E T M- NCELEME // EDUCATION-STUDY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E T M- NCELEME // EDUCATION-STUDY"

Transkript

1 018 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET KASIM 2007

2 EDUCATION ABROAD A NEW GENERATION OF DIRECTORS IN SHIPPING YURT DIfiINDA E T M DEN Z T CARET NDE YEN NES L YÖNET C LER OKAN DURU Günümüz denizcilik sektöründe s kl kla ifade edilen insan kayna s k nt s, ço unlukla gemi adam aç yönüyle ele al n r. Ofis çal flanlar aç s ndan da nitelikli ve e itimli personel aç bulundu u gerçe i pek dikkate al nmaz. The human resources problem frequently mentioned in the maritime industry today is generally considered in terms of seafarer shortage, and the fact that there is a qualified and well-educated office personnel shortage is not given the required attention. T abii bu noktada arz-talep iliflkisi son derece önemlidir. Özellikle deniz hayat nda belirli bir süreyi tamamlam fl ya da bir flekilde ömrünün alt ay n ngiliz, Amerikan flehirlerinde geçirmifl onlarca genç bu talebi karfl layan önemli bir kaynak olarak görülüyor ise, gerçekten önemli bir husustur. Türk denizcilik sektörü henüz nitelikli kavram n n arkas n tam anlam yla dolduracak insan kayna na ihtiyaç duyuyor mu ya da böyle bir insan kayna do ru noktalarda kariyerlerine devam edebiliyor mu? Bu ay ki yaz mda k saca yurt d fl nda deniz ticaret e itimi veren kurumlardan bahsetmek ve biraz da nitelikli kara personeli, flirket çal flan kavram na de inmek istiyorum. LONDRA TEK ADRES M? Art k Dünyan n Her Köflesinde Yeni E itim Kurumlar Aç l yor Yurt d fl e itim konusu, nerede ve hangi okulda yap laca meselesi bana da s kl kla sorulan bir soru. Ve asl nda bu sorular n genel geçer bir cevab da var gibi. Kümelenme olarak ifade edilen bir kural vard r. E er bir sektöre ya da ayn ifl alan na dahil yat r mc lar, benzer co rafi alanlara yerleflmeye bafllarsa, di er muadili yat r mc lar ve yan sanayi giriflimcilerini de do al olarak kendilerine çekerler. Dolay s yla kümelenme gerçekleflir. En basit anlamda, stanbul un kimi köflelerinde belirli bir esnaf gurubunun yan yana dizilmesi ve hatta bu yan yla ünlü olmas gibi. Kapal çarfl en bariz örneklerden biri olsa gerek. Keza, gemi infla sektörümüz için Tuzla ilçesi de böyle bir anlam tafl r. Yine Londra flehrinin denizcilik sektörü için son derece önemli oldu u gerçe ini herkes tart flmas z kabul etmifltir. Armatör, gemi brokeri, gemi finansç s, sigortac s, P&I kulübü vb. muhakkak kolay olmam flt r. Ancak sonuç olarak bugün itibariyle deniz ticaretinde U ndoubtedly, the matter of supply and demand is important at this very point. Particularly if tens of young people, who have completed a specific period working at sea or spent six months of their lives in British or US cities in one way or another, are considered to be an important resource that meets this demand, it is really an important issue. Does the Turkish maritime industry need the human resources that would back up the concept of qualified personnel in the real sense, or can such a human resource continue their careers at correct points? I would like to shortly deal with the overseas organizations providing training in shipping and to touch on the qualified land personnel, company employee concept a little in my article for this month. IS LONDON THE ONLY ADDRESS? Today, New Educational Institutions are being opened all Around the World Education abroad is a matter frequently asked to me. In other words, the matter as to where and at what school the education should be received. Actually, it seems these questions have generally accepted answers. There is a rule called clustering. If investors from a specific industry or the same field of business begin to settle in similar geographical areas, they naturally attract the other similar investors and supplier industry entrepreneurs. Consequently, it results in clustering. In the simplest sense, it is just like some tradesmen that engage in similar activities gathering clustering in a specific location of Istanbul side by side, and even causing that location to be known with this characteristic. The Grand Bazaar, or the Covered Bazaar, in Istanbul must be the most obvious example of this. Similarly, the Tuzla town in Istanbul has such a meaning for the MARINE & COMMERCE NOVEMBER

3 olan biten her ne varsa, büyük oranda Londra gerçe i içinde meydana geldi i genel ifade olarak belirtilebilir. Kümelenme sadece pratisyenler aç s ndan gerçekleflmiyor tabii ki. Üniversiteler ve di er e itim kurumlar da bu halkan n bir parças oluyorlar. Yurt d fl nda deniz ticaret e itimi almak isteyenlerin birinci adresi olarak Londra, listenin en bafl nda. City Üniversitesi, London Metropolitan, Cardiff Üniversitesi, University of Plymouth, Southampton Institute, Institute of Chartered Shipbrokers ve benzerleri. ngiliz ve Amerikan kültürünün önemli gelir kaynaklar ndan biri de e itim kurumlar d r malum. Londra merkezli deniz ticaret e itimi veren kurumlar da asl nda maliyetleri ile birbirinden ayr l r. City Üniversitesi nin geçen y l e itim ücreti y ll k 16,000 pound düzeyindeydi. London Metropolitan ise 7,000-8,000 pound civar nda. Bu e itim kurumlar master e itimi veriyorlar ve dünya genelinde en ideal olarak görülen okullardan baz lar. Bunun yan nda kurs niteli inde de son derece kaliteli e itim veren baz kurumlar mevcut. Lloyd s Maritime Academy, Chambridge Maritime Academy gibi baz kurumlar, sektör içinden pratisyen e itimcilerle, ço unlukla uygulamaya ve meslek edindirmeye yönelik olarak programlar aç yorlar. Ship Management, Ship Finance, Marine Insurance, Ship Sale & Purchase baz program bafll klar. Bu e itimler nispeten, ad geçen meslek dal na dahil olmufl ve kendini ciddi anlamda gelifltirmeyi düflünen ilgililer için oldukça faydal görülüyor. Genel olarak Londra merkezli bir kurumda e itim almak, ayn zamanda bu çevredeki ifl dünyas yla tan flma ve kendini tan tma f rsat n da içinde bar nd r yor. Birçoklar için bu özelli i e itimin kendisinden daha de erlidir de denebilir. Turkish shipbuilding industry. Presumably, the fact that the London city has such an importance for the maritime industry should be undoubtedly recognized by all. Shipowners, ship brokers, ship financiers, the P&I Club, etc. Certainly, it should not have been so easy. But eventually, as of today, it can be said in the general sense that everything that happens in shipping takes place in the London fact to a large extent. Of course, clustering does not take place only in terms of the practitioners. Universities and other educational institutions become a part of this ring as well. London sits at the top of the list as the first place for those that desire to receive overseas education in shipping. The CITY University, London Metropolitan, Cardiff University, University of Plymouth, Southampton Institute, Institute of Chartered Shipbrokers and the like. As it is widely known, one of the most important sources of income of the British and US culture is the educational institutions. As a matter of fact, educational institutions based in London and providing education in shipping are separated from one another in terms of their costs. The annual cost of education at CITY University was around 16,000 Sterling last year, and at London Metropolitan, it is around 7,000-8,000 Sterling. These educational institutions provide postgraduate education and they are a few of the schools considered to be the most ideal in general in the world. Additionally, there are also educational institutions like training courses that provide education of substantially high quality. Some institutions such as Lloyd s Maritime Academy and Cambridge Maritime Academy open programs with practitioner trainers from the industry, and they mainly aim at practice and providing 020 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET KASIM 2007

4 Türkiye den ICS üyelik hakk n kazanan çok fazla kimse ç kmad. lgililer ço unlukla bir kaç önemli dersi al yor ve Türkiye ye dönerek meslek hayat na bafll yor. Her ne kadar Londra merkezli olmakla birlikte, art k dünyan n birçok köflesinde faaliyet gösteren ve üyeleri olan Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) ise, mevcut birli in üye al m prosedürü olarak ortaya ç kan bir dizi kurs ve ard ndan yap lan s navlar içeren bir e itim program n, ders bafl na 300 pound gibi bir ücret karfl l nda ilgililere sunuyor. Bu e itimin belirli bir k sm n ya da tamam n alabilir; üyeli i düflünebilir ya da önemsemiyebilirsiniz. ICS üyesi olman n hayli fark yarat c bir durum oldu unu rahatl kla söyleyebiliriz. Örne in geçti imiz y llarda ICS s navlar n birincilik alarak bitiren Kaptan Ulafl Durali k sa zaman sonra RS Platou flirketinin Singapore ofisinde kuru yük kiralama departman nda ifle bafllam flt r. Özellikle bu e itimleri derece ile bitiren ö rencilerin çok iyi pozisyonlarda ifl bulabildikleri biliniyor. Türkiye den ICS üyelik hakk n kazanan çok fazla kimse ç kmad. lgililer ço unlukla bir kaç önemli dersi al yor ve Türkiye ye dönerek meslek hayat na bafll yor. Tüm bunlar n ötesinde asl nda dünyan n de iflik köflelerinde de deniz ticaret e itimi almak mümkün. Örne in Rotterdam da bulunan Erasmus Üniversitesi önemli alternatiflerden biri. Londra merkezli okullardan sonra en popüler e itim kurumlar ndan biri olarak görülüyor. Ayr ca Antwerp Üniversitesi ve Bremen de yer alan Institute of Shipping & Logistics, Almanca bilenler için di er seçenekler. Bir di er önemli alternatif de Copenhagen Business School. E itmen kadrosuyla dikkat çeken bir bölüm. Kopenhag Üniversitesi nin (Copenhagen Business School) deniz ticaretine yönelik olarak yönetici MBA program bulunuyor. Benzer bir e itim program da yan bafl m zda Atina da Alba Üniversitesi taraf ndan sunuluyor. Özellikle Yunanl akademisyenleri ile bilinen City Üniversitesi Cass Business School da yetiflmifl baz Yunanl akademisyenlerin önemli pay bulunan Alba, City Üniversitesiyle benzer olarak gemi finans konusunda nitelikli okullardan biri olarak gösterilebilir. Amerika, Kanada ve Avustralya gibi baz ülkelerde de benzer programlar sunulmaya çal fl lsa da baflar l ve popüler olduklar pek söylenemez. Yaz m z n bafl nda ifade etti imiz gibi kümelenme, e itim konusunda da önemli bir faktör. Londra, Rotterdam, Atina, Pire, Antwerp gibi flehirler bu anlamda oldukça ideal noktalar olarak dikkat çekiyor. UZAK DO U DA ALTERNAT FLER Mühendislik Konular Hakim Dünyan n di er bir köflesinde, Uzak Do u da ise nispeten deniz mühendislik konular n n hakim oldu unu görmekteyiz. Görev yapt m Kobe Üniversitesi Denizcilik Fakültesi içinde iflletme ve lojistik konuvocational training. Ship Management, Ship Finance, Marine Insurance, Ship Sale & Purchase are some of the training programs provided. These training programs seem to be to the advantage of the concerned people that involve in the said profession and that consider to improve themselves in the real sense. In general, receiving education at an educational institution based in London also provides the opportunity to know the business life in and to introduce oneself to that community. For some, these opportunities are more valuable than the education itself. Although it is a London-based educational institution, the Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) currently operates in many locations in the world and has many members from all around the world. ICS provides an educational program containing a series of courses, which arose as a member acceptance procedure of the association, and examinations at a fee of 300 Sterling per course. A specific portion or the whole training can be received; or you may consider membership or disregard it. We can comfortably say that being a member of the ICS is a situation that creates distinction. For example, in recent years, Captain Ulas Durali, who successfully passed the ICS exams ranking the number one, began working at the dry cargo vessel chartering department at the Singapore office of the RS Platou company in a short period of time. It is known that students completing such training programs with a degree are able to find jobs at very favorable positions. There are not so many people who have won the ICS membership right in Turkey. Those concerned receive training only on several important courses and then come back to Turkey to begin their professional career. Above all these, it is possible to receive education on shipping in the other parts of the world as well. For example, the Erasmus University in Rotterdam is one of the important alternatives. It is considered to be one of the most popular educational institutions following the London-based schools. Furthermore, the Antwerp University and the Institute of Shipping & Logistics in Bremen (for those who knows German), are among other alternatives. Another important alternative is the Copenhagen Business School. It is a school that attracts attention with its team of instructors. Copenhagen Business School also has a MBA program aimed at shipping. A similar training program is provided by the ALBA University in Athens, capital of our neighbor Greece. ALBA university has some Greek academicians, who received education at Cass Business School of the CITY There are not so many people who have won the ICS membership right in Turkey. Those concerned receive training only on several important courses and then come back to Turkey to begin their professional career. 022 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET KASIM 2007

5 lar na yönelik bölümler de yer almakla birlikte, klasik iflletme bölümlerinde birçok akademisyen gemi finans, navlun piyasas analizi gibi konularla ilgili çal fl yor. Kore ve Tayvan daki baz okullarda da benzer durumlar mevcut. Çin ise farkl olarak son dönemde ön plana ç - kan Dalian ve Shangai Denizcilik Üniversitelerinde denizcilik ile ilgili bölümlerin tamam n ayn çat alt nda topluyor ve yeni tamamlanmakta olan dev kampüslerini sadece denizcili e ay r yor. Bir di er önemli at l mlar, Avrupal baz akademisyenleri ve pratisyenleri sürekli ya da dönemsel olarak okullar na transfer etmifl olmalar d r. University of Plymouth da halen çal flma hayat na devam eden baz Çin as ll akademisyenlerin de bunda önemli pay olsa gerek. Uzak Do u dillerinin büyük oranda Avrupa dil ailesine uzak olmas ve Uzak Do u nun içine kapan k toplumsal psikolojisi nedeniyle uzun y llar Asya-Avrupa entegrasyonunda yaflanan s k nt lar, son dönemde asya ticaret patlamas n n da bir sonucu olarak h zlan yor. Bunun bir sonucu olarak deniz ticaret e itimleri de Asya k tas n n son 10 y lda h zla önem kazanan bir konusu oluyor. Uzun y llar kendi dillerinde yürüttükleri ve uluslararas arenaya ç karmay pek ye lemedikleri binlerce çal flma, bu co rafyada denizcilik e itiminin asl nda son derece ileri seviyede oldu unun bir göstergesi. Ancak tüm bunlar n ötesinde, gemi infla sektörünün de etkisiyle Uzak Do u ülkelerinin deniz mühendislik konular nda çok iyi olduklar n biliyoruz. PEK YA TÜRK YE! Nitelikli nsan Kayna na Talep Var m? Do rusu bu soruya evet cevab n vermek oldukça iyimser olur. Nitelikli insan kayna na ihtiyaç oldu u kesindir. Ancak bu ihtiyac n görülebildi ini ve talep edildi ini söylemek zor. Bu noktada yat r mc yelpazesinin halen çok dar olmas ve deniz ticaret yat r mlar nda University, which is known particularly by its Greek academicians, and can be considered to be one of the important schools in ship finance, like the CITY University. Although similar programs are provided in some other countries like the USA, Canada and Australia, it cannot be said that they are so successful and popular. As I mentioned in the beginning of my article, clustering is also important in the field of education. Cities like London, Rotterdam, Athens, Piraeus and Antwerp draw attention as ideal points in that sense. ALTERNATIVES IN THE FAR EAST Engineering Subjects Dominate As for another corner of the world, in the Far East, we see that the marine engineering subjects are rather dominant. The Kobe University, where I hold an office, has business administration and logistics departments within the Maritime Faculty. Additionally, many academicians work in the fields of ship finance, freight market analysis, etc. in classical business administration departments. Similar programs are provided at some schools in South Korea and Taiwan as well. Differently, China combines all departments relating to maritime industry at Dalian and Shanghai Universities, which became prominent in recent years, under a single roof and reserves new and huge campuses solely for the maritime education. Another quantum leap of the Chinese is that they transfer some European academicians and practitioners to their schools either permanently or for specific periods of time. Some academicians of the Chinese origin, who work at University of Plymouth, must have significant share in this development. The problems experienced in Asia-Europe integration for years due to the linguistic remoteness of the Far Eastern languages to European languages and to the introverted temperament of the Far Eastern people, accelerate as a result of the boom seen in 024 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET KASIM 2007

6 ciddi bir bilinçlenmenin gerçekleflememifl olmas da önemli bir faktör. Dergi genel yay n yönetmenimiz Dildar Ünde er ile yapt m z bir görüflmede, Türk denizcilik sektöründe marka de eri ölçülmesi hususundan söz aç lm flt. Ve tabii bu meselenin de henüz dikkate al nmam fl olmas kayda de er bir husustu. San r m insan kayna ya da marka de eri gibi baz de er katan konular için henüz daha zamana ihtiyac m z var. Bizler her ne kadar bu sayfalarda öngörebildi imiz ölçüde bu hususlar dile getirecek olsak da esas olan, prati e dönüflmesi ve de erlendirilebilmesidir. nsan kayna nda yüksek nitelikler arama, ancak yüksek hedefleri olan yat r mc lar sayesinde gerçekleflir. Günümüzde büyük hedeflerle yola ç kan kimi yat r mc - lar mevcutsa da, daha say lar n n çok artmas gerekti i malumdur. Di er yandan Türk denizcilik e itiminde deniz ticaret e itiminin ve deniz yöneticileri yetifltirme programlar n n say s n ve niteli ini k - saca tart flmak istersek, bir yanda k smen bu ihtiyac karfl lamak isteyen kimi e itim kurumlar ve di er yanda henüz bu ihtiyac n fark - na varamam fl ve dolay s yla bu e itim kurumlar ndan mezun insan kayna n talep etmemifl bir sektörle karfl laflabiliriz. Ancak orta vadede bu anlamda önemli geliflmeler bizleri bekliyor. Özellikle vak f üniversitelerinin Avrupal muadillerini örnek alarak Shipping MBA ve benzeri programlar sunmalar olas d r. Ayr ca mevcut denizcilik fakültelerinin yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdikleri e itimlerin kalitesi de her geçen gün artmaktad r. Bu bahisle yeni nesil deniz ticaret yat r mc lar ve yöneticilerinin Avrupal rakipleri ile mücadele edebilecek bilgi birikimine ve yetene e sahip olabileceklerini umuyoruz. Bafll ca ilgi oda m z yat r mlar, yat r m analizi ve kaliteli iflletmecilik olmal d r. Unutulmamal d r ki, yat r mlar n do ru bir flekilde analiz edememifl giriflimciler, en büyük riskleri ve ticari sürprizleri kucaklam fl demektir. Kimi zaman nitelikli bir personeliniz, en büyük risklerinizi ortadan kald ran kurtar c lar olabilir. & the Asian trade in recent periods. And consequently, shipping education has been a factor that has gained momentum in the last decade in Asia. Thousands of studies, which they conducted in their own languages and were reluctant to present them to the international arena are an indication of the fact that they are extremely advanced in the field of maritime education in this part of the world. However, above all these, with the momentum added by the shipbuilding industry, we know that the Far Eastern countries are highly good at marine engineering. HOW ABOUT TURKEY! Is there a Demand for Qualified Human Resources? Frankly speaking, it would be too optimistic to give a positive answer to this question. It is definite that there is a need for qualified human resources. However, it is difficult to say that this need can be met. At this point, the fact that the investor spectrum is still too narrow and that a serious consciousness has not been possible to be established is an important factor. In a discussion we had with our Magazine s Editor in Chief Dildar Undeger, we dealt with the measurement of the brand value in the Turkish maritime industry. And of course, the fact that this matter had not been attached the necessary attention was an issue attracting concern. I think, we need time with respect to some value adding factors such as human resources or brand value. Even though we put these issues into words on these pages as far as we can anticipate, it is essential to put them into practice. Seeking high qualifications in human resources can only be possible through investors with high goals. Today, even though there are some investors with big goals, it is known that their number should increase more. On the other hand, if we shortly discuss the number and quality of the educational programs in shipping and shipping management in the Turkish maritime education, we can see some educational institutions that struggle to meet this need on one hand, and an industry that has not been able to realize this need yet and consequently failed to request qualified personnel from these educational institutions on the other. However, in the mid-term, significant developments await us in this respect. Particularly the foundation universities may take their European counterparts as an example and provide MBA and similar programs. Furthermore, the quality of the post-graduate and doctorate level of education provided by the existing maritime faculties gradually increase. As a result, we believe that the new generation of maritime investors and managers would have the accumulation of knowledge and the skills to compete with their European competitors. Our primary focal point should be investments, investment analyses and business administration of high quality. It should always be remembered that the entrepreneurs that fail to analyze their investments correctly are apt to bear the burden of the biggest risks and commercial surprises. Sometimes qualified personnel may become the saviors that remove your biggest risks. & Kobe University, Laboratory of Transport Economics & Management, Japonya MARINE & COMMERCE NOVEMBER

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de YOUNG VIEW // GENÇ BAKIfi FEMALE CHARACTER OF SHIPPING ON THE RISE! DEN ZC L N D fi KARAKTER YÜKSEL fite! The remark Turkish shipping s future is female made by Michael Drayton, president of the Baltic

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

COULD AUTOMOTIVE EXPERIENCE SERVE AS A MODEL FOR SHIPBUILDING? OTOMOT V DENEY M, GEM NfiAYA ÖRNEK OLAB L R M?

COULD AUTOMOTIVE EXPERIENCE SERVE AS A MODEL FOR SHIPBUILDING? OTOMOT V DENEY M, GEM NfiAYA ÖRNEK OLAB L R M? COULD AUTOMOTIVE EXPERIENCE SERVE AS A MODEL FOR SHIPBUILDING? OTOMOT V DENEY M, GEM NfiAYA ÖRNEK OLAB L R M? LKER MUSTAFA SÜTBAKAN, FICOSA INTERNATIONAL TÜRK YE 060 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET fiubat

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s 10 GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s Türkiye, 2008

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

T arihe bakt m zda petrolü daima kolay ulafl labilir ve ço u

T arihe bakt m zda petrolü daima kolay ulafl labilir ve ço u CEYHAN A NEW PLAYER IN TANKER TRANSPORTATION TANKER TAfiIMACILI INDA YEN AKTÖR OKAN DURU Oil, the indispensable raw material in the world, is one of the major leading and triggering factors with its economic

Detaylı

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die?

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die? Asbest Yerine Cam Yünü Glass Wool vs. Asbestos ürkiye de gemi söküm sanayisinde yaflanan sorunlar, T TMMOB Makine Mühendisleri Odas Kongre Merkezi nde düzenlenen "Hedef Deniz Toplant - lar " bafll kl panelde

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Genel

Detaylı

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010 Hasan Naibo lu: fl Aleminde Durmak Ölmek Demektir If you stop you die in business world Fevzi flbilir: Yat r mc lar ÇED Raporu na Uygun Davranmal

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı