Kavgadan kaçarken yaralandý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kavgadan kaçarken yaralandý"

Transkript

1 Bu toplantýlar Çorum'a yarýyor MUSTAFA DEMÝRER HABER YORUM Vali Ahmet Kara nýn göreve baþlamasýyla birlikte yerel ve yaygýn basýn temsilcileri yeni bir uygulamayla karþýlaþtý. Kamunun gazetecilerle karþý karþýya deðil, bir araya getirildiði istiþare toplantýlarýndan bahsediyorum. 'Aðaç Kesmeyelim Fidan Dikelim' kampanyasý kapsamýnda vatandaþlara ücretsiz fidan Aðaç kesmeyin, fidan* HABERÝ dikin 2 DE * SAYFA 4 DE Çorum'da para anlaþmazlýðý yüzünden çýkan tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine koþarak kaçmaya çalýþan 24 yaþýndaki A.T., 30 metre yüksekliðindeki kayalýklardan düþerek yaralandý. * HABERÝ 4 DE ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Jeoloji Mühendisi Tel: Fax: Cep: Mobil: Kubbeli Cad. No: 2/2 ÇORUM * HABERÝ 4 DE * HABERÝ 16 DA Mürsel A. Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. (Ç.HAK:3624) Namýk Çuha Kuþ yemi satmak isteyen ve adý 'Esma olarak bilinen Nezegül nineye Ankara yý parký dar ettiler. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:3622) ÇUHA Alacalý nineyi parktan attýlar Yeni Yýlýnýzý en içten dileklerimizle kutlar saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. * Madencilik * Mühendislik * Su sondajý * Temel Sondajý * Zemin Etütleri * Yeraltý suyu araþtýrmasý Nezegül Yýldýrým Çorum da fotoðraf çekmek için gittiði Köse Daðý nda kaybolan üniversite öðrencisi donmak üzereyken kurtarýldý. (Ç.HAK:3621) 31 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA Donmadan kurtarýldý Kavgadan kaçarken yaralandý KUM ELEME YIKAMA TESÝSÝ - KÝREÇLÝ HAZIR ÖRGÜ ve SIVA KUMLARI - TAÞKIRMA MICIR TESÝSÝ - HAFRÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT ÝÞLERÝ Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 23 ÇORUM Tel: Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Alo Paket Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. HAK-EL ÝNÞAAT TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:3623) n (Ç.HAK:514) ÝSKENDER LAHMACUN Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM Gazeteci-Yazar Ahmet Varol dan önemli uyarý Mustafa YAZICI Komplolara dikkat! Ortadoðu da yaþanan geliþmeleri yorumlayan Gazeteci-Yazar Ahmet Varol, Türkiye yi tehdit eden ulusal ve uluslararasý düzeydeki komplolara dikkat çekti. Ahmet Varol 1914 yýlýnda hastane olarak inþa edilen tarihi bina þimdi kültür turizmine hizmet ediyor. Asýrlýk bina tarihe nefes veriyor Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman Cahit Baðcý 2015 te oylarýmýzý yine artýracaðýz Yýlbaþý masumiyetinin arkasýna sýðýnmayýn * HABERÝ 2 DE AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Baðcý, Ýl Genel Meclisi'nin yaptýðý deðerlendirme çerçevesinde Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Ýller Bankasý'na sunulan 1 milyon 250 bin liralýk proje paketinin görüþülerek uygun bulunduðunu açýkladý. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 10 DA Yeþilay Baþkaný Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman, yýlbaþý kutlamalarýnýn aþýrý alkol tüketimi nedeniyle istenmeyen sonuçlar doðurduðunu söyledi. Ýller Bankasý ndan 1.2 milyon ödenek Çorum'da 1914 yýlýnda hastane olarak inþa edilen ve ardýndan okul hizmeti veren bina, 100 yýllýk tarihinde öðrencilerin ayak sesleriyle çýnlayan koridorlarýnda, 15 bin eserle tarihe ev sahipliði yapýyor. * HABERÝ 3 DE Yeni yýla iyilikle girin Deniz Feneri Derneði Çorum gönüllüleri, hayýrseverlere seslenerek Yeni yýla iyilikle girin çaðrýsýnda bulundular. Dünyanýn çeþitli coðrafyalarýnda, zor koþullar altýnda yaþam mücadelesi veren mazlumlar için yardým kampanyasý baþlatan Çorumlu iyilik melekleri, hazýrladýklarý hediyelerle muhtaçlarý sevindirecek. * HABERÝ 15 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, seçimlerde Ýl Baþkanlýðý'na devam etmek ya da Milletvekili Aday Adayý olmakla ilgili yürüttüðü istiþare toplantýlarýna belediye baþkanlarý ile devam etti. * HABERÝ 6 DA Ahmet Sami Ceylan Olçak AK Parti için çalýþmaya devam ediyor Ar-Ter Reklam ýn sahibi hemþehrimiz Erol Olçak, 2015 yýlýnda yapýlacak seçim için AK Parti de hazýrlýklara baþladý. * HABERÝ 6 DA

2 2 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 Aðaç kesmeyin, fidan dikin M. ALÝ. CEYLAN orum Orman Ýþlet- Müdürlüðü her Çme yýlbaþý öncesi gerçekleþtirdiði geleneði sürdürdü. 'Aðaç Kesmeyelim Fidan Dikelim' kampanyasý kapsamýnda vatandaþlara ücretsiz fidan daðýtýldý. Orman Ýþletme Müdürlüðü yeni yýlda aðaç kesiminin engellenmesi ve bilinç oluþturmak amacýyla 'Aðaç Kesme Fidan Dik' kampanyasý baþlattý. Kampanya çerçevesinde Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam ve kurum personeli, Ýnönü Caddesi üzerindeki müdürlük binasý önünde vatandaþlara ücretsiz fidan Vatandaþa bin adet ücretsiz fidan daðýtýldý. hediye etti. Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam, yaptýðý açýklamada, amaçlarýnýn yýl baþý nedeniyle kaçak aðaç kesimlerinin artmasýný önlemek, kaçak kesimlerin önüne geçmek olduðunu söyledi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn böyle bir kampanya baþlattýðýný duyuran Çatalçam, "Vatandaþlarýmýzýn orman ve aðaç sevgisini artýrmak için bu kampanya baþlatýldý. Kaçak aðaç kesimlerinde 3 aydan 5 yýla kadar hapis cezasý var. Orman Ýþletme Müdürlüðü olarak 32 bin dekar alanda aðaçlandýrma çalýþmamýz oldu. Söz konusu alanlara bugüne kadar toplam 3 milyon 100 bin fidan diktik. Kampanya kapsamýnda vatandaþlarýmýza bedelsiz fidan daðýtýmý yapýyoruz. Bin fidan daðýttýk. Ýsteyenler fidan talep edebilir. Ormandan aðaç kesmek kanunen de yasak. Eðer kesilen aðaç fidan ise ceza bir kat daha artýyor. Vatandaþlarýmýzýn böyle bir þeye tenezzül edeceðine inanmýyoruz. Zaten bunun tedbirini de aldýk. Sorumlu olduðumuz nüfusu dikkate aldýðýmýzda her vatandaþýmýz adýna 7 fidan dikmiþ olduk. Çalýþmalarýmýz 2015'te de devam edecek" dedi. Yýlbaþý tatili uzadý Ocak Cuma günü tüm kamu personelinin idari 2izinli sayýlacaðý açýklandý.yýlbaþý tatili uzadý, kamu kurumlarýnda çalýþanlar 2 Ocak 2015 Cuma günü idari izinli sayýlacak. Böylelikle haftasonu izniyle birlikte kamu paersoneli 4 gün izin yapmýþ olacak. DAVUTOÐLU ÝMZALADI Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun imzaladýðý ve tüm kamu kurumlarýna gönderilen bir genel yazý ile 2 Ocak 2015 Cuma günü tüm kamu personeli idari izinli sayýlacak. GEREKLÝ TEDBÝRLER ALINACAK Ancak, kamu kurumlarý kamu hizmetlerinin aksamamasý için gerekli tedbirleri alacak ve bunun için gerekli personeli görev baþýnda tutacak.(ýha) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. 'Aðaç Kesmeyelim Fidan Dikelim' kampanyasý kapsamýnda vatandaþlara ücretsiz fidan daðýtýldý. Yýlbaþý masumiyetinin arkasýna sýðýnmayýn yýlý aylýk brüt asgari ücret ve aylýk net asgari ücret zammý açýklandý yýlý aylýk brüt asgari ücret ve 2015 yýlý aylýk net asgari ücrete yapýlacak zam oranlarý belli oldu yýlýnýn ilk 6 ayý net asgari ücret 949 TL, 2015 yýlýnýn ikinci altý ayý ise 1000 TL oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2015 yýlýnda uygulanacak asgari ücreti M. Ýhsan Karaman eþilay Baþkaný Prof. Dr. M. Ýhsan YKaraman, yýlbaþý kutlamalarýnýn aþýrý alkol tüketimi nedeniyle istenmeyen sonuçlar doðurduðunu söyledi. Yeþilay Genel Baþkaný Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman, alkol duvarýný aþan ve kontrolünü kaybeden bir güruhun her türlü tehlikeye de açýk hale gelerek yýlbaþý masumiyetinin arkasýna sýðýndýðýný ve hem kendilerine hem de çevreye büyük zarar verdiklerini söyledi. Toplumu alkol ve zararlarýndan korumak adýna, gerek devlet gerekse sivil toplum tarafýndan giriþilen her çabanýn, bu endüstrinin usta manevralarý ile neticesiz býrakýldýðýný belirten Karaman, Yakýnda bir yenisini idrak edeceðimiz yýlbaþý kutlamalarýnda, içkinin su gibi aktýðý, resmi kurumlarýn sabaha karþý sokaktan kendini kaybetmiþ kiþileri topladýðýný göreceðiz dedi. Alkol duvarýný aþan ve kontrolünü kaybeden bir güruhun her türlü tehlikeye de açýk hale gelerek, yýlbaþý masumiyetinin arkasýna sýðýndýðýný ve hem kendilerine hem de çevreye büyük zarar verdiklerini söyleyen Karaman, Yýlbaþý masumiyetinin arkasýna sýðýnýlarak, bu olaylar meþru gösterilmektedir diye konuþtu. Eðlenmek masumdur; alkol asla! diyen Karaman, þöyle devam etti: Ýçki tüketimine karþý olmak, çaðdaþ bir hayat biçimine karþý olmakla eþ anlamlý hale getirilmekte ve böyle bir hayat þeklini benimsemiþ insanlarýmýzýn alkol tüketimi ve baðýmlýlýðý konusundaki desteklerinden hem Türkiye Yeþilay Cemiyeti hem de toplumumuz mahrum kalmaktadýr. Endüstrinin de asýl amacý budur: Endüstri modern, eðlence, keyif, ayda yýlda bir kere, bir kereden bir þey olmaz, özgürlük gündemlerini her defasýnda korumaya çalýþarak, alkol baðýmlýlýðýnýn insani ve toplumsal sonuçlarýný gösterenlerin önünü kesmektedir. Kiþinin alkollü olduðunda kontrolünü kaybettiðini ve her türlü tehlikeye açýk hâle geldiðini, ardýndan ise uyuþturucu maddeler kendisine teklif edildiði zaman, hayýr deme þansýnýn da ortadan kalktýðýný belirten Karaman sözlerine þöyle devam etti: Alkol tüketiminin yapýldýðý mekânlarýn çevresinde, uyuþturucu madde satýcýlarý daha çok bulunur. Bu tehlike yýlbaþýnda daha da artacaktýr. Araþtýrmalar uyuþturucu kullanan kiþilerin ayný zaman da % 57 sinin alkol kullandýðýný da ortaya koymaktadýr. Alkol ile birlikte insanlarýmýz bilhassa yýlbaþý kutlamalarýnda daha büyük tehlikede! GELECEK ÝÇÝN ELELE VERELÝM Dünya Saðlýk Örgütü nün (DSÖ), bugün alkol kullanýmýnýn önlenebilir hastalýklar ve buna baðlý ölümlerin üçüncü temel nedeni olarak ilan ettiðini hatýrlatan Karaman, þunlarý kaydetti: Nesilleri mahveden, bedenî, ruhî, ahlakî ve toplumsal birçok problemin kaynaðý olan içkiye karþý birlikte mücadele edelim. Ýçki endüstrisinin ideolojik hassasiyetleri kullanarak bir þekilde engellediði teþebbüslerimizi hayata geçirmek için harekete geçelim. Bu yoldaki kazanýmlarý kimsenin kendi hanesine yazmasýna müsaade etmeden ve herhangi bir ideolojik kaygý gütmeden vicdan ve sorumluluk sahibi insanlar olarak bir araya gelelim. Milletimizi, memleketimizi ve geleceðimiz olan gençlerimizi bu bataklýktan kurtarmak için bugünün küçük hesaplarýyla yarýnýn büyük kayýplarýna sebep olmayalým. Kötülüðün ve baðýmlýlýðýn daha ortaya çýkmadan engellenmesi düsturuyla gençlerimiz ve geleceðimiz için el ele verelim. (Haber7) Yeni yýlda asgari ücret zammý belirlemek üzere 4. toplantýsýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik baþkanlýðýnda gerçekleþtirdi ve yeni asgari ücreti belirledi yýlýnda uygulanacak Asgari Ücret, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik tarafýndan açýklandý. Açýklamaya göre; Aylýk BRÜT asgari ücret ilk 6 ay için TL'den 1202 TL'ye, Aylýk BRÜT asgari ücret ikinci 6 ay için TL'den 1274 TL'ye; Aylýk NET asgari ücret ilk 6 ay için 846 TL'den 949 TL'ye, Aylýk NET asgari ücret ikinci 6 ay için 891 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi. Böylelikle asgari ücret yýlýn ilk 6 ayý için yüzde 6, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 (Ç.HAK:3632) (Ç.HAK:2502)

3 ÇARÞAMBA 31 ARALIK Asýrlýk bina tarihe nefes veriyor Ç Çorum Müzesi 15 bin eserle tarihe ev sahipliði yapýyor. Tarihi bina içinde Etnoðrafya Müzesi bulunuyor. Tarihi eserler geçmiþe ýþýk tutuyor. Müze binasýhitit dönemi baþta olmak üzere farklý dönemlere ait eserleri bünyesinde barýndýrýyor. orum'da 1914 yýlýnda hastane olarak inþa edilen ve ardýndan okul hizmeti veren bina, 100 yýllýk tarihinde öðrencilerin ayak sesleriyle çýnlayan koridorlarýnda, 15 bin eserle tarihe ev sahipliði yapýyor. Bir zamanlar yakalandýklarý hastalýklara þifa arayanlarýn akýn ettiði, ardýndan öðrencilerin gelecek hayallerine þahitlik eden 100 yýllýk geçmiþe sahip bina, günümüzde Çorum Müzesi olarak kullanýlarak koridorlarýnda barýndýrdýðý sayýsýz eserlerle tarih tutkunlarýný aðýrlýyor. Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, bir asýrlýk geçmiþe sahip binanýn hikayesini ve duvarlarýna kazýnan tarihi anlattý. Özdoðru, Osmanlý döneminde, Vakýflar Baþkanlýðý ve Çorum halkýnýn el ele vererek inþasý gerçekleþtirilen binanýn ilk olarak Genel Hastalýklar Hastanesi adý altýnda hizmete açýldýðýný ifade etti. Farklý mimari özelliklerle sahip binanýn zaman içerisinde çeþitli amaçlarla hizmetini sürdürdüðünü vurgulayan Özdoðru, þunlarý kaydetti: "Yakalandýklarý hastalýklara þifa arayanlara Genel Hastalýklar Hastanesi adý altýnda ev sahipliði yapan bina, sýrasýyla Ziraat Mektebi, Vali Konaðý, Sýhhat Mektebi, Erkek Sanat Enstitüsü, Ticaret Lisesi, Makine Meslek Yüksekokulu olarak Çorum halkýnýn hizmetinde kalmýþtýr yýlýna kadar da Atatürk Lisesi olarak kullanýlan bina o dönemde yaþanan bir yangýn hadisesinde tahrip olmuþtur. Hem eðitim alanýnda hem de saðlýk alanýnda uzun yýllar duvarlarýnda umudun ve geleceðin hayallerini barýndýran bina, restorasyonu sonrasýnda 2001 yýlýndan bugüne kadar da müze olarak tarihe ev sahipliði yapmaktadýr." Çorum Müze binasýnýn mimari yönden özgün bir yapýya sahip olduðunun altýný çizen Özüdoðru, binanýn dýþ kýsmýnýn orijinal olduðunu, iç kýsmýnda ise düzenlemeler yapýldýðýný belirtti. Mimarisi ve dýþ görünümü ile binanýn müze olarak tahsis edilmesinin yerinde bir karar olduðunu vurgulayan Özüdoðru, "Binamýz, iç kýsmýnda yapýlan deðiþiklik sonrasýnda müze olarak hizmet vermeye baþladý. Binanýn müze olarak tahsis edilmesi çok 1914 yýlýnda hastane olarak inþa edilen tarihi bina þimdi kültür turizmine hizmet ediyor. yerinde bir karar olmuþtur. Son 10 yýldýr da müze olarak hizmet veren binamýzýn içerisindeki eserler, teþhir sistemi ve bahçe düzeni ile sayýlý müzeler arasýnda yer aldýðý ifade ediliyor. Müzemiz ilimizin, ülkemizin, dünyanýn kültürünü yansýtan bir aynadýr." yer aldýðýný kaydetti. Özüdoðru, Kültür Ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan müze binasýnýn örnek gösterildiðini, Türkiye'deki diðer müze yöneticilerinin kente gelerek müze binasýndaki örnek yapýlaþmayý incelediðini söyledi. Anýtlar Yüksek Kurulu tarafýndan "Korunmasý Gerekli Taþýnmaz Kültür Varlýðý" olarak tescillenmiþ binada, arkeolojik ve etnografik eserleri barýndýran teþhir salonlarý ziyaretçilerini aðýrlamaya devam ediyor. (AA) 15 BÝN TARÝHÝ ESERE EV SAHÝPLÝÐÝ YAPIYOR Müze binasýnýn Hitit dönemi baþta olmak üzere farklý dönemlere ait 15 bin tarihi esere ev sahipliði yaptýðýný, duvarlarý arasýnda tarihe nefes verdiðini belirten Özüdoðru, Çorum Müze binasýnýn teþhir sistemi, yapý düzeni ve depolama bölümleri ile örnek alýnan müzeler arasýnda Tarihi bina 2001 yýlýndan bugüne kadar da müze olarak tarihe ev sahipliði yapýyor. Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB) 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,836 ila 0,891 lira arasýnda iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday EN DÜÞÜK (LÝRA) EN YÜKSEK(LÝRA) 0,836 0,891(AA) Adres: Yeniyol Mah. Kulaksýz Sok. No: 13/D (Kulaksýz Cami Yaný) ÇORUM Tel:

4 4 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 Bu toplantýlar Çorum'a yarýyor MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM Vali Ahmet Kara, göreve baþladýktan sonra gazetecilerin pek te alýþýk olmadýðý yeni bir uygulamayý hayata geçirdi. Kars Valiliði döneminde kamuyu yerel ve yaygýn basýnýn temsilcileri ile buluþturarak kentin meselelerini istiþare eden, varsa önerileri dinleyen Vali Kara, Çorum'a atandýktan sonra ikinci kez gazetecilerle bir araya geldi. Ýstiþarelerin formatý hemen hemen belli oldu. Vali Kara, þehir için genel öncelikleri özetleyip önemsediði konu baþlýklarýna dikkat çekerken, daha sonra ilgili kurumlarýn müdürleri kendi sorumluluk alanlarýnda yeni geliþmeleri aktarýyorlar. Gazeteciler sorularýný yöneltiyor, muhataplarý ya cevap veriyor, ya da bir sonraki toplantýda açýklýk getirilmek üzere not düþüyorlar. ÝSTÝÞARENÝN ZENGÝNLÝK VE BEREKETÝ Ýstiþare toplantýlarý þehrin genel meselelerinin gündeme getirilmesi, varsa sorunlarýn çözülmesine sebep olacaðý gibi, yeni geliþmelerden de kamuoyunun bilgilendirilmesine vesile oluyor. Bir nevi vatandaþýn avukatý olan gazetecilerin þehirle ilgili problemlerde sýk sýk karþýlaþtýklarý 'yok sayýlma' anlayýþý yerine 'çözüm ortaðý' olarak görülmesi ve somut çözüm önerilerinin ortaya atýlmasý istiþareye ayrý bir zenginlik katabiliyor. BELEDÝYE'YE ÖRNEK OLMALI Esasýnda bu türden istiþareler Çorumlu'nun gündelik hayatýna birebir etki eden kurum olan Çorum Belediyesi'ne örnek olabilir. Atama ile göreve gelen bürokrasi sivil istiþarelere, önerilere, hatta eleþtirilere bu kadar açýkken, milletin ekseriyetinin tercihiyle seçilerek o makamlara oturan belediye baþkaný ve ekibinin 'kapalý kutu' olmasý dikkat Alacalý nineyi parktan attýlar uþyemi satmak isteyen ve adý 'Esma olarak bilinen Nezegül nine- Ankara yý parký dar ettiler. Güvenpark ta kuþyemi satmak iste- Kye diði sýrada zabýtalar tarafýndan parasý süs havuzuna atýlan Nezegül nine, bugün yine kimliði belirlenemeyen þahýslar tarafýndan Güvenpark tan gönderildi. Kýzýlay Güvenpark ta yaþanan olayda kuþyemi satan yaþlý kadýnýn gerçek kimliðinin 79 yaþýnda Nezegül Yýldýrým olduðu öðrenildi. Dün yaþanan olayda, iddiaya göre, Nezegül Yýldýrým, yanýnda getirdiði kuþyemi tezgahýný açarak satmaya baþladý. Bu sýrada Güvenpark ta görev yapan zabýta ekipleri, yaþlý kadýna satýþ izni olmadýðýný belirterek, parký terk etmesini istedi. Yaþlý kadýnla tartýþmaya baþlayan zabýta, sinirlenince yaþlý kadýnýn paralarýný süs havuzuna atarak olay yerinden ayrýldý. Çevredeki vatandaþlar yaþlý kadýný sakinleþtirmeye çalýþmýþtý. Nezegül Nine havuza girmek isteyince çevredekiler tarafýndan zorlukla durduruldu. Yaþlý kadýnýn havuza girmekte ýsrar etmesi üzerine bir vatandaþ havuza girerek paralarý alacaðýný söyledi. Ayaklarýna poþet baðlayarak çevredekilerin yardýmýyla süs havuzuna giren duyarlý vatandaþ, paralarý toplayarak Nezegül nineye teslim etmiþti. Yaþlý kadýn, 79 yaþýnda olduðunu ve korkudan ismini yalan söylemek zorunda kaldýðýný, gerçek isminin ise Nezegül Yýldýrým olduðunu belirtti. Bugün kuþyemleri ile beraber Güvenpark a gelen yaþlý kadýn, satýþ yaptýðý sýrada tekrar engellenerek para kazanamadan evine gitmek zorunda kaldý. NEZEGÜL NÝNEYE, GÜVENPARK I DAR ETTÝLER Nezegül nine, Güvenpark ta kuþyemi tezgâhýný açmasýyla beraber yanýna gelen baþka bir kuþyemi satýcýsý parkti terk etmesini istedi. Yaþlý kadýn çaresiz þekilde olanlarý izlemekle yetindi. Basýn mensuplarýnýn yaþlý kadýnýn yanýna gelmesiyle beraber oradan uzaklaþan þahsýn, Tamam sus yeter diye baðýrdýðý duyuldu. Bunun üzerine Nezegül nine, Güvenpark a fazlalýðým dedi. Basýn mensuplarýnýn uzaklaþtýðýný gören kuþyemi satýcýsýnýn Nezegül ninenin yanýna gelerek, tehdit, küfür ve hakaret etmesi kameraya Nazegül nine Güvenpark ta kuþyemi satmak istediði sýrada zabýtalar tarafýndan parasý süs havuzuna atýldý. HABER YORUM Mustafa Demirer yansýdý. Daha sonra kuþyemi satýcýsý þahýs, kimliðini açýklamayan iki kiþi ile tekrar gelerek Nezegül nineyi Güvenpark ta ayrýlmasý yönünde uyarýda bulundu. Þahýslar, basýn mensuplarýnýn belediye çalýþaný olup olmadýðýný sormasýna üzerine,. açýklama yapmadan gittiler. BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ZA- BITASI NIN HERHANGÝ BÝR ÝLGÝSÝ YOK Dün yaþanan olaylar sonrasýnda gözler Ankara Büyükþehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ne çevrilmiþti. Ankara Büyükþehir Belediyesi yaþanan olayla ilgili olarak yazýlý açýklama yaptý. Büyükþehir Belediyesi Zabýta Þube Müdürü Abdurrahman Karabudak, Güvenpark ta güvercin yemi satýþý yapan kadýnýn, paralarýnýn havuza atýlmasý ile ilgili Büyükþehir Belediyesi Zabýtasý nýn herhangi bir ilgisinin olmadýðýný açýkladý. ÇANKAYA BELEDÝYESÝ, GÜ- VENPARK BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝ- YESÝ SORUMLULUÐUNDA Çankaya Belediye Baþkaný Alper Taþdelen, sosyal medya üzerinden Nezegül ninenin paralarýný havuza atan zabýtalarýn Çankaya Belediyesi nin zabýtalarýnýn olup olmadýðýyla ilgili soruyu, Güvenpark ta yaþanan üzüntü verici olayla hiçbir ilgimiz bulunmamaktadýr diye cevapladý. Diðer yandan, Çankaya Belediyesi resmi Twitter hesabýna da vatandaþlarýn ayný konuyla ilgili birçok soru sorduklarý görüldü. Çankaya Belediyesi resmi Twitter hesabý üzerinden gelen sorulara verilen cevaplarda, Güvenpark ta yaþanan üzücü olay ile Belediyemizin bir ilgisi bulunmamaktadýr ve Güvenpark, Büyükþehir Belediyesi sorumluluðundadýr denildi. NEZEGÜL NÝNE, 3 AYLIK ÇOCUK EVLAT EDÝNÝP BÜYÜTMÜÞ Nezegül Yýldýrým, 4 yýl önce Çorum un Alaca lçesinden kalp ameliyatý olmak için Ankara ya gelmek zorunda kaldýðýný anlattý. Yýldýrým, 10 yýl önce eþi Halil Yýldýrým ý kaybetmiþ. Yýldýrým, Eþim, çocuðumuz olmadýðý için alkol kullanmaya baþladý. Çocuk olmuyor diye sürekli düþündü, baþkasýyla evlen dedim evlenmedi sonra da bir hafta içerisinde öldü dedi. 3 aylýk bir erkek çocuðu evlat edinip büyüttüðünü söyleyen Yýldýrým, 3 aylýk bir erkek çocuðu evlat edinerek onu büyüttüm. Onun her þeyiyle ben ilgilendim. Kendisini evlendirdim ve köyde biriktirdiðim para ile gelerek burada giriþ katýnda ona ev aldým dedi.(ýha) çekici Bir yerel yöneticinin 4 yýllýk ilk döneminde bir kaç istisna dýþýnda seçim öncesi ortaya attýðý projeler, seçim yaklaþýnca yaptýðý alelacele açýlýþlar veya çok önemli konularda Belediye Basýn Birimi aracýlýðýyla sorgu ve suallere kapalý tek taraflý sunulan bilgi notlarý 'hesap verilebilirlik' anlamý taþýmýyor. Hal böyle olunca, þehirde yaþayýp kaldýrýmý olmayan, caddesi, sokaðý asfaltlanmayan, logarý çöken, kanalizasyonu bulunmayan, alt-üst geçit isteyen, kaldýrým iþgallerinden muzdarip hale gelen, imarda adaletsizlik yaþayan, þeffaflýk isteyen, þehrin çehresini deðiþtirecek projeleri sabýrsýzlýkla beklediði halde bir emare göremeyen insanlarýn umudu tükeniyor. Diyeceðim odur ki, yerel yönetimler gerek sivil toplum kuruluþlarý gerekse diðer unsurlarla zaman zaman istiþareye açýk olursa, kentin ufkunun açýlmasý, problemlerinin giderilmesinde daha etkili olabilirler. BU TEKLÝF HABER OLUR! Bir diðer mesele Sarýkamýþ gezisi. Çorum Belediyesi Sarýkamýþ Harekâtý'nýn 100. yýldönümünde 90 öðrenciyi Erzurum ve Kars'ýn Sarýkamýþ ilçesine götürecek. Bir gazete sahibi geziye gazetelerden de temsilcilerin katýlmasýný önermiþ, belediye yönetimi de uygun bulmuþ. Buraya kadar her þey normal. Ayný gazete sahibi gazetesinde bu geliþmeyi haber yaparak baþkan ve yardýmcýsýna teþekkür etmiþ. Çorum Belediyesi gazetecileri de dahil ettiði bir önceki geziyi Kapadokya'ya düzenlemiþ, hiç bir gazete sahibinden talep gitmemiþti. Hatýrlatmakta fayda var, teklifinin olumlu karþýlýk bulmasýna sevinen gazete sahibi, Kapadokya gezisi veya bundan sonraki gezi etkinlikleri için teþekkürünü yedekte tutsun bari. Kuþyemi satmak isteyen ve adý 'Esma olarak bilinen Nezegül nineye Ankara yý parký dar ettiler. Kavgadan kaçarken yaralandý orum'da para anlaþmazlýðý Çyüzünden çýkan tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine koþarak kaçmaya çalýþan 24 yaþýndaki A.T., 30 metre yüksekliðindeki kayalýklardan düþerek yaralandý. Polis ve saðlýk ekipleri tarafýndan düþtüðü yerden kurtarýlan A.T., hastaneye kaldýrýldý. Olay Dumlupýnar Mahallesi'nde sýnýrlarý içinde bulunan bir taþ ocaðýnda meydana geldi. A.T., 25 yaþýndaki O.A. ve kimliði belirlenemeyen bir kiþi ile para anlaþmazlýðý nedeniyle tartýþtý. Tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþünce A.T., kaçarak uzaklaþmak istedi. Koþarken ayaðý kayan A.T., 30 metre yükseklikten yuvarlanarak yaralandý. Çevredekiler polisi ve saðlýk görevlilerini arayýp olayý haber verdi. Gelen saðlýk görevlileri yaralýya ilk müdahaleyi yaptýktan sonra sedyeye alarak ambulansa taþýdý. Bir süre ambulansta tedavisi yapýlan A.T., daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. A.T.'nin ayaklarýnda ve vücudunun çeþitli yerlerinde kýrýklar olduðu tespit edildi. Polis olayla ilgisi bulunan O.A.'yý gözaltýna aldý. Kimliði henüz tespit edilemeyen ve olay yerinden kaçan bir kiþinin ise arandýðý belirtildi. (DHA) YENÝ YILINIZ KUTLU OLSUN EGE ZEYTÝNCÝLÝK Zeytinyaðý ve Zeytin Çeþitleri Ýmalattan halka perakende satýþ Adres: Çöplü Mah. Ulucamii Yaný Tel: (Ç.HAK:3633) (Ç.HAK:3628) Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. BAYINDIR EMLAK Gayrimenkul Danýþmanlýðý FUAT TÜTER Karakeçili Mah. Üçtudlar Cad. No: 4/C (Çorum Gaz Karþýsý) Gsm: Tel: Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. (Ç.HAK:3629) Tel: Faks:

5 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... ÇARÞAMBA 31 ARALIK YENÝ YILINIZI EN ÝÇTEN DÝLEKLERÝMÝZLE KUTLAR, YENÝ YILIN ÜLKEMÝZE VE TÜM DÜNYAYA BARIÞ, HUZUR VE MUTLULUK GETÝRMESÝNÝ TEMENNÝ EDERÝZ. UÐUR GRUBU YÖNETÝM KURULU adýna Uður BARLIK - Uygun BARLIK Merkez: Tel: Kubbeli Cad. No: 31/C ÇORUM Þube 1: Tel: Gazi Cad. No: 12/D ÇORUM Þube 2: Tel: Uður Mumcu Cad. No: 57 ÇORUM (Merinos Showroom) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. MERKEZ ELEKTRÝK Erol BOZKURT Ulukavak Mah. Osmancýk Cad. No: 107/D (Abdibey Cami Karþýsý) Tel: Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Küçük Sanayi Sitesi 31. Sk. No: 4 ÇORUM Tel: Fax: Acil: (0 533) (Ç.HAK:3595) Erhan Þenal (Ç.HAK:3597) (Ç.HAK:3596) Tesisat-Tamirat-Aydýnlatma Toptan ve Perakende Malzeme Satýþý (Ç.HAK:3593) YENÝ YILINIZ KUTLU OLSUN... Yeni Yýlýnýzý ve Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle kutlar, 2015 yýlýnýn tüm müþterilerimize, Çorum halkýna ve Ýslâm Âlemine hayýrlar getirmesini dileriz. (Ç.HAK:3594) (Ç.HAK:3592)

6 6 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 Ýller Bankasý ndan 1.2 milyon ödenek Parti Ekonomi AKÝþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Baðcý, Ýl Genel Meclisi'nin yaptýðý deðerlendirme çerçevesinde Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Ýller Usludan yeni yýl mesajý Parti Çorum AKMilletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yeni yýlda Çorum'a yatýrýmlarýn artarak devam edeceðini bildirdi. Uslu, yeni yýl mesajýnda, "yeni takvim yýlýna, hiç þüphesiz yeni umutlarla ve yeni heyecanlarla giriyoruz. Son 12 yýldýr, baþta ekonomi olmak üzere eðitim, saðlýk, ulaþtýrma ve sosyal politikalar gibi hemen her alanda kaydettiðimiz baþarýlarla bugün geleceðe daha umutla bakýyoruz. Ülkemizin istikrarlý büyüme ve kalkýnma sürecine kararlýlýkla devam etmekte, Yeni Türkiye ve 2023 hedeflerine emin adýmlarla ilerlemektedir yýlýnda da Yeni Türkiye yolunda ilerleyen Çorum ilimizde yatýrýmlarýmýz artarak devam edecektir. Yeni umutlarla karþýladýðýmýz 2015 yýlýnýn insanlýða barýþ getirmesini, ülkemiz, milletimiz için birlik ve beraberliðimizi güçlendirmesini temenni ediyor, tüm hemþehrilerimin ve aziz milletimizin yeni yýlýný kutluyorum." Ýfadelerine yer verdi. (Haber Merkezi) Ceylan Ýskilip te istiþare etti AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip'te partisinin istiþare toplantýsýna katýldý. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý binasýnda düzenlenen istiþare toplantýsýna parti yöneticileri katýldý. Ceylan, daha sonra Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan ile Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý ziyaret etti. Birlik ve beraberlik mesajýnýn verildiði ziyarette konuþan Ceylan, AK Parti'nin içine fitne fesadýn girmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Kongre sürecini tamamlayan AK Parti Ýskilip teþkilatýný ziyarete geldik. Ayný zamanda ilçe teþkilatýmýz ve kadýn kollarýmýzla istiþare toplantýsý yaptýk. Bu fotoðraf birlik ve beraberliðimizin fotoðrafýdýr. Ýþi bilen halkla birlikte, halkla düþünen bir Belediye Baþkanýmýz var. Kendisini tebrik ediyorum. Teþkilatýmýzla, belediye baþkanýmýzla birlikte bu ekibin içerisine fitne, fesadýn girmesine izin vermeyeceðiz. 9 aydýr baþarýlý bir baþkan ve ekibi Ýskilip'i tanýmýþtýr. Bundan sonraki 4 yýlda sosyal belediyecilik anlamýnda daha mesafe kat etmiþ bir Ýskilip ile buluþturacaktýr. Hiç kimseye devam eden düzeni bozdurmayýz. Tekrar ediyorum. Ýçimize fitne, fesat tohumu attýrmayýz. Tüm teþkilatýmýz, belediyemiz ve ekibine teþekkür Bankasý'na sunulan 1 milyon 250 bin liralýk proje paketinin görüþülerek uygun bulunduðunu açýkladý. Baðcý, yaptýðý açýklamada, toplantý öncesinde Ýller Bankasý ediyoruz" dedi. Ceylan'a destek sözü Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ise, AK Parti'nin ilk defa Recep Tayyip Erdoðan'sýz bir seçime gideceðini belirterek, þöyle dedi: "Küskünlüðü, dargýnlýðý bir kenara býrakacaðýz. Ýlk defa Recep Tayyip Erdoðan'sýz bir seçime gidiyoruz. Onun içinde eskiye nazaran daha sýký ve gayretli çalýþmamýz gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacý var. Bu sebeple eski Baþbakanýmýz Cumhurbaþkanýmýza bir Genel Müdürü ile bir görüþme yaptýðýný, projelerin öneminden bahsederek destek talep ettiðini belirterek, "Bugün bu katký ile 10 köyümüzün daha sorununu çözmenin AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, daha önce Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ile yatýrýmlarý deðerlendirmiþti. vefa borcumuz var. Bizler sizlerle beraber bu yola baþ koyduk. Yerel seçimlerde belediye baþkaný olarak tek baþýmýza hareket etmedik. Arkamýzda sizin gibi bir yönetim, ilçe baþkanýmýz gibi bir aðabeyimiz ve bizler için gecesini gündüzüne katan bir il baþkanýmýz vardý. AK Parti Ýl Baþkanýmýz bizlerden desteðini esirgemedi. Ýskilip'e ne hizmet gelecekse ve geldiyse kendilerinin imzasý var. Yani bu günün il baþkaný deðil, geçmiþten gelen bir kökeni var. AK Parti'ye büyük hizmeti Salim Uslu AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip'te partisinin istiþare toplantýsýna katýldý. Ceylan, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma yý ziyaret etti. sevincini yaþýyoruz. Bu destekle; 3 köyümüzün kanalizasyon, 7 köyümüzün de kilit taþý projesi ile bilirlikte, geçtiðimiz ay bir facia neticesinde yanan Bayat Çukuröz Köyümüzün Köy Konaðý ve çok amaçlý salonu yeniden yapýlacaktýr. Bu arada Çukuröz köyümüzde evleri yanan hemþerilerimizin evlerinin yeniden inþasý ile ilgili çalýþmalar AFAD Ýl Müdürlüðümüzce tamamlanmýþ olup, AFAD Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Konuyu yakýndan takip ediyoruz. Ýller Bankamýz tarafýndan saðlanan desteðin köylerimize hayýrlý olmasýný dilerim" dedi. (Haber Merkezi) var. Bu hizmetlerden de bizlerde yeteri kadar desteði aldýðýmýza inanýyorum. Onun için basýnýn ve sizlerin huzurunda Ýl Baþkanýmýz Ahmet Sami Ceylan'a partim, belediye baþkanlýðým adýna verdiði desteklerden dolayý çok teþekkür ediyorum. Bundan sonraki yaþamýnda da kendisine baþarýlar diliyoruz. Desteðimizin arkasýnda olduðunu her zaman bilmesini istiyoruz. BBu ziyaretten son derece memnun oldum. Allah hepinizden razý olsun" (Haber Merkezi) AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, istiþare toplantýlarýna belediye baþkanlarý ile devam etti. Ceylan istiþare toplantýlarýna belediye baþkanlarý ile devam etti 2015 te oylarýmýzý yine artýracaðýz EROL TAÞKAN yapmaksýzýn toplumun partisine uygulanan bu geldiklerini bildiren Parti Ýl Baþka- Ahmet Sanin de altýný çizen Ahký gözetilmeksizin tüm si üyeleri ile yapacaðý tümüne hizmet ettiði- ayrýcalýklarýn, parti far- Ceylan, Ýl Genel Mecli- AKný mi Ceylan, seçimlerde met Sami Ceylan, alýnan belediyelere uygulanmasýnýn istiþare toplantýsýnýn ardýndan, Ýl Baþkanlýðý'na devam etmek ya da Milletvekili Aday Adayý olmakla ilgili yürüttüðü istiþare toplantýlarýna belediye baþkanlarý ile devam etti. Ceylan, gündem deðerlendirmesinde de bulunduðu basýna açýk bölümde, belediye baþkanlarý, teþkilatlar ve aday adaylarýnýn bütünleþerek ortaya koyacaðý seçim çalýþmalarýyla, Çorum'da AK Parti'nin oylarýný bir kez daha artýracaklarýný söyledi. Ýl Baþkanlýðý Toplantý Salonu'nda belediye baþkanlarý ile düzenlenen toplantýya, þehir dýþýnda bulunan Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer bakanlar kurulu ka- rarýyla birlikte, belediyelerin ödeneklerinden yapýlan % 40 kesintinin 6 ay süreyle yapýlmayacaðýnýn açýklandýðýný, baþka iktidarlar döneminde sadece iktidar AK Parti'nin adalet anlayýþý gereði olduðunu aktardý. Merkez Ýlçe Baþkanlarý ile baþlattýðý istiþare toplantýsýný, belediye baþkanlarý ile de yapmak üzere bir araya 2015 seçimle- rinde þahsý ile ilgili kararý açýklayacaðýný, il baþkaný ya da milletvekili adayý olarak devam edip etmeyeceðine karar vereceðini sözlerine ekledi. Külcü'yü Beledi- AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, seçimlerde iddialý olduklarýný açýkladý. ye Baþkanvekili Zeki Gül temsil etti. Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve bazý parti yöneticilerinin de katýldýðý toplantýya belediye baþkanlarý tam kadro katýldý. Türkiye'de AK Parti belediyeciliðinin Recep Tayyip Erdoðan'ýn Ýstanbul Belediye Baþkanlýðý ile baþladýðýný ifade eden Ceylan, Toplantýya ilçe belediye baþkanlarý katýldý. okullarda okutulan kitaplarda yer alan bir þiiri okumasý bahanesiyle, bazý odaklar tarafýndan bu yükseliþin engellenmeye çalýþýldýðýný anlatarak, "Milletimizin sevgisi ve desteði bu yükseliþin bugüne kadar devamýný saðlamýþtýr ve bundan sonra da bu yükseliþin en büyük garantisi, bu milletin sevgisi ve güveni olacaktýr." dedi. AK Partili belediyelerin hiç bir ayrým Ýstiþarenin basýna açýk bölümünde AK Partili belediyelerin hiç bir ayrým yapmaksýzýn toplumun tümüne hizmet ettiði ifade edildi. Olçak AK Parti için çalýþmaya devam ediyor Erol Olçak -Ter Reklam ýn sahibi hemþehri- Erol Olçak, 2015 yýlýnda ya- Armiz pýlacak seçim için AK Parti de hazýrlýklara baþladý. Habek7 de dün yer alan haberde, Olçak ýn Hürriyet yazarý Ahmet Hakan Coþkun u arayarak seçim þarkýsý ile ilgili bilgi verdiði belirtildi. Haber þöyle: Erhan Güleryüz'ün seslendirdiði "Davutoðlu Ahmet Hoca" þarkýsýný AK Partililer beðendi ama asýl seçim þarkýsý üzerinde çalýþýlýyor. AK Parti'nin Konya kongresinde ilk kez dinletilen "Davutoðlu Ahmet Hoca" þarkýsý asýl seçim þarkýsý olmayacak. Bu þarký seçim sürecinde kullanýlacak þarkýlardan sadece bir tanesi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn ve AK Parti'nin seçim kampanyalarýný yürüten Erol Olçak, konuyla ilgili olarak Hürriyet'ten Ahmet Hakan Coþkun'u aradý. Ahmet Hakan da o bilgileri bugünkü köþesinde yayýnladý: 'Ahmet Hoca' þarkýsý için Erol Olçak aradý "Ayna" grubunun seslendirdiði "Davutoðlu Ahmet Hoca" þarkýsý hakkýnda yazmýþtým. Yazdýklarýmla ilgili olarak Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn ve AK Parti'nin seçim kampanyalarýný yürüten reklamcý Erol Olçak aradý. * Erol Olçak'ýn söyledikleri þunlar: -Bu þarký üzerinde çok düþündüm. Özellikle þarkýdaki "peh" bölümünün algýsý üzerinde durdum. -Deðiþik gruplara þarkýyý dinlettik. Hiçbirinden olumsuz bir tepki almadýk. Hepsi benimsedi. -Baþbakan Davutoðlu da þarkýyý dinledi ve beðendi. -Bunun üzerine þarkýyý AK Parti'nin Gaziantep, Hatay ve Konya kongrelerinde kamuoyunun takdirine sunduk. -Aldýðýmýz tepkiler gayet iyi... -Þu anda þarkýnýn Kürtçesi yapýlýyor. Anadolu ve Karadeniz versiyonlarý üzerinde de çalýþýlýyor. -Ama þunu da söyleyeyim: Bu þarký AK Parti'nin seçim kampanyasý þarkýsý olmayacak. Þarký, seçime kadar geçen süreçte deðerlendirilecek. -Asýl kampanya müziði üzerinde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz.

7 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... ÇARÞAMBA 31 ARALIK Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný tebrik eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz. ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ (Ç.HAK:3607) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Yeni Yýlýnýzý ve Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle kutlar, 2015 yýlýnýn tüm müþterilerimize, Çorum halkýna ve Ýslâm Âlemine hayýrlar getirmesini dileriz. (Ç.HAK:3608) Bölge Müdürü Þahin Aðýr ÇORUM MAÐAZALARIMIZ: Çorum 1: Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No: 2 Yunus AVM Çorum 3: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No: 60/A Çorum 4: Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sk. No: 5/ Çorum 5: Ulukavak M. Osmancýk C. 250/ Çorum 6: Bahçelievler M. M.A. Ersoy C. 99/A Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle tebrik eder, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. ERDAL BÜRO MOBÝLYA (Ç.HAK:3609) (Ç.HAK:3610) Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: Gsm: Gsm:

8 8 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 Hep Bir Arada; Sevgi Dolu ve Huzurlu Nice Yeni Yýllar Geçirmeniz Dileðiyle... (Ç.HAK:3512) Çorum u güzel yarýnlara taþýmak ali Ahmet Kara, yeni Vyýlýn mutluluk, bereket, kardeþlik, huzur ve refah içinde geçmesini diledi. Yayýmladýðý mesajla yeni yýlý kutlayan Vali Kara, Birlik ve beraberlik içinde bir yýlý daha geride býrakmanýn huzuru ile yeni bir yýla girdiðimiz bu günler, deðiþen ihtiyaçlara göre yeni hedefler belirlemek, ilimizi bulunduðu noktadan daha iyi noktalara ulaþtýrmak açýsýndan çok önemlidir. Her yeni yýl, sorunlarýn aþýlmasý, müreffeh yarýnlara ulaþýlmasý yolunda inançlarý güçlendirir, beklentileri artýrýr. Yaþadýðýmýz bir yýlý bitirip yeni bir yýla girerken, geçirdiðimiz bir yýlýn muhasebesini yapmak, yeni yýlýn plan ve programýný hazýrlamalýyýz. Amacýmýz, 2015 yýlýnda tüm Çorumlu hemþehrilerimiz ile birlikte ilimizi; eðitim, spor, sanat, kültür, turizm ve ekonomi alanlarýnda daha güzel yarýnlara taþýmak ve kalkýnma yarýþýnda ön sýralarda olmasýný saðlamaktýr. Ýnanýyorum ki, çok kýsa zamanda yatýrýmcý kamu kurum ve kuruluþlarýmýz ile özel sektörümüzün tüm imkânlarý kullanýlarak ilimizin ekonomik ve sosyal yapýsý daha da güçlü bir konuma gelecektir. Bu duygularla, 2015 yýlýnda kardeþliðin egemen olduðu; tüm vatandaþlarýmýzýn saðlýk, mutluluk, bereket, kardeþlik, huzur ve refah içinde geleceðe yürüdüðü bir yýl olmasýný temenni ediyor, saygýdeðer Çorumlu hemþehrilerimizin yeni yýllarýný kutluyorum. dedi. (Haber Merkezi) Ekonomi için iyi dilekler orum Ticaret ve Sana- Odasý Meclis Baþ- Çyi kaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, yayýnladýklarý yeni yýl mesajýnda Çorumlu'nun yeni yýlýný kutladý. Karadaþ ve Baþaranhýncal yeni yýl mesajlarýnda; 2015'in hem ekonomik, hem de sosyal anlamda kalkýnma hýzýnýn daha da arttýðý bir yýl olmasý temennisinde bulundu. Karadaþ ve Baþaranhýncal, yeni yýl mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Sahip olduðumuz bu güzel ülkenin güçlü bir geleceðe kavuþmasý için birey olarak sorumluluklarýmýzýn farkýnda olarak çalýþmalýyýz. Bilindiði gibi 2014 yýlýnda ülkemizde baþta iþ kazalarý olmak üzere bir takým üzücü hadiseler meydana gelmiþtir. Temennimiz odur ki; yeni yýlda bu tür facialar yaþanmasýn, insanlar iþ ve mesleklerinden dolayý can kaybý ile burun buruna gelmesinler yýlýnýn; ilimiz ve ülkemizdeki birliktelik Vali Ahmet Kara Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, yeni yýl mesajý yayýnladý. ruhunun pekiþtiði, sosyal ve ekonomik kalkýnma hýzýnýn arttýðý, yerli üretimin güçlendiði, ayrýca hükümet yatýrým programýnda yer alan demiryolu talebimizin yatýrým projesine dönüþtüðü bir yýl olmasý temennisiyle, ülkemizin kalkýnmasýna eþdeðer bir hýzla geliþmeye devam eden güzel ilimizin tüm fertlerinin yeni yýlýný kutlar, 2015 yýlýnýn saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dileriz" (Haber Merkezi) Görevde Yükselme Yönetmeliði tamam aðlýk-sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýle- Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Stiþim Lafcý, Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Sýnavý yapýlmasý yönündeki çalýþmamýz sonuç verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Sýnav Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. dedi. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Lafcý, Baþbakanlýk tarafýndan yayýnlanan çerçeve yönetmelik sonrasý, ilgili bakanlýklara baþvurarak kendi yönetmeliklerini hazýrlamalarý çaðrýsýnda bulunduk. Kurum Ýdari Kurul Toplantýlarý ve Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýlarýnda konuyu gündeme taþýdýk. Giriþimlerimiz sonrasý hazýrlanan yönetmelik, bugün itibarýyla Resmi Gazete de yayýnlandý. Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Sýnavý nýn 2015 in hemen baþýnda yapýlmasý ve çalýþanlarýn beklentisinin karþýlanmasý için çalýþacaðýz. Çözüm odaklý bir sendikal anlayýþla çalýþanlarýn sorunlarýný çözmek için mücadelemize devam ettiðimizin ve edeceðimizin bilinmesi gerekir. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Hacý Nuri Lafcý Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, 2014 yýlý deðerlendirmesinde, 2014 ün ücretliler ve emekliler için zor bir yýl olduðunu söyledi. Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam; 2014 ücretliler için zor geçti EROL TAÞKAN ürk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, T2014 yýlý deðerlendirmesinde, 2014 ün ücretliler ve emekliler için zor bir yýl olduðunu söyledi. Sendika merkezinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basýn toplantýsý düzenleyen Sami Çam, sendika olarak her zaman yanlýþlarýn karþýsýnda, doðrularýn ise yanýnda yer aldýklarýný ifade etti. Sendikalarýn kamu görevlilerinin ortak, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak, geliþtirmek için oluþturulmuþ yapýlar olduðuna vurgu yapan Sami Çam, Türk Büro Sen olarak sendikacýlýk anlayýþýmýzýn temelinde insaný mukaddes emeði kutsal olarak gören bir anlayýþa sahip ve bu anlayýþtan asla taviz vermeyen ilkeli, kararlý hak mücadelesi veren bir sendikayýz. dedi. Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, 2014 yýlý deðerlendirmeleri ve 2015 yýlý ile ilgili öngörüsünü paþlaþtýðý basýn açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; Bizler dün de bugün de ve yarýn da kamu çalýþanýnýn hak ve menfaatlerinin yanýnda olacaðýmýzý ve ülkemizin bölünmez bütünlüðünden asla taviz vermeyeceðimiz düþüncesiyle ilkeli bir sendikacýlýk yapmaktayýz. Ancak bizim bu mücadelelerimizi adý sarý sendika olan ve kamu çalýþanýný temsil noktasýnda bulunanlar kamu çalýþanlarýnýn 2014 yýlýnýn karanlýk bir yýl olmasýna neden olmuþlardýr. Ve bunlarýn yapmýþ olduklarý toplu sözleþme sonucunda 2015 yýlýnýn da kamu çalýþanlarý, emekliler için çok zor bir yýl olacaðýný bugünden görmekteyiz. Çünkü yapýlan toplu sözleþmede kamu çalýþanlarý sözde yetkili sendika tarafýndan masada yüzüstü býrakýlmýþlardýr. Kanuna göre 30 gün sürmesi gereken toplu sözleþme pazarlýðý 7 gün içerisinde asrýn sözleþmesi denilerek imzalanmýþtýr. Toplu sözleþmelerde kamu çalýþanlarýna artý bir gelir getirmesi gerekirken maalesef sarý sendikanýn yapmýþ olduðu toplu sözleþmede 16 yýl boyunca almýþ olduðumuz enflasyon farký dahi elimizden alýnmýþtýr. Hükümet ve koynunda büyüttüðü sendikasý kamu çalýþanlarýna 2015 yýlýnda da yokluðu reva görmüþlerdir yýlýnda verilen 123 TL'lik artýþ doðalgaza, elektriðe, suya, gýdaya yapýlan zamlarla çoktan eriyip gitmiþtir. Ailenin zorunlu harcamalarý 12 ayda tam 492 TL'ye yükselmiþtir ve bunun sonucunda memurun maaþý kuþa dönmüþtür yýlý bütçesinde, memur yok, iþçi yok, emekli yok, 4/C li'ye kadro yok, taþeron þirket elemaný yok, Fazla mesai yok, ikramiye yok, nöbet ücreti yok, havuz paralarý yok, çiftçi yok, esnaf yok. Ama kime var? Millet vekillerine bin TL var, Hakim Savcýya bin 155 TL var, faize var, saraylara var, finans sektörüne var, Reza Sarraf'a var, rantiyeye var. Muhalefet milletvekillerine sesleniyorum, bu yapýlacak zammý elinizin tersi ile yitin hükümet ne yaparsa yapsýn yýlý çalýþanlar için ve devletimiz için zor bir yýl olacak. Ülkenin genel siyasi yapýsý,seçimler ve ekonomik geliþmeler bunun göstergeleridir. Ülkemizin önünde bulunan ekonomik bunalýmlarý çözemediðimiz zaman siyasi söylemler gündeme gelmekte ve insanýmýzý siyasi kalýplar çerçevesinde deðerlendirilip kaplaþmanýn uç noktalara gelmesi milletimizi parçalanmanýn eþiðine getirmektedir. Bölüþümde adil, vergide adil, ücrette adil bir yapýnýn oluþturulmasý gerekmektedir. Bizler siyasi söylemlerden ziyade kamu çalýþanýn, taþeron firmalarda çalýþanlarýn, asgari ücretlinin, emeklinin, özel sektörde düþük ücretle çalýþanýn derdine çare aramalýyýz. Vergi sisteminde çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alýnýr. Ancak ülkemizde yakaladýðýndan vergi almak gibi bir durum söz konusu. Türkiye'de gelirden % 10-15'ni alan çalýþanlar toplam gelir vergisinin % 65'ini ödemektedir. Zenginin daha zengin fakirin ise daha fakirleþtiði ülkemizde ailelerin parçalandýðýný, çeþitli banka kredileri kullanarak sýrf kredi ödeyebilmek için meslek hastalýðý olduðunu bilebile bir deri bir kemik kalmýþ gariban insanlarýmýzýn unutulmamasý lazým. Esnafýn kazanmasý için emekliye ve çalýþanlara doyurucu maaþ zammýnýn 2015 yýlýnda verilmesi gerekmektedir.çalýþanlarýn ve emeklinin borç bataðýndan kurtulmasý gerekmektedir yýlýnýn kamu çalýþanlarý için zor bir yýl olmuþtur yýlý ise kayýp bir yýl olacaktýr. Bunun sebebi kamu çalýþanýný toplu sözleþme masasýnda yüzüstü býrakan sendikadýr. Kamu çalýþanlarý kendilerini satmayan hak ve menfaatlerini en üst seviyede taþýyan sendikalara 2015 yýlýnda destek vererek 2016 ve 2017 yýlý için yapýlacak toplu sözleþme masasýna Türkiye Kamu-Sen'i ve Türk Büro-Sen'i oturtturmasý gerekmektedir. Bu sebeple 2015 yýlý yetkili sendika tespitinde tüm kamu çalýþanlarýný Türkiye Kamu Sen çatýsý altýnda toplanmaya davet ediyoruz. (Ç.HAK:3634) Tüm müþterilerimizin ve Çorum halkýnýn Yeni Yýllarýný kutlar, yeni yýlýn tüm dünyaya barýþ, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. (Ç.HAK:3625) Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. Et Bizim Ýþimizdir 1930 dan Bu Güne TOSUNOÐLU KASABI Ev ve iþ yerlerine paket servisimiz vardýr Yeniyol Mahallesi 8. Gazi Sokak No:7/A ÇORUM Alo Paket:

9 Sanayi sicil affý için son gün anayi siciline kaydý olmayan iþletmelere bugüne ka- kayýt yaptýrmalarý halinde idari para cezasý uygu- Sdar lanmayacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýndan alýnan bilgiye göre, bir maddenin nitelik, þekil, özellik veya birleþimini makine, cihaz, tezgah, alet yardýmýyla veya sadece el emeðiyle kýsmen veya tamamen deðiþtirmek, maddeleri iþleyerek devamlý ve seri halde üreten yerler, madenlerin çýkarýlýp iþlendiði yerler, devamlý ve seri halde tamirat yapan müesseseler, enerji elde eden santraller ve gemi inþaatý gibi büyük inþaat yerleri ve buralarda yapýlan iþler sanayi iþleri sayýlýyor ve bu kapsamda deðerlendirilen iþletmeler sanayi siciline kayýt ediliyor. Sanayi iþletmelerinin üretim faaliyetlerine baþladýktan sonra 2 ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne dahil olmasý ve her üretim yapýlan yerin ayrý ayrý kaydedilmesi gerekiyor. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayýt yapýlan her iþletme adýna Sanayi Sicil Belgesi düzenleniyor, kaydý olmayan iþletmeler hakkýnda idari para cezasý uygulanýyor. MÝKRO ÝÞLETMELERE KOLAYLIK Sanayi sicil belgesi almak için ilk kayýt müracaatýnda bulunan mikro iþletme vasýflarýný taþýyan sanayi iþletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyaný esas alýnacak. Kayýt iþlemleri, elektronik ortamda "https://sanayisicil.sanayi.gov.tr" adresinden yapýlacak. TAPDK satýþ belgesi bedellerini belirledi Ç Veriliþ tarihi itibarýyla Sanayi Sicil Belgesi'ne 2 yýlda bir vize yapýlacak. Ýþletmeler, faaliyetlerine son ya da ara vermeleri, yeniden üretime baþlamalarý ve verilen bilgilerde deðiþiklik olmasý durumunda 1 ay içinde bakanlýðýn il müdürlüklerine bilgi verecek. Sanayi iþletmeleri, bir önceki yýlla ilgili faaliyetlerinin yer aldýðý yýllýk iþletme cetvellerini, yýl sonundan itibaren 4 ay içinde bakanlýðýn il müdürlüðüne teslim edecekler. CEZALAR Yanlýþ ya da eksik beyanda bulunanlar ile denetimlerde firma adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi görevli personele ibraz etmeyenlere idari para cezasý uygulanacak. Ýs letmenin zamanýnda sanayi siciline tescil ettirilmemesi, faaliyete son ya da ara verme, yeniden u retime bas lama ve degˆis iklik hallerinin su resinde bildirilmemesi, yýllýk is letme cetvellerinin su resinde verilmemesi halinde 759 lira para cezasý kesilecek. Sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi durumunda 379 lira ve istenen bilgilerin gerc egˆe aykýrý beyan edilmesi halinde ise bin 520 lira ceza uygulanacak. Sanayi siciline kayýt olmasý gerekip de kaydýný yaptýrmayan iþletmelere, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar kayýt olmalarý halinde idari para cezasý uygulanmayacak.(aa) Sürücülere alkol uyarýsý! Tahsin Þahin eni yýlda, ilk kez alkollü araç kullandý- tespit edilen sürücülere 727 lira deðil Yðý 800 lira para cezasý kesilecek. Ceza her seferinde artacak. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, 1 Ocak tan itibaren alkollü araç kullanan sürücülere kesilen para cezalarýnýn 727 lira deðil 800 lira olarak uygulanacaðýný bildirdi. Cezanýn her defasýnda artacaðýný belirten Þahin, þunlarý kaydetti; 2015 te ilk defa alkollü araç kullanan sürücüye 800 lira, ikinci kez alkollü araç kullandýðý tespit edilen sürücüye bin 3 lira, 3 ve sonrasý için alkollü araç kullanan sürücülere de bin 609 lira para cezasý yazýlacak.'' ÜFLEMEYENE 2 YIL HAPÝS Þahin, alkol metreye üflenilmemesi halinde sürücü belgesinin iki yýl süreyle geri alýnacaðýný ve bu sürücülerin en az 2 yýla kadar hapis cezasý istemiyle mahkemeye sevk edileceðini de söyledi. EHLÝYETLERE EL KONULUYOR Alkollü araç kullanan kiþiye her defasýnda 20 ceza puaný kesildiðini kaydeden Þahin, þunlarý söyledi; Alkollü araç kullanan sürücülerin geriye doðru 5 yýl içerisinde 1 inci defada 6 ay, 2 inci defada 2 yýl, 3 ve 3 ten fazlasýna 5 yýl mahkemece sürücüler araç kullanmaktan men ediliyor. Ayrýca belgeleri, 2 yýl süreyle geri alýnan sürücüler sürücü davranýþlarýný geliþtirme eðitimine, 5 yýl süreyle geri alýnan sürücüler ise psikoteknik deðerlendirme ve psikiyatri uzmanýnýn muayenesine tabi tutulacaklar. Sürücülerin belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için istenen þartlarý yerine getirmiþ olmasý gerekmekte, verilmiþ olan idari para cezalarýnýn tamamýnýn tahsil edilmiþ olmasý zorunludur. TRAFÝK CANAVARI OLMAYIN Alkol tüketiminin yoðunlaþtýðý yýlbaþý gecesi olabilecek kazalar için önceden tedbir alýn. Gece boyunca yapýlacak kontrollerde alkollü araç kullandýðý tespit edilenlerin hem ceza ödemek zorunda kalacaklarýný hem de ehliyetlerine el konulacaðýný hatýrlatýrým. Yeni yýl gecesini evlerinin dýþýnda geçirecek olan vatandaþlarýmýz alkollüyken araç kullanmasýnlar. Taksi duraklarýmýz görev baþýnda olacaklar. Mutlaka taksi duraklarýmýzdan yararlansýnlar. Aðýr kýþ þartlarýnýn yaþandýðý yýlbaþý günü buzlanmaya dikkat ediniz. Bugüne kadar meydana gelen ölümlü trafik kazalarýnýn en büyük sebebi alkoldür, tedbirsizliktir. Yýlbaþý gecesi trafik canavarý olmamak, insanýn kendi elindedir. Bu da trafik kurallarýna uymaktan geçer. HGS CEZALARINA ÝTÝRAZ HAK- KI Son günlerde taþýmacý esnafýmýzýn Hýzlý Geçiþ Sisteminden (HGS) kaynaklanan sorunlar ve bu sorunlara baðlý maðduriyetler yaþadýðý bilinmektedir. Yaþanan maðduriyetler nedeniyle, Karayollarý Genel Müdürlüðü nezdinde yapýlan görüþmede, geçiþ ihlallerine iliþkin tebligatlarýn durdurulduðu, geriye dönük olarak ihlallerin tekrar incelemeye alýnarak, usulüne aykýrý tutanaklarýn iptal edileceði bildirilmiþtir. Öncelikle, geçiþ ihlaline iliþkin olarak, tutanaðý düzenleyen ilgili Karayollarý Bölge Müdürlüðüne ya da Karayollarý Genel Müdürlüðü Ýþletmeler Dairesi Baþkanlýðý na yazýlý olarak itiraz edilmesi gerekmektedir. Geçiþ sistemiyle iliþkilendirilen hesapta, geçiþ ücretini karþýlayacak ücretin bulundurulmasý zorunlu olup, HGS hesabýnda geçiþ için yeterli bakiye bulunmadýðý durumda, hesaba yedi gün içerisinde yeterli tutar yatýrýlmadýðý takdirde, geçiþ ücreti kendisi ile birlikte on bir kat cezalý olarak tahsil edilmektedir. Bu nedenle, geçiþ sistemiyle iliþkilendirilen hesap hareketlerinin ve bakiyesinin devamlý kontrol edilmesi, cezalý ödeme ile karþý karþýya kalýnmamasý açýsýndan büyük önem arz etmektedir. Ayrýca, HGS sistemi plakaya tanýmlý hesap üzerinden ücretlendirme yaptýðýndan kamyon, çekici ve römork/yarý römorklarýn da sisteme dâhil edilmesi ve HGS kartýnýn tanýmlý aracýn dýþýnda baþka bir araç için kullanýlmamasý gerekmektedir. (Haber Merkezi) orum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Tütün ve Alkol Piyasasý merkezlerinde ve diðer mahallerde (belde, köy yükþehir belediyesine dahil ilçelerde 990, ilçe Düzenleme Kurulu (TAPDK)'nýn tütün mamulleri ve alkollü içkilerin 2015 yýlýnda gegunluk belgesi de il merkezlerinde ve büyükþe- gibi) 385, nargilelik tütün mamulü sunum uyçerli olacak satýþ ve sunum uygunluk belgesi hir belediyesine dahil ilçelerde 2 bin 420, ilçe bedellerini belirlediðini söyledi. merkezlerinde ve diðer mahallerde 2 bin 200 TAPDK'nýn Tütün Mamulleri ve Alkollü Ýçkilerin Satýþýna ve Sunumuna Ýliþkin Satýcýlarýn söz konusu bedelleri en geç 31 lira olarak tespit edildi" dedi. Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmeliðin Mart 2015 Salý günü mesai saati sonuna kadar 14.ve 15. Maddelerinin Uygulanmasý ile Ýlgili Kararý'nýn Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný le TAPDK hesabýna yatýrarak belge sürelerinin kurum sicil numaralarýný beyan etmek suretiy- ifade eden Þanal, "Buna göre, tütün mamulü, uzatýlmasý talebinde bulunabileceðini dile getiren Oda Baþkaný Þanal, "Mesai saati sonuna alkollü içki ve etil alkol/metanol toptan satýþ kadar süre uzatým iþlemi yaptýrmayan satýcýlarýn faaliyete devam etmek istemeleri durumun- belgeleri bedeli, il merkezlerinde ve büyükþehir belediyesine dahil ilçelerde 2 bin 420, Özkan Þanal da, yeniden belge almalarý gerekecek. birden fazla yerde daðýtým yapanlar için 3 bin Belirtilen süre içinde satýþ belgesi süre uzatým iþlem 630, ilçe merkezlerinde ve diðer mahallerde 990, birden bedellerini yatýrmayan satýcýlarýn belgeleri Nisan sonunda fazla yerde daðýtým yapanlar için bin 450 lira, tütün mamulü, alkollü içki ve etil alkol perakende satýþ belgeleri ise il geçerliliðini yitirecek, süre uzatým iþleminin sona ermesinin ardýndan ürün satýn alamayacaklar ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye merkezlerinde ve büyükþehir belediyesine dahil ilçelerde 240, ilçe merkezlerinde 165, diðer mahallerde (belde, köy edecekler. Ýlk defa satýþ belgesi talebinde bulunacaklardan gibi) 55 lira oldu. da ayný bedeller tahsil edilecektir" diye konuþtu. (Haber Açýk içki satýþ belgeleri bedeli il merkezlerinde ve bü- Merkezi) Tüm Çorum halkýnýn ve saygýdeðer müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlikler dileriz. FERHAT HAMAMI YENÝ YÜZÜYLE, ÇEÞÝTLÝ AKTÝVÝTELERLE HAVUZ-SAUNA-BUHAR ODASI-JAKUZÝSÝ-KESE-MASAJ SOÐUK-SICAK ÝÇECEKLER VE UYGUN FÝYATLARLA ÇORUMLULAR IN HÝZMETÝNDEDÝR Sabah Gece: Bay-Bayan hamamlarýmýz ayrý ayrý hizmet vermektedir. Tel: (Zafer Çarþýsý yaný ) (Ç.HAK:3626) MEÞHUR Baklava ndokuz Mayýs OÜniversitesi nin (OMÜ) ev sahipliðinde düzenlenen Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'nun (OKÜP) 7. toplantýsý için Samsun da bulunan davetliler yorgunluklarýný Havacýlýk ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu, UZAYTEM ve Kýzýlýrmak Deltasý ný gezerek attý. Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ballýca Kampüsü nde bulunan, Uzay Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu ve UZAYTEM gezisinde Sivil Havacýlýk Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Ferþat Kolbakýr ve UZAYTEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdem Emin Maraþ tesisler hakkýnda davetlilere bilgiler verdi. Uçaklara yakýn ÇARÞAMBA 31 ARALIK OMÜ rektörleri uçurdu itit Üniversitesi H IV. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Formu na ev sahipliði yapacak. IV. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Formu Mayýs 2015 tarihlerinde Çorum da gerçekleþtirilecek. Hitit Üniversitesi forumla ile ilgili þu bilgileri verdi: Mayýs 2015 tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliðinde Çorum da gerçekleþtirilecektir. Üçüncüsü Kazakistan ýn baþkenti Almatý da 7-8 Haziran 2014 tarihinde Üniversitemiz iþbirliðiyle gerçekleþtirilen etkinliðin dördüncüsü, Almatý da alýnan karar gereðince, Üniversitemiz tarafýndan organize edilecektir. Türk Dünyasý nýn dört bir yanýndan gelecek bilim ve siyaset insanlarýnýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirilecek olan formda ekonomiden siyasete, tarihten edebiyata, felsefeden din bilimlerine kadar her alanda bilgi ve Etkinlik Ondokuz Mayýs Üniversitesi nin ev sahipliðinde düzenlendi. DÝYARBAKIR TATLICISI Tüm Çorum halkýnýn ve saygýdeðer müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlikler dileriz. Kadayýf ilgi gösteren Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarýk Yarýlgaç ve Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan, Ondokuz Mayýs Üniversitesi ne ait TC- OMT, TC-KRE CESSNA172 S tipi eðitim uçaðý ile Samsun u kuþbakýþý görme þansýný yakaladýlar. REKTÖRLER KIZILIRMAK DELTASI NDA bilim üretmeyi, üretilen bilgilerin çeþitli disiplinlerden akademisyenler tarafýndan paylaþýlmasýný ve deðerlendirilmesini hedeflemekteyiz. Türk Dünyasý ile ilgili hemen her konunun ele alýnacaðý etkinliðimizin amacý, Türk kültür ve düþünce alanýna ilgi duyan bilim insanlarýný bir araya getirerek bilgi ve vizyon üretmek, Türk topluluklarýnýn siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki problemlerine çözüm önerileri sunmak ve böylece kalkýnmaya dönük yeni stratejiler geliþtirilmesine katkýda Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'nun (OKÜP) 7. toplantýsý için Samsun da yapýldý. Sýcak Künefe Katýlýmcýlar, kampüs ziyaretinin ardýndan Samsun un doðal güzellikleri arasýnda ayrý bir yeri olan Kýzýlýrmak Deltasý na geçti. Burada kuþ gözlem kulelerinden deltayý gözlemlediler, Doða ve Bilim Okulu nu ziyaret ettiler. Delta gezisine Bafra Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Ali Kemal Ayan delta yaþantýsý hakkýnda davetlilere bilgi verdi bulunmaktýr. Etkinliðimize anlam katan baþka önemli bakýþ açýsý, 1914 yýlýnda hayata gözlerini yuman büyük düþünür Ýsmail Gaspýralý nýn dilde, fikirde ve iþte birlik felsefesinin hayata geçirilmesi ve Türk Dünyasýný oluþturan unsurlar arasýnda kopmaz kültürel ve ekonomik baðlar kurulmasýna yardýmcý olacak temeller atýlmasýný saðlamaktýr. Yurt içinde ve yurt dýþýndan bilim, sanat, kültür ve siyaset insanlarýný etkinliðimize katýlmaya ve birikimlerini paylaþmaya davet ediyoruz. ALÝ USTA ve sorularý cevapladý. Geziye, Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Tokat Gazi Osman Paþa Üniversitesi, Çorum Hitit Üniversitesi nin Rektör ve Rektör Yardýmcýlarý ile Teknopark ve Teknoloji Ofis Koordinatörleri ile Uzaktan Eðitim Merkezi (UZEM) Müdürleri katýldý. IV. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Formu Çorum da Hitit Üniversitesi IV. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Formu na ev sahipliði yapacak. Konular Türk dünyasý baðlamýnda olmak üzere; bilim, iletiþim, deðerler, sanat, psikoloji, sosyal deðiþim, kültür, eðitim,aile, kimlik, arkeoloji, kadýn, tarih, antropoloji, gençlik, edebiyat, spor, medya,din/teoloji, çevre, sosyal, felsefe, jeo-politika, politika, siyaset, finans, folklor, ekonomi, kalkýnma stratejileri, mimari, sosyoloji, enerji politikalarý, mitoloji, uluslararasý iliþkiler, küreselleþme, müzik vb. alanlarýndaki bildirilere yer verilecektir. (Haber Merkezi) Dondurma Merkez : Kubbeli Cad. No: 11 ÇORUM Tel: Þube : Gazi Cad. No: 40/C ÇORUM Tel: Þube : Osmancýk Cad. No: 85 ÇORUM Tel: Cep: (Ç.HAK:3627)

10 10 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 Gazeteci-Yazar Ahmet Varol dan önemli uyarý Komplolara dikkat! RECEP MEBET zorunda kalsaydý ilerleme devam edecekti. Ortadoðu da yaþanan geliþmeleri UFUKTA ÜMÝT yorumlayan GazeteciIÞIÐI GÖRÜLMÜYOR Yazar Ahmet Varol, Yaþanan süreçte Türkiye yi tehdit eden hala devlet ulusal ve uluslararasý kademelerinde düzeydeki komplolara hakimiyetlerini sürdüren dikkat çekti. dikta rejimleri yeniden Suriye Üzerindeki hakimiyeti saðlama Oyunlar ve Filistin e arayýþýna girdiler. Etkisi konulu konferans Kadrolarý daðýlmayan için Çorum a gelen diktatörler, fitnelerle Ahmet Varol, konuþmacý yeniden yönetimi ele olarak katýldýðý almaya baþladýlar, Mýsýr programýn ardýndan ve Yemen de böyle oldu. gazetemize özel Libya da ise oyun devam açýklamalarda bulundu. ediyor. Tunus taki geliþmeler ümit verici. ÝHH Þube Baþkaný Bu ülkelerdeki gidiþat Selim Özkabakçý nýn ev Suriye ye baðlý. sahipliðindeki Bölgedeki diðer dikta buluþmada sorularýmýzý Gazeteci-Yazar Ahmet Varol rejimleri ve uluslararasý cevaplayan Varol, Arap güçler Suriye ye müdahale ettiler. Ancak bu müdahale baharýndan bölge ülkelerinin mevcut durumuna, mazlum halkýn yanýnda olmak deðil olaylarý rejim IÞÝD den dikta yönetimlerin zulmüne, Mavi Marmara lehine kontrol altýna alma amaçlý. Tüm bu yaþananlara davasýndan sýnýrdaki çatýþmalarýn Türkiye ye etkisine bakýldýðýnda ufukta ümit ýþýðý görülmüyor ama yine de kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi. þartlar her an deðiþebilir. Çünkü halklar zulüm Dýþ politika üzerine yaptýðý tespitlerle dikkat rejimlerinden býktý. Bu temenni halklarý daha etkili bir çeken Gazeteci-Yazar Varol, þunlarý söyledi: þekilde harekete geçirebilir. ARAP BAHARI SURÝYE DE TIKANDI 2010 yýlý sonunda baþlayan bir süreç var. Bu süreçte Arap dünyasý halklarý, zulüm rejimlerinden kurtulmak için meydanlara çýktý. Halklarý meydanlara çýkmaya zorlayan unsur, özgürlük noktasýnda siyasi sistemde deðiþim ve reform arayýþý oldu. Meydanlarda yaþanan olaylarýn ardýndan bazý Arap ülkelerinde dikta rejimleri sahadan çekildi. Bazý ülkeler bu durumu olumlu bir geliþme olarak deðerlendirdi. Bazý yerlerde ise iç çatýþmalar baþgösterdi ama kýsa sürede sular duruldu. Halk hareketlerine yön verenler, eski rejimlerle uðraþmak yerine siyasi bir yapý oluþturmaya çalýþtýlar. Bu süreç Suriye de týkandý. Baas rejimi de sahadan çekilmek BÖLGE HALKLARI TÜRKÝYE YE GÜVENÝYOR Arap ülkelerine hükmeden zihniyetler ile söz konusu ülkelerin halklarýnýn Türkiye ye bakýþý farklý. Arap baharý denilen süreç devam etseydi, devletlere hükmedenler deðiþseydi Türkiye ye olan ilgi siyasi iradeye de yansýyacaktý. Dikta rejimleri Türkiye yi lider olarak görmüyor. Katar ve Tunus gibi bazý istisnai ülkeler de var. Türkiye nin alternatifinin Mýsýr olduðu söylenemez. Sarsýntý yaþayan Mýsýr kendi meseleleri ile uðraþýyor. Þu an Suudi Arabistan bölgede daha fazla söz sahibi. Mýsýr daki dikta rejimini yeniden ayaða kaldýran da Suudi Arabistan oldu. Tüm bu etkenlere raðmen Mýsýr da toparlanma zaman alýr. Üstelik Mýsýr halký özgürlük sürecinden vazgeçmiþ deðil. Bu yüzden uzun vaadede yeniden dengeler deðiþebilir. Halklar, özgürlük mücadelesinde Türkiye nin yanlarýnda olmasýndan memnun. Bu nedenle Türkiye yi lider ülke olarak görüyor, Osmanlý dan kalan tecrübesinden dolayý sahip olduðu mirasý yeniden harekete geçirebileceðine inanýyorlar. Varol, Selim Özkabakçý ile Mavi Marmara konvoyundan yol arkadaþý olduklarýný söyledi. Yeni Akit Gazetesi Yazarý Varol, Arap ülkelerinde yaþanan drama dikkat çekti. MÜCADELEDEN VAZGEÇÝLMEMELÝ Mavi Marmara konvoyunda maðdur olan kardeþlerimiz her yönden haklý. Haklý olunan bu davada, Türkiye nin uluslararasý platformda cesurca adýmlar atmasý gerek. Ancak görüldüðü kadarýyla bu davanýn uluslararasý platforma taþýnmasýnda bazý çekingenlikler var. Bu duruma bir an önce son verilmeli. Zira siyonistler katliam yaptýlar ve uluslararasý hukuk açýsýndan suç iþlediler. Çünkü insanlar yardým götürürlerken silahlý saldýrýya uðradý. Bu saldýrýlardan dolayý Ýsrail in cezalandýrýlmasý ve maðdur edilenlerin hakký talep edilmeli. Türkiye, bu haklý davada daha cesur davranmalý. Süreç uzarsa mesele çürümeye terk edilmiþ, maðdurlar ise bir baþka haksýzlýða uðramýþ olur. KOMPLOLARA KARÞI DÝKKATLÝ OLUNMALI Ýslam dünyasýnda halklarýn Türkiye ye olan muhabbeti, yönetim kademesinde görülmüyor. Varol, Mavi Marmara davasýnda gelinen süreçle ilgili açýklamalarda bulundu. Türkiye önemli ve zor bir süreçten geçiyor. Uluslararasý güçler, Türkiye nin Ýslâm dünyasýnýn birliðini saðlayacak bir konuma gelmesini istemiyor. Son günlerde Cizre de yaþanan olaylar ve diðer baðlantýlý hadiselerbu düþüncenin gerçekliðini gösteriyor. Tüm bu olaylar karþýsýnda vatandaþlarýmýz durup düþünmeli, yaþananlarýn uluslararasý güçlerin senaryosunun bir parçasý olduðunu görmeli. Türkiye ye komplo kuranlara kesinlikle güvenilmemeli ve yaþanan oyunlara karþý dikkatli olunmalý. Ýstiklâl Þairi Mehmet Akif Ersoy, vefatýnýn 78. yýldönümünde minik öðrenciler tarafýndan anýldý. Minikler Akif i andý Çorum Mimar Sinan Anaokulu öðrencileri, dýklarýný anlatarak göstermeye çalýþýldýðý dile getivefatýnýn 78. yýldönümünde Ýstiklâl Þairi Mehmet rilen program, yine Akif'in bestelenmiþ þiirlerinakif Ersoy'u andýlar. den Gitme Ey Yolcu adlý eseri eþliðinde yapýlan Kalbimizdesin gösterisiyle sona erdi. Program Okul Öncesi Eðitim Öðretmenleri Zehra Gösüresince miniklerin gösterdiði performans ve ren ve Güllü Þahin rehberliðindeki Minik Mucitsempatik tavýrlarý izleyenleri zaman zaman duyler ve Papatyalar sýnýfý öðrencileri tarafýndan gulandýrdý, zaman zaman da tebessüm ettirdi. Behazýrlanan program izleyenlerin beðenisini kazanðeni toplayan program alkýþlar eþliðinde sona erdi. dý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programý idareci ve öðretmenlerin yaný sýra çok sayýda öðrenci velisi izledi. Ýstiklal Marþý nýn tamamý öðrenciler tarafýndan okundu. Programda, Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül adlý þiiri Tayfun Talipoðlu; Çanakkale Þehitlerine adlý þiiri Bedirhan Gökçe ve Bir Gece adlý þiiri de Ýbrahim Sadri yorumuyla izleyenlere sunuldu. Programda yapýlan gösterilerin tamamýnda Ertuðrul Erkiþi'nin Safahattan Þarkýlar albümünde yer alan, Mehmet Akif Ersoy'un bestelenmiþ þiirleri fon müziði olarak kullanýldý. Akif'in þizehra Gören Güllü Þahin irleri, 1972 yýlýnda Çorum'da dünyaya gelen Bestekar, Türk Tasavvuf Müziði ve Türk Sanat Müziði solisti Ertuðrul Erkiþi tarafýndan bestelenmiþ ve 2011 yýlýnda Safahattan Þarkýlar adý altýnda bir albüm oluþturulmuþtu. Programda miniklerin Ordunun Duasý eþliðinde yaptýklarý ayyýldýz gösterisi büyük alkýþ topladý. Mehmet Akif ErMimar Sinan Anaokulu öðrencileri, Mehmet Akif Ersoy u andý. soy'un Zulmü Alkýþlayamam þiiri 38 öðrenciden oluþan koro tarafýndan izleyenlere sunuldu. Hüsran þiirinin bestelenmiþ halinin fon müziði olarak kullanýldýðý drama gösterisiyle de Mehmet Akif Ersoy'un kiþilik özelliklerine dikkat çekilmeye çalýþýldý. Gösteride, Akif'in kara kýþýn ortasýnda giyecek paltosu yokken servetleri reddettiði, görmediði yerin destanýný Anaokulu öðrencileri Akif in hayatýndan bölümler sundu. yazdýðý, savaþ meydanlarýnda düþman ordularýnýn yakýp gittiði evlere su taþýdýðý, hayatýný milletine adadýðý ve Ýstiklal Marþý gibi bir destaný yazdýðý vurgulanmaya çalýþýldý. Bu milletin mutabakat metnini yazan þairi, Mehmet Akif'i anlatmaya, Türk milletinin ona olan vefa borcunu onu unutmaminik öðrenciler, Mehmet Akif in bestelenmiþ eserlerini seslendirdiler. Düzenlenen program idareci, öðretmen ve veliler tarafýndan büyük ilgi ve beðeniyle izlendi.

11 ÇARÞAMBA 31 ARALIK umhurbaþkaný sayýn Erdoðan'a yapýlan saldýrýlar Türkiye'ye ya- Eðer sayýn Erdoðan, halkýn menfaatini düþünme- Cpýlmaktadýr. yip, dýþ güçlerin ve ülke içindeki taþeronlarýn güdümünde gitseydi hedef olmazdý. Bu durumda halk kaybederdi, tabi ki kendisi de kaybeder, çoðu lider gibi siyasetin karanlýðýna gömülür giderdi. Sayýn Erdoðan bu tuzaða düþmemiþtir. Artýk siyaset ve icraat, halkýn kararý ve milletin yararý göz önünde tutularak yapýlmaktadýr. Erdoðan, önce Ýstanbul Belediye baþkanlýðýna, ardýndan Baþbakanlýða ve Cumhurbaþkanlýðýna halkýmýzýn besmele çekerek verdiði, analarýn ak sütü gibi helal, temiz ve pak oylarla seçilmilþ olup halkýn gönlünde yer yapmýþ bir liderdir. Halk tabanýndan gelmiþ olmasý hasebiyle, yýllarca horlanan, deðer verilmeyen milyonlara hizmet etmiþ ve halkýn gönlüne girmiþtir. Devlet yönetiminin halktan kopuk seçkin bir azýnlýðýn tekelinde olduðu günler geride kalmýþtýr. Bilenin bilmeyen, okuyanýn okumamýþ olanlar üzerindeki baskýcý otoriterliðinin yok olduðu bir sürece girilmiþtir. Yýllarca insanlarýn emeðini sömürmüþ, halký küçümsemiþ olan beyaz Türklerin yönetime dönmeleri mümkün deðildir. Modern mekanlarda abdest alanlara "burada ayak yýkanmaz" diye çýkýþan halkýn deðerlerini küçümseyenler, Cumhurbaþkaný Sayýn Erdoðan'ýn yönetiminde hayalleri ve yalanlarýyla ölmüþlerdir. Hiçbir zaman Michael Jackson örneðinde gördüðümüz, beyazlaþacaðým derken ucubeleþen zavallý durumuna düþmemiþ, milleti de düþürmemiþtir. Onu, Ýslamiyetin Erdoðan ýn þahsýnda hedef Türkiye dir Tüketicinin güveni azaldý üketici güven endeksi, aralýkta geçen aya göre Tyüzde 1,3 azalarak 67,7'ye geriledi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), aralýk ayýna iliþkin tüketici güven endeksi verilerini açýkladý. TÜÝK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý iþbirliði ile yürütülen tüketici eðilim anketi sonuçlarýndan hesaplanan tüketici güven endeksi, aralýkta geçen aya göre yüzde 1,3 azalarak 67,7 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 0,3 arttý. Kasýmda 88,6 olan endeks deðeri aralýkta 88,8 oldu. Bu artýþ, gelecek 12 aylýk dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacaðýný bekleyenlerin oranýnýn artmasýndan kaynaklandý. Kasýmda 90,5 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,4 artarak, aralýkta 91,8'e yükseldi. Bu artýþ, gelecek 12 aylýk dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacaðý yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayýsýnýn geçen aya göre arttýðýný gösteriyor. Ýþsiz sayýsý beklentisi endeksi geçen aya göre eþþar Esed rejiminin, neredeyse tamamen Ýran'dan Bgelen krediler ve Rusya'dan gönderilen yardýma bel baðladýðý belirtildi. BM, Uluslararasý Para Fonu (IMF) ve baðýmsýz ekonomistler Suriye'nin içinde bulunduðu ekonomik durumla ilgili ümitsiz bir tablo ortaya koyarken, Suriye'de gayrisafi yurt içi hasýlanýn, üç yýl öncesine göre yarý yarýya düþtüðü, petrol üretiminin durma noktasýna geldiði, enflasyonun þu anda yüzde 50 seviyesinde seyrettiði yüksek iþsizlik oranýnýn yaþandýðýný belirtiyor. Suriye'nin Geleceði Ulusal Gündemi BM Programý'nýn yöneticisi Bassel Kaghadou, "Suriye asla eskisi gibi var olmayacak. Ekonomisi daha küçük, nüfusu daha az olacak" deðerlendirmesini yaptý. Syria Report'ta bu ay yayýmlanan, derginin baþyazarý Cihad Yazigi'nin kaleme aldýðý makalede ise "Suriye hükümetinin artýk anlam teþkil eden herhangi bir geliri olmadýðý, altyapýya devlet yatýrýmýnýn hemen hemen sýfýrlandýðý ve maaþlarýn artmadýðý" dile getirildi. International Policy Digest'te kasým ayýnda yayýnlanan raporda da Suriyeli yetkililerden oluþan bir heyetin 17 Kasým'da üç milyar dolar borç talebiyle Moskova'ya yaptýðý ziyarete deðinildi, Rusya'nýn Suriye'ye yardýmýnýn büyük ölçüde, 2013 yýlýnda Ýran'ýn saðladýðý fonlardan Rus þirketlerine yaklaþýk 4 milyar kazandýran anlaþmalarla silah tedariðine dayandýðý kaydedildi. Raporda, Rusya'nýn ayný zamanda Tartus'taki donanma üssünün muhafaza edilmesi endiþesi taþýdýðý belirtildi. Suriye Merkez Bankasý 27 Mayýs 2013 tarihinde Ýran'ýn ülkeye 4 milyar dolar kredi saðladýðýný açýklamýþ, yine bu ay Suriye'nin yaklaþýk bu miktarda ek borç talebinde bulunduðu haberleri çýkmýþtý. Londra'da yaþayan Suriye analisti Halia Diyab ise AA'ya yaptýðý deðerlendirmede, "Esed rejiminin þu anda Ýran'ýn tahakkümünde olduðunu söylemeye gerek yok. arý duru ilkelerinden ve milletimizin deðerlerinden süzülüp gelen fikirleri ve düþünceleri ilgilendirmiþtir. Onun politikasýna ve dünya görüþüne muhalefet edenler olabilir, olacaktýr da ama her zaman doðru olan galip gelecektir. Türkiye'de yeni bir jenerasyon yönetimi devralmýþtýr. Bu nesil 1950'lerde doðmuþ, darbelerin yaþandýðý, idam sehpalarýnýn kurulduðu, inançlara baskýlarýn yaþandýðý ortamlarda büyümüþtür. Kendini Büyük Türkiye davasýna adamýþ olan bu nesil, sabýrla baþarýnýn yolunun çalýþmadan, Prof.Dr. Yaþar AKBIYIK doðruluktan, dürüstlükten, kardeþlikten geçtiðine inanmýþ bir nesildir. Yabancýlaþma ve batý hayranlýðý kýrýlmýþtýr. Bu anlayýþ bütün topluma yayýlmakta, insanlar kendilerini bu ülkenin deðerli bir evladý olarak görmektedir. Cumhurbaþkaný Erdoðan gibi, Baþbakan Ahmet Davutoðlu gibi, Baþbakan yardýmcýsý Ali babacan gibi, Batman'ýn yoksul bir kazasýndan gelen, uluslararasý ölçütlere sahip Bakaný Mehmet Þimþek ve daha baþka deðerlerle yönetilen Türkiye'de baþlayan süreç geri döndürülemez yýlý Aralýk ayýnda, paralel örgüt tarafýndan baþlatýlan yüzde 4,9 azalarak, aralýk ayýnda 67,3 deðerine düþtü. Bu düþüþ, gelecek 12 aylýk dönemde iþsiz sayýsýnda artýþ bekleyenlerin oranýndaki artýþtan kaynaklandý. Ayný döneme iliþkin tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 7 azaldý. Kasým ayýnda 24,7 olan endeks, aralýk ayýnda 23 deðerine geriledi. Bu düþüþ, tüketicilerin gelecek 12 aylýk dönemde tasarruf etme ihtimallerinin geçen aya göre azaldýðýný gösteriyor. Aylýk tüketici eðilim anketiyle, tüketicilerin kiþisel mali durumlarýna ve genel ekonomiye iliþkin mevcut dönem deðerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülmekte ve yakýn gelecekte yapýlmasý planlanan harcamalarýna ve tasarruflarýna iliþkin eðilimleri saptanýyor. Anket sonuçlarýndan hesaplanan tüketici güven endeksi aralýðýnda deðer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olmasý tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olmasý tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.(aa) Suriye yi bu iki ülke ayakta tutuyor Ýran'ýn, rejimin kararlarý üzerinde muazzam etkisinin bulunmasýnýn yaný sýra Ýran, sahada rejim için savaþan silahlý kuvvetleri de kontrol ediyor ve Suriye'de rejimle ittifak halindeki Hizbullah güçlerine fon saðlýyor" diye konuþtu.. Institute for the Study of War analisti Marisa Sullivan da raporunda, Ýran-Hizbullah-Esed rejimi ittifakýnýn, Hizbullah için son derece önemli olduðunu belirterek, "Suriye'de faaliyet gösterme kabiliyeti olmadan, Ýran'ýn Hizbullah'a desteði çok daha zor hale gelir, Hizbullah'ýn kendi askeri kabiliyetleri ve teyakkuz durumu, askeri ve finansal yardýma eriþimi olmazsa sýkýntýya girer. Üçüncüsü örgüt ayný zamanda Suriye'de Sunni egemenliðinde bir rejimin Esed'i devirmesini önleme peþinde" yorumunu yapmýþtý. Suriye ordusunun eski generallerinden Manaf Tlass, Wall Street Journal ile 21 Aralýk'ta yayýnlanan söyleþisinde, "Esed Suriye'yi Ýranlýlar'a sattý. Beþþar, hiçbir zaman ciddi ve güvenilir reformlarý tercih etmedi, aksine iktidarý kaybetmektense ülkeyi mahvetmeyi seçti" diye konuþtu. Hem Rusya hem de Ýran, Suriye'de iktidarda Esed'in kalmasý arzusunu sergilerken, bazý analistler, iki ülkenin, rejimi Esed dýþýnda bir liderle sürdürmeyi seçebilecekleri görüþünde. Suriye analisti Halia Diyab da bu görüþü paylaþanlar arasýnda yer alýyor. Diyab'a göre, Moskova'da ocak ayýnda muhalif ve rejim yanlýsý fraksiyonlar arasýnda yapýlacak barýþ görüþmeleri, Esed için bir çýkýþ stratejisi saðlayabilir. Bu görüþmelerde, muhalif lider Muaz el-hatip'in varlýðý önemli, çünkü el-hatip, rejimle müzakere edilmiþ bir barýþ önerisinde bulunan az sayýdaki muhaliften biri olarak biliniyor. Halia Diyab, Moskova ve Tahran yönetimlerinin, bu koþullar altýnda Esed rejmine ne kadar daha fon saðlayacaðýnýn belirsiz olduðunu da dile getirdi.(aa) bin saðlýk çalýþanýna yýllýk 475 TL, 5 yýlda 2 bin 2375 TL maaþ promosyonu verilecek. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taþra teþkilatýný oluþturan tüm Kamu Hastane Birlikleri, Hastaneler, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezlerini ilgilendiren Banka Promosyon ihalesi sonuçlandý. MASRAFSIZLIK ÞARTIYLA YAPILDI Saðlýk-Sen in yetkili sendika olarak katýldýðý ve Ziraat Bankasý tarafýndan kazanýlan ihaleye göre, saðlýk çalýþanlarý yýllýk 475 TL, 5 yýlda ise toplam 2 Bin 375 TL maaþ promosyonu alacak. Söz konusu ihale bankacýlýk iþlemlerinde (hesap iþletim ücreti, kart aidatý, havale, eft vs.) masrafsýzlýk koþuluyla yapýldý. 275 BÝN KÝÞÝYÝ ÝLGÝLENDÝRÝYOR Konuyla ilgili açýklama yapan Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, son birkaç ayda gerçekleþmiþ diðer banka promosyon ihalelerinin yýllýk 300 lü rakamlara sonuçlanmýþ olmasýna bakýldýðý takdirde, Türkiye geneli kiþiyi ilgilendiren Banka Promosyonu ihale sonucu olan 475 TL nin baþarýlý bir sonuç olduðunu söyledi. O SORUN ÇÖZÜLMÜÞ OLACAK Metin Memiþ, ''Bu ihale sonrasýnda Hakkari deki saðlýk çalýþaný da, Ankara daki saðlýk çalýþaný da eþit promosyon alacak. Merkezi ihale yöntemiyle, her ilde hatta her hastanede ayrý ayrý yürütülen ve farklý farklý uygulamalarýn ve karmaþanýn olduðu sorun da çözülmüþ oldu. Saðlýk-Sen olarak saðlýk çalýþanlarýnýn daha fazla bir kazanç saðlamasý için elimizden geleni yaptýk ve bankalarý yüksek fiyat vermeleri konusunda zorladýk. Bütün saðlýk çalýþaný arkadaþlarýmýza hayýrlý olsun'' þeklinde konuþtu. ÝHALEYE 5 BANKA KATILDI 22 Aralýk 2014 tarihinde 15:00 de gerçekleþen ihaleye 5 banka iþtirak etti. Ýhaleye katýlan Akbank ve Garanti Bankasý geçerli teklif vermediðinden, TC Ziraat Bankasý, Türkiye Vakýflar Bankasý ve Türkiye Halk Bankasý ile açýk artýrmaya devam edildi. Türkiye Halk operasyonun hedefi, Sayýn Erdoðan'ý durdurarak, Türkiye'nin küresel güç olmasýný engellemektir. Bu ihaneti Allah'ýn yardýmý ve milletin desteðiyle aþan Erdoðan, kendisi kadar Türkiye'nin geleceðini de kurtarmýþtýr. Ýktidarý yýkmak isteyen uluslar arasý güçlerin maþasý olan paralel örgüt, yargý ve emniyet güçlerini kullanarak, Türkiye'de kaos çýkarmaya ve seçimle iþbaþýna gelmiþ meþru hükümeti yýkmaya çalýþmýþtýr. Böyle bir operasyona cesaret edenler sayýn Erdoðan'ýn ifade ettiði gibi haþhaþilerdir, uluslararasý Türkiye karþýtý örgütlerin maþalarýdýr. Küresel Ergenkon giriþinin amacýný halkýmýz anlamýþ, verdiði oylarla Türkiye'yi büyük bir badireden kurtarmýþtýr. Hukukun üstünlüðü iddiasýyla operasyon yapanlar, hukuksuzluklarýný yolsuzluk kýlýfý içinde gerçekleþtirmek istemiþlerdir. Bu operasyonun baþlangýcý, 2012 Þubat ayýndaki Hakan Fidan'ýn ifadeye çaðrýldýðý döneme dayanmaktadýr. Yolsuzluk yapanlar hakkýnda gereði yapýlacak, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðindeki Türkiye güvenli yürüyüþüne devam edecektir. Ona kurulan tuzak Türkiye'ye kurulmuþ demektir. Ýsrail'de ABD'de bir savcýnýn baþbakanlarý, Mossad veya CIA baþkanýný tutuklamaya kalkýþtýðýný duydunuz mu? Yapacaðýmýz þey, Tayyip Bey'in etrafýný sarmak ve ona destek olmaktýr. Hatýrýmýzdan çýkarmayalým ki: "Millet lidersiz, Türkiye Erdoðan'sýz olmaz". Saðlýk çalýþanlarýna büyük müjde Bankasý açýk artýrmanýn 1. turunda, Türkiye Vakýflar Bankasý da 3. turunda son tekliflerini verdiler. Açýk artýrma sonucunda en yüksek teklifi 385 TL ile Ziraat Bankasý verdi. ZÝRAAT BANKASI'NIN TEKLÝFÝ ÜZERÝ- NE ANLAÞILDI Türkiye geneli için toplamda yaklaþýk saðlýk çalýþanýný ilgilendirecek bu ihalede kiþi baþý yýllýk 385 TLtutar, saðlýk çalýþanlarýnýn beklentilerinin çok altýnda kaldýðýndan Ziraat Bankasý ndan teklifi revize etmesi istendi ve uzun süren görüþmelerin ardýndan yeni teklif 420 TL olarak sunuldu. Bu rakamý yetersiz bulan Saðlýk-Sen görüþmelerden çekildiðini, bu rakamý kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný açýkladý. Bunun üzerine, Ziraat Bankasý ile yeniden yapýlan görüþmede, yýllýk 475 TL ye anlaþma saðlandý. Saðlýk-Sen adýna çalýþanlarý temsilen Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Örnek in katýldýðý Ýhale, 5 yýllýk ve her yýl için yýl baþýnda promosyon tutarý ödenmek koþuluyla ve bankacýlýk iþlemlerinde (hesap iþletim ücreti, kart aidatý, havale, eft vs.) masrafsýzlýk koþuluyla yapýldý.(haber7) 4-C'li personele kadro veriliyor emur-sen, 4-C'li personelin her yýl sözleþme imza- uygulamasýna son verilmesi taleplerinin Mlanmasý hukuken hayata geçtiðini bildirdi. Memur-Sen, Baþbakanlýða sunulan karar taslaðýna ile 4-C'li personelin 2015 yýlýnda imzalayacaðý sözleþme ile emekliliðe hak kazanana kadar sürekli istihdam edileceðini açýkladý. Sendika, izin hakký ve kadro konusunda ise çalýþmalarýn sürdüðünü bildirdi. Memur-Sen'den yapýlan açýklamada, kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan 4-C'li personelin her yýl sonunda "iliþik kesme" korkusu yaþadýðý anýmsatýlarak, bu sorunun Kamu Personeli Danýþma Kurulu'nda (KPDK) gündeme getirildiði belirtildi. Konfederasyonlarýnýn 4-C'li personelin iþ güvencesine sahip olmasý ve her yýl sözleþme imzalanmasý uygulamasýna son verilmesi yönündeki taleplerinin sonuca ulaþtýðý ifade edilerek, þu bilgiler verildi: TASARI BAÞBAKANLIK'TA "Bu kapsamda, 2014'de imzalanan hizmet sözleþmeleri tarihine kadar geçerli olacak. Bir baþka ifadeyle 4-C'li personelin yýl sonu iliþiði kesilmeyecek sayýlý kanunla yapýlan deðiþiklikle Konfederasyonumuzun 4-C'lilerin sürekli istihdamý talebini karþýlandý. Bu doðrultuda Bakanlar Kurulu karar taslaðý Baþbakanlýða sunuldu. 4-C'li personel 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere son kez sözleþme imzalayacak ve bu sözleþme yaþlýlýk ve malullük aylýðýna hak kazanýncaya kadar istihdamlarýna esas teþkil edecek." Açýklamada, Memur-Sen'in 4-C'li personelin izin haklarýna iliþkin maðduriyetlerin giderilmesi ve kadro taleplerine yönelik giriþimlerin sürdürüleceði de vurgulandý.(haber7)

12 12 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 H Hz. Ýsa, Noel ve Yýlbaþý Kutlamalarý z. Ýsa da,yüce rabbimizin göndermiþ olduðu diðer peygamberler gibi ilahi vahye muhatap bir insandýr, dünyaya gelmiþ, görevini tamamladýktan sonra da dünya hayatý sonlandýrýlmýþtýr. Kur'an-ý Kerim'de "Allah elçisi Meryem oðlu Ýsa'yý öldürdük demeleri yüzünden (Onlarý lanetledik) hâlbuki onu ne öldürdüler, ne de astýlar; Fakat (öldürdükleri) onlara Ýsa gibi gösterildi Bu hususta zanna uymak dýþýnda hiçbir (saðlam) bilgileri yoktur. Ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu (Ýsa'yý) kendi nezdine kaldýrmýþtýr. Allah izzet ve hikmet sahibidir." (Nisa ) Hýristiyanlara göre ise Hz. Ýsa idam edilmiþtir. Üç gün sonra dirilip havarilerin arasýna geldiði, onlarla kýrk gün kaldýðý, daha sonra Allah'ýn onu kendi katýna aldýðý, kýyamete yakýn yeryüzüne indirileceði inancý vardýr. Hz. Ýsa'dan sonra baþta Pavlus ve Petrus olmak üzere havariler, Hýristiyanlýðý gizli bir þekilde yaymaya devam etmiþlerdir. Roma Ýmparatorluðunun yasak ve baskýsý 313 yýlýna kadar devam etmiþtir. Roma Ýmp. Kostantin, halkýn büyük bir çoðunluðunun Hýristiyan olduðunu görüp, sosyal bir patlamanýn olacaðýndan korkarak Hýristiyanlýðý serbest býrakýr ve devletin resmi dini olarak ilan eder. Baskýlar kalkýnca mantar biter gibi Ýncil'lerin bittiðini, inanç ve ibadet konusunda büyük bir kargaþanýn olduðunu görerek, gerçek Ýncil in bulunup, tek bir inanç akidesi etrafýnda toplanýlmasý için, 325 yýlýnda Ýznik'te bir konsil toplantýsý yaparak, önceden de herkes elindeki Ýncil'leri getirsin, kimin getirdiði Ýncil gerçek Ýncil olarak seçilirse ona bin altýn ödül verilecek diye ilan edilir. Bu toplantýlarda uzun incelemelerden sonra Matta (65) Markos (65) Luka (65-80) Yuhanna ( yýllarýnda yazýlan) kabul edilir. Kostantin bu dördünde teke indirilmesini ister fakat birinde olan bir bölümün diðerinde olmadýðý için bir tekede indiremezler. Ýncil'ler kitabý mukaddeste yeni Ahit olarak isimlendirilirler. Yeni Ahit'te dört Ýncil, 21 mektup, Resullerin iþleri bölümleri yer almaktadýr. Ýncil'ler genel olarak Hz. Ýsa'nýn hayatýndan, verdiði vaazlardan ve mucizelerinden bahseder. Resullerin iþleri ise Pavlosun hayat hikâyesi ve mektuplarýndan oluþmuþtur. 325 yýlýndaki konsilde toplantýya katýlanlarýn büyük çoðunluðu, Pavlosun görüþlerini benimseyerek, Hz. Ýsa'nýn Allah'ýn oðlu ve onun gibi ilah olduðunu, kutsal ruhunda tanrý olduðunu kabul ederek teslis (Baba-oðul-ruhul kudüs) inancýný kabul ettiler. 325 yýlýnda Ýznik'teki konsilde, miladi takvimin baþlýca kurallarý da belirlenmiþtir. Hýristiyan inançlarýna göre Hz. Ýsa'nýn doðumu Miladi takvimin baþlangýcý olarak kabul edilmiþtir. 1 Ocak hem Hz. Ýsa'nýn doðum günü olarak, hem de yeryüzüne tekrar indirileceði gün olarak kabul edilerek 25 Aralýk-05 Ocak arasýnda Hz. Ýsa'nýn hem doðum gününü kutlarlar, hem de evlerini ve iþyerlerini çam dallarýyla süsleyerek Hz. Ýsa'yý beklerler. Ýznik toplantýsýnda, içinde tevhit inancýnýn ve Hz. Ýsa'nýn sadece bir peygamber olduðunun yazýlý bulunduðu gerçek Barnabas Ýncilinin imha edilen Ýnciller arasýnda yer aldýðý iddialardan birisidir. Teslise karþý çýkarak gerçek incilin Barnabas olduðunu iddia eden Papaz Aryus aforoz edilip 336 yýlýnda da öldürülerek vahy kaynaðýndan VAHYÝN IÞIÐINDA Veysel Uysal hotmail.com uzak bir din ortaya çýkarýlmýþtýr. Ayný konsilde aralýk ayýnýn son haftasýný Noel haftasý ilan etmiþlerdir. Hýristiyan inanýþlarýna göre güya güleç, tombul, yardýmsever bir tipi (geçmiþte Muðla çevresi Lycly eyaletinin baþpiskoposu olan Saint Nicole) canlandýrýlýr. Nicole efsanesi ayný zamanda Anadolu'yu Bizans topraklarý sayan Hýristiyanlarýn çocuklarýna aþýladýðý bir ideal olarak bilinmektedir. Noel, Hýristiyan inanýþlarýna göre onlarýn bir bayramýdýr. Müslüman'ým diyen insanlarýmýz bizim dini inançlarýmýz ve deðerlerimizle hiçbir alakasý olmayan, Ýslam dýþý, Hýristiyan inanç deðerleriyle baðlantýlý olan bayramlarý kutlayamaz. Hýristiyanlarýn inanç deðerleriyle baðlantýlý olan bayramlarý kutlayarak veya iþtirak ederek Allah'ýn bildirdiði gerçekleri yalanlayan kutlama günlerini, bizlerin de bayram olarak kabul etmesi yanlýþa destek olmaktan baþka bir anlamda ifade etmez. Peygamberimiz "Kim bir kavme benzemeye çalýþýrsa o onlardandýr." "Kýyamet günü herkes sevdikleri ile birlikte haþr olunacaktýr." Yine peygamberimiz "Öyle bir zaman gelecek ki siz sizden önceki kavimlere (Yahudi ve Hýristiyanlar) benzemeye çalýþacaksýnýz. Karýþ karýþ, adým adým, " buyurmuþtur. Noel baba kültürü bazý çevrelerce haftalar öncesinden baþlayarak, halk arasýnda Müslüman halkýmýza benimsetilerek, meþru hale getirilmeye, Noel bayramý nedeniyle birçok yerler süslenerek bizim inanç deðerlerimizdenmiþ gibi gösterilmeye, televizyonlarda dakikalarca reklam yapýlarak kutlamalarla özendirmeye çalýþýlýyor. Müslüman önce Kalû Bela'da Rabbine verdiði söze sadýk kalan, saða sola yalpa yapmadan ve yamulmadan yaþantýsýný Kur'an ve sünnet çizgisi doðrultusunda sürdüren, Müslüman kimliðine yaraþýr bir vakarla hareket eden kimsedir. Allah'ýn haram ve yasak kýldýðý meþru olmayan yollarla kutlama yapmak, içkiye, kumara sýðýnmak, ümidini piyango biletine baðlamak Müslüman'a yaraþýr bir davranýþ deðildir. Belki Hýristiyanlar bizim Peygamberimizin doðum gününün ne zaman olduðunu bile bilmezler ama biz günler önceden hazýrlýklar yaparak, niye kutladýðýmýzý bile bilmeden uydum kalabalýða diyerek, Hýristiyanlarýn bu inanç ve uygulamalarýný sorgulamadan, nerden kaynaklandýðýna ve Ýslam'ýn özünde içkili, kumarlý eðlencelerin olup olmadýðýna bakmadan, onlarýn inanç deðerlerini ve yaþantýlarýný hayatýmýza tatbik edebiliyoruz. Suriye, Irak ve Mýsýr da izledikleri politikalar, onlara güven olmayacaðýný, onlarýn ipiyle kuyuya inilemeyeceðini, hak, adalet doðruluk gibi erdemlerin, demokrasinin sadece onlarýn menfaat ve çýkarlarý için geçerli olduðunu net bir þekilde göstermiþtir. Kur'an-ý Kerim de "Yahudi ve Hýristiyanlarýn dinlerine uyup biz de sizdeniz demedikçe asla senden razý olmayacaklardýr. De ki doðru yol, ancak Allah'ýn yoludur. Sana gelen ilim (Kur'an) dan sonra onlarýn arzularýna uyacak olursan and olsun ki, Allah'tan baþka sana ne bir dost ne de bir yardýmcý vardýr." (Bakara 120) Bir Müslüman'a düþen, ömründen giden bir yýlýn manevi olarak ne kadar deðerlendirebildiðinin muhasebesini yaparak sevinmek veya üzülmektir. Hakkýn yayýlmasý, yaþanmasý, yaþatýlmasý için elden geleni yapmaktýr. Miladi 2015 yýlýnýn bütün dünyadaki kan, gözyaþý ve zulmün bitmesi ve Ýslam âlemi için hayýrlara vesile olmasý dilek- Burs ve krediler artýyor üzde 100 meyve sularýna þeker ilave edilmesini yasaklayan Türk Gý- Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliði yürürlüðe giri- Yda yor. Yüzde 100 meyve sularýna asitlik düzenleyici veya tatlandýrma amacýyla þeker ilave edilmesini yasaklayan Türk Gýda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliði, 1 Ocak 2015'ten itibaren yürürlüðe girecek. Meyve Suyu Endüstrisi Derneði (MEYED) Genel Sekreteri ve Dünya Meyve Suyu Federasyonu (IFU) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Akdað, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüðe girecek Türk Gýda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliði'ne iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. MEYED'in teblið taslaðýnýn hazýrlandýðý ve tartýþýldýðý ihtisas komisyonunda aktif rol aldýðýný belirten Akdað, düzenlemedeki en radikal deðiþikliklerden birinin daha önceden yasal olarak tanýmlanan sýnýrlarda, ükümet Sözcüsü Bülent Arýnç Bakanlar Kurulu HToplantýsý sonrasý önemli açýklamalar yaptý. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, geçen yýl 300 lira olan kredi ve burs miktarý bu yýl 330 lira olacaðýný, yüksek lisans öðrencilerinin de bu rakamýn iki katýný alacaðýný açýkladý. Arýnç'ýn açýklamalarýndan satýrbaþlarý: - Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn baþkanlýðýnda Bakanlar Kurulu toplanmasýný uygun buluyoruz ve bundan istifade edebileceðimizi de ümit ediyoruz. CÝZRE'DEKÝ OLAYLAR - Bu olaylar, yýllardýr terörden beslenenlerin, terörü bir rant olarak görenlerin eski alýþkanlýklarýndan vazgeçmemek için ayak sürüdüklerini, PKK içerisinde derin yapýlanmalarýn olduðunu, Çözüm Süreci'ndeki ilerlemelerin bu derin yapýlarý rahatsýz ettiðini, son derece otoriter bir yapýya sahip olan örgütün bölge genelinde herhangi bir farklýlýða, deðiþik bir sese ve renge de tahammül edemediklerini gösteriyor. Þu anda Cizre'de olaylarýn yaþandýðý günlere hitaben olumlu noktada asayiþin tamamen saðlandýðýný ve sükunetin avdet ettiðini söyleyebilirim. KÝÞÝSEL VERÝLERÝN KORUNMASI KANUNU - Kiþisel verilerin korunmasýyla ilgili kanun tasarýsýna iliþkin, "Kanun kapsamýnda öngörülen bireylerin saðlýk, etnik köken, dini inançlarý, özel nitelikli kiþisel verilerine iliþkin herhangi bir þikayet, baþvuru ve rahatsýzlýklarýný iletebilecekleri bir kurulun oluþturulmasý son derece önemli bir adýmdýr. Kanun, çaðdaþ hukuk normlarý içinde ve insanlarýn özel hayatýnýn korunmasýný amaçlayan fevkalade olumlu bir kanun tasarýsýdýr. Meclisimizde öncelikli olarak görüþülecektir. BURS VE KREDÝLERDE ARTIÞ Arýnç, kredi ve burslarda artýþ yapýlacaðýný belirterek, 2014'te aylýk 300 lira olan kredi ve burs miktarýnýn 2015'te 330 liraya yükseltileceðini, yüksek lisans öðrencilerine 660 lira, doktora öðrencilerine ise 990 lira ödeneceðini bildirdi.(haber7) üz binlerce kiþi 'bedelli'den yararlanmak için sýraya Ygirerken Türkiye'de 2 milyon kiþinin de askerliðini "tecil" ettirdiði ortaya çýktý. tat dengesinin saðlanmasý veya asiditenin ayarlanmasý için katýlmasýna izin verilen þekerin, yüzde 100 meyve suyuna eklenmesine izin verilmemesi olduðunu belirtti. Bu öneriyi meyve suyu üreticilerinin getirdiðini vurgulayan Akdað, bunun sektörün kalitenin geliþerek korunmasý ve tüketicilerin bilinçlendirilmesine verdiði önemin bir göstergesi olduðunu söyledi. Ýþlenen meyvenin ve kullanýlan teknolojinin kalitesi sayesinde tat dengesini saðlamak için þeker katýlmasýna gerek duymayan sektörün, düzenleme öncesinde de yüzde 100 meyve sularýný þeker katkýsýz olarak ürettiðine dikkati çeken Akdað, "Ancak mevzuata göre çok az miktarda da olsa þeker katkýsýna izin verilmesi, ürünlere þeker katýldýðý yanýlgýsýna yol açýyordu. Dolayýsýyla küçük büyük her üreticinin ayný geliþmiþlik seviyesine gelerek, olasý durumlarda þeker katmasýnýn da önüne geçilmesi hedeflendi. Öte yandan bu yanlýþ algýlarýn silinerek, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve yüzde 100 meyve suyunun eklenmiþ þeker içermediðinin anlaþýlmasý önemliydi" dedi. 150 ÜLKEYE ÝHRACAT Türkiye meyve suyu sanayisinin AB'nin en geliþmiþ teknolojilerini kullandýðýna ve yeterli teknik bilgiye sahip olduðunu bildiren Akdað, ürünlerin baþta AB pazarý olmak üzere dünya çapýnda 150 ülkeye ihraç edildiðini ifade etti. Baþta MEYED'in desteklediði saf meyve suyuna þeker eklenmemesi uygulamasýnýn ayný zamanda Saðlýk Bakanlýðý ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn stratejileri kapsamýndaki þeker, yað ve tuz ic erigˆinin azaltýlmasýna yo nelik sekto rlerarasý es gu du m ve is birligˆini sagˆlamak hedefleriyle de uyumlu olduðunu belirten Akdað, "Bunu bakanlýklar ve sektörün tüketici odaklý gerçekleþtirdiði olumlu bir geliþme olarak görüyoruz" diye konuþtu. Tüketicilerin ürün tercihlerini bilinçli yapmasýna yardýmcý olunmasý gerektiðini ifade eden Akdað, meyve suyu ve benzeri ürünlerin içerdikleri meyve oranýna göre 4 ana kategoriye ayrýldýðýný, ürünlerin isimlerinin ambalaj üzerinde yer alsa da henüz Türkiye'deki tüketicilerin ürün kategorileri arasýndaki farký yeterince bilmediðini söyledi. Ebru Akdað, þunlarý kaydetti: 2 milyon tecilli asker adayý var CHP Malatya Milletvekili Veli Aðbaba'nýn soru önergesini cevaplayan Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, tecillerin öðrencilikten hastalýða kadar çeþitli sebeplere dayandýðýný açýkladý.(trthaber) Sað meyve suyuna þeker yasaðý baþlýyor "Bunlarýn farklý ürünler olduðunu yeterince anlamýþ deðil. Özellikle içerdikleri meyve miktarý bakýmýndan meyveli içeceklerle aromalý içeceklerden farklý ürünler olan meyve suyu ve meyve nektarlarýný tüketicilerin bilerek tüketmesi bakýmýndan teblið kapsamýnda meyve suyu etiketlerinde 'yüzde 100 meyve suyu' ve 'meyve sularý ilave þeker içermez' ifadelerinin yer almasýnýn yolunun açýlmasý da tüketiciler açýsýndan olumlu bir geliþme. Bu teblið revizyon öncesinde de önceki direktifle birebir uyumluydu. Hatta önceki AB direktifinde meyve suyu ve püreleri için minimum briks (kuru madde oraný) yer almamaktayken, Türkiye'deki tebliðde bunlara yer veriliyordu. AB'de revize edilen direktifin yayýnlanmasýnýn ardýndan ülkemizdeki teblið de ilgili direktife bire bire uyumlu þekilde revize edilerek yayýmlandý." TEBLÝÐ Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn 30 Aralýk 2006'da yürürlüðe giren ve ilgili AB direktifinde yer alan yeni düzenlemeler esas alýnarak yeniden düzenlenen Türk Gýda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliði, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüðe girecek. Saf meyve suyu ve diðer içeceklerin ayrýmý yapýlan düzenlemede, "konsantreden üretilen meyve suyu, meyve nektarý, meyve suyu, meyve suyu konsantresi" olarak tanýmlarý yer alýyor. Eski düzenlemede saf meyve sularýna asitlik düzenleyici veya tatlandýrma amacýyla þeker ilave edilebilmekteyken, tebliðle bu ürünlere þeker eklenmesi yasaklanýyor. Ayrýca domates suyu ve konsantreden üretilen domates suyu meyve suyu kategorisine alýnarak, bu ürünlere tuz, baharat ve aromatik bitkiler katýlabilmesine yönelik düzenlemeye gidiliyor. Teblið, gýda iþletmecilerine 31 Aralýk 2014 tarihine kadar geçiþ süreci tanýyor. "Konsantreden Seyreltilen Meyve Suyu ve Püresi Ýçin Minimum Briks (suda çözünür kuru madde) Derecesi Tablosunda" belirtilen briks deðerlerini de yeniden düzenleyen ve 1 Ocak 2015'te yürürlüðe girecek tebliðe göre, meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, meyve suyu tozu ve meyve nektarý üretiminde asitliði düzenlemek amacýyla limon suyu ve limon suyu konsantresine ilave olarak susuz sitrik asit cinsinden en fazla "3 gram/litre misket limonu suyu" ve/veya misket limonu suyu konsantresi de ilave edilebilecek. Ürün etiketlerinde "meyve sularý þeker içermez" ifadesi bulunabilecek.(aa)

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:9 REBÝ-UL-EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:18 Kânun-i Evvel 1430 Kasým: ARALIK Seyyid Ahmet Arvâsi'nin vefâtý (1988) - Fýrtýna - Dünya Azerbaycanlýlar Günü - Yarýn, Mîlâdî Yýlbaþý (2015) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Öldükten sonra yaþamak isterseniz, kalýcý bir eser býrakýnýz! Hazret-i Ali Radýyallahü anh ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA NÖBETÇÝ ECZANELER MACÝTOÐLU ECZANESÝ ÝSMET AKAYDIN BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B - LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI ÖZTÜRK ECZANESÝ GAMZE ÇUHA BUHARAEVLER MAH. BUHARA EVLER 2.CAD. NO:5 - ÖZEL HASTANE YANI VEFAT EDENLER 1-Gökgözler Köyü Karaköy Mahallesi' nden gelme, Ali ÖGE' nin eþi, Uður, Yusuf ve Haydar ÖGE' nin annesi, Mustafa KEL, Ali KANDÝK ve Hamza PEHLÝVAN' ýn kayýnvalidesi, Salim SÜZER' in kýz kardeþi; Fatma ÖGE. 2-Dodurga' dan gelme, Dodurga eski Belediye Baþkaný Bekir KILIÇ' ýn yeðeni, Edirne Tarým Ýl Müdürü Orhan SARI' nýn aðabeyi, Emekli Maden Þefi; Ýsmail SARI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. ÇARÞAMBA 31 ARALIK Bir yýl daha geçti, sevinsem mi, dövünsem mi? ''Çocuktum, Hep kardan adamlar süslerdi düþlerimi, Büyüdüm, Hep kandan adamlar oydular yüreðimi '' Evet; çocukluk, gençlik, orta yaþlýlýk ve ihtiyarlýkla devam eden bir hayat serüveni. Bu hayat yolculuðunda; gençler grup halinde, orta yaþlýlar ikiþer ikiþer, ihtiyarlar ise teker teker yürürler. ' Gençliðin ihtiyarlýðý kýrk, ihtiyarlýðýn gençliði ise elli yaþýdýr' der büyüklerimiz. Buna göre herkes kendi durumunu görebilir. Biz belki farkýnda olmasak ta, zaman hýzla geçiyor ve ayný zamanda gün günü aratýyor. Cahit Sýtký'nýn ifadesiyle; ' Zamanla nasýl deðiþiyor insan / Hangi resmime baksam ben deðilim / Nerede o günler, o þevk, o heyecan / Bu güler yüzlü adam ben deðilim / Yalandýr kaygýsýz olduðum yalan...' Eflatun'a sormuþlar.ýnsanlarý nasýl görüyorsun? diye, O da: Hayret demiþ; Birincisi, insanlar çocukken birden büyümeyi istiyorlar. Bir de bakýyorsunuz ki, büyüdükten sonra da keþke o eski günlerim bir geri gelse diye çocukluðunu özlüyorlar. Çünkü gençlik ilkbahar gibidir.yaþlýlýk ise kýþa benzer. Öyle bir kýþ ki, arkasýndan bir daha bahar gelmez. Geçenlerde emekli olacak bir arkadaþ, 'Ahh on beþ yýl önceki zamanýma geri dönebilsem emekli ikramiyemin tamamýný veririm' demiþti. Ben de parana yazýk etme, nasýl olsa on beþ yýl sonrasýna geri geleceksin diye takýlmýþtým. Ýhtiyarlýðýnda kendini yalnýz bulan ve hastalýklarla boðuþan yaþlý bir amca, 'ahh gençliðim geri gelse de yaþlýlýðýn baþýma neler açtýðýný bir þikayet etsem' diye mýrýldanmýþtý. Ýkincisi, hiç ölmeyecekmiþ gibi yaþamaya çalýþýyorlar, bir de bakýyorsunuz ki hiç yaþamamýþ gibi çekip gidiyorlar.þairin dediði gibi, 'Niceleri gelip neler istediler / Sonunda dünyayý terk edip gittiler / Sen de hiç gitmeyecekmiþ gibisin deðilmi / Ama o gidenlerde senin gibi idiler' hesabý. Hayat güzel, akýbet ölüm olmasa Galiba öyle, dün kim gitti, bugün kim gidecek? Acaba yarýn sýra nasýl takip edecek? Üçüncüsü ise, insanlar gençlik yýllarýnda para biriktirmek için hep saðlýktan kýsýyorlar. Ama bir de bakýyorsunuz ki; yaþ kemale erip hastalýklar bir bir gelmeye baþlayýnca, þu (þeker, böbrek, tansiyon, kanser vs.) hastalýðým bir gitse tüm servetimi vermeye hazýrým diyorlar. Öyle deðil mi, 'geleceði kazanmak için, þimdiden fedakarlýk yapmak ticarettir ' felsefesi veya ekonomik nedenlerle muhannete muhtaç imdiki paþalarýn bazýlarýnýn neler Þyaptýðý herkesin malumu, neyse. Hüzünlendik, Bediüzzaman ýn sürgün yýllarýnýn konaklarýndan biri idi Ýskender Paþa camii. Kimse konuk edememiþ, ancak camide kalmýþ iki haftaya yakýn. Urfalý vakýf kardeþimizin ilgisine teþekkür. Sabah yine iþ gezilerinden sonra Giresun da iþ meþguliyetlerinin arkasýndan bu beldedeki dostlarýmýza uðrayamadan Fatsa ilçemize misafir olduk. Yeni dersaneleri çok nefis. Tevfik bey kardeþimizin yakýn ilgisine ne desek yeridir, bir akþam dersinde dostlar ile yine beraber idik, muhabbetler ve Nur satýrlarý Artýk dönüþ yollarýnda. Son durak Samsun idi. Temsilcimiz ve yýllarýn hizmet eri Selim Cepni kardeþimizin nefis misafirperverliði ile artýk Çorum a doðru uzanýyoruz. Burada hayat arkadaþým Sevgi hanýmý alarak ver elini Düzce ye. Ertesi günü Doç Ömer, veteriner Yusuf ve can kardeþim Nejdet Pehlivan ile gündüz muhabbetindeyiz. Akþam ise umumi derste her kes ile beraberiz. Seyir defteri 3 Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kadir Yüktaþýr com Düzce nin benim dünyamda ayrý bir yeri vardýr. Müstakim bir ilimizdir. Ertesi gün Erzurum dan teþrif eden Selim kardeþimi ailecek bir kýr gezisinde aðýrladý Düzceliler.Çok güzel bir gün geçirdik. Ertesi gün Bolu daki bölge pikniðinedeyiz. Yeniçaða ilçesinde gerçekleþen bu güzel toplulukta yüzlerce Nur sevdalýlarý ile sohbetler ve muhabbetler. Sonra yine yollardayýz. Düzce de yolcularýmýzý hüzünle býrakarak hayat arkadaþým ile her yýl 15 gün kaldýðýmýz Sakarya nýn Kuzuluk beldesine ulaþtýk.bol bol okuma fýrsatý bulduk, yeni yeni simalar ile tanýþtýk. Ve bir umumi derste Adapazar lýlar ile beraber olduk.tabi emektar Sadettin aðabeyin refakatinde. Ýþte böyle geçmiþti bir seyir defteri daha. Hem de günlerin nasýl geçtiðini bilemeden. Bursa ya döndüðümüzde ise Ramazan ayýnýn üçte birini nerede ise bitirmiþtik. Bu vesile ile Ýsmail bey kardeþime, Ahmet ve Serkan kardeþlerime, Sevdiye haným kardeþime de sonsuz teþekkürlerimizi ileterek. olmamak adýna, fedakarlýðý hep kendimizden yapýp, çoluk çocuðumuz rahat etsin niyetiyle gençlik yýllarýnda geceyi gündüze katarak çalýþmaya gayret ederiz. Tabiri caizse saðlýðýmýzý ikinci plana atarýz. Taki yaþ kemale erip, hastalýklar alenen ortaya çýkýncaya kadar. O zaman da bir bakarsýnýz ki, iþ iþten geçmiþ oluverir. O halde sen ne öneriyorsun bu insanlara diye Eflatun'a tekrar soruyorlar. Eflatun'da ''dünya da kendinizi sevdirmeye çalýþmayýnýz. Ya sevilmeye býrakýnýz. Önemli olan çok þeylere sahip olmak deðil, ihtiyaç halinde aradýðýný aradýðýn zaman bulabilmektir'' diye cevap veriyor. Bu baðlamda, gençliðinde veya makam, mevki sahibi olup her türlü imkana sahipken, hayatýnýn son deminde kalabalýklar içerisinde þairin ifadesiyle, '' Zamanla anlýyor insan / Etrafýndaki korkunç ýssýzlýðýn / Yar olsun, dost olsun, ne arýyorsun / Adresi belli mi vefasýzlýðýn '' hesabý sahte dostlarýn terk edilmiþliðine uðrayýp, yalnýz yaþayanlarýn sayýsý acaba ne kadar, biliyor muyuz? Eflatun'un önerisini, sivil savunma tedbirleri ile iliþkilendirmeye çalýþýrsak, ben size olasý depremlere karþý evinizde ýþýldak bulundurun derim, siz gider el feneri veya cep telefonunun lambalýsýný bulundurursunuz. Gece deprem olursa apartmanýn dördüncü katýndan inerken size yol gösterir, cam kýrýklarýna basmamanýza vesile oluverir. Veya ben çadýr bulundurun derim, siz gidersiniz beþ metre naylon bulundurursunuz, deprem sonrasý yaðmur yaðarsa sizi ýslanmaktan koruyuverir. Her ne kadar rahmetli babam nüfus cüzdanýmý ilkokul son sýnýfta alsa da, 01 Ocak en azýndan benim de resmi doðum günüm ve üzerinden Bir yýl daha geçti / Sevinsem mi / Yoksa dövünsem mi? / Mazide acý tatlý hatýralar / Atide meçhul bir zaman / Biraz sonra baþýma ne gelecek / Bilmiyorum hiç bir zaman / Yalnýz bilinen bir gerçek var / O da her saniye yaþlanýyorum / Ve planlarýmý alt üst edecek olan / Ölüme bir adým daha yaklaþýyorum / O halde söyler misiniz bana / Ey sadýk dostlar / Bir yýl daha geçti diye / Nasýl sevineyim ben o zaman! Netice olarak, ' Ýnsanlar hangi limana ulaþmak istediðini biliyorlarsa onlar için her rüzgar uygundur' (Senaca) sözünden hareketle, yeni yýlda savaþlarýn yerine barýþýn, dostluðun, kardeþliðin; afetlerin yerine afiyetin gelmesi temennisi ile yeni yýlýnýzý en kalbi dileklerimle tebrik ederim. Tüm dostlara, selam, saygý ve dualarýmla... ( yazara telefon etmek için: ) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ARALIK 2014 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 88,40 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 Bilgisayar çocuklarýn geliþimini engelliyor açlarý her gün yýkamak saç derisindeki koruyucu bakterileri yok ederek, Skepeklenme ve saç dökülmesine yol açýyor.her gün saç yýkamanýn faydadan çok zararý olabileceði ortaya kondu. Saç derisindeki koruyucu bakterileri yok ederek, kepeklenme ve dökülme sorunlarýna neden olabileceði belirtildi... Kadýnlar arasýndaki belki de en büyük sorulardan biri her gün saç yýkamanýn zararlý olup olmadýðýdýr. Erkekler bu konuyu pek kafalarýna takmaz çünkü zaten çoðunun bize göre haliyle az saçý var. Biz de bugün bu çetrefilli konuya yer vermek istedik! KENDÝ YAÐI SAÇI BESLÝYOR Saçýmýzý besleyen çeþitli vitaminler vardýr ve saçýn kendi yaðý bile saçý besler. Devamlý saç yýkamak da saçta sürekli bir aþýnma yaratacaðýndan saç yeterince vitaminler ve minerallerden yararlanamaz. Üstelik saçý her gün þampuanlamak saça her gün kimyasal madde sürmek demektir. Bu kimyasallar zaman içerisinde saçý yýpratabilir. Ayrýca günümüz kadýnlarý sadece saç yýkamayla kalmýyor bunun yanýnda saçlarýný düzleþtiriyor, fön çekiyor, maþa yapýyor Yani saçlara uygulanan iþlemlerin ardý arkasý zmanlar, 0-6 yaþ arasýndaki çocuklarýn, uzun Usüre bilgisayar kullanmalarýnýn geliþimlerini engelleyeceðini söyledi. Ýstanbul da görev yapan uzman klinik psikologu Yekta Korkmaz, bilgisayar ve teknolojik aletlerin çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili açýklama yaptý. Hýzla geliþen teknolojinin bir çok alanda hayatlarýný kolaylaþtýrdýðýný belirten Korkmaz, aþýrý kullanýmýn büyük bir tehlike oluþturduðunu ifade etti. Ýlkokul öncesi dönemi çocuklarýn, bilgisayar, tablet veya telefonlarý genellikle oyun amaçlý kullandýðýný hatýrlatan Korkmaz, kullaným süresinin artýkça çocuklarýn geliþimlerinde problemlerin ortaya çýktýðýný bildirdi. Bunun, ileriki dönemler için tehlike oluþturduðunu aktaran Korkmaz, "0-6 yaþ arasý dönemde çocuklarýn zihinsel, duygusal, sosyal ve dil geliþimleri oldukça hýzlýdýr. Çocuklarýn kendi yaþýtlarýyla oynadýðý oyunlarýn saklambaç, ip atlama, kule yapma, boyama, kes-yapýþtýr, lego, sek sek, ince motor, kaba motor, dil geliþimi, sosyal-biliþsel alanlarýnýn geliþimine katkýsý fazladýr. Ebeveynlerin çocuklarýný teknolojik aletlerden çok bu tarz oyunlara yöneltmesi geliþimleri için oldukça önemlidir. Çocuklarýn yaklaþýk 2 yaþ civarýnda teknolojik aletlere ilgisi baþlar. 3 yaþ öncesinde teknolojik cihazlarla ilgilenmesine olabildiðince engel olmak 3 yaþ sonrasýnda ise bunu olabildiðince en aza indirerek en fazla gün boyu toplamda 20 dakika anne babanýn denetimi altýnda kullanmasýna izin verilebilir. 4-6 yaþ grubu çocuklarý için bilgisayar oyunlarý çok cazip gelebilir ailenin bu konuda net tavýr sergilemesi esnek olmamasý çok önemlidir. Günde en fazla toplamda yarým saat olarak ailenin de onayladýðý oyun veya çizgi filmleri izlemesine izin verilebilir dedi. ÇOCUÐA ALTERNATÝF SUNUN Çocuðun yaþý ilerledikçe internet kullanýmýný denetim altýna almanýn güçleþeceðini anlatan Korkmaz, þöyle devam etti: "Çocuða bilgisayarý býrak, baþka bir þey yap demek yetmez býrakmasý için ondan daha çok keyif alacaðý bir seçenek sunmanýz gerekmektedir. Bunun için, onunla keyifli zaman geçirmeyi saðlayýn. Sinema- tiyatro gibi sanatsal faaliyetlere katýlýn, müzelere gidin. Kapalý alanlardan çok orman, koru, sahil gibi açýk alanlarda zaman geçirin. Evde geçirdiði zamanlarda, kýþ aylarýnda park, oyun alaný gibi yerler için þartlarýn olumsuz olduðu durumlarda bilgisayar kullanýmý daha çok artar bunun için birlikte kitap okuma, boyama yapma, puzzle, gazete veya dergilerde olan küçük labirent bulmacalar, kes-yapýþtýr, kule yapma gibi oyunlar oynayarak zaman geçirmeye çalýþýn. Çocuðun kelime daracýðýný geliþtirmek için küçük oyunlar oluþturun. Çocuðun ilgi alanlarýný yeteneklerini öðrenip ve bu alanda onlarý destekleyin. Spor faaliyetlerine yönlendirin. Sosyal iliþkilerini destekleyin, bunun için akranlarýyla ev dýþýnda zaman geçirmesini saðlayýn veya ev ziyaretleri yaparak akranlarýyla bir araya gelmesine saðlayacak ortam oluþturun. Çocuklarýn akranlarýyla zaman geçmesi beraber oyunlar oynamasý çok önemlidir. Bunun için fýrsatlar oluþturun."(ýha) Her gün yýkamak zararlý kesilmiyor. Saç daha fazla yýpranýyor. Saç daha fazla yýpranýnca elbette kullanýlan ürün miktarý da artýyor. Prof. Dr. Ayþin Köktürk, saçlý derinin kendine özgü koruyucu florasý olduðunu, bakýmýnýn özenle yapýlmasý gerektiðini söyledi. Bazý kiþilerin "çok yaðlý" diyerek saçlarýný sýk aralýklarla yýkadýðýný belirten Prof. Dr. Köktürk, "Bu davranýþ doðru deðil, sýk yýkamakla yaðlý saçlardan kurtulunmaz. Sýk yýkamak saçlý derinin koruyucu florasýný bozar" dedi. HAFTADA 3 GÜN YETERLÝ Saçlarý sýk yýkamanýn derideki koruyucu bakterileri yok ederek kepeklenme ve saç dökülmesine yol açabileceðini kaydeden Köktürk, "Koruyucu tabaka yok olduðu gibi deride istenmeyen bakteri ve mantarlarýn üremesine de neden olabilir. En saðlýklý olaný saçlarýn haftada 3 gün, PH deðeri 5,5 olan þampuanla yýkanmasýdýr. Ayrýca yýkama sýrasýnda çok sýcak su yerine ýlýk su kullanýlmalý" diye konuþtu. JÖLE VARSA... Köktürk, saçlarda jöle ve boya gibi fiziksel ve kimyasal uygulamalarýn Örümcek aðý tekniði gençleþtiriyor "Örümcek aðý tekniði kullanýlarak daha sýký ve diri bir cilt görüntüsüne dönüþtürmenin mümkün Örümcek aðý yönteminin Türkiye de ortalama 2,5 yýldýr uygulandýðýný ifade eden Medical Estetik Uzmaný Dr. Servet Karayün, Temel mantýðý Kardiyovasküler cerrahide kullanýlan PDO dediðimiz polidioksanon iplerinin yüzü uygulanmasýdýr. Ýlk bu yöntemi Koreliler bulup geliþtirmiþlerdir. Ülkemize gelip eðitimi verdikten sonra ilk bu iþi yapan insanlardan biriyim. Mantýk þu, yeterli miktarda, yeterli düzeyde ipleri cilt içine uygulayýp, cildin kendi kendine bað dokusu oluþturmasýdýr diye konuþtu. Tedavinin basit krem anestezisi ile yapýldýðýna ve herhangi bir aðrý ve acýya neden olmadýðýna deðinen Dr. Karayün, Ýplerin kendileri 6-8 ay içinde uyguladýðýmýz yerden, vücut kendi kendine ipleri yok ediyor. Ýpleri yok etmeye çalýþýrken, bað dokusunu artýrmasýný istiyoruz. Bunu uygulamama sebebimiz de bu, yüzde sarkmalar, çizgilenmeler, matlaþmalar olduðu için bunu yapýyoruz. Bunun temel sebebi de hücre yenilenmesinin azalmasý, bað dokusunun azalmasý ile yüzde çekmeler oluyor. Amacýmýzda bunu tersine çevirmek. Bu yöntemi duyan her insan, örümcek að uygulayacaðým diyor. Ama herkes bunu uygulamaya uygun deðildir. Uygun olan insanlar daha fazla, yanaklarýn aþaðýya düþmesi, çene kenarýndaki çizgilerin belirginleþmesinde veya yanakta yatay çizgilerin belirginleþmesi, dudaklarda dikey çizgilenmelerde çok iyi sonuç alýyoruz ifadelerini kullandý. Yöntem doðru bir þekilde uygulanýrsa bayanlarda ve erkelerde daha genç bir görüme kavuþulacaðýný belirten Dr. Karayün, Örümcek aðý tekniði sayesinde daha parlak bir cilde, daha elastik bir cilde ve daha bað dokusu güçlü bir cilde kavuþmuþ olur. Hastalarýmýz istedikleri yaþtan çok daha genç, çok daha gergin bir cilde sahip oluyorlar dedi. Örümcek aðý yönteminin çok pahalý olmadýðýnýn altýný çizen Dr. Karayün, iþlem esnasýnda da yüzde acý hissedilmediðini kaydetti. ÖRÜMCEK AÐ GERME UYGULAMASI NASIL YAPILMAKTADIR? Öncelikle yüzünüz temizlenir. Bunu takiben yüzünüze anestezik krem uygulanýr. Uygulama þu þekilde tarif edile bilir; Gereken bölgelerde iþaretlenen noktalara, çok ince iðneler içerisine yerleþtirilmiþ PDO (polidioksanon) ipler uygulanýr (enjekte edilir). PDO iplere reaksiyon olarak vücut fibroplast ve büyüme faktörü içeren kollajen üretiyor. Böylece lifting etkisi çifte katlanmýþ oluyor. Uygulama sonrasý aradaki fark hemen görüle bilir. Bu fark zaman geçtikçe daha net belli olacak, cildiniz giderek daha çok gerilecek. 3 ay sonra nihai sonuç tamamen görüle bilir ve etkisini ay boyunca sürdürecektir. Uygulama süresi yaklaþýk 30 dakikadýr. (ÝHA) Sürekli açlýk mý hissediyorsunuz? imi stresten yiyor kimi de can sýkýntýsýndan KAncak uzmanlar uyarýyor: Kendini sürekli aç hissetmek hiç de normal bir davranýþ deðil! Yememe raðmen neden sürekli acýkýyorum diyenler dikkat! Sürekli aç hissetmenize neden olan duruma polifaji veya hiperfaji deniyor. Ve bu göz ardý edilecek bir sorun deðil. Beslenme ve Diyet Uzmaný Dyt. Gürsel Doðan, Modern ama hareketsiz yaþam tarzý, saðlýksýz gýdalar ve egzersiz eksikliði hormonal dengesizlik ve sindirim sistemi bozukluklarýna yol açar. Aþýrý yeme ve aþýrý kilo alýmý yani obezite ve kalp hastalýklarýna neden olabilir. Bu hastalýklarýn belirtilerini kontrol edip erken dönemde önlemek çok önemlidir. Aþýrý stres, can sýkýntýsý ve depresyonun kiþileri sýk sýk bir þeyler yemeye yönelttiðini, bu nedenle hobiler edinerek sosyal ortamlarda bulunmaya, heyecan verici ve eðlenceli þeylerle uðraþmaya önem verilmesi gerekiyor. Ayrýca düzenli kullanýlan bazý ilaçlarda iþtah uyandýrabiliyor dedi. DÝYETE DÝKKAT Sürekli düþük yaðlý ya da sýfýr kalorili gýdalar içeren bir diyet de daima aç hissetmenize neden olabilen faktörler arasýnda. Üstelik istenilen kilo kaybý yerine diyetiniz kilo alýmýyla bile sonuçlanabilir. Yað olmadan karbonhidratlarýn çok yüksek glisemik indekse sahip olduðunu, bu tür gýdalarýn tüketiminin anýnda kan þekeri düzeylerini yükselttiðini belirten Doðan Bu karbonhidratlar hýzlýca yaða dönüþür. Böylece beyniniz ve vücudunuz enerji eksikliði yaþar. Her zaman saðlýklý diyetler seçmelisiniz. Kilo kaybýnda sadece diyet deðil egzersiz de çok önemlidir" diyerek uyardý. Hormonal dengesizlikten kaynaklanan nedenle sürekli abur cubur yeme isteðinin önüne geçmek için de ara öðünler ihmal edilmemeli. Zira ara öðünler iþtahý bastýrmaya yardýmcý rol oynuyor. MUTLAKA DOKTORA GÝDÝN Tiroid bezi aþýrý aktif olanlar da her zaman aç hissedebiliyor. Basit bir kan testi tiroid hormonu seviyelerini kontrol etmeye yardýmcý oluyor. Abur cubur isteði sigara ve alkolü býrakanlarda artýyor. Yoksunluk hissi ile daha fazla yemeye ve sürekli bir þeyler atýþtýrmaya yönlendirebiliyor. Kullanýlacak bazý ilaçlarla yoksunluk hissi azaltýlabiliyor. Her zaman aç hissetmenin, taný konulmamýþ veya kötü kontrollü diyabet, düþük kan þekeri, tenya gibi hastalýklarda da görülebileceðini, bu nedenle aþýrý açlýk yaþayanlarýn bir doktora baþvurarak mutlaka altta yatan bir hastalýðý olup olmadýðýný öðrenmesi gerekiyor. BUNLARI YEMEYÝN Beyaz ekmek, meyve suyu, cips, kuru pasta gibi atýþtýrmalýklar, fast food gýdalar, alkol ve makarna çabuk acýkmanýza yol açar. Erken bir akþam yemeðinden sonra taze bir meyve ya da düþük yaðlý süt faydalý olur. (Haber7) uzun süre kalmamasýný önerdiklerini belirterek, "Bu ürünler de saçýn ve saç derisinin doðal yapýsýný bozuyor, saçlarý güçsüzleþtiriyor. Saçýn maruz kaldýðý kimyasal etkinin uzamamasý için jöle kullanan kiþiler gün sonunda saçlarýný muhakkak yýkamalý" dedi. Her gün yýkanan saç bir süre sonra sizin elinizde olmadan her gün yýkanmak ister. Siz en iyisi yýkanma sýklýðýnýzý en azýndan 3 günde bire indirmeye çalýþýn. Baþlarda alýþmak zaman alabilir ama daha saðlýklý olduðu-

15 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 Deniz Feneri gönüllülerinden örnek çalýþma 15 Yeni yýla iyilikle girin RECEP MEBET Deniz Feneri Derneði Çorum gönüllüleri, hayýrseverlere seslenerek Yeni yýla iyilikle girin çaðrýsýnda bulundular. Dünyanýn çeþitli coðrafyalarýnda, zor koþullar altýnda yaþam mücadelesi veren mazlumlar için yardým kampanyasý baþlatan Çorumlu iyilik melekleri, hazýrladýklarý hediyelerle muhtaçlarý sevindirecek. Evhanýmlarýnýn gönüllü olarak katýldýðý kampanya hakkýnda bilgi veren Deniz Feneri Derneði Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý, ihtiyaç sahiplerine yardým eli uzatmak amacýyla iki ayrý çalýþma yaptýklarýný söyledi. HEDÝYELÝKLERÝN GELÝRÝ YETÝMLERE Çorum Belediyesi Ýkbal Kadýn Kültür Sanat Merkezi nde düzenlenen Mis Sabun Yapýmý Kursu na katýlan Deniz Feneri gönüllülerinin birbirinden güzel hediyelik ürünler hazýrladýklarýný Deniz Feneri Derneði Çorum gönüllüleri, Yeni yýla iyilik yaparak girin çaðrýsýnda bulundular. belirten Yasemin Eyvazlý, Bu ürünlerin satýþýndan MAZLUMLARI ISITACAK KAMPANYA elde edilecek gelirle Irak ve Afganistan baþta olmak Geleneksel hale getirdikleri kýþ kampanyasýndan da bahseden Yasemin üzere dünyanýn çeþitli ülkelerindeki yetimlerin Eyvazlý, soðuk kýþ koþullarý altýnda yaþam mücadelesi veren mazlumlar için ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýz dedi. bere ve kaþkol yardýmýnda bulunacaklarýný açýkladý. Ayrýca Arakan da bir su kuyusu açtýrmayý da Çorumlu evhanýmlarýnýn gönüllü olarak katýldýðý kampanya hakkýnda bilgi hedeflediklerini vurgulayan Eyvazlý, tüm Çorum veren Deniz Feneri Gönüllü Koordinatörü Eyvazlý, Bere ve kaþkollarý halkýný baþlattýklarý yardým kampanyasýna destek Çukuröz Köyü ndeki yangýnzede ailelerin çocuklarý ile Suriyeli sýðýnmacýlara vermeye davet etti. göndereceðiz dedi. El Sanatlarý Öðretmeni Öznur Yoldaþ ýn usta Sarf malzemeleri Deniz Feneri Derneði Genel Merkezi nce karþýlanan öðretici olarak görev aldýðý kursa 30 kursiyerin kampanyaya çok sayýda evhanýmýnýn destek verdiðini anlatan Eyvazlý, 300 çift katýldýðýný anlatan Eyvazlý, Osmanlý döneminde bere ve kaþkol hazýrlandýðýný açýkladý. Kursta emeði geçenlere ve katkýda bulunan herkese teþekkür edildi. Edirne de uygulanan sabun süs eþya yapýmýný Örgü bilmeyen hanýmlarýnsa hazýr alýp baðýþta bulunduklarýný belirten Çorum da yaþattýklarýný söyledi. Eyvazlý, kampanya dahilinde hazýrlanan ürünlerin yakýnda muhtaç ailelere Kursta hazýrladýklarý hediyelik eþyalarý Çorumlu gönderileceðini kaydetti. halkýnýn beðenisine sunduklarýný dile getiren Eyvazlý, Verdikleri destek ve duyarlýlýklarýndan dolayý gönüllü evhanýmlarýna Hediyeliklerimizden satýn alarak yardým teþekkür eden Eyvazlý, tüm Çorum halkýný kampanyaya destek vermeye davet kampanyamýza katkýda bulunmak isteyen herkes etti numaralý iletiþim hattýmýzdan detaylý Eyvazlý, kampanya hakkýnda detaylý bilgi almak ve baðýþta bulunmak bilgi alabilirler diye konuþtu. isteyenlerin Deniz Feneri Derneði Çorum yerel irtibat hattýný arayabileceklerini Çorum Belediyesi ne Çorumlu hanýmlara sözlerine ekledi. saðladýðý imkanlar nedeniyle teþekkür eden Eyvazlý, Ýkbal Kadýn Kültür Sanat Merkezi Müdürü Fatma Sarýbal ve Usta Öðretici Öznur Yoldaþ ile kampanyada gönüllü olarak görev alan herkese þükranlarýný sundu. Deniz Feneri Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý Yeni Yýlýn ülkemiz, milletimiz ve Türk-Ýslâm alemi ile tüm insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný, barýþ huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Ýkbal Kadýn Kültür Sanat Merkezi nde düzenlenen kursa ilginin büyük olduðu belirtildi. Mis Sabun Yapýmý Kursu na katýlan Deniz Feneri gönüllüleri birbirinden güzel hediyelik ürünler hazýrladý. AGD nin fetih gecesi bugün RECEP MEBET Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi, Mekke nin Fethi nin 1384 üncü yýlýný kutlayacak. Savaþ deðil, barýþla gönüllere açýlan kapý sloganýyla düzenlenen kutlama programý bugün saat da Afra Düðün Salonu nda gerçekleþecek. Eðitimci Mehmet Akdeniz in konuþmacý olarak yer alacaðý program hakkýnda bilgi veren AGD Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Fetih; kurumuþ, çölleþmiþ ruhlara cansuyu taþýmaktýr dedi. Bekir Uyanýk, Kuran-ý Kerim ziyafeti, sinevizyon gösterimi ve þiir dinletisinin de yer alacaðý programda Siyer-i Nebi Yarýþmasý ödüllerinin de sahiplerini bulacaðýný söyledi. Yeni yýla dualarla girmek isteyen tüm Çorum halkýný Mekke nin Fethi kutlama programýna davet eden Uyanýk, Fetih yürüyüþüne herkesi bekliyoruz diye konuþtu. Murat Koçak ÝNÞAAT GAYRÝMENKUL OTOMOTÝV AKARYAKIT TURÝZM GIDA TEKS. ÝTH. ÝHR. TÝC. LTD. (Ç.HAK:3635) Tel:(+90) Fax: Çorum-Ankara Karayolu 45. Km. Sungurlu/ÇORUM web:www.sungurluulusoy.com Program bugün saat da Afra Düðün Salonu nda gerçekleþecek.

16 16 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 Z Çeltik üretimi ve üreticisi korunmalý iraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Ýl oluþturmaktadýr. Edirne toplam üretimin Temsilcisi Necati Gül, Türkiye de ge%40`ýna sahipken Samsun %14, Balýkesir rek üretim maliyetlerinin yüksek oluþu ge%11, Çanakkale %10, Çorum %7`lik bir rekse rekabet içerisinde olunan ülkelerin üretime sahiptir. verimlerindeki yükseklik nedeniyle, üretitürkiye son yýllarda çeltik verimi ve cinin ve çeltik üretiminin korunmasý gereküretiminde önemli artýþlar saðlamýþ olsa da tiðini söyledi. henüz kendi iç tüketimini karþýlayamamakbileþiminde az miktarda protein butadýr. 2012/13 dönemi pirinç yeterlilik oraný lundurmasýna karþýn beslenme için gerekli %86,9 olarak gerçekleþmiþtir. Bu nedenle amino asitlerce zengin olmasý nedeniyle ihtiyaç duyulan pirincin bir kýsmý ithal edilçeltiðin, insan beslenmesinde buðdaydan mektedir. sonra en çok kullanýlan tahýl ürünü ve ayný yýllarý arasýnda Türkiye çelzamanda dünyadaki insanlarýn yarýdan faztik ithalat-ihracat miktar ve deðerlerine iliþlasýnýn da ana besin kaynaðý olduðunu bekin veriler aþaðýdaki tabloda görülmektedir. Necati Gül lirten Gül, çeltik ve üretici ile ilgili þunlarý 2010 yýlýnda çeltik ithalatý ton ile son kaydetti; dönemin en yüksek seviyesindedir. Su içerisinde çimlenebilen tek tahýl cinsi olan ve Çeltik ithalatýnýn büyük çoðunluðu ABD, Rusya suda erimiþ oksijeni kullanarak geliþen çeltik, tuzlu ve Federasyonu, Bulgaristan ve Yunanistan`dan yapýlmakalkali arazilerde yetiþebilmesi, bu arazilerin ýslahýnda ettadýr. Pirinç ithalatýnýn büyük çoðunluðu ise Ýtalya, kili olmasý ve bu topraklardan ekonomik verim alýnmasý ABD, Hindistan, Mýsýr, Vietnam ve Tayland`dan yapýlaçýsýndan, Türkiye dahil birçok ülkenin tarýmýnda önemmaktadýr. li bir yere sahiptir. ZMO dan öneriler Günümüzde çeltik üretiminde yalnýz kendine yeülkemizde gerek üretim maliyetlerinin yüksek oluterlilik potansiyeli olan bir ülke olan Türkiye, sürekli arþu gerekse rekabet içerisinde olduðumuz ülkelerin vetan üretim miktarýyla gelecek yýllarda pirinçte kendi rimlerindeki yükseklik, üreticinin ve çeltik üretiminin kendine yeter bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Türkorunmasýný zorunlu kýlmaktadýr. kiye`de pirinç üretimindeki artýþýn en önemli nedeni, Rekabeti oluþturan koþullar saðlanýncaya kadar, özellikle son 10 yýlda önemli oranda artan verimliliktir. çeltik üreticisi düþük fiyatlý ürünlere karþý korunmalýdýr. Osmancýk-97 nin etkisi büyük TMO üretici fiyatlarýnýn gerilediði durumlarda pitüýk verileri incelendiðinde, yýllarý yasaya zamanýnda müdahale etmeli, üreticiyi maðdur etarasýnda çeltikteki verim artýþýnýn yüzde 35`ler dolayýnmeyecek fiyatý açýklamalýdýr. da olduðu görülmektedir yýlýnda dekara 603 kg Hasat döneminde kesinlikle ithalat yapýlmamalýdýr. olan çeltik verimliliði, 2013 yýlýnda dekara 814 kg`a kadar ulaþmýþtýr. Verimlilikteki artýþta 2000 yýllýnda geliþçeltik üretiminin artýrýlmasý için yeni sulanan alantirilen Osmancýk-97 çeþidinin devreye sokulmasýnýn lar açýlmalý; ayrýca sulama ücretleri azaltýlmalýdýr. önemli bir etkisi vardýr. Verilen destekler üretim maliyetleri dikkate alýnatürkiye nin 1980 lerde pirinç üretimi 100 bin ton, rak belirlenmelidir. kiþi baþýna tüketimi ise 3,2 kg dolaylarýnda iken, 2012 yýlýnda üretim 528 bin tona, kiþi baþýna tüketim ise 8-9 Sertifikalý tohumluk kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmakg a (yýllýk toplam pirinç tüketimi yaklaþýk 600 bin ton) sý için prim ödemelerinde sertifikalý tohumluk kullanançýkmýþtýr. lara yapýlan destek artýrýlmalýdýr. TÜÝK verilerine göre; 2013 yýlýnda 111 bin hektarüretimde kullanýlan gübre, mazot, tarýmsal sulalýk alanda çeltik ekimi yapan Türkiye, 900 bin ton (pimada kullanýlan elektrik gibi girdilerde KDV`ler kaldýrýrinç karþýlýðý 540 bin ton) çeltik üretimi gerçekleþmiþtir. larak birim fiyatlarýnýn düþürülmesi saðlanmalýdýr. Türkiye çeltik üretimin %70`i Marmara, %26`sý Ürün bazýnda örgütlenme artýrýlarak, üreticilere dakaradeniz %2`si Güneydoðu Anadolu, %2`si ise Ýç Anaha güçlü ürün pazarlama ortamý saðlanmalýdýr. dolu Bölgelerinde yapýlmaktadýr. Ayrýca üyelerimiz baþta olmak Türk milletinin yeçorum, toplam üretimde %7 lik orana sahip ni yýlýný kutlar saðlýk ve mutluluklar dilerim. (Haber Çeltik üretiminde il düzeyinde de yoðunlaþma varmerkezi) dýr. Toplam 5 ilin üretimleri toplam üretimin %82`sini Üzerine Düþtüm sahnelendi Y etenekli Engelsizler Komedi (YEK) Tiyatrosu tarafýndan Üzerime Düþtüm adlý oyun Çorum'un Sungurlu ilçesinde sahnelendi. Özel Ýdare Konferans Salonu'nda sahnelenen oyun Sungurlulardan büyük beðeni gördü. Etkinliðe Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ýlçe Emniyet Müdürü Orhan Durmaz, Mal Müdürü Türkay Odabaþý, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, belediye baþkan yardýmcýlarý, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Tiyatro hakkýnda bilgi veren YEK Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Kasým Çaðýn, "6 sý engelli 11 kiþiden oluþan Yetenekli Engelsizler Komedi Tiyatrosu kurulduðu 2007 yýlýndan itibaren; topluma saygý, engelliye destek, ekonomiye katký, sosyal sorumlulukta öncü olma yolunda zoru baþarma azmi sayesinde kýsa sürede tiyatro sektöründe tanýnmýþ ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiþtir. Dünden bugüne yaptýðý çalýþmalarla kendi kaderini paylaþan birçok engelli kardeþimize ve sivil toplum örgütlerine örnek olmuþtur. Engellilerin ekonomideki katký payýnda oluþturabilecekleri kar payýný yükseltmek adýna, evden ve rehabilitasyon merkezlerinden çýkmayan engellilerin içindeki dinamizmi, gücü ve pratiði harekete geçirmiþtir. Bu sayede engelliler tiyatrosu furyasý büyü- müþ, derneklerin sanatsal çalýþmalarý artmýþtýr. Amacý, kendi kaderini paylaþan arkadaþlarýnýn sorunlarýný tiyatro sahnesinde komik bir dille anlatarak, kentsel ve sektörel projelerde kendilerinin de unutulmamasý gerektiðini göster- meye çalýþmak ve bu þekilde toplumumuzda kendini ezik hisseden, evden ve rehabilitasyon merkezlerinden çýkmayan engellileri topluma kazandýrmak, onlarý çalýþýr hale getirmeye ve mutlaka her engellinin bir þey yapabileceðini göstermeye inandýrmak, bu konuda onlara örnek olmaktýr. Biliyoruz ki, ekip olarak asla bunlarla yetinmeyecek, gerek yurt içi ve gerek yurt dýþý çalýþmalarýmýza durmadan ayný heyecanla devam edeceðiz dedi.(ýha) Yetenekli Engelsizler Komedi (YEK) Tiyatrosu sahne aldý. Oyun Özel Ýdare Konferans Salonu'nda sahnelendi. Baþkan Þahiner, YEK Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Kasým Çaðýn a plaket verdi. Mekke'nin Fethi ve Yýlbaþýnda Müslüman program ÝHL Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. ÝHL Öðrenci Meclisi nden anlamlý program Hüseyin Kýr Ç EROL TAÞKAN orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclisi Baþkanlýðý'nýn düzenlediði "Mekke'nin Fethi ve Yýlbaþýnda Müslüman" konulu program ÝHL Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Düzenlediði faaliyet ve ortaya koyduðu çalýþmalarla dikkatleri üzerine toplayan Anadolu ÝHL Öðrenci Meclisi'nin programýnýn konuþmacýsý okul müdürü Hüseyin Kýr Programý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclisi Baþkanlýðý düzenledi. oldu. Kýr öðrencilerin süslenerek insanlarýn devamýný beklediðini hayatlarýnýn bir dile getirdi. dikkatle dinlediði parçasý gibi konferansta, Meclis Baþkaný gösterilmek istenin Furkan Mazman da Mekke'nin Fethi ile yýlbaþý eðlence, Ýmam Hatip talebesine ilgili tarihi bilgileri kutlama ve buna dair bu tür faaliyetler paylaþýrken, tüm olgularýn, düzenleyerek katkýda Yýlbaþýnda Müslüman Müslümanlýk'la asla bulunmak ve konusunda da ilgisinin bilinçlendirmeyi Müslümanlýk benliðini bulunmadýðýnýn amaçladýklarýný, bu tür unutturmaya yönelik unutulmamasý gereken faaliyetlerin ve daha oyunlara dikkat çekti. önemli bir nokta fazlasýnýn olduðuna dikkat çekti. Müslümanlar'ýn gerçekleþtirilerek, her alanda olduðu gibi Okul Müdürü Ýmam Hatip yýlbaþý konusunda da Hüseyin Kýr, ayrýca talebesinin istek ve bilinçli ve uyanýk etkinlik nedeniyle taleplerini yerine olmasý gerektiðine kutladýðý Öðrenci getireceklerini ifade iþaret eden Hüseyin Meclisi'nden bu tür etti. Kýr, tamamen batý program ve adetleri ve oyunlarýyla organizasyonlarýn Üniversiteli genç donmak üzereyken kurtarýldý Ç orum da fotoðraf çekmek için gittiði Köse Daðý nda kaybolan üniversite öðrencisi donmak üzereyken kurtarýldý. Edinilen bilgiye göre, Hitit Üniversitesi nde öðrenci olduðu öðrenilen Mürsel A. adlý öðrenci, fotoðraf çekmek amacýyla Köse Daðý na gitti. Bir süre sonra daðda kaybolan genç, gece saat sularýnda cep telefonuyla arkadaþlarýna ulaþarak yardým istedi. Arkadaþlarýnýn ihbarý üzerine bölgeye Çorum Ýl AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zaman zaman telefonla irtibat kurulan gencin cep telefonunun þarjý bir süre sonra bitti. AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaþýk 8 saatlik çalýþmasýnýn ardýndan, dað baþýnda bulduðu bir kulübeye sýðýnan üniversite öðrencisi donmak üzereyken kurtarýldý. Öðrenci, saðlýk kontrolünden geçirildi.(ýha) AFAD ekipleri kaybolan üniversite öðrencisini donmak üzereyken kurtardý. Üniversiteli gencin fotoðraf çekmek amacýyla Köse Daðý na gittiði belirtildi.

17 S Hitit Felsefe ve Tarih Topluluðu na Ýrfan ödülü akarya Gönüllü Eðitimciler Derneði (SAGED) tarafýndan Sakarya'da düzenlenen FETA Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu. Hitit Üniversitesi Felsefe ve Tarih Topluluðu da, Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý baþkaný Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ve topluluk akademik danýþmaný Doç. Dr. Aygün Akyol'un desteði ile Ýslam filozoflarýnýn varlýk, bilgi ve deðer sahasýnda ortaya koyduklarý görüþ ve düþüncelerin günümüz insanýyla buluþturulmasý, Ýslam felsefesi ve düþüncesi ile ilgili Topluluk bünyesinde ortaya konulan telif ve tercüme çalýþmalar ve üniversite içinde ve dýþýnda ahlak ve deðerler eðitimi konusundaki çabalar sebebiyle ödüle layýk görüldü. Ödülü almak üzere davet edilen Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Sakarya Gönüllü Eðitimciler Derneði (SAGED) tarafýndan Sakarya'da düzenlenen FETA Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu. Fakültesi Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Felsefe ve Tarih Topluluðu Akademik Danýþmaný Doç. Dr. Aygün Akyol, ödül töreninin kapanýþ ve deðerlendirme oturumu tevdi edildi. Akyol törende yaptýðý konuþmada, deðerler alanýnda çýkan çatýþmalarýn insanoðlunun var olduðu günden beri süregelen bir durum olduðunu, bu noktada yapýlmasý gerekenin her daim Hakkýn ve kakikatin yanýnda durmak olduðunu vurguladý. Feta Medeniyeti organizasyonun bu bilinci saðlama noktasýnda bir farkýndalýk olarak dikkat çeken bir faaliyet olduðunu ifade etti. (Haber Merkezi) Kýnýklý'dan emeklilere müjde EMRE KUT Ç Çorum Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý orum Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri dün kahvaltýlý basýn toplantýsý düzenledi. Dernek binasýnda düzenlenen toplantýda konuþan Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, dar gelirliler için yapýlacak konutlarýn 2015 yýlýnda temellerinin atýlacaðýný hatýrlattý. Kýnýklý, Çorum Belediyesi tarafýndan þubat ayý içerisinde emekliler için moral Çorum Belediyesi tarafýndan þubat ayý içerisinde emekliler için moral gecesi düzenlenecek. Ý ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 gecesi düzenleneceðini belirterek, "Tüm emeklilerimize Devlet Tiyatro Salonu'nda Türk Halk Müziði Konseri verilecektir. Tüm üyelerimiz davetlidir." dedi. ÇAMUR ATMAYA ÇALIÞIYORLAR Bazý kiþiler tarafýndan kayýt olmadan aidat alýndýðýný ve her ay para kesildiði söylentilerinin yayýldýðýnýsavunan Kýnýklý, þöyle dedi; "Kesinlikle böyle bir þey yoktur. Bizde aylýk kesinti diye bir þey yoktur. Yýlda sadece 18 TL. Genel merkezimiz tarafýndan kesilir. Bize oradan gönderilir. Bazý insanlar bize çamur atmaya çalýþarak derneðimizi kirletmeye çalýþýyor. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceðiz. Yaptýklarýmýz ortadadýr. Yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr." Konuþmasýnda emekli zammýný da eleþtiren Kýnýklý, maaþlarýn yeterli olmadýðýný ve emeklilere sahip çýkmasýnýn gerektiðini vurguladý. ÝHH harekete geçti HH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan yeryüzünde yoksulluk, savaþ, hastalýk ve afetlerden ötürü zorlu kýþ, þartlarý altýnda yaþam mücadelesi veren insanlara yönelik yeni bir 'Kýþ Kampanyasý' baþlatýldý. ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý yeryüzünün dört bir yanýnda savaþ, afet, hastalýk ve yoksulluktan dolayý milyonlarca insanýn yaþam mücadelesi verdiðini, bunun üstüne kýþ mevsiminin gelmesiyle baþlayan soðuk hava, kriz bölgelerinde hayata tutunmaya çalýþan insanlarý çok zor koþullar altýnda býraktýðýný bildirdi. Özkabakçý, yaptýðý açýklamada, þöyle dedi: "Özellikle son 10 yýl içerisinde bölgelerde yaþanan savaþ, afet, hastalýk ve yoksulluk nedeniyle yüz binlerce kiþi hayatýný kaybederken, milyonlarca dul ve yetim de sahipsiz kaldý. Hafýz A.Hamdi Ertekin, Ýskilip Belediyesi Kent Arþivi nde bulunan Osmanlýca Türkçesi ile yazýlmýþ kitaplarý tasnif etti. Hamdi Hafýz dan Kent Arþivi ne destek 40 yýlý aþkýn süredir makale, kitap ve vaazlarý ile Ýskilip halkýný aydýnlatan A.Hamdi Ertekin, Ýskilip Belediyesi Kent Arþivi nde bulunan Osmanlýca Türkçesi ile yazýlmýþ kitaplarý tasnif etti. Yaklaþýk 27 kitap üzerinde çalýþan Ertekin, kitaplarýn adý, içeriði, ne amaçla yazýldýðýný günümüz Türkçesine çevirerek kayýt altýna alýnmasýný saðladý. Kent Arþivi nde gönüllü olarak akþam saatlerine kadar mesai yapan Ertekin, Belediyenin bu adýmýnýn önemine vurgu yaparak geçmiþteki ve bugünün bilgi, belge ve dokümanlarýnýn gelecek kuþaklara aktarýlmasýnýn deðerli Ertekin, yaklaþýk 27 kitap üzerinde çalýþýyor. bir hizmet olduðunu ifade ederek Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. Baþkan Çatma da, "Kent Arþivi ne bilgi, belge ve kitap desteðinin haricinde emek harcayarak Osmanlý Türkçesi ile yazýlan kitaplarý günümüz Türkçesine çevirmek için sarf ettiði gayretlerinden dolayý Hamdi Ertekin hocamýza teþekkür eder, þükranlarýmý sunarým." dedi. (Haber Merkezi) Ebussud Okulu na ziyaret Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ebussuud Okulu'nu ziyaret bir dizi incelemelerde bulundu. Ý ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan kýþ kampanyasý baþlatýldý. Bu durum geride telafisi mümkün olmayan tahribatlar býraktý. Yurtlarýndan kovularak mülteci konumuna düþen milyonlarca insan, derme çatma kamplarda yaþam mücadelesi veriyor. Barýnmadan gýdaya, saðlýk ve eðitim sorunlarýndan psikolojik yardýmlara kadar çok sayýda acil ihtiyacý bulunan bu insanlarýn verdiði yaþam mücadelesine þimdi kýþ soðuklarý da eklenince hayat onlar için daha da içinden çýkýlmaz bir hale dönüþüyor. Bu nedenle ÝHH, her kýþ mevsiminde mülteci ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlediði Kýþ Kampanyasý'na bu yýl da devam ediyor. 'Fotoðraftaki 6 Eksiði Tamamlayýn' sloganýyla start verilen kampanya kapsamýnda ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmak üzere yardýmseverlerin katkýlarýyla bot, battaniye, mont, atký, bere, mama ve bebek bisküvisinden oluþan 125 TL deðerindeki "Acil Kýþ Yardým Paketi" gönderilecek. Kýþ Kampanyasýna destek olmak için banka hesap numaralarýmýzdan veya online baðýþ yöntemiyle, Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH Ofisine uðrayarak telefonla baðlantý kurup baðýþta bulunabilirsiniz. Ayrýca 'KIÞ' yazýp 3072'ye kýsa mesaj göndererek 5 TL karþýlýðýnda destek olabilirsiniz." (Haber Merkezi) 17 skilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ebussuud Okulu'nu ziyaret bir dizi incelemelerde bulundu. Ziyarette öðrencilerle sohbet eden Baþkan Çatma, okul idarecilerinden okulun fiziki durumu hakkýnda bilgi aldý. Belediye tarafýndan yaptýrýlan okul tuvaletleri gezen Çatma, çalýþmalarda her hangi bir eksiliðin meydana gelip gelmediðini inceledi. Çatma, eðitime sosyal ve kültürel desteklerinin her zaman devam edeceðini ifade etti. (Haber Merkezi) Baþkan Çatma, okulun fiziki durumu hakkýnda bilgi aldý. Baþkan Çatma, belediye tarafýndan yaptýrýlan okul tuvaletleri gezdi.

18 18 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3611) Ankara Yolu 2. Km. ÇORUM Tel: Faks: Saygýdeðer hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. YENÝ YILINIZI KUTLAR SAÐLIK, MUTLULUK VE ESENLÝKLER DÝLERÝZ. Baþkent Hasar Yönetim Merkezi Milletimizin, tüm hemþehrilerimizin dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlik ve mutluluklar dileriz. ÞAMLILAR ZÜCCACÝYE KOLLEKTÝF ÞÝRKETÝ MERKEZ: Eðridere Cad. No: 36 ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:3615) Adres: Yeniyol Mah. Gazi 12. Sok. No: 9 Kat: 1-3 (Bilgi Ýþ Merkezi) Tel: AL-KA Ýnþaat Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3616) (Ç.HAK:3612) Çorum Bölge Müdürlüðü Jumbo Corner - Kütahya Porselen - Güral Porselen Showroom Sel Sok. No: 47 ÇORUM Tel: Hemþehrilerimizin, meslekdaþlarýmýzýn Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3613) Tefal Shop: Gazi Cad. No: 72 ÇORUM Tel: Fax: Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Çorum Barosu Yönetim Kurulu adýna Baþkan Av. Altan Akpýnar (BASIN:10000) Tel: Tel: Fax: Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu (BASIN:10000) (Ç.HAK:3614) Çorumlu hemþehrilerimizin, oda üyelerimizin Yeni Yýlýný en içten duygularla kutlar, tüm milletimize saðlýk, esenlik ve mutluluk dolu günler dilerim. adýna Baþkan Tahsin ÞAHÝN

19 Gözde otellerin tercihi Strada serisi Ideal Standard, Türkiye nin dört prestijli otelinin daha banyolarýnda yerini aldý. Ýdeal Standart lüks ve zarif tasarýmlarýyla damgasýný vurdu. 00 yýllýk köklü bir geç- sahip, dünyanýn 2miþe lider Banyo markasý Ideal Standard, Türkiye nin dört prestijli otelinin daha banyolarýna lüks ve zarif tasarýmlarýyla damgasýný vurdu. Tüm ürünlerinde tasarým, fonksiyonellik ve inovasyonu buluþturma felsefesiyle hareket eden dünya devi Ideal Standard, Türkiye nin son dönem önemli turizm yatýrýmlarýndan olan Ýstanbul Þiþli Ramada Hotels&Suits, Antalya Kemer Fame Residence, Antalya Güral Premier Tekirova ve Antalya Prime Boutique'in ilk tercihi oldu. Otellerin favorisi Strada serisi Ýstanbul Ramada Hotel&Suites projesinde Strada Serisi vitrifiyeler ile Mara Serisi armatürler tercih edilirken, Kemer Fame Residence ta yine þýk tasarýmlý Strada Serisi vitrifiyeler ile geometrik hatlarý ile banyolara modern bir hava katan Gio, Ceraplan ve IdealRain armatürler kullanýldý. Belek Güral Premier in iki ve üç katlý deluxe villarýnda, Ceraplan New Serisi armatürler, tepe ve el duþlarýnda IdealRain kullanýlýrken, Prime Boutique Hotel Antalya da ise otelin tümünde Strada Serisi vitrifiyeler, genel mekan ve SPAbölümünde de Strada Serisi ankastre ve armatürler tercih edildi. (Haber Merkezi) Kudüs müslümanlarýndýr iyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, geçmiþte DKudüs'ün özellikle Umre ibadetinin bir parçasý kabul edildiðini anýmsatarak, "Arkadaþlarýmýz önümüzdeki hafta oraya gidecekler, oranýn bütün imkanlarýný gözden geçirecekler ve biz vatandaþlarýmýza ilan edeceðiz. Diyeceðiz ki Umre'ye gitmek isteyen vatandaþlarýmýzýndan, Kabetullah'ý ziyaret etmek isteyen vatandaþlarýmýzdan Kudüs'e uðrayarak gitmek isteyenler yahut Kudüs'e uðrayarak bu ibadeti bitirmek isteyenler varsa bize müracaat etsinler" dedi. Görmez, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen "Hac Deðerlendirme Toplantýsý"nda yaptýðý konuþmada, düzenlenen toplantýnýn önemine dikkat çekerek, benzer toplantýlar düzenlenmeye devam edileceðini söyledi. Ýki senedir memnuniyet anketleri yaptýklarýný dile getiren Görmez, hacýlarýn ne tür sorunlar yaþadýklarýný, hangi hizmetlerden memnun olup olmadýklarýný sorarak bunlarýn tespitlerini yaptýklarýný dile getirdi. Görmez, bu noktada hacýlarýn teslimiyetçi ve sorgulayýcý diye iki gruba ayrýldýðýný belirterek, "Teslimiyet dini mübini Ýslamýn en temel esaslarýndan bir tanesidir. Ama hizmet alma noktasýnda sorgulayýcý olmak teslimiyetçi olmaktan evladýr" diye konuþtu. Vatandaþýn artýk organizasyondan kaynaklanan bir kusur varsa bunu çok iyi ifade ettiðinin altýný çizen Görmez, sosyal medya marifetiyle anýnda tepkisini ileterek, Diyanet Ýþleri Baþkanýna kadar ulaþtýðýný ifade etti. Görmez, hac ibadetinin seyahat, turizm ve organizasyon boyutu ile ibadet, eðitim, ahlak ve takva boyutunun bulunduðunu anlatarak, hac ibadetinin gayesinin "Allah rýzasý" olduðunu ve bu gayenin kaybedilmemesi gerektiðini vurguladý. Görmez, yaptýklarý iþlerin risklerinin dünya hayatýyla sýnýrlý olmadýðýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "Mihraba geçen bin, 10 bin kiþinin namazýný kýldýrýyor. Onlarýn yerine Fatiha okuyor. Gönlü baþka yerde, kalbi baþka yere kaymýþ bir hoca olduðunu düþünün ne büyük risk Aman Allahým. Zaman zaman o riski düþündüðümüzde onun için ben her görevi ateþten gömlek, diyanet görevini ateþten cübbe... Vücudun tamamýný yakar. Çok büyük riskler taþýyor. Bir tek hacý adayýmýzýn hac ibadetini Allah'ýn rýzasýna, Peygamberin Aleyhisselamýn koyduðu kurallara göre yapmadan, yapamadan eðer dönmesini saðlarsak onun ahiretteki mesuliyetinin hesabýný hiçbirimiz veremeyiz. Onun için bizim bir taraftan iþin organizasyon boyutunu güzelleþtirmeye devam etmemiz lazým bir taraftan da o iþin gaye kýsmýný asla unutmamamýz gerekir." HAC MÜSLÜMANLARIN VAZÝFESÝ Görmez, hac ibadetinin uluslararasý bir boyutunun bulunduðuna iþaret ederek, orada ev sahipliði yapan ülkenin mensuplarýnýn da bir gayretin içinde olduðunu dile getirdi. Hac ibadetinin hiçbir ülkenin milli meselesi olmadýðýný belirten Görmez, þöyle devam etti: "Hac ibadeti bütün dünya Müslümanlarýnýn Ýslam'ýn meselesidir. Öncelikle bize ev sahipliði yapan, bizi duyufurrahman olarak tarif eden, bizi Rahmanýn misafirleri olduðunu kabul edip ülkelerine kabul eden kardeþlerimizle bizim bu konuyu açýk yüreklilikle artýk konuþmamýz lazým. Hac ibadeti hiçbir ülkenin milli meselesi deðildir. Hac ibadeti yeryüzündeki bütün Müslümanlarýn ortak meselesidir. Bu ortak meseleyi zaman zaman konuþmak için birlikte istiþareler yapmalýyýz. Birlikte kararlar vermeli, kararlar almalýyýz." Görmez, kontenjandaki adaletsizlik meselesinin de önemli bir mesele olduðuna dikkati çekerek, sözlerini þöyle devam ettirdi: "Geçen sene resmi rakamlara göre 1 milyon 389 bin 53 kiþi hac ibadetini yapmýþ. Bunun 237 bin 23'ü sadece Suudi Arabistan vatandaþý olan kardeþlerimiz. Sadece kendi ülkemizi örnek alacak olursan 1,5 milyon bekleyen gözü yaþlý hacý adayýmýz var. Uluslararasý kurallara göre bir kota varken, bizi misafir eden ülkenin bunu tamamen bu þekilde kullanýyor olmasý doðru deðil. Bunu çok açýk bir þekilde ama hikmetli bir dil ve üslup ile diplomasi çerçevesinde anlatmalýyýz ve bunun düzelmesi gerekiyor doðrusu." KUDÜS MÜSLÜMANLARINDIR Mekke'de ciddi bir ulaþým sorununun bulunduðuna deðinen Görmez, bilhassa havaalanlarýndaki beklemelerin bu çaðda çözülebilecek bir sorun olduðunu ifade etti. Görmez, tarihin deðiþtiðini ve zorluklarýn, sýkýntýlarýn olduðunu belirterek, þunlarý kaydetti: "Ancak bizim tarihimizde bu ibadet yapýlýrken Kudüs bilhassa Umre ibadetinin bir parçasý kabul edilmiþtir. Biz bunu terk ettik ve Kudüs'ü adeta baþka bir ülkeye teslim ettik. Kudüs onlarýn deðil, Kudüs Müslümanlarýndýr. Kudüs bütün peygamberlerin makamýdýr. Kudüs bütün peygamberlerce kutsal kabul edilmiþtir. Kudüs Resul-u Ekrem Aleyhisselamýn Mescid-i Aksa'sýdýr. Bir Mescid-i Akrabimiz var yakýn mescidimiz var, bir de uzaktaki mescidimiz var. Ýkisi de bizim mescitlerimizdir, bunlarý birbirinden ayýramayýz. Bizim ecdadýmýz tarih boyunca Kabetullah'ý ziyarete gittiðinde mutlaka Kudüs'e uðradý. Biz býraktýk, ihmal ettik ve onu adeta baþka bir ülkeye teslim ettik, bu doðru deðil." Bu konuda sýkýntýlarýný olduðunu bildiðini vurgulayan Görmez, þöyle devam etti: "Ama arkadaþlarýmýz önümüzdeki hafta oraya gidecekler, oranýn bütün imkanlarýný gözden geçirecekler ve biz vatandaþlarýmýza ilan edeceðiz. Diyeceðiz ki Umre'ye gitmek isteyen vatandaþlarýmýzýndan, Kabetullah'ý ziyaret etmek isteyen vatandaþlarýmýzdan Kudüs'e uðrayarak gitmek isteyenler yahut Kudüs'e uðrayarak bu ibadeti bitirmek isteyenler varsa bize müracaat etsinler. Elbette bunu Dýþiþleri Bakanlýðý ve ilgili bütün devlet kurumlarýmýzla birlikte planlayacaðýz, uluslararasý iliþkiler çerçevesinde planlayacaðýz. Bu Ürdün üzerinden mi baþka yerden mi yapýlacak bunun imkanlarýný hazýrlayarak, en güzel bir þekilde vatandaþlarýmýza inþallah bu hizmeti de sunacaðýz."(trthaber) MURAT ÇETÝN cil Týp Teknis- ve Tekni- Ayenleri kerleri (ATT) ile Paramedik Derneði Ýl Baþkaný Murat Alacam ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýskilip Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencilerine eðitim verdi. ATT ve Paramedik Derneði Öðrenci Komisyonu tarafýndan organize edilen etkinlikte, öðrencilere acil durumlarda yapýlmasý gereken hususlar anlatýldý. Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri (ATT) ile Paramedik Derneði Ýl Baþkaný Murat Alacam, etkinliðin düzenlenmesinde katkýlarý bulunan Okul Müdürü Sait Çakýr, Meslek Dersi Öðretmeni Sema Ýnce, öðrenci komisyonu sorumlusu Yusuf Karaboða ve etkinliðe katýlan öðrencilere teþekkür etti. Bu tür etkinliklerin artarak devam edeceðini dile getiren Alacam, eðitimin memnuniyetle karþýlanmasýnýn da kendilerini mutlu ettiðini söyledi. ÇARÞAMBA 31 ARALIK Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri (ATT) ile Paramedik Derneði seminer düzenledi. SML öðrencilerine ilk yardým dersi ereksiz antibiyotik kullanýmýnýn engel- için ilk adým atýldý.tedavide an- Glenmesi tibiyotiðin gerekli olup olmayacaðýný belirleyecek test, sosyal güvence kapsamýna alýndý. Ýkinci aþamada da, antibiyotik reçeteye yazýlmadan önce bu testin uygulanmasýnýn Öðrencilere ilk yardým dersi verildi. Etkinlik ATT ve Paramedik Derneði Öðrenci Komisyonu tarafýndan organize edildi. IÞÝD Ýstanbul u fethedecekmiþ! ÞÝD, propaganda için yayýnladýðý derginin son sa- örgüt olarak asýl amaçlarýnýn Ýstanbul ve Iyýsýnda Roma'yý fethetmek olduðunu belirtti. kýzýlepe Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren Irak-Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) adýna yayýnlanan derginin son sayýsýnda Ýslam dünyasý ve Türkiye hakkýnda çarpýcý detaylara yer verildi. IÞÝD, ÞERÝAT DEVLETÝ KURMAK ÝS- TÝYOR Son dönemlerde yaptýðý kanlý eylemler ile adýndan söz ettiren IÞÝD; Irak, Suriye, Filistin ve Ürdün topraklarýný içine alan bölgede Þeriat'a dayalý bir devlet kurmayý amaçlýyor. IÞÝD ve lideri Ebu Bekir Baðdadi, ABD, AB ve Türkiye'nin "terörist örgütler listesi"nde yer alýyor. "ÝSTANBUL VE ROMA FETHEDÝLE- CEK" Zaman zaman Türkiye tarafýndan da desteklendiði ileri sürülen IÞÝD, propagandalarýný daha geniþ kitlelere ulaþtýrmak amacýyla yayýnladýðý dergisinin son sayýsýnda Ýstanbul hakkýnda tartýþma yaratacak bir detaya yer verdi. Haberler.com'a göre; 2010 yýlýnda Amerikan saldýrýsýnda hayatýný kaybeden örgütün askeri kanat sorumlusu Ebu Hamza El-Muhacir'in sözlerinin ön plana çýkartýldýðý dergide "Kendilerinden bazýlarýný esir alanlar ya da kendilerinden daha önce esir alýnan ve ardýndan Ýslam'ý kabul eden bazýlarýna ulaþmak ve onlarla savaþmak isteyecekler. Bu köleleþtirme, ateþkesin imzalanmasýndan önce ya da ihanetten sonra olacak, en doðrusunu Allah bilir. Bu olaylar son, büyük ve en kanlý savaþ olan el Melhametul Kübra'ya zemin hazýrlayacak. Bu savaþ Müslümanlar ve Rumlar arasýnda Deccal'ýn ortaya çýkmasý ve Mesih'in iniþinden önce olacak. Bu savaþ Hýristiyan Rumlarýn dönemini sona erdiriyor. Savaþýn sonunda Müslümanlar Ýstanbul'a ve sonrasýnda Roma'ya ilerleyecekler. Bu iki þehir fethedilecek ve buralarda hilafet bayraðý yükseltilecektir" ifadelerine yer verildi. "KADINLARINIZI ESÝR ALACAÐIZ" Batýlý devletlere "Roma'nýzý fethedeceðiz, haçýnýzý kýracaðýz, kadýnlarýnýzý esir alacaðýz" tehdidinde bulunan örgüt, saldýrýlardan asla yýlmayacaklarýný belirterek þu açýklamalara yer verdi: "Ve sizlere söz veriyoruz (haçlýlar) Allah'ýn izniyle bu seferiniz son seferiniz olacak. Yenilecek ve hezimete uðratýlacak, daha önceki seferlerinizin yenildiði ve hezimete uðratýldýðý gibi, ancak bu kez biz arkasýndan size saldýracaðýz, siz bize asla saldýrmayacaksýnýz. Roma'nýzý fethedeceðiz, haçýnýzý kýracaðýz, kadýnlarýnýzý esir alacaðýz Yüce Allah'ýn izniyle. Bu O'nun bize vaadidir, O yücedir ve vaadinden dönmez. Eðer bizler o zamanlara yetiþmezsek, bizim çocuklarýmýz ve torunlarýmýz yetiþecek ve oðullarýnýzý köleler olarak köle pazarlarýnda satacaklar." (Haber7) Antibiyotikte devrim gibi karar zorunlu hale getirilmesi planlanýyor. TÜRKÝYE AVRUPA BÝRÝNCÝSÝ Geçen yýlki reçetelerin yüzde 40 ýnda antibiyotik bulunuyor. Türkiye Avrupa da kiþi baþýna günde kullanýlan antibiyotik hesaplamasýnda 40 ülke arasýnda birinci.(haber7)

20 20 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný tebrik ederiz. (Ç.HAK:3598) Nurullah MÜSTET Hitit 19 Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný (Ç.HAK:3599) (Ç.HAK:3601) Yeni Yýlýnýzý en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. KARABEKÝR ÇELÝK DÖKÜM Pik - Çelik - Spero Ýsmail - Aytuð TOKAT Adres: Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM Tel: Cep: Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3600) (Ç.HAK:3602) Saygýdeðer Çorum halkýnýn ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar; saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. GÜLÜMOÐLU YEM SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. KARADENÝZ TÝCARET TRAKTÖR ZÝRAÝ ALETLER ve YEDEK PARÇA ÝNÞ.GIDA ÝTH.ÝHR.SAN. ve TÝC.LTD.ÞTÝ. Mustafa ÜNAL ve oðullarý MANTOLAMA HIRDAVAT çeþitleriyle hizmetindeyiz. Ýnönü Cd. No:154 ÇORUM Tel: Fax: Ýnönü Cd. No:213 ÇORUM Tel: Fax: YENÝ YILINIZI KUTLAR, SAÐLIK, MUTLULUK VE ESENLÝKLER DÝLERÝZ. KASAP OKTAY Oktay PAK - Hasan BENLÝ (Ç.HAK:3603) Karakeçili Mh. Ilýca Cd. 8/C (Eski Final Dershanesi Yaný) Tel: Cep: Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. LÝDER MOTOR YENÝLEME Halit BEKTAÞ Küçük San. Sit. San. Cad. No: 86 Ýþ Tel: Cep: (Ç.HAK:3604) Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3605) Tüm Çorumlularýn ve deðerli müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. NAZAR OPTÝK Numan ÇÝFTÇÝ Tel: Gsm: Cemilbey Cad. No: 3 ÇORUM (Ç.HAK3606) * Yöresel Çeþitler * Izgara Çeþitleri * Özel günlerinizde yanýnýzdayýz. Adres: Yavruturna Mah. Kulaksýz 1.Sk.No:5 Tel: konaðý

21 Defterdalýk tan hatýrlatma efterdarlýk vergi ödemede son gün Dhatýrlatmasýnda bulundu. Defterdarlýk'tan yapýlan açýklamada, "Kesinleþmiþ vergi borcu bulunan mükelleflerimizin Sayýlý Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun hükümlerinden faydalanabilmeleri için son gün tarihidir. Önemli bir avantajý kaçýrmak istemeyen mükelleflerimiz bugün mesai saati bitimine kadar merkez ve ilcelerimizdeki Vergi Dairelerine doðrudan baþvurabilecekleri gibi, posta yoluyla veya Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýmýz internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden baþvuruda bulunabileceklerdir. Mükelleflerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur." denildi. (Haber Merkezi) Rusya krizi Ýslam la aþacak R us bankalarý 2015'te beklenen resesyon öncesi Ýslami bankacýlýða yöneliyor. Uluslararasý yaptýrýmlar ve petrol fiyatlarýndaki düþüþün resesyona sürüklediði Rusya'da bankalar Ýslami bankacýlýk alanýna yönelmeye hazýrlanýyor. Devlet haber ajansý RIANovosti'ye göre Rusya'nýn kamu kalkýnma bankasý Vnescheconombank, ilk sukuk satýþýný nasýl gerçekleþtireceði konusunda Ortadoðu bankalarýndan tavsiye alýyor. AÇIKLAMA DUBAÝ'DEKÝ RUS TÝCARET KONSEYÝNDEN Dubai'deki Rus Ticaret Konseyi ise, rublenin iki hafta önce tüm zamanlarýn en düþük seviyesine gerilemesinin, Rus þirketlerini ve bankalarýný Ýslami bankacýlýk alanýna yönelttiðini belirtti.rus bankalarýnýn alternatif arayýþýna gitmeleri, faiz oranlarýnýn 2006'dan bu yana en yüksek artýþý yaþamasý ve ABD öncülüðünde uygulanan yaptýrýmlarýn Gazprombank ve VTB Bank OJSC'nin de aralarýnda bulunduðu kurumlarý ne denli etkilediðini gösteriyor. Politika yapýcýlar, bankalarýn batmasýný ve finans sisteminin istikrarsýzlaþmasýný önlemek için 23 Aralýk'ta alelacele Kredi Teminat Ajansý'nýn bankalardan hisse almasýný saðlayan bir yasa çýkardýlar. ÝSLAMÝ BANKALARI ARAÞTIRIYORLAR Konsey Baþkaný Igor Egorov 23 Aralýk'ta yaptýðý açýklamada "Banka ve kurumlar bu alaný öðrenerek piyasaya nasýl girebileceklerini anlamaya çalýþýyor. Bu onlar için özellikle 1-2 yýl içinde çok önemli olacak. Zira yaptýrýmlarýn tam etkilerini halen göremiyoruz" dedi.merkez Bankasý Baþkaný Elvira Nabiullina 26 Kasým'da yaptýðý açýklamada Rusya için devrim niteliðinde olacak Ýslami bankacýlýk ile ilgili bir düzenleme getirmeyi düþündüklerini dile getirmiþti.(haber7) Yerli aþý geliyor nkara Üniversitesinin çalýþmalarý kapsamýnda yerli Aaþý çalýþmalarýna baþlandý. Ankara Üniversitesinin çalýþmalarý kapsamýnda, Hepatit B, difteri, tetanos, kýzamýk ve BCG (verem) gibi ithal edilen çok sayýda farklý aþýda yerli üretime geçilecek, difteri ve tetanos 8, Hepatit B ise 11 farklý ülkeye ihraç edilecek. Ankara Üniversitesinden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi ile Türk Ýlaç ve Serum Sanayi arasýnda aþýlarýn araþtýrýlmasý, geliþtirilmesi ve üretilmesini içeren protokol imzalandý. Bu kapsamda, aþýda klinik öncesi ve klinik çalýþmalarýndan ürüne ulaþýlmasýna kadar, tüm süreçlerde iþ birliði yapýlacak. Rektör Prof. Dr. Erkan Ýbiþ konuya iliþkin açýklamasýnda, Türkiye'nin saðlýk sektöründe ürünlerin yaklaþýk yüzde 80'ini ithal ettiðini ve bunun karþýlýðýnda yurt dýþýna büyük paralar ödediðini vurguladý. Ýbiþ, "Oysa bunlardan ne kadarýný biz üretebilirsek, hem madde hem de iþ gücü baðlamýnda ülkemize o kadar katma deðer yaratacaðýz" ifadesini kullandý. LABORATUVAR KURULACAK Protokol çerçevesinde Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi'nde aþý araþtýrma-geliþtirme laboratuvarý kurularak yapýlan çalýþmalar ulusal ve uluslararasý ortamlarda tanýtýlacak, bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlý etkinlikler düzenlenecek. Eczacýlýk öðrencileri aþý araþtýrma ve geliþtirme alanýnda sahada staj yapabilecek. Protokol ile Hepatit B, difteri, tetanos, kýzamýk ve BCG (verem) gibi ithal edilen çok sayýda farklý aþýda yerli üretime geçilecek. Difteri ve tetanos 8, Hepatit B ise 11 farklý ülkeye ihraç edilecek. Ayrýca Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerde bulunacak.(trthaber) Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat! Kýþ mevsimine girdiðimiz bu aylarda ýsýnma amacýyla kullanýlan soba, baca ve þofbenlerden kaynaklanan zehirlenmelerde ülkemiz genelinde artýþ görülmektedir. Özellikle Lodos rüzgârýnýn yoðun olduðu günlerde bu tür zehirlenme olaylarýna karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý ve aþaðýda belirtilen kurallara uyulmasý önem arz etmektedir. Soba ve Bacalarla Ýlgili Uyulmasý Gereken Kurallar Kullanýlan her türlü ýsýtma cihazýnýn kalite belgesine sahip olup olmadýðýna, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli, Kullanýlan yakýtýn standartlara uygunluðu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satýcýlardan kömür alýnmamalý, Aþýrý doldurulan sobanýn duman yolu daralacaðý, soba içinde düzensiz ýsý daðýlýmý nedeniylede baca çekiþi zayýflayacaðý için soba yakýlýrken aþýrý doldurulmamasýna dikkat edilmeli, Sönmekte olan sobaya asla tutuþmasý güç yakýtlar konulmamalý, yakýt yavaþ yavaþ ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakýt konulmamalý, Ýyi ýsýnmayan ve alttan yakýlan kömür sobalarýnda karbon monoksit zehirlenmesi riski artacaðýndan soba tutuþturulurken yakýtýn üsten yanmasý saðlanmalý, Özellikle alçak basýnçlý lodoslu havalarda ölüm olaylarýnda artýþ görüldüðü için eðer bacalar standartlara uygun deðilse alçak basýnçlý havalarda soba yakýlmamalý, yakýlmasý zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli, Soba borularýnýn birbiri ile birleþtirilmesinde hava ve baca gazý sýzdýrmazlýðý saðlanmalý, Sobanýn bulunduðu yer sürekli havalandýrýlmalý, Bacalar standartlara uygun ve yalýtýmlý olmalý, düzenli olarak temizletilmeli, Dumanýn geri tepmesini önlemek için bacalarýn en üst noktasýnýn çatýnýn en üst noktasýndan 1m daha yüksekte olmasý saðlanmalý ve baca þapkasý mutlaka takýlmalý, Binalarýn yangýndan korunmasý yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasýna özen gösterilmelidir. Þofben Kullanýmýnda Dikkat Edilecek Hususlar Alýnan cihazýn kalite belgesi ve garantilerine dikkat edilmeli, Þofben mutlaka bacaya baðlanmalý, baca baðlantýsý olmayan (bina aydýnlýðýna v.b. baðlý) þofben asla çalýþtýrýlmamalý, Þofbenin monte edileceði mekân yeterli büyüklükte olmalý, þofben mümkünse banyo yerine balkona veya baþka bir havadar mekâna takýlmalý, þofbenin montajý mutlaka yetkili servis tarafýndan yapýlmalý, Þofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarýndan deðil, yeterli havalandýrma yapýlmayan yerlerde yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranýnýn düþmesi ve karbon monoksit oranýnýn yükselmesiyle gerçekleþtiði için þofbenin kullanýldýðý yere sürekli temiz hava girmesi saðlanmalý, Bacalar yatak odalarýndan, merdiven sahanlýðýnda, bina giriþlerinden, havalandýrma boþluklarýndan, çatý arasýndan, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli, Konutlarda gaz kaçaklarýna karþý uygun yerde detektör bulundurulmalý, Ocaðýnýza ateþ düþmesin! ÇARÞAMBA 31 ARALIK 'Mekke'nin Fethi ve Muhsin Yazýcýoðlu' konulu anma programý bugün düzenlenecek. Muhsin Yazýcýoðlu nu anma programý bugün þçiler dikkat! Kýdem tazminatýna hak kazan- raðmen bunu alamayanlar çaresiz de- Ýmasýna ðil. Kýdem tazminatý alamayan ya da taksitlendirmeyle, geç ödemeyle karþýlaþan iþçiler dikkat! Bu tür durumlarda yapmanýz gerekenleri bilin, hakkýnýzý arayýn... Ýþverenin taksitlendirme yapmasýnýn da þartlarý var. Kýdem tazminatýnýn geç ödenmesi durumunda da faiz alacaðý ortaya çýkýyor. Kýdem tazminatý konusuna ýþýk tutan TAKVÝM, merak edilen sorularý da yanýtlýyor: Ýþ akdi feshedildiði halde tazminatý ödenmeyen iþçi ne yapabilir? 2009/10 sayýlý genelge gereði incelemenin Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlmasý, uzlaþma saðlanmadýðý takdirde konunun iþ mahkemesine götürülmesi gerekir. Kýdem tazminatý zamanýnda ödenmezse faiz istenilebilir mi? Ýstenilebilir. Çünkü, kýdem tazminatýnýn zamanýnda ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedileceði 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 14'ncü maddesinde belirtilmektedir. Kýdem tazminatýnýn zamanýnda ödenmemesi durumunda ne olur? orum Alperen Ocaklarý Yardýmlaþma ve Daya- Derneði tarafýndan 'Mekke'nin Fethi ve Çnýþma Muhsin Yazýcýoðlu' konulu anma programý düzenlenecek. Program bugün 19.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Yavuz Aðýralioðlu'nun konuþmacý olarak katýlacaðý programda Anadolu Ýmam Hatip Lisesi mehteran ekibi, Devran Sufiler Derneði semazenleri gösteri yapacak. Gecede Mustafa Caymaz tarafýndan ilahiler seslendirilecek. Alperen Ocaklarý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Emrah Mutlu, manevi atmosferin dopdolu olacaðý programa hemþehrilerini davet etti. (Haber Merkezi) Ýþçinin tazminatýný ödemeyen yandý Ýþ Kanunu'na göre kýdem tazminatýnýn zamanýnda ödenmemesi sebebiyle açýlacak davalarda, hakim, gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre akdin feshi tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedecektir. Ýhbar ve kýdem tazminatlarýnda zamanaþýmý süresi ne kadardýr? 6098 sayýlý Türk Borçlar Kanunu md. 146 uyarýnca, tüm tazminat alacaklarýnda zaman aþýmý süresi 10 yýl olarak belirlendiðinden, ihbar ve kýdem tazminatlarýnda zamanaþýmý akdin feshi tarihinden itibaren 10 yýldýr. KIDEM TAZMÝNATI TAKSÝTLE ÖDE- NEBÝLÝR MÝ? Ýþ Kanunu'na göre kýdem tazminatýnýn iþ sözleþmesinin sona erdiði tarihte peþin olarak öden- mesi gerekmektedir. Ancak, iþçi ile iþveren anlaþýrsa taksitle ödeme de mümkündür. Daha önce çalýþtýðý kamu kurumundan kýdem tazminatý alarak ayrýlan çalýþan, daha sonra baþka bir kamu kurumunda çalýþmaya baþlarsa, kýdem tazminatýna esas süre ne kadar olur? Daha önceki süre dikkate alýnmayarak, ikinci kamu kurumundaki hizmet üzerinden kýdem tazminatýna hak kazanýlýr.(takvim) " Þofbenden gaz kaçaðý hissedildiðinde: Öncelikle gaz vanasý ve tüp detantörü kapatýlmalý, elektrik düðmeleri açýlmamalý açýksa hemen kapatýlmalý, kibrit-çakmak gibi alev ve kývýlcým çýkartabilecek hiçbir iþlem yapýlmamalý, pencereler karþýlýklý açýlarak ortam havalandýrýlmalý, hýzla gaz þirketi yetkili veya þofben servisi aranmalýdýr. YARINA UYANMAK ÝÇÝN LODOSA DÝKKAT EDÝN! Lodos Süresince Dikkat Edilecek Hususlar Lodos esintisinin etkili olduðu süre boyunca gerekmedikçe soba yakýlmamalýdýr. Yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlak surette söndürülmelidir. Bina yanlarýnda veya çatý saçak altlarýnda yürümemeye veya durmamaya özen gösterilmelidir. Kopan, sarkan ve yere düþen elektrik hatlarýna ve kablolarýna yaklaþýlmamalý ve bu gibi durumlar 186 no'lu telefondan Elektrik Arýza Servisi'ne bildirilmelidir. Çökme veya yangýn tehlikesinin bulunduðu durumlarda derhal 110 no'lu telefondan Ýtfaiye Sevisi'ni aranmalýdýr. Ortaya çýkabilecek acil saðlýk sorunlarýnda derhal 112 no'lu telefondan Acil Yardým Servisi aranmalýdýr. Doðal Gaz Þebekesi ile ilgili ortaya çýkabilecek sorunlarda 187 no'lu telefondan Doðal Gaz Arýza Servisi aranmalýdýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

22 22 ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 Bahçelievler Ýlkokulu öðrencileri, 2015 yýlýný psta keserek kutladýlar. Pasta kesip kutladýlar ahçelievler Ýlkokulu öðrencileri, B2015 yýlýný psta keserek kutladýlar. Okulda düzenledikleri 31 ARALIK Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2015 yýlý 2 kalem týbbi cihaz (CR sistemi ve infüzyon pompasý) alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Çoum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: OCAK T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum ili Ýskilip ilçesi 100 yataklý hastane ile altyapý ve çevre düzenlemesi inþaatý ikmal iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk programda oldukça eðlenen öðrenciler, yeni yýla neþeli bir giriþ yaptýlar. Öðretmenlerin de katýldýðý kutlamada öðrenciler yeni yýl Programda oldukça eðlenen öðrenciler, yeni yýla neþeli bir giriþ yaptýlar. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Halkalý- Küçükçekmece / Ýstanbul Saat: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Bina inþaatý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 97 Saat: OCAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü 12 antrenör, 18 gençlik lider ve 3 cankurtaran hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 34 FY4578 plakalý, 2009 model, Ford marka Mondeo Trend 2.0 4K TDCI Auto tipli, kasa tipi Sedan gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 20 ÞUBAT T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi, 2937 ada, 10 parsel de kayýtlý 848,93 m2 arasa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Ýhale Salonu Ýliþik kesme korkusuna son M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, "Kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan 4-C'li personelin her yýlsonunda yaþadýðý 'iliþik kesme' korkusu artýk yaþanmayacak. Ýkinci dönem toplu sözleþme görüþmeleri kapsamýnda ve KPDK'da ýsrarla gündeme getirdiðimiz iþ güvencesine sahip olmasý ve her yýl sözleþme imzalanmasý uygulamasýna son verilme talebimiz fiilen igara kullanýmý, stres, obezite ve kötü Syaþam þartlarýnýn, kalp - damar hastalýklarýndan ölüm oranýný arttýrdýðý bildirildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Serdar Akgün, kalp - damar hastalýklarýnýn bir dizi rahatsýzlýðý barýndýran ve en sýk ölüme yol açan büyük bir saðlýk sorunu olduðunu söyledi. Kalp krizleri, hipertansiyon, bacak atardamarýndaki týkanma, çocukluk çaðýnda geçirilen kalp rahatsýzlýðý veya doðuþtan kalp - damar hastalýklarýnýn toplum tarafýndan bilindiðini ancak bu konuda önlem alýnmadýðýný belirten Akgün, þunlarý kaydetti: "Damar sertliði olarak bilinen atardamar hastalýðý, temiz kan taþýyan damarlarýn týkanmasýna neden olur. Týkanmayla ortaya çýkan kalp krizi sonrasý felçler dünyada ve ülkemizde en sýk görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalýktýr. Risk faktörü olan þeker hastalýðý da tabloya eklendiðinde kalp damar hastalýðý ön plana çýkmaktadýr. Türkiye'de genelinde 2000 yýlý için hesaplanan 430 bin 459 ölümün 305 bin 467'si yani yüzde 71'i kronik hastalýklar nedeniyledir. Bu ölümlerden 205 bin 457'si yani yüzde 47,73'ü kalp - damar hastalýklarýndan kaynaklanmaktadýr." KADINLARDA ÖLÜM HIZI ARTACAK Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: ve hukuken hayata geçti." dedi. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Saatcý, "Bu kapsamda 2014 yýlýnda imzalanan hizmet sözleþmeleri tarihine kadar geçerli olacaktýr. Bir baþka ifadeyle 4-C'li personelin yýl sonu iliþiði kesilmeyecektir sayýlý kanunla yapýlan deðiþiklikle Konfederasyonumuzun 4-C'lilerin sürekli istihdamý talebini karþýlamýþtýr. Bu çerçevede bu kanunla Ahmet Saatcý 657 sayýlý kanunun 4-C maddesi kapsamýnda yapýlan deðiþiklikle geçici personeli yaþlýlýk ve malüllük aylýðý Dünyada en çok öldüren hastalýk! Akgün, 2020'ye kadar kalp - damar hastalýklarýndan kaynaklanan ölümlerde yüzde 75 artýþ olacaðýna dikkati çekerek, Saðlýk Bakanlýðýnýn 2008'de yürürlüðe koyduðu Kalp ve Damar Hastalýklarýný Önleme ve Kontrol Programý'nýn çalýþmalarýný sürdürdüðünü vurguladý. Özellikle kadýnlardaki ölüm hýzýnýn artmasýnýn beklendiðini aktaran Akgün, "Kalp - damar hastalýklarýnda, düþük sosyo - ekonomik düzey, fiziksel hareketsizlik, kötü beslenme, þiþmanlýk ve tütün kullanýmý önlenebilir risk grubundadýr. Kadýnlarýn bu bölüme daha yatkýn olduðu ve önlem alýnmadýðý tespit edilmiþtir" diye konuþtu. Hastalýklar ve ölümlerin önlenmesinin temel hedef olduðuna iþaret eden Akgün, þunlarý kaydetti: "Sigaradan uzak durulmasý, fiziksel aktivitenin artýrýlmasý, obezite ve metabolik sendromla mücadele edilerek ülkemizde önümüzdeki 10 sene içinde gerçekleþecek kalp ve damar hastalýklarýna baðlý ölümleri kabaca yarý yarýya düþürme þansý bulunmaktadýr. Saðlýk Bakanlýðýnýn baþlattýðý programla olumlu sonuçlar elde edildi." Akgün, özellikle kadýnlara yönelik farkýndalýk ve eðitim çalýþmalarýnýn yoðunlaþtýrýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi.(aa) Özel Ýletiþim Vergisi ne zam zel Ýletiþim Vergisi'ne zam geldi. Mobil telefon abo- ilk tesisinde maktu olarak alýnan Özel Ýletiþim Öneliði Vergisi yeniden deðerleme oraný (yüzde 10.11) nispetinde artýrýldý.resmi Gazete nin bugünkü sayýsýnda yer alan Özel Ýletiþim Vergisi genel tebliðine göre, söz konusu ÖTV maktu tutar 2015 yýlý için 44 TL olarak belirlendi.(yaygýn basýn) almaya hak kazanýncaya kadar istihdam edilebilecektir. Bu doðrultuda Bakanlar Kurulu karar taslaðý Baþbakanlýða sunulmuþtur. 4-C'li personel 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere son kez sözleþme imzalayacak ve bu sözleþme yaþlýlýk ve malüllük aylýðýna hak kazanýncaya kadar istihdamlarýna esas teþkil edecektir. Toplu sözleþme ve KPDK'da ýsrarlý ve karalý duruþumuz 4-C'li personelin iliþiklerinin kesilmesine neden olan uygulamayý sona erdirmiþ ve bir anlamda fiilen iþ güvencesinin hayata geçirilmesini saðlamýþtýr. 4-C'li personelin izin haklarýna iliþkin maðduriyetlerinin giderilmesine ve kadro taleplerine yönelik giriþimlerimiz sürmektedir. 4-C'li personelin hak ve taleplerine yönelik mücadelemiz devam edecektir." diye konuþtu. (Haber Merkezi) Kýþ için harika içecek, salep aydalarý saymakla bitmeyen salep, soðuk kýþ Fgünlerinin vazgeçilmezi. Orkide çiçeklerinin köklerinden elde edilen toz, sütle birlikte kazalarda kaynatýlýr... Ardýndan daha dumaný tüterken tarçýnla servis edilir... Soðuk kýþ günlerinde çarþý pazarý saran tarçýn kokusu, salep zamanýný haber verir. Beslenme Uzmaný Beste Günday salebin faydalarýný þöyle sýralýyor: * Bronþit gibi ya da mide hazýmsýzlýklarý gibi rahatsýzlýklarda salep iyi gelen bir içecektir. * Ýþtah açar ve zihni güçlendirir. Çünkü karbonhidrat yapýsýyla enerji veren bir içecektir. Toz salep aktarlarda bulunabiliyor. Orkide köklerinin toz haline getirilmesinden oluþan saf salepin kilosu ise 200 lira. Salep, evde de kolaylýkla hazýrlanabilir. Bunun için 1litre süte bir tatlý kaþýðý salep yeterli. Ancak dibinin tutmamasý ve topaklanmamasý için devamlý karýþtýrmak gerekiyor. SALEP DAHA DA LEZZETLÝ OLABÝ- LÝR Damla sakýzý koyulduðunda nefis bir koku veren salep, tarçýnla zencefil eklenildiðinde çok lezzetli bir hale geliyor... Ýþte salebin bilinmeyen faydalarý Öksürük ve bronþit tedavisinde kullanýlýr. Kabýzlýðý önler. Cinsel gücü artýrýr. Hazmý kolaylaþtýrýr. Zihni güçlendirir. Kadýnlarýn adet dönemini düzenler. Baðýrsaktaki kurtlarýn düþürülmesine yardýmcý olur. Vücut sýcaklýðýný artýrýr.(trthaber) TOPLANTIYA ÇAÐRI Çorum Merkez Haskent Mevlüde Haným Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin olaðanüstü genel kurul toplantýsý 17 Ocak 2015 tarihinde saat da Karakeçili Mah. Üçtutlar Cad. No: 30/C adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ, baþkanlýk divanýnýn teþkili 2- Divan teþekkülü 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ (Ç.HAK:3619)

23 ÇARÞAMBA 31 ARALIK (Ç.HAK:3482) (Ç.HAK:3470) Veteriner Hekim ve Zooteknist Alýnacaktýr Saðmallý Süt Sýðýrcýlýðý Tesisimizde görevlendirilmek üzere; Veteriner Hekim ve Zooteknistler alýnacaktýr. Karakaþlar Þirketler Grubu'na baðlý, -Süt Sýðýrcýlýðý Ýþletmesinde saðlýk yönetimi konusunda en az 3 yýl tecrübeli, -Üniversitelerin ilgili bölümünlerinden mezun, -En az 3 yýl çiftlik deneyimi olan, -Askerlik görevini tamamlamýþ, -Bay takým arkadaþý aramaktayýz. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez ÇORUM 0(364) ÇEVRE MÜHENDÝSÝ ARANIYOR Elit Çevre Danýþmanlýk ve Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. de görevlendirilmek üzere çevre mühendisi alýnacaktýr. CV lerin (Ç.HAK:3475) Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM (Ç.HAK:2256) Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlikler dileriz. Ýlkadým Basýmevi Kadir Sol ELEMAN ALINACAKTIR 35 yaþýný geçmemiþ aþaðýdaki niteliklere sahip çalýþma arkadaþlarý aranýyor. 1- Lisans, Ön Lisans veya Ticaret Meslek Lisesi Mezunu tecrübeli muhasebe elemaný 2- MYO, Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise mezunu teknik resim bilgisine sahip, ölçü aletleri ve Auto Cat programý kullanabilen Teknik Ressam 3- Fanuc kullanabilen vardiyalý çalýþabilecek CNC operatörü 4- Dökümhanemizde yetiþtirilmek üzere vardiyalý çalýþabilecek beden iþçileri, aranýyor. Müracaatlar þahsen firmamýza yapýlacaktýr. Organize Sanayi Bölgesi 11.Cad.No: 11 Çorum adresine gönderilmesi rica olunur. Mür. Tel: YÝTÝK Mecitözü Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sevda YAÞAR Ýsmail kýzý 1983 Mecitözü Doðumlu (Ç.HAK:3618) YÝTÝK Çorum Saðlýk Meslek Lisesi nden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Büþra MUÇO Adem kýzý 1993 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3620) YÝTÝK ÇorumTicaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýndan almýþ bulunduðum Plakalý 2006 model 35B þase, RG38101U290214N motor seri no lu HMK102B Tipi Ticaret Odasý tescil tarihi: tarihli sýra no: 039 Seri : A No lu Kanal Kazýcý ve Yükleyiciye ait Ýþ Makinasý Tescil Belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Osman TOPAL Mustafa oðlu 1965 Ýskilip Doðumlu (Ç.HAK:3617) KÝRALIK ve SATILIK DÜKKAN * Küçük Sanayi Sitesinde 250 m2 dükkan satýlýktýr. (Damak Lokantasý Arkasý) * Küçük Sanayi Sitesinde 460 m2 iki adet (Ç.HAK:3584) (Ç.HAK:3504) (Ç.HAK:3550) Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlikler dileriz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/C ÇORUM Tel: Faks: dükkan kiralýktýr. (Yapý Kredi karþýsý) Mür. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda bulunan spor salonu iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: MERKEZÝ YERDE KÝRALIK ÝÞYERÝ BÝNASI (BANKA ÞUBESÝ ÝÇÝN UYGUN BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE 131 M2 TABANDA 4 KATLI BÝNANIN TAMAMI KÝRAYA VERÝLECEKTÝR ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK (Ç.HAK:3583) (Ç.HAK:3395) (Ç.HAK:3465) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. TESAN ASANSÖR Adres: Eþrefhoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) Kiralýk Eþyalý Lüks Daire Vali Konaðý yaný merkezi ýsýtma (Ç.HAK:3501) (Ç.HAK:3503) Satýlýk M Plaka 19 M ELEMANLAR ALINACAKTIR Gazi, Ýnönü ve Bahabey caddelerinde parkomat görevlisi olarak çalýþacak bay-bayan personeller alýnacaktýr. (Ç.HAK:3477) ALMAK ÝÇÝN( ) TELEFONA MÜRACATLARI. sistemli (aile için) 3+1 daire kiralýktýr ELEMANLAR ALINACAKTIR Mühendislik firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Büro elemaný (bayan) yaþlarý arasýnda * Mimari tecrübeli, çizim yapabilen Tekniker (Bay-Bayan) Adres: Yeniyol Mah. Gazi 12. Sok. No: 9/9 (Bilge Ýþ Merkezi) Satýlýk Arsa Yaydiðin Kýrý mevkii Küçük San. Sitesi Þenöz Metal ve Dura makina ortasý 1434 Ada No, 7 parsel inþaat ruhsatý alýnmýþ (Ç.HAK:3585) Deðerli hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlikler dileriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) imarlý arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Mür. Tel: (Ç.HAK:3505) EKMEKÇÝOÐULLARI METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ. BAKIM-ONARIM ELEMANI Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda aþaðýdaki niteliklere sahip "Bakým Onarým birimlerimizde çalýþacak takým arkadaþlarý arýyoruz." Genel Nitelikler: " Teknik Liselerin Makine,Mekanik ve Elektrik Bölümlerinden mezun, " Üretim tesislerinde bakým- onarým alanýnda tercihen en az 2 yýl deneyimli " Vardiyalý ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek " Dikkatli ve detaylý çalýþan " Ýþine iliþkin kontrol, takip ve raporlama yapan " Ekip çalýþmasýna uyumlu " Yoðun çalýþma temposunda çalýþabilecek " Askerliðini yapmýþ " 35 yaþýný aþmamýþ Ýþ tanýmý: " Bakým planýna uygun olarak makinalarýn kontrolünün ve bakýmýnýn yapýlmasý " Fabrikamýzdaki makinelerde, proses ekipmanlarýnda ve yardýmcý tesislerde meydana gelebilecek mekanik-elektrik arýzalarýn giderilmesinin saðlanmasý " Arýzalarýn önlenmesi için gerekli önlemlerin alýnmasýna destek verilmesi Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ÇORUM Tel : (364) Faks : (364) (Ç.HAK:1740) (Ç.HAK:3507) ELEMANLAR ALINACAKTIR yaþ arasý elektrikçi ustasý, kalfasý ve güvenlik sistemlerinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON (Ç.HAK:3458) (Ç.HAK:3478) ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanmasýný bilen ve ön muhasebe bilgisine sahip bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3440) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Satýlýk Arsa Bayat Gediðinde 406 m2, 3 kat, 6 daire olmaya müsait arsa satýlýktýr. Mür. Tel: KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Marangoz veya Mobilya Ustasý alýnacaktýr. Kýratoðlu Deðirmen Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Sok. No: 5 Mür. Tel: Anadolu Apart Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa Üstü)

24 Halil ÖZTÜRK þampiyonu olarak 4 altýn madalya kazandý. Milli sporcu Arif Yalvaçer ise derece- ürkiye Bedensel Engelliler Spor Fe yýlý faaliyet ye giremedi. Tderasyonu nun programýnda yer alan Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Þampiyonasý Mer- yaptýðý Arda Alper, 400 metre serbestte Seviley Þeker in antrenörlüklerini sin de yapýldý. Þampiyona ya Çorum dan Türkiye þampiyonu, 50 metre serbest, katýlan 4 sporcudan 3 ü tam 12 madalya 100 metre serbest ve 100 metre sýrtta ise kazanarak büyük bir baþarýya imza attý. Türkiye ikinciliðini elde etti. Çorum Yýldýzlarý Spor Kulübü nden Samet Taþçý 4 kategoride Türkiye Þampiyo- kurbaðalamada Türkiye birincisi, 100 Nagehan Göçmen ise, 100 metre nu oldu. metre serbest ve 100 metre sýrtta Türkiye 2 gün süren Türkiye Þampiyonasý na Çorum Yýldýzlarý Spor Kulü- üçüncüsü oldu. ikincisi, 50 metre serbestte de Türkiye bü nden Arif Yalvaçer ve Samet Taþçý, Çorum Yýldýzlarý Spor Kulübü Basýn Sözcüsü Ýsmet Alagöz, Türkiye þam- Gençlik Görkemspor dan da Arda Alper ve Nagehan Göçmen katýldý. Antrenörlüðünü Bilal Demir in yaptýðý Samet Taþçý, rýn büyük bir baþarýya imza attýklarýný bepiyonasýna Çorum dan katýlan sporcula- 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 Þampiyonaya Katýlan Engelli Yüzücülerimiz Antrenörleri lirtirken, dereceye giren tüm sporcularý metre serbest ve 50 metre sýrtta Türkiye ve antrenörlerini kutladýðýný söyledi. Sevilay Þeker ve Bilal Demir ile birlikte görülüyor Samet Taþcý Arda Alper Ortaköy Belediye Baþkaný Ýsbir den malzeme desteði Özgür ARZOÐLU O rtaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir Cumhuriyet Ýlk Öðretim Okulunun Futbol ve Voleyboy takýmýna malzeme desteði verdi. Malzeme yardýmý öncesi Baþkan Ýsbir misafirlerini makamýnda kabul etti. Ziyarette Okul Müdür Yardýmcýsý Þeref Gül, Beden Eðitimi Öðretmeni Taner Karabacak ile birlikte Futbol ve Voleybol takýmý sporcularý hazýr bulundu. Karþýlýklý Baþarý dileklerinin ardýndan Baþkan Ýsbir sporda dürüst, doðru ve centilmenliðin ön planda olmasýný gerektiðini ve baþarýnýn bunlar sonucunda geleceðini ifade etti. Bu konuþmanýn ardýndan Futbol ve Voleybol takýmý oyuncularýnýn malzemelerini tek tek vererek tekrar maçlarýnda baþarýlar diledi. Liseli Gençler Futsal da final günü Murat KARASU iseli Genç Kýzlar Futsal (salon Lfutbolu) Ýl Birinciliði bugün oynanacak üçüncülük ve ardýndan final maçýyla sona erecek. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda saat de Spor Lisesi ile Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük kupasý için karþýlaþýrken, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Osmancýk Ýsmail Karataþ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasýnda oynanacak þampiyonluk maçý saat de baþlayacak. Liseli Genç kýzlarda bu maçlarýn ardýndan kupalar sahiplerini bulacak. Finalde Þampiyonluk için mücadele edecek Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takýmý toplu halde görülüyor Baþkan Aydýn Gülmez Pendikspor dan yeni transfer Eser Akbaþ la imza töreninde birlikte görülüyor Özel yüzücülerden büyük baþarý Amatör futbolda 2. transfer dönemi 2 Ocak 2015 Cuma günü baþlayacak Amatör Fut- Sezonunda 2. 2bol Transfer dönemi 2 OcAK 2015 Cuma günü baþlayacak olup, 13 Þubat 2015 Cuma günü saat de mesai saatinin bitimi ile sona erecektir. Amatör Futbolcularýn transfer iþlemleri bu tarihten sonra yapýlmayacaktýr. 2. Amatör Küme Büüyükler Ligi müsabakalarýnýn 1 Mart 2015 tarihinde baþlayacak olmasý nedeni ile özellikle 2. Amatör Küme büyükler liginde oynayacak kulüplerimizin bu tarihler arasýnda transfer iþlemlerini gerçekleþtirmeleri gerekmektedir Futbol sezonunda ilk kez(filiz) Lisans çýkartma ve vize iþlemleri yapacak olan futbolcularýn tescil iþlemleri transfer ve tescil dönemleri ile baðlý olmaksýzýn 05 Haziran 2015 tarihine kadar yapaýlabilecektir. Batman Petrolspor a Ýkinci Lig den takviye Ç orum Belediyespor un grubunda yer alan Batman Petrolspor ilk transferini gerçekleþtirdi. Baþkan Aydýn Gülmez in katýldýðý törenle Pendikspor un baþarýlý orta saha oyuncusu Eser Akbaþ la sözleþme imzaladý. Ýmza töreninden sonra açýklama yapan Baþkan Gülmez Akbaþ transferi ile baþlattýklarý transfer ataðýný prensipte anlaþtýklarý diðer oyuncularla da bir kaç gün içinde resmi imzalarýn atýldýktan sonra basýný bilgilendireceklerini söyledi.haber Merkezi U 19 da ikinci yarý baþladý Liderler U 19 Ligi haftanýn görünümü A Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Eti Lisesi Gençlik - Çimentospor : 8-0 Alaca Belediyespor - Osmancýkspor : 5-4 A Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Eti Lisesi Çorumspor Çimentospor Alaca Belediye Ocak Perþembe : Osmancýkspor - Çorumspor. 3 Ocak Cumartesi : Çimentospor - Alaca Belediyespor. B Grubu Haftanýn Sonuçlarý: HE Kültürspor - Ýl Özem Ýdarespor : 1-2 Ýskilipspor - Ýskilipgücüspor : 2-0 B Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Ýl Özel Ýdare Ýskilipspor Ulukavakspor HE Kültürspor Ýskilipgücü Ocak Perþembe : Ýskilipgücüspor - Ulukavakspor. 3 Ocak Cumartesi : Ýl Özel Ýdarespor - Ýskilipspor. ÇARÞAMBA 31 ARALIK 2014 Ýl Özel Ýdarespor Kültür önünde zorda olsa maçý kazanarak ikinci yarýyada lider baþladý yerlerini korudu A grubunda Eti Lisesi, B grubunda Ýl Özel Ýdarespor liderliklerini sürdürdü. Ýlk iki mücadelesinde A grubunda rahat bir görüntü var. B grubunda ise dört takýmýn ilk iki mücadelesi vermesi maçlarý zorlu hale getiriyor. Harun AKKAYA matör futbolda geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlar so- ceza alan sporcular belli oldu. Tertip kurulunun dü- Anunda zenlediði toplantý sonucunda U - 19 liginde Cumartesi günü Ýskilip Ýlçe stadýnda oynanan ÝSKÝLÝPSPOR ve ÝSKÝLÝP GÜ- CÜSPOR takýmlarý arasýnda oynanan müsabakada maçýn 62, dakikasýnda Ýskilipspor dan Furkan Çelik Çift sarý kartdan oyundan ihraç edilip F.D.K ya sevkine karar verildi. Büyükler Amatör Küme futbolda ise HÝTÝT GENÇLÝKSPOR ile ÝL ÖZEL ÝRDAE GENÇLÝKSPOR takýmlarýnýn mücadelsinde ise iki sporcu oyundan ihraç edildi. Hafta sonu 1nolu sahada Halil ÖZTÜRK 19 Liginde ikinci yarý maçlarý sonunda A grubunda UEti Lisesi, B gubunda ise Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý liderliklerini sürdürdüler. A grubunda haftanýn maçlarýnda lider Eti Lisesi, grupta ikincilik için iddialanmak isteyen Çimentospor önünde aldýðý 8-0 lýk farklý galibiyetle gruptan final grubuna çýkmayý büyük oranda garantiledi. Haftayý bay geçen Çorumspor ise sýralamadaki yerini korudu. Grupta son iki sýrada bulunan Alaca Belediyespor ile Osmancýkspor arasýndaki maçta ise gol düellosunu 5-4 lük skorla kazanan Alaca Belediyespor ilk galibiyetini aldý. Bu grupta final grubuna yükselmek için Eti Lisesi ve Çorumspor rahat görünüyor. B grubunda ise haftanýn zorlu maçýnda lider Ýl Özel Ýdarespor ilk iki mücadelesi veren He Kültürspor önünde ilk yarýsýný geridði tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýndaki oyunu ile 2-1 kazanarak liderliðini sürdürdü. Grubun diðer maçýnda ise Ýskilip derbisinde Ýskilipgücüspor u 2-0 yenen Ýskilipspor çýkýþýný devam ettirdi ve grupta 8 puana yükselerek ikinci sýraya yükseldi. Bu grupta ise ilk iki mücadelesi için dört takýmýnda þansý bulunuyor. Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilipspor, Ulukavakspor ve HE Kültürspor takýmlarýnýn final grubuna yükselmek için her maçlarý final niteliðinde. U 19 liginde iki maç yarýn oynanacak. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, 3 Ocak cumartesi günü yapýlacak olan Açýk Lise sýnavlarý nedeniyle Çorumspor ve Ulukavakspor un maçlarýnýn ertelenmesini istediklerini belirterek Kulüplerden gelen bu isteði rakiplerine ilettik. 1 Ocak perþembe günü resmi tatil olmasý nedeniyle bu iki maçýn perþembe günü oynanmasýný kulüplerimiz kabul ettiler. Buna göre Ýskilipgücüspor - Ulukavakspor maçý yarýn saat de Ýskilip te Osmancýkspor - Çorumspor maçýda ayný saatte Osmancýk ilçe sahasýnda oynanacak. Diðer iki karþýlaþma ile cumartesi günü fikstürde belirlenen tarih ve saatinde oynanacak dedi. Dört futbolcu ceza kuruluna sevk edildi oynanan maçýn 30.dakikasýnda Hitit Gençlikspor dan Eftal Yanýk rakibine arkadan tekme attýðý yere düþen oyuncunun boðazýna sarýlmasýndan dolalayý oyundan ihraç edilmesine ve ayný maçýn 89. dakikasýnda Ýl Özel Ýdare Gençlikspor dan Ýsmail Koçak ýn rakibine arkadan tekme attýðý tespit edildiði oyundan ihraç edilip her iki sporcunun da F.D. K ya sevkine karar verildi Bu maçtan sonra 1 nolu sentetik sahada oynanan ÇÝMENTOSPOR ile OSMANCIK BELEDÝYESPOR müsabakasýnda maçýn 41.dakikasýnda ofsayt pozisyonu sonrasýnda yardýmcý hakeme küfürden Osmancýk Belediyespor dan Berkant Cürdek oyundan ihraç edilerek F.D.K ya sevk edildi.

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Fukaranýn kömür ihtiyacý çözülecek AK Parti

Fukaranýn kömür ihtiyacý çözülecek AK Parti Çorum Özel Ýdare ekipleri tedbir aldý yollarýnda beyaza büründü Köy problem yok Buzlanma ve dona dikkat! Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ekiplerinin aldýðý tedbirler doðrultusunda Çorum

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı