ERMENİ ARAŞTIRMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERMENİ ARAŞTIRMALARI"

Transkript

1 10. Y l Özel Say s ERMENİ ARAŞTIRMALARI Dört Ayl k Tarih, Politika ve Uluslararas liflkiler Dergisi say Aram ATEfiYAN Egemen BA Ifi Hikmet ÇET N Kemal Ç ÇEK Edward ERICKSON Rober HADDELER Birsen KARACA Kamer KASIM brahim KAYA Suat KINIKLIO LU Guenter LEWY Ömer E. LÜTEM Murat MERCAN lber ORTAYLI Ümit ÖZDA Hikmet ÖZDEM R Hüseyin PAZARCI Mehmet SARAY Bilâl N. fi Mfi R Pulat TACAR Yaflar YAKIfi Özcan YEN ÇER MAKALELER SÖYLEfi LER K TAP TAHL L EN SON ÇIKAN K TAPLAR D Z N

2 ERMENİ ARAŞTIRMALARI Dört Aylık, Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler Dergisi YAYIN SAHİBİ Ömer Engin LÜTEM SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Oya EREN Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK (Türk Tarih Kurumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi) Dr. Şükrü ELEKDAĞ (Milletvekili, E. Büyükelçi) Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU (Gazi Üniversitesi) Dr. Erdal İLTER (Tarihçi, Yazar) Dr. Yaşar KALAFAT (Tarihçi, Yazar) Doç. Dr. Davut KILIÇ (Fırat Üniversitesi) Prof. Dr. Bayram KODAMAN (Süleyman Demirel Üniversitesi) YAZI KURULU Alfabetik Sıra İle Prof. Dr. Enver KONUKÇU (Atatürk Üniversitesi) Doç. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU (Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü, Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Nurşen MAZICI (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR (Siyaset Bilimci) Prof. Dr. Mehmet SARAY (Tarihçi) Dr. Bilal ŞİMŞİR (E. Büyükelçi, Tarihçi) Pulat TACAR (E. Büyükelçi) DANIŞMA KURULU Alfabetik Sıra İle Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Kalerya BELOVA (Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) Prof. Dr. Salim CÖHCE (İnönü Üniversitesi) Edward ERICKSON (Tarihçi) Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ (Selçuk Üniversitesi) Andrew MANGO (Gazeteci, Yazar) Prof. Dr. Justin MCCARTHY (Louisville Üniversitesi) Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ (Ankara Üniversitesi) EDİTÖR Ömer Engin LÜTEM

3 Ermeni Araştırmaları yılda üç kez yayımlanır. Yerel Süreli Yayın. Ermeni Araştırmaları hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar ilk olarak yazı kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar, alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazı yayımlanır ya da yayımlanmaz. Hakemlerin gizli tutulan raporları derginin arşivlerinde beş yıl süre ile tutulur. Yayın İdare Merkezi Sok. Çınar Sitesi 3. Blok No:32/61 Ümit Mah. Yenimahalle/Ankara Tel: 0 (312) Baskı Tarihi: 20 Nisan 2011 ISSN: X Sayfa Düzeni ve Baskı: Allâme Tanıtım&Matbaacılık Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) Abone Sorumlusu Hülya ÖNALP Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) E-posta: Yurtiçi Abone Ücreti: 25 TL Yurtdışı Abone Ücreti: 25? Aşağıdaki banka/posta çeki hesap numaralarına ödeme yapabilirsiniz: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/ANKARA Şubesi 181/ Posta Çeki Hesabı: Ankara/Çankaya/Merkez IBAN No: TR Aksi belirtilmediği sürece Ermeni Araştırmaları nda yayımlanan yazılarda belirtilen olay ve fikirler sadece yazarına aittir. Yazı işleri müdürünü, yayın sahibini veya editörünü bağlamaz. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı izin alınmaksızın hiçbir iletişim, kopyalama sistemi kullanılarak yeniden baskısı yapılamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır.

4 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Sayfa Editörün Notu...7 (Editorial Note) MAKALELER...15 (ARTICLES) Birlikte Yaşamak: Tarihe, Kimliğe ve Dine Saygı...15 (Living Together: Respect for History, Identity and Religion) Ermeni Patrik Vekili Başepiskopos Aram ATEŞYAN Türk-Amerikan Tazminat Anlaşması ve Günümüze Yansımaları...19 (The Turkish-American Compensation Agreement and Its Implications for Today) Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK Ermeni İddiaları İçin Ciddi Bir Dayanak: Önyargılar...71 (A Serious Ground for Armenian Allegations: Prejudices) Prof. Dr. Birsen KARACA Türkiye-Ermenistan İlişkileri: Protokollere Giden Süreç ve Sonrası...83 (Turkey-Armenian Relations: The Process Leading to Protocols and Post-Protocols Era) Prof. Dr. Kamer KASIM Ç NDEK LER Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye-Ermenistan Protokolleri (Turkey-Armenian Protocols in Terms of International Law) Doç. Dr. İbrahim KAYA Olaylar ve Yorumlar (Facts and Comments) Ömer E. LÜTEM Ermeni Psikolojik Operasyonunun Tarihsel Gelişimi ve Aşamaları (The Historical Evolution and Stages of the Armenian Psychological Operation) Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ - Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ Osmanlı Ermenilerinin Düşmanla İşbirliğine İçeriden Tanıklık : Ermeni Asıllı Rus General Korganoff ve Eseri Hakkında Bir Değerlendirme (A Testimony from the Inside on Collaboration of the Ottoman Armenians with the Enemy: An Evaluation of Russian General Karganoff of Armenian Origin and His Work) Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR 3

5 İyi Giden Türk-Ermeni İlişkilerini Kimler Bozdu ve Nasıl Düzeltilebilir? (Who Disrupted the Friendly Turkish-Armenian Relations and How Can It be Repaired?) Prof. Dr. Mehmet SARAY Araştırmacı ve Yayıncı Olarak E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem (Ret. Ambassador Ömer Engin Lütem As a Researcher and Publisher) Dr. Bilâl N. ŞİMŞİR Türkiye ye Karşı Hukuk Savaşı: Ermeni Asıllı ABD Vatandaşlarının ABD Mahkemelerinde Türkiye Cumhuriyeti ne, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası na ve Ziraat Bankası na Açtığı Davalar (The Legal Struggle Against Turkey: The Lawsuits Filed in US Courts by US Citizens of Armenian Origin Against the Republic of Turkey, Central Bank of the Republic of Turkey and Ziraat Bank) E. Büyükelçi Pulat TACAR AB nin Bir Çerçeve Kararında Soykırımı İnkâr Suçu (Negation of the Crime of Genocide in an EU Framework Decision) Dışişleri Eski Bakanı/Milletvekili Yaşar YAKIŞ SÖYLEŞİLER (INTERVIEWS) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ ile Söyleşi Dışişleri Eski Bakanı Hikmet ÇETİN ile Söyleşi Tarihçi Dr. Edward ERICKSON ile Söyleşi Marmara Gazetesi Başyazarı Rober HADDELER ile Söyleşi Milletvekili/Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Suat KINIKLIOĞLU ile Söyleşi Tarihçi Prof. Dr. Guenter LEWY ile Söyleşi Milletvekili/TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Murat MERCAN ile Söyleşi Topkapı Sarayı Müdürü Prof. Dr. İlber ORTAYLI ile Söyleşi Milletvekili/TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi

6 KİTAP TAHLİLİ (BOOK REVIEWS) E. Büyükelçi Candan AZER: Babadan Oğula Güney Kafkasya: Türkiye-Güney Kafkasya İlişkileri Halit GÜLŞEN EN SON ÇIKAN KİTAPLAR (RECENT PUBLICATIONS) Yıldız DEVECİ BOZKUŞ DİZİN (INDEX) YAZIM KURALLARI (STYLE SHEET) 5

7 .

8 ED TÖRÜN NOTU (EDITORIAL NOTE) Dergisi bu say ile onuncu y l n doldurmufl bulunuyor. Sadece Ermeni Sorunu ve Türkiye-Ermenistan iliflkilerini konu alan bir dergi yay mlamak gereksinimi neden duydu umuzu, ülkemizde geçmiflte bu soruna nas l yaklafl ld n inceleyerek aç klayabiliriz. Osmanl mparatorlu u döneminde Ermeni Sorunu, Do u Anadolu da Alt Vilâyet te ve onlara komflu baz vilayetlerde önce özerk bir Ermenistan bölgesi, sonra da Kafkasya Ermenilerini de içine alacak flekilde, ba ms z bir Ermenistan kurulmas çabalar olarak özetlenebilir. Baflta Rusya olmak üzere di er Büyük Devletlerin de kat lmas yla bu sorun 1878 den 1920 ye kadar yaklafl k k rk y l isyanlar ve savafllar içinde sürmüfltür y l nda Kafkasya da kurulan Ermenistan ise iki buçuk y l kadar sonra, Sovyetler Birli i ne kat larak ba ms zl n yitirmifltir y l Mart ay nda Ankara Hükümeti ile Sovyetler Birli i aras nda Moskova da imzalanan Antlaflma iki ülke aras ndaki s n r saptam flt r. Ayn y l n Ekim ay nda Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile yap lan Kars Antlaflmas da bu s n r teyit etmifltir. Böylelikle Do u Anadolu da bir Ermenistan özerk bölgesi kurulmas veya bu bölgeden Kafkasya daki Ermenistan a toprak verilmesi olas l ortadan kalkm flt r. Böylelikle Ermeni Sorunu, s n r antlaflmalara ba land için hukuken, Türkiye Cumhuriyeti ise, Osmanl n n aksine, tüm topraklar üzerinde tam egemen oldu u için de fiilen sona erdirmifltir. zleyen yaklafl k elli y l içinde Türkiye, Ermeni Sorunu na tamamen kapanm fl nazar ile bakm flt r. Bu çerçevede 1971 y l nda Los Angeles Baflkonsolosumuz un ve Yard mc s n n bir Ermeni taraf ndan öldürülmesiyle bafllayan ve 1975 ten sonra baz Ermeni örgütlerin Türk diplomatlar na sald r lar yla süren katliamlar, zaman n hükümetlerince polis vakas olarak görülmüfl ve yabanc ülkelerdeki Türk diplomatlar n korunmas na öncelik verilmifltir. Oysa bu cinayetleri iflleyen Ermeni örgütleri, Ermenilerin Osmanl mparatorlu u döneminde soyk r ma maruz kald klar n ileri sürüyor ve davalar n tan tabilmek için Türk diplomatlar na karfl eylemler yapt klar n aç kça söylüyorlard. Dava dan kastettikleri ise Türkiye nin Ermeni soyk r m n tan mas, yer de ifltirmeye tabi tutulan Ermenilere mallar n n iadesi, ayr ca tazminat ödenmesi ve Do u Anadolu dan da Ermenistan a toprak verilmesiydi. Terör örgütlerinin bu taleplerinin hiçbir ülke taraf ndan desteklenmemesi o dönemde Türkiye nin bu talepleri hafife almas na yol açt ve özellikle soyk r m iddialar na karfl cevap verilmesi düflünülmedi. Bu arada Ermeni terörünün yabanc ülkeler taraf ndan aç kça k nanmamas pek dikkat çekmedi. ED TÖRÜN NOTU 12 Eylül 1980 de iktidara gelen yeni hükümet, diplomatlara karfl sald r lar n 7

9 devam etti ini ve Bat ülkeleri kamuoylar nda bu sald r lar n Ermeniler aleyhine bir hava yaratmad n dikkate alarak, bir önceki döneme göre tamamen ayr bir yaklafl mla, bu sorunun tarihi konteksti içinde ele al nmas na ve özellikle soyk r m iddialar n n cevapland r lmas na karar verdi. Önce Ermeni Sorunu nun ne oldu unu ortaya koyan bir ana kitap yaz ld. 1 Sonra bu sorunla ilgili Osmanl ve yabanc belgeler yay nlanmaya baflland. 2 Ayr ca, terör ile beslenen Ermeni soyk r m iddialar ve taleplerine karfl koymak üzere bilimsel toplant lar düzenlendi, yabanc ülkelerdeki televizyon programlar na kat l nd, gazete ve dergilere okuyucu mektuplar gönderildi. Nadiren de olsa yakalanan Ermeni teröristlerin davalar na, o ülkenin mevzuat elverdi i takdirde müdahil olunarak, Türk bilim adamlar n n bu davalarda ifade vermeleri sa land. Son olarak da yabanc ülkelerdeki Türk vatandafllar n n Ermeni propagandas na karfl koyabilmeleri için örgütlenmesine çal fl ld. 6 Kas m 1983 tarihinde yap lan seçimlerden sonra iktidara gelen hükümet de bu çal flmalar çekincesiz destekledi. Ermeni terörü, Türklerden baflkalar n da hedef almaya bafllay nca ve bu arada 1983 y l nda Paris teki Orly Havaalan nda yap lan bombal suikastta iki Türk e karfl l k alt yabanc ölünce, Ermenilere duyulan sempati sars ld ve bunun sonucu olarak örgütlü Ermeni terörü 1986 y l nda son buldu. Bu olay Türkiye de, özellikle siyasi çevrelerde, büyük bir rahatlama yaratt. Aç kça ifade edilmemifl olmakla beraber Türkiye de siyaset adamlar n n zihninde flöyle bir denklem olufltu u sonralar fark edildi: Ermeni terörü yok = Ermeni Sorunu Yok. Oysa Ermeni terörü sona ermifl olmas na karfl n Ermeni Sorunu güçlü bir flekilde uluslararas alanda gündeme geliyordu. Bunun ilk kan t Avrupa Ekonomik Toplulu u nda (günümüz Avrupa Birli i) görüldü. Türkiye 14 Nisan 1987 tarihinde tam üyelik için Topluluk a müracaat etti. Avrupa Parlamentosu ise 18 Haziran 1987 tarihinde Ermeni Sorunu için Siyasi Bir Çözüm bafll alt nda bir karar kabul etti. Bu karar, Türkiye de zannedildi inin aksine, Ermeni Sorunu nun hukuksal alanda çözümlenmifl olmas n n yeterli olmad n, özellikle Ermeni terörünün siyasi alanda bir sorun yaratt n ve Avrupa Parlamentosu nun da adayl k için baflvurmufl olan Türkiye den bu sorunu çözümlemesini istedi ini gösteriyordu. Di er bir deyimle Ermeni terörü sona erince Ermeni Sorunu bitmemifl, bu kez uluslararas alanda bafl göstermiflti. 1 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyas, Rüstem Yay nevi, stanbul, Bilal N. fiimflir in bu konudaki pek çok eseri aras nda o y llara ait British Documents on Ottoman Armenians (Dört Cilt), Documents Diplomatiques Ottomans, Affaires Arméniennes (Dört Cilt), Türkçe olarak da Malta Sürgünler i ve Osmanl Ermenileri gösterilebilir. 8

10 Söz konusu kararda, özetle, trajik olaylar n n Birleflmifl Milletler 1948 y l Soyk r m Sözleflmesi ne uygun bir soyk r m oldu u belirtilmekte, Türkiye nin bu soyk r m n kabul etmesi istenmekte, etmedi i takdirde ise bunun Türkiye nin tam üyeli i için bir engel oluflturaca ifade olunmaktayd. K saca Ermeni soyk r m n tan mad takdirde Türkiye Avrupa Birli i üyesi olamaz denmek istenmekteydi. Ancak ard ndan, bir denge kurmak ihtiyac içinde, Türkiye nin söz konusu olaylardan sorumlu tutulamayaca, Ermeni soyk r m n tan mas n n siyasi, hukuki ve maddi talepler do uramayaca belirtilmekte ve Ermeni terörizmi k nanmaktayd. Avrupa Parlamentosu kararlar n n tavsiye niteli inde olmas ve uygulanmalar n n zorunlu bulunmamas Ermeni Sorunu için Siyasi Bir Çözüm bafll kl karar n Türkiye de küçümsenmesine yol açt. O y llarda Türkiye ye adayl k verilmemesi de bu karar adeta unutturdu. Yaklafl k 12 y l sonra, 1999 da Türkiye nin adayl kabul edilince 1987 y l karar n n yeniden gündeme geldi i görüldü. Avrupa Parlamentosu nun her y l Türkiye nin adayl hakk ndaki izleme raporlar ile ilgili olarak kabul etti i kararlar nda 1987 ye at flar yap lmaya baflland. Di er yandan Türkiye nin adayl n n kabulünden sonra Avrupa Birli i üyesi baz ülkelerin parlamentolar soyk r m iddialar n kabul eden kararlar ald lar. Nitekim bu konuda halen mevcut 20 karardan on ikisi 1999 dan sonra kabul edilmifltir. Söz konusu on iki ülkeden sekizi Avrupa Birli i üyesidir. K saca, Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkelerden, Fransa, Almanya ve talya gibi büyük olanlar dâhil, baz lar n n parlamentosu Türkiye nin adayl ile Ermeni soyk r m iddialar aras nda bir ba kurmufltur lar n bafl nda Ermenistan n ba ms zl n kazanmas ve hemen ard ndan Karaba sorunu nedeniyle Azerbaycan ve Ermenistan aras nda çat flmalar n bafllamas ve Türkiye nin bu yeni anlaflmazl n çözümü için ciddi gayret sarf etmesi, Ermenistan n ön plana ç kmas na ve Ermeni soyk r m iddialar na Türkiye de daha az önem verilmesine yol açt. Sonuç olarak, yukar da aç klamaya çal flt m z nedenlerle Ermeni terörünün durmas ndan sonra, Ermeni sorununun esas n oluflturan soyk r m iddialar yla Türkiye gitgide daha az u raflmaya bafllad. Ermeni sorunu ile ilgili mücadelenin münhas ran D fliflleri Bakanl na ait bir ifl olarak addedildi i gözlemlendi. Elbette Ermeni Sorunu nun uluslararas boyutu D fliflleri nin ifliydi. Ancak soyk r m iddialar na karfl koymak için bilimsel çal flmalar yapmak, bunlar yay mlamak ve konferans ve di er yollarla bunlar n tan nmas n sa lamak gerekiyordu ki bu döneminde, bir önceki döneme nazaran, daha az gerçeklefltirildi. Oysa terörün sona ermesinden sonra Ermeniler 1915 olaylar n n soyk r m oldu unu kan tlamaya yönelik çal flma ve faaliyetlerini artt rd lar; özellikle 1990 l y llarda Ermeni olmayan baz bilim adamlar n n iflbirli ini de 9

11 sa lad lar. K saca bu dönemde Türkiye soyk r m konular nda pasif bir tutum izlerken Ermeniler gayet aktif oldu ve sonunda Bat Dünyas (Bat Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya ve Latin Amerika n n bir bölümü) kamuoyunda Ermenilerin 1915 te Türkler (Osmanl lar) taraf ndan soyk r ma u rat ld klar hakk nda köklü bir kan olufltu. Türkiye nin bu konuda uyanmas 2000 y l sonunda ABD Temsilciler Meclisi ne Ermeni soyk r m iddialar n n kabulüne iliflkin bir tasar verilmesiyle bafllad. ABD nin bu iddialar kabul etmesinin di er birçok ülkenin de kabulüne neden olaca tahmin ediliyordu. Ayr ca tehcir edilmifl Ermenilerin mallar n n mirasç lar na verilmesini ve kendilerine tazminat ödenmesini amaçlayan büyük bir kampanya aç lmas olas l da mevcuttu. Bu tasar bizzat Baflkan Clinton un devreye girmesiyle önlenebildi. Bu olay Türk kamuoyuna ve siyaset adamlar na Ermeni iddia ve taleplerinin ciddi sonuçlar do urabilece ini gösterdi. Diplomatik giriflimlerin bilimsel araflt rmalarla desteklenmesi flartt. Bu konuda uzmanl bulunan herkesin çaba harcamas gerekiyordu. Emekli olduktan sonra o s ralarda yeni kurulmufl ve Türkiye nin en büyük düflünce kuruluflu olan Avrasya Stratejik Araflt rmalar Merkezi nde (ASAM) Balkanlar Bölümü nün Baflkan ve ASAM Baflkan Dan flman olarak çal fl yordum. Yukar da de indi imiz geliflmeleri dikkate alarak Baflkan Ümit ÖZDA a Ermeni Sorunu konusunda bilimsel çal flmalar yapmak üzere ASAM a ba l olarak bir Enstitüsü kurulmas n önerdim. Memnuniyetle kabul etti ve kendisine özgü enerji ve sebatla hemen bu projeyi gerçeklefltirmeye bafllad. ASAM n ba l oldu u Avrasya Bir Vakf Baflkan Say n fiaban GÜLBAHAR n da projeyi benimsemesiyle Enstitüsü (ERAREN) k sa zamanda kuruldu ve 2001 y l bafl nda faaliyete geçti. YÖK ün de bu projeyi desteklemesi sonucunda doktoras n ngiltere de yapm fl üç genç bilim adam da ERAREN de görevlendirildi. Ayr ca Türkiye deki üniversitelerden ve yabanc ülkelerden de gelenlerle beraber, toplam yedi kiflilik bir bilim kadrosu çal flmaya bafllad. O y llarda Ermeni Sorunu konusunda bilimsel kitaplar ve makalelerin say s hayli az oldu undan sadece Ermeni Sorunu nu ve Türkiye-Ermenistan iliflkilerini incelemek üzere bir dergi yay mlanmas na kadar verildi ve Ermeni Araflt rmalar dergisinin ilk say s 2001 y l May s ay nda yay mland. Bir y l kadar sonra da yine sadece Ermeni Sorunu ve Türkiye-Ermenistan iliflkilerini ele almak üzere Review of Armenian Studies yay mlanmaya baflland. Bu vesileyle sorunun önemine ra men, Türkiye de sadece bu konular ele alan baflka bir dergi bulunmad n üzülerek belirtmek isteriz. 10

12 Yukar da de indi imiz iki dergi ilk ç kt klar 2001 ve 2002 y llar ndan bu yana hiç ara vermeden yay mlanm fl bulunmaktad r. Baz istatistik bilgileri vermek gerekirse bu say hariç 36 say s ç km fl olan Dergisi nde toplam 6421 sayfada 201 adet makale yay mlanm flt r. Review of Armenian Studies için bu rakamlar, sayfa adedi olarak 2608, makale adedi olarak da 91 dir. Editörlü ünü yürüttü üm bu dergilerin yay n ilkelerinin bafl nda yaz lar n duygusall ktan ve afl r l ktan uzak, tamamen bilimsel ve tarafs z nitelik tafl mas gelmektedir. kinci olarak dergilerimiz, bilimsellik ve tarafs zl a riayet edilmesi kayd yla, herkesin yaz s na aç k olmufltur. Nitekim dergilerimizde çok tan nm fl profesörlerin yan nda yüksek lisans ö rencilerinin de yaz lar bulunmaktad r. Enstitüsü nün bir di er faaliyeti ise konusunda ilk kez Türkiye Kongreleri düzenlemek olmufltur. Bu kongrelerin amac Ermeni Sorunu, Ermeniler ve Ermenistan konular nda çal flmalar bulunan Türk bilim adamlar n bir araya getirmek ve bilgi ve görüfllerinin paylafl lmas n sa lamakt Nisan 2002 tarihlerinde Ankara da Milli Kütüphane salonlar nda düzenlenen 1. Kongre ye 130 un üzerinde bilim adam kat lm fl ve 115 tebli sunulmufltur. Kongre o tarihe kadar sadece Türkiye de de il dünyada da bu konuda yap lan en büyük bilimsel toplant olmufltur. Kongre tebli leri 3 cilt halinde yay mlanm flt r. 3 kinci Kongre ise May s 2004 tarihlerinde Ankara Odalar Birli i salonlar nda düzenlenmifl olup buraya da yaklafl k ayn say da kat l m olmufl ve sunulan 96 tebli iki cilt halinde yay mlanm flt r. 4 Bu kongrelerin etkisiyle baz üniversitelerimiz de sadece Ermeni Sorunu, Ermeniler ve Ermenistan konular n kapsayan bilimsel toplant lar düzenlemeye bafllam fllard r. Bunlardan baz lar na kat l m, söz konusu kongrelerin düzeyine eriflmifltir. Di er yandan, Enstitüsü ve onu izleyen Avrasya ncelemeleri Merkezi Ermeni Sorunu konusunda baz kitaplar da yay nlam flt r Türkiye Kongre Bildirileri, ASAM, Türkiye Kongre Bildirileri, ASAM, Sedat Laçiner & fienol Kantarc, Art an Armenian Propaganda: Ararat As a Case Study, ASAM, Ömer Engin Lütem, Ermeni Terörü, Ankara, ASAM, 2007; Ömer Engin Lütem, Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler, ASAM, 2007 ve Terazi Yay nlar, 2009; Ömer Engin Lütem, The Armenian Question: Basic Knowledge and Documentation, Terazi Yay nlar, YÖK dâhilinde faaliyet gösteren Türk-Ermeni liflkileri Komitesi ile ASAM/ERAREN in ortak yay n olarak: fienol Kantarc, Kamer Kas m, brahim Kaya, Sedat Laçiner ve Ömer E. Lütem, Ermeni Sorunu El Kitab, 2003 Kamer Kas m ve Sedat Laçiner, The Armenian Diaspora in France, the United Kingdom, Germany and Australia, Sedat Laçiner ve brahim Kaya, The Armenian Issue and the Jews,

13 Söz konusu on y l içinde Dergisi nin ilk yaz s taraf m zdan kaleme al nan Olaylar ve Yorumlar olmufltur. Bu yaz larda, bir önceki say ile en son yay nlanan say aras nda geçen zaman içinde Türkiye-Ermenistan iliflkilerinde ve soyk r m iddialar dâhil Ermeni Sorunu nda vuku bulan bafll ca geliflmeleri anlat lmakta, bunlara baz yorumlar getirilmekte ve önemli belgelerin tam metinleri verilmektedir. Son on y l içinde toplam 1029 sayfa tutan Olaylar ve Yorumlar geliflmelerin kronolojik olarak incelenmesi bahsinde ülkemizdeki bafll ca kaynaklar aras ndad r. Ayr ca zengin referanslar (dipnotlar ) ile de derinli ine araflt rma yap lmas na imkân vermektedir. Say n Ümit ÖZDA n ASAM Baflkanl ndan ayr lmas ndan sonra baflkanl a getirilen E. Büyükelçi Gündüz AKTAN, Ermeni Sorunu ve özellikle bu sorunun hukuksal boyutu hakk ndaki derin bilgisine de dayanarak sadece ERAREN çal flmalar n desteklemekle kalmam fl, yurt içinde ve d fl nda verdi i konferanslarla bu çal flmalara flahsen de kat lm flt r. Kendisini rahmet ve flükranla an yoruz. Aktan dan sonra ASAM a Baflkan olan E. Büyükelçi Faruk LO O LU da Ermeni Sorunu nun her yönüne vak f olmakla ERAREN e destek vermifl ve yard mc olmufltur. Kendisine flükranlar m z sunuyoruz. Bu vesileyle son on y l içinde bizimle beraber akademisyen olarak veya idari alanda çal flm fl olanlar n hepsine içten teflekkürlerimizi sunuyoruz. ASAM n 2008 y l sonunda faaliyetini durdurmas ndan sonra ERAREN de kapanm flt r. Ancak dergilerimizi yay nlama hakk na sahip olan Avrasya Bir Vakf, ricam z üzerine bu hakk bize devretmeyi kabul etmifltir. Böylelikle önemli bir misyonu oldu una inand m z dergilerimizin ara vermeden yay mlanmas sa lanm flt r. Bu hususta Avrasya Bir Vakf na ve de erli Baflkan Say n fiaban GÜLBAHAR a teflekkür etmeyi bir borç bilmekteyiz. Halen dergilerimiz, baflkanl n yapmakta oldu umuz Avrasya ncelemeleri Merkezi nin bilimsel katk lar yla Terazi Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. n n Dergisi nin bu say s Onuncu Y l Özel say s olarak haz rlanm flt r. Bu say da bilim adamlar ve emekli diplomatlar taraf ndan kaleme al nan on iki yaz bulunmaktad r. Ayr ca dokuz flahsiyet ile de söylefliler yap lm flt r. Makalelerin bafl nda Ermeni Patrik Vekili Baflepiskopos Aram ATEfiYAN taraf ndan yaz lan Birlikte Yaflamak: Tarihe, Kimli e ve Dine Sayg bafll ile içeri ini de anlatan bir makalesi bulunmaktad r. 12

14 Makalelerin ikisi son aylarda ABD de Türkiye aleyhine aç lan davalar konu olan Ermeni metruk mallar yla ilgilidir. Bunlardan birincisi Prof. Dr. Kemal Ç ÇEK in Türk-Amerikan Tazminat Anlaflmas ve Günümüze Yans malar yaz s, ikincisi ise E. Büyükelçi Pulat TACAR n Türkiye ye Karfl Hukuk Savafl : Ermeni As ll ABD Vatandafllar n n ABD Mahkemelerinde Türkiye Cumhuriyeti ne, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas na ve Ziraat Bankas na Açt Davalar d r. Türkiye- Ermenistan Protokolleri de iki yaz n n konusu olmufltur. Prof. Dr. Kamer KASIM söz konusu protokollere iliflkin geliflmeleri Türkiye- Ermenistan liflkileri: Protokollere Giden Süreç ve Sonras yaz s nda incelemifl, Doç. Dr. brahim KAYA ise Uluslararas Hukuk Aç s nda Türkiye-Ermenistan Protokolleri yaz s nda bu konunun hukuksal boyutunu ele alm flt r. Prof. Dr. Birsen KARACA, Ermeni ddialar çin Ciddi Bir Dayanak: Önyarg lar bafll kl yaz s nda üzerinde pek durulmayan bir konuyu ele al rken, Prof. Dr. Ümit ÖZDA ve Prof. Dr. Özcan YEN ÇER de Ermeni Sorunu konusunda çok önemli bir konu olan psikolojik durumu Ermeni Psikolojik Operasyonunun Tarihsel Geliflimi ve Aflamalar bafll kl yaz lar nda irdelemifllerdir. Prof. Dr. Hikmet ÖZDEM R, Osmanl Ermenilerinin Düflmanla flbirli ine çeriden Tan kl k : Ermeni As ll Rus Generali Korganoff ve Eseri Hakk nda Bir De erlendirme bafll kl yaz s nda ülkemizde hemen hiç bilinmeyen bir konuyu aç klarken Prof. Dr. Mehmet SARAY yi Giden Türk- Ermeni liflkilerini Kim Bozdu ve Nas l Düzeltilebilir? yaz s nda bu konuya daha genel bir yaklafl m getirmifltir. Birçok alanda oldu u kadar Ermeni Sorunu konusunda da çok de erli eserler vermifl ve halen ülkemizde bu konunun doayen i say lan E. Büyükelçi Dr. Bilâl fi Mfi R, Araflt rmac ve Yay nc olarak E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem bafll kl yaz s yla flahs m z onurland rm flt r. Eski D fliflleri Bakan m z, halen milletvekili de erli meslektafl m Yaflar YAKIfi AB nin Bir Çerçeve Karar nda Soyk r m nkâr Suçu bafll kl makalesinde, ülkemizde pek dikkat çekmeyen ve fakat yak n gelecekte sorun ç karma potansiyeli bulunan bir konuyu ele alm flt r. Son olarak biz de, dergimizin her say s nda oldu u gibi Olaylar ve Yorumlar yaz m zla son aylarda Ermeni Sorunu ve Türkiye- Ermenistan iliflkilerindeki geliflmeleri aç klamaya çal flt k. 13

15 Bu Özel Say n n Söylefliler Bölümü nde iki siyaset adam, Devlet Bakan ve Bafl Müzakereci Egemen BA Ifi ile Eski D fliflleri Bakan, Baflbakan Yard mc s ve T.B.M.M Baflkan Hikmet ÇET N ile yap lm fl mülakatlar bulunmaktad r. Amerikal tarihçiler Prof. Dr. Guenter LEWY ile Dr. Edward ERICKSON sorular m z yan tlama nezaketini göstermifllerdir. T.B.M.M. D fliflleri Komisyonu Baflkan Murat MERCAN, ayn Komisyon un üyeleri Suat KINIKLIO LU ve Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Topkap Saray Müdürü Prof. Dr. lber ORTAYLI da kendileriyle yapt m z söyleflilerde Ermeni Sorunu konusunda görüfllerini dile getirmifllerdir. Son olarak Türkiye de Ermeni as ll gazetecilerin en k demlisi olan Rober HADDELER dergimiz hakk nda takdirlerini bildiren bir aç klama yapm flt r. Bu say m z n kitap tahlili E. Büyükelçi Candan AZER in kaleme ald ve Kafkasya ile Türkiye nin iliflkileri kadar Ermenistan n yeniden ba ms zl n kazand döneme iliflkin de erli bilgi ve görüflleri içeren Baba dan O ul a Güney Kafkasya: Türkiye-Güney Kafkasya liflkileri bafll kl eserine ayr lm flt r. Dergimize, araflt rmac lara kolayl k olmak üzere, bu Özel Say da dâhil, tüm say lar nda yer alan yaz lar n konular n, yazarlar n ve hangi say da bulunduklar n gösteren üç ayr nt l dizin konmufltur. Dergimiz için daha nice on y llar dileklerimiz ve okuyucular m za içten sayg lar m zla. Editör 14

16 B RL KTE YAfiAMAK: TAR HE, K ML E VE D NE SAYGI (LIVING TOGETHER: RESPECT FOR HISTORY, IDENTITY AND RELIGION) Aram ATEŞYAN Ermeni Patrik Vekili Başepiskopos Özet: Son dönemde Türkiye-Ermenistan aras ndaki iliflkilerin normalleflmesinden Türkiye Ermenileri cemaati, di er vatandafllar gibi, büyük mutluluk duymaktad r. Türkler ve Ermeniler as rlar boyunca bir arada yaflam fl ve baflar lara imza atm fl iki toplumdur. Birbirimizin kimli ine, dini inançlar na ve tarihine sayg göstererek huzurlu bir flekilde yaflayabiliriz. Anahtar Kelimeler: Türkler, Ermeniler, Sayg Abstract: Just as other citizens, the Armenian community in Turkey is very pleased with the normalization of Turkey-Armenia relations recently. Turks and Armenians are two communities which have lived together for centuries and have achieved successes. We can live in peace by showing respect to each other s identities, religious beliefs and history. MAKALELER Key Words: Turkish, Armenians, Respect Kimlik aray fl ve dini hürriyet krizi her ne kadar Ortado u da en güçlü flekilde hissedilse de, geliflmifl ülkelerde az da olsa kendisini gösteriyor. nsanlar n birbirlerine karfl besledikleri hoflgörüsüzlü ün, nefretin ve düflmanl n ana nedeni dini, ruhsal, ahlaksal de erlere karfl ilgisizlik ve inanç eksikli i olarak karfl m za ç k yor. Baz ülkelerde gerçekleri oldu u gibi dile getirmek ço unlukla büyük cesaret gerektiriyor. Dolay s yla korkunun oldu u bölgelerde kifliler, kimli ini ve gerçekleri gelecek nesillere aktaramaz. Hayati sorun olan bu durumdan ç k lmas veya çözümü içinse karfl l kl sayg n n yerleflmesi gerekir. Sözle veya yay nlar arac l yla birbirlerini afla layan ve küçük düflüren insanlar n bir araya gelmesi imkâns z de ilse bile çok zordur. 15

17 Aram ATEfiYAN Birbirimizin kimli ine ve dini inançlar na oldu u kadar tarihine de sayg göstermemiz gerekmektedir. Bizim durumumuzda konu e er Ermeniler ise, diyebiliriz ki, Türkler ve Ermeniler siyasi ve kültürel alanlarda tarih boyunca bulunduklar ortamlarda büyük baflar lara imza atm fl iki millettir. Her iki taraf da birbirlerinin tarihlerine sayg göstermekle birlikte, ayn zamanda tarihe mal olmufl baflar lar ve olumlu geliflmeleri ön plana ç kararak karfl l kl anlay fl ortam yaratabilirler. Halklar ve bireyler birbirlerinin milli ve dini simgelerine karfl da ayn sayg y göstermeliler. Öyle ki bu simgeler de iflik durumlarda rkç göstericiler taraf ndan gösteriler esnas nda afla lanmamal, yak lmamal ve ayakalt na al nmamal. Buna karfl l k, gerekli hassasiyet gösterilerek dostlu u gelifltirici ve güçlendirici faaliyetlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Biz Türkiye Ermenileri olarak, iki sevgili aras nda kalm fl birisinin durumunda bulunmakta oldu umuzu söyleyebiliriz. Ortado u da Türkler, Ermeniler ve farkl az nl klar ayn co rafyaya yerleflmifl halklard r ve bu beraberli i de ifltirmenin imkân yoktur. Asl nda sadece Türkler ve Ermeniler de il tüm halklara ve dinlere mensup insanlar birlikte yaflamay ö renmelidirler. nsanlar birbirleriyle dost ya da düflman olacaklar na, acaba dostlu un ve kardeflli in egemen oldu u bir yaflam ortam kurarak ve onun temellerini güçlendirerek daha mutlu olamazlar m? Öte yandan afl r milliyetçilik kendi milletinin seçilmifl, kendi dilinin mükemmel ve kendi kültürünün eriflilmez oldu unu, afl r dincilik ise kendi dininin kutsal oldu unu ileri sürer. Bu toplumsal bencillikten bir ad m öteye geçemeyecek bir tutumdur. Bu gibi iddialar baflkalar nda da bencilce duygular oluflturmaktan baflka bir ifle yaramazlar. Karfl s ndakini yok farz etmek, komflusunu yabanc, dinsiz veya potansiyel terörist görmek sadece bir kar fl kl k ortam yarat lmas na sebep olur. Bu nedenle vatandafllar hedef haline getirebilecek ve bu gibi durumlara yol açabilecek söylemler derin rahats zl k yarat r. Türkiye Ermenileri cemaati yaklafl k 70 bin civar nda. Ülke genel nüfusunun binde birinden daha az bir orana sahip. Ermeni Cemaati modern dünyan n baflta ekonomik kriz olmak üzere devleflen birçok sorun karfl s nda var olma savafl vermektedir. Cemaatlerin dini, hayri ve sosyal ortamlarda yaflanan sorunlar yasalar n uygulanmas yla çözülür. Bu do rultuda cemaat kurumlar m z n tafl nmaz sorunlar ile ilgili birçok konu yasal düzenlemeler arac l yla çözüme kavuflturulmaktad r. Bu gibi yasal düzenlemelerin olmad bir ortamda, ülkenin gittikçe kaybolan mozai inin korunmas n n imkân olmad na inan yoruz. Diyebiliriz ki benzer yasalar n icra edilmemesi sonucunda ülkenin de iflik renkleri solar ve tekdüze bir hal al r. 16

18 Birlikte Yaflamak: Tarihe, Kimli e ve Dine Sayg Biz Türkiye Ermenileri olarak, iki sevgili aras nda kalm fl birisinin durumunda bulunmakta oldu umuzu söyleyebiliriz. Çünkü bir yandan Türkiye ile vatandafll k ve gündelik yaflam diyalogu kapsam nda bir ba m z varken, di er yandan Ermenistan halk ile rksal ve dini bir ba m z var. Bu nedenle Türkiye Ermenileri cemaati di er vatandafllar gibi, Türkiye nin Ermenistan ile iliflkilerini normallefltirmesinden büyük mutluluk duyar. Ancak bilindi i gibi karfl l kl iliflkiler anlay fl, isteklilik ve fedakârl k ile normalleflebilir. Günümüzün en önemli gere i dini, rksal ve milli kimli i reddetmeden, insanl birlefltiren ve ayr mc l uzaklaflt ran de erler üzerinde düflünmektir. Bu aç dan evlatlar m za, yani gelece e b rakt m z de erler önem kazanmaktad r. Bu nedenle e itim alan nda bilimsel ve teknik konular n yan s ra ayr mc l k ruhunu uzaklaflt racak ö retilerin aktar lmas özellikle desteklenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanl n n son derece olumlu bir karar yla di er tüm onar m faaliyetlerinin yan s ra, Van Aghtamar Kilisesi nin onar m n da gerçeklefltirmifl ve onar mdan sonra da 19 Eylül 2010 Pazar günü kilisede ayin yap lmas na izin vermifltir. Devletin att bu ad m gösteriyor ki, Musevi, H ristiyan ve slam kültürlerinin tüm de erlerine art k eflit de er verilmekte ve korunmalar için çaba sarf edilmektedir. Bu çal flmalar sonucunda, gelecek nesiller de dünyan n birçok ülkesinde oldu u gibi ülkemizde de bu kültürel çeflitlili i yaflayabilme gururu ve mutlulu una ulaflacaklard r. 21 yüzy lda yafl yoruz. Dünya ülkeleri gibi bizim ülkemiz de afl r milliyetçi, rkç, dinci ve dar görüfllü insanlardan kaynaklanan ak mlar sebebiyle büyük zararlar gördü. Bunlar büyük katliamlar, gözyafl, keder ve nesilden nesile aktar lan nefret do urdular. Hâlbuki inanc m za ve ahlak m za uygun olan, bar fl ve geliflmeyi getirebilecek milletperverlik duygular n n ve ideallerinin güçlendirilmesinin yerinde olaca n, birlik ve beraberli i sa lamak için ise toplumlar aras karfl l kl anlay fl ve sevgi çemberinin oluflturulmas, kimli e ve inanca sayg gösterilmesi gerekti ine inan yoruz. Bunun sonucu ülkede huzur, ekonomik, sosyal ve e itsel geliflim olacakt r. 17

19 18

20 TÜRK-AMER KAN TAZM NAT ANLAfiMASI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI (THE TURKISH-AMERICAN COMPENSATION AGREEMENT AND ITS IMPLICATIONS FOR TODAY) Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK Türk Tarih Kurumu/ Karadeniz Teknik Üniversitesi Özet: Son dönemde Ermeni Sorunu nda öne ç kan en önemli konular n bafl nda Amerika da Türkiye Cumhuriyeti aleyhine aç lm fl olman tazminat davalar gelmektedir. Ancak bu konu, flu ana kadar Türkiye-ABD iliflkilerini konu alan eserlerde çok az bahsedilmifltir. Bu çal flmada Türkiye ile Amerika aras nda 1934 y l nda imzalanan bu tazminat anlaflmas n n müzakere süreci ve sonuçlar incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Türkiye, Amerika, Tazminat Abstract: Recently, among the most significant issues emerging within the Armenian Question firstly comes the actions for compensation filed in America against the Republic of Turkey. However, until now, this issue has merely been mentioned in articles concerning Turkey-US relations. This article examines the negotiation process and consequences of this Compensation Agreement signed between Turkey and America in Key Words: Turkey, U.S., Compensation Girifl Bugünlerde Ermeni meselesi ba lam nda gündemdeki en önemli konulardan birisi I. Dünya Savafl s ras nda terk edilmifl, müsadere edilmifl veya ordu ihtiyaçlar için el konulmufl mallardan dolay daha çok diaspora Ermenilerinin Türkiye den tazminat istemeleridir. 1 Ermeniler bu taleplerini her platformda dile getirmekte, bu konuda çeflitli eserler kaleme almaktad rlar. 2 Bu taleplerin hakl l 1 Bkz. Türkiye den Tazminat steyecekler, Akflam, 9 Mart Ermenilerden Türkiye ye Dava, Akflam, 31 Temmuz Atatürk ten Ermeni ve Rumlara Tazminat, Habertürk, 7 Kas m Heirs of Armenian Genocide Victims Claim Compensation from Victoria German Insurance Company PanArmenian.net. 5 Aral k Bu konuda en son yaz lan eser için bkz. Hrayr S. Karagueuzian- Yair Auron, A Perfect Injustice: Genocide and Theft of Armenian Wealth, Transaction Publ., New Brunswick, Londra,

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ngiltere nin Rolü Ermeni Sorununun Oluflturulmas nda Evrensel Bak fl Aç s

ngiltere nin Rolü Ermeni Sorununun Oluflturulmas nda Evrensel Bak fl Aç s Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Ermeni Sorununun Oluflturulmas nda ngiltere nin Rolü Birinci Dünya Savafl s ras nda Osmanl Devleti vatandafl olan Ermeniler, do uda ilerleyen Rusya ordusuna kat lm fl, Mart

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Almanya n n Ermeni Politikalar

Almanya n n Ermeni Politikalar Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Almanya n n Ermeni Politikalar Birinci Dünya Savafl s ras nda, Osmanl Devleti vatandafl Ermeniler, do uda ilerleyen Çarl k Rusya s ordusuna kat lm fl, Mart 1915 te ise

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı