Demokrasi yolundaki yürüyüşümüz devam edecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demokrasi yolundaki yürüyüşümüz devam edecek"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Demokrasi yolundaki yürüyüşümüz devam edecek Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 1960 Anayasas bir statükoyu oluşturdu Anayasas, yarg y en öncelikli erk haline getirdi, milleti kenara itti Anayasas ise bir başka statükoyu oluşturdu Anayasas, darbecilerin haz rlatt ğ bir anayasa olduğu için, darbenin lideri bir anlamda tehditle Cumhurbaşkan seçildiği için, icra çok güçlü hale getirildi. Millet, yine bir kenara itildi y l na geldiğimizde amac m z; statükolar n değil, bizatihi halk n iradesinin, halk n ortak arzular n n ön plana ç - kacağ bir Anayasa haz rlamak, kurumlar n vesayetini ortadan kald rmakt r. Türkiye de yaşayan her bir bireyin, İşte bu benim Anayasam diyebileceği bir Anayasa y halk m z n önüne koymak öncelikli hedefimizdir. Bu Anayasa n n önyarg lardan uzak, peşin hükümlerden ar nm ş olarak haz rlanmas gerekir. AK PARTi olarak, masaya peşin hükümlerle, k rm z çizgilerle oturmuyoruz. Ancak bu, hassasiyetlerimizin olmad ğ anlam na da gelmez. Demokratik Cumhuriyet, umuyoruz ki tüm siyasi partilerin ortak paydas d r. Hukukun üstünlüğü kavram ndan, Düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğünden, Din ve vicdan özgürlüğünden, teşebbüs özgürlüğünden ve mülkiyet hakk ndan taviz vermemiz söz konusu değildir. Bu konulardaki hassasiyetimiz, diğer partilerden az değildir. Biz Türkiye nin ortak paydalar konusunda son derece duyarl y z. Yeni Anayasa haz rl k sürecinde Türkiye nin, hepimizin beklentisi, uyum içerisinde çal ş larak haz rlanm ş bir yeni Anayasa d r. Yeni Anayasam z, bürokratik ideolojilerin değil milletin anayasas olacakt r. Dini, mezhebi, etnik kökeni, bölgesi, ana dili ne olursa olsun, yeni Anayasa tüm vatandaşlar m z gözetecek. Kesinlikle orada çoğunluk hegemonyas değil çoğulculuk olacak. Eşit vatandaşlar, eşit bireyler olacak. Vatandaştan öteye farkl l klar n kardeşliği asla göz ard edilmeyecek. Kardeşler, birbirinin hukukunu gözetir, birbirinin kültürüne, örfüne, âdetine sayg duyar. Ama o kardeşler devletin vatandaş olurlar, farkl etnisiteye mensup olsalar da ayn milletin tamamlay c unsurlar d rlar. Ülkemizde, yeni Anayasa ile birlikte z mnen de olsa sahipler, kirac lar ve s ğ nmac lar olmayacak. Tüm halk m z bu ülkenin hakiki ve öz sahibi olarak yerini alacakt r. AK PARTi bunu hep söyledi ve hep buna göre icraat yapt. Kimseyi yok sayan, inkar eden, asimile eden bir duruşumuz asla olmad. Aksine eskinin yanl şlar n bir tarafa itip Türkiye de bir kardeşlik iklimi ve zemini oluşturmaya çal şt k. Şimdi geldiğimiz bu noktada, huzurumuza ve bar şa kurşun s kanlar millet de tarih te affetmeyecektir. Türkiye de yaşayan vatandaşlar m z n, birliğine, bütünlüğüne, kader, keder ve sevinç birliği oluşturmas na kastederek amaçlar - na ulaşamayacaklard r. Tüm halk m z müsterih olsun. Ah demeyeceğiz ki, habis emellerin sahipleri oh demesin. Kan ve barut kokusu ile demokrasi bir arada olamaz. Eğer bir yerde şiddet, terör ve bunlar n hakl ve meşru görülmesi söz konusu ise orada demokrasi olmaz. Ekonomide dünyan n parlayan y ld z haline gelen, d ş politikada aktif ve etkin bir konuma yükselen, yard m bekleyen değil, hangi dinden ve milletten olursa olsun tüm halklara imkanlar nisbetinde yard m elini uzatan bir Türkiye var art k. Bölgesinde ve dünyada bar ş egemen k lmak için, var gü cüyle çal şan Türkiye, hiç kuşkusuz ki terörle çekilmek istenen girdaba da girmeyecektir. Türkiye ye inan yor milletimize ve hükümetimize güveniyoruz. Demokrasi yolundaki yürüyüşümüz elbette devam edecektir.

4 Ç NDEK LER 36 Başbakan Erdoğan: Burada insanl ğ n vicdan test ediliyor AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz da kalabal k bir heyetle, açl k ve susuzluğun pençesinde yaşam savaş veren Somali ye gitti S f r kilometre Anayasa Türkiye İhracatç lar Meclisi nin (TİM) 18. Ola ğan Ge nel Ku rul u AK PARTi Ge nel Başka n ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan n kat l m yla, 25 Haziran da gerçekleştirildi. Git-Gel Konya art k 3 saat AK PARTi iktidar n n 9 y ll k icraatlar na h z katan proje Yüksek H zl Tren de, Ankara- Konya hatt hizmete girdi Olimpiyatlar na resmen talip olduk AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat Evi'nde düzenlediği bas n toplant s nda, Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Oyunlar 'n düzenlemek için aday olduğunu aç klad. Türkiye Bülteni AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdoğan Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayşe Böhürler Ayşe Keşir A. Edip Uğur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz şleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla lişkiler: Betül Kaya Deniz Günhan > Temmuz-Ağustos 2011 Y l 9 Say 71 Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Müjdat Erol Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.Ş. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve fotoğraflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H Erzurum Kongresi nin aç l ş 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi nin Milli Mücadele tarihinde çok özel ve önem li bir ye ri var d r. 23 Tem muz da başlayan kongreye Erzurum, Bitlis, Van, Trabzon temsilcileri kat lm ş, Mustafa Ke mal Pa şa kon gre başkan seçilmiştir. Kongrede şu kararlar al nd : 1- Milli s n rlar içinde bulunan vatan parçalar bir bütündür, birbirinden ayr lamaz. 2- Her türlü yabanc işgal ve müdahalesine karş ve Osmanl Hükümeti nin iş yapamaz duruma gelmesi halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3- Vatan korumaya ve istiklali elde etmeye stanbul Hükümeti muktedir olamad ğ takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacakt r. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmam şsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacakt r. 4- Kuvâ-yi Milliye yi tek kuvvet tan mak ve milli iradeyi hakim k lmak temel prensiptir. 5- H ristiyan az nl klara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. 6- Manda ve himaye kabul olunamaz. 7- Milletimiz, çağdaş gayelerin büyüklüğüne inan r ve teknik, s nai ve iktisadi durumumuzu ve ihtiyac m z takdir eder. 8- Milli Meclis in derhal toplanmas - n ve hü kü met işlerinin Meclis taraf ndan kontrol edilmesini sağlamak için çal ş lacakt r. Büyük Taarruz 26 Ağustos Ağustos 1922 günü sabah saatlerinde başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos günü Başkomutan Savaş yla büyük bir zafere dönüş tü ve işgal güçlerinin bozgun halinde geri çekilmesiyle Ana do lu, dört y l l k bir işgal döneminden sonra yeniden özgürlü ğüne kavuştu. Büyük Taarruz ve onu izleyecek meydan muharebesi plan, Temmuz 1922 gecesi, Akşehir e çağ r lan ordu komutanlar na aç kland. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen haz rl klar sonras nda nihayet 26 Ağustos 1922 sabah saat 5.30 da Türk topçular n n ateşiyle Kocatepe den Büyük Türk Taarruzu başlad. Taarruz, k sa sürede Afyon-Konya demiryolu hatt boyunca başar l bir şekilde gelişti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa n n büyük bir basiretle ateş hatt nda yönettiği bu taarruzda ordumuzun Genelkurmay Başkanl ğ n Fevzi Paşa, Bat Cephesi Komutanl ğ n smet Paşa üstlenmişti. Lozan Anlaşmas 24 Temmuz 1923 Kurtuluş Savaş n n ba şar yla sonuçlanmas üzerine, taraflar sviçre nin Lozan kentinde bir konferans toplanmas n kararlaş t r d. 21 Ka s m 1922 de başlayan Konferans 4 Şubat 1923 te kesintiye uğrad. 23 Nisan 1923 te görüşmeler yeniden baş la d. 24 Tem muz 1923 te 143 mad de lik esas an laş ma im za lan d. Böylece Türkiye Cumhuriyeti milletleraras platformda resmen tan nd. K br s Bar ş Harekat 20 Temmuz Tem muz 1974 te, EO KA c Nikos Sampson, Yunanistan daki askeri cuntan n deste ğiyle K br s ta darbe yaparak yönetimi eline geçirdi ve adadaki Türklere yönelik sald r lara başlad. Türk Ordusu garantör devlet s fat yla bu sald r lar durdurmak ve adan n fiilen Yunanistan a bağlanmas n önlemek amac yla K br s a asker ç kard. Hiroşima ya atom bombas 06 Ağustos 1945 ABD taraf ndan 6 Ağustos 1945 te 300 bin nü fus lu Hi - ro şi ma ya sa bah 8.15 te 4.5 tonluk "Little Boy" ad verilen uranyum bombas at ld. Şehrin 500 metre üzerinde patlat lan bomba şehri bir an da düm düz et ti. Bomban n yaratt ğ yüksek s dan ilk an da 100 bin ki şi kavrularak yok oldu. Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Çanakkale Savaş Simülasyon Müzesi için geri say m > Orman ve Su İşleri Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Gelibolu Yar madas Tarihi Milli Park 'nda Çanakkale Savaşlar ile ilgili yap m süren simülasyon merkezinde incelemelerde bulundu. Tarihimiz aç s ndan Çanakkale çok önemli bir destand r. Bu yüzden diyoruz ki böyle bir eser gerekiyordu diyen Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: En mükemmelini yapt k. Bundan daha mükemmeli yok. Aç l ş nda her şeyi göreceksiniz, her şeyi yaşayacaks n z. Gemiye bindiğiniz zaman sallanacaks n z, top at şlar yap ld ğ zaman onu hissedeceksiniz. Siperlerden giderken at şlar göreceksiniz. Harbin içinde, gelen seyirci bizzat bunu yaşayacak. Çok büyük bir emek sarf edildi, inşallah bu y l içinde bitecek. Öğrenci yurtlar 4. y ld zl oluyor > Başbakanl k Toplu Konut İdaresi Başkanl ğ (TOKİ), yüksek öğrenim yurtlar n n kalitesini ve kapasitesini art rmak için 17 ilde 18 üniversite yurdu inşa edecek. TOKİ taraf ndan ihalesine başlanan 10 bin 10 yatak kapasiteli yurtlar dört y ld zl otel konforunda olacak. Kamu kurumlar na modern hizmet binalar inşa eden TOKİ, şimdi de yüksek öğrenim gençliğinin bar nma sorununa kal c çözümler getirmek için harekete geçti. TOKİ ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) aras nda Nisan ay nda imzalanan protokolün ard ndan acil bar nma ihtiyac olan 17 kente toplam 10 bin 10 yatak kapasiteli 18 yurt kazand r lacak. Türkiye nin en s cak jeotermal enerji kuyusu aç ld > Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, MTA'n n bugüne kadar 260 bin metre sondaj çal şmas yapt ğ n ve 207 jeotermal enerji sahas n tespit ettiğini dile getirdi. Manisa, Alaşehir'deki jeotermal arama kuyusunun aç l ş na kat lan Bakan Y ld z, ''Bugün jeotermal enerji ile 20 yerleşim birimimizde 81 bin konut s t lmaktad r. Bunu art rmaya çal şmam z laz m. Bu kaynaklar n kullan m enerjide ithalata olan bağ ml l ğ m z azaltacakt r. Bu çabalar mutlaka yerli, yenilenebilir kaynaklar m za katk koyacakt r. Say n Başbakan m z n bize talimat da budur. Hedefimiz ithalat olabildiğince azaltmak, olabildiğince yerli kaynaklar kullan r hale getirmektir. Bunun için de yeralt kaynaklar na yönelik aramalar art rd k'' dedi. 4 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Gemi at k takip sistemi kuruldu > Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ, üç taraf denizlerle çevrili olan ülkemizde, gemi kaynakl deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz çevresinin korunmas için harekete geçti. Konu ile ilgili olarak Bakanl kça Mavi Kart ve Gemi At k Takip Sistemi uygulamalar başlat ld. Mavi Kart Sistemi nde, yoğun deniz turizminin yaşand ğ Muğla ili pilot bölge olarak belirlendi. Muğla da bulunan tüm yat liman, bal kç bar naklar nda at k al m ve sistem alt yap s oluşturularak, yatlarda ve diğer su araçlar nda, online at k kay t ve takip sistemi olan, Mavi Kart uygulamalar başlat ld. Projenin tüm k y illerinde, sistem alt yap lar n n oluşturulmas n n ard ndan 2 y l içerisinde yayg nlaşt r lmas öngörülüyor. 100 bin kişi faizsiz hayvanc l k kredisi kulland > G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, 100 bine yak n vatandaş m z faizsiz hayvanc l k kredilerinden yararland. Kulland r lan faizsiz krediler sayesinde çok say da tesis kuruldu. Bundan 8 y l önce Türkiye'de küçük işletmelerde hayvansal üretim yap l rd ve 50'nin üzerinde hayvan bulunduran tesis say s yaln zca 4 bin 300 iken, bugün bu say 20 bine ç kt. Bunlar izlediğimiz politikalar n ortaya ç kard ğ gerçeklerdir dedi. Bakan Eker, hayvan hastal klar yla etkin mücadele ettiklerini ve tarihte ilk kez bir bölgenin şap hastal ğ ndan ari hale getirildiğini söyledi. Trakya n n hastal ktan ari bölge haline getirildiğini ve buran n korunmas ad na gerekli tedbirleri ald klar n aç klayan Bakan Eker, Hedefimiz, Trakya'y Türkiye'nin hayvanc l k ihracat üssü haline getirmek. Trakya'dan da doğuya doğru hastal ktan ari olan bölge say m z art racağ z diye konuştu. 5 y lda 5000 öğrencinin yurt d ş na gönderilmesi projesi > Milli Eğitim Bakanl ğ, öğretim y l nda 1257 kişiye lisansüstü öğrenim bursu verecek y l nda başlanan ve 5 y lda 5000 öğrencinin yurt d ş na gönderilmesi projesi ile ilgili olarak 2011 y l nda da yurt d ş na öğrenci gönderilecek. Yükseköğretim kurumlar ad na 1000, Türkiye Petrolleri (TPAO) ad na 87, Devlet Demiryollar (TCDD) ad na 80, Orman ve Su İşleri Bakanl ğ ad na 12, Orman ve Su İşleri Bakanl ğ Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ad na 37, Orman ve Su İşleri Bakanl ğ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ad na 39, Ulusal Bor Araşt rma Enstitüsü (BOREN) ad na 2 olmak üzere toplam 1257 adet lisansüstü bursu tahsis edildi. Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI 11 Eylül'ün 10. y l > ABD'nin New York kentinde, 11 Eylül 2001 tarihindeki terör sald r lar n n 10. y l dönümünde, sald r larda hayat n kaybedenler için anma töreni düzenlendi. ABD Başkan Barack Obama ve 43. Başkan George W. Bush'un da kat ld ğ törende, Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör sald r lar nda yerle bir olan İkiz Kuleler'den geri kalan "S f r Noktas "nda inşa edilen ve iki devasa an t havuzdan oluşan 11 Eylül An t (9/11 Memorial) terör kurbanlar n n yak nlar na aç ld. Tören, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'nde, Pentagon'da, "United Airlines" yolcu uçağ nda ve 2001 y l nda yine Dünya Ticaret Merkezine yönelik bombal sald r da hayat n kaybeden toplam kişinin isimlerinin tek tek okunmas yla devam etti. Filistin BM de ayakta alk şland > Filistin Devlet Başkan Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a devlet olarak tan nmak için gerekli başvuru mektubunu sundu. Mahmud Abbas, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu yapt ktan sonra konuşma yapmak için geldiği BM Genel Kurulu salonuna alk şlarla girdi. Mahmud Abbas, BM Genel Kuruluna hitaben yapt ğ konuşmada, BM'nin Filistin'i art k bir devlet olarak tan mas gerektiğini söyledi. "İsrail hükümetine ve İsrail halk na bar ş yapmak için elimizi uzat yoruz" diyen Abbas' n konuşmas s k s k salondan gelen alk şlarla kesildi. Abbas konuşmas nda, BM Güvenlik Konseyinin başvurular n kabul etmelerini de isteyerek, Genel Sekretere sunduğu başvuru mektubunun kopyas n havaya kald rarak salondakilere gösterdi ve yine büyük alk ş ald. Libananco davas nda zafer Türkiye'nin > Merkezi Güney K br s'ta bulunan Libananco şirketinin, el konulan Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik hisselerinde zarara uğrad ğ gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti hakk nda açt ğ 10.1 milyar dolar tutar ndaki tahkim davas nda zafer Türkiye'nin oldu. Libananco davas, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ğ 'n n 2003 y l nda Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) başvurusu üzerine, Uzan Grubu'na ait ÇEAŞ ve Kepez Elektrik şirketlerine el koymas ndan kaynaklan yor. 6 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI KKTC'den bir ad m daha > KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl ğ 'na (TPAO), KKTC deniz yetki alanlar nda petrol ve doğalgaz arama ruhsat verdi. Başbakan İrsen Küçük başkanl ğ nda olağanüstü toplanan KKTC Bakanlar Kurulu, New York'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkan Derviş Eroğlu'nun imzalad ğ Türkiye-KKTC K ta Sahanl ğ S n rland rma Anlaşmas ile petrol ve doğalgaz konular yla ilgili gelişmeleri ele ald. KKTC Başbakan İrsen Küçük, "Bakanlar Kurulumuz KKTC taraf nca deniz yetki alanlar nda TPAO'ya karar ekinde tarif edilen alanlarda petrol ve doğalgaz aramas hususunda ruhsat verilmesini karara bağlam şt r" dedi. Kazakistan' n başkenti Astana ''Türk Dünyas Kültür Başkenti'' olacak > Türk Dili Konuşan Ülkeler (TÜRKSOY) Kültür Bakanlar Daimi Konseyi'nin 29. dönem toplant s, imzalanan deklerasyonun ard ndan tamamland. Kültür ve Turizm Bakan Ertuğrul Günay' n Türkiye'yi temsil ettiği toplant da, Türkiye'nin TÜRKSOY Kültür Bakanlar Daimi Konseyi'nin 30'uncu dönem toplant s na ev sahipliği yapmas ve Kazakistan' n başkenti Astana'n n ''Türk Dünyas Kültür Başkenti'' olmas kararlaşt r ld. Astana'n n ''Türk Dünyas Kültür Başkenti'' olmas n da önemsediklerini anlatan Bakan Günay, TÜRKSOY üyesi bütün ülkelerin önümüzdeki y l burada yap lacak kültürel etkinliklere destek vereceğini ifade etti. Kaddafi gitti, ambargo kalkt > Avrupa Birliği (AB), Libya'da yeni hükümetin kurulmas na destek için Libya Merkez Bankas ve diğer baz teşekküllerin dondurulan mal varl klar n serbest b rak yor. AB'den yap lan aç klamada, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'yla ilgili olarak ald ğ karar doğrultusunda, baz teşekküllerin dondurulan fonlar n n "insani ihtiyaçlar ve sivil ihtiyaçlar, Libya petrol ve bankac l k sektörlerinde yenilenen faaliyete destek ve sivil hükümetin kurulmas na yard mc olmak için" serbest b rak lacağ belirtildi. Bu kurumlar aras nda Libya Yat r m İdaresi, Libya D ş Bankas, Libya Afrika Yat r m Portfolyosu ve Ulusal Libya Petrol Şirketi'nin bulunduğu kaydedildi. AB ayr ca Libya uçaklar n n Avrupa'daki havaalanlar ve Avrupa hava sahas n kullanma yasağ n kald rd. Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 7

10 TİM 18. Olağan Genel Kurul una kat lan Başbakan Erdoğan: Dünün parametreleri art k dünde kalm şt r. Dünün tart şmalar na millet art k son noktay koymuştur. Dünün siyasi polemikleri, alt n çizerek tekrar ifade ediyorum, dünün siyaset kültürü de millet taraf ndan aç k ve net bir biçimde reddedilmiştir dedi. S f r kilometre Anayasa B Z D YORUZ K KAPORTASI YAMULMUŞ, MOTORU SÜREKL TEKLEYEN, ELEKTR K AKSAMI GÜVEN VERMEYEN BU ARABAYI BIRAKALIM VE SIFIR K LOMETRE YEPYEN B R ARAÇLA YOLUMUZA DEVAM EDEL M. > Tür ki ye İh ra cat ç lar Mec li si nin (TİM) 18. Ola ğan Ge nel Ku rul u AK PARTi Ge nel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan n kat l m yla, 25 Haziran da gerçekleştirildi. Başbakan Erdoğan, Genel Kurul daki konuşmas nda yeni anayasa çal şmalar ile ilgili önemli mesajlar verdi. Yeni anayasan n geniş tabanl bir uzlaşmayla yap lmas gerektiğini belirten Başbakan Erdoğan, Gelin bütün olumsuzluklar bir kenara b rakal m, ön şartlar bir kenara b rakal m, özgürce konu şal m, birbirimizin önünü kesmek de ğil, bir bi ri mi zi ta mam la mak için çal şa rak, müm kün olan en ge niş uzlaşman n ürünü yeni anayasa metni haz rlayal m dedi. Mil li ira de üze rin de hiç bir ve sa ye ti ka bul et mi yo ruz Yeni anayasan n geniş tabanl bir uzlaşmayla yap laca ğ konusunda aç k taahhüdümüz var diyen Başbakan Erdo ğan, bu ge niş kat l m n içinde halk n iradesinin, sivil toplum kuruluşlar n n olmas gerekti ğini söyledi. Başbakan Erdoğan, en do ğudan en bat ya, en kuzey den en gü ne ye ka dar her bir fer - din, Bu be nim ana ya sam, işte arad ğ - m buldum diyece ği bir anayasan n geniş bir konsensüsle yap laca ğ n belirtti. Türkiye nin en temel sorunlar ndan biri olan yeni anayasay hiçbir zorlamaya maruz kalmadan, tamamen sivil siyaset ve sivil kuruluşlar eliyle yap labileceği ni ifa de eden Başbakan Erdoğan, 12 Haziran seçimleriyle başlayan yeni sürecin, hukukun üstünlüğünün çok daha fazla güç kazanacağ bir sü reç ola ca ğ n söyledi. S f r ki lo met re yep ye ni bir araç la yo lu mu za de vam ede lim Yeni bir anayasa haz rland ğ zaman içine düşülen tart ş ma lar ve pek çok so ru nun or ta dan kal ka ca ğ n ifa de eden Başbakan Erdoğan, aksi taktirde y lar n yine tek tek sorunlar ve s k nt lar içinde formül bulma aray şlar yla geçip gideceğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, Biz diyoruz ki kaportas yamul muş, mo to ru sü rek li tek le yen, elektrik aksam güven vermeyen bu arabay b rakal m ve s f r kilometre yepyeni bir araçla yolumuza devam edelim. Mevcut yap içinde bile 8,5 y lda buralara gelebilen bir Türkiye'nin, kendi ihtiyaçlar m za göre yeni baştan oluşturacağ m z bir anayasa ile nas l bir at l m göstereceğinin takdirini sizlere b rak yorum.'' 8 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

11 BİRLİK VAKFI NIN İFTAR YEMEĞİNE KATILAN BAŞBAKAN ERDOĞAN, SURİYE MESELESİ BİZİM İÇ MESELEMİZDİR. BURADA OLUP BİTENLERE ASLA SEYİRCİ KALAMAYIZ DEDİ. Başbakan Erdoğan: Bölgemizde yaşanan büyük ac lar 'yetsin art k' diyoruz > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ağustos ta Birlik Vakf n n Çemberlitaş taki genel merkezinde düzenlenen geleneksel iftar yemeğine kat ld. Dünyan n her bölgesine art k Türk insan n n merhamet eli uzan yor Başbakan Erdoğan, ''merhamet ay olan ramazan ay nda Türk milletinin k tl kla açl kla susuzlukla büyük bir felakete duçar olan Afrikal kardeşlerini de iftar ve sahur sofras na davet ettiğini'' belirtti. Dünyan n her ülkesine, her bölgesine art k Türk insan n n merhamet elinin uzand ğ n dile getiren Başbakan Erdoğan, Diyanet teşkilat n n, K z lay' n, TİKA'n n, gönüllü sivil kuruluşlar n, hamiyetperver milletin, yard mlar n bir an evvel Afrika'ya ulaşt rmak için büyük kampanyalar başlatt klar n kaydetti. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bölgemizde yaşanan büyük ac lar 'yetsin art k' diyoruz. 30 sene önce yan baş m zda bir büyük ac yaşanm şt da 'Hama'da bir bülbül öter, boynu vurulur' demişti değerli kardeşimiz merhum şair Cahit Zarifoğlu. 30 sene sonra bugün, kardeş dediğimiz o ülkenin, Suriye'nin o yaral şehrinde, o büyük ac n n hem de bir ramazan günü yeniden yaşat lmas n hangi ak l, hangi vicdan kabul eder? Var m d r dünyaya, insanl ğa bir sözünüz? Zulümle ne kadar payidar olunur? Demir kafesler ard nda daha kaç gün hüküm sürülür? Çok manidard r demir kafesler ard ndan nice Müslümanlar biliyorsunuz idam sehpalar na götürüldü. Onlar idam sehpalar na götürenler şimdi ayakta değil, sedyeyle bak n nereye gidiyor. Araplar n bir sözü var. 'Men dakka dukka'. Böyle bir süreci dünya yaş yor ama ibret alana ne kadar güzel. Ama ibret almayan için bu süreç çok zarar verir. Etraf n zda olup bitenler size hiç mi bir şey ifade etmiyor? Halk n z n üzerine kurşun yağd rarak kimi sevindiriyorsunuz? Evet, bunlar söylemek, bu sorular sormak zorunday m.'' Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 9

12 Başbakan Erdoğan: D şişleri bakan m z, bölge hakk ndaki projeksiyonumuzu aç kça komşu bir ülkenin cumhurbaşkan na iletirken, bakan m z n oraya Türkiye nin mesaj n değil de başka bir ülkenin mesaj n götürdüğünü iddia etmek, bir büyük gafletin değilse, şifa bulmaz bir cehaletin ilan değil midir. Başbakan Erdoğan: Suriye deki gelişmeler bizi doğrudan ilgilendiriyor BİZ İÇ SİYASETTE OLDUĞU GİBİ DIŞ SİYASETTE DE EVRENSEL İNSANİ DEĞERLERİ SAVUNUYORUZ. BİZ BARIŞ İSTİYORUZ, BİZ DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ. BİZ DAHA FAZLA ADALET DİYORUZ. BİZ KARDEŞ KANI AKMASIN, GÖZYAŞLARI DİNSİN İSTİYORUZ. GERİDE BIKARTIĞIMIZ 10 YILDA BU ÜLKEDE SİYASETİ BÜYÜK BİR GİRDAPTAN ÇIKARMAKLA KALMADIK, ÜLKEMİZE EŞSİZ BAŞARILAR YAŞATTIK > AK PARTi 67. Ge nişletilmiş İl Başkanlar Toplant s, 10 Ağus tos ta AK PARTi Genel Merkezi nde yap ld. Toplant n n aç l ş nda konuşan AK PARTi Ge nel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdo ğan, ekonomik kriz söylentileri, Suriye deki son gelişmeler ve Somali de ya şanan dram hakk nda önemli mesajlar verdi. D şişleri Bakan Ahmet Davutoğlu nun Suriye ziyareti konusunda muhalefet partilerinden gelen eleştirilere de yan t veren Başbakan Erdoğan, D şişleri bakan m z, bölge hakk ndaki projeksiyonumuzu aç kça kom şu bir ülkenin cumhurbaşkan na ile tir ken, ba ka n m z n ora ya Tür ki - ye nin mesaj n değil de başka bir ülkenin mesaj n götürdüğünü iddia etmek, bir bü yük gaf le tin de ğilse, şifa bulmaz bir cehaletin ilan de ğil midir şeklinde konuştu. Meş ru iye tin kay na ğ halk ira de si dir Türkiye nin bölgesindeki ve dünyadaki her ülkenin kendi dinamikleriyle 10 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

13 demokrasi içinde sorunlar n çözüme kavuşturmas ndan yana olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, Suriye deki gelişmelerin bölgenin istikrar ve güvenliğiyle birlikte Türkiye yi doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti. Suriye de halka karş yap lan ve kabul edilmesi mümkün olmayan eylemlerin üzerine D şişleri Bakan Davutoğlu nun Şam a gittiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: D şişleri Bakan m z, Beşar Esad ile kap sam l bir gö rüşme yaparak, Suriye yönetiminin atmas gereken ad mlarla ilgili değerlendirmelerimizi Say n Esad la paylaşt. İlettiği me saj net ti; Bu gün her şeyden önce yapman z gereken akan kan durdurmak. Sivil halka ve göstericilere kar ş her tür lü şiddete ve güç kullan m na son vermektir. Ülkenizdeki bu durum, bu şekilde devam edemez. Her gün insanlar öldürülürken reformdan bahsetmek ne Suriye halk n ne de uluslararas toplumu ikna etmeyecektir. Suriye halk n n demokrasi talebine kulak verin. Zira her türlü iktidar n meşruiyetinin kaynağ her şeyden önce halkt r, halk n iradesidir. Yap lmas gereken, halk iradesinin özgür şekilde tecelli etmesini sağlamak ve kendi halk n z ikna etmektir. Bu çerçevede Suriye deki gelişmeleri önümüzdeki günlerde de yak ndan izlemeye, ele ald ğ m z hususlar n takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dün ya n n g p ta et ti ği ül ke Türkiye nin krize rağmen, en olumsuz şartlara rağmen büyüme istikrar n sürdürdüğünü, dünyada iflaslar yaşan rken OECD ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme h z na ulaşan ülkenin Türkiye olduğunu ifa de eden Başbakan Erdoğan, Bugün Türkiye ekonomisi ile dinamizmi ile istikrar ile dünyan n g pta ettiği bir ül ke dir de di. Başbakan Erdoğan, ekonomik gelişmelerle ilgili şöyle konuştu: Zira milletimizin cebinden ç kan her kuruşun sorumluluğunu hissediyoruz ama bak yorsunuz anamuhalefetin lideri ne dese beğenirsiniz; Madem ekonomi bu kadar iyi gidiyor, arkas arkas na bu kadar toplant niye yap yorsunuz diyor. Bu toplant lar yap lmasa o za man da der ki Hü kü met ne re de, ni çin bir ara ya gel mi yor? biz şu anda dünyay mercek alt na yat rmak suretiyle bize yans mas ne olur veya olabilir mi, tedbirimizi önceden almak durumunday z ama dedim ya bunlar ç rak bile olamaz s k nt burada. Her türlü iktidar n meşruiyetinin kaynağ herşeyden önce halkt r, halk n iradesidir. Yap lmas gereken halk iradesinin özgür şekilde tecelli etmesini sağlamak ve kendi halk n z ikna etmektir.

14 Başbakan Erdoğan: Türkiye de art k sanal bahanelerle özgürlükler k s tlanm yor ''TÜRKİYE'DE ARTIK POLİS, KISITLAMANIN, YASAKLAMANIN, SINIRLANDIRMANIN BİR ARACI OLARAK DEĞİL, TAM TERSİNE, DEMOKRASİ VE HUKUKUN TEMİNATLARINDAN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.'' > AK PARTi Ge nel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Tem - muz da An ka ra da Po lis Aka de mi si 66. Dönem Mezuniyet Törenine kat ld. Törende yapt ğ konuşmada, bugün art k Türkiye de dün olduğu gibi demokrasi ve hukukun güvenlik için heba edilmediğini belirten Başbakan Erdoğan, Sanal birtak m tehditleri bahane edilerek, özgürlükler k s tlanm yor. İşkence bir insanl k suçu olarak görülüyor ve s f r toleransla asla ve as la işkenceye müsamaha gösterilmiyor dedi. Tür ki ye de ar t k po lis de mok ra si ve hu ku kun te mi nat la r n dan bi ri dir Polis Akademisi nin Güvenlik Bilimleri Fakültesiyle, Enstitüsüyle, Araşt rma Merkezleri ve polis yüksekokullar yla hem Tür ki ye nin hem de dün ya n n en önemli güvenlik eğitim kurumlar ndan biri haline geldiğini belirten Başbakan Erdoğan, akademinin uluslararas faaliyetlerinin, misafir öğretim gö rev li le ri ve mi sa fir öğ ren ci le rin, kurduğu ortakl klar ve tesis ettiği işbirliği zeminleri esas nda bu uluslararas boyutu somut olarak ortaya koyduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, akademinin ve fakültenin, dö ne min de ger çek leş tir dik le ri bilimsel faaliyetleri ana başl klar yla inceleme f rsat bulduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: Yay nlar, sempozyumlar, paneller, araşt rma, rapor, pro je ve ça l ştaylar vas tas yla güvenlik alan nda çok derin, ayr nt l ve son derece kapsaml çal şmalar n yap ld ğ n gördüm. Toplumda, polis denildiğinde, ne yaz k ki sadece üniforma, sadece silah, cop, kelepçe, karakol, biber gaz gibi kavramlar öne ç k yordu. Ne yaz k ki, medyan n da bu noktada yanl ş yönlendirmeleriyle güvenlik kavram çok farkl bir imajla topluma sunuluyor. Elbette geçmişte ya şad ğ m z ac tecrübeler var ama bu gün, gü ven lik kav ra m n n, po lis kavram n n, asayiş kavram n n çok ama çok de ğiştiğini, imaj n n çok ötesinde bir derinlik ve kalite kazand ğ - n görüyoruz. Örneğin; ge çen y l aka - demi bünyesinde bir öğrenci sempozyumu düzenleniyor ve 'Medeniyetler Çat şmas, Meksika ve Uyuşturucu Sorunu, İslamofobi, PKK-Tamil Kaplanlar Karş laşt rmas ' gibi konular özgür bir biçimde analiz ediliyor. Geçmişte böyle şeyleri görmek, dinlemek, takip etmek, gündeme almak müm kün müydü? De ğildi. Polis Akademisi, hiçbir komplekse, hiçbir s n rla ma ya ve k s t la ma ya ma ruz kal - maks z n, 'Türk Solunun Kürt Sorununa Bak ş ' gi bi bir ko nu yu ele al p, bu - nu özgürce tart şabiliyor. Üstelik tüm bu bilimsel çal şmalar, kapal devre olarak değil; ulusal ve uluslararas sivil uzmanlar n, akademisyenlerin kat l m y la ger çek le şi yor.'' Bu nu ger - çekten heyecan, gerçekten umut verici bir gelişme olarak değerlendirdiği ni ifa de eden Başbakan Erdoğan, ''Türkiye'de art k polis, k s tlaman n, ya sak la ma n n, s n r lan d r ma n n bir arac olarak değil, tam tersine, demokrasi ve hukukun teminatlar ndan biri olarak öne ç k yor. Polis, devleti muhafaza eden değil, bunun alt n çiziyorum, milleti, bireyi, hak ve özgürlükleri muhafaza eden; adaleti, mülki ye ti, can ve mal ve gü ven li ğini koruyan bir unsur olarak toplumda yerini al yor'' dedi. 12 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

15 El bet te kay det me miz ge re ken me sa fe ler var Başbakan Erdoğan, ül ke ola rak son dönemde kaydedilen ilerleme ve gelişmenin, d ş politikadaki, ekonomideki başar lar kadar, demokratikleşme alan nda ulaş lan ileri standartlar n da bir neticesi olduğunu söyledi. Bugün art k dün olduğu gibi, demokrasi ve hukukun güvenlik için heba edilmediğini, sanal birtak m tehditler bahane edilerek özgürlüklerin k s tlanmad ğ n belirten Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: Devletin bekas mazeretine s ğ n l p, bugün fikirler, görüşler, düşünceler potansiyel suçlu ola rak de ğerlendirilmiyor. İşkence bir insanl k suçu olarak görülüyor ve s f r toleransla asla ve asla işkenceye müsamaha gösterilmiyor. Çok zor bir coğrafyada, terör mağduru bir ülke olmam za rağmen, terörle, suçla mücadele, demokrasi ve evrensel hukuk çer çe ve sin de yü rü tü lü yor. El bet te henüz kaydetmemiz gereken çok yol var ama işte burada biz bugün, umudun temellerini at yoruz. Sadece bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyor, gelecek ad na, ayd nl k bir Türkiye ad na bu gün çok bü yük bir gu rur ve heyecan paylaş yoruz. Ben inan yorum ki, bu gün me zun olan her bir kardeşimiz, görev ald klar her kademede, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü en üst seviyede gözeteceklerdir. Bundan endişe duymuyorum. Bugün mezun olan gençlerimiz, kendilerini millete efendi değil, millete hizmetkar olarak görecek, vazife ald klar her şehirde ve her makamda milletin huzur, güvenlik ve refah için ter dökeceklerdir. Başbakan Erdoğan: Polis, devleti muhafaza eden değil, bunun alt n çiziyorum, milleti, bireyi, hak ve özgürlükleri muhafaza eden; adaleti, mülkiyeti, can ve mal ve güvenliğini koruyan bir unsur olarak toplumda yerini al yor'' Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 13

16 Türkiye de bask dönemleri geride kald CEMAAT VAKIFLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN İFTAR YEMEĞİNE KATILAN BAŞBAKAN ERDOĞAN, TÜRKİYE DE HİÇBİR VATANDAŞIN, ANAYASA VE YASALAR KARŞISINDA DİĞER BİR VATANDAŞA KARŞI ÜSTÜN OLMADIĞINI SÖYLEDİ. BAŞBAKAN ERDOĞAN, 74 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HER BİRİ BU ÜLKENİN ASLİ UNSURUDUR, BİRİNCİ SINIF VATANDAŞIDIR DEDİ. > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos ta cemaat vak flar taraf ndan İstanbul Arkeoloji Müzeleri nde düzenlenen iftar yemeğine kat ld. İftar n ard ndan konuşan Başbakan Erdoğan, Türkiye de art k tüm inanç ve etnik gruplar n bar ş içinde yaşad ğ n söyledi. İstanbul da yüzy llarca camilerin, kiliselerin, sinagoglar n, ayn caddede ayn sokakta bir arada bar ş içinde yaşad klar n söyleyen Başbakan Erdoğan, bunun Türkiye yi diğer ülkelerden ay ran farkl bir özellik olduğunu söyledi. İnşallah daima bar ş ve huzur içinde birlikte olacağ z Yüzy llar boyu ezan, hazan ve çan n bu topraklarda bir arada olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, İnşallah daima bar ş ve huzur içinde buradaki gibi bir arada, birlikte olacağ z dedi. Başbakan Erdoğan, konuşmas na şöyle devam etti: İftar sofras sadece 'birlikte bir yemek' değil, birlikte köklü bir hat ray ve bir manevi iklimi paylaşmakt r. Öteden beri bu sofrada herkese yer var değerli dostlar. Bizimle oturan herkesle paylaşacak ekmeğimiz, aş m z, muhabbetimiz var. Zira, bizim değerlerimizde biliyorsunuz, 'muhabbetten Muhammet oldu has l, Muhammetsiz muhabbetten ne has l', bu çerçeve var. Zira bütün yarat lanlar yaratan ad na sevecek bir gönlümüz var. Burada herhangi bir ayr m, ötekileştirme söz konusu değil. Bu noktada kişisel tarihimizin şahidi de millet olarak da şahidimiz İstanbul dur.'' Temel hak ve özgürlükler lütuf değildir Türkiye de insanlar n inanc ndan, etnik kökeninden, giyiminden, farkl hayat tarz ndan dolay bask gördüğü dönemlerin geride kald ğ n belirten Başbakan Erdoğan, Bu ülkenin hiçbir vatandaş, anayasa ve yasalar karş s nda diğer bir vatandaşa üstün değildir. 74 milyon vatandaş m z n her biri bu ülkenin asli unsurudur, birinci s n f vatandaş d r şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan, iftar 14 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

17 Başbakan Erdoğan, iftarda, Musevi Hahambaş İsak Haleva, Ermeni Patrik Vekili Episkopos Aram Ateşyan ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte oturdu. yemeğine kat lan vak f temsilcilerine şu mesajlar verdi: ''Bize göre temel hak ve özgürlükler asla ulufe, bağ ş, lütuf gibi görülemez, gösterilemez. Ülkemizde yaşayan her bir vatandaş m z n sorunu bizim sorunumuzdur ve o sorunu çözmek bizim boynumuzun borcudur. Çünkü biz vatandaşlar m z kendimize birer emanet olarak görürüz. Burada inanç ayr m, düşünce ayr m yapamazs n z ve bir emanet olarak onlara gereğini yapmak durumundas n z. Öte yandan, evrensel değerlere bağl l k ancak evrensel ölçekte düşünmekle mümkün olur. Türkiye'nin son 9 y lda gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümün yeryüzü çap nda yank bulmas, ülkemizin bölgesinde örnek al nan bir konuma yükselmesi gurur vericidir. Ümit ederiz ki ülkemizin bu cesur ve kararl yürüyüşü, demokrasiyle beraber ekonomideki büyük başar lar bölgemizi, komşular m z da bu istikamete teşvik eder, cesaretlendirir.'' Başbakan m z sağ olsun var olsun İftar yemeğine kat lan Fener Rum Patriği Bartholomeos, vak flar n, cemaatlerin mallar n n iade edilmesi konusunda, ''Vak flar n, cemaatlerin mallar n n iade edilmesine denk geldi. Zannediyorum Say n Başbakan m z öyle ayarlad ki bu ikram ettiğimiz iftar yemeğine denk geldi. Kendisine şükranlar m z arz ediyoruz. Yap lan, bir haks zl ğ n tamiridir, restorasyonudur. Eskiden böyle nahoş olaylar oldu fakat görüyorsunuz düzeltiliyor. Bir hukuk devleti içinde yaş yoruz. Bunun daha iyisini de göreceğimizden eminiz. Hepinize tekrar iyi bayramlar. Say n Başbakan m z sağ olsun var olsun şeklinde konuştu. Cemaat Vak flar Temsilcisi Lika Vingas, ''AK PARTi hükümeti döneminde biz gayrimüslim az nl klar ilk defa defansif tav rlardan ç karak daha güçlü ve öz güvenli hissetmeye başlad k'' dedi. Türkiye Musevileri Hahambaş İsak Haleva, Başbakan Erdoğan' n büyük bir olaya imza att ğ n dile getirerek, ''Buna minnettarl ğ m z daima sunuyoruz. Fevkalade Osmanl İmparatorluğu ndan kalma bir ş ğ n devam na kendisi bir imza atm şt r'' dedi. Süryani Ortodoks Ruhani Lideri Metropolit Yusuf Çetin, Hükümetimiz mümkün olduğunca sorunlar m za eğiliyor dedi. Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 15

18 Başbakan Erdoğan: Katillere f rsat vermeyeceğiz ''CİNAYET İŞLEYENİ, ADAM ÖLDÜRENİ, KAN DÖKENİ, POLİSE, ASKERE ENSESİNDEN SİLAH SIKANLARI, VATANDAŞA SİLAH DOĞRULTANI KİMSE AMA KİMSE MASUM VATANDAŞIMIZLA KARIŞTIRAMAZ. KİMSE DEVLET OPERASYONLARI DURDURSUN DEMESİN ŞEKLİNDE KONUŞAN BAŞBAKAN ERDOĞAN, MİLLETİMİZİN HÜKÜMETİNİN, TERÖRLE, ŞİDDETLE, CİNAYET TASARIMCILARIYLA MÜCADELEDE ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞINI, TERÖRLE MÜCADELE YÖNTEMLERİNDE TARİHİN TEKERRÜR ETMESİNE DE ASLA İZİN VERİLMEYECEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ. > AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos ta AK PARTi İstanbul İl Başkanl ğ taraf ndan WOW İstanbul Otel de verilen geleneksel iftar yemeğine kat ld. Başbakan Erdoğan, iftar yemeğinde Bütün sabotajlara, bütün provokasyonlara, demokrasiye kurulan bütün pusu ve tuzaklara rağmen, biz kardeşlik hukukumuzdan, adaletten ve hakkaniyetten, demokrasi ve hukuktan geri ad m atmadan bu ac lara son verme mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Birlik siyaseti sayesinde Türkiye nin ayağa kalkt ğ n ve tarihi mesafeler ald ğ n belirten Başbakan Erdoğan, Türkiye, demokrasiyle büyüdü şeklinde konuştu. Ac lara son verme mücadelemizi sürdüreceğiz İstanbul teşkilat n n gelenekselleşen iftar sofralar n n sadece Türkiye'nin bütün renklerini bir araya getirmediğini, dünyan n bütün renklerini bütünleştirdiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: Konuşmama başlarken şehit kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine, yak nlar na ve milletimize sab r ve metanet diliyorum. Ulvi duygular n zirveye ç kt ğ bu manevi iklimde yaşanan ac lar şüphesiz yüreklerimizi yakt, kalplerimizi s zlatt. Ama hemen söyleyeyim. Bu devran böyle gitmeyecek. Aç k söylüyorum. Bütün sabotajlara, bütün provokasyonlara, demokrasiye kurulan bütün pusu ve tuzaklara rağmen, biz kardeşlik hukukumuzdan, adaletten ve hakkaniyetten, demokrasi ve hukuktan geri ad m atmadan bu ac lara son verme mücadelemizi sürdüreceğiz. Edirne'den Hakkari'ye istisnas z bütün vatandaşlar m z n huzur ve güveni için bu yola girdik. Yap lmas gereken ne ise onu yapacağ z. Her türlü ayr mc l ğ başta reddettik. Reddetme politikalar n biz bitirdik. İnkar politikalar n biz bitirdik. Asimilasyon politikalar n bitiriyoruz. Böyle bir noktaya geldik.'' AK PARTi iktidar n n ilk gününden itibaren Türkiye de illegal tezgahlar n, hukuksuz sektörlerin çöküşe geçtiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, eski aktörlerin açt klar yaralar n büyük ölçüde kapanmaya yüz tuttuğunu ifade etti. Kronik sorunlar n çözümünün ete kemiğe büründüğünü belirten Başbakan Erdoğan, bar ş ve huzurun ülkemize neler kazand rd ğ n n memleketin her köşesinin hissettiğini söyledi. Türkiye, demokrasiyle birlikte büyüdü Türkiye'nin demokrasiyle birlikte büyüdüğünü ve dünyan n en sayg n ülkeleri aras na girdiğini belirten Başbakan Erdoğan, demokrasiye pusu kuranlar n, milletin yoluna may n döşeyenlerin, ezberlerinin ve al şkanl klar n n kurban olduklar n ve maskeleriyle birlikte aç ğa düştüklerini ifade etti. Geçmişe asla dönmeyeceğiz Ölümle tehdit edildiği için çocuklar n n r z k kap s dükkan n n kepenklerini kapatmak zorunda b rak lan masum vatandaş n kendilerini gayet iyi bildiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, konuşmas na şöyle devam etti: ''Köylerine dönen yüz binlerce 16 Türkiye Bülteni Temmuz-Ağustos 2011

19 Başbakan Erdoğan: Bütün sabotajlara, bütün provokasyonlara, demokrasiye kurulan bütün pusu ve tuzaklara rağmen, biz kardeşlik hukukumuzdan, adaletten ve hakkaniyetten, demokrasi ve hukuktan geri ad m atmadan bu ac lara son verme mücadelemizi sürdüreceğiz. insan m z da terörden gördüğü zarar tazmin ettiğimiz on binlerce vatandaş m z da devlet televizyonundan ana dili Kürtçe yay n dinleyen vatandaş m z da bizi iyi biliyor, tan yor. Terörün en büyük ac y o bölgedeki vatandaş m za yaşatt ğ n da bütün Türkiye biliyor. Biz, bütün dikkatimizle 74 milyon vatandaş m z n, 74 milyon kardeşimizin hukukunu korumaya devam edeceğiz. Geçmişe asla dönmeyeceğiz, geleceğe hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Hukuk zemininden ayr lmadan vatandaş m z n hukukunu geliştirmeye devam edeceğiz. Demokrasiye pusu kuranlar hak ettiklerini bulacak Demokrasiye pusu kuranlar n, insan öldürmeyi hayat biçimi haline getirenlerin hak ettiklerini bulacaklar n ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Cinayet işleyeni, adam öldüreni, kan dökeni, polise, askere ensesinden silah s kanlar, vatandaşa silah doğrultan kimse ama kimse masum vatandaş m zla kar şt ramaz dedi. Türkiye nin terörle çekilmek istendiği girdaba girmeyeceğini belirten Başbakan Erdoğan, hiçbir masum vatandaş m z n bu korkuya kap lmas na da izin verilmeyeceğini ifade etti. Kimse devlet operasyonlar durdursun demesin şeklinde konuşan Başbakan Erdoğan, milletimizin hükümetinin, terörle, şiddetle, cinayet tasar mc lar yla mücadelede asla geri ad m atmayacağ n, terörle mücadele yöntemlerinde tarihin tekerrür etmesine de asla izin verilmeyeceğine dikkat çekti. Biz yarat lan yaratandan ötürü seviyoruz. Bizim fark m z bu AK PARTi Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan, konuşmas n şöyle sürdürdü: Biz kardeşiz ve yar n birbirimizi bugünden daha çok seveceğiz. Kürt kardeşimi, Türk kardeşimi sevdiğim kadar seviyorum, Laz sevdiğim kadar seviyorum, Boşnağ n, Arnavutunu, Roman n sevdiğim kadar seviyorum. Çünkü yarat lan yaratandan ötürü seviyorum. Fark m z bu... İnan n onlar n böyle bir derdi yok. Zira bir insan n ölümüne neden olmak, alemin ölümüne neden olmak gibidir. Bir insan n dirilişine vesile olmak, alemin dirilişine vesile olmak gibidir. Terör örgütünün kitab nda, lügat nda böyle bir kelime veya böyle bir cümle yok. Cinayet tasarlayanlar bu memlekette kendilerine hayat alan bulamayacaklar. Terörün pazar bu Türkiye'de yerini baştan başa huzura, bar şa, kardeşliğe b rakacak.'' Siyaset yapacaksan tek yer var: TBMM Başbakan Erdoğan konuşmas na şöyle devam etti: ''Gayr meşru olanla, gayr insani olanla, terörle, kanla, cinayetle, pusuyla aran zdaki mesafeyi açmazsan z, oy ald ğ n z vatandaşlar n za ihanet etmiş olur, meşru bir siyaset yapmazs n z. Bir an evvel meşruiyet zemininden başka yol olmad ğ n anlay n. Meşruiyet zemininin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söylememe bilmem gerek var m? Geleceksen, siyaset yapacaksan, tek yer var; Türkiye Büyük Millet Meclisi.'' Temmuz-Ağustos 2011 Türkiye Bülteni 17

20 Milletin partisi birliğin adresi AK PARTi 10 yaş nda BU ÜLKEDE BARIŞA GÖLGE DÜŞÜRENLER, KAN DÖKEREK ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDENLER KAYMAKAMIMIZI, ASKERLERİMİZİ, SAĞLIK MEMURUMUZU KAÇIRANLAR... BUNLARI KAÇIRMAK SURETİYLE EĞER BU ÜLKEDE BİZLERİN TESLİM OLACAĞINI, EYVALLAH EDECEĞİMİZİ ZANNEDİYORLARSA BUNU BİZDEN BEKLEMESİNLER'' BU ÜLKEDE, HİÇBİR VİLAYETİMİZDE YEREL YÖNETİMLERİN ÖZERKLİĞİNİN DIŞINDA HERHANGİ BİR YEREL ÖZERKLİK DİYE BİR ŞEY KONUŞULAMAZ, BİZİM KİTABIMIZDA BÖYLE BİR ŞEY YOK.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Barış sosyal dayanışma kültürler arası diyalog katılım insan hakları

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu

Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi nde konuştu Mayıs 22, 2016-2:52:00 AK Parti Genel Başkan adayı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız milyonlarca vatandaşın siyasi sorumluluğunu

Detaylı

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Şubat 22, 2012-5:15:09 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yeni teşvik sisteminin belli bir tarihe kadar geriye dönük olarak da işleyeceğini belirtti. Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı