yaz labilir. Bu yaz l m da x reel say s na z nin reel k sm ; y reel say s na da z nin sanal k sm denir ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yaz labilir. Bu yaz l m da x reel say s na z nin reel k sm ; y reel say s na da z nin sanal k sm denir ve"

Transkript

1 Komplex say lar reel say lar n (x; y) s ral ikilileri şeklinde düşünülebilirler. x reel say s s n reel eksen üerindeki (x; 0) noktas şeklinde düşünürsek kompleks say lar kümesinin reel say lar kümesini kapsad ¼g n görürü. (0; y) şeklindeki kompleks say lar y ekseni üerindeki say lara karş l k gelir ve bu say lara s rf imajiner (pure imaginary) say lar denir. Böylece y eksenine imajiner yada sanal eksen denir. Genel olarak bir (x; y) karmaş k say s ile gösterilir. Böylece = (x; y) () ya labilir. Bu ya l m da x reel say s na nin reel k sm ; y reel say s na da nin sanal k sm denir ve Re = x; Im = y () şeklinde ya l r. = (x ; y ) ve = (x ; y ) karmaş k say lar ayn reel ve sanal k s mlara sahipse eşittir denir. Böylece, = olmas için gerek ve yeter şart bunlar n karmaş k dülemde veya düleminde ayn noktaya karş l k gelmeleridir. = (x ; y ) ve = (x ; y ) karmaş k say lar n n toplam ve çarp m aşa¼g daki gibi tan mlan r. (x ; y ) + (x ; y ) = (x + x ; y + y ) (3) (x ; y ) (x ; y ) = (x x y y ; x y + y x ) : (4) (3) ve (4) denklemlerinde y = y = 0 al n rsa (x ; 0) + (x ; 0) = (x + x ; 0) (x ; 0) (x ; 0) = (x x ; 0) elde edilirki bu da karmaş k say sisteminin reel say sisteminin do¼gal bir genişlemesi oldu¼gunu gösterir. herhangi bir = (x; y) karmaş k say s = (x; 0) + (0; y) şeklinde ya labilir ve aç kça (0; ) (y; 0) = (0; y) dir. Böylece = (x; 0) + (0; ) (y; 0) elde edilir. Bir reel say y x yada (x; 0) olarak düşünürsek ve i ile (0; ) s rf imajiner say s n gösterirsek = x + iy (5) olur. =, 3 = vs. olaca¼g ndan i = ii = (0; ) (0; ) = ( ; 0) yada i = (6)

2 elde edilir. Bu durumda (5) ifadesini kulanarak (3) ve (4) tan mlar (x + iy ) + (x + iy ) = x + x + i (y + y ) (7) (x + iy ) (x + iy ) = x x y y + i (x y + y x ) : (8) şeklinde olur. Dikkat edilecek olursa bu denklemlerin sol tara ar ndaki terimler sadece reel say lardan oluşuyormuş gibi çarpma ve toplama işlemi yap l p i yi ile de¼giştirerek elde edilmiştir.. EB IRSEL ÖELL IKLER Karmaş k say larda toplma ve çarpman n çeşitli öellikleri reel say lardaki ile ayn d r. Şimdi bu cebirsel öelliklerden ba lar n verelim. + = +, = de¼gişme öelli¼gi () ( + ) + 3 = + ( + 3 ), ( ) 3 = ( 3 ) birleşme öelli¼gi() ( + ) = + da¼g lma öell¼gi. (3) Bu öellilerin ispatlar. bölümdeki gibi tan mlanan karmaş k say lar n toplam ve çarp m ndan yararlanarak yap labilir. Örne¼gin, = (x ; y ) ve = (x ; y ) dersek + = (x ; y ) + (x ; y ) = (x + x ; y + y ) = (x + x ; y + y ) = (x ; y ) + (x ; y ) = + şeklinde () in ispat n yapm ş oluru. Di¼ger öellikler de bener şekilde ispatlanabilir. Çarpman n de¼gişme öelli¼ginden iy = yi oldu¼gundan = x + iy yerine = x + yi yaabiliri. Çarpma ve toplaman n birleşme öell¼ginden de 3 ve ifadeleri reel say larda oldu¼gu gibi parantee gerek olmadan iyi tan ml d r. Reel say lar için olan 0 = (0; 0) toplam sabiti ve = (; 0) çarp m sabiti tüm karmaş k say sistemine tatbik edilebilir. Yani, her karmaş k say s için + 0 = ve : = (4) olur. Üstelik bu öelliklere sahip 0 ve den başka karmaş k say yoktur (Gösterini.). Her = (x; y) karmaş k say s n n + ( ) = 0 denklemini sa¼glayan = ( x; y) (5)

3 şeklinde bir toplamaya göre tersi mevcuttur. Üstelik (x; y) + (u; v) = (0; 0) ) u = x; v = y olaca¼g ndan verilen herhangi bir karmaş k say s n n toplamaya göre tersi bir tektir. (5) denklemini = x iy şeklinde de yaabiliri. Toplamaya göre tersler ç karmay tan mlamada kullan l r: Böylece = (x ; y ) ve = (x ; y ) dersek, = + ( ) : (6) = (x x ; y y ) = x x + i (y y ) : (7) olur. S f rdan farkl herhangi bir = (x; y) karmaş k say s için = olacak şekilde bir say s vard r. nin çarpmaya göre tersi dedi¼gimi bu say s n bulmak için (x; y) (u; v) = (; 0) denklemini sa¼glayan u ve v say lar n x ve y cinsinden bulmal y. olup buradan (x; y) (u; v) = (0; ), xu yv = ; yu + xv = 0 u = x x + y ; v = y x + y buluru. Böylece = (x; y) karmaş k say s n n çarpmaya göre tersi x = (u; v) = x + y ; y x + y ( 6= 0) (8) olur. = 0 karmaş k say s n n çarpmaya göre tersi tan ml de¼gildir. Çünkü, = 0 demek x + y = 0 demektir ki (8) ifadesinde buna müsade yoktur. Şimdi şunu söyleyebiliri: 6= 0 ve = 0 ) = 0 d r. Çünkü 6= 0 oldu¼gundan mevcuttur. Buradan = : = = ( ) = 0: (9) Yani, herhangi iki ; karmaş k say lar için = 0 ise ya ya yada her ikisi birden s f rd r. Başka bir ifadeyle = 0 ) = 0 _ = 0 6= 0 ^ 6= 0 ) 6= 0 d r. Karmaş k say larda bölme aşa¼g daki gibi tan mlan r: = ( 6= 0) : (0) 3

4 = (x ; y ) ve = (x ; y ) dersek, (0) ve (8) den = : () x y = (x ; y ) x + ; y x + y x x + y y = x + ; y x x y y x + y x x + y y y x x y = x + + i y x + ( 6= 0) y () ifadesini hat rlamak or oldu¼gundan bu ifadeyi = (x + iy ) (x iy ) (x + iy ) (x iy ) = (x + iy ) (x iy ) (x + iy ) (x iy ) = x x + y y + i (y x x y ) x + y = x x + y y x + y + i (y x x y ) x + y () şeklinde de elde edebiliri. (0) da = al rsak = = ( 6= 0) elde edilir. Yani, herhangi bir karmaş k say s için olur. Bu bie (0) denklemini = ( 6= 0) = ( 6= 0) şeklinde yamam sa¼glar. Di¼ger yandan ( ) = = ( 6= 0; 6= 0) oldu¼gunu gö önüne al rsak elde ederi. Böylece de ( ) = = ( ) = = ( 6= 0; 6= 0) oldu¼gunu göstermiş oluru. Bir başka kullan şl ödeşli¼gimide 3 4 = 3 4 (3 6= 0; 4 6= 0) 4

5 şeklindedir. Örnek 3i + i = = ( 3i) ( + i) = 5 i :5 + i 5 + i 5 + i (5 i) (5 + i) = 5 + i 6 = i 3 MODUL VE EŞLEN IKLER Her bir = x+iy karmaş k say s na orijinden karmaş k dülemde yi temsil eden (x; y) noktas na yönlendirilmiş bir do¼gru parças veya vektör karş l k getirmek mümkündür. Asl nda ye ço¼gu ke noktas veya vektörü deri. Aşa¼g da = x + iy noktas ve = + i noktalar nokta ve yar çap vektörleri olarak gösterilmiştir. Karmaş k say lar n toplam tan m ndan = x + iy ve = x + iy karmaş k say lar n n toplam (x + x ; y + y ) noktas na ve ayn amanda bunoktan n koordinatlar n bileşen kabul eden vektöre karş l k gelir. Böylece + vektörel olarak aşa¼g da şekilde oldu¼gu gibi gösterilebilir. vektörlerinin fark aşa¼g daki şekilde gösterildi¼gi gibi ve vektörlerinin +( ) toplamlar na 5

6 karş l k gelir. ; herhangi iki karmaş k say olsun. = 3 çarp m gene bir vektörle temsil edilen bir karmaş k say olup 3 ü temsil eden vektör ve yi temsil eden vektörle ayn dülemdedir. Aç kça çarp m ne skaler çarp m nede temel vektör analideki vektör çarp m d r. Karmaş k say lar n vektörel gösterimi reel say lar n mutlak de¼gerleri kavram n karmaş k düleme genişletmede faydal d r. = x + iy karmaş k say s n n modülü yada mutlak de¼geri negatif olmayan p x + y say s ile tan mlan r ve jj ile gösterilir. Yani, jj = p x + y () dir. Geometrik olarak jj reel say s (x; y) noktas ile orijin aras ndaki uakl k veya yi temsil eden vektörün uunlu¼gudur. y = 0 al n rsa olay reel say lardaki mutlak de¼ger kavram na indirgenmiş olur. ve nin her ikisi de reel olmad ¼g 6

7 sürece < eşitsili¼gi anlams d r. Bu da Karmaş k say larda reel say lardaki anlamda küçüklük büyüklük kavram n n olmad ¼g n gösterir. j j < j j ise noktas n n orijine noktas ndan daha yak n oldu¼gunu anlam ndad r. Örnek j 3 + ij = p 3 ve j + 4ij = p 7 oldu¼gundan 3 + i noktas orijine + 4i noktas ndan daha yak nd r. = x + iy ve = x + iy karmaş k say lar aras ndaki uakl k j j dir. Çünkü j j reel say s yi temsil eden vektörün boyudur. Alternatif olarak = (x + iy ) (x + iy ) = (x x ) + i (y y ) ifadesine () deki tan m uygulanarak q j j = (x x ) + (y y ) elde ederekte bunu görebiliri. 0 merkeli R yar çapl çember üerinde bulunan karmaş k say lar j 0 j = R denklemini sa¼glarlar ve tersine j 0 j = R denklemi 0 merkeli R yar çapl çember üerinde bulunan karmaş k say lar belirtir. Bu noktalar n kümesine k saca j 0 j = R diyece¼gi. Örnek j belirtir. + 3ij = denklemi 0 = (; 3) merkeli R = yar çapl çemberi () tan m ndan jj, Re = x ve Im = y say lar jj = (Re ) + (Im ) () denklemi ile birbirine ba¼gl d r. Böylece Re jre j jj ve Im jim j jj (3) olur. Bir = x+iy karmaş k say s n n karmaş k eşleni¼gi yada k saca eşleni¼gi x iy karmaş k say s olarak tan mlan r ve ile gösterilir. Yani, = x iy dir. say s (x; y) noktas ile temsil edilir ki bu nokta da (x; y) noktas n n reel eksene göre yans mas (simetri¼gi) d r. Her için = ve jj = jj dir. fig 4 = x + iy ve = x + iy ise + = (x + x ) + i (y + y ) (5) = (x + x ) i (y + y ) = (x iy ) + (x iy ) = + 7

8 olur. Bener olarak = (6) = (7) = ( 6= 0) (8) oldu¼gu gösterilebilir. Bir = x + iy karmaş k say s ve bunun = x ve = iy olaca¼g ndan Re = + ; Im = i iy eşleni¼gi için + = x olur. = x+iy karmaş k say s n n eşleni¼gini modülüne ba¼glayan önemli bir ödeşlik = jj = x + y (0) dir. Böylece ve karmaş k say lar için = = j j Örnek 3 +3i i = +3i +i i +i = 5+5i = + i. j ij (0) dan yararlanarak eşlenikten yararlanarak modullerin di¼ger ba öellikleri elde edilebilir. Mesela, d r. () öelli¼gini aşa¼g daki şekilde gösterebiliri: (9) j j = j j j j () = j j ( 6= 0) () j j j j = = ( ) ( ) = j j j j olup modul asla negatif olamayaca¼g ndan her iki taraf n karekökü al narak eşitlik elde edilir. () öelli¼gi de bener şekilde ispatlanabilir. 4 ÜÇGEN EŞ ITS IL I ¼G I Eşlenik ve modülün öelliklerinden ve kompleks say lar için bir üst s n r veren j + j j j + j j () üçgen eşitsili¼gini cebirsel olarak elde edebiliri. Eşitlik ancak, ve 0 ayn 8

9 do¼gru üerinde oldu¼gu¼gu aman geçerlidir. Şimdi bu cebirsel türetmeyi yapal m. j + j = ( + ) ( + ) = ( + ) ( + ) = = = + Re ( ) + j j + j j + j j { } j jj j = j j + j j j j + j j = (j j + j j) olup her iki taraf n karekökü al n rsa elde edilmiş olur. Üçgen eşitsili¼gini kullanarak j + j j j + j j j j = j( + ) j j + j + j j ) j j j j j + j j j = j( + ) j j + j + j j ) j j j j j + j elde ederi buradan da jj j j jj j + j () önemli eşitsili¼gini ç kar r. () ve () de yerine yaarsak gene çok kullan şl olan eşitsilikleri elde edmiş oluru. j j j j + j j (3) jj j j jj j j (4) Örnek. E¼ger bir noktas jj = çemberi üerinde ise jj = jj 3 + = 3 ve 3 3 jj = jj 3 jj = olur. Üçgen eşitsili¼gi tümevar mla sonlu say da terim içeren toplamlara j + + ::: + n j j j + j j + ::: + j n j (5) şeklinde genişletilebilir. (i) n = için () eşitsili¼gi elde edilip (5) do¼grudur. 9

10 (ii) n = m için (5) do¼gru olsun. (iii) j( + + ::: + m ) + m+ j j + + ::: + m j + j m+ j olur ki bu da (5) in her n için do¼gru oldu¼gunu gösterir. j j + j j + ::: + j m j + j m+ j Örnek E¼ger orijin merkeli yar çapl çemberin iç taraf nda bir nokta ise jj < dir ve dir jj jj + jj + = 5 5 POLAR KOORD INATLAR VE EULER FORMÜLÜ S f rdan farkl bir = x + y karmaş k say s na karş l k gelen (x; y) noktas n n kutupsal koordinatlar r ve olsun. x = r cos ve y = r sin oldu¼gundan kutupsal formda = r (cos + i sin ) () şeklinde ya labilir. E¼ger = 0 ise koordinat tan ms d r. Kompleks analide r say s için olan yar çap vektörünün uunlu¼gudur ve negatif olama. Yani, jj = r dir. reel say s bir yar çap vektörü olarak temsil edildi¼ginde nin poitif x ekseni ile yapt ¼g radyan cinsinden ölçülen aç y temsil eder. alculusta oldu¼gu gibi negatif de¼gerleri de içeren sonsu say da de¼gere sahip olabilir. Bu de¼gerler nin tam katlar ile de¼gişir ve tan = y x denklemi ile belirlenebilir. Tabii burada yi içine alan dörtte birlik bölge belirtilmelidir. n n her bir de¼gerine nin bir argüman (argümenti) ad verilir ve bu şekildeki tüm de¼gerlerin kümesi arg ile gösterilir. arg nin esas de¼geri (principal value) < öelli¼gindeki bir tek de¼geridir vearg ile gösterilir. arg = Arg + n (n = 0; ; ; :::) () oldu¼gunu not edelim. Üstelik bir negatif reel say ise Arg nin de¼geri de¼gil 0

11 dir. 3 Örnek i karmaş k say s üçüncü bölgededir ve esas argümenti 4 dür. Yani, Arg ( i) = 3 4 olup arg ( i) = 3 + n (n = 0; ; ; :::) 4 şeklindedir. n n herhangi bir de¼geri için e i = cos + i sin (3) denklemine Euler formülü denir. (3) kullan larak () deki kutupsal gösterimi = re i (4) şeklinde üstel formda ya labilir. Ileride e i sembolünün seçimine tekrar de¼ginilecektir.

12 Örnek i karmaş k say s n n kutupsal gösterimi i = p e i( 3 4 ) (5) şeklindedir. e i( ) = e i oldu¼gundan i = p e i 3 4 de yaabiliri. i nin i = p e i( 3 4 +n) (n = 0; ; ; :::) (6) şeklinde sonsu say da üstel gösterimi mevcuttur. tanesi n = 0 a karş l k gelenidir. (5) bunlardan sadece bir Şimdi orjin merkeli r yar çapl çember üerindeki = re i noktas n gö önüne alal m. artt kça ler çember üerinde saat yönünün tersinde hareket eder. Öel olarak de¼geri kadar artt ¼g nda ilk baştaki noktaya geri geliri; de¼geri kadar aald ¼g nda da gene ilk baştaki noktaya döneri. Bu yüden = r e i = = r e i, r = r ^ = + n (n = 0; ; ; :::) r = oldu¼gunda geometrik Euler formülüne başvurulmaks n e i =, e i = i, ve e 4 = oldu¼gunu görmek kolayd r. r = R al rsak = R e i (0 ) (7) denklemi orjin merkeli R yar çapl jj = R çemberinin parametrik gösterimidir. parametresi 0 aral ¼g nda = 0 dan itibaren artt kça poitif reel

13 eksenden başlar ve saat yönünün tersinde çemberi bir ke dolan r. Daha genel olarak 0 merkeli R yar çapl j 0 j = R çemberinin parametrik gösterimi = 0 + R e i (0 ) (8) dir. Bu vektörel olarak aşa¼g daki şekilden görülebilir. 6 ÜSTEL FORMDA ÇARPMA VE BÖLME Basit trigonometri bilgilerimi e i n n alculustaki üstel fonksiyonun bilinen tpplamsal öelliklere sahip oldu¼gunu gösterir: e i e i = (cos + i sin ) (cos + i sin ) = cos cos sin sin + i (sin cos + cos sin ) = cos ( + ) + i sin ( + ) = e i(+) : Böylece = r e i ve = r e i ise çarp m üstel formda = r e i r e i = r r e i(+) () 3

14 dir. Üstelik, = r r ei e i e i e i = r r ei( ) e i0 = r r e i( ) () dir. = e i0 oldu¼guna göre s f rdan farkl bir = re i karmaş k say n n tersi () ifadesi kullan larak = = r e i (3) olur. Reel say lardaki kurallar uygulayarak elde edilebilen bir başka önemli kural da n = r n e in (n = 0; ; ; :::) (4) dir. Tümevar mla bu görelim: (i) n = için = re i d r. (ii) n = m için n = r n e im olsun (iii) n = m + için m+ = m = re i r m e im = r m+ e i(m+) olup do¼grudur. (4) ifadesi n = 0 oldu¼gunda da 0 = olarak do¼grudur. n = ; ; :::olmas durumlar nda da n i nin çarpmaya göre tersi terimleri cinsinden n = m m = n = ; ; ::: yaarak tan mlar. Böylece (4) her poitif say için do¼gru oldu¼gundan ve (3) deki nin kutupsal formu kullan larak n = m ) ei( = r m e im( ) = r elde edilir. Böylece (4) ifadesi her tamsay için do¼gru olur. (4) ifadesinde r = al n p Euler formülü kullan larak n e i( n)( ) = r n e in (n = ; ; :::) r n = e i n = e in (n = 0; ; ; :::) (5) elde ederi. (5) de Euler formülü kullan larak (cos + i sin ) n = (cos n + i sin n) (n = 0; ; ; :::) (6) formülünü elde ederi. (6) formülü de Moivre formülü olarak bilinir. (4) ifadesi karteyen formdaki karmaş k say lar n kuvvetlerini hesaplama da da kullan şl d r. Örnek p 3 + i karteyen formda bir karmaş k say d r. olur. p i = e i=6 7 = 7 e i7=6 = 6 e i e i=6 p = i 4

15 Şimdi Şimdi çarp mlar n argümentleri ile ilgili önemli bir durumu verelim. arg ( ) = arg + arg (7) dir. Bunun yorumu şudur: bu üç argümentten ikisi belirtildi¼ginde üçüncüsünün (7) denklemini sa¼glayan bir de¼geri vard r. Şimdi ispat yapal m. arg in herhangi bir de¼geri ise arg nin herhangi bir de¼geri olsun. Bu durumda () ifadesi + nin arg ( ) nin bir de¼geri oldu¼gunu söyler. Di¼ger yandan e¼ger arg ( ) ve arg in de¼gerleri belirlenirse bu de¼gerler ve arg ( ) = ( + ) + n (n = 0; ; ; :::) arg = + n (n = 0; ; ; :::) ifadelerinde yer alan n ve n nin öel seçimlerine karş l k gelir. ( + ) + n = + + n + n n = + n + [ + (n n ) ] ya labilece¼ginden arg = + (n n ) seçilirse (7) denklemi sa¼glanm ş olur. arg ( ) ve arg belirtildi¼ginde bener şekilde ispat yap labilir. (7) ifedesi baen arg n Arg ile de¼giştirildi¼gi yerlerde do¼grudur. Ama aşa¼g daki örnekten görülebilece¼gi gibi bu her aman do¼gru de¼gildir. Örnek = ve = i olsun. Arg ( ) = Arg ( i) = fakat Arg + Arg = + = 3 dir: Bununla birlikte arg ve arg de¼gerlerini ve al p arg ( ) de¼gerini de 3 seçersek (7) sa¼glanm ş olur. Yani her aman Arg ( ) = Arg + Arg olma. (7) ye beneyen başka bir ifade de arg = arg arg (8) dir. Bunu da şöyle ispatlar : arg = arg = arg + arg = arg arg : Bu ispatta () ifadesini kulland k. 7 KARMAŞIK SAYILARIN KÖKLER I = re i karmaş k say s n n n: kuvveti olan n = r n e in (n = ; 3; :::) ifadesi s f rdan farkl bir 0 = r 0 e i0 karmaş k say s n n n: kökünü bulmada şöyle kullan l r: 5

16 0 karmaş k say s n n n: kökü n = 0 veya r n e in = r 0 e i0 olacak şekildeki = re i say s d r. r in = r 0 e i0, r n = r 0 ^ n = 0 + k (k = ; :::) oldu¼gundan dir. Sonuç olarak r = np r 0 ^ = 0 + k n = 0 n + k n (k = ; :::) = np r 0 e i( 0 n + k n ) (k = ; :::) say lar 0 n n: kökleridir. Bu kökler 0 n argümenti ile başlayarak jj = np r 0 çemberi üerinde n eşit uakl klarla yerleşirler. k = ; ; :::; n için tüm farkl kökler elde edilir ve k = n; n + ; ::: de¼gerleri için gene ayn kökler tekrarlan r durur. Farkl kökleri c k = k = ; ; :::; n ile gösterirsek c k = np r 0 e i( 0 n + k n ) (k = ; ; :::n ) () olur. p n r 0 say s n tane kökü temsil eden yar çap vektörlerinin uunlu¼gudur. Ilk kök olan c 0 n argümenti 0 n d r. n = oldu¼gunda iki farkl kök jj = np r 0 çemberinin bir çap n n iki uç noktas nda bulunur ve ikinci kök c 0 d r. n 3 iken bu kökler jj = np r 0 çemberinin içine yerleştirilen n kenarl dügün çokgenin köşelerinde bulunur. n 0 ile 0 n n:köklerinin kümesini gösterelim. 0 bir poitif r 0 reel say s ise np r 0 ayn amanda poitif bir köktür. () ifadesinde kullan lan 0 de¼geri arg nin esas de¼geri ise ( < 0 ) c 0 say s na esas kök (principal root) denir. Böylece 0 bir poitif reel say ise bunun esas kökü np r 0 say s d r. Son olarak () ifadesini hat rlaman n en kola yolu n tane kök oldu¼gunu hat rda tutarak aşa¼g daki şekilde 0 en genel üstel formda ya p reel say lardaki kesirli üs kurallar n uygulamakt r: 0 = r 0 e i(0+k) (k = ; :::) h n 0 = r 0 e i(0+k)i n = np r 0 e i( 0 +k n ) Sonuçta hat rlayaca¼g m formül = np r 0 e i( 0 n + k n ) (k = 0; ; ; :::; n ) : n 0 = np r 0 e i( 0 n + k n ) (k = 0; ; ; :::; n ) dür. 6

17 Örnek Birimin ( in) n: köklerini belirleyelim. Yukar daki formülde 0 = alaca¼g. p n n = e i( 0 n + k n ) (k = 0; ; ; :::; n ) şeklindedir. n = oldu¼gunda bu kökler dir. n 3 ise kökler jj = çemberi içine çiilen dügün çokgenin köşelerinde bulunur. Tabiiki bir köşe = (k = 0)esas köküne karş l k gelir. dersek w n = e i n w k n = e i k n (k = 0; ; ; :::; n ) olur. Böylece birimin yukar da buldu¼gumu farkl n: kökleri lerdir. ; w n; w n; :::; w n n Son olarak, e¼ger c s f rdan farkl bir 0 karmaş k say s n n herhangi öel bir n: kökü ise 0 n n: köklerinin kümesi c; cw n ; cw n; :::; cw n n şeklinde ya labilir. Bunu görelim: c s f rdan farkl bir 0 karmaş k say s n n k = 0 a karş l k gelen kökü ise c = np r 0 e i n cw n = np r 0 e i n e i n = n p r 0 e i( n + n ) cwn = np r 0 e i n e i k n = = n p r 0 e i( n + n ) cwn n = np r 0 e i n e i (n ) n = np r 0 e i( (n ) n + n ) : Bunun böyle olmas n n nedeni herhengi s f rdan farkl bir karmaş k say ile w n nin çarp m bu say n n argümentini n kadar art rmas ndand r. Örnek ( 8i) 3 ün bütün de¼gerlerini yada ayn şey demek olan 8i nin üç tane olan küb köklerini bulal m. 8i = 8e i( +k) (k = ; :::) ( 8i) 3 = e i( 6 + k 3 ) = ck (k = 0; ; ) 7

18 olup c k kökleri jj = içine çiilen eşkenar üçgenin köşelerinde c 0 = e i( 6 ) = cos i sin = p 3 i 6 6 esas kökü ile başlay p birbirlerinden 3 radyan aral klarla yerleşir. c = i ve c = p 3 i dir. Tabiiki bu kökler w 3 = e 3 olmak üere c 0 ; c 0 w 3 ; c 0 w 3 şeklinde ya labilir. 8 KARMAŞIK DÜLEMDE BÖLGELER Bu bölümde karmaş k say kümeleri yada düleminde noktalarla ve bunlar n birbirlerine yak nl ¼g ile ilgilenece¼gi. Temel arac m verilen bir 0 noktas n n j 0 j < " koşulunu sa¼glayan noktalar ndan oluşan " komsuluk kavram olacakt r. Bu koşulu sa¼glayan noktalar tabiiki 0 merkeli " yar çapl çemberin iç taraf ndaki 8

19 (üstündekiler de¼gil) noktalardan oluşur. 0 < j 0 j < " koşulunu sa¼glayan noktalar ndan oluşan kümeye 0 n delinmiş " komsulugu deri. 0 n delinmiş " komsulugu kümesine 0 n kendisi dahil de¼gildir. Karmaş k say lardan oluşan bir küme S ve 0 S olsun. E¼ger 0 n tamamen S içinde (sadece S nin noktalar n kapsayan) kalan bir " komsulugu bulunabiliyorsa 0 a S nin bir iç noktas d r denir; e¼ger 0 n tamamen S d ş nda (S nin hiç bir noktas n kapsamayan) kalan bir " komsulugu bulunabiliyorsa 0 a S nin bir d ş noktas d r denir. Bu yüden e¼ger 0 n her komşulu¼gu hem S nin içinde hemde S nin içinde olmayan noktalar bulunduruyorsa 0 a S nin bir s n r noktas d r denir. S nin tüm s n r noktalar n n kümesine S nin s n r denir. Örne¼gin, jj < ve jj kümelerinin her ikisininde s n r jj = çemberidir. Hiç bir s n r noktas n kapsamayan küme aç kt r. Bir küme aç kt r,kümenin her noktas bir iç noktad r. Bir küme tüm s n r noktalar n kaps yorsa kapal d r. Dolay s ile bir S kümesinin kapan ş S nin noktalar ve S nin s n r noktalar ndan oluşan kapal bir kümedir. (3) deki kümelerden ilki aç k ikincisi hem ilkinin hemde kendisinin kapan ş d r. Ba kümeler ne aç k nede kapal d r. Bir kümenin aç k olmamas için kümede bir s n r noktas olmal d r; ve e¼ger bir küme kapal d¼gilse küme taraf ndan kapsanmayan bir s n r noktas olmal d r. 0 < jj halka tipli diski ne aç k ne 9

20 de kapal d r. Bununla birlikte tüm karmaş k say lar kümesi hiç s n r noktas olmad ¼g ndan hem aç k hem de kapal d r. Bir S kümesi içindeki her ve nokta çifti sonlu say da uçuca eklenen do¼gru parçalar ndan oluşan ve tamamen S çinde kalan bir poligonsal hatla birleştirilebiliyorsa bu kümeye ba¼glant l d r denir. jj < aç k kümesi ba¼glant l d r. < jj < öelli¼gindeki noktalar n n kümesi (ingilicesi annulus) hem aç k hem de ba¼glant l d r. Ba¼glant l ve aç k kümelere domain denir. Bir domain ba s n r noktalar n bulundursa veya hiçbir s n r noktas n bulundurmasa veya hepsini bulundursa bu domain e bölge denir. Bir S kümesinin her noktas bir çemberin iç taraf nda b rak labiliyorsa bu kümeye s n rl d r denir. Yani, S s{n{rl{d{r, 9R 3 S ) jj < R (3) deki kümelerin ikiside s n rl d r. Mesela ikisi de jj = çemberi içine al nabilir. Bir 0 noktas n n her delinmiş komşulu¼gunda S nin en a bir eleman n kaps yorsa 0 noktas na S kümesinin bir y ¼g lma noktas (accumulation point) denir. Böylece bir S kümesi kapal ise tüm y ¼g lma noktalar bu S kümesinin eleman d r. Çünkü bir tane y ¼g lma noktas kümenin eleman olmasa bu s n r noktas olurdu ve bu da kapal kümelerin s n r noktalar n bulundurmalar ile çelişirdi. Bunun terside do¼grudur. Yani, bir S kümesinin tüm y ¼g lma noktalar 0

21 gene S kümesinin bir eleman ise S kümesi kapal d r. (Gösterini.) Böylece herhangi bir küme için şu teoremi yaabiliri Küme kapal d r, tüm y ¼g lma noktalar kümenin eleman d r. Aç kça bir 0 noktas n n S kümesinin hiçbir noktas n bulundurmayan bir delinmiş komşulu¼gu bulunabiliyorsa 0 S nin bir y ¼g lma noktas de¼gildir. ANAL IT IK FONKS IYONLAR 9 B IR KARMAŞIK DE ¼G IŞKENL I FONKS IYON S bir karmaş k say kümesi olsun. S nin her bir eleman n bir w karmaş k say s eşleyen kurala S üerinde tan mlanm ş bir fonksiyon denir. w say s na nin f alt ndaki görüntüsü denir ve f () ile dösterilir. Fonksiyonun iyi tan ml olmas için tan m kümesinin ve kural n n belirtilmesi gereklidir. Tan m kümesi belirtilmedi¼ginde mümkün olan en geniş küme al n r. Mesela sadece fonksiyonu denmişse tan m kümesi olarak dülemdeki s f rdan farkl bütün noktalar n kümesi anlaş l r. w = u + iv f nin = x + iy noktas ndaki de¼geri olsun. Bu durumda f (x + iy) = u + iv dir. u ve v reel say lar n n her ikiside x ve y reel de¼gişkenlerine ba¼gl d r ve f () x ve y reel de¼gişkenli reel de¼gerli iki tane u ve v fonksiyonlar cinsinden f () = u (x; y) + iv (x; y) () şeklinde ifade edilebilir. x ve y yerine r ve polar (kutupsal) koordinatlar kullan lm şsa = re i ve w = u + iv olmak üere f re i = u + iv olur. Bu durumda da yaabiliri. f () = u (r; ) + iv (r; ) () Örnek f () = ise f (x + iy) = (x + iy) = (x + iy) = x y + ixy dir. Böylece u (x; y) = x y ve v (x; y) = xy olur. Kutupsal koordinatlar kullan l rsa f re i = re i = r e i = r cos + ir sin

22 olup, d r. u (r; ) = r cos ve v (r; ) = r sin E¼ger () ve () denklemlerinde v = 0 ise f () de¼geri reeldir. Mesela, f () = jj = x y + i0 fonksiyonu bir kompleks de¼gişkenli reel de¼gerli bir fonksiyondur. n say s 0 veya poitif tamsay ise ve a 0 ; a ; :::; a n (a n 6= 0) ler kampleks sabitlerse p () = a 0 + a + a + ::: + a n n fonksiyonu n: dereceden bir polinomdur. Burada sonlu say da terimin topland ¼g na ve p () nin tan m kümesinin tüm dülemi oldu¼guna dikkat edelim. Polinomlar n p() q() bölümlerine rasyonel fonksiyon denir ve q () 6= 0 oldu¼gu yerlerde tan ml d r. Polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar bir kompleks de¼gişkenli fonksiyonlar n temel fakat önemli bir s n f n oluşturur. Fonksiyon kavram n n bir genelleştirmesi tan m kümesindeki bir eleman na birden fala de¼ger karş l k getiren bir kurald r. Bunlar reel de¼gişkenli fonksiyonlarda oldu¼gu gibi çok de¼gerli fonksiyonlard r. Çok de¼gerli fonksiyonlar çal ş l rken her noktaya karş l k mümkün olan de¼gerlerden sistematik şekilde sadece bir tanesi al n r ve çok de¼gerli bir fonksiyondan tek de¼gerli bir fonksiyon elde edilmiş olur. Mesela, = re i herhangi belli bir kompleks say olsun. 7. konudan biliyoruki = p +k re i( ) (k = 0; ) olur. = re i say s n n iki kökünden bir tanesi k = 0 için c 0 = p re i ve k = için c 0 = p re i olur (kökler p r yar çapl çemberin bir çap n n iki uç noktas ). Yani, = p re i dir. Burada arg nin esas de¼geri ( < ) dir. Fakat p r nin sadece poitif de¼gerini seçersek ve f () = p re i (r > 0; < < ) yaarsak bu (tek de¼gerli fonksiyonun belirtilen bölgede iyi tan ml oldu¼gunu görürü. 0 say s 0 n tek karekökü oldu¼gundan f (0) = 0 yaarsak f fonksiyonu = ş n (negatif reel eksen) hariç tüm kompleks dülemde iyi tan ml d r. 0 DÖNÜŞÜMLER Bir reel de¼gişkenli reel de¼gerli fonksiyonlar ço¼gu aman gra kleri çiilerek gösterilir fakat w = f () fonksiyonunun böyle uygun bir gra ksek gösterimi mevcut de¼gildir. Çünkü ve w say lar bir do¼gru üerinde de¼gil bir dülem üerinde yerleşmişlerdir. Bununla birlikte = (x; y) ve bunlara karş l k gelen w = (u; v) noktalar göstererek fonksiyon hakk nda ba bilgiler gösterilebilir. Bu genelde ayr ayr ve w dülemleri çiilerek yap l r. Bu şekilde düşünüldü¼günde f fonksiyonuna bir resmediş (mapping) veya dönüşüm (transformation) denir. Fonksiyonunun tan m kümesi S ise bunun

23 içindeki bir noktas n n görüntüsü w = f () noktas d r. T S ise T içindeki tüm noktalar n görüntülerinin kümesine T kümesinin görüntüsü denir. Tüm S tan m kümesinin görüntüsüne de f nin menili (range of f) denir. w noktas n n f alt ndaki ters görüntüsü f nin tan m kümesindeki f () = w koşulunu sa¼glayan noktalar n n kümesidir. Bir noktan n ters görüntüsü bir tek nokta, bir çok nokta olabilir veya hiç bir nokta olmayabilir. Son durum tabiki w nun f nin menili d ş mda olmas ile mümkündür. Öteleme, döndürme, yans ma gibi terimler belli dönüşümlerin bask n geometrik karakteristiklerini aç klamada kulan l r. Böyle durumlarda ve w dülemlerini almak uygundur. Örne¼gin = x + iy olmak üere w = + = x + + iy dönüşümü her noktas n n bir birim sa¼ga ötelenmesi olarak düşünülebilir. i = e i oldu¼gundan = re i olmak üere w = i = re i(+ ) dönüşümü s f rdan farkl her noktas na karş l k gelen yar çap vektörünü orjin etraf nda saat yönünün tersinde 90 o döndürür; ve w = = x iy dönüşümü de her = x + iy noktas n reel eksene göre simetri¼gine dönüştürür. Dönüşümler hakk nda daha fala bilgi e¼griler ve bölgelerin görüntülerini çierek sergilenir. Fonksiyonlar n dönüşüm olarak geometrik yorumlar kapsaml olarak ileride verilecektir. Örnek. Bir önceki bölümden w = fonksiyonu xy düleminden uv dülemine u (x; y) = x y ve v (x; y) = xy () dönüşümü olarak düşünülebilir. Dönüşümün bu şekli öellikle belli hiperbollerin görüntülerini bulmada kullan şl d r. Örne¼gin, bir x y = c (c > 0) hiperbolünün her branş bire-bir olarak u = c dikey do¼grusu üerine resmedilir. (x; y) hiperbolün iki branş ndan her hangi bir tanesi üerinde oldu¼gu aman () den u = c dir. Öel olarak (x; y) hiperbolün sa¼gdaki branş üerinde ise () denklemlerinden v = xy ) x = v y u = v y = c ) v = y p y y + ( < y < ) olup görüntü karmaş k say lar (u; v) = c ; +y p y + ( < y < ) olacakt r. (x; y) hiperbolün sa¼gdaki branş üerinde yukar do¼gru hareket ederken bunlar n (u; v) görüntüleri u = c do¼grusu üerinde yukar do¼gru hareket edecektir. Bener şekilde (x; y) hiperbolün soldaki branş üerinde aşa¼g do¼gru 3

24 hareket ederken bunlar n (u; v) = c ; y p y + ( < y < ) görüntüleri u = c do¼grusu üerinde yukar do¼gru hareket edecektir. Ödev. xy = c (c > 0) hiperbolünün w = dönüşümü alt ndaki görüntüsünü bulunu. Ödev. xy = c (c > 0) hiperbolünün w = dönüşümü alt ndaki görüntüsünü bulunu. Örnek. 0 x ; y 0 dikey şeridinin w = dönüşümü alt ndaki görüntüsünün g 5 te gösterildi¼gi gibi kapal yar parabolik bölge oldu¼gunu göstermek için () i kullanaca¼g. 0 < x < iken (x ; y) noktas y ler y = 0 dan artt kça bir L dikey yar do¼grusunda yukar do¼gru hareket eder. () kullan larak uv düleminde buna karş l k gelen görüntü u = x y ve v = x y (0 y < ) () parametrik gösterimine sahip olacakt r. Birinci denklemden y = x u çekilip denkleminde yerine ya l rsa v = x y ) v = 4x y v = 4x x u = 4x u x elde edilir. Tepe noktas (h; k) da oda¼g do¼grultman n solunda olan genel parabol denklemi (v k) = 4 {} a (u h) (h;k) n{n odaga uakl{g{ olup buna göre biim parabolümüün tepe noktas x ; 0 ve odak tepeye x uakl ¼g nda ve tepenin solunda; yani odak orjindedir. Yani, (v 0) = 4 x u x {} a 4

25 dir. () deki ikinci denklemden y artt kça v de 0 dan itibaren artaca¼g ndan 0 < x < olmak üere (x ; y) noktas herhangi bir L do¼grusu üerinde x ekseninden başlayarak yukar ya do¼gru hareket ettikçe bu noktan n görüntüsü u dan başlayarak yukar ya do¼gru L 0 üstyar parabolünü tarar. L do¼grular den başlayan do¼gruya yaklaşt kça bunlar n görüntüleri u ekseni üerinde den başlayan parabole do¼gru yaklaş r ve sonunda x =, y 0 üst yar do¼grusunun görüntüsü v = 4 (u ) parabolünün üstyar s olur. x = 0, y 0 üst yar do¼grusunun görüntüsünü de şöyle buluru: bu do¼gru üerindeki herhangi bir (0; y) ; (y 0) noktas n n görüntüsü uv düleminde y ; 0 noktas d r. Böylece bir nokta orjinden başlayarak x = 0, y 0 üst yar do¼grusu üerinde yukar hareket ettikçe bunun görüntüsü u ekseni boyunca orjinden sola do¼gru hareket eder. Aç kça, xy düleminde üst yar do¼grular sola do¼gru gittikçe bunlar n uv düleminde görüntüleri olan yar paraboller gittikçe u 0; v = 0 yar do¼grusuna dönüşecektir. uv dülemindeki yar parabolük bölgedeki her nokta 0 x ; y 0 kapal şeridindeki bir tek noktan n görüntüsüdür. Dolay s ile bu iki kapal bölgelerin noktalar aras nda birebir bir eşleme vard r diyebiliri. Örnek 3. = re i olmak üere w = = r e i 5

sayısını göz önüne alırız. Böylece f (z) yerine ((dw)/(dz)) yazarak (2) denklemi

sayısını göz önüne alırız. Böylece f (z) yerine ((dw)/(dz)) yazarak (2) denklemi TÜREVLER f tanım kümesi z₀ ın bir komşuluğunu kapsayan bir fonksiyon olsun. Limitin var olması halinde f (z₀)=lim_{z z₀}((f(z)-f(z₀))/(z-z₀)) #1 denklemiyle tanımlanır. f nin z₀ da türevi varsa f ye z₀

Detaylı

Günlük hayat m zda geometriyle ilgili baz

Günlük hayat m zda geometriyle ilgili baz Küreselleflen Geometri 1. Kar ncalar n Yürüyüflü Tosun Terio lu* tosun@sabanciuniv.edu.tr * Sabanc Üniversitesi ö retim üyesi. Günlük hayat m da geometriyle ilgili ba kavramlar kullanma ihtiyac hissetti

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI YGS TEMEL MATEMAT K KONU ANLATIMLI YGS KONU ANLATIMLI TEMEL MATEMAT K Bas m Yeri ve Y l stanbul / 0 Bask Cilt Ek Bil Matbaac l k Tel: 0 () 87 ISBN 978 60 70 6 Copyright Ayd n Bas n Yay n Matbaa Sanayi

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

MB1001 ANALİZ I. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü

MB1001 ANALİZ I. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü MB1001 ANALİZ I Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 2013, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

Bu Cennet Vatan için Şehit Düşenlere İthafen

Bu Cennet Vatan için Şehit Düşenlere İthafen ÖNSÖZ Optimizasyon Teorisinin mühendislik, üretim, işletme, ekonomi, haberleşme, ulaştırma, sanayi gibi pek çok alanda uygulanması, YA nı vazgeçilmez kılmıştır. Özellikle bilgisayarların yaygın bir kullanım

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Emel YAVUZ DUMAN. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 04 Haziran 2009 Tezin Savunulduğu Tarih : 19 Haziran 2009

DOKTORA TEZİ. Emel YAVUZ DUMAN. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 04 Haziran 2009 Tezin Savunulduğu Tarih : 19 Haziran 2009 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARMONİK YALINKAT FONKSİYONLAR DOKTORA TEZİ Emel YAVUZ DUMAN 0509242001 Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 04 Haziran 2009 Tezin Savunulduğu Tarih :

Detaylı

Üst Üçgensel Matrisler

Üst Üçgensel Matrisler Ders Notlar Üst Üçgensel Matrisler Ali Nesin / anesin@bilgi.edu.tr 1. Lineer Cebir Tekrar V, bir K cismi üzerine n > 0 boyutlu bir vektör uzay olsun. V nin K-vektör uzay olarak andomorfizmalar, V nin lineer

Detaylı

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu REEL ANALİZ Tunç Mısırlıoğlu 9 Ocak 2011 Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Tunç Mısırlıoğlu C Matematik-Bilgisayar

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA TOPOLOJİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İsmet KARACA 2013 Contents 1 KÜMELER VE FONKSİYONLAR 4 1.1 Kümeler........................................ 4 1.1.1 Tarihçe...................................... 4 1.1.2

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI MAT-1 DERS NOTLARI Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1 Mustafa YA CI ALTIN NOKTA YAYINEV ADANA 2011 Ç NDEK LER Bölüm Konu Sayfa Bölüm Konu Sayfa 1 Say Kümeleri 005-007

Detaylı

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi İçindekiler Tablosu ÖLÇME VE ÖNEMİ... 1 ULUSLARARASI SİSTEMİN

Detaylı

Dünyas ndan md@math.bilgi.edu.tr

Dünyas ndan md@math.bilgi.edu.tr Matematik Sevgili Matematikseverler, Dünyas ndan md@math.bilgi.edu.tr Ben bu sat rlar yazarken, flu anda, 500 dolay nda lise ö rencisi genç Cahit Arf Matematik Günleri nde ter döküyor. Üç saatlik süreleri

Detaylı

ANALİZ III. Mert Çağlar

ANALİZ III. Mert Çağlar ANALİZ III Mert Çağlar Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Mert Çağlar C Matematik-Bilgisayar Bölümü

Detaylı

Matematik bölümlerinin birinci s -

Matematik bölümlerinin birinci s - Kapak Konusu: Analizden Konular Harmonik Serinin Iraksakl lham Aliyev* / ialiev@akdeniz.edu.tr Ayhan Dil* / adil@akdeniz.edu.tr Matematik bölümlerinin birinci s - n flar na okutulan analiz derslerinde,

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için HAHN-BANACH TEOREMİ VE SONUÇLARI G.F.Simmons 1963 tarihli Introduction to Topology and Modern Analysis adlı mükemmel kitabında soyut bir matematisel yapıyı anlamanın en iyi yollarından biri olarak o matematiksel

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.701 Cebir 1 2007 Güz Bu malzemeden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Mategrafi henüz icat edilemedi. Bunun için

Mategrafi henüz icat edilemedi. Bunun için E itim MATEGRAF Hüseyin Y ld r m* / yildirim.huseyin@ibu.edu.tr * A.. B. Ü., E itim Fakültesi ö retim üyesi. Mategrafi henüz icat edilemedi. Bunun için önce beynimizin baz s rlar n n çözülmesi gerekiyor.

Detaylı