*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t"

Transkript

1 Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna iligt<in duyurudur. Talep gelmesi durumunda ek olarak TL nominal de[erli finansman bonolarr da satrga sunulacakfir. ansman bonolanna iligkin olarak ihraggrnrn yattrtmctlara karqt- olarr iideme yiikiimliiliifii Kurul veya herhangi bir kamu kuruluqu tarafindarn garanti _ alfina ahnmamrq olup, yafirrm kararrnln, ihragcrnrn finansal d u ru m' n un analiz edir mesi su retiyle verilm esi gerekme ktedi r. Sermaye Piyasasr Kanunu uyartnca, sirkiiler ve eklerinde yer alan bilgilerin gergefii diiriist bir bigimde yansttmastndan ihraggllar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen iizeni giistermeyen aracr kuruluglara daza;rnrn ihraqgllara tazmin ettirilemeyen ktsmr igin miiracaat-edilebilir. Ba[rmsrz denetim kuruluqlarr ise, denefledikleri finansal tablo ve raporlara iligkin olarak hazrrladrklarr raporlardaki yanhg ve yanrltrcr bilgi ve kanaatler nedeniyle do[a bi recek zararlardan h uku ken soru mrud ru r. Bu sirkiil ere dayanak olan iza,nname./.r1./. A8../ L\tL. tarihinde U.my.q*<qicaret Siciline tescil edilmiq olup, ortakhfrm li internet sitesi ile Kamuyu Aydlnlatma platformu'nda r. Aynca bagvuru yerlerinde incelemeye aglk tutulmaktadr enin ve sirkiilerlerin biitiin olarak incelenmesi ve deferlendirilmesi sonrasr verilmesi gerekmektedir. Siiz konusu izahname kapsamrnda Gedik yatr'm Menkur Defier.rer A.$.,nin daha iince ihrag etti[i borglanma aract bulunmamaktadtr. *T. \ L [ssist$t W"'T"--".TI GERL x"ii"ir"t v.o ge

2 iqinonxii,nn r. innne enilnn rinansuan B.N'LARTNA ir,i$rin Risx rlxrdnlpni.."..".._s_ 2. HALKA arz nnir,rcnx TiNATSMAN BONOLAR'II ir,igxi* eilcilur..._s_ 3. HALKA ARZLA ir,cir.i cenel sii,cit,en....,..."..._13_ 4' rinansnr,tn BONOLAnI iln ilcir,i vnncit,bnoinl.rn ESASLART...,...,.,..._24_ s' UzMAN RApoRLART Vn iiqtincu xigir,nrden ALTNAN nir,cilnn...._27_ ATI{I RLE Sok. Bes ik Miiketrerrerv.o.ii,iitro a DiK yosnm

3 *"t nnir,nx rixansvr.ln BoNoLARTNA ir,igrix nisx raxronr,nni l. nsman bonolanna iligkin Gedik yatrrrm veya girket veya ihraggr) yatrrrmcrlara kamu kurulugu tarafindan garanti alfina gtntn finansal durumunun analiz edilrnesi Istanbul Menkul Krymetler Borsast (IMKB ve/veya Borsa) tarafindan finansman bonosu ihraggslnrn odeme yi.iki.imliilti$iinii yerine getirememesi durumu igin bir garanti verilmernektedir. GEDiK YATIRIM, finansman sa$lamak amacryla, laiz kargrlr$rnda teminatsrz finansman bonosu grkarmakta ve halka arza katlarak bu finansman bonoiarr-nr satrn atucak lairtnctlara ihrag etmektedir' Finansman bonosu sahibinin anapara ve faiz alaca$r drqrnda higbir talep ve GEDiK YATINM'rn genel kurullanna veya yonetirnine katrlm a veyaternettu alma gibi higbir ortaklrk hakkr yoktur. GEDIK YATIRIM'rn finansman bonosu ihracrna katrlan yatrrrmcrlar yatlrm kararrnr olugtururken aqasrda yer verilen risklerle srnrrlr ohnamak kaydr ile finansman bonosu yattnmrndan kaynaklananbazr risklerle kargrlagabileceklerdir. nruig,yr uit,.lr[irr'i^hnamede yer almaktadrr ihraggr Kredi Riski: lhraggtnrn temerriide diigmesi ve vade tarihindeki yiikiimliilurgiinii yerine getirememesinden kaynaklanan risktir' ihraq edilert finansman bonolannrn cideme yi.iki]mli.ili.isu, gergek veyati)zel iigiincii bir kiqi tarafindan garanti altrna alrnmamrgtr. ihraqgrnrn finansman bonosunun vade sonundaki nominal de$erini cideyememe riski mevcuttur. ihraggrnrn' finansman -bonosu anaparu ve faizlerini odeyememesi durumunda yatrrmcrlar, borcun anaparuve faizletini yargr yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Finansman bonolart icra ve iflas Kanunu hi.iktimleri batrmrndan adi borg senedi hiiki.imlerine tabidirler. Finansman bonosu alacaklan, icra ve iflas Kanununun 2b6. Maddesinin 4. Frkrasrnda srra" baglt[r altrndaki "imtiyazh olmayan diser btitiin alacaklar,, arasrnda yer ;ffiff} 1.2. Piyasa Riski: ikincil piyasada iqlem gciren finansman bonolannrn, piyasa faiz oranlanndaki dalgala.malara ba$lr olarak fiyatlarrnln artmasl ya da azalmasrdu. u! 7'! ME. Gonca Sok asajr) Kat:1 tseei kellefler v.d. 998 ik Yat'r,.'..'

4 dalgalanmalartn yeniden ya$anmasr halinde ihrag edilecek finansman bonolannrn piyasa fryatt, ihraggrdan ba[rmsrz olarak olumsuz etkilenebilir. Bdylece finansman bonolarnrn iifa tarihine kadar olan deferi, faizoranlanndaki deliqikliklere paralel olarak defiqebilecektir, Bagka bir deyigle, ihrag edildikten sonra, finansman bonolannrn fiyatr ikincil piyasada belirlenecektir. ihrag eden kurulugun kredi degerlilifiinden ba$rmsrz olarak piyasadaki faiz oranlartntn genel seviyesindeki artrglar finansman bonolannln piyasa fiyatrnr duguructi yonde, faiz orariarlndaki gerilemeler ise finansman bonolarrnrn piyasa fiyatrnr artrncr y6nde etki gosterecektir Bu gergevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlannrn genel seviyesinde ya$anan artl$ veya azahglar nedeniyle ikincil piyasa fiyatlannda olugabilecek degigiklikleri ifade etmektedir, Ancak bu faiz oranrndaki azalts ya da artrglar, ihraggrnrn odeyece$i toplam faiz tutarrnda bir de$iqikli$e neden olmayacakfir. Di[er bir deyiqle, yatrnmcr, vade sonunda kendilerine wu'w.gedik.com.tr adresli Gedik Yafinm Menkul De$erler A.$.'nin internet sitesi ve KAp'ta ilan edilen faizi elde edecektir. 1.3 SpesifikRisk: Ola[an piyasa hareketleri dtgrnda, finansman bonosu ihraggrsrnrn yonetimlerinden ve mali btinyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin dtigmesi sonucu meyoana gelebilecek zarar olasr lr$ldrr. 1.4 Likidite Riski: Finansman bonolartntn satrg sonrasrnda IMKB'nin ilgili pazarnda kote olarak iqlern gormeye baqlamasr beklenmektedir; ancak finansman bonolan igin aktif bir alrm-satrm piyu.urt olugmayabilir. ihraggr kredi durumundan ba$rmsrz olarak alrcr ve saficrlann piyasaya kattllmtnln diigmesi sebebiyle iglem hacimlerinin duqmesi ve piyasa derinli$inin yeteriiz kalmast ihraca iliqkin Iikidite riskini ortaya grkarabilir. Likidite riski finansman bonolalnrn vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatrnmcrlar igin finansman bonolannr istedikleri an satamamalart ya da ederinden dugtik bir fiyata satmalarrna yol agabilir, 1.5 Finansman Bonolannrn Likiditesinin Yatrrrmcrnrn Elinde Bulunan Tutara Ba[h Olarak Krsrtlanmasr Riski: Ihrag edilecek finansman bonolarrnrn iglem gorecefi piyasada yaprlacak iglern boyutlarr ile ilgili alt limitler bulunmaktadtr. Yafinmcrnrn halka arzdan sonra sahip oldugu finansman bonosu tutarrnrn bu alt limitlerin altrnda kalmasr du lann bu piyasada satrlnrasl imkanstz hale gelebilir. 1.6 Tasfiye Durumunda X'inansman Kaynaklanan Risk: klara Giire Stralamasrndan 1 [ l'oss tt\l YATI DEGERL r. Gonca Sok IM rm yiik Miikelletler V'D,

5 Finansman bonolart, icra ve iflas Kanunu hi.iki.irnleri bakrmrndan adi borg senedi hiikurnlerine tabidirler. YUri.irliikteki icra ve iflas Mevzuatt'na gore, mi.iflisten adi ve rehinli alacakllarrn srrasr aqa[tdaki gibidir. Tahviller bu srralamada 4. swada, teminatsrz bulunan alacaklar arasrnda ver almaktadrr. I Iflas masraflart ve iflas masasrnln borglan biit0n alacaklrlardan once ve tam olarak odenir. Gir ma. z+e) 2. Bir rnalrn ayntndan dopan kamu alacaklarr (GtimrUk resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (iik md.206/1) a I Rehinle temin edilmig alacaklar (iik md. 206/t) 4 Bundan sonra gelmekltizere; teminatlr olup da rehinle karqrlanmamrg olan veya teminatstz bulunan al4caklar masa mallannrn satrg tutanndan, dordiinci] srrada imtiyazh olmayan diser bi.itiin alacaklar ile verilmek tizere kaydolunur. (iik md. 206t4) 2. IIALKA ARZ EDiLEdEK FiNANSMAN BONOLARINA ir,i$rin Nir,CiINN 2.1 Finansman Bonosu ihilacrna iliqkin yetkili organ kararlan: GEDIK YATIRIM Ycinetir]n Kurulu tarihinde aldrfr karar ile (ikiyriz milyon) Ttirk Lirasr'na kad{r bir yrl igerisinde farkh vadelerde T0rk Lirasr cinsinden yurl iginde halkaarz ydntemiyle finan$man bonosu ihrag etmeye ve ilk iglemde 20, ( milyon) TL nominal de$erli 179 dtin vadeli finansman bonosunun ihrag ve halka arztnrn gergeklegtirilmesine, fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarrnrn TL nomi nal tutara kad ar artrrr I {rasrn a karar verm iqtir. Sciz konusu Tl-'lik finansman bonosu ihrag ve halka arzr kapsamrnda her bir ihractn tutart, vadesi ve faiz oranr ile diler tiim gartlarrn belirlenmesi ve gerekli bagvurularrn yaprlmast hususunda bi.iti.ifr iqlemlerin yerine getirihnesi igin $irket, Genel Mtidiirliigii'nti yetkilendirmiqtir ihrag edilecek borgla{ma aracrnrn; a) T{irii: Finansman Bpnosu b) ISIN kodu: ihrag e{ilecek finansman bonosuna iligkin ISIN kodu Takasbank tarafindan tiretilecektir c) Nama/Ilamiline ol{u[u: Hamiline Irnan sayrh finans d) Finan MKK Adresi: Asker ocagr Cad. stizer.-.i I dresi: Seri:ll. No:22 gergel<legtirilecek ve izlenecektir. 367 Elmadag-giqli / istanbul YATIHIM I lla-- ', 5 DEGERL Gonca Sok. Pasalr) Kat:1 Begikt iik Miikellefler V.D '

6 2.3. Finansman bonolannrn hangi diizenlemeler gergevesinde ihrag editdifiine iligkin bilgi: GEDIK YATIRIM tarafindan ihrag edilecek finansman bonolan SPK'nrn Seri: II, No: 22 sayrlr "Borglanma Araglartntn Kurul Kaydrna Alrnmasr ve Satrqrna itlgkin Esaslar Hakkrnda Teblig,, hilkiimleri uyannca ihrag edilecektir. Halka arz edilecek GEDiK YATIRIM finansman bonosuna iliqkin talep toplarna yontemi, dafrtrm ilkeleri ve bedellerin yattrtlmasrna iligkin esaslar "sermaye Piyasasr Aiagla'nrn Halka Arnnda Satrq Ycjntemlerine iligkin Esaslar Teblifi" (Seri: VllI, No: 66) htikijmlerine dayanrl arak gergekleqtiri lecektir. GEDiK YATIRIM tarafindan ihrag edilecek finansman bonolarr, imkb'nin,, rarih ve25502 saytlt "istanbul Menkul Krymetler Borsasr Kotasyon Yonetmelifi" kapsamr ile Tahvil ve Bono Piyasasl Mtidi.irlti$i.i'ntin Tahvil ve Bono Piyasasr igleyig, Teminat, Takas, TemerrUt ve Kotasyon Esaslartnt Dtizenleyen 350 sayrh Genelge hljktimlerine tabi olacaktrr. itgiti ivkb Genelgelerine gcire GEDiK YATIRIM tarafrndan ihrag edilecek finansman bonofartntn kota alrnabilmesi imkb Yonetim Kurulu'nun verecefi olumlu karura ba$lrdrr. ilgi pazar sabit getirili menkul klymetlerin $effaf ve rekabete agrk bir oftamda iqlern gcirmelerini sa$layarak bu menkul klymetlerin likiditesini arhrmak, bilgi akrgrnr hrzlandrr.mat arnacryla kurulmugtur ve aynl giin veya ileri valorlti olarak dofrudan alrrn/do$rudan satrm iqlernieri S,aprlabilmektedir. Tahvil ve Bono Piyasast'nda iglemler her gun saat arasrnda yaprlmaktadrr. Aynr gtin valorlii (Repo-Ters Repo Pazarr'nda aynr gtin baqtangrg valcirlu) iglemler ile arastnda, ileri valcirlii (Repo-Ters Repo Pazarr'nda ileri baglangg valorlti) iglemler ise saat ile arasrnda yaprlrnaktadrr. Emirler igleme konu menkul krymetin nominal deferleri itibarryla minimum emir btiyi.ikltigi.i ve katlarr geklinde iletilir. GEDIK YATIRIM finansman bonolan igin TL nrlnimlrm ve I TL maksimum nominal emir b0yi.ikl iik I eri gegerr i or acaktr r ihrag edilecek finansman bonolarrnrn yatrrrmcllara sa[ladr[l haklar, bu haklarrn hullanrm esaslarl ve bu haklara iliqkin krsrtlamalar: iskonto esaslna gore ihrag edilecek olan finansman bonolarr yatrnmcrya, talepte bulundu$u parasal tutarln gdzlem periyodu sonunda olugan faiz orant ile belirlenecek nominal tutarrnr. vade sonunda alma hakkr vermektedir. Belirlenen faiz orant, yatrrrmcrlarrn vade sonunda elde etmiq olaca$l getiriyi olugturacaktrr. GEDIK YATIRIM'In halka arzrna katrlarak finansman bonosu sattn alacak yatrnmcllarrn haklanna iliqkin srnrrlamalar ise aea$rda 6zq - Finansman bonosu sahibi. fina akla sadece girkete faiz kargrhfrnda borg vermig olmaktadrr. GEDIK y riskine katrlamaz. YA1II DEGERLE h. Gonca Sok 1 1 [t.rs\ss?s11-4r!, tsit fu t 'qsa!k YAurrrm k Mi.ikellef ler V.D '

7 - Finansman Bonosu sahibinin, anaparave faiz alaca$r drgrnda higbir hakkr yoktur. - lrinansman Bonosu sahibinin higbir talep ve girket'in genel kurullanna veya ydnetirnine katrlma gibi higbir ortakhk hakkr yoktur. - Finansman Bonosu alacaklan, icra ve iflas Kanununun 206. rnaddesinin 4, fikrasrnda "Dordiincii Srra" bagh$r altrndaki "imtiyazlt olmayan diler btittin alacaklar,, arasrnda yer almaktadrr. ihrag edilecek finansman bonolanna iligkin haklann kullanrm siireci itfa iqlemleri igin Takasbank nezdinde M'I(K adrna hesap agrlrr. GEDif yelrum tarafindan ddeme yapllacak tutar, ddeme gi.iniinde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarrlrr. Itfa tjdemesi topluca-iiye,bazrnda, iiyelerin Takasbanl< nezdinde mevcut olan cari hesaplanna Takasbank aractlrer ile aktanlacaktrr. itfa odemesinin yatrnmcr lresaplarrna akta'm iqiemleri iiye kuruluq lar tarafindan yaprlacaktrr. Finansman bonolaflna ait itfa bedelleri, GEDiK YATIRIM tarafindan MKK hesabrna brtit olarak aktarrlacaktrr. MKK'ya Uye kuruluqlar da kendilerine briit olarak yapiacak ddemeleri, yasal vergiler igin kayna$rnda kesinti yaptrktan sonra, net tutar i.izerinden vafirrmcrlara odeyecektir 2.5. ihraggrnrn ytikiimliitiiklerini yerine getirme srralamasr iqinde ihracr planlanan finansman bonolannrn yeri hakkrnda bilgi ile srralamayr etkileyebilecek veya finansman bonosu ihractnrn mevcut ya da gelecekteki difer yiikiimliiliiklerinden sonra gelmesine yol agabilecek hiikiimlerin iizetleri: Finansman bonolan, icra ve iflas Kanunu hiikiimleri bakrmrndan adi borg senedi hukiirnlerine tabidirler. YUriirltikteki icra ve iflas Mevzuatr'na gore, miiflisten adi ve rehinli alacaklrlarrn srrasr agagdaki gibidir. l Iflas masrafla' ve iflas masaslnln borgla' b olarak odenir. (iik md. 248) 2. Bir malrn aynrndan do$an kamu alacaklan (Gi.inrtik resmi, b.lnave arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (iik md. 206t t) 3 Rehinle temin edilmis alacaklar (iik rndj06ll) +. Bundan sonra gelmek i.izere; teminatlr olup da rehinle karqrlanmamrq olan veya teminatslz bulunan alacaklar masa mallannrn satrq tutanndan, aga[rdaki,,ru il. verilmek tizere kaydolunur. (iik md. 2Q6l4) L DSGERLE t Mah. Gonca Sok. N 'flak Pasajr) Kar: 1 Besiktai/iST. uk Mukeilefler v.d

8 Alacaklarr rehinli olan alacakhlartn satrg tutan iizerinde, gilmrtik resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen egya ve akardan alrnmasr lazirn gelen resim ve vergi o uiu, *yu egya bedelinden istifa olunduktan sonra riighan haklan vardrr. B.ir alacak birden ziyade rehinle temin edilmig ise satrq tutan borca mahsup edilirl<en her rehinin idare ve sattq masrafi ve bu rehinlerden bir krsmr ile temin edilmig Oagt<a alacaklar da varsa bunf ar nazara ahnrp paylaqtrrmada laam gelen tenasiibe riayet edilir Alacaklarr tasrnmaz rehniyle temin edilmig olan alacaklrlasn srrasr ve bu teminafin faiz ve eklentisine qiimulii Kanunu Medeninin tasntnaz rehnine mi.iteallik hiikiimlerine gdre tayil olunur. (Ek ciimle: 29/6/ md.; Miilga ciimle: l4lll201l-6103t41md.) diirdiincii fikra: 17/ /52 md.) Teminatlr olup da rehinle kargrlanmamrg olan veya teminatstz bulunan alacaklar masa mallarrnrn satrg tuianndan, aga[rdaki srra ile verilmek iizere kaydolunur: Birinci stra: A) iggilerin, iq iligkisine dayanan ve ifldsrn agrlmasrndan cjnceki bir yrl iginde tahakkuk etmig ihbar ve krdem tazminatlan dahil alacaklarr ile iflds nedeniyle ig iliekisinin sona ermesi ijzerine hak etmig olduklarr ihbar ve kdem tazminatlan, B) Iqverenlerin, iqgiler igin yardrm sandrklarr veya sair yardrm tegkilatr kurulmasr veya bunlarrn yaqatrlmasl maksadryla meydana gelmig ve ttzel kigilik kazanmrg bulunan tesislere veya derneklere olan borglan, C) ifldsln agtlmastndan onceki son bir yrl iginde tahakkuk etmig olan ve nakden ifasr gereken aile hukukundan dofan her tiirlii nafaka alacaklarr, Ikinci sta: Veldyet ve vesayet nedeniyle mallan borglunun idaresine brrakrlan kimselerin bu iliski necleniyle do$muq olan tum alacaklan; Ancak bu alacaklar, iflds, vesayet veya veldyetin devam etti$i miiddet yahut bunlann bitrnesini takip eden yrl iginde agtltrsa imtiyazh alacak olarak kabul olunur. Bir davanrn veva takibin devam etti[i miiddet hesaba kattlmaz. Uqiincr,i sra: Ozel kanunlannda imtiyazh oldufiu belirtilen alacaklar. Dordilncii stra: imtiyazlr olmayan di$er bi.itiin alacaklar. (Ek fikra: 1717/2003' md.) Bir ve ikinci srradaki mtiddetlerin hesaplanmasrnda agalrdaki stireler hesaba kafilmaz'. l. ifldsln agllmastndan dnce miihlet de dahil olmak i.izere gegirilen konkordato siiresi. 2. ifldsrn ertelenmesi stiresi. 3. Alacak hakkrnda agllmrg olan davanrn devam ettili siire. 4. Terekenin ifl6s htikiimlerine g6re kadar gegen siire. m tarihinden tasfiye karan verihnesine 1 L hsntstu DEGERL Gonca Sok. Nd: Pasajr) Kat: 'l BesiktasjiST. k Mtikellefler V.D KY rnm

9 (Ek fikra: 14/1120ll-6103/41md.) Gemilerin paraya gevrilmesi hdlinde yapilacak srra cetveli, bayta$rna ve sicile kaylth olup olmadr[rna bakrlmaksrzrn bi.itun gemiiei igin TUrk Ticaret Kanununun 1389 ila nci maddesi hiiktimlerine gore diizenlenir. "Yukarrdaki bilgiler tarihinde yiiriirlii[e giren 6102 sayrh Kanun ile icra iflas Kanununda yaprlan de[igiklik gergevesinde revize editmigtir Nominal faiz oranr ve iidenecek faize iliqkin esaslar: a) Kupon tideme diinemi, faizin ne zaman tidenmeye baqlayacafr, son tideme tarihleri: iskontolu olarak ihrag edilecek finansman bonolannrn faizi bir defada ve vade sonunda anapara if e birlikte odenecektir. Talep toplamanrn son gi.inti olan tarihini takip eden ig gunii faiz oranl ve daslttm sonuglan onaylanarak ilan edilecek olup da$rtrrn sonuglannrn onaylanmastntn ertesi iq gi.inii olan 03/ tarihi halka arza katrlan t0rn yattnmcrlar icin vade baglangrg tarihi olacaktrr. 179 gnn vadeli ihrag edilecek finansman bonolarrnrn: Vade Ba5langrp Tarihi 03/09/2012 Anapara Geri Odemesi Tarihi 01/03/2013 olacaktrr. b) Faizin defigken olmasr durumunda, dayandr$ giisterge faiz oranr ile buna dayanrlarak hangi yiintemle hesaplanacafr: Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri:II No:22, "Borglanma Araglarrnrn Kurul Kaydrna Alrnmasr ve Satrqtna iligkin Esaslar Hakkrnda Tebli$i"nde belirtilen esaslara uygun olarak ihrag edilecek finansman bonolan iskontolu olarak ihrag edilecektir. Ihrag edilecek olan 779 gnn vadeli finansman bonosunun bileqik faiz orantntn belirlenmesinde baz alnacak Devlet ig Borglanma Senetleri (DiBS); itfa tarihli TRT200213T25 tanrmh, - 20 I itfa tarihli TRT T 1 6 tanrml I krymetlerdir. Soz konusu DiBS'lerin talep toplamanrn son gi.intinden geriye dcjniik iglem gegen son beq ig giini.inde (Gozlem Periyodu) imfg Tahvil ve Bono Piyasasr Kesin Alrm Satnn Pazarlnda iyn-r giin valorli.i iglemlerde olugan a$rhkh ortalama bilegik faizlerinin ortalamasr hesaplanacaktrr. Soz konusu DIBS'ler igin gcizlem tarihi itibanyla ihracrn bonosunun vadesine denk gelen u kalan rgekleqen ortalama bilegik faizleri ve rsr veri olarak kullanllarak finansman I Yakrnsama (Enterpolasyon) ME zi AT IM EGER asajr) Kat:1 BeEi kellefler V.D. 998 tnm

10 c) Giisterge faiz oranrnrn geqmig ve gelecek performansrnrn ve de[igkenlifiinin nereden takip edilebilece[i: Sermaye Piyasasl Kurulu'nun Seri: II No: 22, "Borglanma Araglannln Kurul Kaydrna Alrnmasr ve Satrgtna iligt<in Esaslar Hakkrnda Tebli$i"nde belirtilen esaslara uygun olarak ihrag edilecek finansman bonolanna dayanak olacak "Gdsterge Faiz" oranrnrn hesaplanmasrnda kullantlan T.C Hazine Miisteqarh$ tarafindan ihrag edilmig DiBS'lerin gegmiq piyasa performanslan, imkb'ye ait internet sitesinden fnttp:zimtu.dv. ) takip edilebilmektedir. Gcisterge faiz orunmn gelecek performansrnr takip etmeye ydnelik bir arag bulunmamaktadrr. Bununla birlikte, DiBS'lerin faizleri; buyiime, sanayi iiretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin yanl sra T.C. Hazine MUsteqarh[r ve T.C. Merkez Bankasr'nrn politikalanndan dofrudan etkilenmektedir. ikincil piyasada bonoya olan talebin artmasr durumunda bonolarrn piyasa fiyatr ytikselir ve faizi diigerken, talebin azalmast durumunda piyasa fiyatr duqer ve faizi yiikselir. Yailnmctlann finansman bonolannr vadesinden cince satmak istemeleri durumunda satrg ilgili piyasa fiyatr i.izerinden gergeklegecektir. d) Giisterge fau,i olumsuz etkileyebilecek ola[antistii unsurlar ve ftize iliekin diizeltme kurallarr: T.C. Hazine Mtistegarh$ tarafindan ihrag edilen DiBS'lerin faizleri bi.iyiime, sanayi tiretimi, enflasyon, bi.itge dengesi gibi ekonomik verilerin yanr srra T.C Hazine MtistegarllSr ve T.C Merkez Bankasr'nm politikalanndan dolrudan etkilenmektedir. Hesaplama yaprldrst tarih itibariyle gdsterge faizin hesaplanmasrna konu olan DiBS'lerin iglem gdrdu$ti inzu<g Tahvil ve Bono Piyasasr Kesin Ahm Satrm Pazarr'nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayr etkileyebilecek ola$an ve olagantisti.i kogullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, ola$aniistti hal vb.) piyasa kapatma aksakhklannrn ya$anmasr durumunda geriye doniik olarak IMKB Tahvilve Bono Piyasasr Kesin Ahm Satrm Pazan'nda ilgili DiBS'lerin halkaarza iligkin talep toplamanln son gtin0nden geriye ddni.ik iglem gdrdii[ti en son beq ig guniinde oluqan aynr gtin valorlti aprrhkh ortalama yrlhk bilegik faizlerin ortalamasr kullanrlarak hesaplamalar yaprlacaktrr. 2.1.Falz iidemesinin tiirev bir krsmrnrn olmasr durumunda, yatlrrmrn de[erinin dayanrlan aracrn defierinden' iizellikle risklerin agrk bir qekilde ortaya grkhfr durumlarda nasrl etkilend ifi hakkrnda bilgi: YOKTUR 2.8. Borglanma aracrnrn vadesi et. Finansman bonolannrn vadesi itfa siirecine iligkin esaslar: A.TI DEGERLE h. Gonca Sok. i Pasajr) Kat: 1 BqfiiktaEiis M[]keltefter V.D. Sgb 010 4s \ [ l'its\61$1 l0

11 Finansman bonolarl iskontolu kymetler olup, anapara ve faiz odemesi vade bitiminde bir defada yaprlacaktrr ihragglnln ya da yatrnmcrnrn iste[ine baflr olarak erken itfanrn planlanmasr durumunda itfa koqullan haklanda bilgi: YOKTTIR F aiz ve anaparant n zamanagtmr: 2308 sayrh "$irketlerin Mi.iruru ZamanatJSrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye intikalr Hakkrnda Kanun" htiki.imleri gergevesinde, finansman bonolasnrn. kanuni rnazeret bulunmaksrzrn 5 ylllrk zamanasrmtna upramrg olan faiz odemeleri ile 10 yrllrk zafitan a$rmlna ulraml9 finansman bonosu bedelleri, sdz konusu stireler igerinde tahsil edilmedi[i takdirde devlete intikal eder Yrlhk getiri oranr ve getiri oranrn nasrl hesaplandrfr hakkrnda bilgi: iskonto esasrna gdre ihrag edilecek finansman bonosunun gcisterge faiz orant aqafrdaki gekilde ofacakttr. Bu kapsamdayapian hesaplamalar virgtilden sonra 3 (U9) haneye yuvarlanacaktrr. a. Bu sirktilerin 2.6 b) brili.imtinde agrklanan DiBS'ler Do[rusal Yakrnsama (errterpolasyon) yontemiyle hesaplamaya konu edilir. "DoSrusal Yaktnsama (Enterpolasyon) yontemi" uyarlnca, iki ortalama yrllrk bilegik faizin arasrndan gegen do$runun finansman bonosunun vade giiniine kargrlrk gelen noktast olarak belirlenen gdsterge yrlhk bilegik faizorant hesaplanrr Giisterge Yrlhk Bilegik Faiz : rl + (((r2 - rt)/( I/K2 - VKI))*(BV - VK1)) Finansman Bonosu vade gtin sayrsr BV Vadesi daha krsa olan DIBS'in ortalama vrllrk bilesik faizi rl Vadesi daha uzun olan DiBS'in ortalama vrlhk bilesik faizi 12 Vades daha krsa olan DiBS'in vadeye kalan gi.in suy,st VKI Vades daha uzun olan DiBS'in vadeye kalan gijn sayrsr vk2 b. Gosterge Yrllrk Bileqik Faiz oranrndan basit faiz oranr hesaplanrr. bulunarak Gosterge Faiz Orant BBB:( ((1+BB0)^(T/365 D -r)* (36s/T) Gcisterge Faiz Orant (Bileqik) % Vadeye Kalan Giin Sayrsr BBO T Gcisterge FaizOranr (Basit) _"t+- R- BBB c. Gdsterge Faiz Oranrna, Gedik Yatr belirlen ir. k finansman bonosu faiz orar-n 1t te$\$$1t\1 lr. Gorrca lky nm

12 BBO: GFO + S Gdsterge Faiz Oranl (Basit Gedik Yatrnm Ek Getiri Oranr Finansman Bonosu Faiz Oranr Casit Gedik Yatrrrm ek getiri oranr toplama siiresinin ertesi iq ginu 0/o1,3-1,6 (130-l 60 bazpuan) arah$rnda olmak kogulu ile kesinlegtirilerek wweggdrkcanl adresli Gedik yatrrrm Menkul De$erler A'$.'nin internet sitesi ve KAP'ta ilan roitgt k*luyu duyurulacaktrr. I '000-TL nominal de$er iizerinden talep toplanrlacak finansman bonosunun Satrg Fiyatr agafrdaki formtille hesaplanacak ve virgi.ilden.onra 3 haneye yuvarlanacaktrr. BBF :1 000/((1+BBO) ^(T/360) Finansman Bonosu Faiz Oranr (Bilesih Vadeye Kalan Giin Sayrsr Finansman Bonosu Fivatr BBO T BBF 2'13. Finansman bonosu sahiplerinin temsit edilmesine, bu temsilin hangi organlar vasrtasryla yaprldr[r ile ilgili mevzuat hiikiimleri hakkrnda bilgi: Finansman Bonosu Sahiplerinin Haklan : --Belgelerin ve beyanlartn kanuna aykrrr olmasr (TTK md.549) halinde belgeleri di.izenleyenler ile beyanlarr yapanlar ve kusurlu olmasr kaydr ile buna katrianlarn zanidan sorumlululunu talep etmek, Se111Ve hakkrnda yanhg beyanda bulunuldu$unun ve odeme yetersizli[inin bilinmesi (TTK md'550) halinde sermaye taahhtit olunmamrq ve karqrh[r tamamen ddenrnemieken, taahhiit edilrnig ve odenmig gibi gtisterenler ile kusurlu girtet yett<ililerinin miiteselsil zarardan sorumlulu[unu ve sermaye taahhiidi.inde bulunanlarrn odeme yetersizlipini bilen ve onay verenlerin borcun cidenmemesinden do$an zarardan sorumlulu$unu talep etrnek, Ayni sermaye veya devrallnacak iqletmeye iligkin lsuzluk (TTK md. 551) yaprlmasr halinde ayni-.sgrmayeye deger bigilir igletme veya aynrn niteligini ve durumunu farkll yapanl ann zar ardan sorumlu lu$un u talep etmek, yiiksek fiyat bigenler, a bir gekilde yolsuzluk Yonetim kurulu fiyeleri, ydneticiler ve tasfiye rnemurlan, kanundan veya esas scizlegrneden do$an yiikiimli.ili.iklerini ihlal ettikleri takdirde sayrlan kiqilerin grk md.s53), ay.ca kanuni g::"'-"1::':ll ]::ii"= setirilmesinde,kusurlu hareket ettikteri t*ai'o" ii'-r..i lineteiterinin zarardan sorumlulugunu (TTK md.554) tale - Ortakllk esas sermayesinin azalttl klrk alacaklrsr srfatlanndan dolavr. alacaklannrn cidenmesini veya temi etrnek (TTK md,474), 1L I'ils\s ATI DEGERL. Gonca Sok. pasajt) Kat: 1 Besi uketleiler VD. 998 KY nm

13 - uzun siireden beri ortakh$tn kanunen gerekli organlanndan birinin mevcut olmamasr veya genel kurulun toplanmamasr hallerinde, dururnun diizeltilmesini rnahkemeden talep etmek (TTK md.530) haklarrna sahiptirler. "Yukandaki bilgiler tarihinde gergevesinde revize edil mistir. yiiriirliige giren 6102 sayit Ttirk Ticaret Kanunu 2'14' 6n ahm haklart, bu haklan devredilebilirlifi, kullanrlmayan iin a1m haklarrna iligkin iqlemler: Finansman bonolanna iliqkin cin alrm hakkr yoktur. 2.I5. Garantiire iligkin bilgiler ve garanti hiikiimleri YOKTIIR 3. HALKA ARZLA ir,cir,i GENEL Nir.Cir,NN 3.I. Halka a,rztatarn 20'000'000'-TL nominal deserde finansman bonosu halka arz edilecektir. Halka arza, 20'000'000.-TL olan.halka arz biiyiikli.igun den fazlatalep gelmesi durumunda halka arz miktart TL nominal tutara kad ar artrn I abi lecelctir Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimi: 28/08/ /08/2012 tarihlerinde 2 iq giinti stiresince talep toplanacaktrr. 3'3' tr'inansman bonolannln sahg fiyatr veya fiyatrn tespit edildifi/edilecefii yiintem ile nihai fiyatrn kamuya agrklanma siireci: Finansman bonolartntn faiz oram ve bu orana iligkin hesaplama ydntemi igbu sirki.ilerin 2.6 b) maddesinde yer almaktad atllep toplamanrn son gtinu gosterge faiz oram belirlenmesi ve ek getiri oranr eklenmesiyle GEDiK YATIzuM finansman bjnosu iaizi bulunacaktrr. GEDIK YATIRIM tarafindan Gdsterge Faiz ( baz puan) arahgrnda Kurumial yatr in 2.12 maddesinde belirtilen forrniil ile 1,000 TL nominal deger tizerinden tale nansman bonosunun Satrg Fiyatr yuvarlanacaktrr. ;;i:i,jl,5:l J'f'? K Yatrr

14 BBF :1 000/((1+BBO) ^(T/365)) Finansman Bonosu FaizOram (Basitj Vadeye {alan Gtin Sayrsr Finansman Bonosu Satrq Fiyatr BBO T BBF Finansman bonolarrntn faiz oran ve satrg fiyatr talep toplamayr takip eden iggtinil izahname ve sirkiilerin yayrmlandrfr adresli Gedik yatrrrm Menkul Deferler A.S.,nin internet sitesi ve KAP'ta ilan edilerek kamuya duyururacaktrr Satrq yiintemi ve baqvuru qekli: Satrq, Zkaat Yatrnm Menkul Degerler A.$. (ZIRAAT YATIRIM) ve GEDiK yatirim tarafindan talep toplama ytintemi kullanrlarak gergekleqtirilecektir. Halka arzda flnansman bonosu sattn almak isteyen ttim yattnmcrlarrn; halka arz si.iresi iginde ve sirkiilerde belirtilen bagvuru yerlerine miiracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmalal ve satrn alacaklarr finansman bonosunun nominaltutarlannr igbu sirktilerin 3.6 maddesine gore yatrrmalarr gerekmektedir. Talepte bulunan yattrtmctlar bagvuru srrasrnda izahname ve sirkiileri okumalan.doerultusunda ycinlendirilecektir. Bireysel Yattrtmctlar, Talep Formu'nda talep ettikleri finansman bonosunu nominal tutar olarak belirteceklerdir. Kururnsaf Yatrnmctlann talebi "Yrllrk Ek Getiri Orant" arah{r iginde (%o1,3-1,6; baz puan) kalmak kaydr ile farkh yrlhk ek getiri oranlarrndan farkh talep adetleri geklinde toplanabilecektir. Kurumsal Yatlnmcrlar her biri "Yrlhk Ek Getiri Oranr" aralrsr igerisinde kalmak ve "5 Baz Puan" adtmlarrnda olmak kaydryla 5 farklt "Yrllrk gt C-etiri Oranr,, seviyesinden farkll miktardaki taleplerini iletebilecekleri gibi Ek Getiri Oranr belirtmeden bagrmsz olarak sadece nominal tutar seklinde de taleplerini ijetebilirler. Halka arza iligkin nihai talep nominalleri "Ylllk Ek Getiri Oranl"nln kesinleqtirilmesi ile birl ikte bel irlenecektir. ' Yurtigi Bireysel Yafirtmctlann talep ettikleri finansman bonosu adedi nihaidjr. ' Kurumsal Yattnmctlar igin ise yafinmcrlann farkh Yrllrk Ek Getiri Oranr seviyelerinden girmig olduklarl farkh talep adetleri dikkate alrnarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklt Yrlhk Ek Getiri Orant seviyelerinden farklr talep adedi giren yatrnrncrlar igin nihai yrllk Ek Getiri Orant'na egit veya alttndaki en yakrn Yrlhk Ek Getiri Oranrndan girmig olduklarr talep dikkate altnacaktrr. Yrlhk Ek Getiri Oranr'ndan ba$rmsrz sadece adet olarak talep eden yatrnmcrlar igin bu adet talep adedi olarak dikkate arrnacaktrr. Tal epte bulunacak yatrrrmcrlar, aga r Gergek Kiqi Yatrnmcrlar: fotokopisi eri talep formlanna ekleyeceklerdir: r veya s0riicli belgesi veya pasaport) 1 t+ hils\s ZT ME ATIR EGERLE h. Gonca Sok asajr) Kat: 1 Besik fvliikellef ler V.D K Yatr

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 5.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 700.000.000

Detaylı

ICINDEKILER. 1. IIIRAc ED1LEN BORCLANMA ARACLARINA ILISKIN RISK FAKTORLERI... 3 2. HALKA ARZ E1)1LECEK TAHVILLERE HAWN BILGILER...

ICINDEKILER. 1. IIIRAc ED1LEN BORCLANMA ARACLARINA ILISKIN RISK FAKTORLERI... 3 2. HALKA ARZ E1)1LECEK TAHVILLERE HAWN BILGILER... ŞEKER FAKTOR İ NG H İZMETLERİ ANON İM Şİ RKET İ 'NDEN Ortakhğnmz ın kayda al ı nm ış olan 2(1.000.00(1 TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 176 gün vadeli 20.000.000

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O dan

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O dan TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O dan Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 1.500.000.000 TL toplam nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinden halka arz edilecek 1.000.000.000 TL lik banka bonosunun

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve 400.000.000

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma aracının halka arz edilecek 1.000.000.000 TL lik bölümünün satıına ilikin duyurudur. Söz konusu

Detaylı

SEKERBANK Turk Anonim Sirketi. Sermaye Piyasasi Araci Notudur

SEKERBANK Turk Anonim Sirketi. Sermaye Piyasasi Araci Notudur SEKERBANK Turk Anonim Sirketi Sermaye Piyasasi Araci Notudur Bu sermaye piyasast aract notu, Sermaye Piyasast Kurulu (Kurul)'nca /../. tarihinde onaylanmistir. Ortakhgnmzin 500.000.000 toplam TL tutarmdaki

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 200.000.000 toplam TL

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, henüz taslak olup Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmamıştır. Ortaklığımızın toplam 200.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden

Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 50.000.000.-TL nominal değerli borçlanma aracının satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu borçlanma araçları, Sermaye

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu,

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu

Detaylı