Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

3 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz. Kullaným kýlavuzu, cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak olduðundan mutlaka saklayýnýz. Güvenlik ve Bakým Taþýma ve nakliye sýrasýnda cihazýnýz, aksamlarýna zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalýdýr. Cihazýnýzý sadece orijinal elektrik adaptörü ile çalýþtýrýnýz. Bu adaptör 220 V þehir elektriði ile çalýþýr; 110 Volt luk bir prize takmayýnýz. Cihazýn LAN (Yerel að) portunu PSTN (Telekom) þebekesine baðlamayýnýz. Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz AirTies Teknik Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz. Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir ortama maruz býrakmayýnýz ve yýldýrým ihtimali olan fýrtýnalý havalarda cihaza baðlý telefonlarý kullanmayýnýz. Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz. Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir toz beziyle alýnýz. Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez. Baðlantý ve montaj için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir. Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr. 1 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

4 ÝÇÝNDEKÝLER 1. GÝRÝÞ Temel Özellikler Minimum Sistem Gereksinimleri Kutu Ýçeriði Ön Panel Arka Panel RT-211 in KURULUMU Temel Kablolama Prosedürü Kurulum Ayarlarý AirTies RT-211 Türkçe Interaktif Kurulum CD si ile ADSL Ayarlarý AirTies RT-211 Web Arayüzü ile ayarlar Ayarlarý Sýfýrlayarak Fabrika Ayarlarýna Dönmek (Reset) KABLOSUZ AYARLARI Kablosuz Güvenlik Ayarlarý WPA Güvenlik Ayarlarý WEP Güvenlik Ayarlarý MAC Adres Filtreleme Mesh Ayarlarý DÝÐER AYARLAR ADSL AYARLARI DNS Ayarlarý ADSL Modu LAN AYARLARI IP Ayarlarý ve DHCP LAN Ýstemcileri Firewall Ayarlarý Eriþim Kontrolü Uygulamalar MAC Filtreleme Web Filtreleri URL Filtreleri DMZ Anti-DoS NAT (Network Address Translation) ve Port Yönlendirme Ayarlarý Routing Statik Routing Dinamik Routing Yönetim SNMP Uzaktan Yönetim DDNS Araçlar Firmware Güncelleme Þifre Ayarlarý Zaman Ayarlarý Rapor RT-211 ÖZEL UYGULAMALARI ADSL Sayacý SIKÇA SORULAN SORULAR TEKNÝK VE FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER DÝÐER BÝLGÝLER...35 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 2

5 1. Giriþ AirTies RT-211 cihazý, ADSL2+ (24 Mbps indirme / 4 Mbps gönderme hýzýnda) modem, geliþmiþ router ve firewall fonksiyonlarýnýn yanýsýra, G++ teknolojisi sayesinde 125Mbps e varan hýzlarda kablosuz yerel aðýnýzý kurma imkaný verir. Ayrýca RT-211 cihazýnýn 4 Ethernet portuna kablosuz özelliði olmayan network cihazlarý direkt veya bir switch üzerinden baðlanabilir. 1.1 Temel Özellikler AirTies RT Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem aþaðýdaki temel özelliklere sahiptir: Komple çözüm paketi: ADSL2+ modem; router; firewall ve kablosuz eriþim noktasý Internet eriþiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde normal ADSL in 3 katýna varan 24 Mbps download ve 4Mbps upload hýzý kapasitesi G++ ile süratli kablosuz iletiþim: 125 Mbps hýzýnda kablosuz eriþim noktasý ile 45 Mbps'a varan gerçek veri iletim hýzlarý (125Mbps destekleyen alýcý cihazlarla). Ayný zamanda b/g ile de geriye dönük uyumlu Eriþim mesafesi ve Mesh Teknolojisi: Dýþ mekanlarda 400 metre, iç mekanlarda 100 metreye ulaþan eriþim mesafesi, AirTies AP-300 gibi ilave cihazlar kullanarak kapsama alanýný geniþletmeye yarayan AirTies Mesh Network teknolojisi desteði 4 adet oto MDI/MDX Ethernet portu ile 10/100Mbps hýzýnda 4 cihazý kablolu baðlama imkaný, DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 özelliklerine sahip router Geliþmiþ SPI firewall ile MAC adresi, URL ve IP filtreleme, anti DoS, uygulama bazýnda eriþim kontrolu, DMZ WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2, PSK ve WEP (Wired Equivalent Privacy) þifrelemelerini ve 802.1x standartlarýný destekleyen kablosuz iletiþim güvenliði 8 Port PVC: Internet üzerinden Video gibi geliþmiþ uygulamalar için baðlantýyý sanal kanallara bölme imkaný VPN geçiþi (Pass through) Özellikle Türk Telekom Limitli ADSL tarifesi kullanýcýlarý için aylýk toplam indirilen veriyi (download) ölçen ADSL sayacý SNMP sayesinde uzaktan yönetim olanaðý Tak-Çalýþtýr özelliði (Universal Plug and Play - UPnP) Türkçe sesli ve animasyonlu kolay kurulum CD si ile birkaç adýmda kurulum Kullanýmý kolay Türkçe web tabanlý yönetim arayüzü AirTies ýn Türkiye deki Ar-Ge ekibinden mühendislik desteði 7gün 24saat kesintisiz telefonla teknik destek 3 yýl geniþletilmiþ garanti 3 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

6 1.2 Minimum Sistem Gereksinimleri AirTies AirTies RT Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem cihazýnýn kullanýmý için aþaðýdaki donanýma ihtiyaç vardýr: Telefon hattý üzerinden çalýþan ADSL hizmetinin açýk ve çalýþýr durumda olmasý Kablolu kullaným için: TCP/IP protokolunu çalýþtýran Ethernet adaptörü olan bir bilgisayar Kablosuz kullaným için: b veya g kablosuz adaptörü veya kablosuz özelliðe sahip bilgisayar Herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac iþletim sistemlerinden biri AirTies Hizmet Programý için: Windows 98 / ME / 2000 / 2003 veya XP 1.3 Kutu Ýçeriði AirTies RT-211 kutusundan aþaðýdaki parçalarýn hepsinin çýktýðýndan emin olunuz: 1. AirTies RT Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem 2. Güç (elektrik) adaptörü 3. Ethernet kablosu (düz tip network kablosu) 4. Standart telefon/dsl hat kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kýsa) 5. ADSL-telefon hattý ayýrýcýsý (splitter) 6. AirTies Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD si 7. Kullaným kýlavuzu (bu döküman) 8. 3 yýllýk garanti belgesi 8 6 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 4

7 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihazýn durumunu belirten ve LED adý verilen ýþýklar bulunmaktadýr. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR ADSL PPP WLAN Yeþil Yanmýyor Yavaþça yeþil yanýp sönüyor Yeþil Yanmýyor Yeþil Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor AirTies RT-211 e enerji gelmektedir. AirTies RT-211 e enerji gelmemektedir. ADSL baðlantýsý kuruluyor ya da veri aktarýmý sürmektedir ADSL baðlantýsý saðlandý ADSL baðlantýsý yoktur Internet baðlantýsý saðlandý Internet baðlantýsý yoktur Kablosuz að aktiftir Kablosuz að aktiftir ve veri alýþveriþi sürmektedir Kablosuz að kapalýdýr LAN1- LAN4 Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Ilgili porttan yerel að baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir Ilgili porttan yerel að baðlantýsý aktiftir ve veri alýþveriþi sürmektedir Ilgili porttan yerel að baðlantýsý kurulmamýþtýr 5 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

8 1.5 Arka Panel Arka panelde cihazýn veri ve güç baðlantýlarýný içeren giriþler (portlar) bulunmaktadýr. ADSL POWER RESET 0/1 LAN1-LAN4 MODEM hattý giriþidir, ayýrýcýnýn (splitter) MODEM çýkýþýna baðlanýr. 12 V DC giriþidir, güç adaptörüne baðlanýr. Að Geçidi (Gateway)ýnýzý yeniden baþlatmaya veya fabrika ayarlarýna getirmeye yarayan reset düðmesidir. Cihazý açar ve kapar. Yerel aða 10/100 BaseT Eternet baðlantýsýný saðlayan switch portlarýdýr. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 6

9 2. RT-211 in Kurulumu 2.1 Temel Kablolama Prosedürü Aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi modeminizin donaným baðlantýlarýný gerçekleþtiriniz. Baðlantýlarýn nasýl yapýlacaðý AirTies RT-211 Türkçe Interaktif Kolay Kurulum CD sini bilgisayarýnýzýn CD sürücüsüne yerleþtirdiðinizde otomatik olarak çalýþan animasyonda da ayrýntýlý ve uygulamalý olarak gösterilir. 1. ADSL hattýnýzýn bulunduðu telefon prizini kutudan çýkan splitter ýn Line giriþine baðlayýnýz. 2. Telefon cihazýnýzýn kablosunu, splitter (ayýrýcý) üzerindeki PHONE giriþine takýnýz. 3. AirTies RT-211 kutusundan çýkan kýsa telefon/dsl kablosunu splitter (ayýrýcý) üzerindeki MODEM giriþine takarak kablonun diðer ucunu da AirTies RT-211 Að Geçidi (Gateway) üzerindeki ADSL giriþine baðlayýnýz. 4. Internet e baðlanacaðýnýz bilgisayarýnýzý RT-211 in Ethernet çýkýþýna baðlayabileceðiniz gibi, kablosuz özelliði olan bilgisayarlarýnýzý (ileride açýklandýðý þekilde) yerel aðýnýza ve Internet e kablosuz að üzerinden baðlayabilirsiniz. 5. Modeminize elektrik vermeden önce bütün baðlantýlarýn doðru yapýldýðýný kontrol ediniz. Kutudan çýkan güç adaptörünü 220V prizine, adaptörün diðer ucunu da RT-211 in güç giriþine takýnýz ve 0/1 (açma-kapama) düðmesini 1 konumuna getirerek modeminizi açýnýz. Line AirTies RT AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

10 2.2 Kurulum Ayarlarý Kurulum ayarlarýný yapmadan önce bir önceki bölümde anlatýlan donaným baðlantýlarýnýn tamamlanmasý þarttýr. Donaným baðlantýlarýný tamamladýktan sonra, AirTies RT-211 in On/Off düðmesine basarak açýnýz. AirTies RT-211 in programlarýný yüklemesi için 30 saniye kadar bekledikten sonra bilgisayarýnýzý çalýþtýrýnýz. RT-211 in kurulumunu AirTies Türkçe Interaktif Kurulum CD si ile ya da geliþmiþ web arayüzünden yapabilirsiniz AirTies RT-211 Türkçe Interaktif Kurulum CD si ile ADSL Ayarlarý AirTies ADSL Hizmet Programý, AirTies RT-211 in ADSL ayarlarýný kolaylýkla yapabilmenizi saðlar. AirTies RT-211 in kutusundan çýkan kurulum CD sini CD sürücünüze yerleþtirin. Program otomatik olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. Eðer program otomatik olarak baþlamazsa CD deki kurulum.exe dosyasýný çalýþtýrmanýz gerekmektedir. Baðlantýlarý anlatan animasyonu geçmek için sað üst köþedeki Kur linkine týklayabilirsiniz. 1. Karþýnýza gelen ekranda RT-211 ürününün altýndaki KUR tuþuna bastýðýnýzdamodeminizin kutusundan çýkacak ekipman ve modeminizin baðlantýlarýnýn nasýl yapýlacaðýný anlatan bir animasyon (canlandýrma) izleyeceksiniz. Animasyondaki adýmlarý takip ederek modeminizin baðlantýlarýný tekrar gözden geçiriniz. Baðlantýlarý anlatan animasyonu geçmek için sað üst köþedeki Kur linkine týklayabilirsiniz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 8

11 2. Baðlantýlarý anlatan animasyon (canlandýrma) bittiðinde KURULUMA GEÇ linkine týklayýnýz. 3. Kurulum sihirbazýna hoþgeldiniz penceresinde Ileri tuþuna týklayarak geçiniz. 9 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

12 4. Müþteri bilgisi bölümüne: adýnýzý ve soyadýnýzý, ADSL hattýnýzýn baðlý olduðu telefon numaranýzý (alan koduyla birlikte) ve e-posta adresinizi; ADSL kullanýcý bilgisi bölümüne: kullanýcý adýnýzý (Türk Telekom kullanýcý adý eklemeyi unutmayýnýz, örneðin: ve ADSL þifrenizi giriniz. ADSL hizmetiniz Türk Telekom dan ise, Protokol için PPPoE Türkiye de hemen her bölgede geçerlidir; eðer Internet baðlantýsý saðlayamazsanýz ADSL hizmet saðlayýcýnýza danýþýnýz ve PPPoE deðerini seçtiðinizi söyleyiniz. Ýlerlemek için Kaydet tuþuna basýnýz. 5. ADSL kurulum ayarlarý tamamlanmýþtýr. RT-211 in ön panelindeki ADSL ve PPP ýþýklarý sürekli yeþil yanýncaya kadar bekleyiniz. Bu ýþýklar yeþil yanýyorsa Internet baðlantýnýz saðlanmýþ demektir. Durum tuþuna bastýðýnýzda bunu grafiksel olarak da görebilirsiniz. Bu ýþýklarýn yanmasýna raðmen Internet baðlatýsý kuramýyorsanýz ADSL servis saðlayýcýnýza (Türk Telekom) danýþýnýz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

13 2.2.2 AirTies RT-211 Web Arayüzü ile ayarlar RT-211 i yukarýda bahsedildiði gibi kablolu olarak bilgisayarýnýza baðladýktan sonra ayarlarý, Airties Hizmet Programý yerine Internet Explorer gibi bilgisayarýnýzdaki herhangi bir web tarayýcýsý ile de yapabilirsiniz. Bunun için Internete baðlý olmanýza gerek yoktur. 1. Bilgisayarýnýzda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir web tarayýcýsý programýný çalýþtýrýnýz. 2. Address kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini giriniz. 3. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Fabrika ayarlarýnda þifre tanýmlanmýþ olmadýðýndan Þifre alanýný boþ býrakarak Tamam düðmesini týklayýnýz. 11 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

14 4. Karþýnýza gelen ekranýn sol-üst tarafýndaki menüden ADSL menüsüne ve altýndaki Baðlantý Ayarlarý na týklayýnýz. 5. RT-211 in 8 ayrý kanaldan DSLAM ile iletiþim kurma yeteneði vardýr. Ancak sadece tek kanal ile de ADSL baðlantýsý kurulabilir. Bu ilk kanal fabrika ayarý olarak yaratýlmýþtýr. Açýlan ekranda vc1 þeklinde bu ilk kanal gösterilir. vc1 in üzerine týklandýðýnda bu kanal için ADSL ayarlarýna geçilir. 6. vc1 in üzerine týklandýðýnda açýlan pencerede öncelikle Protokol alanýndaki deðeri PPPoE olarak deðiþtiriniz. Daha sonra, Kullanýcý adý alanýna ADSL servis saðlayýcýnýzdan almýþ olduðunuz ADSL kullanýcý adýnýzý ekleyerek giriniz (örneðin: Þifre alanýna ADSL servis saðlayýcýnýzdan almýþ olduðunuz ADSL þifrenizi girip Kaydet düðmesine týklayýnýz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

15 PVC ayarlarý alanýnda VPI deðeri olarak 8, VCI deðeri olarak da 35 girilmiþ haldedir (Bunlar Türk Telekom deðerleridir, Türkiye için bu rakamlarda bir deðiþiklik yapmayýnýz). Tebrikler! AirTies RT-211 in ADSL ayarlarýný baþarý ile tamamladýnýz. RT-211 in ön panelinde bulunan PPP ýþýðý yanacaktýr. Eðer bu ayarlardan sonra Internet baðlantýnýz gerçekleþmezse lütfen ADSL hizmet saðlayýcýnýza danýþýnýz Ayarlarý Sýfýrlayarak Fabrika Ayarlarýna Dönmek (Reset) Arkadaki reset düðmesine sivri bir aletle 20 saniye basarsanýz RT-211 inizin tüm ayarlarý silinir, fabrika ayarlarý durumuna döner. 3. Kablosuz Ayarlarý RT-211 in kablosuz eriþim noktasý özelliði ile dýþ mekanlarda 400 metre, iç mekanlarda 100 metreye ulaþan kablosuz internet alaný (hotspot) oluþturabilirsiniz. G++ teknolojisi ile 125Mbps hýzýnda kablosuz eriþim noktasý olarak çalýþýr. 125Mbps kablosuz iletisim hizi elde edebilmek icin diger kablosuz (alýcý) cihazlarda da 125Mbps destekleyen USB adaptörü kullanýlmasý gereklidir (AirTies WUS-300 gibi). RT-211 ayný zamanda, b/g ile de geriye dönük uyumludur. KABLOSUZ ana menüsüne týkladýðýnýzda açýlan Kablosuz Baðlantýlar baþlýklý ekranda AirTies RT-211 e kablosuz olarak baðlý olan tüm istemcileri görebilir, dilerseniz bu kablosuz istemcilerin RT-211 e eriþimini engellemek için Blokla kutucuðunu iþaretleyebilirsiniz. Bu durumda o iþlemci bir daha RT-211 in kablosuz aðýna katýlamaz. RT-211 in oluþturduðu kablosuz aðla ilgili ayarlarý yapmak için KABLOSUZ ana menüsü altýndaki Kablosuz Ayarlarý menüsüne týklayýnýz. 13 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

16 Açýlan Kablosuz Ayarlarý baþlýklý ekranda öncelikle kablosuz að özelliðinin etkin olduðunu kontrol ediniz. Modeminizin fabrika ayarlarýnda kablosuz að etkindir. Kablosuz aðýnýza kendi dilediðiniz bir ismi vermek için "Kablosuz Að Adý (SSID)" alanýna bir isim girebilir, dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek için "Kablosuz Að Adýný (SSID) gizle" kutusunu iþaretleyebilirsiniz. Kablosuz iletiþim için 1-13 arasý bir kanal seçebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallarýný kullanmanýz tavsiye edilir). 125Mbps G++ modunu aktive etmek için G++ kutucuðunu iþaretleyiniz. 125Mbps hýzýnda iletiþim için alýcý tarafta da 125Mbps hýzýný destekleyen kablosuz adaptör kullanýlmasý gereklidir (AirTies WUS-300 Kablosuz USB Adaptörü gibi). Ayarlarý kaydetmek için "Kaydet" tuþuna basýnýz. 3.1 Kablosuz Güvenlik Ayarlarý Güvenlik ayarlarýnýn yapýlmasý kablosuz iletiþimin saðlanmasý için þart deðildir. Ancak bilgi güvenliðinin büyük önem kazanmasý dolayýsýyla aþaðýdaki güvenlik ayarlarýndan size uygun olan birini yapmanýz tavsiye olunur. WPA ve WEP kablosuz þifreleme protokolleri, RT-211 cihazýyla kablosuz terminal arasýnda süren veri trafiðinin bir baþkasý tarafýndan dinlenmesi durumunda çözülememesi için þifrelemeye yarar. MAC adres filtreleme ise, RT-211 cihazý ile sadece önceden tanýmlanan yetkili kablosuz terminallerin veri alýþ-veriþi yapabilmesini saðlarken; yetkili / tanýmlý olmayan yabancý terminallerin cihaza ulaþmasý engellenir. Kablosuz güvenlik için hem MAC adres filtrelemenin, hem de WPA veya WEP kablosuz þifreleme protokollerinden birinin aktive edilmesi tavsiye edilir. AirTies RT-211, her iki þifreleme standardýný da desteklemektedir. WPA (Wifi Protected Access) þifreleme standardý en modern güvenlik standardý olup son derece güvenlidir. AirTies kablosuz ürünlerinin tümü ve yeni çýkan g protokoluna uygun kablosuz iletiþim cihazlarý WPA standardýný destekler. AirTies RT-211, WPA in yanýsýra WEP (Wired Equivalent Privacy) þifreleme standardýný da destekler; dolayýsýyla eðer kablosuz aðýnýzda bulunan bazý cihazlardan biri WPA i desteklemiyorsa WEP þifrelemenin kullanýlmasý tavsiye edilir. AirTies RT-211 in desteklediði diðer güvenlik protokolü olan 802.1x Kimlik Denetimini kullanmak isterseniz adresinden detaylý bilgi alabilirsiniz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

17 3.1.1 WPA Güvenlik Ayarlarý RT-211 in Web arayüzünden Kablosuz menüsüne ve altýndaki Güvenlik e týklayýnýz. Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz bölümünde WPA kutusunu iþaretleyiniz. PSK þifresi seçeneðini iþaretleyerek Þifre bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 karakterden oluþan bir þifre girerek ( örneðin: abcdef123) Kaydet tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. AirTies RT-211 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WPA yý aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir WEP Güvenlik Ayarlarý RT-211 in Web arayüzünden Kablosuz menüsüne ve altýndaki Güvenlik e týklayýnýz. Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz bölümünde WEP kutusunu iþaretleyiniz. Kablosuz WEP þifrelemesini etkinleþtir kutusunu iþaretledikten sonra þifre alanýna seçiminize göre 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) þifre kelimenizi giriniz (Örneðin 64 bit þifreleme için: abc1234def). 15 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

18 Kaydet tuþuna basýnýz. AirTies RT-211 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WEP i aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir MAC Adresi Filtreleme RT-211 in Web arayüzünden Kablosuz menüsüne ve altýndaki MAC Adresi Filtreleme ye týklayýnýz. Açýlan pencerede MAC filtrelemeyi etkinleþtir ve Ýzin ver kutularýný iþaretleyerek Ekle butonunun saðýndaki alana kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade edeceðiniz cihazýn MAC adresini D-05 gibi yazarak Ekle butonuna basýnýz. Yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade etmek istediðiniz diðer cihazlar için de bu adýmý tekrarlayýnýz. Eðer yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine izin vermediðiniz cihazlarýn MAC adreslerini girmek isterseniz, Ýzin ver yerine Blokla yý seçerek MAC adreslerini girmeniz yeterli olacaktýr. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

19 3.2 MESH Ayarlarý KABLOSUZ ana menüsü altýnda MESH menüsüne týkladýðýnýzda çevrede algýlanabilen eriþim noktalarýnýn listesi çýkacaktýr. RT-211 ile Mesh baðlantýsý kurmak istediðiniz eriþim noktasýnýn yada noktalarýnýn baþýndaki kutuyu iþaretleyerek seçiniz. (Ayný kanalda olan eriþim noktalarý seçilemeyecektir) ve "Kaydet"e basýnýz. Listede görünmeyen eriþim noktalarýný eklemek için MAC adresini 00:23:45:67:89:AB formatýnda yazarak Baðlanýlacak Eriþim Noktasý alanýna giriniz ve Ekle tuþuna basýnýz. Listeyi yenilemek için Eriþim Noktalarýný Ara tuþuna basabilirsiniz. 4. Diðer Ayarlar 4.1 ADSL Ayarlarý DNS Ayarlarý WEB adresleri ile IP adreslerini bir tabloda tutup, ikisini birbirine eþleyen program veya bilgisayarlara DNS (Domain Name Server) adý verilir. Siz adresini girdiðinizde, ilk olarak bu adresin sizin servis saðlayýcýnýzýn DNS'inde olup olmadýðýna bakýlacaktýr. Eðer bulunamazsa, sembolik adres Amerika'daki ana merkezde bulunan Internic DNS'ine sorulup, ona karþýlýk gelen IP adresi size ulaþtýrýlacaktýr. Bu IP adresinde bulunan bilgiler servis saðlayýcý firmanýz tarafindan size ulaþtýrýlacaktýr. Hýz ve güvenlik için çoðu Internet Servis Saðlayýcý DNS hizmeti saðlar. RT-211 in ADSL menüsünün altýndaki DNS Ayarlarý menüsünde TTNET in saðladýðý DNS sunucularý gösterilmektedir eðer tercihen kullanacaðýnýz DNS Sunucusu varsa, IP adresini DNS 3' e girmelisiniz. 17 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

20 4.1.2 ADSL Modu RT-211 in ADSL menüsünün altýndaki ADSL Modu ekranýnda ADSL baðlantýnýz için kullanýlacak ADSL standartlarýný seçebilirsiniz. Modeminizin DSLAM ile haberleþerek en uygun standardý seçmesi için MULTI_MODE seçeneðini iþaretleyiniz. RT-211 in fabrika ayarlarýnda tüm modlar seçili olarak gelmektedir. Özel bir ayar girmeniz gerekmediði sürece bu þekilde býrakmanýz tavsiye edilir. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

21 4.2 LAN Ayarlarý LAN ana menüsüne týkladýðýnýzda RT-211 in oluþturduðu yerel aða (kablolu veya kablosuz) baðlanýp modeminizden IP adresi alan cihazlarýn fiziksel MAC adreslerini ve aldýklarý IP adreslerini görebilirsiniz IP Ayarlarý ve DHCP LAN ana menüsü altýnda IP Ayarlarý ve DHCP menüsüne týkladýðýnýzda modeminizin yerel IP sini ve DHCP sunucu ayarlarýný yapabilirsiniz. DHCP sunucu, yerel aðdaki istemcilere IP adresi atamalarýný yapar. RT-211 da yerel aðdaki istemcilere kendi IP adresinden sonraki IP leri otomatik olarak atar. Eðer yerel aðýnýzda kullanmayý tercih ettiðiniz baþka bir DHCP sunucu varsa, DHCP Aktarýcýsýný Etkinleþtir seçeneðini iþaretleyip bu DHCP sunucusunun yerel IP adresini Aktarýcý IP Adresi alanýna giriniz. 19 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

22 4.2.2 LAN Ýstemcileri Yerel aðýnýzda bir bilgisayarý istemci olarak tanýmlamak için IP adresini, bilgisayar ismini ve MAC adresini giriniz. Mevcut istemcilerin listelesinde Rezerve Et seçeneðini iþaretleyerek bu fiziksel adresdeki cihazýn (bilgisayarýn) daima bu IP adresini almasýný, yani IP adresinin dinamik olarak deðiþmemesini saðlayabilirsiniz. 4.3 Firewall Ayarlarý Firewall, yerel bilgisayar aðýnýzý ve bilgisayarlarý dýþ ortamdan gelebilecek ve sisteminize zarar verebilecek saldýrýlara karþý korur. AirTies RT-211 in firewall u, Stateful Packet Inspection(SPI) özelliðine sahiptir. SPI firewall aðýnýza gelen bütün paketleri inceler; Internetten gelen saldýrýlarý çeþitli kriterlere göre paket seviyesinde belirler ve saldýrýyý gönderen Internet (IP) adresini bloklayarak bundan sonra da yerel aðýnýza eriþimini engeller. Yine RT-211 Firewall menüsü ile yerel kullanýcýlarýn Internet çýkýþý için de geliþmiþ kurallar tanýmlayabilir, bu kurallarla istediðiniz kullanýcýlarýnýzýn Internet eriþimlerini engelleyebilir ya da kýsýtlayabilirsiniz. RT-211 web arayüzünde Firewall menüsüne girdiðinizde öncelikle Firewall Etkin seçeneðini iþaretleyiniz. Firewall anamenüsünün altýnda aþaðýdaki alt menüler açýlacaktýr. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

23 4.3.1 Eriþim Kontrolü Eriþim Kontrolü özelliði sayesinde Internet'teki çeþitli servislere yönlenen trafiðe izin verebilir ya da engelleyebilirsiniz. Bunu bu trafiðin geldiði istemcilerin IP ve/veya MAC adreslerini filtreleyerek yapabilirsiniz. Eriþim Kontrolünü Etkinleþtir kutusunu iþaretledikten sonra Yeni düðmesine basarak IP filtresi tanýmýna geçiniz. 21 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

24 4.3.2 Uygulamalar Bu sayfada IP filtrelerinde kullanmak üzere bir uygulamanýn (oyun, P2P, sunucu vb) port tanýmlarýný yapabilirsiniz, tanýmlarý deðiþtirebilirsiniz veya uygulamayý kaldýrabilirsiniz. Çok kullanýlan uygulamalar sizin için AirTies tarafýndan modeminize eklenmiþtir. Yeni bir uygulama tanýmlamak için Yeni düðmesine basýnýz. Uygulama Adý alanýna tanýmlayacaðýnýz uygulamaya vermek istediðiniz ismi giriniz. Gerçek Portlar alanýnda uygulamanýn modemin Internet e dönük dýþ bacaðýnda kullandýðý port numarasýný veya numaralarýný; LAN Portlarý alanlarýnda ise modemin iç bacaðýnda eþleþtirilecek port numaralarýný giriniz. Bu deðerleri girdikten sonra Kaydet düðmesine basýnýz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

25 4.3.3 MAC Filtreleme MAC filtreleme özelliði bilgisayarlarýn MAC adreslerine göre aða eriþimlerine izin verilmesini saðlar. Bu özellik etkinleþtirildiðinde listeye MAC adresleri yazýlmýþ olan kullanýcýlar haricindekilerin Internet'e eriþimi engellenir. Yeni bir MAC adresi girip ekleye basýnýz ya da sistemdeki istemciler listesinden seçiniz Web Filtreleri Web filtreleri özelliði ile Ýnternet'ten indirilen, tehlike yaratabilecek bazý web tabanlý uygulamalarý ve Ýnternet tarayýcýzda tehlikeye açýk özellikleri daha aðýnýzdaki bilgisayarlara ulaþmadan engelleyebilisiniz. Örneðin cookie'ler web sayfalarýna girilen bilgileri içerdiðinden kiþisel bilgilerinizin ele geçirilmesine sebep olabilir.bu tür web uygulamalarýný içeren baðlantýlarýn modemden geçmesine ve yerel aðýnýza veya bilgisayarýnýza gelmesine izin verilmeyecektir. "Web Filtreleri" baþlýklý ekranda engellemek istediðiniz web uygulamalarýnýn (proxy, cookie, java apllet, activex, pop-up) yanýndaki "Filtre Açýk" kutucuðunu iþaretleyiniz. 23 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

26 4.3.4 URL Filtreleri Aðýnýzdaki bazý bilgisayarlarýn belirlediðiniz Web sitelerine eriþimini engelleyebilirsiniz. Bu sayfada eriþimini engellemek istediðiniz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de geçebilecek anahtar kelimeleri girebilirsiniz. Aðýnýzdaki bir bilgisayarýn eriþimini bu þekilde engellemek için "Eriþim Kontrolü" sayfasýnda o bilgisayar için yarattýðýnýz kuralda "URL Filtreleri ile Http" kutucuðunu iþaretleyiniz DMZ DeMilitarized Zone (DMZ) özelliði, Internet üzerinden eriþmek istediðiniz modeminize baðlý bir bilgisayarýnýzýn tüm port'larýný açarak dýþarýdan eriþimine izin verir. Riskli bir yöntem olmakla birlikte, firewall veya NAT ayarlarý yüzünden bazý uygulamalarda sorun yaþayan yerel kullanýcýlarýnýzýn tüm portlarýný DMZ aracýlýðýyla topluca 1 seferde açarak ve yönlendirerek sorun giderilebilir. DÝKKAT: Hiçbir kullanýcý için tüm portlarýn sürekli açýk tutulmasý tavsiye edilmez. DMZ i etkinleþtir tuþuna bastýktan sonra Internet'ten her porttan gelen veriyi yönlendireceðiniz bilgisayarýnýzýn IP adresini Yerel Að IP Adresinizi Seçin alanýna girerek Kaydet tuþuna basýn. Böylece Internet teki legal IP adresiniz olan RT-211 in WAN IP adresine gelen data paketleri (hangi port üzerinden gelirse gelsin) bu yerel bilgisayara yönlendirilecektir. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

27 4.3.6 Anti-DoS Anti-DOS özelliði modeminize Internet'ten gelebilecek, modeminize çok sayýda baðlantý yaparak çökertmeye dayanan Denial of Service türü saldýrýlarý önler. Bu sayfada modeminize Internet'ten farklý protokoller kullanýlarak ne kadar zamanda kaç tane baðlantý yapýlmasýna izin vereceðinizi ayarlayabilirsiniz. 25 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

28 5.3 NAT (Network Address Translation) ve Port Yönlendirme Ayarlarý Network Address Translation (NAT), Internet saðlayýcýnýz tarafýndan size verilen global IP adresinin, yerel aðýnýzdaki bilgisayarlar tarafýndan ortak olarak kullanýlmasý için gerekli olan yönlendirmeleri yapan hizmettir. Global IP adresini RT-211 modeminiz taþýrken, yerel bilgisayar aðýnýzdaki bilgisayarlara ve cihazlara gibi yerel IP adresleri verilir. NAT ýn en çok kullanýlan uygulamasý Port Yönlendirme dir. Port yönlendirme ile Internet ten global IP nize, yani modeminize belli bir porta gelen data paketleri yerel aðýnýz içerisindeki (global/legal bir IP si olmayan, sadece bir lokal IP si olan) bir bilgisayarýn o portuna aktarýlýr. Internet teki bazý popüler peer-to-peer (kullanýcýdan kullanýcýya) baðlantýya dayalý programlar (E-mule, Kazaa, VPN, Uzak Masaüstü gibi), port yönlendirme aracýlýðýyla çalýþýr. RT-211 da port yönlendirmek için Web arayüzünde NAT menüsüne ve altýndaki Port Yönlendirme bölümüne giriniz. Açýlan pencerede; Uygulama alanýna tanýmlayacaðýnýz port yönlendirme kuralý için bir isim giriniz Hedef IP Adresi alanýna aðýnýzda Internet ten ulaþýlmak istenen bilgisayarýn yerel IP adresini yazýnýz. Protokol Tipi olarak istenen uygulamanýn kullandýðý protokol TCP,UDP,TCP&UDP seçeneklerinden birini seçiniz (Uygulamanýn kullandýðý protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP seçilmesi tavsiye edilir). WAN Portlarý alanýna istenen uygulamanýn kullandýðý port numarasýný giriniz Hedef LAN Portlarý alanýna uygulamanýn yerel aðda hangi portu kullanacaðýný giriniz (çoðunlukla gerçek port ile aynýdýr). Bir tek port yerine bir dizi port yönlendirmede port aralýðý belirtmek için araya tire (-) koyunuz.örneðin 23 ile 80 portlarý arasýndaki tüm portlarý yönlendirmek için bu bölüme yazýnýz. Etkin kutucuðunu iþaretleyiniz. Yukarýda açýklanan ayarlarý yaptýktan sonra Kaydet tuþuna basýnýz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

29 5.4 Routing Routing (dolaþtýrma) Ýnternet'te IP paketlerinin hedeflerine nasýl ulaþacaðýný belirleyen kurallarý tanýmlar. Hedef IP adreslerini belirleyeceðiniz statik (sabit) routing tanýmlayabilir veya kurallarý otomatik olarak güncelleyen RIP dinamik routing protokolünü kullanabilirsiniz Statik Routing Statik bir routing kuralý ile Internet üzerindeki belli bir IP adresine hangi að geçidi (gateway) üzerinden ulaþýlacaðý tanýmlanýr. Statik routing ile komple bir að biçimlendirmesi yapýlabilir, ancak bu yöntem route da oluþabilecek aksaklýklar karþýsýnda hatanýn otomatik olarak giderilmesini engeller. Hedef IP Adresi ile "Að Geçidi" alanlarýný doldurarak sað-alttaki "Ekle" tuþuna basýnýz. Tanýmladýðýnýz kural "Yönlendirme Tablosu"nda görünecektir Dinamik Routing Dinamik Routing sayesinde, statik routing deki tanýmlanan route da aksaklýk olduðunda data paketlerinin gidememesi riski ortadan kalkar. Seçilen yönlendirme protokoluna (aþaðýda seçilen RIPv2 gibi) göre routing table lar otomatik olarak oluþturulur ve paketler alternatif route lar üzerinden gidebilir. Böylece bir route un týkanmasý yüzünden iletiþimin aksamasý riski ortadan kalkar. 27 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

RT-102 TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-205RT 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

Detaylı

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem Kullaným Kýlavuzu ve Garanti Belgesi RT-204 AirTies Teknik Servis Adresi AirTies Kablosuz Ýletiþim Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. No11 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy Ýstanbul

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

RT-206 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-206 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının kurulması

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır.

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies RT-205 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının

Detaylı

Kablosuz USB Adaptörü AirTies WUS-200 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies WUS-200 Kablosuz USB Adaptörü nün kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gereken basamaklarý

Detaylı

Kablosuz Dýþ Ortam Köprüsü (Tekrarlayýcý/Eriþim Noktasý) Türkçe Tanýtým, Kullaným Kýlavuzu Ve Garanti Belgesi WOB-201 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 2310. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 2310. One touch setup Simple & easy to use Kablosuz yaşam Air 2310 150Mbps Kablosuz USB Adaptör Kullanım kılavuzu Air 2310 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır.

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 3 Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies Air 5021 ADSL2+ Combo Modem cihazının kurulması

Detaylı

AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu Vodafone Teknoloji Servisleri 1.Adım 3.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

AirTies Rt-204. Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies Rt-204. Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies Rt-204 Modem Kurulum Kılavuzu Vodafone Teknoloji Servisleri 1.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın adres

Detaylı

AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu 1.Adım 3.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın adres bölümüne http://192.168.2.1

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır.

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 3 Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies RT-203 54Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Eternet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 / 22 Kutu Đçeriği 1-) Smartnet PRO-W Kablosuz Adsl2+ 1Port Modem 2-) Güç adaptörü 3-) Sesli görüntülü interaktif kurulum CD si 4-) Türkçe Kulanım kitapçığı ve Garanti Belgesi 5-) Ayırıcı Splitter.

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet)

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz

Detaylı

1 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu

1 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu 1 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu Kılavuza Genel BakıĢ

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manual MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

AirTies RT-210. Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem

AirTies RT-210. Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem AirTies RT-210 Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. AirTies RT-210 Kullanım Kılavuzu R2 Kılavuza

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use yaşam Air 5050 ADSL2+ Kablosuz 4 Port Modem Kullanım kılavuzu Air 5050 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu 1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Kılavuza Genel

Detaylı

Kılavuza Genel Bakış. Kullanım kılavuzu cihazınızı bilinçli ve güvenli kullanmanızı sağlayan önemli bir kaynak olduğundan mutlaka saklayınız.

Kılavuza Genel Bakış. Kullanım kılavuzu cihazınızı bilinçli ve güvenli kullanmanızı sağlayan önemli bir kaynak olduğundan mutlaka saklayınız. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WUS-300 125Mbps Kablosuz USB Adaptörü cihazının kurulması ve ilk ayarlarının yapılması için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air One touch setup Simple & easy to use yaşam Air 5020 ADSL2+ Kablosuz 2-Port Modem Kullanım kılavuzu Air 5020 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hatti 7/24 people +90 212444 44400239 239 +90 212 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Kablosuz PCMCIA Adaptörü PCC-2 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...2 1.1 Temel özellikler...2 1.2 Minimum

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu 2 VoIP Portlu

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU:

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: Eğer AirTies RT-210 veya birden fazla AP-300 e sahipsiniz yeni AP- 300 ünüzü Tekrarlayıcı modunda kullanarak AirTies Mesh Networks oluşturur ve kablosuz kapsama alanınızı

Detaylı

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router Kullanım kılavuzu Air 4450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GIRIŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri

Detaylı

7/24 destek hattı 444 0 239. AirTouch. Üç yıl garanti. Üç yıl garanti. www.airties.com YM.AP.4410.UM.TR.D01REV22092011

7/24 destek hattı 444 0 239. AirTouch. Üç yıl garanti. Üç yıl garanti. www.airties.com YM.AP.4410.UM.TR.D01REV22092011 www.airties.com AirTouch 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 Tüm teknik destek telefon numaralarının listesi için www.airties.com adresini ziyaret edin. Üç yıl garanti

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazının kurulması

Detaylı

Huawei HG655d Teknik Döküman

Huawei HG655d Teknik Döküman Huawei HG655d Teknik Döküman GENEL BİLGİLER Modem ile beraber verilecek olan Türkçe sesli interaktif kolay kurulum CD' si olacaktır. CD ile de kurulum yapılabilmektedir. Kolay Kurulum cd si, kurulum dökümanı

Detaylı

54 Mbps Kablosuz 4- Port. Kullanım Kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4240

54 Mbps Kablosuz 4- Port. Kullanım Kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4240 Kablosuz yaşam 54 Mbps Kablosuz 4- Port Router Kullanım Kılavuzu Air 4240 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GIRIŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 2315 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 GİRİŞ 1 Temel Özellikler 2 Minimum Sistem Gereksinimleri 2 Kutu İçeriği 2 Kullanım Alanları 2 DURUM IŞIKLARI

Detaylı

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları 1 BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI KABLOSUZ YEREL ALAN AĞ KURULUMLARI Kablosuz Ağ Teknolojileri

Detaylı

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R 3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R Ürün Beraberinde Gelenler: 1 adet 3G Modem İstasyonu 1 adet DC5V 1.2A Adaptör 1 adet USB Kablo 1 adet RJ45 Ethernet Kablo 1 adet CD-ROM (Kullanım

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manuel MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR. www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.D00REV01102010 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Air 5340: 150 Mbps Kablosuz ADSL2+Kablosuz Modem yaşam Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Air4310 150 Mbps Kablosuz Erişim Noktası. Air4340 150Mbps Kablosuz Router. Kablosuz yaşam. Air 4310 / Air 4340

Kullanım Kılavuzu. Air4310 150 Mbps Kablosuz Erişim Noktası. Air4340 150Mbps Kablosuz Router. Kablosuz yaşam. Air 4310 / Air 4340 Air4310 150 Mbps Kablosuz Erişim Noktası Kablosuz yaşam Air4340 150Mbps Kablosuz Router Kullanım Kılavuzu Air 4310 / Air 4340 Kolay kurulum CD si 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Üç yıl g İçindekiler

Detaylı

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu 09-2012 / v2.0 0 Başlarken Bu Access Point i kullanmaya başlamadan önce lütfen paket içeriğini kontrol ediniz. Eğer eksik parça var ise satın aldığınız

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si Air 6221

1 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si Air 6221 Kablosuz yaşam 1 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Kolay kurulum CD si Air 6221 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz;

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

5. Bu alt butonlardan Kanal ve SSID isimli butona tıklayınız. B. AP-300 AYARLARI Bu bölümde 2 AP-300 ün Kanal ve SSID bölümü ile kablosuz ayarları LAN

5. Bu alt butonlardan Kanal ve SSID isimli butona tıklayınız. B. AP-300 AYARLARI Bu bölümde 2 AP-300 ün Kanal ve SSID bölümü ile kablosuz ayarları LAN AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU AirTies WAR-140 ile (veya birden fazla AP-300 e sahipseniz) kapsamış olduğunuz kablosuz ağınızı genişletmek isterseniz bir adet AirTies AP-300 alıp yeni AP-300 ünüzü Tekrarlayıcı

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU CİHAZIN BAĞLANTILARINI YAPMAK Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın arkasında

Detaylı

F3426 3G WIFI ROUTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

F3426 3G WIFI ROUTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ F3426 WIFI özellikli 3G ROUTER yüksek güçlü 32 bitlik işlemcisi ile gömülü gerçek zamanlı uygulamaları destekler. Bu cihazlar hücresel ağa uygun bi şekilde bağlamak için basit ayarlar ile Seri (RS 232

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU Paket İçeriği DSL-2520U ALL-IN-ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER CD-ROM (D-Link Click n Connect, Kullanım Kılavuzu) Ethernet

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341 Kablosuz yaşam Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5341 7/24 destek hattı 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri 4 1.2 Kutu

Detaylı

NBG416N. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N

NBG416N. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N NBG416N Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N Ürün Bakım ve Muhafaza Ürünü sadece orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Ürünün kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz. Arıza

Detaylı

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU)

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) Tekrarlayıcı modu var olan bir kablosuz bağlantıyı tekrarlayarak daha uzak mesafelere genişletmek ve yaymak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu Firewall Log Server Kurulum Kılavuzu 1 Kurulum Seri Port Adaptör Girişi OPT Port WAN Portu LAN Portu 1 Bağlantı: - Kutu içerisinden çıkan Coslat cihazınızı çalıştırdıktan sonra ilk kurulum için bilgisayarınızın

Detaylı

Airties Air5442 Modem Kurulum Kılavuzu

Airties Air5442 Modem Kurulum Kılavuzu Airties Air5442 Modem Kurulum Kılavuzu CİHAZIN ÖN PANELİNDEKİ LED lerin ANLAMI 1.Adım Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. Modeminizi ethernet kablosu ile bağlayınız.

Detaylı

DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU ADIM 1: Cihazın bağlantıları yapmak, Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın arkasında bulunan switch butonuna

Detaylı

KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU

KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU Modem Web Ara yüzü ile Kurulum UYARI: ZXDSL 931WII VDSL2 modemi Kolay Kurulum Programı kullanmadan kurduğunuz takdirde, mutlaka kablosuz ağınıza şifre veriniz aksi halde modem

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI Not: Bu klavuza geçmeden önce, ürününüzün paketinden çıkan Hızlı Kullanım Klavuzu nda açıklanan adımları gerçekleştiriniz. Internet Bağlantısının

Detaylı

EMG Ethernet Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu

EMG Ethernet Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu EMG Ethernet Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu Rev 2.4 10/2014 Güvenlik Şartları ve Uyarılar: Cihazı kullanmadan önce kullanma talimatının tamamını okuyunuz. EMG cihazının bağlandığı ağ üzerindeki diğer

Detaylı

F3446 WCDMA WIFI ÖZELLİKLİ ÇİFT SIM KARTLI 3G ROUTER

F3446 WCDMA WIFI ÖZELLİKLİ ÇİFT SIM KARTLI 3G ROUTER F3446 WIFI özellikli çift SIM kartlı 3G ROUTER yüksek güçlü 32 bitlik işlemcisi ile gömülü gerçek zamanlı uygulamaları destekler. Bu cihazlar hücresel ağa uygun bir şekilde bağlamak için basit ayarlar

Detaylı

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi Bu rehber yalnızca en sık rastlanan durumları kapsamaktadır. Eğer LAN ınızda aşağıdakilerden herhangi

Detaylı

Wireless Coaxial Modem / Router

Wireless Coaxial Modem / Router Wireless Coaxial Modem / Router 1.1 Ürün Açıklaması 1. Kısım - Ürün Özeti Astracom Kablosuz Koaksiyel Modem i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu 802.11n stadardındaki cihaz, 802.11g standardına göre

Detaylı