2006 YILI FAALYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI FAALYET RAPORU"

Transkript

1 2006 YILI FAALYET RAPORU Nisan 2007 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU

2 BAKAN SUNUU Milenyum çaının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çada bir anlayıının benimsenmesi sonucu kamuda performans odaklı verimlilik ve etkinlik ilkeleri ön plana alınarak balatılan Kamuda Yeniden Yapılanma Çalımaları kapsamında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun u yürürlüe girmi ve kamu idarelerinde uygulama sürecine girilmitir. bu Kanun un 9. maddesi gereince; kamu kurum ve kurulularına, stratejik plan hazırlama yükümlülüü ile kamu hizmetlerinin istenilen düzey ve kalitede sunulması için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik plan, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak yükümlülüü getirilmitir. Söz konusu Kanun un 41. maddesine dayalı olarak hazırlanan ve yürürlüe giren Kamu darelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereince de Kamu darelerinin üst yöneticilerine ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerine, hesap verme sorumluluu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanması sorumluluu getirilmitir. Bu balamda KOSGEB, Stratejik Plan hazırlama sürecine girmi ve ilgili yönetmelik gereince yıllarını kapsayacak olan KOSGEB Stratejik Plan Taslaı DPT ye sunulmak üzere hazırlanmıtır. Stratejik Yönetim anlayıının bir parçası olan ve 2006 yılı için hedeflenen ve gerçekletirilen faaliyetleri ve bütçe gerçeklemelerini içeren 2006 Yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanmıtır Sayılı Yasa ile 1990 yılında kurulan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli iletmelere destek ve hizmetler veren KOSGEB in Stratejik Plan dönemi için planladıı stratejik hedeflerini gerçekletirerek KOB lere en etkin ve verimli destek ve hizmetleri vermesini dilerim. Ali COKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU

3 ÜST YÖNETC SUNUU 21. yüzyılı idrak ettiimiz bu yıllar; ülkemiz için deerlendirilmesi gereken en önemli yıllar olarak görülmelidir. Küreselleen dünyada yerimizi alabilmek, teknoloji yarıında her gün daha ileri kulvarlara geçmekle mümkün olacaktır. Uluslararası platformlarda sesimizi duyurabilmek, giriimcilii ve arge faaliyetlerini ön plana çıkartarak KOB leri rekabet gücüne kavuturmak, KOB tevik mekanizmalarını hareket geçirmek ve makro düzeyde devlet politikalarına paralel destekleme modelleri oluturmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Dünya sanayi ve ticaretine entegre olmanın koullarından biri de düünce sınırlarımızı, geni bir bakı açısı içinde, milli sınırlarımızın ötesine taımak, teknolojik gelime ve deimelere vakit geçirmeden uyum salamak ekonomik ve sosyal yaamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan küçük ve orta ölçekli iletmelerin desteklenmesi ile gerçekleebilir. Bu balamda, amacımız hedef kitlemiz olan KOB lere en etkin ve verimli ekilde destekleri sunarak onları yüksek katma deer yaratan birer iletme olarak ekonomiye kazandırmaktır. Ülkelerin, gelimi ülke olmaları; toplumun refahı ile ne kadar özdeleiyorsa, küçük ve orta ölçekli iletmelerin rekabet güçlerinin gelitirilmeside bu refaha ulamak için anahtar çözüm olarak gözardı edilmemesi gereken bir olgudur. Küçük ve orta ölçekli iletmelerin gerek ülke ekonomilerinde, gerekse sosyal dokularındaki önemi kavrayan ülkeler; bu iletmelerin korunması, desteklenmesi, gelitirilmesi için bu kesimin ihtiyacı olan finansman, teknoloji, eitim, yönetim, pazarlama vb.hizmetleri bu iletmelere salamılar ve gelimilik düzeyine erimilerdir. Refah düzeyini yükseltme yolunda ilerleyen bir ülke olarak KOB lerin teknolojik düzeylerinin yükseltilmesi, daha çok istihdam, daha çok yatırım yapmalarına olanak salanması, giriimci ve yaratıcı düüncelere dinamizim kazandırılması için KOSGEB çalıanları olarak ülkemizin kıt kaynaklarını en etkin ve verimli bir ekilde kullanarak KOB lere hizmet ve destek vermenin mutluluunu yaamak ve yaatmak istiyoruz. Bayram MECT Bakan V. KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU

4 ÇNDEKLER BAKAN SUNUU ÜST YÖNETC SUNUU I GENEL BLGLER... 1 A. MSYON VE VZYON... 1 B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C. DAREYE LKN BLGLER FZKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BLG VE TEKNOLOJK KAYNAKLAR NSAN KAYNAKLARI SUNULAN HZMETLER YÖNETM VE Ç KONTROL SSTEM II. AMAÇ VE HEDEFLER A. DARENN AMAÇ VE HEDEFLER B. TEMEL POLTKALAR VE ÖNCELKLER C. DER HUSUSLAR III. FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A. MAL BLGLER B. PERFORMANS BLGLER Faaliyet ve Proje Bilgileri Proje Çalımaları Yönetim Destekleyici Çalımalar Planlama ve Koordinasyon Çalımaları KOB leri Avrupa Birlii le Buluturma Çabaları Eletirme Merkezleri Kurulumu ve letilmesine Yönelik Faaliyetler KOB leri Bilinçlendirme Bilgilendirme ve birlii Gelitirme Çalımaları KOB lere Yönelik Biliim ve Elektronik Ticaret Çalımaları KOB leri Teknolojik Yeniliklerle Buluturma Çalımaları KOB ler çin Pazar Aratırma ve hracatı Gelitirme Çalımaları KOB lere Yönelik Bölgesel Kalkınma Çabaları Giriimcilii Gelitirme Çabaları KOB lere Yönelik Ekonomik Ve Stratejik Aratırmalar KOB ler çin Eitim ve Danımanlık Çalımaları KOB ler çin Finansman Destei Çalımaları Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Deerlendirilmesi IV. KURUMSAL KAABLYET VE KAPASTENN DEERLENDRLMES A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR V. ÖNER VE TEDBRLER KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU

5 FAALYET RAPOR UNDA YER ALAN TABLOLAR LSTES TABLO 1: KOSGEB E AT TAINMAZLAR TABLOSU... 3 TABLO 2: FZK KAYNAKLAR TABLOSU... 9 TABLO 3 : NSAN KAYNAKLARI TABLOSU TABLO 4 : KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI VE HEDEFLERI TABLOSU TABLO 5 : KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEK LETMELERN TANIMI, NTELKLER VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELK KAPSAMINDA YAPILAN KOB TANIMI TABLOSU TABLO 6: LETMELERIN SEKTÖREL DAILIMI TABLOSU TABLO 7 : MALAT SANAYNDEK LETMELERN ÖLÇEKLERNE GÖRE DAILIMI TABLOSU TABLO 8 : HAZIR DEERLER VE MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR TABLO 9: DER ALACAKLAR TABLO 10: STOKLAR TABLO 11: DER DÖNEN VARLIKLAR TABLO 12: DER ALACAKLAR TABLO 13:TRAKLER TABLO 14: MADD DURAN VARLKLAR TABLO 15: MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR TABLO 16: DIER BORÇLAR TABLO 17: ALINAN AVANSLAR TABLO 18: ÖDENECEK VERGI VE FONLAR TABLO 19: ÖZKAYNAKLAR TABLO 20: GEÇC MZAN TABLO 21: KESN MZAN TABLO 22: FAALYET SONUÇLARI TABLO 23: BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLO 24: BÜTÇE GDERLERNN EKONOMK SINIFLANDIRMASI TABLO 25: 3624 SAYILI KANUN'NUN 14. MADDES GERENCE KOSGEB BÜTÇE KAYNAKLARININ GERÇEKLEME DURUMU TABLO 26: BÜTÇE GDERLER TABLO 27: KESN HESAP CETVEL TABLO 28: BÜTÇE GDERLER TABLO 29: FONKSYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GDERLER CMAL TABLO 30 : BÜTÇE GELIRLERI KESIN HESAP CMALI TABLO 31: DESTEKLER HARCAMA TABLO 32 :KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL SANAY GELTRME VE DESTEKLEME DARES BAKANLII 2006 YILI BLANÇOSU TABLO 33: FAALIYET VE PROJE BILGILERI TABLO 34: PROJELER ÇALIMALARI TABLO 35 :YÖNETM DESTEKLEYC ÇALIMALAR TABLO 36: PLANLAMA VE KOORDNASYON ÇALIMALARI TABLO 37: KOB LER AVRUPA BRL LE BULUTURMA ÇABALARI TABLO 38: ELETRME MERKEZLER KURULUMU VE LETLMESNE YÖNELK FAALYETLER TABLO 39: KOB LER BLNÇLENDRME BLGLENDRME VE BRL GELTRME ÇALIMALARI TABLO 40: KOB LERE YÖNELK BLM VE ELEKTRONK TCARET ÇALIMALARI TABLO 41: KOB LER TEKNOLOJK YENLKLERLE BULUTURMA ÇALIMALARI TABLO 42: KOB LER ÇN PAZAR ARATIRMA VE HRACATI GELTRME ÇALIMALARI TABLO 43: KOB LERE YÖNELK BÖLGESEL KALKINMA ÇABALARI TABLO 44: GRMCL GELTRME ÇALIMALARI TABLO 45: KOB LERE YÖNELK EKONOMK VE STRATEJK ARATIRMALAR TABLO 46: KOB LER ÇN ETM VE DANIMANLIK ÇALIMALARI TABLO 47: KOB LER ÇN FNANSMAN DESTE ÇALIMALARI TABLO 48: 2006 YILI DESTEK HEDEFLER VE GERÇEKLEMELER TABLO 49: 2006 YILI DESTEK BLGLER TABLOSU FAALYET RAPOR UNDA YER ALAN EMALAR LSTES ema 1 : KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Corafi Daılımı eması...11 ema 2 : KOSGEB Organizasyon eması.15 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU

6 I GENEL BLGLER A. MSYON VE VZYON MSYONUMUZ: Gücünü sanayici ve giriimciden alan kuruluumuzun hizmet politikası; liderlik anlayıı,tüm çalıanlarının katılımı ve sürekli iyiletirmeyle etkili hizmet salayarak çalıanlarını ve hedef kitlesini memnun etmektir. Oluturduu güven ortamında; hizmet farkını hissettirerek ve birlikte gelimenin mutluluunu yaayarak sanayicisinin küresel rekabette var olmasını salayacaktır. VZYONUMUZ: Küçük iletmelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmelerini salayacak kararları gelitirmek ve desteklemek; her türlü bilgi ihtiyaçlarını karılamak; pazar ve teknoloji yönelimli, katma deeri yüksek üretim alanlarında yeni i imkanları oluturmak; giriimcilik ortamlarını hazırlamak ve bu faaliyetlerini belirlenmi program hedefleri dorultusunda, planlanan öncelikler çerçevesinde bilgilendirme ve yönlendirmeyi ana ilke olarak benimseyerek uluslararası nitelikte bir kurulu olmaktır yıllarını kapsayan stratejik planda benimsenen misyonumuz ve vizyonumuz ayrıca aaıda verilmitir. MSYON Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı salamak üzere küçük ve orta ölçekli iletmelerin ve giriimcilerin; verimli ve etkin yönetilen, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doru öngören, kaliteli ürünleri zamanında ve en uygun maliyetle insana ve çevreye duyarlı olarak üreten, teknolojiyi özümseyen,gelitiren ve yenilikçi/yaratıcı düünceleri rekabetçi ürün ve hizmetlere dönütüren, uluslar arası pazarda rekabet eden düzeye yükseltilmesi için güçlü ibirlikleriyle destek ve hizmetler sunmaktır. VZYON Ülkemiz küçük ve orta ölçekli iletmelerinin küresel rekabet ortamında varlık ve güç olmalarını salayan öncü bir kurum olmak B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresinin Kurulması Hakkında Kanunun 4. maddesinde KOSGEB Görevleri aaıdaki ekilde belirtilmitir: Sanayide, Aratırma ve Gelitirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danımanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını salamak, Üniversiteler ile Kamu ve Özel aratırma kurumlarındaki bilim ve teknoloji alt yapısından iletmelerin yararlanmasını salamak, sanayi ve üniversite ibirliini kuvvetlendirmek, Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erimek ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, eriilmi ve üretilmi bilgileri yaygınlatırmak, Üniversite ve Aratırma Merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendii, deerlendirildii, gelitirildii ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 1

7 getirilerek iletmelerin kullanımına sunulduu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak, letmelerin planlı yönetim anlayıına, modern ve çada iletmecilik düzeyine kavuturulmalarını teminen sanayinin çeitli alt sektörlerinde yatırımları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri deerlendirecek, verimlilii artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı "Teknik Yardım ve Destek Program ve Projeleri"ni gerçekletirecek htisas Merkezlerini kurmak ve kurulmasını salamak, letmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern iletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeitlendirecek, yan sanayi ilikilerini gelitirecek ekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve ilemlerinin seçimi, takım aparat kullanımı, bakım onarım planlaması ve i temini gibi iyerinde ve uygulamalı olarak aktif danımanlık hizmetlerini verecek olan Danımanlık Merkezleri tesis etmek ve bu iletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını salamak, Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eitimini teminen Eitim Uzmanlarının yetitirilmesi, yaygın eitim programlarının düzenlenmesi, letmelerin eitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eitimlerinin salanması ile ilgili uygulamalı Teknik Eitim Merkezlerini kurmak, letmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelimelerini salamak, letmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; iletmelerin yurt içi ve yurt dıı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalımaları yürütmek ve konuya ilikin danımanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek. C. DAREYE LKN BLGLER 1.FZKSEL YAPI dare Bakanlıımızın merkez ve tara tekilatına ait taınmazlar bilgilerini ve fiziki kaynaklarını içeren tablolar aaıda verilmitir. KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 2

8 Tablo 1: KOSGEB e Ait Taınmazlar Tablosu KOSGEB BAKANLII VE MERKEZ MÜDÜRLÜKLERE AT TAINMAZLARIN BLGS BRM ADI TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL 1.Bakanlık Tandogan Bina 600 MKEK ,27 2.Bakanlık Necatibey Bina 500 Türk Patent 3000 Enstitüsü 3.Bakanlık Mamak Bina KOSGEB 4.Bakanlık Akköprü Arsa 8096 KOSGEB 5.Sincan GEM Arsa KOSGEB Bina 1900 KOSGEB 11412,00 (1984 Yılı ) ,10 (KOSGEB yaptırmıtır) ,00 KRALIK YILLIK ARTI ORANI Yıllık üfe oranında PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ Katılım payı ödenmekte KULLANIM SÜRES (Yıl) 6.OSTM GEM Bina 1000 Ostim Organize 3200 Sanayi Bölge Bedelsiz 30 Müdürlüü 7.Siteler GEM Bina Gerçek Kii ÜFE 42688,80 + Yılık Stopaj Ortalama Bina ODTÜ Bedelsiz 25 8.ODTÜ TEKMER Bina Teknokent ODTÜ Bedelsiz 5 9.Hacettepe Üniversitesi TEKMER 10.Ankara Üniversitesi TEKMER Bina Hacettepe Üniversitesi Bina Ankara Üniversitesi Bedelsiz 20 Bedelsiz 15 HBE KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 3

9 11.Gebze TEKMER BRM ADI 12.Gebze GEM YTE 13.Erciyes Üniversitesi TEKMER 14.Ege Üniversitesi TEKMER 15.stanbul Boaziçi Üniversitesi TEKMER 16.stanbul Teknik Üniversitesi TEKMER TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL KRALIK YILLIK ARTI ORANI PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ KULLANIM SÜRES (Yıl) Bina GYTE Rektörlüü Bedelsiz 10 Prefabrik Bina 200 Ek Hizmet Binası 58 Eitim Salonu 65 Bedelsiz Arsa Kocaeli Gebze ekerpınarı Bina 1000 Erciyes Üniversitesi Bedelsiz Süresiz (3 yılda bir görüülmek üzere) Ofis 30 Ege Üniversitesi Bedelsiz Süresiz Bina Boaziçi Üniversitesi Bedelsiz 10 Bina 3600 TÜ Rektörlüü Bedelsiz Süresiz HBE 17.stanbul Üniversitesi TEKMER Bina Bina KOSGEB'e ait arsa stanbul Üniversitesine ait ,35 + KDV'ye yaptırılmı Arsa bedelsiz Süresiz 18.stanbul Yıldız Teknik Üniversitesi TEKMER Bina Yıldız Teknik Üniversitesi 19.Gaziantep TEKMER Bina 1040 Gaziantep Üniversitesi Bedelsiz 10 Bedelsiz 20 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 4

10 BRM ADI 20.Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKMER 21.Pamukkale Üniversitesi TEKMER 22.Gazi Üniversitesi TEKMER 23.Süleyman Demirel Üniversitesi TEKMER 24.Konya Selçuk Üniversitesi TEKMER 25.Dokuz Eylül Üniversitesi TEKMER TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) Bina 600 Bina 90 KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU Karadeniz Teknik Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL KRALIK YILLIK ARTI ORANI PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ KULLANIM SÜRES (Yıl) Bedelsiz Süresiz Bedelsiz Yeni bina yapılana kadar Bina 700 Gazi Üniversitesi Bedelsiz 20 Bina 2000 Bina 400 Bina 400 Süleyman Demirel Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi 26.Aydın GEM Bina 250 Aydın Ticaret Borsası 27.stanbul kitelli Bina 700 Bina KOSGEB'e GEM ait arsa ESKOOP stanbul kitelli San.Sit. ait BSGM 28.stanbul MES Arsa 3097 S:S st.madeni GEM Eya Sanatları stanbul MES Küçük Sanayi BSGM Sitesi Yapı Koop. Bina KOSGEB ,55. YTL.yapım bedeli Bedelsiz 20 Bedelsiz 20 Bedelsiz Süresiz Bedelsiz 7 Bedelsiz 49 HBE 25 intifa hakkı KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 5

11 BRM ADI TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) 29.Zonguldak BSGM Bina KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU Hazine (Milli Emlak Müdürlüü) 30.Erzurum BSGM Bina KOSGEB 31.Kayseri GEM Bina Bursa GEMBursa BSGM Bina Trabzon GEM Bina 560 mam Gazali Camii Vakfı KOSGEB (Arsa Nilüfer Belediyesine ait) Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL ,45 (Yapım Bedeli) KRALIK 7000 YILLIK ARTI ORANI ÜFE (3 yılda bir) ,00 ÜFE 1.510,00 ÜFE ,23 ÜFE PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ KULLANIM SÜRES (Yıl) HBE 34.Samsun GEM Bina KOSGEB (Organize Sanayi Müteebbis Heyetince arsa bedelsiz olarak tahsis edilmitir) Arsa bedelsiz 35.Kahramanmara GEM Bina 170 Kahramanmara Ticaret Borsası Bedelsiz zmir GEMzmir BSGM Bina 500 Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüü Bedelsiz Süresiz KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 6

12 SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL BRM ADI TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL KRALIK YILLIK ARTI ORANI PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ KULLANIM SÜRES (Yıl) HBE 37.Adana GEMAdana BSGM Bina 425 SS.Adana Metal leri Küçük San.Sit. Yapı Koop. Bakanlıı Bedelsiz 20 Tarla Adana GEM Hibe Karılıklı 38.Eskiehir GEM Bina 200 Sanayi Odası Bedelsiz görüme ile 39.Malatya BSGM Bina 370 Malatya 1.OSB Müdürlüü Bedelsiz Nevehir BSGM Bina S.S. Nevehir Lale Küçük Sanayi Yaptıma Koop. Bedelsiz Çorum BSGM Bina OSB Bedelsiz 50 GEM 19ha8902m KOSGEB Bedelsiz 42.Van BSGM Hizmet Binası 700 Van Küçük Sanayi Sitesi Koop yılı ylı 3240 Arsa KOSGEB Bedelsiz 43.anlıurfa GEM Bina KOSGEB 44.Konya GEMKonya BÜSAN Yapı Bina Bedelsiz Süresiz BSGM Koop. 45.Denizli GEM Bina 184 Bina 232 Türkiye Kurumu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birlii tüfe 507,24 ÜFE Bedelsiz Süresiz KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 7

13 BRM ADI TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU 46.stanbul kitelli GEM stanbul kitelli Bina 2500 KOSGEB BSGM 47.Eskiehir BSGM Bina 384 Bina KOSGEB ait (Arsa Eskiehir OSB) 48.Gaziantep GEM Bina KOSGEB 49.Mersin GEM Bina Mersin Sanayi Odası SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL ,27 KRALIK YILLIK ARTI ORANI PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ KULLANIM SÜRES (Yıl) Bedelsiz 49 HBE KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 8

14 Tablo 2: Fiziki Kaynaklar Tablosu SIRA NO PLAKA NO ARACIN CNS VE MODEL BULUNDUU MERKEZ ARACIN MÜLKYET DURUMU 1 01 GZC 707 Renault Megane 2005 Adana BSGM Kiralık 2 01 AC 680 Renault 12 TSW 1991 Adana GEM Resmi 3 06 AY 8588 Renault Megane 2006 Ankara Hacettepe Üniversitesi TEKMER Kiralık 4 06 AF 8218 Renault Megane 2004 Ankara ODTÜ TEKMER Kiralık 5 06 M 7657 Peugeot J9 Minibüs 1988 Ankara ODTÜ TEKMER Resmi 6 06 FRU 15 Peugeot J9 Minibüs 1992 Ankara Sincan GEM Resmi 7 06 AR 8732 Renault Megane 2005 Ankara Sincan GEM Kiralık 8 06 AS 8798 Renault Megane 2005 Ankara Siteler GEM Kiralık 9 06 AY 8590 Renault Megane 2006 Ankara Üniversitesi TEKMER Kiralık D 0050 Renault Megane 2005 Aydın GEM Kiralık FRU 71 Renault 12 TSW 1992 Bakanlık Resmi FRU 69 Renault Broadway 1992 Bakanlık Resmi KE 236 Peugeot J9 Minibüs 1992 Bakanlık Resmi LAS 27 Peugeot J9 Minibüs 1992 Bakanlık Resmi FRZ 66 Peugeot J9 Minibüs 1992 Bakanlık Resmi AJ 9434 Renault Megane 2004 Bakanlık Kiralık AK 7816 Renault Megane 2004 Bakanlık Kiralık AK 8591 Renault Megane 2006 Bakanlık Kiralık AF 8190 Renault Megane 2004 Bakanlık Kiralık AF 8207 Renault Megane 2004 Bakanlık Kiralık AR 6739 Renault Megane 2005 Bakanlık Kiralık AF 8191 Renault Megane 2004 Bakanlık Kiralık AK 7026 Renault Megane 2005 Bakanlık Kiralık AY 8589 Renault Megane 2006 Bakanlık Kiralık SN 334 Renault Megane 2006 Bakanlık Kiralık 26 Bakanlık Kiralık SP 570 Renault Megane 2006 Bursa BSGM Kiralık E 2112 Renault 12 Toros Bursa GEM Resmi DT 869 Peugeot J9 Minibüs 1989 Çorum BSGM Resmi AL 3746 Renault Megane 2004 Çorum BSGM Kiralık ZY 965 Renault Megane 2004 Denizli GEM Kiralık EV 593 Renault Megane 2005 Denizli Pamukkale Üniversitesi TEKMER Kiralık AF 665 Renault 12 TSW 1992 Erzurum BSGM Resmi 34 Eskiehir GEM Kiralık DA 721 Renault 12 TSW 1992 Eskiehir GEM Resmi JF 487 Renault Megane 2006 Gaziantep BSGM (LAB.) Kiralık KZ 072 Renault 12 TSW 1991 Gaziantep BSGM (LAB.) Resmi ET 711 Peugeot J9 Minibüs 1991 Gaziantep GEM Resmi JG 649 Renault Megane 2006 Gaziantep GEM Kiralık EEJ 48 Renault Megane 2004 Gebze GEM Kiralık DF 6195 Renault Megane 2004 Gebze Y.T.E. TEKMER Kiralık AL 2937 Renault Megane 2004 stanbul Boaziçi Üniversitesi TEKMER Kiralık BB 2068 Renault Megane 2005 stanbul kitelli BSGM Kiralık KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 9

15 SIRA NO PLAKA NO ARACIN CNS VE MODEL BULUNDUU MERKEZ ARACIN MÜLKYET DURUMU DK 2578 Renault Megane 2005 stanbul kitelli GEM Kiralık AL 2935 Renault Megane 2005 stanbul MES BSGM Kiralık AL 2936 Renault Megane 2005 stanbul MES GEM Kiralık YTZ 69 FiatAlbea AIY 61 Renault 12 TSW DK 2580 Renault Megane 2005 stanbul Teknik Üniversitesi TEKMER stanbul Üniversitesi TEKMER stanbul Yıldız Teknik Üniversitesi TEKMER Kiralık Resmi Kiralık EIG 42 Renault Megane 2004 zmir BSGM Kiralık EPZ 56 Renault Megane EKD 26 Renault Megane 2004 zmir Dokuz Eylül ÜniversitesiTEKMER zmir Ege Üniversitesi TEKMER Kiralık Kiralık EPS 14 Renault Megane 2004 zmir GEM Kiralık KH 616 Renault Megane 2006 Kahramanmara GEM Hibe AK 0673 Transit Connect TDD Kahramanmara GEM Hibe AJ 3649 Transit Connect TDD Kahramanmara GEM Hibe AZJ 16 Renault 12 TSW 1992 Kayseri Erciyes Üniversitesi TEKMER Resmi PL 413 Renault Megane 2005 Kayseri GEM Kiralık JF 489 Renault Megane 2006 Konya BSGM Kiralık JF 488 Renault Megane 2006 Konya GEM Kiralık AV 452 Peugeot J9 Minibüs 1991 Konya GEM Resmi ED 026 Toyota 2005 Malatya BSGM Kiralık SU 504 Renault Megane 2006 Mersin GEM Kiralık DR 774 Fiat Punto 2006 Nevehir BSGM Kiralık K 7697 Renault Megane 2005 Ordu BSGM Kiralık EAM 27 Peugeot J9 Minibüs 1991 OSTM GEM Resmi FRU 68 Renault 12 TSW 1992 OSTM GEM Resmi AL 2020 Renault Megane 2004 OSTM GEM Kiralık KGM 30 Renault Megane 2005 Samsun GEM Kiralık VP 773 Renault Megane 2006 anlıurfa GEM Kiralık TC 007 Toyota Corolla 2006 Trabzon GEM Kiralık DS 363 Renault Megane 2005 Trabzon K.T.Ü. TEKMER Kiralık DF 9351 Ford Focus Van BSGM Kiralık AF 8192 Renault Megane 2004 Zonguldak BSGM Kiralık RESM ARAÇ =21 KRALIK ARAÇ =53 TOPLAM=74 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 10

16 2. ÖRGÜT YAPISI dare Bakanlıımız bünyesinde faaliyet gösteren Hizmet Merkezlerimizin Türkiye genelinde daılımlarını gösteren, KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Corafi Daılımı eması ve KOSGEB Organizasyon eması aaıda yer almaktadır. ema 1 : KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Corafi Daılımı eması GEM 20 Adet TEKMER 20 Adet BSGM 15 Adet SNERJ ODAI 73 Adet KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 11

17 KOSGEB Organizasyon Yapısı 12 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanun ile kurulan KOSGEB in organları unlardır; Genel Kurul cra Komitesi Bakanlık KOSGEB Genel Kurulu; Babakanın veya görevlendirecei Devlet Bakanı nın bakanlıında toplanır. Genel Kurul Üyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eitim Bakanı, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı Meslek Kuruluları üst düzey temsilcileri (TOBB, TESK, TMMOB, TOSYÖV, Meslek ve Sanayi Odaları) Kamu Kuruluları üst düzey yetkilileri (DPT, Hazine, TSE, MPM, TÜBTAK vb.) lgili Banka Genel Müdürleri Üniversite Temsilcileri nden oluur. KOSGEB cra Komitesi ise; Sanayi ve Ticaret Bakanı Bakanlıında; Devlet Planlama Tekilatı Müstearı Maliye Bakanlıı Müstearı Sanayi ve Ticaret Bakanlıı Müstearı TOBB Bakanı TESK Bakanı Genel Kurul da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü TÜBTAK Bakanı KOSGEB Bakanı ndan olumaktadır. cra Komitesi, cra Komitesi Bakanı nın daveti üzerine üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile en geç iki ayda bir toplanır. KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 12

18 KOSGEB Bakanlıının birimleri ise aaıda verilmitir; Bakanlık dare Bakanı Bakan Yardımcısı Bakan Danımanı Hukuk Danımanlıı Özel Kalem Müdürlüü Süreç Danımanı nsan Kaynakları Daire Bakanlıı nsan Kaynakları Müdürlüü Hizmetiçi Eitim Müdürlüü Strateji Gelitirme ve Mali Hizmetler Daire Bakanlıı Muhasebe Müdürlüü Bütçe ve Performans Müdürlüü ç Kontrol Müdürlüü Strateji Gelitirme Müdürlüü Dı likiler Koordinasyon Daire Bakanlıı Dünya Türk adamları ile Koordinasyon Müdürlüü AB ve Uluslararası Kurulularla Koordinasyon Müdürlüü Destek Hizmetleri Daire Bakanlıı Satınalma Müdürlüü dari ler Müdürlüü Teknik ler Müdürlüü Teknoloji Destek Süreçleri Grubu Bilgi Sistemleri ve E Ticaret Süreçleri Grubu Kalite Danımanlıı Halkla likiler ve Tanıtım Birimi KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 13

19 Basın Yayın Danımanlıı Pazar Aratırma ve hracatı Gelitirme Merkezi Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkezi Giriimcilii Gelitirme Merkezi Ekonomik ve Stratejik Aratırmalar Merkezi Eitim ve Danımanlık Merkezi Finansman Merkezi KOB Kredi Yönetimi ve zleme Merkezi Ankara Avrupa Bilgi Merkezi Uygulama Merkezleri letmeleri Gelitirme Merkez Müdürlükleri (GEM) Teknoloji Gelitirme Merkez Müdürlükleri (TEKMER) Bölge Sanayi Gelitirme Merkez Müdürlükleri (BSGMM) KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 14

20 ema 2 : KOSGEB Organizasyon eması KOSGEB GENEL KURULU KOSGEB CRA KOMTES DARE BAKANI BAKAN DANIMANLARI HUKUK DANIMANLII BAKAN YARDIMCISI ÖZEL BÜRO KALEM YÖNETM MÜDÜRLÜÜ BRM DI DILKLER KOOR. DARES GRUBUBK. Dünya Dünya Türk Türk le. Koor. le Koor. Müd. Md. BAKAN YARDIMCISI AB AB ve ve Ulus. Ulus. Kurulu Kurulu. Koor. Koor. Müd. Md. BASIN YAYIN DANIMANLII KOB KRED YÖNETM VE ZLEME MERKEZ BAKAN YARDIMCISI SÜREÇ DANIMANLARI PROJE KOORDNATÖRLÜÜ BAKAN YARDIMCISI HALKLA LKLER VE TANITIM BRM NSAN KAYNAKLARI DARE BAKANLII HZMET Ç ETM MÜDÜRLÜÜ TEKMER LER ANKARA AVRUPA BLG MERKEZ NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜÜ GEM LER SNERJ ODAKLARI BSGM LER TEKNOLOJ DESTEK SÜREÇLER GRUBU TOBB KOSGEB KOORDNATÖRLÜÜ KALTE DANIMANLII EKONOMK VE STRATEJK ARATIRMALAR MERKEZ ETM VE DANIMANLIK MERKEZ GRMCL GELTRME MERKEZ PAZAR ARATIRMA VE HRACATI GELTRME MERKEZ BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZ FNANSMAN MERKEZ STRATEJ GELTRME VE MAL HZMETLER DARE BK. DESTEK HZMETLER DARE BAKANLII. MUHASEBE MÜDÜRLÜÜ BÜTÇE VE PERFORMANS MÜD. Ç KONTROL MÜDÜRLÜÜ. STRATEJ GELTRME MÜD. BLG SSTEMLER VE ETCARET SÜREÇLER GRUBU DAR LER MÜDÜRLÜÜ SATINALMA MÜDÜRLÜÜ TEKNK LER MÜDÜRLÜÜ. KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 15

21 3.BLG VE TEKNOLOJK KAYNAKLAR KOSGEB 2003 yılından itibaren, Küçük ve Orta Ölçekli letme (KOB) bilgilerinin kayıt altına alınması ve onlara Stratejik Planlama Kültürü kazandırılması amacına yönelik çeitli yazılımları uygulamaya almıtır. KOSGEB hedef kitlesini oluturan iletmeler, gelitirilen yazılımlar ile 3 yıllık bir döneme ilikin Stratejik Yol Haritalarını internet ortamında hazırlayabilir duruma gelmiler ve bu planlar KOSGEB desteklerinin salanmasında temel kriter olarak uygulamaya alınmıtır. Gelitirilen yazılımlar ile, hedef kitleden toplanan bilgiler, KOB Politikalarının ekillendirilmesinde temel kaynak olarak kullanılır duruma gelmitir. Veri güvenliinin salanması için tüm KOSGEB Merkezleri arasına VPN (Sanal Özel A) balantısı kurulmu ve sistemin iletilmesi için gerekli sunucu altyapısı oluturulmutur. Hedef kitlemiz olan iletmelerin faaliyet alanlarına göre Avrupa Standartlarında NACE Kodlarıyla sınıflandırılması tamamlanmıtır. Elektronik imzanın kullanımına yönelik çalımalar sürdürülmektedir. KOSGEB de bilgi sistemleri donanımı açısından her çalıana birer bilgisayar tahsis edilmi ve i süreçlerinin bilgisayar ortamında otomasyona alınmasına yönelik çalımalar sürdürülmektedir. KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 16

22 4.NSAN KAYNAKLARI dare Bakanlıımızın dönemindeki insan kaynakları ile 2007 yılı tahminlerini gösteren tablo aaıda yer almaktadır. Tablo 3 : nsan Kaynakları Tablosu Sözlemeli personelin hareketini gösterir çizelgeler Giri ve Çıkı Sözlemeli personelin hareketini gösterir çizelgeler Giri ve Çıkı 2007 Kii Kii Kii Yılbaı mevcudu Yılbaı mevcudu 655 Yıl içinde giren 2 Yıl içinde giren 200 Yıl içinde çıkan () Yıl içinde çıkan () Yıl sonu mevcudu Yıl sonu mevcudu 855 Giri ekli Giri ekli Kii Kii Kii Açıktan tayin 2 Açıktan tayin Naklen tayin Naklen tayin Askerlik dönüü Askerlik dönüü Toplam Toplam Ayrılı nedenleri Ayrılı nedenleri 2007 Kii Kii Kii stifa 6 3 stifa 2 Baka kurulua nakil Baka kurulua nakil Askerlik Askerlik ten çıkarma 1 ten çıkarma Sözlemenin yenilenmemesi Sözlemenin yenilenmemesi Emeklilik 7 8 Emeklilik 3 Ölüm 2 2 Ölüm Toplam Toplam 5 Örenim durumu Örenim durumu 2007 Kii Kii Kii 1 Yüksek Yüksek Lise Lise Ortaokul Ortaokul 17 4 lkokul lkokul 26 Toplam Toplam 855 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 17

23 5.SUNULAN HZMETLER dare Bakanlıımız tarafından küçük ve orta ölçekli iletmelerimize sunulan hizmetlerimiz temel 5 Faaliyet Alanı içinde sunulmaktadır. Bunlar sırasıyla; Faaliyet Alanı 1: Hedef Kitleye Yönelik Parasal Hizmetler Kapsamında Salanan Destekler; Danımanlık ve Eitim Teknoloji Gelitirme ve Yenilik Biliim Kalite Gelitirme Pazar Aratırma ve Ihracatı Gelitirme Uluslar arası Ibirlii Gelitirme Bölgesel Kalkınma Giriimcilii Gelitirme olmak üzere 8 ana balık altında toplanmaktadır. Destekler geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler olarak ikiye ayrılmaktadır.ayrıca iletmelerin kısa süreli finansman ihtiyacına yönelik olarak çeitli konularda kredi faiz destei salanmaktadır. Bu desteklere ilikin detaylara aaıda yer verilmektedir. Geri Ödemeli Destekler: Malzeme Teçhizat Prototip Hammadde(Geri Ödemeli) Kalite Gelitirme ve Teknolojik Donanım(Geri Ödemeli) ORTKA (Geri Ödemeli) ORTLAB (Geri Ödemeli) Sabit Yatırım (Geri Ödemeli) Geri Ödemesiz Destekler: Danımanlık CE aretlemesi Testleri Genel Test Analiz ve Kalibrasyon Malzeme Teçhizat Prototip Hammadde (Finansal Kiralama) Kalite Gelitirme ve Teknolojik Donanım (Finansal Kiralama) ARGE Danımanlık ARGE Sonuçlarını Yayınlama Teknopark Kira lik Tahsisi Yurtdıı KongreKonferans Panel Katılım Yerel Ekonomik Aratırma ORTKA (Finansal Kiralama) ORTLAB (Finansal Kiralama) Genel Eitim Özel Eitim KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 18

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU 006 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 007 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Milenyum çağının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çağdaş bir anlayışının

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları KOSGEB UYGULAMALARI ve DESTEKLERİ Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlarına çözüm getirmek ve desteklemek, bu işletmeleri kalite, teknoloji

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor.

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor. BAKAN SUNUŞU K OBİ ler istihdama katkıları, gelir adaletini sağlamadaki fonksiyonları, rekabet ve yeniliğe eğilimleri dolayısıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyorlar. Günümüzde üretim modeli ağır

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 GR Sayfa No: 1 2011 yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2011-31.03.2011 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, irketi devraldıımız 17 Ekim 2005 tarihinden bu yana, verimlilik ve karlılıı arttırmak amacıyla aldıımız

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Seçilmi Finansal Göstergeler 4-5 Genel Müdür Mesajı 6-7 Yönetim Kurulu 8-9 Üst Yönetim

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili,

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2005

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

KOSGEB KOSGEB KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008. Teknoloji yönelimli iş inkübatörleri olan TEKMERler,

KOSGEB KOSGEB KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008. Teknoloji yönelimli iş inkübatörleri olan TEKMERler, T. C. SANAYİ VE TİCARET T BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK K VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞ İŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLI KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008 T. C. SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25795

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25795 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25795 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ SANAYĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) DESTEKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCAR ET BAKANL IĞ I 2008 201 2 S T R A T E JİK P L A N I BAKAN SUNUŞ U Ülke ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ); işsiz liğe getirdiği çöz ümler ve bölgesel

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 31 Mart 2009 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 31 Mart 2009 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 31 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Büyükdere Caddesi 122/D 34394 Esentepe ili STANBUL

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: 1307-9581 E-DEVLET UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKYE NCELEMES VE BR MODEL ÖNERS

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNU Ülke nüfusu ile beraber ilçemizde artan nüfus oranı yeni yerleimlerinin, görevlerin ve sorumlulukların olumasına ve mevcut çalıma alanlarımızın genilemesine

Detaylı

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi.

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi. YÖNETM KURULU Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Ali ÖZÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Aye Melek ÇELKER Yönetim Kurulu Üyesi DENETÇLER

Detaylı