İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER"

Transkript

1 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 1. GİRİŞ Daha önce İş Kanununda düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hususlar bu kere Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmek suretiyle yeni bir uygulama sürecine girilmiş bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; teknik yanları ağır basan ve bir uzmanlık gerektiren konuya dair bir farkındalık yaratmaktır. Zira bu düzenlemeler hem meslek mensuplarını ilgilendirmekte, hem de hizmet verdiği kuruluşları ilgilendirmektedir. Tüm kamu ve özel sektöre ait işyerleri ve tüm çalışanları, işyeri büyüklüğü, sektörü, çalışan sayısı dikkate alınmaksızın kanun kapsamına girmektedir. 2. KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamında yapılan mevzuat düzenlemeleri aşağıda sıralanmış bulunmaktadır; tarihli İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği tarihli İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik tarihli Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 3. KANUNUN İŞVERENLERE GETİRDİĞİ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 6331 Sayılı Kanunun düzenleniş ve çıkarılış amacını anlayabilmek için Türkiye deki İş kazalarına bakmak yeterli olacaktır. Bu durumu ortaya koyabilmek için aşağıda 2012 yılına ilişkin iş kazası sayıları ve bunlara ilişkin veriler belirtilmiştir. Türkiye deki İş Kazaları: İşyeri Büyüklüğü İşyeri Sayısı İşçi Sayısı İş Kazası Sayısı 01 9 İşçi (%85) (%29) (%30) (%13) (%32) (%26) 50 (+) (%2) (%39) (%44) (%100) (%100) (%100) Diğer taraftan 2012 yılında yukarıda belirtilen iş kazalarında kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

2 3.1. Kanunun Amacı: Kanunun 1 nci maddesinde işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemenin kanunun esas amacı olduğu hüküm altına alınmıştır. Görüldüğü üzere 6331 sayılı kanunun çıkarılmasının asıl amacı işyerlerinde sağlık ve güvenlik imkânlarının tesisi ile bu imkânların geliştirilmesi suretiyle iş varışının sağlanmasıdır. Bu amaçla işverenlerin ve çalışanların hak ve yükümlülükleri yeniden belirlenmektedir İşverenin Genel Yükümlülüğü Kanunun 4 ncü maddesinde işverenlerin yükümlülükleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır. İşveren, genel olarak çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. Diğer taraftan işveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz Risklerden Korunma İlkeleri İşveren yukarıda sıralanan yükümlülüklerini yerine getirirken aşağıdaki ilkeleri de göz önünde bulundurmak durumundadır. a) Görevlerinin yerine getirirken gerçekleşmesi muhtemel risklerden kaçınmalıdır. b) Kaçınılması mümkün olmayan önlenemeyecek ölçüdeki riskleri analiz etmek suretiyle olumsuz etkilerini bertaraf etmelidir.

3 c) Bu suretle risklerle kaynağında mücadele etmelidir. ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımını buna göre uyarlamalıdır. d) Teknik gelişmelere uyum sağlamalıdır ve bu amaçla da teknik gelişmeleri sürekli izlemelidir. e) Tehlikeli olan riskleri, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmelidir. f) Tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmelidir. g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermelidir. ğ) Çalışanların uygulayabileceği nitelikte uygun talimatlar vermelidir. 4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ Kanunun 7 nci maddesinde ise işverenlerce alınacak iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin desteklenmesine yönelik Bakanlıkça sağlanacak teşvike ilişkin hükümler yer almıştır. Buna göre; a) Teşvik uygulamasından ancak kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunan iş yerlerinden az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir. b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir. Yapılan denetimlerde sigortasız personel çalıştırdığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır ve bu iş v erenler destekten üç yıl süreyle men edilir. Bununla birlikte teşvik tedbirlerinin uygulanması ile ilgili olarak Maliye bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle bir yönetmelik çıkarılması ve bu yönetmelikte; *Destek sağlanacak ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti, *Destek olunacak kısmı ve ödenme şekli ile destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartların belirlenmesi ve *İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özelliklerinin belirtilmesi gerekliliği, Kanunun 7 nci maddesinde hüküm altına alınmıştır.

4 Diğer taraftan etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılabileceği belirtilmiştir. 5. YÜRÜRLÜK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 5.1. Genel Olarak Yürürlük Tarihleri: Kanunun esasını teşkil eden iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin uygulanması ile ilgili 6,7 ve 8 nci maddelerinin yürürlük tarihi işyerlerinde çalışan işçi sayısına göre aşağıdaki şekilde tespit edilmiş bulunmaktadır. a) Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra ( tarihinde), b) 50 den az çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra ( tarihinde), c) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra ( tarihinde 5.2. Halen Yürürlükte Olan Konular: Diğer taraftan aşağıda yazılı hususlar tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma ile ilgili çalışmalar. (Md.10) Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk yardım çalışmaları. (Md.11) Çalışanların Tahliye Planları.(Md.12) İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi ve raporlarının düzenlenmesi ile ilgili hususlar. (Md.14) Çalışanların Sağlık Gözetiminin Yapılması ve muayenelerinin gerçekleştirilmesi. (Md.15) Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Riskleri Konusunda Bilgilendirilmesi.(Md.16) Çalışanlara Sağlık ve Güvenlik Eğitimlerinin Aldırılması (Md.17) Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği konularında Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması (Md.18) İSG ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme tekliflerde bulunma vb. konularda Çalışan Temsilcisi görevlendirmesi, (Md.18) 5.3. Halen Yürürlükte Bulunan Hükümlerle İlgili İşverenlerin Yapması Gereken Hususlar İşverenler öncelikle Kanunun 9 ncu maddesi uyarınca çıkarılmış bulunan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ekinde yer alan işyeri tehlike sınıfları listesinden işyerlerinin tehlike sınıflarını saptamaları gerekmektedir. Çünkü iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümlerin iş yerleri itibariyle yürürlük tarihleri söz konusu işyerlerinin tehlike sınıflarına göre saptanmış bulunmaktadır.

5 Çalışan sayısı arası olan işverenler, Tercihlerine bağlı olarak 1- Ortak sağlık ve güvenlik birimi ile anlaşıp gerekli hizmeti alabilir veya 2- Kendi bünyesinde İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturabilir, Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir; -İşyeri hekimi, -İş güvenliği uzmanı, -Diğer sağlık personeli, İstihdamı zorunludur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) En az bir işyeri hekimi ile İşyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir Çalışan sayısı 500 ün üstünde olan işverenler, Kendi bünyesinde İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturabilirler Henüz Yürürlüğe Girmemiş Bulunan Hükümlerle İlgili Bulunan İşverenlerin Yapması Gereken Hususlar Söz konusu işverenler kendi durumlarına uygun tüm hükümler yürürlüğe girinceye kadar asgari olarak aşağıdaki işlemleri yapar veya yaptırırlar, Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma çalışmaları, Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk yardım çalışmaları, Tahliye Planlarının hazırlanması, Çalışanlara Sağlık ve Güvenlik Eğitimlerinin Aldırılması ile ilgili faaliyetler. 6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: Ülkemizde İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması ve uygulanması 6331 sayılı Kanunla artık zorunlu duruma getirilmiş olup, böylelikle iş kazaları sayısının kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile Kanun ve buna dayanılarak Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.

6 Düzenlemeler teknik düzenlemeleri içerdiğinden, uzman kişilerden yardım ve destek alınmadan bu süreci yürütmek neredeyse olanaksızdır. Ayrıca özellikle bu konuda fayda maliyet analizi yapılarak, üretim yapılmayan, her hangi bir tehlike içermeyen işyerleri için (Ofis ortamı) özel ve basitleştirilmiş bir uygulamaya ihtiyaç vardır. Bu uygulama özellikle üretim içermeyen işyerlerinde getirilen yükler karşısında olumsuz sonuçlara yol açabilecektir. Bu nedenle 0-20 arasındaki işçi çalıştıran üretim ve tehlike içermeyen, işyerleri kapsam dışına çıkarılmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir.

7 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları EK: 1 Kanun Maddesi MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri Ceza Maddesi 26/1-a 26/1-a 26/1-b 26/1-b Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek Miktar 2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 7,8) Açıklamalar Türk Lirası / her yükümlülük için Türk Lirası / her yükümlülük için 6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak /1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak /1-a Diğer sağlık personeli çalıştırmamak /1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araçgereç-mekân Türk Lirası sağlamamak. 26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında Türk Lirası

8 koordinasyonu sağlamamak. MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-b 26/1-b 26/1-c 26/1-c 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak Türk Lirası / her tedbir için Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım MADDE 12 - Tahliye 26/1-ç 26/1-ç 26/1-d 26/1-d 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası / her yükümlülük için Türk Lirası / her yükümlülük için

9 MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi MADDE 15 - Sağlık gözetimi MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi MADDE 17 - Çalışanların eğitimi MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 26/1-e 26/1-e 26/1-e sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası / her yükümlülük için 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak Türk Lirası / her çalışan için 26/1-f 26/1-g 26/1-ğ 26/1-h 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak. Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak. Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak Türk Lirası / her çalışan için Türk Lirası / her çalışan için Türk Lirası / her çalışan için kırılık için

10 MADDE 20 - Çalışan temsilcisi MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu MADDE 25 - İşin durdurulması 26/1-ı 26/1-ı 26/1-ı 26/1-i 26/1-j. 26/1-k 26/1-l 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak. 23/2 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak. 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için kırılık için Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası / ihlale uğrayan 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan her çalışan için 26/1-l çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek MADDE 29 - Güvenlik 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini Türk Lirası

11 raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n hazırlamamak. Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek Türk Lirası Türk Lirası Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek Türk Lirası 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek Türk Lirası / her hüküm için

12 Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları Kanun Maddesi MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu MADDE İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık Ceza Maddesi 107/1-a 107/1-b 107 Konu Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek Miktar 2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı % 7,8) EK: 2 Açıklamalar Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz hükmü gereğince 1 TL nin küsuru dikkate alınmamıştır.

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601 Kanun Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) Açıklamalar MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 8 - İşyeri

Detaylı

Duyuru : 2013/15 21.03.2013. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2013/15 21.03.2013. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2013/15 21.03.2013 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenlere Yönelik Yükümlülükler, 6331 Sayılı İsg Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Hakkında Açıklama

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak)

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ĠLE 6331 SAYILI ĠSG KANUNUNDAKĠ ĠDARĠ PARA CEZALARININ TEHLĠKE SINIFI VE ÇALIġAN

Detaylı

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06.

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06. S İ R K Ü L E R R A P O R Sirküler Tarihi : 14.02.2013 Sirküler No : 2013-05 Konu : İş Sağliği Ve Güvenliği Kanunu İle Yürürlüğe Giren Hükümler Ve Yaptirimlari Hakkında Sirküler Bilindiği üzere 30.06.2012

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109 6331 SAYILI KANUN 2012 yılında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

DUYURU. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler

DUYURU. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler DUYURU 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler Tarih: 8.1.2013 Sayın Müşterimiz, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA İş Sağlığı ve Güvenliğinde nız olalım 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER Dr.Erkan ATMACA İşyeri Hekimi DAYANAK OSGB Medikal Koordinatör NELER GETİRİYOR

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER. Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER. Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN

Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN 30 Haziran 2012 CUMARTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Madde 1 Ocak 2013

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ HÜKÜMLER İŞ YASASINDA YER ALAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN FARKLI MI? Evet, birçok

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı

ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR GĐRĐŞ Cem BALOĞLU (Đş Müfettişi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Đş Teftiş Kurulu Başkanlığı Avrupa

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU R. Gazete No: 28339 R.G. arihi: 30.06.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU http://www.tulipconsultants.com Sunumu Hazırlayan: İlker Erdoğan U http:// Kanun No. 6331 Kabul arihi: 20/6/2012 İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ Bitirme Projesi Merve BALÇIK 131101010 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç. Dr. Asuman KARAMAN (Şubat, 2014)

Detaylı

6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI

6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI SMMM Ahmet BARLAK www.ahmetbarlak.com ahmetbarlak3@hotmail.com 6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI İdari para cezaları ve uygulanması MADDE 26 (1) Bu Kanunun; a) 4 üncü maddesinin

Detaylı

(Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır.)

(Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır.) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI A. ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVİ MADDE 49 - Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik 2. fıkra: 4709-3.10.2001 / m.19) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

ikibin (2.000) Türk Lirası idari para cezası verilir.

ikibin (2.000) Türk Lirası idari para cezası verilir. 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 ĠĢverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili

Detaylı