Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2006/2 Sayý 95 Coðrafi Bilgi Teknolojilerinde Özgür Yazýlým O. Yalçýn YILMAZ 1 Özet Bilgisayar yazýlým ve donaným alanlarýnda son yýllardaki geliþmeler, coðrafi bilgi teknolojilerini de etkilemiþ ve bu sektörde kullanýlan yazýlýmlarýn nitelik ve nicelikleri hýzla artmýþtýr. Ancak bu yazýlýmlarýn lisans bedelleri kullanýcýlar üzerinde aðýr bir yük oluþturmaktadýr. Bu yayýnda yazýlým lisans bedellerini azaltma yöntemlerinden biri olan özgür yazýlýmýn coðrafi bilgi teknolojileri açýsýndan deðerlendirmesi yapýlmaktadýr. Bu amaçla 1984 yýlýnda Richard M. Stallman ýn baþlattýðý özgür yazýlým felsefesi ve tarihçesine kýsaca deðinildikten sonra yazýlým lisans sýnýflarý açýklanmýþtýr. Özgür yazýlým ile ilgili bazý bilgiler verilerek geliþimi ortaya konulmaya çalýþýlmýþtýr. Son olarak coðrafi bilgi teknolojilerinde yaygýn olarak kullanýlan GRASS özgür yazýlýmý ve onunla bütünleþik olarak çalýþan UMN/MapServer, QGIS, R, PostgreSQL yazýlýmlarý kýsaca tanýtýlmýþtýr. Anahtar Sözcükler Özgür yazýlým, yazýlým lisanslarý, coðrafi bilgi teknolojileri Abstract Free Software in Geoinformation Technologies Geoinformation technologies are heavily immensely affected by the recent developments in the fields of computer hardware and software, as a result, and the softwares used in this sector have increased both in quantity and quality. a rapid quality and quantity increase in this particular discipline can be witnessed in recent years. However, license fee still is maintains to be a big burden put on the shoulders of users. In the scope of this paper, free software integration, one of the efficient methods to minimize the cost of a software, to tackle this mishap is investigated in an attempt to go around this burden in terms of geographic information technologies. For this purpose, the philosophy and history of the open source phenomena, pioneered by R. M. STALLMAN in 1984 are summarized, and also the software license categories are given in this study. Some facts concerning the free software is are presented and their development processes are traced back to their introduction. Finally, a widely used geographic information technology free softwares called GRASS is presented briefly together with such as, UNM/mapServer, QGIS, R, PostgreSQL, which working with GRASS as integrated softwares under a widely used geographic information technology free software GRASS, are mentioned. Key words Free software, software licences, geoinformation technologies, 1. Giriþ Yazýlým ve donaným dünyasýnda son çeyrek yüzyýldaki hýzlý deðiþim ve geliþmeler sonucu, bilgisayar, günümüzde insanlarýn ev ve iþyerinde kullandýklarý en önemli yardýmcý araç olmuþtur. Bilgisayar ve baðlý disiplinlerdeki geliþmeler, diðer sektörlerde olduðu gibi coðrafi bilgi teknolojilerine de yenilikler getirmiþtir. Önceleri klasik yöntemlerle yapýlan iþlemler sayýsal ortama taþýnmýþ ve bilgisayar bu sektördekilerin adeta laboratuarý olmuþtur. Böylece bilgisayar olmadan yapýlmasý uzun zaman alan veya olanaksýz olan iþlemlerin kolaylýkla ve hýzlý bir þekilde yapýlmasýyla bu alanda yeni bir çaða geçilmiþtir. Ülkemizde de coðrafi bilgi alanýndaki çalýþmalar, öncelikle akademik alanda baþlamýþ ve çeþitlenerek geliþmiþtir. Ancak bu çalýþmalarda kullanýlan özel lisanslý yazýlýmlarýn bedelleri ve yenilenme zorunluluðu, özellikle sýnýrlý kaynaklara sahip üniversitelerimizdeki çalýþmalarý kýsýtlamýþ ve genelde teknoloji aktarýmýna yönelik olmasýna neden olmuþtur. Yazýlým bedellerinin yanýnda coðrafi veri teminindeki sýkýntýlar da çalýþmalarý yavaþlatan bir diðer faktör olmuþtur. Bunun sonucunda, 1980'li yýllarýn sonlarýnda ülkemizde coðrafi bilgi alanýnda baþlayan çalýþmalar, geçmiþte kullanýmý uzmanlýk isteyen bu konudaki yazýlýmlarýn, günümüzde bir hayli kullanýcý dostu da olmasýna raðmen bilimsel alanda ve uygulamada henüz ülke genelinde yaygýnlaþamamýþtýr. Coðrafi bilgi sektöründeki yazýlýmlar, ilk ortaya çýkýþlarýndan günümüze kadar nicelik olarak çeþitlenmiþ ve nitelik olarak da geliþtirilmiþlerdir. Günümüzde bu konudaki lider ticari yazýlým firma sayýsý 10'dan az olmasýna raðmen dünya çapýnda bu konularda yazýlým üreten firma sayýsý onlarcadýr. Daratech þirketi tarafýndan 2001 yýlýnda gerçekleþtirilen çalýþmaya göre; 9 lider þirket, dünya genelinde coðrafi bilgi sistemi yazýlým piyasasýnýn % 86'sýna sahiptir (Þekil 1) (THAIL ve CAMPINS 2004). Ticari yazýlým bedelleri, geçmiþ yýllara göre düþmesine raðmen yine de bir hayli yüksektir ve bu sektördeki harcamalarýn büyük bir kýsmýný oluþturmaktadýr yýlýnda dünya genelinde Coðrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ticaret hacmi 1.84 milyar dolar olup bunun %64'ü yazýlým giderleri olarak belirlenmiþtir (Þekil 2-3) (TARAFDAR vd. 2004). Özel lisanslý yazýlýmlarýn yüksek bedelle satýlmasý, baþta bilim dünyasý olmak üzere bu modern araçlarý kullanmak isteyenleri ve tüm sektörlerdeki ilgili çalýþmalarý olumsuz etkilemektedir. ¹ Ar.Gör.Dr., Ý.Ü. Orman Fakültesi, Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalý, 34473, Bahçeköy-ÝSTANBUL -36-

2 Yýlmaz O. Y., Coðrafi Bilgi Teknolojilerinde Özgür Yazýlým hkm 2006/2 Sayý 95 Þekil 1: Dünya genelinde 2001 yýlý CBS yazýlým ticareti (THAIL ve CAMPINS 2004) Oysa günümüzde bilgi ve iletiþim teknolojilerini yoðun kullanan kurumlar, hýzla deðiþen dünya standartlarýný yakalayabilmek için giderek daha çok maddi kaynaða gereksinim duyarlar. Bu sorunun çözümü için bazý ülkelerde, özellikle eðitim kurumlarýnda, yaygýn olarak kullanýlan yazýlýmlarýn satýn alýnmasý ve lisans yenileme iþlemleri için birçok kurumun birleþerek oluþturduðu birlikler ile yazýlým masraflarýnda ciddi tasarruflar saðlanmaktadýr (CEZAYÝRLÝOÐLU 2002). Ne yazýk ki; henüz ülkemizde benzer bir oluþum bulunmamaktadýr. Þekil 2: Dünya CBS ticaret hacmi (TARAFDAR vd. 2004) Þekil 3: 2004 yýlý dünya CBS ticaretini oluþturan bileþenler (TARAFDAR vd. 2004) Ülkemizde bu yazýlýmlarýn pazar payýnda büyük yer tutan devlet kurumlarýndaki bilgi ve iletiþim eksikliði nedeniyle, kurum içinde ayný yazýlým tek kullanýcý lisansý ile tekrar tekrar satýn alýnmaktadýr. Bu da yetersiz olan kaynaklarýn, bu pahalý yazýlýmlarý satýn alýrken yapýlan hatalar nedeniyle gereðinden fazla harcanmasýna neden olmaktadýr. Öte yandan bir kurumdaki yazýlým masraflarýný azaltmanýn diðer çözümü ise, bu yazýnýn da ana temasýný oluþturan özgür yazýlým kullanmaktýr. Bilim ancak kolektif olarak geliþir ve bilgi paylaþýlmalýdýr diyen Richard M. Stallman'ýn 1984 yýlýnda öncülüðünü gerçekleþtirdiði özgür yazýlým akýmý, yazýlým masraflarýný düþürerek hatta sýfýrlayarak saðladýðý maddi yararýn yanýnda birçok faydayý da beraberinde getirmektedir. Özgür yazýlýmýn temelinde kullanýcýnýn bir yazýlýmý çalýþtýrma, kopyalama, daðýtma, inceleme, deðiþtirme ve geliþtirme özgürlükleri yatar. Daha kesin ve açýk bir ifadeyle, kullanýcýlara þu haklar tanýnmýþtýr (STALLMAN 2005a): Her türlü amaç için programý çalýþtýrma özgürlüðü (özgürlük 0). Programýn nasýl çalýþtýðýný inceleme ve kendi gereksinimleri doðrultusunda deðiþtirme özgürlüðü (özgürlük 1). Program kaynak koduna eriþim bunun için bir ön þarttýr. Yeniden daðýtma ve toplumla paylaþma özgürlüðü (özgürlük 2). Programý geliþtirme ve geliþmiþ haliyle topluma daðýtma özgürlüðü (özgürlük 3). Böylece yazýlým bütün toplum yararýna geliþtirilmiþ olur. Program kaynak koduna eriþim bunun için de bir ön þarttýr. Özgür yazýlým akýmý, diðer tüm alanlarda olduðu gibi coðrafi bilgi sektörüne de anlamlý katkýlar saðlamaktadýr. Bu yazýnýn hazýrlandýðý sýrada bu alandaki özgür yazýlým sayýsý 286 olarak belirlenmiþtir (FREEGIS web p.). Bunlar; temel CBS, uzaktan algýlama, internet haritacýlýðý, küresel konumlama sistemi, mobil coðrafi veri iþleme, projeksiyon dönüþümü, dosya-biçim dönüþümü, etkileþimli görüntüleme, görselleþtirme, sanal uçuþ gibi konulardaki yazýlým ve yazýlým eklentileridir. Bu yazýlýmlardan bazýlarý oldukça basit ve sýnýrlý iþleve sahipken, bazýlarý da özel lisanslý yazýlýmlar ile yarýþabilecek kapasite ve standartlara sahiptir ve sürekli geliþtirilmektedirler. Yazýlým konusundaki geliþmeler her ne kadar coðrafi veri konusunda görülmese de; bu sorunlarý yaþayan diðer ülkelerde artýk verilerin satýn alýnmasýnda ve paylaþýlmasýnda yazýlýmdakine benzer çözümler ile ayný verinin tekrarlý alýmlarý önlenmektedir. Öte yandan özgür yazýlým akýmýnýn benzeri veri paylaþýmýnda da kendini göstermiþ ve baþta arþiv uydu verileri olmak üzere dünya boyutunda çeþitli sayýsal veriler serbest eriþime açýlmýþtýr. Bu veriler bilimsel çalýþmalarýn önündeki veri engelini kýsmen de olsa kaldýran önemli bir adýmdýr. -37-

3 hkm 2006/2 Sayý 95 Yýlmaz O. Y., Coðrafi Bilgi Teknolojilerinde Özgür Yazýlým Son yýllarda coðrafi bilgi teknolojileri, oldukça uzmanlýk isteyen bir iþten, toplum üzerinde geniþ etkisi ve doða ile etkileþimi olan teknolojiye doðru evrim geçirmiþtir. Günümüzde CBS uygulamalarý, basit yön bulmadan, doðal afetlerin yönetimi ve tahmini gibi kritik ve karmaþýk görevlere kadar geniþ bir yelpazede kullanýlmaktadýr. Artan küresel konumlama sistemi kullanýmý, coðrafi olarak tanýmlanmýþ veriye hýzlý eriþim, geniþleyen uzaktan algýlama ve eþ zamanlý izleme olanaklarý nedeniyle CBS teknolojisi birçok yeni disipline ve endüstriye girmiþ, bilgisayara dayalý altyapýlarýn bir parçasý olmuþtur. CBS'nin yazýlým bileþeni, mekansal verinin etkin bir þekilde kullanýmýnda önemli bir etkiye sahiptir. Yaygýn þekilde kullanýlan ticari sistemlerin yaný sýra, açýk kodlu ve özgür CBS yazýlýmlarý, geliþtirdikleri yeni yaklaþýmlar ve ticari yazýlýmlarý kullanmaya maddi imkaný olmayan veya kullanmak istemeyenlere sunduðu CBS olanaklþarý ile CBS'nin yaygýnlaþmasýnda önemli bir rol oynamaktadýr (MITASOVA ve NETELER 2004). 2. Yazýlým Lisans Kategorileri Yazýlým lisanslarý sýnýflandýrmasý farklý kaynaklarda deðiþik þekillerde yapýlmaktaysa da bu yazýda GNU 2 internet sitesindeki sýnýflandýrma alýnmýþtýr. Yazýlým lisanslarý, özgür yazýlým ve ticari yazýlým lisanslarý olmak üzere iki temel kategoriye ayrýlmaktadýr (Þekil 4). Özgür yazýlým ve açýk kaynak kodlu yazýlým, birbirinden farklýlýk göstermesine raðmen her ikisi de kullanýmý serbest yazýlým, kýsýtlamasýz yazýlým, kýsýtlamalý yazýlým ve genel kamu lisansý kapsamýndaki yazýlýmlarý kapsamaktadýr (STALLMAN 2005b). Þekil 4: Yazýlým lisans kategorileri (STALLMAN 2005b) Özgür yazýlým (Free software): Bütün kullanýcýlarýn kullaným, kopyalama, deðiþtirme, aynen ya da deðiþtirerek parayla satma, herkese ve her yerde daðýtma ve bedava verme özgürlüklerine sahip olduðu yazýlýmdýr. Açýk kaynak kodlu yazýlým (Open source software): open source terimi bazý kiþilerce az veya çok özgür yazýlým anlamýnda kullanýlmaktadýr. Ancak þu anda ayrý iki hareket olarak devam etmekte ve aralarýnda küçük farklýlýklar olmasýna raðmen her ikisi de birlikte projeler üretmektedir. 2 GNU's Not UNIX in yinelemeli bir kýsaltmasýdýr; guh-noo diye okunur Kullanýmý Serbest Yazýlým (Public domain software): Kullanýmý serbest yazýlým, telif hakký olmayan yazýlýmdýr. Eðer kaynak kodu kullanýmý serbest ise; kýsýtlamalý yazýlýmýn özel bir durumu söz konusudur. Bu durumda yazýlýmýn kopyasý veya deðiþtirilmiþ sürümü tam özgür olmayabilir. Kýsýtlamasýz yazýlým (Copylefted software): Yeniden daðýtacak kiþilere yeni bir kýsýtlama eklemesi hakký verilmeyen yazýlýmlardýr. Kýsýtlamalý Yazýlým (Non-copylefted software): Yazarýndan yeniden daðýtma ve deðiþtirme izni ile gelen ve ek kýsýtlamalar koyulabilen yazýlýmdýr. Genel Kamu Lisansý kapsamýndaki yazýlýmlar(gplcovered software): GNU Genel Kamu Lisansý (General Public Licence - GPL), bir programý özel birtakým kýsýtlamasýz daðýtým þartlarýna sahip lisans türüdür. GNU yazýlýmý (GNU software): GNU projesi altýnda üretilen yazýlýmlardýr. Firmaya özel yazýlým(proprietary software): Özgür ya da yarý özgür olmayan yazýlýmlardýr. Kullanýmý, yeniden daðýtýmý ve deðiþtirilmesi yasaklanmýþ veya izin alýnmasý gereken; ya da çok fazla sýnýrlandýrýldýðý için özgürce ve etkin olarak kullanýlamayan yazýlýmlardýr. Ücretsiz yazýlým (Freeware): freeware teriminin kabul edilmiþ açýk bir tanýmý yoktur. Ancak yeniden daðýtýmýna izin verilen ancak deðiþtirilmesine izin verilmeyen yazýlýmlardýr. Paylaþýmlý yazýlým (Shareware): Yeniden daðýtýmýna izin verilen ancak deneme süresinden sonra kullanmaya devam etmek isteyenlerin lisans ücreti ödemesi gereken yazýlýmlardýr. 3. Özgür Yazýlýmýn Kýsa Tarihçesi Özgür yazýlýmýn geliþimini kýsaca bilmek yararlý olacaktýr. 1960'lý ve 1970'li yýllarda yazýlým geliþtirme iþlerinin çoðu akademik ve þirket laboratuarlarýnda çalýþan kiþilerce sürdürülmekteydi. Bu kiþiler araþtýrma kültürünün doðasý gereði, yazdýklarý yazýlýmý bedava olarak vermeyi ve birbiriyle deðiþmeyi, beraberce veya tek baþlarýna deðiþtirme ve geliþtirmeyi normal görmekteydiler. Bu toplu davranýþ hacker culture-kod eþeleyici kültürü nün temel özelliði olmuþtur yýlýnda US Defence Advanced Research Project Agency (DARPA) ilk kýtalararasý, yüksek hýzlý bilgisayar aðý olan ARPANET'i kurdu. Bu að hacker larýn yazýlým kodu ve diðer bilgileri geniþ çapta, kolay ve ucuz olarak deðiþ-tokuþuna olanak tanýmýþtýr. Bu toplu hacker culture 1960 ve 1970'lerde MIT(Massachusett's Teknoloji Enstitüsü) Yapay Zeka Laboratuarý nda çalýþan bir grup programcý arasýnda oldukça kuvvetli bir þekilde sürmekteydi. 1980'lerde bu grup, MIT'in kendi hacker larýnca üretilen bazý yazýlým kodlarýný ticari bir firmaya satmasýyla büyük bir þok yaþamýþtýr. Bu firma, geliþtirilmesinde katkýlarý olan ve yeni öðrenme ve geliþtirme çalýþmalarýnda platform olarak kullandýklarý MIT hacker larý da dahil olmak üzere bu kaynak koda eriþimi yasaklamýþtýr. MIT'nün Yapay Zeka Labaratuarý nda çalýþan zeki programcý 3 açýk kaynak kodlu yazýlým geliþtirici topluluðunda hacker oldukça yetenekli ve kendini iþine adamýþ programcýlara söylenen pozitif bir terimdir. -38-

4 Yýlmaz O. Y., Coðrafi Bilgi Teknolojilerinde Özgür Yazýlým hkm 2006/2 Sayý 95 Richard Stallman, topluca geliþtirilen kaynak koda eriþimin yok olmasýna ve yazýlým dünyasýnýn özel lisanslý yazýlým geliþtirmeye yönelmesine üzülmüþtür ve bu uygulamayý yazýlým kullanýcýlarýnýn özgürce öðrenme ve üretme haklarýna karþý etik olarak yanlýþ bulmuþtur (KROGH ve HIPPEL 2003, ESCHER 2004). Stallman 27 Eylül 1983 tarihinde gönderdiði orijinal elektronik mektubuyla GNU çalýþmalarýný baþlatmýþ (STALLMAN 1983c), 1984 yýlýnýn Ocak ayýnda MIT'ten ayrýlarak çalýþmalarýna devam etmiþ ve 1985 yýlýnda Free Software Foundation (Özgür Yazýlým Vakfý) ný kurmuþtur. Bu akýmýn amacý; özgür olarak kullanýlacak Unix uyumlu bütün bir sistem oluþturmaktý. Bu þekilde baþlayan akým ile geliþtirilen uygulama yazýlýmlarý yanýnda Stallman 1990 yýlýnda bunlarý çalýþtýracak bir çekirdek yazdý(gnu Hurd). Ancak bu çekirdek henüz yeterince iþlevsel deðildi ve 1991 yýlý aðustosunda Linus Benedict Torvalds, Unix uyumlu bir çekirdek yazdý ve adýný Linux koydu yýlýnda bu çekirdek ile GNU sistemi birleþtirilerek günümüzde yaygýn olarak Linux diye bilinen tamamen özgür GNU/Linux sistemi ortaya çýkmýþtýr. Günümüzde yaklaþýk 400 civarýnda Linux daðýtýmý vardýr (DISTROWATCH web p.). Bu makalenin yazarý tarafýndan da tercih edilen ve en baþarýlý daðýtýmlardan olan Debian GNU/Linux, salt bir iþletim sisteminden daha fazlasýný saðlar; paket önceden derlenmiþ ve kuruluma hazýr olarak gelmektedir. Ayrýca 26 Nisan 2004'de onaylanan Debian Sosyal Sözleþmesi ile %100 özgür kalacaðýna imza atmýþtýr (DEBIAN web p.). 4. Özgür Yazýlýma Ait Bazý Veriler ve Deðerlendirmesi Özgür yazýlým sistemi olan Linux kullanýcý sayýsý baþlangýçta 1 iken 2003 yýlýnda bu sayý 'e ulaþmýþtýr(tablo 1). Kullanýcý sayýsýndaki bu artýþ çalýþmalarýn motivasyonunu arttýrmýþ ve hýzlandýrmýþtýr. Üretilen yazýlýmlarýn sunucu platformlarýnda da kullanýlabilmeye baþlanmasý, ticari firmalarca da tercih edilmesine ve hatta büyük donaným üreticilerince de desteklenmesinin giderek yaygýnlaþmasýna neden olmuþtur. Linus Torvalds Tarafýndan ilk yazýlan Linux çekirdeði satýr kod içerirken, 2003 yýlýndaki çekirdeði satýra ulaþmýþtýr. Tüm bu geliþmeler diðer geliþtiricilerin de katkýlarýyla olmaktadýr (BITZER 2004). Tablo 1. Linux'un geliþimi (BITZER, 2004) Yýl Sürüm Kullanýcý sayýsý kod satýr sayýsý , , ,000 40, ,000 80, , , , , ,500, , x 3,500, , x 7,500,000 1,500, ,000,000 1,800, ,000,000 3,380, ,400,000 5,100, ,420,000 6,000,000 Öte yandan Linux un, büyük iþletmelerin bilgisayar sistemlerinin kaçýnýlmaz parçasý olan sunucu iþletim sistemlerindeki payý; 1996 yýlýnda %6.5 iken 2003 yýlýnda %38'e ulaþmýþtýr (Tablo 2). Birçok ülkede devlet kurumlarý ve özel þirketler özgür yazýlýma geçmeyi uygun bulmuþ ve bu yenilikten yararlanma yolunu tercih etmiþlerdir. Ayrýca büyük bilgisayar firmalarý da özgür yazýlýmý desteklemektedir (BITZER. 2004) (Tablo 3). Tablo 2. Sunucu iþletim sistemleri pazar paylarý (%) (BITZER 2004) Ýþletim Sistemi WindowsNT Novell Linux Unix Diðer Tablo 3. Linux'u destekleyen iþletim sistemi üreticileri (BITZER 2004) Üretici Firmaya özel iþletim sistemi Linux desteði Apple Mac OS X Server V.10.3 Hayýr Compaq ULTRIX (formerly DEC) Evet OpenVMS OS Evet Hewlett Packard HP-UX11i V.1 Evet IBM AIX 5L V.5.2 Evet Microsoft Windows Server 2003 Hayýr Novell NetWare 6.5 Evet Siemens Reliant UNIX Evet SGI (Silicon Graphics) IRIX 6.5 Evet Sun Solaris 9 OS Evet Özgür yazýlýmýn tercih edilmesinde rol oynayan baþlýca faktörler ise þunlardýr: Açýk ve/veya deðiþtirilebilir kaynak kodu Düþük veya sýfýr lisans ücreti Daha iyi fiyat-performans oraný Yüksek performans Yüksek kararlýlýk Yetkisiz eriþime karþý daha iyi koruma Daha iyi iþlevsellik Çok sayýda uygulama potansiyeli Kurulu olan diðer bir yazýlýma entegre olabilmesi Donaným maliyetlerinde tasarruf Kurulum, entegrasyon ve þirket ihtiyaçlarýna uyarlama maliyetlerinde tasarruf Günlük iþlemler, yönetim ve destek maliyetlerinde tasarruf Kullanýcý eðitim maliyetlerinde tasarruf Kuruluþun bilgi teknolojileri servis saðlayýcýsýnýn tavsiyeleri Kuruluþta açýk kaynak kodlu yazýlýmýn özel amaçlar için kullanýmýyla edinilen bilgi, tecrübe ve çözümler Daha iyi fiyat-performans oraný -39-

5 hkm 2006/2 Sayý 95 Yýlmaz O. Y., Coðrafi Bilgi Teknolojilerinde Özgür Yazýlým Þekil 5: Özgür Yazýlým Geliþtiricilerinin Ülkeleri (GHOSH vd. 2002) Þekil 6: Geliþtiricilerin özgür yazýlýma katýlma ve devam etme nedenleri (GHOSH vd. 2002) -40-

6 Yýlmaz O. Y., Coðrafi Bilgi Teknolojilerinde Özgür Yazýlým hkm 2006/2 Sayý 95 Bu teknolojik geliþmeye katkýda bulunan en önemli faktör ise internet ve gönüllü program geliþtiricilerdir. Özgür yazýlým geliþtiricilerinin çoðunluðu Avrupa ülkelerinden olmakla birlikte diðer ülkelerden de katýlýmcýlar bulunmaktadýr (Þekil 5). Bu insanlarýn niçin kendilerini bu iþe adadýklarýna yönelik psikologlar, antropologlar, ekonomistler tarafýndan çeþitli araþtýrmalar yapýlmaktadýr (JULIEN 2002, O MAHONY 2002, LIN 2004, FROST 2005). Bu çalýþmalarda ve AB tarafýndan gerçekleþtirilen proje sonuçlarýnda birbirine yakýn sonuçlar ortaya çýkmaktadýr. Katýlanlar bu çalýþmalara genellikle sosyal amaçlarla katýlmakta, maddi amaçlar son sýrada yer almaktadýr( Þekil 6). 5.Özgür CBS yazýlýmlarý Son on yýlda CBS birçok yeni disipline girmiþ ve bilgisayara dayalý altyapýlarýn bir parçasý olmuþtur. Bu nedenle coðrafi bilgi teknolojilerinin de GNU/Linux sistem olarak bilinen açýk kaynak kodlu ve özgür yazýlým topluluðunca geliþtirilmeye baþlanmasý sürpriz deðildir (MITASOVA ve NETELER 2004). CBS'nde kaynak koda eriþimin özel bir önemi vardýr. Çünkü kullanýlan temel algoritmalar oldukça karmaþýktýr ve mekansal analiz ve modelleme sonuçlarýný büyük ölçüde etkiler. Sistemin iþlevselliðini tam olarak anlayabilmek için belirli bir fonksiyonuna göz atabilmek ve nasýl gerçekleþtiðini kontrol edebilmek önemlidir. Orta seviyedeki bir kullanýcý karmaþýk bir kaynak koddaki hatayý bulamazken, uzman seviyesindeki kullanýcýlar kaynak kodu test etme, analiz etme ve onarma yeteneklerine sahiptir. Daha uzman kullanýcýlar ise mevcut kodu kendi özel uygulamalarý için deðiþtirebilirler, ancak en baþtan yeni kod yazmayý tercih etmezler. Bu geliþtiricilerin farklý bilgi birikimi ve uzmanlýklarý, hýzlý ve daha etkin bir yazýlým geliþtirmeye katkýda bulunurlar (NETELER ve MITASOVA 2005). Özgür yazýlým çalýþmalarý coðrafi bilgi teknolojileri konusunda da önemli bir yol kat etmiþtir ve bugün yaklaþýk 286 program ve eklenti bu konuda üretilmiþtir. Burada bunlardan en baþarýlý olan ve en yaygýn olarak kullanýlan GRASS ve onunla entegre olarak çalýþan UMN/MapServer, QGIS, R, PostgreSQL yazýlýmlarý kýsaca tanýtýlacaktýr (Þekil 7) Coðrafi Kaynaklar Analiz ve Destek Sistemi (GRASS) Yaygýn olarak GRASS diye adlandýrýlan Geographic Resources Analysis Support System-Coðrafi Kaynaklar Analiz ve Destek Sistemi mekansal veri yönetim ve analizi, görüntü iþleme, grafik/harita üretimi, mekansal modelleme ve görselleþtirme için kullanýlan bir coðrafi bilgi sistemidir. Günümüzde birçok resmi kurum ve çevresel danýþma þirketlerinde olduðu gibi akademik ve ticari kurumlarda da kullanýlmaktadýr (GRASS web p.1). GRASS yýllarý arasýnda U.S. Army Corps of Engineers Construction Engineering Research Laboratory (CERL) tarafýndan askeri uygulamalarda arazi yönetim desteði saðlamak için geliþtirilmiþtir. 1980'lerin sonlarýndan itibaren GRASS geliþtirme çalýþmalarý koordinasyonu kâr amacý gütmeyen bir kuruluþ olan GRASS Inter-Agency Steering Committee(GIASC) tarafýndan yürütülmüþtür. CERL'in GRASS'a olan resmi sponsor desteðini çekmesiyle baþlayan ve takip eden geçiþ sürecinde GRASS, kullanýcý ve destekçilerinin büyük kýsmýný kaybetmiþtir. Daha sonra yeni bir geliþtirme ekibinin kurulmasýyla, 1999 yýlýnda GNU GPL (General Public Licence)'a adaptasyonu GRASS'ýn tarihçesinde bir dönüm noktasýdýr. Böylece GRASS GNU/Linux geliþtirme modelindeki Free Software Philosophy-Özgür Yazýlým Felsefesi ni benimsemiþtir (MITASOVA ve NETELER 2004, GRASS web p.2). GRASS yazýlýmýnýn geliþtirme, bakým, daðýtým, destek iþlemleri, ülkemizde de bir yansýsý olan (http://gps2.ins.itu.- edu.tr/grass/index.php) ve merkezi ITC-irst (http://grass.itc.- it) olan internet sitesi üzerinden gerçekleþtirilmektedir. Bu siteye kullanýcýlar tarafýndan gönderilen istek ve hata bildirimleri için yapýlmasý gerekli iþlemler geliþtiriciler tarafýndan yine internet aracýlýðýyla gerçekleþtirilmektedir. Gerekli doküman ve örnek verilerinde yer aldýðý sitede GRASS yazýlýmýnýn kararlý sürümünün yanýnda geliþtirme aþamasýndaki sürümünü de haftalýk veya anlýk olarak CVS (Concurrent Versioning System) aracýlýðýyla saðlamak mümkündür. Yine sitede yer alan elektronik posta arþivleri aracýlýðýyla, kullanýcýlarýn karþýlaþtýklarý birçok sorunun yanýtýný bulmak olanaklýdýr (Þekil 8). Þekil 7: GRASS yazýlýmý ve diðer yazýlýmlar ile entegrasyonu(grass Web P.6) Þekil 8: GRASS yazýlýmý internet tabanlý geliþtirme modeli (MITASOVA ve NETELER 2004) -41-

7 hkm 2006/2 Sayý 95 Yýlmaz O. Y., Coðrafi Bilgi Teknolojilerinde Özgür Yazýlým GRASS yazýlýmý, Intel X86 da dahil olmak üzere birçok bilgisayar mimarisini ve Unix-Linux türevleri, Mac OSX ve MS Windows iþletim sistemlerinde çalýþabildiði gibi avuç içi bilgisayarlar üzerinde çalýþan sürüme de sahiptir (GRASS web p.3). Bu da kullanýcýlara istedikleri platformda çalýþma özgürlüðü getirmektedir. Ayrýca diðer birçok özgür yazýlýmda olduðu gibi mesaj ve menü dosyalarý yerel dillere çevrildiði için programýn kullanýcý anadilinde kullanýlmasý da saðlanmaktadýr. Bu yöndeki çalýþmaya bu yazýnýn yazarý tarafýndan girilmiþ ve yazýlýmýn mesajlarýnýn çoðunluðu Türkçe'ye çevrilmiþ ve bu dil dosyalarý sitedeki yerini almýþtýr. Günümüzde yaygýn bilinen birçok raster ve vektör veri alýþveriþine olanak saðlayan yazýlýmýn sahip olduðu 350'nin üzerindeki program ve araç ile temel raster-vektör analizler yapýlabildiði gibi görüntü iþleme, sayýsal arazi modeli analizleri ve üç boyutlu görselleþtirme iþlemleri gerçekleþtirilebilmektedir. Bu fonksiyonlardan bazýlarý Tablo 4'de görülmektedir. Bunun yaný sýra modelleme uygulamalar (havza analizleri, güneþ radyasyonu, orman yangýn simülasyonu, erozyon simülasyonu, vd.) için geliþtirilen modüller ve eklentiler ile yapýsý daha da zenginleþen yazýlým, ODBC ile birçok veritabaný yazýlýmýna, PostgreSQL'e ise doðrudan baðlantý desteði saðlamaktadýr. Vektör topoloji'si istenirse eþ zamanlý kullanýlarak gerekli topolojik temizleme ve düzeltme iþlemleri sayýsallaþtýrma esnasýnda yapýlarak hýz ve kolaylýk saðlanýr. Öznitelikler ve geometrik veriler kendi orijinal formatý haricinde PostgreSQL veritabanýnda da depolanýp iþlenebilmektedir(grass web p.3) (þekil 9). Tablo 4. GRASS yazýlýmýnýn bazý fonksiyonlarý (GRASS Web P.4) Fonksiyon sýnýfý mekansal verinin entegrasyonu raster veri iþleme vektör veri iþleme nokta veri iþleme görüntü iþleme görüntüleme modelleme ve simülasyonlar Fonksiyon Çeþitli formatlardaki verilerin alýnmasý ve verilmesi, koordinat sistemleri dönüþümü ve projeksiyonlar, raster, vektör ve nokta veri arasýnda dönüþümler, mekansal enterpolasyon. geniþ harita algoritmalarý, yüzey, topoðrafya ve havza analizleri, korelasyon, kovaryans analizleri, uzaklýk/yakýnlýk, en kýsa yol, tampon, görünürlük, güneþlenme, peyzaj ekoloji ölçümleri, uzman sistem(bayes mantýðý). sayýsallaþtýrma, çakýþtýrma, mekansal otokorelasyon. çok boyutlu, çok öznitelikli veri modeli, özet istatistikler, nokta tampon analizleri, çok deðiþkenli mekansal enterpolasyon ve yüzey analizleri, voronoi poligonu, üçgenleme. çok bantlý uydu verilerinin iþlenmesi ve analizleri, görüntü rektifikasyonu ve ortofoto üretimi, temel ve kuramsal bileþen analizleri, yeniden sýnýflandýrma ve kenar belirginleþtirme, radyometrik düzeltme. raster, vektör ve nokta verinin büyütme/küçültme ve, kaydýrma özelliklerini içeren 2D gösterimi, deðiþik yüzeylerin vektör ve nokta verisiyle beraber 3D gösterimi, 2D ve 3D animasyonlar, kaðýt postscript haritalar. hidrolojik, erozyon ve kirletici yayýlýmý, yangýn. zamansal veri desteði hacim verisi iþleme diðer açýk kaynak kodlu yazýlýmlarla baðlantý raster, vektör ve nokta veri için zaman desteði. 3D harita algoritmasý, hacim enterpolasyonu ve analizleri, hacim gösterimi. R-stats, gstat, PostgreSQL, UMN/MapServer, Vis5D, GPS araçlarý, GDAL. Þekil 9. GRASS vektör veri yönetimi yapýsý (GRASS Web P.5) Birden fazla katmanda gösterilmesi gereken objeler multilayerfeatures özelliði sayesinde farklý katmanlarda depolanabilir ve öznitelikleri farklý tablolara baðlanabilir. NVIZ (n dimensional visualization- n boyutlu görüntüleme) modülü ile 3 boyutlu görselleþtirme ve hacim görselleþtirme olanaklarý saðlayan yazýlým, 2GB' den büyük dosyalarý da iþleyebilme özelliðine sahiptir. Ayrýca büyük miktarda veri ile çalýþmayý gerektiren çalýþmalarda yine bazý özgür yazýlýmlar ile bilgisayar kümelemesi yapýlarak (Birden fazla bilgisayar kullanarak) tek bilgisayar ile yapýlamayacak iþlemler gerçekleþtirilebilmektedir. Ýnternet sitesinde yer alan kullaným kýlavuzlarý ve diðer belgelerin yanýnda elektronik posta arþivi ve 8 ülkedeki kullanýcý grubu ile kullanýcý sorunlarý ivedilikle çözülmektedir. Ayrýca 6 defa Ýtalyan ve 2 defa Alman kullanýcý topluluklarý toplantýlarýna ve 2004 yýlýnda uluslararasý gerçekleþtirilen Free and Open Source Software for Geoinformatics: GIS- GRASS User Conference 2004 de sunulan çok çeþitli uygulamalara ait bildirilerden bazýlarý internet sitesinde mevcuttur. 5.2.UMN/MapServer MapServer, tam donanýmlý bir CBS sistemi olmadýðý gibi böyle bir iddiasý da olmayan, mekansal veriyi (haritalar, görüntüler ve vektör veriler) internetten sunumu amaçlayan açýk kaynak kodlu bir yazýlýmdýr. MapServer ilk olarak Minnesota Üniversitesi'nin NASA ve Minnesota Doðal Kaynaklar Birimi ile ortaklaþa gerçekleþtirdiði ForNet projesi ile geliþtirilmiþtir. Þu anda ise NASA tarafýndan desteklenen TerraSIP projesi altýnda Minnesota Üniversitesi ve arazi yönetim birliðince sürdürülmektedir (MAPSERVER web p.). -42-

8 Yýlmaz O. Y., Coðrafi Bilgi Teknolojilerinde Özgür Yazýlým hkm 2006/2 Sayý 95 Özellikleri þunlardýr; Geliþmiþ kartoðrafik çýktý, Ölçekten baðýmsýz obje çizimi ve uygulama yapma, Obje etiketleme, Tümüyle özelleþtirilebilir þablon, Truetype font, Harita elemanlarý (ölçek, referans harita ve lejand) otomasyonu, Mantýksal ya da düzenli ifadeler kullanarak konusal haritalama, popüler betikleme ve geliþtirme araçlarýný (PHP, Phtyon, Perl, Rubby, Java, ve C#) destekleme, Karýþýk platform (linux, Windows, Mac OS X, Solaris, ve diðerleri) desteði, Çeþitli raster ve vektör formatlarýný beraber destekleme, TIFF/GeoTIFF, EPPL7 ve GDAL ile desteklenen diðer birçok format, ESRI shapefiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL ve OGR ile desteklenen diðerleri, OGC(Open Geosaptial Consortium)'un internet belirtimleri, WMS(sunucu/istemci), deðiþim iþlenemeyen WFS (sunucu/istemci), WMC, WCS, Filter Encoding, SLD,GML, Harita projeksiyon desteði PostgreSQL PostgreSQL, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde geliþtirilen POSTGRES, Version 4.2'yi temel alan bir nesne-iliþkisel veritabaný yönetim sistemi (ORDBMS)'dir. POSTGRES birçok ticari yazýlýmda daha sonra kullanýlan kavrama öncülük etmiþtir. PostgreSQL, bu orjinal Berkeley kodunun azaltýlmýþ bir açýk kaynak kodlu halidir. SQL standartlarýnýn geniþ bir bölümünü destekler ve birçok modern özellik sunar:(postgresql Web P.) karmaþýk sorgulamalar, yabancý anahtarlar, tetikler, pencereler, deðiþimsel bütünlük, çoklu versiyon koþut zamaný kontrolü. Ayrýca PostgreSQL kullanýcý tarafýndan çeþitli yöntemlerle geniþletilebilir. Örneðin aþaðýdaki yeni objeleri ekleyebilir: veri tipleri, fonksiyonlar, operatörler, kitlesel fonksiyonlar, indeksleme metodlarý, yordamsal dil. Liberal lisansý nedeniyle PostgreSQL nin herkes tarafýndan özel, ticari veya akademik herhangi bir amaç için kullanýmý, deðiþtirilmesi ve daðýtýmý serbesttir. Coðrafi objelerin özniteliklerini saklayabildiði gibi grafik verilerini de bu veritabaný yönetim yazýlýmýnda depolamak olanaklýdýr QGIS Quantum GIS(QGIS) açýk kaynak kodlu bir coðrafi bilgi sistemidir. QGIS projesi 2002 yýlýnda baþlamýþtýr. Þu anda birçok Unix platformunda, Windows ve OS X üzerinde çalýþmaktadýr. QGIS kullanýmý kolay bir CBS olmayý amaçlamaktadýr. Baþlangýçtaki amacý CBS verisi görüntüleyicisi olmaktýr. QGIS birkaç raster ve vektör veriyi desteklemekle beraber yeni destekler, eklenti yapýsýný kullanarak kolaylýkla eklenebilir. QGIS istendiði zaman denenebilmesi ve deðiþtirilebilmesinin yanýnda kullanýcýlarýn daima programa ücretsiz olarak eriþebileceðini garanti etmektedir (QGIS Web P.). QGIS yaygýn olarak kullanýlan birçok CBS özellik ve fonksiyonlarýna sahiptir. Temel özellikler aþaðýda listelenmiþtir: Postgis aracýlýðýyla mekansal olarak kullanýlabilen PostgreSQL tablolarý desteði, ESRI shape dosyalarý ve OGR'nin desteklediði vektör formatlarý destekleme, GRASS entegrasyonu, görüntüleme, düzeltme ve analiz, Vektör katmanlarýn anýnda projeksiyonu, harita düzenleyici, obje özellikleri belirleme, öznitelik tablosu görüntüleme, obje seçme, obje etiketleme, proje kayýt ve onarma, GDAL'ýn desteklediði raster formatlarý destek, vektör sembolojisini deðiþtirme R R, istatistiksel hesaplama ve grafik için bir dil ve çevredir. Bell Laboratuvarlarýnda geliþtirilen S dil ve çevresinin benzeri olan bir GNU projesidir. R, geniþ bir istatistik( doðrusal ve doðrusal olmayan hesaplama, klasik istatistik testleri, zaman serileri analizi, sýnýflandýrma, kümeleme,...) ve grafik teknikleri saðlar ve geniþletilebilir bir yapýsý vardýr. R, Özgür Yazýlým Vakfý'nýn GNU Genel kamuya açýk lisansýyla geliþtirilen bir özgür yazýlýmdýr. Birçok Unix ve benzeri platformda, Windows ve Mac OS X üzerinde çalýþabilmektedir. R, veri iþleme, hesaplama ve grafik gösterim olanaklarýna sahip entegre bir yazýlýmdýr. Aþaðýdaki özelliklere sahiptir: etkin veri iþleme ve depolama olanaðý, matrislerdeki dizileri hesaplamak için iþleticiler, veri analizleri için geniþ, tutarlý ve entegre araç koleksiyonu, veri analiz ve gösterimi için grafik olanaklar, iyi geliþtirilmiþ, basit ve etkin programlama dili. 6. Sonuç: Coðrafi Bilgi Teknolojileri, mekansal bilgi gerektiren disiplinlerde yeni bir çað baþlatmýþtýr. Bu teknolojiyi verimli þekilde kullanabilen kurumlar, iþlerini daha saðlýklý, teknik ve -43-

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Mobil GIS: Gezici Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamalarý Tahsin YOMRALIOÐLU 1, Fatih DÖNER 2 Özet Coðrafi Bilgi Sistemleri

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Bölüm 6 Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Doç. Dr. H. Þebnem DÜZGÜN ÝÇÝNDEKÝLER 6.1.GÝRÝÞ...................................................................................317

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

ÖZET KAPALI MEKANLARDA KURP APLÝKASYONU HÜSEYÝN ÝNCE 1 Kurplar, genellikle karayolu, demiryolu ve kanallarýn aplikasyonunda uygulanýrken, bu çalýþmada baþka bir uygulama alaný sunulmuþtur Tiyatro, sinema,

Detaylı

TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9

TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9 ÝÇÝNDEKÝLER NETCAD NEDÝR? 3 NETCAD / ANA MODÜL TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 NETCAD / GIS COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 NETCAD / WEBGIS ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 NETCAD / NETSURF HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Konut Ediniminde Uzun Vadeli Ýpotek Kredisi Sistemi Hülya DEMÝR 1, Vildan KURT PALABIYIK 2 Özet: Konut finansmaný uygulamalarý,

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

Nisan-May s-haziran 2005 Y l:1 Say :2

Nisan-May s-haziran 2005 Y l:1 Say :2 ISSN 1303-8702 Nisan-May s-haziran 2005 Y l:1 Say :2 TELEKOMÜN KASYON KURUMU YAYINIDIR. TELEKOMÜN KASYON VE REGÜLASYON DERG S Sahibi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Editörler Yay n Sorumlusu Adres Telekomünikasyon

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Taþýnmaz Geliþtirmede Risk Analizi Bülent BOSTANCI 1, Hülya DEMÝR 2 Özet Taþýnmaz geliþtirme, arazi, sermaye ve proje

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49 50 TMMOB Harita ve Kadastro Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı