*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t"

Transkript

1 Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna iligt<in duyurudur. Talep gelmesi durumunda ek olarak TL nominal de[erli finansman bonolarr da satrga sunulacakfir. ansman bonolanna iligkin olarak ihraggrnrn yattrtmctlara karqt- olarr iideme yiikiimliiliifii Kurul veya herhangi bir kamu kuruluqu tarafindarn garanti _ alfina ahnmamrq olup, yafirrm kararrnln, ihragcrnrn finansal d u ru m' n un analiz edir mesi su retiyle verilm esi gerekme ktedi r. Sermaye Piyasasr Kanunu uyartnca, sirkiiler ve eklerinde yer alan bilgilerin gergefii diiriist bir bigimde yansttmastndan ihraggllar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen iizeni giistermeyen aracr kuruluglara daza;rnrn ihraqgllara tazmin ettirilemeyen ktsmr igin miiracaat-edilebilir. Ba[rmsrz denetim kuruluqlarr ise, denefledikleri finansal tablo ve raporlara iligkin olarak hazrrladrklarr raporlardaki yanhg ve yanrltrcr bilgi ve kanaatler nedeniyle do[a bi recek zararlardan h uku ken soru mrud ru r. Bu sirkiil ere dayanak olan iza,nname./.r1./. A8../ L\tL. tarihinde U.my.q*<qicaret Siciline tescil edilmiq olup, ortakhfrm li internet sitesi ile Kamuyu Aydlnlatma platformu'nda r. Aynca bagvuru yerlerinde incelemeye aglk tutulmaktadr enin ve sirkiilerlerin biitiin olarak incelenmesi ve deferlendirilmesi sonrasr verilmesi gerekmektedir. Siiz konusu izahname kapsamrnda Gedik yatr'm Menkur Defier.rer A.$.,nin daha iince ihrag etti[i borglanma aract bulunmamaktadtr. *T. \ L [ssist$t W"'T"--".TI GERL x"ii"ir"t v.o ge

2 iqinonxii,nn r. innne enilnn rinansuan B.N'LARTNA ir,i$rin Risx rlxrdnlpni.."..".._s_ 2. HALKA arz nnir,rcnx TiNATSMAN BONOLAR'II ir,igxi* eilcilur..._s_ 3. HALKA ARZLA ir,cir.i cenel sii,cit,en....,..."..._13_ 4' rinansnr,tn BONOLAnI iln ilcir,i vnncit,bnoinl.rn ESASLART...,...,.,..._24_ s' UzMAN RApoRLART Vn iiqtincu xigir,nrden ALTNAN nir,cilnn...._27_ ATI{I RLE Sok. Bes ik Miiketrerrerv.o.ii,iitro a DiK yosnm

3 *"t nnir,nx rixansvr.ln BoNoLARTNA ir,igrix nisx raxronr,nni l. nsman bonolanna iligkin Gedik yatrrrm veya girket veya ihraggr) yatrrrmcrlara kamu kurulugu tarafindan garanti alfina gtntn finansal durumunun analiz edilrnesi Istanbul Menkul Krymetler Borsast (IMKB ve/veya Borsa) tarafindan finansman bonosu ihraggslnrn odeme yi.iki.imliilti$iinii yerine getirememesi durumu igin bir garanti verilmernektedir. GEDiK YATIRIM, finansman sa$lamak amacryla, laiz kargrlr$rnda teminatsrz finansman bonosu grkarmakta ve halka arza katlarak bu finansman bonoiarr-nr satrn atucak lairtnctlara ihrag etmektedir' Finansman bonosu sahibinin anapara ve faiz alaca$r drqrnda higbir talep ve GEDiK YATINM'rn genel kurullanna veya yonetirnine katrlm a veyaternettu alma gibi higbir ortaklrk hakkr yoktur. GEDIK YATIRIM'rn finansman bonosu ihracrna katrlan yatrrrmcrlar yatlrm kararrnr olugtururken aqasrda yer verilen risklerle srnrrlr ohnamak kaydr ile finansman bonosu yattnmrndan kaynaklananbazr risklerle kargrlagabileceklerdir. nruig,yr uit,.lr[irr'i^hnamede yer almaktadrr ihraggr Kredi Riski: lhraggtnrn temerriide diigmesi ve vade tarihindeki yiikiimliilurgiinii yerine getirememesinden kaynaklanan risktir' ihraq edilert finansman bonolannrn cideme yi.iki]mli.ili.isu, gergek veyati)zel iigiincii bir kiqi tarafindan garanti altrna alrnmamrgtr. ihraqgrnrn finansman bonosunun vade sonundaki nominal de$erini cideyememe riski mevcuttur. ihraggrnrn' finansman -bonosu anaparu ve faizlerini odeyememesi durumunda yatrrmcrlar, borcun anaparuve faizletini yargr yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Finansman bonolart icra ve iflas Kanunu hi.iktimleri batrmrndan adi borg senedi hiiki.imlerine tabidirler. Finansman bonosu alacaklan, icra ve iflas Kanununun 2b6. Maddesinin 4. Frkrasrnda srra" baglt[r altrndaki "imtiyazh olmayan diser btitiin alacaklar,, arasrnda yer ;ffiff} 1.2. Piyasa Riski: ikincil piyasada iqlem gciren finansman bonolannrn, piyasa faiz oranlanndaki dalgala.malara ba$lr olarak fiyatlarrnln artmasl ya da azalmasrdu. u! 7'! ME. Gonca Sok asajr) Kat:1 tseei kellefler v.d. 998 ik Yat'r,.'..'

4 dalgalanmalartn yeniden ya$anmasr halinde ihrag edilecek finansman bonolannrn piyasa fryatt, ihraggrdan ba[rmsrz olarak olumsuz etkilenebilir. Bdylece finansman bonolarnrn iifa tarihine kadar olan deferi, faizoranlanndaki deliqikliklere paralel olarak defiqebilecektir, Bagka bir deyigle, ihrag edildikten sonra, finansman bonolannrn fiyatr ikincil piyasada belirlenecektir. ihrag eden kurulugun kredi degerlilifiinden ba$rmsrz olarak piyasadaki faiz oranlartntn genel seviyesindeki artrglar finansman bonolannln piyasa fiyatrnr duguructi yonde, faiz orariarlndaki gerilemeler ise finansman bonolarrnrn piyasa fiyatrnr artrncr y6nde etki gosterecektir Bu gergevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlannrn genel seviyesinde ya$anan artl$ veya azahglar nedeniyle ikincil piyasa fiyatlannda olugabilecek degigiklikleri ifade etmektedir, Ancak bu faiz oranrndaki azalts ya da artrglar, ihraggrnrn odeyece$i toplam faiz tutarrnda bir de$iqikli$e neden olmayacakfir. Di[er bir deyiqle, yatrnmcr, vade sonunda kendilerine wu'w.gedik.com.tr adresli Gedik Yafinm Menkul De$erler A.$.'nin internet sitesi ve KAp'ta ilan edilen faizi elde edecektir. 1.3 SpesifikRisk: Ola[an piyasa hareketleri dtgrnda, finansman bonosu ihraggrsrnrn yonetimlerinden ve mali btinyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin dtigmesi sonucu meyoana gelebilecek zarar olasr lr$ldrr. 1.4 Likidite Riski: Finansman bonolartntn satrg sonrasrnda IMKB'nin ilgili pazarnda kote olarak iqlern gormeye baqlamasr beklenmektedir; ancak finansman bonolan igin aktif bir alrm-satrm piyu.urt olugmayabilir. ihraggr kredi durumundan ba$rmsrz olarak alrcr ve saficrlann piyasaya kattllmtnln diigmesi sebebiyle iglem hacimlerinin duqmesi ve piyasa derinli$inin yeteriiz kalmast ihraca iliqkin Iikidite riskini ortaya grkarabilir. Likidite riski finansman bonolalnrn vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatrnmcrlar igin finansman bonolannr istedikleri an satamamalart ya da ederinden dugtik bir fiyata satmalarrna yol agabilir, 1.5 Finansman Bonolannrn Likiditesinin Yatrrrmcrnrn Elinde Bulunan Tutara Ba[h Olarak Krsrtlanmasr Riski: Ihrag edilecek finansman bonolarrnrn iglem gorecefi piyasada yaprlacak iglern boyutlarr ile ilgili alt limitler bulunmaktadtr. Yafinmcrnrn halka arzdan sonra sahip oldugu finansman bonosu tutarrnrn bu alt limitlerin altrnda kalmasr du lann bu piyasada satrlnrasl imkanstz hale gelebilir. 1.6 Tasfiye Durumunda X'inansman Kaynaklanan Risk: klara Giire Stralamasrndan 1 [ l'oss tt\l YATI DEGERL r. Gonca Sok IM rm yiik Miikelletler V'D,

5 Finansman bonolart, icra ve iflas Kanunu hi.iki.irnleri bakrmrndan adi borg senedi hiikurnlerine tabidirler. YUri.irliikteki icra ve iflas Mevzuatt'na gore, mi.iflisten adi ve rehinli alacakllarrn srrasr aqa[tdaki gibidir. Tahviller bu srralamada 4. swada, teminatsrz bulunan alacaklar arasrnda ver almaktadrr. I Iflas masraflart ve iflas masasrnln borglan biit0n alacaklrlardan once ve tam olarak odenir. Gir ma. z+e) 2. Bir rnalrn ayntndan dopan kamu alacaklarr (GtimrUk resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (iik md.206/1) a I Rehinle temin edilmig alacaklar (iik md. 206/t) 4 Bundan sonra gelmekltizere; teminatlr olup da rehinle karqrlanmamrg olan veya teminatstz bulunan al4caklar masa mallannrn satrg tutanndan, dordiinci] srrada imtiyazh olmayan diser bi.itiin alacaklar ile verilmek tizere kaydolunur. (iik md. 206t4) 2. IIALKA ARZ EDiLEdEK FiNANSMAN BONOLARINA ir,i$rin Nir,CiINN 2.1 Finansman Bonosu ihilacrna iliqkin yetkili organ kararlan: GEDIK YATIRIM Ycinetir]n Kurulu tarihinde aldrfr karar ile (ikiyriz milyon) Ttirk Lirasr'na kad{r bir yrl igerisinde farkh vadelerde T0rk Lirasr cinsinden yurl iginde halkaarz ydntemiyle finan$man bonosu ihrag etmeye ve ilk iglemde 20, ( milyon) TL nominal de$erli 179 dtin vadeli finansman bonosunun ihrag ve halka arztnrn gergeklegtirilmesine, fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarrnrn TL nomi nal tutara kad ar artrrr I {rasrn a karar verm iqtir. Sciz konusu Tl-'lik finansman bonosu ihrag ve halka arzr kapsamrnda her bir ihractn tutart, vadesi ve faiz oranr ile diler tiim gartlarrn belirlenmesi ve gerekli bagvurularrn yaprlmast hususunda bi.iti.ifr iqlemlerin yerine getirihnesi igin $irket, Genel Mtidiirliigii'nti yetkilendirmiqtir ihrag edilecek borgla{ma aracrnrn; a) T{irii: Finansman Bpnosu b) ISIN kodu: ihrag e{ilecek finansman bonosuna iligkin ISIN kodu Takasbank tarafindan tiretilecektir c) Nama/Ilamiline ol{u[u: Hamiline Irnan sayrh finans d) Finan MKK Adresi: Asker ocagr Cad. stizer.-.i I dresi: Seri:ll. No:22 gergel<legtirilecek ve izlenecektir. 367 Elmadag-giqli / istanbul YATIHIM I lla-- ', 5 DEGERL Gonca Sok. Pasalr) Kat:1 Begikt iik Miikellefler V.D '

6 2.3. Finansman bonolannrn hangi diizenlemeler gergevesinde ihrag editdifiine iligkin bilgi: GEDIK YATIRIM tarafindan ihrag edilecek finansman bonolan SPK'nrn Seri: II, No: 22 sayrlr "Borglanma Araglartntn Kurul Kaydrna Alrnmasr ve Satrqrna itlgkin Esaslar Hakkrnda Teblig,, hilkiimleri uyannca ihrag edilecektir. Halka arz edilecek GEDiK YATIRIM finansman bonosuna iliqkin talep toplarna yontemi, dafrtrm ilkeleri ve bedellerin yattrtlmasrna iligkin esaslar "sermaye Piyasasr Aiagla'nrn Halka Arnnda Satrq Ycjntemlerine iligkin Esaslar Teblifi" (Seri: VllI, No: 66) htikijmlerine dayanrl arak gergekleqtiri lecektir. GEDiK YATIRIM tarafindan ihrag edilecek finansman bonolarr, imkb'nin,, rarih ve25502 saytlt "istanbul Menkul Krymetler Borsasr Kotasyon Yonetmelifi" kapsamr ile Tahvil ve Bono Piyasasl Mtidi.irlti$i.i'ntin Tahvil ve Bono Piyasasr igleyig, Teminat, Takas, TemerrUt ve Kotasyon Esaslartnt Dtizenleyen 350 sayrh Genelge hljktimlerine tabi olacaktrr. itgiti ivkb Genelgelerine gcire GEDiK YATIRIM tarafrndan ihrag edilecek finansman bonofartntn kota alrnabilmesi imkb Yonetim Kurulu'nun verecefi olumlu karura ba$lrdrr. ilgi pazar sabit getirili menkul klymetlerin $effaf ve rekabete agrk bir oftamda iqlern gcirmelerini sa$layarak bu menkul klymetlerin likiditesini arhrmak, bilgi akrgrnr hrzlandrr.mat arnacryla kurulmugtur ve aynl giin veya ileri valorlti olarak dofrudan alrrn/do$rudan satrm iqlernieri S,aprlabilmektedir. Tahvil ve Bono Piyasast'nda iglemler her gun saat arasrnda yaprlmaktadrr. Aynr gtin valorlii (Repo-Ters Repo Pazarr'nda aynr gtin baqtangrg valcirlu) iglemler ile arastnda, ileri valcirlii (Repo-Ters Repo Pazarr'nda ileri baglangg valorlti) iglemler ise saat ile arasrnda yaprlrnaktadrr. Emirler igleme konu menkul krymetin nominal deferleri itibarryla minimum emir btiyi.ikltigi.i ve katlarr geklinde iletilir. GEDIK YATIRIM finansman bonolan igin TL nrlnimlrm ve I TL maksimum nominal emir b0yi.ikl iik I eri gegerr i or acaktr r ihrag edilecek finansman bonolarrnrn yatrrrmcllara sa[ladr[l haklar, bu haklarrn hullanrm esaslarl ve bu haklara iliqkin krsrtlamalar: iskonto esaslna gore ihrag edilecek olan finansman bonolarr yatrnmcrya, talepte bulundu$u parasal tutarln gdzlem periyodu sonunda olugan faiz orant ile belirlenecek nominal tutarrnr. vade sonunda alma hakkr vermektedir. Belirlenen faiz orant, yatrrrmcrlarrn vade sonunda elde etmiq olaca$l getiriyi olugturacaktrr. GEDIK YATIRIM'In halka arzrna katrlarak finansman bonosu sattn alacak yatrnmcllarrn haklanna iliqkin srnrrlamalar ise aea$rda 6zq - Finansman bonosu sahibi. fina akla sadece girkete faiz kargrhfrnda borg vermig olmaktadrr. GEDIK y riskine katrlamaz. YA1II DEGERLE h. Gonca Sok 1 1 [t.rs\ss?s11-4r!, tsit fu t 'qsa!k YAurrrm k Mi.ikellef ler V.D '

7 - Finansman Bonosu sahibinin, anaparave faiz alaca$r drgrnda higbir hakkr yoktur. - lrinansman Bonosu sahibinin higbir talep ve girket'in genel kurullanna veya ydnetirnine katrlma gibi higbir ortakhk hakkr yoktur. - Finansman Bonosu alacaklan, icra ve iflas Kanununun 206. rnaddesinin 4, fikrasrnda "Dordiincii Srra" bagh$r altrndaki "imtiyazlt olmayan diler btittin alacaklar,, arasrnda yer almaktadrr. ihrag edilecek finansman bonolanna iligkin haklann kullanrm siireci itfa iqlemleri igin Takasbank nezdinde M'I(K adrna hesap agrlrr. GEDif yelrum tarafindan ddeme yapllacak tutar, ddeme gi.iniinde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarrlrr. Itfa tjdemesi topluca-iiye,bazrnda, iiyelerin Takasbanl< nezdinde mevcut olan cari hesaplanna Takasbank aractlrer ile aktanlacaktrr. itfa odemesinin yatrnmcr lresaplarrna akta'm iqiemleri iiye kuruluq lar tarafindan yaprlacaktrr. Finansman bonolaflna ait itfa bedelleri, GEDiK YATIRIM tarafindan MKK hesabrna brtit olarak aktarrlacaktrr. MKK'ya Uye kuruluqlar da kendilerine briit olarak yapiacak ddemeleri, yasal vergiler igin kayna$rnda kesinti yaptrktan sonra, net tutar i.izerinden vafirrmcrlara odeyecektir 2.5. ihraggrnrn ytikiimliitiiklerini yerine getirme srralamasr iqinde ihracr planlanan finansman bonolannrn yeri hakkrnda bilgi ile srralamayr etkileyebilecek veya finansman bonosu ihractnrn mevcut ya da gelecekteki difer yiikiimliiliiklerinden sonra gelmesine yol agabilecek hiikiimlerin iizetleri: Finansman bonolan, icra ve iflas Kanunu hiikiimleri bakrmrndan adi borg senedi hukiirnlerine tabidirler. YUriirltikteki icra ve iflas Mevzuatr'na gore, miiflisten adi ve rehinli alacaklrlarrn srrasr agagdaki gibidir. l Iflas masrafla' ve iflas masaslnln borgla' b olarak odenir. (iik md. 248) 2. Bir malrn aynrndan do$an kamu alacaklan (Gi.inrtik resmi, b.lnave arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (iik md. 206t t) 3 Rehinle temin edilmis alacaklar (iik rndj06ll) +. Bundan sonra gelmek i.izere; teminatlr olup da rehinle karqrlanmamrq olan veya teminatslz bulunan alacaklar masa mallannrn satrq tutanndan, aga[rdaki,,ru il. verilmek tizere kaydolunur. (iik md. 2Q6l4) L DSGERLE t Mah. Gonca Sok. N 'flak Pasajr) Kar: 1 Besiktai/iST. uk Mukeilefler v.d

8 Alacaklarr rehinli olan alacakhlartn satrg tutan iizerinde, gilmrtik resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen egya ve akardan alrnmasr lazirn gelen resim ve vergi o uiu, *yu egya bedelinden istifa olunduktan sonra riighan haklan vardrr. B.ir alacak birden ziyade rehinle temin edilmig ise satrq tutan borca mahsup edilirl<en her rehinin idare ve sattq masrafi ve bu rehinlerden bir krsmr ile temin edilmig Oagt<a alacaklar da varsa bunf ar nazara ahnrp paylaqtrrmada laam gelen tenasiibe riayet edilir Alacaklarr tasrnmaz rehniyle temin edilmig olan alacaklrlasn srrasr ve bu teminafin faiz ve eklentisine qiimulii Kanunu Medeninin tasntnaz rehnine mi.iteallik hiikiimlerine gdre tayil olunur. (Ek ciimle: 29/6/ md.; Miilga ciimle: l4lll201l-6103t41md.) diirdiincii fikra: 17/ /52 md.) Teminatlr olup da rehinle kargrlanmamrg olan veya teminatstz bulunan alacaklar masa mallarrnrn satrg tuianndan, aga[rdaki srra ile verilmek iizere kaydolunur: Birinci stra: A) iggilerin, iq iligkisine dayanan ve ifldsrn agrlmasrndan cjnceki bir yrl iginde tahakkuk etmig ihbar ve krdem tazminatlan dahil alacaklarr ile iflds nedeniyle ig iliekisinin sona ermesi ijzerine hak etmig olduklarr ihbar ve kdem tazminatlan, B) Iqverenlerin, iqgiler igin yardrm sandrklarr veya sair yardrm tegkilatr kurulmasr veya bunlarrn yaqatrlmasl maksadryla meydana gelmig ve ttzel kigilik kazanmrg bulunan tesislere veya derneklere olan borglan, C) ifldsln agtlmastndan onceki son bir yrl iginde tahakkuk etmig olan ve nakden ifasr gereken aile hukukundan dofan her tiirlii nafaka alacaklarr, Ikinci sta: Veldyet ve vesayet nedeniyle mallan borglunun idaresine brrakrlan kimselerin bu iliski necleniyle do$muq olan tum alacaklan; Ancak bu alacaklar, iflds, vesayet veya veldyetin devam etti$i miiddet yahut bunlann bitrnesini takip eden yrl iginde agtltrsa imtiyazh alacak olarak kabul olunur. Bir davanrn veva takibin devam etti[i miiddet hesaba kattlmaz. Uqiincr,i sra: Ozel kanunlannda imtiyazh oldufiu belirtilen alacaklar. Dordilncii stra: imtiyazlr olmayan di$er bi.itiin alacaklar. (Ek fikra: 1717/2003' md.) Bir ve ikinci srradaki mtiddetlerin hesaplanmasrnda agalrdaki stireler hesaba kafilmaz'. l. ifldsln agllmastndan dnce miihlet de dahil olmak i.izere gegirilen konkordato siiresi. 2. ifldsrn ertelenmesi stiresi. 3. Alacak hakkrnda agllmrg olan davanrn devam ettili siire. 4. Terekenin ifl6s htikiimlerine g6re kadar gegen siire. m tarihinden tasfiye karan verihnesine 1 L hsntstu DEGERL Gonca Sok. Nd: Pasajr) Kat: 'l BesiktasjiST. k Mtikellefler V.D KY rnm

9 (Ek fikra: 14/1120ll-6103/41md.) Gemilerin paraya gevrilmesi hdlinde yapilacak srra cetveli, bayta$rna ve sicile kaylth olup olmadr[rna bakrlmaksrzrn bi.itun gemiiei igin TUrk Ticaret Kanununun 1389 ila nci maddesi hiiktimlerine gore diizenlenir. "Yukarrdaki bilgiler tarihinde yiiriirlii[e giren 6102 sayrh Kanun ile icra iflas Kanununda yaprlan de[igiklik gergevesinde revize editmigtir Nominal faiz oranr ve iidenecek faize iliqkin esaslar: a) Kupon tideme diinemi, faizin ne zaman tidenmeye baqlayacafr, son tideme tarihleri: iskontolu olarak ihrag edilecek finansman bonolannrn faizi bir defada ve vade sonunda anapara if e birlikte odenecektir. Talep toplamanrn son gi.inti olan tarihini takip eden ig gunii faiz oranl ve daslttm sonuglan onaylanarak ilan edilecek olup da$rtrrn sonuglannrn onaylanmastntn ertesi iq gi.inii olan 03/ tarihi halka arza katrlan t0rn yattnmcrlar icin vade baglangrg tarihi olacaktrr. 179 gnn vadeli ihrag edilecek finansman bonolarrnrn: Vade Ba5langrp Tarihi 03/09/2012 Anapara Geri Odemesi Tarihi 01/03/2013 olacaktrr. b) Faizin defigken olmasr durumunda, dayandr$ giisterge faiz oranr ile buna dayanrlarak hangi yiintemle hesaplanacafr: Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri:II No:22, "Borglanma Araglarrnrn Kurul Kaydrna Alrnmasr ve Satrqtna iligkin Esaslar Hakkrnda Tebli$i"nde belirtilen esaslara uygun olarak ihrag edilecek finansman bonolan iskontolu olarak ihrag edilecektir. Ihrag edilecek olan 779 gnn vadeli finansman bonosunun bileqik faiz orantntn belirlenmesinde baz alnacak Devlet ig Borglanma Senetleri (DiBS); itfa tarihli TRT200213T25 tanrmh, - 20 I itfa tarihli TRT T 1 6 tanrml I krymetlerdir. Soz konusu DiBS'lerin talep toplamanrn son gi.intinden geriye dcjniik iglem gegen son beq ig giini.inde (Gozlem Periyodu) imfg Tahvil ve Bono Piyasasr Kesin Alrm Satnn Pazarlnda iyn-r giin valorli.i iglemlerde olugan a$rhkh ortalama bilegik faizlerinin ortalamasr hesaplanacaktrr. Soz konusu DIBS'ler igin gcizlem tarihi itibanyla ihracrn bonosunun vadesine denk gelen u kalan rgekleqen ortalama bilegik faizleri ve rsr veri olarak kullanllarak finansman I Yakrnsama (Enterpolasyon) ME zi AT IM EGER asajr) Kat:1 BeEi kellefler V.D. 998 tnm

10 c) Giisterge faiz oranrnrn geqmig ve gelecek performansrnrn ve de[igkenlifiinin nereden takip edilebilece[i: Sermaye Piyasasl Kurulu'nun Seri: II No: 22, "Borglanma Araglannln Kurul Kaydrna Alrnmasr ve Satrgtna iligt<in Esaslar Hakkrnda Tebli$i"nde belirtilen esaslara uygun olarak ihrag edilecek finansman bonolanna dayanak olacak "Gdsterge Faiz" oranrnrn hesaplanmasrnda kullantlan T.C Hazine Miisteqarh$ tarafindan ihrag edilmig DiBS'lerin gegmiq piyasa performanslan, imkb'ye ait internet sitesinden fnttp:zimtu.dv. ) takip edilebilmektedir. Gcisterge faiz orunmn gelecek performansrnr takip etmeye ydnelik bir arag bulunmamaktadrr. Bununla birlikte, DiBS'lerin faizleri; buyiime, sanayi iiretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin yanl sra T.C. Hazine MUsteqarh[r ve T.C. Merkez Bankasr'nrn politikalanndan dofrudan etkilenmektedir. ikincil piyasada bonoya olan talebin artmasr durumunda bonolarrn piyasa fiyatr ytikselir ve faizi diigerken, talebin azalmast durumunda piyasa fiyatr duqer ve faizi yiikselir. Yailnmctlann finansman bonolannr vadesinden cince satmak istemeleri durumunda satrg ilgili piyasa fiyatr i.izerinden gergeklegecektir. d) Giisterge fau,i olumsuz etkileyebilecek ola[antistii unsurlar ve ftize iliekin diizeltme kurallarr: T.C. Hazine Mtistegarh$ tarafindan ihrag edilen DiBS'lerin faizleri bi.iyiime, sanayi tiretimi, enflasyon, bi.itge dengesi gibi ekonomik verilerin yanr srra T.C Hazine MtistegarllSr ve T.C Merkez Bankasr'nm politikalanndan dolrudan etkilenmektedir. Hesaplama yaprldrst tarih itibariyle gdsterge faizin hesaplanmasrna konu olan DiBS'lerin iglem gdrdu$ti inzu<g Tahvil ve Bono Piyasasr Kesin Ahm Satrm Pazarr'nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayr etkileyebilecek ola$an ve olagantisti.i kogullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, ola$aniistti hal vb.) piyasa kapatma aksakhklannrn ya$anmasr durumunda geriye doniik olarak IMKB Tahvilve Bono Piyasasr Kesin Ahm Satrm Pazan'nda ilgili DiBS'lerin halkaarza iligkin talep toplamanln son gtin0nden geriye ddni.ik iglem gdrdii[ti en son beq ig guniinde oluqan aynr gtin valorlti aprrhkh ortalama yrlhk bilegik faizlerin ortalamasr kullanrlarak hesaplamalar yaprlacaktrr. 2.1.Falz iidemesinin tiirev bir krsmrnrn olmasr durumunda, yatlrrmrn de[erinin dayanrlan aracrn defierinden' iizellikle risklerin agrk bir qekilde ortaya grkhfr durumlarda nasrl etkilend ifi hakkrnda bilgi: YOKTUR 2.8. Borglanma aracrnrn vadesi et. Finansman bonolannrn vadesi itfa siirecine iligkin esaslar: A.TI DEGERLE h. Gonca Sok. i Pasajr) Kat: 1 BqfiiktaEiis M[]keltefter V.D. Sgb 010 4s \ [ l'its\61$1 l0

11 Finansman bonolarl iskontolu kymetler olup, anapara ve faiz odemesi vade bitiminde bir defada yaprlacaktrr ihragglnln ya da yatrnmcrnrn iste[ine baflr olarak erken itfanrn planlanmasr durumunda itfa koqullan haklanda bilgi: YOKTTIR F aiz ve anaparant n zamanagtmr: 2308 sayrh "$irketlerin Mi.iruru ZamanatJSrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye intikalr Hakkrnda Kanun" htiki.imleri gergevesinde, finansman bonolasnrn. kanuni rnazeret bulunmaksrzrn 5 ylllrk zamanasrmtna upramrg olan faiz odemeleri ile 10 yrllrk zafitan a$rmlna ulraml9 finansman bonosu bedelleri, sdz konusu stireler igerinde tahsil edilmedi[i takdirde devlete intikal eder Yrlhk getiri oranr ve getiri oranrn nasrl hesaplandrfr hakkrnda bilgi: iskonto esasrna gdre ihrag edilecek finansman bonosunun gcisterge faiz orant aqafrdaki gekilde ofacakttr. Bu kapsamdayapian hesaplamalar virgtilden sonra 3 (U9) haneye yuvarlanacaktrr. a. Bu sirktilerin 2.6 b) brili.imtinde agrklanan DiBS'ler Do[rusal Yakrnsama (errterpolasyon) yontemiyle hesaplamaya konu edilir. "DoSrusal Yaktnsama (Enterpolasyon) yontemi" uyarlnca, iki ortalama yrllrk bilegik faizin arasrndan gegen do$runun finansman bonosunun vade giiniine kargrlrk gelen noktast olarak belirlenen gdsterge yrlhk bilegik faizorant hesaplanrr Giisterge Yrlhk Bilegik Faiz : rl + (((r2 - rt)/( I/K2 - VKI))*(BV - VK1)) Finansman Bonosu vade gtin sayrsr BV Vadesi daha krsa olan DIBS'in ortalama vrllrk bilesik faizi rl Vadesi daha uzun olan DiBS'in ortalama vrlhk bilesik faizi 12 Vades daha krsa olan DiBS'in vadeye kalan gi.in suy,st VKI Vades daha uzun olan DiBS'in vadeye kalan gijn sayrsr vk2 b. Gosterge Yrllrk Bileqik Faiz oranrndan basit faiz oranr hesaplanrr. bulunarak Gosterge Faiz Orant BBB:( ((1+BB0)^(T/365 D -r)* (36s/T) Gcisterge Faiz Orant (Bileqik) % Vadeye Kalan Giin Sayrsr BBO T Gcisterge FaizOranr (Basit) _"t+- R- BBB c. Gdsterge Faiz Oranrna, Gedik Yatr belirlen ir. k finansman bonosu faiz orar-n 1t te$\$$1t\1 lr. Gorrca lky nm

12 BBO: GFO + S Gdsterge Faiz Oranl (Basit Gedik Yatrnm Ek Getiri Oranr Finansman Bonosu Faiz Oranr Casit Gedik Yatrrrm ek getiri oranr toplama siiresinin ertesi iq ginu 0/o1,3-1,6 (130-l 60 bazpuan) arah$rnda olmak kogulu ile kesinlegtirilerek wweggdrkcanl adresli Gedik yatrrrm Menkul De$erler A'$.'nin internet sitesi ve KAP'ta ilan roitgt k*luyu duyurulacaktrr. I '000-TL nominal de$er iizerinden talep toplanrlacak finansman bonosunun Satrg Fiyatr agafrdaki formtille hesaplanacak ve virgi.ilden.onra 3 haneye yuvarlanacaktrr. BBF :1 000/((1+BBO) ^(T/360) Finansman Bonosu Faiz Oranr (Bilesih Vadeye Kalan Giin Sayrsr Finansman Bonosu Fivatr BBO T BBF 2'13. Finansman bonosu sahiplerinin temsit edilmesine, bu temsilin hangi organlar vasrtasryla yaprldr[r ile ilgili mevzuat hiikiimleri hakkrnda bilgi: Finansman Bonosu Sahiplerinin Haklan : --Belgelerin ve beyanlartn kanuna aykrrr olmasr (TTK md.549) halinde belgeleri di.izenleyenler ile beyanlarr yapanlar ve kusurlu olmasr kaydr ile buna katrianlarn zanidan sorumlululunu talep etmek, Se111Ve hakkrnda yanhg beyanda bulunuldu$unun ve odeme yetersizli[inin bilinmesi (TTK md'550) halinde sermaye taahhtit olunmamrq ve karqrh[r tamamen ddenrnemieken, taahhiit edilrnig ve odenmig gibi gtisterenler ile kusurlu girtet yett<ililerinin miiteselsil zarardan sorumlulu[unu ve sermaye taahhiidi.inde bulunanlarrn odeme yetersizlipini bilen ve onay verenlerin borcun cidenmemesinden do$an zarardan sorumlulu$unu talep etrnek, Ayni sermaye veya devrallnacak iqletmeye iligkin lsuzluk (TTK md. 551) yaprlmasr halinde ayni-.sgrmayeye deger bigilir igletme veya aynrn niteligini ve durumunu farkll yapanl ann zar ardan sorumlu lu$un u talep etmek, yiiksek fiyat bigenler, a bir gekilde yolsuzluk Yonetim kurulu fiyeleri, ydneticiler ve tasfiye rnemurlan, kanundan veya esas scizlegrneden do$an yiikiimli.ili.iklerini ihlal ettikleri takdirde sayrlan kiqilerin grk md.s53), ay.ca kanuni g::"'-"1::':ll ]::ii"= setirilmesinde,kusurlu hareket ettikteri t*ai'o" ii'-r..i lineteiterinin zarardan sorumlulugunu (TTK md.554) tale - Ortakllk esas sermayesinin azalttl klrk alacaklrsr srfatlanndan dolavr. alacaklannrn cidenmesini veya temi etrnek (TTK md,474), 1L I'ils\s ATI DEGERL. Gonca Sok. pasajt) Kat: 1 Besi uketleiler VD. 998 KY nm

13 - uzun siireden beri ortakh$tn kanunen gerekli organlanndan birinin mevcut olmamasr veya genel kurulun toplanmamasr hallerinde, dururnun diizeltilmesini rnahkemeden talep etmek (TTK md.530) haklarrna sahiptirler. "Yukandaki bilgiler tarihinde gergevesinde revize edil mistir. yiiriirliige giren 6102 sayit Ttirk Ticaret Kanunu 2'14' 6n ahm haklart, bu haklan devredilebilirlifi, kullanrlmayan iin a1m haklarrna iligkin iqlemler: Finansman bonolanna iliqkin cin alrm hakkr yoktur. 2.I5. Garantiire iligkin bilgiler ve garanti hiikiimleri YOKTIIR 3. HALKA ARZLA ir,cir,i GENEL Nir.Cir,NN 3.I. Halka a,rztatarn 20'000'000'-TL nominal deserde finansman bonosu halka arz edilecektir. Halka arza, 20'000'000.-TL olan.halka arz biiyiikli.igun den fazlatalep gelmesi durumunda halka arz miktart TL nominal tutara kad ar artrn I abi lecelctir Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimi: 28/08/ /08/2012 tarihlerinde 2 iq giinti stiresince talep toplanacaktrr. 3'3' tr'inansman bonolannln sahg fiyatr veya fiyatrn tespit edildifi/edilecefii yiintem ile nihai fiyatrn kamuya agrklanma siireci: Finansman bonolartntn faiz oram ve bu orana iligkin hesaplama ydntemi igbu sirki.ilerin 2.6 b) maddesinde yer almaktad atllep toplamanrn son gtinu gosterge faiz oram belirlenmesi ve ek getiri oranr eklenmesiyle GEDiK YATIzuM finansman bjnosu iaizi bulunacaktrr. GEDIK YATIRIM tarafindan Gdsterge Faiz ( baz puan) arahgrnda Kurumial yatr in 2.12 maddesinde belirtilen forrniil ile 1,000 TL nominal deger tizerinden tale nansman bonosunun Satrg Fiyatr yuvarlanacaktrr. ;;i:i,jl,5:l J'f'? K Yatrr

14 BBF :1 000/((1+BBO) ^(T/365)) Finansman Bonosu FaizOram (Basitj Vadeye {alan Gtin Sayrsr Finansman Bonosu Satrq Fiyatr BBO T BBF Finansman bonolarrntn faiz oran ve satrg fiyatr talep toplamayr takip eden iggtinil izahname ve sirkiilerin yayrmlandrfr adresli Gedik yatrrrm Menkul Deferler A.S.,nin internet sitesi ve KAP'ta ilan edilerek kamuya duyururacaktrr Satrq yiintemi ve baqvuru qekli: Satrq, Zkaat Yatrnm Menkul Degerler A.$. (ZIRAAT YATIRIM) ve GEDiK yatirim tarafindan talep toplama ytintemi kullanrlarak gergekleqtirilecektir. Halka arzda flnansman bonosu sattn almak isteyen ttim yattnmcrlarrn; halka arz si.iresi iginde ve sirkiilerde belirtilen bagvuru yerlerine miiracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmalal ve satrn alacaklarr finansman bonosunun nominaltutarlannr igbu sirktilerin 3.6 maddesine gore yatrrmalarr gerekmektedir. Talepte bulunan yattrtmctlar bagvuru srrasrnda izahname ve sirkiileri okumalan.doerultusunda ycinlendirilecektir. Bireysel Yattrtmctlar, Talep Formu'nda talep ettikleri finansman bonosunu nominal tutar olarak belirteceklerdir. Kururnsaf Yatrnmctlann talebi "Yrllrk Ek Getiri Orant" arah{r iginde (%o1,3-1,6; baz puan) kalmak kaydr ile farkh yrlhk ek getiri oranlarrndan farkh talep adetleri geklinde toplanabilecektir. Kurumsal Yatlnmcrlar her biri "Yrlhk Ek Getiri Oranr" aralrsr igerisinde kalmak ve "5 Baz Puan" adtmlarrnda olmak kaydryla 5 farklt "Yrllrk gt C-etiri Oranr,, seviyesinden farkll miktardaki taleplerini iletebilecekleri gibi Ek Getiri Oranr belirtmeden bagrmsz olarak sadece nominal tutar seklinde de taleplerini ijetebilirler. Halka arza iligkin nihai talep nominalleri "Ylllk Ek Getiri Oranl"nln kesinleqtirilmesi ile birl ikte bel irlenecektir. ' Yurtigi Bireysel Yafirtmctlann talep ettikleri finansman bonosu adedi nihaidjr. ' Kurumsal Yattnmctlar igin ise yafinmcrlann farkh Yrllrk Ek Getiri Oranr seviyelerinden girmig olduklarl farkh talep adetleri dikkate alrnarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklt Yrlhk Ek Getiri Orant seviyelerinden farklr talep adedi giren yatrnrncrlar igin nihai yrllk Ek Getiri Orant'na egit veya alttndaki en yakrn Yrlhk Ek Getiri Oranrndan girmig olduklarr talep dikkate altnacaktrr. Yrlhk Ek Getiri Oranr'ndan ba$rmsrz sadece adet olarak talep eden yatrnmcrlar igin bu adet talep adedi olarak dikkate arrnacaktrr. Tal epte bulunacak yatrrrmcrlar, aga r Gergek Kiqi Yatrnmcrlar: fotokopisi eri talep formlanna ekleyeceklerdir: r veya s0riicli belgesi veya pasaport) 1 t+ hils\s ZT ME ATIR EGERLE h. Gonca Sok asajr) Kat: 1 Besik fvliikellef ler V.D K Yatr

15 r Tiizel Kiqi Yatrrrmcilar: imza sirkiilerinin noter tasdikli ornepi, kurulug gazetesi, vergi levhasr ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi Alternatif dalltrm kanallartndan yaprlan bagvurulardan talep formu alrnmayacaktrr, 3.5. Talep edilebilecek asgari ve / veya azami miktarlar hakkrnda bilgi: Finansman bonosunun nominal de[eri Tl'dir. Minimum talep miktan I.000 TL nominal deserli olacaktrr. Minirnum talep miktanndan sonraki talep arahklalnrn TL nominal de$erde ve katlarr qeklinde olmast garthr. Talep edilebilecek azamj finansman bonosu miktan hakkrnda herhangi bir stnrrlamada bulunulmamrqtrr. Yatrrrmcrlar, istedikleri takdirde Talep Formu'nda almak istedikleri miktara iliqkin bir alt srnrr belirleyebilirler Finansman bonosu bedellerinin iidenme yeri ile gekli hakkrnda bilgi: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar: Dafrtrm listelerinin onaylanarak agrklandrfr iggiinii, yatrnmcrlarrn dafrhm listesine giire almayr hak ettilderi finansman bonolarrnrn bedelleri, yafinmcilarrn bloke edilen TL DIBS'leri, Iikit fonlart veya diiviz varhklarl re'sen bozdurularak iidenecektir. Yurtigi Bireysel Yatrtmctlar aea[rda belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi ydntemiyle Talepte Bulunma ve Dcjviz Blokesi Ycjntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek nominal deser tizerinden talepte bulunabilirler. Yatrrrmcllarm talep ettikleri nominal de$er kadar tutart segecekleri odeme Eekillerine gore teminat olarak yattrmalin gerekmektedir. A. Nakden 6deme: Yurtigi Bireysel Yafinmcrlar talep ettikleri finansman bonolanna iliqkin parasal tutarr nakden yattracaklardtr. Nakden odeme.yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar'rn talepte bulunduklarr kurumlardaki (ZiRaaT YATIRIM, GEDiK YATIRIM) TL yatrrrm hesaplarndan tahsilat yaprlarak gergeklegtirilecektir. Nakit odemede bulunan Yurtigi Bireysel yatrnmcrlarrn yatrrdrklarr tutar finansman bonolannrn hesaplanna virman edilece$i taiihe kadar talepte bulunduklart kurumlann (ziraat YATIRIM, GEDiK YATIRIM) cari faiz oranlarmdan gecelik repo-mevduat iglemlerinden de$erlendirilmek suretiyle nemalandrnlacaktrr. Talep toplayan kurumlartn genel uygulamalan gergevesinde, yatrnmcr lar tarafndan nakit talepte!ulyy!1 tutara gtire sciz konusu tutarlarrn nemalandrrrlmasrnda esas ahnacak repo oranlal degi qikl ik gosterebi lecektir. B. u' Krymet rujt'ur Blokesi DruAeDr Yiintemi ruurrirrrr ile rru Talepte ralcplc Bulunma: Durunma: Yurtigi YurllQl Bireysel ulfeysel Yatrrrmcrlar Yatlflmcllar kendilerine kendilefine ait yatrrtm hesaplarrnda mevcut olan TL DIBS ve likit fonlardun,ud"." tek bir krymeti segerek teminat gostermek sureti ile finansman bonosu talep edebileceklerdir. Yatrlmcrlar sciz konusl krymetler igin ayn ayrl talep girebileceklerdir. Vades i velveya kupon odernesi halka arzbaqvuru donemine denk gelen blokeve alrnrnavacaktrr hnnno,, roran h-.r-ri 9::f*de1k selel,tl.dibs'ler blokeye alnrnayacakirr. Finansman bonosu talep bedeli kargrlsrnda ahnacak blokaj rutarlarr geki lde hesap I anacaktrr. Likit Fon Blokajr: TL DIBS Blokajr: ME Zi ATI EGERL t Gonca Sok asajtt Kirt: 16cSik Lrkelletler V D 99a [ l'$s\$s ik Yat,r,

16 Blokaj igleminde; - Likit fonun o gtn igin fon kurucusu tarafindan agrklanan arrg fiyatr, - TL DIBS'lerde talep verilmesi esnasrnda ZIRAAT YATIRIM arauhptyla bagvuruda bulunan yatrrtmctlar igin blokaj tarihinden cince imkb Tahvil Bono Piyasasr, t<eiin Alrrn Satrm Pa-zarnda olugan son iggi.inti afrrhkh ortalamafiyatr dikkate alrnacaktrr, Terninat gdsterilen krymetlerin bozdurulmasrnda ZiRAAT YATIRIM, imkb Tahvil ve Bono Piyasasr Kesin Alrm Sattm Pazart'nda oluean anlrk cari piyasa fiyatrnr kullanacaktrr. Teminat tutarlartntn hesaplanmasrnda, kullanrlan menkul krymetin asgari adet, adet katlarr ve birim tutarlarr dikkate altnarak, teminat gosterilen menkul krymet adedi asgari adedin altrnda kalmayacak ve kesirli velveya ilgili menkul krymet igin belirtilen katlann drsrnda bir adet olugmayacak qeki lde yukan yuvarlama yapr I abi I ecektir. C. Diiviz Blokesi Yiintemiyle Talepte Bulunma: Yurrigi Bireysel Yatrrrmcrlar hesaplarrnda mevcut olan Ttirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasl'nca alrm-satrm konusu yaprlan konvertible dovizleri teminat gcistermek suretiyle finansman bonosu talep edebilecei<lerdir. Finansman bonosu talep bedeli kargrhlrnda ahnacak doviz blokaj tutarlan aqa$rda gdsterilen gekilde hesaplanacakttr. Blokaj igleminde; Diiviz Blokajr: Odenmesi gereken bed,el /%o90 - ZiRAAT YATIzuM aracrh$ryla baqvuruda bulunan yatrrrmcrlar igin TUrkiye Curnhuriyet Merkez Bankast'ntn agrkladrfr, ielem giinunde gegerli ddviz ahg kuru dikkate a nacaktrr, DaSItrm listelerinin onaylanarak agrklandr$r iqgi.ini.i, bu ydntemi tercih eden yatrrrmcrlaln da$rtrm listesine gdre almayr hak ettikleri iskontolu finansman bonolannrn bedelleri, yatlrtmctlarln bloke edilen dovizleri re'sen, Tlirkiye Cumhuriyet Merkez Bankast,nrn agrkladr[r, iglem gtiniinde gegerli ddviz ahg kurundan bozdurularak cjdenecektir. Kurumsal Yafirrmcrlar I(urumsal Yattrtmcrlar'tn talepte bulunmak igin talep formu doldurmalal gerekrnektedir. Kurumsal Yatlnmcrlar talep ettikleri iskontolu finansman bonosu bedellerini talep anrnda ddemeyeceklerdir. Kurumsal Yatrnmcrlar almaya hak kazandtklan finansman bonosu bedellerini da$rtrm listelerinin onaylanmasrndan sonra tarihinde saat 12.00'a kadar ddeyeceklerdir. Kurumsal Yattnmcrlar'rn finansman bonosu bedellerinin cidenmemesi ile ilgili risk talep bagvurusunda bulunduklafl arac;- kuruluqa aittir. ilgili aracr kuruluglar talepte bulunan Kurumsal Yatrrrmcr'nrn talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktrr. Dagrtrm sonrasrnda Kurumsal Yatrnmcrla ri nominale kargllrk gelecel< finansman a$rtrm listesinin GEDIK YATIRIM h. Gotrca Sok lk Yatr

17 Kurumsal Yattnmctlar da$rtrm listelerinin onaylanmasrndan sonra almaya hak kazandrkla' fi nan sman bonosu beder lerini iidemekten i mtin a edemezrer. Baqvuru Yerleri: Finansman bonolar yatrrrmcrrar.$"s,d ;",""":[j:'i'r,,::,!ilu'#$'jf_ti'ff# olan bankalann ilgi Yurtigi yetl<ili bankac Bagvuru yerleri; gin bagvurabilirler. aga$rdaki yetkili aracr kurumlann merkez ve qubeleri ile satrga n ilgili Eubllerinin yanr srra, u, krrurlunn internet veya telefon rinilletmek igin baqvurabilirier. zinaar yatrrrm MEITKITL DEGERLER A.$. Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak pasajr) Kat: I eeqiktai-istanbul Tef : +90 Qt2) Faks: +90 et2) 269 0g 60 ve nolu telefon ite zinaet YATIRIM;ril*"r"ri olan T.c. ziraat BANKASI GEDiK YATIRIM MENKTJL DEGERLER A;$. Genel Miidi.irliik Cumhuriyet Mah. E-5 yanyol No: Yakac r k-karrtal -ISTANBUL Tel : +90 (216) Faks: +90 el6) 377 t r 36 merkez adresi, GEDIK yatirim'rn ttim_$ubereri, (u&ly.gqd_ikeq_!0 ) internet adresi ve (2r6) nolu telefon ile GEDiK YATIRIM'' u.*gil"run ribab;nka;.b,,nin t.irn qubeleri. ziraat Yafinm Menkul Deferler A.$. ve Gedik Yatrnm Menkul Deferler A.g. nakden cjdeme yolu ile talep toplayacaklardrr. Aynca; Iftymet Blokesi Yiintemi ile odeme Kabur EdecekBapvuru yerreri: - Likit Fon Btokajr ve TL DIBS B gubeleri, (www.ziraatyatirim.com.tr) bulunmada ZiRAAT yatinm'rn tiim nolu telefon ile ZIRAAT A1 EGER Gonca So asajr) Kat:1 Bes Mtkellefler UD. Cga 'j-i 1 [ lt'st's\os i ik Yat,

18 YATIRIM'rn acentesi olan T'c. ziraat BANKASI BANKASI A.g.'nin internet ^ ti.im gubereri bankacrhgr ve ziraat f-_;;r""u-f.;;;;, decek Baqvuru yerleri: resi ve ASI A,g.,nin ttim 3'7' Halka arz sonuglarrnrn ne gekirde kamuya duyururacafr hakkrnda bilgi: 3.8. Aracrhk ve yiiklenim hakkrnda bilgi: li ile krenimde -r#"vu en iyi gayret aracrh[rnda burunacak il;jjf""iltntfi*i.;l'-u'n bo,,o,u turan Yi.iklenimde bulunulan finansman bonosu yoktur. b) Aracrhk siizrepmesinin tarihi ve bu siizregmede yer aran iinemri hususrar: 3'9. rralka arzdayafu'mcrrara tahsis ve dafrtrm esasran hakkrnda bilgi: a. Yurtigi Bireysel yatrrrmcrlar Yurtdrgrnda iqgi, serbest meslek ve gergek ve ttizel kigiler ile yerlegmek n dahil Ti.irkiye,de ikametgah sahibi risinde Ti.irkiye,de devarrlr lg0 AT DEGER ah. Gortca So l.asajt) Kat: 1 Besi riketlefler V.D. 996 t h mrrsm 1S12

19 ini Koruma 32 Sayrlr Karar,,) ve Kuzey Klbns tizere agafr d a tantml an an Kurum sal yatl rrm cr I ar Bu kategorideki yatrrrmcrlar, asgari TL eklerdir. Anonim ve limited giiketler de bu b- Kurumsal Yatlrrmcrlar: 506 Sayrlr Sosyal sigortalar Kanunu Geelc.i 20. Maddesi uyannca kurulmug olan Sandrklar, Kanluya Yararlt Derneklerdir. Bu kategorideki yatrrrmcrlar asgari TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. crlar, TUrk Parast Krymetini Koruma Hakkrnda pryasasl aracrna sahip olan tiizel kiqilerdir. IMKB'de iglem gorecek qekilde halki arz edi kurumsal yatlrrmcrlar finansman bonolarrnr yatrnmcrlar asgari TL nominal parasal fut Tahsisat Esaslarr: Halka arz edilecek finansman bonolannrn; - 6' TL nominal tutardaki (%3})krsmr yurtigi Bireysel yat*tmctlara, - 1 4, TL nominal tutardaki (%7 0) krsmr Kurumsal iatrrrm cr lara. gergeklegtirilecek satrglar igin tahsis edilmigtir. Sirktilerde ilan edilen tahsisat oranlarr talep toplama neticesinde GEDIK yatirim,tn onayryla ziraat YATIRIM tarafindan oegigtiriteuilecektir. Talep toplama stjresinin sonunda her bir yatrnmcr grubuna tahsis edilen tutan arasrnda fan.mcrrara Seri:vrrr, No ffjil'il[1jll,ll,li;;:";::]t; Satrg Ydntemlerine iliqtin Esaslar Te - Yukarrda belirtilen herhangi bir yatnmcr grubu igin %o20'den tazla azaltrlmatnak. ik Yut't

20 Talep toplama siiresinin sonunda, belirli bir yatr'mcr grubuna miktarda talep gelmemesi harinde, o gru-bu ait ta-hsisatrn YATIRIM''n onayryla ZiRAAT YATIRIM tarafindan diger aktanlabilir. tahsis edilen tutan kargrlayacak kargrlanrnayan krsmr GEDIK yatrnmcr gruplanna serbestpe edilen finansman bonolarr halka arza iligkin crlardan gelen talep dikkate alrnarak ve iieili YATTRIM ve GEDiK YATIRIM tataflnjan e dagrtrlacaktrr. Ancak yeterli talep gehnesi tahsis edilen tutar TL, Kurumsal Yattrtmctlara tahsis edilen ktstm ise TL'nin altrnda olmayacaktrr.lynca telep gelrnesi halinde Yurtigi Bireysel ve Yurtigi Kurumsal Yatrnmcrlann tahsisat oranlarr,,/ol0,un altrna d iigmeyecektir. Toplam 20'000'000.1J! lralta arz btiyiikli.igiine gdre belirlenmig olan yatrnmcr tahsisat oranlas, ihrag rakamrnrn '000.-TL nominal tutarrna yi.ikseltilmeri orrurnundu yululou yer alan stntrlar gergevesinde GEDIK YATIRIM'rn onayryla ziraat YATIRIM tarafindan de[i qtiri lebi I ecektir. Da[rtrm Esaslarl: Sermaye Piyasasr Kurulunun Seri: VIII, No: 6 gore igermesi gereken asgari bilgileri ve KK uyruklular drqtnda kalan bireysel yatrnmcr ediferek dasfttma dahil edilmeyecektir. Iistelerinden grkanldrktan sonra daertrm iql Yu rtigi Bireysel Yatrrmcrlara Dafrtlm : oransal da$rtrm ydntemine gtire yaprlacaktrr. ilk aqamada, TL nominal finansman bonosu ti.im Yurtigi Bireysel Yatlnmcrlara da$ttr kalan nominal tahsisat miktarrnrn, fin bdliinmesi ile "Azrn Talebi Karqrlama Oranl" Orant" her bir yurtigi bireysel yafirrmcrntn kargr TL nominal katlan geklinde da$lttlacaktrr. Ku rumsal Yatlnmcllara l)afltlm : yo7,3-7,6 ( baz puan) ek getiri oranr arah$rnda Kurumsal yatrnmcrlardan alrnacak ::11'_1i" ::,gtik ek getiritalep edenden en yiikseklk getiritalep edene oogru srratanmasrnln ;",G;;;;;;;',;;ffil*,;; Kurumsal Yattrtmcr talepleri kargrlanacaktrr. Talep-ierini ek getiri oranr belirtmeden vrt sadece r4uwvv :;T':?1,,:i::"51:*:ft1l-K'lrums?t yiji,lt:,tarrn,.talep ettitteri nnansman bonorannr sr rrrr yrllk J lrttn :5"?""j::,:ll'',-i:l'*T alt srnrnndan.(%13) atmak.isiedikreri kabut editecek ve ek getiri srralamasrnda buna grire yer alacaklardrr. tahsis edilmesi gereken tutar dikkate all t,k a ayrrca yurtigi kurumsal yatrrrmclya Tiim yatrnmcr gruplarrna da$rtrm koyan yatrnmcrlar agrsrndan gciz< u ortaya grkan miktarlar alt srntr kan miktarrn bu alt stnlnn altlnda YATI DEGERL ah. Gor.:ca Sok salr).kat:1be5i Muxeleiler v.o. sd;.j?i;?s1? K Yatrr

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca o- J.. t.12. t.lotqtarihin de onaylanm rghr. Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr.

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo onaylanmrqtrr. . Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr. TI]RKIYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracr Notu Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca Ortakhfrmzm toplam 3.000.000,000.-TL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Ortakhlrmzln 6362 Sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu gergevesinde onaylanmrq olan izahnamesi kapsammda toplam 3.000.000.000.- TL'ye kadar nominal de$erli banka bono

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

,-Bl.":..uy:^. ryyasasr ar.cr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul)'nca

,-Bl.:..uy:^. ryyasasr ar.cr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul)'nca xlz TIJRIdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye piyasasr Aracl Notu,-Bl.":..uy:^. ryyasasr ar.cr notu, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul)'nca...{O.../..,!..r.../..eQ.{.t-... tarihinde otraytanmqtrr. OrtaklrElmzr toplam

Detaylı

\'*t"..,''' rrbl #..1) f ^ ( ' t\.,'l,'r; ::. 'i. jirq,1;-i'\i' l\ ""i."]" [iy"ru., ".u", lxapyrda[if,f,6ii[- -... t... t...,.

\'*t..,''' rrbl #..1) f ^ ( ' t\.,'l,'r; ::. 'i. jirq,1;-i'\i' l\ i.] [iyru., .u, lxapyrda[if,f,6ii[- -... t... t...,. TijRKiyE HALK BANKAST A.g. Sermaye piyasasr Aracr Notu rrbl #..1) f ^,tyasasr.- aracr notu, Sermay piyasasr Kurulu (Kurul),rca...v.y..,J...yi.../..:Llil)... tarihinde onaylanm$fi r. _ OrtakhgrmEm - toplam

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

y'v _ - TURKiYE HALK BANKASI A.$. aracr notu, S rmaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca .i.- Bl,T".:y",^gjlasasr -_ Sermaye Piyasasr Aracl Notu

y'v _ - TURKiYE HALK BANKASI A.$. aracr notu, S rmaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca .i.- Bl,T.:y,^gjlasasr -_ Sermaye Piyasasr Aracl Notu TURKiYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu.i.- Bl,T".:y",^gjlasasr -_ aracr notu, S rmaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca,,rr...,./...:t,\.../.,.,:1\rl)... tarihitrde onaylatrmtshr. _ - Ortakhlrmrzrn

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

' +."-.1.., 7-/ EKI3. TURKiYE VAKTFLAR BANKASI T.A.o'dan

' +.-.1.., 7-/ EKI3. TURKiYE VAKTFLAR BANKASI T.A.o'dan EKI3 TURKiYE VAKTFLAR BANKASI T.A.o'dan Ortakhlrmrzrn kayda ahnmrg olan 3.000.000.000 TL toplam nominal degerli banka bonosu velveya tahvillerinden halka arz edilecek 200.000.000 TL nominal dege.li 374

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kayda alınmıģ olan toplam 5.650.000.000 TL nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin halka

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara. Telefon ve Faks No. : 0-312 584 20 00-0-312 584 49 65

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara. Telefon ve Faks No. : 0-312 584 20 00-0-312 584 49 65 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 23.01.2014 16:08:27 Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara Telefon ve Faks No. : 0-312 584

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI Kasım - 2014 FAKTORİNG SEKTÖRÜ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER FAKTORİNG SEKTÖRÜ 1990 dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme oranı

Detaylı

SER]\,IAYE PiYASASI FAALiretT,NNi BMIN. Yrd,. Dog. Dr. Ati AYL cinig

SER]\,IAYE PiYASASI FAALiretT,NNi BMIN. Yrd,. Dog. Dr. Ati AYL cinig BMIN SER]\,IAYE PiYASASI FAALiretT,NNi Yrd,. Dog. Dr. Ati AYL cinig sermaye piyasasr, orta ve uzun vadeli iidiinq verilebilir fonlagn, menkul krymetlerin ahm satrmr suretiyle tasarruf sahiplerinden yatlnmcrlara

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 3.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerden halka arz edilecek 500.000.000 TL nominal değerli banka

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Mart - 2015

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Mart - 2015 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI Mart - 2015 1 FAKTORİNG SEKTÖRÜ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER 2 FAKTORİNG SEKTÖRÜ 1990 dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 1.Giriþ : Menkul kýymet; ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan, belli bir meblaðý temsil eden, yatýrým aracý olarak kullanýlan, dönemsel

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 2.250.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 800.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono satışına

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

A TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU

A TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU A TİPİ KARMA FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 10.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 984.806,94 F -

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TEB Bono İhracı Hakkında Sık Sorulan Sorular. İhraç edilecek olan bononun vade başlangıcı ve vade sonu hangi tarihler olacak?

TEB Bono İhracı Hakkında Sık Sorulan Sorular. İhraç edilecek olan bononun vade başlangıcı ve vade sonu hangi tarihler olacak? TEB Bono İhracı Hakkında Sık Sorulan Sorular İhraç edilecek olan bononun vade başlangıcı ve vade sonu hangi tarihler olacak? Vade başlangıcı: 13 Mart 2014 Vade sonu: 23 Temmuz 2014 Vade: 132 gün Bononun

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ Bono ve Tahvil Nedir? Bonolar (vadesi 1 yıldan kısa süreli), tahviller (vadesi 1 yıldan uzun süreli); hazine veya özel şirketlerin ödünç para

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\ I! \ \ Bir tarafta, I \ \\ Btiyiikdere Cad. No:108/l Oyal ig Hanr Kat:6 isfrneul adresinde mukim YEDiTEPE FAKTORING A.$. Faktor ile diger tarafta adresinde mukim VE M IM iler adresinde mukim adresinde

Detaylı

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 4.000.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 400.000.000 TL nominal değerli 1116 gün vadeli tahvil ve

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL lik bölümünün satışına ilişkin

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 3.500.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL lik tahvillerin satışına ilişkin duyurudur.

Detaylı