COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME STRATEJİLERİ VE SORGULAMA YOLUYLA ÖĞRENMENİN KULLANIMI Hilmi DEMİRKAYA*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME STRATEJİLERİ VE SORGULAMA YOLUYLA ÖĞRENMENİN KULLANIMI Hilmi DEMİRKAYA*"

Transkript

1 COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME STRATEJİLERİ VE SORGULAMA YOLUYLA ÖĞRENMENİN KULLANIMI Hilmi DEMİRKAYA* Özet: Bu çalışmada, coğrafya derslerini yürütecek olan bir coğrafya öğretmeninin kullanabileceği bazı öğretim stratejileri ele alınmıştır. Çalışmada, coğrafî diyalog ve düşünme becerilerini geliştirme bağlamında sorgulama yoluyla öğrenme teknikleri kullanılmaktadır. Sınıf ortamında sorgulama yoluyla öğrenmenin gerekçesi açıklanmakta olup, öğrencilerin coğrafî düşünme becerilerini geliştirebilmeleri ve içselleştirebilmeleri için aktif katılım ve öğretim stratejilerine cesaretlendirici bir dizi uygulamaya yer verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, sorgulama yoluyla öğrenme, coğrafya, eleştirel düşünme stratejileri Using Critical Thinking Strategies and Inquiry Learning in Geography Instruction Abstract: This paper will describe strategies to be employed by the geography teachers in conducting geography courses in classes. This article uses the techniques of philosophical inquiry as a means of developing the skills of geographical dialogue and thinking. This also provides a rationale for the role of inquiry in the classroom, a range of practical activities for encouraging students participation and teaching strategies to develop and refine geographical thinking skills. Key Words: Critical thinking, inquiry, geography, critical thinking strategies 1. GİRİŞ En basit tanımıyla eleştirel düşünme, kendi düşüncemizi ve başkalarının fikirlerini daha iyi anlayabilmek ve düşünceleri açıklayabilme becerilerimizi geliştirmek için gerçekleştirilen aktif organize ve fonksiyonel bir süreçtir (Chaffee, 1994). 21. yy. ve eğitim konusunda bir literatür taraması yapılacak olursa eleştirel düşünme eğitiminin, öğrenci merkezli eğitimle birlikte eski klasik sistemin yerini almaya aday bir sistem olduğu görülür. Yeni kuşak öğrencilerin sorgulayıcı, tartışan, dogmalardan uzak gençler olması konusunda önemli bir çaba göze çarpmaktadır (Kökdemir, 1999:4-5). * Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi

2 Hilmi DEMİRKAYA Eleştirel düşünme eğitiminde kazandırılmaya çalışılan pek çok beceri vardır. Tek bir konu değil, genel bir sistem eğitimi olan bu süreçte kazandırılması düşünülen becerilerden bazıları şunlardır: Kanıtlanmış gerçekler ve öne sürülen iddialar arasındaki farklılığı yakalayabilme, Kaynak güvenirliğini test edebilme, İlişkisiz bilgileri kanıtlardan ayıklama becerisi, Önyargı ve diğer sistematik bilişsel hataların farkında olma, Tutarsız yargıların farkına varma, Etkili soru sorma becerisi, Sözel ve yazılı dilin etkin kullanımı; düşüncelerin ya da yargıların organize bir biçimde sunumu, Bilişsel farkındalık becerisi. Bir amaç için yapılan araştırma süreci olarak da tanımlanabilen düşünme, kesin olarak bilinmeyen şeylerin ortaya çıkarılması sürecidir. Bir düşünme sürecinde bulunması gerekenler şöyle sıralanabilir (Clark ve Star, 1991): 1. Verileri ölçme - Karşılaştırma 2. Mantık kurallarını uygulama - Yorumlama 3. Projeleri tasarımlama - Sınıflama 4. Geçerli sonuçlar çıkarma - Karar verme 5. Varsayımları ortaya koyma - Tasarlama 6. Toplama ve organize etme - Eleştirme 7. Analiz yapma ve veri toplama - Genelleme 8. Hipotez kurma - Özetleme Eleştirel düşünme, inançları geliştirmeye ve elde etmeye rehberlik edebilen değerlendirmeler yaparak ve tartışma ya da önerileri zihnen değerlendirme aktivitesi ile disipline etmektir. Eleştirel düşünme tartışmalarında göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörlerden bazıları aşağıda verilmiştir (Huitt, 1995): 90 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

3 Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama Eleştirel düşünme 21. yüzyılda başarı için gerekli olan önemli bir özelliktir 2- Eleştirel düşünme kavramını dikkatlice tanımlamaya ihtiyacımız vardır. Yaratıcı düşünme ya da iyi düşünme gibi benzer kavramlardan ana hatlarını çizerek ayırmamız gerekmektedir. 3- Eleştirel düşünme ile ilgili alt görevleri ve kullanılan tanımları geliştirmek ve beklenen davranışları tamamlamamız gerekmektedir 4- Görev analizlerini, orta vadedeki hedefler ve değerlendirme yöntemlerini geliştirerek başarmamız gerekmektedir. 5- Eleştirel sürecin her yönü için en iyi öğretim yöntemlerini tanımlamamız gerekmektedir. Eleştirel sosyal bilim kavramı, eğitim araştırmalarına uygulandığında çeşitli anlamlar kazanmaktadır. Bunlar birçok yazar tarafından derinliğine incelenmiştir. Carr ve Kemmis (1986: ) coğrafya eğitimi araştırmalarına uygun düşen 5 temayı vurgulamıştır: Mantıklı bir yorumlamanın lehine olan gerçeklik, tarafsızlık ve pozitivist mantıklılık anlayışından kaçınmamak Eğitim sürecinin öğretmen ve diğer katılımcıların yorumlarına ve yaşantılarına dayanması Öğretmenlerin yaşantılarını kavramsallaştırırlarken ideolojik olarak çarpıtılmış yorumlardan uzak durmaları Eleştirel eğitimsel amaçlara ulaşmaya engel olan mevcut sosyal düzenin ilgili yönlerini belirtmek Ortak bir dil oluşturarak teori ve uygulamayı bütünleştirerek, eleştirel eğitime engel oluşturan yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için stratejiler geliştirmek İleri düzeyde çalışma yapmak isteyen öğrencilere yardımcı olunmalıdır. Bu özellikler, eleştirel eğitim araştırmaları için üç kriter meydana getirir: Anlama, ideolojinin eleştirilmesi ve eğitimle ilgili eylem (Deetz ve Kertsen, 1983). Eleştirel düşünme ve sorgulamaya teşvik etmek, konuların öğretiminde bir öğretmen için büyük çaba gerektiren önemli görevlerden bi- TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

4 Hilmi DEMİRKAYA risidir. Bu durum öğrencilerin zihinlerinde merak ve araştırma heyecanı uyandırarak, onlara inceleme yapmaları için cesaret verir. Böylece öğrencilerin araştırma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Bunlar sorunları, problemleri ve konuları araştırma arzusu, eleştirel düşünme ve sorgulama sırasında ayırt edici değerlendirmeyi öğrencilerin nasıl dikkatli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri konularından oluşur. Tek başına düşünmek yeterli değildir. Herhangi bir konuyu eleştirel düşünmek gerekir. Eleştirel düşünme eğitim hedeflerinin bir seçeneği olarak görülmemelidir. Çünkü, eleştirel düşünebilme her bireyin sahip olması gereken etik bir haktır (Şahinel, 2005:123) yılında geliştirilen Coğrafya Öğretim Programı, özellikle, problemlere karşı sıkı sıkıya bağlı olma özelliğine daha az önem veren, hızla değişen günümüz dünyasındaki düşüncelerimizi değiştirmek için bu iki amacın etkili bir şekilde teşvik edilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Coğrafya dersi öğretim programında, diğer programlarda da verilen ortak becerilerin yanında coğrafyaya ait temel coğrafî becerilerin kazandırılması da ana amaçlardan birisidir. Coğrafî beceriler; öğrencilerin yaşamlarında, mesleklerinde ve gelecekte de kullanabilecekleri niteliktedir. Bu beceriler; harita, gözlem, arazi çalışması, coğrafî sorgulama, tablo, grafik, diyagram hazırlama ve yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ve kanıt kullanmadır (Coğrafya Dersi Öğretim Programı, 2005). Bir öğrencinin yeni konu ve problemlerle karşılaştığı zaman, onu hızla anlayabilme ve çözebilme yeteneğini geliştirebilmesi ve sürekli olarak karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilmesi için ona esnek bir düşünce yapısı kazandırılmalıdır. Bunu yaparken önceden karşılaşmış olduğu konu ve problemler ona yeni cevapları ve çözüm yollarını ararken rehberlik edebilir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, coğrafya öğretiminde eleştirel düşünme ve sorgulamanın önemini ve gerekçelerini ortaya koymak şeklinde ifade edilmiştir. SINIF İKLİMİ Sınıf ortamı sadece öğretmenleri değil, bununla birlikte öğrencilerin tutum, kişilik, öğrenme güdüsü ve hızını etkileyen en önemli faktörler arasındadır. Öncelikle, öğrenci hoşlandığı, kendini rahat hissettiği ve olumlu bulduğu ortamda bulunmaktan zevk alacaktır (Açıkgöz, 1998:127). 92 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

5 Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama... Eleştirel düşünme ve araştırma, öğrencileri bağımsız bir şekilde düşünmeye cesaretlendiren, farklı fikirlere değer veren ve kendi fikirlerine ters fikirleri değerlendiren öğretmenlerin bulundukları sınıflarda büyük başarıya ulaşmaktadır. Yapılan bir araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır ki; çocuklara tartışma seansları esnasında kendi fikirlerini ortaya koyma fırsatı verildiği takdirde, belli bir alanda başarılı aktiviteler gerçekleştirilirken, farklı düşünceler (yani, onların kendi bilgi birikimleri ve yaşantılarından elde ettikleri fikirleri ortaya çıkararak) ortaya çıkabilmektedir. Diğer yandan, tartışma seansaları esnasında öğretmenin önceden hazırlamış olduğu programın temel yapısından uzaklaşan az sayıda farklı düşünce, isteksiz ve öğretmenin direktifleri ile söz alan öğrenciler tarafından ortaya atılabilmektedir (Charlotte, 1967). Öğretmenin şeffaflığı ve esnekliğinin yanında öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözümler getirebilen bir öğretim programı hazırlanmalıdır. Bazı durumlarda çocuklar kendi kendilerine seçim yapamayacakları gibi, en yakın çevrelerinde ortaya çıkan problemlerin dahi üstesinden gelemeyebilirler. Fakat, öğretmenlerin onların eleştirel incelemeye istekli olmalarını sağlamak için konu ile ilgili bireysel düşüncelere gereksinimleri vardır. Öğretim programı çok çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak hazırlanmalıdır. Bunlar; öğrencilerin yaşı, geçmiş yaşantıları, zihinsel olgunluk ve öğrenmelerinin somut teşviklere dayanma derecesi v.b. Demokratik bir sınıf iklimi oluşturulurken, öğretmen merkezli öğrenme-öğretme etkinlikleri terk edilmektedir. Geleneksel yöntemlerde öğrencileri düşündüren, araştırmaya yönelten aktiviteler yer verilmediği bilgiyi kullanma, problem çözme, kısacası bilgiyi yeniden yapılandırma fırsatları verilmediğinden öğrenciler ezberledikleri yüzeysel bilgilerle mezun olmaktadır (Sarpkaya, 2005:209). Öğretim materyalleri de eleştirel düşünmeyi ve sorgulamayı etkiler. Maalesef, merak uyandırıcı ve yaratıcı düşünceyi özendiren materyaller çok sınırlıdır. Alışılmış ders kitabı soruları, öğrencilerin ne okuduklarını hatırlamalarını sormaktan daha az bir öneme sahiptir. Yeni coğrafya öğretim programı incelendiğinde üst düzey yaşam ve düşünme becerilerine ağırlık veren etkinlik ve yöntemlere sık sık yer verildiği dikkatleri çekmektedir. Örneğin; araştırma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, iletişim becerileri gibi öğrencinin üst düzeyde aktif katılı- TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

6 Hilmi DEMİRKAYA mını sağlayan etkinliklere yer verilmiştir. Güncel olaylarla ilgili gazetelerde yayınlanan baş makaleler, tartışmalı sorularla basit hatırlatmalara vurgu yaparak, sorunların doğru bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunabilirler. Çağdaş yöntemleri kullanıp kullanmama inisiyatifi her zaman öğretmenlere bağımlı kalmıştır. Öğrencileri eleştirel düşünme ve sorgulamaya özendirmek ve heyecanlandırmak için belli bir süreye gereksinim duyulmaktadır. Bu süreçler ezberlenmiş olan bilgilerin tekrarlanmasından daha fazla zaman almaktadır. Eleştirel düşünmede karşılıklı fikirleri tartışma, onları organize etme, onlarla ilişki kurma, onları karşılaştırma ve sentez etme önemli rol oynamaktadır. Birileri sonuçları belirleyerek onları değerlendirmelidir. Buradaki görevler ertesi gün için yapılması gereken ev ödevlerine göre çok yönlüdür ve çok zaman alır. Tartışma sırasında öğretmen bir soru ya da problemi ortaya attığı zaman öğrencilere düşünmeleri için zaman tanımalı ve sadece 5-10 saniye içerisinde hiçbir cevap alamadığı zaman kendisini rahatsız hissetmemelidir. İNCELEME SÜRECİ İnceleme süreci, problemlerin çözümü ya da soruların yanıtlanmasını sağlar. Dewey e (1910) göre problem çözme sürecinde yer alan başlıca adımlar: 1- Problemin farkına varma, 2- Problemi tanımlama, 3- Problemin çözümü olabilecek seçenekleri belirleme, 4- Seçenekleri değerlendirmede kullanılabilecek verileri toplama, 5- Verileri değerlendirme, 6- Genellemelere ve sonuçlara ulaşma, 7- Çözümü uygulamaya koyma ve etkililiğini değerlendirme. Sınıf ortamında aşağıdaki türden sorular ortaya çıkabilir: İnsanlar, Sagalassos antik kentini (Burdur-Ağlasun) niçin terk etmek zorunda kalmışlardır? Tartışma esnasında aşağıdaki üç hipotez ortaya atılmaktadır: 1. Sagalassos antik kentinde yaşayan insanlar kentten ayrılmak istemişlerdir. Çünkü, burada meydana gelen büyük depremler 94 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

7 Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama... nedeniyle evleri, çarşıları v.b. yıkılmıştır. Kentin düzeni bozulmuştur. 2. Selçuklular, kent halkının kendilerine itaat etmesini ve vergi vermesini istiyor. Sürekli savaşlar, depremler ve salgın hastalıklar nedeniyle halkın maddi gücü kötü durumdadır. 3. Salgın hastalıklar toplu ölümlere neden olmaktadır. Değişen koşullar kentin cazibesini yok etmiştir. Halk ya aşağıdaki ovaya ya da başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır. Öğretmen yukarıdakilere benzer hipotezleri tahtaya yazar. Her bir hipotezin nasıl test edileceği üzerinde durulur. İkinci bir örnekte, sorulara cevap verebilecek bir öğrenci grubu oluşturulur (Wayne ve Herman, 1967) : İsviçre halkı uzun yıllar boyunca ülkelerinin bağımsızlığını nasıl korumuşlardır? Aşağıdaki hipotezler çocukların araştırma aktivitelerine başlama noktası olarak verilebilir: Hipotezler 1. Bağımsızlık duygusu, herhangi bir küçük, dağlık ülkede yaşayan insanların bireysel karakterlerinde vardır. 2. Bağımsızlık William Tell in kahramanlığının bir neticesidir. 3. Ne kadar çok insan kendi ülkeleri için çaba gösterirse, bağımsız yaşama şansı o kadar yüksek olur. 4. Geniş ve güçlü ülkelerin arabuluculuk yapmaları, esirlerin değişimi gibi konularda yararlanmak için savaş esnasında ya da sonrasında küçük tarafsız bir ülkenin bulunmasını faydalı görürler Gerçeklerin doğruluğunu kanıtlama yöntemleri a) diğer küçük dağlık ülkelerin incelenmesi b) küçük fakat dağlık olmayan (düzlükte) ülkelerin bağımsızlık kayıtlarının kontrol edilmesi İsviçre tarihi ve William Tell efsanesinin incelenmesi Ne kadar İsviçreli nin ülkesi için çalıştığı nı, onların hangi ölçüde ekonomik olarak kendi kendilerine yeterli olduklarının tespit edilmesi, inceleme yapılması II. Dünya savaşı sırasında İsviçre Tarihinin incelenmesi TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

8 Hilmi DEMİRKAYA Öğrenciler, inceleme süreci aşamalarını bir defa öğrendikten sonra, hayatı boyunca yararlı bir şekilde kullanabileceği bir vasıta onun hizmetine girmiş demektir. Beceri sadece bir ya da iki defa gösterilerek, bir-iki uygulama yapılarak kazanılamaz. Öğrenciler, becerileri yıllar boyunca defalarca kullanarak alışkanlık haline getirebilir. BASİT PROBLEM ÇÖZME YAŞANTILARI Öğretmen çok basit uygulamalar yaptırarak inceleme sürecini başlatmalıdır. Coğrafya öğretiminde problem-çözme deneyimlerinde başarısız olan öğretmenler, genellikle çocukların uzmanlık kazanmalarının gerçek değerini kavrayamamışlar ve bu yüzden sınıfın bazı üyelerinden gereğinden çok fazla beceriler beklemişlerdir. Deneyimi olmayan problem-çözme kullanıcıları aşağıdaki düzeyde basit uygulamalarla işe başlayabilirler: Öğrenciler Rize kıyılarında yer alan bir balıkçı köyünün özelliklerini öğrendikten sonra (kıyının belli bir kısmında bulunan), Fransa, Portekiz ve Hindistan da kıyı çizgisi boyunca bulunan balıkçı köylerinin yerleştikleri konumları çözebilirler. Öğrenciler, antik şehirlerin genellikle çevresine göre yüksek, korunaklı alanlara kurulduğunu öğrenirler. Öğrenciler antik şehirlerin niçin yüksek ve savunması kolay yerlere kurulduklarını sorarlar. Öğrenciler, öncelikle antik kentlerin kuruldukları yerlerin coğrafi ve ekonomik özelliklerini öğrenirler. Bunun çevreden gelen baskınlara karşı bir korunma yöntemi olduğunu anlamaları ilk aşamadır. Böylece, bu şehirleri kuran insanların buralara yerleşme kararı alırken hangi kriterleri göz önünde bulundurdukları anlaşılmış olur. Bu arada sınıftaki bazı öğrenciler, diğer faktörleri ortaya çıkarabilirler. Örneğin, antik kentler çevresine göre yüksek, ulaşılması güç ve korunaklı alanlara kurulmamış olsalardı, antik kentteki kalıntılar şu anki özelliklerini koruyabilirler miydi? Daha ileri düzeydeki öğrenciler aşağıdaki türden sorulara yanıt verebilmelidirler: 1. Niçin daha az fabrika bacasına filtre takılmaktadır? 2. Niçin daha fazla insan yenilenebilir enerji kaynakları yerine yenilenemez enerji kaynakları (fosil yakıtlar) kullanmaktadırlar? 96 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

9 Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama Niçin daha fazla insan toplu taşıma yerine özel otomobillerini kullanmayı tercih etmektedirler? Öğretmen bu üç gerçeğin ne anlama geldiğini sınıfa sorar. Bazı öğrenciler şöyle cevaplar verebilir: İnsanlar daha ucuz ve daha kolay yaşamayı tercih etmektedirler. Bu makul bir genellemedir. Öğretmen yukarıdaki soruları tekrar sorar ve öğrencilerden daha uygun cevaplar almaya çalışır. İLERİ DÜZEYDE PROBLEM ÇÖZME YAŞANTILARI Sınıf basit bir sorgulama yöntemiyle heyecanlı ve meraklı insanların bulunduğu bir ortama dönüştürülebilir. Böyle bir sınıf ortamında öğrenciler basit bir değişkenin ötesinde problemlere hazırlıklıdır. Eğer bir sınıf hakim rüzgar yönü ve yoğunlaşma ile ilgili gerçekleri öğrenirse Toros dağlarının güney ve kuzeyi arasındaki yağış miktarı ilişkisini çözüme kavuşturabilirler. İnsanların mantıklı düşünmeleri sahip oldukları bilgi üzerine kurulmuştur. Çeşitli şehirler ya da ülkeler arasındaki ulaşımın ana hatlarını çizerek ve belli yerlerdeki şehirlerin kurulma sebepleri konusunda öğrencilerin kişisel görüşleri alınarak bir sınıf tartışması sürdürülebilir. Bir saat kadar süren heyecanlı bir tartışmadan sonra öğrenciler kendi çizdikleri haritalarla atlaslarındaki haritayı karşılaştırırlar. Bir problem çözme örneği uygulaması ( Türkiye de Ağır Sanayi), aşağıdaki soruları bir Türkiye Maden Kaynakları Haritasına bakarak cevaplayınız. Demir-çelik sanayiinin nerelere kurulması gerektiğini tartışın. 1. Demir anahtar bir kaynaktır. Harita üzerinde nerelerde demir madeni yataklarının bulunduğunu tespit ediniz. 2. Demir-çelik fabrikalarının maden kaynakları yakınına mı yoksa deniz kıyılarına mı kurulması gerektiğine karar verin. Bu kararı niçin verdiğinizi açıklayın. 3. Her bir demir cevheri yatağının yakınında bulunan yerleşim birimi yeni bir demir-çelik fabrikası kurmak için ideal bir yer midir? 4. Maden kömürünün yakın bir yerden temin edilmesi çok önemlidir. Buna göre fabrika kurmak için en şanslı kasaba hangisidir? 5. Türkiye de bulunan önemli demir cevheri yataklarından, seçtiğiniz kasabaya en yakın olan hangisidir? Fabrikayı işletirken hangi materyali uzaklardan taşımak zorunda kalacaksınız? TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

10 Hilmi DEMİRKAYA BİLGİLERİN SINIFLANDIRILMASI Pek çok Coğrafya çalışmasının içeriğinin iyi anlaşılabilmesi için bir sınıflandırma şemasına gereksinim duyulur. Böylece çocuklar, sınıflandırma yetenekleri ve kazanacakları daha kullanışlı düşünme becerileri ile konuları rahat bir tarzda çözüme kavuşturabilirler. Taba ve çalışma arkadaşları, okul öncesi de dahil her seviyedeki öğretmenlerin dikkatini çekecek bir öğretim stratejisi geliştirmişlerdir (Taba, 1964). Bu öğretim şemasında, öğretmen öğrencilere aşağıdaki sırayı izleyerek proje çalışmasını başlatabilir: 1. Genel bir birlik oluşturan maddeleri listele. Örneğin; volkanizma, depremler, akarsular, buzullar, rüzgar v.b. 2. Seçilmiş kriterler için birbirini tamamlayan materyalleri grupla. Örneğin; Yeryüzü şekillerinin oluşmasını etkileyen tüm dış kuvvetler ve yeryüzü şekillerinin oluşmasını etkileyen tüm iç kuvvetler. 3. Her grubu etiketle. Örneğin; dış kuvvetler ve iç kuvvetler gibi. Bu aşamaları gerçekleştirdikten sonra, tüm sınıf ve öğretmenle birlikte birkaç kez çalışarak öğrenciler bunları yalnız başına ya da küçük gruplarla uygulayabilirler. Tartışmalı Konuların Analizi Öğrenciler arasındaki farklı görüş açıları ile öğrencileri karşı karşıya getirmeksizin eleştirel düşünme ve araştırmanın rahatça yapılmasına öğrencileri cesaretlendirmek imkânsızdır. Genellikle küçük yaştaki çocuklar anne-babalarının görüşlerini yansıtırlar. Sınıftaki temel uyuşmazlık değer yargıları, genellikle toplum içerisindekilerle aynıdır. Fakat bütün tartışmalı konuları sınıf içerisinde öğrencilerin tartışmalarına gerek yoktur. Zaman zaman öğrenciler önceden çözüme kavuşturulmuş olan bir konuyu ele alabilirler. Örneğin; küresel ısınmaya yönelik önlemleri güçlü devletlerin alıp almayacakları konusu ele alınabilir. Onların eleştirel becerilerini ortaya koymalarının yanında, böyle durumlar öğrencilere hariçte kalan konunun gerçek kökenine karşı çözümleri test ederek onu bilimsel düşünme eğitiminde kullanabilmeleri için bir fırsat verir (Ralph ve Wayne, 1967). Öğretmenlerin katkıları, mantıklı düşünce için bir atmosfer oluştu- 98 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

11 Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama... rabilir. Aşağıdaki aktiviteler tartışmalı konuların tartışılmasına rehberlik eden bir çerçeve olarak önerilebilir (Coombs ve Meux, 1971): 1. Sorunu ifade etme 2. Kavramları tanımlama 3. Çeşitli kaynaklardan ortaya konulan gerçekleri toplama 4. Ortaya konulan gerçeklerin doğruluğunu test eden kanıtları bulmaya çalışma 5. Kanıtların test edildiği hayati öneme sahip gerçeklerin uygunluğunun kontrol edilmesi 6. Bir sonuç elde edilmeye çalışılması 7. Sonuçlar vasıtasıyla düşünerek kararları test etme Aşağıdaki tablolarda bu uygulama süreçlerini bulabilirsiniz: Aynı alandaki bilim adamları bile bir gerçeği gerçek olarak kabul etmeden önce hangi kanıt ve kanıt derecelerini kullanacakları konusunda tartışırlar. Öğrenciler, genellikle öğretmenlerine uyarlar ve öğretmenden herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini öğrenmek isterler. Eğer bu olay tartışmanın başlarında gerçekleşirse, öğrencilerin kendi fikirlerini ifade etmeleri ve konuları değerlendirinceye kadar, öğretmenin fikrini gizlemesi en iyi yöntemdir. Sonraki aşamada öğretmen hem kendi fikirlerini açıklamaktan kaçınmalı hem de bu fikirleri sınıfa dayatmamalıdır. Kendi görüş açısını ortaya koyduktan sonra öğrencilerle yaptığı gibi farklı fikirlere sahip olan yetişkinlere de bahsetmelidir. Öğrenciler için, konu hakkında velileri ve diğer yetişkinlerle konuşmak arzulanan bir durumdur. Öğretmen, bazı öğrenciler mantıklı süreçleri reddederlerse cesaretini kaybetmemelidir. Bazı örneklerde bu süreçler değerlerin güçlü bir şekilde ele alınmasıyla karmaşaya dönüşebilir. Öğretmenin amacı tartışmalı bir konuya nasıl mantıklı bir tarzla yaklaşılabileceğini göstermek olmalıdır. ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE SORGULAMAYA ARAÇ OL- MASI BAKIMINDAN TARTIŞMA Tartışmayı yürüten öğretmenin yeteneği eleştirel düşünme ve incelemenin özendirilmesinde anahtar unsurdur. Coğrafya derslerinde sınıf tartışmaları son derece yaygındır. Değerleri üzerindeki araştırma aka- TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

12 Hilmi DEMİRKAYA demik başarı bakımından karmaşa yarattığı halde, basitçe özümsenen bilginin kullanılmasından farklı süreçleri uygulamanın öğrenilmesini sağlarlar. Tartışmada, sadece zihnen duyduklarını ve okuduklarını kaydettiği zamandan, önemli derecede fazla zamanını fikirlerini beceriyle kullanmak için harcamaktadır. Sık sık değerlendirmeler, sentezler yapar ve fikirleri uygular (Bloom, 1954). Coğrafya içeriğindeki tartışmalarda buluş yoluyla öğrenme, çözüme kavuşturulmamış problemleri ve zor problemleri araştırma ve aktif düşünmeyi meydana getirmek önemli görünmektedir. Eğer tartışma öğretmen tarafından dikkatli bir şekilde planlanmazsa, yapılan tartışmalar her zaman öğrenme deneyimi kazandırmaz TARTIŞMA İÇİN BİR AMAÇ OLUŞTULUR Başarılı bir tartışmanın ilk şartı onun açık bir amaca sahip olmasıdır. Amaç çeşitli türlerde olabilir. Amaç düşünülen konu için öğretmenin takdimini ima etmelidir. Bazı amaçlar aşağıda verilmiştir. Amaç Bir problemi çözmek Değerleri araştırmak Tartışmalı bir konuda fikirleri karşılaştırma ve değerlendirme Karmaşık bir eylem, süreç ya da fikrin incelenmesi Bir sınıf aktivitesinin planlanması Bir grup deneyimi özetleme ve değerlendirme ( örneğin; bir arazi gezisi ya da film izlemek) Örnek Kurak alanlardaki çiftçiler ürünlerinin miktarını nasıl arttırabilirler? Tarihi çağlar hakkında öğrendiklerimizi nasıl kullanırız? Ülkemizde nükleer enerji santrallerinin kurulması gerekli midir? Panama kanalının havuzları nasıl çalışır ve insan amaçlarına nasıl hizmet eder? Bize bilgi vermesi için bir yapıştırma albümü-kolaj (deprem konulu) nasıl yapabiliriz? Eğer öğrendiğimiz önemli konuları görmek için bir araya toplanabilirsek, yerinde görmeye gidelim. Bazı tartışmaların amacı çalışma standartlarını oluşturmak olabilir. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir: Bir coğrafya defterinin organize yöntemleri Çalışma ve test etme sırasındaki karışıklıkların etkileri 100 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

13 Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama... Bir duvar resmi planlama ve yapma Bülten tahtasının görünüşünü ve değerlerini geliştirmek İlginç bir sözlü açıklama yapmak Öğrenciler standart çalışma ortamına katıldıkları zaman, üst düzey düşünme ve farkları görebilme yeteneği ile çalışmaları gerektiğini anlamaktadırlar. Öğrenciler, kendileri için belirlenmiş standartlar varsa, bu standartlardan daha fazla büyük bir itina ile çalışma eğilimindedirler. Öğretmenler tartışmaya katılarak ve rehberlik ederek öğrencilerin gerçekçi ve büyük azim ve gayret isteyen standartları oluşturmalarına yardım ederler. Yani, yaşlarına uygun ve başarılabilir standartları oluşturmalarını sağlarlar. HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYİ Anlamlı (mantıklı) tartışmanın ikinci şartı öğrencilerin bir konuyu düşünmek için bir bilgi temeline sahip olmalarıdır. Bir tartışma, bilgi ya da fikirlerin sunulmasıyla ya da tamamlanmış bir çalışmanın okunmasıyla bağlantılı olmalıdır. Bir öğretmenin aşağıdaki soruyu sorduğunu varsayalım: Niçin bazı illerimiz göç alırken diğerleri almazlar? Öğrenciler, bulmacanın anahtarını elinde tutan gerekli veri ve fikirlerle şimdiden karşı karşıya gelebilirler. Gelişmiş iş olanakları yüksek olan illerin göç aldığı ve ekonomik anlamda geri kalmış iş olanakları sınırlı illerin göç almadığını kavrayabilirler. Eğer böyle bir durumla karşılaşırlarsa, onlar durumu açıklayabilecekleri önsezilerini derhal oluşturmaya başlayabilirler. Öğrenciler mümkün olduğu kadar fazla bilgi edindikten sonra, öğretmen soruyu sınıfa tekrar yöneltir ve sınıfın gerçekleri çözmelerine ve mantıklı cevaplar vermelerine rehberlik eder. Sınıf üyeleri daha sonra gazete ve dergilerde bu konu üzerine yazan yazarlara karşı elde ettikleri sonuçları kontrol edebilirler. ÖĞRENCİLERİN BİR ARAŞTIRMA ASİSTANI OLARAK ÇALIŞABİLMESİ Tüm üyelerinin araştırmaya katıldığı bir sınıfta, öğretmen bir kaynak yardımcısı olarak hareket etmek üzere her tartışma için bir öğrenci seçebilir. Öğretmen, öğrenci konuya hazırlanabilsin diye yeterli süre tanıyarak tartışmaların birkaç gün uzamasını isteyebilir. Öğretmen öğrencilere konuyla ilgili geniş bilgiler veren yazılı materyaller önerebilir. TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

14 Hilmi DEMİRKAYA KAVRAMLARIN TANIMLANDIĞINI GÖRMEK Sınıf tartışma sırasında veya önce kavramların temel tanımlarını öğrenmelidir. Eğitim almış yetişkinler bile genellikle bir tartışmada hiç yoktan atışmaktadırlar. Çünkü onlar göç, az gelişmiş, iş olanakları v.b. kavramların gerçek anlamlarını kavrayamamışlardır. Öğrencilerden oluşan kaynak uzmanları kavramların tanımlarının yerleşmesine yardımcı olmalıdırlar. TARTIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK Öğretmenin sorumluluklarından birisi sınıfı bir planın tamamlanması ya da problemin çözümüne götürmektir. Tartışma sona ermeden önce en azından geçici bir sonuca ulaşılmalıdır. Aksi takdirde herkeste boşa zaman geçirdikleri hissi ortaya çıkacaktır. Öğrencilerde derse ilginin azalması durumlarında, öğretmen onları konuya katmak için çeşitli yöntemler kullanmalıdır. Öğretmen orijinal soruları ve ifadeleri tekrar ederek, onları başka sözcüklerle ifade ederek ya da grubun herhangi bir üyesine şu ana kadar neler öğrendiklerini sorarak ilgisi dağılan öğrencileri konuya döndürmeye çalışır. Öğretmen konuyu değiştiren öğrencilerde konuşarak konu dışına çıkılmasını önler: Çok ilginç. Bu konuyu daha sonra konuşalım. Pekala tartıştığımız konuya geri dönelim. Elbette, arasözler, konuyla ilgili fikirler olabilir fakat, konuyla ilgisi açık olmadığı için konunun anlaşılmasını güçleştirir. Eğer öğretmen böyle bir olasılığı gözönünde bulundurursa, öğrencileri konuyu ayrıntılı bir şekilde araştırmaları için cesaretlendirir. TÜM ÖĞRENCİLERİN KATILIMINI SAĞLAMAK Sınıf tartışmasında karşılaşılan zorluklardan birisi, tartışmayı birkaç öğrencinin tekeline alması olasılığıdır. Öğrencilerin tartışmalara yaptıkları katkı ile ilgili yapılan bir çalışmada şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: Çok konuşkan bir öğrenci, 16 adet çok az konuşkan çocuğun tartışmaya yaptığı katkı kadar katkı sağlayabilir ve sınıfın konuşkan olan dörtte birlik kısmı, tüm katkıların yarısından fazlasını sağlayabilir (Jersild, 1947). Ayrıca bu çalışma sonucunda, çok konuşkan öğrencilerin çoğu zaman çok bilgili çocuklar olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Açıkçası, öğretmen mümkün olduğu kadar eşit bir katılım ölçeği geliştirmek için gereken önlemleri almak zorundadır. Öğretmen bunu çeşitli yöntemlerle başarabilir: 102 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

15 Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama... Sınıfla tartışırken birçok katılıma ihtiyaç duyulur. Bazıları çok az şey söylerken birkaçı çok fazla şey söyleme eğilimindedir. Çok konuşkan öğrencilere dinlemek için daha büyük sorumluluklar yüklenebilir. Ele alınan konu ile ilgili bilgi ya da ilgi yaklaşımları olduğu düşünülen çekingen öğrencilere tartışmaya katılmaları için cesaret vermelidir. Onların zaman zaman bir araya getirilerek küçük tartışma gruplarında öz-güven kazanmaları sağlanabilir. Kendilerine aşırı güven duyan ve çekingen öğrencilerin, niçin böyle davrandıklarını araştırarak her iki uç noktaların merkeze çekilmesi için gerekli çalışmaları yapılmalıdır. Böyle çabalarla normal şartlar geliştirilir. Fakat ender durumlarda, genel katılımlar olduğu zaman öğretmenler onu başarmak için kendini zorlayacak ölçüde çalışmamalıdır. TARTIŞMADA BİR GRUBUN ÜSTÜNLÜĞÜ YERİNE, KAR- ŞILIKLI ETKİLEŞİM ÖNEMLİDİR Tartışma sürecini anlamak için öğretmen baskı ve karşılıklı etkileşim arasındaki ayrıma yardım eder. Baskı iki insan arasındaki karşılıklı değişimdir. Genellikle öğretmen soru soran, öğrenci de bu soruya cevap verendir. Bu durum defalarca tekrar edilir. Sonuçta öğretmen sürenin yarıdan fazlasını konuşarak geçirir. Karşılıklı etkileşim ise öğrenci-merkezli bir tartışmadır. Ders öğretmenin ortaya bir soru atmasıyla başlamasına rağmen, kısa bir süre sonra öğrencilerin diğer öğrencilerin düşüncelerine yanıtlar vermeye başlamaları ile tartışma bütün sınıfa yayılır. Karşılıklı etkileşim, sadece öğrencilerin birbirlerini dinlemelerine cesaretlendirmekle kalmaz, aynı zamanda eleştirel düşünce ile daha büyük bir başarı kazanmalarını sağlar. Karşılıklı etkileşim gerçekleştirildiği zaman, öğrenciler cevaplarını öğretmenlerine yöneltmek yerine birbirlerine ya da tüm sınıfa sorarlar. Bu tartışma modelinde sınıfın bir çember şeklinde oturma düzeni alması, öğretmenin önünde arka arkaya dizilmiş sıra düzeninden daha yararlıdır. Öğrenciler söz almak için ellerini kaldırmadan konuşmayı öğrenebilirler. Katılım ve karşılıklı etkileşimi artırmanın bir diğer yolu, çocukları 5-6 kişilik küçük gruplarda tartışmalarını devam ettirmelerini sağlamaktır. Grup aidiyeti ve birbirine bağlılık duyguları oluşsun diye haftalarca hatta aylarca grupların devam etmesi gerekebilir. Her grup tüm sınıf bir araya gelmezden önce bulgularını biriktirmek için tartışma seansı- TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

16 Hilmi DEMİRKAYA nın sonucunda hepsi bir yazıcı ya da sekretere sahip olmalıdırlar. Haklı olarak tüm sınıf tartışması sosyal bilimlerde yaygın olduğu halde çok parçalı grup deneyimleri tavsiye edilmiştir. Üstelik, çocuklar tüm odaya yayılmış bir sınıf düzeninde oturuyorlarsa tüm sınıf tartışmaları daha az sıklıkla yapılmakta ve küçük grup tartışmaları tercih edilmektedir. ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE ARAŞTIRMAYI ÖZENDİRİCİ SORULAR Coğrafya derslerindeki tartışmaların başarısı, öğretmenin soru seçimine bağlıdır. Gerçeğe dayalı gizli bir soru (Örneğin; Ankara nın enlem derecesi kaçtır? ya da Türkiye nin ortalama yükseltisi kaç metredir? ) küçük değerlidir. Bu tür sorular sadece tek bir doğru cevap kabul ederler. Seyrek yapılan bir quiz için uygun olabilen bu tür sorular eleştirel düşünme ve araştırmaya hiçbir katkıda bulunmaz. SORU SORMA SÜRECİ Sorular çocukları verilerden genellemelere götürmelidir. Taba ve çalışma arkadaşları bunun gerçekleştirilmesine yönelik bir süreç önermişlerdir (Taba ve diğ, 1971). Sorularını formüle etmeleri için öğretmenlere bazı yöntemler sunmuşlardır. Taba nın bu konudaki görüşleri revise edilerek aşağıda verilmiştir. Bir Tartışmadaki ilk sorular açık sorular olmalıdır. Açık bir soru, pek çok öğrencinin farklı şekillerde cevaplayabilecekleri bir sorudur. Bu yüzden, onun etkisi büyük katılıma sebep olur. Bir tartışmayı başlatmak için böyle bir soru örneği Burdur Müzesi nde Hacılar Höyüğü nden bulunan hangi eserleri gördünüz? Bu soru son derece açık olan bir sorudan daha etkilidir ( müzeye yapılan gezide karşılaştığınız en ilginç olay hangisiydi? Ya da son derece özel, ayrıntılı bir soru ( onlar tarımda hangi aletleri kullanıyorlardı?). İlk sorular tartışmada öğretmeni nesnelliğe götürecek şekilde formüle edilmelidir. Eğer öğretmen sınıftaki öğrencilerine Neolitik dönemdeki Hacılar sakinlerinin işgücünü kadınlar ve erkekler arasında bölüşmelerini düşündürmek isterse, ve günümüzün değişen kadın-erkek çalışma rolleri kavramı ile karşılaştırmalarını isterse, onun ilk sorusu hem açık bir soru hem de bu konuya doğal bir geçişi sağlayacaktır. Yukarıda önerilen ilk soru, ( Burdur Müzesi nde Hacılar Höyüğünde bulunan hangi eseleri gördünüz? ) öğrencilere müzede gördükleri pekçok 104 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

17 Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama... nesneyi tanımlama fırsatı verecektir (ya da bir ders kitabından onunla ilgili konuyu okuyabilirler). Öğrencilerin yukarıdaki sorunun cevabını öğrendiklerini varsaysak dahi yine de onların bazıları erkekler, bazıları kadınlar tarafından yapılmıştır. Bir sonraki soru öğrencilerin, ustaların cinsiyetlerine göre insan eliyle yapılmış olan şeyleri sınıflandırmalarını sağlayabilir. Cevaplar yazı tahtasında özetlenebilir. (Eğer öğretmenin amacı Hacılar Höyüğünde yaşamış olan Neolitik Dönem insanlarının sahip oldukları araç-gereçlerle ilgili değerleri ve onların kültürlerinin çevreden etkilenme yollarını düşündürmek istiyorsa elbette ilk sorular buna uygun olarak düzenlenebilir.) İzleyen sorular öğrencileri genellemeler yapmaya cesaretlendirmelidir. Birbirini izleyen sorularda öğrenciler, öğretmenin ilk sorusuna verdikleri cevapların bir araya getirilmesiyle oluşan bilgileri inceleyebilirler. Öğretmen öğrencilerden hangi verileri topladıklarını ifade etmelerini isteyebilir: Bütün bunları nasıl yaptınız? sorusu ile sınıftan bir genelleme yapmaları istenir. Cevap veren her çocuğun kendi yöntemiyle bir genelleme yapma ihtimali vardır. Birisi şöyle bir ifadede bulunabilir: Erkek ve kadınlar farklı işler yapıyorlardı. Bir diğeri cesaretle: Erkekler avcılık yapıyorlar, tarlaları sürüyorlar, hayvanları otlatıyorlardı; kadınlar dokuma, yemek pişirme, sebze ve meyve yetiştirilmesinde kocalarına yardım ediyorlardı Öğretmen bütün bu cevapları tahtada sınıflandırır ve en iyi genellemenin hangisi olduğuna karar vermelerine yardımcı olur. Yani, verilerden pek çoğuna açıklama getirebilen ve tümünü kapsayan bir cevabı kabul eder. İzleyen soru dizilerinde, kadın ve erkek işleri ile ilgili günümüzde kabul edilmesi gereken uygulamalar ve düşüncelerle Neolitik dönem insanlarının fikirlerini sınıfın mukayese etmesi istenebilir. Bilgiler tartışma içerisine sokulduktan sonra tekrar bir genelleme çıkarılması için öğretmen çeşitli sorular sorar. Çalışmanın daha önceki aşamalarında belirtildiği gibi zengin bir veri tabanı oluşturulmasının önemi büyüktür. Bazı durumlarda öğrenciler genelleme yapma yeteneğine sahip değillerdir. Çünkü, onlar çok az bilgiye sahiplerdir. Böyle durumlarda daha ileri sorular, ilave gözlem, okuma ve dinlemelerle gerçekleri daha ayrıntılı öğrenme fırsatı yakalayıncaya kadar ertelenmelidir. SORU TİPLERİ Araştırmalar, öğretmenlerin gerçeğe dayalı soruları daha fazla kullanma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Adaların oluşumunda rol TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

18 Hilmi DEMİRKAYA oynayan iki faktör nedir?. Buna karşılık düşünmeyi gerektiren soruları daha az kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bir adada yaşamanın iyi tarafları nelerdir? ve iyi olmayan yönleri nelerdir?. Öğretmenlerin bir tartışmayı hazırlarken gerçeğe dayalı sorular üzerine aşırı yoğunlaşmaktan kaçınmalarını sağlayan bir yol olarak, soru tiplerinin dengeli bir şekilde dağıtıldığı eğitim hedeflerinin sınıflandırılmasındaki hedefler listesinden yararlanmaları gösterilebilir. Herhangi bir tartışmada, öğretmenlerin bu birkaç kategori sorudan daha fazla soru sorması beklenmez. Fakat bir veya iki hafta süren bir çaba sonucunda bu soru kategorilerinin büyük bölümünden yararlanılmasını sağlayabilir. Taksonomiye dayalı olası soru tiplerine aşağıda yer verilmiştir: Güncel Sorular: Güncel sorular, önceden öğrenilmiş olan kavramları, eğilimleri, genellemeleri v.b. içerir. Ölçülü olunduğunda, bu tip sorular tartışmalarda belli bir yer işgal ederler. Fakat güncel sorulara fazla yer verilecek olursa gerçeklerin geri plana alınması ile öğrenciler gerçeklerle ilgilenmek istemeyebilirler. Diğer yandan, gerçeklerle, güncel olayları beraber hesaba katıp katmamak isteğe bağlıdır. Örneğin; Rasat istasyonları kurulmazdan önce insanlar hava tahminlerini nasıl yaparlardı?, Hava durumu ne anlam ifade etmektedir?, Denizlerdeki kirliliğin nedenleri nelerdir?, Hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçları nelerdir? Kavrama Soruları: Kavrama sorularının cevapları bilgi unsuru içeriyorsa sadece gerçeğe dayalı olmalıdır. Bu bilgiler daha önce hatırlatma ve bilgi olarak öğrencilere verilmiş olmalıdır. Eğer böyle ise öğrenciler sadece onları hatırlamaya gereksinim duyarlar. Fakat kapsamlı ve diğer yüksek seviyeli sorular farklıdır. Bu tür sorular, öğrencilerin öğrendikleri ve onları zihinlerinde yeniden düzenledikleri şekliyle düşünmelerini gerektirir. Örneğin; Kış mevsiminde niçin kalorifer yakıyoruz?, İnternette aradığımız bilgiye nasıl erişebiliriz?, (Evsel atıklar gölün ekolojik dengesini bozar) cümlesinde çevre bilimci ne demek istemektedir? E-devlet uygulaması günlük yaşantımızda neleri değiştirecektir? Uygulama Soruları: Uygulama soruları, eğer öğrenciler belli bir bağlamda belli bir durumla ilgili öğrenmiş oldukları ve farklı bir bağlamda uygulayacakları bilgileri alabileceklerse bunu görmeleri için tasarlanmıştır. Örneğin; Yerleşime açılmış ormanlık alanların satılma- 106 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

19 Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama... sına izin veren 2b yasa tasarısı onaylanırsa bu durumdan kimler rahatsızlık duyar ya da kimler memnun olur? Ülkemizin nüfus yoğunluğu Çin in nüfus yoğunluğu düzeyinde olsaydı bu durum, yaşam tarzımızı nasıl değiştirebilirdi? Bir fabrika işçisi, polis memuruna, çiftçiye, öğretmene v.b. na nasıl bağımlıdır? Analiz Soruları: Analiz soruları bir konunun ilişkilerini ve organizasyonunu inceler. Benzer ögeler arasında yüzeysel bir ayrımı sağlar. Küçük önyargılar, sonuçlar ve amaçlar ve içeriğin diğer detaylı sınav türlerini yapmak gibi. Bir bilgiyi, düşünceyi ya da ilkeyi analiz edebilme, bir bütünü öğelerine ayırabilme ve öğeler arasındaki ilişkileri anlayabilme gücü analiz düzeyindeki sorularla sınanır. Ortaöğretim I. sınıf coğrafya dersi programında öngörülen hedeflere ulaşılabilmesi için, öğrencilerin yeryüzündeki doğal, beşerî ve ekonomik olaylar ve olgular arasındaki ilişkileri analiz edebilir düzeye erişmeleri gerekmektedir (Doğanay, 2002). Analiz düzeyindeki sorulara; Yükselti faktörünün Doğu Anadolu Bölgesi nin ekonomik yönden geri kalmışlığı üzerindeki rolünü açıklayınız ya da Ege ve Akdeniz kıyılarını morfolojik özellikleri bakımdan karşılaştırınız örnek olarak verilebilir (Akpınar, 2003). Değerlendirme Soruları: Değerlendirme soruları, öğrencilerin değerlendirme yaparken kullandıkları kriterleri geliştirir. Örneğin; Yağmurlu, bulutlu ve güneşli günleri uzun süre kaydettikten sonra önümüzdeki kış meydana gelecek hava durumlarını nasıl tahmin edebilirsiniz? İcatlar ve uygarlığa yaptıkları katkı göz önünde bulundurulduğunda, Türk toplumunun katkı oranı nedir? Duyuşsal Sorular: Duyuşsal sorular ilgileri, tutumları, davranışları, değerleri ve diğer duygusal davranış yönlerini ele alır. Verilen değerleri, sözleri değerlendirmeleri için öğrencilere aşağıdaki tür sorular sorulabilir: Örneğin; Sulak alanlarımızdaki kirliliğin nasıl önlenebileceğine dair görüşlerinizi ortaya koymadan önce kirlilikle ilgili gerçekleri bilmek ne kadar önemlidir?, Bu niçin önemlidir?, Kirliliği durdurmak için neler yapabilirsiniz?, Bunu yapmak sizin için eğlenceli olabilir mi? Eğer eğlenceli ise neden?, Eğer çevremizde bize yardım etmeyeceğini bildiğimiz bir topluluk olsa bile toplumumuzu geliştirmek için çaba harcamalı mıyız?, Niçin yapmalıyız ya da niçin yapmamalıyız? TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

20 Hilmi DEMİRKAYA 3. SONUÇ VE ÖNERİLER Coğrafya öğretmenleri, eleştirel düşünme becerilerini derslerinde aktif bir şekilde kullanarak, öğrencilerin farklı konu alanlarına duyarlı olmalarını ve konu alanını açık, tam ve doğru düşünerek anlamalarını ve kazandıkları bilgiyi güncel hayata aktarabilmelerini sağlayabilmelidir. Öğrencilerin düşüncelerinin ortaya çıkarıldığı ve değerlendirildiği sokratik tartışmalar öğrencilerin açık bir şekilde düşüncelerini sergilemelerine ve değerlendirmelerine fırsat verir. Bu yolla öğrenciler, kendi görüşlerini daha tutarlı ve geliştirilmiş perspektifleri esas alarak şekillendirebilirler. Bu esnada öğretmen, öğrencisinin ne düşündüğünü ve nasıl ifade edeceğini merak etmeli ve öğrencisini dikkatle dinleyerek dönüt vermelidir. Eğitim durumları yapılandırılırken tasarlanan ve öğrencilerin katılımı yoluyla gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencinin süreçten bilgi ve beceri kazanımı, düşünme değişikliği ve bireysel yaşantıları ile öğrendiklerini ilişkilendirebilme gibi öğrenme çıktıları ile ayrılmasına olanak vermelidir. Coğrafya dersleri, öğrencilerin düşüncelerini paylaşabilecekleri ve değerlendirebilecekleri bir ortama dönüştürülmelidir. Böyle bir ikliminde öğrencilere akranlarının farklı bakış açılarını anlayabilecekleri öğrenme-öğretme etkinliklerinin yaptırılması istendik sonuçlara ulaşılmasına katkıda bulunacaktır. Coğrafya öğretmeni sorduğu sorulara farklı çözümler bulunmasını isteyerek, öğrencilerden edindikleri becerileri çeşitli ortamlarda kullanmalarını istemeli ve öğrencilerin kompleks soruları cevaplandırabilmeleri için yeterli süreyi tanımalıdır. Bazı durumlarda beceriyi ve becerinin nasıl kullanılabileceğini anlatan öğretmen, öğrencinin gerçekleştirmesi gereken düşünme işini öğrenci yerine yapabilmektedir. Bu yüzden öğrenciler, yaşamalarında karşılaştıkları ikilemleri çözümlemeye, gerçek yaşamla ilgili yargıda bulunmak üzere düşünmeye yönlendirilmeli, öğretmen rehberliğinde alıştırma yapmalıdırlar (Seferoğlu ve Akbıyık, 2006:198). Coğrafya derslerinde, öğrencilerin düşünce sistemlerini harekete geçirecek tarzda sorular üretebilmek için öncelikli olarak öğretmenlerin bu konuda kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, hiz- 108 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ. 1.2. Problem

BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ. 1.2. Problem BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları, araştırmada geçen bazı kavramların tanımları ve araştırma boyunca sık sık karşılaşacağımız bazı kavramların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 GİRİŞ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğretim yöntemleri dersi içerisinde Program Geliştirmenin temel öğeleri arasında yer alan eğitim

Detaylı

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME Öğreniyorum, öyleyse varım Okulda bir şeyler öğrenip, sonra kalan hayatımızda bilgi ve becerilerimizi kullanmak fikri artık geçerli değildir. Dünya hızlı hareket etmekte

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (YABANCI DİL ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ Doktora

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI LİSE - 1 TARİH DERSİNDE UYGULANAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÜSTÜN ZEKÂ VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ Hazırlayan: Öznur AYDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜVENÇ Lisansüstü Eğitim,

Detaylı