Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polinomlar II. Dereceden Denklemler"

Transkript

1 Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý n P(x) = x + 3x + x + 5 olduðuna göre, yazýlabilecek farklý polinomlarýn sabit terimleri toplamý kaçtýr? A) 0 B) 5 C) 30 D) 35 E) 40. P(x)=x 3 4x P() olduðuna göre, P(3) kaçtýr? A) 5 B) 4 C) D) 1 E) 0 3. P(x) bir polinom olmak üzere, P(x 3 )=3x 9 +4x 6 x 3 +5 olduðuna göre, P(1)+P() ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 45 B) 47 C) 51 D) 55 E) P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere, P(x )+x.q(x)=4x 3 x +1 olduðuna göre, P( ) kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) n 5. Her x gerçek sayýsý için, x +ax 5=(x+1)(bx+c) olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr? A) 9 B) 8 C) 0 D) 8 E) 9 10x 5 A B x 4x 5 = x 5 + x+ 1 olduðuna göre, A B farký kaçtýr? (00/ÖSS) A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 mx + n 3 1 = x x 35 x 7 x+ 5 olduðuna göre, m+n toplamý kaçtýr? (001/ÖSS) A) 0 B) C) 4 D) 6 E) 8 8. P(x)=x 8x+16 olduðuna göre, P(x) P(x +8) ifadesinin deðeri kaçtýr? x A) 3 B) 16 C) 8 D) 8 E) 16

3 9. P(x+)=x 3x a P(x+1) polinomunun kat sayýlar toplamý olduðuna göre, P(3x ) polinomunun sabit terimi kaçtýr? A) 1 B) 16 C) 18 D) 4 E) P(x ) polinomunun çift dereceli terimlerinin toplamý 1 olduðuna göre, P( 1)+P( 3) ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 6 B) 8 C) 1 D) 4 E) P(x+1)=ax +bx+c LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x 1,y+1)=x x 3y+xy y 1 olduðuna göre, P(x,y) polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x +3xy+y B) x 3xy+y C) x +xy+y D) x xy y E) x +xy y 14. P(x)=x 3 4x +4 olduðuna göre, P(x ) P(x) polinomunun sabit terimi kaçtýr? A) 4 B) 0 C) 16 D) 1 E) 8 1. Q(x )=3x x+4 P(x)=Q(x) olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr? A) 4 B) 36 C) 4 D) 44 E) Ax + Bx + C + + = 3 3 x 1 (x 1) (x 1) (x 1) olduðuna göre, A+B+C toplamý kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 6 E) P(x, y)=x +xy 6y olduðuna göre, P(100, 33) kaçtýr? A) 133 B) 146 C) 166 D) 196 E) P(x) polinom ve P(x) 0 olmak üzere, olduðuna göre, P(x)=P(x+1) P(01) P(010) ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 1 B) 0 C) 1 D) E) 4 3 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

4 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x 1)+P(x+1)=4x x+10 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x x 3 B) x +x 3 C) x x+3 D) 4x +x 1 E) 4x x+1 (1991/ÖYS) 18. P(x) x.p(x+1)= x 3 +x 6x+5 olduðuna göre, P(x 1) polinomunun kat sayýlarý toplamý kaçtýr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) P(x)+P( x)=0 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) x 3 +x+5 B) x 3 +x +6 C) x 5 +x 3 +x D) x 7 x 6 +4 E) x 6 +x x x + 4x 4 x + 4 ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? A) x B) x 1 C) x+1 D) x+ E) x P(x 5 +1)=4x 10 3x 5 +a+1 P(x+) polinomunun kat sayýlar toplamý 1 olduðuna göre, a kaçtýr? A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 0. P(x) baþ kat sayýsý pozitif olan bir polinom olmak üzere, P(x).P(x+1)=4x 8x+3 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) x 3 B) x 1 C) x+1 D) x+3 E) 3x+1 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) 4 3. P(x)=x 5x+7 olduðuna göre, (x 4).P(x)+x polinomunun (x 3) ile bölümünden A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 4. P(x)=x m+1 x m x m polinomu (x 3) ile tam bölünebildiðine göre, m kaçtýr? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5 5. P(x)=x 3n 3x n +x n +1 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x n ) ile bölümünden A) 9 B) 5 C) 3 D) 5 E) 7 6. P(x 4) polinomunun (x 3) ile bölümünden kalan olduðuna göre, aþaðýdaki polinomlardan hangisi (x 4) ile tam bölünür? A) P(x 5)+1 B) P(x 5)+ C) P(x 9)+x D) P(x 9) x E) P(3 x) LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý 1 9. P(x)=x 4 olduðuna göre, P(x 1) polinomunun P(x) polinomu cinsinden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) P(x)+ B) P(x)+1 C) P(x) D) P(x) 1 E) P(x) 30. P(x) bir polinom olmak üzere, Q(x)=x.P(x)+(3x 8).P(x)+x x olduðuna göre, Q(x) polinomunun (x ) ile bölümünden A) 1 B) C) 4 D) 6 E) 8 7. P(x) baþ kat sayýsý 1 olan birinci dereceden polinom olmak üzere, P(x)+P(x+)+P(x+4)+P(x+6)+P(x+8)=5x+30 olduðuna göre, P(x) polinomunun kat sayýlar toplamý kaçtýr? 8. A) 1 B) 1 C) D) 3 E) 4 P(x 1) + 1 = x 3x + 4 x+ Q(x+ 1) Q(x) polinomunun kat sayýlar toplamý olduðuna göre, P(x) polinomunun (x+1) ile bölümünden kalan kaçtýr? A) 1 B) C) 4 D) 5 E) P(x)=(x 3)(x 4)+x+7 polinomu (x 3) ile bölündüðünde elde edilen bölüm polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x B) x 3 C) x 4 D) x 5 E) x 6 3. P(x) bir polinom olmak üzere, P(x 1)=x 4x 3 P(x+1)=x.B(x) 4.B(x)+n olduðuna göre, n kaçtýr? A) 9 B) 10 C) 11 D) 13 E) 15 5 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

6 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x)=x x+3 polinomunun (x a) ile bölümünden kalan olduðuna göre, a kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 34. P(x)=x n+1 +3x n +x n +ax+b 35. polinomu (x n +) ile tam bölünebildiðine göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 14 B) 1 C) 10 D) 1 E) 14 mx P = (x 1) olduðuna göre, P(x m) polinomunun (x 4m) ile bölümünden A) 1 B) 4 C) 8 D) 1 E) P(x +1)=ax 4 +(b 1)x 3 +3x +(a+1)x+7 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x ) ile bölümünden A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) P(x)+P( x)=3x 15 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x ) ile bölümünden A) 1 B) 0 C) 1 D) E) (x )P(x 1)=x 3 x +ax 4 olduðuna göre, P(3 x) polinomunun x ile bölümünden A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) x(p(x) x)=3(x P(x)) x+a olduðuna göre, P(x) polinomunun (x+1) ile bölümünden A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) m ve n birer tam sayýdýr. P(x)=(x ) m +(6 x) n+1 + polinomunun (x 4) ile bölümünden kalan olduðuna göre, m ile n arasýndaki baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir? A) m+n=3 B) m n=3 C) m+n=3 D) n m=3 E) m n=3

7 41. P(x)=x 6 3x 4 +x +a+1 polinomunun çarpanlarýndan biri (x +) olduðuna göre, a kaçtýr? A) 1 B) 17 C) 18 D) 1 E) 4 4. P(x)=x 4 4x +4 polinomunun (x a) ile bölümünden kalan 1 olduðuna göre, a nýn alabileceði farklý deðerler toplamý kaçtýr? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x)=x 3 +6x +11x+6 polinomu aþaðýdakilerden hangisine tam bölünür? A) x 3 B) x 3 +x C) x +1 D) x 3 1 E) x Üçüncü dereceden bir P(x) polinomu (x 4) ile tam bölünebilmekte Buna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) x 3 x 5x 10 B)x 3 4x +5 C) x 3 x +4x 8 D) x 3 x 4x+4 E) x 4 x P(x) + 1 = x olduðuna göre, P(x) polinomunun (x 3 3) ile bölümünden A) 1 B) C) 3 D) 4 E) P(x)=x 5 4x 3 ax bx+3 polinomunun (x 3 +x) ile bölümünden kalan (x x+3) olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 1 B) 8 C) 4 D) 3 E) 47. Ýkinci dereceden bir P(x) polinomunun (x 3) ile bölümünden kalan 9, (x+3) ile bölümünden kalan 1 Buna göre, P(x) polinomunun (x +3) ile bölümünden A) 6 B) 3 C) 0 D) 3 E) P(x) polinomunun (x 4).(x+3) ile bölümünden kalan (x x 3) tür. Buna göre, P(x) polinomunun (x +x 6) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden hangisidir? A) x+3 B) x 4 C) 3x+9 D) 3x+1 E) 4x 7 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

8 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x)=(x 3).Q(x)+8 T(x)=P(x)+3x 18 olduðuna göre, T(x) polinomunun (x 3) ile bölümünden A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 50. Üçüncü dereceden bir P(x) polinomu (x 4) ile tam bölünebilmekte P(x) polinomunun x ile bölümünden kalan ( 4x+8) olduðuna göre, P(x 1) polinomunun (x 4) ile bölümünden A) B) 5 C) 9 D) 1 E) P(x) polinomunun (x x+1) ile bölümünden bölüm Q(x), kalan (3x+1) Buna göre, P(x) polinomunun (x 1) ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) 4 B) (x 1).Q(x) C) (x ).Q(x)+1 D) (x 1).Q(x) E) (x 1).Q(x) P(x)=(x +3x)(x +3x+)+1 polinomu aþaðýdakilerden hangisine tam bölünür? A) x +3x 3 B) x +x 5 C) x 3 D) x 5x+4 E) x +3x Baþ kat sayýsý olan üçüncü dereceden bir P(x) polinomunun (x x+) ile bölümünden kalan (x 1) P(x) polinomunun (x ) ile bölümünden kalan 7 olduðuna göre, sabit terimi kaçtýr? A) 8 B) 6 C) 4 D) 6 E) 8 5. Sabit terimi 3 olan bir P(x) polinomunun (x+) ile bölümünden kalan ( 7) Buna göre, P(x) polinomunun (x +x) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden hangisidir? A) x+3 B) 3x+3 C) 4x+1 D) 4x+3 E) 5x+3 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) P(x) polinomunun (x +x+1) ile bölümünde bölüm Q(x), kalan (x+) Q(x) polinomunun (x 1) ile bölümünden kalan 3 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x 3 1) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden hangisidir? A) x +4x+ B) x +x+3 C) 3x +3x+3 D) 3x +4x+5 E) x +3x P(x)=x 3 ax+b polinomu (x ) ile tam bölünebildiðine göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 15 B) 18 C) D) 8 E) 33

9 57. (x 1)(x +1)P(x)=x 5 ax 4 +bx 3 x olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 58. P(x 1)=4x +4x 3 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi P(x) polinomunun çarpanlarýndandýr? A) x+1 B) x+ C) x+3 D) x+4 E) x P(x)=x 4 0x +18 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi P(x) polinomunun çarpanlarýndan biri deðildir? 60. A) x+1 B) x 1 C) x+ D) x+3 E) x 3 x a P(x) = x + x+ b 3 ifadesi bir polinom belirttiðine göre, P(x) polinomunun (x b) ile bölümünden 1 1 A) B) 1 C) 0 D) E) LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý 1 x + x 6 x 3x + b x + 3 = x x x a x + 4 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 1 B) 14 C) 18 D) 0 E) P (x) 16 P (x) + 9P(x) + 0 : = x + x 3 P(x) 4 P(x) + P(x) 15 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x x B) x +x C) x +x 3 D) x +x+3 E) x 3x P(x)=(16x 1)(x 3 1) Q(x)=x 3 +3x x 3 polinomlarýnýn en küçük ortak katý R(x) polinomudur. Buna göre, R(x) polinomunun kaç çarpaný asal polinomdur? A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) P(x) ve Q(x) sýrasýyla 4. ve. dereceden birer polinom olmak üzere, P 3 (x ).Q(x )+P(x 3 ).[Q(x +)] 3 polinomunun derecesi kaçtýr? A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 4 9 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

10 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý x x 1= 0 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) { 1, 0} B) {, 1} C) { 1, } D) {, 1} E) {1, } 66. x 4x+=0 denkleminin köklerinden biri aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) 4 C) + D) 1+ E) m ve m 0 olmak üzere, mx +(m+n)x+n=0 denkleminin köklerinden biri m olduðuna göre, n nin m cinsinden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) m B) m C) m D) m E) 1 m 68. x +3x a +a+=0 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) {a+1, a+} B) {a, a+1} C) {1 a, a } D) {a+1, a} E) { a 1, a } LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) x 6x+1=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 >x olduðuna göre, x 1+ x ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C)+ D) 1+ 3 E) x (m 16)x+m 4=0 denkleminin mutlak deðerce birbirine eþit iki gerçek kökü birbirinden farklý olduðuna göre, m kaçtýr? A) 4 B) C) 1 D) E) a 1 olmak üzere, (a+1)x (a+7)x+7=0 denkleminin kökleri eþit olduðuna göre, a nýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? A) 15 B) 13 C) 11 D) 10 E) 9 (1998/ÖYS) 7. x ax a 7=0 denkleminin köklerinden biri (a+) olduðuna göre, a kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 5 E) 7

11 73. Her x gerçek sayý olmak üzere, (x m) =x 8x+n olduðuna göre, m.n çarpýmý kaçtýr? A) 0 B) 3 C) 48 D) 64 E) x 6x+m =0 denkleminin köklerinden biri diðerinden 4 fazla olduðuna göre, m kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) x ax+18=0 denkleminin pozitif köklerinden biri diðerinin katý olduðuna göre, a kaçtýr? 76. A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 E) 1 m + 7m+ 8 1 = 4 olduðuna göre, m nin alabileceði farklý deðerler çarpýmý kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 1 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý ax 4x+6=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1.(x 1)+x (x 1 1)= olduðuna göre, a kaçtýr? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 78. x 8x +4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x Buna göre, x 1 x ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 3 B) 4 C) 6 D) 4 3 E) x +(x 1 +4)x 3x =0 denkleminin kökleri sýfýrdan farklý x 1 ve x sayýlardýr. Buna göre, büyük kök kaçtýr? A) 3 B) C) 1 D) 1 E) (1993/ÖYS) 80. x 9x+n=0 denkleminin kökleri p ve q dur. p=q 1 olduðuna göre, n kaçtýr? A) 1 B) 18 C) 0 D) 4 E) 6 11 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

12 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý a 0 olmak üzere, x +(7a+b)x 4a=0 denkleminin kökleri a ve b Buna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 4 B) 3 C) D) 1 E) 8. 4x 5x 1=0 denkleminin kökleri x 1 ve x 1 1 Buna göre, + toplamý kaçtýr? x x A) 1 B) C) D) E) (1997/ÖYS) 85. x +ax x 4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x 4 x 1 x = olduðuna göre, x 1 +x toplamý kaçtýr? A) 3 B) 1 C) 1 D) E) x +x a+b=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1.x = 1 olduðuna göre, x 1 x ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) x 8x+1=0 denkleminin kökleri x 1 ve x olmak üzere, x x 3 x 4 +8x3 1 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) 16 C) 3 D) 6 E) x 6x+3a=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 x =8 olduðuna göre, a kaçtýr? A) 3 B) C) 1 D) E) 3 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) x +(m 1)x+=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 3x =m+1 olduðuna göre, m nin alabileceði pozitif deðer kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) x x+4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x ise x 1+ x nin pozitif deðeri kaçtýr? A) 6 B) 5 C) 3 D) E)1 (199/ÖYS)

13 89. x 1x+4=0 denkleminin gerçek kökleri x 1 ve x 90. Buna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) 4 C) 8 D) 10 E) 1 olduðuna göre, deðer kaçtýr? x1 x +x x1 1 1 a+ 8 a+ +16=0 a a 1 a ifadesinin alabileceði pozitif a A) 3 B) 4 3 C)6 3 D)8 3 E)10 3 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý x 3x+4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x Buna göre, kökleri x x x ve x 1 1 olan ikinci dereceden denklem aþaðýdakilerden hangisidir? A) 3x 1x+5=0 B) 4x x+4=0 C) x +7x+1=0 D) 4x x 3=0 E) 3x 6x+5=0 94. x +(a 9)x+b+1=0 denkleminin kökleri, x (a+1)x+b 1=0 denkleminin köklerinin þer katýdýr. Buna göre, a.b çarpýmý kaçtýr? A) 15 B) 1 C) 9 D) 6 E) a 3ab b eþitliðini doðrulayan a nýn b cinsinden deðerleri toplamý aþaðýdakilerden hangisidir? b b A) B) C)b D)3b E)4b 3 9. x ax +b=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 +x = 3 x 1.x = 10 = 7 Buna göre, a+b toplamý kaçtýr? b (1990/ÖYS) A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) x ax+b=0 denkleminin bir kökü 4, x (a+3)x+b+9=0 denkleminin bir kökü 7 Bu denklemlerin diðer kökleri ortak olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 15 B) 17 C) 19 D) 1 E) x 6x+b=0 denkleminin kökleri, x ax+5=0 denkleminin köklerinden 1 er eksiktir. Buna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 13 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

14 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý x 3 (m+4)x +(m+1)x+8=0 denkleminin kökleri x 1, x ve x 3 tür. x.x 3 =x 1 olduðuna göre, m kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) E) x 3 3x +x+m+1=0 denkleminin kökleri x 1, x ve x 3 tür. x 1 +x x 3 =3 olduðuna göre, m kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 99. x 3 ax 16=0 denkleminin gerçek kökleri x 1, x ve x 3 tür. Buna göre, köklerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi doðrudur? A) Üçü de negatiftir. B) Üçü de pozitiftir. C) Biri negatif, ikisi pozitiftir. D) Köklerden biri sýfýrdýr. E) Biri pozitif, ikisi negatiftir x +x =0 x 3 +ax x+b=0 denklemlerinin ikiþer kökü ortak olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 4 B) C) 0 D) E) 4 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) (3x 1)(x+1)+(3x 1)(x )= eþitliðini saðlayan x gerçel sayýlarýnýn toplamý kaçtýr? A) B) C) D) E) = 0 x x 4 (LYS-010) denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) {1, } B) {, 1} C) {1} D) {1, 3} E) {, } a + a + = olduðuna göre, a kaçtýr? 1 1 A) B)1 C) D) 1 E) 16 4 = 0 x x (006/ÖSS) denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) { 4} C) {} D) { 4, } E) {, 4}

15 105. x x 4=0 olduðuna göre, x in alabileceði farklý deðerler toplamý kaçtýr? A) 3 B) C) 1 D) 0 E) (x )(x+)(x+5)=(x 1)(x+1)(x+4) denklemiyle aþaðýdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi aynýdýr? A) x 3 +5x +4x=0 B) x 3x 16=0 C) x 4x+4=0 D) 3x+16=0 E) 5x 4=0 (007/ÖSS) 109. x y=3 x +y=9 olduðuna göre, y nin alabileceði negatif deðer kaçtýr? A) 7 B) 4 C) 3 D) E) LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý 1 3 x + x + mx+ 10 = 0 x denkleminin iki gerçek kökü olduðuna göre, m kaçtýr? A) 13 B) 1 C) 0 D) 1 E) x x = denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) {3} B) {6} C) {3, 6} D) { 6, 3} E) { 3, 6} 108. x +y =14xy olduðuna göre, ifadesinin alabileceði pozitif deðer kaçtýr? x y x+y A) B) C) D) E) 111. ((x 1006) ) = 5 denkleminin gerçek köklerinin toplamý kaçtýr? A) 011 B) 01 C) 013 D) 014 E) x(x 5)(x 3)(x )= 9 denkleminin birbirinden farklý gerçek köklerinin toplamý kaçtýr? A) 5 B) 10 C) 15 D) 0 E) 5 15 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

16 DERSHANELERÝ LYS MATEMATÝK - II ÖDEV KÝTAPÇIÐI - 1 CEVAP ANAHTARI 1 - E 1 - C 41 - D 61 - A 81 - B D - A - B 4 - B 6 - B 8 - D 10 - C 3 - C 3 - B 43 - B 63 - D 83 - D E 4 - D 4 - D 44 - C 64 - E 84 - A D 5 - B 5 - E 45 - E 65 - C 85 - A C 6 - D 6 - E 46 - D 66 - E 86 - D B 7 - C 7 - D 47 - B 67 - D 87 - D B 8 - B 8 - E 48 - C 68 - E 88 - A C 9 - E 9 - E 49 - B 69 - D 89 - C A 10 - D 30 - B 50 - B 70 - A 90 - D A 11 - D 31 - B 51 - B 71 - B 91 - C B 1 - C 3 - C 5 - E 7 - C 9 - D 11 - A 13 - E 33 - D 53 - E 73 - D 93 - B 14 - A 34 - A 54 - E 74 - D 94 - B 15 - C 35 - B 55 - D 75 - D 95 - C 16 - C 36 - D 56 - D 76 - D 96 - D 17 - C 37 - C 57 - E 77 - C 97 - E 18 - A 38 - D 58 - D 78 - D 98 - B 19 - A 39 - E 59 - C 79 - E 99 - E 0 - A 40 - E 60 - A 80 - C C 16.

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý Bölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IX MF TM LYS 6 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - I MF TM LYS 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IV MF TM LYS Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

POLİNOMLAR Test I m P x 3 2x x 4x. P x x 5 II. III. A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9

POLİNOMLAR Test I m P x 3 2x x 4x. P x x 5 II. III. A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9 POLİNOMLAR Test -. I. P x x 5 II. III. P x x P x ifadelerinden hangileri polinom belirtir? 6. P x x x x 7 polinomunun katsayılar toplamı A) B) C) D) 0 E) 9 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - I MF TM LYS 09 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

POL NOMLAR. Polinomlar

POL NOMLAR. Polinomlar POL NOMLAR ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN T POL NOMLAR Polinomlar 1. Kazan m: Gerçek kat say l ve tek de i kenli polinom kavram n örneklerle aç klar, polinomun derecesini, ba kat say s n, sabit

Detaylı

POLİNOMLAR. Polinomlar. Konu Kavrama Çalışması

POLİNOMLAR. Polinomlar. Konu Kavrama Çalışması POLİNOMLAR Polinomlar f: A B biçiminde tanımlanmış f(x) fonksiyonunda, A kümesi tanım kümesi ve B kümesi değer kümesidir. Fonksiyonlarda, fonksiyonu tanımsız yapan değerler tanım kümesinde yer alamaz.

Detaylı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı matematik SORU BANKASI Süleyman ERTEKİN LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı SORU BANKASI matematik LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 18 EDAM ın yazılı izni olmaksızın,

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 7. ÜNİTE POLİNOMLAR Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler... 4 Polinom Kavramı... 4 9 Polinomlarda İşlemler... 9 Konu Testleri - - - 4-5... 6 Polinomlarda Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

EŞİTSİZLİKLER. 5. x 2 + 4x + 4 > x 2 0. eşitsizliğinin çözüm kümesi. eşitsizliğinin çözüm kümesi. aşağıdakilerden hangisidir?

EŞİTSİZLİKLER. 5. x 2 + 4x + 4 > x 2 0. eşitsizliğinin çözüm kümesi. eşitsizliğinin çözüm kümesi. aşağıdakilerden hangisidir? 1. 36 x A) [- 6, ] B) [- 6, 6 ] C) [, 36] D) [, 36 ] E) [- 36, ] 5. x + 4x + 4 > A) (, ) B) - } C) D) R E) R - {- } 6. x + 8x + 16. x x 8 < aşağıdalerden hangisidir? A) (- 4, ) B) (-, ) C) (- 4, ) A) {

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Yeşilköy Anadolu Lisesi

Yeşilköy Anadolu Lisesi Yeşilköy Anadolu Lisesi TANIM (KONUYA GİRİŞ) a, b, c gerçel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu açık önermeyi

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. TOPLAM - ÇARPIM SEMBOLÜ - II MF-TM 50 MATEMATÝK - II 50 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: POLİNOMLAR ALIŞTIRMALAR Bu başlık altında her bölüm kazanımlara ayrılmış, kazanımlar tek tek çözümlü temel alıştırmalar ve sorular ile taranmıştır. Özellikle bu kısmın sınıf

Detaylı

6. 3x2-8x - 3 = O denkleminin negatif kökü asagidakilerden. 7. mx2 - (2m2 + i) x + 2m = O denkleminin köklerinden

6. 3x2-8x - 3 = O denkleminin negatif kökü asagidakilerden. 7. mx2 - (2m2 + i) x + 2m = O denkleminin köklerinden ikinci Dereceden Denklemler, tçözüm Kümesi, Köklerin Varligi. (m - 9) x + x - 6 = o denkleminin ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olmasi için, m degeri asagidakilerden hangisi olamaz? A) - B) -

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Mehmet ŞAHİN. www.mehmetsahinkitaplari.org

Mehmet ŞAHİN. www.mehmetsahinkitaplari.org 0. Sınıf M AT E M AT İ K Mehmet ŞAHİN www.mehmetsahinkitaplari.org M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 0..009 tarih ve 4 sayılı kararı ve 00-0 öğretim yılından itibaren uygulanacak programa göre

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ DÝKKAT : 1. Bu ese oplam 50 soru vardýr.. Cevaplamaa isediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Maemaik Tesi için arýlan kýsmýna iþareleiniz.. Safalar

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İkinci Dereceden Denklemler a, b ve c reel sayı, a ¹ 0 olmak üzere ax + bx + c = 0 şeklinde yazılan denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Aşağıdaki denklemlerden

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b.

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b. 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) (a b). (b + c) B) (a + b).

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

MUTLAK DEĞER. Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z. Örnek...7 : x=1 5, y= 5 2, ise x+y y x x =? Örnek...1 : =? Örnek...8 : Örnek...2 : =?

MUTLAK DEĞER. Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z. Örnek...7 : x=1 5, y= 5 2, ise x+y y x x =? Örnek...1 : =? Örnek...8 : Örnek...2 : =? TANIM MUTLAK DEĞER Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z ise x y x z z y =? Bir x reel sayısına karşılık gelen noktanın sayı doğrusunda 0 (sıf ır) a olan uzaklığına x sayısının mutlak değeri denir ve x şeklinde

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13 TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı ={(x,y): x ile y nin farkı n ile tam bölünür} = {(x,y): n x-y, n N + } bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (x,y) ise x y (mod

Detaylı

İkinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler

İkinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler A(x)y + B(x)y + C(x)y = F (x) (5) Denklem (5) in sağ tarafında bulunan F (x) fonksiyonu, I aralığı üzerinde sıfıra özdeş ise, (5) denklemine lineer homogen; aksi taktirde lineer homogen olmayan denklem

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

ŞAH VE MAT. Satrancın ilk kez M.S. 570 yıllarında Hindistan'da oynandığını biliyoruz. Bunu nerden biliyoruz?

ŞAH VE MAT. Satrancın ilk kez M.S. 570 yıllarında Hindistan'da oynandığını biliyoruz. Bunu nerden biliyoruz? ŞAH VE MAT Satrancın ilk kez M.S. 570 yıllarında Hindistan'da oynandığını biliyoruz. Bunu nerden biliyoruz? O tarihlerde yazılmış olan pek çok evrakta satranç oyunundan söz ediliyor. Daha önce Çin'de de

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 15.MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR FİNAL SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 15.MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR FİNAL SORULARI 10. SINIFLAR FİNAL SORULARI 1. Aşağıdaki cisim örüntüsünde 1.adımda bir tane birim küp,.adımda dört tane birim küp, 3.adımda dokuz tane birim küp verilmiştir. Aynı şekilde örüntüye devam edildiğinde n

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK YGS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI RASYONEL SAYILAR ONDALIK SAYILAR ÖRNEKLER (Sayfa -) 6 ) ) ) 6) ; ; ) 0) ) ; 8 ) ) ) 0 ) 6 0 0 8) 0 ) 0) 6 ) 8 ) 8 8) ) ; 6

Detaylı

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR HATIRLAYALIM bilgi TAM SAYILAR Sayıların önüne koyulan "+" ve " " işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam sayılar "pozitif tam sayılar", önünde " " işareti olan tam sayılar "negatif

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

MUTLAK DEĞER Test -1

MUTLAK DEĞER Test -1 MUTLAK DEĞER Test -. < x < olduğuna göre, x x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 7 B) 7 x C) x 7 D) x 7 E) 7 x 5. y < 0 < x olduğuna göre, y x x y x y ifadesinin eşiti aşağıdakilerden xy B) xy C) xy D) xy

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝKÝNCÝ DERECEDEN DENKLEMLER TEST / 1

ÝKÝNCÝ DERECEDEN DENKLEMLER TEST / 1 ÝKÝNCÝ DERECEDEN DENKLEMLER TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir? 5. (3x 5).(x+1)=0 denkleminin köklerinin toplamý kaçtýr? A) x+y= B) x +y = C) x.y= D) x +x=

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 26 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 26 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 6 Haziran 99 Matematik Soruları Ve Çözümleri. Birler basamağı 0 olan, ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, ile bölünebilen,

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =?

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =? KARMAŞIK SAYILAR Karmaşık saılar x 2 + 1 = 0 biçimindeki denklemlerin çözümünü apabilmek için tanım lanm ıştır. Örnek...2 : Toplamları 6 ve çarpımları 34 olan iki saı bulunuz. a ve b birer reel saı ve

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY ERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ ERS NLTIM FÖYÜ ERSHNELERÝ Konu ers dý lüm Sýnv F No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - V MF TM LYS1 ers nltým fleri ðrenci trfýndn dersten sonr tekrr çlýþýlmlýdýr. dý Sodý :... u kitpçýðýn

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN 978-605-18-84-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları Birinci Aşama Zor Deneme Sınavı 11 Haziran 2016 DENEME SINAVI 4. Deneme Soru Sayısı: 32 Sınav Süresi: 210 dakika Başarılar Dileriz... Page 1 of 9 DENEME SINAVI (4.

Detaylı

YAŞ PROBLEMLERĐ GENEL ÖRNEKLER. Yaş Problemleri MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

YAŞ PROBLEMLERĐ GENEL ÖRNEKLER. Yaş Problemleri MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 YILLAR 00 003 004 005 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 1 - - 1 1 1 - - - - YAŞ PROBLEMLERĐ Belli bir yıl sonra herkesin yaşı aynı miktarda artar Đki kişinin yaşları toplamı t yıl sonra t artar, t yıl önce

Detaylı

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI BİRİNCİ AŞAMA SORULARI A A A A A A A SINAV TARİHİ VESAATİ:16 NİSAN 2011 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak Akıl LYS MATEMATİK DENEME SINAVI 0505- Ortak Akıl Adem ÇİL Ali Can GÜLLÜ Ayhan YANAĞLIBAŞ Barbaros GÜR Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN

Detaylı

Şekildeki gibi yarıçapları 1 cm olan üç çember birbirine teğettir. Bu çemberler arasındaki a- lan kaç cm 2 dir? A) π. E) π+ 2 3. Çözüm: üçgendir. 2.

Şekildeki gibi yarıçapları 1 cm olan üç çember birbirine teğettir. Bu çemberler arasındaki a- lan kaç cm 2 dir? A) π. E) π+ 2 3. Çözüm: üçgendir. 2. . + - + + - x y x y x y x y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) - B) - C) - x y x y x y D) - E ) 5 - x y x y + - + + - 5 - x y x y x y x y x y. Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK SORU 1: Aşağıdaki grafik, bir okuldaki spor yarışmasına katılan öğrencilerin yaşa göre dağılışını göstermektedir. Öğrenci sayısı 5 3 9 10 1 14 Yaş 1.1: Yukarıdaki

Detaylı

TAM SAYILAR. Tam Sayılarda Dört İşlem

TAM SAYILAR. Tam Sayılarda Dört İşlem TAM SAYILAR Tam Sayılarda Dört İşlem Pozitif ve negatif tam sayılar konu anlatımı ve örnekler içermektedir. Tam sayılarda dört işlem ve bu konuyla ilgili örnek soru çözümleri bulunmaktadır. Grup_09 29.11.2011

Detaylı

1. ÇÖZÜM YOLU: (15) 8 = = 13 13:2 = :2 = :2 = 1.2+1

1. ÇÖZÜM YOLU: (15) 8 = = 13 13:2 = :2 = :2 = 1.2+1 . ÇÖZÜM YOLU: (5) 8 =.8+5 = 3 3:2 = 6.2+ 6:2 = 3.2+0 3:2 =.2+ En son bölümden başlayarak kalanları sıralarız. (5) 8 = (0) 2 2. ÇÖZÜM YOLU: 8 sayı tabanında verilen sayının her basamağını, 2 sayı tabanında

Detaylı

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Koordinatlar DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Bilindiği gibi, düzlemdeki her bir noktaya bir (a,b) sıralı ikilisi, her bir (a,b) sıralı ikilisine bir nokta karşılık gelir. Eğer bir A noktasına karşılık gelen

Detaylı

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS- MATEMATİK (MF-TM). Bu testte Matematik ile ilgili soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz..

Detaylı

PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 10.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 10.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 0-0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 0.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI EYLÜL EKİM. Gerçek katsayılı ve tek değişkenli polinomu kavram olarak örneklerle açıklar, polinomun derecesini,

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. A.. n saısının tamsaı bölenlerinin saısı olduğuna göre, n 0. R de tanımlı " " işlemi; ο ο işleminin sonucu 0. (6) 6 (6) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6 6 (6)

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. Üç basamaklı doğal saılardan kaç tanesi, 8 ve ile tam bölünür? 8 9. ile in geometrik ortası z dir. ( z). ( z ). z aşağıdakilerden hangisidir?. 9 ifadesinin cinsinden değeri

Detaylı