Egzersiz E itimi; Fonksiyonel De erlendirme Yöntemleri, Reçeteleme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Egzersiz E itimi; Fonksiyonel De erlendirme Yöntemleri, Reçeteleme"

Transkript

1 Egzersiz E itimi; Fonksiyonel De erlendirme Yöntemleri, Reçeteleme Doç. Dr. P nar ERGÜN Atatürk Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim Araflt rma Hastanesi, ANKARA Egzersiz tolerans nda azalma ve fonksiyonel bozulma kronik solunum hastal klar n n s k rastlan lan sonuçlar - d r. Bu güne kadar yap lan birçok çal flmada egzersiz e itiminin dispneyi azaltt, fonksiyonel kapasite, günlük yaflam aktivite düzey ve kalitesinde art fl sa lad gösterilmifltir (1). flte bu nedenlerle egzersiz kapasitesinin de erlendirilmesi ve egzersiz e itimi multidisipliner pulmoner rehabilitasyon programlar n n en önemli komponentlerini oluflturmaktad r. Egzersiz Kapasitesin De erlendirilmesi Pulmoner rehabilitasyon programlar nda hastan n de erlendirilmesinde kullan labilecek farkl egzersiz testleri ve protokolleri vard r. Uygulanacak testin seçiminde; hedefler ve hastan n durumu, program hedefleri ve tipi, laboratuvar olanaklar ve uygulay c tecrübesi, maliyet gibi faktörler göz önünde bulundurulmal d r (1). Kronik solunum hastal klar nda egzersiz kapasitesinin de- erlendirilmesi flu amaçlarla yap l r; 1. Program öncesi egzersiz kapasitesinin belirlenmesi, 2. Etkinli in de erlendirilmesinde bafllang ç verilerinin elde edilmesi, 3. Egzersiz reçetelendirilmesi, 4. Egzersize ba l hipoksemi varl n n ortaya konmas ve gere inde destek oksijen düzeyinin belirlenmesi, 5. Egzersizi k s tlayan nedenlerin ortaya konulmas 6. Altta yatan kardiyak anormalli in ortaya konulmas, 7. Egzersize ba l bronkospazm n ortaya konulmas (1,2). Solunumsal hastal olup bilinen veya flüphelenilen kardiyak problemi olmayan birçok olguda egzersiz testleri güvenle uygulanabilir. Kontraendikasyonlar (KE) relatif olarak azd r. Mutlak ve rölatif KE ler Tablo 1 de verilmifltir. KE ler öncelikle bilinen veya flüphelenilen kardiyovasküler hastal olan olgularda geçerlidir. Ancak primer pulmoner vasküler hastal k ya da kronik tromboembolik hastal a ba l pulmoner hipertansiyonda da yüksek düzeylerdeki egzersiz e itimi ciddi kardiyak aritmi ve ani ölümlere neden olabilece inden çok dikkatli olunmal d r (1). Fonksiyonel kapasitenin objektif de erlendirilmesinde T a b l o 1. KPET i kontraendikasyonlar. Mutlak KE ler stirahat EKG sinde yeni iskemik de ifliklik ki gün içerisinde geçirilmifl MI veya kardiyak olay Unstabil angina Hemodinamik bask lanmaya neden olan kontrol edilemeyen aritmiler Ciddi semptomatik Aort darl Akut pulmoner emboli fiüpheli veya bilinen dissekan anevrizma Akut ewnfeksiyon PaO 2 < 50 mmhg, PaCO 2 70 mmhg FEV 1 < %30 beklenen Göreceli KE ler Sol ana koroner arter darl Orta düzeyde kalp kapak hastal Elektrolit düzensizli i (hipokalemi, hipomagnezemi) Ciddi arteryel hipertansiyon (sistolik KB 200 ve/veya diyastolik KB 110) Tafliaritmi, bradiaritmi Hipertrofik kardiyomiyopati Egzersizle ata a girebilecek nöromusküler, kas-iskelet veya romatizmal hastal k Yüksek düzeyde AV blok Ventriküler anevrizma Kontrol edilememifl metabolik hastal k (diabetes mellitus, tirotoksikoz, miksödem) Kronik infeksiyöz hastal k (hepatit, A DS) Ortopedik engel 338

2 kullan lacak testlerden baz lar ileri teknoloji gerektiren ve bütün sistemlerin egzersizde etkilenimleri ile ilgili bilgi verebilen testler iken, baz lar ise düflük teknoloji gerektiren, uygulan m oldukça basit ve temel bilgi veren yöntemlerdir. Kullan mda olan en popüler egzersiz testleri komplekslikleri artan s rada olacak flekilde: 1. Merdiven ç kma, 2. Alt dakika yürüme testi (6 DYT), 3. Shuttle-walking (mekik yürüme) testi (SWT), 4. Kardiyak stres testi (Bruce protokolü), 5. Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET) (3). Egzersiz kapasitesinin de erlendirilmesinde kullan lacak ekipmanlar: Afla daki listede zamanl yürüme testleri ve KPET i için gerekli ekipmanlar s ralanm flt r. Zamanl yürüme testleri (6DYT, SWT); Test için uygu, sessiz önceden ölçülmüfl yürüme alanlar (6DYT: 30 m, SWT: 10 m lik koridor) Kan bas nc ölçer, Steteskop, Pulse oksimetre, Kronometre, Borg skalas, Yürüteç, sandelye, SWT de iflitilebilir sinyal sistemi, Acil yard m çantas ve e itimli personel. KPET için gerekli ekipman; Kalibre bisiklet ergometre ya da motorize treadmill, EKG, Ekspire edilen havada oksijen tüketimi (VO 2 ), karbondiyoksit üretimi (VCO 2 ), dakika ventilasyonu (VE) ve di- er derive de iflkenlerin ölçümü için ekipman, Solunum fonksiyonlar, dinamik hiper inflasyon de erlendirilmesi için spirometri. Pulmoner rehabilitasyon programlar nda a rl kl olarak kullan lan testler yürüme testleri ve kardiyopulmoner egzersiz testleridir. Yürüme testleri tipik olarak olarak fonksiyonel durumun de erlendirilmesinde, tedavi etkinli inin monitörizasyonunda ve prognoz tayininde kullan - l r. Birçok yürüme testi mevcut olup, a rl kl olarak kullan lan iki yöntem; 6 DYT ve SWT dir. 6 DYT pulmoner rehabilitasyonun etkinli inin de erlendirilmesinde yayg n olarak kullan lmaktad r Geçerli ve güvenilir sonuçlar n elde edilmesinde testin standardize edilmesi önemlidir. 6 DYT hastan n alt dakikal k bir periyodda önceden ölçülen düz zeminde yürüyebildi i kadar h zl yürümesi esas na dayan r. Bu test ile fonksiyonel kapasitenin submaksimal düzeyi saptanabilir; günlük yaflam aktivitelerinin ço u submaksimal düzeyde aktiviteler oldu undan, günlük yaflamdaki fonksiyonel kapasiteyi di- er testlere göre daha iyi yans t r. Yap lan çal flmalarda zamanl yürüme testlerinin hava yolu obstrüksiyonu, dispne ve yaflam kalitesi ile korele oldu u gösterilmifltir. Yürünen mesafenin kay t edilmesinin yan s ra hastan n istirahat için kaç kere durdu u ve istirahatte geçirilen toplam süre de kay t edilir. 6 DYT de yürünen mesafe ve yürünen süre kullan larak MET düzeyi hesaplanabilir. Bu bilgiden egzersiz reçetelendirilmesinde yararlan labilir (1,3-5). SWT 10 m lik bir düzlemde semptom s n rl yürüme mesafesinin de erlendirildi i bir testtir. Giderek h zlanan (incremental-swt) SWT de yürüme h z her dakika artar (0.17 m/saniye) ve iflitilebilir sinyallerle kontrol edilir. 12 düzeyden oluflur ve her biri için mekik say s artar. Test hastan n gereken h z yakalamak için çok nefessiz kalmas ya da sinyallerle belirlenen sürede meki i tamamlayamamas durumunda sonland r l r. SWT sonuçlar VO 2 max ile iyi korelasyon gösterir. SWT zamanl yürüme testinden çok bir dayan kl l k (endurans) testidir. Revil ve arkadafllar SWT de saptanan yürüme h z n (egzersiz yo unlu u) kullanarak endurans SWT yi gelifltirdiler. Incremental-SWT de maksimal kapasite ölçülürken, endurans testinde bu kapasiteyi kullanma gücü belirlenir (6). SWT s ras nda kalp h z, kan bas nc ve oksijen satürasyonu da monitörize edilebilir. Hem kardiyak hem de pulmoner rehabilitasyon programlar nda etkinlik de- erlendirilmesinde kullan labilecek bir testtir. SWT nin motivasyon ve ad mlama özelli inden daha az etkilendi- i, kronik solunum hastal klar nda egzersiz kapasitesiyle daha iyi kolerasyon gösterdi i, rehabilitasyon ve di er tedavi yaklafl mlar ile elde edilen fonksiyonel de iflimin gösterilmesinde daha hassas oldu u öne sürülmektedir (7-9). Maksimal egzersiz tolerans tipik olarak incremental maksimal egzersiz testi (IMET) ile treadmill (yürüme band ) veya bisiklet ergometre kullan larak laboratuvar koflullar nda belirlenebilir. Kol ergometresi alt ekstremite egzersizlerini yapamayan olgularda kullan labilir. Egzersiz kapasitesinin belirlenmesinde progresif multistage test protokolleri kullan l r. Treadmill ergometrede uygulanan yük, yürüme h z ve e imin de ifltirilmesiyle ayarlan r. Bisiklet ergometrede uygulanan yük pedal rezistans ve pedal çevirme h z ile ayarlan r. IMET de ifl yükü rampa veya incremental art fllarla hasta semptoms n rl maksimum egzersiz kapasitesine ulaflana kadar art r l r. Bu düzeydeki egzersize fizyolojik yan tlar EKG, kan bas nc, oksijen satürasyonunun monitörizasyonu, semptomlar ise Borg dispne skalas, visual analog skala ile derecelendirilebilir. IMET ye ekspire edilen gaz analizi ilave edilmesi ile kardiyopulmoner egzersiz testi 339

3 yöntemi oluflturulmufl olur (KPET). KPET de yukarda say lan verilere ilaveten oksijen tüketimi, karbondiyoksit üretimi ve anaerobik eflik ölçülebilir. Arter kan gaz ölçümü ile oksijenizasyon (örne in; alveoler-arteryal oksijen gradienti), karbondiyoksit düzeyi, ölü boflluk/tidal volüm oran (Vd/Vt) ve asit-baz dengesine ait veriler elde edilir. Solunum hastal klar nda ayr ca dinamik hiperinflasyon ve egzersize ba l bronkospazm hakk nda da bilgi edinilebilir. KPET Pulmoner rehabilitasyon uygulamalar nda: 1. Egzersiz program na herhangi bir KE olup olmad - n n gösterilmesi, 2. Egzersiz kapasitesinin belirlenmesi, 3. Egzersizi k s tlayan faktörlerin ortaya konulmas, 4. Egzersiz reçetelendirme, 5. Egzersiz s ras nda O 2 deste i gereklili inin belirlenmesi, 6. Pulmoner rehabilitasyon etkinli inin de erlendirilmesinde kullan r. Pulmoner rehabilitasyona aday olguda egzersiz kapasitesinin de erlendirilmesinde KPET: Kardiyopulmoner egzersiz testi kullan ld nda egzersiz kapasitesinin azald - n gösteren en iyi parametreler pik ifl yükü (Peak WR), pik VO 2 ve anaerobik efli in düflük VO 2 de erlerinde gözlenmesidir (10,11). Egzersiz k s tlanmas nda kullan - lan kriterler Tablo 2 de özetlenmifltir. Fonksiyonel Performans n De erlendirilmesi Olgular formal egzersiz testlerinin yan s ra ayn zamanda uygun ölçüm yöntemleri, anket ve sorgulama ile fonksiyonel durumlar içinde de erlendirilmelidir. Fonksiyonel de erlendirme gerektiren durumlar Tablo 3 te verilmifltir. Solunum kas fonksiyonlar n n de erlendirilmesi, ortopedik k s tlama veya egzersize kontraendikasyon oluflturacak herhangi bir durum olup olmad n n ortaya konulmas egzersiz reçetelendirilmesinde önemlidir (1). Egzersiz E itimi Egzersiz e itimi pulmoner rehabilitasyonun temel ö elerinden biridir ve KOAH l olgularda ve KOAH d fl birçok kronik solunum yetmezli inde kas fonksiyonlar n n iyilefltirilmesinde kullan lacak en uygun yaklafl md r. Daha önce de belirtildi i gibi egzersiz e itimi kronik solunum hastal olup egzersiz tolerans nda azalma, efor dispnesi ve/veya günlük yaflam aktivitelerinde azalma yaflan olgularda endikasyon oluflturur. Egzersiz e itimi sonras nda iskelet kas fonksiyonlar ndaki iyileflme, solunum fonksiyonlar nda herhangi bir iyileflme olmamas na ra men egzersiz kapasitesinde art flla sonuçlan r. Ayr ca, artm fl oksidatif kapasite iskelet kas etkinli inde art fla buda verilen ifl yükünün daha düflük alveoler ventilasyon düzeylerinde gerçeklefltirilmesine olanak sa lar. Tablo 2. Semptom s n rl incremental egzersiz testi s ras ndaegzersizi k s tlanmas gösteren parametreler. 1. Solunumsal s n rlanma Maksimal egzersizde VE/MVV > %80 PaCO 2 de art fl VD/VT de art fl Dinamik hiperinflasyon geliflmesi Egzersize ba l bronkospazm 2. Gaz de ifliminde bozulma Oksijen satürasyonunda düflme 3. Kardiyovasküler s n rlanma Egzersizde kalp h z > %80 beklenen maksimum kalp h z Kan bas nc nda düflme Ciddi aritmi Kardiyak semptomlar (örne in; gö üs a r s ) Hipertansif ya da hipotansif yan t Kondüsyonsuzluk 4. Di er Ortopedik Periferik vasküler Kas-iskelet Metabolik Motivasyonel- psikolojik T a b l o 3. Fonksiyonel de erlendirme gerektiren durumlar. Kas gücü ve dayan kl l Eklem a r s, hareket k s tl l Oksijen gereksinimi Dispne Egzersiz gereklili ini anlayamama Egzersiz korkusu Denge bozuklu u A r düzeyi ve lokalizasyonu Böylece dinamik hiperventilasyon azal r ve egzersiz dispnesinde azalma izlenir. Egzersiz e itim programlar kifliye özel egzersizi k s tlayan faktörleri göz önünde bulundurularak haz rlanmal d r (1). Kronik Solunum Hastal klar nda Egzersiz K s tlanmas nda Rolü Olan Faktörler Kronik solunum hastal olan olgularda solunumsal veya solunumsal olmayan birçok faktör birlikte ya da tek bafl na egzersiz k s tlanmas nda rol almaktad r (Tablo 4). 340

4 Tablo 4. Kronik solunum hastal klar nda egzersizi k s tlayan ned e n l e r. Azalm fl ventilatuar fonksiyonlar Hipoksemi ve hiperkarbi Kardiyak fonksiyonlarda azalma Kaslardaki güçsüzlük Beslenme problemleri Kardiyopulmoner nedenler en önemlilerinden kabul edilmekle birlikte, iskelet kas disfonksiyonunun egzersiz k - s tl l gelifliminde anahtar rolü oynad yap lan çal flmalarla ortaya konmufltur (12-14). KOAH l olgular n %40-45 inde egzersiz k s tl l ndaki ana semptom bacak a r - s d r. KOAH da iskelet kas disfonksiyonu kas kitlesinde ve gerginli inde azalma, yavafl kas lan kaslarda ve oksidatif endurans kas fibrillerinde atrofi, fiber kapilarizasyonu, oksidatif enzim kapasitesi ve kas endurans nda azalma ile karakterizedir (15,16). stirahat ve egzersiz kas metabolizmalar bozulmufl olup, düflük egzersiz yo unluklar nda egzersiz intolerans ve laktik asidoz geliflimi söz konusudur (17-19). KOAH da sistemik inflamasyon, malnütrisyon, yafllanma, serbest oksijen radikalleri düflük anabolik hormon seviyeleri, kortikosteroid iliflkili miyopati ve hipoksi gibi birçok faktör iskelet kas disfonksiyonu gelifliminden sorumludur (20,21). Hastal kla iliflkili geliflen bu tablolar kondüsyonzuslu a neden olur. Kondüsyonsuzluk gelifliminde hastan n dispne hissi nedeniyle daha sedanter bir yaflam tarz n benimsemesi de etkin rol oynar. Bu inaktivite kondüsyonsuzlu un ileri boyutlara gelmesine ve artm fl efor dispnesine neden olur. KPET nin Egzersizi K s tlayan Faktörlerin Ortaya Konulmas ndaki Rolü Egzersiz k s tl l n n fizyolojik temelleri multifaktöryeldir. Sa l kl kiflilerde egzersiz genellikle kardiyak at m hacmindeki k s tlama ile iliflkilidir. Farkl klinik durumlar için KPET i s ras nda egzersize yan t s kl kla birçok faktörden etkilenmesi ve bu faktörlerden baz lar n n overlap yapmas nedeniyle net de ildir. Ancak farkl klinik durumlarda farkl paternler geliflebilmektedir. Tablo 5 te egzersize kardiyopulmoner yan t paternleri verilmifltir. Egzersiz Program Oluflturulmas ve Egzersiz Reçeteleme Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz e itimi hem alt ve hem de üst ekstremite endurans, germe ve endikasyonu olan olgularda solunum kas e itimini içermelidir. Süre, s kl k, egzersiz modu ve yo unluk kiflinin bafllang ç egzersiz test verileri, kondüsyon tablosu ve hastal n n ciddiyeti göz önünde bulundurularak reçetelenmelidir. KPET ve Egzersiz Reçetelenmesi Yo unluk aral ve üst limiti öncelikle hastan n egzersize tolerans ndan ve güvenlik faktörlerinden etkilenir. KPET nin egzersiz yo unlu unun reçetelendirilmesinde de önemi büyüktür. KPET ile saptanan pik ifl yükü ve pik VO 2 ve kalp h z n n yan s ra egzersiz testi sonunda semptomlar n fliddetinin belirlenmesi de egzersiz yo- unlu unun saptanmas nda kullan l r. Cooper C B. egzersiz reçetelendirilmesinde bafllang çta hedef egzersiz yo- unlu unun baz VO 2max n %40 n referans alarak pik ifl yükü, kalp h z ve dispne skorlamas n n bir iliflki içinde birlikte kullan larak belirlenebilece i önerisini getirmifltir (22). Maksimal, incremental egzersiz testleriyle birlikte periferal ölçümler, spesifik k s tlay c lar n ortaya Tablo 5. Farkl hastal klarda KPET paterleri. AT % VO 2 beklenen VE O 2 pulse Nab z peak V O 2 m a x rezervi VE/VO 2 SaO 2 VO 2 /HR r e z e r v i KKY Düflmez, yok Pulmoner, yok vasküler hastal k KOAH N/ölçülemez, yok Düflebilir N, AH N, N, N, Gö üs Duvar Hastal klar N/ölçülemez N Kondüsyonsuzluk N, N, Düflmez N 341

5 konulmas nda kullan l r. Tablo 6 da egzersizi k s tlayan nedenler ve egzersiz reçetelendirilmesindeki rolleri özetlenmifltir. Bu faktörlerden herhangi birinin varl hasta güvenli i ve monitörizasyon gereklili inin ortaya konmas nda yol göstericidir. Egzersiz yo unlu u: aerobik egzersiz reçetelendirilmesinde klinik anlaml de iflim ve optimal sonucun elde edilmesine olanak sa layacak hedef egzersiz yo unlu u önemlidir. Endurans e itimi yüksek veya düflük yo unluklarda uygulanabilir. Yüksek yo unluktaki egzersiz e itimi (örne in; %60-80 W max ) VO 2max da art fl, anaerobik efli e daha yüksek VO 2 de erlerinde ulafl m, kalp h z nda azalma, kas kapillerizasyonunda ve oksidatif enzim kapastesinde artma gibi fizyolojik kazan mlar hedefleniyorsa dikkate al nmal d r. Bu kazan mlar egzersiz endurans nda da daha büyük art fllar beraberinde getirir. Ancak tüm hastalar n yüksek yo unkuktaki egzersizleri tolere etmeleri söz konusu de ildir. Kendi maksimumlar ndaki egzersizi tolere eden ologular n da zamanla tolere edebildikleri egzersiz yo unluklar n n artt gösterilmifltir. Aral kl egzersiz e itimi yüksek ve düflük yo- unlu un alterne edilmesi ya da yüksek yo unluktaki egzersizin belli istirahat süreleri ile uygulanmas esas na dayanan, sürekli yüksek yo unlukta egzersizi tolere edemeyen olgularda reçetelenebilecek yaklafl mlard r. Egzersiz reçetelendirilmesinde ak lda tutulflmas gereken önemli bir nokta egzersiz tolerans nda art fl elde edilmesi için fizyolojik parametrelerde de art fl n mutlaka gerekmedi idir. Düflük yo unluktaki aerobik egzersizlerde de egzersiz endurans nda (Treadmill, yürüme, bisiklet) önemli düzelmeler sa lanabilir. Daha da ötesi birçok çal flmada transkütanöz nöromuskuler elektrik stimülasyonunun alt ekstremite kas gerginli i ve egzersiz endurans nda klasik kardiyovasküler egzersiz e itimi olmaks z n art fl sa lad ve ciddi hastal olup konvansiyonel egzersizleri yapamayan ya da bunun için isteksiz olan olgularda kullan labilece i gösterilmifltir. Egzersiz süre-s kl : Pulmoner rehabilitasyo programlar nda gözetimli egzersiz süre ve s kl haftada üç-befl kez, dakika/seans ve 4-12 hafta aras ndaki periodlarda de iflim göstermektedir. Uzun süreli programlarda kazan mlar daha belirgin ve etkiler daha kal c d r. Egzersiz modu: Pulmoner rehabiltasyon hastalar nda farkl birçok egzersiz modu kullan labilir. En faydal yak- Tablo 6. Egzersizi k s tlayan mekanizmalar ve egzersiz protokollerine etkileri. Egzersiz k s tlanmas Ventilatuar k s tlanma Ventilatuar yetmezlik Gaz de iflim bozukluklar Kardiyovasküler k s tlanma Kondüsyonsuzluk Semptomatik k s tlanma Egzersiz protokolüne etkileri Ventilatuar kapasiteyi art rmak Solunum sistemi mekanikleri düzeltmek Respiratuar kas gücünü art rmak Ventilatuar ihtiyac azaltmak Etkili solunum sa lamak (Vd/Vt yi art rmak) Destek O 2 ile desatürasyonu azaltmak Laktik asidozisi, kondüsyonu art rarak azaltmak Ekspiratuar ak m h z n art rmak Bronkodilatör tedavi Solunum h z n azaltmak Solunum teknikleri Panik atak kontrolü Hipoksemi ve hiperkapniyi önlemek Destek oksijen Asiste ventilasyon Kardiyovasküler monitörizasyon EKG kontrolü Kan bas nc takibi Medikasyon Kondüsyonu iyilefltirmeye yönelik egzersizler Metabolik efli in üstünde egzersiz yapt rmak Psikoterapi Desensitizasyon, Panik kontrolü 342

6 lafl m günlük yaflam aktivitelerini direkt etkileyen kaslar n çal flt r lmas d r. Bu tipik olarak hem alt hem de üst ekstremite kas gruplar n n çal flt r lmas n içerir. Alt ekstremite kaslar n n çal flt r ld modaliteler dayan kl l kta ve dengede art fla, bunlarda günlük yaflam performans nda düzelmeye katk sa lar. Endurans e itiminde a rl kl tercih edilen egzersiz modu; treadmill ergometre (%37), bisiklet ergometre (%23) ve her ikisinin birlikte (%40) kullan m d r. Treadmill in tercih edilme nedeni hastalar n daha kolay adapte olmalar n n yan s ra, günlük yaflam aktiviteleri ile daha uyumlu olmas ndand r. Artirit, eklem deformitesi veya morbid obez olgularda bisiklet ergometre kas iskelet sistemine daha az yük bindirmesi nedeniyle tercih edilmesi gereken egzersiz modudur. Bisiklet ergometre ayn zamanda monitörizasyon kolayl da sa lar. Üst ekstremite kas gruplar n n çal flt r lmas da faydal d r. Orta-ciddi KOAH olan olgular, özellikle de hiperinflasyon nedeniyle diyafragma mekanik dezavantaj olanlar üst ekstremite kas kullan - m n gerektiren günlük yaflam aktivitelerinde güçlük yaflarlar. Kollar n kald r lmas yüksek metabolik ve ventilatuar gereksinim do urur ve kol hareketini içeren aktivelerde solunum düzensizli ine neden olur. Solunum paterninde yaflanan bu de iflikliklerin nedeni aksesuar solunum kaslar n n inspirasyona destek vermek yerine kol hareketlerine yönelik kullan m ndan kaynaklan r. Üst ekstremite kaslar n n çal flt r lmas kas endurans nda, gerginli inde art fla, kol kaslar n kullan m n gerektiren hareketlerin daha düflük metabolik gereksinimle yap labilmesine ve hastan n kendini iyi hissetmesine olanak sa lar. Sonuç olarak üst ekstremite egzersizleri, alt ekstremite egzersizleri ile birlikte rutin olarak uygulanmal d r. Güçlendirme egzersizleri: Ventilatuar gereksinimin azalt lmas nda kullan labilecek yaklafl mlardan biri de güçlendirme egzersizleridir. Küçük kas gruplar n n a rl klarla tekrarlayan flekilde çal flt r lmas esas na dayanan bir yöntemdir. Bu tedavi modalitesinin yafll larda ve kronik kalp yetmezli i olan olgularda tek bafl na ya da KO- AH da endurans egzersizi ile birlikte uyguland nda perferik kas gücünde art fl sa lad yap lan çal flmalarla gösterilmifltir. Güçlendirme egzersizleri iki-üç kez/8 set halinde, her biri maksimum denemenin %70 i olacak flekilde, a rl k çal flmas olarak uygulan r. Solunum kas e itimi; KOAH l olgularda inspiratuar kas e itimi, inspiratuar kas zay fl olan olgularda egzersiz e itimine ilave edilmesi önerilen bir yaklafl md r. Son y llarda yay nlanan bir metaanalizde PR programlar na eklenen inspirasyon kas egzersizlerinin istirahat ve egzersizde ortaya ç kan dispneyi belirgin olarak olarak azaltt gösterilmifltir.. Bu amaçla maksimum inspiratuar ve ekspiratuar ölçümler yap larak solunum kas zay fl tespit edilen olgularda inspiratuar kas e itimi reçetelendirilmelidir. Solunum kas e itim tipleri; ak m direçli e itim (çap giderek küçülen bir aç kl ktan solunum yap lmas ), eflik yükleme e itimi (maksimal inspiratuar bas nc n belli bir yüzdesindeki bas nçda inspirasyon yap lmas ) ve isokapnik hiperventilasyondur. Rehberlerde resistif inspiratuar kas e itiminin haftada dört-befl gün Pimax n fiekil 1. Pulmoner rehabilitasyon programlar nda izlenecek yaklafl mlar. 343

7 %30-35 i yo unlu unda günde iki kez 15 er dakika olacak flekilde uygulanmas önerilmektedir (1,23,24). Sonuç olarak pulmoner rehabilitasyonda baflar l olman n yolu, aday n gereksinimine uygun program haz rlanmas ndan geçmektedir. Bunu için de öncelikle k s tl l n nereden kaynakland n bilmek ve hangi komponentlerin uygulanmas gerekti ini saptamak önemlidir. fiekil 1 de pulmoner rehabilitasyon program haz rlan rken izlenebilecek yaklafl mlar verilmifltir. KAYNAKLAR 1. AACVPR Guidlines for pulmonary rehabilitation programs. 3 rd ed Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Casaburi R, Whipp BJ. Prin - ciples of exercise testing and interpretation: Including patho - logy and clinical applications. 3 rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 1999: ATS statement: Guidlines for six-minute walk test. Am J Res - pir Crit Care Med 2002; 166: Solway S, Brooks D, Lacasse Y, Thomas S. A Qualatatif Syste - mik overview of the measurewment properties of functional walk tests used in the cardiorespiratory domain. Chest 2001; 119: Ambrosino N. Field tests in pulmonary disease. Thorax 1999; 54: Singh SJ, Morgan MDL, Scott S. Developmentof shuttle wal - king test of disability in patients with chronic airways obs - truction. Thorax 1992; 47: Steele B. Time walking tests of exercise capacity in chronic cardiopulmonary illness. J Cardiopulm Rehabil 1996; 16: Morales FJ, Montemayer T, Martinez A. Shuttle versus 6-mi - nute walk test in prediction of outcome in chronic heart fa - ilure. Int Cardiol 2000; 76: Revil SM, Morgan MDL, Singh SJ. The endurans shuttle walk: A new field test fort he assessment of endurance capacity in COPD. Thorax 1999; 54: Cassaburi R, Kukafka D, Cooper CB. Improvement in exercise tolerance with combination of tiotropium and pulmonary re - habilitation in patients with COPD. Chest 2005; 127: Cassaburi R, Porszasz J, Burns, et al. Physiologic benefits of exercise training in rehabilitation patients with severe chro - nic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155: Casaburi R. Skeletal muscle dysfunction in chronic obstructi - ve pulmonary disease. Med Sci Sports Exerc 2001; 33: ATS/ERS. Skeletal muscle dysfunction in chronic obstructive pul - monary disease. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: Baarends EM, Schols AMWJ, Mostert R, Wouters EFM. Peak exercise respons in relation to tissue depletion in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 1997; 10: Bernard S, LeBlanc P, Whittom F. Peripheral muscle weakness in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158: Jacobsson P, Jordfelt I, Brundin A. Skeletal muscle metabo - lites and fiber types in patients with advanced COPD with and without chronic respiratory failure. Eur Respir J 1990; 3: Gosselik R, Troosters T, Decramer M. Peripheral muscle we - akness contributes to exercise limitation in COPD. Am J Res - pir Crit Care Med 1996; 153: Hamilton AL, Killian KJ, Summers E, Jones NL. Muscle strength, symptoms intensity and exercise capacity in patients with cardiorespiratory disorders. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: Polkey MI. Muscle metabolism and exercise tolerance in COPD. Chest 2002; 121: Debigare R, Cote CH, Maltais F. Peripheral muscle wasting in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Ca - re Med 2001; 164: Wouters EFM, Creutzberg EC, Schols AMWJ. Systemic effects in COPD. Chest 2002; 121: Cooper CB. Exercise in chronic pulmonary disease: aerobic exercise prescription. Medicine science in sports exercise 2001: ATS/ERS Statement on Pulmonary Rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: Weiner P, McConell A. Respiratory muscle training in chronic obstructive pulmonary disease: Inspiratory, expiratory, or both? Curr Opin Pulm Med 2005; 1:

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Statik Testlerin tanıda kısıtlayıcı özellikleri: İstirahat

Detaylı

Doç. Dr. Alev GÜRGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Alev GÜRGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ALAN TESTLERİ Doç. Dr. Alev GÜRGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sunum içeriği Egzersiz testi endikasyonları Egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesinde kullanılan testler

Detaylı

FERİK KASLARIN EGZERSİZ

FERİK KASLARIN EGZERSİZ KOAH DA PERİFER FERİK KASLARIN EGZERSİZ EĞİTİMİ Doç.. Dr. Alev GÜRGG RGÜN Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs G Hastalıklar kları Anabilim Dalı KOAH Nefes darlığı Azalmış aktivite Depresyon Sosyal

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ventilatuar Limitasyon Dispne Aktivitenin azalması Fonksiyon

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI Doç. Dr. PINAR ERGÜN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE BAKIM MERKEZİ Pulmoner

Detaylı

BÖLÜM PULMONER REHABİLİTASYON VE EVDE BAKIM

BÖLÜM PULMONER REHABİLİTASYON VE EVDE BAKIM BÖLÜM 16 PULMONER REHABİLİTASYON VE EVDE BAKIM Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım 49 Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım Prof. Dr. Pınar Ergün Pulmoner Rehabilitasyon (PR); kronik obstruktif akciğer

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA HASTA SEÇİMİ, DEĞERLENDİRMEDE ALAN TESTLERİ Doç.Dr. Pınar ERGÜN Pulmoner rehabilitasyon (PR), kronik solunum hastalığı olan olgularda standart medikal tedaviye rağmen egzersiz

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

Doç. Dr. Alev GÜRGÜN

Doç. Dr. Alev GÜRGÜN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA PULMONER REHABİLİTASYON: PROGRAMLAR & YAŞANAN ZORLUKLAR Doç. Dr. Alev GÜRGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İZMİR Pulmoner Rehabilitasyonun

Detaylı

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi Ebru Yüce, Deniz Ulaş, Nermin Köşüş, Serap Simavlı, Aydın Köşüş Amaç 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında, Solunum Fonksiyonları Testi: KPET

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında, Solunum Fonksiyonları Testi: KPET Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında, Solunum Fonksiyonları Testi: KPET Prof. Dr. Can Sevinç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İzmir 1. Ulusal ADHAD Kongresi Pulmoner Hipertansiyon

Detaylı

GARD Türkiye Projesi PULMONER REHABİLİTASYON

GARD Türkiye Projesi PULMONER REHABİLİTASYON GARD Türkiye Projesi PULMONER REHABİLİTASYON Pulmoner Rehabilitasyon; ERS/ATS Pulmoner rehabilitasyon kronik solunum hastalığı olup semptomatik ve sıklıkla günlük yaşam aktiviteleri azalmış olgularda kanıta

Detaylı

Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmoner Rehabilitasyon Pulmoner Rehabilitasyon Adayların n ve Programların n Seçimi Dr. Gaye ULUBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Klasik Görüş Sigara içmeyen, semptomatik, kronik akciğer hastalığı

Detaylı

Kronik solunum hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon; bileşenleri, organizasyon

Kronik solunum hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon; bileşenleri, organizasyon Kronik solunum hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon; bileşenleri, organizasyon Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Plan Kronik solunumsal hastalıklar KSH da egzersiz

Detaylı

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri KBYM Triaj Bilgilendirme Eğitim İleri teknoloji hastaneleri 2. Basamak hastane Evde bakım I. basamak Acil Servisler Özel bakım kuruluşları

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTLERİ KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTLERİ Kardiyopulmoner egzersiz testi gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşan bir yöntem olup tanı

Detaylı

Kardiyopulmoner egzersiz testleri

Kardiyopulmoner egzersiz testleri JCEI / 2014; 5 (3): 504-509 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0448 DERLEME / REVIE ARTICLE Kardiyopulmoner egzersiz testleri Cardiopulmonary exercise testing

Detaylı

Pulmoner Rehabilitasyon ve mlanması

Pulmoner Rehabilitasyon ve mlanması Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakımın n Tanımlanmas mlanması Prof. Dr. Müzeyyen M Erk İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Konunun Planı Tanım Amaç, endikasyonlar PR nun komponentleri

Detaylı

KOAH DA PULMONER OLGUNUN DEĞERLEND. PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE BAKIM MERKEZİ

KOAH DA PULMONER OLGUNUN DEĞERLEND. PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE BAKIM MERKEZİ KOAH DA PULMONER REHABİLİTASYONA ADAY OLGUNUN DEĞERLEND ERLENDİRİLMESİ Doç.Dr.Dr.Pınar Ergün Atatürk Göğüs G s Hastalıklar kları ve Göğüs G s Cerrahisi Eğitim E Araştırma rma Hastanesi PULMONER REHABİLİTASYON

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

PULMONER DEĞERLEND ERLENDİRMEDE RMEDE ALAN TESTLERİ

PULMONER DEĞERLEND ERLENDİRMEDE RMEDE ALAN TESTLERİ PULMONER REHABİLİTASYONDA HASTA SEÇİMİ, DEĞERLEND ERLENDİRMEDE RMEDE ALAN TESTLERİ Doç.Dr.Dr.Pınar ERGÜN Pulmoner Rehabilitasyon Endikasyonları KOAH Astım Göğüs s duvarı hastalıklar kları Kistik fibrozis

Detaylı

Altı Dakika Yürüme Testi

Altı Dakika Yürüme Testi Altı Dakika Yürüme Testi Pınar Çelik 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016, K.K.T.C Altı Dakika Yürüme Testi (6DYT) İlk kez 1960 da Balke, FC değerlendirmek için belli bir zaman süresinde yürünen mesafeyi

Detaylı

LABAROTUVAR DONANIMI VE METODOLOJİ. Doç. Dr. Fadıl Özyener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

LABAROTUVAR DONANIMI VE METODOLOJİ. Doç. Dr. Fadıl Özyener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı LABAROTUVAR DONANIMI VE METODOLOJİ Doç. Dr. Fadıl Özyener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Egzersiz Testleri Kardiyo Pulmoner Egzersiz Testleri Yürüme/Mekik Testleri Kardiyo-Pulmoner

Detaylı

Aslında egzersiz kısıtlanması multifaktöriyeldir; bu faktörlerden birisi baskın etken iken, diğer faktörler de kısıtlanma fizyopatogenezine katkıda bu

Aslında egzersiz kısıtlanması multifaktöriyeldir; bu faktörlerden birisi baskın etken iken, diğer faktörler de kısıtlanma fizyopatogenezine katkıda bu PULMONER REHABLİTASYONA ADAY HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KARDİOPULMONER EGZERSİZ TESTLERİ Doç.Dr. Öznur AKKOCA YILDIZ Ankara Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları AD Aerobik egzersiz en azından birkaç dakikalığına

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

FUTBOL HAZIRLIK DÖNEMİ DAYANIKLILIK ANTRENMANI. Hasan ÇAKMAK Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri

FUTBOL HAZIRLIK DÖNEMİ DAYANIKLILIK ANTRENMANI. Hasan ÇAKMAK Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri FUTBOL HAZIRLIK DÖNEMİ DAYANIKLILIK ANTRENMANI Hasan ÇAKMAK Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri DAYANIKLILIK Sporda dayanıklılık "Uzun süre devam eden yüklenmelerde

Detaylı

Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı. Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı. Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Göğüs ağrısı ile ne sıklıkta karşılaşıyoruz? Göğüs ağrısı ile ne sıklıkta karşılaşıyoruz? İngiltere

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

PROGRAM OLUŞTURMA OLGULAR. Doç.Dr.PINAR ERGÜN

PROGRAM OLUŞTURMA OLGULAR. Doç.Dr.PINAR ERGÜN PROGRAM OLUŞTURMA OLGULAR Doç.Dr.PINAR ERGÜN Olgu-1 67 Y Erkek hasta. Kamyon sürücülüğünden emekli. Karısı ve oğlu ile birlikte yaşıyor. Düz yolda yürürken, duş alırken ve ağır yük taşımanın nefes darlığına

Detaylı

KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon

KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon K O N U I I I G E N E L Y A K L A Ş I M L A R B Ö L Ü M 12 Dicle Kaymaz KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon Pulmoner rehabilitasyon; kronik solunum hastalığı olan semptomatik ve günlük yaşam aktivitesi

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR Tarihçe

Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR Tarihçe Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR 17.03.2008 Tarihçe v 1914: Tuffier Dijital yolla aort kapak dilatasyonu v 1952: Bailey LV den dilatör ile yaklaşım v 1954: Gibbon KALP AKCİĞER MAKİNASI Aortik valvotomi

Detaylı

ZYOLOJİSİ. Prof. Dr. Müzeyyen M. kları AD

ZYOLOJİSİ. Prof. Dr. Müzeyyen M. kları AD EGZERSİZ Z FİZYOLOJF ZYOLOJİSİ Prof. Dr. Müzeyyen M Erk İÜ Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Plan 1. Tanım 2. Egzersizin komponentleri 1. Kaslar 2. Solunum sistemi 3. Kardiyovasküler

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Kardiyopulmoner egzersiz testleri

Kardiyopulmoner egzersiz testleri Gaye ULUBAY, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Solunumsal ve kardiyak fonksiyonları değerlendirmek için istirahatte yapılan ölçümlerin

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akci er Hastalı ında Ayaktan Takip Edilen Hastaların Pulmoner Rehabilitasyon Sonrası Kısa Dönem Sonuçları

Kronik Obstrüktif Akci er Hastalı ında Ayaktan Takip Edilen Hastaların Pulmoner Rehabilitasyon Sonrası Kısa Dönem Sonuçları ARAŞTIRMA / Original Article KOAH / COPD Toraks Dergisi 2006; 7(3): 173-177 Kronik Obstrüktif Akci er Hastalı ında Ayaktan Takip Edilen Hastaların Pulmoner Rehabilitasyon Sonrası Kısa Dönem Sonuçları Figen

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım Bileşenler KORONER YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK REHABİLİTASYON NASIL OLMALIDIR? Prof. Dr. Mehmet Uzun GATA Haydarpaşa Hastanesi Psikososyal yaklaşım 1 4 Tanım Koroner yoğun bakım merkezi = coronary care unit

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 2 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 2 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR 203 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Yüz yüze öğretme teknikleri Dersin

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Sema SAVCI, Deniz İNAL İNCE, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Z. Defne DÜNDAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. KONYA ŞOK Sistemik doku perfüzyonu bozulduğu ve dokulara oksijen sunumunun azaldığı klinik

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Tablo 1: NIMV nin amaçları (3). Kısa-süreli (akut dahil) Uzun süreli. Semptomların giderilmesi. Uyku süresinin ve kalitesinin düzeltilmesi

Tablo 1: NIMV nin amaçları (3). Kısa-süreli (akut dahil) Uzun süreli. Semptomların giderilmesi. Uyku süresinin ve kalitesinin düzeltilmesi Pulmoner rehabilitasyon; semptomatik ve sıklıkla da günlük yaşam aktivitelerinde azalma olan kronik akciğer hastalarına uygulanan multidisipliner, kanıta dayalı ve kapsamlı bir programdır (1). Pulmoner

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Doç. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016 Kıbrıs Amaç Solunum

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK Uzun süreli immobilizasyon sonucu: - Nitrojen ve protein dengesi bozulur. - İskelet kasının kitlesi, kasılma kuvveti ve etkinliği azalır. - İskelet kaslarında

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

KARDIOVASKÜLER DAYANIKLILIK

KARDIOVASKÜLER DAYANIKLILIK KARDIOVASKÜLER DAYANIKLILIK Kardiovasküler Dayanıklılık büyük kas gruplarını içeren dinamik egzersizleri orta-yüksek şiddet arasında uzun süre uygulayabilme becerisidir. Kardiovasküler sistemin ve kardiovasküler

Detaylı

Egzersiz Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Egzersiz Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Egzersiz Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Pre-Test Set Up Kişiye testten önce test için nasıl hazırlanacağı, ne giyileceği, ne yeneceğine dair

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Büyümekte olan bir çocuk için ATP nin anaerobik yolla üretimi oldukça önemlidir çünkü

Büyümekte olan bir çocuk için ATP nin anaerobik yolla üretimi oldukça önemlidir çünkü 1 Büyümekte olan bir çocuk için ATP nin anaerobik yolla üretimi oldukça önemlidir çünkü Çocukların çoğu hareketi uzun süreli orta düzeyde aktivitelerden çok; kısa süreli patlayıcı aktiviteleri içermektedir

Detaylı

GENEL ANTRENMAN Antrenmanla gelişimi amaçlanan özellikler:

GENEL ANTRENMAN Antrenmanla gelişimi amaçlanan özellikler: GENEL ANTRENMAN Antrenman fizik ve moral güç ile teknik ve taktik becerilerin artırılması için yapılan fiziksel ve psikolojik yüklenmelerdir. Diğer bir ifade ile antrenman, sporcuların en yüksek sportif

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Solunum Kaslar Egzersizlerinin ve Aerobik Egzersiz Program n n Yaflam Kalitesi Üzerine Etkileri

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Solunum Kaslar Egzersizlerinin ve Aerobik Egzersiz Program n n Yaflam Kalitesi Üzerine Etkileri 14 Orijinal Makale / Original Article Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Solunum Kaslar Egzersizlerinin ve Aerobik Egzersiz Program n n Yaflam Kalitesi Üzerine Etkileri Effects of Ventilatory Muscle

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sunum Planım NIMV uygulama şekilleri Yıllar içerisinde NIMV kullanımı

Detaylı

Zeynep Atam Tafldemir 1, fiermin Börekçi 1, Tunçalp Demir 1, Sema Umut 1. ARAfiTIRMA

Zeynep Atam Tafldemir 1, fiermin Börekçi 1, Tunçalp Demir 1, Sema Umut 1. ARAfiTIRMA Cerrahpafla T p Dergisi 2009; 40(4): 129-135 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Solunum Fizyoterapisi ve Beslenmenin Solunum Fonksiyon Testleri, Efor Kapasitesi ve Yaflam Kalitesi

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası RİSK ANALİZİ VE MODELLEME İşletme Doktorası Programı Bölüm - 1 Portföy Teorisi Bağlamında Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1 F23 F1 Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi Risk istenmeyen bir olayın olma

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTLERİNDE TEMEL PARAMETRELER. Doç Dr. M. Sinan ERGİNEL

KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTLERİNDE TEMEL PARAMETRELER. Doç Dr. M. Sinan ERGİNEL KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTLERİNDE TEMEL PARAMETRELER Doç Dr. M. Sinan ERGİNEL Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET); oluşturduğu kompüterize egzersiz sistemi aracılığı ile egzersiz toleransının mekanizmasını

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı