2006 YILI FAALYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI FAALYET RAPORU"

Transkript

1 2006 YILI FAALYET RAPORU Nisan 2007 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU

2 BAKAN SUNUU Milenyum çaının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çada bir anlayıının benimsenmesi sonucu kamuda performans odaklı verimlilik ve etkinlik ilkeleri ön plana alınarak balatılan Kamuda Yeniden Yapılanma Çalımaları kapsamında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun u yürürlüe girmi ve kamu idarelerinde uygulama sürecine girilmitir. bu Kanun un 9. maddesi gereince; kamu kurum ve kurulularına, stratejik plan hazırlama yükümlülüü ile kamu hizmetlerinin istenilen düzey ve kalitede sunulması için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik plan, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak yükümlülüü getirilmitir. Söz konusu Kanun un 41. maddesine dayalı olarak hazırlanan ve yürürlüe giren Kamu darelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereince de Kamu darelerinin üst yöneticilerine ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerine, hesap verme sorumluluu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanması sorumluluu getirilmitir. Bu balamda KOSGEB, Stratejik Plan hazırlama sürecine girmi ve ilgili yönetmelik gereince yıllarını kapsayacak olan KOSGEB Stratejik Plan Taslaı DPT ye sunulmak üzere hazırlanmıtır. Stratejik Yönetim anlayıının bir parçası olan ve 2006 yılı için hedeflenen ve gerçekletirilen faaliyetleri ve bütçe gerçeklemelerini içeren 2006 Yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanmıtır Sayılı Yasa ile 1990 yılında kurulan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli iletmelere destek ve hizmetler veren KOSGEB in Stratejik Plan dönemi için planladıı stratejik hedeflerini gerçekletirerek KOB lere en etkin ve verimli destek ve hizmetleri vermesini dilerim. Ali COKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU

3 ÜST YÖNETC SUNUU 21. yüzyılı idrak ettiimiz bu yıllar; ülkemiz için deerlendirilmesi gereken en önemli yıllar olarak görülmelidir. Küreselleen dünyada yerimizi alabilmek, teknoloji yarıında her gün daha ileri kulvarlara geçmekle mümkün olacaktır. Uluslararası platformlarda sesimizi duyurabilmek, giriimcilii ve arge faaliyetlerini ön plana çıkartarak KOB leri rekabet gücüne kavuturmak, KOB tevik mekanizmalarını hareket geçirmek ve makro düzeyde devlet politikalarına paralel destekleme modelleri oluturmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Dünya sanayi ve ticaretine entegre olmanın koullarından biri de düünce sınırlarımızı, geni bir bakı açısı içinde, milli sınırlarımızın ötesine taımak, teknolojik gelime ve deimelere vakit geçirmeden uyum salamak ekonomik ve sosyal yaamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan küçük ve orta ölçekli iletmelerin desteklenmesi ile gerçekleebilir. Bu balamda, amacımız hedef kitlemiz olan KOB lere en etkin ve verimli ekilde destekleri sunarak onları yüksek katma deer yaratan birer iletme olarak ekonomiye kazandırmaktır. Ülkelerin, gelimi ülke olmaları; toplumun refahı ile ne kadar özdeleiyorsa, küçük ve orta ölçekli iletmelerin rekabet güçlerinin gelitirilmeside bu refaha ulamak için anahtar çözüm olarak gözardı edilmemesi gereken bir olgudur. Küçük ve orta ölçekli iletmelerin gerek ülke ekonomilerinde, gerekse sosyal dokularındaki önemi kavrayan ülkeler; bu iletmelerin korunması, desteklenmesi, gelitirilmesi için bu kesimin ihtiyacı olan finansman, teknoloji, eitim, yönetim, pazarlama vb.hizmetleri bu iletmelere salamılar ve gelimilik düzeyine erimilerdir. Refah düzeyini yükseltme yolunda ilerleyen bir ülke olarak KOB lerin teknolojik düzeylerinin yükseltilmesi, daha çok istihdam, daha çok yatırım yapmalarına olanak salanması, giriimci ve yaratıcı düüncelere dinamizim kazandırılması için KOSGEB çalıanları olarak ülkemizin kıt kaynaklarını en etkin ve verimli bir ekilde kullanarak KOB lere hizmet ve destek vermenin mutluluunu yaamak ve yaatmak istiyoruz. Bayram MECT Bakan V. KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU

4 ÇNDEKLER BAKAN SUNUU ÜST YÖNETC SUNUU I GENEL BLGLER... 1 A. MSYON VE VZYON... 1 B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C. DAREYE LKN BLGLER FZKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BLG VE TEKNOLOJK KAYNAKLAR NSAN KAYNAKLARI SUNULAN HZMETLER YÖNETM VE Ç KONTROL SSTEM II. AMAÇ VE HEDEFLER A. DARENN AMAÇ VE HEDEFLER B. TEMEL POLTKALAR VE ÖNCELKLER C. DER HUSUSLAR III. FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A. MAL BLGLER B. PERFORMANS BLGLER Faaliyet ve Proje Bilgileri Proje Çalımaları Yönetim Destekleyici Çalımalar Planlama ve Koordinasyon Çalımaları KOB leri Avrupa Birlii le Buluturma Çabaları Eletirme Merkezleri Kurulumu ve letilmesine Yönelik Faaliyetler KOB leri Bilinçlendirme Bilgilendirme ve birlii Gelitirme Çalımaları KOB lere Yönelik Biliim ve Elektronik Ticaret Çalımaları KOB leri Teknolojik Yeniliklerle Buluturma Çalımaları KOB ler çin Pazar Aratırma ve hracatı Gelitirme Çalımaları KOB lere Yönelik Bölgesel Kalkınma Çabaları Giriimcilii Gelitirme Çabaları KOB lere Yönelik Ekonomik Ve Stratejik Aratırmalar KOB ler çin Eitim ve Danımanlık Çalımaları KOB ler çin Finansman Destei Çalımaları Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Deerlendirilmesi IV. KURUMSAL KAABLYET VE KAPASTENN DEERLENDRLMES A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR V. ÖNER VE TEDBRLER KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU

5 FAALYET RAPOR UNDA YER ALAN TABLOLAR LSTES TABLO 1: KOSGEB E AT TAINMAZLAR TABLOSU... 3 TABLO 2: FZK KAYNAKLAR TABLOSU... 9 TABLO 3 : NSAN KAYNAKLARI TABLOSU TABLO 4 : KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI VE HEDEFLERI TABLOSU TABLO 5 : KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEK LETMELERN TANIMI, NTELKLER VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELK KAPSAMINDA YAPILAN KOB TANIMI TABLOSU TABLO 6: LETMELERIN SEKTÖREL DAILIMI TABLOSU TABLO 7 : MALAT SANAYNDEK LETMELERN ÖLÇEKLERNE GÖRE DAILIMI TABLOSU TABLO 8 : HAZIR DEERLER VE MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR TABLO 9: DER ALACAKLAR TABLO 10: STOKLAR TABLO 11: DER DÖNEN VARLIKLAR TABLO 12: DER ALACAKLAR TABLO 13:TRAKLER TABLO 14: MADD DURAN VARLKLAR TABLO 15: MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR TABLO 16: DIER BORÇLAR TABLO 17: ALINAN AVANSLAR TABLO 18: ÖDENECEK VERGI VE FONLAR TABLO 19: ÖZKAYNAKLAR TABLO 20: GEÇC MZAN TABLO 21: KESN MZAN TABLO 22: FAALYET SONUÇLARI TABLO 23: BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLO 24: BÜTÇE GDERLERNN EKONOMK SINIFLANDIRMASI TABLO 25: 3624 SAYILI KANUN'NUN 14. MADDES GERENCE KOSGEB BÜTÇE KAYNAKLARININ GERÇEKLEME DURUMU TABLO 26: BÜTÇE GDERLER TABLO 27: KESN HESAP CETVEL TABLO 28: BÜTÇE GDERLER TABLO 29: FONKSYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GDERLER CMAL TABLO 30 : BÜTÇE GELIRLERI KESIN HESAP CMALI TABLO 31: DESTEKLER HARCAMA TABLO 32 :KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL SANAY GELTRME VE DESTEKLEME DARES BAKANLII 2006 YILI BLANÇOSU TABLO 33: FAALIYET VE PROJE BILGILERI TABLO 34: PROJELER ÇALIMALARI TABLO 35 :YÖNETM DESTEKLEYC ÇALIMALAR TABLO 36: PLANLAMA VE KOORDNASYON ÇALIMALARI TABLO 37: KOB LER AVRUPA BRL LE BULUTURMA ÇABALARI TABLO 38: ELETRME MERKEZLER KURULUMU VE LETLMESNE YÖNELK FAALYETLER TABLO 39: KOB LER BLNÇLENDRME BLGLENDRME VE BRL GELTRME ÇALIMALARI TABLO 40: KOB LERE YÖNELK BLM VE ELEKTRONK TCARET ÇALIMALARI TABLO 41: KOB LER TEKNOLOJK YENLKLERLE BULUTURMA ÇALIMALARI TABLO 42: KOB LER ÇN PAZAR ARATIRMA VE HRACATI GELTRME ÇALIMALARI TABLO 43: KOB LERE YÖNELK BÖLGESEL KALKINMA ÇABALARI TABLO 44: GRMCL GELTRME ÇALIMALARI TABLO 45: KOB LERE YÖNELK EKONOMK VE STRATEJK ARATIRMALAR TABLO 46: KOB LER ÇN ETM VE DANIMANLIK ÇALIMALARI TABLO 47: KOB LER ÇN FNANSMAN DESTE ÇALIMALARI TABLO 48: 2006 YILI DESTEK HEDEFLER VE GERÇEKLEMELER TABLO 49: 2006 YILI DESTEK BLGLER TABLOSU FAALYET RAPOR UNDA YER ALAN EMALAR LSTES ema 1 : KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Corafi Daılımı eması...11 ema 2 : KOSGEB Organizasyon eması.15 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU

6 I GENEL BLGLER A. MSYON VE VZYON MSYONUMUZ: Gücünü sanayici ve giriimciden alan kuruluumuzun hizmet politikası; liderlik anlayıı,tüm çalıanlarının katılımı ve sürekli iyiletirmeyle etkili hizmet salayarak çalıanlarını ve hedef kitlesini memnun etmektir. Oluturduu güven ortamında; hizmet farkını hissettirerek ve birlikte gelimenin mutluluunu yaayarak sanayicisinin küresel rekabette var olmasını salayacaktır. VZYONUMUZ: Küçük iletmelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmelerini salayacak kararları gelitirmek ve desteklemek; her türlü bilgi ihtiyaçlarını karılamak; pazar ve teknoloji yönelimli, katma deeri yüksek üretim alanlarında yeni i imkanları oluturmak; giriimcilik ortamlarını hazırlamak ve bu faaliyetlerini belirlenmi program hedefleri dorultusunda, planlanan öncelikler çerçevesinde bilgilendirme ve yönlendirmeyi ana ilke olarak benimseyerek uluslararası nitelikte bir kurulu olmaktır yıllarını kapsayan stratejik planda benimsenen misyonumuz ve vizyonumuz ayrıca aaıda verilmitir. MSYON Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı salamak üzere küçük ve orta ölçekli iletmelerin ve giriimcilerin; verimli ve etkin yönetilen, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doru öngören, kaliteli ürünleri zamanında ve en uygun maliyetle insana ve çevreye duyarlı olarak üreten, teknolojiyi özümseyen,gelitiren ve yenilikçi/yaratıcı düünceleri rekabetçi ürün ve hizmetlere dönütüren, uluslar arası pazarda rekabet eden düzeye yükseltilmesi için güçlü ibirlikleriyle destek ve hizmetler sunmaktır. VZYON Ülkemiz küçük ve orta ölçekli iletmelerinin küresel rekabet ortamında varlık ve güç olmalarını salayan öncü bir kurum olmak B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresinin Kurulması Hakkında Kanunun 4. maddesinde KOSGEB Görevleri aaıdaki ekilde belirtilmitir: Sanayide, Aratırma ve Gelitirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danımanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını salamak, Üniversiteler ile Kamu ve Özel aratırma kurumlarındaki bilim ve teknoloji alt yapısından iletmelerin yararlanmasını salamak, sanayi ve üniversite ibirliini kuvvetlendirmek, Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erimek ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, eriilmi ve üretilmi bilgileri yaygınlatırmak, Üniversite ve Aratırma Merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendii, deerlendirildii, gelitirildii ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 1

7 getirilerek iletmelerin kullanımına sunulduu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak, letmelerin planlı yönetim anlayıına, modern ve çada iletmecilik düzeyine kavuturulmalarını teminen sanayinin çeitli alt sektörlerinde yatırımları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri deerlendirecek, verimlilii artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı "Teknik Yardım ve Destek Program ve Projeleri"ni gerçekletirecek htisas Merkezlerini kurmak ve kurulmasını salamak, letmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern iletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeitlendirecek, yan sanayi ilikilerini gelitirecek ekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve ilemlerinin seçimi, takım aparat kullanımı, bakım onarım planlaması ve i temini gibi iyerinde ve uygulamalı olarak aktif danımanlık hizmetlerini verecek olan Danımanlık Merkezleri tesis etmek ve bu iletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını salamak, Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eitimini teminen Eitim Uzmanlarının yetitirilmesi, yaygın eitim programlarının düzenlenmesi, letmelerin eitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eitimlerinin salanması ile ilgili uygulamalı Teknik Eitim Merkezlerini kurmak, letmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelimelerini salamak, letmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; iletmelerin yurt içi ve yurt dıı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalımaları yürütmek ve konuya ilikin danımanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek. C. DAREYE LKN BLGLER 1.FZKSEL YAPI dare Bakanlıımızın merkez ve tara tekilatına ait taınmazlar bilgilerini ve fiziki kaynaklarını içeren tablolar aaıda verilmitir. KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 2

8 Tablo 1: KOSGEB e Ait Taınmazlar Tablosu KOSGEB BAKANLII VE MERKEZ MÜDÜRLÜKLERE AT TAINMAZLARIN BLGS BRM ADI TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL 1.Bakanlık Tandogan Bina 600 MKEK ,27 2.Bakanlık Necatibey Bina 500 Türk Patent 3000 Enstitüsü 3.Bakanlık Mamak Bina KOSGEB 4.Bakanlık Akköprü Arsa 8096 KOSGEB 5.Sincan GEM Arsa KOSGEB Bina 1900 KOSGEB 11412,00 (1984 Yılı ) ,10 (KOSGEB yaptırmıtır) ,00 KRALIK YILLIK ARTI ORANI Yıllık üfe oranında PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ Katılım payı ödenmekte KULLANIM SÜRES (Yıl) 6.OSTM GEM Bina 1000 Ostim Organize 3200 Sanayi Bölge Bedelsiz 30 Müdürlüü 7.Siteler GEM Bina Gerçek Kii ÜFE 42688,80 + Yılık Stopaj Ortalama Bina ODTÜ Bedelsiz 25 8.ODTÜ TEKMER Bina Teknokent ODTÜ Bedelsiz 5 9.Hacettepe Üniversitesi TEKMER 10.Ankara Üniversitesi TEKMER Bina Hacettepe Üniversitesi Bina Ankara Üniversitesi Bedelsiz 20 Bedelsiz 15 HBE KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 3

9 11.Gebze TEKMER BRM ADI 12.Gebze GEM YTE 13.Erciyes Üniversitesi TEKMER 14.Ege Üniversitesi TEKMER 15.stanbul Boaziçi Üniversitesi TEKMER 16.stanbul Teknik Üniversitesi TEKMER TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL KRALIK YILLIK ARTI ORANI PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ KULLANIM SÜRES (Yıl) Bina GYTE Rektörlüü Bedelsiz 10 Prefabrik Bina 200 Ek Hizmet Binası 58 Eitim Salonu 65 Bedelsiz Arsa Kocaeli Gebze ekerpınarı Bina 1000 Erciyes Üniversitesi Bedelsiz Süresiz (3 yılda bir görüülmek üzere) Ofis 30 Ege Üniversitesi Bedelsiz Süresiz Bina Boaziçi Üniversitesi Bedelsiz 10 Bina 3600 TÜ Rektörlüü Bedelsiz Süresiz HBE 17.stanbul Üniversitesi TEKMER Bina Bina KOSGEB'e ait arsa stanbul Üniversitesine ait ,35 + KDV'ye yaptırılmı Arsa bedelsiz Süresiz 18.stanbul Yıldız Teknik Üniversitesi TEKMER Bina Yıldız Teknik Üniversitesi 19.Gaziantep TEKMER Bina 1040 Gaziantep Üniversitesi Bedelsiz 10 Bedelsiz 20 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 4

10 BRM ADI 20.Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKMER 21.Pamukkale Üniversitesi TEKMER 22.Gazi Üniversitesi TEKMER 23.Süleyman Demirel Üniversitesi TEKMER 24.Konya Selçuk Üniversitesi TEKMER 25.Dokuz Eylül Üniversitesi TEKMER TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) Bina 600 Bina 90 KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU Karadeniz Teknik Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL KRALIK YILLIK ARTI ORANI PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ KULLANIM SÜRES (Yıl) Bedelsiz Süresiz Bedelsiz Yeni bina yapılana kadar Bina 700 Gazi Üniversitesi Bedelsiz 20 Bina 2000 Bina 400 Bina 400 Süleyman Demirel Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi 26.Aydın GEM Bina 250 Aydın Ticaret Borsası 27.stanbul kitelli Bina 700 Bina KOSGEB'e GEM ait arsa ESKOOP stanbul kitelli San.Sit. ait BSGM 28.stanbul MES Arsa 3097 S:S st.madeni GEM Eya Sanatları stanbul MES Küçük Sanayi BSGM Sitesi Yapı Koop. Bina KOSGEB ,55. YTL.yapım bedeli Bedelsiz 20 Bedelsiz 20 Bedelsiz Süresiz Bedelsiz 7 Bedelsiz 49 HBE 25 intifa hakkı KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 5

11 BRM ADI TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) 29.Zonguldak BSGM Bina KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU Hazine (Milli Emlak Müdürlüü) 30.Erzurum BSGM Bina KOSGEB 31.Kayseri GEM Bina Bursa GEMBursa BSGM Bina Trabzon GEM Bina 560 mam Gazali Camii Vakfı KOSGEB (Arsa Nilüfer Belediyesine ait) Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL ,45 (Yapım Bedeli) KRALIK 7000 YILLIK ARTI ORANI ÜFE (3 yılda bir) ,00 ÜFE 1.510,00 ÜFE ,23 ÜFE PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ KULLANIM SÜRES (Yıl) HBE 34.Samsun GEM Bina KOSGEB (Organize Sanayi Müteebbis Heyetince arsa bedelsiz olarak tahsis edilmitir) Arsa bedelsiz 35.Kahramanmara GEM Bina 170 Kahramanmara Ticaret Borsası Bedelsiz zmir GEMzmir BSGM Bina 500 Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüü Bedelsiz Süresiz KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 6

12 SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL BRM ADI TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL KRALIK YILLIK ARTI ORANI PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ KULLANIM SÜRES (Yıl) HBE 37.Adana GEMAdana BSGM Bina 425 SS.Adana Metal leri Küçük San.Sit. Yapı Koop. Bakanlıı Bedelsiz 20 Tarla Adana GEM Hibe Karılıklı 38.Eskiehir GEM Bina 200 Sanayi Odası Bedelsiz görüme ile 39.Malatya BSGM Bina 370 Malatya 1.OSB Müdürlüü Bedelsiz Nevehir BSGM Bina S.S. Nevehir Lale Küçük Sanayi Yaptıma Koop. Bedelsiz Çorum BSGM Bina OSB Bedelsiz 50 GEM 19ha8902m KOSGEB Bedelsiz 42.Van BSGM Hizmet Binası 700 Van Küçük Sanayi Sitesi Koop yılı ylı 3240 Arsa KOSGEB Bedelsiz 43.anlıurfa GEM Bina KOSGEB 44.Konya GEMKonya BÜSAN Yapı Bina Bedelsiz Süresiz BSGM Koop. 45.Denizli GEM Bina 184 Bina 232 Türkiye Kurumu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birlii tüfe 507,24 ÜFE Bedelsiz Süresiz KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 7

13 BRM ADI TAINMAZIN CNS AÇIK KULLANIM ALANI (m2) KAPALI KULLANIM ALANI (m2) KME AT OLDUU 46.stanbul kitelli GEM stanbul kitelli Bina 2500 KOSGEB BSGM 47.Eskiehir BSGM Bina 384 Bina KOSGEB ait (Arsa Eskiehir OSB) 48.Gaziantep GEM Bina KOSGEB 49.Mersin GEM Bina Mersin Sanayi Odası SATINALMA,KRALAMA,HBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDEL YILLIK BEDEL ,27 KRALIK YILLIK ARTI ORANI PROTOKOL LE KULLANIM BEDELL (TUTARI) / BEDELSZ KULLANIM SÜRES (Yıl) Bedelsiz 49 HBE KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 8

14 Tablo 2: Fiziki Kaynaklar Tablosu SIRA NO PLAKA NO ARACIN CNS VE MODEL BULUNDUU MERKEZ ARACIN MÜLKYET DURUMU 1 01 GZC 707 Renault Megane 2005 Adana BSGM Kiralık 2 01 AC 680 Renault 12 TSW 1991 Adana GEM Resmi 3 06 AY 8588 Renault Megane 2006 Ankara Hacettepe Üniversitesi TEKMER Kiralık 4 06 AF 8218 Renault Megane 2004 Ankara ODTÜ TEKMER Kiralık 5 06 M 7657 Peugeot J9 Minibüs 1988 Ankara ODTÜ TEKMER Resmi 6 06 FRU 15 Peugeot J9 Minibüs 1992 Ankara Sincan GEM Resmi 7 06 AR 8732 Renault Megane 2005 Ankara Sincan GEM Kiralık 8 06 AS 8798 Renault Megane 2005 Ankara Siteler GEM Kiralık 9 06 AY 8590 Renault Megane 2006 Ankara Üniversitesi TEKMER Kiralık D 0050 Renault Megane 2005 Aydın GEM Kiralık FRU 71 Renault 12 TSW 1992 Bakanlık Resmi FRU 69 Renault Broadway 1992 Bakanlık Resmi KE 236 Peugeot J9 Minibüs 1992 Bakanlık Resmi LAS 27 Peugeot J9 Minibüs 1992 Bakanlık Resmi FRZ 66 Peugeot J9 Minibüs 1992 Bakanlık Resmi AJ 9434 Renault Megane 2004 Bakanlık Kiralık AK 7816 Renault Megane 2004 Bakanlık Kiralık AK 8591 Renault Megane 2006 Bakanlık Kiralık AF 8190 Renault Megane 2004 Bakanlık Kiralık AF 8207 Renault Megane 2004 Bakanlık Kiralık AR 6739 Renault Megane 2005 Bakanlık Kiralık AF 8191 Renault Megane 2004 Bakanlık Kiralık AK 7026 Renault Megane 2005 Bakanlık Kiralık AY 8589 Renault Megane 2006 Bakanlık Kiralık SN 334 Renault Megane 2006 Bakanlık Kiralık 26 Bakanlık Kiralık SP 570 Renault Megane 2006 Bursa BSGM Kiralık E 2112 Renault 12 Toros Bursa GEM Resmi DT 869 Peugeot J9 Minibüs 1989 Çorum BSGM Resmi AL 3746 Renault Megane 2004 Çorum BSGM Kiralık ZY 965 Renault Megane 2004 Denizli GEM Kiralık EV 593 Renault Megane 2005 Denizli Pamukkale Üniversitesi TEKMER Kiralık AF 665 Renault 12 TSW 1992 Erzurum BSGM Resmi 34 Eskiehir GEM Kiralık DA 721 Renault 12 TSW 1992 Eskiehir GEM Resmi JF 487 Renault Megane 2006 Gaziantep BSGM (LAB.) Kiralık KZ 072 Renault 12 TSW 1991 Gaziantep BSGM (LAB.) Resmi ET 711 Peugeot J9 Minibüs 1991 Gaziantep GEM Resmi JG 649 Renault Megane 2006 Gaziantep GEM Kiralık EEJ 48 Renault Megane 2004 Gebze GEM Kiralık DF 6195 Renault Megane 2004 Gebze Y.T.E. TEKMER Kiralık AL 2937 Renault Megane 2004 stanbul Boaziçi Üniversitesi TEKMER Kiralık BB 2068 Renault Megane 2005 stanbul kitelli BSGM Kiralık KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 9

15 SIRA NO PLAKA NO ARACIN CNS VE MODEL BULUNDUU MERKEZ ARACIN MÜLKYET DURUMU DK 2578 Renault Megane 2005 stanbul kitelli GEM Kiralık AL 2935 Renault Megane 2005 stanbul MES BSGM Kiralık AL 2936 Renault Megane 2005 stanbul MES GEM Kiralık YTZ 69 FiatAlbea AIY 61 Renault 12 TSW DK 2580 Renault Megane 2005 stanbul Teknik Üniversitesi TEKMER stanbul Üniversitesi TEKMER stanbul Yıldız Teknik Üniversitesi TEKMER Kiralık Resmi Kiralık EIG 42 Renault Megane 2004 zmir BSGM Kiralık EPZ 56 Renault Megane EKD 26 Renault Megane 2004 zmir Dokuz Eylül ÜniversitesiTEKMER zmir Ege Üniversitesi TEKMER Kiralık Kiralık EPS 14 Renault Megane 2004 zmir GEM Kiralık KH 616 Renault Megane 2006 Kahramanmara GEM Hibe AK 0673 Transit Connect TDD Kahramanmara GEM Hibe AJ 3649 Transit Connect TDD Kahramanmara GEM Hibe AZJ 16 Renault 12 TSW 1992 Kayseri Erciyes Üniversitesi TEKMER Resmi PL 413 Renault Megane 2005 Kayseri GEM Kiralık JF 489 Renault Megane 2006 Konya BSGM Kiralık JF 488 Renault Megane 2006 Konya GEM Kiralık AV 452 Peugeot J9 Minibüs 1991 Konya GEM Resmi ED 026 Toyota 2005 Malatya BSGM Kiralık SU 504 Renault Megane 2006 Mersin GEM Kiralık DR 774 Fiat Punto 2006 Nevehir BSGM Kiralık K 7697 Renault Megane 2005 Ordu BSGM Kiralık EAM 27 Peugeot J9 Minibüs 1991 OSTM GEM Resmi FRU 68 Renault 12 TSW 1992 OSTM GEM Resmi AL 2020 Renault Megane 2004 OSTM GEM Kiralık KGM 30 Renault Megane 2005 Samsun GEM Kiralık VP 773 Renault Megane 2006 anlıurfa GEM Kiralık TC 007 Toyota Corolla 2006 Trabzon GEM Kiralık DS 363 Renault Megane 2005 Trabzon K.T.Ü. TEKMER Kiralık DF 9351 Ford Focus Van BSGM Kiralık AF 8192 Renault Megane 2004 Zonguldak BSGM Kiralık RESM ARAÇ =21 KRALIK ARAÇ =53 TOPLAM=74 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 10

16 2. ÖRGÜT YAPISI dare Bakanlıımız bünyesinde faaliyet gösteren Hizmet Merkezlerimizin Türkiye genelinde daılımlarını gösteren, KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Corafi Daılımı eması ve KOSGEB Organizasyon eması aaıda yer almaktadır. ema 1 : KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Corafi Daılımı eması GEM 20 Adet TEKMER 20 Adet BSGM 15 Adet SNERJ ODAI 73 Adet KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 11

17 KOSGEB Organizasyon Yapısı 12 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanun ile kurulan KOSGEB in organları unlardır; Genel Kurul cra Komitesi Bakanlık KOSGEB Genel Kurulu; Babakanın veya görevlendirecei Devlet Bakanı nın bakanlıında toplanır. Genel Kurul Üyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eitim Bakanı, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı Meslek Kuruluları üst düzey temsilcileri (TOBB, TESK, TMMOB, TOSYÖV, Meslek ve Sanayi Odaları) Kamu Kuruluları üst düzey yetkilileri (DPT, Hazine, TSE, MPM, TÜBTAK vb.) lgili Banka Genel Müdürleri Üniversite Temsilcileri nden oluur. KOSGEB cra Komitesi ise; Sanayi ve Ticaret Bakanı Bakanlıında; Devlet Planlama Tekilatı Müstearı Maliye Bakanlıı Müstearı Sanayi ve Ticaret Bakanlıı Müstearı TOBB Bakanı TESK Bakanı Genel Kurul da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü TÜBTAK Bakanı KOSGEB Bakanı ndan olumaktadır. cra Komitesi, cra Komitesi Bakanı nın daveti üzerine üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile en geç iki ayda bir toplanır. KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 12

18 KOSGEB Bakanlıının birimleri ise aaıda verilmitir; Bakanlık dare Bakanı Bakan Yardımcısı Bakan Danımanı Hukuk Danımanlıı Özel Kalem Müdürlüü Süreç Danımanı nsan Kaynakları Daire Bakanlıı nsan Kaynakları Müdürlüü Hizmetiçi Eitim Müdürlüü Strateji Gelitirme ve Mali Hizmetler Daire Bakanlıı Muhasebe Müdürlüü Bütçe ve Performans Müdürlüü ç Kontrol Müdürlüü Strateji Gelitirme Müdürlüü Dı likiler Koordinasyon Daire Bakanlıı Dünya Türk adamları ile Koordinasyon Müdürlüü AB ve Uluslararası Kurulularla Koordinasyon Müdürlüü Destek Hizmetleri Daire Bakanlıı Satınalma Müdürlüü dari ler Müdürlüü Teknik ler Müdürlüü Teknoloji Destek Süreçleri Grubu Bilgi Sistemleri ve E Ticaret Süreçleri Grubu Kalite Danımanlıı Halkla likiler ve Tanıtım Birimi KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 13

19 Basın Yayın Danımanlıı Pazar Aratırma ve hracatı Gelitirme Merkezi Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkezi Giriimcilii Gelitirme Merkezi Ekonomik ve Stratejik Aratırmalar Merkezi Eitim ve Danımanlık Merkezi Finansman Merkezi KOB Kredi Yönetimi ve zleme Merkezi Ankara Avrupa Bilgi Merkezi Uygulama Merkezleri letmeleri Gelitirme Merkez Müdürlükleri (GEM) Teknoloji Gelitirme Merkez Müdürlükleri (TEKMER) Bölge Sanayi Gelitirme Merkez Müdürlükleri (BSGMM) KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 14

20 ema 2 : KOSGEB Organizasyon eması KOSGEB GENEL KURULU KOSGEB CRA KOMTES DARE BAKANI BAKAN DANIMANLARI HUKUK DANIMANLII BAKAN YARDIMCISI ÖZEL BÜRO KALEM YÖNETM MÜDÜRLÜÜ BRM DI DILKLER KOOR. DARES GRUBUBK. Dünya Dünya Türk Türk le. Koor. le Koor. Müd. Md. BAKAN YARDIMCISI AB AB ve ve Ulus. Ulus. Kurulu Kurulu. Koor. Koor. Müd. Md. BASIN YAYIN DANIMANLII KOB KRED YÖNETM VE ZLEME MERKEZ BAKAN YARDIMCISI SÜREÇ DANIMANLARI PROJE KOORDNATÖRLÜÜ BAKAN YARDIMCISI HALKLA LKLER VE TANITIM BRM NSAN KAYNAKLARI DARE BAKANLII HZMET Ç ETM MÜDÜRLÜÜ TEKMER LER ANKARA AVRUPA BLG MERKEZ NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜÜ GEM LER SNERJ ODAKLARI BSGM LER TEKNOLOJ DESTEK SÜREÇLER GRUBU TOBB KOSGEB KOORDNATÖRLÜÜ KALTE DANIMANLII EKONOMK VE STRATEJK ARATIRMALAR MERKEZ ETM VE DANIMANLIK MERKEZ GRMCL GELTRME MERKEZ PAZAR ARATIRMA VE HRACATI GELTRME MERKEZ BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZ FNANSMAN MERKEZ STRATEJ GELTRME VE MAL HZMETLER DARE BK. DESTEK HZMETLER DARE BAKANLII. MUHASEBE MÜDÜRLÜÜ BÜTÇE VE PERFORMANS MÜD. Ç KONTROL MÜDÜRLÜÜ. STRATEJ GELTRME MÜD. BLG SSTEMLER VE ETCARET SÜREÇLER GRUBU DAR LER MÜDÜRLÜÜ SATINALMA MÜDÜRLÜÜ TEKNK LER MÜDÜRLÜÜ. KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 15

21 3.BLG VE TEKNOLOJK KAYNAKLAR KOSGEB 2003 yılından itibaren, Küçük ve Orta Ölçekli letme (KOB) bilgilerinin kayıt altına alınması ve onlara Stratejik Planlama Kültürü kazandırılması amacına yönelik çeitli yazılımları uygulamaya almıtır. KOSGEB hedef kitlesini oluturan iletmeler, gelitirilen yazılımlar ile 3 yıllık bir döneme ilikin Stratejik Yol Haritalarını internet ortamında hazırlayabilir duruma gelmiler ve bu planlar KOSGEB desteklerinin salanmasında temel kriter olarak uygulamaya alınmıtır. Gelitirilen yazılımlar ile, hedef kitleden toplanan bilgiler, KOB Politikalarının ekillendirilmesinde temel kaynak olarak kullanılır duruma gelmitir. Veri güvenliinin salanması için tüm KOSGEB Merkezleri arasına VPN (Sanal Özel A) balantısı kurulmu ve sistemin iletilmesi için gerekli sunucu altyapısı oluturulmutur. Hedef kitlemiz olan iletmelerin faaliyet alanlarına göre Avrupa Standartlarında NACE Kodlarıyla sınıflandırılması tamamlanmıtır. Elektronik imzanın kullanımına yönelik çalımalar sürdürülmektedir. KOSGEB de bilgi sistemleri donanımı açısından her çalıana birer bilgisayar tahsis edilmi ve i süreçlerinin bilgisayar ortamında otomasyona alınmasına yönelik çalımalar sürdürülmektedir. KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 16

22 4.NSAN KAYNAKLARI dare Bakanlıımızın dönemindeki insan kaynakları ile 2007 yılı tahminlerini gösteren tablo aaıda yer almaktadır. Tablo 3 : nsan Kaynakları Tablosu Sözlemeli personelin hareketini gösterir çizelgeler Giri ve Çıkı Sözlemeli personelin hareketini gösterir çizelgeler Giri ve Çıkı 2007 Kii Kii Kii Yılbaı mevcudu Yılbaı mevcudu 655 Yıl içinde giren 2 Yıl içinde giren 200 Yıl içinde çıkan () Yıl içinde çıkan () Yıl sonu mevcudu Yıl sonu mevcudu 855 Giri ekli Giri ekli Kii Kii Kii Açıktan tayin 2 Açıktan tayin Naklen tayin Naklen tayin Askerlik dönüü Askerlik dönüü Toplam Toplam Ayrılı nedenleri Ayrılı nedenleri 2007 Kii Kii Kii stifa 6 3 stifa 2 Baka kurulua nakil Baka kurulua nakil Askerlik Askerlik ten çıkarma 1 ten çıkarma Sözlemenin yenilenmemesi Sözlemenin yenilenmemesi Emeklilik 7 8 Emeklilik 3 Ölüm 2 2 Ölüm Toplam Toplam 5 Örenim durumu Örenim durumu 2007 Kii Kii Kii 1 Yüksek Yüksek Lise Lise Ortaokul Ortaokul 17 4 lkokul lkokul 26 Toplam Toplam 855 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 17

23 5.SUNULAN HZMETLER dare Bakanlıımız tarafından küçük ve orta ölçekli iletmelerimize sunulan hizmetlerimiz temel 5 Faaliyet Alanı içinde sunulmaktadır. Bunlar sırasıyla; Faaliyet Alanı 1: Hedef Kitleye Yönelik Parasal Hizmetler Kapsamında Salanan Destekler; Danımanlık ve Eitim Teknoloji Gelitirme ve Yenilik Biliim Kalite Gelitirme Pazar Aratırma ve Ihracatı Gelitirme Uluslar arası Ibirlii Gelitirme Bölgesel Kalkınma Giriimcilii Gelitirme olmak üzere 8 ana balık altında toplanmaktadır. Destekler geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler olarak ikiye ayrılmaktadır.ayrıca iletmelerin kısa süreli finansman ihtiyacına yönelik olarak çeitli konularda kredi faiz destei salanmaktadır. Bu desteklere ilikin detaylara aaıda yer verilmektedir. Geri Ödemeli Destekler: Malzeme Teçhizat Prototip Hammadde(Geri Ödemeli) Kalite Gelitirme ve Teknolojik Donanım(Geri Ödemeli) ORTKA (Geri Ödemeli) ORTLAB (Geri Ödemeli) Sabit Yatırım (Geri Ödemeli) Geri Ödemesiz Destekler: Danımanlık CE aretlemesi Testleri Genel Test Analiz ve Kalibrasyon Malzeme Teçhizat Prototip Hammadde (Finansal Kiralama) Kalite Gelitirme ve Teknolojik Donanım (Finansal Kiralama) ARGE Danımanlık ARGE Sonuçlarını Yayınlama Teknopark Kira lik Tahsisi Yurtdıı KongreKonferans Panel Katılım Yerel Ekonomik Aratırma ORTKA (Finansal Kiralama) ORTLAB (Finansal Kiralama) Genel Eitim Özel Eitim KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU 18

Sayfa No SUNU... 1 I. GENEL BLGLER... 2 A MSYON VE VZYON... 2 1. MSYONUMUZ... 2 2. VZYONUMUZ... 2 B DAREYE LKN BLGLER... 2 1. TARHÇEMZ...

Sayfa No SUNU... 1 I. GENEL BLGLER... 2 A MSYON VE VZYON... 2 1. MSYONUMUZ... 2 2. VZYONUMUZ... 2 B DAREYE LKN BLGLER... 2 1. TARHÇEMZ... Aralık 2006 Ankara DZN Sayfa No SUNU... 1 I. GENEL BLGLER... 2 A MSYON VE VZYON... 2 1. MSYONUMUZ... 2 2. VZYONUMUZ... 2 B DAREYE LKN BLGLER... 2 1. TARHÇEMZ... 2 2. KOSGEB MEVZUATI... 3 3. TEKLAT YAPISI...

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU 006 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 007 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Milenyum çağının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çağdaş bir anlayışının

Detaylı

KOSGEB 2007 YILI FAALYET RAPORU

KOSGEB 2007 YILI FAALYET RAPORU T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanlıı KOSGEB 2007 YILI FAALYET RAPORU Mayıs 2008 KOSGEB 2007 YILI FAALYET RAPORU BAKAN SUNUU Dünyanın ba döndürücü

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII

T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII T.C. SANAY VE TET BAKANLII Mayıs 2008 Ankara BAKAN SUNUU Deien ve gelien dünyada devletler, uluslararası sistemde güçlü bir biçimde yer almak için her anlamda çada, bilimsel ve salıklı altyapıya sahip

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü KOSGEB TEKNOLOJĐ GELĐŞ ĐŞTĐRME ve Dr. ADEM TUNCER 12-14 14 HAZĐRAN 2008 1 KOSGEB KOSGEB, T.C. SANAYĐ VE TĐCARET T BAKANLIĞI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR R KAMU KURULUŞU U OLUP, 20 NĐSAN N 1990 TARĐHĐNDE 3624 SAYILI

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEKLERİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ

SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ 2017 KASIM KONYA 1 SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ 2 GENEL BİLGİ 3 GENEL BİLGİ 1. KOSGEB ve KOBİ ler 4 KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL)

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

Sanayi. Hizmet ve Ticaret

Sanayi. Hizmet ve Ticaret KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ lerin) Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır.

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. KOSGEB DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler KOBİ Proje

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017

KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017 KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI Kasım 2017 1 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 29/4/2014

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu 5 1.1. Danışmanlık Desteği 2. Yararlanıcı İmza sirküleri, 3. Danışmanlık hizmetinin; şirket statüsündeki danışman kuruluşlar tarafından verilmesi durumunda, kuruluş adına imza atmaya yetkili kişiye ait

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ Hamit SUCU Aralık 2012 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS 2015 ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ. Mehmet ÖĞÜT. EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ

KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ. Mehmet ÖĞÜT. EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ Mehmet ÖĞÜT EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ 10 Haziran 2009 ANKARA SUNUMUN ÇERÇEVESİ KOBİLER KOSGEB

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM Veysel VURAL Erzurum Müdürü Kasım 2016, ERZURUM Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ GENEL BİLGİ KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük Payını ve orta

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 11.09.2009 12:23:50 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 1 Page 1 of 29 11.09.2009 12:23:51 MÜZCE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2 Page 2 of 29 11.09.2009 12:23:51

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ. Mehmet CANDAN Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ. Mehmet CANDAN Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. KOBİ PROJE II. TEMATİK PROJE III. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ IV. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB Türkiye nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır. 1 İNKÜBATORLER, Kendi işini

Detaylı

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ KOBİ ler ve KOSGEB KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihsyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 1 Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri San-Tez

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09.04.2015 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Ekrem Türker FİDAN Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi 5 dönemde gerçekleştirilmektedir. Batı Karadeniz 2. Dönem: 3 Haziran-28

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ 11 Nisan 2013 Aysun DÖRDÜ KOBİ Uzmanı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ

AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları

Detaylı