden önce bir anayasa söylemi inşâ etmekten geçtiğini önesürmek sözkonusudur. Bu söylem, Anayasanın, sözler (lafızlar) ile kavramlar arasındaki mütekabiliyetin zorunlu kıldığı Kartezyen bağlamda bir açık ve seçikliği temellendirmeyi öngören bir söylemdir. Açıklık ve seçiklik, her şeyden önce, Anayasa söyleminin birtakım belirsizliklerin önlenebilmesiyle mümkün olabilir. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum: 1982 Anayasası nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez olduğunu bildirdiği Türkiye Cumhuriyeti nin nitelikleri, bilindiği gibi, Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk devleti olarak belirlenmiştir. Buraya kadar bir sorun yok;- ancak, bu sıralamada, yani demokrasinin laiklikten önce, Sosyal hukuk devletinin de Laiklikten sonra zikredilmesinin bir bağlamı olmak gerekir. Yasaların lafzı ile ruhu arasında bir tutarlılık olması, yasa koyma işleminin [eski hukukî terimlerle söylersem: tedvin, taknin veya kodifikasyon un] temelkoyucu ilkelerinden biri, hattâ en önemlisidir. Dolayısıyla 2.maddede Demokrasinin, Laiklikten önce, (evet önce!) zikredilmesinin bağlamdan çıkarsanacak bir anlamı olmak gerekir. Yasa koyucunun, üç ayrı kağıt parçasına, Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devleti diye yazıp bir torbaya koyarak, sekreter kızlardan birine, tombalacı usulü, kızım, sırayla çek bakalım! diyerek, bu sıralamayı rasgele yapmış olduğunu mu düşüneceğiz! Elbette hayır! Öyleyse, değiştirilemez 2.madde, yeni Anayasada yer bulacaksa, sözkonusu maddeye bu anlamda bir açık seçiklik getirmek

2 gerekecektir. Niçin? Çünkü, durum açık ve seçik bir biçimde ifade edilmediğinde, Laiklik mi Demokrasinin güvencesidir, yoksa Demokrasi mi Laikliğin güvencesi? türünden bazı soruların sorulmasına imkân verilmiş olmaktadır. Bu sıralamanın ruhuna aykırı olarak, Laikliğin Demokrasiden önce geldiğinin öne sürüldüğüne tanık olunan durumlar sözkonusudur. Cumhuriyet in 75. yıldönümü münasebetiyle ABD nin ünlü Harward Üniversitesi nde düzenlenen bir törende, bir anayasa profesörü olan Prof.Dr. Mümtaz Soysal, tastamam şunları söylemiştir: Cumhuriyetimizin jakoben niteliğini göz önüne almadan bizi anlayamazsınız. Biz Sevr haritası obsesyonu ile yetiştik ve çocuklarımızı bu şekilde yetiştiriyoruz ve bu jakoben niteliğe aykırı olan her şey, Cumhuriyet in temel niteliklerine aykırıdır. Bu bağlamda ılımlı Müslümanların yaptıklarını jakoben geleneğimizin laiklik anlayışına ters buluyoruz ve bunu bir tehlike olarak kabul ediyoruz. Anayasa profesörü, bu sözlerle Laikliğin, Demokrasiyle değil de,jakobenlik le güvence altına alınabileceği kanısındadır;- Demokrasiyle değil! Cumhuriyet in temel niteliklerinin neler olduğunu, bir Anayasa profesörüne hatırlatmak zorunda kaldığım için üzgünüm. T.C Anayasası nın 2.maddesi, Cumhuriyet in temel niteliklerini, açık ve seçik bir biçimde ortaya koymuştur ve bunlar arasında, jakobenlik yoktur! Dahası, Anayasa profesörünün Jakoben Cumhuriyet i öldürdüğü nü iddia ettiği Demokrasi, bu niteliklerin en başında zikredilir;- evet, en başında! Cumhuriyetimizin birincil niteliği, ilk sırada zikredildiği için Demokrasi dir ve bu Laikliğin Demokrasiye göre tanımlanması gerektiği anlamına gelir; yoksa Demokrasinin Laikliğe göre tanımlanacağını değil! Bu önceliğin, yeni Anayasanın dibâce sinde açık ve seçik biçimde belirtilmesi zorunludur. Yok,böyle değil, üçü de eşit ağırlıktaysa, bunun da açıklıkla dilegetirilmesi gerekir, ama bu, güvence konusunun cevapsız kalması demektir. Anayasa söyleminde bir başka önemli mesele de, hukuk ve siyaset kavramlarının, eski deyimle, efrâdını câmi, agyârını mâni bir tanımının yapılmamış olmasıdır. Meselâ ve en önemlisi, değiştirilemez 2. maddede zikredilen Laikliğin bir tanımı yoktur. Problemlerin çoğu, kavramlarla, onların tanımlarıyla ilgilidir.. Sistemler, tanımlanmış kavramlar üzerine inşa edilirler; tersinden söylersek, sistemsizlik, o sisteme ilişkin temelkoyucu kavramların tanımlanmamış olmasından ileri gelir.

3 Nitekim, bir defa daha altını çizerek belirteyim, Laiklik in,, eskilerin deyimi ile, efrâdını cami, ağyarını mani bir tanımı yoktur. Din işleriyle Devlet işlerinin birbirinden ayrılması nın, bu anlamda bir tanım olduğu söylenebilir mi? Tanım, o kavramın kaplamına giren herşeyi bir genus proximum la ( efrâdını câmî ) içine alan ve bir differentiam specificae ile ( agyârını mâni ) o kavrama ait olmayan herşeyi dışta bırakan bir önermedir. Mesela, insan akıllı bir memeli hayvandır tanımı, hem insanı en yakın cins ( genus proximum ) olan memeli hayvanlar ın içine alır, hem de, insan soyuna özgü bir farklılık ( differentiam specificae ) olan akıllı niteliğiyle, öteki memelilerden ayırır. Aristoteles ten bu yana, tanımın tanımı budur Din işleriyle Devlet işlerinin birbirinden ayrılması, Laiklik in neyi içine aldığının ve neyi dışarıda bıraktığının açık ve seçik belirtilmediği bir ifâdedir. Dolayısıyla da, bu anlamda Laiklik, Din in Devlet üzerinde etkin bir konumda bulunmaması üzerine inşa edilmiş negatif bir ifâdeyle dilegetirilmiştir. Bu negatif ifâdenin, işlevsel bağlamda belki bir anlamı olabilir;-ama ancak o kadar! Dinin Devlet işlerinden ayrılması nın, Dinin Devlet işlerine karışmaması biçiminde yorumlanarak, Din in neyi yapmaması gerektiğini bildirir bize; - Laiklik in ne olduğunu değil! O yüzdendir ki Laiklik, Din in Devlet işlerine karışmasını yasaklayan, buna karşılık Devletin Din işlerine karışmasının önünü açan bir pratikle hayata geçirilmiştir. Laiklik kavramının tanımının, kamusal alanın kime ait olduğunun yine açık ve seçik bir biçimde belirtilmesiyle doğrudan ve birebir ilişkisi vardır; kamusal alan ın da sivil toplum kavramıyla! Dolayısıyla, yeni anayasa, Laiklik,kamusal alan,sivil toplum kavramlarını, birbirlerinin tanımlarında yer alacak biçimde,hiyerarşik bir kavramlar manzumesiyle düzenlemek durumundadır. Kamusal alan Devletin alanı mıdır, yoksa Sivil toplumun alanı mıdır? sorusuna, açık ve seçik bir cevap verilmeden Laiklik in tanımlanması sözkonusu olamaz. Geleneksel hukuk ile modern hukuk arasındaki en temelli fark, buradadır. Modern Hukuk, eğer gerekiyorsa, önce, soyut ve genel kavramlarla kamusal alan ı tanımlar ve gündelik hayatta karşılaşılan her somut olayı da, bu tanım bağlamında ele alır. Ortada bir tanım olmadığında, meselelerin, soyut ve lojik (mantıksal) değil, somut ve dolayısıyla, analojik (benzeşim) ilişkilerine dayanılarak çözümlendiğini, kadîm toplumların

4 tarihinden biliyoruz. Tıpkı, balinaların suda yaşadıklarına bakılarak, balık diye tasnif edilmeleri gibi! Burada bir tespitte bulunmama izin verilsin: Çok uzun bir süreden beri Büyük Fransız Devrimi ve Aydınlanma nın temelkoyucu kavramları, Modernliğin dönüşümü bağlamında geçerliliğini yitirmiş bulunuyor. Bunların başında da, Kamusal Alan ın devletin alanı olduğu konusundaki yaklaşım geliyor. Fransız Laikçiliği nin ayırt edici özelliği budur. Oysa Demokrasi kavramı, temsilî Demokrasiden katılımcı Demokrasiye doğru dönüşüp Sivil toplum kavramı teorik anlamda öne çıkmaya, daha belirleyici olmaya başlayınca, Kamusal Alan ın Devlet e değil, Sivil toplum a ait bir alan olduğu görüşü yerleşmiştir. Dolayısıyla, Sekülerlik ile Laiklik arasındaki ayırt edici sınır, bazılarınca öne sürüldüğü gibi, birey ve yurttaş kavramlarından değil, bir defa daha belirteyim, Kamusal alan ın Devlet e mi, yoksa Sivil toplum a mı ait olduğu sorununun belirlenmesinden geçmektedir. Sekülerlik, Kamusal Alan ın Sivil Toplum a, Laiklik ise Devlet e ait olduğunu kesinler. Modernity and Postmodernity:Knowledge,Power and Self adlı çalışmasında Gerard Delanty, Jurgen Habermas ın kullandığı anlamda Kamusal Sfer in ( public sphere ) toplumda bir uzam ( space ) olduğunu ve bunun özel alan la devletin alanı arasında bir Sivil alan olarak konumlandığını bildiriyor ki, bu da sorunun nerede temellendiğini gösterir[delanty, 91].Sivil toplumun alanı,ayrıca kamusal iletişimin de söylem alanıdır. Hiç kuşku yok: Laiklik in tanımında zorunlu olarak atıfta bulunulması gereken Kamusal alan ve Sivil toplum kavramlarının da, yine efrâdını câmî, agyârını mâni bir biçimde tanımlanması gerekiyor. Yeni Anayasa, bu bağlamda birbirine yapısal olarak eklemlenen hiyerarşik bir kavramlar düzeni inşa etmek zorundadır. Müphem ifâdeler ve her tarafa kolaylıkla çekilebilen ibârelerle yazılacak bir Anayasanın, hiçbir mânâsı olamaz Notlar: Delanty,Gerard, Modernity and Postmodernity:Knowledge,Power and the Self, Sage Publications,London, 2000.[ It is clear that the public sphere is a space in society, since it is seen to reside in the civil domain between private and the domain of the state, but is also a domain of discourse.[ ] [A] form of discourse which is characterized by public communication. ]

5

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

SDE Analiz. Kamusal Alan ve Başörtüsü. Ahmet DEMİRHAN

SDE Analiz. Kamusal Alan ve Başörtüsü. Ahmet DEMİRHAN Kamusal Alan ve Başörtüsü Ahmet DEMİRHAN İçindekiler Giriş... 4 Kamusal Alan Nedir?... 6 Alternatif Kamusal Alan Tezleri... 9 Türkiye de Kamusal Alan...10 Temsili Kamu nun Geri Dönüşü...15 Sonuç...17 SDE

Detaylı

DAVID BEETHAM. David Beetham Demokrasi ve İnsan Hakları. Democracy and Human Rights Çeviren: Bilal Canatan

DAVID BEETHAM. David Beetham Demokrasi ve İnsan Hakları. Democracy and Human Rights Çeviren: Bilal Canatan David Beetham Demokrasi ve İnsan Hakları DAVID BEETHAM Democracy and Human Rights Çeviren: Bilal Canatan ISBN 13: 978-975-6201-90-6 Liberte Yayınları / 126 2. Baskı: Mayıs 2014; 1. Baskı: Kasım 2006 Beetham,

Detaylı

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 1. BASKI 2006, Ankara Baskı: Matus Basımevi

Detaylı

Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi. Aydın ĐPEK

Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi. Aydın ĐPEK Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi Aydın ĐPEK

Detaylı

KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 277 Kamu Hukukçuları Platformu HUKUK GÜVENLİĞİ ISBN: 978-605-9050-33-3 Türkiye

Detaylı

Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı

Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı Spirit of the Constitution: Quest for the Route Between History, Culture and Unıversal Values Murat EROL 1 Özet Anayasa yapımında

Detaylı

KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL DEVLETİN HUKUK SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ

KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL DEVLETİN HUKUK SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL DEVLETİN HUKUK SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ Dr. Soyalp TAMÇELİK Özet Bu araştırmada, Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında kurulmak istenen federal devletin hukuk sistemi

Detaylı

Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi

Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi Murat Somer 6 Şubat 2008 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0708.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların

Detaylı

Karadeniz Barış Ağı 2011 / Helsinki Yurttaşlar Derneği. Türkiye Nereye, 23 Nisan 2011, Dernek ofisi

Karadeniz Barış Ağı 2011 / Helsinki Yurttaşlar Derneği. Türkiye Nereye, 23 Nisan 2011, Dernek ofisi Karadeniz Barış Ağı 2011 / Helsinki Yurttaşlar Derneği Türkiye Nereye, 23 Nisan 2011, Dernek ofisi Toplantı Raporu I. OTURUM [Vesayetçi, bürokratik, militer sistem dönüşüyor mu? Eğer dönüşüyorsa, neye?]

Detaylı

Türkiye deki Güncel ç Siyasi Geliflmeler: Anayasa De iflikli i Tart flmalar

Türkiye deki Güncel ç Siyasi Geliflmeler: Anayasa De iflikli i Tart flmalar Türkiye deki Güncel ç Siyasi Geliflmeler: Anayasa De iflikli i Tart flmalar Prof. Dr. Levent Köker Osman Can arkadaşım gerçekten çok önemli bir konuşma yaptı fakat bazı noktalarda kendisine katılmıyorum.

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

İdari yargı kararlarının üç temel bileșeni olarak

İdari yargı kararlarının üç temel bileșeni olarak İdari Yargının Üç Temel Bileșeni Olarak; Kamu Yararı, Planlama Esasları ve Șehircilik İlkeleri (*) Eylem BAL İdari yargı kararlarının üç temel bileșeni olarak karșımıza çıkan, kamu yararı, planlama esasları

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Anayasa Yargısı (2002) 139 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Yrd. Doç. Dr. Zühtü Arslan * Bu bildiri, 4709 sayılı Kanunla değiştirilen Anayasa nın

Detaylı

PARMENİDES İN DÜŞÜNME VE VARLIK AYNI ŞEYDİR YARGISINA HEIDEGGER İN YORUMU AÇISINDAN BİR BAKIŞ

PARMENİDES İN DÜŞÜNME VE VARLIK AYNI ŞEYDİR YARGISINA HEIDEGGER İN YORUMU AÇISINDAN BİR BAKIŞ PARMENİDES İN DÜŞÜNME VE VARLIK AYNI ŞEYDİR YARGISINA HEIDEGGER İN YORUMU AÇISINDAN BİR BAKIŞ Banu ALAN SÜMER ÖZET Bu çalışmada Parmenides in düşünme ile varlık aynı şeydir olarak ifade edilen yargısının

Detaylı

Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti. Politics Legitimate or Legitimacy of Politics. Erdal Nematollah Fanid 1

Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti. Politics Legitimate or Legitimacy of Politics. Erdal Nematollah Fanid 1 Politics Legitimate or Legitimacy of Politics Erdal Nematollah Fanid 1 Öz Ortaçağ da, egemenlik Tanrı'nındır ve onu yeryüzünde Papa temsil eder düşüncesine karşı önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bu

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

KAVRAMSAL BİRLİKTELİK. D.Ali Ercan

KAVRAMSAL BİRLİKTELİK. D.Ali Ercan KAVRAMSAL BİRLİKTELİK D.Ali Ercan GİRİŞ Bilginin en güvenilir iletimi ancak sayısallaştırılmasıyla mümkündür; "bu gün hava güzel" demekle "bu gün sıcaklık 27 derece, nem oranı yüzde 40, basınç 1030 mbar"

Detaylı

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Çeviren: Nur Deriş Ottoman Yayına Hazırlayanlar: Nur Deriş Ottoman,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ TEZ DANIŞMANI PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN HAZIRLAYAN ASLI NACAR ANKARA 2008 ÖZET ANAYASA

Detaylı

Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç

Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç 19 Temmuz 2010 Devrim Sevimay/Soru Cevap Türkiye de bazı gruplar eşitsizliğin hem sosyoekonomik hem de ayrımcılık türlerinden payını sonuna kadar alıyor...

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ Yrd. Doç. Dr. Osman CAN 6 Güvenlik kazanmak amacıyla özgürlüğünden feragat eden, her ikisini de kaybeder B. Franklin-Amerika Birleşik Devletleri Anayasası

Detaylı

Türkiye de Din İdaresi

Türkiye de Din İdaresi Mayıs 2015 Türkiye de Din İdaresi İştar Gözaydın Ahmet Erdi Öztürk Türkiye de Din İdaresi İştar Gözaydın Ahmet Erdi Öztürk İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal, iktisadi ve siyasal alanlarda

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI CONCEPT OF PUBLIC SERVANT IN TURKISH PENAL CODE

TÜRK CEZA KANUNUNDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI CONCEPT OF PUBLIC SERVANT IN TURKISH PENAL CODE TÜRK CEZA KANUNUNDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI CONCEPT OF PUBLIC SERVANT IN TURKISH PENAL CODE Burcu DEMREN DÖNMEZ* Özet: 2005 yılında 5237 sayılı TCK nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ceza hukukunda pek

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK:

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK: İNSAN HAKLARI ÇALIŞMA METİNLERİ: V POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK: DURDURMA-KİMLİK SORMA- ARAMA PARMAK İZİ ALINMASI SİLAH KULLANMA Kerem ALTIPARMAK Ahmet Murat AYTAÇ Onur KARAHANOĞULLARI

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL ANAYASAYLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLARIN HER İKİ TARAF AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL ANAYASAYLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLARIN HER İKİ TARAF AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ Stratejik Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic Studies 1(3),2009, 100-126 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL ANAYASAYLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLARIN HER İKİ TARAF

Detaylı

Din ve Vicdan Hürriyeti Lâikliğe Aykırı mıdır?

Din ve Vicdan Hürriyeti Lâikliğe Aykırı mıdır? Giriş 2. Murat Yılmaz Türkiye de Din ve Vicdan Özgürlüğü. 3 Din ve Vicdan Hürriyeti Lâikliğe Aykırı mıdır? Dr. Murat Yılmaz Konunun Kısa Tarihî Arka Planı Osmanlı İmparatorluğu millet sistemiyle yönetilmekteydi.

Detaylı