Demokrasi yolundaki yürüyüşümüz devam edecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demokrasi yolundaki yürüyüşümüz devam edecek"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Demokrasi yolundaki yürüyüşümüz devam edecek Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 1960 Anayasas bir statükoyu oluşturdu Anayasas, yarg y en öncelikli erk haline getirdi, milleti kenara itti Anayasas ise bir başka statükoyu oluşturdu Anayasas, darbecilerin haz rlatt ğ bir anayasa olduğu için, darbenin lideri bir anlamda tehditle Cumhurbaşkan seçildiği için, icra çok güçlü hale getirildi. Millet, yine bir kenara itildi y l na geldiğimizde amac m z; statükolar n değil, bizatihi halk n iradesinin, halk n ortak arzular n n ön plana ç - kacağ bir Anayasa haz rlamak, kurumlar n vesayetini ortadan kald rmakt r. Türkiye de yaşayan her bir bireyin, İşte bu benim Anayasam diyebileceği bir Anayasa y halk m z n önüne koymak öncelikli hedefimizdir. Bu Anayasa n n önyarg lardan uzak, peşin hükümlerden ar nm ş olarak haz rlanmas gerekir. AK PARTi olarak, masaya peşin hükümlerle, k rm z çizgilerle oturmuyoruz. Ancak bu, hassasiyetlerimizin olmad ğ anlam na da gelmez. Demokratik Cumhuriyet, umuyoruz ki tüm siyasi partilerin ortak paydas d r. Hukukun üstünlüğü kavram ndan, Düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğünden, Din ve vicdan özgürlüğünden, teşebbüs özgürlüğünden ve mülkiyet hakk ndan taviz vermemiz söz konusu değildir. Bu konulardaki hassasiyetimiz, diğer partilerden az değildir. Biz Türkiye nin ortak paydalar konusunda son derece duyarl y z. Yeni Anayasa haz rl k sürecinde Türkiye nin, hepimizin beklentisi, uyum içerisinde çal ş larak haz rlanm ş bir yeni Anayasa d r. Yeni Anayasam z, bürokratik ideolojilerin değil milletin anayasas olacakt r. Dini, mezhebi, etnik kökeni, bölgesi, ana dili ne olursa olsun, yeni Anayasa tüm vatandaşlar m z gözetecek. Kesinlikle orada çoğunluk hegemonyas değil çoğulculuk olacak. Eşit vatandaşlar, eşit bireyler olacak. Vatandaştan öteye farkl l klar n kardeşliği asla göz ard edilmeyecek. Kardeşler, birbirinin hukukunu gözetir, birbirinin kültürüne, örfüne, âdetine sayg duyar. Ama o kardeşler devletin vatandaş olurlar, farkl etnisiteye mensup olsalar da ayn milletin tamamlay c unsurlar d rlar. Ülkemizde, yeni Anayasa ile birlikte z mnen de olsa sahipler, kirac lar ve s ğ nmac lar olmayacak. Tüm halk m z bu ülkenin hakiki ve öz sahibi olarak yerini alacakt r. AK PARTi bunu hep söyledi ve hep buna göre icraat yapt. Kimseyi yok sayan, inkar eden, asimile eden bir duruşumuz asla olmad. Aksine eskinin yanl şlar n bir tarafa itip Türkiye de bir kardeşlik iklimi ve zemini oluşturmaya çal şt k. Şimdi geldiğimiz bu noktada, huzurumuza ve bar şa kurşun s kanlar millet de tarih te affetmeyecektir. Türkiye de yaşayan vatandaşlar m z n, birliğine, bütünlüğüne, kader, keder ve sevinç birliği oluşturmas na kastederek amaçlar - na ulaşamayacaklard r. Tüm halk m z müsterih olsun. Ah demeyeceğiz ki, habis emellerin sahipleri oh demesin. Kan ve barut kokusu ile demokrasi bir arada olamaz. Eğer bir yerde şiddet, terör ve bunlar n hakl ve meşru görülmesi söz konusu ise orada demokrasi olmaz. Ekonomide dünyan n parlayan y ld z haline gelen, d ş politikada aktif ve etkin bir konuma yükselen, yard m bekleyen değil, hangi dinden ve milletten olursa olsun tüm halklara imkanlar nisbetinde yard m elini uzatan bir Türkiye var art k. Bölgesinde ve dünyada bar ş egemen k lmak için, var gü cüyle çal şan Türkiye, hiç kuşkusuz ki terörle çekilmek istenen girdaba da girmeyecektir. Türkiye ye inan yor milletimize ve hükümetimize güveniyoruz. Demokrasi yolundaki yürüyüşümüz elbette devam edecektir.

4 Ç NDEK LER 36 Başbakan Erdoğan: Burada insanl ğ n vicdan test ediliyor AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz da kalabal k bir heyetle, açl k ve susuzluğun pençesinde yaşam savaş veren Somali ye gitti S f r kilometre Anayasa Türkiye İhracatç lar Meclisi nin (TİM) 18. Ola ğan Ge nel Ku rul u AK PARTi Ge nel Başka n ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan n kat l m yla, 25 Haziran da gerçekleştirildi. Git-Gel Konya art k 3 saat AK PARTi iktidar n n 9 y ll k icraatlar na h z katan proje Yüksek H zl Tren de, Ankara- Konya hatt hizmete girdi Olimpiyatlar na resmen talip olduk AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat Evi'nde düzenlediği bas n toplant s nda, Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Oyunlar 'n düzenlemek için aday olduğunu aç klad. Türkiye Bülteni AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdoğan Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayşe Böhürler Ayşe Keşir A. Edip Uğur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz şleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla lişkiler: Betül Kaya Deniz Günhan > Temmuz-Ağustos 2011 Y l 9 Say 71 Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Müjdat Erol Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.Ş. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve fotoğraflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H Erzurum Kongresi nin aç l ş 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi nin Milli Mücadele tarihinde çok özel ve önem li bir ye ri var d r. 23 Tem muz da başlayan kongreye Erzurum, Bitlis, Van, Trabzon temsilcileri kat lm ş, Mustafa Ke mal Pa şa kon gre başkan seçilmiştir. Kongrede şu kararlar al nd : 1- Milli s n rlar içinde bulunan vatan parçalar bir bütündür, birbirinden ayr lamaz. 2- Her türlü yabanc işgal ve müdahalesine karş ve Osmanl Hükümeti nin iş yapamaz duruma gelmesi halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3- Vatan korumaya ve istiklali elde etmeye stanbul Hükümeti muktedir olamad ğ takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacakt r. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmam şsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacakt r. 4- Kuvâ-yi Milliye yi tek kuvvet tan mak ve milli iradeyi hakim k lmak temel prensiptir. 5- H ristiyan az nl klara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. 6- Manda ve himaye kabul olunamaz. 7- Milletimiz, çağdaş gayelerin büyüklüğüne inan r ve teknik, s nai ve iktisadi durumumuzu ve ihtiyac m z takdir eder. 8- Milli Meclis in derhal toplanmas - n ve hü kü met işlerinin Meclis taraf ndan kontrol edilmesini sağlamak için çal ş lacakt r. Büyük Taarruz 26 Ağustos Ağustos 1922 günü sabah saatlerinde başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos günü Başkomutan Savaş yla büyük bir zafere dönüş tü ve işgal güçlerinin bozgun halinde geri çekilmesiyle Ana do lu, dört y l l k bir işgal döneminden sonra yeniden özgürlü ğüne kavuştu. Büyük Taarruz ve onu izleyecek meydan muharebesi plan, Temmuz 1922 gecesi, Akşehir e çağ r lan ordu komutanlar na aç kland. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen haz rl klar sonras nda nihayet 26 Ağustos 1922 sabah saat 5.30 da Türk topçular n n ateşiyle Kocatepe den Büyük Türk Taarruzu başlad. Taarruz, k sa sürede Afyon-Konya demiryolu hatt boyunca başar l bir şekilde gelişti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa n n büyük bir basiretle ateş hatt nda yönettiği bu taarruzda ordumuzun Genelkurmay Başkanl ğ n Fevzi Paşa, Bat Cephesi Komutanl ğ n smet Paşa üstlenmişti. Lozan Anlaşmas 24 Temmuz 1923 Kurtuluş Savaş n n ba şar yla sonuçlanmas üzerine, taraflar sviçre nin Lozan kentinde bir konferans toplanmas n kararlaş t r d. 21 Ka s m 1922 de başlayan Konferans 4 Şubat 1923 te kesintiye uğrad. 23 Nisan 1923 te görüşmeler yeniden baş la d. 24 Tem muz 1923 te 143 mad de lik esas an laş ma im za lan d. Böylece Türkiye Cumhuriyeti milletleraras platformda resmen tan nd. K br s Bar ş Harekat 20 Temmuz Tem muz 1974 te, EO KA c Nikos Sampson, Yunanistan daki askeri cuntan n deste ğiyle K br s ta darbe yaparak yönetimi eline geçirdi ve adadaki Türklere yönelik sald r lara başlad. Türk Ordusu garantör devlet s fat yla bu sald r lar durdurmak ve adan n fiilen Yunanistan a bağlanmas n önlemek amac yla K br s a asker ç kard. Hiroşima ya atom bombas 06 Ağustos 1945 ABD taraf ndan 6 Ağustos 1945 te 300 bin nü fus lu Hi - ro şi ma ya sa bah 8.15 te 4.5 tonluk "Little Boy" ad verilen uranyum bombas at ld. Şehrin 500 metre üzerinde patlat lan bomba şehri bir an da düm düz et ti. Bomban n yaratt ğ yüksek s dan ilk an da 100 bin ki şi kavrularak yok oldu. Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Çanakkale Savaş Simülasyon Müzesi için geri say m > Orman ve Su İşleri Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Gelibolu Yar madas Tarihi Milli Park 'nda Çanakkale Savaşlar ile ilgili yap m süren simülasyon merkezinde incelemelerde bulundu. Tarihimiz aç s ndan Çanakkale çok önemli bir destand r. Bu yüzden diyoruz ki böyle bir eser gerekiyordu diyen Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: En mükemmelini yapt k. Bundan daha mükemmeli yok. Aç l ş nda her şeyi göreceksiniz, her şeyi yaşayacaks n z. Gemiye bindiğiniz zaman sallanacaks n z, top at şlar yap ld ğ zaman onu hissedeceksiniz. Siperlerden giderken at şlar göreceksiniz. Harbin içinde, gelen seyirci bizzat bunu yaşayacak. Çok büyük bir emek sarf edildi, inşallah bu y l içinde bitecek. Öğrenci yurtlar 4. y ld zl oluyor > Başbakanl k Toplu Konut İdaresi Başkanl ğ (TOKİ), yüksek öğrenim yurtlar n n kalitesini ve kapasitesini art rmak için 17 ilde 18 üniversite yurdu inşa edecek. TOKİ taraf ndan ihalesine başlanan 10 bin 10 yatak kapasiteli yurtlar dört y ld zl otel konforunda olacak. Kamu kurumlar na modern hizmet binalar inşa eden TOKİ, şimdi de yüksek öğrenim gençliğinin bar nma sorununa kal c çözümler getirmek için harekete geçti. TOKİ ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) aras nda Nisan ay nda imzalanan protokolün ard ndan acil bar nma ihtiyac olan 17 kente toplam 10 bin 10 yatak kapasiteli 18 yurt kazand r lacak. Türkiye nin en s cak jeotermal enerji kuyusu aç ld > Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, MTA'n n bugüne kadar 260 bin metre sondaj çal şmas yapt ğ n ve 207 jeotermal enerji sahas n tespit ettiğini dile getirdi. Manisa, Alaşehir'deki jeotermal arama kuyusunun aç l ş na kat lan Bakan Y ld z, ''Bugün jeotermal enerji ile 20 yerleşim birimimizde 81 bin konut s t lmaktad r. Bunu art rmaya çal şmam z laz m. Bu kaynaklar n kullan m enerjide ithalata olan bağ ml l ğ m z azaltacakt r. Bu çabalar mutlaka yerli, yenilenebilir kaynaklar m za katk koyacakt r. Say n Başbakan m z n bize talimat da budur. Hedefimiz ithalat olabildiğince azaltmak, olabildiğince yerli kaynaklar kullan r hale getirmektir. Bunun için de yeralt kaynaklar na yönelik aramalar art rd k'' dedi. 4 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Gemi at k takip sistemi kuruldu > Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ, üç taraf denizlerle çevrili olan ülkemizde, gemi kaynakl deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz çevresinin korunmas için harekete geçti. Konu ile ilgili olarak Bakanl kça Mavi Kart ve Gemi At k Takip Sistemi uygulamalar başlat ld. Mavi Kart Sistemi nde, yoğun deniz turizminin yaşand ğ Muğla ili pilot bölge olarak belirlendi. Muğla da bulunan tüm yat liman, bal kç bar naklar nda at k al m ve sistem alt yap s oluşturularak, yatlarda ve diğer su araçlar nda, online at k kay t ve takip sistemi olan, Mavi Kart uygulamalar başlat ld. Projenin tüm k y illerinde, sistem alt yap lar n n oluşturulmas n n ard ndan 2 y l içerisinde yayg nlaşt r lmas öngörülüyor. 100 bin kişi faizsiz hayvanc l k kredisi kulland > G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, 100 bine yak n vatandaş m z faizsiz hayvanc l k kredilerinden yararland. Kulland r lan faizsiz krediler sayesinde çok say da tesis kuruldu. Bundan 8 y l önce Türkiye'de küçük işletmelerde hayvansal üretim yap l rd ve 50'nin üzerinde hayvan bulunduran tesis say s yaln zca 4 bin 300 iken, bugün bu say 20 bine ç kt. Bunlar izlediğimiz politikalar n ortaya ç kard ğ gerçeklerdir dedi. Bakan Eker, hayvan hastal klar yla etkin mücadele ettiklerini ve tarihte ilk kez bir bölgenin şap hastal ğ ndan ari hale getirildiğini söyledi. Trakya n n hastal ktan ari bölge haline getirildiğini ve buran n korunmas ad na gerekli tedbirleri ald klar n aç klayan Bakan Eker, Hedefimiz, Trakya'y Türkiye'nin hayvanc l k ihracat üssü haline getirmek. Trakya'dan da doğuya doğru hastal ktan ari olan bölge say m z art racağ z diye konuştu. 5 y lda 5000 öğrencinin yurt d ş na gönderilmesi projesi > Milli Eğitim Bakanl ğ, öğretim y l nda 1257 kişiye lisansüstü öğrenim bursu verecek y l nda başlanan ve 5 y lda 5000 öğrencinin yurt d ş na gönderilmesi projesi ile ilgili olarak 2011 y l nda da yurt d ş na öğrenci gönderilecek. Yükseköğretim kurumlar ad na 1000, Türkiye Petrolleri (TPAO) ad na 87, Devlet Demiryollar (TCDD) ad na 80, Orman ve Su İşleri Bakanl ğ ad na 12, Orman ve Su İşleri Bakanl ğ Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ad na 37, Orman ve Su İşleri Bakanl ğ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ad na 39, Ulusal Bor Araşt rma Enstitüsü (BOREN) ad na 2 olmak üzere toplam 1257 adet lisansüstü bursu tahsis edildi. Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI 11 Eylül'ün 10. y l > ABD'nin New York kentinde, 11 Eylül 2001 tarihindeki terör sald r lar n n 10. y l dönümünde, sald r larda hayat n kaybedenler için anma töreni düzenlendi. ABD Başkan Barack Obama ve 43. Başkan George W. Bush'un da kat ld ğ törende, Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör sald r lar nda yerle bir olan İkiz Kuleler'den geri kalan "S f r Noktas "nda inşa edilen ve iki devasa an t havuzdan oluşan 11 Eylül An t (9/11 Memorial) terör kurbanlar n n yak nlar na aç ld. Tören, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'nde, Pentagon'da, "United Airlines" yolcu uçağ nda ve 2001 y l nda yine Dünya Ticaret Merkezine yönelik bombal sald r da hayat n kaybeden toplam kişinin isimlerinin tek tek okunmas yla devam etti. Filistin BM de ayakta alk şland > Filistin Devlet Başkan Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a devlet olarak tan nmak için gerekli başvuru mektubunu sundu. Mahmud Abbas, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu yapt ktan sonra konuşma yapmak için geldiği BM Genel Kurulu salonuna alk şlarla girdi. Mahmud Abbas, BM Genel Kuruluna hitaben yapt ğ konuşmada, BM'nin Filistin'i art k bir devlet olarak tan mas gerektiğini söyledi. "İsrail hükümetine ve İsrail halk na bar ş yapmak için elimizi uzat yoruz" diyen Abbas' n konuşmas s k s k salondan gelen alk şlarla kesildi. Abbas konuşmas nda, BM Güvenlik Konseyinin başvurular n kabul etmelerini de isteyerek, Genel Sekretere sunduğu başvuru mektubunun kopyas n havaya kald rarak salondakilere gösterdi ve yine büyük alk ş ald. Libananco davas nda zafer Türkiye'nin > Merkezi Güney K br s'ta bulunan Libananco şirketinin, el konulan Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik hisselerinde zarara uğrad ğ gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti hakk nda açt ğ 10.1 milyar dolar tutar ndaki tahkim davas nda zafer Türkiye'nin oldu. Libananco davas, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ğ 'n n 2003 y l nda Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) başvurusu üzerine, Uzan Grubu'na ait ÇEAŞ ve Kepez Elektrik şirketlerine el koymas ndan kaynaklan yor. 6 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI KKTC'den bir ad m daha > KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl ğ 'na (TPAO), KKTC deniz yetki alanlar nda petrol ve doğalgaz arama ruhsat verdi. Başbakan İrsen Küçük başkanl ğ nda olağanüstü toplanan KKTC Bakanlar Kurulu, New York'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkan Derviş Eroğlu'nun imzalad ğ Türkiye-KKTC K ta Sahanl ğ S n rland rma Anlaşmas ile petrol ve doğalgaz konular yla ilgili gelişmeleri ele ald. KKTC Başbakan İrsen Küçük, "Bakanlar Kurulumuz KKTC taraf nca deniz yetki alanlar nda TPAO'ya karar ekinde tarif edilen alanlarda petrol ve doğalgaz aramas hususunda ruhsat verilmesini karara bağlam şt r" dedi. Kazakistan' n başkenti Astana ''Türk Dünyas Kültür Başkenti'' olacak > Türk Dili Konuşan Ülkeler (TÜRKSOY) Kültür Bakanlar Daimi Konseyi'nin 29. dönem toplant s, imzalanan deklerasyonun ard ndan tamamland. Kültür ve Turizm Bakan Ertuğrul Günay' n Türkiye'yi temsil ettiği toplant da, Türkiye'nin TÜRKSOY Kültür Bakanlar Daimi Konseyi'nin 30'uncu dönem toplant s na ev sahipliği yapmas ve Kazakistan' n başkenti Astana'n n ''Türk Dünyas Kültür Başkenti'' olmas kararlaşt r ld. Astana'n n ''Türk Dünyas Kültür Başkenti'' olmas n da önemsediklerini anlatan Bakan Günay, TÜRKSOY üyesi bütün ülkelerin önümüzdeki y l burada yap lacak kültürel etkinliklere destek vereceğini ifade etti. Kaddafi gitti, ambargo kalkt > Avrupa Birliği (AB), Libya'da yeni hükümetin kurulmas na destek için Libya Merkez Bankas ve diğer baz teşekküllerin dondurulan mal varl klar n serbest b rak yor. AB'den yap lan aç klamada, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'yla ilgili olarak ald ğ karar doğrultusunda, baz teşekküllerin dondurulan fonlar n n "insani ihtiyaçlar ve sivil ihtiyaçlar, Libya petrol ve bankac l k sektörlerinde yenilenen faaliyete destek ve sivil hükümetin kurulmas na yard mc olmak için" serbest b rak lacağ belirtildi. Bu kurumlar aras nda Libya Yat r m İdaresi, Libya D ş Bankas, Libya Afrika Yat r m Portfolyosu ve Ulusal Libya Petrol Şirketi'nin bulunduğu kaydedildi. AB ayr ca Libya uçaklar n n Avrupa'daki havaalanlar ve Avrupa hava sahas n kullanma yasağ n kald rd. Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 7

10 TİM 18. Olağan Genel Kurul una kat lan Başbakan Erdoğan: Dünün parametreleri art k dünde kalm şt r. Dünün tart şmalar na millet art k son noktay koymuştur. Dünün siyasi polemikleri, alt n çizerek tekrar ifade ediyorum, dünün siyaset kültürü de millet taraf ndan aç k ve net bir biçimde reddedilmiştir dedi. S f r kilometre Anayasa B Z D YORUZ K KAPORTASI YAMULMUŞ, MOTORU SÜREKL TEKLEYEN, ELEKTR K AKSAMI GÜVEN VERMEYEN BU ARABAYI BIRAKALIM VE SIFIR K LOMETRE YEPYEN B R ARAÇLA YOLUMUZA DEVAM EDEL M. > Tür ki ye İh ra cat ç lar Mec li si nin (TİM) 18. Ola ğan Ge nel Ku rul u AK PARTi Ge nel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan n kat l m yla, 25 Haziran da gerçekleştirildi. Başbakan Erdoğan, Genel Kurul daki konuşmas nda yeni anayasa çal şmalar ile ilgili önemli mesajlar verdi. Yeni anayasan n geniş tabanl bir uzlaşmayla yap lmas gerektiğini belirten Başbakan Erdoğan, Gelin bütün olumsuzluklar bir kenara b rakal m, ön şartlar bir kenara b rakal m, özgürce konu şal m, birbirimizin önünü kesmek de ğil, bir bi ri mi zi ta mam la mak için çal şa rak, müm kün olan en ge niş uzlaşman n ürünü yeni anayasa metni haz rlayal m dedi. Mil li ira de üze rin de hiç bir ve sa ye ti ka bul et mi yo ruz Yeni anayasan n geniş tabanl bir uzlaşmayla yap laca ğ konusunda aç k taahhüdümüz var diyen Başbakan Erdo ğan, bu ge niş kat l m n içinde halk n iradesinin, sivil toplum kuruluşlar n n olmas gerekti ğini söyledi. Başbakan Erdoğan, en do ğudan en bat ya, en kuzey den en gü ne ye ka dar her bir fer - din, Bu be nim ana ya sam, işte arad ğ - m buldum diyece ği bir anayasan n geniş bir konsensüsle yap laca ğ n belirtti. Türkiye nin en temel sorunlar ndan biri olan yeni anayasay hiçbir zorlamaya maruz kalmadan, tamamen sivil siyaset ve sivil kuruluşlar eliyle yap labileceği ni ifa de eden Başbakan Erdoğan, 12 Haziran seçimleriyle başlayan yeni sürecin, hukukun üstünlüğünün çok daha fazla güç kazanacağ bir sü reç ola ca ğ n söyledi. S f r ki lo met re yep ye ni bir araç la yo lu mu za de vam ede lim Yeni bir anayasa haz rland ğ zaman içine düşülen tart ş ma lar ve pek çok so ru nun or ta dan kal ka ca ğ n ifa de eden Başbakan Erdoğan, aksi taktirde y lar n yine tek tek sorunlar ve s k nt lar içinde formül bulma aray şlar yla geçip gideceğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, Biz diyoruz ki kaportas yamul muş, mo to ru sü rek li tek le yen, elektrik aksam güven vermeyen bu arabay b rakal m ve s f r kilometre yepyeni bir araçla yolumuza devam edelim. Mevcut yap içinde bile 8,5 y lda buralara gelebilen bir Türkiye'nin, kendi ihtiyaçlar m za göre yeni baştan oluşturacağ m z bir anayasa ile nas l bir at l m göstereceğinin takdirini sizlere b rak yorum.'' 8 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

11 BİRLİK VAKFI NIN İFTAR YEMEĞİNE KATILAN BAŞBAKAN ERDOĞAN, SURİYE MESELESİ BİZİM İÇ MESELEMİZDİR. BURADA OLUP BİTENLERE ASLA SEYİRCİ KALAMAYIZ DEDİ. Başbakan Erdoğan: Bölgemizde yaşanan büyük ac lar 'yetsin art k' diyoruz > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ağustos ta Birlik Vakf n n Çemberlitaş taki genel merkezinde düzenlenen geleneksel iftar yemeğine kat ld. Dünyan n her bölgesine art k Türk insan n n merhamet eli uzan yor Başbakan Erdoğan, ''merhamet ay olan ramazan ay nda Türk milletinin k tl kla açl kla susuzlukla büyük bir felakete duçar olan Afrikal kardeşlerini de iftar ve sahur sofras na davet ettiğini'' belirtti. Dünyan n her ülkesine, her bölgesine art k Türk insan n n merhamet elinin uzand ğ n dile getiren Başbakan Erdoğan, Diyanet teşkilat n n, K z lay' n, TİKA'n n, gönüllü sivil kuruluşlar n, hamiyetperver milletin, yard mlar n bir an evvel Afrika'ya ulaşt rmak için büyük kampanyalar başlatt klar n kaydetti. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bölgemizde yaşanan büyük ac lar 'yetsin art k' diyoruz. 30 sene önce yan baş m zda bir büyük ac yaşanm şt da 'Hama'da bir bülbül öter, boynu vurulur' demişti değerli kardeşimiz merhum şair Cahit Zarifoğlu. 30 sene sonra bugün, kardeş dediğimiz o ülkenin, Suriye'nin o yaral şehrinde, o büyük ac n n hem de bir ramazan günü yeniden yaşat lmas n hangi ak l, hangi vicdan kabul eder? Var m d r dünyaya, insanl ğa bir sözünüz? Zulümle ne kadar payidar olunur? Demir kafesler ard nda daha kaç gün hüküm sürülür? Çok manidard r demir kafesler ard ndan nice Müslümanlar biliyorsunuz idam sehpalar na götürüldü. Onlar idam sehpalar na götürenler şimdi ayakta değil, sedyeyle bak n nereye gidiyor. Araplar n bir sözü var. 'Men dakka dukka'. Böyle bir süreci dünya yaş yor ama ibret alana ne kadar güzel. Ama ibret almayan için bu süreç çok zarar verir. Etraf n zda olup bitenler size hiç mi bir şey ifade etmiyor? Halk n z n üzerine kurşun yağd rarak kimi sevindiriyorsunuz? Evet, bunlar söylemek, bu sorular sormak zorunday m.'' Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 9

12 Başbakan Erdoğan: D şişleri bakan m z, bölge hakk ndaki projeksiyonumuzu aç kça komşu bir ülkenin cumhurbaşkan na iletirken, bakan m z n oraya Türkiye nin mesaj n değil de başka bir ülkenin mesaj n götürdüğünü iddia etmek, bir büyük gafletin değilse, şifa bulmaz bir cehaletin ilan değil midir. Başbakan Erdoğan: Suriye deki gelişmeler bizi doğrudan ilgilendiriyor BİZ İÇ SİYASETTE OLDUĞU GİBİ DIŞ SİYASETTE DE EVRENSEL İNSANİ DEĞERLERİ SAVUNUYORUZ. BİZ BARIŞ İSTİYORUZ, BİZ DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ. BİZ DAHA FAZLA ADALET DİYORUZ. BİZ KARDEŞ KANI AKMASIN, GÖZYAŞLARI DİNSİN İSTİYORUZ. GERİDE BIKARTIĞIMIZ 10 YILDA BU ÜLKEDE SİYASETİ BÜYÜK BİR GİRDAPTAN ÇIKARMAKLA KALMADIK, ÜLKEMİZE EŞSİZ BAŞARILAR YAŞATTIK > AK PARTi 67. Ge nişletilmiş İl Başkanlar Toplant s, 10 Ağus tos ta AK PARTi Genel Merkezi nde yap ld. Toplant n n aç l ş nda konuşan AK PARTi Ge nel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdo ğan, ekonomik kriz söylentileri, Suriye deki son gelişmeler ve Somali de ya şanan dram hakk nda önemli mesajlar verdi. D şişleri Bakan Ahmet Davutoğlu nun Suriye ziyareti konusunda muhalefet partilerinden gelen eleştirilere de yan t veren Başbakan Erdoğan, D şişleri bakan m z, bölge hakk ndaki projeksiyonumuzu aç kça kom şu bir ülkenin cumhurbaşkan na ile tir ken, ba ka n m z n ora ya Tür ki - ye nin mesaj n değil de başka bir ülkenin mesaj n götürdüğünü iddia etmek, bir bü yük gaf le tin de ğilse, şifa bulmaz bir cehaletin ilan de ğil midir şeklinde konuştu. Meş ru iye tin kay na ğ halk ira de si dir Türkiye nin bölgesindeki ve dünyadaki her ülkenin kendi dinamikleriyle 10 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

13 demokrasi içinde sorunlar n çözüme kavuşturmas ndan yana olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, Suriye deki gelişmelerin bölgenin istikrar ve güvenliğiyle birlikte Türkiye yi doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti. Suriye de halka karş yap lan ve kabul edilmesi mümkün olmayan eylemlerin üzerine D şişleri Bakan Davutoğlu nun Şam a gittiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: D şişleri Bakan m z, Beşar Esad ile kap sam l bir gö rüşme yaparak, Suriye yönetiminin atmas gereken ad mlarla ilgili değerlendirmelerimizi Say n Esad la paylaşt. İlettiği me saj net ti; Bu gün her şeyden önce yapman z gereken akan kan durdurmak. Sivil halka ve göstericilere kar ş her tür lü şiddete ve güç kullan m na son vermektir. Ülkenizdeki bu durum, bu şekilde devam edemez. Her gün insanlar öldürülürken reformdan bahsetmek ne Suriye halk n ne de uluslararas toplumu ikna etmeyecektir. Suriye halk n n demokrasi talebine kulak verin. Zira her türlü iktidar n meşruiyetinin kaynağ her şeyden önce halkt r, halk n iradesidir. Yap lmas gereken, halk iradesinin özgür şekilde tecelli etmesini sağlamak ve kendi halk n z ikna etmektir. Bu çerçevede Suriye deki gelişmeleri önümüzdeki günlerde de yak ndan izlemeye, ele ald ğ m z hususlar n takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dün ya n n g p ta et ti ği ül ke Türkiye nin krize rağmen, en olumsuz şartlara rağmen büyüme istikrar n sürdürdüğünü, dünyada iflaslar yaşan rken OECD ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme h z na ulaşan ülkenin Türkiye olduğunu ifa de eden Başbakan Erdoğan, Bugün Türkiye ekonomisi ile dinamizmi ile istikrar ile dünyan n g pta ettiği bir ül ke dir de di. Başbakan Erdoğan, ekonomik gelişmelerle ilgili şöyle konuştu: Zira milletimizin cebinden ç kan her kuruşun sorumluluğunu hissediyoruz ama bak yorsunuz anamuhalefetin lideri ne dese beğenirsiniz; Madem ekonomi bu kadar iyi gidiyor, arkas arkas na bu kadar toplant niye yap yorsunuz diyor. Bu toplant lar yap lmasa o za man da der ki Hü kü met ne re de, ni çin bir ara ya gel mi yor? biz şu anda dünyay mercek alt na yat rmak suretiyle bize yans mas ne olur veya olabilir mi, tedbirimizi önceden almak durumunday z ama dedim ya bunlar ç rak bile olamaz s k nt burada. Her türlü iktidar n meşruiyetinin kaynağ herşeyden önce halkt r, halk n iradesidir. Yap lmas gereken halk iradesinin özgür şekilde tecelli etmesini sağlamak ve kendi halk n z ikna etmektir.

14 Başbakan Erdoğan: Türkiye de art k sanal bahanelerle özgürlükler k s tlanm yor ''TÜRKİYE'DE ARTIK POLİS, KISITLAMANIN, YASAKLAMANIN, SINIRLANDIRMANIN BİR ARACI OLARAK DEĞİL, TAM TERSİNE, DEMOKRASİ VE HUKUKUN TEMİNATLARINDAN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.'' > AK PARTi Ge nel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Tem - muz da An ka ra da Po lis Aka de mi si 66. Dönem Mezuniyet Törenine kat ld. Törende yapt ğ konuşmada, bugün art k Türkiye de dün olduğu gibi demokrasi ve hukukun güvenlik için heba edilmediğini belirten Başbakan Erdoğan, Sanal birtak m tehditleri bahane edilerek, özgürlükler k s tlanm yor. İşkence bir insanl k suçu olarak görülüyor ve s f r toleransla asla ve as la işkenceye müsamaha gösterilmiyor dedi. Tür ki ye de ar t k po lis de mok ra si ve hu ku kun te mi nat la r n dan bi ri dir Polis Akademisi nin Güvenlik Bilimleri Fakültesiyle, Enstitüsüyle, Araşt rma Merkezleri ve polis yüksekokullar yla hem Tür ki ye nin hem de dün ya n n en önemli güvenlik eğitim kurumlar ndan biri haline geldiğini belirten Başbakan Erdoğan, akademinin uluslararas faaliyetlerinin, misafir öğretim gö rev li le ri ve mi sa fir öğ ren ci le rin, kurduğu ortakl klar ve tesis ettiği işbirliği zeminleri esas nda bu uluslararas boyutu somut olarak ortaya koyduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, akademinin ve fakültenin, dö ne min de ger çek leş tir dik le ri bilimsel faaliyetleri ana başl klar yla inceleme f rsat bulduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: Yay nlar, sempozyumlar, paneller, araşt rma, rapor, pro je ve ça l ştaylar vas tas yla güvenlik alan nda çok derin, ayr nt l ve son derece kapsaml çal şmalar n yap ld ğ n gördüm. Toplumda, polis denildiğinde, ne yaz k ki sadece üniforma, sadece silah, cop, kelepçe, karakol, biber gaz gibi kavramlar öne ç k yordu. Ne yaz k ki, medyan n da bu noktada yanl ş yönlendirmeleriyle güvenlik kavram çok farkl bir imajla topluma sunuluyor. Elbette geçmişte ya şad ğ m z ac tecrübeler var ama bu gün, gü ven lik kav ra m n n, po lis kavram n n, asayiş kavram n n çok ama çok de ğiştiğini, imaj n n çok ötesinde bir derinlik ve kalite kazand ğ - n görüyoruz. Örneğin; ge çen y l aka - demi bünyesinde bir öğrenci sempozyumu düzenleniyor ve 'Medeniyetler Çat şmas, Meksika ve Uyuşturucu Sorunu, İslamofobi, PKK-Tamil Kaplanlar Karş laşt rmas ' gibi konular özgür bir biçimde analiz ediliyor. Geçmişte böyle şeyleri görmek, dinlemek, takip etmek, gündeme almak müm kün müydü? De ğildi. Polis Akademisi, hiçbir komplekse, hiçbir s n rla ma ya ve k s t la ma ya ma ruz kal - maks z n, 'Türk Solunun Kürt Sorununa Bak ş ' gi bi bir ko nu yu ele al p, bu - nu özgürce tart şabiliyor. Üstelik tüm bu bilimsel çal şmalar, kapal devre olarak değil; ulusal ve uluslararas sivil uzmanlar n, akademisyenlerin kat l m y la ger çek le şi yor.'' Bu nu ger - çekten heyecan, gerçekten umut verici bir gelişme olarak değerlendirdiği ni ifa de eden Başbakan Erdoğan, ''Türkiye'de art k polis, k s tlaman n, ya sak la ma n n, s n r lan d r ma n n bir arac olarak değil, tam tersine, demokrasi ve hukukun teminatlar ndan biri olarak öne ç k yor. Polis, devleti muhafaza eden değil, bunun alt n çiziyorum, milleti, bireyi, hak ve özgürlükleri muhafaza eden; adaleti, mülki ye ti, can ve mal ve gü ven li ğini koruyan bir unsur olarak toplumda yerini al yor'' dedi. 12 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

15 El bet te kay det me miz ge re ken me sa fe ler var Başbakan Erdoğan, ül ke ola rak son dönemde kaydedilen ilerleme ve gelişmenin, d ş politikadaki, ekonomideki başar lar kadar, demokratikleşme alan nda ulaş lan ileri standartlar n da bir neticesi olduğunu söyledi. Bugün art k dün olduğu gibi, demokrasi ve hukukun güvenlik için heba edilmediğini, sanal birtak m tehditler bahane edilerek özgürlüklerin k s tlanmad ğ n belirten Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: Devletin bekas mazeretine s ğ n l p, bugün fikirler, görüşler, düşünceler potansiyel suçlu ola rak de ğerlendirilmiyor. İşkence bir insanl k suçu olarak görülüyor ve s f r toleransla asla ve asla işkenceye müsamaha gösterilmiyor. Çok zor bir coğrafyada, terör mağduru bir ülke olmam za rağmen, terörle, suçla mücadele, demokrasi ve evrensel hukuk çer çe ve sin de yü rü tü lü yor. El bet te henüz kaydetmemiz gereken çok yol var ama işte burada biz bugün, umudun temellerini at yoruz. Sadece bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyor, gelecek ad na, ayd nl k bir Türkiye ad na bu gün çok bü yük bir gu rur ve heyecan paylaş yoruz. Ben inan yorum ki, bu gün me zun olan her bir kardeşimiz, görev ald klar her kademede, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü en üst seviyede gözeteceklerdir. Bundan endişe duymuyorum. Bugün mezun olan gençlerimiz, kendilerini millete efendi değil, millete hizmetkar olarak görecek, vazife ald klar her şehirde ve her makamda milletin huzur, güvenlik ve refah için ter dökeceklerdir. Başbakan Erdoğan: Polis, devleti muhafaza eden değil, bunun alt n çiziyorum, milleti, bireyi, hak ve özgürlükleri muhafaza eden; adaleti, mülkiyeti, can ve mal ve güvenliğini koruyan bir unsur olarak toplumda yerini al yor'' Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 13

İnsan odakl politikalar üretiyoruz

İnsan odakl politikalar üretiyoruz ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

AK PARTi olarak iktidarda bulunduğumuz

AK PARTi olarak iktidarda bulunduğumuz EDİTÖRDEN 1 HİÇBİR KARANLIK ODAK BİZİ KORKUTAMAZ Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili AK PARTi olarak iktidarda bulunduğumuz 10,5 yıl boyunca ülkemizi

Detaylı

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m...

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Bilgisayarl E itime Destek Kampanyas na destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Banka yoluyla nakit ba fl için (YTL) : T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar fiubesi ANK : 3974914-5004 Türkiye Vak

Detaylı

12 YIL. Millete hizmete adanmış 12 yılı EDİTÖRDEN MİLLETİN DESTEĞİYLE

12 YIL. Millete hizmete adanmış 12 yılı EDİTÖRDEN MİLLETİN DESTEĞİYLE EDİTÖRDEN 1 MİLLETİN DESTEĞİYLE 12 YIL Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili GENEL SEÇİMLER 03 Kasım 2002 AK PARTi % 34.4 22 Temmuz 2007 AK PARTi % 46.9

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

Halk vergi öder şirket ödemez

Halk vergi öder şirket ödemez Halk vergi öder şirket ödemez Özelleştirmelerin ardından zamlanan elektrik fiyatları, yurttaşlardan verginin vergisini, kullanmadığı elektiriği kayıp kaçak bedeli başlığı altında tahsilatı, bir süredir

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

Yola çıktığımız 2002 den bu yana önce hizmet, önce insan

Yola çıktığımız 2002 den bu yana önce hizmet, önce insan EDİTÖRDEN 1 2013 ten 2023 e Nice Ak Yıllara Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Yola çıktığımız 2002 den bu yana önce hizmet, önce insan dedik ve milletten

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Kocatepe. 6'ncısı Sandıklı'ya. Sağlıklı Yaşam Merkezi nin. Eski milli güreşçi takip altında 2 DE. "Biz de haklardan yararlanal m"

Kocatepe. 6'ncısı Sandıklı'ya. Sağlıklı Yaşam Merkezi nin. Eski milli güreşçi takip altında 2 DE. Biz de haklardan yararlanal m Antalya Yunan şampiyonu ile berabere kaldı Afyon, yeni bir Kültür Merkezi kazanacak Vali Hakan Yusuf Güner'in başkanlığında, Gedik Ahmet Paşa İlkokulu nun yerine yapılacak olan kültür merkezi ile yeni

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan. AK PARTi Genel Başkanı ve T.C. Başbakanı

Recep Tayyip Erdoğan. AK PARTi Genel Başkanı ve T.C. Başbakanı 1 ADAYIMIZI Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan. Milletin adamı. Milletin içinden gelmiş, koltuğa değil milletine sevdalı, hizmete

Detaylı

Bu sürecin sonunda hepimiz kazanacağız, gelecek nesillerimiz kazanacak

Bu sürecin sonunda hepimiz kazanacağız, gelecek nesillerimiz kazanacak EDİTÖRDEN 1 Bu sürecin sonunda hepimiz kazanacağız, gelecek nesillerimiz kazanacak Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Terör sorunu, ülkemizin refahının,

Detaylı

MHP adayları hız kesmiyor

MHP adayları hız kesmiyor AKÜ 10 bin mezun daha verdi Ercan: İş adamları AKP ye yakın davranmaya zorlanıyor Afyon Üniversitesi nin (AKÜ) 2014-2015 Akademik Yılı Genel Mezuniyet Töreni fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilerin

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 2 TEMMUZ 2003 Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) 10 H zl Tren Geliyor! Ankara - stanbul

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER 04 002 05 06 2013 Tarihten Pargal : Makbuldü maktul oldu Söyleşi Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca Efsane ve Gerçek Arap At English Summary of Contents Araç muayeneniz

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Kocatepe. OSB'den noter teşekkürü. Ramazan da bitki çay için uyar s. Borsa da seçim var. Sinanpaşa'da mezuniyet coşkusu Haberi Sayfa >> 2 DE

Kocatepe. OSB'den noter teşekkürü. Ramazan da bitki çay için uyar s. Borsa da seçim var. Sinanpaşa'da mezuniyet coşkusu Haberi Sayfa >> 2 DE Ramazan tüm güzelliğiyle geliyor Afyonkarahisar Müftüsü Burhan İşliyen, 18 Haziran Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan-ı Şerif in tüm güzellik ve zenginliğiyle geldiğini söyledi. İşliyen, bu

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz.

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. 10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 6 KASIM 2003 Muhteflem Kongre:

Detaylı

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu 1..._Layout 1 27.08.2011 08:59 Page 1 CEVA, ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNİ YÜZDE 17 ARTIRDI LOJISTIK EYLÜL 2011 SAYI: 58 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik

Detaylı