T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ağustos 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ağustos 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ağustos 1991 CUMARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/1967 Milletlerarası Andlaşma 23 Mayıs 1989 tarihinde Tunus'ta imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/7/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. A. Mesut YILMAZ Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı E. PAKDEMİKLİ F. KURT M. R. TAŞAR İ. AYKUT Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı M. V. DİNÇERLER K. İNAN İ. AKÜZÜM C. TUNCER Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. AKA S E. KOÇAK M. ÇEVİK E. C. GÜLPINAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı B. SÖNMEZ A. T. ÖZDEMİR Ş. ŞEKER H. B. DOĞU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakam Milli Savunma Bakam M KALEMLİ 1. S. GİRAY A. KAHVECİ A. AKYOL İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğîtim Bakanı H. ÖRÜÇ Y. ERYILMAZ İ. ÖZDEMİR Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakam Ulaştırma Bakanı 1. TUNCAY M. EMİROĞLU R. K, YÜCELEN Tarım Orman ve Koyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı M. ARICI G. MARAŞ B. AKARCALI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı Resmi Gazete Kodu : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 64. Sayfadadır. 9 Ağustos 1991 Tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de; 435, 441 ve 442 Saydı Kanun Hükmünde Kararnameler yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması Bu anlaşmaya taraf olanlar, T.C. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Tunus Tarım Bakanlığı'dır. Taraflar, özellikle tarım, ormancılık, su ürünleri ve tarım sanayi alanlarında olmak üzere, iki ülkeyi birbirine bağlayan dostluk ve işbirliği bağlarını ve ortak kalkınma arzularını güçlendirme konusunda isteklidirler. Taraflar, aşağıdaki konularda görüş birliğine varmışlardır. Madde I Taraflar, bitkisel ve hayvansal üretim, ormancılık, su ürünleri, tarıma dayalı sanayi ve kendilerini ilgilendiren diğer uygun konuları içine alan iki yıllık bir program hazırlayacaklardır. Madde II Taraflarca gerçekleştirilecek ortak faaliyetler şunlardır : İki ülke kuruluşları arasında araştırma bağı kurulması ve protokol yapılması, Birinci maddede belirtilen konularda kısa süreli uzman mübadelesi, İki ülkede geçerli mevzuata uygun olarak, araştırma, deneme ve geliştirme ihtiyaçları için bitkisel ve hayvansal genetik materyali mübadelesi, İki ülkeyi ilgilendiren bilimsel ve teknik yayım doküman ve bilgi mübadelesi, Seminer, geliştirme stajları ve her iki ülkede teknik geziler düzenlenmesi. Madde III İkinci maddede öngörülen ortak faaliyetleri belirlemek ve takibini sağlamak amacıyla Karma Ekonomik Komisyon çerçevesinde bir Tarım İşbirliği Komitesi kurulacaktır. Madde IV Tarım İşbirliği Komitesi 'nin teşekkül tarzı ve çalışma usulleri bir protokol ile tesbit edilecektir. Madde V Tarım İşbirliği Komitesi, uygulamadaki faaliyetleri değerlendirmek ve gelecekteki faaliyetler için program yapmakla görevli olacaktır. Madde VI Bu anlaşmanın ikinci maddesinde belirtilen ortak faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, taraflar kendi ülkelerindeki staj ve teknik geziler için gerekli finansmanı sağlarlar. İki ülke arasındaki seyahat masrafları uzman gönderen ülke tarafından karşılanacaktır. İaşe ve ibate masrafları ile ülke içindeki seyahat masrafları evsahibi ülke tarafından karşılanacaktır. Taraflar, uzman mübadelesinden en az iki ay önce karşılıklı olarak birbirlerini haberdar edeceklerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 10 Ağustos 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Madde VII Taraflar, faaliyetlerinde koordinasyon sağlamak amacıyla, bölgesel kuruluşlar ve FAO, UNDP ve IOC (Uluslararası Zeytinyağı Konseyi) gibi uluslararası kuruluşlarda karşılıklı görüş alış verişinde bulunurlar. Madde VIII Ortak Yatırım ve Ticari İlişkiler Taraflar, kendi kamu ve özel sektörlerini ortak yatırım tesisi hususunda teşvik edecekler ve tarımsal üretim, gıda ve yem endüstrisi, hayvancılık, bitki ve hayvan sağlığı ürünleri, su ürünlerinin geliştirilmesi, orman ürünleri sanayi, traktör ile tarım alet ve makinalarının ihracı ve üretim ve tohumculuk alanlarında işbirliği imkânlarını araştıracaklardır. Taraflar, bilhassa tarımsal girdilerin üretimi, şeker fabrikaları, konservecilik, tarımsal mekanizasyon ve sulama teçhizatı gibi konularda olmak üzere, ülkelerindeki firma ve kuruluşlar arasında ekonomik ve teknolojik işbirliğini geliştirmeye yardımcı ve rehber olacaklardır. Bu işbirliğinin esas ve ayrıntıları tesbit edilerek bir protokola bağlanacaktır. Taraflar, ülkelerinin özel, kamu ve kamu'iştiraki kuruluşları arasında yapılacak anlaşmaları kolaylaştıracak ve teşvik edeceklerdir. Taraflar, ticarî ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kamu ve Özel sektör kuruluşlarının her iki ülkede düzenlenecek sergi ve fuarlara davet ve katılmalarını teşvik edeceklerdir. Madde IX Bu Anlaşma imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer. Bu Anlaşma beş yıl süreyle geçerli olup aksine talep olmadıkça aynı süreyle uzatılmış kabul edilir. Bu Anlaşma taraflardan birinin vazgeçmesi halinde yazılı talebinden altı ay sonra geçerliliğini kaybedecektir. Tunus'ta 23 MAYIS 1989 tarihinde her biri aynı derecede geçerli olan Türkçe ve Fransızca dilinde iki orijinal nüsha olarak imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Tunus Cumhuriyeti Hükümeti adına T.C. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nüzhet Kandemir Dışişleri Bakanı Nezdinde Devlet Sekreteri Habib Ben Yahia Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMI GAZETE 10 Agustos 1991 Sayi : Accord de Coopération entre Le Gouvernement de la République De Turquie Le Gouvernement de la République Tunisienne Les parties concernées par cet accord sont r Le Ministère Turc de l'agriculture. Le Ministère Tunisien de l'agriculture, de la Forêt et des Affaires Rurales. Désireux de renforcer, les liens d'amitié qui unissent les deux pays et la vojonté commune de développer et de promouvoir les liens de coopération et particulièrement dans les domaines de l'agriculture, des forêts de la pêche et de l'agro-industrie. Les parties ont convenu de ce qui suit : ARTICLE I Les deux parties prépareront un programme de travail bisannuel touchant les domaines de la production végétale, la production animale, la sylviculture, la pèche et l'agro-industrie et tout autre domaine susceptible d'intéresser les deux parties. ARTICLE II Les activités conjointes à réaliser par les deux parties portent sur: Etablissement de liens et protocoles entre les institutions de recherche des deux pays. Echange d'experts, pour des missions de courte durée dans les domaines cités à l'article. Echange de matériels génétiques végétal et animal pour les besoins d'expérimentation, de recherche et de développement, et ce, conformément à la réglementation en viqueur dans les deux pays. Echange d'information, de documentations et de publications techniques et scientifiques intéressant les deux pays. Organisation de séminaires, stages de perfectionnement, et voyages d'étude dans les deux pays. ARTICLE III Dans le but de concrétiser les activités conjointes prévues par l'article II du présent accord et d'assurer leur suivi, un comité de coopération agricole sera créé dans le cadre de la Commission Mixte de Coopération Technique et Economique. ARTICLE IV Un protocole particulier déterminera la composition et les règles de fonctionnement du Comité de Coopération Agricole. ARTICLE V Le Comité de Coopération Agricole aura pour tâches de préparer et évaluer les programmes en cours et programmer les actions futures. ARTICLE VI En vue d'assurer la réalisation des activités conjointes mentionnées à l'article II du Présent Accord, les deux parties doivent prévoir les budgets nécessaires pour le financement des visites et stages dans leurs pays respectifs. Les frais de voyage entre les deux pays, seront à la charge du pays qui envoie. Yilriltme ve Idare Balttmu Sayfa : i

5 10 Ağustos 1991 Sayi : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Les frais de séjour : (logement, nourriture et déplacements à Pinteérieur du pays) seront à la charge du pays hôte. Les deux parties s'aviseront réciproquement, au moins deux mois avant la réalisation, des échanges d'experts. ARTICLE VII Les deux parties échangent leurs points de vue dans le but de coordonner leurs actions au sein des organisations régionales et internationales telles que (FAO, PNUD, C.O.I. et autres). ARTICLE VIII INVESTISSEMENTS COMMUNS ET RELATIONS COMMERCIALES Les deux parties encourageront leurs propres secteurs privés et publics pour les investissements en communs, et chercheront les possibilités de coopération dans les domaines de la production agricole, l'industrie alimentaire et l'industrie des aliments de bétail, l'élevage, les produits de la santé animale, phyto-sanitaires et le développement des produits de la pêche, l'industrie des produits forestiers, la production et l'exportation de tracteurs et de machines et appareils agricoles, et des semences. Les deux parties fourniront l'assistance et guideront le développement technologique et économique entre les Sociétés et Institutions de leurs pays notamment dans les domaines tels que la fabrication d'intrants, les sucreries, les conserveries, le machinisme agricole, le matériel d'irrigation. Les détails et principes de cette coopération seront convenus en commun et liés à un protocole. Les deux parties encourageront et faciliteront les accords qui seront faits entre leurs propres entreprises privées, publiques et para-publiques. Les deux parties encourageront et inviteront les institutions privées et publiques à participer aux foires et expositions qui seront organisées dans les deux pays en vue de promouvoir les relations commerciales. ARTICLE IX Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature. Le présent accord est tondu pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction. En cas de dénonciation par l'une des deux parties, le présent accord prendra fin six mois après le préavis écrit de l'une des deux parties. fait à Tunis, 23 MAI 1989 en deux exemplaires originaux, rédigés en langues française et turque, les deux versions feront également foi. Pour le Gouvernement de la République de Turquie Pour le Gouvernement de la République Tunisienne Niizhet KANDEMlR Secrétaire d'etat du Ministre des Affaires Etrangères Habib BEN YAHIA Secrétaire d'etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı : Atama Kararları Başbakanlıktan : Başbakanlıktan Karar Sayısı : 91/38211 Karar Sayısı 91/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Osman Nuri FİLİZ'in, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Başbakan yürütür. 1 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ Başbakan Karar Sayısı : 91/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Yücel SEÇKİNER'in, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Başbakan yürütür. 1 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : Karar Sayısı : 91/ Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Seyfi ÖZÜGÜZEL'in başka bir göreve atanmak üzere 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince bu görevden alınması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 3 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ YILMAZ E. PAKDEMİRLİ PAKDEMİRLl Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karar Sayısı : 91/ Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Bölge Müdürlüğüne, izmir Bölge Müdür Yardımcısı Hayrullah HASKARA'nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 3 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ YILMAZ E. PAKDEMİRLİ Başbakan Devlet Bakanı ye Başbakan Yardımcısı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 10 Ağustos 1991 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : Karar Sayısı : 91/ Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Bölge Müdürlüğüne, Dış Ticaret İstatistikleri Şubesi Müdürü Ali ARICA'nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 3 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ E. PAKDEMİRLİ Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karar Sayısı : 91/ Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Yılmaz OCAKÇIOĞLU'nun atanması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 9 uncu maddesi ve 2477 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 7 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ E. PAKDEMİRLİ Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maliye ve Gümrük Bakanlığından : Karar Sayısı : 91/ Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan CEL- TEMEN'in Bakanlık Müşavirliğine, böylece boşalacak olan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine anılan Genel Müdürlük Müşaviri Fahir ARSEVEN'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Karar Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 7 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ A. KAHVECİ Başbakan Maliye ve Gümrük Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : e Karar Sayısı : 91/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Emlak Konut Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ergun BULUT'un, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 7 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ R. K. YÜCELEN Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı: İçişleri Bakanlığından : Karar Sayısı :»1/3814S Sınır Tespit Kararları 1 Mardin İli.Dargeçit İlçesi Merkez Bucağına bağlı Ortaca Köyünün, buradan ayrılarak aynı ll'in Midyat İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve 7267 sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 3 Ağustos 1991 A. Mesut YILMAZ M. M. KALEMLİ Başbakan tçişleri İçişleri Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 91/ Mardin İli Savur ilçesi Merkez Bucağı Salihköy Köyünün, buradan ayrılarak aynı tl'in Ömerli İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve 7267 sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı tçişleri Bakanı yürütür. 3 Ağustos 1991 A. Mesut YILMAZ M. M. KALEMLİ Başbakan İçişleri İçimleri Bakam Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 91/ Kayseri İli Ö/vatan ilçesi Merkez Bucağına bağlı Amarat Kasabasının, buradan ayrılarak aynı ll'in Kocasinan İlçesi Güneşli Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve 7267 sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı tçişleri Bakanı yürütür'. 3 Ağustos 1991 A. Mesut YILMAZ M. M. KALEMLİ Başbakan içişleri İçimleri Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Vi.rUt.-nc ve idare E-ıUmü Sayfa : 8

9 10 Ağustos 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Yönetmelik Sayfa : 9 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde imal edilen veya yurt dışından getirilen elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve akaryakıt sayaçları ile taksimetre ve naklimetrelerin tip ve sistem onayının, diğer ölçü ve ölçü aletlerinin ise marka kayıtlarının yaptırılmasını sağlamaktır. Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 21/1/1989 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, Kanun : 3516 Sayılı ölçüler ve Ayar Kanununu, Merkez Teşkilatı : Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğünü, Taşra Teşkilatı: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Marka Kaydı ile Tip ve Sistem Onayına ait İşlemler Marka Kaydı ile Tip ve Sistem Onayı için Başvurma Madde 4 Yurt içinde ölçü ve ölçü aleti imal edecek kişi ve kuruluşlar bir yazı ekinde, a) İşyeri unvanı ile merkez ve imalat yeri adreslerini, b) Personel sayısı ve personelin vasıflarını, c) Üretim kapasitesini, d) Makina teçhizat durumunu, e) ölçü etalonları ile kalite kontrolda kullanılan cihazlarını, Belirtir bilgi ve belgelerle Taşra Teşkilatına müracaat edeceklerdir. Müracaatı alan Taşra Teşkilatı, imalat programında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin ölçüler mevzuatına uygun yapıldığının tesbiti halinde kendi görüşleriyle birlikte yukarıda belirtilen belgeleri Bakanlığa intikal ettireceklerdir. Taşra teşkilatı, ölçüler mevzuatına uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri için rapor düzenleyerek gerekçeleri ile birlikte bir nüshasını ilgili kişi veya kuruluşa, bir nüshasını da Bakanlığa göndereceklerdir. ölçüler Mevzuatına Uygun Bulunanlar Madde 5 İl Müdürlüklerinden alınan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonunda, imalat programında bulunan ölçü ve ölçü aletlerini ölçüler mevzuatına uygun yapabileceklerine karar verilenlerden; a) Katalog, şema, teknik resim gibi tamamlayıcı teknik bilgiler ile bakım ve kullanma klavuzunu ihtiva eden belgeleri, b) Bakanlığımızdan onaylı Garanti Belgesini veya bu belgeyi bir ay içinde vereceklerine dair taahhütnameyi, Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı : c) ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapmak üzere Bakanlığımızdan, yetki belgesi almış kişi veya kuruluşlarla yapılmış servis ve bakım sözleşmesini, d) Standardı mecburi uygulamada bulunan ölçü ve ölçü aletleri için Türk Standardları Enstitüsü'nden alınacak standarda uygunluk belgesini, Bakanlığa vermelerini müteakip marka kaydı ile tip ve sistem onayı yapılır. İthal Edilecek ölçü ve ölçü Aletlerinin Tip ve Sistem Onayı Madde 6 İthal edilecek ölçü ve ölçü aletlerinin tip ve sistem onayı ile marka kaydının yapılması için gerekli işlemler; a) Katalog, şema, bakım ve kullanma klavuzu gibi tamamlayıcı teknik bilgileri ihtiva eden belgelerin asılları ile Türkçe tercümeleri, b) İthal edilen ülkede kullanıldığına dair Türkiye Konsolosluğundan alınacak belgeyi, c) Bakanlıktan alınacak Garanti Belgesini veya bu belgeyi bir ay içinde vereceklerine dair taahhütnameyi, d) ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapmak üzere, Bakanlığımızdan yetki belgesi almış kişi veya kuruluşlarla yapılmış servis ve bakım sözleşmesini, e) Standardı mecburi uygulamada bulunan ölçü ve ölçü aletleri için Türk Standardları Enstitüsünden alınacak standarda uygunluk belgesini, f) Varsa ithal edildiği ülkenin marka kaydı ile tip ve sistem onayına ait belge ve sertifakalarını, Bakanlığa intikal ettirilmek üzere, bir dilekçe ekinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne vereceklerdir. İl Müdürlüğünce Bakanlığa intikal ettirilen belgelere göre yapılacak değerlendirmeden sonra sözkonusu ölçü ve ölçü aletlerinin Avrupa Topluluğunca marka kaydı ile tip ve sistem onayının yapıldığım belgeleyenler doğrudan, yapılmamış olanların ise ölçüler mevzuatına uygunluğu tesbit edildikten sonra marka kaydı ile tip ve sistem onayı yapılır. İhtiyaçları İçin İthal Edilecek ölçü ve ölçü Aletlerinin Tip ve Sistem Onayı Madde 7 İhtiyaçları için ithal edilecek ölçü ve ölçü aletlerinin tip ve sistem onayı ile marka kaydının yapılmasında gerekli işlemler; a) Katalog varsa kullanma klavuzunu, b) Standardı mecburi uygulamada bulunan ölçü ve ölçü aletleri için Türk Standardları Enstitüsü'nden alınacak standarda uygunluk belgesini, c) Varsa ithal edildiği ülkenin marka kaydı ile tip ve sistem onayına ait belge ve sertifikalarını, d) Kendi ihtiyacı için kullanacağına dair taahhütnameyi, Bakanlığa intikal ettirilmek üzere bir dilekçe ekinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne vereceklerdir. İl Müdürlüğünce Bakanlığa intikal ettirilen bilgi ve belgelere göre ölçüler mevzuatına uygunluğu tesbit edildikten sonra tip ve sistem onayı yapılır. Markanın Şekli Madde 8 Kaydının yapılması istenilen markanın, özellikle bir şekil veya bir çerçeve yahut çember içine alınmış yazı veya sair işaretler şeklinde olması, vurma çelik markaların ise yekpare halde hazırlanmış bulunması gerekmektedir. Marka Kaydı ile Tip ve Sistem Onayının Süresi Madde 9 Marka kaydı ile tip ve sistem onayının geçerlilik süresi kayıt tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu sürenin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde geçerlilik süresinin uzatılması gerekir. Marka Değişikliği Madde 10 Markanın, kaydı yapıldığı gibi kullanılması şarttır. Marka sahibi markasında yapacağı değişiklikleri, Bakanlığa bildirmek ve kaydını yaptırmak zorundadır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 10 Ağustos 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Markanın İntikali ve Devri Madde 11 Markalar miras yoluyla intikal eder. Markanın kullanım hakkını devretmek veya lisans vermek noterlikçe yapılacak sözleşmelerle düzenlenerek merkez teşkilatına bildirilir. Marka Kaydı ile Tip ve Sistem Onayının iptali Madde 12 a) Ölçüler ve ayar mevzuatı ile Bakanlık tarafından yayımlanan talimat ve genelgelere bir defa yazılı uyarıya rağmen aykırı davranmayı devam ettirenlerin veya bu tutumlarını alışkanlık haline getirenlerin, b) 9 uncu maddede belirtilen süre dolduğunda bunu, uzatmayanların marka kaydı ile tip ve sistem onayı iptal edilir. (a) fıkrasında belirtilen hususlardan dolayı marka kaydı ile tip ve sistem onayı iptal edilenlerin, talepleri halinde tekrar marka kaydı, tip ve sistem onayı yapılmaz. Mecburi Standard Uygulaması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Madde 13 Standardı mecburi uygulamada bulunmayan, daha sonra mecburi uygulamaya konulacak olan ölçü ve ölçü aletleri için Türk Standardları Enstitüsü'nden 6 ay içerisinde standarda uygunluk belgesi alınması zorunludur. Yürürlükten Kaldırma Madde 14 Marka kaydı ile tip ve sistem onayının usul ve esaslarını düzenleyen Bakanlıkça yayımlanmış; 16 Mart 1972 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Akaryakıt ölçek ve Sayaçları Muayene ve Ayar Yönetmeliği (A.S.M.A.Y.), Yerinde Muayene Talimatnamesi (Y.M.T.), Türkiye'de kullanmaya elverişli olup ayarlanabilecek elektrik ölçü aletlerinin tip ve sistemlerinin tasdiki için aranılan şartları bildirir talimatname (S.T.E.A.), Türkiye'de kullanmaya elverişli olup ayarlanabilecek havagazı sayıcıları tip ve sistemlerinin tasdiki için aranılan şartları bildirir talimatname (S.T.H.), Türkiye'de kullanmaya elverişli olup ayarlanabilecek taksimetrelerin tip ve sistemlerinin tasdiki için aranılan şartları bildirir talimatname (S.T.T.), İle diğer Yönetmelik ve Talimatnamelerin konuya ilişkin hükümleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlığımızca marka kaydı ile tip ve sistem onayı yapılmış ölçü ve ölçü aletlerini imal edenler ile yurt dışından getiren kişi ve kuruluşlar 4 üncü maddede istenilen bilgi ve belgelerin tamamını bir yıl içerisinde Bakanlığa vermek zorundadırlar. Yürürlük Madde 15 Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16 Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı : Tebliğ Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından : Zirai Mücadele İlaçları Uygulamalarında Son İlaçlama ile Hasat Arasında Geçmesi Gerekli Asgari Sürelerle İlgili Tebliğ (91/12) 1 Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca ruhsatlandırılan zirai mücadele ilaçlarının beslenme alışkanlıklarımız açısından önemli olan bazı bitkiler üzerindeki uygulanmalarında, son ilaçlama ile hasat arasında beklenmesi gereken asgari süreler, 3161 sayılı Kanun'un 2, 9 ve 33 üncü maddeleri, 6968 sayılı Kanun'un 38 ve 40 ıncı maddeleri ile Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında Nizamname'nin 42 ve 43 üncü maddeleri gereğince "Gün" olarak belirlenerek ekli cetvellerde gösterilmiştir. 2 Cetvellerde belirtilen sürelere, kendi ihtiyacı üstünde üretim yaparak pazara gönderen bütün üreticiler ile Bakanlık içi ve dışı bütün özel ve resmi kuruluşlar uymak zorundadırlar. 3 Üreticiler ve Kuruluşlar, pazara gönderdikleri ürünler için kullandıkları ilaçların adını, kullanma dozunu ve kullanma zamanını örneği ekli formu doldurmak suretiyle Köylerde Köy Grubu Tarım Merkezlerine bulunmayan yerlerde muhtarlara, ilçe'ierde Bakanlık İlçe Müdürlüğüne ve il'lerde Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirmeğe mecburdurlar. 4 Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri bu Tebliğin üreticilere duyurulmasını sağlayacak, çiftçi eğitim çalışmalarında bu Kanun üzerinde önemle duracaklar, uygulamaları takip ve kontrol edeceklerdir. 5 Kontrol ve gerektiğinde yapılacak analiz sonucunda bu sürelere uymadığı tesbit edilen tüm üreticiler hakkında 6968 sayılı Kanun'un 60,61 ve 62 nci maddeleri gereğince işlem yapılacaktır. 6 Son ilaçlama ile hasat arasındaki asgari bekleme süresine uyulup uyulmadığının kontrolünde kimyasal ölçüm metotlarının kullanılmasında, 3 Eylül 1990 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Zirai Mücadele ilaçları ve Bitki Gelişimini Düzenleyici Maddelerin Kalıntı Limitlerinin Kontrolüne Dair" Bakanlık Tebliğindeki değerler esas alınacaktır. 7 Kontroller tarla, bahçe, sera ve benzeri bütün üretim yerlerinde yapılacak, gerektiğinde büyük üretim ve tüketim merkezlerindeki toptancı hallerinden de ürün örnekleri alınacaktır. Alınan örnekler üzerinde yapılacak analizler sonucunda bu süreye uyulmadığının anlaşılması üzerine bu ürünü üreten kişi ve kuruluşların uyarılması ve ürünün imhası yoluna gidilecektir. 8 Bu Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 9 Bu Tebliğ hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür. İLAÇLAMA BİLDİRİM FORMU Üreticinin Adı İlaçlama Yapılan Köy İlaçlanan Yerin Mevkii İlaçlanan Ürün Kullanılan İlaç İlaçlama Tarihi Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 Tarih-imza

13 E T K İ L İ MADDE Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı'nca Ruhsatlandırılan Zirai Mücadele İlaçlarında Son İlaçlama İle Hasat Arasında Geçmesi Gereken Süreler ANASON 1 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13 İ H S E K T İ S İ T L E H M ta H < BAĞ BUĞDAY JçELTİK FINDIK B İ T K İ L E R UO. M U H H ENDOSULFAN ~14 14 ENDOSULFAN + PARATHION M A Z I «P H O S ETHYL AZINPHOS METHYL BROMOPHOS CARBOPHEHOTHIOH 30 7 CHLORFENVINPH0S CHLORPYRIFOS ETHYL CHLORPYRIFOS METHYL DIAZINON 21 7 ZI E 5 KABAKGİLLER 1 MERCİMEK 7 7 MEYVE ce M tn w X NOHUT PANCAR,X 15/21 21 I & DICHLORVOS DICROTOPHOS 15 DIME THOME 7 7 ' 7 21 DIOXATHION 15 ETHION ETHOATE METHYL 30 " ETR INFOS 21 PATATES PAMUK VAOS SEBZE S s- 1 aş o ul c/> 7 TÜTÜN 21 ZEYTİN 10 Ağustos 1991 Sayı r RESMİ GAZETE Sayfa : 13

14 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14 E T K İ L İ MADDE ANASON M 8 h-t > < BAĞ BUĞDAY ÇELTİK FINDIK B t T K. İ L E R FISTIK KABAKGİLLER MERCİMEK i +H O z a NOHUT PANCAR PATATES PAMUK SUSAM SEBZE u> t* u => M H «O w ü> FEENTTROTHION FENTHION FORMOTHION 21 KALATHION KEPHOSFOLAN 25 METHAMIDOPHOS NETHIDATHION MOMOCROTOPHOS OMETHOATE OXYDEMETON-METHYL PABATHION-METHYL PHENTHOATE PHORATE PHOSALONE PHOSFOLAN 25 PHOSMET ZEYTİN Sayfa: 14 RESMI GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı ; 20956

15 Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 15 E T K İ L İ MADDE W SO > < BAĞ BUĞDAY ÇELTİK ÇİLEK B I T K İ L E H PHOSPHAKİDON PHOXIM 15 PISOİIPHOS-METHYL FISTIK KABAKGİLLER! A MERCİMEK MEYVE ce UJ X NARENCİYE PANCAR PROFENOFOS PROTHIOPHOS 45 PYRIDAPHEKTHION QUIHALPHOS SALITHION 7 7 THIOKETON TRIAZOPHOS TRICHLORPHON ALDICARB 90 BENDIOCARB CARBARVL CARBOFURAN PATATES PAMUK SOYA SEBZE ŞERBETÇİ OTU ZEYTİN 10 Ağustos 1991, Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 15

16 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16 r ETKİLİ MADDE İÜ H W 1* M '_» >«< C A R B O S Ü L F A N 15 DIOXOCARB 21 BAĞ BUĞDAY 1 1 M FISTIK KABAKGİLLElj B MERCİMEK 1 T K İ L E R ETHIOFENCARB 4 4 FURATHIOCARB METHIOCARB METHOMYL METHOMYL + DIFLUBENZURGN XXX MEYVE BADEM 21 PR1MICARB PROPOXUR 14 THIODICAKB ALPHA CYPERMETHRIN 15 BETA BIFENTHRIN CYFLUTHRIN CYFLUTHRIN CYPERMETHRIN XXX ELMA 21 MISIR ' j NARENCİYE NOHUT PANCAR ] PATATES PAMUK 7 SOYA 12 SEBZE ŞERBETÇİ OTU TÜTÜN DELTAMETURIN ESFENVALERATE FGNPROPATHRIN K w >< H U N 21 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 199,1 Sayı : 20956

17 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 wrvf i t uınnu < to BİBER < H BUĞI (GİLLER j J MEYVE B İ T K İ L E R FENVALERATE i H b. FLUCYTHRINATE 7 FLUVALINATE LAMBDA CYHALOTHBIN 7 14 FIS' İ I H MER( i XXX ELMA 3 m' MİS] e H o z i o z PAIJCAR LTES PAT* L. CYHALOTHRIN + BUPHOFEZIN 7 PERME THRIN BACILLUS THURINGİENSIS DIFLUBENZURON TRIFLUMURON XXX ELMA 42 z SEBZE Z e-i z M 7.EY1 10 Ağustos 1991 Sayi : RESMt GAZETE Sayfa : 17

18 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18 ETKİLİ MADDE AKARİSİTLBR JO < ID FISTIK KABAKGİLLER BİTKİLER BROMOPROPYLATE DICOFOL ' 7 14 AMITRAZ DIHOBUTON 21 PROPARGITE OUINONETHIONATE TETRADIFON AZOCYCLOTIN FENBUTOTIN OXIDE CLOFENTEZINE 28 M fi 4H U KEYVE KISIR NARENCİYE PAMUK 7 XXX ELMA HEXYTHIAZOX 7 3 SOYA SUSAM U ' M 00 u 10 7 XXX FASULYE 14 Sayfa : 18 RESMt GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı : 209S6

19 YOrBıme ve İdare Bölümü Sayfa : 19 ETKİLİ MADDE K I Ş İLAÇLARI VE YAĞLAK DNOC AKHONIUM 21 YAĞLAR 21 FUHİGAI1T NEKATOSİT B İ T K 1 L E R DICHLOROPROPENE DICHLOROPROPENE + M.ISOTHIOCYANATE ETHOPROPHOS 60 XXX XXX MUZ FENAMIPHOS AKMIŞA s 60 '3 ca i NARENCİYE SOĞAN SEBZE TÜTÜN 1! 10 Ağustos 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: İS

20 YÜRÜTME ve İdare BOLÜMÜ Sayfa : 20 ETKİLİ MADDE FUNGUSİTLER BAĞ DOMATES FISTIK B İ T K İ L E R»S e BAKIROKSİT BAKIR OKSİKLORÜR BAKIROKSİKLORÜR + ZINEB BAKIROKSİKLORÜR + ZİNEB + KÜKÜRT BAKIR SÜLFAT ÇAPTAN FOLPBT 7 Z_ xxx IPRODIONE 15 7 KAYISI 6 15 PROCYMIDONE VINCLOZOLIN MANEB 21 7 u/a KABAKGİLLI 21 MEYVE NARENCİ5 PATATES SOĞAN SEBZE ŞERBETÇ] OTU TÜTÜN >< < O M XX 14/ MANCOZEB MANCOZEB + BAKIR 21 - Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı : 20956

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.)

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2.6.215 t. 29392 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/215

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. ÇANAKKALE

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG1.2014/1165-15892 Yerli Malı Tebliğ Taslağı Görüş Talebi Ankara, 31/07/2014 SİRKÜLER (G-2014) Sayın Üyemiz, Bilim Sanayi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR?

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? I - Konu Bu rehber, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 1 2 3 4 HİZMET ADI Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Ücretli öğretmen başvuruları Personel alımı müracaatları (Öğretmenliğe

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.)

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (26.09.2014 T. 29131 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) (*) 1 Çalışma izni (Eğitim sektörü)

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00.010.06 6/5/2009 Konu :Gümrük Müşavirleri Dairesince Düzenlenen İşlemler GENELGE (2009/43) A) KULLANICI ONAY PROGRAMI

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4)

TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4) TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumluklar

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı