Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polinomlar II. Dereceden Denklemler"

Transkript

1 Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý n P(x) = x + 3x + x + 5 olduðuna göre, yazýlabilecek farklý polinomlarýn sabit terimleri toplamý kaçtýr? A) 0 B) 5 C) 30 D) 35 E) 40. P(x)=x 3 4x P() olduðuna göre, P(3) kaçtýr? A) 5 B) 4 C) D) 1 E) 0 3. P(x) bir polinom olmak üzere, P(x 3 )=3x 9 +4x 6 x 3 +5 olduðuna göre, P(1)+P() ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 45 B) 47 C) 51 D) 55 E) P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere, P(x )+x.q(x)=4x 3 x +1 olduðuna göre, P( ) kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) n 5. Her x gerçek sayýsý için, x +ax 5=(x+1)(bx+c) olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr? A) 9 B) 8 C) 0 D) 8 E) 9 10x 5 A B x 4x 5 = x 5 + x+ 1 olduðuna göre, A B farký kaçtýr? (00/ÖSS) A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 mx + n 3 1 = x x 35 x 7 x+ 5 olduðuna göre, m+n toplamý kaçtýr? (001/ÖSS) A) 0 B) C) 4 D) 6 E) 8 8. P(x)=x 8x+16 olduðuna göre, P(x) P(x +8) ifadesinin deðeri kaçtýr? x A) 3 B) 16 C) 8 D) 8 E) 16

3 9. P(x+)=x 3x a P(x+1) polinomunun kat sayýlar toplamý olduðuna göre, P(3x ) polinomunun sabit terimi kaçtýr? A) 1 B) 16 C) 18 D) 4 E) P(x ) polinomunun çift dereceli terimlerinin toplamý 1 olduðuna göre, P( 1)+P( 3) ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 6 B) 8 C) 1 D) 4 E) P(x+1)=ax +bx+c LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x 1,y+1)=x x 3y+xy y 1 olduðuna göre, P(x,y) polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x +3xy+y B) x 3xy+y C) x +xy+y D) x xy y E) x +xy y 14. P(x)=x 3 4x +4 olduðuna göre, P(x ) P(x) polinomunun sabit terimi kaçtýr? A) 4 B) 0 C) 16 D) 1 E) 8 1. Q(x )=3x x+4 P(x)=Q(x) olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr? A) 4 B) 36 C) 4 D) 44 E) Ax + Bx + C + + = 3 3 x 1 (x 1) (x 1) (x 1) olduðuna göre, A+B+C toplamý kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 6 E) P(x, y)=x +xy 6y olduðuna göre, P(100, 33) kaçtýr? A) 133 B) 146 C) 166 D) 196 E) P(x) polinom ve P(x) 0 olmak üzere, olduðuna göre, P(x)=P(x+1) P(01) P(010) ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 1 B) 0 C) 1 D) E) 4 3 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

4 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x 1)+P(x+1)=4x x+10 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x x 3 B) x +x 3 C) x x+3 D) 4x +x 1 E) 4x x+1 (1991/ÖYS) 18. P(x) x.p(x+1)= x 3 +x 6x+5 olduðuna göre, P(x 1) polinomunun kat sayýlarý toplamý kaçtýr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) P(x)+P( x)=0 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) x 3 +x+5 B) x 3 +x +6 C) x 5 +x 3 +x D) x 7 x 6 +4 E) x 6 +x x x + 4x 4 x + 4 ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? A) x B) x 1 C) x+1 D) x+ E) x P(x 5 +1)=4x 10 3x 5 +a+1 P(x+) polinomunun kat sayýlar toplamý 1 olduðuna göre, a kaçtýr? A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 0. P(x) baþ kat sayýsý pozitif olan bir polinom olmak üzere, P(x).P(x+1)=4x 8x+3 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) x 3 B) x 1 C) x+1 D) x+3 E) 3x+1 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) 4 3. P(x)=x 5x+7 olduðuna göre, (x 4).P(x)+x polinomunun (x 3) ile bölümünden A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 4. P(x)=x m+1 x m x m polinomu (x 3) ile tam bölünebildiðine göre, m kaçtýr? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5 5. P(x)=x 3n 3x n +x n +1 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x n ) ile bölümünden A) 9 B) 5 C) 3 D) 5 E) 7 6. P(x 4) polinomunun (x 3) ile bölümünden kalan olduðuna göre, aþaðýdaki polinomlardan hangisi (x 4) ile tam bölünür? A) P(x 5)+1 B) P(x 5)+ C) P(x 9)+x D) P(x 9) x E) P(3 x) LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý 1 9. P(x)=x 4 olduðuna göre, P(x 1) polinomunun P(x) polinomu cinsinden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) P(x)+ B) P(x)+1 C) P(x) D) P(x) 1 E) P(x) 30. P(x) bir polinom olmak üzere, Q(x)=x.P(x)+(3x 8).P(x)+x x olduðuna göre, Q(x) polinomunun (x ) ile bölümünden A) 1 B) C) 4 D) 6 E) 8 7. P(x) baþ kat sayýsý 1 olan birinci dereceden polinom olmak üzere, P(x)+P(x+)+P(x+4)+P(x+6)+P(x+8)=5x+30 olduðuna göre, P(x) polinomunun kat sayýlar toplamý kaçtýr? 8. A) 1 B) 1 C) D) 3 E) 4 P(x 1) + 1 = x 3x + 4 x+ Q(x+ 1) Q(x) polinomunun kat sayýlar toplamý olduðuna göre, P(x) polinomunun (x+1) ile bölümünden kalan kaçtýr? A) 1 B) C) 4 D) 5 E) P(x)=(x 3)(x 4)+x+7 polinomu (x 3) ile bölündüðünde elde edilen bölüm polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x B) x 3 C) x 4 D) x 5 E) x 6 3. P(x) bir polinom olmak üzere, P(x 1)=x 4x 3 P(x+1)=x.B(x) 4.B(x)+n olduðuna göre, n kaçtýr? A) 9 B) 10 C) 11 D) 13 E) 15 5 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

6 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x)=x x+3 polinomunun (x a) ile bölümünden kalan olduðuna göre, a kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 34. P(x)=x n+1 +3x n +x n +ax+b 35. polinomu (x n +) ile tam bölünebildiðine göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 14 B) 1 C) 10 D) 1 E) 14 mx P = (x 1) olduðuna göre, P(x m) polinomunun (x 4m) ile bölümünden A) 1 B) 4 C) 8 D) 1 E) P(x +1)=ax 4 +(b 1)x 3 +3x +(a+1)x+7 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x ) ile bölümünden A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) P(x)+P( x)=3x 15 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x ) ile bölümünden A) 1 B) 0 C) 1 D) E) (x )P(x 1)=x 3 x +ax 4 olduðuna göre, P(3 x) polinomunun x ile bölümünden A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) x(p(x) x)=3(x P(x)) x+a olduðuna göre, P(x) polinomunun (x+1) ile bölümünden A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) m ve n birer tam sayýdýr. P(x)=(x ) m +(6 x) n+1 + polinomunun (x 4) ile bölümünden kalan olduðuna göre, m ile n arasýndaki baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir? A) m+n=3 B) m n=3 C) m+n=3 D) n m=3 E) m n=3

7 41. P(x)=x 6 3x 4 +x +a+1 polinomunun çarpanlarýndan biri (x +) olduðuna göre, a kaçtýr? A) 1 B) 17 C) 18 D) 1 E) 4 4. P(x)=x 4 4x +4 polinomunun (x a) ile bölümünden kalan 1 olduðuna göre, a nýn alabileceði farklý deðerler toplamý kaçtýr? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x)=x 3 +6x +11x+6 polinomu aþaðýdakilerden hangisine tam bölünür? A) x 3 B) x 3 +x C) x +1 D) x 3 1 E) x Üçüncü dereceden bir P(x) polinomu (x 4) ile tam bölünebilmekte Buna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) x 3 x 5x 10 B)x 3 4x +5 C) x 3 x +4x 8 D) x 3 x 4x+4 E) x 4 x P(x) + 1 = x olduðuna göre, P(x) polinomunun (x 3 3) ile bölümünden A) 1 B) C) 3 D) 4 E) P(x)=x 5 4x 3 ax bx+3 polinomunun (x 3 +x) ile bölümünden kalan (x x+3) olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 1 B) 8 C) 4 D) 3 E) 47. Ýkinci dereceden bir P(x) polinomunun (x 3) ile bölümünden kalan 9, (x+3) ile bölümünden kalan 1 Buna göre, P(x) polinomunun (x +3) ile bölümünden A) 6 B) 3 C) 0 D) 3 E) P(x) polinomunun (x 4).(x+3) ile bölümünden kalan (x x 3) tür. Buna göre, P(x) polinomunun (x +x 6) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden hangisidir? A) x+3 B) x 4 C) 3x+9 D) 3x+1 E) 4x 7 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

8 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x)=(x 3).Q(x)+8 T(x)=P(x)+3x 18 olduðuna göre, T(x) polinomunun (x 3) ile bölümünden A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 50. Üçüncü dereceden bir P(x) polinomu (x 4) ile tam bölünebilmekte P(x) polinomunun x ile bölümünden kalan ( 4x+8) olduðuna göre, P(x 1) polinomunun (x 4) ile bölümünden A) B) 5 C) 9 D) 1 E) P(x) polinomunun (x x+1) ile bölümünden bölüm Q(x), kalan (3x+1) Buna göre, P(x) polinomunun (x 1) ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) 4 B) (x 1).Q(x) C) (x ).Q(x)+1 D) (x 1).Q(x) E) (x 1).Q(x) P(x)=(x +3x)(x +3x+)+1 polinomu aþaðýdakilerden hangisine tam bölünür? A) x +3x 3 B) x +x 5 C) x 3 D) x 5x+4 E) x +3x Baþ kat sayýsý olan üçüncü dereceden bir P(x) polinomunun (x x+) ile bölümünden kalan (x 1) P(x) polinomunun (x ) ile bölümünden kalan 7 olduðuna göre, sabit terimi kaçtýr? A) 8 B) 6 C) 4 D) 6 E) 8 5. Sabit terimi 3 olan bir P(x) polinomunun (x+) ile bölümünden kalan ( 7) Buna göre, P(x) polinomunun (x +x) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden hangisidir? A) x+3 B) 3x+3 C) 4x+1 D) 4x+3 E) 5x+3 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) P(x) polinomunun (x +x+1) ile bölümünde bölüm Q(x), kalan (x+) Q(x) polinomunun (x 1) ile bölümünden kalan 3 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x 3 1) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden hangisidir? A) x +4x+ B) x +x+3 C) 3x +3x+3 D) 3x +4x+5 E) x +3x P(x)=x 3 ax+b polinomu (x ) ile tam bölünebildiðine göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 15 B) 18 C) D) 8 E) 33

9 57. (x 1)(x +1)P(x)=x 5 ax 4 +bx 3 x olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 58. P(x 1)=4x +4x 3 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi P(x) polinomunun çarpanlarýndandýr? A) x+1 B) x+ C) x+3 D) x+4 E) x P(x)=x 4 0x +18 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi P(x) polinomunun çarpanlarýndan biri deðildir? 60. A) x+1 B) x 1 C) x+ D) x+3 E) x 3 x a P(x) = x + x+ b 3 ifadesi bir polinom belirttiðine göre, P(x) polinomunun (x b) ile bölümünden 1 1 A) B) 1 C) 0 D) E) LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý 1 x + x 6 x 3x + b x + 3 = x x x a x + 4 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 1 B) 14 C) 18 D) 0 E) P (x) 16 P (x) + 9P(x) + 0 : = x + x 3 P(x) 4 P(x) + P(x) 15 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x x B) x +x C) x +x 3 D) x +x+3 E) x 3x P(x)=(16x 1)(x 3 1) Q(x)=x 3 +3x x 3 polinomlarýnýn en küçük ortak katý R(x) polinomudur. Buna göre, R(x) polinomunun kaç çarpaný asal polinomdur? A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) P(x) ve Q(x) sýrasýyla 4. ve. dereceden birer polinom olmak üzere, P 3 (x ).Q(x )+P(x 3 ).[Q(x +)] 3 polinomunun derecesi kaçtýr? A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 4 9 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

10 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý x x 1= 0 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) { 1, 0} B) {, 1} C) { 1, } D) {, 1} E) {1, } 66. x 4x+=0 denkleminin köklerinden biri aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) 4 C) + D) 1+ E) m ve m 0 olmak üzere, mx +(m+n)x+n=0 denkleminin köklerinden biri m olduðuna göre, n nin m cinsinden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) m B) m C) m D) m E) 1 m 68. x +3x a +a+=0 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) {a+1, a+} B) {a, a+1} C) {1 a, a } D) {a+1, a} E) { a 1, a } LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) x 6x+1=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 >x olduðuna göre, x 1+ x ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C)+ D) 1+ 3 E) x (m 16)x+m 4=0 denkleminin mutlak deðerce birbirine eþit iki gerçek kökü birbirinden farklý olduðuna göre, m kaçtýr? A) 4 B) C) 1 D) E) a 1 olmak üzere, (a+1)x (a+7)x+7=0 denkleminin kökleri eþit olduðuna göre, a nýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? A) 15 B) 13 C) 11 D) 10 E) 9 (1998/ÖYS) 7. x ax a 7=0 denkleminin köklerinden biri (a+) olduðuna göre, a kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 5 E) 7

11 73. Her x gerçek sayý olmak üzere, (x m) =x 8x+n olduðuna göre, m.n çarpýmý kaçtýr? A) 0 B) 3 C) 48 D) 64 E) x 6x+m =0 denkleminin köklerinden biri diðerinden 4 fazla olduðuna göre, m kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) x ax+18=0 denkleminin pozitif köklerinden biri diðerinin katý olduðuna göre, a kaçtýr? 76. A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 E) 1 m + 7m+ 8 1 = 4 olduðuna göre, m nin alabileceði farklý deðerler çarpýmý kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 1 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý ax 4x+6=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1.(x 1)+x (x 1 1)= olduðuna göre, a kaçtýr? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 78. x 8x +4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x Buna göre, x 1 x ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 3 B) 4 C) 6 D) 4 3 E) x +(x 1 +4)x 3x =0 denkleminin kökleri sýfýrdan farklý x 1 ve x sayýlardýr. Buna göre, büyük kök kaçtýr? A) 3 B) C) 1 D) 1 E) (1993/ÖYS) 80. x 9x+n=0 denkleminin kökleri p ve q dur. p=q 1 olduðuna göre, n kaçtýr? A) 1 B) 18 C) 0 D) 4 E) 6 11 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

12 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý a 0 olmak üzere, x +(7a+b)x 4a=0 denkleminin kökleri a ve b Buna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 4 B) 3 C) D) 1 E) 8. 4x 5x 1=0 denkleminin kökleri x 1 ve x 1 1 Buna göre, + toplamý kaçtýr? x x A) 1 B) C) D) E) (1997/ÖYS) 85. x +ax x 4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x 4 x 1 x = olduðuna göre, x 1 +x toplamý kaçtýr? A) 3 B) 1 C) 1 D) E) x +x a+b=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1.x = 1 olduðuna göre, x 1 x ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) x 8x+1=0 denkleminin kökleri x 1 ve x olmak üzere, x x 3 x 4 +8x3 1 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) 16 C) 3 D) 6 E) x 6x+3a=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 x =8 olduðuna göre, a kaçtýr? A) 3 B) C) 1 D) E) 3 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) x +(m 1)x+=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 3x =m+1 olduðuna göre, m nin alabileceði pozitif deðer kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) x x+4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x ise x 1+ x nin pozitif deðeri kaçtýr? A) 6 B) 5 C) 3 D) E)1 (199/ÖYS)

13 89. x 1x+4=0 denkleminin gerçek kökleri x 1 ve x 90. Buna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) 4 C) 8 D) 10 E) 1 olduðuna göre, deðer kaçtýr? x1 x +x x1 1 1 a+ 8 a+ +16=0 a a 1 a ifadesinin alabileceði pozitif a A) 3 B) 4 3 C)6 3 D)8 3 E)10 3 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý x 3x+4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x Buna göre, kökleri x x x ve x 1 1 olan ikinci dereceden denklem aþaðýdakilerden hangisidir? A) 3x 1x+5=0 B) 4x x+4=0 C) x +7x+1=0 D) 4x x 3=0 E) 3x 6x+5=0 94. x +(a 9)x+b+1=0 denkleminin kökleri, x (a+1)x+b 1=0 denkleminin köklerinin þer katýdýr. Buna göre, a.b çarpýmý kaçtýr? A) 15 B) 1 C) 9 D) 6 E) a 3ab b eþitliðini doðrulayan a nýn b cinsinden deðerleri toplamý aþaðýdakilerden hangisidir? b b A) B) C)b D)3b E)4b 3 9. x ax +b=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 +x = 3 x 1.x = 10 = 7 Buna göre, a+b toplamý kaçtýr? b (1990/ÖYS) A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) x ax+b=0 denkleminin bir kökü 4, x (a+3)x+b+9=0 denkleminin bir kökü 7 Bu denklemlerin diðer kökleri ortak olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 15 B) 17 C) 19 D) 1 E) x 6x+b=0 denkleminin kökleri, x ax+5=0 denkleminin köklerinden 1 er eksiktir. Buna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 13 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

14 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý x 3 (m+4)x +(m+1)x+8=0 denkleminin kökleri x 1, x ve x 3 tür. x.x 3 =x 1 olduðuna göre, m kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) E) x 3 3x +x+m+1=0 denkleminin kökleri x 1, x ve x 3 tür. x 1 +x x 3 =3 olduðuna göre, m kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 99. x 3 ax 16=0 denkleminin gerçek kökleri x 1, x ve x 3 tür. Buna göre, köklerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi doðrudur? A) Üçü de negatiftir. B) Üçü de pozitiftir. C) Biri negatif, ikisi pozitiftir. D) Köklerden biri sýfýrdýr. E) Biri pozitif, ikisi negatiftir x +x =0 x 3 +ax x+b=0 denklemlerinin ikiþer kökü ortak olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 4 B) C) 0 D) E) 4 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) (3x 1)(x+1)+(3x 1)(x )= eþitliðini saðlayan x gerçel sayýlarýnýn toplamý kaçtýr? A) B) C) D) E) = 0 x x 4 (LYS-010) denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) {1, } B) {, 1} C) {1} D) {1, 3} E) {, } a + a + = olduðuna göre, a kaçtýr? 1 1 A) B)1 C) D) 1 E) 16 4 = 0 x x (006/ÖSS) denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) { 4} C) {} D) { 4, } E) {, 4}

15 105. x x 4=0 olduðuna göre, x in alabileceði farklý deðerler toplamý kaçtýr? A) 3 B) C) 1 D) 0 E) (x )(x+)(x+5)=(x 1)(x+1)(x+4) denklemiyle aþaðýdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi aynýdýr? A) x 3 +5x +4x=0 B) x 3x 16=0 C) x 4x+4=0 D) 3x+16=0 E) 5x 4=0 (007/ÖSS) 109. x y=3 x +y=9 olduðuna göre, y nin alabileceði negatif deðer kaçtýr? A) 7 B) 4 C) 3 D) E) LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý 1 3 x + x + mx+ 10 = 0 x denkleminin iki gerçek kökü olduðuna göre, m kaçtýr? A) 13 B) 1 C) 0 D) 1 E) x x = denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) {3} B) {6} C) {3, 6} D) { 6, 3} E) { 3, 6} 108. x +y =14xy olduðuna göre, ifadesinin alabileceði pozitif deðer kaçtýr? x y x+y A) B) C) D) E) 111. ((x 1006) ) = 5 denkleminin gerçek köklerinin toplamý kaçtýr? A) 011 B) 01 C) 013 D) 014 E) x(x 5)(x 3)(x )= 9 denkleminin birbirinden farklý gerçek köklerinin toplamý kaçtýr? A) 5 B) 10 C) 15 D) 0 E) 5 15 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

16 DERSHANELERÝ LYS MATEMATÝK - II ÖDEV KÝTAPÇIÐI - 1 CEVAP ANAHTARI 1 - E 1 - C 41 - D 61 - A 81 - B D - A - B 4 - B 6 - B 8 - D 10 - C 3 - C 3 - B 43 - B 63 - D 83 - D E 4 - D 4 - D 44 - C 64 - E 84 - A D 5 - B 5 - E 45 - E 65 - C 85 - A C 6 - D 6 - E 46 - D 66 - E 86 - D B 7 - C 7 - D 47 - B 67 - D 87 - D B 8 - B 8 - E 48 - C 68 - E 88 - A C 9 - E 9 - E 49 - B 69 - D 89 - C A 10 - D 30 - B 50 - B 70 - A 90 - D A 11 - D 31 - B 51 - B 71 - B 91 - C B 1 - C 3 - C 5 - E 7 - C 9 - D 11 - A 13 - E 33 - D 53 - E 73 - D 93 - B 14 - A 34 - A 54 - E 74 - D 94 - B 15 - C 35 - B 55 - D 75 - D 95 - C 16 - C 36 - D 56 - D 76 - D 96 - D 17 - C 37 - C 57 - E 77 - C 97 - E 18 - A 38 - D 58 - D 78 - D 98 - B 19 - A 39 - E 59 - C 79 - E 99 - E 0 - A 40 - E 60 - A 80 - C C 16.

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - I MF TM LYS 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı matematik SORU BANKASI Süleyman ERTEKİN LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı SORU BANKASI matematik LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 18 EDAM ın yazılı izni olmaksızın,

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. TOPLAM - ÇARPIM SEMBOLÜ - II MF-TM 50 MATEMATÝK - II 50 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

6. 3x2-8x - 3 = O denkleminin negatif kökü asagidakilerden. 7. mx2 - (2m2 + i) x + 2m = O denkleminin köklerinden

6. 3x2-8x - 3 = O denkleminin negatif kökü asagidakilerden. 7. mx2 - (2m2 + i) x + 2m = O denkleminin köklerinden ikinci Dereceden Denklemler, tçözüm Kümesi, Köklerin Varligi. (m - 9) x + x - 6 = o denkleminin ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olmasi için, m degeri asagidakilerden hangisi olamaz? A) - B) -

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

Mehmet ŞAHİN. www.mehmetsahinkitaplari.org

Mehmet ŞAHİN. www.mehmetsahinkitaplari.org 0. Sınıf M AT E M AT İ K Mehmet ŞAHİN www.mehmetsahinkitaplari.org M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 0..009 tarih ve 4 sayılı kararı ve 00-0 öğretim yılından itibaren uygulanacak programa göre

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

ÝKÝNCÝ DERECEDEN DENKLEMLER TEST / 1

ÝKÝNCÝ DERECEDEN DENKLEMLER TEST / 1 ÝKÝNCÝ DERECEDEN DENKLEMLER TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir? 5. (3x 5).(x+1)=0 denkleminin köklerinin toplamý kaçtýr? A) x+y= B) x +y = C) x.y= D) x +x=

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =?

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =? KARMAŞIK SAYILAR Karmaşık saılar x 2 + 1 = 0 biçimindeki denklemlerin çözümünü apabilmek için tanım lanm ıştır. Örnek...2 : Toplamları 6 ve çarpımları 34 olan iki saı bulunuz. a ve b birer reel saı ve

Detaylı

Şekildeki gibi yarıçapları 1 cm olan üç çember birbirine teğettir. Bu çemberler arasındaki a- lan kaç cm 2 dir? A) π. E) π+ 2 3. Çözüm: üçgendir. 2.

Şekildeki gibi yarıçapları 1 cm olan üç çember birbirine teğettir. Bu çemberler arasındaki a- lan kaç cm 2 dir? A) π. E) π+ 2 3. Çözüm: üçgendir. 2. . + - + + - x y x y x y x y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) - B) - C) - x y x y x y D) - E ) 5 - x y x y + - + + - 5 - x y x y x y x y x y. Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

YAŞ PROBLEMLERĐ GENEL ÖRNEKLER. Yaş Problemleri MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

YAŞ PROBLEMLERĐ GENEL ÖRNEKLER. Yaş Problemleri MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 YILLAR 00 003 004 005 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 1 - - 1 1 1 - - - - YAŞ PROBLEMLERĐ Belli bir yıl sonra herkesin yaşı aynı miktarda artar Đki kişinin yaşları toplamı t yıl sonra t artar, t yıl önce

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM)

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) Permütasyon Kombinasyon Binom Açýlýmý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Tuna ve Coþkun un yaþlarý toplamý 23, Coþkun ve Ali nin yaþlarý toplamý 24 ve Tuna ve Ali nin yaþlarý toplamý 25 tir. En büyük olanýn yaþý kaçtýr? A) 10 B)

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev MATM 133 MATEMATİK LOJİK Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev 5.KONU Cebiresel yapılar; Grup, Halka 1. Matematik yapı 2. Denk yapılar ve eş yapılar 3. Grup 4. Grubun basit özellikleri 5. Bir elemanın kuvvetleri

Detaylı

Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri. Not 1: Buradaki A noktasına dönme merkezi denir.

Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri. Not 1: Buradaki A noktasına dönme merkezi denir. Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri Düzlemin noktalarını, düzlemin noktalarına eşleyen bire bir ve örten bir fonksiyona düzlemin bir dönüşümü denir. Öteleme: a =(a 1,a ) ve u =(u 1,u ) olmak

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

2) Bir mağazada, bir ürüne satış fiyatı üzerinden %7 indirim yapılmış. Eğer yeni fiyatı 372 TL ise, kaç liralık indirim yapılmıştır?

2) Bir mağazada, bir ürüne satış fiyatı üzerinden %7 indirim yapılmış. Eğer yeni fiyatı 372 TL ise, kaç liralık indirim yapılmıştır? MATE 106 SOSYAL BİLİMLER İÇİN TEMEL ANALİZ Ad-Soyad No Uygun cevabı bulunuz. 1)A = πr2 formülü r yarıçaplı çemberin A alanını vermektedir. Bir masa örtüsü A alanına sahipse, yarıçapını A'nın bir fonksiyonu

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A KDENİZ ÜNİVERSİTESİ 18. ULUSL NTLY MTEMTİK OLİMPİYTLRI BİRİNCİ ŞM SORULRI SINV TRİHİ VESTİ:30 MRT 2013 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav süresi 150 dakikadır. SINVL İLGİLİ

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I TEMEL KAVRAMLAR - I MF TM YGS LYS1 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATİK DENEMESİ- Muharrem ŞAHİN TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEŞİLYURT Gökhan KEÇECİ Saygın DİNÇER Mustafa YAĞCI İ:K Ve TMÖZ üyesi 4 00 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

: 10. S n f Matematik Soru Bankas. Erhan Nemutlu Ali Kocab y k. : Kany lmaz Matbaas A ustos - 2011. : Model Ajans ISBN : 978-605 - 89824-8 - 2

: 10. S n f Matematik Soru Bankas. Erhan Nemutlu Ali Kocab y k. : Kany lmaz Matbaas A ustos - 2011. : Model Ajans ISBN : 978-605 - 89824-8 - 2 Bu kitab n tamam n n ya da bir k sm n n, yazarlar n izni olmaks z n elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay t sistemi ile ço alt lmas, yay nlanmas yasakt r. Bu kitab n tüm haklar yazarlar

Detaylı

Cebirsel Fonksiyonlar

Cebirsel Fonksiyonlar Cebirsel Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; polinom, rasyonel ve cebirsel fonksiyonları tanıyacak ve bu türden bazı fonksiyonların grafiklerini öğrenmiş

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLAIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MAEMAÝK - II PARABL - II MF M LYS1 10 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

MATEMAT K SORU BANKASI

MATEMAT K SORU BANKASI LYS MATEMAT K SORU BANKASI 14 KONU ÖZET 118 KONU TEST TOPLAM 2320 SORU TEŞEKKÜR Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri öğretmenlerine ve de dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

Ö.Y.S. 1995. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a, b, c, d rakamları birbirinden farklı, tek ve abcd sayısı en büyük olacağından

Ö.Y.S. 1995. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a, b, c, d rakamları birbirinden farklı, tek ve abcd sayısı en büyük olacağından Ö.Y.S. 99 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a b c d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır. Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? A) B) 6 C) 9 D) E)

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2008 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 27 Nisan 2008 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

SAYILAR TEORİSİ - PROBLEMLER

SAYILAR TEORİSİ - PROBLEMLER SAYILAR TEORİSİ - PROBLEMLER 1. (p + 1) q sayısının hangi p ve q asal sayıları için bir tam kare olduğunu 2. n+2n+n+... +9n toplamının bütün basamakları aynı rakamdan oluşan bir sayıya eşit olmasını sağlayan

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI . 3007 (30 305) (3006 300) işleminin sonucu kaçtır? A) 304 B) 305 C) 306 D) 307 3. 8 kesri tanımsızdır. a b 5a 2b = 8 ise, a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 4. a değeri değiştikçe b değerinin de a ya bağlı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI SORULARI EGE BÖLGESİ 5. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. [( p q) q] [(p q) q ] bileşik önermesinin en sade şekli A) p B) p C) D) 0 E) q 4. A kümesinin eleman sayısı fazla; B kümesinin eleman sayısı eksik olsaydı

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır?

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır? İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU DURUM 1 PARALEL DOĞRULAR ve doğruları paralel doğrular ise eğimleri eşittir. Yani / / m 1 =m 2 Ayr ıca : a 1 x+b 1 y+c 1 =0 =0} / / a 1 a 2 = b 1 c 1 c 2 Örnek...1 :

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik R İ T N R Ö SAYISAL K E YGS - LYS Ön Hazırlık Copyright Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj San. Tic. A.Ş. Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ _ i f: _-, A $ R, f() + - fonksionunun görüntü kümesini bularak grafiðini çiziniz - i _- i + _-i- ( - i -8- f _ i + - ( i + - b r - - - a - i _- i + _i - -- - + - _ + i - biçiminde azýlýrsa; TN_, - i olureksenleri

Detaylı

matematik kpss soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme

matematik kpss soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme kpss 04 akıcı ayrıntılı güncel konu anlatımları örnekler yorumlar uyarılar pratik bilgiler ösym tarzında özgün sorular ve açıklamaları matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme 0 kpss de 85

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak MAT 1 Hata 73 1 C 135 8 A 137 7 D şıkkına parantez konacak 143 Sol üst örnek Sıkça yapılan yanlış ün son cümlesi O halde. 144 Son örnek tam yerine doğal 208 9 18 yerine 18 8 5 225 2 A 246 6 Doğru cevap:

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

( ) FAKTÖRĐYEL YILLAR /LYS. Örnek( 4.)

( ) FAKTÖRĐYEL YILLAR /LYS. Örnek( 4.) YILLAR 00 003 004 005 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - 0/ - / /LYS FAKTÖRĐYEL Örnek( 4) 3)!! ) )! 4 )!? den n e kadar olan sayıların çarpımına n! denir n! 34(n-)n 0!!! 3! 3 6 4! 34 4 5!3450 Örnek(

Detaylı

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye KÜME AİLELERİ GİRİŞ Bu bölümde, bir çoğu daha önceden bilinen incelememiz için gerekli olan bilgileri vereceğiz. İlerde konular işlenirken karşımıza çıkacak kavram ve bilgileri bize yetecek kadarı ile

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA Örnek( 1 ) - - - - (I) yandaki işleme x 1 (II) göre (I) çarpan - - - - kaçtır? 40 + - - - - - - - - - - (ÖSS-8) 40

Detaylı

ÖABT Sayılar Teorisi KONU TESTİ Tam Sayılarda Bölünebilme

ÖABT Sayılar Teorisi KONU TESTİ Tam Sayılarda Bölünebilme ÖABT Sayılar Teorisi KONU TESTİ Tam Sayılarda Bölünebilme ÇÖZÜMLER. a b ve b a a b, a, b a b a b ve b c a c olduğundan a b ve c d ise a c b d olmayabilir. ve 5., ve olduğundan sonsuz çözüm vardır...9.9

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı