T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ağustos 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ağustos 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ağustos 1991 CUMARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/1967 Milletlerarası Andlaşma 23 Mayıs 1989 tarihinde Tunus'ta imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/7/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. A. Mesut YILMAZ Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı E. PAKDEMİKLİ F. KURT M. R. TAŞAR İ. AYKUT Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı M. V. DİNÇERLER K. İNAN İ. AKÜZÜM C. TUNCER Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. AKA S E. KOÇAK M. ÇEVİK E. C. GÜLPINAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı B. SÖNMEZ A. T. ÖZDEMİR Ş. ŞEKER H. B. DOĞU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakam Milli Savunma Bakam M KALEMLİ 1. S. GİRAY A. KAHVECİ A. AKYOL İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğîtim Bakanı H. ÖRÜÇ Y. ERYILMAZ İ. ÖZDEMİR Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakam Ulaştırma Bakanı 1. TUNCAY M. EMİROĞLU R. K, YÜCELEN Tarım Orman ve Koyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı M. ARICI G. MARAŞ B. AKARCALI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı Resmi Gazete Kodu : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 64. Sayfadadır. 9 Ağustos 1991 Tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de; 435, 441 ve 442 Saydı Kanun Hükmünde Kararnameler yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması Bu anlaşmaya taraf olanlar, T.C. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Tunus Tarım Bakanlığı'dır. Taraflar, özellikle tarım, ormancılık, su ürünleri ve tarım sanayi alanlarında olmak üzere, iki ülkeyi birbirine bağlayan dostluk ve işbirliği bağlarını ve ortak kalkınma arzularını güçlendirme konusunda isteklidirler. Taraflar, aşağıdaki konularda görüş birliğine varmışlardır. Madde I Taraflar, bitkisel ve hayvansal üretim, ormancılık, su ürünleri, tarıma dayalı sanayi ve kendilerini ilgilendiren diğer uygun konuları içine alan iki yıllık bir program hazırlayacaklardır. Madde II Taraflarca gerçekleştirilecek ortak faaliyetler şunlardır : İki ülke kuruluşları arasında araştırma bağı kurulması ve protokol yapılması, Birinci maddede belirtilen konularda kısa süreli uzman mübadelesi, İki ülkede geçerli mevzuata uygun olarak, araştırma, deneme ve geliştirme ihtiyaçları için bitkisel ve hayvansal genetik materyali mübadelesi, İki ülkeyi ilgilendiren bilimsel ve teknik yayım doküman ve bilgi mübadelesi, Seminer, geliştirme stajları ve her iki ülkede teknik geziler düzenlenmesi. Madde III İkinci maddede öngörülen ortak faaliyetleri belirlemek ve takibini sağlamak amacıyla Karma Ekonomik Komisyon çerçevesinde bir Tarım İşbirliği Komitesi kurulacaktır. Madde IV Tarım İşbirliği Komitesi 'nin teşekkül tarzı ve çalışma usulleri bir protokol ile tesbit edilecektir. Madde V Tarım İşbirliği Komitesi, uygulamadaki faaliyetleri değerlendirmek ve gelecekteki faaliyetler için program yapmakla görevli olacaktır. Madde VI Bu anlaşmanın ikinci maddesinde belirtilen ortak faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, taraflar kendi ülkelerindeki staj ve teknik geziler için gerekli finansmanı sağlarlar. İki ülke arasındaki seyahat masrafları uzman gönderen ülke tarafından karşılanacaktır. İaşe ve ibate masrafları ile ülke içindeki seyahat masrafları evsahibi ülke tarafından karşılanacaktır. Taraflar, uzman mübadelesinden en az iki ay önce karşılıklı olarak birbirlerini haberdar edeceklerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 10 Ağustos 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Madde VII Taraflar, faaliyetlerinde koordinasyon sağlamak amacıyla, bölgesel kuruluşlar ve FAO, UNDP ve IOC (Uluslararası Zeytinyağı Konseyi) gibi uluslararası kuruluşlarda karşılıklı görüş alış verişinde bulunurlar. Madde VIII Ortak Yatırım ve Ticari İlişkiler Taraflar, kendi kamu ve özel sektörlerini ortak yatırım tesisi hususunda teşvik edecekler ve tarımsal üretim, gıda ve yem endüstrisi, hayvancılık, bitki ve hayvan sağlığı ürünleri, su ürünlerinin geliştirilmesi, orman ürünleri sanayi, traktör ile tarım alet ve makinalarının ihracı ve üretim ve tohumculuk alanlarında işbirliği imkânlarını araştıracaklardır. Taraflar, bilhassa tarımsal girdilerin üretimi, şeker fabrikaları, konservecilik, tarımsal mekanizasyon ve sulama teçhizatı gibi konularda olmak üzere, ülkelerindeki firma ve kuruluşlar arasında ekonomik ve teknolojik işbirliğini geliştirmeye yardımcı ve rehber olacaklardır. Bu işbirliğinin esas ve ayrıntıları tesbit edilerek bir protokola bağlanacaktır. Taraflar, ülkelerinin özel, kamu ve kamu'iştiraki kuruluşları arasında yapılacak anlaşmaları kolaylaştıracak ve teşvik edeceklerdir. Taraflar, ticarî ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kamu ve Özel sektör kuruluşlarının her iki ülkede düzenlenecek sergi ve fuarlara davet ve katılmalarını teşvik edeceklerdir. Madde IX Bu Anlaşma imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer. Bu Anlaşma beş yıl süreyle geçerli olup aksine talep olmadıkça aynı süreyle uzatılmış kabul edilir. Bu Anlaşma taraflardan birinin vazgeçmesi halinde yazılı talebinden altı ay sonra geçerliliğini kaybedecektir. Tunus'ta 23 MAYIS 1989 tarihinde her biri aynı derecede geçerli olan Türkçe ve Fransızca dilinde iki orijinal nüsha olarak imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Tunus Cumhuriyeti Hükümeti adına T.C. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nüzhet Kandemir Dışişleri Bakanı Nezdinde Devlet Sekreteri Habib Ben Yahia Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMI GAZETE 10 Agustos 1991 Sayi : Accord de Coopération entre Le Gouvernement de la République De Turquie Le Gouvernement de la République Tunisienne Les parties concernées par cet accord sont r Le Ministère Turc de l'agriculture. Le Ministère Tunisien de l'agriculture, de la Forêt et des Affaires Rurales. Désireux de renforcer, les liens d'amitié qui unissent les deux pays et la vojonté commune de développer et de promouvoir les liens de coopération et particulièrement dans les domaines de l'agriculture, des forêts de la pêche et de l'agro-industrie. Les parties ont convenu de ce qui suit : ARTICLE I Les deux parties prépareront un programme de travail bisannuel touchant les domaines de la production végétale, la production animale, la sylviculture, la pèche et l'agro-industrie et tout autre domaine susceptible d'intéresser les deux parties. ARTICLE II Les activités conjointes à réaliser par les deux parties portent sur: Etablissement de liens et protocoles entre les institutions de recherche des deux pays. Echange d'experts, pour des missions de courte durée dans les domaines cités à l'article. Echange de matériels génétiques végétal et animal pour les besoins d'expérimentation, de recherche et de développement, et ce, conformément à la réglementation en viqueur dans les deux pays. Echange d'information, de documentations et de publications techniques et scientifiques intéressant les deux pays. Organisation de séminaires, stages de perfectionnement, et voyages d'étude dans les deux pays. ARTICLE III Dans le but de concrétiser les activités conjointes prévues par l'article II du présent accord et d'assurer leur suivi, un comité de coopération agricole sera créé dans le cadre de la Commission Mixte de Coopération Technique et Economique. ARTICLE IV Un protocole particulier déterminera la composition et les règles de fonctionnement du Comité de Coopération Agricole. ARTICLE V Le Comité de Coopération Agricole aura pour tâches de préparer et évaluer les programmes en cours et programmer les actions futures. ARTICLE VI En vue d'assurer la réalisation des activités conjointes mentionnées à l'article II du Présent Accord, les deux parties doivent prévoir les budgets nécessaires pour le financement des visites et stages dans leurs pays respectifs. Les frais de voyage entre les deux pays, seront à la charge du pays qui envoie. Yilriltme ve Idare Balttmu Sayfa : i

5 10 Ağustos 1991 Sayi : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Les frais de séjour : (logement, nourriture et déplacements à Pinteérieur du pays) seront à la charge du pays hôte. Les deux parties s'aviseront réciproquement, au moins deux mois avant la réalisation, des échanges d'experts. ARTICLE VII Les deux parties échangent leurs points de vue dans le but de coordonner leurs actions au sein des organisations régionales et internationales telles que (FAO, PNUD, C.O.I. et autres). ARTICLE VIII INVESTISSEMENTS COMMUNS ET RELATIONS COMMERCIALES Les deux parties encourageront leurs propres secteurs privés et publics pour les investissements en communs, et chercheront les possibilités de coopération dans les domaines de la production agricole, l'industrie alimentaire et l'industrie des aliments de bétail, l'élevage, les produits de la santé animale, phyto-sanitaires et le développement des produits de la pêche, l'industrie des produits forestiers, la production et l'exportation de tracteurs et de machines et appareils agricoles, et des semences. Les deux parties fourniront l'assistance et guideront le développement technologique et économique entre les Sociétés et Institutions de leurs pays notamment dans les domaines tels que la fabrication d'intrants, les sucreries, les conserveries, le machinisme agricole, le matériel d'irrigation. Les détails et principes de cette coopération seront convenus en commun et liés à un protocole. Les deux parties encourageront et faciliteront les accords qui seront faits entre leurs propres entreprises privées, publiques et para-publiques. Les deux parties encourageront et inviteront les institutions privées et publiques à participer aux foires et expositions qui seront organisées dans les deux pays en vue de promouvoir les relations commerciales. ARTICLE IX Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature. Le présent accord est tondu pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction. En cas de dénonciation par l'une des deux parties, le présent accord prendra fin six mois après le préavis écrit de l'une des deux parties. fait à Tunis, 23 MAI 1989 en deux exemplaires originaux, rédigés en langues française et turque, les deux versions feront également foi. Pour le Gouvernement de la République de Turquie Pour le Gouvernement de la République Tunisienne Niizhet KANDEMlR Secrétaire d'etat du Ministre des Affaires Etrangères Habib BEN YAHIA Secrétaire d'etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı : Atama Kararları Başbakanlıktan : Başbakanlıktan Karar Sayısı : 91/38211 Karar Sayısı 91/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Osman Nuri FİLİZ'in, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Başbakan yürütür. 1 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ Başbakan Karar Sayısı : 91/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Yücel SEÇKİNER'in, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Başbakan yürütür. 1 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : Karar Sayısı : 91/ Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Seyfi ÖZÜGÜZEL'in başka bir göreve atanmak üzere 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince bu görevden alınması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 3 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ YILMAZ E. PAKDEMİRLİ PAKDEMİRLl Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karar Sayısı : 91/ Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Bölge Müdürlüğüne, izmir Bölge Müdür Yardımcısı Hayrullah HASKARA'nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 3 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ YILMAZ E. PAKDEMİRLİ Başbakan Devlet Bakanı ye Başbakan Yardımcısı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 10 Ağustos 1991 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından : Karar Sayısı : 91/ Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Bölge Müdürlüğüne, Dış Ticaret İstatistikleri Şubesi Müdürü Ali ARICA'nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 3 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ E. PAKDEMİRLİ Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karar Sayısı : 91/ Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Yılmaz OCAKÇIOĞLU'nun atanması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 9 uncu maddesi ve 2477 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 7 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ E. PAKDEMİRLİ Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maliye ve Gümrük Bakanlığından : Karar Sayısı : 91/ Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan CEL- TEMEN'in Bakanlık Müşavirliğine, böylece boşalacak olan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine anılan Genel Müdürlük Müşaviri Fahir ARSEVEN'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Karar Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 7 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ A. KAHVECİ Başbakan Maliye ve Gümrük Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : e Karar Sayısı : 91/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Emlak Konut Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ergun BULUT'un, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 7 Ağustos 1991 Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI A. Mesut YILMAZ R. K. YÜCELEN Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı: İçişleri Bakanlığından : Karar Sayısı :»1/3814S Sınır Tespit Kararları 1 Mardin İli.Dargeçit İlçesi Merkez Bucağına bağlı Ortaca Köyünün, buradan ayrılarak aynı ll'in Midyat İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve 7267 sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 3 Ağustos 1991 A. Mesut YILMAZ M. M. KALEMLİ Başbakan tçişleri İçişleri Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 91/ Mardin İli Savur ilçesi Merkez Bucağı Salihköy Köyünün, buradan ayrılarak aynı tl'in Ömerli İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve 7267 sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı tçişleri Bakanı yürütür. 3 Ağustos 1991 A. Mesut YILMAZ M. M. KALEMLİ Başbakan İçişleri İçimleri Bakam Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 91/ Kayseri İli Ö/vatan ilçesi Merkez Bucağına bağlı Amarat Kasabasının, buradan ayrılarak aynı ll'in Kocasinan İlçesi Güneşli Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve 7267 sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı tçişleri Bakanı yürütür'. 3 Ağustos 1991 A. Mesut YILMAZ M. M. KALEMLİ Başbakan içişleri İçimleri Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Vi.rUt.-nc ve idare E-ıUmü Sayfa : 8

9 10 Ağustos 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Yönetmelik Sayfa : 9 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde imal edilen veya yurt dışından getirilen elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve akaryakıt sayaçları ile taksimetre ve naklimetrelerin tip ve sistem onayının, diğer ölçü ve ölçü aletlerinin ise marka kayıtlarının yaptırılmasını sağlamaktır. Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 21/1/1989 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, Kanun : 3516 Sayılı ölçüler ve Ayar Kanununu, Merkez Teşkilatı : Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğünü, Taşra Teşkilatı: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Marka Kaydı ile Tip ve Sistem Onayına ait İşlemler Marka Kaydı ile Tip ve Sistem Onayı için Başvurma Madde 4 Yurt içinde ölçü ve ölçü aleti imal edecek kişi ve kuruluşlar bir yazı ekinde, a) İşyeri unvanı ile merkez ve imalat yeri adreslerini, b) Personel sayısı ve personelin vasıflarını, c) Üretim kapasitesini, d) Makina teçhizat durumunu, e) ölçü etalonları ile kalite kontrolda kullanılan cihazlarını, Belirtir bilgi ve belgelerle Taşra Teşkilatına müracaat edeceklerdir. Müracaatı alan Taşra Teşkilatı, imalat programında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin ölçüler mevzuatına uygun yapıldığının tesbiti halinde kendi görüşleriyle birlikte yukarıda belirtilen belgeleri Bakanlığa intikal ettireceklerdir. Taşra teşkilatı, ölçüler mevzuatına uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri için rapor düzenleyerek gerekçeleri ile birlikte bir nüshasını ilgili kişi veya kuruluşa, bir nüshasını da Bakanlığa göndereceklerdir. ölçüler Mevzuatına Uygun Bulunanlar Madde 5 İl Müdürlüklerinden alınan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonunda, imalat programında bulunan ölçü ve ölçü aletlerini ölçüler mevzuatına uygun yapabileceklerine karar verilenlerden; a) Katalog, şema, teknik resim gibi tamamlayıcı teknik bilgiler ile bakım ve kullanma klavuzunu ihtiva eden belgeleri, b) Bakanlığımızdan onaylı Garanti Belgesini veya bu belgeyi bir ay içinde vereceklerine dair taahhütnameyi, Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı : c) ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapmak üzere Bakanlığımızdan, yetki belgesi almış kişi veya kuruluşlarla yapılmış servis ve bakım sözleşmesini, d) Standardı mecburi uygulamada bulunan ölçü ve ölçü aletleri için Türk Standardları Enstitüsü'nden alınacak standarda uygunluk belgesini, Bakanlığa vermelerini müteakip marka kaydı ile tip ve sistem onayı yapılır. İthal Edilecek ölçü ve ölçü Aletlerinin Tip ve Sistem Onayı Madde 6 İthal edilecek ölçü ve ölçü aletlerinin tip ve sistem onayı ile marka kaydının yapılması için gerekli işlemler; a) Katalog, şema, bakım ve kullanma klavuzu gibi tamamlayıcı teknik bilgileri ihtiva eden belgelerin asılları ile Türkçe tercümeleri, b) İthal edilen ülkede kullanıldığına dair Türkiye Konsolosluğundan alınacak belgeyi, c) Bakanlıktan alınacak Garanti Belgesini veya bu belgeyi bir ay içinde vereceklerine dair taahhütnameyi, d) ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapmak üzere, Bakanlığımızdan yetki belgesi almış kişi veya kuruluşlarla yapılmış servis ve bakım sözleşmesini, e) Standardı mecburi uygulamada bulunan ölçü ve ölçü aletleri için Türk Standardları Enstitüsünden alınacak standarda uygunluk belgesini, f) Varsa ithal edildiği ülkenin marka kaydı ile tip ve sistem onayına ait belge ve sertifakalarını, Bakanlığa intikal ettirilmek üzere, bir dilekçe ekinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne vereceklerdir. İl Müdürlüğünce Bakanlığa intikal ettirilen belgelere göre yapılacak değerlendirmeden sonra sözkonusu ölçü ve ölçü aletlerinin Avrupa Topluluğunca marka kaydı ile tip ve sistem onayının yapıldığım belgeleyenler doğrudan, yapılmamış olanların ise ölçüler mevzuatına uygunluğu tesbit edildikten sonra marka kaydı ile tip ve sistem onayı yapılır. İhtiyaçları İçin İthal Edilecek ölçü ve ölçü Aletlerinin Tip ve Sistem Onayı Madde 7 İhtiyaçları için ithal edilecek ölçü ve ölçü aletlerinin tip ve sistem onayı ile marka kaydının yapılmasında gerekli işlemler; a) Katalog varsa kullanma klavuzunu, b) Standardı mecburi uygulamada bulunan ölçü ve ölçü aletleri için Türk Standardları Enstitüsü'nden alınacak standarda uygunluk belgesini, c) Varsa ithal edildiği ülkenin marka kaydı ile tip ve sistem onayına ait belge ve sertifikalarını, d) Kendi ihtiyacı için kullanacağına dair taahhütnameyi, Bakanlığa intikal ettirilmek üzere bir dilekçe ekinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne vereceklerdir. İl Müdürlüğünce Bakanlığa intikal ettirilen bilgi ve belgelere göre ölçüler mevzuatına uygunluğu tesbit edildikten sonra tip ve sistem onayı yapılır. Markanın Şekli Madde 8 Kaydının yapılması istenilen markanın, özellikle bir şekil veya bir çerçeve yahut çember içine alınmış yazı veya sair işaretler şeklinde olması, vurma çelik markaların ise yekpare halde hazırlanmış bulunması gerekmektedir. Marka Kaydı ile Tip ve Sistem Onayının Süresi Madde 9 Marka kaydı ile tip ve sistem onayının geçerlilik süresi kayıt tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu sürenin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde geçerlilik süresinin uzatılması gerekir. Marka Değişikliği Madde 10 Markanın, kaydı yapıldığı gibi kullanılması şarttır. Marka sahibi markasında yapacağı değişiklikleri, Bakanlığa bildirmek ve kaydını yaptırmak zorundadır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 10 Ağustos 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Markanın İntikali ve Devri Madde 11 Markalar miras yoluyla intikal eder. Markanın kullanım hakkını devretmek veya lisans vermek noterlikçe yapılacak sözleşmelerle düzenlenerek merkez teşkilatına bildirilir. Marka Kaydı ile Tip ve Sistem Onayının iptali Madde 12 a) Ölçüler ve ayar mevzuatı ile Bakanlık tarafından yayımlanan talimat ve genelgelere bir defa yazılı uyarıya rağmen aykırı davranmayı devam ettirenlerin veya bu tutumlarını alışkanlık haline getirenlerin, b) 9 uncu maddede belirtilen süre dolduğunda bunu, uzatmayanların marka kaydı ile tip ve sistem onayı iptal edilir. (a) fıkrasında belirtilen hususlardan dolayı marka kaydı ile tip ve sistem onayı iptal edilenlerin, talepleri halinde tekrar marka kaydı, tip ve sistem onayı yapılmaz. Mecburi Standard Uygulaması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Madde 13 Standardı mecburi uygulamada bulunmayan, daha sonra mecburi uygulamaya konulacak olan ölçü ve ölçü aletleri için Türk Standardları Enstitüsü'nden 6 ay içerisinde standarda uygunluk belgesi alınması zorunludur. Yürürlükten Kaldırma Madde 14 Marka kaydı ile tip ve sistem onayının usul ve esaslarını düzenleyen Bakanlıkça yayımlanmış; 16 Mart 1972 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Akaryakıt ölçek ve Sayaçları Muayene ve Ayar Yönetmeliği (A.S.M.A.Y.), Yerinde Muayene Talimatnamesi (Y.M.T.), Türkiye'de kullanmaya elverişli olup ayarlanabilecek elektrik ölçü aletlerinin tip ve sistemlerinin tasdiki için aranılan şartları bildirir talimatname (S.T.E.A.), Türkiye'de kullanmaya elverişli olup ayarlanabilecek havagazı sayıcıları tip ve sistemlerinin tasdiki için aranılan şartları bildirir talimatname (S.T.H.), Türkiye'de kullanmaya elverişli olup ayarlanabilecek taksimetrelerin tip ve sistemlerinin tasdiki için aranılan şartları bildirir talimatname (S.T.T.), İle diğer Yönetmelik ve Talimatnamelerin konuya ilişkin hükümleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlığımızca marka kaydı ile tip ve sistem onayı yapılmış ölçü ve ölçü aletlerini imal edenler ile yurt dışından getiren kişi ve kuruluşlar 4 üncü maddede istenilen bilgi ve belgelerin tamamını bir yıl içerisinde Bakanlığa vermek zorundadırlar. Yürürlük Madde 15 Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16 Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı : Tebliğ Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından : Zirai Mücadele İlaçları Uygulamalarında Son İlaçlama ile Hasat Arasında Geçmesi Gerekli Asgari Sürelerle İlgili Tebliğ (91/12) 1 Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca ruhsatlandırılan zirai mücadele ilaçlarının beslenme alışkanlıklarımız açısından önemli olan bazı bitkiler üzerindeki uygulanmalarında, son ilaçlama ile hasat arasında beklenmesi gereken asgari süreler, 3161 sayılı Kanun'un 2, 9 ve 33 üncü maddeleri, 6968 sayılı Kanun'un 38 ve 40 ıncı maddeleri ile Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında Nizamname'nin 42 ve 43 üncü maddeleri gereğince "Gün" olarak belirlenerek ekli cetvellerde gösterilmiştir. 2 Cetvellerde belirtilen sürelere, kendi ihtiyacı üstünde üretim yaparak pazara gönderen bütün üreticiler ile Bakanlık içi ve dışı bütün özel ve resmi kuruluşlar uymak zorundadırlar. 3 Üreticiler ve Kuruluşlar, pazara gönderdikleri ürünler için kullandıkları ilaçların adını, kullanma dozunu ve kullanma zamanını örneği ekli formu doldurmak suretiyle Köylerde Köy Grubu Tarım Merkezlerine bulunmayan yerlerde muhtarlara, ilçe'ierde Bakanlık İlçe Müdürlüğüne ve il'lerde Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirmeğe mecburdurlar. 4 Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri bu Tebliğin üreticilere duyurulmasını sağlayacak, çiftçi eğitim çalışmalarında bu Kanun üzerinde önemle duracaklar, uygulamaları takip ve kontrol edeceklerdir. 5 Kontrol ve gerektiğinde yapılacak analiz sonucunda bu sürelere uymadığı tesbit edilen tüm üreticiler hakkında 6968 sayılı Kanun'un 60,61 ve 62 nci maddeleri gereğince işlem yapılacaktır. 6 Son ilaçlama ile hasat arasındaki asgari bekleme süresine uyulup uyulmadığının kontrolünde kimyasal ölçüm metotlarının kullanılmasında, 3 Eylül 1990 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Zirai Mücadele ilaçları ve Bitki Gelişimini Düzenleyici Maddelerin Kalıntı Limitlerinin Kontrolüne Dair" Bakanlık Tebliğindeki değerler esas alınacaktır. 7 Kontroller tarla, bahçe, sera ve benzeri bütün üretim yerlerinde yapılacak, gerektiğinde büyük üretim ve tüketim merkezlerindeki toptancı hallerinden de ürün örnekleri alınacaktır. Alınan örnekler üzerinde yapılacak analizler sonucunda bu süreye uyulmadığının anlaşılması üzerine bu ürünü üreten kişi ve kuruluşların uyarılması ve ürünün imhası yoluna gidilecektir. 8 Bu Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 9 Bu Tebliğ hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür. İLAÇLAMA BİLDİRİM FORMU Üreticinin Adı İlaçlama Yapılan Köy İlaçlanan Yerin Mevkii İlaçlanan Ürün Kullanılan İlaç İlaçlama Tarihi Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 Tarih-imza

13 E T K İ L İ MADDE Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı'nca Ruhsatlandırılan Zirai Mücadele İlaçlarında Son İlaçlama İle Hasat Arasında Geçmesi Gereken Süreler ANASON 1 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13 İ H S E K T İ S İ T L E H M ta H < BAĞ BUĞDAY JçELTİK FINDIK B İ T K İ L E R UO. M U H H ENDOSULFAN ~14 14 ENDOSULFAN + PARATHION M A Z I «P H O S ETHYL AZINPHOS METHYL BROMOPHOS CARBOPHEHOTHIOH 30 7 CHLORFENVINPH0S CHLORPYRIFOS ETHYL CHLORPYRIFOS METHYL DIAZINON 21 7 ZI E 5 KABAKGİLLER 1 MERCİMEK 7 7 MEYVE ce M tn w X NOHUT PANCAR,X 15/21 21 I & DICHLORVOS DICROTOPHOS 15 DIME THOME 7 7 ' 7 21 DIOXATHION 15 ETHION ETHOATE METHYL 30 " ETR INFOS 21 PATATES PAMUK VAOS SEBZE S s- 1 aş o ul c/> 7 TÜTÜN 21 ZEYTİN 10 Ağustos 1991 Sayı r RESMİ GAZETE Sayfa : 13

14 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14 E T K İ L İ MADDE ANASON M 8 h-t > < BAĞ BUĞDAY ÇELTİK FINDIK B t T K. İ L E R FISTIK KABAKGİLLER MERCİMEK i +H O z a NOHUT PANCAR PATATES PAMUK SUSAM SEBZE u> t* u => M H «O w ü> FEENTTROTHION FENTHION FORMOTHION 21 KALATHION KEPHOSFOLAN 25 METHAMIDOPHOS NETHIDATHION MOMOCROTOPHOS OMETHOATE OXYDEMETON-METHYL PABATHION-METHYL PHENTHOATE PHORATE PHOSALONE PHOSFOLAN 25 PHOSMET ZEYTİN Sayfa: 14 RESMI GAZETE 10 Ağustos 1991 Sayı ; 20956

15 Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 15 E T K İ L İ MADDE W SO > < BAĞ BUĞDAY ÇELTİK ÇİLEK B I T K İ L E H PHOSPHAKİDON PHOXIM 15 PISOİIPHOS-METHYL FISTIK KABAKGİLLER! A MERCİMEK MEYVE ce UJ X NARENCİYE PANCAR PROFENOFOS PROTHIOPHOS 45 PYRIDAPHEKTHION QUIHALPHOS SALITHION 7 7 THIOKETON TRIAZOPHOS TRICHLORPHON ALDICARB 90 BENDIOCARB CARBARVL CARBOFURAN PATATES PAMUK SOYA SEBZE ŞERBETÇİ OTU ZEYTİN 10 Ağustos 1991, Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 15

16 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16 r ETKİLİ MADDE İÜ H W 1* M '_» >«< C A R B O S Ü L F A N 15 DIOXOCARB 21 BAĞ BUĞDAY 1 1 M FISTIK KABAKGİLLElj B MERCİMEK 1 T K İ L E R ETHIOFENCARB 4 4 FURATHIOCARB METHIOCARB METHOMYL METHOMYL + DIFLUBENZURGN XXX MEYVE BADEM 21 PR1MICARB PROPOXUR 14 THIODICAKB ALPHA CYPERMETHRIN 15 BETA BIFENTHRIN CYFLUTHRIN CYFLUTHRIN CYPERMETHRIN XXX ELMA 21 MISIR ' j NARENCİYE NOHUT PANCAR ] PATATES PAMUK 7 SOYA 12 SEBZE ŞERBETÇİ OTU TÜTÜN DELTAMETURIN ESFENVALERATE FGNPROPATHRIN K w >< H U N 21 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 199,1 Sayı : 20956

17 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 wrvf i t uınnu < to BİBER < H BUĞI (GİLLER j J MEYVE B İ T K İ L E R FENVALERATE i H b. FLUCYTHRINATE 7 FLUVALINATE LAMBDA CYHALOTHBIN 7 14 FIS' İ I H MER( i XXX ELMA 3 m' MİS] e H o z i o z PAIJCAR LTES PAT* L. CYHALOTHRIN + BUPHOFEZIN 7 PERME THRIN BACILLUS THURINGİENSIS DIFLUBENZURON TRIFLUMURON XXX ELMA 42 z SEBZE Z e-i z M 7.EY1 10 Ağustos 1991 Sayi : RESMt GAZETE Sayfa : 17

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662. Atama Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662. Atama Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Kasım 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29175 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetlm ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Ekim 1982 PAZAR Sayı : 17848 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29168 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6897 Gelir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29317 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7374 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı