Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

3 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz. Kullaným kýlavuzu, cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak olduðundan mutlaka saklayýnýz. Güvenlik ve Bakým Taþýma ve nakliye sýrasýnda cihazýnýz, aksamlarýna zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalýdýr. Cihazýnýzý sadece orijinal elektrik adaptörü ile çalýþtýrýnýz. Bu adaptör 220 V þehir elektriði ile çalýþýr; 110 Volt luk bir prize takmayýnýz. Cihazýn LAN (Yerel að) portunu PSTN (Telekom) þebekesine baðlamayýnýz. Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz AirTies Teknik Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz. Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir ortama maruz býrakmayýnýz ve yýldýrým ihtimali olan fýrtýnalý havalarda cihaza baðlý telefonlarý kullanmayýnýz. Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz. Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir toz beziyle alýnýz. Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez. Baðlantý ve montaj için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir. Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr. 1 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

4 ÝÇÝNDEKÝLER 1. GÝRÝÞ Temel Özellikler Minimum Sistem Gereksinimleri Kutu Ýçeriði Ön Panel Arka Panel RT-211 in KURULUMU Temel Kablolama Prosedürü Kurulum Ayarlarý AirTies RT-211 Türkçe Interaktif Kurulum CD si ile ADSL Ayarlarý AirTies RT-211 Web Arayüzü ile ayarlar Ayarlarý Sýfýrlayarak Fabrika Ayarlarýna Dönmek (Reset) KABLOSUZ AYARLARI Kablosuz Güvenlik Ayarlarý WPA Güvenlik Ayarlarý WEP Güvenlik Ayarlarý MAC Adres Filtreleme Mesh Ayarlarý DÝÐER AYARLAR ADSL AYARLARI DNS Ayarlarý ADSL Modu LAN AYARLARI IP Ayarlarý ve DHCP LAN Ýstemcileri Firewall Ayarlarý Eriþim Kontrolü Uygulamalar MAC Filtreleme Web Filtreleri URL Filtreleri DMZ Anti-DoS NAT (Network Address Translation) ve Port Yönlendirme Ayarlarý Routing Statik Routing Dinamik Routing Yönetim SNMP Uzaktan Yönetim DDNS Araçlar Firmware Güncelleme Þifre Ayarlarý Zaman Ayarlarý Rapor RT-211 ÖZEL UYGULAMALARI ADSL Sayacý SIKÇA SORULAN SORULAR TEKNÝK VE FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER DÝÐER BÝLGÝLER...35 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 2

5 1. Giriþ AirTies RT-211 cihazý, ADSL2+ (24 Mbps indirme / 4 Mbps gönderme hýzýnda) modem, geliþmiþ router ve firewall fonksiyonlarýnýn yanýsýra, G++ teknolojisi sayesinde 125Mbps e varan hýzlarda kablosuz yerel aðýnýzý kurma imkaný verir. Ayrýca RT-211 cihazýnýn 4 Ethernet portuna kablosuz özelliði olmayan network cihazlarý direkt veya bir switch üzerinden baðlanabilir. 1.1 Temel Özellikler AirTies RT Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem aþaðýdaki temel özelliklere sahiptir: Komple çözüm paketi: ADSL2+ modem; router; firewall ve kablosuz eriþim noktasý Internet eriþiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde normal ADSL in 3 katýna varan 24 Mbps download ve 4Mbps upload hýzý kapasitesi G++ ile süratli kablosuz iletiþim: 125 Mbps hýzýnda kablosuz eriþim noktasý ile 45 Mbps'a varan gerçek veri iletim hýzlarý (125Mbps destekleyen alýcý cihazlarla). Ayný zamanda b/g ile de geriye dönük uyumlu Eriþim mesafesi ve Mesh Teknolojisi: Dýþ mekanlarda 400 metre, iç mekanlarda 100 metreye ulaþan eriþim mesafesi, AirTies AP-300 gibi ilave cihazlar kullanarak kapsama alanýný geniþletmeye yarayan AirTies Mesh Network teknolojisi desteði 4 adet oto MDI/MDX Ethernet portu ile 10/100Mbps hýzýnda 4 cihazý kablolu baðlama imkaný, DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 özelliklerine sahip router Geliþmiþ SPI firewall ile MAC adresi, URL ve IP filtreleme, anti DoS, uygulama bazýnda eriþim kontrolu, DMZ WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2, PSK ve WEP (Wired Equivalent Privacy) þifrelemelerini ve 802.1x standartlarýný destekleyen kablosuz iletiþim güvenliði 8 Port PVC: Internet üzerinden Video gibi geliþmiþ uygulamalar için baðlantýyý sanal kanallara bölme imkaný VPN geçiþi (Pass through) Özellikle Türk Telekom Limitli ADSL tarifesi kullanýcýlarý için aylýk toplam indirilen veriyi (download) ölçen ADSL sayacý SNMP sayesinde uzaktan yönetim olanaðý Tak-Çalýþtýr özelliði (Universal Plug and Play - UPnP) Türkçe sesli ve animasyonlu kolay kurulum CD si ile birkaç adýmda kurulum Kullanýmý kolay Türkçe web tabanlý yönetim arayüzü AirTies ýn Türkiye deki Ar-Ge ekibinden mühendislik desteði 7gün 24saat kesintisiz telefonla teknik destek 3 yýl geniþletilmiþ garanti 3 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

6 1.2 Minimum Sistem Gereksinimleri AirTies AirTies RT Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem cihazýnýn kullanýmý için aþaðýdaki donanýma ihtiyaç vardýr: Telefon hattý üzerinden çalýþan ADSL hizmetinin açýk ve çalýþýr durumda olmasý Kablolu kullaným için: TCP/IP protokolunu çalýþtýran Ethernet adaptörü olan bir bilgisayar Kablosuz kullaným için: b veya g kablosuz adaptörü veya kablosuz özelliðe sahip bilgisayar Herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac iþletim sistemlerinden biri AirTies Hizmet Programý için: Windows 98 / ME / 2000 / 2003 veya XP 1.3 Kutu Ýçeriði AirTies RT-211 kutusundan aþaðýdaki parçalarýn hepsinin çýktýðýndan emin olunuz: 1. AirTies RT Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem 2. Güç (elektrik) adaptörü 3. Ethernet kablosu (düz tip network kablosu) 4. Standart telefon/dsl hat kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kýsa) 5. ADSL-telefon hattý ayýrýcýsý (splitter) 6. AirTies Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD si 7. Kullaným kýlavuzu (bu döküman) 8. 3 yýllýk garanti belgesi 8 6 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 4

7 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihazýn durumunu belirten ve LED adý verilen ýþýklar bulunmaktadýr. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR ADSL PPP WLAN Yeþil Yanmýyor Yavaþça yeþil yanýp sönüyor Yeþil Yanmýyor Yeþil Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor AirTies RT-211 e enerji gelmektedir. AirTies RT-211 e enerji gelmemektedir. ADSL baðlantýsý kuruluyor ya da veri aktarýmý sürmektedir ADSL baðlantýsý saðlandý ADSL baðlantýsý yoktur Internet baðlantýsý saðlandý Internet baðlantýsý yoktur Kablosuz að aktiftir Kablosuz að aktiftir ve veri alýþveriþi sürmektedir Kablosuz að kapalýdýr LAN1- LAN4 Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Ilgili porttan yerel að baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir Ilgili porttan yerel að baðlantýsý aktiftir ve veri alýþveriþi sürmektedir Ilgili porttan yerel að baðlantýsý kurulmamýþtýr 5 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

8 1.5 Arka Panel Arka panelde cihazýn veri ve güç baðlantýlarýný içeren giriþler (portlar) bulunmaktadýr. ADSL POWER RESET 0/1 LAN1-LAN4 MODEM hattý giriþidir, ayýrýcýnýn (splitter) MODEM çýkýþýna baðlanýr. 12 V DC giriþidir, güç adaptörüne baðlanýr. Að Geçidi (Gateway)ýnýzý yeniden baþlatmaya veya fabrika ayarlarýna getirmeye yarayan reset düðmesidir. Cihazý açar ve kapar. Yerel aða 10/100 BaseT Eternet baðlantýsýný saðlayan switch portlarýdýr. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 6

9 2. RT-211 in Kurulumu 2.1 Temel Kablolama Prosedürü Aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi modeminizin donaným baðlantýlarýný gerçekleþtiriniz. Baðlantýlarýn nasýl yapýlacaðý AirTies RT-211 Türkçe Interaktif Kolay Kurulum CD sini bilgisayarýnýzýn CD sürücüsüne yerleþtirdiðinizde otomatik olarak çalýþan animasyonda da ayrýntýlý ve uygulamalý olarak gösterilir. 1. ADSL hattýnýzýn bulunduðu telefon prizini kutudan çýkan splitter ýn Line giriþine baðlayýnýz. 2. Telefon cihazýnýzýn kablosunu, splitter (ayýrýcý) üzerindeki PHONE giriþine takýnýz. 3. AirTies RT-211 kutusundan çýkan kýsa telefon/dsl kablosunu splitter (ayýrýcý) üzerindeki MODEM giriþine takarak kablonun diðer ucunu da AirTies RT-211 Að Geçidi (Gateway) üzerindeki ADSL giriþine baðlayýnýz. 4. Internet e baðlanacaðýnýz bilgisayarýnýzý RT-211 in Ethernet çýkýþýna baðlayabileceðiniz gibi, kablosuz özelliði olan bilgisayarlarýnýzý (ileride açýklandýðý þekilde) yerel aðýnýza ve Internet e kablosuz að üzerinden baðlayabilirsiniz. 5. Modeminize elektrik vermeden önce bütün baðlantýlarýn doðru yapýldýðýný kontrol ediniz. Kutudan çýkan güç adaptörünü 220V prizine, adaptörün diðer ucunu da RT-211 in güç giriþine takýnýz ve 0/1 (açma-kapama) düðmesini 1 konumuna getirerek modeminizi açýnýz. Line AirTies RT AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

10 2.2 Kurulum Ayarlarý Kurulum ayarlarýný yapmadan önce bir önceki bölümde anlatýlan donaným baðlantýlarýnýn tamamlanmasý þarttýr. Donaným baðlantýlarýný tamamladýktan sonra, AirTies RT-211 in On/Off düðmesine basarak açýnýz. AirTies RT-211 in programlarýný yüklemesi için 30 saniye kadar bekledikten sonra bilgisayarýnýzý çalýþtýrýnýz. RT-211 in kurulumunu AirTies Türkçe Interaktif Kurulum CD si ile ya da geliþmiþ web arayüzünden yapabilirsiniz AirTies RT-211 Türkçe Interaktif Kurulum CD si ile ADSL Ayarlarý AirTies ADSL Hizmet Programý, AirTies RT-211 in ADSL ayarlarýný kolaylýkla yapabilmenizi saðlar. AirTies RT-211 in kutusundan çýkan kurulum CD sini CD sürücünüze yerleþtirin. Program otomatik olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. Eðer program otomatik olarak baþlamazsa CD deki kurulum.exe dosyasýný çalýþtýrmanýz gerekmektedir. Baðlantýlarý anlatan animasyonu geçmek için sað üst köþedeki Kur linkine týklayabilirsiniz. 1. Karþýnýza gelen ekranda RT-211 ürününün altýndaki KUR tuþuna bastýðýnýzdamodeminizin kutusundan çýkacak ekipman ve modeminizin baðlantýlarýnýn nasýl yapýlacaðýný anlatan bir animasyon (canlandýrma) izleyeceksiniz. Animasyondaki adýmlarý takip ederek modeminizin baðlantýlarýný tekrar gözden geçiriniz. Baðlantýlarý anlatan animasyonu geçmek için sað üst köþedeki Kur linkine týklayabilirsiniz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 8

11 2. Baðlantýlarý anlatan animasyon (canlandýrma) bittiðinde KURULUMA GEÇ linkine týklayýnýz. 3. Kurulum sihirbazýna hoþgeldiniz penceresinde Ileri tuþuna týklayarak geçiniz. 9 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

12 4. Müþteri bilgisi bölümüne: adýnýzý ve soyadýnýzý, ADSL hattýnýzýn baðlý olduðu telefon numaranýzý (alan koduyla birlikte) ve e-posta adresinizi; ADSL kullanýcý bilgisi bölümüne: kullanýcý adýnýzý (Türk Telekom kullanýcý adý eklemeyi unutmayýnýz, örneðin: ve ADSL þifrenizi giriniz. ADSL hizmetiniz Türk Telekom dan ise, Protokol için PPPoE Türkiye de hemen her bölgede geçerlidir; eðer Internet baðlantýsý saðlayamazsanýz ADSL hizmet saðlayýcýnýza danýþýnýz ve PPPoE deðerini seçtiðinizi söyleyiniz. Ýlerlemek için Kaydet tuþuna basýnýz. 5. ADSL kurulum ayarlarý tamamlanmýþtýr. RT-211 in ön panelindeki ADSL ve PPP ýþýklarý sürekli yeþil yanýncaya kadar bekleyiniz. Bu ýþýklar yeþil yanýyorsa Internet baðlantýnýz saðlanmýþ demektir. Durum tuþuna bastýðýnýzda bunu grafiksel olarak da görebilirsiniz. Bu ýþýklarýn yanmasýna raðmen Internet baðlatýsý kuramýyorsanýz ADSL servis saðlayýcýnýza (Türk Telekom) danýþýnýz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

13 2.2.2 AirTies RT-211 Web Arayüzü ile ayarlar RT-211 i yukarýda bahsedildiði gibi kablolu olarak bilgisayarýnýza baðladýktan sonra ayarlarý, Airties Hizmet Programý yerine Internet Explorer gibi bilgisayarýnýzdaki herhangi bir web tarayýcýsý ile de yapabilirsiniz. Bunun için Internete baðlý olmanýza gerek yoktur. 1. Bilgisayarýnýzda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir web tarayýcýsý programýný çalýþtýrýnýz. 2. Address kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini giriniz. 3. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Fabrika ayarlarýnda þifre tanýmlanmýþ olmadýðýndan Þifre alanýný boþ býrakarak Tamam düðmesini týklayýnýz. 11 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

14 4. Karþýnýza gelen ekranýn sol-üst tarafýndaki menüden ADSL menüsüne ve altýndaki Baðlantý Ayarlarý na týklayýnýz. 5. RT-211 in 8 ayrý kanaldan DSLAM ile iletiþim kurma yeteneði vardýr. Ancak sadece tek kanal ile de ADSL baðlantýsý kurulabilir. Bu ilk kanal fabrika ayarý olarak yaratýlmýþtýr. Açýlan ekranda vc1 þeklinde bu ilk kanal gösterilir. vc1 in üzerine týklandýðýnda bu kanal için ADSL ayarlarýna geçilir. 6. vc1 in üzerine týklandýðýnda açýlan pencerede öncelikle Protokol alanýndaki deðeri PPPoE olarak deðiþtiriniz. Daha sonra, Kullanýcý adý alanýna ADSL servis saðlayýcýnýzdan almýþ olduðunuz ADSL kullanýcý adýnýzý ekleyerek giriniz (örneðin: Þifre alanýna ADSL servis saðlayýcýnýzdan almýþ olduðunuz ADSL þifrenizi girip Kaydet düðmesine týklayýnýz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

15 PVC ayarlarý alanýnda VPI deðeri olarak 8, VCI deðeri olarak da 35 girilmiþ haldedir (Bunlar Türk Telekom deðerleridir, Türkiye için bu rakamlarda bir deðiþiklik yapmayýnýz). Tebrikler! AirTies RT-211 in ADSL ayarlarýný baþarý ile tamamladýnýz. RT-211 in ön panelinde bulunan PPP ýþýðý yanacaktýr. Eðer bu ayarlardan sonra Internet baðlantýnýz gerçekleþmezse lütfen ADSL hizmet saðlayýcýnýza danýþýnýz Ayarlarý Sýfýrlayarak Fabrika Ayarlarýna Dönmek (Reset) Arkadaki reset düðmesine sivri bir aletle 20 saniye basarsanýz RT-211 inizin tüm ayarlarý silinir, fabrika ayarlarý durumuna döner. 3. Kablosuz Ayarlarý RT-211 in kablosuz eriþim noktasý özelliði ile dýþ mekanlarda 400 metre, iç mekanlarda 100 metreye ulaþan kablosuz internet alaný (hotspot) oluþturabilirsiniz. G++ teknolojisi ile 125Mbps hýzýnda kablosuz eriþim noktasý olarak çalýþýr. 125Mbps kablosuz iletisim hizi elde edebilmek icin diger kablosuz (alýcý) cihazlarda da 125Mbps destekleyen USB adaptörü kullanýlmasý gereklidir (AirTies WUS-300 gibi). RT-211 ayný zamanda, b/g ile de geriye dönük uyumludur. KABLOSUZ ana menüsüne týkladýðýnýzda açýlan Kablosuz Baðlantýlar baþlýklý ekranda AirTies RT-211 e kablosuz olarak baðlý olan tüm istemcileri görebilir, dilerseniz bu kablosuz istemcilerin RT-211 e eriþimini engellemek için Blokla kutucuðunu iþaretleyebilirsiniz. Bu durumda o iþlemci bir daha RT-211 in kablosuz aðýna katýlamaz. RT-211 in oluþturduðu kablosuz aðla ilgili ayarlarý yapmak için KABLOSUZ ana menüsü altýndaki Kablosuz Ayarlarý menüsüne týklayýnýz. 13 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

16 Açýlan Kablosuz Ayarlarý baþlýklý ekranda öncelikle kablosuz að özelliðinin etkin olduðunu kontrol ediniz. Modeminizin fabrika ayarlarýnda kablosuz að etkindir. Kablosuz aðýnýza kendi dilediðiniz bir ismi vermek için "Kablosuz Að Adý (SSID)" alanýna bir isim girebilir, dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek için "Kablosuz Að Adýný (SSID) gizle" kutusunu iþaretleyebilirsiniz. Kablosuz iletiþim için 1-13 arasý bir kanal seçebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallarýný kullanmanýz tavsiye edilir). 125Mbps G++ modunu aktive etmek için G++ kutucuðunu iþaretleyiniz. 125Mbps hýzýnda iletiþim için alýcý tarafta da 125Mbps hýzýný destekleyen kablosuz adaptör kullanýlmasý gereklidir (AirTies WUS-300 Kablosuz USB Adaptörü gibi). Ayarlarý kaydetmek için "Kaydet" tuþuna basýnýz. 3.1 Kablosuz Güvenlik Ayarlarý Güvenlik ayarlarýnýn yapýlmasý kablosuz iletiþimin saðlanmasý için þart deðildir. Ancak bilgi güvenliðinin büyük önem kazanmasý dolayýsýyla aþaðýdaki güvenlik ayarlarýndan size uygun olan birini yapmanýz tavsiye olunur. WPA ve WEP kablosuz þifreleme protokolleri, RT-211 cihazýyla kablosuz terminal arasýnda süren veri trafiðinin bir baþkasý tarafýndan dinlenmesi durumunda çözülememesi için þifrelemeye yarar. MAC adres filtreleme ise, RT-211 cihazý ile sadece önceden tanýmlanan yetkili kablosuz terminallerin veri alýþ-veriþi yapabilmesini saðlarken; yetkili / tanýmlý olmayan yabancý terminallerin cihaza ulaþmasý engellenir. Kablosuz güvenlik için hem MAC adres filtrelemenin, hem de WPA veya WEP kablosuz þifreleme protokollerinden birinin aktive edilmesi tavsiye edilir. AirTies RT-211, her iki þifreleme standardýný da desteklemektedir. WPA (Wifi Protected Access) þifreleme standardý en modern güvenlik standardý olup son derece güvenlidir. AirTies kablosuz ürünlerinin tümü ve yeni çýkan g protokoluna uygun kablosuz iletiþim cihazlarý WPA standardýný destekler. AirTies RT-211, WPA in yanýsýra WEP (Wired Equivalent Privacy) þifreleme standardýný da destekler; dolayýsýyla eðer kablosuz aðýnýzda bulunan bazý cihazlardan biri WPA i desteklemiyorsa WEP þifrelemenin kullanýlmasý tavsiye edilir. AirTies RT-211 in desteklediði diðer güvenlik protokolü olan 802.1x Kimlik Denetimini kullanmak isterseniz adresinden detaylý bilgi alabilirsiniz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

17 3.1.1 WPA Güvenlik Ayarlarý RT-211 in Web arayüzünden Kablosuz menüsüne ve altýndaki Güvenlik e týklayýnýz. Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz bölümünde WPA kutusunu iþaretleyiniz. PSK þifresi seçeneðini iþaretleyerek Þifre bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 karakterden oluþan bir þifre girerek ( örneðin: abcdef123) Kaydet tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. AirTies RT-211 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WPA yý aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir WEP Güvenlik Ayarlarý RT-211 in Web arayüzünden Kablosuz menüsüne ve altýndaki Güvenlik e týklayýnýz. Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz bölümünde WEP kutusunu iþaretleyiniz. Kablosuz WEP þifrelemesini etkinleþtir kutusunu iþaretledikten sonra þifre alanýna seçiminize göre 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) þifre kelimenizi giriniz (Örneðin 64 bit þifreleme için: abc1234def). 15 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

18 Kaydet tuþuna basýnýz. AirTies RT-211 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WEP i aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir MAC Adresi Filtreleme RT-211 in Web arayüzünden Kablosuz menüsüne ve altýndaki MAC Adresi Filtreleme ye týklayýnýz. Açýlan pencerede MAC filtrelemeyi etkinleþtir ve Ýzin ver kutularýný iþaretleyerek Ekle butonunun saðýndaki alana kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade edeceðiniz cihazýn MAC adresini D-05 gibi yazarak Ekle butonuna basýnýz. Yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade etmek istediðiniz diðer cihazlar için de bu adýmý tekrarlayýnýz. Eðer yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine izin vermediðiniz cihazlarýn MAC adreslerini girmek isterseniz, Ýzin ver yerine Blokla yý seçerek MAC adreslerini girmeniz yeterli olacaktýr. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

19 3.2 MESH Ayarlarý KABLOSUZ ana menüsü altýnda MESH menüsüne týkladýðýnýzda çevrede algýlanabilen eriþim noktalarýnýn listesi çýkacaktýr. RT-211 ile Mesh baðlantýsý kurmak istediðiniz eriþim noktasýnýn yada noktalarýnýn baþýndaki kutuyu iþaretleyerek seçiniz. (Ayný kanalda olan eriþim noktalarý seçilemeyecektir) ve "Kaydet"e basýnýz. Listede görünmeyen eriþim noktalarýný eklemek için MAC adresini 00:23:45:67:89:AB formatýnda yazarak Baðlanýlacak Eriþim Noktasý alanýna giriniz ve Ekle tuþuna basýnýz. Listeyi yenilemek için Eriþim Noktalarýný Ara tuþuna basabilirsiniz. 4. Diðer Ayarlar 4.1 ADSL Ayarlarý DNS Ayarlarý WEB adresleri ile IP adreslerini bir tabloda tutup, ikisini birbirine eþleyen program veya bilgisayarlara DNS (Domain Name Server) adý verilir. Siz adresini girdiðinizde, ilk olarak bu adresin sizin servis saðlayýcýnýzýn DNS'inde olup olmadýðýna bakýlacaktýr. Eðer bulunamazsa, sembolik adres Amerika'daki ana merkezde bulunan Internic DNS'ine sorulup, ona karþýlýk gelen IP adresi size ulaþtýrýlacaktýr. Bu IP adresinde bulunan bilgiler servis saðlayýcý firmanýz tarafindan size ulaþtýrýlacaktýr. Hýz ve güvenlik için çoðu Internet Servis Saðlayýcý DNS hizmeti saðlar. RT-211 in ADSL menüsünün altýndaki DNS Ayarlarý menüsünde TTNET in saðladýðý DNS sunucularý gösterilmektedir eðer tercihen kullanacaðýnýz DNS Sunucusu varsa, IP adresini DNS 3' e girmelisiniz. 17 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

20 4.1.2 ADSL Modu RT-211 in ADSL menüsünün altýndaki ADSL Modu ekranýnda ADSL baðlantýnýz için kullanýlacak ADSL standartlarýný seçebilirsiniz. Modeminizin DSLAM ile haberleþerek en uygun standardý seçmesi için MULTI_MODE seçeneðini iþaretleyiniz. RT-211 in fabrika ayarlarýnda tüm modlar seçili olarak gelmektedir. Özel bir ayar girmeniz gerekmediði sürece bu þekilde býrakmanýz tavsiye edilir. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

21 4.2 LAN Ayarlarý LAN ana menüsüne týkladýðýnýzda RT-211 in oluþturduðu yerel aða (kablolu veya kablosuz) baðlanýp modeminizden IP adresi alan cihazlarýn fiziksel MAC adreslerini ve aldýklarý IP adreslerini görebilirsiniz IP Ayarlarý ve DHCP LAN ana menüsü altýnda IP Ayarlarý ve DHCP menüsüne týkladýðýnýzda modeminizin yerel IP sini ve DHCP sunucu ayarlarýný yapabilirsiniz. DHCP sunucu, yerel aðdaki istemcilere IP adresi atamalarýný yapar. RT-211 da yerel aðdaki istemcilere kendi IP adresinden sonraki IP leri otomatik olarak atar. Eðer yerel aðýnýzda kullanmayý tercih ettiðiniz baþka bir DHCP sunucu varsa, DHCP Aktarýcýsýný Etkinleþtir seçeneðini iþaretleyip bu DHCP sunucusunun yerel IP adresini Aktarýcý IP Adresi alanýna giriniz. 19 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

22 4.2.2 LAN Ýstemcileri Yerel aðýnýzda bir bilgisayarý istemci olarak tanýmlamak için IP adresini, bilgisayar ismini ve MAC adresini giriniz. Mevcut istemcilerin listelesinde Rezerve Et seçeneðini iþaretleyerek bu fiziksel adresdeki cihazýn (bilgisayarýn) daima bu IP adresini almasýný, yani IP adresinin dinamik olarak deðiþmemesini saðlayabilirsiniz. 4.3 Firewall Ayarlarý Firewall, yerel bilgisayar aðýnýzý ve bilgisayarlarý dýþ ortamdan gelebilecek ve sisteminize zarar verebilecek saldýrýlara karþý korur. AirTies RT-211 in firewall u, Stateful Packet Inspection(SPI) özelliðine sahiptir. SPI firewall aðýnýza gelen bütün paketleri inceler; Internetten gelen saldýrýlarý çeþitli kriterlere göre paket seviyesinde belirler ve saldýrýyý gönderen Internet (IP) adresini bloklayarak bundan sonra da yerel aðýnýza eriþimini engeller. Yine RT-211 Firewall menüsü ile yerel kullanýcýlarýn Internet çýkýþý için de geliþmiþ kurallar tanýmlayabilir, bu kurallarla istediðiniz kullanýcýlarýnýzýn Internet eriþimlerini engelleyebilir ya da kýsýtlayabilirsiniz. RT-211 web arayüzünde Firewall menüsüne girdiðinizde öncelikle Firewall Etkin seçeneðini iþaretleyiniz. Firewall anamenüsünün altýnda aþaðýdaki alt menüler açýlacaktýr. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

23 4.3.1 Eriþim Kontrolü Eriþim Kontrolü özelliði sayesinde Internet'teki çeþitli servislere yönlenen trafiðe izin verebilir ya da engelleyebilirsiniz. Bunu bu trafiðin geldiði istemcilerin IP ve/veya MAC adreslerini filtreleyerek yapabilirsiniz. Eriþim Kontrolünü Etkinleþtir kutusunu iþaretledikten sonra Yeni düðmesine basarak IP filtresi tanýmýna geçiniz. 21 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

24 4.3.2 Uygulamalar Bu sayfada IP filtrelerinde kullanmak üzere bir uygulamanýn (oyun, P2P, sunucu vb) port tanýmlarýný yapabilirsiniz, tanýmlarý deðiþtirebilirsiniz veya uygulamayý kaldýrabilirsiniz. Çok kullanýlan uygulamalar sizin için AirTies tarafýndan modeminize eklenmiþtir. Yeni bir uygulama tanýmlamak için Yeni düðmesine basýnýz. Uygulama Adý alanýna tanýmlayacaðýnýz uygulamaya vermek istediðiniz ismi giriniz. Gerçek Portlar alanýnda uygulamanýn modemin Internet e dönük dýþ bacaðýnda kullandýðý port numarasýný veya numaralarýný; LAN Portlarý alanlarýnda ise modemin iç bacaðýnda eþleþtirilecek port numaralarýný giriniz. Bu deðerleri girdikten sonra Kaydet düðmesine basýnýz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

25 4.3.3 MAC Filtreleme MAC filtreleme özelliði bilgisayarlarýn MAC adreslerine göre aða eriþimlerine izin verilmesini saðlar. Bu özellik etkinleþtirildiðinde listeye MAC adresleri yazýlmýþ olan kullanýcýlar haricindekilerin Internet'e eriþimi engellenir. Yeni bir MAC adresi girip ekleye basýnýz ya da sistemdeki istemciler listesinden seçiniz Web Filtreleri Web filtreleri özelliði ile Ýnternet'ten indirilen, tehlike yaratabilecek bazý web tabanlý uygulamalarý ve Ýnternet tarayýcýzda tehlikeye açýk özellikleri daha aðýnýzdaki bilgisayarlara ulaþmadan engelleyebilisiniz. Örneðin cookie'ler web sayfalarýna girilen bilgileri içerdiðinden kiþisel bilgilerinizin ele geçirilmesine sebep olabilir.bu tür web uygulamalarýný içeren baðlantýlarýn modemden geçmesine ve yerel aðýnýza veya bilgisayarýnýza gelmesine izin verilmeyecektir. "Web Filtreleri" baþlýklý ekranda engellemek istediðiniz web uygulamalarýnýn (proxy, cookie, java apllet, activex, pop-up) yanýndaki "Filtre Açýk" kutucuðunu iþaretleyiniz. 23 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

26 4.3.4 URL Filtreleri Aðýnýzdaki bazý bilgisayarlarýn belirlediðiniz Web sitelerine eriþimini engelleyebilirsiniz. Bu sayfada eriþimini engellemek istediðiniz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de geçebilecek anahtar kelimeleri girebilirsiniz. Aðýnýzdaki bir bilgisayarýn eriþimini bu þekilde engellemek için "Eriþim Kontrolü" sayfasýnda o bilgisayar için yarattýðýnýz kuralda "URL Filtreleri ile Http" kutucuðunu iþaretleyiniz DMZ DeMilitarized Zone (DMZ) özelliði, Internet üzerinden eriþmek istediðiniz modeminize baðlý bir bilgisayarýnýzýn tüm port'larýný açarak dýþarýdan eriþimine izin verir. Riskli bir yöntem olmakla birlikte, firewall veya NAT ayarlarý yüzünden bazý uygulamalarda sorun yaþayan yerel kullanýcýlarýnýzýn tüm portlarýný DMZ aracýlýðýyla topluca 1 seferde açarak ve yönlendirerek sorun giderilebilir. DÝKKAT: Hiçbir kullanýcý için tüm portlarýn sürekli açýk tutulmasý tavsiye edilmez. DMZ i etkinleþtir tuþuna bastýktan sonra Internet'ten her porttan gelen veriyi yönlendireceðiniz bilgisayarýnýzýn IP adresini Yerel Að IP Adresinizi Seçin alanýna girerek Kaydet tuþuna basýn. Böylece Internet teki legal IP adresiniz olan RT-211 in WAN IP adresine gelen data paketleri (hangi port üzerinden gelirse gelsin) bu yerel bilgisayara yönlendirilecektir. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

27 4.3.6 Anti-DoS Anti-DOS özelliði modeminize Internet'ten gelebilecek, modeminize çok sayýda baðlantý yaparak çökertmeye dayanan Denial of Service türü saldýrýlarý önler. Bu sayfada modeminize Internet'ten farklý protokoller kullanýlarak ne kadar zamanda kaç tane baðlantý yapýlmasýna izin vereceðinizi ayarlayabilirsiniz. 25 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

28 5.3 NAT (Network Address Translation) ve Port Yönlendirme Ayarlarý Network Address Translation (NAT), Internet saðlayýcýnýz tarafýndan size verilen global IP adresinin, yerel aðýnýzdaki bilgisayarlar tarafýndan ortak olarak kullanýlmasý için gerekli olan yönlendirmeleri yapan hizmettir. Global IP adresini RT-211 modeminiz taþýrken, yerel bilgisayar aðýnýzdaki bilgisayarlara ve cihazlara gibi yerel IP adresleri verilir. NAT ýn en çok kullanýlan uygulamasý Port Yönlendirme dir. Port yönlendirme ile Internet ten global IP nize, yani modeminize belli bir porta gelen data paketleri yerel aðýnýz içerisindeki (global/legal bir IP si olmayan, sadece bir lokal IP si olan) bir bilgisayarýn o portuna aktarýlýr. Internet teki bazý popüler peer-to-peer (kullanýcýdan kullanýcýya) baðlantýya dayalý programlar (E-mule, Kazaa, VPN, Uzak Masaüstü gibi), port yönlendirme aracýlýðýyla çalýþýr. RT-211 da port yönlendirmek için Web arayüzünde NAT menüsüne ve altýndaki Port Yönlendirme bölümüne giriniz. Açýlan pencerede; Uygulama alanýna tanýmlayacaðýnýz port yönlendirme kuralý için bir isim giriniz Hedef IP Adresi alanýna aðýnýzda Internet ten ulaþýlmak istenen bilgisayarýn yerel IP adresini yazýnýz. Protokol Tipi olarak istenen uygulamanýn kullandýðý protokol TCP,UDP,TCP&UDP seçeneklerinden birini seçiniz (Uygulamanýn kullandýðý protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP seçilmesi tavsiye edilir). WAN Portlarý alanýna istenen uygulamanýn kullandýðý port numarasýný giriniz Hedef LAN Portlarý alanýna uygulamanýn yerel aðda hangi portu kullanacaðýný giriniz (çoðunlukla gerçek port ile aynýdýr). Bir tek port yerine bir dizi port yönlendirmede port aralýðý belirtmek için araya tire (-) koyunuz.örneðin 23 ile 80 portlarý arasýndaki tüm portlarý yönlendirmek için bu bölüme yazýnýz. Etkin kutucuðunu iþaretleyiniz. Yukarýda açýklanan ayarlarý yaptýktan sonra Kaydet tuþuna basýnýz. AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev

29 5.4 Routing Routing (dolaþtýrma) Ýnternet'te IP paketlerinin hedeflerine nasýl ulaþacaðýný belirleyen kurallarý tanýmlar. Hedef IP adreslerini belirleyeceðiniz statik (sabit) routing tanýmlayabilir veya kurallarý otomatik olarak güncelleyen RIP dinamik routing protokolünü kullanabilirsiniz Statik Routing Statik bir routing kuralý ile Internet üzerindeki belli bir IP adresine hangi að geçidi (gateway) üzerinden ulaþýlacaðý tanýmlanýr. Statik routing ile komple bir að biçimlendirmesi yapýlabilir, ancak bu yöntem route da oluþabilecek aksaklýklar karþýsýnda hatanýn otomatik olarak giderilmesini engeller. Hedef IP Adresi ile "Að Geçidi" alanlarýný doldurarak sað-alttaki "Ekle" tuþuna basýnýz. Tanýmladýðýnýz kural "Yönlendirme Tablosu"nda görünecektir Dinamik Routing Dinamik Routing sayesinde, statik routing deki tanýmlanan route da aksaklýk olduðunda data paketlerinin gidememesi riski ortadan kalkar. Seçilen yönlendirme protokoluna (aþaðýda seçilen RIPv2 gibi) göre routing table lar otomatik olarak oluþturulur ve paketler alternatif route lar üzerinden gidebilir. Böylece bir route un týkanmasý yüzünden iletiþimin aksamasý riski ortadan kalkar. 27 AirTies RT-211 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1

Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem Kullaným Kýlavuzu ve Garanti Belgesi RT-204 AirTies Teknik Servis Adresi AirTies Kablosuz Ýletiþim Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. No11 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy Ýstanbul

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet)

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1

Detaylı

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazının kurulması

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının kurulması

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu 1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Kılavuza Genel

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Air 5340: 150 Mbps Kablosuz ADSL2+Kablosuz Modem yaşam Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım

Detaylı

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341 Kablosuz yaşam Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5341 7/24 destek hattı 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri 4 1.2 Kutu

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router Kullanım kılavuzu Air 4450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GIRIŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use yaşam Air 5050 ADSL2+ Kablosuz 4 Port Modem Kullanım kılavuzu Air 5050 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AIRTIES WAR-140 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

AIRTIES WAR-140 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AIRTIES WAR-140 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies

Detaylı

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri

Detaylı

AIRTIES RT-101 ADSL 2+ Combo Modem

AIRTIES RT-101 ADSL 2+ Combo Modem AIRTIES RT-101 ADSL 2+ Combo Modem AirTies RT-101 Kullanım Kılavuzu R1 AirTies RT-101 Kullanım Kılavuzu R1 Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies RT-101 ADSL2+ Combo Modem in kurulması ve ilk ayarlarının

Detaylı

AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu

AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu AirTies RT-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup,

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5443 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5650 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı