T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI (Güncellenmiş) (Strateji Geliştirme Şubesi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 STRATEJİK PLANI (Güncellenmiş) (Strateji Geliştirme Şubesi)"

Transkript

1 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI (Güncellenmiş) (Strateji Geliştirme Şubesi) ŞUBAT 2012

2 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. İSTİKLAL MARŞI Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, hakk a tapan, milletimin istiklal! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, hakk a tapan, milletimin istiklal! Mehmet Akif ERSOY 2

3 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim

4 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK 4

5 Günümüz dünyasında mevzuat oluşturma, kaynak sağlama, proje üretme ve planlı yönetmenin en önemli aracı olan stratejik planlara olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması doğrultusunda 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin Avrupa Birliği ve uluslar arası uygulamalara uyumlu olarak yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır. Kamu yönetimine önemli katkılar sağlayacak olan stratejik planlama sayesinde kurumların stratejik düşünme ve davranma yetenekleri gelişecektir. Stratejik planlama ile kamu idarelerinin planlı yönetim anlayışı çerçevesinde orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini katılımcı yöntemlerle belirlemeleri öngörülmüştür. Eğitim politikaları evrensel normlara oturtulmaya çalışılırken devletlere önemli görevler düşmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunların pek çoğu eğitimin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de stratejik planla uyumlu olarak yıllık performans programlarını hazırlayarak; performans esaslı bütçelerini oluşturmaları ve kamu kaynağının nasıl harcanacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığını ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Eğitim politikamız evrensel normlara oturtulmaya çalışılırken Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün 5 yıllık planı, eğitim hizmetlerinin etkin, kaliteli ve verimli bir şekilde sunulmasında artış kaydederek eğitim politikalarının belirlenmesinde gereken katkıyı sağlayacaktır. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün gelişmeyi ve sürekliliği izleyebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü yönetsel yapısı; stratejik amaçlar, hedefler ve uygulama stratejileri ile 5 yıllık performans kriterlerini değerlendirebilecek olan bir stratejik plan oluşturulmasında etkili olmuştur. Stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür eder, planın uygulanmasında başarılar dilerim. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi 5

6 SUNUŞ Dünyada son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, teknolojik yenilikler, ülkelerin tüm birimleriyle planlı ve programa dayalı şekilde çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmaların değerlendirilmesi, ulaşılan başarı performanslarının ölçülebilir olması stratejik planlamanın önemini artırmaktadır. Planlama için yeterli zaman ayırmayan ülkeler plansızlıktan doğan sorunların çözümü için çok daha fazla zaman harcamak zorunda kalmaktadırlar. Kurumların gelişmelerinin önündeki en büyük engel plansızlıktır. Bu nedenle stratejik planlama kurumlar için çok önemli bir faktör haline gelmiştir. Bir kurum; niye var olduğunu, neyi, ne zaman, nasıl, hangi kaynakla yapacağını, neticesinde ne elde edeceğini bilerek hareket etmek zorundadır. Zaman ve kaynak israflarını önleyebilmek için artık il düzeyinde de uzun dönemli plan yapmak ve vakit geçirmeksizin uygulamaya geçmek kamu yönetiminin vazgeçilmez bir ilkesi haline gelmiştir. Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde bir kurumun, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için stratejik yönetim esaslarını uygulaması bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca günümüzde kurumların etkin şekilde yapılanmaları ve performansa odaklanarak eğitim, araştırma, bilimsellik, alt yapı ve hizmetlerini en verimli şekilde sunmaları ve bu nedenle de stratejik planlarını hazırlamaları kaçınılmaz olmuştur. Bütün kurumlar, işlerin gerçekleştirilmesinde ileriye yönelik ve gerçeğe yakın tahminlerde bulunarak, yapılacak 6

7 işlerin verimini artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla izlenecek stratejilerin ayrıntılarıyla yapılması için stratejik plan oluşturmaktadırlar. 10 Aralık 2003 tarih 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile tanımlanan stratejik plan çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığımızın yıllarını kapsayan stratejik planı hazırlanarak uygulamaya geçirilecektir. Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü de çağdaş eğitim ve hizmet anlayışıyla hareket ederek stratejik plan hazırlıklarına üst kurul oluşturarak başlamıştır. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve 19 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar, paydaş görüşleri ve önerileri de alınarak hazırlanan Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, her yıl performans ölçülerine dayalı olarak değerlendirilecek ve başarıyı artırıcı tedbirler alınması sağlanacaktır. Stratejik Planımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için uygulanacak olan faaliyetler ile kaynak dağılımlarını içermektedir. Bu plan, plan dönemi içerisinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hangi çalışma, hizmet ve faaliyetlerde bulunacağının belgesi, il eğitim başarısını artırmak için, ilimizin 5 yıl sonra hedeflediği konumun fotoğrafı niteliğini taşımaktadır. Mustafa Kemal Atatürk ün Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız. sözünü bir rehber edinip, Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü olarak amaç ve hedeflerimize ulaşmak için emin adımlarla ilerleyeceğiz. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı; geleceğimizi, görmek istediğimiz düzeye ulaştırmak için bir yol haritası olduğundan büyük önem taşımaktadır. Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, planın uygulanması sürecinde bütün çalışanlarımıza başarılar dilerim. Osman Nuri GÜLAY Antalya İl Millî Eğitim Müdürü 7

8 İÇİNDEKİLER İstiklâl Marşı 2 Gençliğe Hitabe 3 Antalya Valisinin Sunuşu 5 Antalya Milli Eğitim Müdürünün Sunuşu 7 İçindekiler 8 Tablolar ve Şekiller Listesi 12 I. Giriş 15 A. Antalya Hakkında Antalya nın Tarihçesi Antalya nın Fiziki, İdari Ve Sosyal Yapısı Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı nın Varsayımları 19 B. Durum Analizi ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ GELİŞİMİ Cumhuriyetten Önce Medreseler Okullar Cumhuriyet Dönemi YASAL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ Teşkilat ve Görevleri Yönetim Hizmetleri Personel Hizmetleri Eğitim-Öğretim Hizmetleri Bütçe-Yatırım Hizmetleri Araştırma-Plânlama-İstatistik Hizmetleri Teftiş-Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri Sivil Savunma Hizmetleri Milli Eğitim Müdürlüğündeki Şubeler MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FAALİYET ALANLARI VE SUNDUĞU HİZMETLER Altyapı, Malzeme, Yatırım Hizmetleri Öğrencilere Burs-Yurt-Sosyal-Kültür-Spor-Sağlık Hizmetleri Personele Yönelik Hizmetler Denetim-Düzenleme Hizmetleri Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sosyal Kültürel Sportif Hizmetler Eğitim Teknolojisi Hizmetleri 29 8

9 3.8. Basın-Yayın 29 4.PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş Analizinde Kullanılan Yöntem Ve Aşamaları İç Paydaşlarımız Dış Paydaşlarımız Müşterilerimiz Paydaşlarla Görüşme Teknikleri 30 5.KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ Kurum İçi Analiz Teşkilat Yapısı Şeması ve Birim İnsan Kaynakları Teknolojik Altyapı Müdürlüğümüzün Teknoloji Hizmetleri Mali Kaynakları Antalya Eğitim Göstergeleri Öğrencilere Özel Olanaklar (Burs/Yatılılık/Kredi) Sağlanması İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ve 2008 Yılı Gerçekleşen Yatırımları Yılı Gerçekleşen Yatırımları Yılı Gerçekleşen Yatırımları Yılı Gerçekleşen Yatırımları Kurumun İletişim ve Karar Alma Süreçleri Müdürlüğün Son Yıllarda Elde Ettiği Başarılar ve İzlediği Politikalar Gönüllü Kişi ve Kurumlarla İşbirlikleri Kurum Dışı ve Çevre Analizi Nüfus Yapısı Yaş ve Cinsiyet Nüfus Yoğunluğu Doğurganlık Antalya nın Göç Yapısı Yabancı Göçü Ekonomik Yapı Sosyal ve Kültürel Yapı 76 9

10 Kalkınma Planı, Diğer Plan ve Programlarda Yer Alan Amaç, İlke ve Politikalar AB nin Lizbon 2010 Ortak Hedefleri 80 C. SWOT (GZFT) Analizi GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLARIMIZ TEHDİTLERİMİZ 82 D. Misyon-Vizyon ve Değerlerimiz Misyonumuz Vizyonumuz İlke ve Değerlerimiz 83 E. Stratejik Amaç Hedef ve Performans Göstergeleri 83 Tema 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 85 Stratejik Amaç 1. Eğitimde Görev Alan İnsan Kaynaklarının Etkili ve Verimli Değerlendirilmesinin Sağlayan Etkili Bir Sistem Kurmak. 85 Stratejik Amaç 2. Aktif İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları Yapmak 86 Tema 2: Okul Öncesi Eğitim 87 Stratejik Amaç 3. İlimizdeki okul öncesi kurumlarımızdaki öğrencilerimizin bedensel zihinsel ve duygusal gelişimini sağlayarak, İlköğretime hazırlamak, Türkçeyi, doğru ve güzel konuşmalarını 87 sağlayarak, kendilerini ifade eden, paylaşmayı seven, problem çözme kabiliyeti gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Tema 3: İlköğretim 88 Stratejik Amaç 4: İlimizdeki zorunlu ilköğretim çağındaki çocukların okullaşmasını sağlayarak, öğrencilerin fırsat ve imkan eşitliği içinde ilköğretime erişim ve devamlarını sağlamak, özgüveni yerleşmiş, teknolojiyi etkin kullanabilen bireyler olarak üst öğrenime hazırlamak. 89 Tema 4: Ortaöğretim 90 Stratejik Amaç 5: İlimizde ortaöğretim çağındaki çocukların okullaşmasını sağlayarak, eğitimöğretimin kalitesini arttırmak. 90 Tema 5:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 91 Stratejik Amaç 6: Sağlıklı nesiller yetiştirmek. 91 Stratejik Amaç 7:. Her kademe ve türdeki okullaşma oranını ve eğitim kalitesini artırmak. 92 Stratejik Amaç 8: Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak 93 10

11 Stratejik Amaç 9: Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak amacıyla yürütülen projelerin yaygınlaştırılmasının AR- GE tarafından yapılmasını sağlamak 94 Tema 6 : Özel Öğretim 95 Stratejik Amaç 10: Özel öğretim kurumlarının açılış ve denetimine ilişkin etkin hizmet verme sistemi oluşturmak. Stratejik Amaç:11 Yetişkinler ile örgün eğitim çağı dışına çıkmış bireyleri istihdama yönelik eğitime yönlendirmek için etkili bir eğitim süreci yürütmek Tema 7: Rehberlik ve Yöneltme 96 Stratejik Amaç 12: Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere yönelik rehberlik ve yönlendirme çalışmalarının etkinliğini artırmak. 97 Tema 8: Hayat Boyu Öğrenme 98 Stratejik Amaç 13: Bireylere kişisel bilgi, beceri ve davranış kazandırarak, istihdam alanlarını genişletmek, iş ve yaşam kalitelerini arttırmak. 98 Tema 9: Değerler Eğitimi 100 Stratejik Amaç 14: Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında, milli ve manevi değerleri benimsemiş, özümsemiş ve davranışa dönüştürebilmiş bireyler olarak topluma kazandırmak. 100 Tema 10: Denetim ve Danışmanlık 101 Stratejik Amaç 15: Antalya İl Eğitim Denetmenlerini Bilgi Çağına Uygun Hale Getirmek. 101 Stratejik Amaç 16. Tüm Yönetici Ve Öğretmenlerin Operasyonel, Yönetsel Ve Kalite Süreçlerinin Performansa Dayalı Değerlendirme Sistemi İle Denetlenmelerini Sağlamak Stratejik Amaç 17.İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik Ve Denetim Yaptıkları Kurumlarda Çalışan Personelin İyileştirilmesini Sağlamak İçin Her Türlü Çalışmaları Yapmak. Stratejik Amaç 18.Plan Döneminde İnceleme, Soruşturma Ve Önİnceleme Dosyalarını Mevzuata Uygun Olarak Zamanında Düzenle Stratejik Amaç 19.Kurumumuz İle İlgili Valilik Aleyhine Dava Açılma Oranını Azaltmak. 103 F. MALİYETLENDİRME 103 G. İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME FAALİYETLERİ VE YÖNTEMLERİ STRATEJİK PLANIN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

12 Tablolar ve Şekiller Listesi Tablo Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Müdürlük Personelinin Sınıf Dağılımı 32 Tablo 2- Müdürlük Personelinin Yaş Dağılımı 33 Tablo 3- Hizmet Yıllarına Göre Personel Dağılımı 34 Tablo 4- Eğitim Düzeyine Göre Personel Dağılımı 34 Tablo 5- Personelinin Cinsiyet Dağılımı 34 Tablo 6- Müdürlüğümüz Personelinin Unvanlarına Göre Dağılımı 34 Tablo 7- Bilişim Teknolojileri Altyapısı 35 Tablo 8- BT Sınıf Sayısı 35 Tablo 9- Antalya Defterdarlığına Bakanlığımız İdari Mali İşlere Dairesi Başkanlığınca Gönderilen 2011 Yılı Ödenekler 36 Tablo 10- Müdürlüğümüzün Yılları Gerçekleşen Ödenek ve Harcama Durumları ve Ödenek Artış Oranları (TL) 37 Tablo 11- Milli Eğitim Müdürlüğü Ulaştırma Hizmetleri Araç Listesi 37 Tablo 12- İl Geneli Okul, Öğretmen Ve Öğrenci Sayısı (Resmi+Özel) 38 Tablo 13- İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Ve Mezunlar (Resmi+Özel) 39 Tablo 14- Okulöncesi Eğitimi Genel Bilgileri (Resmi+Özel) 39 Tablo 15- Okul Öncesi Eğitimi Okullaşma Oranı (Resmi + Özel) (4-5 Yaş) 40 Tablo 16-Anaokulu İhtiyaçlarımız 40 Tablo 17-İlköğretim Genel Bilgileri (Resmi+Özel) 40 Tablo 18-İlköğretim Okullari Genel Bilgileri (Resmi+Özel) 40 Tablo 19-İlköğretimde Okullaşma Oranı(Resmi+Özel) 41 Tablo 20- YİBO Bilgileri 41 Tablo 21-Öğretim Şekline Göre İlköğretim (Resmi+Özel) 41 Tablo 22-İlköğretim Okulları Derslik Başina Düşen Öğrenci Sayisı (Resmi) 42 Tablo 23-Taşımalı İlköğretim Bilgileri 43 Tablo 24-Antalya İli 2011 Yılı 8.Sınıf Sbs Bilgileri 43 Tablo 25-Kız Ve Erkek Öğrencilerin İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Oranları (Resmi + Özel) 43 Tablo 26-Okul Türlerine Göre Ortaöğretim Kurumları (Resmi+Özel) 44 Tablo 27-Ortaöğretim Genel Bilgileri (Resmi+Özel) 44 Tablo 28-Ortaöğretim Okulları Derslik Başina Düşen Öğrenci Sayisı (Resmi) 45 Tablo 29-Ortaöğretimde Okullaşma Oranı (Resmi + Özel) 45 Tablo 30-Öss Türkiye Sıralamasındaki Yerimiz(Kazanan Aday Yüzdesine Göre ) 46 Tablo 31-Öss De Yerleşen Adaylarda Lisansa Göre Yerleşme Yüzdesi Ve Türkiye Sıralamasındaki Yerimiz 46 Tablo 32-Taşımalı Ortaöğretim Bilgileri 46 Tablo 33-Özel Okullar 47 Tablo 34-Özel Öğretim Kurumları 47 Tablo 35-Resmi Özel Eğitim Okul Bilgileri 47 Tablo 36-Özel Okul Bilgileri (Özel Özel Eğitim) 48 Tablo 37-İl Geneli Öğretmen Ve Personel Sayısı (Resmi) 48 12

13 Tablo 38-İl Geneli Okul Ve Kurum Yönetici Sayıları (Resmi) 48 Tablo 39-İl Geneli Personel Sayısı 49 Tablo 40-Personel İhtiyacı 50 Tablo yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri 50 Tablo 42-Özel Yurtlar 50 Tablo 43-Öğretim Dairelerine Göre Burslu Öğrenci Sayıları 50 Tablo 44-Okuma-Yazma Kursları 51 Tablo 45- Antalya Okuyor ve Ana Kız Okuldayız Okuma Yazma Kaampanyası 51 Tablo 46- Eğitime %100 Destek Kampanyası Kapsamında Yapılan Derslik Sayısı 52 Tablo Yılı İlköğreti m Kurumları Yapım Geli r Ve Ödenekleri (Ytl.) 53 Tablo Yılı İlköğreti m Kurumları Yapım Geli r Ve Ödenekleri (Ytl.) 54 Tablo Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Gelir Ve Ödenekleri (Ytl.) 56 Tablo Mali Yılı, İl Özel İdaresinin (222 s.k.-76/b)de ifade edilen gelirleri toplamı: TL Tablo Mali Yılı, İl Özel İdaresinin (222 s.k.-76/b)de ifade edilen gelirleri toplamı: ,57-TL 59 Tablo Mali Yılı, İl Özel İdaresinin (222 s.k.-76/b)de ifade edilen gelirleri toplamı: ,23.-tl 60 Tablo Mali Yılı, İl Özel İdaresinin (222 s.k.-76/b)de ifade edilen gelirleri toplamı: ,73.-tl 62 Tablo 54-Açıköğretim Öğrenci Sayıları 63 Tablo 55-Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları 63 Tablo Öğretim Yılı Özel Öğretim Kurum ve Kurslardaki Gelişmeler 64 Tablo 57- Özel Eğitim ve Rehberlik Bilgileri 64 Tablo 58- Mesleki ve Yaygın Eğitim Bilgileri 66 Tablo 59-Yıllara Göre Okuma-Yazma Kurs Bilgileri 66 Tablo 60- Nüfus Sayımları ve Nüfus Büyüklüğü 72 Tablo 61- Nüfus Sayımlarında Türkiye nin ve Antalya nın Nüfus Artış Hızı 73 Tablo Yılları Arasında Antalya nın İlçelerinin Nüfus Artış Hızı 73 Tablo 63-Yıllara Göre Antalya İlinde Doğanların Toplam Nüfusa Oranı 75 Tablo 64-Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı 76 Tablo 65- Stratejik Plan Genel Durum Tablosu 84 Tablo 66- Bütçe Tablosu 104 Tablo 67- Kaynak Tablosu 104 Şekiller Listesi Şekil 1. Antalya İl Haritası 14 Şekil 2. MEB Organizasyon Yapısı

14 Şekil 1. Antalya İl Haritası 14

15 GİRİŞ Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik plan çalışmalarında, DPT tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan model ve bütüncül bir yaklaşım esas alınmıştır. Buna bağlı olarak, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü nde uygulanmak üzere stratejik plan modeli oluşturulmuştur. Öncelikle Stratejik Planlama Ekibi kurulması ve çalışma ilke ve kurallarının belirlenmesi planlanmıştır. Kurulan SPE nin stratejik planlama modelindeki yolculuğunda atacağı adımlar aşağıda belirtilmiştir. İç Çevre Analizi Yasal yetki ve görevleri Müdürlüğün sunduğu hizmetler ve faaliyet alanları Teşkilat yapısı İnsan kaynaklarıyla ilgili göstergeler Mali kaynakları Eğitime ilişkin istatistiksel veri derleme Paydaş Analizi Ankete dayalı Paydaş Beklentileri Araştırması Dış Çevre Analizi Güçlü Zayıf Yanlar- Fırsatlar Tehditler (GZFT Analizi) Misyon ve Vizyon Çalışması Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması, Uygulama Stratejileri İzleme ve Değerlendirme Stratejik Plan Modelinin uygulanmasına, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planını yürütmek, iç eğitimleri yapmak ve çalışmaları koordine etmek üzere 6 kişilik bir ekip oluşturularak başlanmıştır. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Planlama Ekibi üyelerine başlangıçta üst yönetim desteği sağlanmış, süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Kurum amirlerinin konuyu algılama ve sahiplenme düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmıştır. Bu çerçevede, Kasım 2007 de Müdürlüğümüzdeki şube temsilcilerinin eğitimi (7 8 9 Kasım 2007,13: arası) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başöğretmen Atatürk Toplantı Salonu nda yapılmıştır. İlimize bağlı ilçelerimizde Strateji Eğitimleri 2 grupta verilmiştir. 1.Grubun (Kemer, Finike, Korkuteli, Kumluca, Kaş, Elmalı, Demre) eğitimi 04 Kasım 2007 de saat 9.00 da Finike - Canan Yavuz Gürkan Meslek ve Kız Meslek Lisesi nde gerçekleştirilmiştir. 2.Grubun (Manavgat, Alanya, Serik, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa, İbradı) eğitimi 07 Kasım 2007 de saat 9.00 da Manavgat - Manavgat Kolejinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin ardından durum analizi çalışmalarına başlanmıştır. İç çevre analizi yapıldıktan sonra Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü paydaş analizi çalışması yapılmış ve paydaş beklentileri araştırması anket çalışmalarına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Durum analizi çalışmalarında ilgili doküman ve istatistikler incelenmiş ve Müdürlüğümüzün geçmiş performansı ve il eğitim göstergeleri analiz edilmiştir. Şubeler İçin Stratejik Plan Hazırlama El Kitabı ve stratejik plan hazırlama formatına uygun şube bazlı çalışmalar yapılmıştır. 15

16 Bu dönem içinde SPE üyeleri yoğun bir çalışma içinde olmuşlardır. Bu dönemde, stratejik amaç ve hedeflere yön göstermesi açısından misyon ve vizyonun oluşturulması, stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Belirlenen stratejik amaçlarla uyumlu ölçülebilir stratejik hedeflerin belirlenmesinden sonra bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetler SPE de belirlenmiştir.son olarak performans göstergeleri belirlenerek, izleme ve değerlendirmenin performans alanlarında nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Hazırlanan stratejik plan taslağı, incelenmek üzere Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm şubelerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, ilgili komisyonlara ve Ortaöğretim Projesi Ekibi ne gönderilerek görüş ve önerilerine sunulmuş, buralardan gelen raporlar doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Taslak, son olarak Üst Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının stratejik planları inceleme seminerlerinde yapılan uyarılar ışığında planda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. İlimizdeki Strateji Geliştirme Şubesi ne bağlı olarak kurulan AR-GE Birimi tarafından stratejik plana son şekli verilmiştir. Stratejik Plan, akademik tez yazım yönergeleri incelenerek yazılmıştır. Uygulamaya koyulan stratejik planımızın 6 aylık süreler halinde izleme ve değerlendirmesi yapıldı. Koymuş olduğumuz 5 yıllık hedeflerimizin çoğuna, geçtiğimiz iki yıl içerinde ulaşmış bulunmaktayız. Süreç içerisinde yapmış olduğumuz analizler neticesinde yeni hedefler koymamız ve mevcut hedeflerimizi daha da iyileştirerek planımızın güncellenmesi zaruri olmuştur. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet KARAKAŞ koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü TKY formatörü Arif AYDENİZ, Ar-Ge birimi öğretmeni Yetkin KARADOĞAN ve müdürlüğümüz büro şefleri ile birlikte stratejik planımızın güncellenmesi yapılmıştır. YASAL ÇERÇEVE Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. denilmektedir. Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve toplumumuzun Bakanlıktan beklediği örnek ve öncü olma misyonuna, Türkiye nin AB vizyonuna uygun bir MEB Stratejik Planı, Bakanlığımızın hazırlayıp yürürlüğe koymak durumunda olduğu en öncelikli konulardan birisidir sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma programları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete) yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, 2006/55 sayılı Genelge ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır. MEB in ilk stratejik planı yönetmelikte öngörüldüğü şekilde yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, yukarıda adı geçen yasal gerekçeler çerçevesinde yıllarını kapsayan Stratejik Planını hazırlamış olup Üst Kurul un imzasına sunduktan sonra valilik onayı ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır. 16

17 ÜST KURUL SIRA ADI ve SOYADI GÖREV YERİ GÖREVİ 1. Osman Nuri GÜLAY İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 2. Hami DORUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 3. Mehmet KARAKAŞ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 4. Süleyman ERYILMAZ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 5. Ahmet Sezai İRTEM İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 6. Mustafa ÖZDEMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 7. Ahmet AYDIN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 8. Veli KAYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü Md. Yrd. V. 9. Tevfik KAHVECİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Md. Yrd. V. 10. Nuri Özer BEDİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 11. Mehmet Emin ŞAHİN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 12. Muzaffer ŞAHİN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 13. İsa GÜZEL İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 14. Erdem KAYA Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 15. Mestan DOĞANTÜRK Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür V. 16. Ali Rıza MASLAK Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür V. 17. Semra BEKAR Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 18. Gültekin ACAR Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 19. İbrahim KÖSEOĞLU Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 20. İsmail KILIÇ Akşeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 21. Osman CANDEĞER Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 22. Bülent ALDAL Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 23. Hızır GÜNEŞ Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 24. Nejdet BOZVELİOĞLU Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 25. Faruk ATEŞ Gündoğmuş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür V. 26. Osman MÜEZZİNOĞLU İbradı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 27. Faruk KARCI Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür V. 28. Feyzullah KORKUT Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 29. Ferman AKBULUT Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 30. Halim İZGİ Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 31. Yusuf TEKDEMİR Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 32. Yılmaz KAVAK Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 17

18 A. ANTALYA HAKKINDA 1 1. Antalya nın Tarihçesi Arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bulgular Antalya ve bölgesinde, insanların günümüzden 50 bin yıl önce yaşadığını göstermektedir. En önemli bulgular Çam Dağı nın Akdeniz e bakan yamacında bulunan Karain Mağarası ndan elde edilmiştir. Üst üste üç büyük boşluktan oluşan dar giriş ve geçitlerle birbirine bağlı 50 m. derinliğindeki bu mağaranın o dönemlerde insanlar tarafından tamamıyla kullanıldığı tespit edilmiş, mağarada Eskitaş, Ortataş, Yenitaş, Kalkolitik ve Bronz çağlarından kalma buluntulara rastlanmıştır. İ.Ö yıllarında Anadolu daki durumu gösteren tarih haritalarında Antalya Bölgesi, Büyük Hitit Krallığı içinde kalmaktadır. İ.Ö. XIII. ve XII. yüzyıllarda Trakya dan gelen kabilelerin Hitit Uygarlığı na son vermesiyle, Antalya Bölgesi nde Pamfilya, Likya ve Klikya gibi kent devletleri ortaya çıkmıştır. Bugünkü Antalya ili Pamfilya nın tamamını, Psidya nın güneyini, İsaurya ve Klikya nın batısını ve Likya nın doğusunu içine almaktadır. İ.Ö VII. yüzyıldan 546 yılına kadar bölgede süren Lidya egemenliği, yerini İ.Ö. 546 yılında Pers egemenliğine bırakmıştır. Makedonya Komutanı Büyük İskender, bölgedeki Pers egemenliğine İ.Ö. 336 yılında son vermiş, bütün kentleri (Termessos gibi bazı istisnalar dışında) almıştır. İ.Ö. 323 yılında İskender in ölümüyle birlikte, generalleri arasında İ.Ö. 188 yılına kadar sürecek olan savaşlar başlamıştır. Bu tarihte Bergama Kralı II. Attalos, ülkesini doğuya doğru genişletmek amacıyla yaptığı saldırılarda doğal bir liman olan Antalya kıyılarını üs olarak kullanmış, daha sonra kenti onartarak Attelia adını vermiştir. İ.Ö. 133 yılında Bergama Krallığı nın, Roma İmparatorluğu na katılmasıyla bölgede korsanların ve korsanlara ait küçük kentlerin önemli rol oynadığı bir dönem başlamıştır. Bu küçük gruplar İ.Ö. 88 yılında birleşerek Romalıları Anadolu dan çıkarsalar da bu durum uzun sürmemiş, bölge İ.Ö. 32 yılında tekrar Roma ya bağlanmıştır. İ.S. V. ve VI. yüzyıllara kadar Antalya, tarihinin en görkemli gelişmesini yaşamış ve kent surları dışına taşmıştır. İ.S. II. Yüzyılda Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı şehirde, İ.S. VII. yy.dan itibaren Müslüman Araplar etkili olmaya başlamış, 1085 yılında Anadolu Selçukluları ndan Süleyman Şah zamanında İslamiyet egemen olmuştur yılında, Bizans İmparatorluğu ve Türkler arasında el değiştiren kenti, Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev almış, ölümü üzerine tekrar Hıristiyanlığa geçen kenti, oğlu Keykavus geri almayı başarmıştır. Selçuklular, İlhanlılar ın baskısına daha fazla dayanamayıp zayıflayınca, Anadolu da bağımsız beylikler dönemi başlamıştır. Bu dönemde 95 yıl süreyle bağımsız bir beylik olarak kalan bölgeyi, Hamitoğulları soyundan gelen Teke Beyleri ele geçirerek, yılları arasında egemenlik sürdürmüşlerdir. Birinci Dünya Savaşına kadar Osmanlı yönetiminde kalan Antalya, Teke Sancağı na bağlı önemli bir liman kenti olarak varlığını sürdürmüştür. Birinci Dünya Savaşı sonrasında, 29 Nisan 1919 da Antalya ve çevresi İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında İtalyanlarla yerli halk arasında çatışma olmaması için büyük çaba harcanmış, halk Kurtuluş Savaşı sırasında gönüllü asker ve maddi yardımlarla, Batı Cephesi nde savaşan Ulusal Güçlere yardımcı olmuştur. 5 Temmuz 1921 yılında bölgedeki İtalyan işgali sona ermiştir. Antalya kenti,akdeniz kıyısında kendi adını taşıyan körfezde, 39 m. rakımlı kayalık bir arazi yapısı üzerine kuruludur. Toplam yüzölçümü dekar olup, Türkiye yüzölçümünün %2,6 sını teşkil etmektedir. 640 km lik deniz kıyısı ile, yükseklikleri 3.086m. ye kadar ulaşan Toros Dağları arasında, farklı büyüklükteki ovaları ve ormanları,kendine özgü vadileri ve özellikle kıyaya yakın kesimlerdeki mağaraları,kilometrelerce uzanan plajları ile bir doğa harikasıdır. Bu güzellikler; M.Kemal Atatürk ün Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir sözünde ifadesini bulmaktadır. Antalya İlimiz, Türkiye nin dünyaya açılan penceresidir. Türkiye de bugüne kadar bilinen, en eski 1 Antalya İl Özel İdaresi Stratejik Planından yararlanılmıştır. 18

19 yerleşim bölgelerinden olan Antalya, nüfusu,19 ilçesi ile birlikte eşsiz tabiat güzellikleriyle bir turizm cennetidir. 2. Antalya nın Fiziki, İdari ve Sosyal Yapısı İlimizde 19 İlçe Bulunmaktadır. Yüzölçümü : km² Enyüksek nokta : Kızlar Sivrisi m. Önemli akarsular : Doğal göller : Kıyı uzunluğu : 640 km Ada sayısı : 10 İl Nüfusu : Kırsal Kesimde Yaşayan Nüfus : % 29,03 Okuma Yazma Oranı : % 97,87 Antalya Nüfus Artiş Ortalamasi : % 3,19 Düden-Aksu-Köprü-Manavgat-lara-Karpuz-Kargı-Oba- Dim-Sedre-Salamur-Alakır-Başgöz-Eşen-Korkuteli-Bıçkıcı Çayları Avlan (8 km²), Karagöl Sazlığı (10 km²), Söğüt (40 km²), Eğri Göl (3 km²) 3. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planının Varsayımları Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı; Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı, Antalya İl Özel İdaresi Stratejik Planı, 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, 2008 Bütçe Raporu, 2023 Türkiye Vizyonu, 60. Hükûmet Programı ve çeşitli uluslar arası belgelerdeki hedeflerini temel varsayım kabul etmiş, amaç ve stratejilerini bu doğrultuda ortaya koymuştur. Stratejik Planlamanın önemli güçlükleri; Antalya nın mevcut yasalar çerçevesinde genel bütçeden aldığı payın nüfus dinamiğiyle (aşırı iç ve dış göç) doğru orantılı olmaması, İç ve dış paydaşların Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünden beklentilerinin yüksek olması Kaynakların kıt olması, Olağandışı durumların öngörülememesi olarak kabul edilmiştir. B.DURUM ANALİZİ 1. ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Cumhuriyet ten Önce: Medreseler: Cumhuriyet ten önce Antalya merkezinde 19 medresenin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu medreselerden biri hariç hepsi harap olmuştur. Selçuklular dan kalma Karatay medresesi 1965 yılında onarılmışsa da tekrar onarılmaya muhtaçtır. Akseki nin merkezinde ve birçok köyünde medreselerin olduğu, Alanya ilçesinde beş, Elmalı da sekiz, Gazipaşa da dört, Gündoğmuş ta dört, Korkuteli nde bir, Kumluca da iki, Manavgat ta beş, Serik te dokuz medresenin varlığı bilinmektedir Okullar: Merkez ilçede yedi ilkokul, iki anaokulu öğretim yapmıştır. Akseki nin köyleri ve merkezinde ilkokullar vardı. Elmalı da iki ilkokul ve bir anaokulu, Gazipaşa da bir ilkokul, Kaş ta yedi, Korkuteli nde iki, Kumluca da bir, Serik te de iki ilkokul öğretim yapmıştır. Merkez ilçede öğretim yılında bir Darül Muallimin Okulu açılmış ve öğretim yılı sonunda kapatılmıştır. 19

20 1.2. Cumhuriyet Dönemi: Cumhuriyetin ilanından sonra Antalya, Burdur ve Isparta vilayetleri bir bölge haline getirilerek Maarif Emirliği Teşkilatı kurulmuş, başına Edebiyat Tarihçisi ve Eleştirmeni İsmail Habib (Sevük) Bey getirilmiştir. Bir süre devam ettikten sonra bu teşkilat kaldırılmış, 1931 yılında ise Maarif Müdürlükleri kurulmuştur. Cumhuriyet Dönemi nde ilk mesleki okul, 1939 yılında Akşam Kız Sanat Okulu olarak açılmıştır. Bugünkü anlamda ilk ortaokul 1926, ilk lise 1933 yılında eğitim- öğretime başlamıştır. Antalya ilinde okuma yazma bilen nüfusun oranı ülke genelinde olduğu gibi her iki cinsiyet için de sürekli artış göstermektedir yılında erkeklerin %26,6 sı, kadınların %8 i okuma yazma bilirken, bu oran 2000 yılında erkeklerde %96,3 e kadınlarda %87,6 ya (genel ortalama %92) yükselmiştir. 2. YASAL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün yetki, görev ve sorumlulukları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri dayanak alınarak hazırlanan sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre yürütülmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğü Anayasanın Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42.maddesi ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun doğrultusunda; a) Atatürk ilke ve inkılâplarına, Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasa nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan, T.C. ye karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak. b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ile dengi ve her çeşit örgün ve yaygın öğretim kurumlarını açmak ve yüksek öğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer Bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek. c)türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak öğretim ve eğitimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek. d)diğer Bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak, onaylamak. e)türk Silahlı Kuvvetleri ne bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak. f)yükseköğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, yüksek öğretim kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek. g)okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek. h)yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamakla yükümlüdür Teşkilat ve Görevleri: Her ilde Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçe hariç her ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bulunur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda Merkez İlçe Milli Eğitim hizmetlerini de yürütür. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan meydana gelir. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği hükmünce, Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevleri şunlardır: 20

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı 1 2 T.C KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 3 4 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. Mustafa

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan 2015 2019 T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu 2015-2019 Stratejik Plan 1 Ey Türk! Yüksel, senin için yüksekliğin hududu yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ANADOLU LĠSESĠ

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 Yunus Emre İlköğretim Okulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TRABZON-2015 iv Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU OKUL STRATEJİK PLANI ( - ) 1 En mühim ve feyizli işlerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

ALTINDAĞ ATATÜRK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ALTINDAĞ ATATÜRK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2011 ALTINDAĞ ATATÜRK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STRATEJİK PLAN KOMİSYONU REVİZE ÇALIŞMASI ARALIK 2011 1 T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI ATATÜRK KIZ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2008

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2008 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2008 Nisan 2009 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2009 www.meb.gov.tr http://sgb@meb.gov.tr Hazırlık - baskı : gazi M.E.M. matbaası

Detaylı

MEB 2010-2014 STRATEJİK PLANI

MEB 2010-2014 STRATEJİK PLANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MEB 2010-2014 STRATEJİK PLANI Ankara 2009 iii SUNUŞ Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON Vizyon Ülkemizin dünya lideri olmasına katkıda bulunan, Türkiye de eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

Millet tarafından, millet adına, devleti idareye yetkili kılınanlar için, gerektiği zaman, millete hesap vermek, mecburiyeti, laubalilik ve keyfî hareketle uzlașmaz. M. Kemal Atatürk İSTİKLAL MARȘI Korkma,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI Şanlıurfa 2009 2 En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı