Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK"

Transkript

1 4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'la ilgili olarak Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu, bunların azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan, ekli listede yer alan ve tüketici işlemine konu olan mallara uygulanır. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 13 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü, c) İl Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü, d) TSE: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığını, e) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, f) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı, g) Garanti Belgesi: İmalatçı üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi, h) Servis İstasyonu: İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri, ı) İmalatçı-üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları, i) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan herhangi birini yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi, j) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri, k) (Ek:RG-24/4/ ) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini, ifade eder. Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu Madde 5 İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. (Değişik fıkra:rg-24/4/ ) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar. (Değişik fıkra:rg-24/4/ ) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.

2 Garanti ve Tamir Süresi Madde 6 Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. (Değişik fıkra:rg-24/4/ ) Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. (Değişik fıkra:rg-24/4/ ) Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler Madde 7 Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır: a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, c) Fatura tarih ve sayısı, d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası, e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri, f) Garanti süresi, g) Azami tamir süresi, h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu, ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar, i) Kullanım hataları, j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar, k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı. İzin MADDE 8 (Değişik:RG-24/4/ ) İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri, ekli listede ilan edilen kullanılmamış mallar için, Genel Müdürlüğe garanti belgesi onaylatmak zorundadırlar. Genel Müdürlük onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir. Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek garanti belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Başvuru MADDE 9 (Değişik:RG-24/4/ ) Garanti belgesi başvuruları, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

3 Başvuru ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Satış sonrası hizmet verilmesi gereken mallar için yapılan garanti belgesi başvuruları sırasında, Genel Müdürlükçe onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranır. Ancak, malın teknik özellikleri itibariyle bakım gerektirmemesi ve tamirinin de mümkün olmaması durumunda, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranmaz. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır. Garanti belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler MADDE 10 (Başlığı ile birlikte değişik:rg-29/08/ ) (Değişik fıkra:rg-24/4/ ) Genel Müdürlük tarafından onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır. Garanti belgelerine yönelik unvan, adres değişikliği, model ilavesi ile bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen muafiyet işlemleri ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir. Garanti Belgesi İptali Madde 11 Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün veya İl Müdürlüğü nün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, firmanın garanti belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir. İhtiyari Garanti Belgesi Madde 12 (Değişik:RG-24/4/ ) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. İhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Genel Müdürlüğe başvuru yapılmaz.. Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü Madde 13 Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir. Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir. Diğer Yükümlülükler Madde 14 Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; a) (Değişik:RG-24/4/ ) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir. Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.

4 Hizmet Yükümlülüğü Madde 15 İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi Madde 16 Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Kullanım Hatası Madde 17 Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz. Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri Madde 18 (Değişik:RG-24/4/ ) Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; sipariş veren ile imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz. Ceza Madde 19 Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır. Kaldırılan Hükümler Madde 20 21/12/2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair (TRKGM-2001/6) Tebliğ" ile 13/06/2002 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında (TRKGM- 2002/2) Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 TRKGM-2001/6 sayılı Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 11 inci maddesi gereğince belgeleri iptal edilen firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren başvurmaları halinde belgelerini yeniletebilirler. GEÇİCİ MADDE 2 (Ek:RG-29/08/ ) Daha önce onaylanan ve geçerliliği devam eden garanti belgeleri, geçerlilik süresi bitmeden önce Bakanlığa müracaat edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir. Yürürlük Madde 21 Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22 Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. *** Geçici Madde 1 (Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan veya vize edilen belgeler, onay veya vize tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. (1) 1) 24/2/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesidir. (Değişik:RG-24/4/ ) EK SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ

5 SEKTÖR/ÜRÜN GARANTİ SÜRESİ AZAMİ TAMİR SÜRESİ 1 SAĞLIK SEKTÖRÜ 1.1 KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI TANSİYON ALETLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ İŞİTME CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ KONUŞMA CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 1.2 ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ BİBERON ISITICILARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ BİBERON STERİLİZATÖRLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MAMA HAZIRLAMA SETLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ÇOCUK OTO KOLTUKLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MAMA SANDALYELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 1.3 MASAJ ALET VE CİHAZLARI MASAJ ALETLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MASAJ KEMERLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MASAJ KOLTUKLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MASAJ YATAKLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 1.4 BEDENSEL ÖZÜRLÜLERE AİT CİHAZLAR TEKERLEKLİ SANDALYELER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 2 GÖZLÜKLER 2.1 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 2.2 GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3 ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI 3.1 KLİMALAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.2 ISI POMPALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.3 FAN KOİLLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.4 BRÜLÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.5 BUHAR KAZANLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.6 KALORİFER KAZANLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.7 KAT KALORİFERLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.8 KOMBİLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.9 DOĞALGAZ / LPG SOBALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.10 GAZYAĞLI SOBALAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.11 KATI YAKIT SOBALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.12 ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.13 ŞOFBENLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.14 TERMOSİFONLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.15 PENCERE TİPİ FANLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.16 VANTİLATÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.17 DAVLUMBAZLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.18 ASPİRATÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.19 FANLI ELBİSE KURUTUCULAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 3.20 HAVA NEMLENDİRİCİLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 4 SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI 4.1 HİDROFORLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 4.2 SU ARITMA CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 4.3 MOTORLU SU POMPALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 4.4 VANALAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 4.5 BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT) 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 4.6 SENSÖRLÜ MUSLUK APARALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 4.7 REZERVUARLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 4.8 KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 4.9 LAVABOLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ

6 4.10 KLOZETLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 4.11 EVİYELER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 5 TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ 5.1 TESTERE MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 5.2 POLİSAJ MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 5.3 MATKAPLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 5.4 LEHİM TABANCALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 5.5 VİDALAMA MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 5.6 ZIMPARA MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 6 MOTORLAR 6.1 ELEKTRİK MOTORLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 6.2 İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 6.3 DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 7 GÜNEŞ ENERJİSİ ISITMA ALET VE CİHAZLARI 7.1 GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 7.2 GÜNEŞ ENERJİSİ SU DEPOLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 7.3 GÜNEŞ ENERJİSİ PAKET SİSTEMLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 8 ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI 8.1 TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI SABİT HATLI TELEFONLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ CEP TELEFONLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ UYDU TELEFONLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MODEMLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ FAKSLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 8.2 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ BİLGİSAYARLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MAUSE 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MONİTÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ YAZICILAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ TARAYICILAR (SCANNER) 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ SES KAYIT CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ KLAVYELER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ PC KAMERALAR (WEBCAM) 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ OYUN KONSOLLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ İŞLEMCİLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ KART OKUYUCULAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ HARD DISKLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ANAKARTLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ KİTAP OKUYUCULAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 8.3 GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ALARM CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK 8.4 CİHAZLAR TELEVİZYONLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ PİKAP-PLAK ÇALARLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MÜZİK SETLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ RADYOLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ CİHAZLAR(CD,DVD,VCD) MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4) 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ EV SİNEMA SİSTEMLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ AMLİFİKATÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ HOPARLÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ

7 KULAKLIKLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ DATABANKLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRONİK SÖZLÜKLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ SAAT (Hangisi 20 İŞ GÜNÜ PROJEKSİYON CİHAZLARI HESAP MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRONİK PARA KASALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ UYDU ALICILARI (RECEİVER) 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 8.5 UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 8.6 FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR KAMERALAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ FOTOĞRAF MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 9 ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR 9.1 JENERATÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 9.2 AKÜMÜLATÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 9.3 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 9.4 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR) 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 9.5 REGÜLATÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 10 TAŞITLAR KM. (Hangisi 30 İŞ GÜNÜ 10.1 BİNEK OTOMOBİLLER KM. (Hangisi 30 İŞ GÜNÜ 10.2 KAMYONETLER SAAT (Hangisi 30 İŞ GÜNÜ 10.3 TRAKTÖRLER KM. (Hangisi 20 İŞ GÜNÜ 10.4 MOTOSİKLETLER 10.5 DENİZ MOTOSİKLETLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 10.6 KAR MOTOSİKLETLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 10.7 BİSİKLETLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 10.8 KARAVANLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 10.9 OTOMOBİL YEDEK PARÇALARI 1,6 mm DİŞ DERİNLİĞİ (Hangisi 20 İŞ GÜNÜ ARAÇ LASTİKLERİ FARLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MERKEZİ KİLİTLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ EMNİYET CAMLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ EGZOZ BORU VE SUSTURUCULARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ŞARJ DİNAMOSU 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ

8 JANTLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ KATALİTİK KONVERTÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ AMORTİSÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ RADYATÖRLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ OTO KLİMALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 11 TEKSTİL SANAYİ 11.1 DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 12 BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR 12.1 ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 12.2 ÇİM BİÇME MAKİNALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 12.3 ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 13 ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI 13.1 ELEKTRİK SAYAÇLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 13.2 DOĞALGAZ SAYAÇLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 13.3 SU SAYACLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 13.4 ISI SAYACI PAY ÖLÇERLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 13.5 SAATLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 13.6 ODA TERMOSTATLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 14 SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI SPOR 14.1 ALETLERİ KONDİSYON BİSİKLETLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ KOŞU BANDLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 14.2 AV ALETLERİ AV TÜFEKLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI 15 CİHAZLAR EV 15.1 ALETLERİ BUZDOLAPLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ DERİN DONDURUCULAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ARAÇ BUZDOLAPLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ SU SEBİLLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ BULAŞIK MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ FIRINLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ OCAKLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MİKRODALGA FIRINLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ BUZ YAPMA MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRİKLİ DÜDÜKLÜ TENCERELER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ÜTÜLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI (PİLLİ ÜRÜNLER 15.2 HARİÇ) SAÇ KESME MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ EPİLASYON CİHAZLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MAKİNELERİ 15.3 BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ ve MAKİNELER

9 EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ EKMEK KESME MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ EKMEK YAPMA MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ TOST MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ YUMURTA PİŞİRİCİLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ KARIŞTIRICILAR/BLENDERLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MEYVE SEBZE SIKACAKLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ET KIYMA MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MISIR PATLATMA MAKİNELERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ SU ISITICILAR (KETLE) 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ BUHARLI PİŞİRİCİLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MUTFAK ROBOTLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ FRİTÖZLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ IZGARALAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 16 MÜZİK ALETLERİ 16.1 ORGLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 16.2 PİYANOLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 16.3 BAĞLAMALAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 16.4 BATERİLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 16.5 GİTARLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 17 AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR 17.1 KOLTUKLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 17.2 MASALAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 17.3 SANDALYELER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 17.4 VİTRİNLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 17.5 GÜMÜŞLÜKLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 17.6 TV SEHPALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 17.7 SEHPALAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 17.8 DOLAPLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 17.9 ŞİFONİYER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ YATAKLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ KARYOLALAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ BAZALAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ MUTFAK DOLAPLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ BİLGİSAYAR MASALARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ KİTAPLIKLAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ VESTİYERLER 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ BANYO DOLAPLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ AHŞAP VE METAL KAPILAR 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ YUKARDA SAYILANLARIN TAKIM HALİNDE SATILANLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 18 KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ 18.1 KAPI HİDROLİKLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 18.2 KAPI KİLİTLERİ 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ 18.3 KAPI OTOMATLARI 2 YIL 20 İŞ GÜNÜ Kaynak: Resmi Gazete, 13 Haziran

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

Detaylı

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 FTS Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

GARANTİ VE BAKIM KİTABI. 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35

GARANTİ VE BAKIM KİTABI. 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35 GARANTİ VE BAKIM KİTABI 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35 Garanti belgesi Garanti sözleşmesi PEUGEOT garanti sözleşmesinin geçerlilik kazanması için, bu sertifika doldurulmalı ve satış noktasının

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

FLV 11 TF. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 TF. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 TF Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı