Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme"

Transkript

1 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Ekim 2006

2 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Ekim 2006 Bu kitap, 2003 yýlýnda baþlatýlan "Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma" çalýþmalarý kapsamýnda yürütülen "2005 Yýlý Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme Projesi" çerçevesinde; Dr. M. Emin ZARARSIZ Dr. Birol EKÝCÝ Arif YILDIRIM Mustafa KOÇYÝÐÝT Gülþah YALÇINKAYA Suat YAVUZASLAN tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Baþbakanlýk Müsteþar Yardýmcýsý, Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkan V., Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý, Mülkiye Baþmüfettiþi, Baþbakanlýk Uzman Yardýmcýsý, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý, Basýn Halkla Ýliþkiler Müþaviri, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý, Basýn Halkla Ýliþkiler Müþaviri Baþbakanlýða gönderilen projeler Baþbakanlýk tarafýndan oluþturulan ve aþaðýda isimleri belirtilen "Deðerlendirme Kurulu" tarafýndan deðerlendirilmiþtir. Dr. Ahmet TIKTIK Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarý Baþkan Hasan Basri AKTAN Maliye Bakanlýðý Müsteþarý Üye Dr. M. Emin ZARARSIZ Baþbakanlýk Müsteþar Yardýmcýsý Üye Ercan TOPACA Mahalli Ýdareler Genel Müdür V. Üye Dr. Birol EKÝCÝ Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkan V. Üye Dr. Ercüment ÖZÇELÝK Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýk Müþaviri Üye Nejat KOÇER TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Üye Zafer Ali YAVAN TÜSÝAD Ankara Temsilcisi Üye Ayþe SEVGÖR Türkiye Kalite Derneði (KAL-DER) Temsilcisi Üye Ayrýca, Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme Projesinin yürütülmesinde ve bu kitabýn hazýrlanmasýnda, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý personelinin katkýlarý ve emeði bulunmaktadýr. iii

3 ÖNSÖZ Geniþ kapsamlý bir çerçevede yürütülmekte olan kamuda yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn amacý kamu hizmetlerinin kalitesini, vatandaþýn kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyini ve vatandaþ ile kamu kurum ve kuruluþlarý arasýndaki güveni artýrmaktýr. Gereksiz harcamalarýn ve israfýn önüne geçilmesi, kamuda mali disiplin anlayýþýnýn yerleþtirilmesi ve gereksiz bürokrasi ile kýrtasiyeciliðin azaltýlarak vatandaþ hayatýnýn kolaylaþtýrýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu amaçla 58 inci Cumhuriyet Hükümeti, daha göreve geldiði ilk günlerde kamu kaynaklarýnýn etkili, ekonomik ve verimli kullanýlmasýný saðlamak üzere, mali yönetim alanýnda reform çalýþmalarýný baþlatmýþtýr yýlý sonunda yasalaþtýrýlan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetimde köklü bir reform gerçekleþtirilmiþtir. Diðer yandan, 58 ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri tarafýndan uygulanan Acil Eylem Planýnda konulan hedefler doðrultusunda yürütülen çalýþmalarla bakanlýk sayýsýnýn azaltýlmasý, makam aracý kullanýmýnýn sýnýrlandýrýlmasý, yeni lojman ve sosyal tesis yapýmýnýn durdurulmasý, bürokratik formalitelerin azaltýlmasý, kamu kuruluþlarýnda alt kademelere yetki devri yapýlmasý, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarýnýn artýrýlmasý gibi alanlarda kamu kaynaklarýnýn etkin kullanýlmasý ve maliyetlerin düþürülmesi açýsýndan önemli baþarýlar elde edilmiþtir. Ülkemiz kamu yönetiminde, geçmiþte yaþanan savurganlýk ve aþýrý harcama nedeniyle Türkiye ekonomisinin geliþmesini saðlayacak kaynaklar kamu kesimi tarafýndan israf edilmiþ, kamu harcamalarýnýn disiplin altýna alýnamamasý, yüksek iç borçlanmaya ve enflasyona neden olmuþtur. Türk ekonomisinin istikrar ve güven içinde saðlam bir yapýya kavuþturulmasý, kaynaklarýmýzýn öncelikler dikkate alýnarak doðru yere harcanmasýyla mümkün olabilecektir. Hükümetimiz tarafýndan kamu kesiminde gereksiz harcamalarýn ve israfýn önüne geçilmesi için bir seferberlik baþlatýlmýþ ve 2004 yýlý "Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme Yýlý" olarak ilan edilmiþtir. Kamuda yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn desteklenmesi, tasarruf kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý, kamu hizmetlerinin sunum maliyetlerinin düþürülmesi, gereksiz bürokrasi ve kýrtasiyeciliðin azaltýlmasý, fonksiyonunu yitiren birimlerin kapatýlarak etkili bir kamu idaresinin kurulmasý amacýyla "Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme Projesi" baþlatýlmýþ ve 2005 yýlýnda kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan yürütülen baþarýlý çalýþmalarýn tarafýmdan ödüllendirilmesi benimsenmiþtir. iv

4 Yürütülen Proje doðrultusunda; baþarýlý çalýþmalarýn kamuoyuyla paylaþýlarak yaygýnlaþtýrýlmasý ve kamu yönetimimize yol gösterici olmasý amacýyla hazýrlanan bu kitapta yer alan çalýþmalarý yürüten kamu görevlilerine teþekkür ediyorum. Recep Tayyip ERDOÐAN BAÞBAKAN v

5 SUNUÞ Bu proje çalýþmasýnýn amacý, kamu varlýklarýný daha etkin kullanarak ve hizmet maliyetlerini düþürerek kaynak yaratmaktýr. Þüphesiz kaynak yaratmanýn birincil yolu üretmek ve tasarruf etmektir. Ancak kaynaklarý harcarken de maliyetlerin kontrol altýna alýnmasý, kaynak yaratmanýn önemli bir aracýdýr. Nitekim modern örgütlerin en temel rekabet stratejileri arasýnda "maliyet liderliði" fikri yatmaktadýr. Bilindiði gibi, bürokrasi harcamalarýný kontrol altýna alabilmek için geleneksel olarak "Ýsrafý Önleme veya Tasarruf Genelgeleri" yayýnlamaktadýr. Bu yaklaþým, maliyetlerin azaltýlmasý fikrinden farklý bir felsefeye sahiptir. Her þeyden önce, israfýn önlenmesi beþeri ve ahlaki bir tavýrdýr. Bu açýdan genellikle kamu yöneticilerinin kiþisel inisiyatifleriyle sýnýrlý kalmaktadýr. Nitekim tasarruf genelgeleriyle istenen amaca da ulaþýlamamaktadýr. Baþbakanlýk kayýtlarýnda yaptýðýmýz incelemelerde, kamu yöneticileri tasarruf genelgelerinden; kendi maliyetlerini kontrol altýna almak yerine sorumluluðun Baþbakanlýkta olduðu ve yapýlmasý gereken harcamalar için izin alýnmasý gerektiði sonucunu çýkarmakta ve izin için çeþitli ikna yöntemlerine baþvurmaktadýr. Hatta tasarruf genelgeleri çoðu kez bürokratik süreci uzatan ve kararlarý geciktiren uygulamalarý da beraberinde getirmesi sebebiyle eleþtiri ve þikayet konusu olmaktadýr. Diðer taraftan, tasarruf genelgeleri kapsamý itibariyle, sadece gereksiz yere kullanýlan makam aracý, lojman, hizmet binasý ve dinlenme tesisleri üzerinde durmaktadýr. Gerçekte kamu harcamalarýnda bu tür kalemlerin toplam maliyetler içindeki payý düþüktür. Þüphesiz bu alanlarda da harcamalar dikkatli yapýlmalýdýr. Ancak, bunlardan daha önemlisi, kamu hizmetlerini üretirken veya sunarken; O hizmetin gerekli olup olmadýðý, Devlet eliyle yerine getirilmesi zorunluluðu, Örgüt yapýsýnýn büyüklüðü, Çalýþanlarýn sayýsý ve niteliði gibi ana maliyet unsurlarýnýn kontrol edilmesi gereðidir. Çünkü bu harcamalar sadece yatýrým ve bakým maliyetleri itibarýyla deðil, uzun yýllar harcama dönemi içinde çýkan büyük giderlerle de bütçe üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadýr. vi

6 Kamu kaynaklarýnýn daha etkili kullanýmý; Yatýrým önceliklerinin belirlenmesi ve stratejik yatýrýmlara aðýrlýk verilmesi, Kaynaklarýn çok sayýda proje arasýnda daðýtýlmasý yerine belirli sorunlara odaklanýlmasý ve bu projeleri bir an önce tamamlayýp fayda üretmeye baþlanýlmasý, Ýçinde bulunduðumuz küresel ve ulusal çevre þartlarý göz önüne alýnarak, kamu idaresinin sunmasýna gerek olmayan hizmetlerin daha ucuz ve etkili üretecek özel sektör, sivil toplum, üniversite ve sendikalara devredilmesi, Kýsaca kamu yöneticileri olarak verilecek kararlarýn duygusal deðil, rasyonel bir zemine oturtulmasý olarak tanýmlanabilir. Maliyetlerin düþürülmesi ise, üretilen ve sunulan hizmetlerin kalitesi ve çeþitliliðinden fedakârlýk etmeden, söz konusu hizmetin maliyet faktörleri üzerinde yoðunlaþmayý gerekli kýlar. Reorganizasyon yapýlmasý; etkin olmayan birimlerin tasfiyesi, küçültülmesi, birleþtirilmesi, misyonlarýnýn gözden geçirilerek farklý hizmetlere yönlendirilmesi, Maliyet faktörleri gözden geçirilerek, maliyet içindeki payý yüksek girdilerin tedarik þartlarýnýn yeniden belirlenmesi, Bürokratik iþlem ve süreçlerin eleþtirel bir yaklaþýmla deðerlendirilerek, özellikle iþlemlerin basitleþtirilmesi, formalite ve belgelerin azaltýlmasý, hizmet süresinin kýsaltýlmasý yoluyla vatandaþlarýn memnuniyetinin artýrýlmasý, Aðýr iþ makineleri, taþýma araçlarý ve diðer makine ve teçhizatýn özenle kullanýlmasý ve planlý bakýmlarýnýn yapýlmasý, kullanýlmasý ekonomik olmaktan çýkmýþ eski araç-gereçlerin elden çýkarýlmasý, zaruri ihtiyaçlar için kiralama veya hizmet satýn alma yönteminin tercih edilmesi, Hala israf konusu olan sosyal tesis, dinlenme tesisi veya kamp yeri harcamalarý ile ilaç ve týbbi malzeme giderlerinin sürekli kontrol altýnda tutulmasý, Kamu gelirlerinin artýrýlmasý ve zamanýnda tahsil edilmesi, maliyetlerin düþürülmesinin belli baþlý yöntemleridir. Yukarýda söz konusu edilen çabalar bugüne kadar sürdürdüðümüz yönetim alýþkanlýklarýndan bir farklý düþünce yapýsý ile mümkündür. Öyleyse maliyetlerin azaltýlmasý fikri, yönetim zihniyeti ve uygulamalarýyla ilgili sistemik bir sorumluluktur. Baþka bir ifadeyle, bu çabalar daha etkin ve verimli bir kamu yönetimini gerçekleþtirmeye yöneliktir ve iyi iþleyen kamu kurumlarý modern bir düþünce yapýsýný gerektirir. vii

7 Bu düþünce yapýsý her þeyden önce Devlet gücünün sýnýrlandýrýlmasý veya küçültülmesi deðil, belki de tam tersi kamu kurumlarýnýn yönetme kapasitesinin geliþtirilmesi amacýna yöneliktir. Modern kamu yönetiminin temel öðeleri olan stratejik yönetim, hedeflerin belirlenmesi ve kaynaklarýn hedeflere göre yeniden tanzimi, personelin performansa göre deðerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi, performans denetimi, yöneticilerin hesap vermeleri ve saydamlýk gibi ilkeler bu düþünce yapýsý içinde yer alýr. Yukarýda çerçevesini çizmeye çalýþtýðýmýz "Kamu Kaynaklarýnýn Etkin Kullanýmý ve Maliyetlerin Azaltýlmasý Proje Yarýþmasý" kapsamýnda 2005 yýlýnda; Merkezi idare kuruluþlarýndan 88, Üniversitelerden 5, Merkezi idarenin taþra teþkilatýndan 90, Yerel yönetimlerden 124, olmak üzere, toplam 307 adet proje Baþbakanlýða sunulmuþtur. Bu projelerden; yarýþma yýlýndan önceki yýllarda baþlatýlan ve tamamlanamayan, fayda ve maliyet analizi yapýlamayan projeler deðerlendirme dýþýnda býrakýlmýþtýr. Diðer projeler DPT Müsteþarýnýn baþkanlýðýnda Maliye Bakanlýðý Müsteþarý, Baþbakanlýk Müsteþar Yardýmcýsý, Mahalli Ýdareler Genel Müdürü, Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkaný, TOBB, TÜSÝAD ve KAL- DER temsilcilerinden oluþan bir "Deðerlendirme Kurulu" tarafýndan; Yenilikçilik ve giriþimcilik, Hizmet girdilerinde tasarruf, Yaygýnlaþtýrýlabilirlik, diðer kamu kurum ve kuruluþlarý için iyi uygulama örneði ve öðretici olma potansiyeli, Sürdürülebilirlik, Süreç iyileþtirilmesi, Toplam ekonomik etkisi ve Vatandaþ memnuniyeti, kriterleri çerçevesinde deðerlendirilerek 12'ye düþürülmüþtür. Ön deðerlendirmeyi geçen 12 proje aþaðýdaki gibidir: Adalet Bakanlýðýna ait "Ulusal Yargý Aðý (UYAP) Projesi", Nüfus ve Vatandaþlýk Genel Müdürlüðüne ait "Kimlik Paylaþým Sistemi", Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna ait "e-beyanname Projesi"; Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðüne ait "Eþdeðer Ýlaç Uygulamasý Projesi" ve Muhasebat Genel Müdürlüðüne ait "Ödenek ve Demirbaþ Malzeme Taleplerinin Elektronik Ortamda Alýnmasý ve Karþýlanmasý Projesi", viii

8 Ýskilip Belediye Baþkanlýðýna ait "Belediye Hizmetlerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý Projesi", Ýstanbul Emniyet Müdürlüðüne ait "Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu-Modern Kent Bilgi ve Güvenlik Sistemi", Altýndað Belediye Baþkanlýðýna ait "Belediye Teþkilat Yapýsýnýn Yeniden Düzenlenmesi, Personel Sayýsýnýn Azaltýlmasý ve Performans Deðerlendirme Kurulu Oluþturulmasý, Makine Parkýnýn Etkin Kullanýlmasý, Mahallelerin Birleþtirilmesi, Kentsel Dönüþüm ve Toplumsal Deðiþim Projeleri", Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Gaziantep Ýl Müdürlüðüne ait "Süne Zararlýsý ile Kimyasal Mücadele Yerine Biyolojik Mücadele Yürütülmesi Projesi", Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonuna ait "Ýkinci Alacak Satýþ Ýhalesi Projesi", Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýna ait "Arsa Satýþý Karþýlýðý Gelir Paylaþýmý Yöntemi, Kentsel Yenileme (Gecekondu dönüþüm), Geri Ödeme Takibinin TOKÝ Sisteminden Yapýlmasý ve Müþteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Projeleri", Van Valiliðine ait "Yeþil Að, Mikro Kredi ve Gýda Bankasý Projeleri", Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðýna ait "e-hizmet Projesi", Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðüne ait "Blok Tren Taþýmacýlýðý ve Bazý Trenlerde Sinterli Fren Pabucu Kullanýmý Projeleri", Ön deðerlendirmeyi geçen 12 kamu kurum ve kuruluþuna ait projelere iliþkin uygulamalar Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý tarafýndan yerinde incelenmiþtir. 12 kurum ve kuruluþun üst düzey yöneticileri, mezkur projelerini ayrýntýlý olarak Deðerlendirme Kuruluna sunmuþlardýr. Bu sunumlar sonrasýnda yapýlan deðerlendirme sonucunda; Altýndað Belediyesine ait projeler, birincilik ödülüne layýk görülmüþtür. Birincilik kazanan bu projenin yaný sýra; Süne zararlýsý ile kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele yürütülerek çevrenin korunmasý, ürün veriminin artýrýlmasý ve kamu hizmetlerinin üretiminde kullanýlan girdi maliyetlerinin düþürülmesi konusunda Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Gaziantep Ýl Müdürlüðünün çalýþmasý, Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðünce yürütülen Eþdeðer Ýlaç uygulamasý, Muhasebat Genel Müdürlüðünce yürütülen ödenek ve demirbaþ malzeme taleplerinin elektronik ortamda alýnmasý ve karþýlanmasý ile Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca yürütülen e-beyanname projelerinin hayata geçirilmesi konusunda Maliye Bakanlýðýnýn çalýþmalarý, ix

9 Kimlik Paylaþým Sistemiyle (KPS) nüfus bilgilerinin elektronik ortamda güncel bir þekilde paylaþýma açýlarak bürokratik iþlem ve süreçlerin azaltýlmasý ve vatandaþ hayatýnýn kolaylaþtýrýlmasý konusunda Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünün çalýþmasý ödüllendirilmeye layýk görülmüþtür. Maalesef Genelgede belirlenen þartlar sebebiyle ödül belirli sayýda verilebilmektedir. Projeler arasýnda muhakkak baþarýlý ve takdire þayan birçok projeden bahsetmek mümkündür. Kurul aralarýndan en iyilerini seçmeye özen göstermiþ ve ayrýntýlý puanlama sistemiyle ödülü hak edenleri zorlukla tespit etmiþtir. Ancak Baþbakanlýk ödül verilemeyen projeler arasýnda baþka kurumlara örnek olma niteliðini haiz ve takdir edilmeye layýk iki projeyi burada zikretmeyi uygun bulmaktadýr: Van Valiliðinin vatandaþlar tarafýndan yoðun bir þekilde talep edilen Yeþil Kart, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakfý yardýmý, yaþlýlýk ve sakatlýk aylýðý baðlanmasý ve asker ailesi saðlýk karnesi iþlemlerinde istenilen belge sayýsýnýn azaltýlmasý, hizmet sunumunun bir merkeze toplanarak süreçlerinin basitleþtirilmesi suretiyle vatandaþýn hayatýnýn kolaylaþtýrýlmasý konularýndaki çalýþmalarý, Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu Baþkanlýðýnýn devralýnan banka ve finansal kuruluþlarýn tahsili gecikmiþ alacaklarýnýn, alacak satýþ ihalesi yöntemiyle tahsil edilmesi suretiyle kamu gelirlerinin zamanýnda ve tam olarak tahsili için etkili yöntemler denemesi ve kayýp ve kaçaklarýn asgariye indirilmesi yönündeki çalýþmasý tebrik ve takdir edilmeyi hak etmiþtir. Ayrýca, Baþbakanlýða sunulan projelerin birçoðunun birbirinden güzel ve örnek teþkil edebilecek niteliklerde çalýþmalar içerdiði görülmüþtür. Ýyi örneklerin çoðalmasý ve kurumlar arasýnda paylaþýlmasý maliyetler üzerine odaklaþmayý ve hizmette etkinlik düþüncesini yaygýnlaþtýracaktýr. Ödül alan yöneticilerimizin de tecrübelerini diðer kamu yöneticileriyle paylaþmalarýnýn yararlý olacaðý kanaatini taþýyorum. x

10 Bu vesileyle, ödül almýþ olsun veya olmasýn projede yer alan bütün kurumlarý, tepe yöneticilerini ve her kademedeki çalýþanlarýný ve bu çalýþmalarda emeði geçen herkesi kutluyorum. Ayrýca, çalýþmalarýn koordinasyonunu baþarýyla yürüten Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðýna, bu süreçte Projeyi destekleyen TOBB, TÜSÝAD ve KAL-DER'in deðerli yöneticilerine teþekkür ediyorum. Bu proje yarýþmasýnýn sonraki yýllarda kamu kaynaklarýnýn kullanýmýnda daha baþarýlý sonuçlar doðurmasý temennisiyle saygýlar sunuyorum. Prof. Dr. Ömer DÝNÇER Baþbakanlýk Müsteþarý xi

11 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ... SUNUÞ... I- ÖDÜL KAZANAN PROJELER... A- ALTINDAÐ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI... B- TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI, GAZÝANTEP ÝL MÜDÜRLÜÐÜ... C- MALÝYE BAKANLIÐI Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü Muhasebat Genel Müdürlüðü... Ç- NÜFUS VE VATANDAÞLIK ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ... II- DÝÐER KAMU KURUM VE KURULUÞLARINA AÝT ÝYÝ UYGULAMA ÖRNEKLERÝ... A- MERKEZÝ ÝDARE KURULUÞLARI BAÞBAKANLIK... a) Baþbakanlýk Basýmevi Ýþletmesi ve Döner Sermaye Müdürlüðü... b) Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ)... c) Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu Baþkanlýðý... ç) Vakýflar Genel Müdürlüðü... d) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü... e) Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðü ADALET BAKANLIÐI ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI... Emniyet Genel Müdürlüðü MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI BAYINDIRLIK VE ÝSKAN BAKANLIÐI... Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü ULAÞTIRMA BAKANLIÐI... a) PTT Genel Müdürlüðü... b) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Genel Müdürlüðü... c) Denizcilik Müsteþarlýðý... ç) Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Þ. (TÜLOMSAÞ) Genel Müdürlüðü... d)türkiye Demiryolu Makinalarý Sanayii A.Þ. (TÜDEMSAÞ ) Genel Müdürlüðü... iv vi xii

12 8- TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü (TÝGEM) ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI a) Bað-Kur Genel Müdürlüðü b) Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý ENERJÝ VE TABÝÝ KAYNAKLAR BAKANLIÐI a) Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüðü b) ETÝ Maden Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü c) Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Þ. (TEMSAN) Genel Müdürlüðü ç) Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Þ. Genel Müdürlüðü B- MERKEZÝ ÝDARENÝN TAÞRA TEÞKÝLATI VAN VALÝLÝÐÝ ÞANLIURFA VALÝLÝÐÝ ALACA KAYMAKAMLIÐI KARAYOLLARI XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ (ANTALYA) ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ ESKÝÞEHÝR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTANBUL ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ SÝVAS ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ C- YEREL YÖNETÝMLER ÇANKIRI VALÝLÝÐÝ ÝL ÖZEL ÝDARESÝ DÝYARBAKIR VALÝLÝÐÝ ÝL ÖZEL ÝDARESÝ BURSA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝSKÝLÝP BELEDÝYE BAÞKANLIÐI PENDÝK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI TUZLA BELEDÝYE BAÞKANLIÐI EK: PROJE YARIÞMASINA ÇALIÞMALARINI GÖNDEREN KURUM VE KURULUÞLAR xiii

13 Tablo 1: Belediye Teþkilat Yapýsý ve Personel Sayýsý Her bir müdürlüðün ayrý yönetmeliði ya da yönergesinin bulunmasý ile hizmet sýnýfý yönünden uygun olmayan baþkan yardýmcýsýna baðlý olarak çalýþmasý nedeniyle belediye hizmetlerinin sunumunda aksaklýklar ve gecikmeler olduðu görülmüþtür. Bu nedenle, ana faaliyet alanlarý içerisindeki müdürlükler belirlenerek yeniden yapýlanmanýn nasýl gerçekleþtirileceði konusunda çalýþmalar yürütülmüþtür. Müdürlükler benzer iþler yönünden yeniden gruplandýrýldýðýnda aslýnda 27 tane olan müdürlük sayýsýnýn 15 ana grupta toplanmasýnýn mümkün olduðu tespit edilmiþtir. Bu doðrultuda, yeni yürürlüðe giren 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Yasasý, 5393 sayýlý Belediye Yasasý ve 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen hükümler de dikkate alýnarak bir yönetmelik hazýrlanmýþ ve yürürlüðe girmiþtir. Bu aþamadan sonra her bir müdürlüðün kendi "yönergesi" hazýrlanmýþtýr. 3

14 Böylece, tüm yasal prosedürler tamamlanarak teþkilata yönelik yeniden yapýlanma çalýþmalarý sonuçlandýrýlmýþtýr. Son þekliyle birimler aþaðýdaki þekilde yeniden düzenlenerek Belediyedeki baðýmsýz birimlerin sayýsý 27'den 15'e indirilmiþtir. Buna iliþkin tablo aþaðýda gösterilmektedir. Tablo 2: Eski ve Yeni Belediye Teþkilat Yapýsý 4

15 2- Personel Sayýsýnýn Azaltýlmasý: 2005 yýlý baþýnda, Belediye personel sayýsýnýn 898 memur ve 987 iþçi olmak üzere toplam 1885 olduðu, kesinleþen personel giderlerinin kesinleþen belediye gelirlerine oranýnýn %90 olduðu, yatýrýma harcanan paranýn kesinleþen gelirin %4'ü olduðu, belediyenin diðer kamu kurumlarýna olan (personel kesintilerinden kaynaklanan) eski borçlarý da ilave edildiðinde bu oranýn %113'e yükseldiði, ayrýca yýllýk ortalamalar dikkate alýndýðýnda bütçenin %25'inin yapýlan borçlanmalarla finanse edildiði tespit edilmiþtir. Bu tespitlerden sonra diðer kurum ve kuruluþlardan, özellikle üniversitelerden ve konusunda uzman kiþilerden yardým alýnarak müdürlüklerin iþ analizleri yapýlmýþtýr. Hangi müdürlükte kaç kiþi ile hizmetlerin yürütülebileceði konusunda raporlar hazýrlanmýþtýr. Daha sonra personel sayýsýnýn azaltýlmasý yönünde ne gibi tedbirler alýnabileceði konusunda çalýþmalar yapmak üzere komisyonlar kurulmuþtur. Öncelikle emekliliði geldiði halde kýdem tazminatlarý 10 taksitte ödendiði için emekli olmayan iþçilerin kýdem tazminatlarýnýn emekliliði teþvik maksadýyla 4 eþit taksitte ödenmesi teklif edilmiþtir. Bunun kabul görmesi ile birlikte toplam 97 iþçi emekli olmuþ ve kýdem tazminatlarýnýn 4 eþit taksitte ödenmesinin yaný sýra diðer alacaklarý da defaten ödenmiþtir. Belediyenin mali durumunun düzeltilmesi ile birlikte iþçi personele tekrar bir duyuru yapýlarak emekli olan iþçilerin kýdem tazminatlarýnýn ve diðer alacaklarýnýn ayný gün defaten ödeneceði bildirilmiþtir. Bu uygulama yazýlý basýna da "Sabah dilekçeni ver, öðleden sonra paraný al " þeklinde yansýmýþtýr. Toplu Ýþ Sözleþmesi hükümleri taranarak "tenkisatla" ilgili maddenin iþletilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Kendi isteði ile ayrýlan iþçinin kýdem tazminatýnýn ödenebileceðini öngören bu maddenin uygulanabileceði tüm iþçilere duyurulmuþ ve bu yolla toplam 83 iþçinin belediyeden ayrýlmasý saðlanmýþtýr. Bütün bu çalýþmalar sonucunda, toplam 430 iþçi belediyeden ayrýlmýþtýr. Ayrýca diðer kamu kurumlarýna geçmek isteyen memurlara kolaylýk saðlanmýþtýr sayýlý Ýl Ýdaresi Kanunu hükümlerine göre, bölgede bulunan okullara geçici olarak 150 adet memur görevlendirilmiþ ve daha sonra konu Milli Eðitim Bakaný ve personelden sorumlu Devlet Bakanýnýn dikkatine sunularak yapýlan görüþmeler sonucunda Altýndað Ýlçesinde bulunan okullara toplam 114 adet memur personelin nakli saðlanmýþtýr. 5

16 Ayrýca, Ýçiþleri Bakanlýðýna, Saðlýk Bakanlýðýna, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna, Yenimahalle Belediyesine, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna 314 memurun nakli saðlanmýþtýr. Emekliliði gelen personel sayýsý tespit edilmiþ ve birebir görüþmeler yapýlarak belediyenin içinde bulunduðu zor durum izah edilmiþtir. Bu durumda olan personele yasalarýn öngördüðü ölçüde ikramiye verilmiþtir. Bu yöntemle, toplam 124 personel kendi rýzalarý ile emekliliðe sevk edilmiþtir. Tüm bu çalýþmalar yürütülürken Belediyeye yeni eleman alýnmamýþtýr. Tablo 3: Belediyeden Ayrýlan Personel Sayýsý 6

17 3- Belediye Makine Parkýnýn Yenilenmesi: Oluþturulan komisyon marifetiyle yapýlan tespitler ýþýðýnda makine parkýnda bulunan toplam 127 aracýn elden çýkarýlmasý gerektiði tespit edilmiþtir. 127 aracýn nasýl elden çýkarýlacaðýna iliþkin metotlar ve yasal prosedürler belirlenmiþtir. Karayollarý Genel Müdürlüðü, Emniyet Genel Müdürlüðü ve DSÝ Genel Müdürlüðü görevlileriyle birlikte belediyenin teknik personelinden oluþan heyet, 126 aracýn ekonomik ömrünü doldurduðuna dair rapor hazýrlamýþtýr. Taþýt Kanunu gereðince Valilikten araçlarýn satýlabilmesi için gerekli izinler alýnmýþ ve 2886 sayýlý Yasa uyarýnca 127 araç piyasaya ve belediyelere satýlmýþtýr. 4- Mahallelerin Birleþtirilmesi: Belediye sýnýrlarý içerisinde toplam 113 mahalle olmasýnýn koordinasyonda ve hizmet sunumunda aksaklýklara sebep olduðu tespit edilmiþtir. Bunun üzerine Ýmar ve Ýstimlâk Müdürlüðü ile Yazý Ýþleri ve Kararlar Müdürlüðünce mahalle birleþtirme çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Seçmen sayýsý 150 kiþinin altýnda bulunan mahallelere daha hýzlý ve kolay hizmet götürülmesi ve bürokrasinin azaltýlmasý amacýyla Ýmar ve Ýstimlâk Müdürlüðünce yerinde ve harita üzerinde incelemeler yapýlmýþ, röperleme raporu hazýrlanmýþtýr. Altýndað Belediye Meclisinin aldýðý karar doðrultusunda Ankara Valiliðinin Olurlarý ile 113 mahalle birleþtirilerek mahalle sayýsý 59'a düþürülmüþtür. Yüksek Seçim Kurulunun 26/02/2005 gün ve 68 sayýlý kararý ile yeni oluþan mahallelerde muhtarlýk seçimleri 05/06/2005 tarihinde yapýlmýþtýr. 5- Kentsel Dönüþüm ve Toplumsal Deðiþim Projesi: Proje kapsamýnda 2005 yýlýnda Kuzey Ankara Projesi ile birlikte yaklaþýk adet gecekondu yýkýlmýþ, yýkým yapýlan yerlerden 5 bölgede toplu konut projeleri baþlatýlmýþ, Belediye öz kaynaklarý kullanýlarak park ve spor tesisleri (11 adet), kapalý pazarlar, hasta konukevleri ve haným lokalleri yapýlmýþtýr. 6- Diðer Projeler ve Hizmetler: Vatandaþlarýn sunulan hizmetlerden daha rahat ortamlarda yararlanabilmeleri için Belediyede Altýn Masa birimi kurulmuþ; bu birim her türlü teknik donanýmla desteklenmiþ, görevli uzman personel vatandaþýn evrak akýþýný belediyenin ilgili birimlerinde bizzat takip eder hale gelmiþtir Sayýlý Belediye Kanununun 48 ve 49 uncu maddeleri ile Belediye Meclisinin 08/07/2005 gün ve 286 sayýlý Kararýna istinaden "Belediyenin yönetim birimlerinde bulunan personelin performanslarýnýn deðerlendirilmesi, buna baðlý olarak çalýþan personelin performanslarýnýn ölçülmesi ve deðerlendirilmesi, çalýþanlarýn iþ veriminin artýrýlarak daha aktif çalýþmalarýnýn 7

18 saðlanmasý" amacýyla "Performans Deðerlendirme Kurulunun Çalýþma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik" hazýrlanmýþtýr. Bu çerçevede, personelin performansýnýn objektif kriterlere göre deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr. Belediye gelirlerinin artýrýlmasý ile ilgili olarak çeþitli çalýþmalar yapýlmýþ, gece denetim ekipleri kurulmuþ, vergisini ödemeyen mükelleflerle birebir görüþülmüþ, diðer birimlerle Mali Hizmetler Müdürlüðünün koordinasyonu saðlanmýþ ve özellikle emlak ve çevre temizlik vergileri, kira ve ecrimisil gelirleri büyük ölçüde artýrýlmýþtýr. Elde Edilen Sonuçlar: Belediye teþkilat yapýsýnýn yeniden yapýlanmasý sonucu; vatandaþ belediye iliþkisinde iyileþmeler görülmüþtür. Belediye birimlerinin görev tanýmlarý yeniden yapýldýðýndan birimler kendi görev alanlarýný ve sorumluluklarýný daha kolay kavrama imkânýna kavuþmuþtur. Ayrýca, birimler fonksiyonel anlamda ilgili baþkan yardýmcýlarýna baðlanarak, bu konuda yaþanan kargaþaya son verilmiþtir. Birimler arasý iletiþim iyileþtirilmiþtir. Ortalama bir hafta süren müdürlükler arasý yazýþmalar, 2-3 günde (bazý durumlarda ayný gün) sonuçlanýr hale gelmiþtir. Yazýþmalar azaltýlarak, hizmetlerin daha etkin verimli ve süratli yapýlmasý saðlanmýþtýr. 27 adet olan müdürlük sayýsý 15 adede, 28 adet olan müdür yardýmcýlýðý sayýsý 2 adede, 96 adet olan þeflik sayýsý 85 adede indirilmiþtir. Yönetici pozisyonunda görev alan kiþilerin yanlarýnda çalýþtýrdýklarý geçici görevli personel (sekreter, odacý, þoför vs.) asli görevlerine döndürülmüþtür. Personel azaltma politikalarýnýn uygulanmasý sonucunda; memur sayýsý 898'den 450'ye, iþçi sayýsý 987'den 557'ye, toplamda ise 1.885'den 1.007'ye indirilmiþtir. Altýndað Belediyesi nden toplam 878 personelin ayrýlmasý saðlanmýþtýr. Personelin takip ve kontrolü ile iþ bölümü yapýlmasý kolaylaþmýþ; evrak akýþý ve iþlem hýzý artmýþ; birimlerin iþgal ettiði alanlar minimum seviyeye inerek, Belediye binasýnýn yarýsý boþalmýþ ve Saðlýk Bakanlýðýna kiraya verilmiþ; elektrik, yakacak, haberleþme, ulaþým ve kýrtasiye harcamalarýndan en az % 50 tasarruf saðlanmýþ; çay ocaklarý ve odacýlýk hizmetleri kaldýrýlmýþtýr. Binalarda görev yapan iþçi personel ihtiyaç yerlerinde (çöp toplama, park ve bahçe bakýmý vb.) görevlendirilmiþ, birimlerin birleþtirilmesinden ve personel azaltýlmasýndan dolayý 162 adet telefon görüþmelere kapatýlmýþtýr. Personel sayýsýnýn fazla olmasýndan dolayý bir personelin günlük reel çalýþma süresi ortalama 2-3 saat iken, þu anda bu oran 6-6,5 saate ulaþmýþtýr. 8

19 Grafik 1: Yýllara Göre Personel Giderleri (YTL) Bütçe disipline edilmiþ ve 5018 sayýlý Yasa kapsamýnda yeniden yapýlanmaya gidilmiþtir. Yapýlan çalýþmalar sonucu bütçe açýðý minimum düzeye indirilmiþtir yýlýnda 25,36 milyon YTL olan açýk, 2003 yýlýnda 22,8 milyon YTL, 2004 yýlýnda 19,7 milyonytl, 2005 yýlýnda ise 2,8 milyon YTL'ye indirilmiþtir. Grafik 2: Bütçe Nakit Açýðý Deðiþim Miktarlarý (Milyon YTL) 9

20 Kaynaklarýn etkin kullanýmý ve maliyetlerin düþürülmesi sonucunda yatýrým harcamalarý 2002 yýlýnda 1,3 milyon YTL, 2003 yýlýnda 2 milyon YTL, 2004 yýlýnda 1,9 milyon YTL, 2005 yýlýnda 19,8 milyon YTL olarak gerçekleþmiþtir. Grafik 3: Yýllara Göre Yatýrým Harcamalarý (YTL) Belediye teþkilat yapýsýnýn yeniden düzenlemesi sýrasýnda; hurdalýk deposundaki hurdalar MKE Kurumuna satýlmýþ bu iþlemden dolayý YTL gelir elde edilmiþtir. Yapýlan incelemede, burada 15 yýldýr bekçi olarak çalýþan iþçilere toplam 1 milyon YTL'nin üzerinde ücret ödendiði anlaþýlmýþtýr. Ayrýca; belediye bünyesinde bulunan akühanede toplam 6 iþçinin çalýþmakta olduðu ve bu iþçilerin aylýk maliyetinin YTL olmasýna karþýn üretilen akülerin aylýk deðerinin YTL olduðu görülmüþtür. Bu sebeple hurdalýk ve akühane kapatýlarak buradaki iþçiler baþka hizmet yerlerinde görevlendirilmiþtir. Altýndað Belediyesi nin görevi olmadýðý halde "et satýþý" yaptýðý ve bu iþ için 15 araç ve iþçi çalýþtýrdýðý anlaþýlmýþtýr. Tamamen zarar eden bu birim de kapatýlarak araçlar elden çýkarýlmýþ ve çalýþan personel diðer birimlerde görevlendirilmiþtir. Yapýlan araç satýþlarý sonucunda açýða çýkan 127 adet iþçi belediyenin diðer birimlerinde görevlendirilmiþtir. Bakým, yedek parça ve akaryakýttan aþaðýda Tablo 4'te gösterilen miktarda tasarruf saðlanmýþtýr. 10

21 Tablo 4: Araç Satýþlarýndan Elde Edilen Tasarruf Miktarý (YTL) Araç satýþýndan elde edilen kaynaðýn bir kýsmýyla belediyeye yeni iþ makineleri alýnmýþ ve yeni araçlar kiralanmýþtýr. 11 adet damperli kamyon, 2 adet ekskavatör, 2 adet ambulans, 2 adet cenaze aracý, 1 kepçe, 4 adet otobüs satýn alýnmýþ; 19 adet binek aracý, 3 adet minibüs ve 20 adet pikap kiralanmýþtýr. Ayrýca evlendirme hizmetleri için de 1 adet Limuzin kiralanmýþtýr. Bu þekilde hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülmesi saðlanmýþ, yakýt ve yedek parça ile bakým giderlerinden tasarruf saðlanmýþtýr. Belediye gelirlerinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar sonucunda; 2003 yýlý toplam gelir 33 milyon YTL iken, 2004 yýlýnda 33,6 milyon YTL, 2005 yýlýnda ise 61,1 milyon YTL'ye çýkarýlmýþtýr. Grafik 4: Net Gelir Deðiþimi (YTL) Personel azaltýlmasý sonucunda, personel giderlerinin kesinleþen gelire oraný %90'dan %52 seviyesine düþürülmüþtür. Bu oranýn daha da düþürülebilmesi için çalýþmalar devam etmektedir. 11

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Aralýk Ekim 2009 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Veraset ve Ýntikal Vergisi 2. Taksit 2009 Yýlý Çevre

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4. Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4. Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý . ISBN: 975-19-3752-3 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4 Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Temmuz 2004 Ýþyeri Açma ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı