Egzersiz E itimi; Fonksiyonel De erlendirme Yöntemleri, Reçeteleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Egzersiz E itimi; Fonksiyonel De erlendirme Yöntemleri, Reçeteleme"

Transkript

1 Egzersiz E itimi; Fonksiyonel De erlendirme Yöntemleri, Reçeteleme Doç. Dr. P nar ERGÜN Atatürk Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim Araflt rma Hastanesi, ANKARA Egzersiz tolerans nda azalma ve fonksiyonel bozulma kronik solunum hastal klar n n s k rastlan lan sonuçlar - d r. Bu güne kadar yap lan birçok çal flmada egzersiz e itiminin dispneyi azaltt, fonksiyonel kapasite, günlük yaflam aktivite düzey ve kalitesinde art fl sa lad gösterilmifltir (1). flte bu nedenlerle egzersiz kapasitesinin de erlendirilmesi ve egzersiz e itimi multidisipliner pulmoner rehabilitasyon programlar n n en önemli komponentlerini oluflturmaktad r. Egzersiz Kapasitesin De erlendirilmesi Pulmoner rehabilitasyon programlar nda hastan n de erlendirilmesinde kullan labilecek farkl egzersiz testleri ve protokolleri vard r. Uygulanacak testin seçiminde; hedefler ve hastan n durumu, program hedefleri ve tipi, laboratuvar olanaklar ve uygulay c tecrübesi, maliyet gibi faktörler göz önünde bulundurulmal d r (1). Kronik solunum hastal klar nda egzersiz kapasitesinin de- erlendirilmesi flu amaçlarla yap l r; 1. Program öncesi egzersiz kapasitesinin belirlenmesi, 2. Etkinli in de erlendirilmesinde bafllang ç verilerinin elde edilmesi, 3. Egzersiz reçetelendirilmesi, 4. Egzersize ba l hipoksemi varl n n ortaya konmas ve gere inde destek oksijen düzeyinin belirlenmesi, 5. Egzersizi k s tlayan nedenlerin ortaya konulmas 6. Altta yatan kardiyak anormalli in ortaya konulmas, 7. Egzersize ba l bronkospazm n ortaya konulmas (1,2). Solunumsal hastal olup bilinen veya flüphelenilen kardiyak problemi olmayan birçok olguda egzersiz testleri güvenle uygulanabilir. Kontraendikasyonlar (KE) relatif olarak azd r. Mutlak ve rölatif KE ler Tablo 1 de verilmifltir. KE ler öncelikle bilinen veya flüphelenilen kardiyovasküler hastal olan olgularda geçerlidir. Ancak primer pulmoner vasküler hastal k ya da kronik tromboembolik hastal a ba l pulmoner hipertansiyonda da yüksek düzeylerdeki egzersiz e itimi ciddi kardiyak aritmi ve ani ölümlere neden olabilece inden çok dikkatli olunmal d r (1). Fonksiyonel kapasitenin objektif de erlendirilmesinde T a b l o 1. KPET i kontraendikasyonlar. Mutlak KE ler stirahat EKG sinde yeni iskemik de ifliklik ki gün içerisinde geçirilmifl MI veya kardiyak olay Unstabil angina Hemodinamik bask lanmaya neden olan kontrol edilemeyen aritmiler Ciddi semptomatik Aort darl Akut pulmoner emboli fiüpheli veya bilinen dissekan anevrizma Akut ewnfeksiyon PaO 2 < 50 mmhg, PaCO 2 70 mmhg FEV 1 < %30 beklenen Göreceli KE ler Sol ana koroner arter darl Orta düzeyde kalp kapak hastal Elektrolit düzensizli i (hipokalemi, hipomagnezemi) Ciddi arteryel hipertansiyon (sistolik KB 200 ve/veya diyastolik KB 110) Tafliaritmi, bradiaritmi Hipertrofik kardiyomiyopati Egzersizle ata a girebilecek nöromusküler, kas-iskelet veya romatizmal hastal k Yüksek düzeyde AV blok Ventriküler anevrizma Kontrol edilememifl metabolik hastal k (diabetes mellitus, tirotoksikoz, miksödem) Kronik infeksiyöz hastal k (hepatit, A DS) Ortopedik engel 338

2 kullan lacak testlerden baz lar ileri teknoloji gerektiren ve bütün sistemlerin egzersizde etkilenimleri ile ilgili bilgi verebilen testler iken, baz lar ise düflük teknoloji gerektiren, uygulan m oldukça basit ve temel bilgi veren yöntemlerdir. Kullan mda olan en popüler egzersiz testleri komplekslikleri artan s rada olacak flekilde: 1. Merdiven ç kma, 2. Alt dakika yürüme testi (6 DYT), 3. Shuttle-walking (mekik yürüme) testi (SWT), 4. Kardiyak stres testi (Bruce protokolü), 5. Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET) (3). Egzersiz kapasitesinin de erlendirilmesinde kullan lacak ekipmanlar: Afla daki listede zamanl yürüme testleri ve KPET i için gerekli ekipmanlar s ralanm flt r. Zamanl yürüme testleri (6DYT, SWT); Test için uygu, sessiz önceden ölçülmüfl yürüme alanlar (6DYT: 30 m, SWT: 10 m lik koridor) Kan bas nc ölçer, Steteskop, Pulse oksimetre, Kronometre, Borg skalas, Yürüteç, sandelye, SWT de iflitilebilir sinyal sistemi, Acil yard m çantas ve e itimli personel. KPET için gerekli ekipman; Kalibre bisiklet ergometre ya da motorize treadmill, EKG, Ekspire edilen havada oksijen tüketimi (VO 2 ), karbondiyoksit üretimi (VCO 2 ), dakika ventilasyonu (VE) ve di- er derive de iflkenlerin ölçümü için ekipman, Solunum fonksiyonlar, dinamik hiper inflasyon de erlendirilmesi için spirometri. Pulmoner rehabilitasyon programlar nda a rl kl olarak kullan lan testler yürüme testleri ve kardiyopulmoner egzersiz testleridir. Yürüme testleri tipik olarak olarak fonksiyonel durumun de erlendirilmesinde, tedavi etkinli inin monitörizasyonunda ve prognoz tayininde kullan - l r. Birçok yürüme testi mevcut olup, a rl kl olarak kullan lan iki yöntem; 6 DYT ve SWT dir. 6 DYT pulmoner rehabilitasyonun etkinli inin de erlendirilmesinde yayg n olarak kullan lmaktad r Geçerli ve güvenilir sonuçlar n elde edilmesinde testin standardize edilmesi önemlidir. 6 DYT hastan n alt dakikal k bir periyodda önceden ölçülen düz zeminde yürüyebildi i kadar h zl yürümesi esas na dayan r. Bu test ile fonksiyonel kapasitenin submaksimal düzeyi saptanabilir; günlük yaflam aktivitelerinin ço u submaksimal düzeyde aktiviteler oldu undan, günlük yaflamdaki fonksiyonel kapasiteyi di- er testlere göre daha iyi yans t r. Yap lan çal flmalarda zamanl yürüme testlerinin hava yolu obstrüksiyonu, dispne ve yaflam kalitesi ile korele oldu u gösterilmifltir. Yürünen mesafenin kay t edilmesinin yan s ra hastan n istirahat için kaç kere durdu u ve istirahatte geçirilen toplam süre de kay t edilir. 6 DYT de yürünen mesafe ve yürünen süre kullan larak MET düzeyi hesaplanabilir. Bu bilgiden egzersiz reçetelendirilmesinde yararlan labilir (1,3-5). SWT 10 m lik bir düzlemde semptom s n rl yürüme mesafesinin de erlendirildi i bir testtir. Giderek h zlanan (incremental-swt) SWT de yürüme h z her dakika artar (0.17 m/saniye) ve iflitilebilir sinyallerle kontrol edilir. 12 düzeyden oluflur ve her biri için mekik say s artar. Test hastan n gereken h z yakalamak için çok nefessiz kalmas ya da sinyallerle belirlenen sürede meki i tamamlayamamas durumunda sonland r l r. SWT sonuçlar VO 2 max ile iyi korelasyon gösterir. SWT zamanl yürüme testinden çok bir dayan kl l k (endurans) testidir. Revil ve arkadafllar SWT de saptanan yürüme h z n (egzersiz yo unlu u) kullanarak endurans SWT yi gelifltirdiler. Incremental-SWT de maksimal kapasite ölçülürken, endurans testinde bu kapasiteyi kullanma gücü belirlenir (6). SWT s ras nda kalp h z, kan bas nc ve oksijen satürasyonu da monitörize edilebilir. Hem kardiyak hem de pulmoner rehabilitasyon programlar nda etkinlik de- erlendirilmesinde kullan labilecek bir testtir. SWT nin motivasyon ve ad mlama özelli inden daha az etkilendi- i, kronik solunum hastal klar nda egzersiz kapasitesiyle daha iyi kolerasyon gösterdi i, rehabilitasyon ve di er tedavi yaklafl mlar ile elde edilen fonksiyonel de iflimin gösterilmesinde daha hassas oldu u öne sürülmektedir (7-9). Maksimal egzersiz tolerans tipik olarak incremental maksimal egzersiz testi (IMET) ile treadmill (yürüme band ) veya bisiklet ergometre kullan larak laboratuvar koflullar nda belirlenebilir. Kol ergometresi alt ekstremite egzersizlerini yapamayan olgularda kullan labilir. Egzersiz kapasitesinin belirlenmesinde progresif multistage test protokolleri kullan l r. Treadmill ergometrede uygulanan yük, yürüme h z ve e imin de ifltirilmesiyle ayarlan r. Bisiklet ergometrede uygulanan yük pedal rezistans ve pedal çevirme h z ile ayarlan r. IMET de ifl yükü rampa veya incremental art fllarla hasta semptoms n rl maksimum egzersiz kapasitesine ulaflana kadar art r l r. Bu düzeydeki egzersize fizyolojik yan tlar EKG, kan bas nc, oksijen satürasyonunun monitörizasyonu, semptomlar ise Borg dispne skalas, visual analog skala ile derecelendirilebilir. IMET ye ekspire edilen gaz analizi ilave edilmesi ile kardiyopulmoner egzersiz testi 339

3 yöntemi oluflturulmufl olur (KPET). KPET de yukarda say lan verilere ilaveten oksijen tüketimi, karbondiyoksit üretimi ve anaerobik eflik ölçülebilir. Arter kan gaz ölçümü ile oksijenizasyon (örne in; alveoler-arteryal oksijen gradienti), karbondiyoksit düzeyi, ölü boflluk/tidal volüm oran (Vd/Vt) ve asit-baz dengesine ait veriler elde edilir. Solunum hastal klar nda ayr ca dinamik hiperinflasyon ve egzersize ba l bronkospazm hakk nda da bilgi edinilebilir. KPET Pulmoner rehabilitasyon uygulamalar nda: 1. Egzersiz program na herhangi bir KE olup olmad - n n gösterilmesi, 2. Egzersiz kapasitesinin belirlenmesi, 3. Egzersizi k s tlayan faktörlerin ortaya konulmas, 4. Egzersiz reçetelendirme, 5. Egzersiz s ras nda O 2 deste i gereklili inin belirlenmesi, 6. Pulmoner rehabilitasyon etkinli inin de erlendirilmesinde kullan r. Pulmoner rehabilitasyona aday olguda egzersiz kapasitesinin de erlendirilmesinde KPET: Kardiyopulmoner egzersiz testi kullan ld nda egzersiz kapasitesinin azald - n gösteren en iyi parametreler pik ifl yükü (Peak WR), pik VO 2 ve anaerobik efli in düflük VO 2 de erlerinde gözlenmesidir (10,11). Egzersiz k s tlanmas nda kullan - lan kriterler Tablo 2 de özetlenmifltir. Fonksiyonel Performans n De erlendirilmesi Olgular formal egzersiz testlerinin yan s ra ayn zamanda uygun ölçüm yöntemleri, anket ve sorgulama ile fonksiyonel durumlar içinde de erlendirilmelidir. Fonksiyonel de erlendirme gerektiren durumlar Tablo 3 te verilmifltir. Solunum kas fonksiyonlar n n de erlendirilmesi, ortopedik k s tlama veya egzersize kontraendikasyon oluflturacak herhangi bir durum olup olmad n n ortaya konulmas egzersiz reçetelendirilmesinde önemlidir (1). Egzersiz E itimi Egzersiz e itimi pulmoner rehabilitasyonun temel ö elerinden biridir ve KOAH l olgularda ve KOAH d fl birçok kronik solunum yetmezli inde kas fonksiyonlar n n iyilefltirilmesinde kullan lacak en uygun yaklafl md r. Daha önce de belirtildi i gibi egzersiz e itimi kronik solunum hastal olup egzersiz tolerans nda azalma, efor dispnesi ve/veya günlük yaflam aktivitelerinde azalma yaflan olgularda endikasyon oluflturur. Egzersiz e itimi sonras nda iskelet kas fonksiyonlar ndaki iyileflme, solunum fonksiyonlar nda herhangi bir iyileflme olmamas na ra men egzersiz kapasitesinde art flla sonuçlan r. Ayr ca, artm fl oksidatif kapasite iskelet kas etkinli inde art fla buda verilen ifl yükünün daha düflük alveoler ventilasyon düzeylerinde gerçeklefltirilmesine olanak sa lar. Tablo 2. Semptom s n rl incremental egzersiz testi s ras ndaegzersizi k s tlanmas gösteren parametreler. 1. Solunumsal s n rlanma Maksimal egzersizde VE/MVV > %80 PaCO 2 de art fl VD/VT de art fl Dinamik hiperinflasyon geliflmesi Egzersize ba l bronkospazm 2. Gaz de ifliminde bozulma Oksijen satürasyonunda düflme 3. Kardiyovasküler s n rlanma Egzersizde kalp h z > %80 beklenen maksimum kalp h z Kan bas nc nda düflme Ciddi aritmi Kardiyak semptomlar (örne in; gö üs a r s ) Hipertansif ya da hipotansif yan t Kondüsyonsuzluk 4. Di er Ortopedik Periferik vasküler Kas-iskelet Metabolik Motivasyonel- psikolojik T a b l o 3. Fonksiyonel de erlendirme gerektiren durumlar. Kas gücü ve dayan kl l Eklem a r s, hareket k s tl l Oksijen gereksinimi Dispne Egzersiz gereklili ini anlayamama Egzersiz korkusu Denge bozuklu u A r düzeyi ve lokalizasyonu Böylece dinamik hiperventilasyon azal r ve egzersiz dispnesinde azalma izlenir. Egzersiz e itim programlar kifliye özel egzersizi k s tlayan faktörleri göz önünde bulundurularak haz rlanmal d r (1). Kronik Solunum Hastal klar nda Egzersiz K s tlanmas nda Rolü Olan Faktörler Kronik solunum hastal olan olgularda solunumsal veya solunumsal olmayan birçok faktör birlikte ya da tek bafl na egzersiz k s tlanmas nda rol almaktad r (Tablo 4). 340

4 Tablo 4. Kronik solunum hastal klar nda egzersizi k s tlayan ned e n l e r. Azalm fl ventilatuar fonksiyonlar Hipoksemi ve hiperkarbi Kardiyak fonksiyonlarda azalma Kaslardaki güçsüzlük Beslenme problemleri Kardiyopulmoner nedenler en önemlilerinden kabul edilmekle birlikte, iskelet kas disfonksiyonunun egzersiz k - s tl l gelifliminde anahtar rolü oynad yap lan çal flmalarla ortaya konmufltur (12-14). KOAH l olgular n %40-45 inde egzersiz k s tl l ndaki ana semptom bacak a r - s d r. KOAH da iskelet kas disfonksiyonu kas kitlesinde ve gerginli inde azalma, yavafl kas lan kaslarda ve oksidatif endurans kas fibrillerinde atrofi, fiber kapilarizasyonu, oksidatif enzim kapasitesi ve kas endurans nda azalma ile karakterizedir (15,16). stirahat ve egzersiz kas metabolizmalar bozulmufl olup, düflük egzersiz yo unluklar nda egzersiz intolerans ve laktik asidoz geliflimi söz konusudur (17-19). KOAH da sistemik inflamasyon, malnütrisyon, yafllanma, serbest oksijen radikalleri düflük anabolik hormon seviyeleri, kortikosteroid iliflkili miyopati ve hipoksi gibi birçok faktör iskelet kas disfonksiyonu gelifliminden sorumludur (20,21). Hastal kla iliflkili geliflen bu tablolar kondüsyonzuslu a neden olur. Kondüsyonsuzluk gelifliminde hastan n dispne hissi nedeniyle daha sedanter bir yaflam tarz n benimsemesi de etkin rol oynar. Bu inaktivite kondüsyonsuzlu un ileri boyutlara gelmesine ve artm fl efor dispnesine neden olur. KPET nin Egzersizi K s tlayan Faktörlerin Ortaya Konulmas ndaki Rolü Egzersiz k s tl l n n fizyolojik temelleri multifaktöryeldir. Sa l kl kiflilerde egzersiz genellikle kardiyak at m hacmindeki k s tlama ile iliflkilidir. Farkl klinik durumlar için KPET i s ras nda egzersize yan t s kl kla birçok faktörden etkilenmesi ve bu faktörlerden baz lar n n overlap yapmas nedeniyle net de ildir. Ancak farkl klinik durumlarda farkl paternler geliflebilmektedir. Tablo 5 te egzersize kardiyopulmoner yan t paternleri verilmifltir. Egzersiz Program Oluflturulmas ve Egzersiz Reçeteleme Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz e itimi hem alt ve hem de üst ekstremite endurans, germe ve endikasyonu olan olgularda solunum kas e itimini içermelidir. Süre, s kl k, egzersiz modu ve yo unluk kiflinin bafllang ç egzersiz test verileri, kondüsyon tablosu ve hastal n n ciddiyeti göz önünde bulundurularak reçetelenmelidir. KPET ve Egzersiz Reçetelenmesi Yo unluk aral ve üst limiti öncelikle hastan n egzersize tolerans ndan ve güvenlik faktörlerinden etkilenir. KPET nin egzersiz yo unlu unun reçetelendirilmesinde de önemi büyüktür. KPET ile saptanan pik ifl yükü ve pik VO 2 ve kalp h z n n yan s ra egzersiz testi sonunda semptomlar n fliddetinin belirlenmesi de egzersiz yo- unlu unun saptanmas nda kullan l r. Cooper C B. egzersiz reçetelendirilmesinde bafllang çta hedef egzersiz yo- unlu unun baz VO 2max n %40 n referans alarak pik ifl yükü, kalp h z ve dispne skorlamas n n bir iliflki içinde birlikte kullan larak belirlenebilece i önerisini getirmifltir (22). Maksimal, incremental egzersiz testleriyle birlikte periferal ölçümler, spesifik k s tlay c lar n ortaya Tablo 5. Farkl hastal klarda KPET paterleri. AT % VO 2 beklenen VE O 2 pulse Nab z peak V O 2 m a x rezervi VE/VO 2 SaO 2 VO 2 /HR r e z e r v i KKY Düflmez, yok Pulmoner, yok vasküler hastal k KOAH N/ölçülemez, yok Düflebilir N, AH N, N, N, Gö üs Duvar Hastal klar N/ölçülemez N Kondüsyonsuzluk N, N, Düflmez N 341

5 konulmas nda kullan l r. Tablo 6 da egzersizi k s tlayan nedenler ve egzersiz reçetelendirilmesindeki rolleri özetlenmifltir. Bu faktörlerden herhangi birinin varl hasta güvenli i ve monitörizasyon gereklili inin ortaya konmas nda yol göstericidir. Egzersiz yo unlu u: aerobik egzersiz reçetelendirilmesinde klinik anlaml de iflim ve optimal sonucun elde edilmesine olanak sa layacak hedef egzersiz yo unlu u önemlidir. Endurans e itimi yüksek veya düflük yo unluklarda uygulanabilir. Yüksek yo unluktaki egzersiz e itimi (örne in; %60-80 W max ) VO 2max da art fl, anaerobik efli e daha yüksek VO 2 de erlerinde ulafl m, kalp h z nda azalma, kas kapillerizasyonunda ve oksidatif enzim kapastesinde artma gibi fizyolojik kazan mlar hedefleniyorsa dikkate al nmal d r. Bu kazan mlar egzersiz endurans nda da daha büyük art fllar beraberinde getirir. Ancak tüm hastalar n yüksek yo unkuktaki egzersizleri tolere etmeleri söz konusu de ildir. Kendi maksimumlar ndaki egzersizi tolere eden ologular n da zamanla tolere edebildikleri egzersiz yo unluklar n n artt gösterilmifltir. Aral kl egzersiz e itimi yüksek ve düflük yo- unlu un alterne edilmesi ya da yüksek yo unluktaki egzersizin belli istirahat süreleri ile uygulanmas esas na dayanan, sürekli yüksek yo unlukta egzersizi tolere edemeyen olgularda reçetelenebilecek yaklafl mlard r. Egzersiz reçetelendirilmesinde ak lda tutulflmas gereken önemli bir nokta egzersiz tolerans nda art fl elde edilmesi için fizyolojik parametrelerde de art fl n mutlaka gerekmedi idir. Düflük yo unluktaki aerobik egzersizlerde de egzersiz endurans nda (Treadmill, yürüme, bisiklet) önemli düzelmeler sa lanabilir. Daha da ötesi birçok çal flmada transkütanöz nöromuskuler elektrik stimülasyonunun alt ekstremite kas gerginli i ve egzersiz endurans nda klasik kardiyovasküler egzersiz e itimi olmaks z n art fl sa lad ve ciddi hastal olup konvansiyonel egzersizleri yapamayan ya da bunun için isteksiz olan olgularda kullan labilece i gösterilmifltir. Egzersiz süre-s kl : Pulmoner rehabilitasyo programlar nda gözetimli egzersiz süre ve s kl haftada üç-befl kez, dakika/seans ve 4-12 hafta aras ndaki periodlarda de iflim göstermektedir. Uzun süreli programlarda kazan mlar daha belirgin ve etkiler daha kal c d r. Egzersiz modu: Pulmoner rehabiltasyon hastalar nda farkl birçok egzersiz modu kullan labilir. En faydal yak- Tablo 6. Egzersizi k s tlayan mekanizmalar ve egzersiz protokollerine etkileri. Egzersiz k s tlanmas Ventilatuar k s tlanma Ventilatuar yetmezlik Gaz de iflim bozukluklar Kardiyovasküler k s tlanma Kondüsyonsuzluk Semptomatik k s tlanma Egzersiz protokolüne etkileri Ventilatuar kapasiteyi art rmak Solunum sistemi mekanikleri düzeltmek Respiratuar kas gücünü art rmak Ventilatuar ihtiyac azaltmak Etkili solunum sa lamak (Vd/Vt yi art rmak) Destek O 2 ile desatürasyonu azaltmak Laktik asidozisi, kondüsyonu art rarak azaltmak Ekspiratuar ak m h z n art rmak Bronkodilatör tedavi Solunum h z n azaltmak Solunum teknikleri Panik atak kontrolü Hipoksemi ve hiperkapniyi önlemek Destek oksijen Asiste ventilasyon Kardiyovasküler monitörizasyon EKG kontrolü Kan bas nc takibi Medikasyon Kondüsyonu iyilefltirmeye yönelik egzersizler Metabolik efli in üstünde egzersiz yapt rmak Psikoterapi Desensitizasyon, Panik kontrolü 342

6 lafl m günlük yaflam aktivitelerini direkt etkileyen kaslar n çal flt r lmas d r. Bu tipik olarak hem alt hem de üst ekstremite kas gruplar n n çal flt r lmas n içerir. Alt ekstremite kaslar n n çal flt r ld modaliteler dayan kl l kta ve dengede art fla, bunlarda günlük yaflam performans nda düzelmeye katk sa lar. Endurans e itiminde a rl kl tercih edilen egzersiz modu; treadmill ergometre (%37), bisiklet ergometre (%23) ve her ikisinin birlikte (%40) kullan m d r. Treadmill in tercih edilme nedeni hastalar n daha kolay adapte olmalar n n yan s ra, günlük yaflam aktiviteleri ile daha uyumlu olmas ndand r. Artirit, eklem deformitesi veya morbid obez olgularda bisiklet ergometre kas iskelet sistemine daha az yük bindirmesi nedeniyle tercih edilmesi gereken egzersiz modudur. Bisiklet ergometre ayn zamanda monitörizasyon kolayl da sa lar. Üst ekstremite kas gruplar n n çal flt r lmas da faydal d r. Orta-ciddi KOAH olan olgular, özellikle de hiperinflasyon nedeniyle diyafragma mekanik dezavantaj olanlar üst ekstremite kas kullan - m n gerektiren günlük yaflam aktivitelerinde güçlük yaflarlar. Kollar n kald r lmas yüksek metabolik ve ventilatuar gereksinim do urur ve kol hareketini içeren aktivelerde solunum düzensizli ine neden olur. Solunum paterninde yaflanan bu de iflikliklerin nedeni aksesuar solunum kaslar n n inspirasyona destek vermek yerine kol hareketlerine yönelik kullan m ndan kaynaklan r. Üst ekstremite kaslar n n çal flt r lmas kas endurans nda, gerginli inde art fla, kol kaslar n kullan m n gerektiren hareketlerin daha düflük metabolik gereksinimle yap labilmesine ve hastan n kendini iyi hissetmesine olanak sa lar. Sonuç olarak üst ekstremite egzersizleri, alt ekstremite egzersizleri ile birlikte rutin olarak uygulanmal d r. Güçlendirme egzersizleri: Ventilatuar gereksinimin azalt lmas nda kullan labilecek yaklafl mlardan biri de güçlendirme egzersizleridir. Küçük kas gruplar n n a rl klarla tekrarlayan flekilde çal flt r lmas esas na dayanan bir yöntemdir. Bu tedavi modalitesinin yafll larda ve kronik kalp yetmezli i olan olgularda tek bafl na ya da KO- AH da endurans egzersizi ile birlikte uyguland nda perferik kas gücünde art fl sa lad yap lan çal flmalarla gösterilmifltir. Güçlendirme egzersizleri iki-üç kez/8 set halinde, her biri maksimum denemenin %70 i olacak flekilde, a rl k çal flmas olarak uygulan r. Solunum kas e itimi; KOAH l olgularda inspiratuar kas e itimi, inspiratuar kas zay fl olan olgularda egzersiz e itimine ilave edilmesi önerilen bir yaklafl md r. Son y llarda yay nlanan bir metaanalizde PR programlar na eklenen inspirasyon kas egzersizlerinin istirahat ve egzersizde ortaya ç kan dispneyi belirgin olarak olarak azaltt gösterilmifltir.. Bu amaçla maksimum inspiratuar ve ekspiratuar ölçümler yap larak solunum kas zay fl tespit edilen olgularda inspiratuar kas e itimi reçetelendirilmelidir. Solunum kas e itim tipleri; ak m direçli e itim (çap giderek küçülen bir aç kl ktan solunum yap lmas ), eflik yükleme e itimi (maksimal inspiratuar bas nc n belli bir yüzdesindeki bas nçda inspirasyon yap lmas ) ve isokapnik hiperventilasyondur. Rehberlerde resistif inspiratuar kas e itiminin haftada dört-befl gün Pimax n fiekil 1. Pulmoner rehabilitasyon programlar nda izlenecek yaklafl mlar. 343

7 %30-35 i yo unlu unda günde iki kez 15 er dakika olacak flekilde uygulanmas önerilmektedir (1,23,24). Sonuç olarak pulmoner rehabilitasyonda baflar l olman n yolu, aday n gereksinimine uygun program haz rlanmas ndan geçmektedir. Bunu için de öncelikle k s tl l n nereden kaynakland n bilmek ve hangi komponentlerin uygulanmas gerekti ini saptamak önemlidir. fiekil 1 de pulmoner rehabilitasyon program haz rlan rken izlenebilecek yaklafl mlar verilmifltir. KAYNAKLAR 1. AACVPR Guidlines for pulmonary rehabilitation programs. 3 rd ed Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Casaburi R, Whipp BJ. Prin - ciples of exercise testing and interpretation: Including patho - logy and clinical applications. 3 rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 1999: ATS statement: Guidlines for six-minute walk test. Am J Res - pir Crit Care Med 2002; 166: Solway S, Brooks D, Lacasse Y, Thomas S. A Qualatatif Syste - mik overview of the measurewment properties of functional walk tests used in the cardiorespiratory domain. Chest 2001; 119: Ambrosino N. Field tests in pulmonary disease. Thorax 1999; 54: Singh SJ, Morgan MDL, Scott S. Developmentof shuttle wal - king test of disability in patients with chronic airways obs - truction. Thorax 1992; 47: Steele B. Time walking tests of exercise capacity in chronic cardiopulmonary illness. J Cardiopulm Rehabil 1996; 16: Morales FJ, Montemayer T, Martinez A. Shuttle versus 6-mi - nute walk test in prediction of outcome in chronic heart fa - ilure. Int Cardiol 2000; 76: Revil SM, Morgan MDL, Singh SJ. The endurans shuttle walk: A new field test fort he assessment of endurance capacity in COPD. Thorax 1999; 54: Cassaburi R, Kukafka D, Cooper CB. Improvement in exercise tolerance with combination of tiotropium and pulmonary re - habilitation in patients with COPD. Chest 2005; 127: Cassaburi R, Porszasz J, Burns, et al. Physiologic benefits of exercise training in rehabilitation patients with severe chro - nic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155: Casaburi R. Skeletal muscle dysfunction in chronic obstructi - ve pulmonary disease. Med Sci Sports Exerc 2001; 33: ATS/ERS. Skeletal muscle dysfunction in chronic obstructive pul - monary disease. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: Baarends EM, Schols AMWJ, Mostert R, Wouters EFM. Peak exercise respons in relation to tissue depletion in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 1997; 10: Bernard S, LeBlanc P, Whittom F. Peripheral muscle weakness in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158: Jacobsson P, Jordfelt I, Brundin A. Skeletal muscle metabo - lites and fiber types in patients with advanced COPD with and without chronic respiratory failure. Eur Respir J 1990; 3: Gosselik R, Troosters T, Decramer M. Peripheral muscle we - akness contributes to exercise limitation in COPD. Am J Res - pir Crit Care Med 1996; 153: Hamilton AL, Killian KJ, Summers E, Jones NL. Muscle strength, symptoms intensity and exercise capacity in patients with cardiorespiratory disorders. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: Polkey MI. Muscle metabolism and exercise tolerance in COPD. Chest 2002; 121: Debigare R, Cote CH, Maltais F. Peripheral muscle wasting in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Ca - re Med 2001; 164: Wouters EFM, Creutzberg EC, Schols AMWJ. Systemic effects in COPD. Chest 2002; 121: Cooper CB. Exercise in chronic pulmonary disease: aerobic exercise prescription. Medicine science in sports exercise 2001: ATS/ERS Statement on Pulmonary Rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: Weiner P, McConell A. Respiratory muscle training in chronic obstructive pulmonary disease: Inspiratory, expiratory, or both? Curr Opin Pulm Med 2005; 1:

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA HASTA SEÇİMİ, DEĞERLENDİRMEDE ALAN TESTLERİ Doç.Dr. Pınar ERGÜN Pulmoner rehabilitasyon (PR), kronik solunum hastalığı olan olgularda standart medikal tedaviye rağmen egzersiz

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON

PULMONER REHABİLİTASYON TORAKS KİTAPLARI SAYI 7 EYLÜL 2009 TORAKS KİTAPLARI PULMONER REHABİLİTASYON SAYI 7 PULMONER REHABİLİTASYON Konuk Editörler Prof.Dr. Müzeyyen ERK Doç.Dr. Pınar ERGÜN Türk Toraks Derneği TORAKS KİTAPLARI

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar:

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar: 537 Bölüm 17 KALP YETERS ZL Prof. Dr. Seçkin PEHL VANO LU TANIMI Kalbin yap sal veya fonksiyonel bozuklu- u sonucu ventrikülün dolumu ve ejeksiyonunda bozulman n ortaya ç kt kompleks klinik bir sendromdur

Detaylı

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu ESC K lavuzlar European Heart Journal (2006) 27, 1341 1381 doi:10.1093/eurheartj/ehl001 Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i Kararl Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev

Detaylı

Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 82-89 Gelifl Tarihi/Received: 06/01/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 14/01/2009 Physiotherapy and Rehabilitation in Geriatrics Hülya Kay han Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I Süreyyapa a Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi itim ve Ara rma Hastanesi. ef: Dr. Hatice TÜRKER

T.C. SA LIK BAKANLI I Süreyyapa a Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi itim ve Ara rma Hastanesi. ef: Dr. Hatice TÜRKER T.C. SA LIK BAKANLI I Süreyyapa a Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi itim ve Ara rma Hastanesi ef: Dr. Hatice TÜRKER OBSTRÜKT F UYKU APNE SENDROMLU HASTALARIN NÖROPS YATR K AÇIDAN DE ERLEND LMES ( Gö

Detaylı

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA 14. BÖLÜM AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Epidemiyoloji ve risk belirlemesi Son y llarda tan ve tedavide

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ Özgür KARCIO LU* Girifl: Acil servislerde özellikle a r l ifllemler s ras nda analjezi ve sedasyon kullan m yayg nd r. K r k ve ç k klar n redüksiyonu, tüp

Detaylı

Polisomnografi: Ne Zaman? Neden?

Polisomnografi: Ne Zaman? Neden? Polisomnografi: Ne Zaman? Neden? Doç. Dr. Refika HAMUTCU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, STANBUL e-mail: rersu@yahoo.com Horlama yumuflak damak ve faucal pillar

Detaylı

TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(2):128-136 DERLEME. Manuel Terapi. Manual Therapy. Aral HAKGÜDER, Siranufl KOK NO

TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(2):128-136 DERLEME. Manuel Terapi. Manual Therapy. Aral HAKGÜDER, Siranufl KOK NO TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(2):128-136 DERLEME Manuel Terapi Manual Therapy Aral HAKGÜDER, Siranufl KOK NO Omurga ve ekstremite eklemlerindeki a r ve fonksiyon bozukluklar n n tedavisinde

Detaylı

Obezite ve Fiziksel T p Yöntemleri

Obezite ve Fiziksel T p Yöntemleri Trakya Univ Tip Fak Derg 2006;23(1):47-54 DERLEME Obezite ve Fiziksel T p Yöntemleri Obesity and Physical Modalities Siranufl KOK NO, Ferda ÖZDEM R, Coflkun ZATER Baflvuru tarihi / Submitted: 23.07.2005

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

Çocuklarda Yaflam Deste i

Çocuklarda Yaflam Deste i Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 27-36 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY*

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* Gebelerin ortalama %4 ünde diabet bulunmaktad r. Bunlar n ortalama %90 ilk kez gebelikte ortaya ç kan veya tan konulan gestasyonel diabet (GDM), geri kalan %10 u ise gebelik

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr.

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr. bolum14 4/9/11 3:47 PM Page 144 144 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 14- BEL EGZERS ZLER N N LOMBER STAB L ZASYONDA ÖNEM VE SEÇ LECEK EGZERS Z PROGRAMI 14 BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

yapay or Beyin Ölümü nakli ameliyat n kald ramayacak

yapay or Beyin Ölümü nakli ameliyat n kald ramayacak yapay or Geçen üçyüz y l içerisinde t p bilimi alan nda önemli geliflmeler meydana gelmifltir. Bu dönem öncesinde birçok hastal n tan ve tedavisi gerçekçi olmayan yöntemlerle yap lmakta idi. Benzer flekilde

Detaylı

ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY

ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY Anestezi Dergisi 2012; 20 (2): 63-72 zdefl: Robotik Cerrahide Anestezi DERLEME / REVIEW ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY Seval ZDEfi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Eğitim

Detaylı